INFORMACE. Úvodem OBSAH. o činnosti místní akční skupiny. Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE. Úvodem OBSAH. o činnosti místní akční skupiny. Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,"

Transkript

1 INFORMACE o činnosti místní akční skupiny 1 Úvodem Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, právě se Vám dostává do rukou první vydání nově vycházejícího tisku Informace MAS Jemnicko. Smyslem je podat tímto ty nejzákladnější informace o dění a činnosti Místní akční skupiny Jemnicko, obecně prospěšné společnosti, jinak ve správně používaném zkráceném názvu MAS Jemnicko o.p.s. Vzhledem k tomu, že celé řadě čtenářů tento první odstavec nic neříká, pokládáme za nutné v dalším uvést, co to je vlastně místní akční skupina, na základě čeho vznikla a jaký je její účel a poslání. S plným vědomím, že se nelze vyhnout jisté nezáživnosti a teoretické suchopárnosti. Bylo by dobré se zastavit v úvodu u jedné věci. Česká republika je od května 2004 v Evropské Unii. Skeptici tvrdí, že nás, myšleno náš stát, potažmo daňové poplatníky, to stojí velké peníze. Přitom nechtějí nebo nedokážou posoudit celou záležitost dostatečně kvalifikovaně. Ano, Evropská unie stojí náš stát nemalé finanční prostředky. Ale zároveň jsou vytvářeny finanční rozvojové fondy Evropské Unie. Evropská Unie vypisuje celou řadu grantů, podpůrných a rozvojových programů a má flexibilní systém, jaké oblasti, kdy, a v jakém rozsahu se podporují. A my se musíme, pokud možno co nejrychleji, z těchto rozvojových fondů naučit čerpat. Ale abychom mohli z těchto fondů čerpat, musíme se naučit předkládat kvalitní projekty, které, jsou-li přijaty, finance přinesou. Zjednodušeně řečeno, peněz ve strukturálních fondech EU je dost, ba dá se říci více, než kolik je kvalitních projektů, které na ně mají dosáhnout. A jsme u zásadní skutečnosti, kdy je naší republice vytýkáno, že neumí finanční prostředky čerpat. A jak se k těmto zmiňovaným finančním prostředkům dostat? Jednou z možných cest je aktivní zapojení do činnosti skupiny pro místní akce (MAS) a příprava projektů pro vypisované programy. O tom však více v naší Výzvě na straně 3. OBSAH Úvodem 1 Trochu teorie a legislativy 2 Výzva 3 Z historie MAS Jemnicko o.p.s 4 Dvě šance Aktuality 5-6 Kdo je... 6

2 2 Co je to místní akční skupina? Místní akční skupina je partnerství lidí, popř. subjektů z veřejného sektoru (představitelé samosprávy) a podnikatelského sektoru (živnostníci, majitelé firem), kteří mají zájem podílet se a významně přispívat k rozvoji venkova v regionu. Vpodstatě se jedná o komplexní proces zvyšování kvality života na venkově tzv. postupem zdola. To znamená, že nosné myšlenky, a s jejich postupnou realizací související postupy a projekty, vycházejí od lidí, kteří v daném regionu trvale žijí a znají jeho potřeby a problémy. Ta metoda zdola vlastně řeší to, co metodou shora, tj. cestou direktivního řízení, rozdělování a standardní realizace nelze docílit. Odpovědný pracovník Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí atd. nezná a ani nemůže znát právě ty místní poměry z pohledu lidí, kteří zde žijí. Postupem shora se řeší záležitosti metodami, které vycházejí např. ze statistik počtu obyvatelstva, hustoty osídlení, výkonnosti průmyslu na daném území, popř. např. z hodnocení vývoje nezaměstnanosti a důchodové politiky apod. Tento pohled však nemůže řešit záležitosti v pravém smyslu slova místního dosahu a života právě z pohledu lidí, kteří tu žijí. Skupina pro místní akce (MAS) je však místem soustředění nápadů a tím i rozvoje v daném regionu. Co je to systém LEADER? LEADER jako iniciativa pro rozvoj venkovských oblastí existuje v Evropě od r Název má původ ve francouzském Liaison entre les actions de développment d économie rurale, což znamená spojitost mezi akcemi hospodářského rozvoje venkova. Rozšíření a začlenění LEADERu do velkých podpůrných programů EU pro budoucí plánovací období povýšilo původní význam zkratky LEADER na vůdčí metodu, tj. leader je anglicky vůdce, vedoucí osoba. Co nejstručněji řečeno, LEADER je tedy metoda a způsob a projev dosahu praktické regionální politiky, podněcovaná znalostmi místních poměrů. Těchto pár informací by na nejnutnější osvětlení problematiky stačilo, nechceme čtenáře příliš zatěžovat suchopárnými fakty. Nicméně zejména v tomto prvním vydání Informací o činnosti MAS Jemnicko se nelze vyhnout jisté strohosti a teoretičnosti předkládaných faktů. V příštích vydáních se budeme snažit seznámit čtenáře se zcela konkrétními záležitostmi, osobnostmi-členy MAS Jemnicko o.p.s., záměry, rozpracovanými projekty a nejčerstvějším děním v MAS. Proč vlastně vznikají místní akční skupiny? Lze říci, že vznik místních akčních skupin si vynutila situace, jaká dnes na venkově v EU i v ČR obecně existuje, tj. nutnost podpory rozvoje zdola a dále pak specifika více či méně koncepčního rozvoje venkova. Ucelená politika rozvoje venkova v České republice neexistuje. Dílčí aspekty se objevují v prohlášeních vlády nebo programech politických stran. Rozvoj venkova není v kompetenčním zákonu plně zakotven v žádném resortu. Pro rozvoj venkova neexistuje konkrétní národní zákon. Politiku rozvoje venkova tvoří pak soustava tzv. podpůrných nástrojů dnes už různých resortů a na různých úrovních, centrum, kraje, obce. Posláním Místních akčních skupin je pak právě uskutečňování praktické stránky věci pro rozvoj příslušných venkovských oblastí. Jestliže jako lidé, žijící v určitém regionu, chceme specificky místně přispět aktivně a účelně k rozvoji naší oblasti, musíme vytvořit jakési partnerství, které nám umožní poznat, vytvořit, získat. Tato praxe se ukázala jako vpodstatě jediná reálná metoda již v devadesátých letech 20.století v Evropě, osvědčila se a z hlediska stávající politické a geopolitické reálné situace se jeví jako velmi nutná, máme-li na zřeteli v pravém smyslu aktivní rozvoj a zkvalitnění života na venkově ve všech oblastech. Takže pojmenování MAS vzniklo z překladu anglického LAG, tj. Local Action Group, neboli místní akční skupina. Jednoznačně významově správnější, než překlad anglického označení LAG do českého Místní akční skupina by byl název Skupina pro místní akce. Právě o to jde ve skutečné činnosti a významu. Znamená to praktický užitek a reálné nasměrování - místní akce, místní zaměření, místní podněty zde žijících lidí, projekty pro rozvoj tady apod. Nezbývá než poznamenat nutnost zásadně nehledat jakékoliv verbální či dějinné souvislosti s tzv. akčními výbory, které vznikaly a byly činné v České republice po druhé světové válce. Místní akční skupina znamená partnerství a nezištnou spolupráci zástupců ekonomického sektoru, veřejné správy a občanské společnosti za účelem rozvoje venkovských oblastí. Zkrátka, jak už bylo významově příhodněji řečeno, skupina pro místní akce. V dnešní době se v záležitosti rozvoje jedná už o zcela konkrétní zapojení se do tzv. systému LEADER.

3 Vážení spoluobčané, čtenáři, podnikatelé VÝZVA Jedním ze základních pilířů statutu místních akčních skupin je otevřenost. To znamená, že jejím členem se může stát každá právnická i fyzická osoba, která splňuje základní podmínku, to jest žije a působí ve zdejším regionu, popř. zde v regionu podniká nebo má provozovnu. Členství v MAS Jemnicko je bezplatné. Máme zájem o lidi, kterým leží na srdci rozvoj a zkvalitnění života na venkově, přímo v našich podmínkách. A může se jednat o záležitosti nehmotné, jako např. trávení volného času jednotlivých věkových skupin obyvatelstva, rozvoj vzdělanosti a informovanosti, naplnění života seniorů atd., ale i o zajímavé podnikatelské záměry, odpovídající rozvoji venkova dle principů, uvedených výše, v oblastech našich zájmů a jejich realizace formou činnosti MAS Jemnicko o.p.s. Důležitým a nyní velice aktuálním aspektem naší činnosti je příprava projektů ve zmiňovaných oblastech, na kterých záleží naplnění rozvojové strategie. To ve srozumitelné, konkrétní a praktické podobě znamená, že MAS Jemnicko by pro realizaci mohlo ročně rozdělit až 10 mil. Kč libovolným subjektům z regionu, jejichž projekty uspějí ve výběru. Dovolujeme si Vás vyzvat k aktivitě. Jsme otevřeni jakékoliv diskusi a námětům, které pomohou realizovat naší společnou cestou rozvoj venkova, a to tady, u nás a pro nás. Zásadní informace k projektu LEADER lze získat na internetu na a dále u mnoha hesel souvisejících s pojmy Leader pro ČR a místní akční skupiny, např. apod. Sídlo MAS Jemnicko je Husova ulice 103, Jemnice, kancelář managera je na adrese Velká brána 584, v budově společnosti ZEOBS spol.s r.o., telefon na mangera Ing. Milana Svobodu je Mapa současné územní působnosti MAS Jemnicko,o.p.s.

4 4 Dvě šance pro vnímavé a pro Jemnicko Do práce skupiny pro místní akce ( MAS Jemnicko) se za poslední čtvrt rok zapojilo na 40 nových lidí v šesti skupinových dílnách, které se konaly ve Vratěníně, Polici, Třebelovicích, Třeběticích, Budkově a Jemnici. Deset z nich přišlo s nápady, které by neměly zapadnout a spolupracují dál. Pocházejí z podnikatelské,neziskové i občanské sféry úplně obyčejní lidé. Proč?, Co za to?, zeptáte se. Není jim jedno kde a jak žijí ( a kde budou žít jejich děti) a cítí příležitost ovlivnit to! A které že to jsou dvě šance? První je připojit se k těm deseti statečným a svoje myšlenky pro místo region, kde žijeme, uplatnit ve společné strategii MAS Jemnicko. Je jedno jestli podnikáte, jste členem spolku či neziskovky nebo jenom občanem bez příslušnosti k jakékoliv organizované skupině. Se zvlášť zajímavými nápady přicházejí ženy a mladí lidé. Už od 15 let. Tuto šanci máte právě teď. Zpracování strategie pro budoucí roky zrovna začalo. Přijďte! Druhou šancí je zrealizovat vlastní projekt s finančním grantem poskytnutým Místní akční skupině ( a to po celých sedm let až do 2013.) Jaký projekt? rozšíření firmy pro podnikatele a zaměstnání nových lidí, využití přírodního a kulturního dědictví například naučnou stezkou nebo muzeem či vyhlídkou, kde stojí za to se zastavit při jízdě po cyklostezce nebo na koni, nebo založit komunitní školu pro vzdělání občanů v obci a samozřejmě spoustu jiných originálních nápadů, aby MAS Jemnicko, která je v Leaderu na čele Vysočiny těch 10 milionů korun ročně do projektů využila pro start rozvoje. Kurz Jak napsat dobrý projekt otevřený všem zájemcům bude skupina pro místní akce pořádat již na podzim. Šance, jež se nyní nabízí s metodou Leader mohou ovlivnit život na Jemnicku na budoucí desetiletí, ale jenom budou-li využity. Jsou to šance pro vnímavé a chytré lidi zdola.. a také pro Jemnicko. fej Z Historie MAS Jemnicko MAS Jemnicko o.p.s. byla zapsána jako nezisková obecně prospěšná společnost do rejstříku obecně prospěšných společností Krajským soudem v Brně dne 27.října Jako každý statutární orgán má správní radu, předsedu správní rady a dozorčí radu. Celkem má 22 členů, a to podnikatelů, občanů a představitelů samosprávy z obcí v regionální oblasti působení Místní akční skupiny Jemnicko o.p.s. K datu vyjití prvního čísla těchto informací sdružuje MAS Jemnicko 30 obcí s celkem asi obyvateli. Místní akční skupina jako obecně prospěšná společnost je nezisková organizace, která má zájem na rozvoji venkova formou obecně prospěšných služeb a činností. Zjednodušeně lze vyjádřit: podpora, služby, informace, tradice, komunikace. A jaké jsou podmínky poskytování výše uvedených obecně prospěšných služeb a činností? Místní akční skupina Jemnicko o.p.s. bude poskytovat obecně prospěšné služby na principu rovnosti pro všechny fyzické a právnické osoby, které mají sídlo nebo trvalý pobyt na území jemnického regionu. Služby mohou být poskytovány bezúplatně nebo za úplatu podle ceníku služeb, který každoročně schvaluje správní rada společnosti; cena služeb se stanoví tak, aby alespoň částečně pokryla náklady na jejich poskytování; ceník služeb bude veřejně přístupný a každý klient s ním bude seznámen. Obecně prospěšná činnost se realizuje v pořadí dle vyhlášených programů, zde dle jednotlivých os a záměrů LEADERu. První referáty, první tvůrčí diskuze

5 Setkání v Drosendorfu V pátek, 22.června 2007, se zúčastnil Ing.Adam, člen správní rady MAS, pověřený zahraniční spoluprací, společně s managerem MAS Jemnicko, Ing.Svobodou, slavnostního otevření renovovaného bývalého obecního špitálu v Drosendorfu. Tento menší komplex původně středověkých historických budov se nachází za radnicí, prakticky na pozemku dvora radnice v Drosendorfu. Historické budovy byly citlivě renovovány a přizpůsobeny současným požadavkům na školicí a kulturní centrum. V areálu je bývalá kaple přebudovaná na koncertní sálek s asi 45 místy, popř. použitelná na divadla malých forem. Dále je zde několik prostor využitelných pro diskuse, setkání, školení apod., včetně zázemí pro catering. Při příležitosti slavnostního otevření vystoupilo za řečnický pult několik významných osobností veřejného a politického života Dolního Rakouska, jako například zastupující zemský hejtman a zemský rada p.ernest Grabmann, zemský poslanec Jürgen Maier, starosta Drosendorfu Franz Krestan a paní Maria Forstner, zemská představitelka rakouského hnutí a programu Dorferneuerung (tj.obnova venkova). Paní Forstner ve svém projevu připomenula zintenzivnění a neustálé navazování zejména neformálních a přátelských kontaktů obyvatel příhraničních regionů Dolního Rakouska a jižní Moravy a jižních Čech. Doslova řekla (citujeme termín) - nové sbratření mezi lidmi, které vpodstatě po staletí existovalo a které bylo následným politickým vývojem po 2.světové válce násilně přerušeno; zdůraznila sbližování ve všech oblastech politického, kulturního i hospodářského života. Při této příležitosti se pp. Adam a Svoboda setkali v rozhovoru s p. Rolandem Deyssigem, představitelem MAS (LAG) Waldviertel Wohlviertel. Této příhraniční místní akční skupině se podařilo, mimo jiné, získat finanční prostředky, které byly použity jako část financí na renovaci historického špitálu Drosendorf. V rozhovoru byly probrány rámcové aspekty, týkající se tzv.přeshraniční spolupráce a společných projektů MAS Jemnico o.p.s. a LAG Waldviertel Wohlviertel. Zcela konkrétní záležitosti se budou řešit na pracovním setkání ke konci srpna O Smlouvě o spolupráci, kterou uzavřela MAS Jemnicko, o.p.s., s touto sousední rakouskou skupinou již v prosinci 2005 budeme informovat v příštích vydáních. Zemský hejtman Dol. Rakouska Ernst Grabmann při projevu v Drosendorfu 5 Bude nový hraniční přechod i pro osobní auta? Z Drosendorfu odjeli pp.adam a Svoboda do obce Raabs. Zde se na radnici projednávala praktická otázka úpravy zatím turistického přechodu Hluboká-Schadnitz. Tento přechod je otevřen na hranici pro pěší, cyklisty, jezdce na koních a běžkaře. V souvislosti se Zemskou výstavou Horn-Raabs-Telč 2009 je vhodné a vpodstatě nutné tento přechod otevřít obousměrně pro osobní automobily. Tato skutečnost předpokládá nevyhnutelné, byť na přechodnou dobu realizované, silničně stavební úpravy. Za českou stranu se jednání zúčastnil dále p. Ing.Klása, vedoucí Odboru dopravy KÚ Jihočeského kraje. Za rakouskou stranu se zúčastnili dva zástupci zemské vlády Dolního Rakouska, starosta a místostarosta Raabs-u, tajemník, zástupce místní státní policie, zástupce investora a zástupci dalších složek, jako např.životního prostředí či zemského odboru dopravy. Jednání bylo vedeno ve vysoce pracovním a oboustranně vstřícném duchu. Nutno nicméně konstatovat, že česká strana je na realizaci výrazně lépe připravena technicky, technologicky i finančně. Přesto rakouští partneři dokázali konsenzuálně zaujmout stanovisko a navrhnout přípravy ze své strany tak, aby mohlo dojít k včasné a úspěšné realizaci. Pracovní atmosféra na jednání (zcela vpravo Ing.Klása)

6 6 Aktualizujeme strategii V pondělí, dne 18.června 2007 proběhla v Budkově široká diskuse na téma Aktualizace integrované strategie pro období pro MAS Jemnicko, o.p.s., která zahajila proces přípravy strategických dokumentů MAS pro období let Setkání se zúčastnili nejen někteří řádní členové MAS Jemnicko, ale už i lidé, kteří se dokázali ztotožnit s naším programem a našimi záměry a rádi by se podíleli na vylepšení venkovského života ve všech směrech. Při aktivní diskusi k dané problematice si jednotliví účastníci neformálně ujasňovali náměty, připomínky a očekávání. Z toho vyplynula námětová rekapitulace očekávání od programu LEADER pro následujících několik let. Rekapitulace OČEKÁVÁNÍ, popř.kam směřovat snažení a do kterých oblastí: podpora regionu a podnikání ve smyslu finančního efektu zlepšení služeb poskytovaných podnikateli šířit informace podpora podnikatelů v regionu nejprve aktivně zapojit členy MAS zažití nového systému financování (metoda LEADER) nasměrování podnikatelů tak, aby jejich motivace a energie byly od počátku podpořeny, aby se jejich energie nevyplýtvala (např.byrokracií) LEADER by měl rozproudit komunikaci mezi občany, podniky a veřejnou sférou aktivně realizovat záměry vedoucí ke zviditelnění naší činnosti u těch lidí, kteří nás neznají aby se i malým obcím podařilo získat prostředky, k nimž se jinak nedostanou zahájit užší spolupráci s Rakouskem, resp. s MAS (LAG) Waldviertel Wohlviertel MAS Jemnicko o.p.s. by měla být impulsem, aby se Jemnicko ze zapomenutého koutu třebíčského okresu stalo zajímavým a prosperujícím. Kdo je... Ing.Milan Svoboda je od manažerem MAS Jemnicko, o.p.s. Na funkci manažera byl vybrán na základě výběrového řízení a bylo tak ukončeno období, kdy tato nezbytná funkce nebyla z objektivních důvodů delší dobu obsazena. Ing.Milan Svoboda je absolventem biochemické fakulty Vysoké školy chemicko- technologické Praha. Pochází z Telčska. V posledních patnácti letech se věnoval zejména ekonomické, obchodní a manažerské činnosti. Od roku 1995 se pohyboval v soukromém sektoru. Dosud byl činný pro různé firmy a společnosti, i zahraniční. Je přesvědčen, že na postu manažera MAS zúročí své dosavadní široké profesní zkušenosti a po letech pracovního působení po celé ČR se tak bude věnovat regionu, odkud pochází, českomoravské Vysočině. Je mu 48 let, je ženatý, má dceru ve věku 23 let a syna 18 let. V příštím vydání Informací o činnosti MAS Jemnicko bychom Vás rádi seznámili s následujícími tématy: další informace o strategii skupin pro místní akce problematika profesních vzdělávání systém podpory regionálních produktů aktuality Informace MAS Jemnicko, o.p.s., vydává MAS Jemnicko o.p.s., Husova 103, Jemnice. Zapsáno do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem Ministerstva kultury MK ČR E Redakce prvního vydání Ing. Milan Svoboda, grafická úprava, sazba a tisk FIBOX s.r.o., Třebíč. Připomínky a náměty zasílejte na adresu MAS Jemnicko, o.p.s., Husova 103, Jemnice., box a www stránky v přípravě.

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více