Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru"

Transkript

1 Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu Vsetín na cestě k udržitelnému rozvoji, financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu této publikace tvoří leták Charta pro občana. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. Náměty a připomínky k textu publikace, ke grantovému systému města Vsetína a k podpoře neziskového sektoru zasílejte na nebo Říjen 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN X

3 Obsah Úvodní slovo Informace o neziskovém sektoru ve Vsetíně Druhy neziskových organizací Neziskové organizace ve Vsetíně Aktivity pro neziskový sektor Administrace grantových schémat Zajišťování informačního a poradenského servisu Zpracovávání projektových žádostí organizacím Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 ve Vsetíně Projekt Charta pro občana Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Ostatní projekty na podporu neziskového sektoru Grantová schémata města Vsetína na podporu neziskového sektoru Pravidla platící pro jednotlivá grantová schémata Pravidla platící pro ostatní finanční zdroje Statistiky za realizované roky Rozpočet města Vsetína a podpora neziskového sektoru Fond veřejné podpory Dotace, příspěvky a dary poskytnuté z fondu veřejné podpory v roce Strategie města Vsetína v přístupu k neziskovému sektoru Proč je tato kapitola vůbec zařazena Strategické plánování ve Vsetíně metoda BSC Strategická mapa města Vsetína Shrnutí důležitých kroků v přístupu města Vsetína k neziskovému sektoru Informace o Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s Základní údaje o společnosti Projektová činnost Administrace grantových programů města Vsetína Hospodaření společnosti...33 Závěr...34 Použitá literatura a zdroje...35 Seznam zkratek...35 Seznam obrázků a tabulek...36 Příloha č. 1 Důležité kontakty a odkazy týkající se neziskového sektoru...37 Příloha č. 2 - Ukázka grantového schématu programu velkých grantů...39 Dříve vydané publikace a letáky...46

4 Úvodní slovo Jak to vidí starosta města Vsetína Město Vsetín se již mnoho let snaží realizovat řadu aktivit, projektů a činností, které vedou k podpoře a rozvoji kulturního, sportovního a spolkového života. To vše je neoddělitelně spjato s podporou neziskového sektoru ve všech jeho rozmanitých formách a činnostech. Profesionální i dobrovolní pracovníci spolků, sdružení, neziskových společností, církevních a dalších neziskových organizací poskytují služby v sociální oblasti, pomáhají v tělovýchovných jednotách, pracují s mládeží či dětmi, organizují kulturní, sportovní či společenské akce a další činnosti. Většina z nich pracuje zcela zdarma a s velkým nasazením. Za to vše jim jistě patří velký dík. Město Vsetín patří k síti Zdravých měst a regionů, uplatňuje principy komunikace a spolupráce s veřejností dle zásad místní Agendy 21. To vše má přispívat k lepší práci pro občany obecně, ale také prohlubovat spolupráci s neziskovým sektorem. V této publikaci jsou uvedeny některé z postupů, které uplatňujeme při spolupráci a podpoře neziskového sektoru. Najdete zde například popisy grantových systémů či pravidla peněžního fondu pro podporu neziskového sektoru. Jiří Čunek, starosta města Vsetína Jak to vidí ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Významným aspektem zvyšování úrovně a kvality života občanů města je rostoucí nabídka služeb a možnosti vyžití občanů všech věkových i profesních skupin obyvatelstva v programech neziskových organizací města Vsetína. Město Vsetín významným způsobem napomáhá rozvoji neziskového sektoru ekonomickými nástroji v podobě dotačních schémat určených pro tyto organizace. Významnou úlohu v procesu spolupráce veřejné správy s neziskovým sektorem sehrává i Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která je administrátorem grantového systému města, ale i spolupracovníkem neziskových organizací při zajišťování a organizaci společných akcí. Rostoucí zájem obyvatelstva o možnost vyžití i využití nabízených služeb v rámci neziskových organizací je zavazující pro další období života všech zúčastněných a neziskové organizace vybízí k ještě větší aktivitě a kvalitě dodávaných služeb. Této myšlence má napomoci i tato publikace. Ing. Pavel Pelc, ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s

5 1. Informace o neziskovém sektoru ve Vsetíně 1.1. Druhy neziskových organizací Neziskové organizace dělíme na nestátní neziskové organizace a ostatní neziskové organizace. Do skupiny nestátních neziskových organizací patří především občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a nadace a nadační fondy. Pod ostatní neziskové organizace lze zahrnout ještě např. rozpočtové a příspěvkové organizace, které jsou zřizovány státem, kraji či obcemi. Dále lze mezi neziskové organizace přiřadit politické strany a hnutí, odborové organizace, zájmová sdružení právnických osob a některé obchodní společnosti, pokud jsou zakládány k jiným účelům než k podnikání. Existují ještě další typy organizací, které by bylo možné mezi neziskové organizace zařadit, ale z hlediska dalšího výkladu se omezíme na níže uvedené nestátní neziskové organizace. Občanská sdružení Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskových organizací, neboť její založení je nejméně časově i finančně náročné. Spolky, svazy, kluby a jiná občanská sdružení je možné zakládat na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Občanská sdružení vznikají z vůle minimálně 3 občanů starších 18 let, kteří pociťují potřebu sdružit se za určitým účelem. Mohou vyvíjet činnost veřejně nebo vzájemně prospěšnou. Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšné společnosti jsou definovány jako právnické osoby poskytující veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Jejich zisk musí být použit na poskytování služeb uvedených v zakládací listině. Obecně prospěšné společnosti je možné zakládat na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Církevní právnické osoby Církevní právnickou osobu může založit registrovaná církev nebo křesťanská společnost dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Nadace a nadační fondy Nadace a nadační fondy slouží především k tomu, aby finanční prostředky, které se jim podaří různými prostředky získat (sponzoring, charitativní sbírky), přišly do těch správných rukou. Nadace nebo nadační fondy jsou účelová sdružení majetku zřizovaná podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, pro dosahování obecně prospěšných cílů. Návod, jak neziskovou organizaci založit, naleznete např. na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/) anebo se můžete obrátit na Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín. Kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Sláma, tel ,

6 1.2. Neziskové organizace ve Vsetíně Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. vede databázi nestátních neziskových organizací majících sídlo anebo provozovnu (pobočku) ve Vsetíně. Podle aktuálního stavu databáze působí na území města Vsetína následující typy nestátních neziskových organizací (v závorce je uveden počet organizací): - občanská sdružení (135) - obecně prospěšné společnosti (5) - církevní právnické osoby (10) Ve Vsetíně je také 27 příspěvkových organizací. Neziskové organizace působí v nejrůznějších oblastech veřejného života. Protože se většina z nich věnuje aktivitám ve více oblastech, rozlišujeme neziskové organizace dle jejich převažující činnosti: - kulturní organizace (33) - sportovní organizace (46) - sociální a zdravotní organizace (30) - organizace pracující s dětmi (14) - církevní organizace (11) - ostatní organizace (16) Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. na základě této databáze zajišťuje informační servis, jehož součástí je ová rozesílka aktuálně vyhlášených grantových a nadačních výzev a dalších důležitých informací. Pokud jste založili novou neziskovou organizaci anebo jste změnili vaši e- mailovou adresu, obraťte se na Mgr. Ondřeje Slámu, Databázi je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Projekt Zdravé město) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty)

7 2. Aktivity pro neziskový sektor Město Vsetín založilo v roce 2004 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (zkráceně SPKP). K jejím hlavním úkolům patří poskytovat služby a pomáhat neziskovému sektoru. K těmto činnostem patří administrace grantových schémat města Vsetína (viz kapitola 2.1.), zajišťování informačního a poradenského servisu (viz kapitola 2.2.), pomoc při zpracování projektových žádostí (viz kapitola 2.3.), organizace aktivit projektu Zdravé město, místní Agendy 21 a projektu Charta pro občana (viz kapitoly 2.4., 2.5.), koordinování aktivit komunitního plánování sociálních služeb (viz kapitola 2.6.) a realizace dalších aktivit majících vztah k neziskovému sektoru (viz kapitola 2.7.) Administrace grantových schémat Město Vsetín vyhlašuje 4 grantová schémata na podporu aktivit neziskových organizací. Jedná se o program velkých grantů, program malých grantů, program Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací a program sociálních grantů. Proces implementace grantových schémat se skládá z vyhlášení grantového programu, konzultační činnosti, vyhodnocení žádostí a schválení žádostí. Při vyhlášení každého grantového programu jsou zveřejněna pravidla, formulář žádosti, vzory povinných příloh a formulář vyúčtování. Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. zajišťuje implementaci grantových schémat: - program velkých grantů dotace na celoroční činnost anebo akce s rozpočtem vyšším než Kč, uzávěrka každoročně program malých grantů dotace na akce pro veřejnost konané ve Vsetíně anebo určené pro občany města Vsetín, uzávěrka a podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací dotace na vytvoření nového pracovního místa, uzávěrka Kontaktní osobou je administrátor grantových programů Mgr. Ondřej Sláma, tel , Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Vsetíně zajišťuje administraci grantového schématu: - program sociálních grantů dotace na poskytování sociálních služeb, uzávěrka Kontaktní osobou je vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Alena Beková, tel , e- mail: Jednotlivá grantová schémata jsou podrobně popsána v kapitole 3. Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty anebo Odbor sociálních věcí) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy)

8 2.2. Zajišťování informačního a poradenského servisu Zajišťování informačního a poradenského servisu obsahuje: Zabezpečování informačního servisu v sobě zahrnuje např. vedení databáze cca 150 organizací, monitoring a e-informování o možnostech získávání finančních prostředků, o vzdělávacích akcích apod. Poskytování bezplatného poradenství se děje v oblasti administrativní, právní, ekonomické a zejména projektové, konkrétně se jedná o pomoc se sestavováním projektů a žádostí o dotace ze všech dostupných dotačních titulů, provádění dotačních auditů apod. Bližší informace podávají pověření pracovníci SPKP Vsetín o.p.s. Kontaktní osobou je ředitel společnosti Ing. Pavel Pelc, tel.: , Zpracovávání projektových žádostí organizacím Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. pomáhá do výše vlastních kapacit bezplatně zpracovávat neziskovým organizacím projektové žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU. Za dobu činnosti se podařilo získat dotace na následující projekty neziskových organizací: Tabulka č. 1 Získané dotace na projekty neziskových organizací Název projektu Program podpory Žadatel Koordinační a informační centrum Délka realizace Získané prostředky SROP 3.2. VKCI o.p.s. 2 roky Kč Asistenční služba PHARE Charita Vsetín 10 měsíců Kč Audity kvality OP RLZ 2.3. Charita Vsetín 1,5 roku Kč Azylový dům ELIM OP RLZ 2.1. ELIM Vsetín 2 roky Kč Aktivitu realizují pověření projektoví manageři SPKP Vsetín o.p.s. Kontaktní osobou je ředitel společnosti Ing. Pavel Pelc, tel.: , který rozhoduje o přidělení projektů jednotlivým projektovým managerům společnosti Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 ve Vsetíně Co je Zdravé město a místní Agenda 21? Neziskové organizace jsou významným partnerem v projektu Zdravé město a místní Agenda

9 V roce 1988 iniciovala OSN Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město. Zdravým může být takové město, které se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem. Jedná se zejména o proces zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech obecních, tj. forma komunitního plánování, o šíření hodnot zdravého životního stylu, tj. hodnota zdraví a kvalita života, a o odpovědnost vůči budoucím generacím, tj. udržitelný rozvoj. Jde tedy o projekt komunitní, jehož základem je zavádění hodnot zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje na místní úrovni pomocí procesu místní Agendy 21 (dále MA 21). Proces MA 21 je v našem města chápán jako součást celosvětového projektu Zdravé město a je jeho integrální součástí. Můžeme říci, že projekt místní Agenda 21 je realizován pomocí metodiky Zdravého města, ale též naopak. Vzhledem k podobnosti aktivit ve strategických materiálech místní Agendy 21 a projektu Zdravé město došlo v roce 2004 ke sjednocení těchto 2 projektů do 1 velkého páteřního celku. Místní Agenda 21 je možné definovat jako proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech oblastech a směřuje k zodpovědnosti občanů za život kolem sebe, zejména jeho uchování budoucím generacím. 1 Jak bylo právě uvedeno, tak základem k dosažení společně sdílených hodnot zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje je zapojování veřejnosti v různé míře na všech úrovních. V následující části proto místo další teorie uvádíme praktické informace, jak se můžete do jednotlivých částí sloučeného projektu zapojit ve Vsetíně Jak se mohou neziskové organizace zapojit? Neziskové organizace se mohou zapojit do těchto aktivit: a) Akční plán zdraví a kvality života města Vsetína - možnost podílet se na jeho tvorbě - možnost zařadit vlastní aktivitu do akčního plánu, a tak z ní učinit oficiální součást života ve městě za podpory radnice - možnost čerpat na vlastní aktivitu finanční podporu z grantových schémat města Vsetína b) Komunitní kampaně Zdravého města - možnost zapojit se do kampaní Zdravého města jako partner, partnerská organizace - možnost zařadit a realizovat vlastní kampaň pod uznávanou autoritou - možnost čerpat na partnerství či vlastní kampaň finanční dotaci z programu malých grantů Ke kampaním Zdravého města počítáme: Den Země (duben), Den bez tabáku (květen), Dny bez úrazu (červen), Evropský týden mobility (září), Dny zdraví (říjen) a 30 dní pro neziskový sektor (od roku 2006 říjen). Vlastní kampaně pak představují Česko proti chudobě (Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.), Bariéry v nás a kolem nás (ZŠ Integra) a Den seniorů (Charita Vsetín). 1 Definice převzata z

10 c) Projekty - možnost účastnit se jako partner na realizovaných projektech - možnost realizovat vlastní projekty - možnost žádat na vlastní projekty finance z dotačních titulů ministerstev ČR a strukturálních fondů EU V Akčním plánu zdraví a kvality života města Vsetína jsou dle jednotlivých oblastí evidovány následující projekty: Oblast A. Životní prostředí / Doprava: Čistá řeka Bečva, Arboretum Semetín, Cyklostezky Vsetínska, Naučné stezky Vsetínska, Logistické centrum odpadů, C2ENET Oblast B. Zdravý životní styl / Sociální oblast: Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska, Bezpečná komunita, Ergonomie pracovišť, Koordinační a informační centrum, Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením Oblast C. Vzdělávání a výchova: Dětský parlament, Dobrá škola, Učitelky mateřských škol staví evropské mosty, Zdravá škola, Spolu, Superstar, Školní klub jako komunitní centrum, Paragraf 11:55, Univerzita třetího věku, Centrum celoživotního vzdělávání, Ženy na trhu práce Oblast D. Volný čas / Kultura / Sport: Bijáček, Knihovna jako komunitní centrum, Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu Oblast E. Podnikání / Zaměstnanost: YoungPool II Vsetín, Call Center Region, Správci, Vstávat, jde se do práce, Podnikatelský inkubátor Vsetín (rekonstrukce Maštalisek) Oblast F. Veřejná správa / Strategický rozvoj: Benchmarkingová iniciativa Oblast G. Prevence sociálně patologických jevů: Partnerství d) Podílet se na rozhodování Vzhledem k faktu aktuálního propojení akčního plánu s plánem strategickým představuje nejvyšší úroveň realizace projektu možnost podílet se na rozhodování, jedná se tedy o komunitní projednávání nejvyšší úrovně činnosti samosprávy strategického řízení. Komunitně projednávaná strategie má následující formy zapojování veřejnosti: - skrze akční plán a setkání na různých fórech jako jsou např. kotle se starostou, akční plánovací víkendy, různé happeningy, neformální akce apod. - skrze různá dotazníková šetření, ankety a ostatní formy zapojení veřejnosti Podstatou projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je tedy propojení strategické a komunitní úrovně řízení směrem k vytyčeným hodnotám. Pro lepší názornost uvádíme grafické schéma vztahu strategické a komunitní složky řízení

11 Obrázek č.1 Propojení strategické a komunitní složky řízení procesu MA 21 Politické zastřešení, veřejná správa Sledování podmínek a vlivu na kvalitu života Q Komunitní plánování [induktivní proces] MÍSTNÍ AKCE projekty a aktivity pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování udržitelného rozvoje Expertní plánování [deduktivní proces] Zdroj: Komunitní základ Místní partnerství Jak se měří kvalita práce s veřejností? Kvalita procesu místní Agendy a projektu Zdravé město je poměřována tzv. kritérii místní Agendy. Je jich 21 a jsou řazeny do 4 úrovní s 1 předvstupní úrovní zájemci. Zájemci v sobě obsahují spíše deklaratorní kritéria, která prokazují chuť a zájem celý proces spustit. Kategorie D Start předpokládá organizační zajištění procesu, kategorie C Stabilizace předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu, kategorie B Systém řízení předpokládá zavedení a používání systému řízení municipality dle zásad MA 21 a kategorie A Dlouhodobý proces předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj za účasti veřejnosti, který je založen na principech MA Na základě plnění jednotlivých kritérií postoupilo město Vsetín v roce 2005 jako první české město do kategorii B Systém řízení a zkušenosti města Vsetína byly použity v pilotním návodu, jak zacházet s kritérii MA 21 vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR. Vztah jednotlivých hodnot, k nimž směřuje proces místní Agendy 21 za pomoci sady kritérií, je znázorněn v následujícím grafu. 2 Více informací o kritériích MA 21 naleznete na a

12 Obrázek č. 2 Vztah jednotlivých hodnot, k nimž směřuje proces MA 21 Q ZDRAVÍ 2050 UDRŽITELNÝ ROZVOJ KVALITA ŽIVOTA 2050 strategické vize strategické řízení operativní řízení dílčí koncepce ZDRAVÍ 2015 KVALITA ŽIVOTA 2015 Zdroj: Všechny informace o projektu Zdravé město Vsetín a místní Agenda 21 i jeho částech jsou veřejné, důležité informace jsou šířeny tiskovinami a propagačními plakáty. V elektronické podobě jsou pak umístěny a aktualizovány na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Projekt Zdravé město) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Komunitní akce). Kontaktní osobou pro projekt Zdravé město Vsetín a místní Agenda 21, pro komunitní práci a zapojování veřejnosti je pracovník společnosti Ing. Petr Kozel, tel.: , Projekt Charta pro občana Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. usiluje o zlepšení služeb poskytovaných neziskovému sektoru, proto se v roce 2006 zapojila do projektu Charta pro občana. Pilotní projekt Charta pro občana připravil k realizaci Odbor modernizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR na základě zájmu samospráv, zjištěného v průběhu roku 2005 při tematicky zaměřených seminářích na oblast zvyšování kvality v organizacích územní veřejné správy. Projekt se realizuje v rámci programu SIGMA (společný program Evropské komise a Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci). Co je Charta pro občana? Charta pro občana je veřejný závazek služby, jehož splnění může uživatel očekávat

13 Cílem projektu je pomoci organizacím lépe rozumět potřebám občanů, reagovat na jejich očekávání a zároveň vykonávat svou práci kvalitněji a efektivněji. Cílem charty je zkvalitnit výkon správních činností a veřejných služeb na těch pracovištích, která přicházejí bezprostředně do styku s občany. Chartu může zpracovat poskytovatel kterékoliv služby s cílem seznámit občana uživatele především se způsobem, jakým bude služba poskytnuta, co je uživateli garantováno, co se stane, pokud garantované závazky poskytovatele nebudou dodrženy apod. Základní specifikace Charty pro občana Charta je veřejný dokument, který stanoví jednak standardy služby, které klienti mohou od organizace očekávat, jednak komunikační kanály pro přijímání reklamací. Každá charta má svoje klíčové prvky: Standardy: závazek zajistit takovou úroveň a kvalitu služby, na jakou mají uživatelé právo Informace: jasné vymezení toho, kdo má na službu nárok, kdy a kde je služba dostupná a vymezení případných požadavků např. dokladů, které uživatel musí předložit Možnost reklamace: jak podat reklamaci a jaké odškodnění očekávat v případě, že poskytovatel služby nedodrží standardy, k nimž se zavázal Každá charta má svoji strukturu Dokument charty obsahuje: základní údaje o úřadu nebo organizaci, údaje o tom, komu je poskytovaná služba určena, označení budovy, místnosti, hodiny určené veřejnosti, závazné lhůty a standardy kvality, informace o pracovnících, jaké nutné údaje musí poskytnout organizaci uživatel služby, informace o způsobu řešení případných problémů. Charta pro občana ve Vsetíně Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. zpracovala Chartu pro občana na poskytovanou veřejnou službu administrace grantových schémat. Více informací o projektu a metodickou pomoc v případě zájmu vydat vlastní Chartu pro občana jako závazek kvality vlastní poskytované služby si můžete vyžádat u kontaktního pracovníka Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Ing. Petra Kozla, tel.: , , Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Zejména pro neziskové organizace působící v sociální oblasti nebo v oblasti prevence je důležitý projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska. Smyslem projektu je v konečném důsledku zvýšit kvalitu života občanů Vsetínska. To nastane na základě objektivních rozhodnutí orgánů samospráv v rámci zvolené problematiky sociálních služeb. Objektivními se mohou stát tato rozhodnutí tehdy, jestliže existují informace od občanů, jaké sociální služby v oblasti chtějí využívat, chtěli by využívat či výhledově budou využívat. Takové sociální služby a jejich formy budou podporovány. Do rozhodování o optimálním nastavení sociálních služeb tedy zasahují všechny 3 složky triády zadavatel, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb

14 Výstupem je pak adekvátní nabídka služeb a zlepšení kvality života v řešené oblasti pro širší spektrum obyvatel, zejména se však jedná o minority ohrožené sociální exkluzí, tj. vyloučením ze společnosti ve snaze je aktivovat a integrovat do komunity. Zapojení veřejnosti do projektu Veřejností rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Je nutné připomenout, že každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Uživatelem sociálních služeb se může stát překvapivě rychle kdokoliv. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby, které se v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím procesu informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat nové spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého plánování. Zapojování veřejnosti probíhá zejména účastí na pracovních skupinách projektu. Pracovní skupiny jsou klíčovým nástrojem zajištění spoluúčasti veřejnosti při komunitním plánování sociálních služeb (KPSS). Zpracovatel je povinen zajistit, aby se pracovních skupin účastnili zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a další zájemci z neorganizované veřejnosti. K vytvoření pracovních skupin slouží úvodní seminář, kde je představen záměr zpracovávat komunitní plán sociálních služeb a zároveň je nabídnuta zájemcům spolupráce na jeho zpracování. Zapojení veřejnosti do KPSS se děje v následujících krocích: 1) účast na úvodním semináři, 2) vytvoření pracovních skupin projektu, 3) vytvoření informačních nástrojů a počátek konzultací s veřejností, 4) iniciovaná konzultace s veřejností k projednání analytické části dokumentu, 5) veřejná diskuse k projednání návrhu strategické a implementační části, 6) vyhodnocení z hlediska účasti veřejnosti. Kontakt pro veškeré informace Celý postup zapojení veřejnosti a zpracování komunitního plánu sociálních služeb Vsetínska zabezpečuje Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kde se můžete dozvědět všechny informace. Kontaktní osobou je Ing. Petr Kozel, tel: , Některé informace naleznete také na internetových stránkách v oddíle Komunitní akce. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem

15 2.7. Ostatní projekty na podporu neziskového sektoru Kromě výše uvedených aktivit se Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. zabývá také realizací vlastních projektů předkládaných do fondů EU. I v těchto projektech jsou partneři z neziskového sektoru. Všechny projekty jsou vždy schvalovány Radou města Vsetína. K datu vydání publikace realizuje SPKP tyto projekty mající vztah k neziskovému sektoru: a) Vstávat, jde se do práce! administrativní pracovník Jde o komplex aktivit vedoucí k motivaci, vzdělávání a následnému zaměstnání uchazečů o zaměstnání, zejména mladých lidí, kteří jsou v současnosti v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ve Vsetíně. Aktivity ovšem budou zasahovat také do zbývajících částí Zlínského kraje. Celková finanční výše projektu / dotace EU: Kč / Kč Z projektu bylo z neziskových organizací podpořeno formou úhrady 1 pracovníka Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. b) Správci Dle zprávy o stavu trhu práce je na území města Vsetína 12procentní míra nezaměstnanosti. Z toho vychází potřeba tvorby nových pracovních míst. V regionu města Vsetína se nachází několik budov a k nim přidružených hřišť (např. budovy a areály škol). Funkce správce nemovitostí, resp. budov a hřišť, je tedy velmi žádaná, což prokázal orientační průzkum mezi uživateli nemovitostí a hřišť. Rekvalifikační kurz a návazně vytvořená nová pracovní místa a šance na nové uplatnění na trhu práce jsou částečným řešením této nepříznivé situace. Celková finanční výše projektu / dotace EU: Kč / Kč Z projektu byly za neziskové organizace formou přidělení správce podpořeny neziskové organizace A-TOM a Junák. Bližší informace o projektech realizovaných i připravovaných se můžete dozvědět v kanceláři Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Kontaktní osobou je ředitel společnosti Ing. Pavel Pelc, tel.: , Projekty Vstávat, jde se do práce! a Správci jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 3. Grantová schémata města Vsetína na podporu neziskového sektoru 3.1. Pravidla platící pro jednotlivá grantová schémata Projevem dobrého vztahu města Vsetína k neziskovým organizacím je grantový systém, který pomáhá realizovat projekty větších organizací, avšak současně je přístupný i malým organizacím s nenáročnými záměry. Město Vsetín vyhlašuje 4 základní grantová schémata na podporu aktivit neziskových organizací. Jedná se o: 1. program velkých grantů 2. program malých grantů 3. program Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací 4. program sociálních grantů Tato grantová schémata jsou pak doplněna systémem finančních příspěvků v kompetenci Rady a Zastupitelstva města Vsetína, jejichž výhodou je možnost rychlého a operativního získání finanční podpory během roku mimo standardní grantové uzávěrky. Přístup města Vsetína k poskytování grantů má svá specifika. Město Vsetín nedisponuje příliš velkým objemem finančních prostředků, avšak díky svému partnerskému vztahu k neziskovým organizacím a dostatečné znalosti neziskového prostředí, je schopno nastavit grantový systém tak, aby byl dosažitelný pro všechny typy neziskových projektů. Úspěšný grantový systém závisí na dobré spolupráci mezi poskytovatelem a příjemcem finanční podpory. To, že tato symbióza města Vsetína a místních neziskových organizací je oboustranně přínosná, dokládá fakt, že díky dlouhodobé spolupráci se ve městě každoročně daří uskutečňovat velké množství veřejně prospěšných aktivit. Koncepce grantového systému je založena především na následujících principech: optimalizace počtu grantových programů jasné definování hranic mezi jednotlivými grantovými programy transparentní a co možná nejjednodušší systém pravidel grantových programů a na to navazující systém implementačních struktur administrativní jednoduchost pro žadatele a příjemce grantů koncepčnost a systematičnost v rozdělování grantů návaznost grantového systému na alternativní zdroje financování zdokonalování neziskových organizací v psaní projektů vedení neziskových organizací k uplatňování principu vícezdrojového financování vyvážení těchto principů (např. nastavení jasných a srozumitelných pravidel a systému hodnotících kritérií kontra administrativní jednoduchost atd.)

17 PROGRAM VELKÝCH GRANTŮ (dotace na celoroční činnost anebo akce s rozpočtem vyšším než Kč) - vyhlášení orientačně 15. října - uzávěrka termín pro podání žádosti je 15. listopadu - tematické okruhy: sportovní a zájmová činnost mládeže kultura organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů jiná společensky prospěšná činnost - vhodní žadatelé neziskové a příspěvkové organizace ze Vsetína - finanční příspěvek lze poskytnout na: materiál a technické náklady nutné k zajištění projektu služby pronájem prostor a techniky poštovné, cestovné, kancelářské potřeby náklady spojené s propagací projektu ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem investice do vlastního majetku žadatele pouze v případě splnění zvláštních podmínek - spolufinancování příspěvek může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele na jednotlivý účel 3 - administrátor Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, tel , Ukázku grantového schématu programu velkých grantů naleznete v příloze na konci této publikace. Veškerou dokumentaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). 3 Průměrná výše podílu příspěvku na celkových nákladech se však v roce 2005 pohybovala v rozmezí %

18 PROGRAM MALÝCH GRANTŮ (dotace na akce pro veřejnost konané ve Vsetíně anebo určené pro občany města Vsetína) - vyhlášení orientačně: 1. kolo 31. ledna 2. kolo 30. dubna - uzávěrka termín pro podání žádosti je: v 1. kole 28. února v 2. kole 31. května - tematické okruhy: podpora jednotlivých akcí nebo uzavřené série akcí neziskových organizací, které jsou otevřené pro veřejnost a které jsou v souladu s cíli projektu Vsetín Zdravé město a Akčního plánu zdraví a kvality života podpora jednorázových akcí konaných na území města Vsetína anebo určených pro občany města Vsetína - vhodní žadatelé neziskové a příspěvkové organizace ze Vsetína - finanční příspěvek lze poskytnout na: služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.) materiál (pouze materiál přímo související s danou akcí) úhradu cestovních náhrad stanovených zákonem 119/1992 Sb. - spolufinancování příspěvek může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele na jednotlivý účel a maximálně Kč 4 - dokumentace zůstává stejná pro obě kola grantového řízení - administrátor Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, tel , Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). Informace o projektu Vsetín Zdravé město a Akční plán zdraví a kvality života je možné získat na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Projekt Zdravé město a MA 21) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Komunitní akce, Zdravé město Vsetín). 4 Obvyklá výše příspěvku se v roce 2005 pohybovala v rozmezí Kč

19 PROGRAM PODPORA ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ AKTIVIT NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (dotace na vytvoření nového pracovního místa) - vyhlášení orientačně 1. června - uzávěrka termín pro podání žádosti je 30. června - tematické okruhy vytvoření (vyhrazení) pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem zkvalitnění a rozšíření stávajících aktivit žadatele anebo realizace nových činností v duchu poslání žadatele - vhodní žadatelé neziskové organizace ze Vsetína - finanční příspěvek lze poskytnout na: úhradu mzdových nákladů spojených s vytvořením (vyhrazením) pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání - spolufinancování spoluúčast žadatele není vyžadována, příspěvek může činit až 100 % mzdových nákladů včetně odvodů zaměstnavatele, maximálně však Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu 6-12 měsíců - rozdělení úhrady nákladů Úřad práce ve Vsetíně poskytne zaměstnavateli po uzavření dohody příspěvek na mzdové náklady na vyhrazené pracovní místo ve výši 50 % mzdových nákladů, maximálně ve výši Kč za měsíc. Zbývajících 50 % mzdových nákladů, maximálně do výše Kč měsíčně, uhradí město Vsetín. - povinné přílohy: standardní přílohy doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí apod.) nebo nájemní smlouvu na prostory, kde bude místo výkonu práce doklad prokazující podání žádosti na vytvoření tohoto nového pracovního místa i do jiných grantových programů - administrátor Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, tel , Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). Zajímáte-li se o problematiku zaměstnanosti, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. připravila s městem Vsetínem publikaci Přístup radnice k řešení zaměstnanosti s podtitulem Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region. Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty)

20 PROGRAM SOCIÁLNÍCH GRANTŮ (dotace na poskytování sociálních služeb) - vyhlášení orientačně 1. července - uzávěrka termín pro podání žádosti je 15. září - tematické okruhy sociální služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení zahrnující sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální intervence tak, jak jsou vymezeny zákonem o sociálních službách - vhodní žadatelé: nestátní neziskové organizace ze Vsetína fyzické osoby poskytující sociální služby na základě živnostenského či jiného oprávnění - finanční příspěvek lze poskytnout na: provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci projektu odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) - spolufinancování příspěvek může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele na jednotlivý účel 5 - administrátor Odbor sociálních věcí MěÚ Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Alena Beková, tel , Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Odbor sociálních věcí) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). Zajímáte-li se o oblast sociálních služeb, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. připravila s městem Vsetínem publikaci Přístup radnice k sociálním službám s podtitulem Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku. Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu publikace tvoří leták Stručná informace o sociálních službách na Vsetínsku, jehož součástí je i mapa poskytovatelů sociálních služeb ve Vsetíně. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. 5 Průměrná výše podílu příspěvku na celkových nákladech se v roce 2005 pohybovala v rozmezí 6 51 %

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy Část III. AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy [ Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života ] http://databaze-strategie.cz/cz/osn-un/strategie/agenda-

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví Příloha IV. 3. 5. - Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví k Programovému dokumentu pro poskytování podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo Programový dokument ) Věcně příslušný

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A.

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A. Zefektivnění procesu strategického plánov nování a řízení rozvoje města m Uherské Hradiště Tematická sekce NSZM Praha, 12. 5. 2011 Ing. Milan PůčP ůček, MBA, PhD David Koppitz B.A. 1 MEPCO ve strategickém

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

NOVÉ VYDÁNÍ (LEDEN 2010) MA21 PROČ A JAK MĚŘIT KVALITU MÍSTNÍCH AGEND 21 V ČR? Kritéria místní Agendy 21 a jejich zavádění do praxe

NOVÉ VYDÁNÍ (LEDEN 2010) MA21 PROČ A JAK MĚŘIT KVALITU MÍSTNÍCH AGEND 21 V ČR? Kritéria místní Agendy 21 a jejich zavádění do praxe NOVÉ VYDÁNÍ (LEDEN 2010) MA21 PROČ A JAK MĚŘIT KVALITU MÍSTNÍCH AGEND 21 V ČR? Kritéria místní Agendy 21 a jejich zavádění do praxe MÍSTNÍ AGENDA 21 CESTA KE KVALITĚ Místní Agenda 21 mezinárodní program

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011

Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Grantový systém Zdravého města Třebíč obecná pravidla pro rok 2011 Obsah: 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2011 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro předkladatele žádostí a projektů 5. Organizační zajištění

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ Štoky, 15. května 2009 1 Struktura informací v prezentaci

Více

Horizontální spolupráce obcí

Horizontální spolupráce obcí Horizontální spolupráce obcí Právo na spolupráci obcí je zakotveno v ústavě i legislativě ČR Lze je nalézt i v mezinárodních dokumentech především čl. 10 Evropské charty místní samosprávy, který zakotvuje

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017 DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA MALÝCH SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ 2017 Podpora malých sportovních organizací 2017 NÁZEV PROGRAMU: Sportovní organizací se pro potřeby dotačního programu Podpora malých sportovních organizací

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008

Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008 Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008 Partnerství Úřadu práce ve Vsetíně v projektech financovaných ze SF EU Partnerství

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA. Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od: 15.05.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální oblasti města Kolína pro rok 2015 (Pravidla) Platnost od: 14.04.2015 Účinnost od:

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY,VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2009-2012 Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009-2012

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. Jiří Trezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.) 1 Co je

Více

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR. Mezinárodně akreditovaná asociace měst, obcí a regionů se zaměřením na Projekt Zdravé město a místní Agendu 21

NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR. Mezinárodně akreditovaná asociace měst, obcí a regionů se zaměřením na Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR Mezinárodně akreditovaná asociace měst, obcí a regionů se zaměřením na Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR 1988 - OSN iniciovala mezinárodní

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018

Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 Dotační program PROVOZ vyhlášený městem Vamberk na rok 2018 1. Základní ustanovení 1.1. Poskytování dotací z programu PROVOZ (dále jen Program) se řídí Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Seminář pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka. Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR

Seminář pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka. Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE MÍSTNÍ AGENDY 21 v ČR Seminář pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR Seminář vznikl ve spolupráci: Ministerstvo

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) Obec Kunějovice PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce (2015) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Obec Kunějovice v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa

Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality města Česká Lípa na rok 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, sociálních služeb a ostatní zájmové činnosti pro rok 2013 Čl.

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ MAS LAŠSKO vyhlašuje: TRÉNINKOVOU VÝZVU k předkládání žádosti o dotaci v rámci OPATŘENÍ III. 4. 1. ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1. Identifikační údaje MAS Lašsko PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Zadavatel:

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití

pro rok 2016 Čl. 2 Účel použití Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice pro rok 2016

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 Č.j.: MMR 31545/2016-52 Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 v souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více