Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 142/2, St. 177, 457/2, 463/3, 472/1, 472/25, 1622, 1644/2, 1647, 1648, 1658, 1662 vše v katastrálním území Velký Jindřichov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov, zapsáno na LV č Postup při zpracování posudku: Povinný p. Jan Kubišta se neumožnil vstup na nemovitost a do objektů č.p. 5 a č.p. 22. Ocenění provedeno na základě obchůzky nemovitosti z veřejně přístupných míst, informací získaných z předchozího znaleckého posudku č /2013 ze dne vypracovaný soudním znalcem Ing. Janem Mertenem. Objednatel posudku: Mgr. Zuzana Sobíšková Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/ Praha 6 - Břevnov Účel posudku: Exekuční příkaz č.j. 180 EX 11149/09. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění a podle stavu ke dni odhad vypracoval: Ing. Petr Kreuzer Jandova 150/ Hlučín - Darkovičky tel.: Posudek obsahuje včetně titulního listu 16 stran textu a 13 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Hlučíně

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znalecký úkol o obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 142/2, St. 177, 457/2, 463/3, 472/1, 472/25, 1622, 1644/2, 1647, 1648, 1658, 1662 vše v katastrálním území Velký Jindřichov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov, zapsáno na LV č Obvyklou cenou se pro účely zákona 151/1997 Sb. rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupní důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Metodika ocenění: Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 199/2014 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, tak i srovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: rekreační areál Adresa předmětu ocenění: Černé Údolí Benešov nad Černou Kraj: Jihočeský Okres: Český Krumlov Obec: Benešov nad Černou Katastrální území: Velký Jindřichov Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 330,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel III 0,75 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80-2 -

3 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka III 0,90 O6. Občanská vybavenost v obci - Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) III 0,95 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 347,97 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí ze dne vyhotovený dálkovým přístupem, LV č. 752; - kopie katastrální mapy; - informací získaných z předchozího znaleckého posudku č /2013 ze dne vypracovaný soudním znalcem Ing. Janem Mertenem; - skutečnosti zjištěné na místě. 5. Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je nemovitost - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 142/2, St. 177, 457/2, 463/3, 472/1, 472/25, 1622, 1644/2, 1647, 1648, 1658, 1662 vše v katastrálním území Velký Jindřichov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov, zapsáno na LV č Nemovitost - Oceňovaný areál se nalézá v zastavěné části Velkého Jindřichova, který je součástí obce Benešov nad Černou a je přímo přístupná z místní komunikace - silnice III.třídy. Areál je tvořen budovou (pension s restaurací) č.p. 22 s pozemkem p.č. St.177 a dále rozestavěnou budovou (ubytovnou dříve zemědělskou stavbou) č.p. 5 s pozemkem p.č. St. 142/2 a dále pozemky p.č. 457/2, 463/3, 472/1, 472/25, 1622, 1644/2, 1647, 1648, 1658, 1662 a příslušenstvím, sestávajícím z venkovních úprav a trvalých porostů. Pozemky přiléhající k nemovitostem nejsou oploceny a nejsou na nich postaveny žádné další objekty. Povinný p. Mgr. Kubišta se místního šetření nezúčastnil a nemovitost nezpřístupnil. Místnímu šetření nebyl nikdo přítomen. Objekty byly proto nepřímo zaměřeny laserovým dálkoměrem z okolí a veřejně přístupných míst. Rozhodující parametry jsou proto stanoveny na základě přibližných nepřímo změřených nebo je užito odborného odhadu. Objekt č.p. 5 - je rozestavěná budova č.p. 5 (ubytovací zařízení hotelového typu) na pozemku p.č. 142/2 v katastrálním území Velký Jindřichov na okrese Český Krumlov. Jedná se o budovu volně stojící s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Objekt je původně zemědělská stavba. Přestavba na ubytovací zařízení využívá hlavní nosné konstrukce (obvodové zdivo včetně základů, stropy nad 1.np a částečně krovy) a měla spočívat v provedení nového zastřešení s využitím podstatné části krovu a kompletní rekonstrukce interiéru včetně půdní vestavby. Po provedení nového zastřešení byly práce na objektu zastaveny. Ten je dnes již delší dobu rozestavěny, bez oken a dveří je přístupný nepovolaným osobám i zvěři. To se negativně projevuje na jeho stavebně technickém stavu. Užitná ploch cca 800m2. Objekt č.p je budova (pension s restaurací), podle dostupných informací s nedokončeným interiérem, postavená na pozemku p.č. 177 v katastrálním území Velký Jindřichov - 3 -

4 na okrese Český Krumlov. Jedná se o budovu volně stojící s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, která je již delší čas nevyužívána. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, založené na neizolovaných základech. Stropy jsou s rovnými podhledy, sedlová střecha s polovalbami a vikýři má dřevěný krov a je opatřena krytinou z bonského šindele. Klempířské konstrukce jsou úplné a jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Objekt nebyl povinným zpřístupněn, následující údaje vyplývají z dokumentace stavebního a katastrálního úřadu. V budově je proveden rozvod el.energie, odpadu, teplé a studené vody. Dále je zaveden zvonek a rozvod televizní a rozhlasové antény. Koupelny jsou vybaveny sprchou, umývadlem, a splachovacím WC. Omítky obytných místností hladké štukové, stropy s rovným podhledem. Vytápění je ústřední a je, stejně jako ohřev teplé užitkové vody je zajištěno centrálně. Kvalita provedení, úroveň dokončení a stupeň opotřebení jednotlivých konstrukcí středně a krátkodobé životnosti a prvků vybavení stavby není možné z důvodu nezpřístupnění budovy objektivně stanovit. Proto znalec vyšel z informací získaných během místního šetření. Užitná plocha objektu cca 450m2. 6. Obsah znaleckého posudku 1) Administrativní ocenění nemovitosti - dle platného cenového předpisu a) Objekt bydlení č.p. 5 b) Objekt bydlení č.p. 22 c) Pozemky 2) Obvyklá cena nemovitosti - srovnávací metoda B. Odhad 1) Administrativní cena (vyhláška 199/2014 Sb.) Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než I -0,06 nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - zástavy, exekuce. I -0,04 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + Σ P i) = 0,900 5 i = 1-4 -

5 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,01 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rekreační III -0,02 oblasti 3. Poloha pozemku v obci - Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) IV -0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - II -0,10 Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je II -0,02 částečně dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m I -0,07 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná III 0,01 možnost komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 0,798 Koeficient pp = I T * I P = 0, i = 2 a) Objekt bydlení č.p. 5 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: G. budovy hotelů Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 22,8*10,8+16,75*7,9*2+7,75*8*2 = 634,89 Podkroví 22,8*9+16,75*6,1*2+6*8*2 = 505,55 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 634,89 m 2 3,50 m 2 222,11 Podkroví 505,55 m 2 2,80 m 1 415,54 Součet 1 140,44 m ,65 Průměrná výška podlaží: PVP = 3 637,65 / 1 140,44 = 3,19 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 140,44 / 2 = 570,22 m 2-5 -

6 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor Spodní stavba (56,3*7,9+22,8*1,45*2+7,75*8*2)*(0,1+0,6)/2 = 222,21 m 3 Vrchní stavba (22,8*10,8+16,75*7,9*2+7,75*8*2)*3,5 = 2 222,12 m 3 zastřešení (22,8*10,8*5,4/2+(16,75*7,9*2+7,75*8*2)*4,2/2- = 1 520,91 m 3 7,75*4,2/2*3,9/3*2+12*3,5*1,35/2*2,9) (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor Spodní stavba PP 222,21 m 3 Vrchní stavba NP 2 222,12 m 3 zastřešení Z 1 520,91 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 3 965,24 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu vybavení K 4 a stupně rozestavěnosti nedokončené stavby (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Roz Dok K [%] [%] [%] [%] [%] [%] 1. Základy vč. zemních prací P 6, ,46 2,90 3,52 100,00 3,52 2. Svislé konstrukce S 15, ,00 15,00 18,20 50,00 9,10 3. Stropy P 8, ,46 3,77 4,58 50,00 2,29 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,10 7,40 70,00 5,18 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,70 3,27 100,00 3,27 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 0,73 100,00 0,73 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,10 8,61 0,00 0,00 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,20 3,88 100,00 3,88 9. Vnitřní obklady keramické S 3, ,00 3,10 3,76 0,00 0, Schody P 2, ,46 1,29 1,56 100,00 1, Dveře S 3, ,00 3,80 4,61 0,00 0, Vrata X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Okna S 5, ,00 5,90 7,15 0,00 0, Povrchy podlah S 3, ,00 3,30 4,00 0,00 0, Vytápění S 4, ,00 4,90 5,94 0,00 0, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 7,03 0,00 0, Bleskosvod C 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3,30 4,00 0,00 0, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3,20 3,88 0,00 0, Vnitřní plynovod C 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2,20 2,67 0,00 0,00-6 -

7 22. Vybavení kuchyní C 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 4, ,00 4,30 5,21 0,00 0, Výtahy C 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní C 4, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 82,46 Rozestavěnost: 29,53 Koeficient vybavení K 4 : 0,8246 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opotř. Konstrukce, vybavení Stáří Živ. Opotř. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy vč. zemních prací P 3,52 100,00 3,52 11, ,67 7, Svislé konstrukce S 9,10 100,00 9,10 30, ,43 22, Stropy P 2,29 100,00 2,29 7, ,92 5, Krov, střecha S 5,18 70,00 3,63 12, ,92 9, Krov, střecha S 5,18 30,00 1,55 5, ,29 0, Krytiny střech S 3,27 100,00 3,27 11, ,00 2, Klempířské konstrukce S 0,73 100,00 0,73 2, ,33 0, Úprava vnějších povrchů S 3,88 100,00 3,88 13, ,15 12, Schody P 1,56 100,00 1,56 5, ,92 4,0614 Opotřebení: 66,4 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 710,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9316 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9583 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,8246 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0370 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 434,34 Plná cena: 3 965,24 m 3 * 3 434,34 Kč/m 3 = ,34 Kč Výpočet nedokončené stavby Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,2953 Nedokončená stavba = ,19 Kč Koeficient opotřebení: (1-66,4 % /100) * 0,336 Nákladová cena stavby CS N = ,10 Kč Koeficient pp * 0,718 Cena stavby CS = ,34 Kč Objekt bydlení č.p. 5 - zjištěná cena = ,34 Kč b) Objekt bydlení č.p. 22 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: G. budovy hotelů - 7 -

8 Svislá nosná konstrukce: zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 121 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] 1.NP 25,8*12,65+3*0,3 = 327,27 Podkroví 25,8*10,65 = 274,77 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná Konstr. Podlaží Součin plocha výška 1.NP 327,27 m 2 3,20 m 1 047,26 Podkroví 274,77 m 2 2,80 m 769,36 Součet 602,04 m ,62 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 816,62 / 602,04 = 3,02 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 602,04 / 2 = 301,02 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Podlaží Obestavěný prostor Spodní stavba (25,8*12,65+3*0,3)*(0,75+1,15)/2 = 310,91 m 3 Vrchní stavba (25,8*12,65+3*0,3)*3,2 = 1 047,26 m 3 zastřešení (25,8*12,65*6,15/2-2*6*2,65/2*2,7/3+4*6,2) = 1 014,08 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Podlaží Typ Obestavěný prostor Spodní stavba PP 310,91 m 3 Vrchní stavba NP 1 047,26 m 3 zastřešení Z 1 014,08 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 372,25 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu vybavení K 4 a stupně rozestavěnosti nedokončené stavby (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro přepočet obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na vybavení, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část UP PP Roz Dok K [%] [%] [%] [%] [%] [%] 1. Základy vč. zemních prací P 6, ,46 2,90 3,20 100,00 3,20 2. Svislé konstrukce S 15, ,00 15,00 16,57 100,00 16,57 3. Stropy S 8, ,00 8,20 9,06 100,00 9,06 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,10 6,74 100,00 6,74 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,70 2,98 100,00 2,98-8 -

9 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,60 0,66 100,00 0,66 7. Úprava vnitřních povrchů S 7, ,00 7,10 7,85 100,00 7,85 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,20 3,54 100,00 3,54 9. Vnitřní obklady keramické S 3, ,00 3,10 3,43 100,00 3, Schody S 2, ,00 2,80 3,09 100,00 3, Dveře S 3, ,00 3,80 4,20 100,00 4, Vrata X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0, Okna S 5, ,00 5,90 6,52 100,00 6, Povrchy podlah S 3, ,00 3,30 3,65 0,00 0, Vytápění S 4, ,00 4,90 5,41 50,00 2, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 6,41 100,00 6, Bleskosvod S 0, ,00 0,30 0,33 100,00 0, Vnitřní vodovod S 3, ,00 3,30 3,65 30,00 1, Vnitřní kanalizace S 3, ,00 3,20 3,54 30,00 1, Vnitřní plynovod C 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohřev teplé vody S 2, ,00 2,20 2,43 30,00 0, Vybavení kuchyní S 1, ,00 1,80 1,99 0,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 4, ,00 4,30 4,75 50,00 2, Výtahy C 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní C 4, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 90,50 Rozestavěnost: 82,55 Koeficient vybavení K 4 : 0,9050 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl upravený rozestavěností, UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opotř. Konstrukce, vybavení Stáří Živ. Opotř. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy vč. zemních prací P 3,20 100,00 3,20 3, ,14 2, Svislé konstrukce S 16,57 100,00 16,57 20, ,43 14, Stropy S 9,06 100,00 9,06 10, ,43 7, Krov, střecha S 6,74 100,00 6,74 8, ,91 7, Krytiny střech S 2,98 100,00 2,98 3, ,00 0, Klempířské konstrukce S 0,66 100,00 0,66 0, ,33 0, Úprava vnitřních povrchů S 7,85 100,00 7,85 9, ,00 1, Úprava vnějších povrchů S 3,54 100,00 3,54 4, ,33 1, Vnitřní obklady keramické S 3,43 100,00 3,43 4, ,33 1, Schody S 3,09 100,00 3,09 3, ,43 2, Dveře S 4,20 100,00 4,20 5, ,00 1, Okna S 6,52 100,00 6,52 7, ,00 1, Vytápění S 2,71 100,00 2,71 3, ,33 1, Elektroinstalace S 6,41 100,00 6,41 7, ,00 3, Bleskosvod S 0,33 100,00 0,33 0, ,33 0, Vnitřní vodovod S 1,10 100,00 1,10 1, ,00 0, Vnitřní kanalizace S 1,06 100,00 1,06 1, ,33 0, Ohřev teplé vody S 0,73 100,00 0,73 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 2,38 100,00 2,38 2, ,33 0,9599 Opotřebení: 49,8 % - 9 -

10 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 710,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9419 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9954 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9050 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0370 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 958,40 Plná cena: 2 372,25 m 3 * 3 958,40 Kč/m 3 = ,40 Kč Výpočet nedokončené stavby Úprava ceny za nedokončené konstrukce * 0,8255 Nedokončená stavba = ,92 Kč Koeficient opotřebení: (1-49,8 % /100) * 0,502 Nákladová cena stavby CS N = ,12 Kč Koeficient pp * 0,718 Cena stavby CS = ,99 Kč Objekt bydlení č.p zjištěná cena = ,99 Kč Ocenění c) Pozemky Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - bez vlivu II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 +Σ P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,900 Index polohy pozemku I P = 0,798 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,900 * 1,000 * 0,798 = 0,718 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené

11 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,97 0, ,84 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a St. 142/2 678,00 249, ,52 nádvoří 4 odst. 1 zastavěná plocha a St ,00 249, ,60 nádvoří 4 odst. 1 trvalý travní porost ,00 249, ,08 4 odst. 1 trvalý travní porost 1644/2 226,00 249, ,84 4 odst. 1 zahrada ,00 249, ,80 4 odst. 1 zahrada ,00 249, ,68 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem ,52 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] trvalý travní 457/ ,00 2,90 2, ,50 porost trvalý travní 457/ ,00 1,41 1, ,99 porost trvalý travní 463/ ,00 2,90 2, ,50 porost trvalý travní 472/ ,00 2,90 2, ,70 porost trvalý travní 472/ ,00 1,41 1, ,40 porost trvalý travní 472/ ,00 2,90 2, ,50 porost trvalý travní ,00 2,90 2, ,90 porost ostatní plocha ,00 2,25 2, ,25 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,74 Pozemky - zjištěná cena = ,26 Kč Rekapitulace administrativního ocenění nemovitosti a) Objekt bydlení č.p. 5 = ,- Kč b) Objekt bydlení č.p. 22 = ,- Kč c) Pozemky = ,- Kč Administrativní cena nemovitosti činí celkem ,- Kč

12 2) Obvyklá cena nemovitosti - Srovnávací metoda 1. srovnatelná nemovitost Prodej rekreačního objektu Skaliny, okr. Český Krumlov v malebném zákoutí Novohradských hor, nedaleko Benešova nad Černou. Objekt je umístěn na břehu říčky Černá, nedaleko přehrady, na pozemku o rozloze m2. Hl. budova (72 lůžek) s restaurací, velkou kuchyní a sklady, další budova (20 lůžek), garáž atd. Součástí prodeje je i venkovní bazén, fotbalové a volejbalové hřiště a příslušenství. Zastavěná plocha: 923 m2, užitná plocha 870m2, plocha pozemků: m2. Nabídková cena RK: ,- Kč (7.471,- Kč/m2 užitné plochy) Tato nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě jako oceňovaná nemovitost (srovnatelná poloha v nedaleké obci okresu Český Krumlov); uvedený objekt je ve výrazně lepším technickém stavu (funkční vybavení a vnitřní instalace, funkční restaurace, pravidelná běžná údržba, výrazně nižší celkové opotřebení) - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,50; realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80, srovnatelná plocha pozemků. Upravenou jednotkovou cenu stanovuji na 2.989,- Kč/m2 užitné plochy

13 2. srovnatelná nemovitost Nabízíme penzion na okraji obce Pohorská Ves, okr. Český Krumlov v Novohradských hor, zastavěná plocha 430 m², objekt má 4 podlaží první podlaží garáže, kotelna, sklepy, druhé podlaží byt 2+0, restaurace, restaurační kuchyň, sklady, toalety, třetí podlaží 4 pokoje každý s vlastním sociálním zařízením, sklad, byt 4 + 1, čtvrté podlaží 6 pokojů každý s vlastním sociálním zařízením + dva dvoupokojové apartmány každý s vlastním sociálním zařízením. Poslední podlaží nově přistavěno, vazníková střecha, podlahy /stropy/ keramické a betonové, v celém objektu rozvody vody v plastu, rozvod elektřiny v mědi, rozvod topení v mědi, 6 solárních kolektorů, topení kombinace plyn, tuhá paliva, solární panely, ohřev vody kombinace tuhá paliva, solární panely, plyn. Pozemky o výměře m². Objekt po a v částečné rekonstrukci. Okolo krásná příroda, cyklostezky, koupání atd. Zastavěná plocha: 430 m2, užitná plocha 900m2, plocha pozemků: 2850m2. Nabídková cena RK: ,- Kč (3.944,- Kč/m2 užitné plochy) Tato nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě jako oceňovaná nemovitost (srovnatelná poloha v nedaleké obci okresu Český Krumlov); uvedený objekt je ve výrazně lepším technickém stavu (funkční vybavení a vnitřní instalace, funkční restaurace, pravidelná běžná údržba, výrazně nižší celkové opotřebení) - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,60; realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80, výrazně menší plocha pozemků - úprava jednotkové ceny koeficientem 1,40. Upravenou jednotkovou cenu stanovuji na 2.650,- Kč/m2 užitné plochy

14 3. srovnatelná nemovitost Nabízíme k prodeji rekonstruovaný hotel "Stará škola" s celoročním provozem, který se nachází v centru Hořic na Šumavě cca 6 km od Lipenského jezera. Hotel se nabízí včetně kompletního vybavení, má vlastní parkoviště, garáž a terasu. V suterénu je Lobby bar, klubovna s kulečníkovým stolem, se vstupem na zahradu a kotelna. V přízemí najdete recepci, restauraci s barem, dále je zde kuchyně a pánské a dámské toalety. V 1. a 2. patře jsou pokoje, sklady prádla a také je zde dvoupokojový byt pro správce. Celková ubytovací kapacita je 31 lůžek včetně přistýlek v 10-ti prostorných pokojích. Pokoje jsou dvoulůžkové, třílůžkové a jeden čtyřlůžkový. Každý pokoj je účelně vybaven, má samostatnou koupelnu se sociálním zařízením a sprchovým koutem, hotelový telefon a anténní přípojku. Kapacita restaurace je 45 míst, na terase je 30 míst. Vytápění hotelu je ústřední (kombi kotel dřevo/elektřina), v koupelnách jsou topné žebříky, v restauraci krbová kamna. Hotel byl celoročně provozován, je udržovaný s možností okamžitého provozu. Celková rekonstrukce hotelu proběhla v roce Zastavěná plocha: 240 m2, užitná plocha 650m2, plocha pozemků: 1729m2. Nabídková cena RK: ,- Kč (5.385,- Kč/m2 užitné plochy) Tato nemovitost se nachází ve srovnatelné lokalitě jako oceňovaná nemovitost (srovnatelná obec v okresu Český Krumlov); uvedený objekt je ve výrazně lepším technickém stavu (funkční vybavení a vnitřní instalace, funkční restaurace, pravidelná běžná údržba, výrazně nižší celkové opotřebení) - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,50; realitní inzerce - úprava jednotkové ceny koeficientem 0,80, výrazně menší plocha pozemků - úprava jednotkové ceny koeficientem 1,40. Upravenou jednotkovou cenu stanovuji na 3.015,- Kč/m2 užitné plochy

15 Vyhodnocení srovnávací metody: Srovnávací hodnota se pohybuje v rozmezí 2.650,- až 3.015,- Kč/m2 užitné plochy Výslednou jednotkovou cenu oceňované nemovitosti stanovuji váženým průměrem z výše uvedeného intervalu rozpětí jednotkových cen srovnatelných nemovitostí na: 2.884,- Kč/m2 užitné plochy 1250m2 (užitné plochy oceňovaného objektu rodinného domu) x 2.884,- Kč/m2 = ,- Kč Srovnávací hodnota nemovitosti celkem: Na základě výše uvedených obecných trendů a uvedených srovnávacích nemovitostí stanovuji srovnávací hodnotu oceňované nemovitosti na (zaokrouhleno): ,- Kč Rekapitulace Administrativní cena nemovitosti (cena podle cen. předpisu) Srovnávací hodnota nemovitosti Cena jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených Ocenění závad, které prodejem v dražbě nezaniknou ,- Kč ,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Obvyklá cena (tržní) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky a poptávky. Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které mohou rozhodující měrou ovlivnit hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní prostředí, atd. Vzhledem ke stavu, velikosti, vybavení a funkčnímu využití nemovitosti, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním nemovitostem, právním vztahům, situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji současnou obvyklou, tržní cenu nemovitosti objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 142/2, St. 177, 457/2, 463/3, 472/1, 472/25, 1622, 1644/2, 1647, 1648, 1658, 1662 vše v katastrálním území Velký Jindřichov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov, zapsáno na LV č. 752, vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov, podle tohoto odhadu k datu ocenění po zaokrouhlení na: ,- Kč

16 C. Závěr a) Obvyklá cena oceňované nemovitosti činí celkem včetně příslušenství objektu rodinného domu č.p. 442 na pozemku parc.č. St s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 2100, 2101 vše v katastrálním území Čelákovice, obec Čelákovice, okres Prahavýchod, zapsáno na LV č. 2066, vše vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ, podle tohoto odhadu k datu ocenění po zaokrouhlení na: ,- Kč. b) Cena jednotlivých práv a závad spojených s nemovitostí se nestanoví Nájemní právo Nezjištěno. Věcná břemena Nezjištěno. c) Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou viz odst. b d) Výsledná obvyklá cena oceňované nemovitosti činí celkem včetně příslušenství objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 142/2, St. 177, 457/2, 463/3, 472/1, 472/25, 1622, 1644/2, 1647, 1648, 1658, 1662 vše v katastrálním území Velký Jindřichov, obec Benešov nad Černou, okres Český Krumlov, zapsáno na LV č. 752, vše vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov, podle tohoto odhadu k datu ocenění po zaokrouhlení na: ,- Kč. Slovy : třimilionyšestsettisíc korun českých V Hlučíně, Ing. Petr Kreuzer Jandova 150/ Hlučín Darkovičky tel.: D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j.spr. 1790/06 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 172/2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 172/2014. E. Seznam příloh 1. Fotodokumentace - 1 strana; 2. Výpis z katastru nemovitostí - 10 stran; 3. Kopie katastrální mapy - 1 strana; 4. Místopis - 1 strana

17 Fotodokumentace

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více