Základy podnikání. obchodní právo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy podnikání. obchodní právo"

Transkript

1 Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský rejstřík, podnikatel, podnikání, podnik 2. Individuální podnikání 2.1. Vymezení živnosti, všeobecné a zvláštní podmínky k provozování živnosti, živnosti ohlašovací a koncesové, jejich prokazování 2.2. Kontrola v oblasti živnostenského práva 3. Společné podnikání, zásady právní úpravy obchodní společnosti, osobní (smíšené) společnosti 3.1. Charakteristické znaky společností osobních a společností kapitálových, založení a vznik společnosti, obchodní firma a její ochrana, základní kapitál, vklad společníka, obchodní podíl, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku, práva a povinnosti společníků, orgány společnosti,

2 zrušení a zánik společnosti, zrušení s likvidací, průběh likvidace, zrušení bez likvidace 3.2. Vznik, změna a zánik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, vznik, transformace a zánik společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti 3.3. Ostatní podnikatelské subjekty družstvo, státní podnik, sdružení právnických osob, nadace a další podnikatelské subjekty 4. Subjekty obchodního práva 4.1. Postavení fyzické osoby v právních úkonech obchodního práva, právnické osoby a jejich způsobilost k právním úkonům a jednání v právních vztazích 4.2. Druhy právních úkonů, odpovědnost v závazkových vztazích, odpovědnost za prodlení, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení 5. Závazkové právní vztahy 5.1. Vztah občanského a obchodního práva, prvky závazkového práva, prvky závazkového právního vztahu, vznik, změna a zánik závazkového právního vztahu, zajišťovací instrumenty v závazkových vztazích 5.2. Vybrané smluvní vztahy kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní a podnájemní smlouva, smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi

3 najaté věci, smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o přepravě věci, smlouva o obchodním zastoupení atd. 6. Řešení obchodních sporů, konkurzní a vyrovnávací řízení 6.1. Organizace soudů, pravomoc, věcná, funkční a místní příslušnost, účastníci řízení 6.2. Zahájení, průběh soudního řízení, jednotlivé formy soudních rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, rozhodčí řízení 7. Opravné prostředky a výkon rozhodnutí 7.1. Řádné a mimořádné opravné prostředky odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost 7.2. Předpoklady pro nařízení výkonu rozhodnutí, exekuce, dražby mimo výkon rozhodnutí Význam právní úpravy podnikání Právo a podnikání I. Právo a podnikání jsou spolu nerozlučně spojeny. Podnikání je organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků či služeb. Právní úprava podnikatelských aktivit vychází ze specifik vývoje podnikání v každém

4 státě, je tedy ovlivněna činiteli politickými, geografickými, sociologickými, kulturními a dalšími. Pojetí právní úpravy podnikání v evropských zemích Obchodní právo představuje lex specialis k právu občanskému. Občanské právo je obecným základem (lex generalis), na kterém je postaveno právo obchodní jako soubor speciálních norem, které stanoví odlišnosti v právním statutu obchodníků a obchodů od obecných ustanovení občanského zákoníku. Ekonomický vývoj přinesl vytvoření zvláštních účelových disciplín, které úzce souvisejí s tradičním obchodním právem, avšak liší se některými aspekty, např. právo insolvenční, daňové, právo hospodářské soutěže, právo směnečné. Soukromoprávní úprava právních vztahů v podnikání Soukromoprávní úprava podnikatelských vztahů je dána spojením občanskoprávních základů podnikání a obchodního práva jako účelově vytvořeného souboru právních norem (více či méně odpovídajících obsahu obchodního zákoníku jako jeho základního pramene). Vztah občanského a obchodního práva lze vymezit jako vztah obecného a speciálního právního předpisu.

5 Za obchodní právo je tedy možné považovat ty normy soukromého práva, které upravují právní postavení podnikatelů a odchylky v režimu jejich právních vztahů od obecných předpisů občanského práva. Veřejnoprávní úprava právních vztahů v podnikání Právní úprava podnikání má v zásadě charakter úpravy soukromoprávní; předpokládá vzájemnou rovnost subjektů. S touto soukromoprávní úpravou souvisí řada právních předpisů, které obsahují veřejnoprávní normy. Stát tedy vytváří jakýsi jednotný rámec pro všechny podnikající subjekty v podobě příkazů, omezení a povinností, jež souvisejí s prosazením celospolečenských zájmů na určitém způsobu regulace, ochrany a vývoje podnikatelského prostředí. Tyto a mnohé další zájmy jsou upraveny zákony, které se týkají především práva správního, finančního a procesního. Podnikání a podnikatelé Podnikání je podle obchodního zákoníku samostatná soustavná činnost, prováděná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Všechny uvedené znaky musí být naplněny současně. Samostatnost podnikání znamená, že podnikatel samostatně sám za sebe rozhoduje.

6 Soustavnost podnikání znamená, že výdělečná činnost není vykonávána jen příležitostně. Podnikání vlastním jménem znamená, že podnikatel svou obchodní či jinou podnikatelskou činnost provozuje pod svou obchodní firmou nebo pod svým jménem. Podnikání na vlastní odpovědnost se rozumí, že podnikatel je odděleným právním subjektem a odpovídá za výsledky podnikatelské činnosti. Podnikatelé a jejich členění Obchodní zákoník vymezuje pojem osob, kterým poskytuje status podnikatele. Dělí je do čtyř skupin v závislosti na způsobu (druhu) jejich registrace. a) osoby zapsané do obchodního rejstříku; b) osoby zapsané do živnostenského rejstříku; c) osoby zapsané ve speciálních rejstřících či seznamech; d) osoby provozující zemědělskou výrobu

7 Živnostenské podnikání Rozdělení živností Podle vzniku živnostenského oprávnění jsou živnosti rozděleny na ohlašovací, jež mohou být provozovány jen na základě ohlášení, a koncesované, jež mohou být provozovány jen na základě koncese. Živnosti ohlašovací Ohlašovací živnosti je možno provozovat na základě ohlášení, pokud ohlašovatel splňuje podmínky stanovené zákonem. Tedy není třeba souhlasu či rozhodnutí živnostenského úřadu. Ohlašovací činnosti se dále člení na řemeslné, vázané a volné. Jejich výčet je: Živnosti řemeslné ohlašovatel musí prokázat způsobilost Živnosti vázané je u nich stanovena povinnost doložit další odbornou způsobilost. K provozování živností volných není třeba žádné odborné způsobilosti.

8 Živnosti koncesované U koncesovaných živností vzniká živnostenské oprávnění na základě udělení koncese, tj. státního povolení. Provozování živnosti vznik, změna a zánik Živnost může být provozována fyzickou nebo právnickou osobou. Oprávnění podnikat vzniká dnem ohlášení živnosti. Jedná li se o provozování živnosti zahraniční osobou nebo tuzemskou právnickou osobou, vzniká teprve dnem zápisu do obchodního rejstříku. Podmínky pro provozování živnosti Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickou osobou patří: dosažení věku 18 let ke dni vzniku živnostenského oprávnění, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

9 Omezení k provozování živnosti Živnost nemohou provozovat fyzické, popř. právnické osoby, u kterých zákon stanoví omezení. K těmto omezením patří například: a) prohlášení konkursu na majetek osoby, jestliže soud rozhodl, že provozování podniku úpadce musí být ukončeno; b) období tří let od ukončení konkursu nebo zamítnutí návrhu na konkurs pro nedostatek majetku; c) uložení trestu zákazu činnosti soudem nebo orgánem státní správy po dobu, kdy tento zákaz trvá; povolení živnosti by představovalo maření účelu tohoto trestu. Živnostenský úřad, jeho úkoly a pravomoci Kontrolní a sankční pravomoci Živnostenský úřad sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních zákonů, které se na živnostenské podnikání vztahují, a podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině.

10 Živnostenský rejstřík Živnostenské úřady vedou údaje o podnikatelích v jejich územní působnosti. Do živnostenského rejstříku se u fyzických osob zapisují zejména tyto údaje: jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby místo pobytu, rodné číslo nebo datum narození, identifikační číslo, obchodní jméno a údaje identifikující odpovědného zástupce, u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, dále identifikační údaje fyzických osob, které jsou statutárním orgánem, identifikační údaje odpovědného zástupce, u osoby právnické i osoby fyzické předmět podnikání, druh živnosti, provozovny, doba platnosti živnostenského oprávnění, datum vzniku oprávnění, datum zahájení provozování živnosti, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského oprávnění, další doplňující údaje, které charakterizují podnikatelskou činnost. Živnostenský rejstřík je veřejný a obsahuje zejména: obchodní jméno, místo podnikání, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, zřízení provozovny.

11 Oprávnění se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Zánik živnostenského oprávnění Živnostenské oprávnění zaniká: smrtí živnostníka; jako výjimka je připuštěno, aby i po smrti podnikatele v provozu živnosti pokračovali až do skončení dědického řízení dědicové ze zákona, dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, a správce dědictví. Povinnost zrušit živnostenské oprávnění má úřad vždy, pokud: živnostník o to požádá, podnikatel přestane splňovat podmínky pro provozování dané živnosti, u podnikatele nastane některá z překážek v podnikání. Živnostenský úřad může zrušit oprávnění, jestliže: podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky provozování živnosti.

12 Právo a podnikání II. Firemní a rejstříkové právo Obchodní firma, právnické osoby a fyzické osoby Obchodní firma je nedílnou součástí podnikání fyzických i právnických osob. Představuje individualizační znak podnikatele, a je jí proto poskytována i právní ochrana. Obchodní firmou se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Obchodní firmou fyzické osoby, která je zapsána do obchodního rejstříku, je její jméno a příjmení. Fyzická osoba, která není zapsána do obchodního rejstříku, obchodní firmu nemá a právní úkony činí pod svým jménem a příjmením, při čemž může rovněž používat odlišující dodatek. Obchodní firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Tento název nesmí být zaměnitelný nebo klamavý. Právní ochrana obchodní firmy Protože obchodní firma představuje nehmotný statek podnikatele, musí právní řád poskytovat ochranu tohoto statku.

13 Kdo byl dotčen na svých právech neoprávněným užíváním obchodní firmy ze strany jiného subjektu, může proti neoprávněnému uživateli uplatnit několik nároků, a to kumulativně: stav. a) může žádat, aby se rušitel takového jednání zdržel a odstranil závadný b) lze požadovat přiměřené zadostiučinění, c) jestliže byla způsobena škoda, lze se její náhrady domáhat. Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, týkající se podnikatelů, popř. jiných osob. Řízení ve věcech zápisu do obchodního rejstříku probíhá podle občanského soudního řádu. Obchodní rejstřík vedou krajské soudy. Místně příslušný je soud, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba nebo místo podnikání osoba fyzická. V praxi má zápis určité skutečnosti do obchodního rejstříku právní účinek dvojího druhu. Jde o zápisy konstitutivní a deklaratorní. Právní účinek konstitutivních (právotvorných) zápisů je podmíněn provedením tohoto zápisu. Bez provedení zápisu by taková skutečnost právně neexistovala. Konstitutivní účinek mají např. zápisy: vzniku společností, zvyšování a snižování základního kapitálu,

14 prokuristy, obchodní firmy při její změně, výmaz společnosti. Pokud zákon neobsahuje výslovnou úpravu konstitutivních účinků, má zápis účinky deklaratorní. Ty pouze konstatují existenci skutečnosti, protože tato skutečnost právně existuje nezávisle na zápisu ode dne svého vzniku. Subjekty zapisované do obchodního rejstříku a) subjekty, které musí být zapsány povinně; b) subjekty, které mohou být zapsány. Povinně zapsány do obchodního rejstříku musí být obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o kterých to stanoví zákon. Subjekty, které se zapsat mohou, jsou české, fyzické osoby; ty se do obchodního rejstříku zapisují zásadně na vlastní žádost. Sbírka listin Významnou součástí obchodního rejstříku je sbírka listin, která zajišťuje všem osobám přístup k určitým důležitým informacím o společnostech. a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina; b) zakladatelská smlouva akciové společnosti, nebo usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti, usnesení ustavující schůze družstva, provedené notářským zápisem;

15 c) stanovy akciové společnosti, družstva nebo společnosti s ručením omezeným; d) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, o odvolání; e) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření; f) rozhodnutí o zrušení právnické osoby; g)posudek znalce na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti; h) rozhodnutí soudu vydané podle insolventního zákona. Údaje zapisované do obchodního rejstříku K těmto údajům patří: a) obchodní firma, tj. název; b) sídlo právnické osoby a místo podnikání fyzické osoby; c) identifikační číslo (IČ), přidělené rejstříkovým soudem; d) předmět podnikání nebo činnosti; e) právní forma právnické osoby; f) jména a adresy statutárních orgánů, včetně rodných čísel těchto osob; g) způsob jednání těchto osob; h) vstup společnosti do likvidace s uvedením jména, popř. dalších údajů o likvidátorovi; i) prohlášení konkursu.

16 Právo obchodních společností Obchodní společnosti Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Jedná se v podstatě o zvláštní právní formu sdružování osob (fyzických i právnických) ke společnému výkonu podnikání. Obchodní společnosti mohou být zakládány jen jedinou osobou, a to fyzickou i právnickou v případě společnosti s ručením omezeným a pouze právnickou osobou v případě akciové společnosti. Formy obchodních společností a její základní principy Obchodní právo tradičně rozlišuje společnosti osobní a kapitálové obchodní. Osobní společnosti jsou založeny na osobní účasti společníků, fyzických, popř. právnických osob. Pro společníky je ze zákona předepsáno osobní, tj. neomezené ručení, odpovídají za tyto závazky (veškerým svým majetkem). Společnosti nevytvářejí povinně základní kapitál. Nejsou tedy povinné ani počáteční vklady do společnosti. Mezi osobní společnosti řadíme společnost veřejnou obchodní a společnost komanditní. Kapitálové společnosti jsou založeny na vkladech společníků do majetku společnosti při jejím založení (do základního kapitálu). Nepředpokládají osobní účast společníků na podnikání a omezují rozsah jejich ručení na dosud nesplacené části vkladu.

17 Mezi kapitálové společnosti řadíme společnost s ručením omezeným a společnost akciovou. Obchodní zákoník zná čtyři druhy právnických osob, a to: veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost. Účastníci obchodních společností jsou nazýváni společníci. Dělí se na: a) společníky s ručením omezeným komanditisté a společníci společnosti s ručením omezeným; b) společníky s ručením neomezeným komplementáři a společníci veřejné obchodní společnosti. Akcionáři (společníci akciové společnosti) neručí za závazky společnosti vůbec. Základní kapitál a vklady společníků Základní kapitál je majetek společnosti, vytvářený při vzniku společnosti. Je peněžním vyjádřením souhrnu vkladů všech zakládajících společníků, tedy výší příspěvku, ke kterému se společník upíše v zakladatelském dokumentu společnosti. Základní kapitál se vytváří obligatorně u kapitálových společností. Vztahy společnosti a společníků

18 Vztahy mezi společností a jejími společníky jsou vymezeny vzájemnými právy a povinnostmi. Výkon těchto práv a povinností souvisí s vlastnictvím obchodního podílu společníka. Mezi tato práva a povinnosti patří: právo na informace o společnosti, právo rozhodování o základních otázkách společnosti, právo volit orgány společnosti a být volen do těchto orgánů, povinnost splatit vklad do základního kapitálu za podmínek podle společenské smlouvy, povinnost ručit za závazky společnosti ve stanoveném rozsahu, práva majetková, vyplývající z obchodního podílu. Obchodní podíl Obchodní podíl je základním majetkovým vztahem mezi společníkem a společností. a) na podíl na zisku; b) na podíl vypořádací, a to ke dni zániku členství společníka; c) podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Obchodní podíl je zpravidla dělitelný a převoditelný (výjimkou je podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, který převádět nelze). Podmínky převodu stanoví společenská smlouva. Ta však také může stanovit, že obchodní podíl převoditelný nebude. Z obchodního podílu rovněž vyplývá váha hlasu společníka při rozhodování ve

19 valné hromadě (poměr hlasů společníků se ze zákona rovná poměru jejich obchodních podílů). Zákaz konkurence Fyzické osoby v postavení statutárních orgánů nebo osoby pověřené obchodním vedením společnosti mají na výsledky hospodaření společnosti rozhodující vliv. Z toho důvodu nesmí svého postavení a informací zneužívat a vyvíjet konkurující aktivity ke svému obohacení nebo k obohacení někoho jiného. Proto je zejména pro tyto osoby stanoven zákaz konkurence. Jestliže osoba, na kterou se zákaz konkurence vztahuje, tento zákaz poruší, musí vydat prospěch z obchodu, kterým zákaz porušila, popř. převést tomu odpovídající práva na společnost. V jednotlivých formách společností je zákaz konkurence formulován různě. U veřejné obchodní společnosti se zákaz konkurence vztahuje na všechny společníky. U komanditní společnosti se zákaz konkurence vztahuje na všechny komplementáře. U společnosti s ručením omezeným se zákaz konkurence vztahuje na jednatele. Společenská smlouva může rozšířit zákaz konkurence i na společníky. Nemůže však u jednatelů a dozorčí rady zákaz konkurence zrušit. V tomto smyslu je právní úprava dána kogentně. U akciové společnosti se zákaz konkurence vztahuje na všechny členy představenstva i na dozorčí radu. Zákaz však nelze rozšiřovat na další osoby, např. akcionáře. Založení a vznik společnosti

20 Společnost se zakládá podle své formy společenskou smlouvou. Pokud ji zakládá jen jedna osoba, pak se zakládá zakladatelskou listinou, která má formu notářského zápisu. Až do vzniku obchodní společnosti, jednají za ní její zakladatelé. Vznik společnosti je vázán na zápis do obchodního rejstříku. Návrh musí být podán nejpozději do 90 dnů od založení, nejpozději však ode dne doručení živnostenského oprávnění či jiného povolení. Společnost nabývá právní subjektivitu dnem, kdy usnesení soudu o jejím zápisu nabude právní moci. Zrušení a zánik společnosti S ukončením podnikatelských aktivit, je spojeno její zrušení a její likvidace. Poté dochází k výmazu společnosti z evidence obchodním rejstříkem. O zrušení společnosti rozhoduje sama společnost, popř. o ní může (v určitých případech) rozhodnout soud. Likvidace, při níž je nutno vypořádat majetkové i jiné nároky, které mají věřitelé a další osoby vůči společnosti, a které má společnost vůči svým dlužníkům. Zrušení společnosti s likvidací se provádí v případě, že společnost je zrušena z těchto důvodů: uplynutím doby, na kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, na základě rozhodnutí společníků nebo příslušného orgánu společnosti z důvodů daných zákonem nebo vnitřními předpisy společnosti, na základě rozhodnutí soudu o zrušení společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace nastává:

21 v případech, kdy společnost má právního nástupce, tedy subjekt, který po ukončení její činnosti v podnikání pokračuje a přebírá na sebe práva a povinnosti zrušené společnosti zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu pro nedostatek majetku, pokud ve společnosti žádný majetek nezbývá. Likvidace společnosti Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Účinek je však jen deklaratorní; likvidaci lze provádět již od okamžiku, kdy o ní bylo řádně rozhodnuto a kdy byl jmenován likvidátor. Povinností likvidátora je činit jménem společnosti úkony směřující k likvidaci, tj. plnit existující závazky, uplatnit pohledávky, přijímat plnění, zastupovat společnost před soudy a jinými orgány. Vstup společnosti do likvidace musí oznámit všem známým věřitelům a zveřejnit v Obchodním věstníku. Osobní obchodní společnosti Jsou to: a) Veřejná obchodní společnost

22 Veřejná obchodní společnost je obchodní společnost, ve které se sdružují alespoň dvě osoby k podnikání pod společnou obchodní firmou; obě také společně a nerozdílně ručí za své závazky veškerým svým majetkem. Společníky mohou být fyzické i právnické osoby. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti musí obsahovat údaje: a) obchodní firma a sídlo společnosti; b) určení společníků; c) předmět podnikání. K obchodnímu vedení je zásadně oprávněn každý společník, který statutárním orgánem, pokud společenská smlouva nepověří obchodním vedením jen jednoho. Zisk určený k rozdělení si dělí společníci rovným dílem, nestanoví li společenská smlouva jinak. Ztrátu nesou společníci rovným dílem, není li společenskou smlouvou dohodnuto jinak. Společnost se zrušuje, také výpovědí nebo smrtí některého ze společníků, případně také z důvodu exekuce, výkonu rozhodnutí nebo prohlášením konkurzu na majetek některého společníka, stejně tak i v případě ztráty či omezení způsobilosti k právním úkonům některého společníka. b) Komanditní společnost Komanditní společnost je společnost, jejímiž společníky jsou dva druhy společníků, komplementáři a komanditisté.

23 Komplementář ručí (obdobně jako všichni společníci veřejné obchodní společnosti) za závazky společnosti podpůrně celým svým majetkem. Komanditista ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, zapsaného v obchodním rejstříku. Základem komanditní společnosti je neomezené osobní ručení komplementářů, a proto je komanditní společnost řazena mezi osobní společnosti. Obsahuje však i prvky kapitálové společnosti, např. povinnost vkladu komanditistů. Komanditní společnost (stejně jako veřejnou obchodní společnost) je možno založit pouze k podnikatelským účelům. Komplementáři i komanditisté ručí za závazky společnosti solidárně. Ručení komanditistů je omezeno. Za závazky společnosti ručí komplementáři celým svým majetkem; z tohoto vyplývá možnost aktivního ovlivňování každodenní obchodní činnosti. Proto jen komplementáři jsou oprávněni k obchodnímu vedení. Komanditisté mají kontrolní pravomoce. Kapitálová obchodní společnost Kapitálová obchodní společnost je forma obchodní společnosti, jejímž typickým rysem je shromáždění kapitálu pro podnikání; není zde tedy nutná osobní účast společníků na podnikání. Společnost vytváří povinnou soustavu orgánů, základní kapitál a rezervní fond. Mezi kapitálové společnosti patří společnost s ručením omezeným a společnost akciová.

24 a) Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je obchodní společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanoveným vklady společníků. Jménem společnosti vystupuje jednatel, jehož jednání je jednáním společnosti. Jednatel může ze své funkce odstoupit, ale musí to oznámit orgánu, který jej zvolil. Společnost je vázána i jednáním jiných osob (např. svých zaměstnanců). Jedná se o nejrozšířenější formu kapitálové společnosti; ručení za závazky je omezeno jen na majetek společnosti. Společník ručí osobně jen do výše souhrnu částek nesplacených vkladů, podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zakladatelem i společníkem může být jediná osoba, maximální počet zakladatelů i společníků je padesát osob, fyzických či právnických. Věřitel společnosti se může domáhat na ručících společnících splnění závazku, pokud společnost svůj závazek nesplní, ačkoliv ji k tomu písemně vyzval. Věřitel může uplatnit svou pohledávku vůči kterémukoliv ze společníků, i proti tomu, který svůj vklad splatil zcela neboť ručení společníků je solidární. To však nemůže, pokud již všichni společníci již zcela splatili a toto splacení je zapsáno v obchodním rejstříku. Pro věřitele je tedy rozhodující stav zápisu v obchodním rejstříku. Společník má práva, která se netýkají přímo majetku, např.: právo účasti na valné hromadě a hlasování na ní (ze zákona má společník na Kč jeden hlas, avšak společenská smlouva může určit jiný podíl hlasů), právo volit orgány a být volen do těchto orgánů.

25 Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným musí být provedena formou notářského zápisu a musí obsahovat náležitosti, které jsou povinně dány zákonem. Základní kapitál činí minimálně Kč. Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být v případě peněžitých vkladů splaceno minimálně 30 % na každý peněžitý vklad. U společností s jediným zakladatelem (společníkem) je nutno před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku splatit celý základní kapitál. Základními orgány ve společnosti s ručením omezeným jsou: valná hromada, jednatel, dozorčí rada. Společník nemůže jednostranně ze společnosti vystoupit. Účast společníka ve společnosti však může zaniknout: a) převodem obchodního podílu; b) prohlášením konkursu na jeho majetek nebo zamítnutím tohoto prohlášení pro nedostatek majetku, popř. vydáním exekučního příkazu; c) dohodou s ostatními společníky. Zánik společnosti nastává okamžikem výmazu společnosti z obchodního rejstříku. b) Akciová společnost Základní kapitál je rozvržen na akcie o určité jmenovité hodnotě. Majitelé akcií, akcionáři, jako společníci společnosti za závazky společnosti

26 neručí. Při zániku společnosti s likvidací ručí akcionáři do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Právní postavení společníka, akcionáře, je odlišné od postavení společníka v jiných právních formách obchodních společností. Jeho účast na akciové společnosti je vázána na akcii, cenný papír, v němž jsou inkorporována práva akcionáře (tato práva jsou dána zákonnou úpravou a stanovami společnosti, které mohou tam, kde je k tomu zákon zmocňuje, individuálně upravit práva a povinnosti pro danou společnost). Cenné papíry jsou zvláštním druhem majetku; zhmotňují subjektivní práva na nosiči (obvykle na listině, ale i elektronicky). Základními cennými papíry vydávanými akciovou společností jsou akcie a zatímní listy. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojená práva akcionáře přiznaná mu zákonem a stanovami společnosti, vyplývající z jeho postavení společníka. Součet jmenovitých hodnot akcií musí odpovídat základnímu kapitálu. Veškerý základní kapitál tedy musí být rozvržen na akcie. Akcie může mít podobu listinnou nebo zaknihovanou. Má li akcie listinnou podobu, na jejím líci se uvádějí náležitosti požadované zákonem, na rubu bližší informace nebo předtisky pro indosační prohlášení. Listinná akcie na jméno se převádí rubopisem (indosamentem) a předáním. Indosament je jednostranný písemný právní úkon majitele akcie, kterým převádí akcii na osobu uvedenou v indosačním prohlášení. Smluvní konsens stran je vyjádřen tím, že převodce (dosavadní majitel) vyhotoví rubopisné prohlášení, akcii nabyvateli předá a nabyvatel ji převezme.

27 U akcií v zaknihované podobě je listina nahrazena zápisem do stanovené evidence. Je zde minimalizováno riziko ztráty, zničení a zfalšování. Lze kdykoliv pořídit výpis z příslušné evidence, usnadňuje se disponování, odpadá nezbytnost fyzického předávání při obchodování. Zůstávají však rizika vyplývající z počítačové kriminality. Evidenci vede Středisko cenných papírů. Akcie může být provedena jako akcie na majitele nebo akcie na jméno. Podle zákona se označení cenných papírů na majitele a na doručitele kryje. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Převádí se smlouvou, která nemusí být písemná, a předáním. Zaknihované akcie na majitele se převádějí registrací ve Středisku cenných papírů. Pokud jsou akcie na majitele listinné, plně garantují anonymitu akcionáře. Při zaknihovaných akciích lze totožnost majitele zjistit z účtu. Akcie na jméno vyžaduje uvedení jména akcionáře. Práva spojená s akcií vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů. Právní úprava v obchodním zákoníku rozeznává dva druhy akcií: a) akcie kmenové; b) akcie prioritní. Kmenové akcie jsou akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. S prioritní akcií je spojena výhoda v podobě majetkového práva (např. přednostní právo na výplatu dividend nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Zatímní list se vydává akcionářům po vzniku společnosti, pokud nebyl ještě zaplacen emisní kurs akcie. Zatímní list nahrazuje akcii; je cenným papírem, který nahrazuje všechny nesplacené akcie upsané touž osobou. Splacením má akcionář právo na výměnu listu za akcie.

28 Založení akciové společnosti Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem; je li to právnická osoba, a to zakladatelskou listinou. Více zakladatelů uzavírá zakladatelskou smlouvu. Akciová společnost může být podle obchodního zákoníku založena: a) s veřejnou nabídkou akcií (základní kapitál činí nejméně 20 milionů Kč); b) bez veřejné nabídky (základní kapitál činí nejméně 2 miliony Kč). Zatímco v zakladatelské smlouvě se sjednávají především vzájemná práva a povinnosti zakladatelů, stanovy určují, jaká práva a povinnosti mají ve společnosti a vůči ní její akcionáři. Součástí zakladatelské smlouvy je proto i návrh stanov. K oběma zakladatelským dokumentům přistupuje dokument třetí, a to usnesení valné hromady. Emisní kurs akcie je částka, za kterou společnost akcie vydává. Upisovatelé, kteří splnili svoje povinnosti, jsou oprávněni účastnit se ustavující valné hromady a hlasovat na ní. Tato valná hromada musí být svolána do 60 dnů ode dne účinného upsání navrhovaného základního kapitálu, jinak se upisování stává neúčinné. Na ustavující valné hromadě musí být rozhodnuto o založení společnosti, schváleny stanovy a schválena konečná výše základního kapitálu. Rovněž je nutno zvolit orgány společnosti.

29 Orgány akciové společnosti Orgány akciové společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se jí účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Základní vymezení kompetence valné hromady je dáno zákonem. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Pozvánka musí být uveřejněna podle zákona a stanov a musí obsahovat požadované údaje. Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Pokud valná hromada není usnášeníschopná, je představenstvo povinno zaslat novou pozvánku, či učinit nové oznámení, a to do 15 dnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná i v případě, že není naplněn limit účasti akcionářů. K přijetí rozhodnutí je nutná většina hlasů přítomných akcionářů, avšak za předpokladu, že právní úpravou není dán požadavek jiný, např. požadavek kvalifikované většiny hlasů (dvoutřetinová, třípětinová, tříčtvrtinová většina). Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jiných orgánů. Za představenstvo jedná navenek každý jeho člen,

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ

OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ OBCHODNÍ PRÁVO II JUDR. MGR. BARBORA VLACHOVÁ 23662@MAIL.BIVS.CZ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Pojem a prameny obchodního práva 2. Smluvní právo 3. Korporátní právo 4. Insolvenční právo INSOLVENČNÍ PRÁVO PRÁVNÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Důvodová zpráva. Příloha č. 1 Stanovy společnosti Jablonecká dopravní a.s. Důvodová zpráva A) Popis současné situace V současné době zajišťuje městskou autobusovou dopravu (dále MAD) na území SMJN a správního obvodu ORP Dopravní sdružení obcí Jablonecka (dále DSOJ), které tuto

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení

LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy. Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy z.s. ( Lawn-Tenis Klub Klatovy ) stanovy Čl. I. Základní ustanovení LTK Klatovy je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob provozujících tělovýchovu, sport a osvětovou činnost. LTK

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více