Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, , Litoměřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni."

Transkript

1 1 Podnikání Kód: L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, , Litoměřice

2 Školní vzdělávací program Podnikání L/51 ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání L/51 Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 2

3 Předkladatel: Název školy: Střední škola a Mateřská škola, o. p. s Adresa školy: Jarošova 23, Litoměřice Jméno ředitele: Mgr. Ladislav Šrejbr Kontakty: Kancelář: Fax: Ředitel: WWW: Doplňující údaje školy: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatelé: Název: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Liškova 502, Litoměřice IČO: tel.: Jméno: Mgr. Ladislav Šrejbr tel.: fax.: Jméno: Radovan Šrejbr, tel.: Zřizovací listina vydána dne Platnost ŠVP: od

4 Platnost ŠVP: od ŠVP zpracováno podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání L/51 Podnikání, Schváleno: ŠVP byl v daném znění schválen Školskou radou na jednání dne: Podpis ředitele školy razítko školy Obsah 4

5 1 Profil absolventa školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Popis výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Délka a forma vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Podmínky přijetí ke studiu Způsob ukončení vzdělávání Organizace výuky Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Způsob hodnocení žáků Realizace BOZP a požární prevence Učební plán Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Přehled rozpracování obsahu vzdělání v RVP do ŠVP Učební osnovy jednotlivých předmětů Učební osnova předmětu: Český jazyk a literatura ANGLICKÝ JAZYK Učební osnova předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Učební osnova předmětu: Právo Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Obsahové vymezení předmětu Aplikovaná psychologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Management a marketing Praxe Odborná praxe Materiální a personální zajištění výuky Charakteristika spolupráce

6 1 Profil absolventa školního vzdělávacího programu 1.1Identifikační údaje Zřizovatelé: ŠREJBR, s. r. o. Adresa zřizovatele: Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP : Liškova 502, Litoměřice Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Podnikání L/51 Podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dvouleté denní studium 1. září 2014 počínaje 1. ročníkem 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se může uplatnit v těchto profesích: Absolvent oboru Podnikání se uplatní v ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činnostech. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti. Absolvent se může také dobře uplatnit přímo v praxi, má dobré základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání, jazykové znalosti, ovládá programové vybavení počítače, techniku psaní na PC. Ve styku se zákazníkem bude umět jednat profesionálně a bude schopen komunikovat na patřičné úrovni. 6

7 Získané znalosti a dovednosti uplatní při založení a řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v konkrétním učebním oboru. Úspěšní absolventi mohou po vykonání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na jazykových, vyšších odborných nebo vysokých školách. 1.2 Popis výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Odborné kompetence Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. Absolvent je veden k tomu, aby si osvojil základní klíčové kompetence: kompetence k celoživotnímu učení schopnost samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn.: zná možnosti svého dalšího vzdělávání - zejména v oboru a povolání, ovládá různé metody učení a užívá osobní strategie učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, být motivován k celoživotnímu učení, překonává překážky a je vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení, získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti, vyhledává a využívá dostupné možnosti a prostředky učení, pomoc a podporu, využívá různé informační zdroje, umí systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě, sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání schopnost úspěšně budovat svoji profesní kariéru a být připraven zvládat podnikatelské činnosti, tzn.: Má odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, je připraven přizpůsobuje se měnícím se pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělává, má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích, 7

8 má přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělání a trhu práce, jedná aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikuje s potencionálními zaměstnavateli, prezentuje sebe i svoji odbornost, rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobních a etických aspektech soukromého podnikání. kompetence personální a sociální schopnost rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské vztahy a dbát na své zdraví, tzn.: absolvent si stanovuje cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňuje podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhá předsudkům stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí spolupracuje s ostatními lidmi, odpovědně se podílí na realizaci společných pracovních činnostech, usiluje o integritu a prosperitu pracovního týmu je připraven vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomuje si význam zdravého životního stylu. kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi Schopnost efektivně pracovat s prostředky ICT a s informacemi tzn.: absolvent pracuje s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií rozvíjí práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací využívá vhodné prostředky online a off-line komunikace získává informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovává uvědomuje si nutnost posuzování věrohodných informačních zdrojů a kriticky přistupuje k získaným informacím je mediálně gramotný. kompetence řešení problémů Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy tzn.: pojmenují a analyzují vzniklý problém určí příčiny problému, získávají potřebné informace k jeho řešení, navrhují způsob řešení, zvažují negativní a pozitivní dopady volí optimální způsob řešení, vysvětlují postup řešení ostatním lidem, vyhodnocují výsledky 8

9 uplatňují při řešení problému různé metody myšlení, volí prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit využívají zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracují při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). kompetence komunikativní Schopnost souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci tzn.: absolvent se vyjadřuje přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentuje, zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídající dané situaci, adekvátně reaguje na projevy druhých lidí zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), zvládá komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí využívá cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci-terminologii a pracovní pokyny. kompetence matematické a finanční Absolvent používá matematické myšlení za účelem funkčního zvládání různých situací tzn.,: aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání rozumí matematicky vyjádřeným informacím, umí interpretovat statistické a ekonomické údaje zvládá řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, je finančně gramotný orientuje se v problematice peněz a cen, je schopný vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků. kompetence občanské a kulturní podvědomí Absolvent směřuje k tomu, vyžil v souladu s hodnotami a principy humanity, demokracie a udržitelného rozvoje a uznávali kulturní hodnoty, tzn.: dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, přispívá k uplatňování hodnot demokracie jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném 9

10 zájmu uznává rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě a je schopen kriticky přistupovat k realitě, vytváří si vlastní argumenty podložený názor chápe význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje; uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních váží si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. odborné kompetence a) Provádět administrativní činnosti, tzn., aby absolvent: ovládal klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti; vyhotovoval písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky; stylizoval písemnosti věcně a jazykově správně; manipuloval s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel; pracoval se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti. B) Provádět základní podnikové činnosti, tzn., aby absolvent: dokázal charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotil působení těchto jevů na fungování podniku; uměl založit podnikatelský subjekt fyzickou i právnickou osobu ovládal základy provozování podnikatelské činnosti fyzické i právnické osoby orientoval se v právních předpisech souvisejících s podnikáním prováděl marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázal zvolit a použít efektivní marketingovou strategii; orientoval se v problematice managementu a osvojil si základní manažerské dovednosti; zpracovával doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; evidoval a účtoval hotovostní a bezhotovostní operace podniku; prováděl základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; prováděl základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku; 10

11 prováděl mzdové výpočty a vypočítával odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů; vedl daňovou evidenci; účtoval o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku; sestavoval účetní závěrku; orientoval se v soustavě daní; stanovoval daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční; orientoval se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích; vedl jednání s obchodními partnery a dodržoval pravidla podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování. C) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolvent: chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik; znal systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout. D) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolvent: chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; dodržoval stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti; dbal na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta (zákazníka, občana). 11

12 E) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby absolvent: znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařil s finančními prostředky; nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Absolvent dbá na bezpečnost práce: dodržuje hygienické normy a základní předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární prevence. 1.3 Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 2 roky v denní formě vzdělávání Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem. 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Podnikání L/51 Podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou 12

13 Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP : Dvouleté denní studium 1. září 2014 počínaje 1. ročníkem 2.2 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávací strategie školy je zakomponována do zásad, které se prolínají celým výchovně-vzdělávacím procesem. vede žáka k profesnímu růstu a rozvoji, pomáhá mu budovat pozitivní vztah k budoucí profesi, profesní kariéře, včetně schopností přizpůsobovat se aktuálním podmínkám na trhu práce; pomáhá žákům získávat profesionální návyky, které lze uplatnit v praxi; vede k přijímání odpovědnosti a vytváření cílevědomého, trvalého přístupu žáků k samostatné i týmové práci, podporuje kladný vztah ke škole a zvolenému oboru; začleňuje žáky během studia mezi odborníky, a tím přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů; Pěstuje v žácích kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání Metody výuky využívané v rámci teoretického vyučování Metody a formy ve vzdělávacím procesu odpovídají zkušenostem jednotlivých pedagogů v souladu s potřebami žáků. Zařazení metod je blíže konkretizováno na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů. V rovině teoretického vyučování budou ve větší míře uplatňovány moderní metody výuky s využitím nových didaktických pomůcek a moderní techniky společně se stávající: výklad, diskuze; práce s textem ; samostatná práce; skupinová práce; metody názorně demonstrační; práce s PC, s odbornými programy; exkurze; 13

14 besedy a přednášky s odborníky Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Ve výuce jsou zařazena vhodná témata a příklady z praxe formou diskuzí, besed, soutěží tak, aby absolventi: jednali v souladu se základními principy demokracie a rozlišili základní kategorie v hierarchii životních hodnot; chápali výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění a byli motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení; pochopili význam účasti své i ostatních na utváření kulturního a společenského života; uznávali tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; tvořivě a zdravě soutěžili, samostatně a odpovědně jednali v pracovní činnosti; samostatně komunikovali a rozhodovali se v běžných pracovních situacích, cílevědomě a rozhodně jednali, využívali získané vědomosti a dovednosti v praxi a našli zodpovědnost za své jednání; využívali informačních zdrojů ke zpracování odborných témat a dbali při tom na správnou stylizaci a odbornou terminologii; samostatně uplatnili získané dovednosti a návyky v odborné praxi, adaptovali se na jiná pracovní prostředí, přijímali nové požadavky a plnili svěřené úkoly, využili aktuální informační zdroje s možností uplatnění na trhu práce ve svém oboru Způsoby rozvoje průřezových témat ve výuce Občan v demokratické společnosti Veškerá činnost na škole se realizuje v souladu s principy demokratického soužití mezi lidmi. Pedagogický sbor se snaží ve výuce vytvořit prostředí, které vede k vzájemné spolupráci, toleranci názorů a dialogu. Třídní učitelé pracují s jednotlivými žáky, seznamují se s jejich životními podmínkami, názory, postoji a snaží se je společně s rodiči co nejlépe formovat. 14

15 Pedagogickým působením jsou voleny metody, které vedou žáky k: vhodné míře sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku; dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; učí je aktivně se podílet na činnostech a rozvíjet jejich osobnost; využívaní informací z hromadně sdělovacích prostředků (médií) ve svůj prospěch, aby dokázali rozlišit věrohodnost informací; ochotě angažovat se nejen pro svůj prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. pro žáky je během studia v rámci předmětu Práva organizována návštěva Okresního soudu v Litoměřicích Člověk a životní prostředí Cílem je, aby žáci pochopili význam přírody pro člověka, získali informace o působení člověka na životní prostředí a přizpůsobili tomu své chování a jednání. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se chovali ekologicky ve všech oblastech svého života. Žáci se pravidelně účastní ekologické akce Den Země. Informační a komunikační technologie Škola vytváří podmínky pro rozvíjení schopnosti žáků efektivně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií v každodenním životě. Žáci využívají prostředků ICT i v rámci specifik odborné kvalifikace, a to systematicky po celou dobu studia ve všech předmětech. ze strany vedení školy jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání a zdokonalování pedagogů a soustavné zvyšování úrovně jejich počítačové gramotnosti. Občan v demokratické společnosti 15

16 1. ročník Český jazyk a literatura Zdokonalování jazykových vědomostí, Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací, Úvod do studia literatury, Realismus a kritický realismus, Vývoj české kultury a literatury od 60. do 90. let 19. stol. Anglický jazyk, Německý jazyk Poznatky o zemích Aplikovaná psychologie Osobnost člověka, Společenské chování a profesní vystupování, Typy zákazníků a psychologické základy jednání Ekonomika Základní ekonomické kategorie Právo základní právní pojmy, Ústavní právo Účetnictví Právní úprava, Majetek podniku a jeho krytí, Rozvaha 2. ročník Český jazyk a literatura 1. Zdokonalování jazykových vědomostí, 2. Komunikační a slohová výchova, 3. Práce s textem a získávání informací Nové umělecké směry počátku 20. století, Reakce umění na 1. světovou válku, Kulturní, umělecký a literární vývoj mezi dvěma světovými válkami, Reakce umění a literatury na 2. světovou válku Anglický jazyk, Německý jazyk Poznatky o zemích Občanská nauka Lidská společnost a její rozvrstvení, Multikulturní soužití, Postavení mužů a žen, genderové problémy, Občanská společnost, Demokracie a lidská práva, Politický systém v ČR, Politika, Ideologie Právo právní formy podnikání, reklamační řízení Účetnictví Peněžní prostředky podniku Písemná a elektronická komunikace Komunikace v obchodním styku, Jednoduché právní písemnosti Člověk a životní prostředí 1. ročník Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací, Kultura a umění, Úvod do studia literatury, Realismus a kritický realismus, Vývoj české kultury a literatury od 60. do 90. let 19. stol. Nové umělecké směry počátku 20. století, 16

17 Reakce umění na 1. světovou válku, Kulturní, umělecký a literární vývoj mezi dvěma světovými válkami, Reakce umění a literatury na 2. světovou válku Aplikovaná psychologie Osobnost člověka, Společenské chování a profesní vystupování, Typy zákazníků a psychologické základy jednání Ekonomika Základní ekonomické kategorie, Zásoby a logistika Účetnictví Účetní zápisy a účetní knihy, Dlouhodobý majetek 2. ročník Český jazyk Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací Anglický jazyk, Německý jazyk Poznatky o zemích Občanská nauka Lidská společnost a její rozvrstvení, Multikulturní soužití, Občanská společnost, Demokracie a lidská práva, Politika, Ideologie Informační a komunikační technologie tvorba prezentací Právo právní formy podnikání, reklamační řízení Účetnictví Dlouhodobý majetek Informační a komunikační technologie 1. ročník Český jazyk a literatura Zdokonalování jazykových vědomostí, Komunikační a slohová výchova, Práce s textem a získávání informací Kultura a umění, Úvod do studia literatury, Literatura středověku, Literatura starověku, Literatura renesance a humanismu, Literatura doby baroka, klasicismu a osvícenství, České národní obrození, Romantismus, Realismus a kritický realismus, Vývoj české kultury a literatury od 60. do 90. let 19. stol. Anglický jazyk, Německý jazyk Poznatky o zemích 17

18 Matematika Číslo a proměnná, Funkce a její průběh Účetnictví Účet, Daňová evidence Písemná a elektronická komunikace Základy psaní na klávesnici, ČSN ročník Český jazyk a literatura Zdokonalování jazykových vědomostí, Komunikační a slohová Výchova, Práce s textem a získávání informací Nové umělecké směry počátku 20. století, Reakce umění na 1. světovou válku, Kulturní, umělecký a literární vývoj mezi dvěma světovými válkami, Reakce umění a literatury na 2. světovou válku Anglický jazyk, Německý jazyk Poznatky o zemích Občanská nauka Lidská společnost a její rozvrstvení, Multikulturní soužití, Postavení mužů a žen, genderové problémy, Občanská společnost, Demokracie a lidská práva, Politický systém v ČR, Politika, Ideologie Matematika Funkce a její průběh, Geometrie Účetnictví Zásoby, Hospodářský výsledek, Náklady a výnosy Písemná a elektronická komunikace Elektronická komunikace, Normalizovaná úprava písemností, Komunikace v obchodním styku, Jednoduché právní písemnosti, Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní, Propagační písemnosti, Vnitropodnikové písemnosti, Personální písemnosti, Osobní dopisy, Manipulace s dokumenty Ruský jazyk Poznatky o zemích Matematika Geometrie, Práce s daty, kombinatorika a pravděpodobnost Praxe Pokladna, Bankovní operace, Fakturace, Podnikatelský záměr, Podnikání, podnikatelské subjekty, Daňová problematika, Personalistika podniku, Práce ve fiktivním podniku 18

19 2.3 Podmínky přijetí ke studiu Podmínkou přijetí ke studiu je: přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 83 dále 16, 20, 63, 70 absolvování 3letého oboru vzdělání zakončeného výučním listem splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů (kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a budou zveřejněna na internetových stránkách školy); zdravotní způsobilost uchazeče (stanoveno vládním nařízením) Zdravotní způsobilost Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru Podnikání je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. 2.4 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou podle zákona č.561/2004 Sb. v platném znění a příslušných vyhlášek vycházejících z tohoto zákona. Dokladem o dosažení úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy MŠMT. Podle školského zákona: Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 zkoušek: český jazyk cizí jazyk nebo matematika Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných zkoušek: 1. profilová zkouška- Ekonomika-formou ústní zkoušky před maturitní komisí 2. profilová zkouška- Účetnictví a daně-formou ústní zkoušky před maturitní komisí 3. profilová zkouška- Odborné ekonomické předměty formou praktické zkoušky Nabídka volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky: 19

20 Písemná a elektronická komunikace- praktická a ústní zkouška Matematika - ústní zkouška 2.5 Organizace výuky Teoretická výuka Organizace výuky vychází z požadavků na přípravu žáků k výkonu ekonomických, provozněekonomických, obchodních a administrativních činností, případně ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách. Výuka je realizována podle schváleného učebního plánu, probíhá v rámci předmětů podle týdenního rozvrhu vyučovacích hodin. Kromě toho jsou začleňovány další organizační formy. Vyučovací předměty, které obsahují větší míru konkrétních praktických poznatků, a které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat jsou vyučovány tak, aby žák měl samostatné pracoviště s možností využití počítačové techniky (internet, účetní program atd.). Každý žák povinně studuje světový jazyk z nabídky: angličtina, němčina. Ve druhém ročníku je k posílení jazykových kompetencí zařazen Maturitní seminář. Žák si vybírá z cizího jazyka nebo matematiky, podle profilace maturitní zkoušky. Žáci, kteří dosahují výborných jazykových dovedností, se mohou účastnit jazykových soutěží a olympiád V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví je výuky začleněn aspoň 1 sportovní den ve školním roce. V případě zájmu je možné v rámci časové rezervy kurzy konat i v jiných ročnících. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, naučných výletů, návštěvy muzeí, peněžních ústavů, firem atd. jak v blízkém okolí, tak i jiných místech ČR, zejména Prahy případně dalších aktivit, které rozšiřují běžnou výuku praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné a umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplňování vzdělávacích cílů. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Škola zpracovává minimální program prevence sociálně patologických jevů, do jehož aktivit v souvislosti s organizací výuky patří: - besedy s pracovníky Krizového centra; 20

21 - beseda s klientem léčeným pro AIDS; - přednášky na téma rodinná a sexuální výchova. Škola umožňuje je zapojena do projektu Zdravé město Litoměřice. Cílem školního vzdělávacího programu je připravit žáky k využití znalostí a kompetencí, které jim pomohou řešit běžné problémy života. Žáci si osvojí nástroje k plnému rozvinutí dovedností orientovat se v současných podmínkách politických i sociálně ekonomických, jsou schopni využít získané znalosti o chování člověka jako občana v demokratické společnosti a dokážou se přizpůsobit požadavkům trhu práce a efektivně používat prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k hospodárnému způsobu života a ochraně životního prostředí. 2.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Žáci se speciálními potřebami jsou evidováni u výchovného poradce. Tito žáci jsou zařazováni do běžných školních kolektivů. Ve výuce jsou zohledňovány u těchto žáků závěry ze zpráv kontrolního nebo psychologického vyšetření a na jejich základě k nim učitelé uplatňují individuální přístup. Pokud jsou žáci vyšetřeni ve speciálně pedagogickém centru a mají doporučení k integraci, zpracovává škola individuálně vzdělávací plán. V těchto případech škola spolupracuje s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden i speciálně pedagogických center. Výchovný poradce kontroluje během roku výsledky vzdělávání těchto žáků ve spolupráci s třídním učitelem, jednotlivými pedagogy a rodiči. Rovněž v praktickém vyučování je k těmto žákům zaujímán individuální přístup ze strany učitelů odborného výcviku. U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení dbají pedagogové na to, aby používali ve výuce vhodné metody a formy výuky a hodnocení, dále aby respektovali individuální tempo jednotlivých žáků. Důraz je kladen také na to, aby tito žáci nebyli ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky, jež na ni navazují v oblasti sociálně patologických jevů. Respektování, rozšiřování a modifikace 21

22 nápravných postupů ze strany školy jim napomůže absolvovat úspěšně studium v plném rozsahu. V některých případech je třeba vhodnými výchovnými postupy zvládnout problémy v chování žáků, které se specifickými vývojovými poruchami učení souvisí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním jsou v evidenci třídních učitelů, školního metodika prevence a výchovného poradce školy. Škola vychází z konkrétní situace, vzdělávacích schopností a potřeb žáků a zajišťuje pro ně například zapůjčení učebnic. Všichni pedagogičtí pracovníci, ale i žáci se seznamují se sociálně-kulturními zvláštnostmi těchto žáků, vyučující volí vhodné vyučovací metody a společenský přístup k nim. U žáků s rizikovým chováním je třeba volit vhodné výchovné prostředky a spolupracovat se sociálními pracovníky a jinými odborníky. Aby škola zabránila nízkému zájmu o vzdělání a předčasnému odchodu žáků ze vzdělávacího procesu, klade vysoké nároky na všechny učitele z hlediska motivace a výchovy žáků a z hlediska vytváření příznivého klimatu ve škole. Prostředkem k řešení těchto problémů je větší aktivizace žáků ve vyučování a intenzivní práce výchovného poradce. Soustavná pozornost je věnována prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků S mimořádně nadanými žáky, kteří prokazují vysokou úroveň ve všech nebo pouze v některých činnostech, škola soustavně pracuje. Tito žáci projevují v těchto oborech vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní, ale mohou mít problémy v sociálně komunikativní oblasti, jsou citliví na kritiku a hodnocení druhých a mohou mít i problémy v sebe pojetí a sebehodnocení. Při práci s nadaným žákem je důležitá znalost jeho rodinného prostředí, jeho vývoj na základní škole, jeho mimořádné nadání, ale i nedostatky a problémy. Významná je spolupráce všech učitelů, kteří mimořádně nadaného žáka vyučují. Ve výuce těchto žáků je vhodné využívat problémové a projektové vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi, skupinovou výuku a týmovou práci. Škola může umožnit těmto žákům také rozšířenou výuku některých předmětů, umožnit vzdělávání podle individuálně vzdělávacího plánu, vytvářet skupiny těchto žáků a přizpůsobit jim tempo a metody výuky nebo za podmínek daných školským zákonem přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 22

23 Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků je důležité zjistit, v kterých činnostech a předmětech vynikají, a tomu přizpůsobit práci s nimi: vzdělanostní úroveň v jazycích a v matematice zjišťovat pomocí vstupních testů, které absolvují žáci na začátku studia, v ostatních předmětech vycházet z výsledků a vývoje žáka na základní škole a prostřednictvím motivačních pohovorů; podporovat mimořádně nadané žáky při jejich začlenění na odbornou praxi v cizojazyčném prostředí; zadávat seminární práce nebo projektové úlohy a pomáhat konzultacemi, soustavně s nimi pracovat; zapojovat tyto žáky do účasti na školních kolech olympiád, jazykových soutěží a soutěží odborných znalostí a dovedností, připravovat tyto žáky do vyšších kol soutěží; podchytit žáky s uměleckými sklony, talentem a nadáním v oblasti mluveného slova, hudby a pohybu a motivovat je k aktivní účasti na kulturních vystoupeních školy a školní akademii; ve společenskovědních předmětech se při práci s těmito žáky zaměřit na to, aby získali a upevnili si schopnost vytvořit si odpovídající sebehodnocení na základě pochopení své osobnosti, získali nebo rozvíjeli dovednosti v oblasti komunikace se spolužáky a učiteli a v navazování vztahu s druhými lidmi 2.7 Způsob hodnocení žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou dána klasifikačním řádem, který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Klasifikační řád je součástí školního řádu a je zveřejněn na internetových stránkách školy. Hodnocení žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. Při hodnocení žáků používají vyučující slovní a numerické hodnocení, žáky hodnotí průběžně. Učitelé využívají k hodnocení znalostí a dovedností žáků různé druhy zkoušek písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů. Sledují průběžně výkony žáků, jejich aktivity při vyučování a připravenost na vyučování. Při klasifikaci je hodnocena přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. Součástí hodnocení žáků je i hodnocení vystupování žáků a prezentování školy, výsledky žáků při soutěžích apod. 23

24 Při sdělení výsledku hodnocení žákovi vyučující využívají motivačního aspektu hodnocení. Klíčové a odborné kompetence jsou hodnoceny individuálně dle schopnosti žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech průběžně. 2.8 Realizace BOZP a požární prevence Škola zajišťuje BOZP žáků v teoretickém a praktickém vyučování a při školních aktivitách mimo vyučování se zřetelem ke specifickým podmínkám výuky jednotlivých vyučovacích předmětů, ve veřejně přístupných prostorách a učebnách budov školy, jejich přístupových prostorách a příslušenstvích vymezených smlouvami v pronajatých objektech. Škola zajišťuje metodickou spolupráci při zajišťování BOZP se smluvními pracovišti odborného výcviku orgánů a organizací prostřednictvím osob pověřené zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jakákoli činnost a používání zařízení a vybavení školy ve výuce žáků jsou možné jen po splnění předepsaných kontrol, revizí a předepsané údržby. Výuka žáků v prostorách pracovišť praktického vyučování probíhá v souladu s provozními řády, hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy a pracovními postupy stanovenými pro tato pracoviště. Žáci jsou v teoretickém i praktickém vyučování seznamováni formou školení a odborných instruktáží s hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.v teoretickém vyučování jsou žáci formou školení prokazatelně seznámeni především se základními povinnostmi žáků v oblasti BOZP a požární ochrany, ustanoveními školního řádu - ustanoveními o hygieně a bezpečnosti práce, přehledem nebezpečí, popisem a charakteristikou rizik, pracemi zakázanými mladistvým, prostředky první pomoci, základními povinnostmi při vzniku úrazu, zvláštními ustanoveními, vyžadujícími zvýšenou pozornost BOZP. V oblasti požární ochrany jsou žáci seznamováni s organizací a zajištěním požární ochrany, základními povinnostmi žáků na úseku PO, s požárně nebezpečnými místy a činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím, základní dokumentací požární ochrany umístěnou veřejně v prostorách školy, chováním v případě požáru, rozmístěním hasebních prostředků a zacházení s nimi. Školení se provádí pro každou třídu podle osnovy schválené ředitelem školy vždy při zahájení školního roku a záznam o něm je pořízen v třídní knize a ve studijním průkazu žáka. 24

25 3 Učební plán Název školy: Adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Střední škola a Mateřská škola o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice Podnikání L/51 Podnikání Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: Vyučovací předměty dvouleté, denní střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet týdenních vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk/anglický jazyk, Německý jazyk / Občanská nauka Informační a komunikační technologie Matematika Tělesná výchova Ekonomika * Právo Management a marketing * Účetnictví * Aplikovaná psychologie Písemná a elektronická komunikace * Maturitní seminář Praxe Součet týdenních vyučovacích hodin Poznámky k učebnímu plánu: 25

26 výuka 1. cizího jazyka navazuje na výuku na základní škole, jedná se o anglický jazyk, nebo německý jazyk Ve 4. ročníku si žáci vybírají maturitní semináře: Seminář z anglického jazyka, Seminář z německého jazyka, Seminář z Matematiky jako přípravu na maturitní zkoušky a na vysoké školy. * profilová část maturitní zkoušky Ochrana člověka za mimořádných situací je řešena formou jednodenních bloků v každém ročníku v rámci celého studia. Je přesně stanoven systém vykonáváni dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování. Přehled využití týdnů v období září - červen školního roku Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: dvouleté, denní střední vzdělání s maturitní zkouškou Činnost 1. ročník 2. ročník Vyučování dle učebního plánu Maturitní zkouška 2 Sportovně lyžařský kurz 1 Odborná praxe 2 Časová rezerva (exkurze, výchovněvzdělávací akce, opakování učiva) 6 3 Celkem Škola zařadí podle podmínek: pro žáky 1. ročníku výchovně výcvikový lyžařský kurz 4 Přehled rozpracování obsahu vzdělání v RVP do ŠVP Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: L/51 Podnikání Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: dvouleté, denní střední vzdělání s maturitní zkouškou Vzdělávací oblasti a Minimální počet Názvy Počet vyučovacích 26

27 obsahové okruhy RVP vyučovacích hodin za vyučovacích hodin v předmětech celou dobu předmětů za celou dobu vzdělávání ŠVP vzdělávání týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura Cizí jazyk AJ/NJ 2 64 Český jazyk a literatura Cizí jazyk AJ/NJ Estetické vzdělávání 3 96 Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomika a právo Ekonomika Právo 2 64 Management a marketing Účetnictví a daně Účetnictví Písemná a ústní komunikace Písemná a elektronická komunikace Aplikovaná psychologie 2 64 Volitelné vzdělávací oblasti: Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 2 64 Matematické Matematika vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií Informační a komunikační technologie Disponibilní hodiny Maturitní seminář/cizí jazyk, matematika/ 2 60 Praxe Celkem O48 27

28 4. Učební osnovy jednotlivých předmětů Učební osnova předmětu: Český jazyk a literatura Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 6 Ročník: celkem Počet hodin: Obecné cíle Cílem předmětu Český jazyk a literatura je rozvíjet vyjadřovací a komunikační schopnosti žáků a naučit je využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, aby byli schopni formulovat a obhajovat své názory. Kultivovaný jazykový projev je významným předpokladem pro dobré uplatnění na trhu práce i ve společnosti. Cílem předmětu je rovněž vést žáky k uplatňování mateřského jazyka v rovině recepce, reprodukce a interpretace a k pochopení jazyka jako jevu, ve kterém se odráží historický a kulturní vývoj národa. Jazykové vzdělávání přímo souvisí se vzděláváním literárním, jehož cílem je především vést žáky ke čtenářství, rozvíjet jejich schopnost analyzovat a interpretovat umělecké dílo a na základě seznámení se základními díly světové i české umělecké literatury vést k tomu, aby získali celkový přehled o nejvýznamnějších autorech a dílech literatury, vývoji literatury, významu literatury v historii, kulturních dějinách a vzájemném vlivu literatury na další druhy umění. Cílem předmětu je vést žáky k čtení s porozuměním, aby byli schopni orientovat se v současném dění, uvědomovat si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury a porozumět současnosti na základě znalostí kulturně-historických souvislostí. Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahu okruhu RVP Jazykové vzdělávání a komunikace a Estetické vzdělávání. Vyučovací předmět je tvořen dvěma složkami: 1. jazykové vzdělávání a komunikace, 2. literární vzdělávání. Tyto složky se vzájemně prolínají a doplňují. Učivo jazykového vzdělávání a komunikace je rozděleno podle jednotlivých jazykovědných disciplín (pravopis, tvarosloví, slovotvorba, syntax a stylistika), navazuje na učivo základní školy a prohlubuje ho. Výběr učiva vychází z tematických celků daných RVP a Katalogu požadavků k maturitní zkoušce (Český jazyk). V literárním vzdělávání jsou žáci seznámeni s literaturou a ostatními druhy umění a kulturou v České republice, přičemž stěžejní je seznámení žáků s vývojem české i světové literatury 28

29 v kulturních a historických souvislostech. Důraz je kladen především na literaturu 20. století a současnou. V obou složkách předmětu je zcela zásadní práce s textem a získávání informací, orientace v textu a jeho analýza, žáci jsou vedeni ke čtení s porozuměním, seznamují se s různými technikami čtení. Součástí učiva je informatická výchova Mezipředmětové vztahy: o o o o Cizí jazyk, Občanská nauka Informační a komunikační technologie, Písemná elektronická komunikace Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby žáci získali kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám a přispívali k jejich tvorbě, uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, cítili potřebu rozvíjet duchovní život, dokázali rozeznat umělecký text od neuměleckého, vyjádřit prožitky z uměleckých děl a zároveň přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí. Výuka dále směřuje k tomu, aby žáci získali přehled o kulturním dění, podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah, rovněž aby cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody a tvořili si vlastní úsudek. Pojetí výuky Jazykovému vzdělávání a komunikaci je věnována v obou ročnících 1 vyučovací hodina týdně, literárnímu vzdělávání 2 vyučovací hodiny týdně. Metody jsou ve výuce voleny tak, aby se střídal rytmus práce i jednotlivé činnosti. Základní metodou je práce s texty (učebnice, čítanky, nakopírované ukázky z děl české i světové literatury, novinové články a různé typy písemností), textů je využíváno k nácviku čtení s porozuměním, rozborům, interpretacím, což je realizováno individuálně či ve skupinách. V hodinách je dále z metod využíván výklad, samostatná práce, diskuze, pro žáky jsou uspořádány exkurze, kulturní akce, soutěže. Dalšími pomůckami, které se ve výuce uplatňují, jsou sešity žáků, audio a video nahrávky, je využíván počítač, zejména k vyhledávání informací na internetu. Hodnocení výsledků způsoby ověření Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. 29

30 Hodnocení žáků je průběžné a je realizováno pomocí ústního zkoušení, testů, písemných prací po ukončení tematického celku, pololetních slohových prací, hodnocena jsou stylistická cvičení, skupinová práce a projekty, referáty, samostatná práce. Při hodnocení je zohledňováno samostatné plnění zadaných úkolů i aktivita žáků. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Kompetence k učení tzn., že absolventi by měli: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. Kompetence k řešení problémů tzn., že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence - tzn. že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; - dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 30

31 - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad apod.); - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální a sociální kompetence tzn., že absolventi by měli: - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., že absolventi by měli: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tzn., že absolventi by měli: 31

32 - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tzn. absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a off-line komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomovali význam demokracie. Seznamují se s jednotlivými etapami historického vývoje nejen v Čechách, ale i ve světě a učí se přemýšlet o důsledcích válek a totalitních systémů na svobodu jednotlivce i celého národa, zejména s přihlédnutím na možnosti literární tvorby a kulturních aktivit. Žáci se seznamují s významem pojmů svoboda, tolerance, solidarita, což je realizováno v hodinách literární výchovy prostřednictvím práce s literárními texty a v hodinách jazykového vzdělávání a komunikace volbou témat zadávaných stylistických cvičení i rozsáhlejších slohových prací (publicistické útvary, úvaha). Člověk a životní prostředí V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby se zajímali o problematiku životního prostředí a jeho ochrany, což je realizováno především v hodinách jazykového vzdělávání a komunikace při zpracovávání slohových úkolů (např. vypravování, publicistické útvary, úvaha), případně v literární výchově během analýzy literárních děl. Člověk a svět práce 32

33 Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura je příprava absolventa, který se díky svému odbornému profilu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci se učí identifikovat a formulovat vlastní priority, pracovat s informacemi a na základě vyhodnocení získaných informací se odpovědně rozhodovat. V hodinách jazykové výchovy a komunikace jsou prováděna mluvní cvičení, která pomáhají rozvíjet úroveň verbálního projevu a sebeprezentace žáků, což pak mohou uplatnit při důležitých jednáních, například s potenciálními zaměstnavateli či vůbec ve své profesní oblasti, rovněž jsou prováděna písemná cvičení, především sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů a průvodních (motivačních) dopisů. Informační a komunikační technologie V předmětu Český jazyk a literatura jsou žáci vedeni k tomu, aby aktivně využívali prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména internet, a to v literárním vzdělávání především při přípravě referátů a v hodinách jazykové výchovy a komunikace při přípravě slohových prací útvarů administrativního a odborného stylu. Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Ročník:1 Počet hodin celkem: 99 Žák: Výsledky vzdělávání - rozlišuje varianty národního jazyka, rozpozná v textu příznakové jevy, ve vlastním jazykovém projevu vhodně využívá jazykové prostředky přiměřeně komunikační situaci - vyhledává informace v normativních příručkách českého jazyka a ve slovnících a encyklopediích - prokáže přehled o denním tisku, odborných časopisech a o knihovní službě - orientuje se v soustavě indoevropských jazyků - popíše vznik a vývoj češtiny - uvede základní údaje o české jazykovědě - vysvětlí základní pravidla spisovné výslovnosti a druhy prozodických Učivo 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - útvary národního jazyka - jazyková kultura - normativní příručky českého jazyka (Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny), zásady práce s nimi - denní tisk a odborné časopisy, knihovní služba Původ a vývoj spisovné češtiny - vývojové tendence spisovné češtiny - postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky Zvuková stránka jazyka 33

34 systémů (zvukomalbu, rýmy), vysvětlí základní fonetické pojmy - v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu - odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby - rozlišuje a užívá řeč přímou a nepřímou - rozlišuje slovní zásobu aktivní, pasivní, styl neutrální a příznakové lexikální jednotky, významové vztahy mezi slovy - používá vhodné jazykové prostředky i odbornou terminologii - tvoří synonyma, homonyma, antonyma - nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - vhodně se prezentuje, patřičně argumentuje a obhajuje svá stanoviska, formuluje správně otázky a odpovědi - vhodně používá emocionální stránky mluveného i psaného projevu - rozlišuje a vyjadřuje postoj neutrální, pozitivní, kritický - rozpozná funkční styl - rozpozná styly, slohové postupy a útvary prostě sdělovacího funkčního stylu (zpráva, oznámení) - vyhledá v tisku zprávu, oznámení - sestaví jednoduché útvary (zpráva, nabídka, pozvánka apod.), sestaví základní útvary administrativního stylu (životopis), komunikuje s institucemi - vhodně používá jednotlivé slohové postupy a útvary - vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně - zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka - pravidla spisovné výslovnosti, nedostatky ve výslovnosti, vady Grafická stránka jazyka - hlavní principy českého pravopisu (psaní i/y, í/ý ve slovech domácích, psaní u/ú/ů, skupin bě/bje, pě/pje, mě/mně, psaní předložek s (se)/z (ze) a předpon s-(se-)/z-(ze)/vz-(vze-), velkých písmen, psaní slov cizího původu, interpunkce, psaní přímé řeči) Lexikologie, slovní zásoba, sémantika - význam slov, slovní zásoba aktivní a pasivní - frazeologie - homonyma, antonyma, synonyma - obohacování slovní zásoby (přejímání slov a tvoření nových slov) - stylové rozvrstvení slovní zásoby - slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělání, terminologie 2. Komunikační a slohová výchova - podstata slohu, slohotvorní činitelé (objektivní a subjektivní) - funkční styly (prostě sdělovací, publicistický, odborný, umělecký) - komunikační situace, komunikační strategie - vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené Projevy prostě sdělovací - základní znaky projevů prostě sdělovacích, postupy a prostředky jednoduchého popisu, jednoduchého vypravování, osobního dopisu, telefonického rozhovoru, zprávy, oznámení, žádosti, vyplňování tiskopisů, elektronická pošta, pozvánka, telegram, blahopřání apod. 34

35 - po stylizačních cvičeních a analýze textů samostatně vytvoří vyprávění - přednese krátký projev - vyprávění - popíše význam umění v historii i v současnosti - popíše jednotlivé druhy umění - vysvětlí pojem literatura - vyjmenuje charakteristické znaky různých literárních textů, popíše jejich funkci Umělecký styl - vyprávění (jeho základní znaky, postupy a prostředky, kompozice, jazyk), osnova 3. Literatura a ostatní druhy umění - umění jako specifická výpověď o skutečnosti - charakteristika literatury, její dělení a funkce - vysvětlí funkci literární vědy - charakterizuje jednotlivé literární druhy a žánry, přiřazuje umělecká díla k těmto žánrům - rozezná umělecký text od neuměleckého - zařadí typická literární díla do historického kontextu - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - charakterizuje typické literární žánry - rozezná umělecký text od neuměleckého - analyzuje a interpretuje s využitím znalostí z literární teorie a literární historie umělecké texty, klasifikuje je podle literárních druhů a žánrů, vystihne jejich typické znaky - vyjádří vlastní prožitky z uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti 4. Práce s literárním textem - základy literární vědy - literární druhy a žánry - metody interpretace textu 5. Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - práce s literárním textem, četba a interpretace textu - tvořivé činnosti Starověká literatura a kultura - centra kultury - nejstarší literární památky - orientální literatury - Bible - antická literatura Středověká evropská literatura a kultura - středověké chápání světa a vzdělanost - význam Bible - románská a gotická kultura - znaky středověké literatury - významné literární památky Česká literatura a kultura 35

36 středověku - staroslověnské písemnictví, Konstantin a Metoděj - latinsky psaná literatura, Kosmas - počátky česky psané literatury - literatura vrcholného středověku doba Karla IV. (epika, legendy, lyrika, žákovská poezie, satira) - vznik dramatu Literatura doby husitské - reformace - znaky husitské literatury - Husovi předchůdci - Mistr Jan Hus, vrcholné období husitství - doba pohusitská Literatura a kultura renesance a humanismu - znaky renesance v různých druzích umění - renesanční humanismus - významní autoři italské, francouzské, španělské a anglické literatury a jejich dílo - humanismus v Čechách - latinsky píšící humanisté, národní humanismus (Bible kralická) Barokní literatura a kultura - znaky barokního umění a jeho nejvýznamnější světoví představitelé - specifika českého barokního umění - literatura doby pobělohorské - domácí (tvorba pololidová a lidová), exulantská literatura (Komenský) Žák: - v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 36

37 - v písemném i mluveném projevu užívá správné gramatické tvary konstrukce - určuje slovní druhy - odhaluje a opravuje morfologické chyby - určuje gramatické kategorie ohebných slovních druhů - vytvoří popis statický, dynamický - vyjmenuje útvary užívané v oboru (návod, zápis z jednání apod.) - vytvoří charakteristiku osobnosti - srovná popis prostý a umělecký (v umělecké literatuře, např. u Nerudy, Hrabala apod.) - sestaví jednoduchý zpravodajský útvar (zpráva, reportáž) - vhodně používá jednotlivé slohové postupy i základní útvary publicistického stylu - formuluje přesně své názory, uvádí vhodné argumenty (např. v úvaze, komentáři) - rozpozná podbízivost a manipulativní komunikaci - zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky - používá klíčových slov při získávání pramenů - samostatně zpracovává informace - vyjmenuje nejvýznamnější denní tisk a časopisy, rovněž periodika zabývající se aktuálními trendy v kosmetice - zařadí typická literární díla do historického kontextu - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - charakterizuje typické literární žánry - rozezná umělecký text od neuměleckého - analyzuje a interpretuje s využitím znalostí z literární teorie a literární historie umělecké texty, klasifikuje je podle literárních druhů a žánrů, vystihne jejich typické znaky Tvarosloví - slovní druhy a jejich mluvnické kategorie - gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantická funkce 2. Komunikační a slohová výchova Popis a charakteristika - popis osoby, věci, umělecký popis, charakteristika (jejich základní znaky, postupy a prostředky, kompozice, jazyk), osnova - popis statický a dynamický, popis prostý a umělecký Publicistický styl - zpráva, referát, úvodník, recenze, kritika, fejeton, sloupek, glosa, črta, interview - mediální svět, reklama 3. Práce s textem a získávání informací - informatická výchova - noviny, časopisy a jiná periodika - knihovny a jejich služby - internet 4. Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - práce s literárním textem, četba a interpretace textu - tvořivé činnosti Klasicismus, osvícenství, preromantismus v evropské 37

38 - vyjádří vlastní prožitky z uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti literatuře a kultuře - znaky klasicismu a preromantismu v umění - charakteristika osvícenství, encyklopedisté, hnutí Sturm und Drang Romantismus ve světové literatuře a kultuře - znaky romantického umění - významní autoři anglického, francouzského, ruského, polského, slovenského (štúrovci) a amerického romantismu a jejich dílo Literatura a kultura v době národního obrození - národní obrození a jeho periodizace - historické souvislosti a charakteristika umění národního obrození - první a druhá etapa národního obrození - ústní lidová slovesnost - divadlo jako činitel národního uvědomění - charakteristika třetí a čtvrté etapy národního obrození Romantismus v české literatuře a kultuře - charakteristika romantismu u nás a význam obrozeneckého hnutí - třetí etapa národního obrození - Tyl, Mácha, Erben Realismus ve světové literatuře a kultuře - 2. polovina 19. století v umění - znaky realismu, srovnání romantismu 38

39 a realismu, kritický realismus, naturalismus - realismus v jednotlivých národních literaturách Počátky realismu v české literatuře a kultuře - Charakteristika realismu u nás čtvrtá etapa národního obrození - Havlíček, Němcová Česká literatura a kultura 2. poloviny 19. století Ročník:2 - charakteristika českého umění 2. poloviny 19. století - májovci - ruchovci, lumírovci, novoromantismus - historická próza - venkovská próza - realisticko-naturalistická literatura - Národní divadlo - realistické drama Počet hodin celkem: 90 Žák: Výsledky vzdělávání - při kompozici textu nalezne syntaktické chyby, nedostatky (vazby, spojovací výrazy, slovosled) - určí vztahy mezi větnými členy, využívá znalostí o aktuálním členění a druzích vět - uspořádá text (části) dle návaznosti - orientuje se ve výstavbě textu - samostatné vytvoří spojitý text - člení text podle obsahu (rozlišuje předmluvu, doslov, nadpis apod.) - používá pravidla pro psaní čárek ve větě jednoduché a v souvětí Učivo 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Syntax - větné členy a vztahy - větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska - stavba a tvorba komunikátu - výstavba, členění textu, koherence (navazování, odkazování, tematické posloupnosti) - interpunkce čárka ve větě jednoduché a souvětí, dvojtečka, středník, pomlčka 39

40 - rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar popis pracovního postupu, návod, referát, výklad - zpracuje z odborného textu výtah, shrnutí apod. - vypracuje ke svému profesnímu zaměření útvar odborného stylu popisný, výkladový - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - vyjadřuje se odborně, adekvátním způsobem o svém oboru - vhodně používá v odborném stylu popisné a výkladové postupy a útvary - posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu - vystihne charakteristické znaky textů a rozdíly mezi nimi - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů - vypracuje osnovu, resumé - interpretuje kratší text - přednese krátký monologický projev (referát, proslov, blahopřání apod.) - využívá základní principy rétoriky (snaha přesvědčit, zaujmout, argumentovat) - obhajuje svá stanoviska - vhodně se prezentuje - vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně - zařadí typická literární díla do historického kontextu - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - charakterizuje typické literární žánry - rozezná umělecký text od neuměleckého - analyzuje a interpretuje s využitím znalostí z literární teorie a literární historie umělecké texty, klasifikuje je podle literárních druhů a žánrů, vystihne jejich typické znaky - vyjádří vlastní prožitky z uměleckých 2. Komunikační a slohová výchova Odborný styl - základní znaky, postupy a prostředky odborného stylu, kompozice, jazyk (popis pracovního postupu, návod k činnosti, formulář, odborný popis, výklad, referát, přednáška), osnova 3. Práce s textem a získávání informací - získávání a zpracování informací z textu odborného a administrativního - osnova, resumé Rétorika - techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní) - druhy řečnických projevů - orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu 4. Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - práce s literárním textem, četba a interpretace textu - tvořivé činnosti Literatura a kultura přelomu 19. a 20. století ve světě i u nás - proměny vnímání světa na konci 19. století 40

41 děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti - symbolismus, impresionismus, dekadence, prokletí básníci ve francouzské literatuře, secese - významní autoři přelomu 19. a 20. století v české literatuře - Moderní revue, Katolická moderna, Česká moderna, generace buřičů, Bezruč Světová kultura a literatura 1. poloviny 20. století - modernistické směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus) a jejich nejvýznamnější představitelé - obraz 1. světové války ve světové literatuře - významní představitelé jednotlivých národních literatur - německy píšící pražští autoři - světové drama 1. poloviny 20. století Žák: - vhodně se prezentuje, obhajuje svá stanoviska - vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní, negativní (kritizuje, polemizuje) - vystihne charakteristické znaky různých druhů projevů a rozdíly mezi nimi - rozpozná funkční styl, slohový postup a slohový útvar - zhodnotí kompozici textu, slovní zásobu - sestaví základní projevy administrativního stylu - používá vhodně slohové postupy - srovná odborný styl popisný a výkladový - charakterizuje literaturu faktu - využívá úvahového postupu a obhajuje své myšlenky - uplatňuje v praxi zásady grafické a formální úpravy písemných projevů - dovede hledat informace z různých zdrojů, třídí je, kritizuje 1. Komunikační a slohová výchova Administrativní styl - základní znaky, postupy a prostředky, jazyk (úřední dopis, žádost, životopis, objednávka, inzerát ) Odborný styl - literatura faktu, úvaha Grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů 2. Práce s textem a získávání informací 41

42 - samostatně zpracovává informace - interpretuje text i jednotlivé části - z textu pořizuje výpisky, výtah - vypracuje anotaci, rešerši - orientuje se v denním tisku i v tisku své zájmové oblasti - zařadí typická literární díla do historického kontextu - zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace - charakterizuje typické literární žánry - rozezná umělecký text od neuměleckého - analyzuje a interpretuje s využitím znalostí z literární teorie a literární historie umělecké texty, klasifikuje je podle literárních druhů a žánrů, vystihne jejich typické znaky - vyjádří vlastní prožitky z uměleckých děl - samostatně vyhledává informace v této oblasti - orientace v textu rozbor, získávání, zpracování informací z textu odborného, administrativního, publicistického, zpravodajského - užití konspektu, anotace - analýza informací - transformace textu - práce s příručkami pro školu i veřejnost 3. Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech - práce s literárním textem, četba a interpretace textu - tvořivé činnosti Česká kultura 1. poloviny 20. století, poezie tohoto období - proletářská poezie - poetismus, surrealismus, Devětsil - katolický proud - spirituální proud - Jarní almanach básnický Česká próza a drama 1. poloviny 20. století - reakce na 1. světovou válku, legionářská literatura, Hašek - imaginativní próza - katolický proud - ruralismus - reportážní próza - socialistický realismus - psychologická próza - demokratický proud - drama Světová literatura a kultura 2. poloviny 20. století - obraz 2. světové války v literatuře - významní představitelé jednotlivých národních literatur 2. poloviny 20. století 42

43 - existencialismus - beatnici - rozhněvaní mladí muži - Nový román - magický realismus - absurdní drama a další významní dramatici - sci-fi - detektivní literatura Česká kultura 2. poloviny 20. století, poezie tohoto období - vývojové mezníky literatury 2. poloviny 20. století - literatura oficiální, samizdatová, exilová - reakce na válku, poezie v letech poezie od února 1948 do roku socialistický realismus, Květen - poezie 60. let - poezie po roce poezie 70. let a 80. let, písňové texty, underground - poezie 90. let (katolický proud, generace osamělých běžců a další významní básníci tohoto období) Česká próza a drama 2. poloviny 20. století - orientuje se v nabídce kulturních institucí České republiky i regionu, popíše jejich funkci, zhodnotí jejich význam - vyjmenuje žánry lidové tvorby - reakce na válku - proměny prózy v 50. až 70. letech, oficiálně vydávaná próza v období tzv. normalizace, ineditní a exilová próza (samizdatové edice, exilová nakladatelství) - próza 80. let - próza 90. let - vývoj dramatu 2. poloviny 20. století, divadla malých forem Kulturní instituce - kulturní instituce České republiky - kulturní instituce regionu - folklórní tradice regionu - společenská kultura - principy a normy 43

44 v literatuře - popíše vhodné společenské chování - samostatně vyhledává informace v této oblasti kulturního chování Učební osnova předmětu: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: celkem Počet hodin: Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 6 Obecné cíle Cílem předmětu Anglický jazyk je rozvíjení komunikativních kompetencí žáků s ohledem na jejich budoucí profesi, což vede ke zkvalitnění jazykových znalostí a dovedností, jež žáci uplatní v běžných situacích osobního a pracovního života. Žáci se rovněž učí pracovat s informačními zdroji. Předmět cizí jazyk dotváří profil absolventa a klade důraz na implementaci principů Evropského jazykového portfolia. Charakteristika učiva - Obsah předmětu Anglický jazyk vychází z obsahového okruhu RVP Vzdělávaní a komunikace v cizím jazyce. Učivo je rozděleno do tematických celků zaměřených na oblast reálií běžného i profesního života. Obsahuje řečové dovednosti, jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce a poznatky o zemích. Žáci jsou seznamováni s Evropským jazykovým portfoliem, fakultativně vedou výsledky v jazykovém pasu. Tematické okruhy 44

45 - témata a komunikační situace jsou rozděleny na všeobecné a odborné - ke stanoveným tématům se vyjadřuje ústně i písemně - získává i předává informace - pohotově a vhodně řeší standardní komunikativní situace oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní Poznatky o zemích studovaného jazyka - získává základní informace o zemích studovaného jazyka po celou dobu studia má faktické znalosti z oblasti reálií, kultury (včetně umění a literatury), tradic, společenských zvyklostí a vybraných poznatků z oboru ve srovnání se zvyklostmi a znalostmi o České republice Výuka cizímu jazyku navazuje na dovednosti získané v předmětech český jazyk a IKT. Odborná slovní zásoba je propojena s obsahem učiva v předmětech Písemná a elektronická komunikace a Ekonomika. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka cizích jazyků je vedena v duchu poznávání, osvojování a sdílení společných hodnot, na nichž je založena moderní demokratická společnost. Vychází z principů humanity. Cílem vyučujícího je, aby žáci chápali výuku cizího jazyka jako prostředek, který jim pomůže k vzájemnému porozumění v mezilidské komunikaci jak v osobním, tak profesním životě. Vzdělávání směřuje k dosažení úcty k demokracii a svobodě. Vzdělávání rovněž směřuje k přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, chování a jednání v náročných životních situacích. Pojetí výuky Důraz je kladen na rozvoj kompetencí v oblasti porozumění psanému i mluvenému textu, zvládnutí písemné podoby jazyka a zvláště na mluvní komunikaci. Ve výuce je uplatňována metoda diskuze, dialogická metoda, metoda řešení problémových situací. Nedílnou součástí výuky je poslech a čtení s porozuměním, ústní interakce, samostatný ústní projev a písemný projev. Výuka je vedena převážně frontálně, důraz je kladen na komunikaci se žáky. Výuku usnadňují následující učební pomůcky: učebnice, slovníky, časopisy, audionahrávky na CD, nahrávky DVD, jazykový software. Hodnocení výsledků způsoby ověření 45

46 Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení výsledků žáků je průběžné a je realizováno ústní i písemnou formou. Ověřování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno klasickým diagnostickými metodami. Součástí hodnocení je i pololetní písemná práce s minimální úspěšností 20 %. Žáci mají rovněž možnost vlastního hodnocení v jazykovém pasu podle Společného evropského referenčního rámce. Při průběžné klasifikaci, a zvláště pak při výroční klasifikaci je významně zohledňován aktivní a samostatný přístup k výuce cizího jazyka. Specifický přístup při hodnocení je uplatňován u žáků s poruchami učení. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Kompetence k učení tzn. že absolventi by měli: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí. Kompetence k řešení problémů tzn., že absolventi by měli: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, empirické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence tzn., že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí v daném cizím jazyce; 46

47 - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace; - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubováni svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Personální a sociální kompetence tzn., že absolventi by měli: - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., že absolventi by měli: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tzn. že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tzn., že absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 47

48 - komunikovat elektronickou poštou a využívat prostředky online a off-line komunikace; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se učili v cizím jazyce komunikovat, vyjednávat a hledat kompromisy, řešit konflikty. Ve výuce mají prostor vyjadřovat své názory, a tak se učí toleranci a základním demokratickým principům. Prostřednictvím učiva o reáliích zemí dané jazykové oblasti jsou vedeni k ochotě angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech. Rovněž jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí a sebe odpovědnosti. Člověk a životní prostředí V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby znali pozitiva a negativa života ve městě a na vesnici, dokázali se zamyslet nad zdravou životosprávou a zdravým životním stylem a byli si vědomi odpovědnosti za své zdraví. Zároveň je kladen důraz na to, aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v profesním i osobním životě. Informační a komunikační technologie V předmětu cizí jazyk jsou žáci vedeni k tomu, aby aktivně využívali prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména internet, včetně cizojazyčných internetových stránek. Anglický jazyk: 1. a 2. ročník Celkový počet hodin :6 Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 48

49 Žák: - rozumí přiměřeným souvislým projevům rodilých mluvčích -porozumí jednoduchým, pracovním pokynům - odhadne význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - zachytí důležité informace - sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnutého textu - přednese připravenou prezentaci, reaguje na jednoduché dotazy - vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity, sdělí svůj názor - zapojí se do rozhovoru bez přípravy - zapojí se do debaty na známé téma dokáže argumentovat - požádá o vysvětlení, popř. upřesnění informací, kterým neporozuměl - vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti - umí přeložit přiměřený text, vhodně používá překladové a jiné slovníky, vč. elektronických - vyjadřuje se písemně ke stanoveným tématům - formuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdrav a blahopřání - zaznamená písemně hlavní myšlenky přečteného textu, vyjádří písemně svůj názor na text - vyplní jednoduchý neznámý formulář - uplatňuje správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy - vyhledá, zformuluje a zaznamená informace týkající se studovaného oboru, popř. tématu Řečové dovednosti Čtení textu Práce s textem Překlad Písemné vyjadřování - rozlišuje základní jazykové prostředky, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti - aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib - ovládá základní způsoby tvoření slov a vhodně je využívá pro porozumění textu i ve vlastním projevu - používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek Jazykové prostředky Výslovnost Slovní zásoba Gramatika 49

50 - používá stylisticky vhodné obraty - používá osvojené gramatické prostředky a vzorce - používá odbornou slovní zásobu ze svého oboru - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu - vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k tématům z oboru vzdělání - vhodně řeší standardní řečové komunikační situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti - domluví se v každodenních situacích; Získá a poskytne informace - používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci uplatňované v zemích studovaného jazyka - průběžně získává informace všeobecného i odborného charakteru k poznání kultury, tradic a společenských zvyklostí v kontextu znalostí o České republice Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání a trh práce, počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti Odborné tematické okruhy týkající se obchodních písemností. Komunikační situace: sjednání schůzky, objednávka služby či zboží, vyřízení vzkazu, potvrzení rezervace v hotelu, ověření správnosti dat. Poznatky o zemích studovaného jazyka Tematické okruhy a výsledky vzdělání pro 1. ročník Výsledky vzdělávání Tematické okruhy 50

51 Žák: - představí sebe i členy své rodiny pomocí jednoduchých vět - odpovídá na fráze používané při seznamování - napíše svůj osobní profil obsahující základní údaje o sobě - napíše krátký neformální dopis, např. kamarádovi - popíše vnější vzhled osob - napíše seznam věcí, které má na lavici, v tašce apod. - mluví o věcech, které vidí kolem sebe - mluví o svých koníčcích a volnočasových aktivitách - vyjádří, co má rád a co nemá rád - Popíše populární sporty ve Velké Británii - vyjádří svůj názor na oblíbené sporty a volnočasové aktivity - vyjádří, jak často se věnuje jednotlivým činnostem - napíše krátké oznámení o konání nějaké akce, např. koncert, oslava apod. - popíše svůj den ve škole - napíše krátkou zprávu o svém oblíbeném, popř. neoblíbeném, předmětu - vyjmenuje druhy škol v USA, VB a ČR - popíše jednoduché obrázky a situace kolem sebe - mluví o svých pracovních i studijních povinnostech - popíše cestu do školy, do práce - orientuje se v mapě a popíše danou trasu - zeptá se na cestu - napíše krátký vzkaz upřesnění informací Saying hello Rodina a přátelé Představování Osobní dopis Free time activities Sport ve Velké Británii Vyjadřování názoru Oznámení School subjects Školy -Schools in the USA, the UK, the Czech republic Navigace Vzkaz - jednoduše popíše oblečení, které má na sobě, popíše základní vlastnosti oblečení barva, velikost - popisuje obrázky situace a činnosti v nich zachycené - mluví a popisuje schopnosti a dovednosti své i ostatních - domluví si schůzku - omluví se ze schůzky a navrhne nový termín - napíše pozvánku na oslavu. Clothes Schopnosti Plánování schůzky Pozvánka Oblečení 51

52 - popíše základní geografické úkazy a uvede příklad - vyjmenuje kontinenty a geograficky důležitá místa - poskytne základní informace o národních parcích v České republice i ve světě - porovná dvě i více věcí, - - vyjmenuje několik zvířat krátce o nich pohovoří - sestaví krátký telefonický rozhovor, ve kterém bude požadovat poskytnutí informací - popíše důležité budovy a instituce ze svého města, popř. okolí doporučí vhodný způsob dopravy - popíše minulé činnosti, např. včerejší den, minulý víkend, minulou dovolenou - zeptá se druhé osoby na minulost - sestaví jednoduchý profil města, - Jednoduše popíše významné památky - poskytne turistovi informace, týkající se svého bydliště, popř. České republiky - při telefonním rozhovoru poskytne informace o telefonních číslech a případném předání vzkazu - napíše krátký vzkaz, např. plán na večer, žádost o pomoc či telefonát - mluví o různých zemích a národnostech světa - mluví o multikulturní společnosti moderní komunikační sítě - popíše svůj uplynulý víkend, popř. dovolenou, a poskytne detailnější informace - zeptá se druhé osoby na víkend, popř. minulou událost, vede rozhovor na toto téma a používá společenské fráze - napíše , ve kterém popíše svůj předešlý den - popíše tradiční snídani v České republice a anglicky mluvících zemích - sestaví seznam ingrediencí a jejích množství na přípravu jídla - popíše tradiční jídla v anglicky mluvících zemích, vč. svátečních - sestaví rozhovor mezi číšníkem a zákazníkem v kavárně používá zdvořilostní fráze - vyplní jednoduchý dotazník Geography Národní parky Porovnávání Telefonování Zeměpis - krajina In town Turistické informace Telefonování vzkazy Vzkaz Město On the map Minulost Mapa Moderní komunikační sítě Breakfast Množství Tradiční jídla V kavárně Dotazník Snídaně 52

53 - popíše možnosti přepravy ve svém okolí a popíše, kterou sám upřednostňuje - Sestaví seznam výhod a nevýhod jednotlivých dopravních prostředků - napíše krátký odstavec na téma americká kultura multikulturní společnost - popíše aktuální počasí a sestaví předpověď na další den - popíše oblíbené roční období - v řízeném rozhovoru si zakoupí vstupenku nebo lístek na vlak či autobus, specifikuje svůj požadavek - sestaví jednoduchý rozhovor mezi prodavačem a zákazníkem - vyjmenuje povolání ze svého okolí - popíše náplň práce jednotlivých profesí - vyjádří svou představu o svém budoucím povolání - popíše své dosavadní pracovní zkušenosti brigády - naplánuje si týdenní rozvrh - vyjádří svůj názor na život v budoucnu - navrhne řešení problémové situace - napíše formální dopis žádost o místo a sestaví svůj strukturovaný životopis Transport Americká kultura Počasí Nakupování Doprava Jobs and work Plánování Žádost o místo Práce a povinnosti Profese - popíše postavy na obrázcích, své blízké včetně charakteru - popíše situace zachycené na obrazech, fotografiích - mluví o svém volném čase, populárních volnočasových aktivitách v různých zemích - vyjadřuje, co má rád a co nemá rád - vyjádří svůj názor na téma vzhledu a do jaké míry je důležitý pro posuzování osob - porovná trendy v určitých časových obdobích na základě obrázků - komentuje názory druhých - sestaví svůj osobní profil např. pro účely internetového serveru The real you Popis osob Můj volný čas Vzhled Osobní profil 53

54 - vyjádří svůj postoj ke sportu - mluví o sportech a jejich oblibě - zná významné sportovní události - zná slovní zásobu týkající se sportů a soutěžení - vyhledá informace o významných sportovcích a napíše o nich krátký životopis - vyjmenuje významné sportovní události jako: Olympijské hry, mistrovství světa a krátce o nich pohovoří - rozlišuje různé druhy krajiny slovní zásoba - porovná venkov a město výhody a nevýhody - mluví o Walesu, Skotsku a Anglii - základní informace, tradice - popíše svou zemi a své rodné místo, popř. bydliště - zeptá se na cestu - poradí druhému, jak se kam dostat - napíše krátkou vizitku o zajímavém místě ve svém okolí - používá slovní zásobu z oboru filmu a kinematografie - vyjádří svůj názor - oblíbený herec, herečka, film, režisér - napíše krátký odstavec o významných osobnostech filmu - sestaví rozhovor mezi prodejcem a kupujícím lístků - napíše jednoduchou recenzi o filmu - vyjádří svůj názor na filmovou tvorbu ve světě - krátce promluví o světových filmových festivalech, popř. oceněních - používá slovní zásobu týkající se nakupování - druhy obchodů, zboží - popíše obchod a jeho vybavení - mluví o příležitostech, kdy kupuje dárky, co rád dává druhým a co rád dostává - vypráví o dárku, který byl neobvyklý (nejhorší, nejlepší) - nakoupí v obchodě, vyjádří své preference, odmítne nabídku - obslouží zákazníka - napíše poděkování formou osobního dopisu Winning and losing Sporty Vodní sporty Soutěžení Životopis sportovce Town and country Krajina venkov vs. město Velká Británie Wales Popis míst a zemí Navigace In the spotlight Slavní lidé celebrity Filmy, kino Můj nejoblíbenější herec, film Předprodej lístků Filmová recenze Gifts V obchodě druhy obchodů a zboží Dárky příležitosti Neobvyklé dárky V obchodě s oblečením Osobní dopis 54

55 - používá slovní zásobu z oblasti přístrojů každodenní potřeby, popíše je a vyjádří, jak jsou pro něj důležité - mluví o svých každodenních potřebách - napíše krátký vzkaz, sms nebo - mluví o vědecko-technologickém pokroku - jeho kladech a záporech - domluví si schůzku - navrhne aktivitu na večer, víkend, popř. rande - napíše obchodní dopis stížnost, nespokojenost s výrobkem, popř. službou Technology Přístroje každodenní potřeby Krátké vzkazy, sms, Vědecký pokrok Schůzky domluvení, telefonický rozhovor Obchodní dopis stížnost Tematické okruhy a výsledky vzdělávání pro 2. ročník Výsledky vzdělávání Tematické okruhy Žák: - ovládá názvosloví druhů publikací a literárních žánrů - popíše významná literární díla a poskytne informace o jejich autorech - zná základní fakta William Shakespeare - orientuje se v internetovém serveru Wikipedie, vyhledá a zpracuje důležité informace o významných spisovatelích - mluví o populární literatuře a oblíbených knihách - napíše jednoduchou recenzi knihy, kterou četl - rozlišuje základní druhy tiskovin - popíše gesta a pohyby osob - používá slovní zásobu z oblasti nonverbální komunikace a výrazů v obličeji - popíše tradice a zvyky v různých zemích světa a navzájem je porovná - mluví o svátcích a tradicích anglicky mluvících zemí - vyjmenuje mezinárodní svátky - napíše pozvánku n a odpověď na pozvánku The written word Publikace, noviny Slavní spisovatelé Wikipedie Populární literatura V knihkupectví Recenze knihy Cultures and customs Řeč těla, gesta, nonverbální komunikace Zvyky a tradice Svátky Přísloví, pověry Netradiční slavnosti Pozvánky Vzkazy 55

56 - vyjmenuje problémy světa a používá slovní zásobu pro popis jejich závažnosti - mluví o svém přístupu k ochraně životního prostředí - vyjmenuje přírodní katastrofy a mluví o jejich následcích, popř. z poslední doby - poradí kamarádovi, vyjádří svůj názor na problémové situace - napíše esej na téma Já a životní prostředí - rozlišuje jednotlivé kriminální činy slovní zásoba Global issues Problémy světa Životní prostředí - ochrana Přírodní katastrofy Rada, vyjádření názoru - mluví o následcích kriminálních činů - napíše krátký příběh o něčem, na co není hrdý - sestaví příběh pomocí obrázků a převypráví jej Crime scene Zločiny Vyprávění příběhů - používá slovní zásobu z oblasti módy, oblečení, barev, vzorů a vlastnosti materiálů - popíše své každodenní stereotypy - popíše, jaké oblečení rád nosí - mluví o oblečení podle ročních období - komentuje problémy spojené s popularitou - popisuje fotografie a obrázky - vyjádří nesouhlas s názorem druhých - napíše osobní dopis studentovi ve výměnném programu - popisuje své pocity v různých situacích a dokáže odhadnout pocity osob na fotografiích - mluví o svém nejlepším a nejhorším emočním zážitku - popíše svátky a slavnosti ve Velké Británii - popíše své minulé návyky a způsob chování - vyjádří, jakou novou identitu by chtěl, pokud by se mohl změnit - napíše krátké vyprávění o svém zážitku On camera Móda Stereotypy Fotografie Ochrana osobnosti Popis fotografií a obrázků Osobní dopis Memories Jak si se cítil? popis pocitů Nejlepší a nejhorší zážitek Poppy Day Minulé návyky Nová identita Vyprávění - časová souslednost 56

57 - popíše různá pracovní místa, povinnosti pracovníka - vyjádří své preference pro budoucí profesi - mluví o své vysněné práci - porovná uplatnění mužů a žen na trhu práce - rozdílný přístup, výhody a nevýhody - sepíše seznam otázek, které by položil jako potenciální zaměstnavatel - s partnerem předvede pracovní pohovor - napíše žádost o místo - reaguje na inzerát v novinách a napíše inzerát s nabídkou pracovního místa - popíše lidské tělo a vnitřní orgány - mluví o nebezpečných sportech a situacích pro lidský organizmus, nemocích a medikaci - posoudí dobré a špatné vlivy na lidské tělo - mluví o svých schopnostech a neschopnostech - popíše výjimečné dovednosti - sestaví rozhovor mezi lékařem a pacientem, popíše svou nemoc, vyjádří názor lékaře - ovládá fráze z ordinace a lékárny - napíše osobní dopis, ve kterém poskytne nové informace ze svého života - vyjadřuje své plány do budoucna - popíše svou hypotetickou představu o budoucnosti - vyjádří svůj názor na skleníkový efekt a jeho následky pro populaci - sestaví plán na týden, měsíc, rok, život - v rozhovoru mluví s přítelem o plánech na víkend - napíše esej - srovnání kladů a záporů moderních technologií - detailně popíše místa, okolnosti a lidi vyskytující se ve stejném prostoru, na základě obrázků - vypráví krátký napínavý příběh - vyjadřuje se o mýtech a skutečnostech - VB, ČR, USA - převypráví příběh druhých - vyjmenuje několik hrdinů minulosti a popíše jejich zásluhy - napíše rezervaci ubytování v hotelu Nine to five Svět práce Vysněná profese (nejhorší profese) Práce v zahraničí Ženy vs. muži a trh práce Pracovní pohovor Žádost o místo Inzertní nabídka, poptávka Body and mind Lidské tělo Co všechno zvládne lidský organismus Rychlé občerstvení špatné stravování Úžasná paměť U lékaře Osobní dopis nové informace Our future Naše budoucnost Technologie budoucnosti Skleníkový efekt Jaká bude naše budoucnost? Plány do budoucna Esej pro a proti Telling tales Vražda v knihovně vyprávění příběhu Fantazie nebo skutečnost Loch Ness Mýty a mýtické postavy Hrdinové minulosti Rozhodování Obchodní dopis rezervace 57

58 - využívá slovní zásobu z oblasti mezilidských vztahů, vývoje vztahů mezi členy rodiny a problémové situace - vyjádří svůj názor na nové metody seznamování - popíše, jak by se zachoval v daných každodenních situacích - - popíše dopravní prostředky a způsoby dopravy, nádraží, letiště a věci potřebné pro různé druhy cestování - vypracuje seznam nejoblíbenějších turistických destinací - popíše cestu, poradí, jak se dostat na určité místo - mluví o svých zážitcích z dovolených, prázdnin nejhorší nebo nejlepší - sestaví rozhovor mezi imigračním úředníkem a turistou fráze aplikuje v rozhovoru s partnerem - napíše pozdrav, dopis, pohlednici z výletu nebo dovolené - pojmenuje základní umělecká díla a umělecké styly - vyjádří svůj názor na konkrétní umělecké dílo - vyjádří svůj názor na moderní umění - popíše divadlo, popř. koncertní sál - napíše hodnocení shlédnutého představení co se líbilo, nelíbilo - napíše úvahu na téma: Umění a já True love Mezilidské vztahy Seznamka Co kdyby? Setkání s novými lidmi Osobní dopis odpověď na pozvánku Travel Jak se dostanu? navigace, orientace v mapě Turismus a cestování Nejlepší dovolená (nejhorší dovolená) Na letišti Pozdrav z výletu, dovolené Inspiration Umění a umělci Co je umění kdo rozhoduje? Moderní umění? Divadlo, koncert Hodnocení představení Úvaha Učební osnova předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Ročník: celkem Počet hodin:

59 Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 6 Obecné cíle Cílem předmětu Německý jazyk je rozvíjení komunikativních kompetencí žáků s ohledem na jejich budoucí profesi, což vede ke zkvalitnění jazykových znalostí a dovedností, jež žáci uplatní v běžných situacích osobního a pracovního života. Žáci se rovněž učí pracovat s informačními zdroji. Předmět cizí jazyk dotváří profil absolventa a klade důraz na implementaci principů Evropského jazykového portfolia. Charakteristika učiva - Obsah předmětu Německý jazyk vychází z obsahového okruhu RVP Vzdělávaní a komunikace v cizím jazyce. Učivo je rozděleno do tematických celků zaměřených na oblast reálií běžného i profesního života. Obsahuje řečové dovednosti, jazykové prostředky, tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce a poznatky o zemích. Žáci jsou seznamováni s Evropským jazykovým portfoliem, fakultativně vedou výsledky v jazykovém pasu. Tematické okruhy - témata a komunikační situace jsou rozděleny na všeobecné a odborné - ke stanoveným tématům se vyjadřuje ústně i písemně - získává i předává informace - pohotově a vhodně řeší standardní komunikativní situace oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní Poznatky o zemích studovaného jazyka - získává základní informace o zemích studovaného jazyka po celou dobu studia má faktické znalosti z oblasti reálií, kultury (včetně umění a literatury), tradic, společenských zvyklostí a vybraných poznatků z oboru ve srovnání se zvyklostmi a znalostmi o České republice Výuka cizímu jazyku navazuje na dovednosti získané v předmětech český jazyk a IKT. Odborná slovní zásoba je propojena s obsahem učiva v předmětech Písemná a elektronická komunikace a Ekonomika. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Písemná a elektronická komunikace. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 59

60 Výuka cizích jazyků je vedena v duchu poznávání, osvojování a sdílení společných hodnot, na nichž je založena moderní demokratická společnost. Vychází z principů humanity. Cílem vyučujícího je, aby žáci chápali výuku cizího jazyka jako prostředek, který jim pomůže k vzájemnému porozumění v mezilidské komunikaci jak v osobním, tak profesním životě. Vzdělávání směřuje k dosažení úcty k demokracii a svobodě. Vzdělávání rovněž směřuje k přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, chování a jednání v náročných životních situacích. Pojetí výuky Důraz je kladen na rozvoj kompetencí v oblasti porozumění psanému i mluvenému textu, zvládnutí písemné podoby jazyka a zvláště na mluvní komunikaci. Ve výuce je uplatňována metoda diskuze, dialogická metoda, metoda řešení problémových situací. Nedílnou součástí výuky je poslech a čtení s porozuměním, ústní interakce, samostatný ústní projev a písemný projev. Výuka je vedena převážně frontálně, důraz je kladen na komunikaci se žáky. Výuku usnadňují následující učební pomůcky: učebnice, slovníky, časopisy, audionahrávky na CD, nahrávky DVD, jazykový software. Hodnocení výsledků způsoby ověření Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení výsledků žáků je průběžné a je realizováno ústní i písemnou formou. Ověřování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno klasickým diagnostickými metodami. Součástí hodnocení je i pololetní písemná práce s minimální úspěšností 20 %. Žáci mají rovněž možnost vlastního hodnocení v jazykovém pasu podle Společného evropského referenčního rámce. Při průběžné klasifikaci, a zvláště pak při výroční klasifikaci je významně zohledňován aktivní a samostatný přístup k výuce cizího jazyka. Specifický přístup při hodnocení je uplatňován u žáků s poruchami učení. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Kompetence k učení tzn., že absolventi by měli: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí. Kompetence k řešení problémů tzn., že absolventi by měli: 60

61 - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, empirické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence tzn., že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí v daném cizím jazyce; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace; - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. Personální a sociální kompetence tzn., že absolventi by měli: - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., že absolventi by měli: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní 61

62 a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tzn., že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tzn., že absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; - komunikovat elektronickou poštou a využívat prostředky online a off-line komunikace; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se učili v cizím jazyce komunikovat, vyjednávat a hledat kompromisy, řešit konflikty. Ve výuce mají prostor vyjadřovat své názory, a tak se učí toleranci a základním demokratickým principům. Prostřednictvím učiva o reáliích zemí dané jazykové oblasti jsou vedeni k ochotě angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech. Rovněž jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí a sebe odpovědnosti. Člověk a životní prostředí V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby znali pozitiva a negativa života ve městě a na vesnici, dokázali se zamyslet nad zdravou životosprávou a zdravým životním stylem a byli si vědomi 62

63 odpovědnosti za své zdraví. Zároveň je kladen důraz na to, aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v profesním i osobním životě. Informační a komunikační technologie V předmětu cizí jazyk jsou žáci vedeni k tomu, aby aktivně využívali prostředky informačních a komunikačních technologií, zejména internet, včetně cizojazyčných internetových stránek. Německý jazyk: 1. a 2. ročník Celkový počet hodin:6 Výsledky vzdělávání Rozpis učiva Žák: - rozumí přiměřeným souvislým projevům rodilých mluvčích -porozumí jednoduchým, pracovním pokynům - odhadne význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - zachytí důležité informace - sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnutého textu - přednese připravenou prezentaci, reaguje na jednoduché dotazy - vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity, sdělí svůj názor - zapojí se do rozhovoru bez přípravy - zapojí se do debaty na známé téma dokáže argumentovat - požádá o vysvětlení, popř. upřesnění informací, kterým neporozuměl - vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti - umí přeložit přiměřený text, vhodně používá překladové a jiné slovníky, vč. elektronických - vyjadřuje se písemně ke stanoveným tématům - formuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdrav a blahopřání - zaznamená písemně hlavní myšlenky přečteného textu, vyjádří písemně svůj názor na text Řečové dovednosti Čtení textu Práce s textem Překlad Písemné vyjadřování 63

64 - vyplní jednoduchý neznámý formulář - uplatňuje správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy - vyhledá, zformuluje a zaznamená informace týkající se studovaného oboru, popř. tématu - rozlišuje základní jazykové prostředky, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti - aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib - ovládá základní způsoby tvoření slov a vhodně je využívá pro porozumění textu i ve vlastním projevu - používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek - používá stylisticky vhodné obraty - používá osvojené gramatické prostředky a vzorce - používá odbornou slovní zásobu ze svého oboru - dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu - vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života a k tématům z oboru vzdělání - vhodně řeší standardní řečové komunikační situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti - domluví se v každodenních situacích; Získá a poskytne informace - používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci uplatňované v zemích studovaného jazyka průběžně získává informace všeobecného i odborného charakteru k poznání kultury, tradic a společenských zvyklostí v kontextu znalostí o České republice Jazykové prostředky Výslovnost Slovní zásoba Gramatika Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, zaměstnání a trh práce, počasí, Česká republika, země dané jazykové oblasti Odborné tematické okruhy týkající se obchodních písemností. Komunikační situace: sjednání schůzky, objednávka služby či zboží, vyřízení vzkazu, potvrzení rezervace v hotelu, ověření správnosti dat. Poznatky o zemích studovaného jazyka Tematické okruhy a výsledky vzdělávání pro 1. ročník Výsledky vzdělávání Tematické celky 64

65 - využívá slovní zásobu z oblasti mezilidských vztahů, vývoje vztahů mezi členy rodiny a problémové situace - vyjádří svůj názor na nové metody seznamování - popíše, jak by se zachoval v daných každodenních situacích - - popíše dopravní prostředky a způsoby dopravy, nádraží, letiště a věci potřebné pro různé druhy cestování - vypracuje seznam nejoblíbenějších turistických destinací - popíše cestu, poradí, jak se dostat na určité místo - mluví o svých zážitcích z dovolených, prázdnin nejhorší nebo nejlepší - sestaví rozhovor mezi imigračním úředníkem a turistou fráze aplikuje v rozhovoru s partnerem - napíše pozdrav, dopis, pohlednici z výletu nebo dovolené - pojmenuje základní umělecká díla a umělecké styly - vyjádří svůj názor na konkrétní umělecké dílo - vyjádří svůj názor na moderní umění - popíše divadlo, popř. koncertní sál - napíše hodnocení shlédnutého představení co se líbilo, nelíbilo - napíše úvahu na téma: Umění a já True love Mezilidské vztahy Seznamka Co kdyby? Setkání s novými lidmi Osobní dopis odpověď na pozvánku Travel Jak se dostanu? navigace, orientace v mapě Turismus a cestování Nejlepší dovolená (nejhorší dovolená) Na letišti Pozdrav z výletu, dovolené Inspiration Umění a umělci Co je umění kdo rozhoduje? Moderní umění? Divadlo, koncert Hodnocení představení Úvaha Žák: - představí se, uvede své jméno, obor, věk, bydliště, adresu - představí druhé osoby - zeptá se na jméno druhé osoby, adresu, povolání - používá obraty k zahájení a ukončení rozhovoru - vyplní osobní dotazník 1. Seznamování, představování, osobní údaje /Erste Kontakte Pozdravy, odpověď na pozdrav Představování sebe i ostatních (odkud jsme, studijní obor, věk, bydliště, koníčky) 65

66 - pojmenuje jednotlivé části lidského těla - popíše své potíže lékaři, porozumí jeho dotazům, doporučením, zeptá se na radu - vyjádří, co má dělat pro své zdraví a poradí ostatním - pojmenuje základní druhy potravin a nápojů - vyjádří, které potraviny má rád a které rád nemá - orientuje se v německém jídelním lístku (předkrm, polévky, hlavní jídla + přílohy, moučníky, nápoje) - dokáže si objednat, zaplatit - vyjádří svou spokojenost či nespokojenost - podá základní informace o svém městě, možnosti ubytování a stravování - dokáže se zeptat na informace v neznámém městě - popíše cestu na nádraží, na poštu, na náměstí, navrhne dopravní prostředky - informuje se na odjezd vlaku nebo autobusu - získá základní zeměpisné znalosti o německy mluvících zemích - má základní informace o historii, kultuře, hospodářství a politice jednotlivých zemí - získá informace o zajímavostech a významných osobnostech - popíše jednoduchými slovy sebe i druhé osoby, vzhled a charakterové vlastnosti - podá základní informace o druhé osobě - dokáže osoby popsat, srovnat, ohodnotit - vyjádří svůj názor, souhlas nebo nesouhlas - pojmenuje jednotlivé kusy oblečení a jednoduše je popíše - popíše třídu - zařízení i kolektiv - umí popsat, jaké předměty má ve škole, vyjádřit co ho baví a co ho nebaví, jaké má plány, zájmy a schopnosti - vyhledá informace o pracovních nabídkách - popíše vlastní vzdělávací cestu, orientuje se v českém školském systému - orientuje se v televizním programu - vyjádří, co se mu líbí, nelíbí, o co se zajímá - zeptá se na názor druhé osoby - podá krátké jednoduché informace o pořadu, o filmu 2. Zdraví/Gesundheit Lidské tělo U lékaře Zdravý způsob ţivota Názvy potravin, pokrmů a nápojů V restauraci jídelníček, objednání a zaplacení 3. Orientace ve městě/orientierung in der Stadt, Berlin Orientace ve městě Dopravní prostředky Pamětihodnosti a zajímavosti města - Berlín 4. Německy mluvící země/deutsche Sprache und deutsche Kultur Zeměpisné údaje Hlavní a jiná významná města Zajímavosti, významné osobnosti 5. Lidé, jejich osobnost a vztahy/aussehen und Persönlichkeit Vzhled Charakteristika osoby, temperament Oblečení Barvy Korespondence - osobní dopis (struktura) 6. Škola, vzdělání, povolání/schule, Ausbildung, Beruf Škola, třída Rozvrh hodin, předměty Praxe Povolání, hledání zaměstnání Korespondence úřední dopis (struktura) 7. Zábava a sdělovací prostředky/unterhaltung und Fernsehen Hromadné sdělovací prostředky (televize, rádio, tisk) 66

67 - nalezne základní informace slyšeného, nebo čteného textu na známá témata - reaguje na návrhy druhých, nebo učiní sám návrh na zájmovou činnost - jednoduše charakterizuje vlastnosti auta - jmenuje a pozná jednotlivé autodíly - popíše jednoduše poruchu na vozidle, porozumí pokynům automechanika - popíše a jednoduše charakterizuje různá povolání, pracovní podmínky, průběh dne, plat a soukromé výdaje Korespondence osobní dopis, fráze 8. Průmysl, práce, ekonomika/industrie, Arbeit, Wirtschaft Auta (autodíly, vlastnosti aut, poruchy, opravy) Automobilový průmysl Příjmy, výdaje Životní úroveň - pojmenuje členy užší a širší rodiny - poskytne informace o sobě a své rodině - získá informace o rodině od osoby, které vyká nebo tyká - popíše vztahy mezi členy rodiny, jejich charakterové vlastnosti - popíše problémy v rodině, navrhne řešení - jednoduše popíše svého budoucího partnerapartnerku, vyjádří své představy o manželství a rodině - srovná dřívější rodinu s dnešní - pojmenuje a popíše jednotlivá roční období - porozumí základním informacím z předpovědi počasí a sestaví jednoduchou předpověď na následující dny - vede krátké rozhovory na téma počasí - jednoduše popíše místa, okolí a jejich podnebí - srovná prostředí ve městě a na venkově, vyjádří klady a zápory stručně popíše problémy životního prostředí - pojmenuje kontinenty a evropské státy, nejdůležitější řeky a pohoří v Evropě a ukáže je na mapě - pojmenuje cestovní doklady a další potřeby na cestu - správně vyjádří, kam jede na dovolenou, kde se nachází a kudy vede trasa - vypráví, co o dovolené dělal - srovná pracovní a rodinný život v naší zemi a v jiných zemích - jednoduše charakterizuje národní povahu 9. Rodina/Familie und persönliche Beziehungen Rodina a příbuzenstvo Rodinné vztahy Rodiče a děti, výchova Korespondence osobní dopis (na dané téma) 10. Příroda a životní prostředí/natur und Umwelt Podnebí Počasí, roční období, předpověď počasí Město, venkov Životní prostředí Korespondence úřední dopis (na dané téma) 11. Multikulturní společnost/deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland Dovolená, cestování Cestovní dokumenty, pojištění Plánování dovolené, zážitky, služby Život a práce v zahraničí Německo, národní povaha Korespondence osobní dopis (na dané téma) 67

68 obyvatel různých zemí - orientuje se v denním tisku podle hlavních titulků článků - čte jednoduché texty se známou slovní zásobou, vyhledá důležité informace - popíše německý volební systém - sestaví jednoduchou zprávu o politickém systému své země - - popíše rodinu a vztahy v rodině - vyjádří se ke vztahům mladých lidí a seniorů - informuje o situaci seniorů ve svém městě, zemi a srovná se situací v německy mluvících zemích - jednoduše popíše denní aktivity, zájmy a záliby seniorů - podá základní informace k odchodu do penze - vyjmenuje významné umělce, včetně jejich zařazení do příslušného období - stručně sdělí obsah knihy, filmu, divadelního představení - vyjádří svůj názor oblíbený film, režisér, herec, herečka - vyjádří se o kulturních zařízeních a možnostech kulturního vyžití ve městě a na vesnici 12. Sdělovací prostředky, politika a dějiny /Nachrichten, Politik und Geschichte Denní tisk Politika, politické strany, volby Německo v letech Sjednocení Německa 5. Člověk a společnost/alte Menschen Rodina generační problémy Staří lidé a společnost Život v penzi - denní aktivity, zájmy, záliby Korespondence blahopřání a projevy soustrasti 6. Kulturní život/kultur und Kunst Umění Hudba Divadlo a film Literatura Rozpis výsledků vzdělávání a učiva pro 2. ročník Výsledky vzdělávání Tematické celky - je schopen podat cizinci základní informace o České republice, o Praze a dalších městech - dokáže informovat o zajímavostech a významných osobnostech ČR - podá informace o minulosti i současnosti ČR 1. Poznávat/Kennen lernen Česká republika/tschechien meine Heimat Stručná charakteristika země Praha, Brno Pamětihodnosti 68

69 - orientuje se podle mapy - popíše obytné budovy, jejich polohu, místnosti v bytě a jeho vybavení - vyjádří, co se mu líbí a nelíbí - přijme návštěvu v bytě, uvede ji, provede ji bytem, domem - srovná život ve městě a na venkově, vyjádří výhody a nevýhody - orientuje se v inzerátech - popíše druhy sportu, sportoviště a sportovní náčiní - pojmenuje sportovní oblečení, co rád nosí - vyjádří svůj vztah ke sportu - charakterizuje oblíbený sport, svého oblíbeného sportovce - navrhne možnosti trávení volného času a sportovního vyžití - popíše svůj denní program ve všední den i o víkendu - charakterizuje Vánoce, Velikonoce - popíše charakter hlavních státních svátků - dokáže porovnat hlavní svátky v ČR a německy mluvících zemích - vyjádří spokojenost/nespokojenost se svým povoláním - zvládne jednoduchou komunikaci na pracovišti - vyhledá informace o pracovních nabídkách - odpoví na nabídku zaměstnání - zhodnotí vlastní vzdělávací cestu, orientuje se v českém školském systému - umí říci, jaké předměty má ve škole, co ho baví a co ho nebaví - popíše třídu - zařízení i kolektiv - získá informace o školním systému v německy mluvících zemích - sestaví vlastní strukturovaný životopis 2. Moje město/orte meine Stadt Bydlení Popis bytu, domu, pokoje Vybavení bytu, nábytek Město nebo venkov Návštěva 3. Sport a volný čas/freizeit und Fitness Druhy sportu Využití volného času Zdravý životní styl 4. Každodenní život/tägliches Leben Všední den, víkend Denní program Zvyky, obyčeje a tradice spojené se svátky Svátky v německy mluvících zemích 5. Vzdělání a povolání/ Ausbildung und Beruf Povolání Volba povolání Hledání zaměstnání Životopis Korespondence odpověď na inzerát 69

70 - podá základní informace o Rakousku - dokáže informovat o zajímavostech, významných městech a osobnostech - podá informace o minulosti i současnosti - orientuje se podle mapy - dokáže srovnat životní úroveň Rakouska s ČR a ostatními zeměmi EU - formuluje základní společenské problémy, jejich příčiny a navrhne možnosti jejich řešení - formuluje rovněž vlastní názory na danou problematiku, vyjádří souhlas či nesouhlas s řešením - požádá přátele o radu, laskavost - pojmenuje různé části oděvu a vyjádří, co nosí v různých ročních obdobích - popíše, co rád nosí a proč - popíše obchod a jeho vybavení - požádá prodavače o zboží včetně udání množství a dotázání na cenu - vede jednoduché obchodní rozhovory - dokáže vyjádřit svá přání a dotáže se na přání druhých - napíše jednoduché blahopřání - sestaví pozvánku na oslavu - podá stručné informace o jejich vzniku - popíše jednotlivé přístroje, jejich funkci a účel - vyjádří se o jejich užitku i nebezpečí pro společnost i jednotlivce - popíše, které moderní přístroje využívá - podá základní informace o Švýcarsku a Lichtenštejnsku dokáže informovat o zajímavostech, významných městech a osobnostech - podá informace o minulosti i současnosti - orientuje se podle mapy - srovná jejich životní úroveň s ČR a ostatními zeměmi EU Učební osnova předmětu: 6. Rakousko/Österreich Stručná charakteristika země Hlavní město a další významná města Význam a postavení Rakouska ve sjednocené Evropě Pamětihodnosti 7. Mezilidské vztahy/zwischenmenschliche Beziehungen Přátelé a partneři Partnerské vztahy Temperament, charakterové vlastnosti 8. Móda a nakupování/konsum Móda Nakupování Zboží a nabídka Vyjádření množství a ceny Dárky, blahopřání Oslavy, pozvánky 9. Nové technologie/neue Medien Mobilní telefon Internet Počítač Televize, DVD-přehrávače GPS-navigace 10. Švýcarsko a Lichtenštejnsko/Die Schweiz und Fürstentum Liechtenstein Stručná charakteristika země Hlavní město a další významná města Význam a postavení obou zemí ve sjednocené Evropě Pamětihodnosti Maturitní seminář- Cizí jazyk Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 2 70

71 Ročník: celkem Počet hodin: 2 2 Obecné cíle Cílem předmětu Cizí jazyk-seminář je rozvoj profesních komunikativních kompetencí žáka v oblasti obchodněpodnikatelských, administrativních a sociálních, dále rozvíjení kultivovaného jazykového projevu, zejména aktivní řečové dovednosti, osvojení jazykových kompetencí vedoucích k dorozumívání v běžných situacích pracovního života, používání stylisticky vhodných obratů v různých komunikačních situacích a rozvíjení schopností pracovat s informačními zdroji. Důraz je kladen na implementaci a aplikaci poznatků získaných transferem z jiných profilových předmětů. Charakteristika učiva Obsah předmětu Cizí jazyk-seminář vychází z obsahového okruhu RVP Vzdělávaní a komunikace v cizím jazyce. Učivo spočívá v rozšíření spektra komunikativních dovedností z oblasti témat společné části maturitní zkoušky. Obsahuje řečové dovednosti, odborné tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce. Žáci se učí správně volit adekvátní komunikační strategie a stylistické obraty v ústním i písemném projevu. Mezipředmětové vztahy: Dějiny výtvarné kultury, Český jazyk a literatura Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu Cizí jazyk-seminář je vedena v duchu poznávání, osvojování a sdílení společných hodnot, na nichž je založena moderní demokratická společnost. Vychází z vědomí, že vzájemné poznávání, obohacování a spolupráce je možná jen díky mezilidské komunikaci. Cílem vyučujícího je, aby žáci chápali výuku předmětu Komunikace v cizím jazyce jako prostředek, který jim pomůže k vzájemným nekonfliktním vztahům jak v osobním, tak profesním životě. Vzdělávání směřuje k dosažení úcty k demokracii a svobodě, respektování 71

72 pravidel a odlišných názorů vycházejících z národnostních specifik, spočívá v úctě k pravidlům hostitelské země, v taktním a empatickém chování. Vzdělávání rovněž směřuje k přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, chování a jednání v náročných životních situacích. Naplnění všech těchto cílů cestou vlastního poznání vede k rozvoji volních vlastností žáků. Pojetí výuky Výuka předmětu Cizí jazyk-seminář je pojata komplexně, zahrnuje vzdělávání vedoucí k ovládání všech jazykových i patřičných odborných kompetencí. Důraz je kladen na rozvoj kompetencí v oblasti porozumění psanému i mluvenému textu s odborným profesním zaměřením, zvládnutí receptivních i produktivních řečových dovedností, a to jak v ústní, tak i písemné podobě. Ve výuce je uplatňována metoda výkladu, dialogická metoda, metoda řešení problémových situací a metoda praktických cvičení. Nedílnou součástí výuky je ústní interakce, samostatný ústní a písemný projev. Výuka je vedena převážně frontálně, důraz je kladen na komunikaci se žáky. Výuku usnadňují následující učební pomůcky: učebnice, slovníky, formuláře, audionahrávky na CD, nahrávky DVD, jazykový software. Hodnocení výsledků způsoby ověření Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení výsledků žáků je průběžné a je realizováno ústní i písemnou formou. Ověřování a hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno klasickým diagnostickými metodami. Při průběžné klasifikaci, a zvláště pak při výroční klasifikaci, je významně zohledňován aktivní a samostatný přístup k výuce. Specifický přístup při hodnocení je uplatňován u žáků s poruchami učení. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Kompetence k učení tzn., že aby absolventi měli: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 72

73 - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí. Kompetence k řešení problémů tzn., že absolventi by měli: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, empirické) a myšlenkové operace; - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Komunikativní kompetence tzn., že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.); - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; 73

74 - dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí v daném cizím jazyce; - dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě). Personální a sociální kompetence tzn., že absolventi by měli: - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; - podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., že absolventi by měli: 74

75 - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tzn., že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tzn., že absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; - komunikovat elektronickou poštou a využívat prostředky online a off-line komunikace; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; 75

76 - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby byli schopni rozvíjet si sebevědomí, hledat kompromisy a řešit konflikty vyjednáváním v cizím jazyce. Člověk a životní prostředí V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby se dokázali zamyslet nad zdravou životosprávou a zdravým životním stylem i zhodnotit vliv cestovního ruchu na životní prostředí. Člověk a svět práce Součástí výuky předmětu Komunikace v cizím jazyce je příprava absolventa, který se díky svému odbornému profilu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Žáci se učí písemné a verbální sebeprezentaci při vstupu na trh práce, vyplňování formulářů, práci s tiskem a inzeráty v různých informačních médiích. Informační a komunikační technologie Žáci využívají adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracují (používají nové aplikace, komunikují elektronickou poštou, vyhledávají potřebné informace na internetu). 76

77 Název vyučovacího předmětu: Maturitní seminář- Cizí jazyk 2. ročník Počet hodin celkem: 30 Žák: Výsledky vzdělávání - zajistí pobytové akce a poznávací zájezdy - vypracuje nabídku cestovní kanceláře v daném cizím jazyce - komunikuje se zahraničními klienty, poskytuje jim informace Učivo Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce - telefonické a písemné vyřizování rezervací a objednávek pobytových akcí a pobytových zájezdů - telefonická komunikace se zahraničními cestovními kancelářemi - vypracování nabídky cestovní kanceláře v daném cizím jazyce - komunikace s hosty při řešení stížností a reklamací - připraví samostatně výklad v cizím jazyce o kulturních památkách vybrané oblasti - vyplňuje písemnosti související s prací průvodce - pohotově reaguje na mimořádné situace komunikuje v daném cizím jazyce na Průvodcovství, služby průvodce Odborná terminologie: názvy zemí, úředních jazyků, kulturní památky, turistické cíle - komunikace s personálem hotelu v dané destinaci, ubytování hostů, zajištění stravování - vyplnění písemností v daném cizím jazyce souvisejících s prací průvodce - mimořádné situace ztráta cestovního 77

78 příslušných úřadech dokladu, změna trasy zájezdu komunikace s příslušnými úřady - stylizuje samostatně obchodní písemnosti v daném cizím jazyce - vyplňuje formuláře spojené s přihlašováním cizinců - sestaví profesní životopis a osobní dopisy Písemnosti spojené s cestovním ruchem a jejich stylizace v anglickém a německém jazyce Odborná terminologie: názvy obchodních písemností, fráze používané v obchodních písemnostech a obchodních dopisech - obchodní písemnosti - personální písemnosti - osobní dopisy (blahopřejné, děkovné, omluvné) - oslovuje hosty a používá jejich tituly - rozeznává odlišnosti etikety v zemích dané jazykové oblasti Komunikace a etiketa Odborná terminologie: fráze při představování, používané tituly - etiketa (představování, vizitky, zásady správného telefonování) v zemích dané jazykové oblasti - diplomatický protokol o v zemích dané jazykové oblasti - rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - přeloží text a používá slovníky i elektronické - zapojí se do hovoru bez přípravy - vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech - požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení - zaznamená vzkazy volajících Řečové dovednosti - receptivní řečová dovednost sluchová = poslech monologických i dialogických projevů s porozuměním - produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky - produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod. - jednoduchý překlad - interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností - interakce ústní - interakce písemná 78

79 - přeloží a specifikuje nabídku pokrmů a nápojů v jídelním lístku - charakterizuje výrazné odlišnosti kuchyní dané jazykové oblasti Stravovací služby Odborná terminologie: názvy tradičních národních jídel - jídelní a nápojový lístek v daném cizím jazyce - národní kuchyně a jejich specifika - dovede vyjmenovat měny používané ve státech EU a ostatních zemích - poskytne informace o kurzu měny, možnostech a místech výměny Peněžní a směnárenské služby Odborná terminologie: názvy měn, platební prostředky, fráze používané při směně peněžních prostředků - platební styk v cestovním ruchu - kurz měny, kurzovní lístek - poskytnutí informací o směnárenských službách - rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu - odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření - přeloží text a používá slovníky (i elektronické) - zapojí se do hovoru bez přípravy - vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech - požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení - zaznamená vzkazy volajících Řečové dovednosti - receptivní řečová dovednost sluchová = poslech monologických i dialogických projevů s porozuměním - produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky - produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod. - jednoduchý překlad - interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností - interakce ústní - interakce písemná Učební osnova předmětu: Maturitní seminář-matematika Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 2 79

80 Ročník: celkem Počet hodin: 2 2 Charakteristika učiva Předmět Maturitní seminář -Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. Svým obsahovým vymezením umožňuje žákům rozšířit své znalosti o poznatky z Matematiky. Obecné cíle Cílem vzdělávání v Maturitním semináři -Matematika je umožnit zájemcům vykonat maturitní zkoušku z předmětu Matematika v rozsahu, který stanovuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti. Žáci si v průběhu studia osvojí produktivní a interaktivní matematické dovednosti. Důraz je kladen na rozvoj matematické kompetence žáků, osvojení si formálního základu matematiky a schopnost používat získané dovednosti v běžných životních a pracovních situacích. Žáci získávají praktické i teoretické dovednosti, rozumí jednoduchému písemnému nebo slyšenému zadání. Charakteristika učiva Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Maturitní seminář -Matematika vychází z porovnání Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání a Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti předmětu Matematika. Témata stanovená v RVP jsou obsahem předmětu Matematika. Předmět Matematický seminář obsahuje témata stanovená Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky v základní úrovni obtížnosti předmětu Matematika, která jsou nad rámec RVP. Učivo je rozvrženo do čtyř oblastí. Oblast Posloupnosti a finanční matematika vymezuje pojem posloupnost, seznamuje studenty se základními typy posloupností a možnostmi využití poznatků o posloupnostech při řešení praktických příkladů. Pro praktický život jsou důležité také základy finanční matematiky, které budou probrány velmi důkladně. 80

81 Oblast Analytická geometrie umožňuje žákům určovat a aplikovat v úlohách metrické a polohové vztahy bodů a přímek. Oblast Kombinatorika ozřejmí žákům základní kombinatorická pravidla, počítání s faktoriály a kombinačními čísly a vysvětlí rozdíly mezi základními kombinatorickými skupinami. Oblast Pravděpodobnost a statistika. Vymezuje pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu a výpočet pravděpodobnosti náhodného pokusu. Práce s daty seznamuje žáky s další aplikací matematiky do praktického života zejména v oblasti statistiky se zřetelem ke schopnosti číst a vyhodnocovat grafy a tabulky. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: - efektivně využívali matematiku při řešení běžných životních situací - aplikovali matematiku v odborné složce vzdělání - správně používali pojmy kvantifikujícího charakteru - četli s porozuměním matematický text - prováděli reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházeli vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů - používali různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata) - aplikovali znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru Výukové strategie Výuka matematiky probíhá v kmenových třídách a jiných v danou chvíli dostupných učebnách. Při výuce je uplatňováno frontální vyučování (zejména při výkladu učiva), práce ve skupinách a ve dvojicích. Mnoho úkolů plní žáci samostatně. Vhodné učivo je prezentováno metodou problémového vyučování. Používají se pomůcky na rýsování, prostorové modely geometrických těles, zpětné projektory, CD přehrávače a videa. Některé hodiny jsou založeny na práci s počítačem. Při procvičování matematických kompetencí a osvojování si základních početních návyků jsou používány různorodé učebnice, tabulky, pracovní listy a obrázky. Využívány jsou také autentické zdroje přiměřené znalostem žáků. Hodnocení výsledků vzdělávání Kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu. Písemné zkoušení je prováděno dvěma způsoby. Formou písemné prověrky v trvání minut, která je zpravidla zadána na jedno téma a ukazuje zvládnutí daného tématu. Ústní zkoušení je prováděno zápisem příkladů na tabuli. 81

82 Dále jsou žáci hodnoceni za iniciativu a podíl na skupinové práci. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Komunikativní kompetence: žáci své myšlenky formulují v číslech a dalších matematických termínech. Vyjadřují se pomocí matematické symboliky ústně i písemně a jsou schopni převést slovní zadání příkladu do matematické terminologie. Formulují své názory a aktivně se zúčastňují společného řešení příkladů. Kompetence k učení: žáci mají motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Jsou připraveni efektivně počítat, vyhodnocovat dosažené výsledky, využívat k učení zkušenosti ostatních. Dokáží přijmout hodnocení svých výsledků a přiměřeně na ně reagovat. Člověk a svět práce: žáci řeší samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, jsou schopni zvolit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých úkolů, využívat vědomostí a dovedností nabytých dříve. Připravují se na úspěšný vstup na trh práce. Informační a komunikační technologie: žáci získávají přehled o médiích, učí se pracovat s informacemi, získávat je i kriticky hodnotit, při práci využívají Internet. Název vyučovacího předmětu: Maturitní seminář- Cizí jazyk 2. ročník Počet hodin celkem: 30 Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin Žák: - určí posloupnost vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků - určí aritmetickou posloupnost a chápe význam diference - užije základní vzorce pro aritmetickou posloupnost - určí geometrickou posloupnost a 1. Posloupnosti a finanční matematika - posloupnost -člen posloupnosti - součet prvních n členů posloupnosti - aritmetická posloupnost - diference aritmetické posloupnosti - geometrická posloupnost 82

83 chápe význam kvocientu - kvocient geometrické posloupnosti - finanční matematika - užije základní vzorce pro geometrickou posloupnost - využívá poznatků o posloupnostech při řešení problémů v reálných situacích - řeší úlohy finanční matematiky; - jednoduché a složené úrokování - splácení úvěru - spoření - Žák: - určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky - užívá pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru - provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem) - určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky - užívá pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru - provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů) - určuje velikost úhlu dvou vektorů - užívá parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině - určuje a aplikuje v úlohách polohové a metrické vztahy bodů a přímek; 2. Analytická geometrie - souřadnice bodu - vzdálenost dvou bodů v rovině - souřadnice středu úsečky - souřadnice vektoru v rovině - velikost vektoru - přímka v rovině - parametrická rovnice přímky - obecná rovnice přímky - směrnicový tvar rovnice přímky - vzdálenost bodu od přímky - vzájemná poloha dvou přímek - odchylka přímek 83

84 Žák: - užije základní kombinatorická pravidla - rozpozná kombinatorické skupiny (variace, permutace, kombinace bez opakování), určí jejich počty a užije je v reálných situacích - počítá s faktoriály a kombinačními čísly; Žák: - s porozuměním užívá pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, nemožný jev a jistý jev - určí množinu všech možných výsledků náhodného pokusu, počet všech výsledků příznivých náhodnému jevu a vypočítá pravděpodobnost náhodného jevu 3. Kombinatorika - faktoriál - kombinační číslo - variace bez opakování - kombinace bez opakování - permutace bez opakování 4. Pravděpodobnost a statistika - náhodný pokus - náhodný jev - opačný jev - nemožný jev - jistý jev - pravděpodobnost náhodného jevu - statistický soubor Učební osnova předmětu: 84

85 Občanská nauka Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 2 Ročník: celkem Počet hodin: Obecné cíle Cílem předmětu Občanská nauka je seznámit žáky se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Vzdělávání v předmětu směřuje nejen k tomu, aby žáci získávali nové poznatky a dovednosti, ale také k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, k tomu, aby z nich byli slušní lidé, jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale také pro veřejný zájem a prospěch. Vzdělávání posiluje jejich identitu, učí je kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce rozumět světu, v němž žijí. Studium připravuje žáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský a pracovní život v demokratické společnosti. Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Společenskovědní vzdělávání, Vzdělávání pro zdraví a Estetické vzdělávání. Učivo je vytvořeno jako didaktický výběr určitých prvků ze sociální psychologie, sociologie, politologie, práva, filozofie a poznatků o soudobém světě. Jde o vybudování poznatkového a dovednostního zázemí žáků, aby dokázali dobře řešit své soukromé i občanské problémy a informovaně se rozhodovat. Kromě toho je učivo zaměřeno na kultivaci právního vědomí žáků a na mediální výchovu. Tematické celky jsou řazeny na základě logické posloupnosti, náročnosti, potřebnosti a vyspělosti žáků. Jedná se o následující tematické celky: Soudobý svět, Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk a právo, Člověk a svět. Mezipředmětové vztahy: Dějepis, Informační a komunikační technologie, Český jazyk a literatura, Základy ekologie, Ekonomika Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 85

86 Cílem vzdělávání je vést žáka k odpovědnému a slušnému jednání s lidmi, aby cítil potřebu aktivně se zapojit do občanského života a vážil si hodnot lidské práce. Výuka směřuje k tomu, aby si žák vážil demokracie, usiloval o její zachování, ctil identitu jiných lidí. Žák by měl tolerovat nositele jiných názorů a zároveň umět kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe. Pojetí výuky Výuka je vedena formou výkladu a diskuze. Klade důraz na skupinové práce, prezentace projektové učení, práce s tiskem, DVD, internetem. Ve výuce se navozuje svobodné diskusní prostředí, kde mohou žáci vyjádřit své názory a postoje. Poznatky a dovednosti, o něž učitel usiluje, směřují k využití v praktickém a profesním životě žáků. Hodnocení výsledků způsoby ověření Hodnocení žáků je dáno klasifikačním řádem školy. Ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné a ústní zkoušení. Součástí hodnocení je i vypracování a přednesení referátu na předem zadané téma, popř. vypracování skupinového projektu (prezentace). V hodnocení je kladen důraz na hloubku porozumění společenským jevům, procesům a problémům, na schopnost o nich diskutovat, pracovat s texty a dalšími zdroji informací. Kromě známkování podle klasifikačních kritérií školního řádu je kladen důraz i na slovní hodnocení a sebehodnocení žáků. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Kompetence k učení tzn., že absolventi by měli: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; - ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotní; 86

87 - s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov, aj.), pořizovat si poznámky; - využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí; - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. Komunikativní kompetence tzn., že absolventi by měli: - vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, apod.); - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Kompetence k řešení problémů tzn., že absolventi by měli: - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Personální a sociální kompetence tzn., že absolventi by měli: - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; 87

88 - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní; - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností; - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; - podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých; - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. Občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., že absolventi by měli: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně, nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; - uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 88

89 - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu; - podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tzn., že absolventi by měli: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tzn., že absolventi by měli: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 89

90 Průřezová témata jsou realizována zejména tato: Občan v demokratické společnosti Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se podíleli na vytváření demokratického klimatu ve škole, a tak pochopili principy demokracie v praxi. Jsou vedeni také k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, aby uměli najít kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností, dovedli odolávat myšlenkové manipulaci, a to i mediální. V rámci výuky je podporována jejich angažovanost nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy. Člověk a svět práce Cílem výuky předmětu Občanská nauka je vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělávání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. Jsou vedeni také k tomu, aby uměli vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech a orientovat se v nich. Člověk a životní prostředí V rámci environmentálního vzdělávání jsou žáci vedeni k tomu, aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním jednání a zásady zdravého životního stylu, dále jsou vedeni k tomu, aby byli za své zdraví odpovědní. Informační a komunikační technologie: Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využít internet a další prostředky informačních a komunikačních technologií ke zpracování zadaných samostatných prací a získávání informací pro práci v oboru. Název vyučovacího předmětu: Občanská nauka 1. ročník Počet hodin celkem: 33 90

91 Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin Žák vysvětlí, které faktory a jakým způsobem 1. Činitelé ovlivňující zdraví ovlivňují zdraví člověka Žák zdůvodní význam zdravého životního stylu orientuje se v zásadách zdravé výživy 2. Životní styl, rizikové chování objasní důsledky rizikového chování na život jednotlivce Žák diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu životu popíše funkce rodiny Žák ovládá základní principy a normy kulturního chování jedná podle zásad společenského chování Žák uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace popíše strukturu osobnosti Žák využívá znalostí sociálního jednání rozlišuje různé sociální útvary popíše sociální stratifikaci 4. Vztahy mezi lidmi, partnerské vztahy, rodina 5. Základy společenské výchovy 6. Sociální psychologie a psychologie osobnosti (struktura osobnosti) 7. Sociologie socializace, sociální útvary a skupiny Název vyučovacího předmětu: Občanská nauka 2. ročník Počet hodin celkem: 30 91

92 Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin Žák charakterizuje a interpretuje její fungování a problémy s ní spjaté 8. Demokracie a demokratické hodnoty, občan v demokratické společnosti Žák vysvětlí význam práv zakotvených v českých zákonech a je si vědom, kam se může obrátit, jsou-li jeho práva ohrožen Žák je schopen kriticky přistupovat k masmédiím Žák a využívat pozitivně jejich nabídky má přehled o současném českém politickém 9. Lidská práva a jejich obsah a pojetí obhajování a možné zneužívání práva veřejný ochránce lidských práv, práva dětí 10. Masmédia v demokratické společnosti kritický přístup masmédia v každodenním životě komerční reklama 11. Občan a stát, občan a národ, český stát na prahu 21. st., občanství ČR systému Žák objasní funkci politických stran 12. Politické strany, volební systémy a volby a svobodných voleb Žák uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy Žák ilustruje, jak je možné zúčastnit se 13. Občan a obec struktura veřejné správy obecní a krajská samospráva 14. Občanská společnost a participace na jejím fungování občanského života v rámci obce, regionu Žák debatuje o vlastnostech občana 15. Občanské ctnosti pro demokracii a soužití v multikulturní společnosti demokratického státu Žák vysvětlí, jak se projevuje politický radikalismus či extremismus, proč je nepřípustné propagovat hnutí omezující lidská práva a svobody 16. Politika politické ideologie radikalismus a extremismus současná česká extremistická scéna 92

93 93 Žák dovede používat pojmový aparát z oboru 17. Vznik filozofie v antickém Řecku, mýtus a filozofie filozofie Žák vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie Žák rozliší materialismus a idealismus; dovede použít základní ontologické pojmy dovede vysvětlit, co je pravda 18. Základní filozofické otázky, podstata a smysl filozofie, východiska filozofie 19. Filozofické disciplíny -ontologie -gnozeologie -filozofická antropologie pochopí význam etiky pro život, dovede diskutovat o praktických etických problémech dokáže na modelových situacích rozlišit dobro a zlo Žák - orientuje se v základních normách a hodnotách - dokáže vysvětlit vliv a význam náboženství; umí si uvědomit a hodnotit vlastní postoje a chování 20. Etika pojem a smysl druhy etiky hodnoty a normy 21. Víra a ateismus náboženství a církve náboženská hnutí a sekty náboženský fundamentalismus Učební osnova předmětu: Právo Ročník: celkem Počet hodin: Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 2

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP

Profil absolventa. Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673. Kód a název vzdělávacího programu. 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Profil absolventa Kód a název vzdělávacího programu 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Zedník Motivační název: Kód a název oboru: 36-67-H/01 Zedník Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Podnikání. Učební plán. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů. Počet týdenních vyučovacích. v ročnících 1. 2.

Podnikání. Učební plán. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů. Počet týdenních vyučovacích. v ročnících 1. 2. Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů Podnikání dle RVP 64-41-L/51 Podnikání

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Nástvabové studium - Gastronomie Gastronomie Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Nástvabové studium - Gastronomie nástavbového

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OPERAČNÍ SYSTÉMY (OPS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 (6 hodin týdně) Platnost: 1. 9.

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE (KRJ) Obor vzdělání: 63-41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 15 (5 hodiny týdně) Platnost:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PODNIKÁNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

PODNIKÁNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PODNIKÁNÍ DÁLKOVÉ STUDIUM ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE (KAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost:

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ NA PC (ZDP) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost:

Více

Učební plán. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících

Učební plán. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy: Podmínky přijetí: Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Studijní obor pro absolventy ZŠ Management obchodu a služeb dle RVP 63-41-M/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 Dálková

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více