Výroční zpráva Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011. Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ 279 91 997 Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Pomoc v nouzi, o. p. s. IČ Sokolov, Fibichova 852, PSČ

2 Obsah strana Důvod vzniku výroční zprávy 3 Zakladatelé 3 Správní a dozorčí rada 3 Druhy obecně prospěšných služeb 3 Historie našich služeb nová služba 4 Naše poslání a cíle 4 Hlavní události roku Vzdělávání a odborný rozvoj 8 Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili 8 Naše ekonomika v roce Výhled na rok Výrok auditora 13 Výsledovka 14 Rozvaha 17 Strana 2 (celkem 20)

3 Důvod vzniku výroční zprávy Výroční zpráva je zpracována v souladu se zněním 19 a následujících zákona 245/1998 Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále též Zákon, a v souladu se zněním 21 zákona 563/19911 Sb., o účetnictví. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky ( 21, odst. 1 zákona o účetnictví). Výroční zprávu přezkoumala dozorčí rada a schválila správní rada (( 16, odst. 1. a) a 13, odst. 2. b) Zákona)). Zakladatelkami Pomoci v nouzi, o. p. s., dále též PvN, jsou Eva Pisárová a Soňa Pisárová. Společnost byla založena a do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána Správní radu tvoří Mgr. Dagmar Herianová, Jana Pavlovicová a Ing. Theodor Rajdl. Dozorčí radu Lenka Klimešová, Vladimíra Weinlichová, DiS. a Ing. Josef Štýbr. Všem děkujeme za obětavost a pomoc v našem působení. Nejdůležitější informace o administrativních záležitostech obsahují dokumenty uložené ve sbírce listin zveřejněné v rejstříku obecně prospěšných společností. Druhy obecně prospěšných služeb Jsme poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou vyjmenovány v příslušném rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí, a registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Členění námi poskytovaných služeb z hlediska znění zákona o sociálních službách ukazuje tabulka 1. Tabulka 1_Členění služeb Pomoci v nouzi, o. p. s., dle zákona o sociálních službách Druh sociálních Forma Zařízení_ 34 Umístění zařízení Poskytujeme služeb_ 32 poskytování_ 33 od roku Služby sociální Terénní Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří 2010 péče Služby sociální Pobytová Domy na půl cesty Nebanice 2009 prevence Kynšperk nad Ohří Sokolov Cheb Služby sociální Ambulantní Nízkoprahová denní centra Sokolov 2009 prevence Služby sociální Pobytová Azylové domy Sokolov 2008 prevence Kynšperk nad Ohří Sociální Ambulantní Intervenční centra Sokolov 2009 poradenství Mariánské Lázně Sociální poradenství Karlovy vary Ambulantní Odborné sociální poradenství Sokolov 2011 Strana 3 (celkem 20)

4 Historie našich služeb nová služba Historii našich služeb, důvody vzniku a souvislosti jejich působení popisujeme v předchozích výročních zprávách. Zásadní události v jednotlivých službách v roce 2011 komentujeme v kapitole Hlavní události roku V této kapitole věnujeme více prostoru službě Odborné sociální poradenství. Naše společnost se podílí na práci několika odborných pracovních skupin v komunální sféře. Máme zástupce v tzv. interdisciplinárním týmu působícím při Městském úřadu Sokolov. Jedním z hlavních témat roku 2011 byla podpora občanům při nárůstu jejich zadlužování. Členové týmu rozeznali nebezpečí tkvící v předlužování občanů, často s fatálními dopady na jejich životy a s doprovodnými tzv. společensky nežádoucími jevy. V Karlovarském kraji mimo nás dosud nepracuje, žádný subjekt, který by občanům poskytoval žádané poradenství. Tým využil zahájení spolupráce naší společnosti s člověkem, který se mnoho let pohybuje ve finančnictví a má zkušenosti se správou závazků občanů. Jednání mezi týmem, představiteli města Sokolov a naší společností vedla k potvrzení potřeby nové služby. Promysleli jsme naše možnosti (personální a časová kapacita, financování, místo) a po vyjasnění stanovisek s vedením města Sokolov jsme požádali o registraci služby Odborné sociální poradenství. Služba byla registrována v říjnu Poskytujeme základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství zaměřené na finanční gramotnost a dluhovou problematiku. Poptávka převyšuje naše kapacitní možnosti a službu vyhledávají i lidé mimo Karlovarský kraj. Nás mrzí, že až výjimky v řádech jednotek představitelé více než tří desítek měst a obcí našeho kraje neodpověděli na náš konkrétní opakovaný dotaz, resp. nabídku poskytování služby pro jejich občany. Naše poslání a cíle Naším posláním je co nejúčinněji podporovat klienty v jejich snaze žít plnohodnotný život. Hlavní trvalé cíle spatřujeme v poskytování kvalitních služeb, řádném hospodaření a v pracovním a osobnostním rozvoji personálu. K naplňování poslání a dosahování cílů vede mnoho cest a způsobů. Snažíme se, abychom se vydávali po cestách, které máme dostatečně prozkoumané, a přitom se nezříkáme inovací. Způsoby volíme v souladu s legislativou a etikou. Hlavní události roku 2011 Leden Při vědomí tenčících se finančních zdrojů pro subjekty působící dle Zákona a trvalého růstu nákladů jsme přijali úsporná opatření z nichž nejnepříjemnější, ale finančně nejpřínosnější bylo zkrácení dovolených všem našim zaměstnancům o jeden nadstandardní týden. Naši zaměstnanci zakoupili prostřednictvím charitativního e-shopu obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni "skutečný dárek" - několik koz a kuřat lidem v rozvojových zemích, kteří díky těmto darům dokážou uživit sebe a své rodiny a nemusejí být závislí na cizí pomoci. Prostřednictvím Intervenčního centra v Sokolově, Karlových Varech a v Mariánských Lázních jsme v tomto měsíci zajistili pomoc devatenácti rodinám, ve kterých docházelo k domácímu násilí. V těchto případech policie rozhodla o vykázání násilných osob proto, aby poškozeným zajistila personální ochranu a bezpečí. Policisté si spolu s našimi pracovníky předávají zkušenosti a zvyšují si svoji odbornost v účinné pomoci lidem, kteří jsou psychicky deptáni nebo fyzicky napadáni svými blízkými. Alarmující je, že v patnácti rodinách bylo dvacetpět dětí, které nejvíce trpí domácím násilím. Strana 4 (celkem 20)

5 Únor Zahájili jsme spolupráci s člověkem, jehož úkolem je fundraising, projektový management a částečně public relations. Za rok 2011 bylo podáno 12 projektových žádostí s 58% úspěšností a s celkovou získanou částkou Kč. Dalším přínosem by měla být existence dceřiné společnosti; více informací v komentáři k měsíci listopadu. Maminky a děti z azylového domu pro matky s dětmi byly na návštěvě v domově mládeže Střední školy živnostenské Sokolov v ulici Karla Hynka Máchy. S domovem mládeže jsme navázali spolupráci již před vánoci 2010, kdy děvčata z domova mládeže přinesla dětem do azylového domu dárky. Na poslední návštěvě připravily studentky pro maminky s dětmi také občerstvení a hry. Spolupráci navrhla paní vychovatelka Lucie Špringsová. Pro maminky s dětmi máme mnoho nápadů, ale jejich realizace je omezena z finančních důvodů. Březen Pánové Josef Hofbauer, zástupce nadace Hermann Gutmann Stiftung ze SRN, a Ing. Tomáš Svoboda, starosta města Kynšperk nad Ohří, 25. března slavnostně otevřeli naši prodejnu Kocábka. Centrum města Kynšperk nad Ohří získalo jedinečný prostor, ve kterém klienti domů na půl cesty v Kynšperku a v Nebanicích svými výrobky veřejnosti a sobě dokazují, že vědí, jak mohou přispět ke zlepšení své nepříznivé životní situace. Naše účast v celonárodním dobrovolnickém projektu Zapojím se a hlášení potřeby dobrovolníků pro realizaci našich projektů nepřiináší očekávané výsledky. Náš region zatím není v dobrém slova smyslu zasažen tzv. společenskou odpovědností firem. Duben V sobotu 9. dubna v Tršnicích vodáci odemykali řeku Ohři. Klienti a pracovníci z domu na půl cesty v Nebanicích přispěli ke každoroční slávě suvenýry z vlastní produkce. Naši klienti a zaměstnanci pomohli řeku odemknout a poté ji sjeli až do Kynšperku. Naše společnost byla oslovena žádostí o účast v mezinárodním projektu nazvaném Evropský vzdělávací servis. Podnět ke vzniku projektu daly společnosti ÖKUS e. V. se sídlem v Unterwellenbornu ve Svobodném státu Durynsko a IWU ggmbh se sídlem ve Zwickau ve Svobodném státu Sasko. Ústředním tématem široce pojatého projektu je péče o seniory. Od základního vzdělávání budoucích pracovníků k celoživotnímu vzdělávání, od základní péče k vysoce specializovaným úkonům, od legislativy k detailním pracovním standardům, pokynům a procesům, od požadavků na vzdělání a praxi pracovní síly po její mobilitu v rámci sjednocené Evropy, resp. jejího trhu pracovní silou k praktickému uplatnění pracovní síly v rámci EU bez ohledu na původ pracovníka a místo setrvání klienta. Vše výše uvedené s vědomím specifických podmínek v jednotlivých státech Evropské unie. Květen Více než padesát odborníků z řad sociálních pracovníků, pedagogů, policistů, strážníků a dalších pomáhajících profesí se sešlo na semináři Stop domácímu násilí u osob z jiných etnik, který pořádala naše společnost. Účastníci společně diskutovali nad problémem domácího násilí v rodinách cizinců a ve smíšených vztazích s cizinci. Lektorky seznámily účastníky se zkušenostmi, které získaly na studijních pobytech v zemích EU. Své další postřehy popsaly v metodice, kterou obdržel každý z přítomných. Díky podpoře Městské policie v Sokolově se seminář uskutečnil v příjemných prostorách Městského domu kultury. Akce se konala pod záštitou senátora PhDr. Pavla Čáslavy. Červen Hledání podpory financování naší činnosti a snaha o efektivní práci s našimi klienty nás dovedly k rozhodnutí založit dceřinou společnost Srdce a čin, o. p. s., dále též SaČ. Strana 5 (celkem 20)

6 Hlavní cíle SaČ jsou: vytvořit pracovní místa, a tak maximálně prospět klientům Pomoci v nouzi, o. p. s., a dalším lidem sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým. Patří sem i lidé starší 50 let v evidenci úřadu práce, zajistit některé služby pro PvN její dceřinou společností, a tak ještě efektivněji využít peněžní prostředky vynaložené na fungování PvN, přispět malým, ale konkrétním počinem ke zvýšení zaměstnanosti v Karlovarském kraji, k podpoře místní ekonomiky a využití místních zdrojů a ke zlepšení společenského prostředí, v podmínkách Karlovarského kraje prověřit životaschopnost tzv. sociálního podnikání, a to kombinací činností v oblasti manuální a intelektuální. Zpracovali jsme projekt a v únoru 2012 byla SaČ schválena žádost o dotace z EUfondů na prvních 22 měsíců působení. Svoji činnost má SaČ zahájit v srpnu V sobotu 5. června jsme se vydali na pochod za kamennými smírčími kříži. Před tím jsme prostudovali materiály, které nám ochotně poskytli pracovníci Knihovny a Muzea Aš. Heslo Poznej svoji vlast bylo inspirativní a vedlo k tomu, že děti a rodiče společně našli kamenné smírčí kříže, poučili se o historii a posílili své zdraví. Ospalé sobotní ráno 18. června oživily hlasy a kroky patnácti lidí našich klientů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, kteří přišli vyčistit koryto a břehy Lobezského potoka od přemostění potoka v sokolovském areálu zdraví po heliport pod zimním stadionem. Tři a půl hodiny práce a v igelitových pytlích se objevilo více než 150 kg odpadu, který ve vodě neměl co dělat. Ve středu 22. června jsme se zúčastnili Odpoledne pro sociální služby. Akci uspořádali pracovníci odboru sociálních služeb a zdravotnictví při Městském úřadu Sokolov. Spolu s dalšími poskytovateli sociálních služeb jsme představili naši společnost a ukázky z tvorby našich klientů. Červenec První červencový víkend jsme posilovali náš pracovní tým v lanovém centru Sklárna. Všem účastníkům se společně prožité dny líbily. V neděli 17. července chválili výrobky našich klientů návštěvníci Slavností v lipové aleji v Himmelkronu. Himmelkron a Kynšperk nad Ohří jsou partnerská města. Počasí přálo, a tak byl stánek Kocábky hojně navštěvovaný. V lipové aleji nás vzorně reprezentovali tři klienti, jeden dobrovolník a dva zaměstnanci. V neděli 24. července jsme vystoupali na vrchol bájné hory Krudum. Cestou jsme navštívili ruiny kostela sv. Mikuláše objeveného po staletích zapomenutí a pochyb o jeho existenci. Srpen Ve městě Sokolov zahájila působení vládní Agentura pro sociální začleňování, dále též Agentura. Naši dva zástupci se stali členy pracovních týmů Bydlení a Zaměstnání. Naši účast nevnímáme formálně, o čemž svědčí informace o podílu naší společnosti na činnosti Agentury ve výroční zprávě Agentury za rok V rámci mezinárodního projektu Evropský vzdělávací servis jsme se 2. až 3. srpna zúčastnili konference v Erfurtu, hlavním městě Svobodného státu Durynsko. Zástupci účastníků projektu představili své společnosti a projekty. Na závěr všichni účastníci jednání podepsali dohodu o spolupráci. Pro bezesporu potřebný projekt hledáme financování. Strana 6 (celkem 20)

7 Září Po přestávce o letních prázdninách pokračoval ve své činnosti Klubíček dříve narozených působící při pečovatelské službě v Kynšperku. V úterý 13. září Klubíček navštívila PhDr. Květoslava Nová s přednáškou Deprese, její příznaky a jak jí předcházet. V sobotu 17. září jsme v domě na půl cesty v Nebanicích uspořádali Den otevřených dveří. Naši klienti prováděli hosty domem na půl cesty, pozvali jsme chovatele francouzských buldočků i s jejich svěřenci, zajistili jsme živou hudbu, občerstvení a soutěže pro psy a jejich chovatele. Soutěžili také naši klienti a nebanické děti. Vítězové byli odměněni výrobky našich klientů a zaměstnanců a všichni účastníci obdrželi pamětní list. Za nádherného počasí jsme přivítali více než 150 návštěvníků. Z akce jsme pořídili fotografie, které jsme použili při tvorbě nástěnného kalendáře na rok Říjen Dlouhodobě výborné vztahy mezi dětmi a matkami klienty azylového domu a studenty Střední školy živnostenské Sokolov jsme potvrdili smlouvou o spolupráci a partnerství. Klubíček dříve narozených pokračoval v činnosti v úterý 11. října předčítáním z knih, zpěvem, poslechem hudby, kreslením na tabuli, procvičováním paměti a nácvikem jemné motoriky, protahující cviky a mnoho dalšího, a to vše formou hry pod odborným vedením. Listopad Prvního listopadu nám byl slavnostně předán vůz Renault Kangoo v rámci projektu "Sociální automobil" realizovaném KOMPAKT spol. s r.o.. Více v kapitole Poděkování. V návaznosti na říjnovou registraci odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční gramotnost a problematiku finančních závazků občanů jsme zahájili provoz dluhové poradny. Dle našich předpokladů se dostavují především klienti, kteří mají své závazky ve velmi pokročilých fázích vymáhání ze strany věřitelů. Naším ideálním cílem je poskytovat poradenství především ve fázi před uzavřením smluvního vztahu. Naše dceřiná společnost Srdce a čin, o. p. s., s rysy tzv. sociálního podniku podala žádost o grant z EUfondů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy číslo 30 nazvané Sociální ekonomika. Žádost byla schválena v únoru Realizace projektu se zahájením v srpnu 2012 by měla mimo jiné zajistit pracovní příležitost několika našim klientům a naší společnosti finanční úspory. Prosinec Provedli jsme poslední z interních prověrek našeho hospodaření v roce Dokončili jsme projekci ekonomiky naší společnosti v roce 2012 a stanovili priority v oblasti úspor. Strana 7 (celkem 20)

8 Připravili jsme průběh SWOT analýz každé naší služby se zapojením všech zaměstnanců. Cílem je naše efektivnější činnost, zvýšení kvality našich služeb a další rozvoj personálu. Podali jsme žádost o grant města Sokolova na částečné krytí provozu odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční gramotnost a problematiku finančních závazků občanů. Generalizace našeho působení v roce 2011: pokračovali jsme ve snaze o zlepšování a žádané rozšiřování našich služeb včetně doprovodných projektů, a to jak zaváděním inovativních přístupů a programů, tak systematickým vzděláváním personálu, stále jsme zkoumali možnosti úspor, jejichž dopady nesmí zhoršit naše služby a trvale jsme hledali další příležitosti k financování našich služeb. Vzdělávání a odborný rozvoj Každý náš zaměstnanec vypovídá o naší společnosti a tato reprezentuje každého svého zaměstnance. Sdílíme dobré i horší. Zaměstnanci, klienti a naše společnost tvoří soubor vnitřních podmínek, vztahů a omezení. My však nejsme subjektem izolovaným od okolního světa, ale jsme součástí systémů obyvatelstvo sociální služby Karlovarský kraj Česká republika Evropská unie. Chceme být platným článkem výše zmíněného systému, a proto věnujeme trvalou pozornost našemu vzdělávání (teorii) a odbornému rozvoji (praxi). Přístup zaměstnanců a možnosti vzdělávání a odborného rozvoje jsou pozitivní stránkou. Negativem je finanční a časová náročnost vzdělávání. Víme, že podobně jsou na tom všechny subjekty poskytující sociální služby. I přes citelný nedostatek finančních zdrojů se snažíme vzdělávání a odborný rozvoj našich zaměstnanců co nejvíce podporovat, jak vyplývá z následujícího přehledu. Řada našich zaměstnanců využila bezplatného vzdělávání, které zabezpečil Karlovarský kraj a jeho velice aktivní sociální odbor, jako příklad uvádíme kurz Sanace rodiny. Ne všechny vzdělávací potřeby je však možné pokrýt z nabídky bezplatných kurzů a tak jsme v roce 2011 z prostředků společnosti vynaložili Kč na zajištění dalších kurzů a vzdělávání. Poděkování všem, kteří naši činnost podpořili Obsah této kapitoly členíme chronologicky, nikoli dle výše podpory, kterou jsme obdrželi. Za naši společnost a za klienty velmi děkujeme všem, kteří nás podpořili jakoukoli peněžní částkou nebo jinou formou. Podpory si vážíme a informujeme o ní v souladu s příslušným ujednáním, vždy minimálně na našich internetových stránkách. Děkujeme i těm, kteří se našimi žádostmi o podporu zabývali, a sdělili nám negativní stanovisko. Věříme, že u nich uspějeme s některou z dalších žádostí. Individuální projekt Kč tolik činila v roce 2011 podpora našim službám z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let Dnes, kdy bojujeme s deficitním rozpočtem roku 2012, už můžeme říct, že to byly zlaté časy pro sociální služby, které poskytují sociální prevenci. Budeme na vás vždy s láskou vzpomínat, pozůstalí zaměstnanci. Karlovarský kraj Kč na podporu pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří a okolních obcí. MPSV ČR Kč na podporu pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří a okolních obcí. Strana 8 (celkem 20)

9 Město Sokolov Kč na opravu dvou koupelen a čtyř WC v Azylovém domě v Sokolově Kč na potraviny klientů domů na půl cesty. Město Kynšperk nad Ohří Kč na provoz pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří. Hermann Gutmann Stiftung, SRN, Norimberk EUR na výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Olympus ČR Darování kvalitního fotoaparátu v ceně asi Kč především pro potřeby e-shopu Kocábka na fotografování výrobků klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Siemens s. r. o Kč na realizaci projektu Farma v Domě na půl cesty - podpora klientů při osamostatnění" v Domě na půl cesty v Nebanicích. Weil, Gotshal nadační fond Kč na pořízení a instalaci kamerového systému v prostorách Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Farní charita Sokolov Kč na potravinovou pomoc klientům Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří bez příjmu, na jízdné při hledání zaměstnání a na sociálně terapeutické činnosti. Nadační fond GlaxoSmithKline Kč na projekt Kozí zahrádka, tedy na vytvoření zahrady, chov drobných domácích zvířat, pěstování zeleniny, bylinek a ovoce našimi klienty seniory a pro maminky s dětmi v azylových domech v Sokolově. Zaměstnanci GlaxoSmithKline Kč na rozvoj naší společnosti, resp. na projekt Finanční gramotnost pro zaměstnance Pomoci v nouzi, o. p. s.. Část peněz využita na poskytování odborného sociálního poradenství zaměřeného na finanční gramotnost a problematiku finančních závazků občanů. Nadace Terezy Maxové dětem Kč na kurz německého jazyka pro pět klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří. Město Březová Kč na podporu soc.služeb. Úřad práce v Sokolově Kč na zřízení chráněného pracovního místa, které náš kolega Tomáš obsadil v září. Nadace VINCI v České republice Kč na projekt Fotografie nejen pro e-shop další krok k nezávislosti pro klienty Domů na půl cesty v Nebanicích a v Kynšperku nad Ohří a také k využití v rámci celé naší společnosti. Strana 9 (celkem 20)

10 Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov a dobrovolní pracovníci Farní charity v Sokolově Vaření polévky v prosinci pro klienty nízkoprahového denního centra v Sokolově. Lékárna Primula v Kynšperku nad Ohří 2000 Kč na provoz Domu na půl cesty Präziosa Kynšperk nad Ohří 2000 Kč na provoz Domu na půl cesty Za materiální podporu děkujeme: paní Dreiseitlové manželům Knorkovým manželům Svobodovým manželům Brahovým manželům Kohoutovým manželům Fiedlerovým panu Kabatnikovi Sboru Českobratrské církve evangelické v Kynšperku nad Ohří panu Josefu Hofbauerovi z Norimberka v SRN Za pomoc děkujeme také všem dobrovolníkům. Práce dobrovolníků je důkazem jejich životního postoje a ochoty naplnit ho konkrétními skutky. Speciální poděkování: Dne 1. listopadu 2011 nám byl slavnostně předán vůz Renault Kangoo v rámci projektu firmy KOMPAKT spol. s.r.o. "Sociální automobil". Předání se zúčastnili zástupci firem a společností, které se na koupi vozu podílely a kterým tímto děkujeme. David LEVÝ STAVING - INVEST s.r.o. Insia KV s.r.o. LEŠENÍ TRUBAČ s.r.o. SOKOSTAV HT, s.r.o. Identita s.r.o. Kristina MACHANOVÁ Karlovarský kraj ČEZ Teplárenská, a.s. Eva HASMANOVÁ - OPTIKA HSF spol. s r.o. Petr BEJLEK Město Sokolov Městský dům kultury Sokolov VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. KRUŠNOHORSKÁ UHELNÁ s.r.o. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST Ing.Luděk BARVÍNEK - BAJBA Ivan PAJTAŠ MVDr.Václava MOLCAROVÁ Petr JEZBERA PVKP stavební, s.r.o. DOP - HC s.r.o. Momentive Specialty Chemicals, a.s. DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO SOKOFLOK s.r.o. Plzeňský rozhled Strana 10 (celkem 20)

11 Naše ekonomika v roce 2011 Přiznání k dani z příjmů za rok 2011, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha poskytují kompletní číslené informace o našem hospodaření v roce Ve výroční zprávě zmiňujeme vybrané ukazatele. Na celkových nákladech tis. Kč (100 %) měly největší podíl (61 %) osobní náklady ve výši tis. Kč, nakupované služby tis. Kč (23 %) a náklady na materiál, energie a vodu tis. Kč (15 %) Kč to je částka, kterou jsme vynaložili na mzdy, odměny z dohod mimo pracovní poměr a náklady na sociální a zdravotní pojištění. V prosinci 2011 pro nás pracovalo 27 zaměstnanců v pracovním poměru a 14 zaměstnanců na dohody mimo PP, což bylo podobné v průběhu celého roku. Mimo to s námi spolupracuje řada dalších kolegů, kteří dodavatelsky zajišťují účetnictví, mzdové účetnictví, daňové poradenství, fundraising, public relations atd. Náklady na tyto činnosti jsou součástí nakupovaných služeb, náklady na tyto služby činily v roce 2011 celkem Kč. Z toho vyplývá, že ve skutečnosti tvořily personální náklady na naše služby cca 10,8 mil. Kč, což je 65 % Kč je součet nakupovaných služeb, po výše zmíněných servisních službách, se do této skupiny nákladů dostávají především nájmy 1,5 mil Kč, ale třeba také opravy vozidel, jen v roce 2011 jsme na údržbu našich starých přibližovadel vynaložili Kč. Stále jezdíme ve starých, poruchových autech, jejichž údržba vyžaduje velké náklady. Zamyslí se někdy někdo nad tím, proč mají být nestátní neziskové organizace ( NNO ) chudé, proč většina dotačních titulů neumožňuje pořizování majetku v hodnotě nad 40 tis Kč? Proč je pro NNO tak obtížné získat vlastní automobily nebo vlastní prostory? Náklady na energie a vodu představovaly tis. Kč a my jsme koncem roku 2011 zahájili proces snižování nákladů v této oblasti. Existující smluvní ujednání s dodavateli energií neumožňili okamžité změny; tyto budou možné ve druhé polovině roku 2012 a přinesou zásadní úspory až v roce 2012 a v letech následujících. Změny smluvních podmínek jsou pouze jedním ze tří vlivů na platby za energie. Druhým vlivem jsou naše pracovní režimy a způsoby užívání nemovitostí, ve kterých poskytujeme naše služby. Tuto oblast dokážeme do určité míry ovlivnit. Třetím vlivem jsou konstrukce a stavební výplně nemovitostí, ve kterých poskytujeme naše služby. V této oblasti jsme převážně odkázáni na finanční možnosti a snahu vlastníků o zlepšení energetických bilancí budov. Hospodářským výsledkem roku 2011 je zisk 62 tis. Kč. Připojená tabulka 2 obsahuje meziroční porovnání některých údajů z výkazů zisku a ztráty. Tabulka 2_Výtah z výkazu zisku a ztráty a meziroční porovnání vybraných údajů Položka Stav Změna proti stavu Poznámka k [tis. Kč] k [tis. Kč] Náklady celkem z toho některé položky osobní náklady položka s největším nárůstem, i když tento byl zmírněn zrušením nadstandardního týdne dovolené všem zaměstnancům materiál energie a voda důsledek úsporných opatření nakupované služby Výnosy celkem z toho některé položky úhrady za pobyt Strana 11 (celkem 20)

12 provozní dotace přijaté příspěvky (dary) Zisk Výhled na rok 2012 Celosvětová ekonomika již několik let v lepším případě stagnuje, spíše však padá. Rámcový pohled na Karlovarský kraj, dále též Kraj, nabízíme v tabulce 3. Jen s mírnou nadsázkou tvrdíme, že ekonomickou sílu Kraje v podnikatelské sféře reprezentují pouze Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., a WITTE Nejdek, spol. s r. o.. Tabulka 3_Základní statistické údaje dle ČSÚ k datu dokončení výroční zprávy K datu / za období Počet obyvatel čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2012 Hrubá mzda [Kč] Nezaměstnanost [%] Dokončené byty Hosté ubytovacích zařízeních Kraj Karlovarský , Plzeňský , Ústecký , Jihočeský , Liberecký , Středočeský , Královéhradecký , Pardubický , Vysočina , Olomoucký , Jihomoravský , Moravskoslezský , Zlínský , v Průměr za všechny kraje mimo Prahu , Ve výčtu nepříznivých podmínek, které vyplývají z obsahu tabulky, bychom mohli pokračovat. My potvrzujeme naši ochotu a připravenost k dalším odpovědnému působení a ke spolupráci se všemi partnery. V Sokolově dne Děkujeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům za Pomoc v nouzi, o.p.s. ředitel Robert Pisár autorem Výroční zprávy je Ing. Petr Beránek Strana 12 (celkem 20)

13 Strana 13 (celkem 20)

14 Strana 14 (celkem 20)

15 Strana 15 (celkem 20)

16 Strana 16 (celkem 20)

17 Strana 17 (celkem 20)

18 Strana 18 (celkem 20)

19 Strana 19 (celkem 20)

20 Strana 20 (celkem 20)

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s.

Výroční zpráva. Pomoc v nouzi, o. p. s. Výroční zpráva 2008 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Úvod a základní údaje o společnosti str.3 Azylový dům popis a rozvoj poskytované služby v roce 2008..str.4 Personální obsazení.str.5 Využití kapacity str.5

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Butterfly-Aid za rok 2014. Motto: Naděje má křídla. Obecně prospěšné společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2014 Motto: Naděje má křídla Obsah 1. Úvod - slovo ředitelky... 1 2. Struktura organizace... 1 3. Poslání... 2 4. Historie společnosti...

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Výroční zpráva 2009. Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah. Z historie...str. 3. Základní údaje...str. 4. Více o činnosti společnosti v roce 2009...str.

Výroční zpráva 2009. Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah. Z historie...str. 3. Základní údaje...str. 4. Více o činnosti společnosti v roce 2009...str. Výroční zpráva 2009 Pomoc v nouzi, o. p. s. Obsah Z historie...str. 3 Základní údaje...str. 4 Více o činnosti společnosti v roce 2009...str. 5 Další akce...str. 8 Ekonomika společnosti v roce 2009...str.

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013-2016 republiková a resortní krajská lokální Primární Sekundární terciární Úrovně systému prevence Úrovně

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více