Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010

2 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII. l. VIII. l. IX. l. X. l. XI. l. XII. l. XIII. l. XIV. l. XV. l. XVI. l. XVII. l. XVIII. l. XIX. l. XX. l. XXI. l. XXII. l. XXIII. Úvod Ubytování Poskytování osobního vybavení Odpovdnost za škodu Úschova cenných vcí Stravování Zdravotní a ošetovatelská pée Hygiena Doba klidu v DS Vycházky mimo areál DS Pechodný pobyt Uživatel mimo DS Návštvy Pravidla sthování Uživatel v rámci DS Kulturní život v DS Zájmová a pracovní innost Výplata kapesného Platby za léky a zdravotní prostedky Poštovní zásilky Stížnosti a pipomínky Opatení proti porušování kázn a poádku Ukonení pobytu v DS Výbor obyvatel Závrená ustanovení 2

3 l. I. Úvod Domácí ád (dále jen D) vychází ze zákona íslo 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen Zákon) a vyhlášky íslo 505/2006 Sb. v platném znní, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen Vyhláška). Domov pro seniory v souladu s 49 Zákona poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou sobstanost zejména z dvodu vku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - (dále jen Uživatelé). D upravuje základní normy soužití Uživatel domova pro seniory ( dále jen DS), jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované pée DS a požadavky na jeho zamstnance s tím, aby naplnil základní zásady zákona, a to: každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech ešení nepíznivé sociální situace nebo jejího pedcházení, rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou dstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuáln urených poteb osob, musí psobit na osoby aktivn, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým innostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepíznivé sociální situace a posilovat jejich sociální zaleování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalit takovými zpsoby, aby bylo vždy dsledn zajištno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Domácí ád je závazný pro všechny Uživatele a zamstnance domova pro seniory. O pijetí do DS rozhodují na základ podané žádosti Sociální služby Vsetín, píspvková organizace ve spolupráci s povenými pracovníky DS Uživatel pichází do DS dobrovoln. l. II. Ubytování 1. Uživatel (pípadn jeho zákonný zástupce) pedkládá v den pijetí do DS obanský prkaz, rodný list, prkazku zdravotní pojišovny, dchodový výmr - v pípad nárokuje-li snížení úhrady dle 73 odst. 2 Zákona Rozhodnutí o píspvku na péi, pokud byl piznán, v pípad poteby matriní doklady. 2. Dle rozhodnutí Uživatele, mže být pihlášen k trvalému pobytu v DS. 3. V pijímacím ízení urí vedoucí DS po projednání s vrchní sestrou, staniní sestrou a sociální pracovnicí umístní Uživatele na lžko a pokoj s pihlédnutím na zdravotní stav Uživatele a je-li to možné i pání Uživatele. 4. Vci, které s sebou Uživatel pinesl z pvodního domova i vci, které mu byly DS pidleny, budou oznaeny. Oznaení podléhá i ošacení, které bylo poízeno pozdji. Oznaení provede obsluhující personál. 3

4 5. V pípad zásadní zmny zdravotního stavu vyžadujícího zvláštní péi Uživatele, po dohod s lékaem i Uživatelem, mže být Uživatel pemístn na lžko, kde je mu tato pée lépe zabezpeena. 6. Jednotlivé dvoulžkové pokoje jsou obývány Uživateli stejného pohlaví. Toto neplatí v pípad manžel, sourozenc, vztahu druh-družka a rodi-dít. Pokud to vyžadují jiné okolnosti /oprava i rekonstrukce budovy, organizaní zmny v DS apod./ mže být Uživatel pemístn do jiného pokoje. 7. Uživatelm a zamstnancm není povoleno v DS pechovávat hygienicky závadné a nebezpené pedmty a substance, narkotika bez pedpisu lékae, živá zvíata (pouze se souhlasem vedoucího), zbran, apod. Elektrospotebie jsou užívány se souhlasem vedoucího DS dle tohoto vnitního pedpisu.- l. IV, odst K výzdob a vybavení svých pokoj mohou Uživatelé použít vlastních pedmt - obrazy, sošky, textilie, kvtiny atd. a nábytek, za dodržení základních hygienických podmínek a po domluv se staniní sestrou daného oddlení. Uživatel je upozornn na možné poškození nábytku pi dodržování hygienických zásad (použití dezinfekce). 9. Vci pidlené Uživatelm DS zstávají majetkem DS. Uživatelé jsou povinni s nimi šetrn zacházet a pi odchodu z DS je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich použití a bžnému opotebení. 10. Z dvodu zajištní bezpenosti a zdravotního dohledu se doporuuje Uživatelm nezamykat ve dne vstupní dvee do pokoje a v dob noního klidu nenechávat klí v zámku. 11. Je zakázáno, aby v DS pespala osoba, která není Uživatelem tohoto DS. 12. Personál neopouští, z dvodu opilosti Uživatele nacházejícího se mimo domov pro seniory, své pracovišt, nebo by zanedbal péi o ostatní Uživatele a opustil místo výkonu práce. l. III. Poskytování osobního vybavení 1. Poskytování osobního vybavení se ídí Smrnicí o poskytování osobního vybavení a drobných pedmt osobní poteby Uživatelm domova pro seniory Podlesí v platném znní. 2. Provoz spolených sociálních zaízení zajišuje DS. l. IV. Odpovdnost za škodu 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou zpsobil úmysln na majetku DS, na majetku a zdraví jiných Uživatel, zamstnanc a osob, které se v DS oprávnn zdržují ( 415 a násl. Ob. z.). Zamstnanec odpovídá za škodu dle píslušných ustanovení Zákoníku práce. Pokud škoda nebo újma na zdraví svým rozsahem a skutkovou podstatou napluje charakter trestného inu, bude ešena na podnt vedoucího DS i poškozené osoby v trestním ízení. 2. Zpsobí-li škodu zavinn více Uživatel, odpovídají za ni podle své úasti. 4

5 3. Uživatel nebo jiná osoba dle svých možností. upozorní vedoucího DS, pípadn jiné zamstnance DS na škodu, která vznikla nebo která hrozí a kterou je teba odvrátit. 4. Uživatelm je dovoleno rozšiovat množství elektrospotebi, pidávat prodlužovací kabely i jinak vybavovat pokoje elektrickým zaízením pouze se souhlasem revizního technika a vedoucího DS. Na pokojích je zakázáno topit elektrickým zaízením. U soukromých elektrospotebi si pravidelné revize bude zajišovat a hradit Uživatel na vlastní náklady. l. V. Úschova cenných vcí 1. Pi nástupu nebo též v prbhu pobytu v DS mže Uživatel požádat poveného pracovníka o pevzetí cenných vcí, vkladních knížek a finanní hotovosti do úschovy DS proti písemnému potvrzení. Povený pracovník vkladní knížky a cenné pedmty uloží do trezoru a zavede je do evidence depozit Uživatele. Podle požadavk Uživatele povený pracovník vydá i ukládá finanní hotovosti na zavedeném penžním depozitu Uživatele. Cennosti pevzaté do úschovy musí být ádn oznaeny, aby byla vylouena jejich zámna. Cenné vci Uživatele, který nemá zpsobilost k právním úkonm, pevezme DS do úschovy na žádost jeho zákonného zástupce. Uživatel i zákonný zástupce mže na požádání peníze i cennosti ukládat i vybírat viz. Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. v platném znní. 2. Na každý píjem i výdej je vystaveno písemné potvrzení. Není-li Uživatel schopen se sám podepsat, je toto možné provést pouze za pítomnosti dvou svdk. 3. DS neodpovídá za vci, vkladní knížky a penžní hotovosti, které nepevzal do úschovy. 4. Není-li Uživatel schopen hospodait se svými finannímu prostedky, je možné zavést tzv. hospodaení s kapesným na žádost Uživatele, zákonného zástupce nebo vedoucího DS po dohod s Uživatelem. Není-li Uživatel schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, pevezme jeho vci do úschovy DS povený pracovník za úasti dvou len Výboru obyvatel, pokud je Výbor obyvatel uživatel sestaven nebo dvou pracovník DS jako svdk, kteí píslušné doklady podepíši. 5. Uložené cennosti budou Uživateli nebo jeho zákonnému zástupci vráceny na základ jeho žádosti, nebo pi trvalém opuštní DS. 6. V pípad ddictví jsou tyto cennosti vydány zákonným ddicm na základ pravomocného Usnesení soudu. 5

6 l. VI. Stravování 1. Strava v DS je pizpsobena svým složením a úpravou vku a zdravotnímu stavu Uživatel. O vhodnosti dietního stravování doporueného lékaem pouí Uživatele zamstnanci DS. 2. Strava se podává ptkrát denn dle následujícího asového rozvrhu výdeje jídla z kuchyn: Snídan a pesnídávka 07,30-08,00 Obd 11,15-12,00 Svainka 13,30 14,00 Veee 16,30-17,00 II. veee 20,00-21,00 3. Jídlo se chodícímu Uživateli podává v jídeln. Uživatel se k jednotlivým jídlm dostaví ve stanovenou dobu, ádn a ist obleeni. Nepohyblivým Uživatelm se jídla a nápoje podávají na pokoji. 4. Vynášet jídlo (pro jiné osoby nebo do zásoby), píbory a nádobí z jídelny je zakázáno. Nápoje mají Uživatelé k dispozici na jednotlivých jídelnách po celý den. 5. Potraviny podléhající rychlé zkáze mohou Uživatelé ukládat jen na místa k tomu urená (nap. lednice). Zbytky jídel nesmí být skladovány na pokojích, chodbách, vyhazovány z oken, ani se jimi nesmí krmit zvíata. 6. Jídelníek je sestavován vedoucím stravovacího provozu po konzultaci s vrchní sestrou a vedoucím DS. 7. Jídelníky jsou Uživatelm k dispozici na jednotlivých nástnkách, pípadné zmny jsou vas oznámeny. 8. Pipomínky ke kvalit stravy, složení a zpsobu podávání jídla mohou Uživatelé zapisovat do knihy pipomínek. Zápisy se projednávají ve stravovací komisi za úasti vedoucího DS. 9. Uživatel platí úhradu za stravu stanovenou dle Smrnice o úhradách za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. v platném znní.. l. VII. Zdravotní pée 1. DS zajišuje Uživatelm zdravotní péi odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Potebu lékaského vyšetení nebo ošetení hlásí Uživatel službu konající zdravotní seste. 2. Lékaskou péi zajišuje na DS externí léka, který má ordinaní hodiny 2 dny v týdnu. 3. Akutní pípady náhlého zhoršení zdravotního stavu eší zdravotní sestra pivoláním rychlé záchranné služby. 6

7 4. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí Uživatel ihned službu konajícímu personálu. 5. Uživatelé užívají pedepsaná léiva sami a zodpovídají za dodržování léebného režimu. Pokud Uživatel není schopen pichystat a užít ordinované léiva sám, podá mu je zdravotní sestra. 6. Uživatel má možnost svobodné volby lékae. 7. V pípad registrace u ústavního lékae se Uživatelé podrobují vstupní lékaské prohlídce. l. VIII. Hygiena 1. Uživatel je povinen dodržovat pravidla bžné osobní hygieny (o osobní hygienu, o istotu šatstva, prádla a obuvi) a hygieny užívaných prostor. 2. Osobní hygiena Uživatel probíhá dle aktuální poteby individuáln, pípadn za pomoci personálu. 3. Za úelem poskytování služeb holie, kadeníka a pedikúry dochází do DS externí pracovník. Poskytování uvedených služeb se ídí dle Smrnice o poskytování služeb holie,kadeníka,pedikúry uživatelm domova pro seniory Sociálních služeb Vsetín, p.o. v platném znní. Tyto služby nejsou souástí úhrady za pobyt. 4. Osobní prádlo si Uživatelé vymují dle poteby. Zneištné prádlo se odevzdává do prádelny. Praní, žehlení a oprava prádla je souástí základních inností ze Zákona. Praní osobního prádla na pokojích, koupelnách a umývárnách a jeho sušení v pokojích, na ústedním topení, terasách, balkónech, v zahrad apod. není žádoucí, k tomuto úelu je zízena centrální prádelna. 5. Uživatelé umožní obslužnému personálu kontrolu dodržování základních hygienických zásad v osobních vcech, ve skíních apod. 6. Všechny místnosti se pravideln vtrají a denn se provádí bžný úklid. 7. Odpadky se ukládají do zvláštních nádob a o jejich likvidaci rozhodují píslušní odpovdní zamstnanci. Je písn zakázáno vyhazovat jakékoliv odpadky z oken. 8. V prostorách DS je kouení zakázáno. Kouení je povoleno pouze v oznaených prostorách s tím, že kuák zanechá po sob poádek a istotu. l. IX. Doba klidu v DS 1. Doba noního klidu je v DS stanovena od 22,00-6,00 hodin. 2. Doba odpoledního klidu je stanovena od skonení obda do hodin. 3. V dob noního a odpoledního klidu nesmí být Uživatelé rušeni, s výjimkou podávání lék, nebo poskytnutí nutné ošetovatelské nebo lékaské pée a kontrol zdravotního personálu. 4. Uživatelé se chovají tak, aby nerušili ostatní spolubydlící, a to hlavn v dob noního a odpoledního klidu. 7

8 l. X. Vycházky mimo areál DS 1. Uživatelé mohou vycházet a pobývat mimo areál DS. 2. Uživatelé odcházející mimo areál domova oznámí svj odchod, místo pobytu a pedpokládanou dobu návratu službu konajícímu personálu v pípad, že se nedostaví k nkterému z hlavních jídel. Nejde o omezování osobní svobody, nýbrž výhradn o bezpenost Uživatele. 3. Omezení vycházek mže ze zdravotních dvod doporuit léka. Je -li Uživatel dezorientován (psychické poruchy), mže omezit vycházku i službu konající personál z dvodu bezpenosti Uživatele. O takovém rozhodnutí uiní zápis. l. XI. Pechodný pobyt Uživatel mimo DS 1. Uživatel mže pechodn pobývat mimo DS po pedchozím oznámení službu konajícímu personálu, viz Smrnice o vrácení úhrady za pobyt v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín, p.o. vratka v platném znní. Jde - li o Uživatele zbaveného zpsobilosti k právním úkonm, je teba k pobytu mimo DS souhlas jeho opatrovníka. 2. Uživatel nebo jeho doprovod si na dobu pobytu mimo DS vyžádá od staniní, popípad službu konající sestry pedepsané léky (pokud je podávání lék odborným personálem, pedepsáno lékaem), aby nedošlo k narušení léebného režimu. 3. Pobyt mimo DS z dvodu ošetení nebo umístní ve zdravotnickém zaízení se považuje vždy za pedem oznámený pobyt. 4. Bude-li Uživatel pobývat pevážnou ást roku mimo DS bez udání závažných dvod (tj. více jak 6 msíc kalendáního roku), bude jeho nepítomnost považována za porušení D. Poskytovatel bude tuto nepítomnost považovat za skutenost, že Uživatel nepatí do cílové skupiny, které poskytujeme služby, v takovém pípad není ústavní pée úelná a potebná a Uživatel bude propuštn z DS l. Výpovdní dvody a výpovdní lhty, Smlouvy o poskytnutí sociální služby. l. XII. Návštvy 1. Uživatelé mohou pijímat návštvy kdykoliv s výjimkou noního klidu. 2. Pi opateních hygienicko - epidemiologické služby mohou být návštvy doasn zakázány. 3. Uživatelé pijímají návštvy na pokojích nebo v prostorách k tomu urených. 4. Na pokoji pijímají návštvy ti Uživatelé, kteí jsou upoutáni na lžko. U chodících Uživatel je toto možné pouze pi respektování soukromí spolubydlících. Uživatelé se mohou navštvovat navzájem. 8

9 5. Návštvy by nemly rušit klid a poádek v DS nebo narušovat léebný režim, pop. dietní režim Uživatele. Osobám, které jsou zjevn podnapilé nebo svým jednáním a vzhledem nevzbuzují dvru, narušují soužití Uživatel nebo neuvedou jméno a vztah k Uživateli, je vstup do DS zakázán. 6. Návštvám v DS nelze poskytnout ubytování ani stravu. 7. V DS lze umožnit prohlídku rodinným píslušníkm, známým, potencionálním zájemcm o službu a jiným osobám, po pedchozí domluv s personálem. l. XIII. Pravidla sthování Uživatel v rámci DS 1. Uživatelé mohou hlásit své požadavky na zmnu pokoje sociálním pracovnicím nebo staniní seste daného oddlení. 2. Vyhovní požadavku Uživateli je závislé na možnostech DS, jednotlivé žádosti jsou ešeny individuáln. 3. Dojde-li k zásadní zmn zdravotního stavu Uživatele a DS mu není schopen na jeho souasném lžku poskytnout potebnou péi, mže být Uživatel pemístn na lžko, kde je mu tato pée zabezpeena. 4. V pípad nepítomnosti Uživatele (hospitalizace, dovolenka) je sthování Uživatele nepípustné. 5. U Uživatel zbavených nebo omezených ve zpsobilosti k právním úkonm je každé sthování pedem projednáno s opatrovníkem. l. XIV. Kulturní život v DS 1. DS poskytuje Uživatelm mimo komplexního zaopatení, dle svých možností, také kulturní a spoleenské vyžití. 2. Každý Uživatel má svobodu náboženského vyznání a politického smýšlení. 3. Knihy v knihovn jsou voln pístupné všem Uživatelm. Pi pjování knih jsou Uživatelé povinni se ídit pokyny osoby za knihy odpovdné. 4. Uživatelé mohou se souhlasem vedoucího DS používat vlastní televizní i rozhlasové pijímae, pokud tím neruší spolubydlící. V takovém pípad hradí poplatky dle aktuálního Sazebníku fakultativních inností DS Podlesí.Telekomunikaní poplatky za používání vlastních televizních nebo rozhlasových pijíma hradí ze svých prostedk. Za pihlášení pijíma a revize odpovídá Uživatel. 9

10 l. XV. Zájmová a pracovní innost 1. Uživatelé se mohou vnovat své vlastní zájmové innosti, pokud tato nenarušuje klid, neohrožuje jejich zdraví nebo život a zdraví ostatních Uživatel, zamstnanc DS, pop. jiných osob ( pletení, šití, malování, šachy apod.). 2. Uživatelm je dovoleno, s ohledem na jejich zdravotní stav pomáhat pi rzných innostech v rámci DS ( pomoc v kuchyni, pi úklidu apod.) a to jak ve svj prospch, tak ve prospch spolubydlících. l. XVI. Výplata kapesného 1. Zstatek dchodu kapesné (tj. dchod po odetení úhrady za pobyt) je vyplácen prostednictvím DS každého 15. dne v msíci Uživatelm vedených na hromadném seznamu.poskytovatel upednostuje výplatu dchodu hromadným seznamem ped jinými zpsoby úhrady pobytu. Pokud tento den pipadne na sobotu, zstatek dchodu se vyplácí již v pátek. Pokud pipadne výplatní den na nedli, zstatek dchodu se vyplácí v pondlí. 2. Jestliže Uživatel není schopen podepsat pevzetí zstatku dchodu, ale je schopen pochopit obsah a úel tohoto úkonu, pevzetí finanních prostedk se uskutení za pítomnosti dvou svdk, kteí svým podpisem dosvdí akt pedání penz. 3. Pokud Uživatel není schopen vzhledem ke zdravotnímu stavu odpovdn nakládat s finanními prostedky, nebo si je peje deponovat, lze tyto prostedky vkládat do depozit viz Smrnice pro vedení operativní evidence prostedk svených do úschovy v pobytových zaízeních Sociálních služeb Vsetín,p.o. v platném znní. l. XVII. Platby za léky a zdravotní prostedky 1. Pokud je Uživatel sobstaný, léky a zdravotní prostedky si obstarává a hradí samostatn. 2. V opaném pípad mže požádat staniní sestru o zajištní této služby. Finanní vyútování je provádno prbžn. l. XVIII. Poštovní zásilky 1. Doporuené poštovní zásilky vetn penžních pejímá povený pracovník. 10

11 2. O došlých doporuených zásilkách a balících povený pracovník uiní záznam do knihy došlé pošty a zásilku vydá Uživateli proti jeho podpisu v této knize. Finanní hotovost je vydávána proti podpisu Uživatele za pítomnosti svdka. Pokud Uživatel není schopen pevzetí podepsat, potvrdí pedání hotovosti dva svdci. 3. Veškeré dobírky je nutno pedem nahlásit povenému pracovníku a pipravit si potebnou penžní hotovost. l. XIX. Stížnosti a pipomínky 1. Stížnosti a pipomínky, které má Uživatel ke službám poskytovaným DS nebo k chování i jednání zamstnanc DS, mže podat písemn prostednictvím schránky k tomu urené. 2 Vedoucí DS je povinen zabezpeit, aby všechny stížnosti byly bez odklad ešeny a stžovatel byl o výsledku vas vyrozumn. 3 Zpsob evidence, pijímání a vyizování stížností je podrobn uveden ve Smrnici pro pijímání a vyizování stížností a jiných podnt v platném znní. l. XX. Opatení proti porušování Domácího ádu 1. Jestliže Uživatel svým chováním opakovan, úmysln, nebo pod vlivem alkoholu pop. jiných návykových látek porušuje Domácí ád v DS a odpovdným zamstnancm DS se nepodailo zjednat nápravu, použije vedoucí DS tchto opatení: - napomenutí ústní - minimáln 2x napomenutí písemné - návrh na peložení do jiného zaízení - návrh na propuštní z DS vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, viz Výpovdní dvody a výpovdní lhty 2. Každý pípad porušení Domácího ádu jsou zamstnanci povinni písemn zaevidovat do denního hlášení a hlásit vedení DS a sociálním pracovnicím. 3. Jde-li o takové chování nebo jednání, jejichž posouzení i vyšetení pati do pravomoci orgán policie, i orgán inných v trestním ízení, je vedoucí DS povinen uinit píslušná oznámení. 11

12 l. XXI. Ukonení pobytu v DS 1. Pobyt v DS koní na základ písemného oznámení Uživatele nebo jeho zástupce propuštním z DS dle Dohody o ukonení pobytu, úmrtím Uživatele. Po propuštní z DS je Uživatel povinen pihlásit se do 8 dn k trvalému pobytu v míst nového bydlišt. 2. Uživatel DS mže být propuštn z dvod vypovzení Smlouvy o poskytnutí sociální služby viz l. 12 Smlouvy Výpovdní dvody a výpovdní lhty. 3. Postup pi úmrtí Uživatele upravuje zvláštní pedpis. Majetek zemelého zstává v úschov DS, lze jej vydat jen na základ pravomocného Usnesení soudu. l. XXII. Výbor obyvatel (uživatel) 1. Uživatelé DS se mohou podílet na uspoádání života v DS svými zástupci zvolenými do Výboru obyvatel (uživatel) 2. V pípad, že je Výbor sestaven, eší pipomínky Uživatel k ubytování, stravování a ostatním podmínkám, které se týkají života v DS. Návrhy na ešení pipomínek pedává vedoucímu DS nebo vrchní seste nebo sociální pracovnici. 3. Ustavení Výboru obyvatel závisí na dohod Uživatel DS. l. XXIII. Závrená ustanovení Tento Domácí ád nabývá úinnosti dnem Ruší Domácí ád platný od ,.j. SSV 05/06 Každý Uživatel je s D seznámen v den nástupu do DS, nejpozdji však do pti dn od pijetí. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že D je pro nj závazný a bude jej akceptovat (pi špatném zdravotním stavu zástupce Uživatele). Vsetín

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

Domov senior Jenštejn - Domácí ád 2007 1

Domov senior Jenštejn - Domácí ád 2007 1 DOMOV SENIOR JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb Vinoská 78 250 73 Jenštejn tel/fax: 286 851 905 www.ddjenstejn.cz info@ddjenstejn.cz Domácí ád Úvodní ustanovení... 2 1. Poslání organizace... 2 2.

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandry 1353, Vsetín, DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory KAROLINKA

Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandry 1353, Vsetín, DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory KAROLINKA Sociální služby Vsetín, p.o., Záviše Kalandry 1353, Vsetín, 755 01 DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory KAROLINKA Počet stran : 12 Účinnost od: 01. 11. 2010 Proces Jméno a příjmení Funkce Datum Podpis Vypracování

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby:

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby: &íslo smlouvy: 1/2012/611 (poadové íslo, aktuální rok, íslo protokolu - var. symbol) Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 Níe uvedeného dne,

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004. Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps

Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004. Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps Právní pedpis hl. m. Prahy.18/2004 Obecn závazná vyhláška, kterou se mní obecn závazná vyhláška. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze ps Datum vydání: 21.10.2004 Datum úinnosti: 1.1.2005 Zastupitelstvo

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PE OVATELSKÁ SLUŽBA POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-STED Poslání peovatelské služby Peovatelská služba M Brno -sted je zaízení, které prostednictvím svých služeb pomáhá seniorm a zdravotn

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb

Domácí řád oddělení sociálních lůžek. I. Poskytování služeb Domácí řád oddělení sociálních lůžek I. Poskytování služeb Sociální lůžka poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 18 vyhlášky

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby

Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odleh ovací služby Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice,p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ODLEHOVACÍ SLUŽBA Pracovní postupy pro jednotlivé úkony Odlehovací služby Pomoc a podpora pi podávání jídla a pití Úkon je zaveden

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více