Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc."

Transkript

1 Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

2 Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů Zemědělství v podnikatelském prostředí agrobyznysu 2. Společná zemědělská politika Evropské unie Východiska původní SZP Základní etapy vývoje SZP Implementace SZP v podmínkách českého zemědělství 3. Formování Společné zemědělské politiky po roce 2013 Základní problémy v dnešním zemědělství Celkový přístup a strategie reformy SZP po roce 2013 Koncepce nástrojů SZP Aktuální řešené problémy v ČR

3 1.. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů Zemědělství v podnikatelském prostředí agrobyznysu

4 Zemědělství v současné etapě vývoje Obecně: Míra i formy využití přírodních zdrojů v soustavách zemědělství jsou podmíněny stupněm ekonomického rozvoje společnosti, který současně dává impuls pro volbu priorit strategie zemědělské politiky, odpovídající potřebám řešení problémů dané etapy vývoje.

5 Zemědělství v současné etapě vývoje Přebytek Výroba Spotřeba g b g Přírodní zdroje (prostor, půda, voda, Vzduch, podnebí) Přebytek b Nedostatek g Zaměstnanost vnímání přírody b Nedostatek Zemědělské produkty (potraviny, suroviny)

6 SPECIFIKA SEKTORU A FORMOVÁNÍ TRHŮ ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA JAKO FAKTOR NABÍDKY = rozhodující primární výrobní faktor = nerozmnožitelná, její výměra je v zásadě dána plochou zemského povrchu, který lze zapojit do zemědělského obdělávání nezaměnitelná jiným výrobním faktorem (na dané úrovni poznání, technologie a techniky) je živým organismem a aktivním činitelem zemědělského výrobního procesu na rozdíl od ostatních výrobních faktorů a vstupů se neopotřebovává, naopak její úrodnost se může zvyšovat při vhodném způsobu obdělávání Je zemědělství jako výrobní odvětví v dnešní době důležité i pro Evropu??

7 SPECIFIKA SEKTORU A FORMOVÁNÍ TRHŮ Globální problém - degradace půd Půdy s nedostačující zásobou vody a využívané pro zemědělství celkem Kontinent Celkem (mil. ha) Degradovaná oblast (mil. ha) Degradovaná oblast (%) Afrika 1 432, ,84 73,0 Asie 1 881, ,70 69,7 Austrálie 701,21 375,92 53,6 Evropa 145,58 94,28 64,8 Severní Amerika 578,18 428,62 74,1 Jižní Amerika 420,67 305,81 72,7 Celkem 5 159, ,17 69,0

8 GLOBALIZACE A JEJÍ VLIV NA ZMĚNY V AGRÁRNÍM SEKTORU 2. NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Faktory ovlivňující nabídku v zemědělství - Cena produktu (rozhodnutí mnoha výrobců o využití půdy diferencované kvality!!) - Cena dalších produktů, které podnik může vyrábět (vztahy produkt-produkt při využití půdy) - Cena výrobků produkovaných společně (mléko-maso, mákmakovina, len semeno-stonky) - Náklady na produkci (ceny a využití faktorů intenzita) - Úroveň technologie (technologie + vliv šlechtění, výzkum, vývoj růst výnosů při dané úrovni vstupů) - Cíle výrobců (ne vždy zisk - viz sociální struktura) - Očekávání změny cen produktu - Nepředvídatelná rizika (počasí, choroby, škůdci + spojení s časovými a reprodukčními problémy v přizpůsobení

9 GLOBALIZACE A JEJÍ VLIV NA ZMĚNY V AGRÁRNÍM SEKTORU 2. NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY K dalším specifikům nabídky v zemědělství Počet podniků (farem) a využití půdy různé kvality: při poklesu cen - marginální výrobci z trhu půda ladem (přebytečná), nebo rozdělena mezi úspěšnější producenty nabídka nemusí nutně klesat, podstatně silnější je zde vliv poptávky Velikost podniků (farem): promítá se obecně - vliv úspor z rozsahu na velkých a malých farmách - rozdíl v intenzitě výroby, intenzivní a extenzivní typ hospodaření, - rozdílná možnost reakce na vývoj tržních cen, vliv jednotkových nákladů, konkurenceschopnost výrobců nabídka je podmíněna strukturální volbou

10 SPECIFIKA SEKTORU A FORMOVÁNÍ TRHŮ VÝVOJ POPULACE JAKO FAKTOR POPTÁVKY Diferencovaný vývoj (rozvinuté x rozvojové země), promítá se do rozdílů 1. v úrovni nabídky a poptávky, prostorový nesoulad 2. v úrovni a struktuře poptávky, vyvolané změnami ve věkové struktuře struktuře a příjmu sociálních skupin obyvatelstva chuťových zvyklostech daných oblastí a jejich změně rozvoji liberalizace agrárního trhu a ve vývoji agrobyznysu ve světě (globalizace) Ve střednědobém výhledu se očekává zdvojnásobení poptávky po potravinách

11 SPECIFIKA SEKTORU A FORMOVÁNÍ TRHŮ Vývoj světové populace (FAO) Rok Celkem (mil.) Svět Rozvinuté země Rozvojové země R.růst (mil.) Roční růst (%) Celkem (mil.) R.růst (mil.) Roční růst%) Celkem (mil.) R.růst (mil.) Roční růst (%) , , , , , , , , , , , , , , ,55

12 SPECIFIKA SEKTORU A FORMOVÁNÍ TRHŮ Specifika poptávky na agrárním trhu Odvozena od poptávky po finálních produktech vývoj poptávky po potravinách a zemědělských surovinách není lineárně závislý z hlediska množství, času, ani místa, Má nízkou cenovou a důchodovou pružnost = spotřeba potravin má dané hranice minimální i maximální spotřeby (fyziologické limity) Změna tržní ceny za jinak nezměněných podmínek, nevyvolává zásadní změny v objemu spotřeby potravin, Při růstu příjmů (a vysokém stupni nasycenosti potravinami) klesá přírůstek výdajů za potraviny na jednotku přírůstku důchodů obyvatelstva = podíl výdajů za potraviny z důchodů obyvatelstva v dlouhodobém vývoji klesá.

13 SPECIFIKA SEKTORU A FORMOVÁNÍ TRHŮ Příjem obyvatel v reakci na růst ceny potravin Podíl výdajů za potraviny Medián mezd dle krajů 30,0 MSK PHA STČ 25,0 ZLK JHČ ,0 OLK PLK 15,0 0 JHM KVK 10,0 VYS ULK 5,0 PAK LBK 0,0 nízký příjem střední příjem vysoký příjem v roce 2009 DPH 14 % DPH 17,5 % HKK

14 GLOBALIZACE A JEJÍ VLIV NA ZMĚNY V AGRÁRNÍM SEKTORU 2. NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Specifika v nabídce i poptávce se projevují na agrárním trhu nerovnováhou v čase - poptávka rovnoměrná, nabídka (vlivem sezónního charakteru výroby, zejména rostlinné), nerovnoměrná. Proto se v čase mění i tržní ceny, vznikají podněty ke skladování, konzervování apod. většiny zemědělských a potravinářských výrobků, - v místě (prostoru) - poptávka koncentrována do velkých spotřebitelských center, nabídka je rozložena plošně. Rozdílné ceny komodit z hlediska místa (oblastí, vzdálenosti od zpracovatele). Vznikají podněty pro přepravu zemědělské produkce. - proces vzájemného přizpůsobování na dílčích trzích probíhá v čase s různými zpožděními mezi změnami tržní ceny a změnami množství poptávky a nabídky

15 PRODUKČNÍ A CENOVÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE TRHU EU Formování agrárního trhu obecně Agrární trh dlouhodobý vývoj Vývoj cen pšenice Poptávka Nabídka

16 GLOBALIZACE A JEJÍ VLIV NA ZMĚNY V AGRÁRNÍM SEKTORU 2. NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Utváření rovnováhy na agrárním trhu konkurence napříč trhem S P 1 P 3 P P 2 A E D F B C P 0 D Q 0 Q Q Q Q 2 3 1

17 GLOBALIZACE A JEJÍ VLIV NA ZMĚNY V AGRÁRNÍM SEKTOU 2. NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Co dnes ovlivňuje zemědělský podnik? TECHNOLOGIE PRÁVNÍ SYSTÉM KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ EKONOM. SÍLY TRŽNÍ SÍLA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ KONKURENTI GLOBALIZACE POLITICKÉ SÍLY ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK Půda, práce, kapitál PŘÍSTUP NA TRH SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ NORMY LIDÉ

18 Typické znaky změn v agrárním sektoru Posílení úlohy a změna priorit ve struktuře poptávky po zemědělských produktech v globálním i lokálním rozměru Rostoucí vliv tržní struktury celého agrobyznysu na formování agrárních trhů v nadnárodních komoditních vertikálách a sítích Rozšiřování systémů kontroly nejsilnějšími, zpravidla finalizujícími články + rozvoj forem mimotržní koordinace činností v rámci komoditních vertikál/sítí, hybridní formy organizace Zaměření na efektivní fungování celého řetězce, tvorba systémů výroby potravin od užití přírodních zdrojů pro výrobu zemědělských produktů/surovin a jejich zhodnocení až do podoby finálních výrobků žádaných konečným spotřebitelem

19 NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY AGROBYZNYS RÁMCOVÉ VYMEZENÍ 1. zemědělská prvovýroba, lesnictví, vodní hospodářství, 2. potravinářský a další zpracovatelský průmysl 3. krmivářský průmysl 4. služby pro zemědělství a potravinářský průmysl (nákup, zásobování, opravárenství, šlechtitelství a semenářství, plemenářství, služby, výzkum, poradenství atd.) Agrárně potravinářský komplex 5. dodavatelská odvětví vstupů do zemědělství a potravinářství (specializované strojírenství, chemie, energetika atd.) Agrárně průmyslový komplex 6. potravinářský obchod a veřejné stravování. Agrobyznys

20 NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Základní subjekty a vazby v agrobyznysu Věda, výzkum Biologické vstupy Velkoobchod pro vlastní distribuci Spotře bitelé Zemědělské podniky Nákupci zem. produktů Zpracovatelé I. fáze PP Zpracovatelé II. fáze Obchodní místa Potravinové služby Velkoobchod distribuce ost.odběratelé Zákaz níci

21 NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Typy trhů v agrobyznysu Naturální vztah Trh zemědělských výrobků Výrobce Spotřebitel Výrobce Trh Zpracovatelé Trh Nákupní organizace Trh Surovino-potravinářský trh Trh Zprostředkovatelé Výrobce Spotřebitel Trh Trh potravinářských výrobků Potravinářské podniky Trh Spotřebitelé Velkoobchod. podniky Trh Obchodní podniky Trh

22 NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY ALE!!! ZÁSADNÍ ZMĚNA V POSTAVENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Nabídkový řetězec produkce formovala nabídku rozhodující kvalita půdy a výroba, lineární systém Vstupy Zeměděl. produkty 1.zprac. 2.zprac. Potrav. zboží Poptávkový řetězec poptávka motivuje výrobu informace o poptávce, analýzy, koordinace a dohody týkající se využití celkových zdrojů Vstupy Zeměděl. produkty 1.zprac. 2.zprac. Potrav. zboží

23 NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY Příklad: Potravinový řetězec ConAgra Vstupy Zeměděl. produkty 1.zprac. 2.zprac. Potrav. zboží Biotechnologický vývoj, produkce a prodej osiv a agrochemikálií Mletí obilí Manipulace a doprava obilí Produkce drůbežích brojlerů Výroba krmných směsí Porážky skotu a prasat hovězí a vepřové maso Distribuce potravin v obchodních značkách

24 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A TRŽNÍ STRUKTURA AGROBYZNYSU Příklad: Smithfield Foods - tvorba světové sítě kapitálové propojení v Evropě

25 PŘÍKLAD KONKRÉTNÍ KOMODITNÍ VERTIKÁLY Příklad: Rozhodující světová produkční centra Globální toky prodeje vepřového masa, Výše zmíněné problémy již nejsou záležitostí jednoho státu, ani jednoho světadílu Rozhodující světová produkční centra (GIRA): Červené šipky: pokles do roku 2015 Modré šipky: nárůst do roku 2015 Přerušované modré šipky: nové trhy do roku 2015 strana 25

26 NABÍDKOVĚ A POPTÁVKOVĚ DETERMINOVANÉ MODELY CHARAKTERISTIKA MODELŮ Z HLEDISKA PRVOVÝROBY Tradiční koncepce nabídkově orientovaný model Nová koncepce poptávkově orientovaný model zemědělství je zemědělská výroba komodita jako konečný výrobek výrobní podmínky, půda, kapitál kvalita půdy, technologie, stavby trh: neosobní vztahy / otevřené trhy převážně adversní obchodní vztahy vstupy od mnoha různých dodavatelů tlak na zvyšování ceny produktu rozhodující riziko: selhání trhu (ceny) postavení v systému: nezávislost charakteristika podnikání - stabilita rozhodující znalosti: technické využívání a čerpání přírodních zdrojů zemědělství je součást výroby potravin komodita jako surovina požadavky zákazníka lidé, znalosti, informace, strategie osobní kontakty na bázi kontraktů korektní, přátelské obchodní vztahy nákup zpravidla od jednoho zdroje preference snižování nákladů rozhodující riziko: selhání vztahů interakce s partnery změna, flexibilita ekonomické a komunikační užívání a ochrana přírodních zdrojů

27 Změna podnikatelského prostředí Spotřebitelé - domácnosti Rozhodující: Veřejné stravování ceny suroviny Ostatní a především odbytová transakční náklady místa Pro výsledek Supermarkety podniku zapojeného v rámci sítě Nákupní oddělení roste důležitost vlastností sítě, její 2. rozsah fáze zpracování a výkonnost 1. fáze zpracování Nákup a odbyt Zem. podniky

28 2. SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Východiska původní SZP Základní etapy vývoje SZP Implementace SZP v podmínkách českého zemědělství

29 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU PROČ PRÁVĚ ZEMĚDĚLSTVÍ? Poválečná situace v Evropě Nedostatek potravin Komplikace v mezinárodním agrárním obchodě Přídělové systémy na potraviny Narůstající monopolní pozice navazujících odvětví Hlavní cíle agrárních politik Zajistit soběstačnost ve výrobě hlavních zemědělských produktů a potravin Řešit příjmovou disparitu zemědělců Oslabit narůstající vliv monopolní a oligopolní struktury dodavatelských a odběratelských odvětví na snižování cen zemědělských produktů

30 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU FÁZE INTEGRAČNÍHO PROCESU V EVROPĚ 1. východiska integračních procesů na základě výsledků 2. světové války ( ) 2. první sektorová a horizontální integrace ( ), 1952 ESUO, 1957 Římské smlouvy - Euratom, EHS zakládající členové: Benelux, Francie, Německo, Itálie (EU 6) 3. etapa ekonomického a sociálního rozvoje a integrační dynamiky ( ) 4. prohlubování integračního procesu ( ) Velká Británie, Irsko, Dánsko (EU 9) 1981 druhé rozšíření: + Řecko (EU 10)

31 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU FÁZE INTEGRAČNÍHO PROCESU V EVROPĚ 5. oživení integrační dynamiky a rozšíření teritoriálního rozměru ( ) 1986 třetí rozšíření: + Portugalsko, Španělsko (EU 12) 6. formování Evropské hospodářské, měnové a politické unie ( ) čtvrté rozšíření: + Rakousko, Finsko, Švédsko (EU 15) 7. další významné rozšíření teritoriálního rozměru páté rozšíření: + ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Kypr, Malta (EU 25) 2007 šesté rozšíření: + Rumunsko, Bulharsko (EU27)

32 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Strategický význam odvětví jedno z prvních témat Komunitární charakter = členské státy delegovaly pravomoc k výkonu zemědělské politiky na úroveň Společenství a nemohou provádět vlastní národní zemědělskou politiku, kromě těch jejích částí, které jsou ponechány v národní působnosti. Role vlád a národních parlamentů je tak přenesena v zemědělské oblasti na mezivládní úroveň EU

33 AGRÁRNÍ POLITIKA TEORETICKÁ VÝCHODISKA TVORBA KONKRÉTNÍ AGRÁRNÍ POLITIKY VIZE A STRATEGIE znalost a objektivní hodnocení prostředí vnější, vnitřní faktory a procesy, dynamika, tendence vymezení cílů, možné varianty přístupů a cest k jejich naplnění v konkrétním časovém období LIMITUJÍCÍ 2 SKUPINY FAKTORŮ podmínky pro provozování zemědělské výroby v dané oblasti ekonomická úroveň dané země a charakter celkové (globální) hospodářské politiky,

34 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU VÝCHODISKA FORMOVÁNÍ SZP Ekonomické souvislosti a argumenty volby nástrojů Nízká úroveň samozásobení zemědělskými výrobky Sociálně ekonomická struktura s převahou malých rodinných farem Nerozvinutá dopravní infrastruktura imobilita pracovníků Záchranná sociální síť zabezpečovala částečnou ochranu dělníkům, nikoliv zemědělcům Zabezpečení přímé podpory důchodů velkému počtu malých rolníků by přineslo mimořádné náklady transferu

35 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU ŘÍMSKÉ DOHODY (čl.38 47) Zvýšit produktivitu zemědělství cestou technického rozvoje zabezpečením racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálním využitím výrobních faktorů, zvláště PS Zajistit zemědělskému obyvatelstvu přiměřenou životní úroveň, zejména zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství Stabilizovat agrární trhy Zaručit dostatečnou nabídku potravin soběstačnost Zajistit obyvatelstvu (spotřebitelům) plně dostačující potřebu potravin za přiměřené ceny Vytvořit jednotnou zemědělskou politiku

36 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU KONFERENCE VE STRESE červenec 1958 Závěry a doporučení Upravit společný cenový systém tak, aby zemědělci získávali stejný výtěžek za svou zemědělskou produkci Ceny udržovat nad úrovní světových cen Přetvořit strukturu zemědělství v Unii tak, aby vzrostla její konkurenceschopnost, přičemž nesmí dojít k podkopání tradičního charakteru evropské rodinné farmy Vytvořit společný finanční režim pro SZP (všechny státy přispívají do společného centrálního fondu pro podporu trhu) Pevné stanovování institucionálních cen - stabilita

37 AGRÁRNÍ POLITIKA TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁKLADNÍ KRITERIA PRO VÝBĚR NÁSTROJŮ Je třeba rozhodovat minimálně o Úrovni (výši) podpory Typu a kombinaci nástrojů Důsledcích působení vybraných nástrojů = o účinnosti jednotlivých nástrojů! Zvažovat nejen výdaje (přímé a nepřímé transakční náklady), ale celé ekonomické náklady, deformační účinky dotací a snažit se o minimalizaci falešných tržních signálů

38 AGRÁRNÍ POLITIKA TEORETICKÁ VÝCHODISKA NÁSTROJE REDISTRIBUCE = DOTACE= Vlastnosti vytvářejí transfery, které odrážejí změny v rozdělování důchodu vyvolávají ekonomické náklady, spojené s jejich uplatněním a tím ovlivňují rozdíl mezi výdaji společnosti na danou dotační politiku a jeho projevem v důchodu příjemce v různé míře ovlivňují (deformují) signály trhu

39 AGRÁRNÍ POLITIKA TEORETICKÁ VÝCHODISKA Dopady zavedení dotace obecně P d s p o Původní cena p n s A B Q o p n s - p n d p n Původní množství Dotace Nová cena p o C Q n Nové množství D p n d E F Přebytek výrobce: Spotřebitelský přebytek: Státní rozpočet: Celkový efekt: (A+B) (D+E+F) - (A+B+C+D+E+F) -C Q o Q n Q

40 AGRÁRNÍ POLITIKA TEORETICKÁ VÝCHODISKA NÁKLADOVÉ CHARAKTERISTIKY základních typů dotací Nástroj Přímé náklady deformace transakce Nepřímé náklady transakce Přímé dotace do důchodu 0 velmi vysoké velmi vysoké Proporcionální dotace primárních faktorů nízké vysoké vysoké Dotace výstupu/vstupu vysoké nízké vysoké Podpora tržních cen vývozce velmi vysoké nízké nízké dovozce velmi vysoké velmi nízké záporné

41 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU Strategie a použité nástroje v původní SZP 1. Výrazná orientace na přímou podporu cen v zemědělství Garantované ceny a rozdílové příplatky při poklesu tržní ceny Uplatnění intervenčních nákupů a prodejů, financování tvorby zásob v zájmu stabilizace cen placených zemědělcům 2. Podpora restrukturalizace modernizační plány u vybraných komodit a na jejich základě poskytování dotací k cenám vstupů 3. Podpora zemědělských příjmů a restrukturalizace pomocí dotace na příliv kapitálu (státní garance a dotace úvěrů ) s využitím prostředků Marshallova plánu na obnovu Evropy 4. Přijetí komplexních zemědělských zákonů

42 Podmíněnost nástrojů podpory cen (EU) Cílová cena Minimální dovozní cena Intervenční cena Dovozní clo Exportní dotace Světová cena Dovozy Vývozy

43 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA ETAPY 1. Položení základů SZP ( ), Římské smlouvy 57/58, konference ve Stresse (1958) principy SZP 2. Plné fungování původního modelu SZP ( ) Mansholtův plán, strukturální otázky (1968) 3. První dílčí úpravy v systému SZP, role individuálních strategií členských zemí při restrukturalizaci ( )

44 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA ETAPY 4. Zásadní reformy původního modelu Mac Sharryho reforma CAP I. (1992) Agenda 2000 CAP II (od 1999) 5. Mid Term Review (od 2003) + další reformní kroky Vliv změn vnějšího prostředí (WTO, globalizace) Vliv významného rozšíření o země SVE 6. Health Check (2009) 7. SZP Agenda 2020 (po 2013)

45 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU STRUKTURÁLNÍ POLITIKA SZP EU Mansholtův plán (60.léta) analýza a první vize strukturální politiky zemědělství pro 80 léta Cíle a formy: Modernizace zemědělských podniků a investiční příspěvky Urychlení generační výměny a restrukturalizace zemědělských podniků Podpora hospodářského a technického pokroku Nástroje: investiční podpory podnikům podpora regionálního rozvoje, poradenství, vzdělávání

46 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU ZEMĚDĚLSKÝ ZÁRUČNÍ A ORIENTAČNÍ FOND EAGGF = European Agricultural Guarantee and Guidance Fund nebo FEOGA - založen 1962 K původnímu financování opatření v rámci SZP Sekce garance (záruční) financování podpory cen Sekce orientace - spolufinancování!!!!! strukturální a sociální politiky v zemědělství 90 : 10

47 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU ZMĚNY PROSTŘEDÍ - důvody reforem původní SZP Akcelerace růstu produkce, soběstačnost v klíčových komoditách Intenzifikace s negativním vlivem na ŽP Růst přebytků, skladování v intervenčních skladech, nezbytnost dotace při sniž. přebytků Pokles světových cen zvýšení potřeby objemu exportních dotací při vývozu přebytků EU se stává čistým vývozcem zemědělských produktů mírného pásma Vysoká podpora konzervuje neefektivní strukturu

48 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU PODSTATA PRVNÍCH ÚPRAV SZP Zásahy do nabídkové strany agrárního trhu: Maximální garantované limity pro podporu produkce Množstevní kvóty na domácím trhu u některých komodit (kvotace i pro jednotlivé státy) cukr, mléko a mlékárenské výrobky Spoluodpovědnostní daně/poplatky (cukr, mléko, obiloviny) Postupné snižování podpory cen kompenzační mechanismy a nástroje 1988 zemědělská směrnice limit růstu rozpočtových výdajů garanční sekce EAGGF

49 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU SZP REFORMA CAP I. Snížení intervenčních cen obilovin, hovězího masa a mléka Omezení intervenčních nákupů Zavedení kompenzačních plateb (skot, obiloviny) Zavedení kontrolních mechanismů dodávek (set aside, kvóty, extenzifikace) Podpora předčasného odchodu do důchodu Zaměření na otázky životního prostředí 1992 R. Mac Sharry Podpora rozvoje alternativních příjmů na venkově (diversifikace činností) Snížení nároků na podporu tržních cen Pokles rozpočtových výdajů na zemědělství

50 Princip a formování Pilířů SZP Podpora cen/ Tržní opatřeni Strukturální opatření + podpora rozvoje venkova Pilíř 1 Pilíř 2

51 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU SZP REFORMA CAP II. v rámci Agendy 2000 Berlínská dohoda 1998 Příprava SZP na rozšíření EU a další kolo jednání WTO Aktualizace modelu evropského zemědělství, důraz na multifunkční úlohu zemědělství Dodržení finančního rámce a priorit rozpočtu (celkové snížení podílu výdajů na zemědělství, přesun prostředků z pilíře 1 do pilíře 2) Růst konkurenceschopnosti evropského zemědělství, pokračovat ve snižování intervenčních cen a vývozních dotací v zájmu Snižování hlubokých rozdílů mezi regiony z hlediska jejich bohatství a hospodářského rozvoje

52 AGRÁRNÍ POLITIKA TEORETICKÁ VÝCHODISKA REFORMA PODPORY CEN zapojení dalšího nástroje (stabilizace důchodů, model EU) Cílová cena Dovozní cena Kompenzační platba Světová cena Celní tarif Exportní dotace Intervenční cena Dovozy Vývozy

53 SZP EU charakteristika reforem Podpora trhu CAP I Mac Sharry 1992 Podpora trhu CAP II Agenda 2000 Podpora trhu MTR 2004 Fischlerova reforma Podpora trhu Oddělení od produkce Kompenzační platby Změna užití EAGGF Kompenzační platby Cross compliance modulace decoupled Přímé platby SAPS, SPS Strukturální opatření Rozvoj venkova Rozvoj venkova Národní obálky

54 PRODUKČNÍ A CENOVÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE TRHU EU SPOLEČNÝ AGRÁRNÍ TRH EU EU, staré a nové členské země, ČR? MÁME PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO ZAPOJENÍ V EVROPSKÉM A SVĚTOVÉM AGROBYZNYSU?

55 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU AGRÁRNÍ POLITIKA ČR PŘI VSTUPU DO EU Kodaňský summit EU základní podmínky pro zemědělství vstupujících zemí Produkční limity Přímé podpory ze zdrojů EU + možnost navýšení z národních zdrojů Celková výše zdrojů na strukturální podpory (programové dokumenty: horizontální plán rozvoje venkova, sektorový operační plán) = zvýšení přímých podpor do zemědělství ČR (2,5 5x více než dosavadní platby) Přístupová smlouva mezi ČR a EU podepsaná v Aténách (duben 2003).

56 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU V devadesátých letech zásadní změna podnikatelské struktury v ČR podnikatelská forma počet subjektů průměrná výměra % z. p. v ha soukromá hospodářství ,4 zemědělská družstva ,4 státní statky ,3 ostatní podniky ,9 C E L K E M , podnikatelská forma počet subjektů průměrná výměra % z.p. v ha 1999 soukromá hospodářství ,5 obchodní společnosti ,3 transformovaná družstva ,2 ostatní podniky 1) ,0 C E L K E M ,0

57 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU SZP A JEJÍ APLIKACE V ČR PO VSTUPU DO EU nárůst dotační podpory po vstupu ČR do EU významně přispěl ke zlepšení důchodové situace zemědělských podniků obecně podpora rozšiřování trvalých travních porostů a jejich využití pastvou skotu významně ovlivnila vývoj struktury zemědělství v méně příznivých přírodních podmínkách, zejména LFA systém dotací v němž dominují přímé platby na hektar stimuluje tendenci ke snižování intenzity chovu zvířat na jednotku plochy a tím i snižovaní intenzity zemědělství poznatky o vývoji dotací na 1 Kč přidané hodnoty a na pracovníka ukazují na významné riziko nekomplexního zjednodušeného systému plateb na jednotku plochy

58 Vývoj zemědělství ČR - využití přírodních zdrojů Vývoj rozsahu zemědělské produkce v České republice Vývoj intenzity zemědělské produkce na ha v České republice

59 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU Vývoj intenzity základních odvětví zemědělství ČR Indexy zemědělské produkce na ha z.p. ve stálých cenách 1989, (1980 =100)

60 Produkční souvislosti vývoje společného trhu EU Tempo růstu zemědělské produkce EU je v porovnání s ostatními regiony světa pomalejší, důsledkem je pokles podílu EU na světové produkci. Vývoj má odlišné projevy v rámci samotné EU, jak v rozměru tak především v intenzitě využití základních faktorů v původních a nových členských zemích Indexy vývoje rostlinné produkce na 1 ha z.p. Indexy vývoje živočišné produkce na 1 ha z.p.

61 Vývoj intenzity rostlinné výroby v EU

62 Vývoj intenzity rostlinné výroby v EU Vývoj ha výnosů brambor (indexy, 1989 = 100) Česko Francie Německo Nizozemí Vývoj ha výnosů brambor (indexy, 1989 = 100) Česko Maďarsko Polsko Slovensko

63 Vývoj intenzity živočišné výroby v EU

64 Závěry z komparace K významnému poklesu intenzity zemědělské výroby v České republice dochází již po roce 1989 Intenzita zemědělské výroby ČR je podstatně nižší ve srovnání s rozhodujícími producenty EU = důsledkem nižší nákladová konkurenceschopnost na společném trhu Intenzita zemědělské výroby ČR stagnuje, a to na úrovni cca o 28 % nižší oproti období

65 Rozdíly v intenzitě zemědělství Intenzita zemědělské výroby a produktivita práce ve vybraných zemích EU a jejich důsledky Údaje r. 2009, zem. produkce v hodnotě ukazatele Net Production Value, v konstantních cenách let v mezinárodních dolarech (International dollars, I$).

66 Vliv intenzity v rozdílných přírodních podmínkách V období V období Přírodní podmínky Intenzita Počet podniků TZP/ha v Kč/ha TRP/ha v Kč/ha TŽP/ha v Kč/ha Podíl Přírodní % ŽV na podmínky zornění TZP v % Intenzita Počet podniků TZP/ha TPR/ha TRŽ/ha Podíl ŽV na TZP v % % zornění příznivé 1 dobré 2 LFA ostatní 3 LFA horské 4 celý soubor vysoká vysoká střední střední příznivé - 1 nízká nízká celkem celkem vysoká vysoká střední střední dobré - 2 nízká nízká celkem celkem vysoká vysoká střední střední LFA ostatní - 3 nízká nízká celkem celkem vysoká vysoká střední střední LFA horské - 4 nízká nízká celkem celkem vysoká vysoká střední střední Celý soubor nízká nízká celkem celkem

67 Důsledky rozdílů v intenzitě zemědělství Nižší intenzita intenzita se negativně projevuje i v pracovní a materiální náročnosti produkce významná část nákladů v rostlinné výrobě má charakter quasi-fixních nákladů na 1 ha = náklady spojené s přípravou půdy, založením porostů, ošetřováním, podstatná část nákladů na sklizeň zvyšování hektarového výnosu je spojeno s poklesem těchto nákladů na jednotku produktu obdobně je tomu s quasi-fixními náklady na 1 ks početního stavu zvířat ve výrobě živočišné

68 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA EU Pozice a výkonnost zemědělství v EU 27 Podíl HPH zemědělství na HDP členských zemí EU 27 (%) Rumunsko Bulharsko Řecko Litva Polsko Španělsko Maďarsko Kypr Itálie Holandsko Estonsko Portugalsko Lotyšsko Francie EU 25 EU 27 Slovinsko Malta EU 15 Rakousko Finsko Dánsko Irsko Belgie UK Slovensko Německo ČR Švédsko Luxemb UK Malta Luxemb. Belgie Německo Švédsko Dánsko Slovensko Holandsko Francie EU 15 ČR Itálie Kypr EU 25 Estonsko Španělsko Finsko Maďarsko Irsko EU 27 Rakousko Bulharsko Lotyšsko Slovinsko Litva Portugalsko Řecko Polsko Rumunsko Podíl zemědělců na celkovém počtu pracovních sil v zemích EU 27 (%) Holandsko Řecko Kypr Itálie Belgie Slovinsko Dánsko Španělsko Francie Rakousko Německo Portugalsko Lucembursko Velká Británie Polsko Maďarsko Švédsko Irsko Finsko Estonsko Slovensko ČR Litva Lotyšsko KZP a přidaná hodnota v zem. EU v na 1 ha z.p. HPH/ha z.p. output zem./ha

69 Horizontální opatření 1. Oddělení přímé podpory od produkce (decoupling) Přímé dotace založit na nárocích vyplývajících z historického referenčního období, odstranit tak vazbu na budoucí produkci Platby založit na hektarovém základě Splnění podmínek v ochraně ŽP, bezpečnosti potravin, welfare zvířat 2. Ponechání půdy v klidu set aside (10 let jako podmínka pro podporu) 3. Dynamická modulace povinná, progresivně snižovat přímé dotace 3 % ročně až na úroveň 20 % 4. Zvýšení podpory v druhém pilíři rozvoj venkova

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

rní ekonomika a politika - IV

rní ekonomika a politika - IV Agrárn rní ekonomika a politika - IV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Rapotín 23. 4. 2010 Problémy pro řešení v agrárn rním sektoru Důchod

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 C Olof S. Budoucnost SZP do roku 2020 Právní návrhy GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Návrhy SZP v detailech 4. Jak postupovat

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Nastavení přímých plateb v EU. Ing. Jaroslav Humpál

Nastavení přímých plateb v EU. Ing. Jaroslav Humpál Nastavení přímých plateb v EU Ing. Jaroslav Humpál Základní možnosti aplikace Možnost přesunu mezi pilíři U přímých plateb povinné složky a volitelné složky Povinné Základní platba Platba za ozelenění

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

SZP - Přímé platby a ostatní podpory, ekonomika. Jak dál? Ing. Jaroslav Humpál

SZP - Přímé platby a ostatní podpory, ekonomika. Jak dál? Ing. Jaroslav Humpál SZP - Přímé platby a ostatní podpory, ekonomika. Jak dál? Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Kontrola zdraví SZP a dopady do českého zemědělství Rozbor přímých plateb vyjednané kvóty a skutečnost Ostatní

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Health Check - změny tří nařízení

Health Check - změny tří nařízení Health Check - změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá

LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) ších společných politik. Jedna z nejstarší. Oběť. mová itá SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSK LSKÁ POLITIKA (SZP( SZP) Jedna z nejstarší ších společných politik Kontroverzní úspěchy vers. problémy Oběť svého vlastního úspěchu Nákladná Problémov mová Složit itá Příliš byrokratická

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Ing. Bohuslava Boučková, CSc. Katedra ekonomiky Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha Osnova příspěvku Definice a kategorie disparity

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Budoucnost SZP do roku 2020

Budoucnost SZP do roku 2020 Budoucnost SZP do roku 2020 Politická dohoda GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Zemědělst ví a rozvoj venkova Přehled 1. Proces reformy SZP 2. Výzvy a cíle politiky 3. Podrobnosti o rozhodnutích

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Hlavní výzvy Postupná náprava nejnaléhavějších nedostatků Posun k ekologičtější, spravedlivější, efektivnější a účinnější SZP Odklon od podpory příjmů a tržních

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále

Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále členské shromáždění ČSCHMS Skalský Dvůr 11/9/2013 Zdeněk Trnka odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství Aktuální stav přípravy nové SZP 25.6.2013

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Zaměstnanost v zemědělství ve vztahu k rozvoji venkova. Tomáš Doucha Daniela Spěšná, Jan Drlík Tomáš Ratinger

Zaměstnanost v zemědělství ve vztahu k rozvoji venkova. Tomáš Doucha Daniela Spěšná, Jan Drlík Tomáš Ratinger Zaměstnanost v zemědělství ve vztahu k rozvoji venkova Tomáš Doucha Daniela Spěšná, Jan Drlík Tomáš Ratinger Struktura A. Dosavadní vývoj agrárního trhu práce, zaměstnanosti a mezd v českém zemědělství

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek

Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Společná zemědělská politika Oldřich Dědek Evropská ekonomická integrace Institut ekonomických studií FSV UK Osnova přednášky Vznik Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy, CAP) Intervenční

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Přímé platby a SZP 2014+ dle stavu přípravy k 31.12. 2013 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova Rok 2013 finanční disciplína Rok 2014 přechodné období Otázka degrese u PP a dopady Klíčová otázka - jak

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Odhad možného výpočtu stropu pro podnik

Odhad možného výpočtu stropu pro podnik Odhad možného výpočtu stropu pro podnik V současnosti jsou diskutovány dva modely alokace přímých plateb a stanovení jejich výše pro jednotlivé členské země. Prvním z nich je takzvaný model osmdesát procent

Více