Základy podnikání. obchodní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy podnikání. obchodní právo"

Transkript

1 Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský rejstřík, podnikatel, podnikání, podnik 2. Individuální podnikání 2.1. Vymezení živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky k provozování živnosti, živnosti ohlašovací a koncesové, jejich prokazování 2.2. Kontrola v oblasti živnostenského práva 3. Společné podnikání, zásady právní úpravy obchodní společnosti, osobní (smíšené) společnosti 3.1. Charakteristické znaky společností osobních a společností kapitálových, založení a vznik společnosti, obchodní firma a její ochrana, základní kapitál, vklad společníka, obchodní podíl, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku, práva a povinnosti společníků, orgány společnosti,

2 zrušení a zánik společnosti, zrušení s likvidací, průběh likvidace, zrušení bez likvidace 3.2. Vznik, změna a zánik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, vznik, transformace a zánik společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 3.3. Ostatní podnikatelské subjekty družstvo, státní podnik, sdružení právnických osob, nadace a další podnikatelské subjekty 4. Subjekty obchodního práva 4.1. Postavení fyzické osoby v právních úkonech obchodního práva, právnické osoby a jejich způsobilost k právním úkonům a jednání v právních vztazích 4.2. Druhy právních úkonů, odpovědnost v závazkových vztazích, odpovědnost za prodlení, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení 5. Závazkové právní vztahy 5.1. Vztah občanského a obchodního práva, prvky závazkového práva, prvky závazkového právního vztahu, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu, zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích 5.2. Vybrané smluvní vztahy kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi

3 najaté věci, smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o přepravě věci, smlouva o obchodním zastoupení atd. 6. Řešení obchodních sporů, konkurzní a vyrovnávací řízení 6.1. Organizace soudů, pravomoc, věcná, funkční a místní příslušnost, účastníci řízení 6.2. Zahájení, průběh soudního řízení, jednotlivé formy soudních rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, rozhodčí řízení 7. Opravné prostředky a výkon rozhodnutí 7.1. Řádné a mimořádné opravné prostředky odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost 7.2. Předpoklady pro nařízení výkonu rozhodnutí, exekuce, dražby mimo výkon rozhodnutí Význam právní úpravy podnikání Právo a podnikání I. Právo a podnikání jsou spolu nerozlučně spojeny. Podnikání je organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků či služeb. Právní úprava podnikatelských aktivit vychází ze specifik vývoje podnikání v každém

4 státě, je tedy ovlivněna činiteli politickými, geografickými, sociologickými, kulturními a dalšími. Pojetí právní úpravy podnikání v evropských zemích Obchodní právo představuje lex specialis k právu občanskému. Občanské právo je obecným základem (lex generalis), na kterém je postaveno právo obchodní jako soubor speciálních norem, které stanoví odlišnosti v právním statutu obchodníků a obchodů od obecných ustanovení občanského zákoníku. Ekonomický vývoj přinesl vytvoření zvláštních účelových disciplín, které úzce souvisejí s tradičním obchodním právem, avšak liší se některými aspekty, např. právo insolvenční, daňové, právo hospodářské soutěže, právo směnečné. Soukromoprávní úprava právních vztahů v podnikání Soukromoprávní úprava podnikatelských vztahů je dána spojením občanskoprávních základů podnikání a obchodního práva jako účelově vytvořeného souboru právních norem (více či méně odpovídajících obsahu obchodního zákoníku jako jeho základního pramene). Vztah občanského a obchodního práva lze vymezit jako vztah obecného a speciálního právního předpisu.

5 Za obchodní právo je tedy možné považovat ty normy soukromého práva, které upravují právní postavení podnikatelů a odchylky v režimu jejich právních vztahů od obecných předpisů občanského práva. Veřejnoprávní úprava právních vztahů v podnikání Právní úprava podnikání má v zásadě charakter úpravy soukromoprávní; předpokládá vzájemnou rovnost subjektů. S touto soukromoprávní úpravou souvisí řada právních předpisů, které obsahují veřejnoprávní normy. Stát tedy vytváří jakýsi jednotný rámec pro všechny podnikající subjekty v podobě příkazů, omezení a povinností, jež souvisejí s prosazením celospolečenských zájmů na určitém způsobu regulace, ochrany a vývoje podnikatelského prostředí. Tyto a mnohé další zájmy jsou upraveny zákony, které se týkají především práva správního, finančního a procesního. Podnikání a podnikatelé Podnikání je podle obchodního zákoníku samostatná soustavná činnost, prováděná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Všechny uvedené znaky musí být naplněny současně. Samostatnost podnikání znamená, že podnikatel samostatně sám za sebe rozhoduje.

6 Soustavnost podnikání znamená, že výdělečná činnost není vykonávána jen příležitostně. Podnikání vlastním jménem znamená, že podnikatel svou obchodní či jinou podnikatelskou činnost provozuje pod svou obchodní firmou nebo pod svým jménem. Podnikání na vlastní odpovědnost se rozumí, že podnikatel je odděleným právním subjektem a odpovídá za výsledky podnikatelské činnosti. Podnikatelé a jejich členění Obchodní zákoník vymezuje pojem osob, kterým poskytuje status podnikatele. Dělí je do čtyř skupin v závislosti na způsobu (druhu) jejich registrace. a) osoby zapsané do obchodního rejstříku; b) osoby zapsané do živnostenského rejstříku; c) osoby zapsané ve speciálních rejstřících či seznamech; d) osoby provozující zemědělskou výrobu

7 Živnostenské podnikání Rozdělení živností Podle vzniku živnostenského oprávnění jsou živnosti rozděleny na ohlašovací, jež mohou být provozovány jen na základě ohlášení, a koncesované, jež mohou být provozovány jen na základě koncese. Živnosti ohlašovací Ohlašovací živnosti je možno provozovat na základě ohlášení, pokud ohlašovatel splňuje podmínky stanovené zákonem. Tedy není třeba souhlasu či rozhodnutí živnostenského úřadu. Ohlašovací činnosti se dále člení na řemeslné, vázané a volné. Jejich výčet je: Živnosti řemeslné ohlašovatel musí prokázat způsobilost Živnosti vázané je u nich stanovena povinnost doložit další odbornou způsobilost. K provozování živností volných není třeba žádné odborné způsobilosti.

8 Živnosti koncesované U koncesovaných živností vzniká živnostenské oprávnění na základě udělení koncese, tj. státního povolení. Provozování živnosti vznik, změna a zánik Živnost může být provozována fyzickou nebo právnickou osobou. Oprávnění podnikat vzniká dnem ohlášení živnosti. Jedná li se o provozování živnosti zahraniční osobou nebo tuzemskou právnickou osobou, vzniká teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku. Podmínky pro provozování živnosti Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickou osobou patří: dosažení věku 18 let ke dni vzniku živnostenského oprávnění, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

9 Omezení k provozování živnosti Živnost nemohou provozovat fyzické, popř. právnické osoby, u kterých zákon stanoví omezení. K těmto omezením patří například: a) prohlášení konkursu na majetek osoby, jestliže soud rozhodl, že provozování podniku úpadce musí být ukončeno; b) období tří let od ukončení konkursu nebo zamítnutí návrhu na konkurs pro nedostatek majetku; c) uložení trestu zákazu činnosti soudem nebo orgánem státní správy po dobu, kdy tento zákaz trvá; povolení živnosti by představovalo maření účelu tohoto trestu. Živnostenský úřad, jeho úkoly a pravomoci Kontrolní a sankční pravomoci Živnostenský úřad sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních zákonů, které se na živnostenské podnikání vztahují, a podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině.

10 Živnostenský rejstřík Živnostenské úřady vedou údaje o podnikatelích v jejich územní působnosti. Do živnostenského rejstříku se u fyzických osob zapisují zejména tyto údaje: jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby místo pobytu, rodné číslo nebo datum narození, identifikační číslo, obchodní jméno a údaje identifikující odpovědného zástupce, u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, dále identifikační údaje fyzických osob, které jsou statutárním orgánem, identifikační údaje odpovědného zástupce, u osoby právnické i osoby fyzické předmět podnikání, druh živnosti, provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění, datum vzniku oprávnění, datum zahájení provozování živnosti, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, další doplňující údaje, které charakterizují podnikatelskou činnost. Živnostenský rejstřík je veřejný a obsahuje zejména: obchodní jméno, místo podnikání, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, zřízení provozovny.

11 Oprávnění se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Zánik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění zaniká: smrtí živnostníka; jako výjimka je připuštěno, aby i po smrti podnikatele v provozu živnosti pokračovali až do skončení dědického řízení dědicové ze zákona, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, a správce dědictví. Povinnost zrušit živnostenské oprávnění má úřad vždy, pokud: živnostník o to požádá, podnikatel přestane splňovat podmínky pro provozování dané živnosti, u podnikatele nastane některá z překážek v podnikání. Živnostenský úřad může zrušit oprávnění, jestliže: podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky provozování živnosti.

12 Právo a podnikání II. Firemní a rejstříkové právo Obchodní firma, právnické osoby a fyzické osoby Obchodní firma je nedílnou součástí podnikání fyzických i právnických osob. Představuje individualizační znak podnikatele, a je jí proto poskytována i právní ochrana. Obchodní firmou se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Obchodní firmou fyzické osoby, která je zapsána do obchodního rejstříku, je její jméno a příjmení. Fyzická osoba, která není zapsána do obchodního rejstříku, obchodní firmu nemá a právní úkony činí pod svým jménem a příjmením, při čemž může rovněž používat odlišující dodatek. Obchodní firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Tento název nesmí být zaměnitelný nebo klamavý. Právní ochrana obchodní firmy Protože obchodní firma představuje nehmotný statek podnikatele, musí právní řád poskytovat ochranu tohoto statku.

13 Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním obchodní firmy ze strany jiného subjektu, může proti neoprávněnému uživateli uplatnit několik nároků, a to kumulativně: stav. a) může žádat, aby se rušitel takového jednání zdržel a odstranil závadný b) lze požadovat přiměřené zadostiučinění, c) jestliže byla způsobena škoda, lze se její náhrady domáhat. Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, týkající se podnikatelů, popř. jiných osob. Řízení ve věcech zápisu do obchodního rejstříku probíhá podle občanského soudního řádu. Obchodní rejstřík vedou krajské soudy. Místně příslušný je soud, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba nebo místo podnikání osoba fyzická. V praxi má zápis určité skutečnosti do obchodního rejstříku právní účinek dvojího druhu. Jde o zápisy konstitutivní a deklaratorní. Právní účinek konstitutivních (právotvorných) zápisů je podmíněn provedením tohoto zápisu. Bez provedení zápisu by taková skutečnost právně neexistovala. Konstitutivní účinek mají např. zápisy: vzniku společností, zvyšování a snižování základního kapitálu,

14 prokuristy, obchodní firmy při její změně, výmaz společnosti. Pokud zákon neobsahuje výslovnou úpravu konstitutivních účinků, má zápis účinky deklaratorní. Ty pouze konstatují existenci skutečnosti, protože tato skutečnost právně existuje nezávisle na zápisu ode dne svého vzniku. Subjekty zapisované do obchodního rejstříku a) subjekty, které musí být zapsány povinně; b) subjekty, které mohou být zapsány. Povinně zapsány do obchodního rejstříku musí být obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o kterých to stanoví zákon. Subjekty, které se zapsat mohou, jsou české, fyzické osoby; ty se do obchodního rejstříku zapisují zásadně na vlastní žádost. Sbírka listin Významnou součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, která zajišťuje všem osobám přístup k určitým důležitým informacím o společnostech. a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina; b) zakladatelská smlouva akciové společnosti, nebo usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti, usnesení ustavující schůze družstva, provedené notářským zápisem;

15 c) stanovy akciové společnosti, družstva nebo společnosti s ručením omezeným; d) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, o odvolání; e) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření; f) rozhodnutí o zrušení právnické osoby; g)posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti; h) rozhodnutí soudu vydané podle insolventního zákona. Údaje zapisované do obchodního rejstříku K těmto údajům patří: a) obchodní firma, tj. název; b) sídlo právnické osoby a místo podnikání fyzické osoby; c) identifikační číslo (IČ), přidělené rejstříkovým soudem; d) předmět podnikání nebo činnosti; e) právní forma právnické osoby; f) jména a adresy statutárních orgánů, včetně rodných čísel těchto osob; g) způsob jednání těchto osob; h) vstup společnosti do likvidace s uvedením jména, popř. dalších údajů o likvidátorovi; i) prohlášení konkursu.

16 Právo obchodních společností Obchodní společnosti Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Jedná se v podstatě o zvláštní právní formu sdružování osob (fyzických i právnických) ke společnému výkonu podnikání. Obchodní společnosti mohou být zakládány jen jedinou osobou, a to fyzickou i právnickou v případě společnosti s ručením omezeným a pouze právnickou osobou v případě akciové společnosti. Formy obchodních společností a její základní principy Obchodní právo tradičně rozlišuje společnosti osobní a kapitálové obchodní. Osobní společnosti jsou založeny na osobní účasti společníků, fyzických, popř. právnických osob. Pro společníky je ze zákona předepsáno osobní, tj. neomezené ručení, odpovídají za tyto závazky (veškerým svým majetkem). Společnosti nevytvářejí povinně základní kapitál. Nejsou tedy povinné ani počáteční vklady do společnosti. Mezi osobní společnosti řadíme společnost veřejnou obchodní a společnost komanditní. Kapitálové společnosti jsou založeny na vkladech společníků do majetku společnosti při jejím založení (do základního kapitálu). Nepředpokládají osobní účast společníků na podnikání a omezují rozsah jejich ručení na dosud nesplacené části vkladu.

17 Mezi kapitálové společnosti řadíme společnost s ručením omezeným a společnost akciovou. Obchodní zákoník zná čtyři druhy právnických osob, a to: veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost. Účastníci obchodních společností jsou nazýváni společníci. Dělí se na: a) společníky s ručením omezeným komanditisté a společníci společnosti s ručením omezeným; b) společníky s ručením neomezeným komplementáři a společníci veřejné obchodní společnosti. Akcionáři (společníci akciové společnosti) neručí za závazky společnosti vůbec. Základní kapitál a vklady společníků Základní kapitál je majetek společnosti, vytvářený při vzniku společnosti. Je peněžním vyjádřením souhrnu vkladů všech zakládajících společníků, tedy výší příspěvku, ke kterému se společník upíše v zakladatelském dokumentu společnosti. Základní kapitál se vytváří obligatorně u kapitálových společností. Vztahy společnosti a společníků

18 Vztahy mezi společností a jejími společníky jsou vymezeny vzájemnými právy a povinnostmi. Výkon těchto práv a povinností souvisí s vlastnictvím obchodního podílu společníka. Mezi tato práva a povinnosti patří: právo na informace o společnosti, právo rozhodování o základních otázkách společnosti, právo volit orgány společnosti a být volen do těchto orgánů, povinnost splatit vklad do základního kapitálu za podmínek podle společenské smlouvy, povinnost ručit za závazky společnosti ve stanoveném rozsahu, práva majetková, vyplývající z obchodního podílu. Obchodní podíl Obchodní podíl je základním majetkovým vztahem mezi společníkem a společností. a) na podíl na zisku; b) na podíl vypořádací, a to ke dni zániku členství společníka; c) podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Obchodní podíl je zpravidla dělitelný a převoditelný (výjimkou je podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, který převádět nelze). Podmínky převodu stanoví společenská smlouva. Ta však také může stanovit, že obchodní podíl převoditelný nebude. Z obchodního podílu rovněž vyplývá váha hlasu společníka při rozhodování ve

19 valné hromadě (poměr hlasů společníků se ze zákona rovná poměru jejich obchodních podílů). Zákaz konkurence Fyzické osoby v postavení statutárních orgánů nebo osoby pověřené obchodním vedením společnosti mají na výsledky hospodaření společnosti rozhodující vliv. Z toho důvodu nesmí svého postavení a informací zneužívat a vyvíjet konkurující aktivity ke svému obohacení nebo k obohacení někoho jiného. Proto je zejména pro tyto osoby stanoven zákaz konkurence. Jestliže osoba, na kterou se zákaz konkurence vztahuje, tento zákaz poruší, musí vydat prospěch z obchodu, kterým zákaz porušila, popř. převést tomu odpovídající práva na společnost. V jednotlivých formách společností je zákaz konkurence formulován různě. U veřejné obchodní společnosti se zákaz konkurence vztahuje na všechny společníky. U komanditní společnosti se zákaz konkurence vztahuje na všechny komplementáře. U společnosti s ručením omezeným se zákaz konkurence vztahuje na jednatele. Společenská smlouva může rozšířit zákaz konkurence i na společníky. Nemůže však u jednatelů a dozorčí rady zákaz konkurence zrušit. V tomto smyslu je právní úprava dána kogentně. U akciové společnosti se zákaz konkurence vztahuje na všechny členy představenstva i na dozorčí radu. Zákaz však nelze rozšiřovat na další osoby, např. akcionáře. Založení a vznik společnosti

20 Společnost se zakládá podle své formy společenskou smlouvou. Pokud ji zakládá jen jedna osoba, pak se zakládá zakladatelskou listinou, která má formu notářského zápisu. Až do vzniku obchodní společnosti, jednají za ní její zakladatelé. Vznik společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku. Návrh musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení, nejpozději však ode dne doručení živnostenského oprávnění či jiného povolení. Společnost nabývá právní subjektivitu dnem, kdy usnesení soudu o jejím zápisu nabude právní moci. Zrušení a zánik společnosti S ukončením podnikatelských aktivit, je spojeno její zrušení a její likvidace. Poté dochází k výmazu společnosti z evidence obchodním rejstříkem. O zrušení společnosti rozhoduje sama společnost, popř. o ní může (v určitých případech) rozhodnout soud. Likvidace, při níž je nutno vypořádat majetkové i jiné nároky, které mají věřitelé a další osoby vůči společnosti, a které má společnost vůči svým dlužníkům. Zrušení společnosti s likvidací se provádí v případě, že společnost je zrušena z těchto důvodů: uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, na základě rozhodnutí společníků nebo příslušného orgánu společnosti z důvodů daných zákonem nebo vnitřními předpisy společnosti, na základě rozhodnutí soudu o zrušení společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace nastává:

21 v případech, kdy společnost má právního nástupce, tedy subjekt, který po ukončení její činnosti v podnikání pokračuje a přebírá na sebe práva a povinnosti zrušené společnosti zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu pro nedostatek majetku, pokud ve společnosti žádný majetek nezbývá. Likvidace společnosti Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Účinek je však jen deklaratorní; likvidaci lze provádět již od okamžiku, kdy o ní bylo řádně rozhodnuto a kdy byl jmenován likvidátor. Povinností likvidátora je činit jménem společnosti úkony směřující k likvidaci, tj. plnit existující závazky, uplatnit pohledávky, přijímat plnění, zastupovat společnost před soudy a jinými orgány. Vstup společnosti do likvidace musí oznámit všem známým věřitelům a zveřejnit v Obchodním věstníku. Osobní obchodní společnosti Jsou to: a) Veřejná obchodní společnost

22 Veřejná obchodní společnost je obchodní společnost, ve které se sdružují alespoň dvě osoby k podnikání pod společnou obchodní firmou; obě také společně a nerozdílně ručí za své závazky veškerým svým majetkem. Společníky mohou být fyzické i právnické osoby. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti musí obsahovat údaje: a) obchodní firma a sídlo společnosti; b) určení společníků; c) předmět podnikání. K obchodnímu vedení je zásadně oprávněn každý společník, který statutárním orgánem, pokud společenská smlouva nepověří obchodním vedením jen jednoho. Zisk určený k rozdělení si dělí společníci rovným dílem, nestanoví li společenská smlouva jinak. Ztrátu nesou společníci rovným dílem, není li společenskou smlouvou dohodnuto jinak. Společnost se zrušuje, také výpovědí nebo smrtí některého ze společníků, případně také z důvodu exekuce, výkonu rozhodnutí nebo prohlášením konkurzu na majetek některého společníka, stejně tak i v případě ztráty či omezení způsobilosti k právním úkonům některého společníka. b) Komanditní společnost Komanditní společnost je společnost, jejímiž společníky jsou dva druhy společníků, komplementáři a komanditisté.

23 Komplementář ručí (obdobně jako všichni společníci veřejné obchodní společnosti) za závazky společnosti podpůrně celým svým majetkem. Komanditista ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstříku. Základem komanditní společnosti je neomezené osobní ručení komplementářů, a proto je komanditní společnost řazena mezi osobní společnosti. Obsahuje však i prvky kapitálové společnosti, např. povinnost vkladu komanditistů. Komanditní společnost (stejně jako veřejnou obchodní společnost) je možno založit pouze k podnikatelským účelům. Komplementáři i komanditisté ručí za závazky společnosti solidárně. Ručení komanditistů je omezeno. Za závazky společnosti ručí komplementáři celým svým majetkem; z tohoto vyplývá možnost aktivního ovlivňování každodenní obchodní činnosti. Proto jen komplementáři jsou oprávněni k obchodnímu vedení. Komanditisté mají kontrolní pravomoce. Kapitálová obchodní společnost Kapitálová obchodní společnost je forma obchodní společnosti, jejímž typickým rysem je shromáždění kapitálu pro podnikání; není zde tedy nutná osobní účast společníků na podnikání. Společnost vytváří povinnou soustavu orgánů, základní kapitál a rezervní fond. Mezi kapitálové společnosti patří společnost s ručením omezeným a společnost akciová.

24 a) Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je obchodní společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanoveným vklady společníků. Jménem společnosti vystupuje jednatel, jehož jednání je jednáním společnosti. Jednatel může ze své funkce odstoupit, ale musí to oznámit orgánu, který jej zvolil. Společnost je vázána i jednáním jiných osob (např. svých zaměstnanců). Jedná se o nejrozšířenější formu kapitálové společnosti; ručení za závazky je omezeno jen na majetek společnosti. Společník ručí osobně jen do výše souhrnu částek nesplacených vkladů, podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zakladatelem i společníkem může být jediná osoba, maximální počet zakladatelů i společníků je padesát osob, fyzických či právnických. Věřitel společnosti se může domáhat na ručících společnících splnění závazku, pokud společnost svůj závazek nesplní, ačkoliv ji k tomu písemně vyzval. Věřitel může uplatnit svou pohledávku vůči kterémukoliv ze společníků, i proti tomu, který svůj vklad splatil zcela neboť ručení společníků je solidární. To však nemůže, pokud již všichni společníci již zcela splatili a toto splacení je zapsáno v obchodním rejstříku. Pro věřitele je tedy rozhodující stav zápisu v obchodním rejstříku. Společník má práva, která se netýkají přímo majetku, např.: právo účasti na valné hromadě a hlasování na ní (ze zákona má společník na Kč jeden hlas, avšak společenská smlouva může určit jiný podíl hlasů), právo volit orgány a být volen do těchto orgánů.

25 Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným musí být provedena formou notářského zápisu a musí obsahovat náležitosti, které jsou povinně dány zákonem. Základní kapitál činí minimálně Kč. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být v případě peněžitých vkladů splaceno minimálně 30 % na každý peněžitý vklad. U společností s jediným zakladatelem (společníkem) je nutno před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splatit celý základní kapitál. Základními orgány ve společnosti s ručením omezeným jsou: valná hromada, jednatel, dozorčí rada. Společník nemůže jednostranně ze společnosti vystoupit. Účast společníka ve společnosti však může zaniknout: a) převodem obchodního podílu; b) prohlášením konkursu na jeho majetek nebo zamítnutím tohoto prohlášení pro nedostatek majetku, popř. vydáním exekučního příkazu; c) dohodou s ostatními společníky. Zánik společnosti nastává okamžikem výmazu společnosti z obchodního rejstříku. b) Akciová společnost Základní kapitál je rozvržen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Majitelé akcií, akcionáři, jako společníci společnosti za závazky společnosti

26 neručí. Při zániku společnosti s likvidací ručí akcionáři do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Právní postavení společníka, akcionáře, je odlišné od postavení společníka v jiných právních formách obchodních společností. Jeho účast na akciové společnosti je vázána na akcii, cenný papír, v němž jsou inkorporována práva akcionáře (tato práva jsou dána zákonnou úpravou a stanovami společnosti, které mohou tam, kde je k tomu zákon zmocňuje, individuálně upravit práva a povinnosti pro danou společnost). Cenné papíry jsou zvláštním druhem majetku; zhmotňují subjektivní práva na nosiči (obvykle na listině, ale i elektronicky). Základními cennými papíry vydávanými akciovou společností jsou akcie a zatímní listy. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojená práva akcionáře přiznaná mu zákonem a stanovami společnosti, vyplývající z jeho postavení společníka. Součet jmenovitých hodnot akcií musí odpovídat základnímu kapitálu. Veškerý základní kapitál tedy musí být rozvržen na akcie. Akcie může mít podobu listinnou nebo zaknihovanou. Má li akcie listinnou podobu, na jejím líci se uvádějí náležitosti požadované zákonem, na rubu bližší informace nebo předtisky pro indosační prohlášení. Listinná akcie na jméno se převádí rubopisem (indosamentem) a předáním. Indosament je jednostranný písemný právní úkon majitele akcie, kterým převádí akcii na osobu uvedenou v indosačním prohlášení. Smluvní konsens stran je vyjádřen tím, že převodce (dosavadní majitel) vyhotoví rubopisné prohlášení, akcii nabyvateli předá a nabyvatel ji převezme.

27 U akcií v zaknihované podobě je listina nahrazena zápisem do stanovené evidence. Je zde minimalizováno riziko ztráty, zničení a zfalšování. Lze kdykoliv pořídit výpis z příslušné evidence, usnadňuje se disponování, odpadá nezbytnost fyzického předávání při obchodování. Zůstávají však rizika vyplývající z počítačové kriminality. Evidenci vede Středisko cenných papírů. Akcie může být provedena jako akcie na majitele nebo akcie na jméno. Podle zákona se označení cenných papírů na majitele a na doručitele kryje. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Převádí se smlouvou, která nemusí být písemná, a předáním. Zaknihované akcie na majitele se převádějí registrací ve Středisku cenných papírů. Pokud jsou akcie na majitele listinné, plně garantují anonymitu akcionáře. Při zaknihovaných akciích lze totožnost majitele zjistit z účtu. Akcie na jméno vyžaduje uvedení jména akcionáře. Práva spojená s akcií vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů. Právní úprava v obchodním zákoníku rozeznává dva druhy akcií: a) akcie kmenové; b) akcie prioritní. Kmenové akcie jsou akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. S prioritní akcií je spojena výhoda v podobě majetkového práva (např. přednostní právo na výplatu dividend nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Zatímní list se vydává akcionářům po vzniku společnosti, pokud nebyl ještě zaplacen emisní kurs akcie. Zatímní list nahrazuje akcii; je cenným papírem, který nahrazuje všechny nesplacené akcie upsané touž osobou. Splacením má akcionář právo na výměnu listu za akcie.

28 Založení akciové společnosti Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem; je li to právnická osoba, a to zakladatelskou listinou. Více zakladatelů uzavírá zakladatelskou smlouvu. Akciová společnost může být podle obchodního zákoníku založena: a) s veřejnou nabídkou akcií (základní kapitál činí nejméně 20 milionů Kč); b) bez veřejné nabídky (základní kapitál činí nejméně 2 miliony Kč). Zatímco v zakladatelské smlouvě se sjednávají především vzájemná práva a povinnosti zakladatelů, stanovy určují, jaká práva a povinnosti mají ve společnosti a vůči ní její akcionáři. Součástí zakladatelské smlouvy je proto i návrh stanov. K oběma zakladatelským dokumentům přistupuje dokument třetí, a to usnesení valné hromady. Emisní kurs akcie je částka, za kterou společnost akcie vydává. Upisovatelé, kteří splnili svoje povinnosti, jsou oprávněni účastnit se ustavující valné hromady a hlasovat na ní. Tato valná hromada musí být svolána do 60 dnů ode dne účinného upsání navrhovaného základního kapitálu, jinak se upisování stává neúčinné. Na ustavující valné hromadě musí být rozhodnuto o založení společnosti, schváleny stanovy a schválena konečná výše základního kapitálu. Rovněž je nutno zvolit orgány společnosti.

29 Orgány akciové společnosti Orgány akciové společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se jí účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Základní vymezení kompetence valné hromady je dáno zákonem. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Pozvánka musí být uveřejněna podle zákona a stanov a musí obsahovat požadované údaje. Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Pokud valná hromada není usnášeníschopná, je představenstvo povinno zaslat novou pozvánku, či učinit nové oznámení, a to do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná i v případě, že není naplněn limit účasti akcionářů. K přijetí rozhodnutí je nutná většina hlasů přítomných akcionářů, avšak za předpokladu, že právní úpravou není dán požadavek jiný, např. požadavek kvalifikované většiny hlasů (dvoutřetinová, třípětinová, tříčtvrtinová většina). Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jiných orgánů. Za představenstvo jedná navenek každý jeho člen,

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více