ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010

2 Prohlašuji, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila

3 Obsah: TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE Výklad pojmu Obecně prospěšné společnosti Založení, vznik Správní rada OPS Dozorčí rada OPS Základní dokumenty Činnost Financování ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S Profil společnosti Činnost střediska Ekologická výchova a osvěta Ekoporadenství a informační činnost Ostatní služby FUNDRAISING A JEHO METODY ANALÝZA ROZPOČTU Z PRAXE Rozpočet organizace Položka nákladů v rozpočtu Položka výnosů v rozpočtu

4 5.4 Vývoj hospodářského výsledku a přijatých dotací Zpráva o činnosti v roce FAKTA FINANČNÍCH TOKŮ Vybrané účetní položky Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Přijaté příspěvky a dary Provozní dotace ZVOLENÝ ZDROJ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Počty účastníků Finance z EVP Procentuální podíl EVP VÝVOJ A VYHLÍDKY STŘEDISKA NA LÉTA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

5 TEORETICKÁ ČÁST 1 ÚVOD Cílem této práce je rozbor finančních toků, které plynuly do střediska v letech Provedená analýza bude sloužit jako základní kámen pro rozhodnutí, zda a jakým způsobem využít metod fundraisingu, zaměřit se na něj v následujících letech a využít jeho nástrojů, které nabízí. Rovněž tuto práci využiji jako podklad pro jarní jednání se správní radou. Můj záměr je, aby se členové správní rady stali aktivními k získávání financí na chod střediska, také aby se více podíleli na praktickém chodu střediska. Ve své práci se zaměřím na rozbor některých prováděných služeb do hloubky, jiné jenom lehce nastíním. VIS BK pracuje v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy a osvěty. Naše středisko zabezpečuje řadu environmentálních ochranářských aktivit, které jsou pro děti, širokou veřejnost a také odborné publikum důležité, a přitom nejsou pokrývány státními organizacemi či podnikatelskými subjekty. Samotná činnost VISu je ve velké většině závislá na získání dostatečného množství finančních prostředků z dotací, projektů a jiných grantových řízení. Vstupem České republiky do Evropské unie se i nám otevřely další možnosti k získávání peněžních prostředků. Bohužel musím konstatovat, že nastavení pravidel a možnost minimálně dvojího výkladu zadání a také následné realizace projektu nejsou vždy jasné a srozumitelné. Jsme vystavováni tlaku na spolufinancování a předfinancování většiny projektů. Samotné získání finančních prostředků je ovlivněno mnoha okolnostmi a požadavky donátorů na výši spolufinancování, případně jsou mnohdy zásady předfinancování natolik extrémní, že značně ohrožují fungování organizace a mohou ji přivést při špatném rozhodnutí až na hranici likvidace. 5

6 2 NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE Obecnou kapitolu o NNO zařazuji do své práce záměrně. Když jsem v roce 2004 byla do funkce ředitelky jmenována, mým prvním krokem, než jsem začala naplňovat poslání a vize zakladatelů, bylo získání přehledu v zákoně o o.p.s. Během vedení se mi orientace v tomto zákoně osvědčila, a to i díky neznalostem některých donátorů. Byl mi vrácen projekt pro formální nedostatek, nedoložila jsem doklad o právní subjektivitě. Donátor za právní subjektivitu o.p.s. požadoval jiné dokumenty, než stanovuje zákon. Toto pochybení bylo ještě v daném roce kompenzováno vyhlášením doplňkového dotačního titulu, který se sice pohyboval v řádech desítek tisíců, ale pro mě to znamenalo malé vítězství nad nastaveným systémem. 2.1 Výklad pojmu Nezisková organizace je pojem, který žádný platný předpis v České republice neupravuje. Je to termín, který se spíše vžil v obecném pojetí, protože zahrnuje řadu organizací z různých oblastí. Dlouho se uvažuje o zvláštním zákonu, který by specifikoval neziskovou organizaci, její předmět činnosti, jakým způsobem vzniká a hospodaří. V nejširším smyslu je to každá organizace, která byla založena za jiným účelem než k podnikání. Za neziskové organizace proto lze považovat všechny příspěvkové organizace, církve, odbory, politické strany a hnutí, profesní komory, nadace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost, její podmínky založení, provozu a činnosti budou rozepsány podrobněji. 1 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

7 Od platí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění některých zákonů. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, přičemž platí, že její hospodářský výsledek nesmí být použít ve prospěch ani zakladatelů, ani zaměstnanců obecně prospěšné společnosti, ale musí být vždy použit na poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. K vstoupí v platnost novelizace Zákona o o.p.s. č. 231/2010. Novelizace přinese změny ve struktuře orgánů. Ředitel o.p.s. bude statutárním orgánem a bude na něj přenesena zvýšená odpovědnost (nově pojmenováno Péče řádného hospodáře) Založení, vznik Obecně prospěšnou společnost (dále OPS) mohou založit jak fyzické a právnické osoby, tak i stát. Společnost je založena sepsáním zakladatelské smlouvy. Zakládací listina musí obsahovat identifikační údaje o společnosti, dále druh obecně prospěšných služeb a případně jejich cenu nebo způsob stanovení, pořízení majetku a další záležitosti stran řízení, orgánů a zániku. OPS vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, který vede příslušný soud, stejně jako obchodní rejstřík Správní rada OPS Správní rada je statutární orgán obecně prospěšné společnosti. Jmenuje ji zakladatel, pokud se v zakládací listině nestanoví jinak. Počet členů správní rady povoluje zákon od 3 do 15. Počet členů musí být dělitelný třemi. Jedno funkční 2 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

8 období člena správní rady je tříleté. Funkci může člen vykonávat dvě po sobě jdoucí období, tedy šest let, po této době se stejná osoba může stát jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Pokud není hlasování upraveno zakládací listinou nebo statutem, pak je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina jejích členů. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně 3, Dozorčí rada OPS Dozorčí rada je kontrolní orgán obecně prospěšné společnost. Dozorčí radu zřizuje povinně obecně prospěšná společnost, do které byl vložen majetek státu nebo obce nebo která takový majetek užívá. Dozorčí rada musí být zřízena, pokud OPS účtuje v soustavě podvojného účetnictví. Musí mít nejméně tři a nejvýše sedm členů. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady 3, 4. V novelizaci zákona č. 231/2010 je dozorčí rada zrušena pro nadbytečnost Základní dokumenty Základním dokumentem je zakladatelská listina a statut. Obsah zakladatelské listiny je do značné míry pevně vymezen zákonem, navíc by však měla stanovit právo správní rady vydávat a měnit statut obecně prospěšné společnosti. Statut je vyžadován zákonem. Správní rada jej musí vydat do 6 měsíců ode dne vzniku OPS 5,6. 3 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 4 ŠEDIVÝ, Marek, TURNEROVÁ, Jolana. Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné společnosti). 1. vyd. Praha: Informační centrum neziskových organizací, s. ISBN RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně. 1. vyd. Praha: ANAG, s. ISBN

9 2.2.5 Činnost Obecně prospěšná společnost může kromě hlavních služeb provozovat i činnost doplňkovou nebo hospodářskou za splnění platných právních podmínek. Hospodářský výsledek vždy převádí celý do rezervního fondu. Rezervní fond používá v první řadě ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích. Získání prostředků na provozování prospěšných služeb je sledováno dosažením přijatelných cen za poskytované služby. Zakladatel po zřízení již nemá právní sílu, aby činnost společnosti ovlivnil přímo, může ji ovlivnit pouze nepřímo prostřednictvím členství ve správní nebo dozorčí radě Financování Financování obecně prospěšných společností může být zajišťováno: dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu jiných územních orgánů, ze státního fondu, z příspěvků a darů od jiných fyzických a právnických osob, z vlastní činnosti, z hospodářské činnosti. 6 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 9

10 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S. 3.1 Profil společnosti Společnosti Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. byla založena sepsáním zakládací smlouvy dne 28. července Zakladateli byli: Český svaz ochránců přírody - základní organizace 58/06 BÍLÉ KARPATY Veselí nad Moravou, město Veselí nad Moravou, Správa chráněných krajinných oblastí České republiky (dnes Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Za den vzniku je považován 20. říjen 1997, kdy byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Brně Činnost střediska Posláním VISu je zajišťování environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty v regionu Jihovýchodní Moravy. Středisko má v současnosti sedm stálých zaměstnanců (úvazek všech zaměstnanců je 5,6) a věnuje se následujícím činnostem: Ekologická výchova a osvěta osvěta a výchova obyvatel jihovýchodní Moravy v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (zejména CHKO Bílé Karpaty a bývalé okresy Hodonín a Uherské Hradiště), 7 JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti. 1. vyd. Ostrava: MONANEX, s. 10

11 výukové programy pro všechny stupně škol v rámci školního vyučování, mimoškolní práce s dětmi a mládeží (přírodovědné soutěže), semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, přednášky pro veřejnost, terénní exkurze s odborným výkladem do chráněných území přírody s důrazem na CHKO Bílé Karpaty Ekoporadenství a informační činnost turistické a jiné informace o městě Veselí nad Moravou, přilehlém regionu a Bílých Karpatech, provoz ekologické poradny, půjčovna odborné literatury, videokazet, pomůcek pro ekologickou výchovu, poradenství pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, zajišťování odborných praxí studentů Ostatní služby práce s veřejností a dokumentace pro správu CHKO Bílé Karpaty, pořádání akcí k významným dnům (Den Země, Evropský den parků, Den dětí atd.), vydávání informačních materiálů a odborných publikací, uskutečňování komunitních projektů v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a ekologické výchovy. 11

12 4 FUNDRAISING A JEHO METODY Fundraising je získávání finančních i nefinančních prostředků pro neziskové organizace, fundraising znamená hledání zdrojů pro potřeby organizací občanské společnosti. Metody fundraisingu: žádosti o dotace z veřejného rozpočtu, žádosti o granty, oslovování firem, oslovování individuálních dárců (např. osobní návštěvy), veřejná sbírka, pořádání benefičních akcí, telefonický fundraising, sms či přímý poštovní styk. Volba metody závisí na tom, na co jsou finance sbírány. Zdroje finančních prostředků: Granty a dotace: o státní nebo soukromé, o na projekt nebo na podporu organizace. Dárcovství: o nadace, o podniky, o individuální dárci. Samofinancování: o prodej produktů, o poplatky za služby. Získávání peněz je dlouhodobý proces. Měl by proto začínat efektivním plánováním a končit podrobným zhodnocením, na jehož základě si můžeme zjistit, které z výše uvedených metod jsou nejúčinnější a nejvíce vyhovují oběma stranám. 12

13 5 ANALÝZA ROZPOČTU Z PRAXE Druhou část své práce uvedu rozpočtem organizace. Ke všem plánům, které jako středisko chceme uskutečnit, je potřeba mít dodatek financí. Ty jsou každoročně problém. 5.1 Rozpočet organizace Správní a dozorčí radě na jarním zasedání předkládám rozpočet na kalendářní rok. Ta rozpočet porovnává, a to zda je adekvátní k předchozímu roku i k uskutečněným plánům činnosti. Ve své práci uvádím rozpočet na rok Do tohoto roku, stejně jako do let předchozích, není možné již zasahovat, cokoliv měnit a hlavně je schválen auditorkou. Každé sestavení rozpočtu na kalendářní rok je pro mě velmi obtížné. V době jeho sestavování nemám výsledky podaných žádostí o dotace, některé roční dotační tituly nebývají v tuto dobu (zasedání správní rady probíhá v měsíci březnu) ještě vypsány. Některé nákladové položky se dají odvodit podle uzavřených smluv na jednotlivé služby internet, autoprovoz, odhad nákladů na telefon dle předchozího roku, mzdové náklady podle plánovaného počtu pracovníků, jejich úvazků a zařazení ve mzdových tabulkách. Další nákladové položky se již velmi těžko odhadují, jsou závislé na počtu a typu získaných projektů a grantů. Počet projektů a rozsah realizované činnosti v jejich rámci velmi ovlivňují poté položky týkající se například cestovného, materiálu a služeb. Proto také dochází k velkým rozdílům mezi plánovanou položkou a skutečnou. Členové správní rady z městského úřadu na zasedání vznesli dotaz, zda by rozpočet neměl být pravidelně aktualizován k ohledu na získané dotace. Tím mě navedli na nutnost více s členy správní rady pracovat a využívat jejich zájmu. Výnosové položky jsou rozpočtovány obdobným způsobem. Do výnosových položek jsou zahrnuty známé položky platby od zakladatelů společnosti, dotace od města Veselí nad Moravou, smlouva od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, prostředky z projektů 13

14 úspěšných ve výběrových řízení ke dni sestavování, předpokládané platby z projektů, které běží déle než jeden rok. Další výnosové položky jsou odhadovány podle předchozích let v položce dotace a granty jsou dorovnávány výnosy nákladů, protože obvykle jsou výsledky výběrových řízení vyhlášeny ještě i v průběhu roku a rozpočet je sestavován jako vyrovnaný. Pokud nejsou projekty úspěšné, nejsou zároveň i plněny některé nákladové položky v původní narozpočtované výši. Pokud bych vycházela při sestavování rozpočtu jen z přesných informací o schválených projektech a schválených přidělených peněžních prostředcích, byl by rozpočet sestavován v době jarního zasedání správní a dozorčí rady vždy jako nevyrovnaný a se ztrátou. Takto sestavený rozpočet však správní a dozorčí rada z principu schválit nemůže. Rozpočet rok 2009 Výnosy hlavní činnosti rozpočet skutečnost rozdíl % Příspěvky na činnost: Město Veselí nad Moravou , , ,00 1,76 Agentura ochrany přírody a krajiny , ,00 0,00 0,00 Agentura ochrany přírody a krajiny , ,00 0,00 0,00 Karpatská úmluva zakázky jiných organizací a firem , , ,00-69,45 ostatní služby , , ,00 138,02 Dotace, granty, nadační příspěvky , , ,00 107,43 Prodej zboží, výrobků , , ,00-21,09 Úroky, jiné výnosy 2 200, ,37-651,63-29,62 Celkem , , ,37 30,78 Náklady hlavní činnosti rozpočet skutečnost rozdíl % osobní náklady (mzdové, zákonné SP, zákonné ZP, zákonné , , ,00 10,73 soc. náklady, ostatní soc. náklady) Telefon, internet , , ,42-12,29 Autoprovoz , ,00 350,00 1,17 Cestovné , , ,00 79,43 Kancelářské potřeby , , ,00-78,64 14

15 Služby , , ,00 319,10 DDHM , , ,00-60,94 Materiál , , ,70 26,57 Nákup zboží , , ,90 18,13 Poštovné , , ,00-69,78 Ostatní náklady , , ,30 185,40 Celkem , , ,48 28,18 Rozdíl výnosy - náklady ,89 Kč 5.2 Položka nákladů v rozpočtu Tuto položku uvádím v práci nejen za rok 2009, ale za období proto, že mi umožňuje porovnat její vývoj v organizaci; tedy zda má tendenci stoupající nebo klesající, či je konstantní. Z analýzy nákladů je jasné, že nejvyšší podíl nákladů ve sledovaných letech zaujímají Osobní náklady zahrnující hrubé mzdy kmenových zaměstnanců, odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, náklady zaměstnavatele na stravné zaměstnanců a mzdové náklady na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce. Jejich podíl se na celkových nákladech pohybuje od 44 do 61 %. Další v pořadí jsou Služby celkem s podílem na celkových nákladech od 19 % po 36 %. Výše této položky je závislá nejenom na množství získaných projektů, ale rovněž na zaměření projektu, jaký podíl mají služby na realizaci jednotlivých projektů. Daně a poplatky s podílem od 0,17 do 0,30 % jsou v pořadí poslední. 15

16 5.3 Položka výnosů v rozpočtu Také tuto položku uvádím za časové období Umožňuje mi sledovat jednotlivé pozitivní ukazatele vývoje. Značný podíl na výnosech společnosti mají Tržby za vlastní výkony, které se pohybují od 45 do 58 % podílu, což je v některých letech více než polovina výnosů. Vysoký podíl Přijatých dotací přibližující se rovněž polovině výnosů v letech 2006 a 2007 je způsoben množstvím získaných projektů. V roce 2003 až 2005 se tento podíl pohybuje od 22 do 32 %. Přijaté příspěvky (dary) od 6 do 17 % - se v těchto letech do celkové výše výnosů významně zařadily. Ostatní položky jsou svým podílem nevýznamné. Aktivace souvisí s přechodem společnosti z jednoduchého na podvojné účetnictví. 16

17 5.4 Vývoj hospodářského výsledku a přijatých dotací V kapitole rozpočtu uvádím i vývoj hospodářského výsledku za roky Tabulka názorně uvádí vliv přijatých dotací na vývoj hospodářského výsledku, úspěšnost dotací kopíruje vývoj hospodářského výsledku střediska. Ne každá dotace je financována ze 100 %, pak ji musíme vlastní činností doplnit o další finance, aby mohl být daný projekt uskutečněn. Proto se také může stát, že hospodářský výsledek je negativní (např. i v minusové částce). Žádná dotace není zisková, slouží spíše jako prostředek k úspěšnému provedení plánovaného projektu, tedy i naplnění poslání střediska. Propad (v tabulce rok 2004) nastal proto, že se naší organizaci nepodařilo získat žádnou dotaci. 17

18 Vývoj hospodářského výsledku a Přijatých dotací Kč Přijaté dotace Hospodářský výsledek rok 5.5 Zpráva o činnosti v roce 2009 Závěrem této kapitoly konkterituzuji činnosti, které korespondují s rozpočtem v roce 2009, uvádím počty uskutečněných akcí a ověřitelné počty účastníků. Tento údaj je základem pro plánování činností ve středisku v následujícím roce. ekologické výukové programy: proběhlo 465 programů pro 9012 účastníků, terénní exkurze v počtu 19 pro 380 účastníků, akcí pro děti a mládež 6, účastníků 720, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky celkem 3, účastníků 140, osvětových akcí pro veřejnost 21, účastníků 1462, ekoporadenské služby, poskytnuto 301 dotazů, služby v rámci turistického informačního centra, 817 návštěvníků, publikační činnost: 6 aktivit s počtem 4043 kusů, odbornou praxi absolvovalo 9 studentů. 18

19 6 FAKTA FINANČNÍCH TOKŮ 6.1 Vybrané účetní položky V této kapitole zdůrazním účetní položky, které mají výrazný finanční vliv na chod střediska. Jako podklad k fundraisingu se dají použít také ty účetní položky, které používají jeho metody. 6.2 Tržby za vlastní výrobky Tvoří sice malé procento k celkovému ročnímu objemu financí, ale pokud vydáme z vlastní dílny nějaký metodický materiál, výukovou pomůcku, což bývá jedenkrát za dva roky, tak to pro nás představuje velmi velké PR. Tuto činnost využiji při získávání dárců. Může vést k vytvoření vztahu mezi dárcem a organizací. Dárce bude našimi materiály tak potěšen, že s námi naváže dlouhodobou spolupráci. Tržby za vlastní výrobky ,10 % 1, ,79 % 2, ,40 % 2, ,00 % 2, ,00 % 2, ,00 % 1, ,00 % 0,00 19

20 6.3 Tržby z prodeje služeb V této položce jsou zahrnuty smlouvy např. s AOP ČR, Karpatská úmluva, zakázky související především s aktualizací naučných stezek, spolupráce při tvorbě metodik. Jsou to finance, které získáváme od orgánů samosprávy. Subjekt zajistí finance, my provedeme realizaci. Pokud je organizace spokojena s naší činností, je předpoklad, že v následujícím roce si činnost objedná opět. Tržby z prodeje služeb ,20 % 51, ,50 % 47, ,24 % 52, ,50 % 45, ,50 % 46, ,50 % 54, ,00 % 45, Tržby za prodané zboží Položka Tržby za prodané zboží je procentuálním vyjádřením rovněž malá, ne však zanedbatelná. Představuje totiž komunikaci (osobní, telefonickou či ovou) s klientem. Tento způsob komunikace je osobnější a může klienta získat pro další případnou spolupráci. Tržby za prodané zboží ,00 % 3, ,50 % 4, ,00 % 3, ,00 % 1,66 20

21 ,00 % 1, ,50 % 2, ,00 % 2, Přijaté příspěvky a dary Tato kategorie spadá do pyramidy individuálních dárců. To je způsob, kdy z nahodilého dárce se stává takový, kterého už ani neoslovujeme a sám přichází s finanční či jinou podporou naší organizace. V letech, která zde uvádím, jsou patrné značné rozdíly. K takové nevyváženosti dochází z toho důvodu, že jde o lidský faktor, který se těžce vyhledává a ještě hůře zachovává jako stálý mecenáš. Správní rada, která působí v našem středisku jako statutární orgán naší NNO, by mohla být právě takovým dárcem. Je do hloubky zasvěcena do našich projektů i problémů s tím spojených, takže by se dalo předpokládat, že její podpora bude největší. To bohužel není pravidlo, protože financování našich akcí není jejich náplň práce, oni zde spíše působí jako pasivní pozorovatelé, možná se bojí sami více projevit či angažovat. Přijaté příspěvky (dary) ,40 % 9, ,66 % 17, ,69 % 6, ,00 % 0, ,00 % 2, ,00 % 0, ,00 % 4,15 21

22 6.6 Provozní dotace Zde jsou zohledněny projekty, které mají při podpisu smlouvy srozumitelně stanoveno, že jejich čerpání vychází z dotačního titulu. Mnohdy se dostanu do situace, že v určitém projektu vystupujeme jako subdodavatelé a podle účetního hlediska a názoru paní auditorky se takto podepsaná smlouva nechová jako provozní dotace, ale spadá do jiné kategorie (např. Tržby z prodeje služeb). I přes účetní kritérium jsou procenta k celkovému ročnímu výnosu velmi vysoká. Provozní dotace ,00 % 22, ,00 % 26, ,32 % 32, ,46 % 49, ,52 % 47, ,60 % 40, ,00 % 48,70 22

23 7 ZVOLENÝ ZDROJ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ V práci uvádím jeden z plynulých toků financí do střediska (10 měsíců v kalendářním roce), který má vliv na cash flohw střediska. Jedná se o výuku ekologických výukových programů, viz bod , jejichž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Také tato činnost je pravidelně diskutována při konání správní a dozorčí rady střediska. My totiž na rozdíl od ostatních environmentálních center poskytujících ekologickou výchovu za dětmi na výuku dojíždíme. Naše dojíždění tím představuje další zvýšené náklady v podobě služebního auta a času lektora, který stráví na cestě. Jen zřídka dojíždějí děti k nám na středisko. Prostory přednáškového sálu, ve kterém výuku zajišťujeme, jsou vhodné pro skupinu do 25 dětí. Pokud k nám přijedou dvě třídy v podobě naplněného autobusu, což představuje 45 dětí, musíme pro druhou skupinu zajistit náhradní program. V případě hezkého počasí provádíme výuku v zámeckém parku obě skupinky nejraději učíme venku v přírodě. Co však dělat, když je objednávka v zimních měsících, a nebo nám počasí neumožní uskutečnit venkovní program? Na náměstí, kde sídlíme, se nachází městské muzeum, o 300 metrů dál je hvězdárna a také velmi atraktivní Baťův kanál. Se všemi uvedenými subjekty je spolupráce navázána, ale tím, jak se zde mění pracovníci, je potřeba ji neustále obnovovat a udržovat aktivní. 7.1 Počty účastníků Jedná se o děti mateřských a žáky základních a středních škol, kteří se zúčastnili našich aktivit. Při sestavování programů se snažíme vyjít vstříc účastníkům a navázat na příslušný rámcový vzdělávací program, podporovat rozvoj klíčových kompetencí. V rámci našich možností jej přizpůsobujeme jednotlivým školním vzdělávacím programům a potřebám škol. EVP probíhají pro mateřské školy v délce 60 minut, pro ostatní účastníky minut, v případě terénních exkurzí je délka stanovena podle náročnosti terénu na dopolední čtyřhodinovou exkurzi nebo šestihodinovou exkurzi. V tabulce je vidět, že klesly počty účastníků. Je to způsobeno poklesem počtu dětí ve třídách. 23

24 7.2 Finance z EVP Financování ekologických výukových programů je rozděleno do dvou fází. V té první si účastníci hradí předem známý poplatek za dobu trvání výuky. V letošním roce byla částka zvýšena o 3,- Kč na účastníka a stanovena na jednu vyučovací hodinu na 18,- Kč. Pokud výuka probíhala dvě vyučovací hodiny, činila částka 30,- Kč. V druhé fázi se středisko přihlásí do tříleté veřejné zakázky s názvem Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. NS administruje servisní organizace Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, jejímž jsme členem. V letech byl program financován Ministerstvem životního prostředí a nově Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obě ministerstva poskytla na realizaci zakázky 5 milionů Kč. Pro rok 2011 je již známo, že Ministerstvo životního prostředí zakázku poníží o 10 % a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se nebude finančně podílet. 24

25 7.3 Procentuální podíl EVP Tato tabulka znázorňuje porovnání výnosů u ekologických výukových programů k celkovému objemu výnosů střediska v daném roce. Pro další rozhodování při řízení organizace by bylo velmi přínosné provést rozbor tohoto typu u všech činností společnosti viz body práce , a celkový objem výnosů výnosy z VP podíl v % , ,00 6, , ,00 12, , ,92 12, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 17, , ,00 14,13 25

26 Přestože podíl v procentech k celkovému objemu výnosů netvoří vysoké procento, tento finanční tok představuje pravidelnost a to je pro nás důležité. Už na tomto základě mohu provádět rozhodnutí. Například pracovník, který má v náplni lektorskou činnost, zůstane i nadále kmenovým zaměstnancem, ale mohu si také nasmlouvat externího lektora či plánovat rozšíření nabídky EVP. 26

27 8 VÝVOJ A VYHLÍDKY STŘEDISKA NA LÉTA V práci se neopírám o podklady z roku Kalendářní rok je sice u konce, ale podklady mi neprošly ještě auditem. Tudíž s nimi nemohu pracovat a nakládat jako s uzavřeným souborem. V předchozí části práce uvádím, jaké činnosti nabízíme veřejnosti, jaké metody práce u toho využíváme. Snažíme se o co nejzajímavější formu, která by přitáhla zájem o naši práci, a naší organizaci tak zajistila dobrý hospodářský výsledek. Používané formy práce: interpretační plán regionu Jihovýchodní Moravy, průvodcovská služba, výběr činností (např. volba mezi přednáškami, exkurzemi apod.). A jaké jsou vyhlídky střediska na následující léta? K tomu, aby docházelo k naplňování poslání střediska, je zapotřebí řadu věcí a přístupů změnit. Činnosti střediska, které byly před 10 lety různými skupinami hodnoceny na výbornou, nejsou v současné době již plně dostačující. Budu konkrétní: týká se to např. naší stávající nabídky ekologických výukových programů a exkurzí. Pokud nezaznamenají zásadní, byť třeba i bolestivou změnu (neboť se vše vyvíjí, dochází ke změnám, jsou objevovány nové skutečnosti), může se stát, že ztratíme dobrý kredit organizace, který během svých let získala. Co proto uděláme, jaké jsou možnosti, způsoby? Vyjdeme z analýzy jednotlivých tabulek, což nám ukáže, která činnost přinesla dobrý hospodářský výsledek naší organizaci. Plán činnosti do budoucích let tedy zaměříme na to, abychom získávali nové nápady (školení, studium apod.), kreativní spolupracovníky (pohovory, inzeráty aj.) a také dostačující finanční zdroje, které nám tohle všechno umožní. Vím proč a co mám nabízet a také komu 8. Zdánlivě jednoduchá věta, uvnitř je však skryta spousta práce. 8 Citace Iva Jupy, pracovní dílna školení fundraisingu. 27

28 Zavedení nových metod při práci střediska uvádím jen stručně v několika bodech, na kterých se dají uplatňovat nástroje fundraisingu. Osnova modelu v krocích: Poslání NNO Situační analýza o Analýza SWOT o Zdroje příjmů Finanční potřeby Metody fundraisingu Marketingový mix Zdroje a rozpočet 28

29 9 ZÁVĚR Téma práce bylo vybráno na základě každodenních zkušeností s vedením nevládní neziskové organizace. Podnětem pro napsání byla celá řada problémů, které řeším při chodu střediska, primárně při zajištění financí pro středisko, a s tím také udržení kvalitního týmu pracovníků. Jako překážka se jeví také minimální komunikace, vlastně spíše nepříliš aktivní účast členů správní a dozorčí rady na chodu střediska. Cílem této práce z funkčního studia Úspěšný ředitel Klíče pro život bylo shrnout prvky právní normy OPS, jejího vzniku, zpracovat analýzu finančních toků organizace v letech , provést rozbor jednotlivých činností, nahlédnout do případných nových metod při financování střediska a jeho fungování. Díky rozboru jednotlivých dat vidím práci naší organizace přehledněji a také z toho jasně vyplývá, co musíme v budoucnu podniknout z hlediska fundraisingu. Analýzu let jsem si vybrala záměrně proto, abych mohla porovnat finanční toky střediska v době, kdy ve vedoucí pozici byla má předchůdkyně, a jak se vedlo středisku za mého působení. Jakmile jsem si porovnala obě období, zjistila jsem, že je třeba se aktivně začít zabývat fundraisingem. Buď můžeme zaměstnat člověka, který by se přímo touto činností zabýval, případně se sami intenzivně věnovat zajištění financí pro fungování naší organizace. Pokud tohle neučiníme, může se stát, že se dostaneme do velkých finančních problémů a nebudeme moci uskutečňovat svoje aktivity v tom rozsahu, na jaký jsme zvyklí. Členy správní rady více zaangažuji do jednotlivých činností střediska, představím jim metody fundraisingu a nástroje jeho uskutečňování. Seznámím je s finanční analýzou naší organizace, aby získali ucelený přehled, který jim pomůže zorientovat se ve finanční problematice fungování střediska. Dobrá znalost souvislostí, všech ovlivňujících faktorů a potenciálních ohrožení je základ pro úspěšné řízení střediska, čímž dojde k naplnění jeho poslání. 29

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s.

ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. ZAKLÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Botič o.p.s. Jediný zakladatel: Ing. Jan Chvátal r.č. 790220/0372 trvale bytem: Čestlická 67, 251 01 Dobřejovice ve smyslu 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s.

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Destinace Třeboňsko o.p.s. čl. I Založení a vznik společnosti 1. Dne 10.7.2008 ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsaná

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 248/1995 Sb. Parlamentu České republiky o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů zpet na puvodni stranku Schváleno (Vydáno): 28.09.1995 Účinnost od: 01.01.1996

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut)

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) STATUT obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) vydaný na základě zák. č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Medindex o.p.s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Obecně prospěšná společnost Medindex o.p.s. je právnickou osobou založenou dle zákona č.248/1995 Sb. v jeho

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více