Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru"

Transkript

1 Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu Vsetín na cestě k udržitelnému rozvoji, financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu této publikace tvoří leták Charta pro občana. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. Náměty a připomínky k textu publikace, ke grantovému systému města Vsetína a k podpoře neziskového sektoru zasílejte na nebo Říjen 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN X

3 Obsah Úvodní slovo Informace o neziskovém sektoru ve Vsetíně Druhy neziskových organizací Neziskové organizace ve Vsetíně Aktivity pro neziskový sektor Administrace grantových schémat Zajišťování informačního a poradenského servisu Zpracovávání projektových žádostí organizacím Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 ve Vsetíně Projekt Charta pro občana Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Ostatní projekty na podporu neziskového sektoru Grantová schémata města Vsetína na podporu neziskového sektoru Pravidla platící pro jednotlivá grantová schémata Pravidla platící pro ostatní finanční zdroje Statistiky za realizované roky Rozpočet města Vsetína a podpora neziskového sektoru Fond veřejné podpory Dotace, příspěvky a dary poskytnuté z fondu veřejné podpory v roce Strategie města Vsetína v přístupu k neziskovému sektoru Proč je tato kapitola vůbec zařazena Strategické plánování ve Vsetíně metoda BSC Strategická mapa města Vsetína Shrnutí důležitých kroků v přístupu města Vsetína k neziskovému sektoru Informace o Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s Základní údaje o společnosti Projektová činnost Administrace grantových programů města Vsetína Hospodaření společnosti...33 Závěr...34 Použitá literatura a zdroje...35 Seznam zkratek...35 Seznam obrázků a tabulek...36 Příloha č. 1 Důležité kontakty a odkazy týkající se neziskového sektoru...37 Příloha č. 2 - Ukázka grantového schématu programu velkých grantů...39 Dříve vydané publikace a letáky...46

4 Úvodní slovo Jak to vidí starosta města Vsetína Město Vsetín se již mnoho let snaží realizovat řadu aktivit, projektů a činností, které vedou k podpoře a rozvoji kulturního, sportovního a spolkového života. To vše je neoddělitelně spjato s podporou neziskového sektoru ve všech jeho rozmanitých formách a činnostech. Profesionální i dobrovolní pracovníci spolků, sdružení, neziskových společností, církevních a dalších neziskových organizací poskytují služby v sociální oblasti, pomáhají v tělovýchovných jednotách, pracují s mládeží či dětmi, organizují kulturní, sportovní či společenské akce a další činnosti. Většina z nich pracuje zcela zdarma a s velkým nasazením. Za to vše jim jistě patří velký dík. Město Vsetín patří k síti Zdravých měst a regionů, uplatňuje principy komunikace a spolupráce s veřejností dle zásad místní Agendy 21. To vše má přispívat k lepší práci pro občany obecně, ale také prohlubovat spolupráci s neziskovým sektorem. V této publikaci jsou uvedeny některé z postupů, které uplatňujeme při spolupráci a podpoře neziskového sektoru. Najdete zde například popisy grantových systémů či pravidla peněžního fondu pro podporu neziskového sektoru. Jiří Čunek, starosta města Vsetína Jak to vidí ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Významným aspektem zvyšování úrovně a kvality života občanů města je rostoucí nabídka služeb a možnosti vyžití občanů všech věkových i profesních skupin obyvatelstva v programech neziskových organizací města Vsetína. Město Vsetín významným způsobem napomáhá rozvoji neziskového sektoru ekonomickými nástroji v podobě dotačních schémat určených pro tyto organizace. Významnou úlohu v procesu spolupráce veřejné správy s neziskovým sektorem sehrává i Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., která je administrátorem grantového systému města, ale i spolupracovníkem neziskových organizací při zajišťování a organizaci společných akcí. Rostoucí zájem obyvatelstva o možnost vyžití i využití nabízených služeb v rámci neziskových organizací je zavazující pro další období života všech zúčastněných a neziskové organizace vybízí k ještě větší aktivitě a kvalitě dodávaných služeb. Této myšlence má napomoci i tato publikace. Ing. Pavel Pelc, ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s

5 1. Informace o neziskovém sektoru ve Vsetíně 1.1. Druhy neziskových organizací Neziskové organizace dělíme na nestátní neziskové organizace a ostatní neziskové organizace. Do skupiny nestátních neziskových organizací patří především občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a nadace a nadační fondy. Pod ostatní neziskové organizace lze zahrnout ještě např. rozpočtové a příspěvkové organizace, které jsou zřizovány státem, kraji či obcemi. Dále lze mezi neziskové organizace přiřadit politické strany a hnutí, odborové organizace, zájmová sdružení právnických osob a některé obchodní společnosti, pokud jsou zakládány k jiným účelům než k podnikání. Existují ještě další typy organizací, které by bylo možné mezi neziskové organizace zařadit, ale z hlediska dalšího výkladu se omezíme na níže uvedené nestátní neziskové organizace. Občanská sdružení Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskových organizací, neboť její založení je nejméně časově i finančně náročné. Spolky, svazy, kluby a jiná občanská sdružení je možné zakládat na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Občanská sdružení vznikají z vůle minimálně 3 občanů starších 18 let, kteří pociťují potřebu sdružit se za určitým účelem. Mohou vyvíjet činnost veřejně nebo vzájemně prospěšnou. Obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšné společnosti jsou definovány jako právnické osoby poskytující veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Jejich zisk musí být použit na poskytování služeb uvedených v zakládací listině. Obecně prospěšné společnosti je možné zakládat na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Církevní právnické osoby Církevní právnickou osobu může založit registrovaná církev nebo křesťanská společnost dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Nadace a nadační fondy Nadace a nadační fondy slouží především k tomu, aby finanční prostředky, které se jim podaří různými prostředky získat (sponzoring, charitativní sbírky), přišly do těch správných rukou. Nadace nebo nadační fondy jsou účelová sdružení majetku zřizovaná podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, pro dosahování obecně prospěšných cílů. Návod, jak neziskovou organizaci založit, naleznete např. na Portálu veřejné správy České republiky (http://portal.gov.cz/) anebo se můžete obrátit na Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín. Kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Sláma, tel ,

6 1.2. Neziskové organizace ve Vsetíně Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. vede databázi nestátních neziskových organizací majících sídlo anebo provozovnu (pobočku) ve Vsetíně. Podle aktuálního stavu databáze působí na území města Vsetína následující typy nestátních neziskových organizací (v závorce je uveden počet organizací): - občanská sdružení (135) - obecně prospěšné společnosti (5) - církevní právnické osoby (10) Ve Vsetíně je také 27 příspěvkových organizací. Neziskové organizace působí v nejrůznějších oblastech veřejného života. Protože se většina z nich věnuje aktivitám ve více oblastech, rozlišujeme neziskové organizace dle jejich převažující činnosti: - kulturní organizace (33) - sportovní organizace (46) - sociální a zdravotní organizace (30) - organizace pracující s dětmi (14) - církevní organizace (11) - ostatní organizace (16) Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. na základě této databáze zajišťuje informační servis, jehož součástí je ová rozesílka aktuálně vyhlášených grantových a nadačních výzev a dalších důležitých informací. Pokud jste založili novou neziskovou organizaci anebo jste změnili vaši e- mailovou adresu, obraťte se na Mgr. Ondřeje Slámu, Databázi je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Projekt Zdravé město) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty)

7 2. Aktivity pro neziskový sektor Město Vsetín založilo v roce 2004 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (zkráceně SPKP). K jejím hlavním úkolům patří poskytovat služby a pomáhat neziskovému sektoru. K těmto činnostem patří administrace grantových schémat města Vsetína (viz kapitola 2.1.), zajišťování informačního a poradenského servisu (viz kapitola 2.2.), pomoc při zpracování projektových žádostí (viz kapitola 2.3.), organizace aktivit projektu Zdravé město, místní Agendy 21 a projektu Charta pro občana (viz kapitoly 2.4., 2.5.), koordinování aktivit komunitního plánování sociálních služeb (viz kapitola 2.6.) a realizace dalších aktivit majících vztah k neziskovému sektoru (viz kapitola 2.7.) Administrace grantových schémat Město Vsetín vyhlašuje 4 grantová schémata na podporu aktivit neziskových organizací. Jedná se o program velkých grantů, program malých grantů, program Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací a program sociálních grantů. Proces implementace grantových schémat se skládá z vyhlášení grantového programu, konzultační činnosti, vyhodnocení žádostí a schválení žádostí. Při vyhlášení každého grantového programu jsou zveřejněna pravidla, formulář žádosti, vzory povinných příloh a formulář vyúčtování. Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. zajišťuje implementaci grantových schémat: - program velkých grantů dotace na celoroční činnost anebo akce s rozpočtem vyšším než Kč, uzávěrka každoročně program malých grantů dotace na akce pro veřejnost konané ve Vsetíně anebo určené pro občany města Vsetín, uzávěrka a podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací dotace na vytvoření nového pracovního místa, uzávěrka Kontaktní osobou je administrátor grantových programů Mgr. Ondřej Sláma, tel , Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Vsetíně zajišťuje administraci grantového schématu: - program sociálních grantů dotace na poskytování sociálních služeb, uzávěrka Kontaktní osobou je vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Alena Beková, tel , e- mail: Jednotlivá grantová schémata jsou podrobně popsána v kapitole 3. Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty anebo Odbor sociálních věcí) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy)

8 2.2. Zajišťování informačního a poradenského servisu Zajišťování informačního a poradenského servisu obsahuje: Zabezpečování informačního servisu v sobě zahrnuje např. vedení databáze cca 150 organizací, monitoring a e-informování o možnostech získávání finančních prostředků, o vzdělávacích akcích apod. Poskytování bezplatného poradenství se děje v oblasti administrativní, právní, ekonomické a zejména projektové, konkrétně se jedná o pomoc se sestavováním projektů a žádostí o dotace ze všech dostupných dotačních titulů, provádění dotačních auditů apod. Bližší informace podávají pověření pracovníci SPKP Vsetín o.p.s. Kontaktní osobou je ředitel společnosti Ing. Pavel Pelc, tel.: , Zpracovávání projektových žádostí organizacím Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. pomáhá do výše vlastních kapacit bezplatně zpracovávat neziskovým organizacím projektové žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU. Za dobu činnosti se podařilo získat dotace na následující projekty neziskových organizací: Tabulka č. 1 Získané dotace na projekty neziskových organizací Název projektu Program podpory Žadatel Koordinační a informační centrum Délka realizace Získané prostředky SROP 3.2. VKCI o.p.s. 2 roky Kč Asistenční služba PHARE Charita Vsetín 10 měsíců Kč Audity kvality OP RLZ 2.3. Charita Vsetín 1,5 roku Kč Azylový dům ELIM OP RLZ 2.1. ELIM Vsetín 2 roky Kč Aktivitu realizují pověření projektoví manageři SPKP Vsetín o.p.s. Kontaktní osobou je ředitel společnosti Ing. Pavel Pelc, tel.: , který rozhoduje o přidělení projektů jednotlivým projektovým managerům společnosti Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 ve Vsetíně Co je Zdravé město a místní Agenda 21? Neziskové organizace jsou významným partnerem v projektu Zdravé město a místní Agenda

9 V roce 1988 iniciovala OSN Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město. Zdravým může být takové město, které se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem. Jedná se zejména o proces zapojování veřejnosti do rozhodování o věcech obecních, tj. forma komunitního plánování, o šíření hodnot zdravého životního stylu, tj. hodnota zdraví a kvalita života, a o odpovědnost vůči budoucím generacím, tj. udržitelný rozvoj. Jde tedy o projekt komunitní, jehož základem je zavádění hodnot zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje na místní úrovni pomocí procesu místní Agendy 21 (dále MA 21). Proces MA 21 je v našem města chápán jako součást celosvětového projektu Zdravé město a je jeho integrální součástí. Můžeme říci, že projekt místní Agenda 21 je realizován pomocí metodiky Zdravého města, ale též naopak. Vzhledem k podobnosti aktivit ve strategických materiálech místní Agendy 21 a projektu Zdravé město došlo v roce 2004 ke sjednocení těchto 2 projektů do 1 velkého páteřního celku. Místní Agenda 21 je možné definovat jako proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech oblastech a směřuje k zodpovědnosti občanů za život kolem sebe, zejména jeho uchování budoucím generacím. 1 Jak bylo právě uvedeno, tak základem k dosažení společně sdílených hodnot zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje je zapojování veřejnosti v různé míře na všech úrovních. V následující části proto místo další teorie uvádíme praktické informace, jak se můžete do jednotlivých částí sloučeného projektu zapojit ve Vsetíně Jak se mohou neziskové organizace zapojit? Neziskové organizace se mohou zapojit do těchto aktivit: a) Akční plán zdraví a kvality života města Vsetína - možnost podílet se na jeho tvorbě - možnost zařadit vlastní aktivitu do akčního plánu, a tak z ní učinit oficiální součást života ve městě za podpory radnice - možnost čerpat na vlastní aktivitu finanční podporu z grantových schémat města Vsetína b) Komunitní kampaně Zdravého města - možnost zapojit se do kampaní Zdravého města jako partner, partnerská organizace - možnost zařadit a realizovat vlastní kampaň pod uznávanou autoritou - možnost čerpat na partnerství či vlastní kampaň finanční dotaci z programu malých grantů Ke kampaním Zdravého města počítáme: Den Země (duben), Den bez tabáku (květen), Dny bez úrazu (červen), Evropský týden mobility (září), Dny zdraví (říjen) a 30 dní pro neziskový sektor (od roku 2006 říjen). Vlastní kampaně pak představují Česko proti chudobě (Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.), Bariéry v nás a kolem nás (ZŠ Integra) a Den seniorů (Charita Vsetín). 1 Definice převzata z

10 c) Projekty - možnost účastnit se jako partner na realizovaných projektech - možnost realizovat vlastní projekty - možnost žádat na vlastní projekty finance z dotačních titulů ministerstev ČR a strukturálních fondů EU V Akčním plánu zdraví a kvality života města Vsetína jsou dle jednotlivých oblastí evidovány následující projekty: Oblast A. Životní prostředí / Doprava: Čistá řeka Bečva, Arboretum Semetín, Cyklostezky Vsetínska, Naučné stezky Vsetínska, Logistické centrum odpadů, C2ENET Oblast B. Zdravý životní styl / Sociální oblast: Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska, Bezpečná komunita, Ergonomie pracovišť, Koordinační a informační centrum, Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením Oblast C. Vzdělávání a výchova: Dětský parlament, Dobrá škola, Učitelky mateřských škol staví evropské mosty, Zdravá škola, Spolu, Superstar, Školní klub jako komunitní centrum, Paragraf 11:55, Univerzita třetího věku, Centrum celoživotního vzdělávání, Ženy na trhu práce Oblast D. Volný čas / Kultura / Sport: Bijáček, Knihovna jako komunitní centrum, Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu Oblast E. Podnikání / Zaměstnanost: YoungPool II Vsetín, Call Center Region, Správci, Vstávat, jde se do práce, Podnikatelský inkubátor Vsetín (rekonstrukce Maštalisek) Oblast F. Veřejná správa / Strategický rozvoj: Benchmarkingová iniciativa Oblast G. Prevence sociálně patologických jevů: Partnerství d) Podílet se na rozhodování Vzhledem k faktu aktuálního propojení akčního plánu s plánem strategickým představuje nejvyšší úroveň realizace projektu možnost podílet se na rozhodování, jedná se tedy o komunitní projednávání nejvyšší úrovně činnosti samosprávy strategického řízení. Komunitně projednávaná strategie má následující formy zapojování veřejnosti: - skrze akční plán a setkání na různých fórech jako jsou např. kotle se starostou, akční plánovací víkendy, různé happeningy, neformální akce apod. - skrze různá dotazníková šetření, ankety a ostatní formy zapojení veřejnosti Podstatou projektu Zdravé město a místní Agenda 21 je tedy propojení strategické a komunitní úrovně řízení směrem k vytyčeným hodnotám. Pro lepší názornost uvádíme grafické schéma vztahu strategické a komunitní složky řízení

11 Obrázek č.1 Propojení strategické a komunitní složky řízení procesu MA 21 Politické zastřešení, veřejná správa Sledování podmínek a vlivu na kvalitu života Q Komunitní plánování [induktivní proces] MÍSTNÍ AKCE projekty a aktivity pro kvalitu života, zdraví a k uplatňování udržitelného rozvoje Expertní plánování [deduktivní proces] Zdroj: Komunitní základ Místní partnerství Jak se měří kvalita práce s veřejností? Kvalita procesu místní Agendy a projektu Zdravé město je poměřována tzv. kritérii místní Agendy. Je jich 21 a jsou řazeny do 4 úrovní s 1 předvstupní úrovní zájemci. Zájemci v sobě obsahují spíše deklaratorní kritéria, která prokazují chuť a zájem celý proces spustit. Kategorie D Start předpokládá organizační zajištění procesu, kategorie C Stabilizace předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu, kategorie B Systém řízení předpokládá zavedení a používání systému řízení municipality dle zásad MA 21 a kategorie A Dlouhodobý proces předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj za účasti veřejnosti, který je založen na principech MA Na základě plnění jednotlivých kritérií postoupilo město Vsetín v roce 2005 jako první české město do kategorii B Systém řízení a zkušenosti města Vsetína byly použity v pilotním návodu, jak zacházet s kritérii MA 21 vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR. Vztah jednotlivých hodnot, k nimž směřuje proces místní Agendy 21 za pomoci sady kritérií, je znázorněn v následujícím grafu. 2 Více informací o kritériích MA 21 naleznete na a

12 Obrázek č. 2 Vztah jednotlivých hodnot, k nimž směřuje proces MA 21 Q ZDRAVÍ 2050 UDRŽITELNÝ ROZVOJ KVALITA ŽIVOTA 2050 strategické vize strategické řízení operativní řízení dílčí koncepce ZDRAVÍ 2015 KVALITA ŽIVOTA 2015 Zdroj: Všechny informace o projektu Zdravé město Vsetín a místní Agenda 21 i jeho částech jsou veřejné, důležité informace jsou šířeny tiskovinami a propagačními plakáty. V elektronické podobě jsou pak umístěny a aktualizovány na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Projekt Zdravé město) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Komunitní akce). Kontaktní osobou pro projekt Zdravé město Vsetín a místní Agenda 21, pro komunitní práci a zapojování veřejnosti je pracovník společnosti Ing. Petr Kozel, tel.: , Projekt Charta pro občana Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. usiluje o zlepšení služeb poskytovaných neziskovému sektoru, proto se v roce 2006 zapojila do projektu Charta pro občana. Pilotní projekt Charta pro občana připravil k realizaci Odbor modernizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR na základě zájmu samospráv, zjištěného v průběhu roku 2005 při tematicky zaměřených seminářích na oblast zvyšování kvality v organizacích územní veřejné správy. Projekt se realizuje v rámci programu SIGMA (společný program Evropské komise a Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci). Co je Charta pro občana? Charta pro občana je veřejný závazek služby, jehož splnění může uživatel očekávat

13 Cílem projektu je pomoci organizacím lépe rozumět potřebám občanů, reagovat na jejich očekávání a zároveň vykonávat svou práci kvalitněji a efektivněji. Cílem charty je zkvalitnit výkon správních činností a veřejných služeb na těch pracovištích, která přicházejí bezprostředně do styku s občany. Chartu může zpracovat poskytovatel kterékoliv služby s cílem seznámit občana uživatele především se způsobem, jakým bude služba poskytnuta, co je uživateli garantováno, co se stane, pokud garantované závazky poskytovatele nebudou dodrženy apod. Základní specifikace Charty pro občana Charta je veřejný dokument, který stanoví jednak standardy služby, které klienti mohou od organizace očekávat, jednak komunikační kanály pro přijímání reklamací. Každá charta má svoje klíčové prvky: Standardy: závazek zajistit takovou úroveň a kvalitu služby, na jakou mají uživatelé právo Informace: jasné vymezení toho, kdo má na službu nárok, kdy a kde je služba dostupná a vymezení případných požadavků např. dokladů, které uživatel musí předložit Možnost reklamace: jak podat reklamaci a jaké odškodnění očekávat v případě, že poskytovatel služby nedodrží standardy, k nimž se zavázal Každá charta má svoji strukturu Dokument charty obsahuje: základní údaje o úřadu nebo organizaci, údaje o tom, komu je poskytovaná služba určena, označení budovy, místnosti, hodiny určené veřejnosti, závazné lhůty a standardy kvality, informace o pracovnících, jaké nutné údaje musí poskytnout organizaci uživatel služby, informace o způsobu řešení případných problémů. Charta pro občana ve Vsetíně Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. zpracovala Chartu pro občana na poskytovanou veřejnou službu administrace grantových schémat. Více informací o projektu a metodickou pomoc v případě zájmu vydat vlastní Chartu pro občana jako závazek kvality vlastní poskytované služby si můžete vyžádat u kontaktního pracovníka Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Ing. Petra Kozla, tel.: , , Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Zejména pro neziskové organizace působící v sociální oblasti nebo v oblasti prevence je důležitý projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska. Smyslem projektu je v konečném důsledku zvýšit kvalitu života občanů Vsetínska. To nastane na základě objektivních rozhodnutí orgánů samospráv v rámci zvolené problematiky sociálních služeb. Objektivními se mohou stát tato rozhodnutí tehdy, jestliže existují informace od občanů, jaké sociální služby v oblasti chtějí využívat, chtěli by využívat či výhledově budou využívat. Takové sociální služby a jejich formy budou podporovány. Do rozhodování o optimálním nastavení sociálních služeb tedy zasahují všechny 3 složky triády zadavatel, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb

14 Výstupem je pak adekvátní nabídka služeb a zlepšení kvality života v řešené oblasti pro širší spektrum obyvatel, zejména se však jedná o minority ohrožené sociální exkluzí, tj. vyloučením ze společnosti ve snaze je aktivovat a integrovat do komunity. Zapojení veřejnosti do projektu Veřejností rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Je nutné připomenout, že každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb. Uživatelem sociálních služeb se může stát překvapivě rychle kdokoliv. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby, které se v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím procesu informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat nové spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého plánování. Zapojování veřejnosti probíhá zejména účastí na pracovních skupinách projektu. Pracovní skupiny jsou klíčovým nástrojem zajištění spoluúčasti veřejnosti při komunitním plánování sociálních služeb (KPSS). Zpracovatel je povinen zajistit, aby se pracovních skupin účastnili zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a další zájemci z neorganizované veřejnosti. K vytvoření pracovních skupin slouží úvodní seminář, kde je představen záměr zpracovávat komunitní plán sociálních služeb a zároveň je nabídnuta zájemcům spolupráce na jeho zpracování. Zapojení veřejnosti do KPSS se děje v následujících krocích: 1) účast na úvodním semináři, 2) vytvoření pracovních skupin projektu, 3) vytvoření informačních nástrojů a počátek konzultací s veřejností, 4) iniciovaná konzultace s veřejností k projednání analytické části dokumentu, 5) veřejná diskuse k projednání návrhu strategické a implementační části, 6) vyhodnocení z hlediska účasti veřejnosti. Kontakt pro veškeré informace Celý postup zapojení veřejnosti a zpracování komunitního plánu sociálních služeb Vsetínska zabezpečuje Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kde se můžete dozvědět všechny informace. Kontaktní osobou je Ing. Petr Kozel, tel: , Některé informace naleznete také na internetových stránkách v oddíle Komunitní akce. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem

15 2.7. Ostatní projekty na podporu neziskového sektoru Kromě výše uvedených aktivit se Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. zabývá také realizací vlastních projektů předkládaných do fondů EU. I v těchto projektech jsou partneři z neziskového sektoru. Všechny projekty jsou vždy schvalovány Radou města Vsetína. K datu vydání publikace realizuje SPKP tyto projekty mající vztah k neziskovému sektoru: a) Vstávat, jde se do práce! administrativní pracovník Jde o komplex aktivit vedoucí k motivaci, vzdělávání a následnému zaměstnání uchazečů o zaměstnání, zejména mladých lidí, kteří jsou v současnosti v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ve Vsetíně. Aktivity ovšem budou zasahovat také do zbývajících částí Zlínského kraje. Celková finanční výše projektu / dotace EU: Kč / Kč Z projektu bylo z neziskových organizací podpořeno formou úhrady 1 pracovníka Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. b) Správci Dle zprávy o stavu trhu práce je na území města Vsetína 12procentní míra nezaměstnanosti. Z toho vychází potřeba tvorby nových pracovních míst. V regionu města Vsetína se nachází několik budov a k nim přidružených hřišť (např. budovy a areály škol). Funkce správce nemovitostí, resp. budov a hřišť, je tedy velmi žádaná, což prokázal orientační průzkum mezi uživateli nemovitostí a hřišť. Rekvalifikační kurz a návazně vytvořená nová pracovní místa a šance na nové uplatnění na trhu práce jsou částečným řešením této nepříznivé situace. Celková finanční výše projektu / dotace EU: Kč / Kč Z projektu byly za neziskové organizace formou přidělení správce podpořeny neziskové organizace A-TOM a Junák. Bližší informace o projektech realizovaných i připravovaných se můžete dozvědět v kanceláři Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Kontaktní osobou je ředitel společnosti Ing. Pavel Pelc, tel.: , Projekty Vstávat, jde se do práce! a Správci jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 3. Grantová schémata města Vsetína na podporu neziskového sektoru 3.1. Pravidla platící pro jednotlivá grantová schémata Projevem dobrého vztahu města Vsetína k neziskovým organizacím je grantový systém, který pomáhá realizovat projekty větších organizací, avšak současně je přístupný i malým organizacím s nenáročnými záměry. Město Vsetín vyhlašuje 4 základní grantová schémata na podporu aktivit neziskových organizací. Jedná se o: 1. program velkých grantů 2. program malých grantů 3. program Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací 4. program sociálních grantů Tato grantová schémata jsou pak doplněna systémem finančních příspěvků v kompetenci Rady a Zastupitelstva města Vsetína, jejichž výhodou je možnost rychlého a operativního získání finanční podpory během roku mimo standardní grantové uzávěrky. Přístup města Vsetína k poskytování grantů má svá specifika. Město Vsetín nedisponuje příliš velkým objemem finančních prostředků, avšak díky svému partnerskému vztahu k neziskovým organizacím a dostatečné znalosti neziskového prostředí, je schopno nastavit grantový systém tak, aby byl dosažitelný pro všechny typy neziskových projektů. Úspěšný grantový systém závisí na dobré spolupráci mezi poskytovatelem a příjemcem finanční podpory. To, že tato symbióza města Vsetína a místních neziskových organizací je oboustranně přínosná, dokládá fakt, že díky dlouhodobé spolupráci se ve městě každoročně daří uskutečňovat velké množství veřejně prospěšných aktivit. Koncepce grantového systému je založena především na následujících principech: optimalizace počtu grantových programů jasné definování hranic mezi jednotlivými grantovými programy transparentní a co možná nejjednodušší systém pravidel grantových programů a na to navazující systém implementačních struktur administrativní jednoduchost pro žadatele a příjemce grantů koncepčnost a systematičnost v rozdělování grantů návaznost grantového systému na alternativní zdroje financování zdokonalování neziskových organizací v psaní projektů vedení neziskových organizací k uplatňování principu vícezdrojového financování vyvážení těchto principů (např. nastavení jasných a srozumitelných pravidel a systému hodnotících kritérií kontra administrativní jednoduchost atd.)

17 PROGRAM VELKÝCH GRANTŮ (dotace na celoroční činnost anebo akce s rozpočtem vyšším než Kč) - vyhlášení orientačně 15. října - uzávěrka termín pro podání žádosti je 15. listopadu - tematické okruhy: sportovní a zájmová činnost mládeže kultura organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů jiná společensky prospěšná činnost - vhodní žadatelé neziskové a příspěvkové organizace ze Vsetína - finanční příspěvek lze poskytnout na: materiál a technické náklady nutné k zajištění projektu služby pronájem prostor a techniky poštovné, cestovné, kancelářské potřeby náklady spojené s propagací projektu ostatní adekvátní náklady, prokazatelně související s projektem investice do vlastního majetku žadatele pouze v případě splnění zvláštních podmínek - spolufinancování příspěvek může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele na jednotlivý účel 3 - administrátor Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, tel , Ukázku grantového schématu programu velkých grantů naleznete v příloze na konci této publikace. Veškerou dokumentaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). 3 Průměrná výše podílu příspěvku na celkových nákladech se však v roce 2005 pohybovala v rozmezí %

18 PROGRAM MALÝCH GRANTŮ (dotace na akce pro veřejnost konané ve Vsetíně anebo určené pro občany města Vsetína) - vyhlášení orientačně: 1. kolo 31. ledna 2. kolo 30. dubna - uzávěrka termín pro podání žádosti je: v 1. kole 28. února v 2. kole 31. května - tematické okruhy: podpora jednotlivých akcí nebo uzavřené série akcí neziskových organizací, které jsou otevřené pro veřejnost a které jsou v souladu s cíli projektu Vsetín Zdravé město a Akčního plánu zdraví a kvality života podpora jednorázových akcí konaných na území města Vsetína anebo určených pro občany města Vsetína - vhodní žadatelé neziskové a příspěvkové organizace ze Vsetína - finanční příspěvek lze poskytnout na: služby (nájemné, doprava, propagace, ozvučení apod.) materiál (pouze materiál přímo související s danou akcí) úhradu cestovních náhrad stanovených zákonem 119/1992 Sb. - spolufinancování příspěvek může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele na jednotlivý účel a maximálně Kč 4 - dokumentace zůstává stejná pro obě kola grantového řízení - administrátor Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, tel , Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). Informace o projektu Vsetín Zdravé město a Akční plán zdraví a kvality života je možné získat na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Projekt Zdravé město a MA 21) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Komunitní akce, Zdravé město Vsetín). 4 Obvyklá výše příspěvku se v roce 2005 pohybovala v rozmezí Kč

19 PROGRAM PODPORA ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ AKTIVIT NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ (dotace na vytvoření nového pracovního místa) - vyhlášení orientačně 1. června - uzávěrka termín pro podání žádosti je 30. června - tematické okruhy vytvoření (vyhrazení) pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem zkvalitnění a rozšíření stávajících aktivit žadatele anebo realizace nových činností v duchu poslání žadatele - vhodní žadatelé neziskové organizace ze Vsetína - finanční příspěvek lze poskytnout na: úhradu mzdových nákladů spojených s vytvořením (vyhrazením) pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání - spolufinancování spoluúčast žadatele není vyžadována, příspěvek může činit až 100 % mzdových nákladů včetně odvodů zaměstnavatele, maximálně však Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu 6-12 měsíců - rozdělení úhrady nákladů Úřad práce ve Vsetíně poskytne zaměstnavateli po uzavření dohody příspěvek na mzdové náklady na vyhrazené pracovní místo ve výši 50 % mzdových nákladů, maximálně ve výši Kč za měsíc. Zbývajících 50 % mzdových nákladů, maximálně do výše Kč měsíčně, uhradí město Vsetín. - povinné přílohy: standardní přílohy doklad o vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí apod.) nebo nájemní smlouvu na prostory, kde bude místo výkonu práce doklad prokazující podání žádosti na vytvoření tohoto nového pracovního místa i do jiných grantových programů - administrátor Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Sláma, tel , Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Granty) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). Zajímáte-li se o problematiku zaměstnanosti, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. připravila s městem Vsetínem publikaci Přístup radnice k řešení zaměstnanosti s podtitulem Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region. Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty)

20 PROGRAM SOCIÁLNÍCH GRANTŮ (dotace na poskytování sociálních služeb) - vyhlášení orientačně 1. července - uzávěrka termín pro podání žádosti je 15. září - tematické okruhy sociální služby zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení zahrnující sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální intervence tak, jak jsou vymezeny zákonem o sociálních službách - vhodní žadatelé: nestátní neziskové organizace ze Vsetína fyzické osoby poskytující sociální služby na základě živnostenského či jiného oprávnění - finanční příspěvek lze poskytnout na: provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci projektu odměny vyplacené na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) - spolufinancování příspěvek může činit nejvýše 70 % výdajů žadatele na jednotlivý účel 5 - administrátor Odbor sociálních věcí MěÚ Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, kontaktní osoba: Mgr. Alena Beková, tel , Veškerou dokumentaci je možné získat také v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Odbor sociálních věcí) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Grantové programy). Zajímáte-li se o oblast sociálních služeb, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. připravila s městem Vsetínem publikaci Přístup radnice k sociálním službám s podtitulem Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku. Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetína (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu publikace tvoří leták Stručná informace o sociálních službách na Vsetínsku, jehož součástí je i mapa poskytovatelů sociálních služeb ve Vsetíně. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. 5 Průměrná výše podílu příspěvku na celkových nákladech se v roce 2005 pohybovala v rozmezí 6 51 %

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více