ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010

2 Prohlašuji, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 Obsah: TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE Výklad pojmu Obecně prospěšné společnosti Založení, vznik Správní rada OPS Dozorčí rada OPS Základní dokumenty Činnost Financování ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S Profil společnosti Činnost střediska Ekologická výchova a osvěta Ekoporadenství a informační činnost Ostatní služby FUNDRAISING A JEHO METODY ANALÝZA ROZPOČTU Z PRAXE Rozpočet organizace Položka nákladů v rozpočtu Položka výnosů v rozpočtu

4 5.4 Vývoj hospodářského výsledku a přijatých dotací Zpráva o činnosti v roce FAKTA FINANČNÍCH TOKŮ Vybrané účetní položky Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Přijaté příspěvky a dary Provozní dotace ZVOLENÝ ZDROJ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Počty účastníků Finance z EVP Procentuální podíl EVP VÝVOJ A VYHLÍDKY STŘEDISKA NA LÉTA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

5 TEORETICKÁ ČÁST 1 ÚVOD Cílem této práce je rozbor finančních toků, které plynuly do střediska v letech Provedená analýza bude sloužit jako základní kámen pro rozhodnutí, zda a jakým způsobem využít metod fundraisingu, zaměřit se na něj v následujících letech a využít jeho nástrojů, které nabízí. Rovněž tuto práci využiji jako podklad pro jarní jednání se správní radou. Můj záměr je, aby se členové správní rady stali aktivními k získávání financí na chod střediska, také aby se více podíleli na praktickém chodu střediska. Ve své práci se zaměřím na rozbor některých prováděných služeb do hloubky, jiné jenom lehce nastíním. VIS BK pracuje v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy a osvěty. Naše středisko zabezpečuje řadu environmentálních ochranářských aktivit, které jsou pro děti, širokou veřejnost a také odborné publikum důležité, a přitom nejsou pokrývány státními organizacemi či podnikatelskými subjekty. Samotná činnost VISu je ve velké většině závislá na získání dostatečného množství finančních prostředků z dotací, projektů a jiných grantových řízení. Vstupem České republiky do Evropské unie se i nám otevřely další možnosti k získávání peněžních prostředků. Bohužel musím konstatovat, že nastavení pravidel a možnost minimálně dvojího výkladu zadání a také následné realizace projektu nejsou vždy jasné a srozumitelné. Jsme vystavováni tlaku na spolufinancování a předfinancování většiny projektů. Samotné získání finančních prostředků je ovlivněno mnoha okolnostmi a požadavky donátorů na výši spolufinancování, případně jsou mnohdy zásady předfinancování natolik extrémní, že značně ohrožují fungování organizace a mohou ji přivést při špatném rozhodnutí až na hranici likvidace. 5

6 2 NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE Obecnou kapitolu o NNO zařazuji do své práce záměrně. Když jsem v roce 2004 byla do funkce ředitelky jmenována, mým prvním krokem, než jsem začala naplňovat poslání a vize zakladatelů, bylo získání přehledu v zákoně o o.p.s. Během vedení se mi orientace v tomto zákoně osvědčila, a to i díky neznalostem některých donátorů. Byl mi vrácen projekt pro formální nedostatek, nedoložila jsem doklad o právní subjektivitě. Donátor za právní subjektivitu o.p.s. požadoval jiné dokumenty, než stanovuje zákon. Toto pochybení bylo ještě v daném roce kompenzováno vyhlášením doplňkového dotačního titulu, který se sice pohyboval v řádech desítek tisíců, ale pro mě to znamenalo malé vítězství nad nastaveným systémem. 2.1 Výklad pojmu Nezisková organizace je pojem, který žádný platný předpis v České republice neupravuje. Je to termín, který se spíše vžil v obecném pojetí, protože zahrnuje řadu organizací z různých oblastí. Dlouho se uvažuje o zvláštním zákonu, který by specifikoval neziskovou organizaci, její předmět činnosti, jakým způsobem vzniká a hospodaří. V nejširším smyslu je to každá organizace, která byla založena za jiným účelem než k podnikání. Za neziskové organizace proto lze považovat všechny příspěvkové organizace, církve, odbory, politické strany a hnutí, profesní komory, nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost, její podmínky založení, provozu a činnosti budou rozepsány podrobněji. 1 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

7 Od platí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění některých zákonů. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, přičemž platí, že její hospodářský výsledek nesmí být použít ve prospěch ani zakladatelů, ani zaměstnanců obecně prospěšné společnosti, ale musí být vždy použit na poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. K vstoupí v platnost novelizace Zákona o o.p.s. č. 231/2010. Novelizace přinese změny ve struktuře orgánů. Ředitel o.p.s. bude statutárním orgánem a bude na něj přenesena zvýšená odpovědnost (nově pojmenováno Péče řádného hospodáře) Založení, vznik Obecně prospěšnou společnost (dále OPS) mohou založit jak fyzické a právnické osoby, tak i stát. Společnost je založena sepsáním zakladatelské smlouvy. Zakládací listina musí obsahovat identifikační údaje o společnosti, dále druh obecně prospěšných služeb a případně jejich cenu nebo způsob stanovení, pořízení majetku a další záležitosti stran řízení, orgánů a zániku. OPS vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, který vede příslušný soud, stejně jako obchodní rejstřík Správní rada OPS Správní rada je statutární orgán obecně prospěšné společnosti. Jmenuje ji zakladatel, pokud se v zakládací listině nestanoví jinak. Počet členů správní rady povoluje zákon od 3 do 15. Počet členů musí být dělitelný třemi. Jedno funkční 2 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

8 období člena správní rady je tříleté. Funkci může člen vykonávat dvě po sobě jdoucí období, tedy šest let, po této době se stejná osoba může stát jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pokud není hlasování upraveno zakládací listinou nebo statutem, pak je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně 3, Dozorčí rada OPS Dozorčí rada je kontrolní orgán obecně prospěšné společnost. Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná společnost, do které byl vložen majetek státu nebo obce nebo která takový majetek užívá. Dozorčí rada musí být zřízena, pokud OPS účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Musí mít nejméně tři a nejvýše sedm členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady 3, 4. V novelizaci zákona č. 231/2010 je dozorčí rada zrušena pro nadbytečnost Základní dokumenty Základním dokumentem je zakladatelská listina a statut. Obsah zakladatelské listiny je do značné míry pevně vymezen zákonem, navíc by však měla stanovit právo správní rady vydávat a měnit statut obecně prospěšné společnosti. Statut je vyžadován zákonem. Správní rada jej musí vydat do 6 měsíců ode dne vzniku OPS 5,6. 3 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 4 ŠEDIVÝ, Marek, TURNEROVÁ, Jolana. Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné společnosti). 1. vyd. Praha: Informační centrum neziskových organizací, s. ISBN RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

9 2.2.5 Činnost Obecně prospěšná společnost může kromě hlavních služeb provozovat i činnost doplňkovou nebo hospodářskou za splnění platných právních podmínek. Hospodářský výsledek vždy převádí celý do rezervního fondu. Rezervní fond používá v první řadě ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. Získání prostředků na provozování prospěšných služeb je sledováno dosažením přijatelných cen za poskytované služby. Zakladatel po zřízení již nemá právní sílu, aby činnost společnosti ovlivnil přímo, může ji ovlivnit pouze nepřímo prostřednictvím členství ve správní nebo dozorčí radě Financování Financování obecně prospěšných společností může být zajišťováno: dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu jiných územních orgánů, ze státního fondu, z příspěvků a darů od jiných fyzických a právnických osob, z vlastní činnosti, z hospodářské činnosti. 6 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 9

10 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S. 3.1 Profil společnosti Společnosti Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. byla založena sepsáním zakládací smlouvy dne 28. července Zakladateli byli: Český svaz ochránců přírody - základní organizace 58/06 BÍLÉ KARPATY Veselí nad Moravou, město Veselí nad Moravou, Správa chráněných krajinných oblastí České republiky (dnes Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Za den vzniku je považován 20. říjen 1997, kdy byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně Činnost střediska Posláním VISu je zajišťování environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v regionu Jihovýchodní Moravy. Středisko má v současnosti sedm stálých zaměstnanců (úvazek všech zaměstnanců je 5,6) a věnuje se následujícím činnostem: Ekologická výchova a osvěta osvěta a výchova obyvatel jihovýchodní Moravy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (zejména CHKO Bílé Karpaty a bývalé okresy Hodonín a Uherské Hradiště), 7 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 10

11 výukové programy pro všechny stupně škol v rámci školního vyučování, mimoškolní práce s dětmi a mládeží (přírodovědné soutěže), semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, přednášky pro veřejnost, terénní exkurze s odborným výkladem do chráněných území přírody s důrazem na CHKO Bílé Karpaty Ekoporadenství a informační činnost turistické a jiné informace o městě Veselí nad Moravou, přilehlém regionu a Bílých Karpatech, provoz ekologické poradny, půjčovna odborné literatury, videokazet, pomůcek pro ekologickou výchovu, poradenství pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, zajišťování odborných praxí studentů Ostatní služby práce s veřejností a dokumentace pro správu CHKO Bílé Karpaty, pořádání akcí k významným dnům (Den Země, Evropský den parků, Den dětí atd.), vydávání informačních materiálů a odborných publikací, uskutečňování komunitních projektů v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekologické výchovy. 11

12 4 FUNDRAISING A JEHO METODY Fundraising je získávání finančních i nefinančních prostředků pro neziskové organizace, fundraising znamená hledání zdrojů pro potřeby organizací občanské společnosti. Metody fundraisingu: žádosti o dotace z veřejného rozpočtu, žádosti o granty, oslovování firem, oslovování individuálních dárců (např. osobní návštěvy), veřejná sbírka, pořádání benefičních akcí, telefonický fundraising, sms či přímý poštovní styk. Volba metody závisí na tom, na co jsou finance sbírány. Zdroje finančních prostředků: Granty a dotace: o státní nebo soukromé, o na projekt nebo na podporu organizace. Dárcovství: o nadace, o podniky, o individuální dárci. Samofinancování: o prodej produktů, o poplatky za služby. Získávání peněz je dlouhodobý proces. Měl by proto začínat efektivním plánováním a končit podrobným zhodnocením, na jehož základě si můžeme zjistit, které z výše uvedených metod jsou nejúčinnější a nejvíce vyhovují oběma stranám. 12

13 5 ANALÝZA ROZPOČTU Z PRAXE Druhou část své práce uvedu rozpočtem organizace. Ke všem plánům, které jako středisko chceme uskutečnit, je potřeba mít dodatek financí. Ty jsou každoročně problém. 5.1 Rozpočet organizace Správní a dozorčí radě na jarním zasedání předkládám rozpočet na kalendářní rok. Ta rozpočet porovnává, a to zda je adekvátní k předchozímu roku i k uskutečněným plánům činnosti. Ve své práci uvádím rozpočet na rok Do tohoto roku, stejně jako do let předchozích, není možné již zasahovat, cokoliv měnit a hlavně je schválen auditorkou. Každé sestavení rozpočtu na kalendářní rok je pro mě velmi obtížné. V době jeho sestavování nemám výsledky podaných žádostí o dotace, některé roční dotační tituly nebývají v tuto dobu (zasedání správní rady probíhá v měsíci březnu) ještě vypsány. Některé nákladové položky se dají odvodit podle uzavřených smluv na jednotlivé služby internet, autoprovoz, odhad nákladů na telefon dle předchozího roku, mzdové náklady podle plánovaného počtu pracovníků, jejich úvazků a zařazení ve mzdových tabulkách. Další nákladové položky se již velmi těžko odhadují, jsou závislé na počtu a typu získaných projektů a grantů. Počet projektů a rozsah realizované činnosti v jejich rámci velmi ovlivňují poté položky týkající se například cestovného, materiálu a služeb. Proto také dochází k velkým rozdílům mezi plánovanou položkou a skutečnou. Členové správní rady z městského úřadu na zasedání vznesli dotaz, zda by rozpočet neměl být pravidelně aktualizován k ohledu na získané dotace. Tím mě navedli na nutnost více s členy správní rady pracovat a využívat jejich zájmu. Výnosové položky jsou rozpočtovány obdobným způsobem. Do výnosových položek jsou zahrnuty známé položky platby od zakladatelů společnosti, dotace od města Veselí nad Moravou, smlouva od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, prostředky z projektů 13

14 úspěšných ve výběrových řízení ke dni sestavování, předpokládané platby z projektů, které běží déle než jeden rok. Další výnosové položky jsou odhadovány podle předchozích let v položce dotace a granty jsou dorovnávány výnosy nákladů, protože obvykle jsou výsledky výběrových řízení vyhlášeny ještě i v průběhu roku a rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Pokud nejsou projekty úspěšné, nejsou zároveň i plněny některé nákladové položky v původní narozpočtované výši. Pokud bych vycházela při sestavování rozpočtu jen z přesných informací o schválených projektech a schválených přidělených peněžních prostředcích, byl by rozpočet sestavován v době jarního zasedání správní a dozorčí rady vždy jako nevyrovnaný a se ztrátou. Takto sestavený rozpočet však správní a dozorčí rada z principu schválit nemůže. Rozpočet rok 2009 Výnosy hlavní činnosti rozpočet skutečnost rozdíl % Příspěvky na činnost: Město Veselí nad Moravou , , ,00 1,76 Agentura ochrany přírody a krajiny , ,00 0,00 0,00 Agentura ochrany přírody a krajiny , ,00 0,00 0,00 Karpatská úmluva zakázky jiných organizací a firem , , ,00-69,45 ostatní služby , , ,00 138,02 Dotace, granty, nadační příspěvky , , ,00 107,43 Prodej zboží, výrobků , , ,00-21,09 Úroky, jiné výnosy 2 200, ,37-651,63-29,62 Celkem , , ,37 30,78 Náklady hlavní činnosti rozpočet skutečnost rozdíl % osobní náklady (mzdové, zákonné SP, zákonné ZP, zákonné , , ,00 10,73 soc. náklady, ostatní soc. náklady) Telefon, internet , , ,42-12,29 Autoprovoz , ,00 350,00 1,17 Cestovné , , ,00 79,43 Kancelářské potřeby , , ,00-78,64 14

15 Služby , , ,00 319,10 DDHM , , ,00-60,94 Materiál , , ,70 26,57 Nákup zboží , , ,90 18,13 Poštovné , , ,00-69,78 Ostatní náklady , , ,30 185,40 Celkem , , ,48 28,18 Rozdíl výnosy - náklady ,89 Kč 5.2 Položka nákladů v rozpočtu Tuto položku uvádím v práci nejen za rok 2009, ale za období proto, že mi umožňuje porovnat její vývoj v organizaci; tedy zda má tendenci stoupající nebo klesající, či je konstantní. Z analýzy nákladů je jasné, že nejvyšší podíl nákladů ve sledovaných letech zaujímají Osobní náklady zahrnující hrubé mzdy kmenových zaměstnanců, odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, náklady zaměstnavatele na stravné zaměstnanců a mzdové náklady na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce. Jejich podíl se na celkových nákladech pohybuje od 44 do 61 %. Další v pořadí jsou Služby celkem s podílem na celkových nákladech od 19 % po 36 %. Výše této položky je závislá nejenom na množství získaných projektů, ale rovněž na zaměření projektu, jaký podíl mají služby na realizaci jednotlivých projektů. Daně a poplatky s podílem od 0,17 do 0,30 % jsou v pořadí poslední. 15

16 5.3 Položka výnosů v rozpočtu Také tuto položku uvádím za časové období Umožňuje mi sledovat jednotlivé pozitivní ukazatele vývoje. Značný podíl na výnosech společnosti mají Tržby za vlastní výkony, které se pohybují od 45 do 58 % podílu, což je v některých letech více než polovina výnosů. Vysoký podíl Přijatých dotací přibližující se rovněž polovině výnosů v letech 2006 a 2007 je způsoben množstvím získaných projektů. V roce 2003 až 2005 se tento podíl pohybuje od 22 do 32 %. Přijaté příspěvky (dary) od 6 do 17 % - se v těchto letech do celkové výše výnosů významně zařadily. Ostatní položky jsou svým podílem nevýznamné. Aktivace souvisí s přechodem společnosti z jednoduchého na podvojné účetnictví. 16

17 5.4 Vývoj hospodářského výsledku a přijatých dotací V kapitole rozpočtu uvádím i vývoj hospodářského výsledku za roky Tabulka názorně uvádí vliv přijatých dotací na vývoj hospodářského výsledku, úspěšnost dotací kopíruje vývoj hospodářského výsledku střediska. Ne každá dotace je financována ze 100 %, pak ji musíme vlastní činností doplnit o další finance, aby mohl být daný projekt uskutečněn. Proto se také může stát, že hospodářský výsledek je negativní (např. i v minusové částce). Žádná dotace není zisková, slouží spíše jako prostředek k úspěšnému provedení plánovaného projektu, tedy i naplnění poslání střediska. Propad (v tabulce rok 2004) nastal proto, že se naší organizaci nepodařilo získat žádnou dotaci. 17

18 Vývoj hospodářského výsledku a Přijatých dotací Kč Přijaté dotace Hospodářský výsledek rok 5.5 Zpráva o činnosti v roce 2009 Závěrem této kapitoly konkterituzuji činnosti, které korespondují s rozpočtem v roce 2009, uvádím počty uskutečněných akcí a ověřitelné počty účastníků. Tento údaj je základem pro plánování činností ve středisku v následujícím roce. ekologické výukové programy: proběhlo 465 programů pro 9012 účastníků, terénní exkurze v počtu 19 pro 380 účastníků, akcí pro děti a mládež 6, účastníků 720, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky celkem 3, účastníků 140, osvětových akcí pro veřejnost 21, účastníků 1462, ekoporadenské služby, poskytnuto 301 dotazů, služby v rámci turistického informačního centra, 817 návštěvníků, publikační činnost: 6 aktivit s počtem 4043 kusů, odbornou praxi absolvovalo 9 studentů. 18

19 6 FAKTA FINANČNÍCH TOKŮ 6.1 Vybrané účetní položky V této kapitole zdůrazním účetní položky, které mají výrazný finanční vliv na chod střediska. Jako podklad k fundraisingu se dají použít také ty účetní položky, které používají jeho metody. 6.2 Tržby za vlastní výrobky Tvoří sice malé procento k celkovému ročnímu objemu financí, ale pokud vydáme z vlastní dílny nějaký metodický materiál, výukovou pomůcku, což bývá jedenkrát za dva roky, tak to pro nás představuje velmi velké PR. Tuto činnost využiji při získávání dárců. Může vést k vytvoření vztahu mezi dárcem a organizací. Dárce bude našimi materiály tak potěšen, že s námi naváže dlouhodobou spolupráci. Tržby za vlastní výrobky ,10 % 1, ,79 % 2, ,40 % 2, ,00 % 2, ,00 % 2, ,00 % 1, ,00 % 0,00 19

20 6.3 Tržby z prodeje služeb V této položce jsou zahrnuty smlouvy např. s AOP ČR, Karpatská úmluva, zakázky související především s aktualizací naučných stezek, spolupráce při tvorbě metodik. Jsou to finance, které získáváme od orgánů samosprávy. Subjekt zajistí finance, my provedeme realizaci. Pokud je organizace spokojena s naší činností, je předpoklad, že v následujícím roce si činnost objedná opět. Tržby z prodeje služeb ,20 % 51, ,50 % 47, ,24 % 52, ,50 % 45, ,50 % 46, ,50 % 54, ,00 % 45, Tržby za prodané zboží Položka Tržby za prodané zboží je procentuálním vyjádřením rovněž malá, ne však zanedbatelná. Představuje totiž komunikaci (osobní, telefonickou či ovou) s klientem. Tento způsob komunikace je osobnější a může klienta získat pro další případnou spolupráci. Tržby za prodané zboží ,00 % 3, ,50 % 4, ,00 % 3, ,00 % 1,66 20

21 ,00 % 1, ,50 % 2, ,00 % 2, Přijaté příspěvky a dary Tato kategorie spadá do pyramidy individuálních dárců. To je způsob, kdy z nahodilého dárce se stává takový, kterého už ani neoslovujeme a sám přichází s finanční či jinou podporou naší organizace. V letech, která zde uvádím, jsou patrné značné rozdíly. K takové nevyváženosti dochází z toho důvodu, že jde o lidský faktor, který se těžce vyhledává a ještě hůře zachovává jako stálý mecenáš. Správní rada, která působí v našem středisku jako statutární orgán naší NNO, by mohla být právě takovým dárcem. Je do hloubky zasvěcena do našich projektů i problémů s tím spojených, takže by se dalo předpokládat, že její podpora bude největší. To bohužel není pravidlo, protože financování našich akcí není jejich náplň práce, oni zde spíše působí jako pasivní pozorovatelé, možná se bojí sami více projevit či angažovat. Přijaté příspěvky (dary) ,40 % 9, ,66 % 17, ,69 % 6, ,00 % 0, ,00 % 2, ,00 % 0, ,00 % 4,15 21

22 6.6 Provozní dotace Zde jsou zohledněny projekty, které mají při podpisu smlouvy srozumitelně stanoveno, že jejich čerpání vychází z dotačního titulu. Mnohdy se dostanu do situace, že v určitém projektu vystupujeme jako subdodavatelé a podle účetního hlediska a názoru paní auditorky se takto podepsaná smlouva nechová jako provozní dotace, ale spadá do jiné kategorie (např. Tržby z prodeje služeb). I přes účetní kritérium jsou procenta k celkovému ročnímu výnosu velmi vysoká. Provozní dotace ,00 % 22, ,00 % 26, ,32 % 32, ,46 % 49, ,52 % 47, ,60 % 40, ,00 % 48,70 22

23 7 ZVOLENÝ ZDROJ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ V práci uvádím jeden z plynulých toků financí do střediska (10 měsíců v kalendářním roce), který má vliv na cash flohw střediska. Jedná se o výuku ekologických výukových programů, viz bod , jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Také tato činnost je pravidelně diskutována při konání správní a dozorčí rady střediska. My totiž na rozdíl od ostatních environmentálních center poskytujících ekologickou výchovu za dětmi na výuku dojíždíme. Naše dojíždění tím představuje další zvýšené náklady v podobě služebního auta a času lektora, který stráví na cestě. Jen zřídka dojíždějí děti k nám na středisko. Prostory přednáškového sálu, ve kterém výuku zajišťujeme, jsou vhodné pro skupinu do 25 dětí. Pokud k nám přijedou dvě třídy v podobě naplněného autobusu, což představuje 45 dětí, musíme pro druhou skupinu zajistit náhradní program. V případě hezkého počasí provádíme výuku v zámeckém parku obě skupinky nejraději učíme venku v přírodě. Co však dělat, když je objednávka v zimních měsících, a nebo nám počasí neumožní uskutečnit venkovní program? Na náměstí, kde sídlíme, se nachází městské muzeum, o 300 metrů dál je hvězdárna a také velmi atraktivní Baťův kanál. Se všemi uvedenými subjekty je spolupráce navázána, ale tím, jak se zde mění pracovníci, je potřeba ji neustále obnovovat a udržovat aktivní. 7.1 Počty účastníků Jedná se o děti mateřských a žáky základních a středních škol, kteří se zúčastnili našich aktivit. Při sestavování programů se snažíme vyjít vstříc účastníkům a navázat na příslušný rámcový vzdělávací program, podporovat rozvoj klíčových kompetencí. V rámci našich možností jej přizpůsobujeme jednotlivým školním vzdělávacím programům a potřebám škol. EVP probíhají pro mateřské školy v délce 60 minut, pro ostatní účastníky minut, v případě terénních exkurzí je délka stanovena podle náročnosti terénu na dopolední čtyřhodinovou exkurzi nebo šestihodinovou exkurzi. V tabulce je vidět, že klesly počty účastníků. Je to způsobeno poklesem počtu dětí ve třídách. 23

24 7.2 Finance z EVP Financování ekologických výukových programů je rozděleno do dvou fází. V té první si účastníci hradí předem známý poplatek za dobu trvání výuky. V letošním roce byla částka zvýšena o 3,- Kč na účastníka a stanovena na jednu vyučovací hodinu na 18,- Kč. Pokud výuka probíhala dvě vyučovací hodiny, činila částka 30,- Kč. V druhé fázi se středisko přihlásí do tříleté veřejné zakázky s názvem Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. NS administruje servisní organizace Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jejímž jsme členem. V letech byl program financován Ministerstvem životního prostředí a nově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obě ministerstva poskytla na realizaci zakázky 5 milionů Kč. Pro rok 2011 je již známo, že Ministerstvo životního prostředí zakázku poníží o 10 % a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se nebude finančně podílet. 24

25 7.3 Procentuální podíl EVP Tato tabulka znázorňuje porovnání výnosů u ekologických výukových programů k celkovému objemu výnosů střediska v daném roce. Pro další rozhodování při řízení organizace by bylo velmi přínosné provést rozbor tohoto typu u všech činností společnosti viz body práce , a celkový objem výnosů výnosy z VP podíl v % , ,00 6, , ,00 12, , ,92 12, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 17, , ,00 14,13 25

26 Přestože podíl v procentech k celkovému objemu výnosů netvoří vysoké procento, tento finanční tok představuje pravidelnost a to je pro nás důležité. Už na tomto základě mohu provádět rozhodnutí. Například pracovník, který má v náplni lektorskou činnost, zůstane i nadále kmenovým zaměstnancem, ale mohu si také nasmlouvat externího lektora či plánovat rozšíření nabídky EVP. 26

27 8 VÝVOJ A VYHLÍDKY STŘEDISKA NA LÉTA V práci se neopírám o podklady z roku Kalendářní rok je sice u konce, ale podklady mi neprošly ještě auditem. Tudíž s nimi nemohu pracovat a nakládat jako s uzavřeným souborem. V předchozí části práce uvádím, jaké činnosti nabízíme veřejnosti, jaké metody práce u toho využíváme. Snažíme se o co nejzajímavější formu, která by přitáhla zájem o naši práci, a naší organizaci tak zajistila dobrý hospodářský výsledek. Používané formy práce: interpretační plán regionu Jihovýchodní Moravy, průvodcovská služba, výběr činností (např. volba mezi přednáškami, exkurzemi apod.). A jaké jsou vyhlídky střediska na následující léta? K tomu, aby docházelo k naplňování poslání střediska, je zapotřebí řadu věcí a přístupů změnit. Činnosti střediska, které byly před 10 lety různými skupinami hodnoceny na výbornou, nejsou v současné době již plně dostačující. Budu konkrétní: týká se to např. naší stávající nabídky ekologických výukových programů a exkurzí. Pokud nezaznamenají zásadní, byť třeba i bolestivou změnu (neboť se vše vyvíjí, dochází ke změnám, jsou objevovány nové skutečnosti), může se stát, že ztratíme dobrý kredit organizace, který během svých let získala. Co proto uděláme, jaké jsou možnosti, způsoby? Vyjdeme z analýzy jednotlivých tabulek, což nám ukáže, která činnost přinesla dobrý hospodářský výsledek naší organizaci. Plán činnosti do budoucích let tedy zaměříme na to, abychom získávali nové nápady (školení, studium apod.), kreativní spolupracovníky (pohovory, inzeráty aj.) a také dostačující finanční zdroje, které nám tohle všechno umožní. Vím proč a co mám nabízet a také komu 8. Zdánlivě jednoduchá věta, uvnitř je však skryta spousta práce. 8 Citace Iva Jupy, pracovní dílna školení fundraisingu. 27

28 Zavedení nových metod při práci střediska uvádím jen stručně v několika bodech, na kterých se dají uplatňovat nástroje fundraisingu. Osnova modelu v krocích: Poslání NNO Situační analýza o Analýza SWOT o Zdroje příjmů Finanční potřeby Metody fundraisingu Marketingový mix Zdroje a rozpočet 28

29 9 ZÁVĚR Téma práce bylo vybráno na základě každodenních zkušeností s vedením nevládní neziskové organizace. Podnětem pro napsání byla celá řada problémů, které řeším při chodu střediska, primárně při zajištění financí pro středisko, a s tím také udržení kvalitního týmu pracovníků. Jako překážka se jeví také minimální komunikace, vlastně spíše nepříliš aktivní účast členů správní a dozorčí rady na chodu střediska. Cílem této práce z funkčního studia Úspěšný ředitel Klíče pro život bylo shrnout prvky právní normy OPS, jejího vzniku, zpracovat analýzu finančních toků organizace v letech , provést rozbor jednotlivých činností, nahlédnout do případných nových metod při financování střediska a jeho fungování. Díky rozboru jednotlivých dat vidím práci naší organizace přehledněji a také z toho jasně vyplývá, co musíme v budoucnu podniknout z hlediska fundraisingu. Analýzu let jsem si vybrala záměrně proto, abych mohla porovnat finanční toky střediska v době, kdy ve vedoucí pozici byla má předchůdkyně, a jak se vedlo středisku za mého působení. Jakmile jsem si porovnala obě období, zjistila jsem, že je třeba se aktivně začít zabývat fundraisingem. Buď můžeme zaměstnat člověka, který by se přímo touto činností zabýval, případně se sami intenzivně věnovat zajištění financí pro fungování naší organizace. Pokud tohle neučiníme, může se stát, že se dostaneme do velkých finančních problémů a nebudeme moci uskutečňovat svoje aktivity v tom rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Členy správní rady více zaangažuji do jednotlivých činností střediska, představím jim metody fundraisingu a nástroje jeho uskutečňování. Seznámím je s finanční analýzou naší organizace, aby získali ucelený přehled, který jim pomůže zorientovat se ve finanční problematice fungování střediska. Dobrá znalost souvislostí, všech ovlivňujících faktorů a potenciálních ohrožení je základ pro úspěšné řízení střediska, čímž dojde k naplnění jeho poslání. 29

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Zakládací listina o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

STATUT Nadačního fondu Včelička

STATUT Nadačního fondu Včelička STATUT Nadačního fondu Včelička Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu 1 Název nadačního fondu zní: Včelička - nadační fond pro podporu výchovně - vzdělávací práce s dětmi v rámci

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Níže uvedení: Ludmila Dvořáková r. č.: 676206/2021; bytem: Jeronýmova 153/16, 392 01 Soběslav MUDr. Jan Chabr r.č: 400110/049; bytem: 28.října

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s.

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti SLADOVNA PÍSEK o.p.s. Příloha č. 1 ke schválení Město Písek na základě novelizace zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení Čl. 2. Poslání Rezekvítku Čl. 3. Struktura a orgány Rezekvítku

STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení Čl. 2. Poslání Rezekvítku Čl. 3. Struktura a orgány Rezekvítku STANOVY REZEKVÍTKU Čl. 1 Název a právní postavení 1) Název : Rezekvítek. 2) Rezekvítek je sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. 3) Rezekvítek je občanské sdružení založené podle zákona č.83/90

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu

STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU. Čl. I Název a sídlo nadačního fondu STATUT ZLATOHORSKÉHO NADAČNÍHO FONDU Čl. I Název a sídlo nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Zlatohorský nadační fond (dále jen nadační fond ). Nadační fond má sídlo na adrese: Lázeňská 491, 793

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009-2012 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009-2012

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA STATUT NADACE NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro STATUT NADACE HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Název a sídlo nadace 1. Název nadace: Nadace Jakoubka ze Stříbra 2. Sídlo Nadace Jakoubka ze

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III.

Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV. Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: Část III. Statut Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV vydává tento statut: 1. Název a sídlo nadačního fondu Název: Nadační fond HOSPITAL BROUMOV Sídlo: třída Masarykova

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

STATUT Nadačního fondu Větrník

STATUT Nadačního fondu Větrník STATUT Nadačního fondu Větrník Část I Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a vznik nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Větrník (dále jen nadační fond ). 2. Sídlem nadačního fondu

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z.s. Článek I Základní ustanovení 1. Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříkova 33, z. s. (dále jen Spolek ) je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. 1. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. 1. Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o. p. s. Článek I. Zakladatelé 1. Liberecký kraj; se sídlem U Jezu 642/2a; 461 80 Liberec 2; PSČ: 461 80; IČ: 70891508. 2. Obec

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s.

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s. STANOVY Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Sídlo: Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 26601 Beroun Čl. 2. Statut spolku 1. Komunitní centrum

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles

STANOVY SPOLKU. Spolek Kuskoles STANOVY SPOLKU Spolek Kuskoles Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Kuskoles (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Stanovy organizace Mamma HELP, z. s.

Stanovy organizace Mamma HELP, z. s. Stanovy organizace Mamma HELP, z. s. Název: Mamma HELP, z. s. Sídlo: 130 00 Praha 3, Koněvova 150 IČ: 70099880 Datum vzniku: 3. 11. 1999 Působnost: Celostátní Účel spolku: - zlepšit kvalitu života žen

Více

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015)

STANOVY spolku. (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) strana 1. STANOVY spolku (úplné znění ke dni 10. listopadu 2015) I. Název spolku Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Uničov. Tam, kde je to vhodné nebo žádoucí, lze použít akronym SRP ZUŠ Uničov.

Více

Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ STATUT

Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ STATUT Fond cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ STATUT Zlatý pruh Polabí, o.p.s., (dále jen ZPP), je právnická osoba registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedené u Městského soudu v Praze

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podají zakladatelé.

1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podají zakladatelé. Stanovy Spolku Egon Čl. 1 Název, forma a sídlo, vznik 1.1. Spolek Egon (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu s 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více