Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně."

Transkript

1 Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany zahájil starosta František Andresík. Konstatoval, že dnešní jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno Přítomni jsou všichni členové zastupitelstva a je usnášení schopné. K zápisu ze dne nebyly žádné připomínky ani námitky a je schválený. A. Ověřovatelé zápisu: JUDr. Václav Sloup, MVDr. Hošková Zapisovatel: Ťupová Zdenka Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0 B. Program jednání návrh, byl vyvěšen Příloha č Rozpočet obce Územní plán obce Tuřany Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (MVDr. Hošková) 3. Různé : a) MAS 21 (plnění usn.č.17/11 ze dne ) b)příprava OZV obce Tuřany c) SPOZ finanční příspěvky jubilantům, narození, předškoláci, jubilea, stravenky d) bezúplatné převody pozemků od PF ČR informace C. Kontrola usnesení: Splněno: 9/11, 10/11, 11/11, 12/11a,13/11,14/11, 15/11, 16/11 Trvá: 74/09b doplnění výhledového rozpočtového plánu na období 2010/ /10 dodatek ke Směrnici č. 1/2009 v čl. 6 Půjčování, nájem, pronájem

2 12/11b sepsání Smlouvy o dílo na akci umístění elek. vrátného, domácí telefony v č. p. 7 odpovídá starosta obce 17/11 a),b), c) smlouva o partnerství uzavřenou MAS 21- její plnění, výdaje obce, podání žádosti do operačního programu ŽP č. 6.6., doložení výsledku odpovídá : MVDr. Hošková dnešní bod jednání. 1. Rozpočet obce 2011 Příloha č. 3 Vyvěšený na úřední desce od do Projednáván na ZO a přesunut na ZO dnešní Upraveny kapitoly:2212 silnice Kč zimní údržba silnic 3612 Bytové hospodářství Kč (akce el. vrátný + domácí telefony) 4222 veřejně prosp. práce Kč 6171 činnost správy Kč MAS 21 dotace Kč Rozpočtové příjmy a výdaje jsou ve výši Kč, tak, jak projednal a zastupitelstvu doporučil výbor finanční. Návrh na usnesení č.18/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje rozpočet obce pro rok 2011 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů Kč. Svoboda Ladislav seznámil přítomné se zápisem z jednání finančního výboru ze dne Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí 2. Územní plán obce Tuřany A) Vzhledem k faktu, že obec je podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona povinna do konce roku 2015 nechat vypracovat a schválit změnu či nový územní plán obce, došlo zastupitelstvo po rozpravě k závěru, že přijme záměr pořídit novou územně plánovací dokumentaci. Bez této nové dokumentace by nebylo možné v obci uskutečňovat jakoukoliv výstavbu a obec by nemohla čerpat jakékoliv dotace. Návrh usnesení č.19/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje záměr pořídit nový územní plán., B) Návrh usnesení zastupitelstva obce o schválení žádosti o pořízení územně plánovací dokumentace obecním úřadem obce s rozšířenou působností tj. úřadem územního plánování.

3 Návrh na usnesení č.20/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje dle 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o pořizování nové dokumentace územního plánu Městským úřadem Cheb, tj. úřadem územního plánování, dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). C) Návrh usnesení zastupitelstva obce o určení zastupitele obce spolupracujícího při pořizování územního plánu. Návrh na usnesení č.21/11: Zastupitelstvo obce Tuřany určuje Ing. Miroslava Pivoňku pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu. D) Návrh usnesení zastupitelstva obce o zastavení přijímání žádostí o změny Územního plánu obce Tuřany s výjimkou změn ve veřejném zájmu Návrh na usnesení č.22/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje rozhodnutí, že po zahájení činností na novém Územním plánu Tuřany, nebudou přijímány žádosti o změny ÚPO Tuřany s výjimkou změn ve veřejném zájmu od Různé a) plnění usn.č.17/11 ze dne MVDr. Hošková Miloslava seznámila přítomné s aktuálním stavem zpracování žádosti o podporu z operačního programu Životního prostředí osa 6. Žádost bude uplatněna v rámci Oblasti podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod,. Podporovaný projekt: provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou. Výzva dosud nebyla vyhlášena. Obec Tuřany má smlouvu s firmou GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice, která byla uzavřena Smlouva zavazuje zpracovat žádost o podporu podle zadání výzvy a s využitím projektu, který pro obec Tuřany zpracovala firma Aquatest Praha. Obec Tuřany zadala tuto žádost vypracovat konzultantu GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice usnesením zastupitelstva č. 37/10 ze dne Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí. Mezi MAS 21, o.p.s. a Obcí Tuřany byla uzavřena dne Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí V současné době, po přiznání dotace na výše uvedený projekt, je třeba, aby obec Tuřany

4 postoupila Mas 21 podrobné zadání pro zpracování projektu na úpravy zeleně v březové aleji, v aleji lip při trpešské cestě a v háji u Tuřan. Podmínky všech účastníků projektu (celkem 7 obcí)budou podkladem pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Na předfinancování své části projektu poskytne obec Tuřany Kč. Z této částky (případně snížené v průběhu výběrového řízení)bude zpracován projekt podle zadání obce Tuřany. Konečná cena projektu bude 15% hrazena z prostředků obce Tuřany, 85% ceny projektu bude po ukončení zpracování a po posouzení, že všechny podmínky poskytnuté podpory byly dodrženy, vráceno na účet obce. Návrh na usnesení č. 23/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje poskytnout finanční prostředky ve výši Kč, podle platné smlouvy o spolupráci uzavřené s MAS 21 o.p.s. na krytí dotačního titulu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí. Další informace o spolupráci MAS 21 o.p.s. a obce Tuřany, MVDr. Hošková předloží na příštím jednání ZO se jako zástupce jednoho ze zakladatelů účastní jednání zakladatelů MAS 21. Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí. b) příprava Obecně závazných vyhlášek obce Tuřany (dále jen OZV). Starosta obce informoval přítomné, že je nutné přepracovat a doplnit Obecně závazné vyhlášky obce Tuřany. Zastupitelstvo obce se bude na svých zasedáních zabývat návrhy nových znění obecně závazných vyhlášek v pořadí podle harmonogramu, který vypracuje starosta obce. Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí c) SPOZ finanční příspěvky jubilantům, narození, předškoláci, jubilea, stravenky Návrh:budou zakupovány stravenky v hodnotě 40 Kč 50% hradí zaměstnanec na HPP na dobu neurčitou Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (JUDr. Sloup V.) Příspěvek finanční rodině na předškoláka- prvňáčka Dosud byla částka 500,- Kč, JUDr. Sloup předložil nový návrh: příspěvek Kč Finanční příspěvek rodině k narození dítěte: Návrh pléna byl přijat návrh založit na jméno dítěte spořící účet s vkladem Kč Finanční příspěvek k jubileu: Dárek jubileum poskytovat od 50 let dále po 5 letech (55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90) Návrh: dárkový balíček v hodnotě 500 Kč

5 Pro občana, který se dožije 90 let k dárkovému balíčku poskytnout finanční příspěvek Kč. Návrh na usnesení č. 24/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje finanční příspěvky a dary: 1) Příspěvek k narození dítěte vklad 1000 Kč na spořící účet 2) Příspěvek na prvňáčka Kč 3) Jubileum od 50 let, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, po pěti letech -dárkový balíček v hodnotě 500 Kč od 90 let k dárkovému balíčku + finanční příspěvek ve výši Kč 4) Stravenky v hodnotě 40 Kč pro zaměstnance obce na HPP na dobu neurčitou d)bezúplatné převody pozemků od PF ČR informace Starosta obce seznámil přítomné s dopisem pro PF ČR, ve kterém požadoval informace o postupu PF ČR k žádosti o bezúplatný převod pozemků podané obcí Tuřany v roce V jednání se zatím nepostoupilo, protože se odloučené pracoviště fondu v Chebu stěhuje do Karlových Varů, současné době je PF ČR uzavřen. Do přislíbil zástupce fondu zaslat požadovanou odpověď. Je potřeba projít všechny pozemky, které vlastní obec, Termín místního šetření bude sděleno členům ZO em. Zastupitelstvo obce Tuřany bere na vědomí. e) dopis ze dne č. j.218/11, žádost o opravu příjezdové komunikace k č. p.4 Návrší, kterou podal Vítěslav Dzurenko. Starosta obce seznámil přítomné se žádostí. Jedná se o p. p. č. 654/1 a p. p. č. 654/2 v celkové výměře 543 m2- komunikace, která byla obci předána bezúplatně od PF ČR v roce 2009, bez geometrického zaměření. Návrh: Návrh:zadat geometrické zaměření obou parcel včetně geometrického plánu, provést sloučení parcel, včetně zápisu do Katastru nemovitostí. Sloučenou parcelu pak ponechat ve využití jako přístupové cesty k jednotlivým pozemkovým parcelám číslo 542, 519, 521/1, 38/1, 39/1 v k. ú. Tuřany, část Návrší. Po zaměření projednat vlastníky přilehlých pozemků úpravu oplocení, které bude respektovat stav dle katastrální mapy. Návrh na usnesení č. 25/11: Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje zaměřit p. p. č. 654/1 a p. p. č. 654/2 v celkové výměře 543 m2 v k. ú. Tuřany, část Návrší a vypracovat geometrický plán pro spojení těchto pozemkových parcel v jednu, která bude přístupovou cestou na p. p. č. 542, 519, 521/1, 38/1 a 39/1. Po zaměření pozemku projednat s vlastníky přilehlých pozemků uvedení jejich plotů do stavu dle katastrální mapy. Odpovídá: starosta obce Kontrola:15. května 2011 ZO Termín: do 30. dubna 2011

6 f) Dopis ze dne č. j.: 224/11 Marcela Říhová oplocení okolo kapličky Starosta obce seznámil přítomné s historií směny pozemků okolo kapličky a se závěry místního šetření minulého zastupitelstva, kde bylo dohodnuto oplocení okolo kapličky, aby se uzavřel privátní prostor vlastníků, kteří zde mají pozemky. Návrh: starosta sám rozhodne po projednání s paní Marcelou Říhovou, jaké sloupky a pletivo bude použito. Zastupitelstvo obce Tuřany pověřuje starostu, aby sám rozhodl, který materiál bude použit na provedení plotu do výše Kč. g) Diakonie Broumov- č. j.: 225/11 ze dne žádost o uspořádání humanitární sbírky Návrh uspořádání humanitární sbírky v naší obci Zastupitelstvo obce Tuřany souhlasí s uspořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov. h) Soutěž Vesnice roku 2011 ze dne č. j.. 223/11 Návrh: zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se obec přihlásila se soutěže Vesnice roku 2011 Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2 Pro: JUDr. Sloup, Ing. Pivoňka, MVDr. Hošková Zdržel se: Svoboda, Andresík Návrh na usnesení č. 26/11: Zastupitelstvo obce Tuřany souhlasí s účastí obce Tuřany v soutěži Vesnice roku 2011a ukládá vypracovat charakteristiku obce podle přílohy č. 2 podmínek Odpovídá: MVDr. Hošková Miloslava Kontrola: ZO ch) JUDr. Sloup vznesl dotaz na starostu na stav plnění opatření, která byla sjednána na Městském úřadu v Chebu dne ve věci vodovodu Návrší Tuřany. Návrh na usnesení č. 27/11: Zastupitelstvo obce Tuřany ukládá starostovi obce, urgovat stav plnění závěrů z jednání dne ve věci vodovodu Návrší Tuřany. Termín: do Kontrola: duben 2011 Po vyčerpání programu jednání zastupitelstva obce Tuřany skončilo v 18,15 hodin. Termín dalšího jednání zastupitelstva obce Tuřany je stanoven na 27. dubna 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně dle plánu práce ZO.

7 Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: Ťupová Zdenka Ověřovatelé: JUDr. Václav Sloup.. dne. MVDr. Miloslava Hošková.. dne Starosta obec: František Andresík dne..

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více