Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010

2 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII. l. VIII. l. IX. l. X. l. XI. l. XII. l. XIII. l. XIV. l. XV. l. XVI. l. XVII. l. XVIII. l. XIX. l. XX. l. XXI. l. XXII. l. XXIII. Úvod Ubytování Poskytování osobního vybavení Odpovdnost za škodu Úschova cenných vcí Stravování Zdravotní a ošetovatelská pée Hygiena Doba klidu v DS Vycházky mimo areál DS Pechodný pobyt Uživatel mimo DS Návštvy Pravidla sthování Uživatel v rámci DS Kulturní život v DS Zájmová a pracovní innost Výplata kapesného Platby za léky a zdravotní prostedky Poštovní zásilky Stížnosti a pipomínky Opatení proti porušování kázn a poádku Ukonení pobytu v DS Výbor obyvatel Závrená ustanovení 2

3 l. I. Úvod Domácí ád (dále jen D) vychází ze zákona íslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen Zákon) a vyhlášky íslo 505/2006 Sb. v platném znní, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen Vyhláška). Domov pro seniory v souladu s 49 Zákona poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou sobstanost zejména z dvodu vku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - (dále jen Uživatelé). D upravuje základní normy soužití Uživatel domova pro seniory ( dále jen DS), jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované pée DS a požadavky na jeho zamstnance s tím, aby naplnil základní zásady zákona, a to: každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech ešení nepíznivé sociální situace nebo jejího pedcházení, rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou dstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuáln urených poteb osob, musí psobit na osoby aktivn, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým innostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepíznivé sociální situace a posilovat jejich sociální zaleování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalit takovými zpsoby, aby bylo vždy dsledn zajištno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Domácí ád je závazný pro všechny Uživatele a zamstnance domova pro seniory. O pijetí do DS rozhodují na základ podané žádosti Sociální služby Vsetín, píspvková organizace ve spolupráci s povenými pracovníky DS Uživatel pichází do DS dobrovoln. l. II. Ubytování 1. Uživatel (pípadn jeho zákonný zástupce) pedkládá v den pijetí do DS obanský prkaz, rodný list, prkazku zdravotní pojišovny, dchodový výmr - v pípad nárokuje-li snížení úhrady dle 73 odst. 2 Zákona Rozhodnutí o píspvku na péi, pokud byl piznán, v pípad poteby matriní doklady. 2. Dle rozhodnutí Uživatele, mže být pihlášen k trvalému pobytu v DS. 3. V pijímacím ízení urí vedoucí DS po projednání s vrchní sestrou, staniní sestrou a sociální pracovnicí umístní Uživatele na lžko a pokoj s pihlédnutím na zdravotní stav Uživatele a je-li to možné i pání Uživatele. 4. Vci, které s sebou Uživatel pinesl z pvodního domova i vci, které mu byly DS pidleny, budou oznaeny. Oznaení podléhá i ošacení, které bylo poízeno pozdji. Oznaení provede obsluhující personál. 3

4 5. V pípad zásadní zmny zdravotního stavu vyžadujícího zvláštní péi Uživatele, po dohod s lékaem i Uživatelem, mže být Uživatel pemístn na lžko, kde je mu tato pée lépe zabezpeena. 6. Jednotlivé dvoulžkové pokoje jsou obývány Uživateli stejného pohlaví. Toto neplatí v pípad manžel, sourozenc, vztahu druh-družka a rodi-dít. Pokud to vyžadují jiné okolnosti /oprava i rekonstrukce budovy, organizaní zmny v DS apod./ mže být Uživatel pemístn do jiného pokoje. 7. Uživatelm a zamstnancm není povoleno v DS pechovávat hygienicky závadné a nebezpené pedmty a substance, narkotika bez pedpisu lékae, živá zvíata (pouze se souhlasem vedoucího), zbran, apod. Elektrospotebie jsou užívány se souhlasem vedoucího DS dle tohoto vnitního pedpisu.- l. IV, odst K výzdob a vybavení svých pokoj mohou Uživatelé použít vlastních pedmt - obrazy, sošky, textilie, kvtiny atd. a nábytek, za dodržení základních hygienických podmínek a po domluv se staniní sestrou daného oddlení. Uživatel je upozornn na možné poškození nábytku pi dodržování hygienických zásad (použití dezinfekce). 9. Vci pidlené Uživatelm DS zstávají majetkem DS. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrn zacházet a pi odchodu z DS je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich použití a bžnému opotebení. 10. Z dvodu zajištní bezpenosti a zdravotního dohledu se doporuuje Uživatelm nezamykat ve dne vstupní dvee do pokoje a v dob noního klidu nenechávat klí v zámku. 11. Je zakázáno, aby v DS pespala osoba, která není Uživatelem tohoto DS. 12. Personál neopouští, z dvodu opilosti Uživatele nacházejícího se mimo domov pro seniory, své pracovišt, nebo by zanedbal péi o ostatní Uživatele a opustil místo výkonu práce. l. III. Poskytování osobního vybavení 1. Poskytování osobního vybavení se ídí Smrnicí o poskytování osobního vybavení a drobných pedmt osobní poteby Uživatelm domova pro seniory Podlesí v platném znní. 2. Provoz spolených sociálních zaízení zajišuje DS. l. IV. Odpovdnost za škodu 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou zpsobil úmysln na majetku DS, na majetku a zdraví jiných Uživatel, zamstnanc a osob, které se v DS oprávnn zdržují ( 415 a násl. Ob. z.). Zamstnanec odpovídá za škodu dle píslušných ustanovení Zákoníku práce. Pokud škoda nebo újma na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou napluje charakter trestného inu, bude ešena na podnt vedoucího DS i poškozené osoby v trestním ízení. 2. Zpsobí-li škodu zavinn více Uživatel, odpovídají za ni podle své úasti. 4

5 3. Uživatel nebo jiná osoba dle svých možností. upozorní vedoucího DS, pípadn jiné zamstnance DS na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je teba odvrátit. 4. Uživatelm je dovoleno rozšiovat množství elektrospotebi, pidávat prodlužovací kabely i jinak vybavovat pokoje elektrickým zaízením pouze se souhlasem revizního technika a vedoucího DS. Na pokojích je zakázáno topit elektrickým zaízením. U soukromých elektrospotebi si pravidelné revize bude zajišovat a hradit Uživatel na vlastní náklady. l. V. Úschova cenných vcí 1. Pi nástupu nebo též v prbhu pobytu v DS mže Uživatel požádat poveného pracovníka o pevzetí cenných vcí, vkladních knížek a finanní hotovosti do úschovy DS proti písemnému potvrzení. Povený pracovník vkladní knížky a cenné pedmty uloží do trezoru a zavede je do evidence depozit Uživatele. Podle požadavk Uživatele povený pracovník vydá i ukládá finanní hotovosti na zavedeném penžním depozitu Uživatele. Cennosti pevzaté do úschovy musí být ádn oznaeny, aby byla vylouena jejich zámna. Cenné vci Uživatele, který nemá zpsobilost k právním úkonm, pevezme DS do úschovy na žádost jeho zákonného zástupce. Uživatel i zákonný zástupce mže na požádání peníze i cennosti ukládat i vybírat viz. Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. v platném znní. 2. Na každý píjem i výdej je vystaveno písemné potvrzení. Není-li Uživatel schopen se sám podepsat, je toto možné provést pouze za pítomnosti dvou svdk. 3. DS neodpovídá za vci, vkladní knížky a penžní hotovosti, které nepevzal do úschovy. 4. Není-li Uživatel schopen hospodait se svými finannímu prostedky, je možné zavést tzv. hospodaení s kapesným na žádost Uživatele, zákonného zástupce nebo vedoucího DS po dohod s Uživatelem. Není-li Uživatel schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, pevezme jeho vci do úschovy DS povený pracovník za úasti dvou len Výboru obyvatel, pokud je Výbor obyvatel uživatel sestaven nebo dvou pracovník DS jako svdk, kteí píslušné doklady podepíši. 5. Uložené cennosti budou Uživateli nebo jeho zákonnému zástupci vráceny na základ jeho žádosti, nebo pi trvalém opuštní DS. 6. V pípad ddictví jsou tyto cennosti vydány zákonným ddicm na základ pravomocného Usnesení soudu. 5

6 l. VI. Stravování 1. Strava v DS je pizpsobena svým složením a úpravou vku a zdravotnímu stavu Uživatel. O vhodnosti dietního stravování doporueného lékaem pouí Uživatele zamstnanci DS. 2. Strava se podává ptkrát denn dle následujícího asového rozvrhu výdeje jídla z kuchyn: Snídan a pesnídávka 07,30-08,00 Obd 11,15-12,00 Svainka 13,30 14,00 Veee 16,30-17,00 II. veee 20,00-21,00 3. Jídlo se chodícímu Uživateli podává v jídeln. Uživatel se k jednotlivým jídlm dostaví ve stanovenou dobu, ádn a ist obleeni. Nepohyblivým Uživatelm se jídla a nápoje podávají na pokoji. 4. Vynášet jídlo (pro jiné osoby nebo do zásoby), píbory a nádobí z jídelny je zakázáno. Nápoje mají Uživatelé k dispozici na jednotlivých jídelnách po celý den. 5. Potraviny podléhající rychlé zkáze mohou Uživatelé ukládat jen na místa k tomu urená (nap. lednice). Zbytky jídel nesmí být skladovány na pokojích, chodbách, vyhazovány z oken, ani se jimi nesmí krmit zvíata. 6. Jídelníek je sestavován vedoucím stravovacího provozu po konzultaci s vrchní sestrou a vedoucím DS. 7. Jídelníky jsou Uživatelm k dispozici na jednotlivých nástnkách, pípadné zmny jsou vas oznámeny. 8. Pipomínky ke kvalit stravy, složení a zpsobu podávání jídla mohou Uživatelé zapisovat do knihy pipomínek. Zápisy se projednávají ve stravovací komisi za úasti vedoucího DS. 9. Uživatel platí úhradu za stravu stanovenou dle Smrnice o úhradách za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. v platném znní.. l. VII. Zdravotní pée 1. DS zajišuje Uživatelm zdravotní péi odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potebu lékaského vyšetení nebo ošetení hlásí Uživatel službu konající zdravotní seste. 2. Lékaskou péi zajišuje na DS externí léka, který má ordinaní hodiny 2 dny v týdnu. 3. Akutní pípady náhlého zhoršení zdravotního stavu eší zdravotní sestra pivoláním rychlé záchranné služby. 6

7 4. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí Uživatel ihned službu konajícímu personálu. 5. Uživatelé užívají pedepsaná léiva sami a zodpovídají za dodržování léebného režimu. Pokud Uživatel není schopen pichystat a užít ordinované léiva sám, podá mu je zdravotní sestra. 6. Uživatel má možnost svobodné volby lékae. 7. V pípad registrace u ústavního lékae se Uživatelé podrobují vstupní lékaské prohlídce. l. VIII. Hygiena 1. Uživatel je povinen dodržovat pravidla bžné osobní hygieny (o osobní hygienu, o istotu šatstva, prádla a obuvi) a hygieny užívaných prostor. 2. Osobní hygiena Uživatel probíhá dle aktuální poteby individuáln, pípadn za pomoci personálu. 3. Za úelem poskytování služeb holie, kadeníka a pedikúry dochází do DS externí pracovník. Poskytování uvedených služeb se ídí dle Smrnice o poskytování služeb holie,kadeníka,pedikúry uživatelm domova pro seniory Sociálních služeb Vsetín, p.o. v platném znní. Tyto služby nejsou souástí úhrady za pobyt. 4. Osobní prádlo si Uživatelé vymují dle poteby. Zneištné prádlo se odevzdává do prádelny. Praní, žehlení a oprava prádla je souástí základních inností ze Zákona. Praní osobního prádla na pokojích, koupelnách a umývárnách a jeho sušení v pokojích, na ústedním topení, terasách, balkónech, v zahrad apod. není žádoucí, k tomuto úelu je zízena centrální prádelna. 5. Uživatelé umožní obslužnému personálu kontrolu dodržování základních hygienických zásad v osobních vcech, ve skíních apod. 6. Všechny místnosti se pravideln vtrají a denn se provádí bžný úklid. 7. Odpadky se ukládají do zvláštních nádob a o jejich likvidaci rozhodují píslušní odpovdní zamstnanci. Je písn zakázáno vyhazovat jakékoliv odpadky z oken. 8. V prostorách DS je kouení zakázáno. Kouení je povoleno pouze v oznaených prostorách s tím, že kuák zanechá po sob poádek a istotu. l. IX. Doba klidu v DS 1. Doba noního klidu je v DS stanovena od 22,00-6,00 hodin. 2. Doba odpoledního klidu je stanovena od skonení obda do hodin. 3. V dob noního a odpoledního klidu nesmí být Uživatelé rušeni, s výjimkou podávání lék, nebo poskytnutí nutné ošetovatelské nebo lékaské pée a kontrol zdravotního personálu. 4. Uživatelé se chovají tak, aby nerušili ostatní spolubydlící, a to hlavn v dob noního a odpoledního klidu. 7

8 l. X. Vycházky mimo areál DS 1. Uživatelé mohou vycházet a pobývat mimo areál DS. 2. Uživatelé odcházející mimo areál domova oznámí svj odchod, místo pobytu a pedpokládanou dobu návratu službu konajícímu personálu v pípad, že se nedostaví k nkterému z hlavních jídel. Nejde o omezování osobní svobody, nýbrž výhradn o bezpenost Uživatele. 3. Omezení vycházek mže ze zdravotních dvod doporuit léka. Je -li Uživatel dezorientován (psychické poruchy), mže omezit vycházku i službu konající personál z dvodu bezpenosti Uživatele. O takovém rozhodnutí uiní zápis. l. XI. Pechodný pobyt Uživatel mimo DS 1. Uživatel mže pechodn pobývat mimo DS po pedchozím oznámení službu konajícímu personálu, viz Smrnice o vrácení úhrady za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. vratka v platném znní. Jde - li o Uživatele zbaveného zpsobilosti k právním úkonm, je teba k pobytu mimo DS souhlas jeho opatrovníka. 2. Uživatel nebo jeho doprovod si na dobu pobytu mimo DS vyžádá od staniní, popípad službu konající sestry pedepsané léky (pokud je podávání lék odborným personálem, pedepsáno lékaem), aby nedošlo k narušení léebného režimu. 3. Pobyt mimo DS z dvodu ošetení nebo umístní ve zdravotnickém zaízení se považuje vždy za pedem oznámený pobyt. 4. Bude-li Uživatel pobývat pevážnou ást roku mimo DS bez udání závažných dvod (tj. více jak 6 msíc kalendáního roku), bude jeho nepítomnost považována za porušení D. Poskytovatel bude tuto nepítomnost považovat za skutenost, že Uživatel nepatí do cílové skupiny, které poskytujeme služby, v takovém pípad není ústavní pée úelná a potebná a Uživatel bude propuštn z DS l. Výpovdní dvody a výpovdní lhty, Smlouvy o poskytnutí sociální služby. l. XII. Návštvy 1. Uživatelé mohou pijímat návštvy kdykoliv s výjimkou noního klidu. 2. Pi opateních hygienicko - epidemiologické služby mohou být návštvy doasn zakázány. 3. Uživatelé pijímají návštvy na pokojích nebo v prostorách k tomu urených. 4. Na pokoji pijímají návštvy ti Uživatelé, kteí jsou upoutáni na lžko. U chodících Uživatel je toto možné pouze pi respektování soukromí spolubydlících. Uživatelé se mohou navštvovat navzájem. 8

9 5. Návštvy by nemly rušit klid a poádek v DS nebo narušovat léebný režim, pop. dietní režim Uživatele. Osobám, které jsou zjevn podnapilé nebo svým jednáním a vzhledem nevzbuzují dvru, narušují soužití Uživatel nebo neuvedou jméno a vztah k Uživateli, je vstup do DS zakázán. 6. Návštvám v DS nelze poskytnout ubytování ani stravu. 7. V DS lze umožnit prohlídku rodinným píslušníkm, známým, potencionálním zájemcm o službu a jiným osobám, po pedchozí domluv s personálem. l. XIII. Pravidla sthování Uživatel v rámci DS 1. Uživatelé mohou hlásit své požadavky na zmnu pokoje sociálním pracovnicím nebo staniní seste daného oddlení. 2. Vyhovní požadavku Uživateli je závislé na možnostech DS, jednotlivé žádosti jsou ešeny individuáln. 3. Dojde-li k zásadní zmn zdravotního stavu Uživatele a DS mu není schopen na jeho souasném lžku poskytnout potebnou péi, mže být Uživatel pemístn na lžko, kde je mu tato pée zabezpeena. 4. V pípad nepítomnosti Uživatele (hospitalizace, dovolenka) je sthování Uživatele nepípustné. 5. U Uživatel zbavených nebo omezených ve zpsobilosti k právním úkonm je každé sthování pedem projednáno s opatrovníkem. l. XIV. Kulturní život v DS 1. DS poskytuje Uživatelm mimo komplexního zaopatení, dle svých možností, také kulturní a spoleenské vyžití. 2. Každý Uživatel má svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení. 3. Knihy v knihovn jsou voln pístupné všem Uživatelm. Pi pjování knih jsou Uživatelé povinni se ídit pokyny osoby za knihy odpovdné. 4. Uživatelé mohou se souhlasem vedoucího DS používat vlastní televizní i rozhlasové pijímae, pokud tím neruší spolubydlící. V takovém pípad hradí poplatky dle aktuálního Sazebníku fakultativních inností DS Podlesí.Telekomunikaní poplatky za používání vlastních televizních nebo rozhlasových pijíma hradí ze svých prostedk. Za pihlášení pijíma a revize odpovídá Uživatel. 9

10 l. XV. Zájmová a pracovní innost 1. Uživatelé se mohou vnovat své vlastní zájmové innosti, pokud tato nenarušuje klid, neohrožuje jejich zdraví nebo život a zdraví ostatních Uživatel, zamstnanc DS, pop. jiných osob ( pletení, šití, malování, šachy apod.). 2. Uživatelm je dovoleno, s ohledem na jejich zdravotní stav pomáhat pi rzných innostech v rámci DS ( pomoc v kuchyni, pi úklidu apod.) a to jak ve svj prospch, tak ve prospch spolubydlících. l. XVI. Výplata kapesného 1. Zstatek dchodu kapesné (tj. dchod po odetení úhrady za pobyt) je vyplácen prostednictvím DS každého 15. dne v msíci Uživatelm vedených na hromadném seznamu.poskytovatel upednostuje výplatu dchodu hromadným seznamem ped jinými zpsoby úhrady pobytu. Pokud tento den pipadne na sobotu, zstatek dchodu se vyplácí již v pátek. Pokud pipadne výplatní den na nedli, zstatek dchodu se vyplácí v pondlí. 2. Jestliže Uživatel není schopen podepsat pevzetí zstatku dchodu, ale je schopen pochopit obsah a úel tohoto úkonu, pevzetí finanních prostedk se uskutení za pítomnosti dvou svdk, kteí svým podpisem dosvdí akt pedání penz. 3. Pokud Uživatel není schopen vzhledem ke zdravotnímu stavu odpovdn nakládat s finanními prostedky, nebo si je peje deponovat, lze tyto prostedky vkládat do depozit viz Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín,p.o. v platném znní. l. XVII. Platby za léky a zdravotní prostedky 1. Pokud je Uživatel sobstaný, léky a zdravotní prostedky si obstarává a hradí samostatn. 2. V opaném pípad mže požádat staniní sestru o zajištní této služby. Finanní vyútování je provádno prbžn. l. XVIII. Poštovní zásilky 1. Doporuené poštovní zásilky vetn penžních pejímá povený pracovník. 10

11 2. O došlých doporuených zásilkách a balících povený pracovník uiní záznam do knihy došlé pošty a zásilku vydá Uživateli proti jeho podpisu v této knize. Finanní hotovost je vydávána proti podpisu Uživatele za pítomnosti svdka. Pokud Uživatel není schopen pevzetí podepsat, potvrdí pedání hotovosti dva svdci. 3. Veškeré dobírky je nutno pedem nahlásit povenému pracovníku a pipravit si potebnou penžní hotovost. l. XIX. Stížnosti a pipomínky 1. Stížnosti a pipomínky, které má Uživatel ke službám poskytovaným DS nebo k chování i jednání zamstnanc DS, mže podat písemn prostednictvím schránky k tomu urené. 2 Vedoucí DS je povinen zabezpeit, aby všechny stížnosti byly bez odklad ešeny a stžovatel byl o výsledku vas vyrozumn. 3 Zpsob evidence, pijímání a vyizování stížností je podrobn uveden ve Smrnici pro pijímání a vyizování stížností a jiných podnt v platném znní. l. XX. Opatení proti porušování Domácího ádu 1. Jestliže Uživatel svým chováním opakovan, úmysln, nebo pod vlivem alkoholu pop. jiných návykových látek porušuje Domácí ád v DS a odpovdným zamstnancm DS se nepodailo zjednat nápravu, použije vedoucí DS tchto opatení: - napomenutí ústní - minimáln 2x napomenutí písemné - návrh na peložení do jiného zaízení - návrh na propuštní z DS vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, viz Výpovdní dvody a výpovdní lhty 2. Každý pípad porušení Domácího ádu jsou zamstnanci povinni písemn zaevidovat do denního hlášení a hlásit vedení DS a sociálním pracovnicím. 3. Jde-li o takové chování nebo jednání, jejichž posouzení i vyšetení pati do pravomoci orgán policie, i orgán inných v trestním ízení, je vedoucí DS povinen uinit píslušná oznámení. 11

12 l. XXI. Ukonení pobytu v DS 1. Pobyt v DS koní na základ písemného oznámení Uživatele nebo jeho zástupce propuštním z DS dle Dohody o ukonení pobytu, úmrtím Uživatele. Po propuštní z DS je Uživatel povinen pihlásit se do 8 dn k trvalému pobytu v míst nového bydlišt. 2. Uživatel DS mže být propuštn z dvod vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby viz l. 12 Smlouvy Výpovdní dvody a výpovdní lhty. 3. Postup pi úmrtí Uživatele upravuje zvláštní pedpis. Majetek zemelého zstává v úschov DS, lze jej vydat jen na základ pravomocného Usnesení soudu. l. XXII. Výbor obyvatel (uživatel) 1. Uživatelé DS se mohou podílet na uspoádání života v DS svými zástupci zvolenými do Výboru obyvatel (uživatel) 2. V pípad, že je Výbor sestaven, eší pipomínky Uživatel k ubytování, stravování a ostatním podmínkám, které se týkají života v DS. Návrhy na ešení pipomínek pedává vedoucímu DS nebo vrchní seste nebo sociální pracovnici. 3. Ustavení Výboru obyvatel závisí na dohod Uživatel DS. l. XXIII. Závrená ustanovení Tento Domácí ád nabývá úinnosti dnem Ruší Domácí ád platný od ,.j. SSV 05/06 Každý Uživatel je s D seznámen v den nástupu do DS, nejpozdji však do pti dn od pijetí. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že D je pro nj závazný a bude jej akceptovat (pi špatném zdravotním stavu zástupce Uživatele). Vsetín

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz

Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz Domov důchodců Bystřany Pražská 236, 417 61 Bystřany tel. 417536062-23, e-mail: dd.bystrany@volny.cz D O M Á C Í Ř Á D Článek I. Úvodní ustanovení Domácí řád stanovuje pravidla pro život v DD Bystřany

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846 (íslo smlouvy: 1/2012/611 Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Domovy pro osoby se zdravotním postiením Identifikátor sluby: 5090846 Níe uvedeného dne, msíce a roku uzaveli na základ

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více