Výroční zpráva Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ

2 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb 3 Historie našich služeb nová služba 4 Naše poslání a cíle 4 Hlavní události roku Vzdělávání a odborný rozvoj 8 Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili 8 Naše ekonomika v roce Výhled na rok Výrok auditora 13 Výsledovka 14 Rozvaha 17 Strana 2 (celkem 20)

3 Důvod vzniku výroční zprávy Výroční zpráva je zpracována v souladu se zněním 19 a následujících zákona 245/1998 Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále též Zákon, a v souladu se zněním 21 zákona 563/19911 Sb., o účetnictví. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky ( 21, odst. 1 zákona o účetnictví). Výroční zprávu přezkoumala dozorčí rada a schválila správní rada (( 16, odst. 1. a) a 13, odst. 2. b) Zákona)). Zakladatelkami Pomoci v nouzi, o. p. s., dále též PvN, jsou Eva Pisárová a Soňa Pisárová. Společnost byla založena a do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána Správní radu tvoří Mgr. Dagmar Herianová, Jana Pavlovicová a Ing. Theodor Rajdl. Dozorčí radu Lenka Klimešová, Vladimíra Weinlichová, DiS. a Ing. Josef Štýbr. Všem děkujeme za obětavost a pomoc v našem působení. Nejdůležitější informace o administrativních záležitostech obsahují dokumenty uložené ve sbírce listin zveřejněné v rejstříku obecně prospěšných společností. Druhy obecně prospěšných služeb Jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou vyjmenovány v příslušném rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, a registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Členění námi poskytovaných služeb z hlediska znění zákona o sociálních službách ukazuje tabulka 1. Tabulka 1_Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách Druh sociálních Forma Zařízení_ 34 Umístění zařízení Poskytujeme služeb_ 32 poskytování_ 33 od roku Služby sociální Terénní Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří 2010 péče Služby sociální Pobytová Domy na půl cesty Nebanice 2009 prevence Kynšperk nad Ohří Sokolov Cheb Služby sociální Ambulantní Nízkoprahová denní centra Sokolov 2009 prevence Služby sociální Pobytová Azylové domy Sokolov 2008 prevence Kynšperk nad Ohří Sociální Ambulantní Intervenční centra Sokolov 2009 poradenství Mariánské Lázně Sociální poradenství Karlovy vary Ambulantní Odborné sociální poradenství Sokolov 2011 Strana 3 (celkem 20)

4 Historie našich služeb nová služba Historii našich služeb, důvody vzniku a souvislosti jejich působení popisujeme v předchozích výročních zprávách. Zásadní události v jednotlivých službách v roce 2011 komentujeme v kapitole Hlavní události roku V této kapitole věnujeme více prostoru službě Odborné sociální poradenství. Naše společnost se podílí na práci několika odborných pracovních skupin v komunální sféře. Máme zástupce v tzv. interdisciplinárním týmu působícím při Městském úřadu Sokolov. Jedním z hlavních témat roku 2011 byla podpora občanům při nárůstu jejich zadlužování. Členové týmu rozeznali nebezpečí tkvící v předlužování občanů, často s fatálními dopady na jejich životy a s doprovodnými tzv. společensky nežádoucími jevy. V Karlovarském kraji mimo nás dosud nepracuje, žádný subjekt, který by občanům poskytoval žádané poradenství. Tým využil zahájení spolupráce naší společnosti s člověkem, který se mnoho let pohybuje ve finančnictví a má zkušenosti se správou závazků občanů. Jednání mezi týmem, představiteli města Sokolov a naší společností vedla k potvrzení potřeby nové služby. Promysleli jsme naše možnosti (personální a časová kapacita, financování, místo) a po vyjasnění stanovisek s vedením města Sokolov jsme požádali o registraci služby Odborné sociální poradenství. Služba byla registrována v říjnu Poskytujeme základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství zaměřené na finanční gramotnost a dluhovou problematiku. Poptávka převyšuje naše kapacitní možnosti a službu vyhledávají i lidé mimo Karlovarský kraj. Nás mrzí, že až výjimky v řádech jednotek představitelé více než tří desítek měst a obcí našeho kraje neodpověděli na náš konkrétní opakovaný dotaz, resp. nabídku poskytování služby pro jejich občany. Naše poslání a cíle Naším posláním je co nejúčinněji podporovat klienty v jejich snaze žít plnohodnotný život. Hlavní trvalé cíle spatřujeme v poskytování kvalitních služeb, řádném hospodaření a v pracovním a osobnostním rozvoji personálu. K naplňování poslání a dosahování cílů vede mnoho cest a způsobů. Snažíme se, abychom se vydávali po cestách, které máme dostatečně prozkoumané, a přitom se nezříkáme inovací. Způsoby volíme v souladu s legislativou a etikou. Hlavní události roku 2011 Leden Při vědomí tenčících se finančních zdrojů pro subjekty působící dle Zákona a trvalého růstu nákladů jsme přijali úsporná opatření z nichž nejnepříjemnější, ale finančně nejpřínosnější bylo zkrácení dovolených všem našim zaměstnancům o jeden nadstandardní týden. Naši zaměstnanci zakoupili prostřednictvím charitativního e-shopu obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni "skutečný dárek" - několik koz a kuřat lidem v rozvojových zemích, kteří díky těmto darům dokážou uživit sebe a své rodiny a nemusejí být závislí na cizí pomoci. Prostřednictvím Intervenčního centra v Sokolově, Karlových Varech a v Mariánských Lázních jsme v tomto měsíci zajistili pomoc devatenácti rodinám, ve kterých docházelo k domácímu násilí. V těchto případech policie rozhodla o vykázání násilných osob proto, aby poškozeným zajistila personální ochranu a bezpečí. Policisté si spolu s našimi pracovníky předávají zkušenosti a zvyšují si svoji odbornost v účinné pomoci lidem, kteří jsou psychicky deptáni nebo fyzicky napadáni svými blízkými. Alarmující je, že v patnácti rodinách bylo dvacetpět dětí, které nejvíce trpí domácím násilím. Strana 4 (celkem 20)

5 Únor Zahájili jsme spolupráci s člověkem, jehož úkolem je fundraising, projektový management a částečně public relations. Za rok 2011 bylo podáno 12 projektových žádostí s 58% úspěšností a s celkovou získanou částkou Kč. Dalším přínosem by měla být existence dceřiné společnosti; více informací v komentáři k měsíci listopadu. Maminky a děti z azylového domu pro matky s dětmi byly na návštěvě v domově mládeže Střední školy živnostenské Sokolov v ulici Karla Hynka Máchy. S domovem mládeže jsme navázali spolupráci již před vánoci 2010, kdy děvčata z domova mládeže přinesla dětem do azylového domu dárky. Na poslední návštěvě připravily studentky pro maminky s dětmi také občerstvení a hry. Spolupráci navrhla paní vychovatelka Lucie Špringsová. Pro maminky s dětmi máme mnoho nápadů, ale jejich realizace je omezena z finančních důvodů. Březen Pánové Josef Hofbauer, zástupce nadace Hermann Gutmann Stiftung ze SRN, a Ing. Tomáš Svoboda, starosta města Kynšperk nad Ohří, 25. března slavnostně otevřeli naši prodejnu Kocábka. Centrum města Kynšperk nad Ohří získalo jedinečný prostor, ve kterém klienti domů na půl cesty v Kynšperku a v Nebanicích svými výrobky veřejnosti a sobě dokazují, že vědí, jak mohou přispět ke zlepšení své nepříznivé životní situace. Naše účast v celonárodním dobrovolnickém projektu Zapojím se a hlášení potřeby dobrovolníků pro realizaci našich projektů nepřiináší očekávané výsledky. Náš region zatím není v dobrém slova smyslu zasažen tzv. společenskou odpovědností firem. Duben V sobotu 9. dubna v Tršnicích vodáci odemykali řeku Ohři. Klienti a pracovníci z domu na půl cesty v Nebanicích přispěli ke každoroční slávě suvenýry z vlastní produkce. Naši klienti a zaměstnanci pomohli řeku odemknout a poté ji sjeli až do Kynšperku. Naše společnost byla oslovena žádostí o účast v mezinárodním projektu nazvaném Evropský vzdělávací servis. Podnět ke vzniku projektu daly společnosti ÖKUS e. V. se sídlem v Unterwellenbornu ve Svobodném státu Durynsko a IWU ggmbh se sídlem ve Zwickau ve Svobodném státu Sasko. Ústředním tématem široce pojatého projektu je péče o seniory. Od základního vzdělávání budoucích pracovníků k celoživotnímu vzdělávání, od základní péče k vysoce specializovaným úkonům, od legislativy k detailním pracovním standardům, pokynům a procesům, od požadavků na vzdělání a praxi pracovní síly po její mobilitu v rámci sjednocené Evropy, resp. jejího trhu pracovní silou k praktickému uplatnění pracovní síly v rámci EU bez ohledu na původ pracovníka a místo setrvání klienta. Vše výše uvedené s vědomím specifických podmínek v jednotlivých státech Evropské unie. Květen Více než padesát odborníků z řad sociálních pracovníků, pedagogů, policistů, strážníků a dalších pomáhajících profesí se sešlo na semináři Stop domácímu násilí u osob z jiných etnik, který pořádala naše společnost. Účastníci společně diskutovali nad problémem domácího násilí v rodinách cizinců a ve smíšených vztazích s cizinci. Lektorky seznámily účastníky se zkušenostmi, které získaly na studijních pobytech v zemích EU. Své další postřehy popsaly v metodice, kterou obdržel každý z přítomných. Díky podpoře Městské policie v Sokolově se seminář uskutečnil v příjemných prostorách Městského domu kultury. Akce se konala pod záštitou senátora PhDr. Pavla Čáslavy. Červen Hledání podpory financování naší činnosti a snaha o efektivní práci s našimi klienty nás dovedly k rozhodnutí založit dceřinou společnost Srdce a čin, o. p. s., dále též SaČ. Strana 5 (celkem 20)

6 Hlavní cíle SaČ jsou: vytvořit pracovní místa, a tak maximálně prospět klientům Pomoci v nouzi, o. p. s., a dalším lidem sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým. Patří sem i lidé starší 50 let v evidenci úřadu práce, zajistit některé služby pro PvN její dceřinou společností, a tak ještě efektivněji využít peněžní prostředky vynaložené na fungování PvN, přispět malým, ale konkrétním počinem ke zvýšení zaměstnanosti v Karlovarském kraji, k podpoře místní ekonomiky a využití místních zdrojů a ke zlepšení společenského prostředí, v podmínkách Karlovarského kraje prověřit životaschopnost tzv. sociálního podnikání, a to kombinací činností v oblasti manuální a intelektuální. Zpracovali jsme projekt a v únoru 2012 byla SaČ schválena žádost o dotace z EUfondů na prvních 22 měsíců působení. Svoji činnost má SaČ zahájit v srpnu V sobotu 5. června jsme se vydali na pochod za kamennými smírčími kříži. Před tím jsme prostudovali materiály, které nám ochotně poskytli pracovníci Knihovny a Muzea Aš. Heslo Poznej svoji vlast bylo inspirativní a vedlo k tomu, že děti a rodiče společně našli kamenné smírčí kříže, poučili se o historii a posílili své zdraví. Ospalé sobotní ráno 18. června oživily hlasy a kroky patnácti lidí našich klientů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, kteří přišli vyčistit koryto a břehy Lobezského potoka od přemostění potoka v sokolovském areálu zdraví po heliport pod zimním stadionem. Tři a půl hodiny práce a v igelitových pytlích se objevilo více než 150 kg odpadu, který ve vodě neměl co dělat. Ve středu 22. června jsme se zúčastnili Odpoledne pro sociální služby. Akci uspořádali pracovníci odboru sociálních služeb a zdravotnictví při Městském úřadu Sokolov. Spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb jsme představili naši společnost a ukázky z tvorby našich klientů. Červenec První červencový víkend jsme posilovali náš pracovní tým v lanovém centru Sklárna. Všem účastníkům se společně prožité dny líbily. V neděli 17. července chválili výrobky našich klientů návštěvníci Slavností v lipové aleji v Himmelkronu. Himmelkron a Kynšperk nad Ohří jsou partnerská města. Počasí přálo, a tak byl stánek Kocábky hojně navštěvovaný. V lipové aleji nás vzorně reprezentovali tři klienti, jeden dobrovolník a dva zaměstnanci. V neděli 24. července jsme vystoupali na vrchol bájné hory Krudum. Cestou jsme navštívili ruiny kostela sv. Mikuláše objeveného po staletích zapomenutí a pochyb o jeho existenci. Srpen Ve městě Sokolov zahájila působení vládní Agentura pro sociální začleňování, dále též Agentura. Naši dva zástupci se stali členy pracovních týmů Bydlení a Zaměstnání. Naši účast nevnímáme formálně, o čemž svědčí informace o podílu naší společnosti na činnosti Agentury ve výroční zprávě Agentury za rok V rámci mezinárodního projektu Evropský vzdělávací servis jsme se 2. až 3. srpna zúčastnili konference v Erfurtu, hlavním městě Svobodného státu Durynsko. Zástupci účastníků projektu představili své společnosti a projekty. Na závěr všichni účastníci jednání podepsali dohodu o spolupráci. Pro bezesporu potřebný projekt hledáme financování. Strana 6 (celkem 20)

7 Září Po přestávce o letních prázdninách pokračoval ve své činnosti Klubíček dříve narozených působící při pečovatelské službě v Kynšperku. V úterý 13. září Klubíček navštívila PhDr. Květoslava Nová s přednáškou Deprese, její příznaky a jak jí předcházet. V sobotu 17. září jsme v domě na půl cesty v Nebanicích uspořádali Den otevřených dveří. Naši klienti prováděli hosty domem na půl cesty, pozvali jsme chovatele francouzských buldočků i s jejich svěřenci, zajistili jsme živou hudbu, občerstvení a soutěže pro psy a jejich chovatele. Soutěžili také naši klienti a nebanické děti. Vítězové byli odměněni výrobky našich klientů a zaměstnanců a všichni účastníci obdrželi pamětní list. Za nádherného počasí jsme přivítali více než 150 návštěvníků. Z akce jsme pořídili fotografie, které jsme použili při tvorbě nástěnného kalendáře na rok Říjen Dlouhodobě výborné vztahy mezi dětmi a matkami klienty azylového domu a studenty Střední školy živnostenské Sokolov jsme potvrdili smlouvou o spolupráci a partnerství. Klubíček dříve narozených pokračoval v činnosti v úterý 11. října předčítáním z knih, zpěvem, poslechem hudby, kreslením na tabuli, procvičováním paměti a nácvikem jemné motoriky, protahující cviky a mnoho dalšího, a to vše formou hry pod odborným vedením. Listopad Prvního listopadu nám byl slavnostně předán vůz Renault Kangoo v rámci projektu "Sociální automobil" realizovaném KOMPAKT spol. s r.o.. Více v kapitole Poděkování. V návaznosti na říjnovou registraci odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční gramotnost a problematiku finančních závazků občanů jsme zahájili provoz dluhové poradny. Dle našich předpokladů se dostavují především klienti, kteří mají své závazky ve velmi pokročilých fázích vymáhání ze strany věřitelů. Naším ideálním cílem je poskytovat poradenství především ve fázi před uzavřením smluvního vztahu. Naše dceřiná společnost Srdce a čin, o. p. s., s rysy tzv. sociálního podniku podala žádost o grant z EUfondů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy číslo 30 nazvané Sociální ekonomika. Žádost byla schválena v únoru Realizace projektu se zahájením v srpnu 2012 by měla mimo jiné zajistit pracovní příležitost několika našim klientům a naší společnosti finanční úspory. Prosinec Provedli jsme poslední z interních prověrek našeho hospodaření v roce Dokončili jsme projekci ekonomiky naší společnosti v roce 2012 a stanovili priority v oblasti úspor. Strana 7 (celkem 20)

8 Připravili jsme průběh SWOT analýz každé naší služby se zapojením všech zaměstnanců. Cílem je naše efektivnější činnost, zvýšení kvality našich služeb a další rozvoj personálu. Podali jsme žádost o grant města Sokolova na částečné krytí provozu odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční gramotnost a problematiku finančních závazků občanů. Generalizace našeho působení v roce 2011: pokračovali jsme ve snaze o zlepšování a žádané rozšiřování našich služeb včetně doprovodných projektů, a to jak zaváděním inovativních přístupů a programů, tak systematickým vzděláváním personálu, stále jsme zkoumali možnosti úspor, jejichž dopady nesmí zhoršit naše služby a trvale jsme hledali další příležitosti k financování našich služeb. Vzdělávání a odborný rozvoj Každý náš zaměstnanec vypovídá o naší společnosti a tato reprezentuje každého svého zaměstnance. Sdílíme dobré i horší. Zaměstnanci, klienti a naše společnost tvoří soubor vnitřních podmínek, vztahů a omezení. My však nejsme subjektem izolovaným od okolního světa, ale jsme součástí systémů obyvatelstvo sociální služby Karlovarský kraj Česká republika Evropská unie. Chceme být platným článkem výše zmíněného systému, a proto věnujeme trvalou pozornost našemu vzdělávání (teorii) a odbornému rozvoji (praxi). Přístup zaměstnanců a možnosti vzdělávání a odborného rozvoje jsou pozitivní stránkou. Negativem je finanční a časová náročnost vzdělávání. Víme, že podobně jsou na tom všechny subjekty poskytující sociální služby. I přes citelný nedostatek finančních zdrojů se snažíme vzdělávání a odborný rozvoj našich zaměstnanců co nejvíce podporovat, jak vyplývá z následujícího přehledu. Řada našich zaměstnanců využila bezplatného vzdělávání, které zabezpečil Karlovarský kraj a jeho velice aktivní sociální odbor, jako příklad uvádíme kurz Sanace rodiny. Ne všechny vzdělávací potřeby je však možné pokrýt z nabídky bezplatných kurzů a tak jsme v roce 2011 z prostředků společnosti vynaložili Kč na zajištění dalších kurzů a vzdělávání. Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili Obsah této kapitoly členíme chronologicky, nikoli dle výše podpory, kterou jsme obdrželi. Za naši společnost a za klienty velmi děkujeme všem, kteří nás podpořili jakoukoli peněžní částkou nebo jinou formou. Podpory si vážíme a informujeme o ní v souladu s příslušným ujednáním, vždy minimálně na našich internetových stránkách. Děkujeme i těm, kteří se našimi žádostmi o podporu zabývali, a sdělili nám negativní stanovisko. Věříme, že u nich uspějeme s některou z dalších žádostí. Individuální projekt Kč tolik činila v roce 2011 podpora našim službám z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let Dnes, kdy bojujeme s deficitním rozpočtem roku 2012, už můžeme říct, že to byly zlaté časy pro sociální služby, které poskytují sociální prevenci. Budeme na vás vždy s láskou vzpomínat, pozůstalí zaměstnanci. Karlovarský kraj Kč na podporu pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří a okolních obcí. MPSV ČR Kč na podporu pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří a okolních obcí. Strana 8 (celkem 20)

9 Město Sokolov Kč na opravu dvou koupelen a čtyř WC v Azylovém domě v Sokolově Kč na potraviny klientů domů na půl cesty. Město Kynšperk nad Ohří Kč na provoz pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří. Hermann Gutmann Stiftung, SRN, Norimberk EUR na výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Olympus ČR Darování kvalitního fotoaparátu v ceně asi Kč především pro potřeby e-shopu Kocábka na fotografování výrobků klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Siemens s. r. o Kč na realizaci projektu Farma v Domě na půl cesty - podpora klientů při osamostatnění" v Domě na půl cesty v Nebanicích. Weil, Gotshal nadační fond Kč na pořízení a instalaci kamerového systému v prostorách Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Farní charita Sokolov Kč na potravinovou pomoc klientům Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří bez příjmu, na jízdné při hledání zaměstnání a na sociálně terapeutické činnosti. Nadační fond GlaxoSmithKline Kč na projekt Kozí zahrádka, tedy na vytvoření zahrady, chov drobných domácích zvířat, pěstování zeleniny, bylinek a ovoce našimi klienty seniory a pro maminky s dětmi v azylových domech v Sokolově. Zaměstnanci GlaxoSmithKline Kč na rozvoj naší společnosti, resp. na projekt Finanční gramotnost pro zaměstnance Pomoci v nouzi, o. p. s.. Část peněz využita na poskytování odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční gramotnost a problematiku finančních závazků občanů. Nadace Terezy Maxové dětem Kč na kurz německého jazyka pro pět klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Město Březová Kč na podporu soc.služeb. Úřad práce v Sokolově Kč na zřízení chráněného pracovního místa, které náš kolega Tomáš obsadil v září. Nadace VINCI v České republice Kč na projekt Fotografie nejen pro e-shop další krok k nezávislosti pro klienty Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří a také k využití v rámci celé naší společnosti. Strana 9 (celkem 20)

10 Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov a dobrovolní pracovníci Farní charity v Sokolově Vaření polévky v prosinci pro klienty nízkoprahového denního centra v Sokolově. Lékárna Primula v Kynšperku nad Ohří 2000 Kč na provoz Domu na půl cesty Präziosa Kynšperk nad Ohří 2000 Kč na provoz Domu na půl cesty Za materiální podporu děkujeme: paní Dreiseitlové manželům Knorkovým manželům Svobodovým manželům Brahovým manželům Kohoutovým manželům Fiedlerovým panu Kabatnikovi Sboru Českobratrské církve evangelické v Kynšperku nad Ohří panu Josefu Hofbauerovi z Norimberka v SRN Za pomoc děkujeme také všem dobrovolníkům. Práce dobrovolníků je důkazem jejich životního postoje a ochoty naplnit ho konkrétními skutky. Speciální poděkování: Dne 1. listopadu 2011 nám byl slavnostně předán vůz Renault Kangoo v rámci projektu firmy KOMPAKT spol. s.r.o. "Sociální automobil". Předání se zúčastnili zástupci firem a společností, které se na koupi vozu podílely a kterým tímto děkujeme. David LEVÝ STAVING - INVEST s.r.o. Insia KV s.r.o. LEŠENÍ TRUBAČ s.r.o. SOKOSTAV HT, s.r.o. Identita s.r.o. Kristina MACHANOVÁ Karlovarský kraj ČEZ Teplárenská, a.s. Eva HASMANOVÁ - OPTIKA HSF spol. s r.o. Petr BEJLEK Město Sokolov Městský dům kultury Sokolov VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. KRUŠNOHORSKÁ UHELNÁ s.r.o. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST Ing.Luděk BARVÍNEK - BAJBA Ivan PAJTAŠ MVDr.Václava MOLCAROVÁ Petr JEZBERA PVKP stavební, s.r.o. DOP - HC s.r.o. Momentive Specialty Chemicals, a.s. DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO SOKOFLOK s.r.o. Plzeňský rozhled Strana 10 (celkem 20)

11 Naše ekonomika v roce 2011 Přiznání k dani z příjmů za rok 2011, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha poskytují kompletní číslené informace o našem hospodaření v roce Ve výroční zprávě zmiňujeme vybrané ukazatele. Na celkových nákladech tis. Kč (100 %) měly největší podíl (61 %) osobní náklady ve výši tis. Kč, nakupované služby tis. Kč (23 %) a náklady na materiál, energie a vodu tis. Kč (15 %) Kč to je částka, kterou jsme vynaložili na mzdy, odměny z dohod mimo pracovní poměr a náklady na sociální a zdravotní pojištění. V prosinci 2011 pro nás pracovalo 27 zaměstnanců v pracovním poměru a 14 zaměstnanců na dohody mimo PP, což bylo podobné v průběhu celého roku. Mimo to s námi spolupracuje řada dalších kolegů, kteří dodavatelsky zajišťují účetnictví, mzdové účetnictví, daňové poradenství, fundraising, public relations atd. Náklady na tyto činnosti jsou součástí nakupovaných služeb, náklady na tyto služby činily v roce 2011 celkem Kč. Z toho vyplývá, že ve skutečnosti tvořily personální náklady na naše služby cca 10,8 mil. Kč, což je 65 % Kč je součet nakupovaných služeb, po výše zmíněných servisních službách, se do této skupiny nákladů dostávají především nájmy 1,5 mil Kč, ale třeba také opravy vozidel, jen v roce 2011 jsme na údržbu našich starých přibližovadel vynaložili Kč. Stále jezdíme ve starých, poruchových autech, jejichž údržba vyžaduje velké náklady. Zamyslí se někdy někdo nad tím, proč mají být nestátní neziskové organizace ( NNO ) chudé, proč většina dotačních titulů neumožňuje pořizování majetku v hodnotě nad 40 tis Kč? Proč je pro NNO tak obtížné získat vlastní automobily nebo vlastní prostory? Náklady na energie a vodu představovaly tis. Kč a my jsme koncem roku 2011 zahájili proces snižování nákladů v této oblasti. Existující smluvní ujednání s dodavateli energií neumožňili okamžité změny; tyto budou možné ve druhé polovině roku 2012 a přinesou zásadní úspory až v roce 2012 a v letech následujících. Změny smluvních podmínek jsou pouze jedním ze tří vlivů na platby za energie. Druhým vlivem jsou naše pracovní režimy a způsoby užívání nemovitostí, ve kterých poskytujeme naše služby. Tuto oblast dokážeme do určité míry ovlivnit. Třetím vlivem jsou konstrukce a stavební výplně nemovitostí, ve kterých poskytujeme naše služby. V této oblasti jsme převážně odkázáni na finanční možnosti a snahu vlastníků o zlepšení energetických bilancí budov. Hospodářským výsledkem roku 2011 je zisk 62 tis. Kč. Připojená tabulka 2 obsahuje meziroční porovnání některých údajů z výkazů zisku a ztráty. Tabulka 2_Výtah z výkazu zisku a ztráty a meziroční porovnání vybraných údajů Položka Stav Změna proti stavu Poznámka k [tis. Kč] k [tis. Kč] Náklady celkem z toho některé položky osobní náklady položka s největším nárůstem, i když tento byl zmírněn zrušením nadstandardního týdne dovolené všem zaměstnancům materiál energie a voda důsledek úsporných opatření nakupované služby Výnosy celkem z toho některé položky úhrady za pobyt Strana 11 (celkem 20)

12 provozní dotace přijaté příspěvky (dary) Zisk Výhled na rok 2012 Celosvětová ekonomika již několik let v lepším případě stagnuje, spíše však padá. Rámcový pohled na Karlovarský kraj, dále též Kraj, nabízíme v tabulce 3. Jen s mírnou nadsázkou tvrdíme, že ekonomickou sílu Kraje v podnikatelské sféře reprezentují pouze Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a WITTE Nejdek, spol. s r. o.. Tabulka 3_Základní statistické údaje dle ČSÚ k datu dokončení výroční zprávy K datu / za období Počet obyvatel čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2012 Hrubá mzda [Kč] Nezaměstnanost [%] Dokončené byty Hosté ubytovacích zařízeních Kraj Karlovarský , Plzeňský , Ústecký , Jihočeský , Liberecký , Středočeský , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Olomoucký , Jihomoravský , Moravskoslezský , Zlínský , v Průměr za všechny kraje mimo Prahu , Ve výčtu nepříznivých podmínek, které vyplývají z obsahu tabulky, bychom mohli pokračovat. My potvrzujeme naši ochotu a připravenost k dalším odpovědnému působení a ke spolupráci se všemi partnery. V Sokolově dne Děkujeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům za Pomoc v nouzi, o.p.s. ředitel Robert Pisár autorem Výroční zprávy je Ing. Petr Beránek Strana 12 (celkem 20)

13 Strana 13 (celkem 20)

14 Strana 14 (celkem 20)

15 Strana 15 (celkem 20)

16 Strana 16 (celkem 20)

17 Strana 17 (celkem 20)

18 Strana 18 (celkem 20)

19 Strana 19 (celkem 20)

20 Strana 20 (celkem 20)

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více