Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP"

Transkript

1 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) Datový soubor: DOCOS40 Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01 Kapitál Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP A B 1 Kapitál Původní kapitál (Tier 1) Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Vlastní akcie 4 0 Emisní ážio 5 0 Rezervní fondy a nerozdělený zisk Povinné rezervní fondy Ostatní fondy z rozdělení zisku 8 0 Nerozdělený zisk z předchozích období 9 0 Zisk za účetní období po zdanění 1 Neuhrazená ztráta z předchozích období 11 0 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 12 0 Zisk za běžné účetní období 13 0 Ztráta za běžné účetní období Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 15 0 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 16 0 Další odčitatelné položky z původního kapitálu Goodwill 18 0 Nehmotný majetek jiný než goodwill Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 2 Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance 21 0 Dodatkový kapitál (Tier 2) 22 0 Hlavní dodatkový kapitál- přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB 23 0 Vedlejší dodatkový kapitál 24 0 Podřízený dluh A 25 0 Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 26 0 Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí 28 0 Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven 29 0 Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí 3 Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem 31 0 Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% 32 0 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB 33 0 Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B Odpočet u volných dodávek 35 0

2 Datová oblast: DIS20_01 Kapitál A B 1 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 36 0 Podřízený dluh B 37 0 Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem 38 0

3 Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků A B 1 Kapitálové požadavky celkem Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám 5 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 6 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 7 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 8 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 9 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím Kap. pož. při STA k podnikovým expoz Kap. pož. při STA k retailovým expoz Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi 13 0 Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti 14 0 Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 16 0 Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 18 0 Kap. pož. při STA k ostatním expoz Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem 2 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám 21 0 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím 22 0 Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím 27 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem 28 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem 29 0 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám 3 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím 31 0 Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz Kap. pož. při IRB k retailovým expoz Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím 34 0 Kap.pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím 35 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím 36 0 Kap. pož. k vypořádacímu riziku 37 0 Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem Kap. pož. při STA k úrokovému riziku 4 Kap. pož. při STA k akciovému riziku 41 0 Kap. pož. při STA k měnovému riziku

4 Datová oblast: DIS20_02 Přehled kapitálových požadavků A B 1 Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 43 0 Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 44 0 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 45 0 Kap. pož. k oper. riziku při BIA 46 0 Kap. pož. k oper. riziku při TSA 47 0 Kap. pož. k oper. riziku při ASA 48 0 Kap. pož. k oper. riziku při Ama 49 0 Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 5 Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 51 0 Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel

5 Datová oblast: DIS20_03 Kapitálová přiměřenost a doplňující informace A B 1 Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti 2 0 Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož. 5 17,26 Přebytek/nedostatek kapitálu Kapitálová přiměřenost 7 17,26 Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB 8 Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB 9 OP k portfoliím a odpisy z portfolií při IRB 10 OP k indiv.expoz., odpisy a rezervy k podrozv.polož.při IRB 11 Kumul. ztráta z ocenění RH (úvěrové riziko) při IRB 12 Očekávané úvěrové ztráty při IRB 13 Celková výše podřízeného dluhu 14

6 Datová oblast: DOCO40_14 Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům A B 1 Nelikvidní aktiva Hmotný majetek a zásoby Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů 3 0 Ostatní kapitálové investice 4 0 Nelikvidní aktiva pro Tier Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS Kap. pož. na základě režijních nákladů Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia 1 Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia 11 0 Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia 12 0

7 Část 3: Kap. pož. k úvěrovému riziku - STA Datová oblast: DIS20_60 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA celkem Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi Rizikově vážená Kapitálový požadavek A

8 Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění A B C Kategorie expozic pro STA Rozvahové pozice Kategorie expozic pro STA Podrozvahové pozice 2 Kategorie expozic pro STA Repa a transakce s delší dobou vypořádání 3 Kategorie expozic pro STA Deriváty 4 Kategorie expozic pro STA Křížové započtení 5 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Rozvahové pozice Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Podrozvahové pozice 7 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Repa a transakce s delší dobou vypořádání 8 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Deriváty 9 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Křížové započtení 1 0 Expozice vůči institucím Rozvahové pozice Expozice vůči institucím Podrozvahové pozice 12 Expozice vůči institucím Repa a transakce s delší dobou vypořádání 13 Expozice vůči institucím Deriváty 14 Expozice vůči institucím Křížové započtení 15 Podnikové Rozvahové pozice Podnikové Podrozvahové pozice 17 Podnikové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 18 Podnikové Deriváty 19 Podnikové Křížové započtení 2 0 Retailové Rozvahové pozice Retailové Podrozvahové pozice 22 Retailové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 23 Retailové Deriváty 24 Retailové Křížové započtení 25 Expozice zajištěné nemovitostmi Rozvahové pozice 26 Expozice zajištěné nemovitostmi Podrozvahové pozice 27 Expozice zajištěné nemovitostmi Repa a transakce s delší dobou vypořádání 28 Expozice zajištěné nemovitostmi Deriváty 29 Expozice zajištěné nemovitostmi Křížové započtení 3 0 Expozice po splatnosti Rozvahové pozice 31 Expozice po splatnosti Podrozvahové pozice 32 Expozice po splatnosti Repa a transakce s delší dobou vypořádání 33 Expozice po splatnosti Deriváty 34 Expozice po splatnosti Křížové započtení 35 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Rozvahové pozice 36

9 Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Kategorie expozic pro STA Rozvahové pozice 1 Kategorie expozic pro STA Podrozvahové pozice 2 Kategorie expozic pro STA Repa a transakce s delší dobou vypořádání 3 Kategorie expozic pro STA Deriváty 4 Kategorie expozic pro STA Křížové započtení 5 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Rozvahové pozice 6 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Podrozvahové pozice 7 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Repa a transakce s delší dobou vypořádání 8 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Deriváty 9 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Křížové započtení 10 Expozice vůči institucím Rozvahové pozice 11 Expozice vůči institucím Podrozvahové pozice 12 Expozice vůči institucím Repa a transakce s delší dobou vypořádání 13 Expozice vůči institucím Deriváty 14 Expozice vůči institucím Křížové započtení 15 Podnikové Rozvahové pozice 16 Podnikové Podrozvahové pozice 17 Podnikové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 18 Podnikové Deriváty 19 Podnikové Křížové započtení 20 Retailové Rozvahové pozice 21 Retailové Podrozvahové pozice 22 Retailové Repa a transakce s delší dobou vypořádání 23 Retailové Deriváty 24 Retailové Křížové započtení 25 Expozice zajištěné nemovitostmi Rozvahové pozice 26 Expozice zajištěné nemovitostmi Podrozvahové pozice 27 Expozice zajištěné nemovitostmi Repa a transakce s delší dobou vypořádání 28 Expozice zajištěné nemovitostmi Deriváty 29 Expozice zajištěné nemovitostmi Křížové započtení 30 Expozice po splatnosti Rozvahové pozice 31 Expozice po splatnosti Podrozvahové pozice 32 Expozice po splatnosti Repa a transakce s delší dobou vypořádání 33 Expozice po splatnosti Deriváty 34 Expozice po splatnosti Křížové započtení 35 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Rozvahové pozice

10 Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota A B C Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Podrozvahové pozice 37 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Repa a transakce s delší dobou vypořádání 38 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Deriváty 39 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Křížové započtení 4 0 Expozice po zohlednění substitučního vlivu zajištění

11 Datová oblast: DIS20_61 Kap. pož. k úvěr. riziku - STA dle kategorií a typů expozic Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Podrozvahové pozice 37 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Repa a transakce s delší dobou vypořádání 38 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Deriváty 39 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Křížové započtení

12 Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi A B C Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 0% Kategorie expozic pro STA Riziková váha -10% 2 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 20% Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 35% 4 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 50% 5 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 75% Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 100% Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 150% 8 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 200% 9 0 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - ostatní 1 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 0% Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha -10% 12 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 20% 13 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 35% 14 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 50% 15 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 75% 16 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 100% 17 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 150% 18 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 200% 19 0 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - ostatní 2 Expozice vůči institucím Riziková váha - 0% 21 0 Expozice vůči institucím Riziková váha -10% 22 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 20% Expozice vůči institucím Riziková váha - 35% 24 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 50% 25 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 75% 26 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 100% 27 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 150% 28 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - 200% 29 0 Expozice vůči institucím Riziková váha - ostatní 3 Podnikové Riziková váha - 0% 31 0 Podnikové Riziková váha -10% 32 0 Podnikové Riziková váha - 20% 33 0 Podnikové Riziková váha - 35% 34 0 Podnikové Riziková váha - 50% 35 0 Podnikové Riziková váha - 75% 36 0

13 Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 0% 1 Kategorie expozic pro STA Riziková váha -10% 2 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 20% 3 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 35% 4 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 50% 5 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 75% 6 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 100% 7 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 150% 8 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - 200% 9 Kategorie expozic pro STA Riziková váha - ostatní 10 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 0% 11 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha -10% 12 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 20% 13 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 35% 14 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 50% 15 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 75% 16 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 100% 17 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 150% 18 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - 200% 19 Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám Riziková váha - ostatní 20 Expozice vůči institucím Riziková váha - 0% 21 Expozice vůči institucím Riziková váha -10% 22 Expozice vůči institucím Riziková váha - 20% 23 Expozice vůči institucím Riziková váha - 35% 24 Expozice vůči institucím Riziková váha - 50% 25 Expozice vůči institucím Riziková váha - 75% 26 Expozice vůči institucím Riziková váha - 100% 27 Expozice vůči institucím Riziková váha - 150% 28 Expozice vůči institucím Riziková váha - 200% 29 Expozice vůči institucím Riziková váha - ostatní 30 Podnikové Riziková váha - 0% 31 Podnikové Riziková váha -10% 32 Podnikové Riziková váha - 20% 33 Podnikové Riziková váha - 35% 34 Podnikové Riziková váha - 50% 35 Podnikové Riziková váha - 75%

14 Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Plně upravená hodnota E* Hodnota po konverzi A B C Podnikové Riziková váha - 100% Podnikové Riziková váha - 150% 38 0 Podnikové Riziková váha - 200% 39 0 Podnikové Riziková váha - ostatní 4 Retailové Riziková váha - 0% 41 0 Retailové Riziková váha -10% 42 0 Retailové Riziková váha - 20% 43 0 Retailové Riziková váha - 35% 44 0 Retailové Riziková váha - 50% 45 0 Retailové Riziková váha - 75% Retailové Riziková váha - 100% 47 0 Retailové Riziková váha - 150% 48 0 Retailové Riziková váha - 200% 49 0 Retailové Riziková váha - ostatní 5 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 0% 51 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha -10% 52 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 20% 53 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 35% 54 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 50% 55 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 75% 56 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 100% 57 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 150% 58 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 200% 59 0 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - ostatní 6 Expozice po splatnosti Riziková váha - 0% 61 0 Expozice po splatnosti Riziková váha -10% 62 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 20% 63 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 35% 64 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 50% 65 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 75% 66 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 100% 67 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 150% 68 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - 200% 69 0 Expozice po splatnosti Riziková váha - ostatní 7 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 0% 71 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha -10% 72 0

15 Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Podnikové Riziková váha - 100% 37 Podnikové Riziková váha - 150% 38 Podnikové Riziková váha - 200% 39 Podnikové Riziková váha - ostatní 40 Retailové Riziková váha - 0% 41 Retailové Riziková váha -10% 42 Retailové Riziková váha - 20% 43 Retailové Riziková váha - 35% 44 Retailové Riziková váha - 50% 45 Retailové Riziková váha - 75% 46 Retailové Riziková váha - 100% 47 Retailové Riziková váha - 150% 48 Retailové Riziková váha - 200% 49 Retailové Riziková váha - ostatní 50 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 0% 51 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha -10% 52 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 20% 53 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 35% 54 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 50% 55 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 75% 56 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 100% 57 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 150% 58 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - 200% 59 Expozice zajištěné nemovitostmi Riziková váha - ostatní 60 Expozice po splatnosti Riziková váha - 0% 61 Expozice po splatnosti Riziková váha -10% 62 Expozice po splatnosti Riziková váha - 20% 63 Expozice po splatnosti Riziková váha - 35% 64 Expozice po splatnosti Riziková váha - 50% 65 Expozice po splatnosti Riziková váha - 75% 66 Expozice po splatnosti Riziková váha - 100% 67 Expozice po splatnosti Riziková váha - 150% 68 Expozice po splatnosti Riziková váha - 200% 69 Expozice po splatnosti Riziková váha - ostatní 70 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 0% 71 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha -10%

16 Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Hrubá hodnota Úprava ocenění expozic a rezervy k podrozvah. položkám Čistá hodnota Plně upravená hodnota E* A B C Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 20% 73 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 35% 74 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 50% 75 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 75% 76 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 100% 77 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 150% 78 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 200% 79 0 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - ostatní 8 Hodnota po konverzi

17 Datová oblast: DIS20_62 Kap.pož.k úvěr.riziku- STA dle kategorií expozic a rizik.vah Rizikově vážená Kapitálový požadavek A B C Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 20% 73 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 35% 74 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 50% 75 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 75% 76 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 100% 77 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 150% 78 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - 200% 79 Krátkodobé vůči institucím a krátkod. podnik.expoz. Riziková váha - ostatní

18 Datová oblast: DIS20_92 Kap. pož. k měnovému riziku - STA Pozice dlouhé Pozice krátké Kapitálový požadavek A B Kap. pož. k měnovému riziku Kap. pož. ke kompenzované pozici silně korelovaných měn 2 0 Kap. pož. k celkové měnové pozici Měnové pozice v EUR X Měnové pozice v USD X Měnové pozice v GBP 6 1 X Měnové pozice v JPY 7 X Měnové pozice v ost měnách X Měnové pozice v nástrojích FKI považovaných za zvláštní měny 9 X Kap. pož. k měn. futures a opcím stanovený metodou marží 10 X X 0 Ostatní kap. pož. k opčním kontraktům 11 X X 0

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01)

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Kapitál (DIS20_01) Kapitál (DIS20_01) R001 Kapitál 49 452 R002 Původní kapitál (Tier1) 49 570 R003 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 25 487 R004 Vlastní podíly R005 Emisní ážio 20 077 R006 Rezervní

Více

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 40-12 Datový soubor: DOCOS40 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost Datová oblast: DIS20_01

Více

Rozvaha obchodníka s CP

Rozvaha obchodníka s CP Rozvaha obchodníka s CP Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov aný o opravné Údaj nekompenzov

Více

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712

1 712,323 5 56,217 7 56,217 20 3,398 21 3,398 27 606,716 29 606,716 30 221,401 32 385,315 46 25,500 47 25,500 49 19,712 51 19,712 A B CZK (.) Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti

Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti 1) Aktiva (v tis. Kč) k 31.12.2010 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna česká Všechny cizí měny (bez CZK) Všechny

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Aktiva celkem 136 331 843 160 089 807 111 705 608 126 140 535 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 97 209 023

Více

ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 Aktiva celkem 119 629 583 136 331 843 160 089 807 111 705 608 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 83 349 461

Více

Členové představenstva družstevní záložny

Členové představenstva družstevní záložny Údaje o družstevní záložně k 31.12.2009 Datum změny údajů po auditu: 22.7.2010 Datum zveřejnění údajů: 22.7.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.12.2010 Datum zveřejnění údajů: 29.4.2011 Datum zveřejnění údajů po auditu: 1.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2010 Datum zveřejnění údajů: 2.11.2010 Datum zveřejnění opravy a doplnění: 15.11.2010 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2012 Datum zveřejnění údajů: 4.5.2012 Datum zveřejnění změny po auditu: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Datum zveřejnění úpravy údajů: 7.7.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.6.2012 Datum zveřejnění údajů: 6.8.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 31.12.2011 Datum zveřejnění údajů: 30.4.2012 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ společnosti Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Údaje o družstevní záložně k

Údaje o družstevní záložně k Údaje o družstevní záložně k 30.9.2009 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu poslední změny do OR Výše ZK zapsaného

Více

1 z :13

1 z :13 https://wsn.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=55949&context_casbod=..6&appl=isl&query_vds_page=6&context_ds_iid=675&context_nvds_... Kód souboru: VYZAS Subjekt: 6494685 Ke dni:..7 Přehled výnosů,

Více

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012

Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Povinně zveřejňované informace 30.9.2012 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k 30.9.2012 Datum zveřejnění údajů: 8.11.2012 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k

Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k Údaje o společnosti AKCENTA CZ, a.s. k 30.9.2011 Datum zveřejnění údajů: 27.10.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ společnosti Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.3.2013 Údaje o investiční

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace 30.6.2012 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k Datum zveřejnění údajů: 10.8.2012 Datum změny: 10.2.2012 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

Povinně zveřejňované informace k

Povinně zveřejňované informace k Povinně zveřejňované informace k 30. 6. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 15. 8. 2013 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k 31.12.2011 dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Datum uveřejnění údajů 27/04/2012 Datum uveřejnění opravy Základní údaje 42 financial services

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Povinně zveřejňované informace k

Povinně zveřejňované informace k Povinně zveřejňované informace k 31. 3. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA CZ,a.s. k Datum zveřejnění údajů: 9. 5. 2013 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů nebo členů společnosti

Více

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. e o společnosti 42 financial services s.r.o. k 30.06.2013 dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Datum uveřejnění údajů 31/07/2013 Datum uveřejnění opravy Základní údaje 42 financial services s.r.o.

Více

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Údaje o společnosti 42 financial services s.r.o. k dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. e o společnosti 42 financial services s.r.o. k 31.12.2012 dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Datum uveřejnění údajů 31/01/2013 Datum uveřejnění opravy Základní údaje 42 financial services s.r.o.

Více

Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007 Obchodní firma WEST BROKERS a.s. Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň IČ: 648 32 341 Rozvahový den: 31.12.2007 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Rozhodující

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k

Artesa, spořitelní družstvo. Informace k Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31.03.2010 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Organizační schéma UNIBON

Organizační schéma UNIBON ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚDAJE O UNIBON SPOŘITELNÍM A ÚVĚRNÍM DRUŽSTVU Obchodní firma UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen UNIBON ) Právní forma družstvo Adresa sídla Ostrava, Moravská Ostrava, Velká

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30.9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 9. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

1 z 1 11.7.2014 10:50

1 z 1 11.7.2014 10:50 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=95934&context_casbod=5..&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=675&context_nvds_i... z.7.4 :5 Výskyt datového souboru Kód souboru: VYZAS Subjekt:

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 31. 12. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2

(-) Nadlimitní významné investice do T2 nástrojů osob z finančního sektoru 95 Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu 96 Převýšení odpočtu od položek T2 COK10.E140403 - Kapitál a rizikové expozice na kons. základě 30.6.2014 COK10_11 - Kapitál m1 1 Kapitál 1 56 679 Tier 1 (T1) kapitál 2 56 679 Kmenový tier 1 (CET1) kapitál 3 56 679 Nástroje použitelné pro

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 30.06.2011 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2007 zveřejněno: 30.4.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2007 zveřejněno: 30.4.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2007 zveřejněno: 30.4.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 6. Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 31.03.2011 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01

a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: CITFIN, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 31.3.2013 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČO 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn B4754

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Všechny. Koruna eská Všechny cizí m ny (bez CZK) CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Rezidenti a nerezidenti celkem ( )

Všechny. Koruna eská Všechny cizí m ny (bez CZK) CZK) Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Rezidenti a nerezidenti celkem ( ) 1) Aktiva (v tis. K ) k 31.3.2011 Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky ( ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Koruna eská Všechny cizí m ny (bez CZK) Všechny

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Zveřejňované informace RKC k Část II.

Zveřejňované informace RKC k Část II. Zveřejňované informace RKC k 3.3.20 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný s konsolidačním

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 31.12.2012 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 30.09.2011 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 30. června 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II.

Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013. Část II. Zveřejňované informace RKC k 30.6.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ

Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 1. Informace o a) Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: IČ: spořitelním družstvu b) Datum zápisu do obchodního rejstříku: 26.červencee 1999 Datum zápisu poslední změny: 21.ledna 29 Účel poslední změny:

Více

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba )

RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) RSJ a.s. (dále jen Společnost nebo povinná osoba ) Údaje o Společnosti, o sloţení akcionářů, o činnosti a finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání dle ustanovení 206 vyhlášky č. 123/2007

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 30.06.2012 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Údaje o povinné osobě k

Údaje o povinné osobě k Údaje o povinné osobě k 31.03.2012 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2012) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

KATALOG INFORMAČNÍCH PRVKŮ

KATALOG INFORMAČNÍCH PRVKŮ KATALOG INFORMAČNÍCH PRVKŮ Kód ABD0001 Aktiva celkem 4.0 07 ABD0002 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 07 ABD0003 Pokladní hotovost 07 ABD0113 Kapitálové nástroje realizovatelné 07 ABD0124

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Zveřejňované informace RKC k Část II.

Zveřejňované informace RKC k Část II. Zveřejňované informace RKC k 31.12.2013 Část II. Výsledky prezentované jako RKC J&T (Regulovaný konsolidační celek) publikovaný na webu www.jtfg.com v rámci zveřejňovaných informací banky, není totožný

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ:

a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ IČ: 1. Informace o spořitelním družstvu a) Obchodní firma: Citfin, spořitelní družstvo Právní forma: družstvo Sídlo: Radlická 751/113e, Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 25 78 33 01 b) Datum zápisu do obchodního rejstříku:

Více

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s.

ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 31.12.2011 V souladu se 7. částí (uveřejňování informací) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 54 848 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 27 076 R004 Pohledávky za bankami

Více

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11) Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond PS R001 Aktiva celkem 48 909 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 48 909 R004 Pohledávky za bankami

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cennými papíry a) Obchodní firma: Citfin - Finanční trhy, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Radlická 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápisu do

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě

Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě Příloha č. 25 Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání uveřejňovaných na individuálním základě 1. Údaje o strategiích a postupech řízení rizik Tyto údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.3.2008 zveřejněno: 9.5.2008 1. Údaje o bance a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Artesa, spořitelní družstvo Informace k 30. 9. 2013 Zveřejňované v rozsahu dle Vyhlášky č. 123/2007 Sb. O pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými

Více

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30. 9. 2013 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Koněvova 2747/99 130 45 Praha 3 Žižkov tel.: 271 031 111 fax: 222 581 156

Více

ČÁST ČTVRTÁ KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST

ČÁST ČTVRTÁ KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST ČÁST ČTVRTÁ KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST [K 12a odst. 8 a 12b odst. 8 zákona o bankách, k 8 odst. 9 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a k 199 odst. 2 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2014 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více