Benchmarking hodnocení firem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benchmarking hodnocení firem"

Transkript

1 Benchmarking hodnocení firem Ing. Mirza Karajica, 11/2013

2 Obsah Definice benchmarkingu, motivace realizace Výkonnost firmy Metody hodnocení Obecná metodika hodnocení výkonnosti firmy Příklad aplikace metodiky Resumé

3 Definice benchmarkingu, motivace Benchmarking je soustavný, systematický proces zaměřující se na porovnávání efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými společnostmi a organizacemi Karlöf, Östblom. Dle Tomek, Vávrová je benchmarking popisován jako nejrozšířenější forma analýzy konkurence. Tato analýza zahrnuje porovnávání parametrů produktů a procesů nejvýraznějších konkurentů s vlastním podnikem. Výsledky této analýzy jsou chápány nejen jako orientační, ale zejména jako cílové ukazatele. Def.: původ benchmark Motivace realizace benchmarkingu Hodnocení vs. řízení

4 Kategorizace benchmarkingu Dle subjektu porovnání: vnitřní (interní) benchmarking, vnější (externí) benchmarking, funkční benchmarking. Dle orientace: výkonnostní benchmarking, procesní benchmarking, strategický benchmarking.

5 Metriky hodnocení Základní členění: tvrdé, měkké. Členění z pohledu užití v řídících úrovních: strategické, taktické, operativní. Jiná členění: interní, externí, diskrétní, kontinuální.

6 Výkonnost firmy Obecná definice dle Dlouhý, Jablonský Výkonnost dle zájmových skupin (stakeholders) Zdroje hodnocení výkonnosti

7 Metody hodnocení Základní kategorizace: jednorozměrné metody, vícerozměrné metody.

8 vybraný ukazatel Jednorozměrné metody Období 1 Období 2 Období 3 firma 1 firma 2 firma 3 firma 4 firma 5 firma 6 firma 7 firma 8 firma 9 firma 10

9 Četnost užití vybraných ukazatelů výkonnosti firmy Typ ukazatele Ukazatele založené na tržbách (objem tržeb, růst tržeb, podíl exportu na tržbách) Respondentem subjektivně vnímaná celková výkonnost Relativní četnost užití 52 % 47 % Tržní podíl 44 % ROA 29 % Jiný ukazatel rentability 26 % Produktivita 20 % Výkonnost vztažená ke konkurenci 20 % Pramen: Hult

10 Ukazatele výkonnosti Základní kategorizace: Finanční ukazatele (absolutní, rozdílové, poměrové) běžné ukazatele, moderní ukazatele. Nefinanční ukazatele

11 Běžné ukazatele Ukazatele zisku Zisk po zdanění čistý zisk Zisk před zdaněním Zisk před úroky a zdaněním Zisk před úroky, zdaněním a odpisy Zisk z provozní činnosti po zdanění Ukazatele peněžního toku Celkový peněžní tok Volný peněžní tok Earnings After Taxes EAT Earnings Before Taxes EBT Earnings Before Interest and Taxes EBIT Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization EBITDA Net Operating Profit After Taxes NOPAT Cash Flow CF Free Cash Flow FCF Absolutní finanční ukazatele výkonnosti Ukazatele rentability Rentabilita tržeb Rentabilita aktiv Rentabilita vlastního jmění Rentabilita investovaného kapitálu Rentabilita čistých aktiv Zisk na akcii Return On Sales ROS Return On Assets ROA Return On Equity ROE Return On Investment ROI Return On Net Assets RONA Earnings Per Share EPS Poměrové finanční ukazatele výkonnosti

12 Moderní ukazatele Economic Value Added EVA Market Value Added MVA Shareholder Value Added SVA Excess Return Total Shareholder Return TSR Cash Flow Economic Value Added CEVA Cash Return On Gross Assets CROGA

13 Vícerozměrné metody Metody pevně definovaných kritérií finanční modely, nefinanční modely, komplexní modely. Metody volitelných kritérií

14 Finanční modely Beaverova profilová analýza Altmanův model Springateův model Quick test Beermanova diskriminační funkce Tafflerův model Indexy IN Grünwaldův index bonity Index bonity Douchovy bilanční analýzy Tamariho index rizika

15 Altmanův model Z 0,717X X 1 0,847X2 3,107X3 0,42X4 0, 998 X 1 pracovní kapitál/aktiva, X 2 nerozdělený zisk minulých let/aktiva, X 3 zisk před zdaněním a úroky/aktiva, X 4 tržní hodnota vlastního jmění/cizí kapitál X 5 tržby/aktiva. 5 Pásmo prosperity je určeno hodnotami Z > 2,9. Interval hodnot 1,2 Z 2,9 náleží pásmu šedé zóny. Pásmo bankrotu je určeno hodnotami Z < 1,2.

16 Douchovy bilanční analýzy I Oblast stability, likvidity, aktivity a rentability Oblast stability S S S2 S3 S4 2 7 vlastníkapitál S 1 dlouhodobáaktiva 2 1 S5 S S 4 2 S S 5 vlastníkapitál pasiva vlastníkapitál cizí zdroje aktiva krátkodobédluhy aktiva 15 zásoby

17 Douchovy bilanční analýzy II Oblast likvidity L 2 L L 1 5 L1 3 L4 8 L2 2 L 16 financnímajetek 2 krátkodobédluhy financnímajetek pohledávky krátkodobédluhy 2,17 obežnáaktiva krátkodobédluhy L3 2,5 čistý pracovníkapitál L4 3,33 pasiva

18 Douchovy bilanční analýzy III Oblast aktivity A A 1 2 A3 A 3 tržby výroba A 2 1 pasiva tržby výroba A 4 2 vlastní kapitál A 3 pridanahodnota 4 tržby výroba

19 Douchovy bilanční analýzy IV Oblast rentability R 5 R 1, R5 R 7 R2 4 R3 2 R 17 čistý zisk R 10 1 pridanáhodnota 8 čistý zisk R2 základní kapitál čistý zisk R 20 3 pasiva čistý zisk R 40 4 tržby výroba provoznívýsledekhospodaren í zisk pred zdanením

20 Douchovy bilanční analýzy V Celkové hodnocení C 2 S 4 L A 5 R 12 C jako pro dílčí ukazatele: hodnoty vyšší než 1 jsou příznivé, 0,5 až 1 méně příznivé stále únosná finanční situace firmy, 0 až 0,5 možné vážnější potíže, menší než 0 významné finanční potíže.

21 Tamariho index rizika I X 1 = vlastní jmění/cizí kapitál X 21 = čistý zisk X 22 = čistý zisk/vlastní jmění X 3 = (hotovost + likvidní aktiva)/krátkodobý cizí kapitál X 4 = (tržby + změna stavu pol. a hot. výrobků)/stav zásob X 5 = tržby/(pohledávky + směnky) X 6 = vlastní náklady produkce/(průměrné oběž. prostř. + kr.cizí kapitál)

22 Tamariho index rizika II Popis ukazatele Hraniční hodnoty Ohodnocení X > 0, b. 0,41 < X 1 0,5 18 b. X 1 0,31 < X 1 0,4 15 b. 0,21 < X 1 0,3 10 b. 0,11 < X 1 0,2 5 b. X 1 0,1 0 b. každoročně X 21 > 0, X 22 roste 25 b. každoročně X 21 > 0, X 22 kolísá 20 b. X každoročně X > 0, X 22 klesá 15 b. X 21 < 0 kromě 1. roku 10 b. X 22 X 21 < 0 ve 2. roce ale ne v posledním roce 5 b. X 21 < 0 více než 3 nebo poslední 2 roky 0 b.

23 Tamariho index rizika III Popis ukazatele Hraniční hodnoty Ohodnocení X 3 > 2 20 b. 1,5 < X b. X 3 1,1 < X 3 1,5 10 b. 0,9 < X 3 1,1 5 b. X 0,9 3 0 b. X 4 Q 3 10 b. X 4 Q 2 X 4 < Q 3 6 b. Q 1 X 4 < Q 2 3 b. X < Q b. X 5 Q 3 10 b. X 5 Q 2 X 5 < Q 3 6 b. Q 1 X 5 < Q 2 3 b. X 5 < Q 1 0 b. X 6 Q 3 10 b. X 6 Q 1 X 6 < Q 3 5 b. X 6 < Q 1 0 b.

24 Tamariho index rizika IV Zhodnocení: max. hodnota Tamariho indexu rizika je 100 bodů, hodnota indexu vyšší než 60 bodů firma prosperující, hodnota indexu menší než 30 bodů firma pravděpodobně zbankrotuje, šedá zóna je určena intervalem bodů, výhoda/nevýhoda modelu soubor hodnot ostatních firem a hospodaření v předchozích letech.

25 Nefinanční modely model Harryho Pollaka Kritérium Skóre Kritérium Skóre 1 Výzkum trhu 13 6 Kapitálová základna 10 2 Výrobky odpovídající trhu 12 7 Výhodné stanoviště firmy 9 3 Spokojení zákazníci 11 8 Personál 8 4 Spokojení finanční účastníci 11 9 Finanční výsledek 8 5 Vztah k životnímu prostředí Dodavatelé 7 Zhodnocení životaschopnosti firmy Skóre Firma je v krizi 0 20 Firma je nemocná Životaschopnost bez zásahu není zajištěna Životaschopnost je velmi pravděpodobná Životaschopnost je téměř zaručena

26 Komplexní modely Koncept Balanced Scorecard Model excelence EFQM Model Malcoma Baldrige

27 Koncept Balanced Scorecard

28 Model excelence EFQM

29 Model Malcoma Baldrige

30 Metody volitelných kritérií metody vícekriteriálního rozhodování, analýza obalu dat (Data Envelopment Analysis DEA), umělé neuronové sítě, ostatní metody.

31 Analýza obalu dat Data Envelopment Analysis DEA maxh k 0 s j 1 r i 1 u v j i y x jk ik 0 0 k 1,..., k0,..., n s j 1 r i 1 u v j i y x jk ik u j 1 0 j 1,, s v i 0 i 1,, r

32 Analýza obalu dat Data Envelopment Analysis DEA metody vícekriteriálního rozhodování, analýza obalu dat (Data Envelopment Analysis DEA), umělé neuronové sítě, ostatní metody.

33 Obecná metodika hodnocení výkonnosti firmy Etapy metodiky: stanovení kritérií, výběr společností, sběr dat, analýza získaných dat, evaluace výkonnosti.

34 Stanovení kritérií Fáze etapy: určení cíle hodnocení, stanovení oblastí hodnocení, volba metody hodnocení, zastoupení oblastí hodnocení kritérii, určení jednotek ukazatelů, stanovení míry významnosti kritérií.

35 Výběr společností Fáze etapy: definice předmětu činnosti společností, vymezení území působnosti společností, sestavení seznamu hodnocených společností.

36 Sběr dat Fáze etapy: vymezení hodnoceného období, sestavení šablony požadovaných údajů, získání požadovaných údajů, dodatečný sběr údajů dotazníky.

37 Analýza získaných dat Fáze etapy: odhad nezjištěných údajů, tvorba statistik, výpočet poměrových ukazatelů, korekce získaných údajů.

38 Evaluace výkonnosti Fáze etapy: odstranění vzájemně závislých kritérií, tvorba nástrojů pro aplikaci metod hodnocení, porovnání výsledků metod hodnocení, konstrukce indexu výkonnosti.

39 Příklad aplikace metodiky I Elektro-distribuční společnosti

40 Příklad aplikace metodiky II Deskriptivní statistika a korelační matice x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 y 1 = x 6 y 2 = x 7 Minimum 0,080 8,821 0,049 6,429 0,175-1,841 4,002 Maximum 30, , , ,077 12,514 25, ,033 Ar. průměr 2, ,770 63,810 34,202 2,104 5,015 37,010 Medián 1,815 93,333 8,758 27,252 1,401 4,188 28,504 Sm. odchylka 4, , ,551 21,165 2,053 5,223 27,480 Deskriptivní statistika hodnot kritérií x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 y 1 = x 6 y 2 = x 7 x 1 0, , , , , ,24114 x 2 0, , , , ,23431 x 3 0, ,0418-0, ,22804 x 4 0, , , x 5 0, , y 1 = x 6 0, Korelační matice hodnot kritérií

41 Příklad aplikace metodiky III Analýza obalu dat a metoda vícekriteriálního rozhodování

42 Příklad aplikace metodiky IV konstrukce indexu výkonnosti Y 1, ,134 77,828 5,854 2,473 x6 0,322 x x x x x

43 Resumé Cíl hodnocení Návrh metodiky Závěry

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Obsah. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Obsah Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Úvod.... 1 1.1 Benchmarking, benchmarkingové modely... 3 1.1.1 Teorie benchmarkingu... 4 1.1.2 Základní typy benchmarkingu a jeho další modifikace...

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 14 Základy podnikové ekonomiky Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška

Hodnota banky, efektivnost a její měření. Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška Hodnota banky, efektivnost a její měření Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník letní semestr Přednáška 2-2006 Hodnota pro akcionáře Přístup k řízení společností a techniky měření výsledků

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Výkonnost podniku a její hodnocení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Výkonnost podniku

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Hodnocení výkonnosti vybraného podniku Bc. Tomáš Zaplatílek Diplomová práce 2016 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE Primární cíl podniku Co je primárním cílem podniku? Na tuto otázku odpovídá Teorie firmy. Původně: Primární cíl podniku = maximalizace

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ možnosti předvídání finanční tísně podniků byly vždy předmětem zájmu a výzkumu mnohým by velmi vyhovovalo, kdyby bylo možné prohlásit, že se podnik během jednoho roku dostane do

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

VÝKONOVÉ UKAZATELE NÁSTROJ MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI

VÝKONOVÉ UKAZATELE NÁSTROJ MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI Ing. Tomáš Hájek - Výkonové ukazatele - nástroje měření a řízení firemní výkonnosti VÝKONOVÉ UKAZATELE NÁSTROJ MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ FIREMNÍ VÝKONNOSTI Tomáš Hájek 15.10.201 5 Controller Institut, 2015 www.controlling.cz

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

Finanční ukazatele v praxi Duben 2014

Finanční ukazatele v praxi Duben 2014 Finanční ukazatele v praxi Duben 2014 Tomáš Hájek, Unify s.r.o. Představení Ing. Tomáš Hájek, MBA Vysoká škola ekonomická v Praze (Ing.) Institut pro průmyslový a finanční management Pfeiffer university,

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING Václav Kala, Pavla Římovská Anotace: Určení finanční stability podniku je základním východiskem při rozhodování

Více

Ocenění na základě Free Cash Flow

Ocenění na základě Free Cash Flow Ocenění na základě Free Cash Flow Free Cash Flow FCFF FCFE CF dostupné pro CF dostupné pro Akcionáře Akcionáře Poskytovatele dluhového kapitálu Majitelé prioritních akcií FCFF vs. FCFE přístup k ocenění

Více

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy

a) Čistý provozní (pracovní) kapitál (net working capital) b) Čisté pohotové prostředky c) Čisté peněžně-pohledávkové fondy 2. přednáška 1. část Rozdílové ukazatele Z minulé přednášky : Elementární metody FA: 1. Analýza absolutních ukazatelů a) Absolutní ukazatele b) procentní ukazatele 1. horizontální analýza /trendová/ (indexy

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Mastný

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Mastný JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Miroslav Mastný JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: B6208

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Finanční řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Finanční analýza a modely finančního zdraví

Finanční analýza a modely finančního zdraví Finanční analýza a modely finančního zdraví Význam lze shrnout do následujících bodů: 1)Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní trendy ve vývoji firmy. 2)Jednotlivé finanční ukazatele

Více

Téma 4: Finanční analýza podniku

Téma 4: Finanční analýza podniku Téma 4: Finanční analýza podniku 1. Účel finanční analýzy 2.Zdroje informací pro finanční analýzu 3. Metody a postup při finanční analýze 4. Ukazatele finanční analýzy - ukazatele zadluženosti, likvidity,

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6.1 Rozvaha 6.1.1 Úvodní poznámky A) Položky aktiv: Řadí se podle jejich likvidnosti. Seřazení probíhá sestupně, tedy: a) od nejlikvidnějších (hotovost), až

Více

Projekt identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou přidanou hodnotu ve společnosti Nestlé Česko s.r.o. Bc. Pavlína Srovnalíková

Projekt identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou přidanou hodnotu ve společnosti Nestlé Česko s.r.o. Bc. Pavlína Srovnalíková Projekt identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou přidanou hodnotu ve společnosti Nestlé Česko s.r.o. Bc. Pavlína Srovnalíková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je identifikace

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY s.r.o. Bc. Denisa Žemlíková

Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY s.r.o. Bc. Denisa Žemlíková Projekt implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty do řízení podniku XY s.r.o. Bc. Denisa Žemlíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce je implementace konceptu ekonomické

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Finanční analýza. Finanční analýza a modely finančního zdraví

Finanční analýza. Finanční analýza a modely finančního zdraví Finanční analýza Finanční analýza a modely finančního zdraví Význam a využití FA ve finančním řízení Význam lze shrnout do následujících bodů: 1) Finanční analýza napomáhá zjišťovat pozitivní a negativní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Ukazatel EVA v teorii a praxi.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Ukazatel EVA v teorii a praxi. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Ukazatel EVA v teorii a praxi Dmytro Kudraň Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Projekt hodnocení výkonnosti v podniku XYZ, a.s. Bc. Šárka Čechmanová

Projekt hodnocení výkonnosti v podniku XYZ, a.s. Bc. Šárka Čechmanová Projekt hodnocení výkonnosti v podniku XYZ, a.s. Bc. Šárka Čechmanová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti XYZ, a.s. Teoretická část obsahuje informace

Více

Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku Finanční analýza podniku Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů d) analýza soustav

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Vybrané principy a metody řízení FI

Vybrané principy a metody řízení FI Vybrané principy a metody řízení FI Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 2 2006/7 Obsah Opakování Model tvorby a realizace hodnoty Vztah k investorům

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze. Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií a Vysoká škola ekonomická v Praze Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Bc. Lenka Chvojková Finanční analýza firem působících v

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi?

Mýty ekonomických analýz. Jak je to v praxi? Mýty ekonomických analýz Jak je to v praxi? Co analyzujeme Podnik a jeho vnější vazby přímá konkurence nepřímá (substituční) konkurence Životní prostředí Trh pracovní silou PODNIK Odbytový trh Nákupní

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech PLZEŇ 2013 Ivana Gabrišková Prohlášení Prohlašuji,

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA

8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA Jedná se o předběžnou a nehotovou verzi, prosíme necitovat bez souhlasu autorek Kubíčková, Jindřichovská 8. Hodnotový management: Ukazatele EVA a MVA 8.1. Rozdílné zájmy manažerů a akcionářů Strategie

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti:

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Investiční činnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie: Kapitálové statky, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, nýbrž pro užití ve výrobě spotřebních nebo

Více

Rozbor, podstata a funkce v řízení podniku

Rozbor, podstata a funkce v řízení podniku PE 301 Eva Kislingerová Rozbor, podstata a funkce v řízení podniku Folie Eva Kislingerová Přednáška 6 10-2 Struktura přednášky Podstata rozboru. Ukazatel. Teoreticko-metodologická východiska práce rozborů

Více

Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku

Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Měření konkurenceschopnosti nábytkářského podniku Diplomová práce 2012 Bc. Mlčáková Lucie Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Měření konkurenceschopnosti

Více

Free cash flow to equity

Free cash flow to equity Free cash flow to equity Vše dostupne na http://investor.google.com/earnings.html Net income Depreciation and amortization Net Capital Expenditure Working capital change Net cash provided by (used in)

Více

Metody komplexního hodnocení podniku. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Metody komplexního hodnocení podniku. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza implementace systému měření výkonnosti. Bc. Barbora Zajíčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza implementace systému měření výkonnosti. Bc. Barbora Zajíčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza implementace systému měření výkonnosti Bc. Barbora Zajíčková Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY'S

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a

Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a Růst firmy. Příčiny a limity růstu firmy. Dynamický pohled na firmu. Marrisůvmodel a převzetí firmy. Vertikální růst a transferové ceny. Multiprodukčnífirma. Diverzifikace a volba výrobního programu. Mezinárodní

Více

Finance a řízení. Posouzení finanční situace zvolené průmyslové společnosti

Finance a řízení. Posouzení finanční situace zvolené průmyslové společnosti Finance a řízení Posouzení finanční situace zvolené průmyslové společnosti Autor: Zdeňka Blahová, DiS. Vedoucí práce: Ing. Petra Létalová, PhD. 2012 Anotace Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Finanční analýza podniku drogistické výroby a komparace s konkurencí Kateřina Gavendová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv.

PYRAMIDOVÝ ROZKLAD. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. PYRAMIDOVÝ ROKLAD Soustava hierarchicky uspořádaných ukazatelů pyramidová soustava, rozklad slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. K analyzování a hodnocení

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více