Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1

2 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Přílohy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne RNDr. Vladimír Brablec, předseda školské rady 2

3 1. Charakteristika školy základní údaje o škole Název: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 IZO: IČO: Adresa: Husova 9, České Budějovice Telefon: Fax: Internetová stránka: Zřizovatel: Právní forma Ředitelka školy: Kapacita školy: Jihočeský kraj příspěvková organizace Mgr. Jarmila Benýšková 860 žáků Školská rada při Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9 byla zřízena Radou Jihočeského kraje dne 7. června 2005 usnesením č. 601/2005/RK. Výsledky voleb pro další funkční období vzala na vědomí dne usnesením č. 510/2011/RK-67 a v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni Stanovený počet členů školské rady: 3 Složení školské rady ke dni : - za pedagogické pracovníky školy Mgr. Roman Konečný - za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky Mgr. Miluše Adámková - za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován RNDr. Vladimír Brablec 3

4 1.1 Profil organizace Sídlem organizace je Husova ulice č. 9, České Budějovice. Pro vyučování je k dispozici 26 učeben, z toho 7 odborných - 4 speciální učebny na výuku výpočetní techniky a jedna učebna s elektrickými psacími stroji na výuku písemné komunikace, 2 učebny zaměřené na výuku odborného výcviku, 19 kabinetů a kanceláří. Ve čtrnácti učebnách jsou nainstalovány dataprojektory a tři jsou k dispozici jako mobilní. V pěti učebnách jsou interaktivní tabule, v jedné vizualizér, v jedné DVD přehrávač. Ve všech učebnách je videorozvod. Škola je napojena na internetovou síť, komunikaci mezi všemi pracovníky a žáky usnadňuje elektronická pošta. Pro žáky je v současné době k dispozici 74 počítačových stanic. Žáci mají možnost vyzkoušet si práci se scannerem, digitálním fotoaparátem i kamerou. Na škole kromě cizinců, studují i vrcholoví sportovci, reprezentanti ČR. Ubytování a stravování žáků i pedagogických pracovníků je zajištěno. Pedagogický sbor je stabilizovaný, kvalifikovaný a poměrně mladý s relativně velkým počtem mužů. Počet žáků trvale naplňuje kapacitu školy. Ve školním roce 2012/2013 začalo na škole studovat 481 žáků denní formy vzdělávání, 202 žáků v ostatních formách vzdělávání, celkem 683 žáků. Průměrná naplněnost tříd v jednotlivých školou nabízených oborech v denní formě vzdělávání je nad průměrem kraje. V rámci celého Jč. regionu vykazuje škola také prvenství v nabídce a realizaci dálkové formy vzdělávání. Budova školy je zcela naplněna a maximálně využita. Získáním nových prostor v budově a přesunutím učeben z odloučeného pracoviště Fr. Ondříčka 44, České Budějovice (kde byl zajišťován odborný výcvik a částečně i teoretická výuka dálkové formy vzdělávání), došlo od školního roku 2012/2013 nejenom k významným úsporám za pronájem a energie, ale i k maximální ekonomické efektivnosti celého provozu školy a vzdělávacího procesu na škole. Střední škola obchodní (dále SŠO) je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Pedagogičtí pracovníci školy respektují a uplatňují zásady a cíle vzdělávání vymezené školským zákonem, usilují o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovávají jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Formují jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravují jej na tvořivou a odbornou činnost v povolání. Organizace vykonává činnost střední odborné školy a středního odborného učiliště, připravuje žáky pro práci na různých postech v široké oblasti obchodu a cestovního ruchu. Poskytuje žákům střední vzdělání s výučním listem, které zahrnuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu, zakončenou úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v oborech prodavač téměř všech zaměření, v denní i dálkové formě vzdělávání. V nabídce je i zkrácené studium, které nebylo v hodnoceném roce realizováno. Pro výkon některých náročných dělnických povolání a technicko-hospodářských činností provozního charakteru, nejenom pro oblast obchodu, jsou připravováni žáci v oborech vzdělání obchodně podnikatelská činnost, obchodník a provoz obchodu v denní i dálkové formě vzdělávání. Široké uplatnění vzhledem k podmínkám a rozvojovým aktivitám regionu 4

5 se nabízí i žákům oboru vzdělání cestovní ruch, kteří studují v klasické denní formě vzdělávání; nabídku dvouletého zkráceného studia v tomto školním roce žáci nevyužili. Všichni úspěšní absolventi dosahují střední vzdělání s maturitní zkouškou. V rámci studia při zaměstnání si na škole doplňují kvalifikaci dospělí pracovníci v oboru prodavač s různými zaměřeními, v oboru obchodník, v oboru obchodně podnikatelská činnost a v nástavbovém studiu oboru provoz obchodu. Dle 113d zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění je zájemcům také umožněno vykonání jednotlivých zkoušek ze všech předmětů za všechny ročníky vzdělávání a vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky. Odborný výcvik pro obory obchodník a prodavač všech vyučovaných zaměření je zajišťován učitelkami odborného výcviku a instruktory. Odbornou praxi - pro obory obchodník, obchodně podnikatelská činnost, provoz obchodu a cestovní ruch zajišťuje škola pro žáky na pracovištích různých organizací na základě smluv. Vedení školy tak pokračuje ve stanovené koncepci důsledného propojení teorie a praxe. Výchovu mimo vyučování zabezpečuje kromě samotné školy zejména Domov mládeže v Holečkově ulici svými vychovateli. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům při respektování jejich osobních zájmů aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování a přispívá také k volbě povolání. Žáci mají možnost zapojit se ve škole do činnosti kroužků - zejména v oblasti výpočetní techniky a písemné komunikace. Ve společnosti dochází k obecným změnám, vlivem kterých se mění složení věkových skupin obyvatelstva a které tak ovlivňují marketingovou strategii školy. Mezi nepřehlédnutelné faktory patří: obecný trend snižování porodnosti, zvyšování věku rodičů, zvyšující se rozvodovost, zvyšující se životní náklady rodin a další. Vliv na další rozvoj školy má především snižující se počet absolventů základních škol, našich potencionálních uchazečů. V souvislosti se zvyšujícími se životními náklady hledají rodiče školy v blízkosti bydliště, bez nutnosti dojíždění a dalšího zvyšování nákladů na vzdělání. Zájem o nabízené obory je významně ovlivněn příznivým postojem veřejnosti, dobrou image školy, příjemným a kultivovaným, moderně vybaveným prostředím, které pozitivně umocňuje celkovou kulturu školy. Výsledky dotazníkových šetření tyto skutečnosti potvrzují. Vedení školy si je vědomo toho, že je nutné hledat nové formy spolupráce s obchodními řetězci a s dalšími sociálními partnery. Vyvíjet další vzdělávací aktivity, které budou reagovat na stávající situaci v regionu, nejenom v oblasti obchodu, a které ovlivní zájem absolventů základních škol a jejich rodičů. Tento záměr se stává jednou z priorit vedení školy. 5

6 1.2 Organizační struktura školy Ředitelka školy Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Vedoucí učitelka odborného výcviku Zástupkyně ředitelky pro provozně ekonomický úsek - řídí práci účetní, mzdové účetní, hospodářky, školníka a uklízeček Celkový provoz školy zabezpečuje 46 pedagogických, z toho 2 na MD a 10 provozních zaměstnanců 1.3 Odborný výcvik a jeho zajištění ve školním roce 2012/2013 V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. Vyučovací hodina trvá 60 minut. Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka nebo nejdéle po čtyřech a půl hodině je třicetiminutová přestávka. Žáci, kteří konají odborný výcvik v organizacích, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky organizace. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. Škola zajišťuje odborný výcvik žáků učitelkami odborného výcviku na smluvních pracovištích hypermarketů, supermarketů a dalších právnických osob. Ve školním roce 2012/2013 zajišťovala škola smluvně odborný výcvik pro 193 žáků denní formy vzdělávání. V 1. až 4. ročníku oboru vzdělání L/01 Obchodník 99 žáků, v oboru H/01 Prodavač 94 žáků: H/01 Prodavač (ŠVP) I. ročník 33 žáků H/01 Prodavač (ŠVP) II. ročník 26 žáků H/01 Prodavač (ŠVP) III. ročník 35 žáků L/01 Obchodník (ŠVP I. ročník 25 žáků L/01 Obchodník (ŠVP) II. ročník 20 žáků L/01 Obchodník (ŠVP) III. ročník 22 žáků L/01 Obchodník (ŠVP) IV. ročník 32 žáků V dálkové formě vzdělávání absolvovalo v hodnoceném školním roce teorii odborného výcviku celkem 42 žáků oboru prodavač a 80 žáků oboru obchodník H/01 Prodavač (ŠVP) I. ročník 17 žáků H/01 Prodavač (ŠVP) II. ročník 9 žáků H/01 Prodavač (ŠVP) III. ročník 16 žáků L/01 Obchodník (ŠVP) I. ročník 38 žáků L/01 Obchodník (ŠVP) II. ročník 18 žáků L/01 Obchodník (ŠVP) III. ročník 17 žáků L/008 Obchodník V. ročník 7 žáků 6

7 SŠO na základě smluv zajišťuje ve školním roce 2012/13 odborný výcvik ve spolupráci: Kód oboru Počet žáků Globus, k. s., Č. Vrbné 2327, České Budějovice H/ L/01 5 Kód oboru Počet žáků Jednota SD, Č. Budějovice, Vimperk, J. Hradec, Kaplice H/ L/01 5 Kód oboru Počet žáků Prior ČR, s.r.o., Lannova tř. 22, České Budějovice H/ L/01 7 Kód oboru Počet žáků Billa, s.r.o., Jeronýmova ul., České Budějovice H/01 3 Kód oboru Počet žáků Tesco Stores ČR, a.s., České Budějovice H/ L/01 12 Kód oboru Počet žáků Kaufland, v.o.s., Na Sádkách,České Budějovice H/ L/01 13 Kód oboru Počet žáků Möbelix CZ, s.r.o., České Budějovice H/ L/01 9 Kód oboru Počet žáků BAUHAUS, k.s., České Budějovice H/ L/

8 SŠO zajistila pro některé žáky z vyšších ročníků oboru obchodník a prodavač všech zaměření odborný výcvik i mimo Č. Budějovice, např. v prodejnách v Týně nad Vltavou, Kaplici, Dolním Bukovsku, Vimperku, Českém Krumlově, Třeboni a u dalších právnických osob. Odborné praxe žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Škola zajišťuje odborné praxe pro obory vzdělání: M/02 Cestovní ruch (1. 4. ročník) M/01 Ekonomika a podnikání (1. 4. ročník) L/01 Obchodník (1. 4. ročník) Odborné praxe jsou zajišťovány v pojišťovnách, účetních a ekonomických odděleních firem, v gastronomických zařízeních (hotely, penziony), cestovních kancelářích a agenturách, informačních centrech a v marketingových odděleních obchodních řetězců na základě smlouvy o zajištění odborné praxe. Výstupem je vypracovaná písemná práce, u oboru vzdělání M/02 Cestovní ruch od 1. ročníku, u oborů vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání a L/01 Obchodník od 2. ročníku. Seznam pracovišť Cestovní kanceláře, cestovní agentury a informační centra: CA Bohemia travel České Budějovice, Hradební CA Clubtour České Budějovice, Hroznová CA Golda České Budějovice CKM Lannova České Budějovice CK Neckermann České Budějovice CK ROSLO s.r.o. České Budějovice CK Máj České Budějovice, Česká CK Čedok České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. CK Fischer České Budějovice, Karla IV. CK Geotourist České Budějovice, Žižkova CA Walltour České Budějovice KBA TOUR dopravní a cestovní agentura, České Budějovice CK Saturn Český Krumlov CA Agatha Český Krumlov, Parkány CA Oceán Český Krumlov CA Janeta Písek STRAKATOUR, s.r.o Strakonice CK Kellner Písek CK Roslo České Budějovice, sídliště Šumava CK Ciao Strakonice, Blatná Mizok tour České Budějovice Info centrum Český Krumlov, Kaplice, Týn nad Vltavou, JindřichůvHradec, Info centrum Prachatice, Benešov nad Černou, Protivín, Pohorská Ves, Nové Hrady Informační centrum Magistrát města České Budějovice Městský úřad Prachatice, Borovany, Zoologická zahrada, a.s., Tábor Větrovy a.s., Tábor 8

9 Ostatní pracoviště účetní a ekonomická oddělení firem: ČSOB Prachatice Česká pojišťovna České Budějovice OVB ALLFINANZ, a.s. Soběslav a České Budějovice Jindřiška PIAZZOVÁ, Pojišťovací makléřství České Budějovice Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA České Budějovice Essox s.r.o. České Budějovice STAVOUNION České Budějovice SOPHIA České Budějovice Výstaviště, a.s. České Budějovice Gastronomická zařízení hotely: Hotel u Solné brány České Budějovice Clarion Congress Hotel České Budějovice Zátkův dům České Budějovice Hotel Atlas České Budějovice Bohemia Properties, a.s., Hotel Růže a The Český Krumlov Old Inn Ubytování ADRIA Staré město pod Landštejnem Hotel Dvořák České Budějovice HOTEL KUBA Volary Hotel RACEK Černá v Pošumaví Penziony: U Jurášů Stožec, Kukačka Volary, Chlumec, Regina Větřní V tomto školním roce se uskutečnily odborné praxe pro 119 žáků oboru vzdělání ekonomika a podnikání, pro 99 žáků oboru vzdělání obchodník, pro 128 žáků oboru vzdělání cestovní ruch a pro 24 žáků oboru vzdělání provoz obchodu. V rámci odborné praxe se žáci 3. ročníku oboru vzdělání cestovní ruch zúčastnili týdenní odborné praxe v zahraničí. 2. Přehled oborů vzdělání Ve školním roce bylo poskytováno vzdělávání žákům v těchto oborech vzdělání: H/01 Prodavač - denní i dálková forma vzdělávání L/01 Obchodník - denní i dálková forma vzdělávání M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně podnikatelská činnost) - denní i dálková forma vzdělávání M/02 Cestovní ruch L/51 Obchodník (ŠVP Provoz obchodu) - denní i dálková forma vzdělávání L/008 Obchodník dálková forma vzdělávání L/501 Provoz obchodu dálková forma vzdělávání M/006 Obchodně podnikatelská činnost dálková forma vzdělávání 0d počínaje 1. ročníky se začalo vyučovat v souladu s RVP podle školou schválených ŠVP. 9

10 Učební plány Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání M/006 Obchodně podnikatelská činnost dálková forma (pro 5. ročník) vydán MŠMT ČR č.j / ze dne 13. července 2005 s účinností nejpozději od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích Počet konzultačních hodin v ročníku předmětů celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Základy ekologie Fyzika Chemie Informační a komunikační technologie Ekonomika Obchodní provoz Administrativa provozu Hospodářský zeměpis Hospodářské výpočty Účetnictví Právní nauka Psychologie Zbožíznalství Propagace b) výběrové Počet hodin celkem B. Nepovinné předměty * každý posluchač si vybírá jeden hlavní jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský) ** každý posluchač si vybírá jeden další jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský) *** příklad výběrových a volitelných předmětů: marketing, cestovní ruch, 10

11 Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání L/008 Obchodník dálková forma (pro 5. ročník) vydán MŠMT ČR č.j / ze dne 10. června 2004 s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Základy přírodních věd Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání Ekonomika Obchodní provoz Administrativa provozu Účetnictví Informační a komunikační technologie Aplikovaná psychologie Management Právní nauka Zbožíznalství Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání Odborný výcvik b) výběrové a volitelné předměty Počet hodin celkem * každý posluchač si vybírá jeden hlavní jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský) ** každý posluchač si vybírá jeden další jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský) *** příklad výběrových a volitelných předmětů: marketing, cestovní ruch,... 11

12 Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání L/501 Provoz obchodu dálková forma (pro 3. ročník) Vydán MŠMT ČR č.j / ze dne 26. dubna 2004 s platností od 1. září 2005 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin v ročníku Celkem A. Všeobecně vzdělávací předměty 1. Povinné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Chemie Disponibilní hodiny pro všeobecné vzdělávání: Cvičení z matematiky Konverzace v cizím jazyce B. Odborné předměty Ekonomika Hospodářský zeměpis Management Mezinárodní obchod Marketing Účetnictví Informační a komunikační technologie Aplikovaná psychologie Právní nauka Zbožíznalství Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání Informační a komunikační technologie Integrovaný ekonomický předmět Propagace Celkem *každý žák si vybírá jeden hlavní jazyk (německý, anglický, ruský) ** každý žák si vybírá jednu konverzaci podle hlavního cizího jazyka Počet konzultací v každém pololetí ve 3. ročníku je

13 Školní učební plány dle platných ŠVP Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání M/02 Cestovní ruch (pro 1. až 4. ročník) Název ŠVP: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdělání: M/02 Cestovní ruch Délka a forma vzdělání: čtyřletá, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Písemná komunikace Aplikovaná psychologie Právní nauka Dějiny kultury Služby cestovního ruchu Zeměpis cestovního ruchu Seminář k zeměpisu cestovního ruchu Průvodcovské služby Volitelné vyučovací předměty: Všeobecně vzdělávací cizí jazyk Společenská kultura Konverzace v cizím jazyce Odborné předměty Turistické služby Hotelové a lázeňské služby Seminář k turistickým službám Seminář k hotelnictví a lázeňství Celkem týdenních vyučovacích hodin Nepovinné vyučovací předměty 13

14 Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání L/01 Obchodník (pro 1. až 4. ročník) Název ŠVP: Obchodník Kód a název oboru vzdělání: L/01 Obchodník Délka a forma vzdělání: čtyřletá, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem a) Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Odborné předměty Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Management ,5 1,5 Obchodní provoz Integrovaný ekonomický předmět Zbožíznalství Písemná komunikace 2 2 Aplikovaná psychologie 1 1 Odborný výcvik ,5 21,5 b) Volitelné předměty Cestovní ruch Marketing Logistika Celkem hodin týdně c) Nepovinné předměty 14

15 Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání (pro 1. až 4. ročník) Název ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost Délka a forma vzdělání: čtyřletá, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: Celkem Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Obchodní provoz Aplikovaná psychologie Písemná komunikace Zbožíznalství Právní nauka Fiktivní firma Volitelné vyučovací předměty: Cestovní ruch Marketing cizí jazyk Celkem týdenních vyučovacích hodin Nepovinné vyučovací předměty 15

16 Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání H/01 Prodavač (pro ročník) Název ŠVP: Prodavač smíšené zboží (-elektrotechnické zboží; -textil, oděvy a obuv; - drogistické zboží) Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač Délka a forma vzdělání: tříletá, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení: závěrečná zkouška Platnost ŠVP: od Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: celkem Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Občanská nauka Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Daňová evidence Obchodní provoz Zbožíznalství Písemná komunikace Psychologie prodeje Propagace a aranžování 1, ,5 Odborný výcvik Celkem týdenních vyučovacích hodin 31, ,5 Nepovinné vyučovací předměty 16

17 Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání L/51 Obchodník (pro ročník) Název ŠVP: Provoz obchodu Délka a forma vzdělání: dvouletá, denní Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Vyučovací předměty Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do ročníků Povinné vyučovací předměty: celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Základy společenských věd Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Management Obchodní provoz Integrovaný ekonomický předmět Komunikace ve službách Volitelné vyučovací předměty: Marketing Logistika Celkem týdenních vyučovacích hodin Nepovinné vyučovací předměty 17

18 Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání 66-41L/01 Obchodník (pro 1. až 3. ročník) Název ŠVP: Obchodník Kód a název oboru vzdělání: L/01 Obchodník Délka a forma vzdělání: pětiletá, dálková Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních konzultačních hodin v ročníku celkem Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Management Obchodní provoz Integrovaný ekonomický předmět Zbožíznalství Písemná komunikace Aplikovaná psychologie Odborný výcvik Volitelné vyučovací předměty: Cestovní ruch Marketing Logistika Celkem týdenních konzultačních hodin c) Nepovinné 18

19 Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání (pro 4. ročník) Název ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost Kód a název oboru vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání Délka a forma vzdělání: pětiletá, dálková Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních konzultačních hodin v ročníku Celkem Povinné vyučovací předměty: Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Základy společenských věd Základy přírodních věd Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Obchodní provoz Aplikovaná psychologie Písemná komunikace Zbožíznalství Právní nauka Fiktivní firma Volitelné vyučovací předměty: Cestovní ruch Marketing Celkem týdenních konzultačních hodin c) Nepovinné předměty 19

20 Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání H/01 Prodavač (pro ročník) Název ŠVP: Prodavač smíšené zboží (-elektrotechnické zboží; -textil, oděvy a obuv; - drogistické zboží) Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač Délka a forma vzdělání: tříletá, dálková Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení: závěrečná zkouška Platnost ŠVP: od Názvy vyučovacích předmětů Povinné vyučovací předměty: Počet týdenních konzultačních hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk Občanská nauka Základy přírodních věd Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Daňová evidence Obchodní provoz Zbožíznalství Písemná komunikace Psychologie prodeje Propagace a aranžování Odborný výcvik Celkem týdenních konzultačních b) Nepovinné předměty bez dělení do ročníků 20

21 Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání L/51 Obchodník (pro ročník) Název ŠVP: Provoz obchodu Délka a forma vzdělání: tříletá, dálková Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení: maturitní zkouška Platnost ŠVP: od Vyučovací předměty Počet týdenních konzultačních hodin v ročníku Povinné vyučovací předměty: celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Základy společenských věd Matematika Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Management Obchodní provoz Integrovaný ekonomický předmět Komunikace ve službách Volitelné vyučovací předměty: Marketing Logistika Celkem týdenních konzultačních hodin Nepovinné 21

22 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Struktura pracovníků školy k Pracovníci celkem 54 z toho v produktivním věku 52 v poproduktivním věku 2 Mužů 12 Žen 42 Mateřská dovolená 0 Další mateřská dovolená 2 Pedagogičtí pracovníci celkem 44 z toho: Ředitelka 1 Zástupkyně ředitelky 2 Učitelé teoretického vyučování 35 Vychovatelé 0 Vedoucí učitelka odborného výcviku 1 Učitelky odborného výcviku 3 Mateřská dovolená 2 THP 6 Dělnická povolání 4 22

23 3.2 Struktura pedagogických pracovníků školy podle délky praxe do 10 let praxe 29 % do 20 let praxe 18% do 30 let praxe 29 % nad 30 let praxe 24 % 3.3 Struktura pedagogických pracovníků školy (bez MD) podle předmětů Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 54% Učitelé odborných předmětů 37 % Učitelé odborného výcviku 9% 3.4 Struktura pedagogických pracovníků školy podle pracovně právního vztahu Učitelé na MD 2 Učitelé interní 38 Učitelé externí 0 Učitelé odborného výcviku interní 4 Učitelé celkem 44 23

24 4. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ve vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Vzhledem k možnostem daných platnou legislativou, nebyly v jednotlivých kolech přijímacího řízení odevzdány přijatými uchazeči všechny zápisové lístky, případně byly využity možnosti zpětvzetí zápisového lístku. Proto byla vyhlašována další kola přijímacího řízení. 4.1 Průběh přijímacího řízení - stav k Denní forma vzdělávání Uchazeči, absolventi základních škol, byli přijímáni do následujících oborů: 1) M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost) Počet Počet přijatých přijatých přihlášek uchazečů Zpětvzetí přihlášky před vydáním rozhodnutí Počet odevzdaných zápisových lístků Počet zpětvzetí zápisových lístků Výsledný stav Celkem ) L/01 Obchodník Počet Zpětvzetí přijatých přihlášky přihlášek před vydáním rozhodnutí Počet přijatých uchazečů Počet odevzdaných zápisových lístků Počet zpětvzetí zápisových lístků Výsledný stav Celkem ) M/02 Cestovní ruch Počet Zpětvzetí přijatých přihlášky přihlášek před vydáním rozhodnutí Počet přijatých uchazečů Počet odevzdaných zápisových lístků Počet zpětvzetí zápisových lístků Výsledný stav Celkem ) H/01 Prodavač Počet přijatých přihlášek Zpětvzetí přihlášky před vydáním rozhodnutí Počet přijatých uchazečů Počet odevzdaných zápisových lístků Počet zpětvzetí zápisových lístků Výsledný stav Celkem

25 Nástavbové studium Uchazeči - absolventi oborů prodavač, byli přijímáni do následujícího oboru: 1) L/51 Obchodník (ŠVP - Provoz obchodu) dálková forma Počet přijatých přihlášek Zpětvzetí přihlášky před Počet přijatých uchazečů vydáním rozhodnutí Celkem ) L/51 Obchodník ( ŠVP - Provoz obchodu) denní forma Počet přijatých přihlášek Zpětvzetí přihlášky před Počet přijatých uchazečů vydáním rozhodnutí Celkem Dálková forma vzdělávání Uchazeči byli přijímáni do následujících oborů: 1) M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost) Počet přijatých přihlášek Zpětvzetí přihlášky před Počet přijatých uchazečů vydáním rozhodnutí Celkem ) H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač smíšené zboží) Počet přijatých přihlášek Zpětvzetí přihlášky před Počet přijatých uchazečů vydáním rozhodnutí celkem V souladu s 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, bylo k do vyššího ročníku přijato celkem 10 uchazečů, z toho do dálkové formy vzdělávání 2 uchazeči a 8 uchazečů do denní formy vzdělávání. 25

26 4.2 Kritéria přijímacího řízení Pro obory vzdělání: hodnocení uchazeče: M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost) L/01 Obchodník M/02 Cestovní ruch a) prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období - pololetní a výroční vysvědčení z předposlední třídy a pololetní vysvědčení z poslední třídy (na kterých musely být hodnoceny dva cizí jazyky, v případě jednoho cizího jazyka penalizace 3 body platilo pouze pro obor Cestovní ruch) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. období průměrný prospěch body první pololetí osmý ročník 1, druhé pololetí osmý ročník 1, první pololetí devátý ročník 1, maximální počet bodů 120 b) umístění ve vědomostních soutěžích místo - okresní kolo l bod - krajské kolo 3 body - celostátní kolo 5 bodů Celkový maximální počet získaných bodů je 125 Při rovnosti celkového počtu bodů byl rozhodujícím kritériem pro přijetí počet bodů dosažených ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, při trvající rovnosti prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia z předmětů v tomto pořadí: český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika. Pro obor vzdělání: H/01 Prodavač hodnocení uchazeče: a) prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční vysvědčení z předposlední třídy a pololetní vysvědčení z poslední třídy). období průměrný prospěch body první pololetí předposlední ročník 1, druhé pololetí předposlední ročník 1, první pololetí poslední ročník 1, Celkový maximální počet získaných bodů je 120 V případě rovnosti bodového hodnocení byl rozhodující průměrný prospěch 2. pololetí 8. třídy základní školy. Pro obor vzdělání: L/51 Obchodník - denní forma vzdělávání (ŠVP Provoz obchodu) 26

27 Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli příjímání do naplnění stanoveného počtu. Rozhodujícím kritériem pro přijetí byl prospěch za tři poslední klasifikační období (výroční vysvědčení z 1. a 2. ročníku a pololetní vysvědčení z 3. ročníku oboru prodavač). Celkový maximální počet získaných bodů je 120 Pro obory vzdělání: L/51 Obchodník dálková forma vzdělávání (ŠVP - Provoz obchodu) L/ 01 Obchodník dálková forma vzdělávání H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač smíšené zboží) dálková forma Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijímání až do naplnění stanoveného počtu. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání byla součástí přihlášky. 27

28 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Počty tříd v jednotlivých ročnících podle oborů vzdělání k Obor vzdělání Obchodně podnikatelská činnost - denní forma vzdělávání Obchodně podnikatelská činnost dálková forma vzdělávání Ročník Celkem Cestovní ruch - denní forma vzdělávání Obchodník - denní forma vzdělávání Obchodník - dálková forma vzdělávání Prodavač - denní forma vzdělávání Provoz obchodu - dálková forma vzdělávání Provoz obchodu - denní forma vzdělávání Prodavač - dálková forma vzdělávání Celkem

29 5.2 Přehled žáků ve třídách ve školním roce 2012/2013 Denní formy studia Třída Třídní učitel Počet žáků tříleté obory vzdělání 1A Mgr. Petřík Karel 33 2A Mgr. Hlavatý Stanislav 26 3A Mgr. Stoklasa Josef 17 3B Mgr. Minaříková Dagmar 18 Celkem tříleté obory vzdělání čtyřleté obory CR 1 Ing. Martínková Romana 31 vzdělání CR 2 Mgr. Mušková Marie 31 CR 3 Ing. Šustrová Jana 34 CR 4 Mgr. Trávníčková Jaroslava 32 OPČ 1 Mgr. Sklářová Jana 27 OPČ 2 Mgr. Vosátková Jana 26 OPČ 3 Mgr Kálalová Iva 34 OPČ 4 Mgr. Domin Jiří 32 O 1 Mgr. Lefanová 25 O 2 Ing. Tlamsová Alena 20 O 3 Mgr. Bašná 22 O 4 Mgr. Hlavínová Miroslava 32 Celkem čtyřleté obory vzdělání 440 dvouletý obor vzdělání 1 PO Mgr. Petřík Karel 24 2 PO Mgr. Konečný Roman 17 Celkem dvouletý obor vzdělání 41 Celkem denní forma vzdělávání Dálková a večerní forma vzdělávání 1DOA Ing. Hrubá Lenka 18 1DOB Ing. Hrubá Lenka 18 2 DO Mgr. Kálalová 18 3 DO Mgr. Domin Jiří 17 5 DO* Mgr. Tonnerová Eva 7 1 N Ing. Tlamsová Alena 30 2 N Mgr. Milanová Jitka 10 3 N Ing. Mareš Petr 9 4 OPD Ing. Mareš Petr 19 5 OPD* Mgr. Tonnerová Eva 12 1 PD Mgr. Tonnerová Eva 17 2 PD Ing. Hrubá Lenka 9 3 PD Mgr. Stoklasa Josef 16 Celkem dálková forma vzdělávání 202 SOUHRN 683 Pozn. Třídy 5DO a 5 OPD sloučeny do třídy 5D. 29

30 5.3 Přehled výchovných opatření ve školním roce 2012/2013 Třída Podmíněné vyloučení Napomenutí Důtka Pochvala TU UOV TU ŘŠ UOV TU ŘŠ UOV 1A A A B Celkem PO PO Celkem OPČ OPČ OPČ OPČ 2 1 Celkem O O O O Celkem CR 3 9 2CR CR CR 5 Celkem Celkem za školu

31 5.4 Závěrečné zkoušky - červen 2013 Třída Počet žáků oprávněných konat zkoušky Počet žáků, kteří konali - 1.termín Počet žáků, kteří nekonali Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli písemnou zkoušku praktickou zkoušku ústní zkoušku prakt. zk. ústní zk. písemná zkouška prakt. zk. ústní zkouška 3A 12 (12 Psm) A 1 (Ptx) (2 opravný termín) B 16 (6 Pez, 4 Pdz, 6 Ptx) PD 3 (3Psz) Celkem Závěrečné zkoušky září 2013 Třída Počet žáků oprávněných konat zkoušky Počet žáků, kteří konali - 1.termín Počet žáků, kteří nekonali Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli písemnou zkoušku praktickou zkoušku ústní zkoušku prakt. zk. ústní zk. písemná zkouška prakt. zk. ústní zkouška 3PD 3Psm B 1Pdz Celkem

32 5.5 Maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu za školní rok 2012/2013 Kód/obor Počet žáků vykonalo zkoušku Denní forma vzdělávání M/02 Cestovní ruch Počet žáků vykonalo zkoušku úspěšně Počet žáků vykonalo zkoušku neúspěšně M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost) L/01 Obchodník L/ Provoz obchodu Celkem Ostatní formy vzdělávání M/ Obchodně podnikatelská činnost L/008 Obchodník L/ Provoz obchodu Celkem Počet žáků z V procentech z Počet žáků Třída konajících konajících Konali Nekonali Prospěli Neprospěli Prospěli Neprospěli 4CR ,0 % 0,0 % 4OPČ ,0 % 0,0 % 4O ,0 % 0,0 % 2PO ,7 % 14,3 % 3N ,0 % 0,0 % 5D ,3 % 16,7 % Celkem za školu ,4% 2,6% 32

33 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V souladu se základními strategickými cíli školy, pro rozvoj dobré školní atmosféry, rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, byla podporována systematická práce s kolektivem, jako účinná prevence šikany a dalších projevů rizikového chování. 6.1 Protidrogová prevence projekt v oblasti prevence rizikového chování byl v hodnoceném školním roce rozdělen do dvou částí první část zahrnovala 10. ročník dobrovolného dárcovství krve plnoletých žáků, pod názvem Valentýnská kapka krve a zároveň byl vyhlášen 9. ročník meziškolní soutěže Okna do duše dokořán v grafickém a literárním zpracování tématiky spojené se společensky nežádoucími jevy druhá část proběhla 14. června 2013, kdy se uskutečnil již 10. ročník Dne prevence - v programu dne se uskutečnily přednášky a besedy o protidrogové prevenci, zdravém životním stylu, domácím násilí a pomoci ženám v nouzi, o dodržování lidských práv, šikaně, kyberšikaně, trestně právní odpovědnosti mládeže, xenofobii, extremismu a výtržnictví, antisemitismu a holocaustu, o sektách, ale také o společenském chování a sebeobraně. Přednášky byly doplněny filmovými ukázkami. K úspěchu tradiční celodenní akce významně přispěla výborná spolupráce školy s pracovníky organizací a institucí, které se dlouhodobě zabývají danou problematikou a žákům přinášejí cenné informace. Jsou to především: - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PČR - PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA - THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - TANEČNÍ ŠKOLA FÍLA - ĆESKÁ POBOČKA MEZINÁRODNÍHO KŘESŤANSKÉHO VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉM (ICEJ) Mimořádně velký ohlas žáků byl zaznamenán zejména na přednášky Buď v bezpečí, Trestně právní odpovědnost mládeže, Antisemitismus a holocaust, Extremismus a výtržnictví a na přednášky o násilí ve vztazích, V rámci dne prevence byly vyhodnoceny práce, které byly zaslány do soutěže Okna do duše dokořán. Další aktivity: spolupráce s metodiky PPP ČB účast žáků 1. a 2. ročníků na akci Hrou proti AIDS zajištění účasti žáků na charitativních akcích Světluška, Šance dětem, Červená stužka, Liga proti rakovině, Srdíčkový den zjišťování sociálního klimatu ve třídách na základě sociogramů organizace a zajištění adaptačních kurzů pro první ročníky - u tříletého oboru se jednalo o dvoudenní kurz, kdy jeden den byl věnován seznámením se školou a okolím školy, druhý pak zážitkovým technikám vedoucím k lepší a rychlejší adaptaci na nový školní kolektiv - u čtyřletých oborů byly kurzy třídenní s ubytováním (v obou případech vedly kurzy k socializaci a interakci žáků a třídních učitelů, byly přijímány velice kladně a napomohly k vytvoření stabilnějších třídních kolektivů) evidence žáků s SPU individuální pomoc žákům na základě jejich potřeb 33

34 6.2 Zdravý životní styl byl zpracován minimální preventivní program školy - s protidrogovou problematikou byli žáci průběžně seznamováni během celého školního roku. Dělo se tak převážně v předmětech OBN, ZSV, APS formou besed a přednášek, ale i praktických nácviků osobnostních postojů. Byly hojně využívány videokazety v září proběhly Adaptační kurzy 1. ročníků v Habří byla zajištěna účast školy na charitativních sbírkách Světluška pomoc zrakově postiženým dětem, Šance dětem, Červená stužka, Srdíčkové dny, Liga proti rakovině kytičkový den proběhla meziškolní soutěž Okna do duše dokořán pro dívky byla v rámci Dne prevence uspořádána beseda o zdravém životním stylu v rámci hodin zdravovědy a občanské nauky byl realizovaný praktický nácvik 1. pomoci v únoru 2013 byl vyhlášen 10. ročník Valentýnské kapky krve (dobrovolné dárcovství), který bude probíhat až do prosince 2013 v červnu 2013 byl zorganizován Den prevence. Významný podíl na utváření a rozvoji vzájemných vztahů, na úzké spolupráci mezi žáky a učiteli má mimo jiné i realizace projektu OPVK pod názvem Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní České Budějovice, spolufinancovaného z ESF, který je určen především těm žákům, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze systému vzdělávání. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků na škole probíhá na základě schválených osobních plánů jednotlivých pedagogů. Ti plánují svá další vzdělávání do jednotlivých pololetí školního roku na základě nabídek vzdělávacích institucí zejména: Národního institutu pro další vzdělávání hlavně se sídlem v Českých Budějovicích Univerzit v ČR Goethe-Zentra EIC JU Vzdělávacího střediska P. Štohl British Council a dalších Učitelé podle své aprobace pokračovali nebo se zapojili do vzdělávání týkajícího se společné části maturitní zkoušky a získali osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitelů písemné práce, hodnotitelů ústní zkoušky a zadavatelů, někteří včetně PUP. Zástupkyně ředitelky školy a další pedagožka mají vzdělávání potřebné pro výkon funkce školního maturitního komisaře. Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku školili dle potřeb a možností školy v oblasti ICT. Školení bylo zajišťováno vlastními učiteli ICT. V souladu se základními strategickými cíli školy bylo pokračováno v systematickém vzdělávání pedagogických pracovníků (realizace projektu OPVK Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP ): PC již není můj nepřítel Efektivní zvládání krizových situací Stres a metody jeho zvládání Jak úspěšně komunikovat Šikana ve školním prostředí, způsoby jejího řešení Agrese a agresivita u mládeže a způsoby jejího řešení Efektivní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Vytvořené vzdělávací moduly byly akreditovány MŠMT v systému DVPP. 34

35 35

36 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Valentýnská kapka krve 10. ročník Již desátý ročník akce nazvané Valentýnská kapka krve se konal v únoru Žáci a učitelé naší školy, která je zároveň organizátorem akce, se tak zúčastnili dobrovolného dárcovství krve. Naplnili tak motto akce Krev je život, život je láska. K dobrovolným dárcům z řad žáků se v tomto roce opět zařadilo dalších pět pedagogických pracovníků. Statistika za jednotlivé ročníky: 1. ročník: školní rok 2003/ žáků 2. ročník: školní rok 2004/ žáků 3. ročník: školní rok 2005/ žáků 4. ročník: školní rok 2006/ žáků 5. ročník: školní rok 2007/ žáků 6. ročník: školní rok 2008/ žáků 7. ročník: školní rok 2009/ žáků 8. ročník: školní rok 2010/ žáků 9. ročník: školní rok 2011/ žáků 10. ročník: školní rok 2012/ žáků Celkem: 343 žáků 36

37 IV. ročník soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se ve dnech června 2013 stala již počtvrté organizátorem setkání žáků a pedagogů středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii v rámci IV. ročníku soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás. Díky vstřícnému přístupu vedení DK Metropol se celé soutěžní klání uskutečnilo opět v prostorách Malé scény. V soutěži, nad kterou převzali záštitu Mgr. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje, JUDr. Tomeš Vytiska člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Juraj Thoma primátor města České Budějovice, porovnala své odborné, komunikativní a prezentační dovednosti dvoučlenná družstva z České republiky a Slovenska v celkem 26 soutěžních prezentacích. V první soutěžní kategorii Přijeďte k nám, přijeďte za řemesly našich předků představila jednotlivá soutěžní družstva jedno z lidových řemesel typických pro jejich domovský region a popsala vývoj tohoto řemesla v čase. Ve druhé soutěžní kategorii Co spojuje naše regiony/města, bylo úkolem soutěžního družstva najít společné téma (gastronomie, architektura, osobnosti, příroda, ). Výkony soutěžících zhodnotila odborná porota. Ceny pro vítěze a účastníky soutěže poskytl Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města České Budějovice, Lázně Aurora Třeboň, Bauhaus, k. s., Hotel Klika, Grandhotel Zvon, Sberbank CZ, a. s., Sophia jazykové služby, s. r. o., Sportcentum Mrkáček Lišov, Hotel Garni, Hotel Budweis České Budějovice a další. V bohatém doprovodném programu, který byl částečně hrazen z grantového programu Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013 na podporu cestovního ruchu, byla pro účastníky soutěže připravena prohlídka města České Budějovice prohlídka města Český Krumlov, návštěva divadelního představení Král duchů a Třeštil na Otáčivém hledišti, plavba lodí z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou, prohlídka zámku Hluboká a Alšovy jihočeské galerie. Účastníci soutěže v dotazníkovém šetření zdůraznili význam akce pro rozvoj dovedností žáků tohoto oboru, kladně zhodnotili organizační zabezpečení celé akce, náplň doprovodného programu, vlastní průběh soutěže, která se stala mimo jiné i místem výměny zkušeností žáků i pedagogů. Zároveň všichni zástupci soutěžních družstev potvrdili svůj zájem zúčastnit se ročníků následujících. 37

38 38

39 8.2 Účast ve studentských projektech úspěšná účast dvou fiktivních firem v programu CEFIF Praha Belle et Élégante, s. r. o., Elite motors, s. r. o. - žáci OPČ Zahraniční aktivity zahraniční výjezd žáků školy- poznávací zájezd do Anglie zahraniční praxe v Itálii pro žáky oboru vzdělání cestovní ruch tematická exkurze Předvánoční Vídeň realizace mobilitního projektu Leonardo da Vinci - Bratislava 8.4 Sportovní aktivity nácvik evakuace žáků školy při požáru plavecká štafeta měst 1000 x 100m účast na futsalové lize středních škol sportovní aktivity jako doprovodný program na adaptačních kurzech pro 1. ročníky v rámci mezipředmětových vztahů zařazena výchova k Fair play a ke zdravému způsobu života, včetně antidopingové prevence. ve spolupráci s komisí přírodních věd sportovně-turistický kurz (září) školení první pomoci pod názvem Zlomte vaz, až půjde o život. sportovní dny školy soutěž v plážovém volejbalu, softbalu, florbalu v lednu 2013 se uskutečnil lyžařský a snowboardový kurz 1. ročníku v Peci pod Sněžkou chlapci naší školy se zúčastnili středoškolské futsalové ligy dívky obsadily 2. místo v krajském kole plavání v Táboře chlapci obsadili 3. místo v okresním kole ve florbale účast na juniorském půlmaratonu v ČB (4. místo) příprava a organizace školní části Budějovického majálesu dárcovství krve (všichni členové komise TEV) 8.5 Environmentální vzdělávání je zařazeno do výuky jednotlivých předmětů dle pokynu Č. j / pokračujeme ve spolupráci s Ekologickým centrem Cassiopeia v tomto vzdělávacím středisku jsme na základě doporučení jejich pracovníků absolvovali některé vybrané programy, (jako Změny klimatu II., Supermarket, Fish Banks, či Odpady ), které se většině žáků absolvujících tyto programy velmi líbily pokračujeme ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Hluboké nad Vltavou, kde se žáci mohli dozvědět více o životě některých ohrožených či chráněných druhů zvířat v České Republice. ( Vydra, Na pytlácké stezce, Nebojte se hadů a Naši ptáci ) škola se účastnila dalších akcí souvisejících s ekologickou výchovou (Naučná stezka okolo Rudolfova, Naučná stezka okolo Vrbenských rybníků atd.). žáci druhých ročníků se stejně jako v loňském roce zúčastnili v září týdenního sportovně přírodovědného kurzu na škole pokračujeme v třídění odpadů škola je zapojena do projektů Ekopolis a Recyklohraní3 8.6 Výchovné poradenství je zaměřeno na systematickou informační činnost pro žáky pokračující v dalším studiu učitelům je poskytována metodická pomoc při práci se žáky, kterým jejich rodina dostatečně nezajišťuje intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc spolupráce s vedením školy, třídními učiteli, rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou a školním psychologem (realizace projektu OP VK) je zaměřena na úspěšné zařazení žáků s diagnostikovanými poruchami učení či chování do vzdělávacího procesu 39

40 spolupráce s učiteli žáků s poruchami učení a chování spočívá v hledání možností individuální pomoci v případech zhoršeného prospěchu nebo chování jednotlivců je sledován a hodnocen vývoj žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý psychický a sociální vývoj ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti operativní řešení problematiky mírného porušování školního řádu nebo zhoršujícího se prospěchu žáků 36x; jednání s třídními učiteli nebo učitelkami odborného výcviku, byly hledány příčiny projednávaného stavu, řešení se zaměřovala na pomoc neprospívajícím, ať již formou nabídky individuálního doučování nebo změnou forem zkoušení informování zákonných zástupců žáků, žáků a učitelů o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jeho odborných služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch žákům, kteří projevili zájem, byla poskytnuta individuální porada při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se budoucího studia v nástavbovém studiu, vyšších odborných školách a vysokých školách byla zajištěna organizačně i programově náplň adaptačních kurzů u všech pěti 1. ročníků - u tříletých oborů se jednalo o dvoudenní kurzy, kdy jeden den byl věnován seznámením se se školou a okolím školy, druhý pak zážitkovým technikám vedoucím k lepší a rychlejší adaptaci na nový školní kolektiv, u čtyřletých oborů byly kurzy třídenní s ubytováním (Habří) kurzy přispěly k socializaci a interakci žáků a třídních učitelů, byly přijaty velice kladně významný podíl na zabezpečení akcí souvisejících s náborem žáků základních škol, prezentačních akcí školy (koordinace návštěv žáků školy a učitelů ve třídách základních škol spádové oblasti, návštěv učitelů na rodičovských schůzkách základních škol spádové oblasti, vlastní účastí na schůzkách rodičů žáků 9. tříd na ZŠ ve spádové oblasti, účast na propagaci školy na Burze škol, dnech otevřených dveří atd.). Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení - spolupráce s učiteli žáků s poruchami učení a chování. Pomoc výchovného poradce spočívala v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či zhoršeného prospěchu jednotlivců a v hledání možností individuální pomoci. Předmětem spolupráce výchovného poradce a školního psychologa s učiteli je mimo jiné i proces diagnostikování žáků s problémy v procesu učení. Hlavní tíha vyhledávání postižených dětí leží právě na jejich dovednostech objevit žáka, který má potíže nesouvisející se specifickými poruchami učení. Po následném pohovoru s takovým jedincem a jeho zákonným zástupcem je volena jedna z možných eventualit zvýšení úsilí žáka, zlepšení jeho motivace ze strany jeho okolí, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a následná integrace podle Individuálního vzdělávacího programu či změna oboru nebo školy. Práce s problémovými žáky a) Problémy docházky Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle Metodického pokynu MŠMT č. j / ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Výchovný poradce se zúčastňoval pohovorů třídních učitelů se žáky, jejichž absence začínala ohrožovat možnost jejich klasifikace nebo neomluvená nedosáhla 10 hodin, a jejich zákonnými zástupci. O pohovorech jsou vedeny zápisy (43x). Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských přestupcích byla svolávána výchovná komise školy ve složení ředitel školy nebo jeho zástupce, třídní učitelka, případně učitel odborného výcviku, výchovný poradce, dotyčný žák a jeho zákonný zástupce. O těchto jednáních byly též vedeny písemné zápisy (27x). 32x výchovná poradkyně řešila problematiku mírných přestupků školního řádu nebo zhoršujícího se prospěchu s třídními učiteli nebo učiteli odborného výcviku. V těchto případech výchovná poradkyně spolu s vyučujícími hledali důvody, proč někteří 40

41 jedinci nedosahují očekávaných a požadovaných studijních výkonů. Společná řešení se zaměřovala na pomoc neprospívajícím, ať již formou nabídky individuálního doučování, nebo změnou forem zkoušení. b) Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole Pomoc žákům při řešení osobních problémů (rozvod rodičů, konflikty s rodiči, konflikty s okolím apod.) V některých případech doporučena návštěva odborného pracoviště a popřípadě jeho kontaktování. Práce se žáky s poruchami učení V evidenci výchovného poradce bylo 9 žáků (6 dívek a 3 chlapci) s poruchami učení integrovaných ve svých třídách podle Směrnice MŠMT č. j / k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a Metodického pokynu ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j / ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování. Všichni žáci jsou do programu integrace zapojeni na doporučení pedagogicko-psychologických poraden a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce. Lze předpokládat nárůst přijatých žáků na naší školu s diagnostikovanými poruchami učení, zvláště pak v učebních oborech. V letošním školním roce nebyl požadován ani v jednom případě asistent u ZZ. 8.7 Významnější kulturní akce návštěva Českého Krumlova památka UNESCO multimediální pásmo Planeta Země Tajemný svět Ekvádoru a Galapág účast na tematickém pásmu Tradice Velikonoc návštěva vánočních a velikonočních trhů a výstav návštěva filmových představení Nedotknutelní - Cine Star návštěva filmového představení Bídníci, CineStar divadelní představení v anglickém jazyce Gulliver s Travels návštěva husitského kostela v Křemži a kaple v Českém Krumlově návštěva Prahy Královská cesta návštěva divadelního představení Zkrocení zlé ženy, Divadlo na Vinohradech návštěva divadelního představení Král duchů a Třeštil na otáčivém hledišti v Českém Krumlově v rámci soutěže Vítejte u nás tematické exkurze Předvánoční Vídeň výstavy v prostorách radnice města České Budějovice např. stavební slohy 8.8 Účast žáků v předmětových soutěžích Vybraní žáci se zúčastnili: matematického KLOKANU 2013 v kategorii Junior a Student - účast 10 žáků z 1. až 3. ročníků školního kola matematické soutěže SOŠ- účast 12 žáků z 1. až 3. ročníků celostátní matematické soutěže SOŠ - účast 6 žáků v různých kategoriích korespondenční části mezinárodní soutěže řešení logických úloh GENIUS LOGICUS - účast 15 žáků soutěže škol cestovního ruchu Mladý průvodce Ostrava účast žáků ve znalostní soutěži o EU (březen 2013) - účast žáků CR 3 přihlášení dvou fiktivních firem do programu CEFIF Praha Belle et Élégante, s. r. o., Elite motors, s. r. o. - žáci OPČ 3 Bobřík informatiky - školní kolo celostátní kolo na katedře informatiky pedagogické fakulty v Č. Budějovicích 12. a Ve školním kole bylo otestováno asi 300 žáků školy. Na základě výsledků byli do celostátního kola vybráni žáci, kteří ve třídě dosáhli nejvyššího počtu bodů. 41

42 V celostátním kole soutěžilo v kategorii Senior 13 žáků, v kategorii Junior 5 žáci. V tabulce níže je srovnání počtu zúčastněných s naší nejlepší získanou pozicí v letošním a předchozích ročnících soutěže. Junior Senior Zúčastněných nejlepší žák Zúčastněných nejlepší žák % % % % % % % % účast zájemců v soutěži Okna do duše dokořán účast žáků různých tříd v celorepublikových literárních soutěžích školního kola Olympiády z NEJ - celkem 9 žáků školy školního kola Olympiády v ANJ, které se uskutečnilo dne , se zúčastnilo celkem 13 žáků školy. Dva žáci postoupili do okresního kola Lidice pro 21. století (3. ročník soutěže s odkazem na tragedii Lidic) OPČ 2 Evropský parlament vědomostní soutěž o EU, SCR 4 The Action multimediální projekt, zaměřený na dopravní výchovu 4. ročník soutěže s mezinárodní účastí Vítejte u nás, soutěž žáků středních škol zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii školní kolo soutěže v balení dárků Ukaž, co umíš ve své profesi - 2. a 3. ročníky oboru prodavač Projektové týdny pro žáky tříd 2A a O3 8.9 Další aktivity jednotlivých předmětových komisí Členové komise českého jazyka vytvářeli pracovní listy pro ústní část maturitní zkoušky připravovali žáky maturitních ročníků v pravidelných seminářích na maturitní zkoušku poskytovali žákům konzultace účastnili se na vzdělávacích kurzech a seminářích zajišťovali dramatickou výchovu ve vzdělávacím procesu - návštěva divadelních představení sledovali zajímavé kulturní akce a výstavy vztahující se k učivu a upozorňovali žáky na tyto akce, ve výuce reagovali na aktuální dění významné kulturní akce: - návštěva filmového představení Jana Eyrová, CineStar - návštěva divadelního představení Deset malých černoušků, Divadlo Radka Brzobohatého - návštěva generálky představení FUK, Jihočeské divadlo - návštěva divadelního představení Radúz a Mahulena, Národní divadlo - návštěva divadelního představení Muž bez minulosti, Dejvické divadlo - návštěva filmového představení Poupata, CineStar hodnotili vstupní a výstupní testů žáků 1. ročníků vytvořili a hodnotili nové výstupní testy ročníků maturitních oborů účastnili se vzdělávacích aktivit souvisejících se státní maturitní zkouškou (e-learning, prezenční semináře) spolupracovali na Dnech otevřených dveří a náborových akcích, moderování soutěže prohlubování čtenářské gramotnosti žáků porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho potenciálu a vědomostí zajišťování dramatické výchovy ve vzdělávacím procesu - návštěva divadelních představení 42

43 Členové komise humanitních předmětů poskytovali žákům denní i dálkové formy vzdělávání konzultace sledovali zajímavé kulturní akce a výstavy vztahující se k učivu a upozorňovali žáky na tyto akce, ve výuce reagovali na aktuální dění zúčastnili se akcí vyplývajících z plánu školy: Dny otevřených dveří, Burza škol, nábory účastnili se seminářů, školení, které mohou následně využít při výuce. Sem patří i využívání výpočetní techniky, instalované v učebnách. Jde zejména o informace na internetu nebo webové stránky, např. apod. Tyto informace vhodně doplňují probíranou látku a v případě výuky v učebnách s PC žáci sami tyto informace vyhledávají a zpracovávají zajistili účast žáků na výstavách s vánoční a velikonoční tematikou, výstavách a besedách zaměřených na důležitá období vývoje státu spolupracovali s Eurocentrem v Č. Budějovicích podíleli se na tvorbě ŠVP pro nástavbové studium oboru Podnikání denní a dálková forma studia zorganizovali besedy, výchovné programy, které svým zaměřením působí na žáky např. charitativní akce Světluška, Valentýnská kapka, projekt Den prevence, výchovné pořady a pořady s kulturní tématikou Členové komise německého jazyka připravili a realizovali školní kolo Olympiády z NEJ účastnili se vzdělávacích aktivit souvisejících s novou maturitou účastnili se prezentace učebnic nakladatelství Klett a Hueber zorganizovali v období únor až duben pro maturující žáky seminář z německého jazyka poskytovali žákům konzultace používali internet k vyhledávání webových stránek v německém jazyce vypracovali a vyhodnotili vstupní a výstupní testy z NJ pro 1. ročníky aktualizovali požadavky na učebnice pro budoucí 1. ročníky s ohledem na požadavky nových státních maturit. účast na tematické exkurzi Předvánoční Vídeň příprava žáků na soutěž s mezinárodní účastí Vítejte u nás účast na konferenci Učíme jazyky lépe 2013 (o výuce cizích jazyků v prostředí moderních digitálních jazykových laboratoří) účast žáků vybraných tříd filmového přestavení Whisky s vodkou práce na projektu Záchytná síť a Výuka s ICT Členové komise anglického jazyka poskytovali žákům konzultace studovali podklady pro státní část maturitní zkoušky z ANJ průběžně po celý rok se zúčastnili školení ke státním maturitám, a to formou jak on- line studia, tak formou prezenčních seminářů divadelní představení v anglickém jazyce Gulliver s Travels účastnili se na dalších vzdělávacích kurzech a seminářích vedli žáky k tvorbě esejí a nástěnných materiálů v anglickém jazyce v rámci školního projektu Prevence sociálně patologických jevů na zadané téma (Drugs, Violence, Smoking) realizovali jazykově - poznávací zájezd do Anglie ve dnech vypracovali vstupní testy z ANJ pro 1. ročníky a výstupní testy pro ročníky spolupracovali s British Council v Č. Budějovicích zaváděli vyučovací metody a výukové činnosti, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků, zpracovali výukové materiály sloužící k rozvoji schopností a dovedností žáků školního kola Olympiády v ANJ, které se uskutečnilo dne , zúčastnili se vybraní žáci ročníků, dva žáci postoupili do okresního kola této soutěže 43

44 Členové komise přírodovědných předmětů vypracovali a vyhodnotili vstupní testy z matematiky pro žáky 1. ročníků a výstupní testy pro žáky 1. až 3. ročníků prohlubovali u žáků matematickou, finanční a přírodovědnou gramotnost rozvíjeli u žáků kompetence využívat prostředky ICT, komunikativní kompetence, sociální kompetence poskytovali žákům konzultace sledovali odbornou literaturu a časopisy zapojili se do projektu Záchytná síť a Výuka s ICT zorganizovali v období leden až duben pro maturující žáky seminář z matematiky vyučující matematiky studovali podklady ke společné části nové maturitní zkoušky žáci, kteří mají zájem maturovat z matematiky, byli seznámeni s webovými stránkami a na nichž jsou uvedeny požadavky k maturitní zkoušce a zkušební testy absolvovali semináře ke společné části MZ z matematiky, pro školní maturitní komisaře a předsedy zkušebních maturitních komisí připravili školní kolo matematické soutěže Klokan 2013 připravili školní kolo celostátní matematické soutěže SOŠ účastnili se školení v rámci využití ICT na škole, včetně školení pro práci s interaktivní tabulí zorganizovali v září pro žáky druhých ročníků sportovně přírodovědný kurz podíleli se na zorganizování adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků zařadili do výuky jednotlivých předmětů environmentální vzdělávání dle Metodického pokynu č.j / v rámci environmentální výchovy pro žáky zorganizovali řadu exkurzí a výukových programů: - zúčastnili se ve spolupráci s Ekologickým centrem Cassiopeia vybraných výukových programů Námořní rybolov, Supermarket, Třídit či netřídit, Změny klimatu II, Neviditelná ruka trhu, Cesta do země bludiček - ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Hluboké nad Vltavou informace o životě některých ohrožených či chráněných druhů zvířat v České Republice. (Na pytlácké stezce, Nebojte se hadů a Naši ptáci) - absolvovali se žáky exkurze Naučná stezka Rudolfov, Naučná stezka okolo vranských rybníků vedli žáky ke třídění odpadů - papíru a zejména plastů Členové komise odborných předmětů Globus program Kubus - žáci 1A, 2A tematická exkurze v obchodních řetězcích Sconto, Mobelix, Bauhaus obory Obchodník a Prodavač, všechny ročníky - průběžně během roku exkurze obchodní banky v ČB, Finanční úřad 2 PO exkurze Globus pekárna Globus ukázka chleba a pek. výrobků školení firma Liebherr (K + B Expert) 3A elektro školení firma HTC notebooky (Datart) 2A elektro přednášky OPUS DEXTRA maturitní třídy exkurze Týn nad Vltavou (Velkoobchodní sklady, Výroba teplé a studené kuchyně) - listopad přednáška digitální fotoaparáty (Globus) 2A školení firma Miele (K + B Expert) 2A elektro školení pokladní systémy a pokladny (Globus) 2A školení Dárková služba (Géčko) 1A, 2A exkurze hotel Zvon fiktivní firma OPČ3 44

45 exkurze Maso a masné výrobky + ochutnávka - 1A, 2A sdružení spotřebitelů pí Oulehlová, přednáška pro žáky (reklamace zboží) exkurze Specializovaná prodejna čaje a kávy 1A, 2A školení firma Samsung (Datart) 2A elektro exkurze v ČNB - O3, 3A, 3B březen mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha OPČ 3 exkurze na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem Praha OPČ 2 přednáška: Zákoník práce 3A, 3B exkurze Poslanecká sněmovna ČR, OD Kotva 2A beseda o ZP vers. Odbory - pí Holbová 3. A, B přednáška šperků a klenotů (Globus) 2A exkurze pivovar Budvar 1O, 1A interaktivní výstava výročí 20 let ČNB 1PO exkurze veletrh FIF v Písku OPČ 2 fotoateliér Seidl Český Krumlov - 3O exkurze Muzeum Obchodu Český Krumlov 1O, 2A exkurze Budějovický Budvar 1A exkurze Praha, Národní technické muzeum, IMAX 1PO zapojení do projektových aktivit školy, účast ve všech školou realizovaných projektech realizovali ZZ u oboru prodavač všech zaměření v souladu s podmínkami Kvalita I JZZZ pomoc při organizaci a zajištění mezinárodní soutěže Vítejte u nás organizace projektového týdne pro žáky tříd 2A a O3 příprava žáků a zapojení fiktivních firem do programu CEFIF Praha Belle et Élégante, s. r. o., Elite motors, s. r. o. - žáci OPČ 3 Členové komise odborných předmětů - cestovního ruchu soutěže škol cestovního ruchu Mladý průvodce Ostrava pravidelně se účastnili školních seminářů k využití výpočetní techniky a seminářů DVPP připravili a realizovali šestý ročník zahraniční praxe pro žáky oboru cestovní ruch podíleli se na tvorbě témat, normy a propozic k maturitní práci žáků oboru Služby cestovního ruchu poskytovali žákům pravidelné konzultace při přípravě prací k maturitní práci, práce hodnotili jako vedoucí prací a oponenti připravili a zúčastnili se spolu se žáky odborných exkurzí zaměřených na problematiku marketingu, ekonomiky, práva, cestovního ruchu a dějin kultury (Č. Krumlov, Grandhotel ZVON, navštívili soudní přelíčení, Informační centrum Č. Budějovice apod., letiště V. Havla Praha, výstava Tutanchamon) podíleli se na přípravě soutěže Vítejte u nás a na soutěž připravili dvě soutěžní družstva ve dvou kategoriích navštívili 3 zeměpisné projekce Zúčastnili se přednášek k historii Vánoc a Velikonoc, pořádaných biskupstvím v Č. Budějovicích zajistili propagaci školy v rámci 2 výstav CR Jihočeský kompas DK Metropol, kde žáci působili zároveň jako informátoři pro žáky 3. ročníku oboru Cestovní ruch připravili projektový týden uskutečnili zahraniční tematickou exkurzi Vídeň, exkurzi Královská cesta v Praze 45

46 8.10 Prezentace školy na veřejnosti říjen - listopad prosinec leden únor duben květen červen výstava Vzdělání a řemeslo - prezentace odborných prací žáků pro žáky ZŠ den otevřených dveří charitativní akce Šance dětem charitativní akce Světluška prezentační výstavy středních škol - burzy škol informační odpoledne pro rodiče a žáky ZŠ celostátní soutěž Bobřík informatiky prezentační výstavy středních škol - burzy škol den otevřených dveří charitativní akce Červená stužka vyhlášení 10. ročníku soutěže Okna do duše dokořán den otevřených dveří 10. ročník Valentýnské kapky krve dobrovolné dárcovství žáků a pedagogů školy informační odpoledne pro rodiče a žáky ZŠ Jihočeský kompas - veletrh turistických zážitků, možností a vizí, prezentace odborných prací žáků oboru cestovního ruchu charitativní akce Šance dětem (chráněné dílny) charitativní akce Liga proti rakovině soutěž žáků středních škol s mezinárodní účastí Vítejte u nás IV. ročník informační odpoledne pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků Den prevence ročník akce zaměřený na prevenci rizikového chování Aktivity školy jsou prezentovány v denících jihočeského regionu a dalších médiích. 46

47 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla na škole provedena kontrola pracovníky České školní inspekce. 47

48 10. Rozbor hospodaření Zpracování tohoto rozboru hospodaření vychází ze zpracované roční účetní závěrky za rok Údaje vychází z účetních a finančních výkazů k Výsledky hospodaření z hlavní činnosti Výnosy celkem z toho: ,162 tis. Kč - Výnosy z prostředků UZC (672) ,246 tis. Kč - úroky (662) 33,619 tis. Kč - kurzové zisky (663) 17,645 tis. Kč - tržby z prodeje služeb (602) 35,360 tis. Kč - zúčtování fondů (648) 50,000tis. Kč - jiné ostatní výnosy (649) 2,050 tis. Kč - tržby z prodeje materiálu (644) 24,242 tis. Kč Náklady celkem ,162 tis. Kč z toho: - spotřeba materiálu (501) 445,922 tis. Kč - spotřeba energie (502) 854,813 tis. Kč - opravy a udržování (511) 74,355 tis. Kč - cestovné (512) 497,741 tis. Kč - ostatní služby (518) 1 137,096 tis. Kč - mzdové náklady (521) ,248 tis. Kč - zákonné sociální pojištění (524) 6 001,549 tis. Kč - ostatní sociální pojištění (525) 75,182 tis. Kč - zákonné sociální náklady (527 FKSP) 442,129 tis. Kč - ostatní sociální náklady (528) 7,191 tis. Kč - ostatní daně a poplatky (538) 4,740 tis. Kč - jiné ostatní náklady (549) 185,602 tis. Kč - odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (551) 125,00 tis. Kč - náklady z vyřazených pohledávek (557) 10,921 tis. Kč - náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 463,991 tis. Kč - ostatní finanční náklady (563) 0,682 tis. Kč 48

49 Údaje o pracovnících a mzdách přepočtený stav fyzický stav celkový počet zaměstnanců 51, z toho: pedagogických 40,914 THP 6,098 dělnická povolání 4,341 Vyplacené mzdové prostředky z toho: prostředky na platy OON Limit mzdových prostředků na rok 2012 z toho: prostředky na platy OON ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Hospodářský výsledek a jeho použití Dosažený zlepšený hospodářský výsledek činil za rok 2012 z doplňkové činnosti ,70 Kč. Podle našeho návrhu na rozdělení zisku za doplňkovou činnost bylo provedeno rozdělení celé částky ,70 Kč do rezervního fondu Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012 Závazné ukazatele rozpočtu provozních výdajů na rok 2012 (v Kč) rozpočet skutečnost rozdíl NIV provozní celkem , ,- 0 z toho účelové prostředky: - odpisy , ,- 0 49

50 Závazné ukazatele rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 (v tis. Kč) rozpočet skutečnost rozdíl Limit zaměstnanců 51,4 51,353-0,047 NIV celkem , ,00 0 z toho: -prostředky na platy - pedagogové , ,00 0 -prostředky na platy nepedagogové 2 054, ,00 0 -prostředky na platy celkem , ,00 0 -ostatní osobní náklady - pedagogové 40,00 40,00 0 -ostatní osobní náklady nepedagogové 20,00 20,00 0 -ostatní osobní náklady celkem 60,00 60, Peněžní fondy a jejich krytí Stav finančních fondů, krytí finančních fondů k v tis. Kč stav k stav k fin. krytí rezervní fond 397, , ,32 fond odměn 382,80 382,80 382,80 investiční fond 401,24 481,24 481,24 FKSP 195,26 183,16 173,54 FKSP rozdíl mezi stavem a krytím jsou proúčtované, ale bankou neprovedené platby. Rezervní fond nárůst stavu RF způsobeno dotačními programy OPVK. Použití fondů v roce 2012 Z investičního fondu nebylo v roce 2012 čerpáno s výjimkou účelového vyrovnání výše odpisů ve výši Tvorba investičního fondu činila ,- Kč a jejím zdrojem byly odpisy. Z FKSP bylo čerpáno ,- Kč na akce podle Kolektivní smlouvy na rok V nákladech organizace se objevuje tvorba fondu, což činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, aj. V roce 2012 vznikly prostředky ve výši ,- Kč, které jsou zaúčtovány na účtu 527. Do rezervního fondu bylo převedeno ,57 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok Fond odměn v roce 2012 nebyl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 doplněn a žádné prostředky nebyly čerpány. 50

51 10.4 Doplňková činnost Přínos doplňkové činnosti je patrný již z níže uvedeného rozboru hospodaření. Vykázaný zisk je přínosem pro školu a s pozitivy pro její hlavní činnost. Škola má povoleny tyto okruhy činností: - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Doplňková činnost pomáhá také k rozvoji školy a samozřejmě velice důležitý je přínos v podobě umožnění celoživotního vzdělávání různým věkovým i sociálním skupinám obyvatel Výsledky hospodaření z doplňkové činnosti Výnosy celkem z toho ,53 Kč - výnosy z prodeje služeb (602) ,00 Kč - výnosy z pronájmu (603) ,00 Kč - úroky (662) ,53 Kč -ost. finanční výnosy (669) 480,00 Kč Náklady celkem ,83 Kč z toho: spotřeba materiálu (501) 7 008,00 Kč - spotřeba energie (502) ,83 Kč - opravy a udržování (511) 4 837,00 Kč -ostatní služby ( ,00 Kč - mzdové náklady (521) ,00 Kč - zákonné sociální pojištění (524) 1 129,00 Kč - zákonné sociální náklady (527) 34,00 Kč - náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 1 310,00 Kč - hospodářský výsledek zisk ,70 Kč Zisk z doplňkové činnosti bude použit na doplnění rezervního fondu, a poté použit podle potřeby na hlavní činnost organizace Péče o spravovaný majetek V souladu s pokynem zřizovatele byla k provedena inventarizace majetku, závazků a pohledávek školy. Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem hospodářských prostředků vedených v účetnictví, ani jiné závady týkající se hospodaření s majetkem školy. O výsledku inventarizace byl sepsán samostatný zápis, který je uložen u dokladů roční závěrky a v jednom vyhotovení byl předán zřizovateli. 51

52 Stav majetku školy a výše oprávek k : - účet 013 software ,00 - účet 073 oprávky k software ,00 - účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 - účet 078 oprávky k DNM ,00 - účet 021 budovy, haly, stavby ,00 - účet 081 oprávky k budovám ,00 - účet 022 samostatné movité věci ,99 - účet 082 oprávky k samost. movitým věcem ,00 - účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,27 - účet 088 oprávky k DDHM ,27 Evidence majetku školy je vedena na počítači, k tomu účelu byl zakoupen potřebný software. Hmotná odpovědnost je sepsána s pracovnicí, která vede pokladní agendu. Pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy jsou věci svěřené do užívání předány formou Pověření proti podpisu. Stav zásob k : K evidenci zásob používá školy způsob B. K byly podle provedené inventarizace zásoby materiálu následující: - kancelářské prostředky a hygienické prostředky ,91 Kč - čipové karty, klíčenky ,00 Kč Celkem ,91 Kč 10.6 Stav pohledávek a závazků Pohledávky Škola má pohledávky ve výši ,00 Kč. Jedná se o faktury vystavené v prosinci 2012 a všechny již byly k dnešnímu dni uhrazeny. Nedobytné pohledávky starší než 1 rok (jedná se o neuhrazené faktury za výuku sponzorovaných žáků), které měla škola u jedné firmy ve výši ,60 Kč byla na návrh zřizovatele a po schválení návrhu inventarizační komise vyřazena z evidence. Závazky Krátkodobé závazky do 30 dnů představují částku ,02 Kč. Jedná se o faktury od dodavatelů, které se týkají provedených prací a dodávek v kalendářním roce Byly proúčtovány do nákladů v roce 2012, ale uhrazeny během počátku roku Energie Stav spotřeby energií je měsíčně sledován a v poradě vedení školy pravidelně předmětem hodnocení. Jako energie jsou ve fyzických jednotkách hodnoceny spotřebované teplo v t páry, elektrická energie v kwh a voda v m3. Ve spotřebě elektrické energie se projevuje zvyšování vybavenosti moderními technologiemi, ale v zásadě je spotřeba energie dlouhodobě stabilní. 52

53 10.8 Vybavenost ICT Vybavenost ICT považuje vedení školy za dobrou. V současné době je z hlediska základní vybavenosti 6 serverů se 118 stanicemi, 118 PC v aktivním provozu, 5 interaktivními tabulemi a 17 dataprojektorů. Správu počítačové sítě zajišťuje 1 zaměstnanec s polovičním úvazkem. Ve škole jsou čtyři počítačové učebny s 64 PC a v dalších 11 učebnách jsou počítače s připojením k internetu spolu s interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. Ve škole je dále 13 kabinetů + ekonomické oddělení, zástupce ředitele, sborovna, ředitelna vybaveno dalšími 43 pracovními stanicemi. Závěr V samotném hospodaření školy se v roce 2012 projevily určité problémy. Z důvodu legislativních změn v oblasti pracovně lékařské došlo k nárůstu přímých ONIV za preventivní prohlídky zaměstnanců a také k nárůstu nákladů spojených s pracovními cestami (zahraniční aktivity školy, pobytové exkurze). Přesto se finanční hospodaření školy podařilo plně zabezpečit. Pozitivně hodnotí vedení školy zapojení pracovníků školy do projektových aktivit v roce 2012, při realizaci projektů: Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP, reg. číslo CZ1.07/1.3.06/ Termín realizace Celkové způsobilé výdaje: Kč ,60 Tento projekt byl v roce 2012 ukončen. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé, zaměřených na získávání kompetencí, reg. číslo CZ.1.07/3.2.08/ Termín realizace Celkové způsobilé výdaje: Kč ,22 Peníze EU školám - Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice, reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/ Termín realizace Celkové způsobilé výdaje: Kč ,-- Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní České Budějovice, reg. číslo CZ.1.07/1.2.15/ Termín realizace Celkové způsobilé výdaje: Kč ,46 Dále byl zpracován a schválen projekt pod názvem Učíme se podnikat, který bude realizován v rámci ROP NUTS II CZ.1.14/2.4.00/ termín realizace rok Vedení školy chce nadále v dalších projektových aktivitách pokračovat. 53

54 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Realizované projekty 1. Grantový program Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013 GP Produkty a služby v cestovním ruchu - projekt Vítejte u nás Předloženo: Doba realizace projektu: Poskytnutá dotace ve výši: Kč , Stručný popis projektu Již počtvrté přijeli do Českých Budějovic žáci středních škol z celé ČR i zahraničí s cílem představit své prezentační dovednosti před odbornou porotou a diváky v prostorách Malé scény DK Metropol. Soutěžním tématem 1. kategorie bylo Přijeďte k nám, přijeďte za řemesly našich předků. Úkolem II. kategorie pod názvem Co spojuje naše regiony/města bylo najít společné téma (architektura, osobnosti, gastronomie, příroda, ). Diváci tak měli možnost získat cenné informace, nápady a náměty na výlety či dovolenou. Smyslem soutěže byla prezentace jižních Čech mladými lidmi, marketingová podpora regionu. O soutěži byla informována veřejnost z denního tisku, www stránek školy i kraje 2. Projekt UNIV 2 Kraje Proměna středních škol v centra celoživotního učení Řídí MŠMT, řešitelem projektu je NUOV, Praha Doba realizace: Stručný popis projektu Projekt navazuje na ukončený projekt UNIV, ve kterém byla škola v letech také zapojena. Příprava a realizace minimálně třech programů dalšího vzdělávání, včetně pilotního ověření alespoň jednoho programu. Využití materiálních i personálních kapacit středních škol pro oblast dalšího vzdělávání. Pedagogy školy byl vytvořen a následně pilotně ověřen modulový vzdělávací program Počítač pro každého. Modulový vzdělávací program Manažer prodeje byl nabídnut sociálním partnerům v regionu k pilotnímu ověření. Realizace tohoto vzdělávacího programu proběhla na začátku školního roku 2012/2013. Další vytvořený modulový vzdělávací program Průvodce cestovního ruchu je určen zájemcům, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z odborných disciplín potřebných pro výkon této činnosti. Po absolvování kurzu budou připraveni na složení zkoušky z dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu (dle zák. 179/2006 Sb.). 54

55 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy pokračují v aktivitách započatých začátkem roku 2003, kdy vedení školy požádalo a škola následně získala z titulu grantu Jihočeského kraje první finanční dotaci na zřízení Centra celoživotního vzdělávání. Vznik tohoto Centra byl veden snahou přiblížit vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti v rámci regionu. Cílem bylo oslovit ty, kteří mají na pracovním trhu uplatnění a chtějí své pozice upevňovat na základě nových poznatků. Především však ty skupiny obyvatelstva, jejichž možnosti uplatnění na trhu práce jsou omezené věkem, zdravotním stavem nebo tím, že v současné době plní jiné životní role. Vzdělávací nabídka Centra - Příprava ke státní zkoušce z kancelářského psaní - Základy práce na PC - Kurz pro pokročilé uživatele PC - Tvorba www stránek - Psaní na klávesnici - Účetnictví pro začátečníky - Účetnictví pro pokročilé - Obchodní konverzace a korespondence v německém jazyce - Kurz ekonomického minima - Výpočetní technika pro matky s dětmi - Přípravný kurz k přijímací zkoušce z českého jazyka - Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky - Přípravný kurz k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury - Přípravný kurz k maturitní zkoušce z anglického jazyka - Přípravný kurz k maturitní zkoušce z německého jazyka - Přípravný kurz k maturitní zkoušce z matematiky Akreditace MŠMT Škola získala akreditaci MŠMT, v souladu s 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V nabídce jsou tyto kurzy: - Začínáme se školní počítačovou sítí - Využití e-learningu ve výuce - Úvod do počítačové grafiky - Využití interaktivních tabulí ve výuce - Tvorba výukových prezentací s podporou Power Pointu - Normalizovaná úprava písemností Škola splnila podmínky pro udělení akreditace instituce v souladu s 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a získala akreditaci MŠMT, k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 55

56 Škola získala akreditaci MŠMT v souladu s 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování: 1. Aktivizace pedagogů PC již není můj nepřítel 2. Aktivizace pedagogů Efektivní zvládání krizových situací 3. Aktivizace pedagogů Stres a metody jeho zvládání 4. Aktivizace pedagogů Jak úspěšně komunikovat 5. Aktivizace pedagogů - Šikana ve školním prostředí, způsoby jejího řešení 6. Aktivizace pedagogů - Agrese a agresivita u mládeže a způsoby jejího řešení 7. Aktivizace pedagogů - Efektivní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Autorizovaná osoba Ministerstvem pro místní rozvoj byla škole v dubnu 2010 udělena autorizace pro dílčí kvalifikace N Průvodce cestovního ruchu. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo v listopadu 2011 autorizaci pro dílčí kvalifikace H Prodavač, H Manažer prodeje, H Pokladní, H Skladník. Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje Vzhledem k dlouholetým zkušenostem pedagogických pracovníků školy v oblasti vzdělávacích aktivit nabízených široké veřejnosti, se škola stala v roce 2007 jedním z Místních center uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, zřízených v rámci projektu UNIV. Počáteční vzdělávání mladé generace je stále prioritou všech pracovníků školy, za stejně důležité v této době považujeme potřebu a rozvoj aktivit v dalším vzdělávání, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci cenné dlouhodobé zkušenosti a pro které má škola ty nejlepší předpoklady. 56

57 V souladu s myšlenkami celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci školy vytvořili a v současné době nabízejí veřejnosti tyto modulové vzdělávací programy určené pro další vzdělávání dospělých. 1. Programy vytvořené v rámci UNIV Ekonomické základy pro obchodně podnikatelské činnosti Modul I. Základy informačních a komunikačních technologií Modul II. Ekonomika maloobchodní jednotky Modul III. Daňová evidence Modul IV. Administrativa provozu Němčina v cestovním ruchu Modul I. Nejdůležitější výrazy a fráze v cestovním ruchu v němčině Modul II. Odborné pojmy v cestovním ruchu v němčině Modul III. Služby cestovního ruchu v němčině Modul IV. Konverzace v cestovním ruchu v němčině 2. Programy vytvořené v rámci UNIV 2 Kraje Počítač pro každého Manažer prodeje ( H) Průvodce cestovního ruchu ( N) 3. UNIV 3 Škola je zapojená do projektu UNIV 3, který navazuje na aktivity školy realizované v rámci projektu UNIV a UNIV 2 Kraje. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 57

58 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V souladu se strategickými cíli školy byly realizovány aktivity, směřující k získání mimorozpočtových finančních prostředků, především prostřednictvím dotací a grantů Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a MŠMT. Předložili jsme projektové žádosti pro využití prostředků ESF v operačních programech OP VK a v 19. výzvě ROP NUTS II Jihozápad. 1. OP VK 7. 1 Počáteční vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Moderní učitel Předloženo: Předpokládaná doba realizace Rozpočtovaná částka: Kč ,12 Stručný popis projektu Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogického sboru školy prostřednictvím modulového vzdělávacího kurzu pro pedagogy, který je přímo šitý na míru potřebám pedagogů. Cílem je navázat na realizovaný projekt Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP, rozvíjet, prohlubovat a doplňovat získané kompetence. Zajistit úspěšnou implementaci kurikulární reformy - využívání moderních vyučovacích metod při zavádění ŠVP, zvýšit profesionál í přístup k žákům, 2. Program Leonardo da Vinci Projekty mobility 2011 Mezinárodní stáž žáků oboru vzdělání prodavač a obchodník Předloženo: Předpokládaná doba realizace: Smlouva podepsána na dobu realizace: Rozpočtovaná částka: , EUR Stručný popis projektu Cílem celkem 8týdenní zahraniční stáže žáků v obchodních organizacích je ověření odborných znalostí a dovedností žáků v cizojazyčném prostředí, podpora komunikačních dovedností, poznání životního stylu a kulturních zvyklostí hostitelské země. Partnerské organizace (Carrefour a.s. Bratislava, Střední odborná škola obchodu a služeb Samuela Jurkoviča, Bratislava). Stáž absolvovalo 21 žáků oboru prodavač a obchodník a 4 učitelky odborného výcviku v roli doprovodných osob. 3. OP VK 7. 3 Další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé zaměřených na získávání kompetencí 58

59 Předloženo: Předpokládaná doba realizace Rozpočtovaná částka: Kč ,31 Schválená částka: Kč ,01 Vzdělávací program: Profesní kvalifikace Prodavač Stručný popis projektu Vytvoření a následné pilotní ověření vzdělávacích modulů v návaznosti na NSK (DK prodavač). Vzdělávací program je určen pracovníkům v maloobchodě bez potřebné kvalifikace pro tuto práci a osobám s nižším vzděláním. Přínosem je získání potřebných znalostí a dovedností pro práci. Modulové uspořádání umožňuje účastníkům širší nabídku, větší variabilitu a prostupnost při dosahování cíle. Vzdělávací program je vypracován v souladu s NSK a jeho absolvent tím splní jednu z podmínek pro získání výučního listu v oboru Specialista maloobchodu. Zájemci o další vzdělávání, u kterých jsou jednou z největších bariér jejich časové možnosti, mohou kombinovat přímou výuku a e-learning a omezit tak čas strávený v hodinách přímé výuky. 4. OP VK 7. 1 Počáteční vzdělávání Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Aktivizace pedagogů SŚ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP Předloženo: Předpokládaná doba realizace Rozpočtovaná částka: Kč ,60 Stručný popis projektu Aktivizace pedagogického sboru školy prostřednictvím modulového vzdělávacího kurzu pro pedagogy, je přímo šitý na míru potřebám pedagogů. Cílem je podnícení sociálního a osobnostního růstu pedagogů. 5. OP VK 7. 1 Počáteční vzdělávání Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Záchytná síť SŠO Č. Budějovice Předloženo: Předpokládaná doba realizace Rozpočtovaná částka: Kč ,46 Stručný popis projektu Projekt vychází z potřeby vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, kteří se do systému chtějí vrátit. Je zaměřen především na žáky a jejich rodiče, druhotně se však věnuje i spolupráci pedagogů s psychologem. Cílem je vytvoření podmínek pro úspěšné dokončení vzdělávání. Projekt pomáhá žákům zvládnout požadavky zvoleného oboru, překonat i počáteční problémy, které mnohdy souvisí s přechodem ze základní na střední školu. Pomáhá i těm zájemcům o studium, které při svém rozhodování při výběru střední školy trápí pochybnosti o tom, zda úspěšně zvládnou požadavky kladené na středoškoláky. Pedagogové vytvářejí vzdělávací materiály pro žáky téměř ze všech předmětů v elektronické a tištěné podobě, které obsahují také řešené příklady k okamžitému ověření znalostí. Žáci mají také možnost pravidelných konzultací. 59

60 6. OP VK 7. 1 Počáteční vzdělávání Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Předloženo: Předpokládaná doba realizace: Rozpočtovaná částka: Kč ,- Stručný popis projektu Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogových pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 7. ROP NUTS II Jihozápad 14.2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Učíme se podnikat Předloženo: Předpokládaná doba realizace: Rozpočtovaná částka: Kč ,60 Stručný popis projektu Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání a zkvalitnění odborné přípravy žáků. Záměrem je zřízení dvou učeben jejich následné vybavení nejmodernějšími technologiemi, které napomohou naplnit vzdělávací program školy. Výstupem bude 6 specializovaných pracovišť v každé učebně, prioritně určené pro výuku předmětu Fiktivní firma. Vybudováním a celkovou modernizací těchto učeben bude zajištěno zvýšení kvality vzdělávání a pokrytí potřeb pro každodenní výuku v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu v oborech Obchodně podnikatelská činnosti, Cestovní ruch, Obchodník, Prodavač. Žáci se naučí samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, budou mít možnost rozvíjet své obchodní znalosti a dovednosti. Pořízením nejmodernějších technologií do procesu výuky dojde nejen k jejímu bezprostřednímu zkvalitnění, ale také přiblížení požadavkům trhu práce v oblasti odborné přípravy, která je na žáky, budoucí absolventy a uchazeče o zaměstnání ve vysoké míře kladena. 60

61 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14.1 Údaje o spolupráci s odborovou organizací Pravidla spolupráce vymezuje Kolektivní smlouva, zásady jsou respektovány, obě strany jsou vzájemně informovány Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Vzhledem k rozsahu vzdělávací nabídky a počtu žáků, spolupracují pedagogičtí pracovníci školy při plnění úkolů ve vzdělávání s mnoha sociálními partnery. Mezi nejvýznamnější organizace, ve kterých žáci vykonávají odborný výcvik a souvislou odbornou praxi, patří v oblasti cestovního ruchu: - Cestovní kanceláře a cestovní agentury, informační centra nejenom na území města Českých Budějovic, ale rovněž i ve Strakonicích, Vimperku, Písku, Českém Krumlově, Kaplici aj. - Magistrát města, České Budějovice, Jazyková škola Sophia, s. r. o., České Budějovice a dále ČSOB České Budějovice, Česká pojišťovna České Budějovice, Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA České Budějovice, Výstaviště a.s., České Budějovice, OVB ALLFINANZ,a.s. a další. V oblasti obchodu: - obchodní řetězce a specializované prodejny, např.: Globus, k.s., Bauhaus, k.s., Tesco Stores ČR, a.s., Kaufland, v.o.s., MÖBELIX Cz, s.r.o., a. s., Billa, s. r. o., Prior Česká republika, s. r. o., Takko fashion, s. r. o., Baumax ČR, s. r. o., dm drogerie mark, s.r.o., drogerie TETA apod. - prodejny s elektrotechnickým sortimentem, např. Elektro U Helmichů, s. r. o., Ellex gk, K+B aj. - prodejny s textilním sortimentem a obuví, např. Hervis sport a móda s.r.o., H M, TAKKO aj. - prodejny s drogistickým sortimentem, např. Drogerie-barvy-laky Miroslav Česal, Rossmann, s. r. o. a další Na smluvních pracovištích si žáci oboru vzdělání prodavač a obchodník v rámci odborného výcviku podle svého zaměření osvojují dovednosti, které budou ověřeny při závěrečných zkouškách. V průběhu odborného výcviku sociální partneři umožňují žákům pracovat s nabízeným sortimentem, osvojovat si jeho obsluhu a manipulaci s ním, pro získání poznatků z propagace a aranžování mohou využívat provozní prostory, materiál a aranžovací pomůcky včetně dekorace. Odborné a klíčové kompetence si žáci i učitelé odborného výcviku rozvíjejí též v rámci odborných prezentací a přednášek, které zajišťují např. firmy K+B (výrobky Samsung, Liebherr a Miele), DATART (výrobky Hewlett Packard a Samsung), Euronics televizní přijímače, SONY fotoaparáty, Spojené kartáčovány, a. s., Pelhřimov aj. Škola má úspěšnou spolupráci s firmou Philips, která poskytla základní sortiment výrobků pro využití ve výuce. Žáci se účastní exkurzí do výroben, které jsou součástí Globus, k. s., (výrobna uzenin, pečiva a cukrářských výrobků) nebo pivovarů, fotoateliérů. Odborné přednášky zaměřené především na problematiku zbožíznalství mají významný přínos pro rozvoj kompetencí. Odborníci z praxe zástupci sociálních partnerů, se každoročně účastní závěrečných zkoušek. 61

62 15. Přílohy 1. Souhrnná statistika tříd za l. a 2. pololetí ve školním roce 2012/ Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pololetí v pořadí podle průměrného prospěchu ve školním roce 2012/ Přehled prospěchu ve školním roce 2012/ Fotodokumentace 62

63 Příloha č. 1 Souhrnná statistika tříd za l. a 2. pololetí ve školním roce 2012/

64 64

65 Příloha č. 2 Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pololetí v pořadí podle průměrného prospěchu ve školním roce 2012/

66 66

67 Příloha č. 3 Přehled prospěchu ve školním roce 2012/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více