ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010

2 Prohlašuji, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 Obsah: TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE Výklad pojmu Obecně prospěšné společnosti Založení, vznik Správní rada OPS Dozorčí rada OPS Základní dokumenty Činnost Financování ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S Profil společnosti Činnost střediska Ekologická výchova a osvěta Ekoporadenství a informační činnost Ostatní služby FUNDRAISING A JEHO METODY ANALÝZA ROZPOČTU Z PRAXE Rozpočet organizace Položka nákladů v rozpočtu Položka výnosů v rozpočtu

4 5.4 Vývoj hospodářského výsledku a přijatých dotací Zpráva o činnosti v roce FAKTA FINANČNÍCH TOKŮ Vybrané účetní položky Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Přijaté příspěvky a dary Provozní dotace ZVOLENÝ ZDROJ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Počty účastníků Finance z EVP Procentuální podíl EVP VÝVOJ A VYHLÍDKY STŘEDISKA NA LÉTA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

5 TEORETICKÁ ČÁST 1 ÚVOD Cílem této práce je rozbor finančních toků, které plynuly do střediska v letech Provedená analýza bude sloužit jako základní kámen pro rozhodnutí, zda a jakým způsobem využít metod fundraisingu, zaměřit se na něj v následujících letech a využít jeho nástrojů, které nabízí. Rovněž tuto práci využiji jako podklad pro jarní jednání se správní radou. Můj záměr je, aby se členové správní rady stali aktivními k získávání financí na chod střediska, také aby se více podíleli na praktickém chodu střediska. Ve své práci se zaměřím na rozbor některých prováděných služeb do hloubky, jiné jenom lehce nastíním. VIS BK pracuje v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy a osvěty. Naše středisko zabezpečuje řadu environmentálních ochranářských aktivit, které jsou pro děti, širokou veřejnost a také odborné publikum důležité, a přitom nejsou pokrývány státními organizacemi či podnikatelskými subjekty. Samotná činnost VISu je ve velké většině závislá na získání dostatečného množství finančních prostředků z dotací, projektů a jiných grantových řízení. Vstupem České republiky do Evropské unie se i nám otevřely další možnosti k získávání peněžních prostředků. Bohužel musím konstatovat, že nastavení pravidel a možnost minimálně dvojího výkladu zadání a také následné realizace projektu nejsou vždy jasné a srozumitelné. Jsme vystavováni tlaku na spolufinancování a předfinancování většiny projektů. Samotné získání finančních prostředků je ovlivněno mnoha okolnostmi a požadavky donátorů na výši spolufinancování, případně jsou mnohdy zásady předfinancování natolik extrémní, že značně ohrožují fungování organizace a mohou ji přivést při špatném rozhodnutí až na hranici likvidace. 5

6 2 NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE Obecnou kapitolu o NNO zařazuji do své práce záměrně. Když jsem v roce 2004 byla do funkce ředitelky jmenována, mým prvním krokem, než jsem začala naplňovat poslání a vize zakladatelů, bylo získání přehledu v zákoně o o.p.s. Během vedení se mi orientace v tomto zákoně osvědčila, a to i díky neznalostem některých donátorů. Byl mi vrácen projekt pro formální nedostatek, nedoložila jsem doklad o právní subjektivitě. Donátor za právní subjektivitu o.p.s. požadoval jiné dokumenty, než stanovuje zákon. Toto pochybení bylo ještě v daném roce kompenzováno vyhlášením doplňkového dotačního titulu, který se sice pohyboval v řádech desítek tisíců, ale pro mě to znamenalo malé vítězství nad nastaveným systémem. 2.1 Výklad pojmu Nezisková organizace je pojem, který žádný platný předpis v České republice neupravuje. Je to termín, který se spíše vžil v obecném pojetí, protože zahrnuje řadu organizací z různých oblastí. Dlouho se uvažuje o zvláštním zákonu, který by specifikoval neziskovou organizaci, její předmět činnosti, jakým způsobem vzniká a hospodaří. V nejširším smyslu je to každá organizace, která byla založena za jiným účelem než k podnikání. Za neziskové organizace proto lze považovat všechny příspěvkové organizace, církve, odbory, politické strany a hnutí, profesní komory, nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost, její podmínky založení, provozu a činnosti budou rozepsány podrobněji. 1 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

7 Od platí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění některých zákonů. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, přičemž platí, že její hospodářský výsledek nesmí být použít ve prospěch ani zakladatelů, ani zaměstnanců obecně prospěšné společnosti, ale musí být vždy použit na poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. K vstoupí v platnost novelizace Zákona o o.p.s. č. 231/2010. Novelizace přinese změny ve struktuře orgánů. Ředitel o.p.s. bude statutárním orgánem a bude na něj přenesena zvýšená odpovědnost (nově pojmenováno Péče řádného hospodáře) Založení, vznik Obecně prospěšnou společnost (dále OPS) mohou založit jak fyzické a právnické osoby, tak i stát. Společnost je založena sepsáním zakladatelské smlouvy. Zakládací listina musí obsahovat identifikační údaje o společnosti, dále druh obecně prospěšných služeb a případně jejich cenu nebo způsob stanovení, pořízení majetku a další záležitosti stran řízení, orgánů a zániku. OPS vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, který vede příslušný soud, stejně jako obchodní rejstřík Správní rada OPS Správní rada je statutární orgán obecně prospěšné společnosti. Jmenuje ji zakladatel, pokud se v zakládací listině nestanoví jinak. Počet členů správní rady povoluje zákon od 3 do 15. Počet členů musí být dělitelný třemi. Jedno funkční 2 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

8 období člena správní rady je tříleté. Funkci může člen vykonávat dvě po sobě jdoucí období, tedy šest let, po této době se stejná osoba může stát jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pokud není hlasování upraveno zakládací listinou nebo statutem, pak je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně 3, Dozorčí rada OPS Dozorčí rada je kontrolní orgán obecně prospěšné společnost. Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná společnost, do které byl vložen majetek státu nebo obce nebo která takový majetek užívá. Dozorčí rada musí být zřízena, pokud OPS účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Musí mít nejméně tři a nejvýše sedm členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady 3, 4. V novelizaci zákona č. 231/2010 je dozorčí rada zrušena pro nadbytečnost Základní dokumenty Základním dokumentem je zakladatelská listina a statut. Obsah zakladatelské listiny je do značné míry pevně vymezen zákonem, navíc by však měla stanovit právo správní rady vydávat a měnit statut obecně prospěšné společnosti. Statut je vyžadován zákonem. Správní rada jej musí vydat do 6 měsíců ode dne vzniku OPS 5,6. 3 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 4 ŠEDIVÝ, Marek, TURNEROVÁ, Jolana. Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné společnosti). 1. vyd. Praha: Informační centrum neziskových organizací, s. ISBN RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

9 2.2.5 Činnost Obecně prospěšná společnost může kromě hlavních služeb provozovat i činnost doplňkovou nebo hospodářskou za splnění platných právních podmínek. Hospodářský výsledek vždy převádí celý do rezervního fondu. Rezervní fond používá v první řadě ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. Získání prostředků na provozování prospěšných služeb je sledováno dosažením přijatelných cen za poskytované služby. Zakladatel po zřízení již nemá právní sílu, aby činnost společnosti ovlivnil přímo, může ji ovlivnit pouze nepřímo prostřednictvím členství ve správní nebo dozorčí radě Financování Financování obecně prospěšných společností může být zajišťováno: dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu jiných územních orgánů, ze státního fondu, z příspěvků a darů od jiných fyzických a právnických osob, z vlastní činnosti, z hospodářské činnosti. 6 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 9

10 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S. 3.1 Profil společnosti Společnosti Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. byla založena sepsáním zakládací smlouvy dne 28. července Zakladateli byli: Český svaz ochránců přírody - základní organizace 58/06 BÍLÉ KARPATY Veselí nad Moravou, město Veselí nad Moravou, Správa chráněných krajinných oblastí České republiky (dnes Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Za den vzniku je považován 20. říjen 1997, kdy byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně Činnost střediska Posláním VISu je zajišťování environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v regionu Jihovýchodní Moravy. Středisko má v současnosti sedm stálých zaměstnanců (úvazek všech zaměstnanců je 5,6) a věnuje se následujícím činnostem: Ekologická výchova a osvěta osvěta a výchova obyvatel jihovýchodní Moravy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (zejména CHKO Bílé Karpaty a bývalé okresy Hodonín a Uherské Hradiště), 7 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 10

11 výukové programy pro všechny stupně škol v rámci školního vyučování, mimoškolní práce s dětmi a mládeží (přírodovědné soutěže), semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, přednášky pro veřejnost, terénní exkurze s odborným výkladem do chráněných území přírody s důrazem na CHKO Bílé Karpaty Ekoporadenství a informační činnost turistické a jiné informace o městě Veselí nad Moravou, přilehlém regionu a Bílých Karpatech, provoz ekologické poradny, půjčovna odborné literatury, videokazet, pomůcek pro ekologickou výchovu, poradenství pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, zajišťování odborných praxí studentů Ostatní služby práce s veřejností a dokumentace pro správu CHKO Bílé Karpaty, pořádání akcí k významným dnům (Den Země, Evropský den parků, Den dětí atd.), vydávání informačních materiálů a odborných publikací, uskutečňování komunitních projektů v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekologické výchovy. 11

12 4 FUNDRAISING A JEHO METODY Fundraising je získávání finančních i nefinančních prostředků pro neziskové organizace, fundraising znamená hledání zdrojů pro potřeby organizací občanské společnosti. Metody fundraisingu: žádosti o dotace z veřejného rozpočtu, žádosti o granty, oslovování firem, oslovování individuálních dárců (např. osobní návštěvy), veřejná sbírka, pořádání benefičních akcí, telefonický fundraising, sms či přímý poštovní styk. Volba metody závisí na tom, na co jsou finance sbírány. Zdroje finančních prostředků: Granty a dotace: o státní nebo soukromé, o na projekt nebo na podporu organizace. Dárcovství: o nadace, o podniky, o individuální dárci. Samofinancování: o prodej produktů, o poplatky za služby. Získávání peněz je dlouhodobý proces. Měl by proto začínat efektivním plánováním a končit podrobným zhodnocením, na jehož základě si můžeme zjistit, které z výše uvedených metod jsou nejúčinnější a nejvíce vyhovují oběma stranám. 12

13 5 ANALÝZA ROZPOČTU Z PRAXE Druhou část své práce uvedu rozpočtem organizace. Ke všem plánům, které jako středisko chceme uskutečnit, je potřeba mít dodatek financí. Ty jsou každoročně problém. 5.1 Rozpočet organizace Správní a dozorčí radě na jarním zasedání předkládám rozpočet na kalendářní rok. Ta rozpočet porovnává, a to zda je adekvátní k předchozímu roku i k uskutečněným plánům činnosti. Ve své práci uvádím rozpočet na rok Do tohoto roku, stejně jako do let předchozích, není možné již zasahovat, cokoliv měnit a hlavně je schválen auditorkou. Každé sestavení rozpočtu na kalendářní rok je pro mě velmi obtížné. V době jeho sestavování nemám výsledky podaných žádostí o dotace, některé roční dotační tituly nebývají v tuto dobu (zasedání správní rady probíhá v měsíci březnu) ještě vypsány. Některé nákladové položky se dají odvodit podle uzavřených smluv na jednotlivé služby internet, autoprovoz, odhad nákladů na telefon dle předchozího roku, mzdové náklady podle plánovaného počtu pracovníků, jejich úvazků a zařazení ve mzdových tabulkách. Další nákladové položky se již velmi těžko odhadují, jsou závislé na počtu a typu získaných projektů a grantů. Počet projektů a rozsah realizované činnosti v jejich rámci velmi ovlivňují poté položky týkající se například cestovného, materiálu a služeb. Proto také dochází k velkým rozdílům mezi plánovanou položkou a skutečnou. Členové správní rady z městského úřadu na zasedání vznesli dotaz, zda by rozpočet neměl být pravidelně aktualizován k ohledu na získané dotace. Tím mě navedli na nutnost více s členy správní rady pracovat a využívat jejich zájmu. Výnosové položky jsou rozpočtovány obdobným způsobem. Do výnosových položek jsou zahrnuty známé položky platby od zakladatelů společnosti, dotace od města Veselí nad Moravou, smlouva od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, prostředky z projektů 13

14 úspěšných ve výběrových řízení ke dni sestavování, předpokládané platby z projektů, které běží déle než jeden rok. Další výnosové položky jsou odhadovány podle předchozích let v položce dotace a granty jsou dorovnávány výnosy nákladů, protože obvykle jsou výsledky výběrových řízení vyhlášeny ještě i v průběhu roku a rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Pokud nejsou projekty úspěšné, nejsou zároveň i plněny některé nákladové položky v původní narozpočtované výši. Pokud bych vycházela při sestavování rozpočtu jen z přesných informací o schválených projektech a schválených přidělených peněžních prostředcích, byl by rozpočet sestavován v době jarního zasedání správní a dozorčí rady vždy jako nevyrovnaný a se ztrátou. Takto sestavený rozpočet však správní a dozorčí rada z principu schválit nemůže. Rozpočet rok 2009 Výnosy hlavní činnosti rozpočet skutečnost rozdíl % Příspěvky na činnost: Město Veselí nad Moravou , , ,00 1,76 Agentura ochrany přírody a krajiny , ,00 0,00 0,00 Agentura ochrany přírody a krajiny , ,00 0,00 0,00 Karpatská úmluva zakázky jiných organizací a firem , , ,00-69,45 ostatní služby , , ,00 138,02 Dotace, granty, nadační příspěvky , , ,00 107,43 Prodej zboží, výrobků , , ,00-21,09 Úroky, jiné výnosy 2 200, ,37-651,63-29,62 Celkem , , ,37 30,78 Náklady hlavní činnosti rozpočet skutečnost rozdíl % osobní náklady (mzdové, zákonné SP, zákonné ZP, zákonné , , ,00 10,73 soc. náklady, ostatní soc. náklady) Telefon, internet , , ,42-12,29 Autoprovoz , ,00 350,00 1,17 Cestovné , , ,00 79,43 Kancelářské potřeby , , ,00-78,64 14

15 Služby , , ,00 319,10 DDHM , , ,00-60,94 Materiál , , ,70 26,57 Nákup zboží , , ,90 18,13 Poštovné , , ,00-69,78 Ostatní náklady , , ,30 185,40 Celkem , , ,48 28,18 Rozdíl výnosy - náklady ,89 Kč 5.2 Položka nákladů v rozpočtu Tuto položku uvádím v práci nejen za rok 2009, ale za období proto, že mi umožňuje porovnat její vývoj v organizaci; tedy zda má tendenci stoupající nebo klesající, či je konstantní. Z analýzy nákladů je jasné, že nejvyšší podíl nákladů ve sledovaných letech zaujímají Osobní náklady zahrnující hrubé mzdy kmenových zaměstnanců, odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, náklady zaměstnavatele na stravné zaměstnanců a mzdové náklady na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce. Jejich podíl se na celkových nákladech pohybuje od 44 do 61 %. Další v pořadí jsou Služby celkem s podílem na celkových nákladech od 19 % po 36 %. Výše této položky je závislá nejenom na množství získaných projektů, ale rovněž na zaměření projektu, jaký podíl mají služby na realizaci jednotlivých projektů. Daně a poplatky s podílem od 0,17 do 0,30 % jsou v pořadí poslední. 15

16 5.3 Položka výnosů v rozpočtu Také tuto položku uvádím za časové období Umožňuje mi sledovat jednotlivé pozitivní ukazatele vývoje. Značný podíl na výnosech společnosti mají Tržby za vlastní výkony, které se pohybují od 45 do 58 % podílu, což je v některých letech více než polovina výnosů. Vysoký podíl Přijatých dotací přibližující se rovněž polovině výnosů v letech 2006 a 2007 je způsoben množstvím získaných projektů. V roce 2003 až 2005 se tento podíl pohybuje od 22 do 32 %. Přijaté příspěvky (dary) od 6 do 17 % - se v těchto letech do celkové výše výnosů významně zařadily. Ostatní položky jsou svým podílem nevýznamné. Aktivace souvisí s přechodem společnosti z jednoduchého na podvojné účetnictví. 16

17 5.4 Vývoj hospodářského výsledku a přijatých dotací V kapitole rozpočtu uvádím i vývoj hospodářského výsledku za roky Tabulka názorně uvádí vliv přijatých dotací na vývoj hospodářského výsledku, úspěšnost dotací kopíruje vývoj hospodářského výsledku střediska. Ne každá dotace je financována ze 100 %, pak ji musíme vlastní činností doplnit o další finance, aby mohl být daný projekt uskutečněn. Proto se také může stát, že hospodářský výsledek je negativní (např. i v minusové částce). Žádná dotace není zisková, slouží spíše jako prostředek k úspěšnému provedení plánovaného projektu, tedy i naplnění poslání střediska. Propad (v tabulce rok 2004) nastal proto, že se naší organizaci nepodařilo získat žádnou dotaci. 17

18 Vývoj hospodářského výsledku a Přijatých dotací Kč Přijaté dotace Hospodářský výsledek rok 5.5 Zpráva o činnosti v roce 2009 Závěrem této kapitoly konkterituzuji činnosti, které korespondují s rozpočtem v roce 2009, uvádím počty uskutečněných akcí a ověřitelné počty účastníků. Tento údaj je základem pro plánování činností ve středisku v následujícím roce. ekologické výukové programy: proběhlo 465 programů pro 9012 účastníků, terénní exkurze v počtu 19 pro 380 účastníků, akcí pro děti a mládež 6, účastníků 720, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky celkem 3, účastníků 140, osvětových akcí pro veřejnost 21, účastníků 1462, ekoporadenské služby, poskytnuto 301 dotazů, služby v rámci turistického informačního centra, 817 návštěvníků, publikační činnost: 6 aktivit s počtem 4043 kusů, odbornou praxi absolvovalo 9 studentů. 18

19 6 FAKTA FINANČNÍCH TOKŮ 6.1 Vybrané účetní položky V této kapitole zdůrazním účetní položky, které mají výrazný finanční vliv na chod střediska. Jako podklad k fundraisingu se dají použít také ty účetní položky, které používají jeho metody. 6.2 Tržby za vlastní výrobky Tvoří sice malé procento k celkovému ročnímu objemu financí, ale pokud vydáme z vlastní dílny nějaký metodický materiál, výukovou pomůcku, což bývá jedenkrát za dva roky, tak to pro nás představuje velmi velké PR. Tuto činnost využiji při získávání dárců. Může vést k vytvoření vztahu mezi dárcem a organizací. Dárce bude našimi materiály tak potěšen, že s námi naváže dlouhodobou spolupráci. Tržby za vlastní výrobky ,10 % 1, ,79 % 2, ,40 % 2, ,00 % 2, ,00 % 2, ,00 % 1, ,00 % 0,00 19

20 6.3 Tržby z prodeje služeb V této položce jsou zahrnuty smlouvy např. s AOP ČR, Karpatská úmluva, zakázky související především s aktualizací naučných stezek, spolupráce při tvorbě metodik. Jsou to finance, které získáváme od orgánů samosprávy. Subjekt zajistí finance, my provedeme realizaci. Pokud je organizace spokojena s naší činností, je předpoklad, že v následujícím roce si činnost objedná opět. Tržby z prodeje služeb ,20 % 51, ,50 % 47, ,24 % 52, ,50 % 45, ,50 % 46, ,50 % 54, ,00 % 45, Tržby za prodané zboží Položka Tržby za prodané zboží je procentuálním vyjádřením rovněž malá, ne však zanedbatelná. Představuje totiž komunikaci (osobní, telefonickou či ovou) s klientem. Tento způsob komunikace je osobnější a může klienta získat pro další případnou spolupráci. Tržby za prodané zboží ,00 % 3, ,50 % 4, ,00 % 3, ,00 % 1,66 20

21 ,00 % 1, ,50 % 2, ,00 % 2, Přijaté příspěvky a dary Tato kategorie spadá do pyramidy individuálních dárců. To je způsob, kdy z nahodilého dárce se stává takový, kterého už ani neoslovujeme a sám přichází s finanční či jinou podporou naší organizace. V letech, která zde uvádím, jsou patrné značné rozdíly. K takové nevyváženosti dochází z toho důvodu, že jde o lidský faktor, který se těžce vyhledává a ještě hůře zachovává jako stálý mecenáš. Správní rada, která působí v našem středisku jako statutární orgán naší NNO, by mohla být právě takovým dárcem. Je do hloubky zasvěcena do našich projektů i problémů s tím spojených, takže by se dalo předpokládat, že její podpora bude největší. To bohužel není pravidlo, protože financování našich akcí není jejich náplň práce, oni zde spíše působí jako pasivní pozorovatelé, možná se bojí sami více projevit či angažovat. Přijaté příspěvky (dary) ,40 % 9, ,66 % 17, ,69 % 6, ,00 % 0, ,00 % 2, ,00 % 0, ,00 % 4,15 21

22 6.6 Provozní dotace Zde jsou zohledněny projekty, které mají při podpisu smlouvy srozumitelně stanoveno, že jejich čerpání vychází z dotačního titulu. Mnohdy se dostanu do situace, že v určitém projektu vystupujeme jako subdodavatelé a podle účetního hlediska a názoru paní auditorky se takto podepsaná smlouva nechová jako provozní dotace, ale spadá do jiné kategorie (např. Tržby z prodeje služeb). I přes účetní kritérium jsou procenta k celkovému ročnímu výnosu velmi vysoká. Provozní dotace ,00 % 22, ,00 % 26, ,32 % 32, ,46 % 49, ,52 % 47, ,60 % 40, ,00 % 48,70 22

23 7 ZVOLENÝ ZDROJ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ V práci uvádím jeden z plynulých toků financí do střediska (10 měsíců v kalendářním roce), který má vliv na cash flohw střediska. Jedná se o výuku ekologických výukových programů, viz bod , jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Také tato činnost je pravidelně diskutována při konání správní a dozorčí rady střediska. My totiž na rozdíl od ostatních environmentálních center poskytujících ekologickou výchovu za dětmi na výuku dojíždíme. Naše dojíždění tím představuje další zvýšené náklady v podobě služebního auta a času lektora, který stráví na cestě. Jen zřídka dojíždějí děti k nám na středisko. Prostory přednáškového sálu, ve kterém výuku zajišťujeme, jsou vhodné pro skupinu do 25 dětí. Pokud k nám přijedou dvě třídy v podobě naplněného autobusu, což představuje 45 dětí, musíme pro druhou skupinu zajistit náhradní program. V případě hezkého počasí provádíme výuku v zámeckém parku obě skupinky nejraději učíme venku v přírodě. Co však dělat, když je objednávka v zimních měsících, a nebo nám počasí neumožní uskutečnit venkovní program? Na náměstí, kde sídlíme, se nachází městské muzeum, o 300 metrů dál je hvězdárna a také velmi atraktivní Baťův kanál. Se všemi uvedenými subjekty je spolupráce navázána, ale tím, jak se zde mění pracovníci, je potřeba ji neustále obnovovat a udržovat aktivní. 7.1 Počty účastníků Jedná se o děti mateřských a žáky základních a středních škol, kteří se zúčastnili našich aktivit. Při sestavování programů se snažíme vyjít vstříc účastníkům a navázat na příslušný rámcový vzdělávací program, podporovat rozvoj klíčových kompetencí. V rámci našich možností jej přizpůsobujeme jednotlivým školním vzdělávacím programům a potřebám škol. EVP probíhají pro mateřské školy v délce 60 minut, pro ostatní účastníky minut, v případě terénních exkurzí je délka stanovena podle náročnosti terénu na dopolední čtyřhodinovou exkurzi nebo šestihodinovou exkurzi. V tabulce je vidět, že klesly počty účastníků. Je to způsobeno poklesem počtu dětí ve třídách. 23

24 7.2 Finance z EVP Financování ekologických výukových programů je rozděleno do dvou fází. V té první si účastníci hradí předem známý poplatek za dobu trvání výuky. V letošním roce byla částka zvýšena o 3,- Kč na účastníka a stanovena na jednu vyučovací hodinu na 18,- Kč. Pokud výuka probíhala dvě vyučovací hodiny, činila částka 30,- Kč. V druhé fázi se středisko přihlásí do tříleté veřejné zakázky s názvem Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. NS administruje servisní organizace Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jejímž jsme členem. V letech byl program financován Ministerstvem životního prostředí a nově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obě ministerstva poskytla na realizaci zakázky 5 milionů Kč. Pro rok 2011 je již známo, že Ministerstvo životního prostředí zakázku poníží o 10 % a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se nebude finančně podílet. 24

25 7.3 Procentuální podíl EVP Tato tabulka znázorňuje porovnání výnosů u ekologických výukových programů k celkovému objemu výnosů střediska v daném roce. Pro další rozhodování při řízení organizace by bylo velmi přínosné provést rozbor tohoto typu u všech činností společnosti viz body práce , a celkový objem výnosů výnosy z VP podíl v % , ,00 6, , ,00 12, , ,92 12, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 17, , ,00 14,13 25

26 Přestože podíl v procentech k celkovému objemu výnosů netvoří vysoké procento, tento finanční tok představuje pravidelnost a to je pro nás důležité. Už na tomto základě mohu provádět rozhodnutí. Například pracovník, který má v náplni lektorskou činnost, zůstane i nadále kmenovým zaměstnancem, ale mohu si také nasmlouvat externího lektora či plánovat rozšíření nabídky EVP. 26

27 8 VÝVOJ A VYHLÍDKY STŘEDISKA NA LÉTA V práci se neopírám o podklady z roku Kalendářní rok je sice u konce, ale podklady mi neprošly ještě auditem. Tudíž s nimi nemohu pracovat a nakládat jako s uzavřeným souborem. V předchozí části práce uvádím, jaké činnosti nabízíme veřejnosti, jaké metody práce u toho využíváme. Snažíme se o co nejzajímavější formu, která by přitáhla zájem o naši práci, a naší organizaci tak zajistila dobrý hospodářský výsledek. Používané formy práce: interpretační plán regionu Jihovýchodní Moravy, průvodcovská služba, výběr činností (např. volba mezi přednáškami, exkurzemi apod.). A jaké jsou vyhlídky střediska na následující léta? K tomu, aby docházelo k naplňování poslání střediska, je zapotřebí řadu věcí a přístupů změnit. Činnosti střediska, které byly před 10 lety různými skupinami hodnoceny na výbornou, nejsou v současné době již plně dostačující. Budu konkrétní: týká se to např. naší stávající nabídky ekologických výukových programů a exkurzí. Pokud nezaznamenají zásadní, byť třeba i bolestivou změnu (neboť se vše vyvíjí, dochází ke změnám, jsou objevovány nové skutečnosti), může se stát, že ztratíme dobrý kredit organizace, který během svých let získala. Co proto uděláme, jaké jsou možnosti, způsoby? Vyjdeme z analýzy jednotlivých tabulek, což nám ukáže, která činnost přinesla dobrý hospodářský výsledek naší organizaci. Plán činnosti do budoucích let tedy zaměříme na to, abychom získávali nové nápady (školení, studium apod.), kreativní spolupracovníky (pohovory, inzeráty aj.) a také dostačující finanční zdroje, které nám tohle všechno umožní. Vím proč a co mám nabízet a také komu 8. Zdánlivě jednoduchá věta, uvnitř je však skryta spousta práce. 8 Citace Iva Jupy, pracovní dílna školení fundraisingu. 27

28 Zavedení nových metod při práci střediska uvádím jen stručně v několika bodech, na kterých se dají uplatňovat nástroje fundraisingu. Osnova modelu v krocích: Poslání NNO Situační analýza o Analýza SWOT o Zdroje příjmů Finanční potřeby Metody fundraisingu Marketingový mix Zdroje a rozpočet 28

29 9 ZÁVĚR Téma práce bylo vybráno na základě každodenních zkušeností s vedením nevládní neziskové organizace. Podnětem pro napsání byla celá řada problémů, které řeším při chodu střediska, primárně při zajištění financí pro středisko, a s tím také udržení kvalitního týmu pracovníků. Jako překážka se jeví také minimální komunikace, vlastně spíše nepříliš aktivní účast členů správní a dozorčí rady na chodu střediska. Cílem této práce z funkčního studia Úspěšný ředitel Klíče pro život bylo shrnout prvky právní normy OPS, jejího vzniku, zpracovat analýzu finančních toků organizace v letech , provést rozbor jednotlivých činností, nahlédnout do případných nových metod při financování střediska a jeho fungování. Díky rozboru jednotlivých dat vidím práci naší organizace přehledněji a také z toho jasně vyplývá, co musíme v budoucnu podniknout z hlediska fundraisingu. Analýzu let jsem si vybrala záměrně proto, abych mohla porovnat finanční toky střediska v době, kdy ve vedoucí pozici byla má předchůdkyně, a jak se vedlo středisku za mého působení. Jakmile jsem si porovnala obě období, zjistila jsem, že je třeba se aktivně začít zabývat fundraisingem. Buď můžeme zaměstnat člověka, který by se přímo touto činností zabýval, případně se sami intenzivně věnovat zajištění financí pro fungování naší organizace. Pokud tohle neučiníme, může se stát, že se dostaneme do velkých finančních problémů a nebudeme moci uskutečňovat svoje aktivity v tom rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Členy správní rady více zaangažuji do jednotlivých činností střediska, představím jim metody fundraisingu a nástroje jeho uskutečňování. Seznámím je s finanční analýzou naší organizace, aby získali ucelený přehled, který jim pomůže zorientovat se ve finanční problematice fungování střediska. Dobrá znalost souvislostí, všech ovlivňujících faktorů a potenciálních ohrožení je základ pro úspěšné řízení střediska, čímž dojde k naplnění jeho poslání. 29

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více