obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,"

Transkript

1 ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny Kalek Trmice Řehlovice Habrovany Tašov Řehlovice Dolní Zálezly Žalany Vysoká Pec Žim Bořislav S Kostomlaty pod Milešovkou Hrobčice Patokryje Pesvice Strupčice Černovice Třebenice Korozluky Žitenic Skršín Lišnice Spořice Lovosice Drou žkovice Všehrdy Nezabylice Havr aň Bílence Naděje Polerady Volevčice Jenčice Třebívlice Kozly Bečov Podsedice Třebenice Že lkovice Bělušice Libčeves Trn Mlékojedy Terezí n Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Údlice Čes Píšťany Žalhostice Vchynice Vlastislav Měrunice Všestudy Miřejovice Velké Žernoseky Malé Žernoseky Malíč Lhotka nad Labem Michalovice Litoměřice Lukov Lužice Malé Březno Chotiměř Velemín Obrnice Otvice Chomutov Kamýk Želenice Most Vrskmaň Hlinná Prackovice nad Labem Libochovany Jirkov ov Spořice Stebno Bžany Horní Jiřetín Blatno Malečov tyně nad Bílinou Naděje Boleboř rušnohoří kov Velké Nová Ves v Horách Sulejovice Lukavec Čížkovice Dlažkovice Chodovlice Úpohlavy Siřejovice Keblice Bohušovice nad O Brňany Dolánky nad O

2 Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, naše MAS CÍNOVECKO o.p.s. se v současné době připravuje na implementaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, což je nová metoda, která v současném programovém období bude uplatňována ve venkovských oblastech. Čeká nás velmi náročná práce, při které musíme spojit všechny síly a především využít aktivní účasti vás všech, kteří žijete, pracujete, podnikáte nebo studujete na našem společném území. Právě zapojení co nejširší veřejnosti do formování budoucích rozvojových aktivit a jejich realizace je základním principem nové metody, založené na propojení veřejné, soukromé, neziskové sféry a všech dalších lidí ochotných pracovat pro společnou věc. Naše území má velký potenciál, jak ve sféře ekonomiky, přírodních, kulturních a historických objektů, tradic a dalších příležitostí k rozvoji cestovního ruchu a trávení volného času. Největší sílu však máme v lidech, to je naše největší bohatství. Velice oceňujeme Vaše aktivní zapojení do společné práce a posilování všech forem vzájemné komunikace považujeme za jeden z našich hlavních úkolů. Dostáváte do rukou příručku, která vám poskytne základní informace o klíčových změnách ve využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovém období Jejím hlavním účelem je připravit obce a města, místní podnikatele a neziskové a další organizace na čerpání finanční pomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v nových podmínkách. Věřím, že se nám společně podaří připravit půdu pro to, abychom co nejlépe využili všech možností, které nám EU nabízí pro plnění priorit stanovených Strategií EVROPA obsah Bc. Ladislava Hamrová, ředitelka MAS CÍNOVECKO KAPITOLA 1: Historie a současnost politiky soudržnosti Evropské unie KAPITOLA 2: Strategický přístup k zajištění realizace Strategie EVROPA 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění KAPITOLA 3: Celkový kontext EU fondů v ČR podpora rozvoje venkova v období KAPITOLA 4: Metoda Leader pro rozvoj venkova a její historický vývoj KAPITOLA 5: Tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období strana 3 12 strana strana strana strana TABULKA: Programy, priority a opatření v rámci fondů společného rámce vhodné pro obce strana

3 kapitola 1 Stručná historie politiky soudržnosti Evropské unie 3 Politika soudržnosti do roku 2000 Jedním z hlavních cílů Evropské unie od jejího založení bylo řešení ekonomických, sociálních a environmentálních problémů členských zemí a jejich regionů, s cílem postupného vyrovnávání rozdílů mezi nimi. Již v roce 1960 byl založen Evropský sociální fond s cílem podporovat rekvalifikaci pracovní síly v strukturálně postižených oblastech a řešit závažné problémy v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí. Tento fond byl následně významně posílen v roce Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond zaměřený na financování Společné zemědělské politiky byl založen již v roce Evropský regionální rozvojový fond (EFRR) vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy. Úkoly Evropského regionálního rozvojového fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o EFRR), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Regionální politika EU byla koncipována jako t.zv. komunitární (koordinovaná) politika. Realizace samotné politiky spočívala na členských státech, zatímco koordinace a harmonizace byla věcí nadnárodní působnosti, t.j, orgánů EU. Vznik EFRR byl významným krokem pro koordinaci regionální politiky EU na nadnárodní úrovni a dal klíčový impulz pro změnu přístupu k její realizaci. V roce 1988 byla uskutečněna první reforma regionální politiky. Nutnost změn byla vyvolána přijetím nových ekonomicky zaostalejších států (Portugalsko, Řecko, Španělsko) do EU. Bylo posíleno postavení regionální politiky EU zdvojnásobením výše finančních prostředků určených pro méně rozvinuté a zaostalé regiony, do Smlouvy o ES byla zavedena nová Hlava V: Hospodářská a sociální soudržnost (článek 130a 130e). Vznikla politika soudržnosti, která sloučila regionální a sociální politiku a část zemědělské politiky týkající se rozvoje venkova. Hlavním důvodem sloučení byla nutnost prohloubení koordinace všech zmíněných oblastí. Rada přijala 24. června 1988 první nařízení, které integrovalo strukturální fondy do zastřešující politiky soudržnosti. Tato přelomová reforma zavedla takové klíčové principy, jako soustředění se na nejméně rozvinuté regiony, víceleté plánování, strategickou orientaci investic a zapojení regionálních a místních partneru.

4 Reforma z roku 1988 zavedla celou řadu principů pro politiku soudržnosti a pro její nástroje, které od té doby zůstávají základem. Jednalo se zejména o následující principy: soustředění se na omezený počet cílů při současném zaměření na nejméně rozvinuté regiony; víceleté plánování založené na analýze, strategickém plánování a vyhodnocování; dodatečné ověření, že členské země nenahrazují národní výdaje výdaji EU; partnerství v navrhování a implementaci programů při začleňování účastníků na úrovních národních, oblastních a EU včetně sociálních partnerů a nevládních organizací, čímž je zajištěno vlastnictví a transparentnost akcí. V roce 1988 bylo odsouhlaseno pět prioritních cílů: > Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj zaostává; > Cíl 2: změny v regionech vážně ovlivněných průmyslovým poklesem; > Cíl 3: boj s dlouhodobou nezaměstnaností; > Cíl 4: usnadnění pracovní integrace mladých lidí; > Cíl 5: (a) urychlení změn zemědělských struktur a (b) podpora rozvoje venkovských oblastí. Smlouva o Evropské unii, dohodnutá v Maastrichtu 7. února 1992 a revidovaná Smlouva o Evropských společenstvích (TEC) vstoupily v platnost 1. listopadu Ve vztahu k politice soudržnosti a k regionální politice byl vytvořen nový nástroj, Fond soudržnosti a nová instituce, Výbor regionů spolu s principem decentralizace, t.j.delegování části pravomocí spojených se správou fondů na jednotlivé členské státy. V prosinci 1992 se Evropská rada dohodla na nové finanční perspektivě na období a pro strukturální fondy a fondy soudržnosti bylo vyčleněno 168 miliard ECU, což byla třetina rozpočtu EU. V polovině roku 1993 Rada přijala nová nařízení pro politiku soudržnosti, do které byl začleněn i Finanční nástroj pro podporu rybářství a Fond soudržnosti. Nová nařízení potvrdila klíčové principy politiky soudržnosti soustředení na omezený počer prioritních cílů, plánování, spoluúčast a partnerství. Počet cílů zůstal proti minulému obodbí nezměněn. Po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska 1. ledna 1995 byl doplněn šestý cíl zaměřený na podporu mimořádně řídce osídlených území Finska a Švédska a vyčlenilo prostředky pro tyto tři nové členské země. Politika soudržnosti v období Další vývoj Evropské unie brzy vyvolal potřebu dalších změn strukturální politiky. Reforma z roku 1999 redukovala počet cílů spojením předchozího Cíle 2 a 5 a Cíle 3 a 4, čímž snížila počet cílů strukturálních fondů z šesti na tři, a snížila počet iniciativ Společenství ze 13 na čtyři. Strukturální politika vycházela tedy pro další období z následujících tří cílů: > Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn regionů jejichž rozvoj zaostává; > Cíl 2: následná podpora ekonomické a sociální přeměny oblastí, které se potýkají se strukturálními těžkostmi; > Cíl 3: podpora úprav a modernizace politiky a systémů vzdělávání, výcviku a zaměstnanosti. Politika soudržnosti v období Politika soudržnosti, jejímž hlavním cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých členských zemí a regionů, 4

5 a posilovat tak ekonomickou i sociální soudržnost, prošla od svého vzniku v 70 letech minulého století významným vývojem. Prvním mezníkem pro přijetí významných změn bylo rozšíření Evropské unie v roce 2004 o deset států a následně i přijetí Bulharska a Rumunska v roce V té době byla také Evropská unie postavena před výzvy plynoucí ze zrychlující se ekonomické restrukturalizace způsobené globalizaci, z uvolněni obchodu, dopadů technologické revoluce, rozvoje ekonomiky postavené na znalostech, stárnoucí populace a nárůstu přistěhovalectví. Aby bylo možné na tyto výzvy reagovat, ukázalo se nutné pro programové období přijmout nový legislativní mechanismus. Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala plnohodnotným členem EU 1. května 2004, tedy v polovině programového období a v následujícím období již po celou dobu jeho trvání čerpala finanční pomoc, považujeme za účelné poskytnout čtenářům stručné srovnání základních cílů a finančních nástrojů strukturální politiky v obou těchto programových obdobích. Z provedeného srovnání obou období vyplývají následující významné změny, které začaly platit od : Fond soudržnosti již v období nefungoval samostatně, nýbrž se stal součástí cile Konvergence. Pro všechny tři fondy (EFRR, ESF, FS) byla zavedena jednotná pravidla programování a řízeni. Nové cíle pro období zahrnuly úkoly bývalých cílů 1, 2 a 3 i tří bývalých iniciativ Společenství: Interreg III, Equal a Urban: Prioritní cíle byly defi novány následovně: Cíl 1 Konvergence (má za cíl urychlit sbližování nejméně vyvinutých členských států a regionů definovaných HDP na osobu menším než 75 % průměru EU); Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost» (týká se všech ostatních regionů s cílem posílit konkurenceschopnost a přitažlivost regionů a rovněž zaměstnanost; Cíl 3 Evropská územní spolupráce»: (vychází z iniciativy Interreg a podporuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci). Interreg III byl včleněn do cíle Evropská územní spolupráce. Iniciativy Urban II a Equal byly zahrnuty do cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Počet finančních nástrojů pro soudržnost byl snížen ze šesti na tři: dva strukturální fondy (EFRR, ESF) a Fond soudržnosti (FS). Evropský zemědělsky orientační a záruční fond (EZOZF) nahradil Evropsky zemědělsky fond pro rozvoj venkova (EZFVR), Iniciativa Leader + se stala jeho samostatnou osou (IV) Z finančního nástroje pro rozvoj rybolovu (FNOR) se stal Evropský rybářsky fond (ERF), EZFRV a ERF získaly od roku 2007 vlastní právní základ a byly vyčleněny z politiky soudržnosti 5

6 Souhrnná tabulka srovnání cílů a nástrojů politiky soudržnosti v období a Cíle Iniciativy Společenství Fond soudržnosti Cíl 1 Zaostávající regiony Struktura politiky soudržnosti v minulých programových obdobích Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje EFRR ESF EZOZF Záruka EZOZF Orientace FNOR FS EFRR ESF Fond soudržnosti Cíl 2 Oblasti, jež procházejí hospodářskou a sociální přeměnou Cíl 3 ESF Systémy vzdělávání a podpora zaměstnanosti Interreg III EFRR Cíl 3 URBAN II EFRR EQUAL ESF Leader + EZOZF Orientace Rozvoj venkova a restrukturalizace odvětví rybolovu mimo cíl 1 4 cíle 4 iniciativy Společenství Fond soudržnosti EZOZF Záruka FNOR Cíl 1 Konvergence Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce EFRR ESF FS EFRR ESF EFRR 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje EFRR Evropský fond regionálního rozvoje ESF Evropský sociální fond FS Fond soudržnosti EZOZF Evropský zemědělský orientační a záruční fond FNOR Finanční nástroj pro rozvoj rybolovu 6

7 7 Politika hospodářské a sociální soudržnosti patřila v programovém období k nejvýznamnějším politikám EU a v rozpočtu EU na ní bylo vyčleněno téměř 350 miliard EUR, což představuje 36 % rozpočtu EU. Největší podíl finančních prostředků byl určen pro podporu nejslabších a nejméně prosperujících regionů, v převážné většině nově přijatých států (cíl Konvergence ). V menší míře byly v rámci cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podpořeny i regiony vyspělých zemí zejména pro vytváření nových pracovních míst, podporu konkurenceschopnosti a zvýšení přitažlivosti dotyčných regionů pro podniky a investory. Cíl 3l Evropská územní spolupráce byl zaměřen na podporu hospodářské, sociální a kulturní spolupráce států EU na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální úrovni. K realizaci pomoci bylo využito tří finančních nástrojů: Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS). 5. zpráva o politice sociální a hospodářské soudržnosti z roku 2010 Každé tři roky je zveřejňována zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti Unie. Uvádí se v ní, jakého pokroku se v těchto oblastech dosáhlo a jak k tomu přispěly orgány EU, vlády členských států i regionální úřady. Zatím poslední byla koncem roku 2010 zveřejněna 5. zpráva o soudržnosti 2, která hodnotí uplynulé období a současně přináší i náměty pro období budoucí. Zpráva obsahuje rozsáhlé hodnocení situace a trendů, co se týče hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí v regionech EU, a nabízí množství různých variant pro úpravu politiky pro období po roce Ilustruje přínosy politiky soudržnosti pro všechny regiony ve formě přímých investic i nepřímých obchodních přínosů, stejně jako její působení ve prospěch plně ní celoevropských priorit, jako je ochrana životního prostředí a výzkum a inovace. Hodnocení dokládají, že investice v rámci politiky soudržnosti v období 2000 až 2006: pomohly vytvořit odhadovaný počet 1,4 milionu nových pracovních míst, podpořily malé podniky a dodaly potřebný impulz výzkumu, nabídly cenné možnosti vzdělávání milionům žen, mladých lidí, zranitelným členům společnosti a nezaměstnaným a dopomohly zhruba dvěma milionům absolventů vzdělávacích programů ročně k získání zaměstnání, zmodernizovaly dopravní spojení, podpořily výstavbu nebo vylepšení tisíců kilometrů silnic a železnic a zmodernizovaly přístavy a letiště, zlepšily životní prostředí milionům Evropanů pozvednutím kvality pitné vody a zpracování odpadních vod na úroveň standardů EU. Přes všechny tyto úspěchy ovšem mezi regiony přetrvávají rozsáhlé hospodářské rozdíly. Zpráva odhaluje zarážející regionální rozdíly v různých oblastech, od produktivity, přes úmrtnost dětí až po zranitelnost vůči změně klimatu. Opírá se o poznatky ze současného a z minulých programových období i o diskuse se širokým spektrem zúčastněných stran a obsahuje množství návrhů na reformu politiky. Hospodářská a finanční krize zvýraznila nezbytnost politiky, která bude investovat do konkurenceschopnosti všech regionů a zároveň pokračovat v podpoře rozvoje těch, které ještě zaostávají. Ve shodě se závěry obecnějšího přezkumu celkových výdajů EU zpráva zdůrazňuje, že financování by se v budoucnu mělo zaměřovat na omezený počet priorit, v souladu s cíli stanovenými strategií Evropa 2020 k dosažení

8 inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Zpráva vyzdvihuje přínosy financování navrženého tak, aby vyhovovalo potřebám rozvoje jednotlivých států a regionů, a zahajuje debatu o tom, jak může celkové uspořádání politiky soudržnosti zajistit, aby každý z fondů účinně přispíval k plnění cílů strategie Evropa Ve zprávě se tvrdí, že plánovací a řídící cykly politiky soudržnosti by měly být přepracovány tak, aby zajišťovaly, že tyto cíle budou převedeny na investiční priority. Za tímto účelem Komise navrhuje vytvořit ucelený strategický rámec, který by rozváděl priority, cíle a reformy potřebné k dosažení maximálního dopadu investic v rámci politiky soudržnosti. Podrobnosti o způsobu plnění těchto priorit, cílů a reforem by byly sjednány ve smlouvě mezi Komisí a členskými státy, která by stavěla na budoucích národních programech reforem. Jednalo by se o vytyčení jasných a měřitelných cílů a zdůraznění významu vnitrostátního koordinování finančních prostředků získávaných z různých zdrojů EU, aby bylo zajištěno účinné využití poskytovaných prostředků a dosaženo hmatatelných výsledků. Další z předkládaných myšlenek je nabízet pobídky motivující k co nejúčinnějšímu a nejambicióznějšímu provádění programů soudržnosti. Určité procento finančních prostředků z politiky soudržnosti by mohlo být vyčleněno a poskytováno státním a regionálním orgánům podle kvality a pokroku jimi předkládaných programů. Zpráva nabízí i nápady na zjednodušení systému vyplácení financí snížením byrokratické zátěže a zlepšení hodnocení, výkonu a výsledků pomocí účinnějšího stanovování cílů. Reforma politiky sociální a hospodářské soudržnosti pro období K dalším významným změnám dojde v současném programovém období , tak aby se politika sociální a hospodářské soudržnosti stala hlavní politikou pro růst a zaměstnanost. Hlavním cílem reforem schválených pro toto období je zajistit maximální dopad finančních prostředků vyčleněných pro tuto oblast. Shrnutí závěrů 5. zprávy o politice sociální a hospodářské soudržnosti Nerovnosti mezi jednotlivými regiony EU se zmenšují podstatně se např. snížily rozdíly v HDP na hlavu. Čím dál více rozvinutých regionů je konkurenceschopnějších, protože: jsou inovativnější mají větší množství lépe vyškolených obyvatel mají vyšší zaměstnanost mají vyvinutější infrastrukturu V méně rozvinutých částech EU má životní úroveň a spokojenost přímou souvislosti s vyšším příjmem domácností. V rozvinutějších regionech je však situace jiná. Environmentální udržitelnost: některé regiony jsou více ohroženy změnou klimatu, jiné zase mají lepší podmínky k výrobě většího množství energie z obnovitelných zdrojů, mnoho městských center má nízkou kvalitu ovzduší, některé země ve východní části EU nemají dostatek čistíren odpadních vod. Je nutné lépe koordinovat regionální rozvoj a ostatní evropské i vnitrostátní politiky. 8

9 Strategie Evropa 2020: K plnění cílů této strategie může značným způsobem přispět politika regionálního rozvoje i samotné regiony. Investovat je třeba vyváženým způsobem (např. vyvážený poměr mezi jednotlivými typy investic). Je nutné vzít v úvahu značnou různorodost regionů EU (např. rozdíly v charakteristice, možnostech a potřebách). Regiony, města a místní úřady musí být do tohoto procesu intenzivně zapojeny 9 Reforma politiky soudržnosti přijatá pro období zajistí, aby tyto investice, přizpůsobené potřebám jednotlivých regionů a měst, měly maximální účinek. Podle rozpočtu EU na roky se v rámci politiky soudržnosti investuje 325 miliard EUR do evropských členských států, jejich regionů a měst, aby se dosáhlo celoevropských cílů v oblasti růstu a zaměstnanosti, a investice budou směřovat také do hledání řešení změny klimatu, energetické závislosti a sociálního vyloučení. Když se připočítají příspěvky členských států a pákový efekt finančních nástrojů, bude celková částka pravděpodobně vyšší než 500 miliard EUR. Reforma politiky soudržnosti zajistí, aby tyto investice, přizpůsobené potřebám jednotlivých regionů a měst, měly maximální účinek. Zásadní prvky této reformy jsou 3 : 1. Investice do všech regionů EU a přizpůsobení výše podpory a příspěvků jednotlivých zemí (míry spolufinancování) úrovni jejich rozvoje: méně rozvinuté regiony (HDP nižší než 75 % průměru EU 27) přechodové regiony (HDP v rozmezí % průměru EU 27) více rozvinuté regiony (HDP vyšší než 90 % průměru EU 27) 2. Zaměření zdrojů na zásadní růstová odvětví: Investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) se soustředí na čtyři priority: inovace a výzkum, Digitální agenda, podpora pro malé a střední podniky a nízkouhlíkové hospodářství, a sice podle jednotlivých kategorií regionů (méně rozvinuté: 50 %, přechodové: 60 % a více rozvinuté: 80 %). Na tato odvětví bude vyčleněno asi 100 miliard EUR, z nichž nejméně 23 miliard EUR bude určeno na podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství (energetickou účinnost a obnovitelné energie). S tím souvisí oddělené povinnosti pro vyčlenění zdrojů z EFRR (pro méně rozvinuté regiony: 12 %, přechodové: 15 % a více rozvinuté: 20 %). Přibližně 66 miliard EUR bude prostřednictvím Fondu soudržnosti určeno na prioritní transevropská dopravní spojení a důležité environmentální projekty v oblasti infrastruktury. Díky Evropskému sociálnímu fondu (ESF) bude politika soudržnosti významně přispívat k plnění priorit EU v oblasti zaměstnanosti, například prostřednictvím odborné přípravy a celoživotního učení, vzdělávání a sociálního začleňování (nejméně 20 % z ESF bude muset být v každém členském státě použito na podporu tohoto cíle). Příděl z ESF, který podléhá předem určené minimální částce, se určí podle potřeb každého členského státu a celkem bude činit nejméně 70 miliard EUR. Nová Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí propojená s ESF a dotovaná nejméně 6 miliardami EUR podpoří zavádění záruk pro mladé lidi. 3. Stanovení jasných, transparentních, měřitelných a odpovědných cílů orientovaných na výsledky: Jednotlivé země a regiony budou muset předem oznámit,

10 jakých cílů chtějí s dostupnými zdroji dosáhnout, a přesně určit, jak budou měřit pokrok při jejich naplňování. Tak bude možné pravidelně sledovat, jak jsou finanční prostředky používány, a vést o tom diskuse. Ke konci období pak bude možné uvolnit dodatečné prostředky pro programy s lepšími výsledky (prostřednictvím tzv. výkonnostní rezervy ). 4. Zavedení určitých podmínek před uvolněním prostředků, aby investice byly účinnější. Nezbytné předpoklady jsou například strategie inteligentní specializace pro rozpoznání specifických předností a potenciálu, reformy příznivé pro podnikání, dopravní strategie, opatření ke zlepšení systémů zadávání veřejných zakázek, dodržování zákonů v oblasti životního prostředí, strategie pro boj s nezaměstnaností mladých lidí, předčasné ukončování školní docházky nebo na podporu rovnosti žen a mužů a pro boj proti diskriminaci. 5. Zavedení společné strategie pro větší koordinaci a omezení přesahů: Společný strategický rámec poskytuje základ pro lepší koordinaci mezi evropskými strukturálními a investičními fondy (tři fondy v rámci politiky soudržnosti: EFRR, Fond soudržnosti a ESF a dále Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond). Tím se rovněž zajistí lepší vazba na další nástroje EU, jako je program Horizont 2020, nástroj pro propojení Evropy nebo program pro zaměstnanost a sociální inovace. 6. Omezení byrokracie a jednodušší využívání investic EU prostřednictvím společného souboru pravidel pro všechny evropské strukturální a investiční fondy, jednodušších účetních pravidel, cílenějších požadavků na podávání zpráv a širšího využití digitálních technologií ( e soudržnost ). 7. Posílení městského rozměru této politiky vyčleněním minimální částky z EFRR, která má být vynaložena na integrované projekty ve městech nad rámec dalších výdajů v městských oblastech. 8. Posílení přeshraniční spolupráce a usnadnění tvorby přeshraničních projektů. Rovněž zajištění podpory pro strategie pro makroregiony, jako je Dunaj a Baltské moře, v rámci celostátních a regionálních programů. 9. Lepší propojení politiky soudržnosti se širší správou ekonomických záležitostí v EU: Programy budou muset být v souladu s národními programy reforem a měly by se zabývat důležitými reformami označenými v doporučeních pro jednotlivé země v evropském semestru. V případě potřeby může Komise požádat členské státy podle tzv. zásady makroekonomické podmíněnosti, aby změnily své programy za účelem podpory zásadních strukturálních reforem. V případě, že ekonomická doporučení budou opakovaně a závažným způsobem porušována, může Komise v krajním případě pozastavit poskytování prostředků. 10. Podpora zvýšeného využívání finančních nástrojů, aby malé a střední podniky získaly více podpory a lepší přístup k úvěrům: půjčky, záruky a vlastní kapitál / rizikový kapitál budou podporovány z prostředků EU pomocí společných pravidel, rozšířením možností jejich použití a poskytováním pobídek (např. vyšší míry spolufinancování). Pokud se bude klást větší důraz na úvěry než na granty, měla by se zlepšit kvalita projektů a snížit motivace pro závislost na dotacích. Celkový rozpočet EÚ na období pro všechny politiky byl schválen Evropským parlamentem a poté i Radou v závěru minulého roku ve výši 960 miliard EUR. Z toho: 325 miliard EUR, tj. 34 % pro Politiku sociální a hospodářské soudržnosti 635 miliard EUR, tj. 66 % pro ostatní Politiky 10

11 Politika soudržnosti, jako hlavní investiční politika pro růst a zaměstnanost soustřeďuje % investic do těchto oblastí: A) Investice do růstu Výzkum a inovace Informační a komunikační technologie Konkurenceschopnost malých a středních podniků Nízkouhlíková ekonomika B) Investice do lidí Zaměstnanost a mobilita Lepší vzdělávání Sociální začleňování Lepší veřejná správa Míra investic do jednotlivých regionů je stanovena podle míry jejich rozvoje. Ta je stanovena podle podílu jejich HDP na průměru všech zemí EU 27. Evropské strukturální a investiční fondy v období K dosažení těchto náročných cílů, jejichž hlavním cílem je zajištění trvalého hospodářského růstu, zaměstnanosti a kvalitního života při dodržení zásad udržitelnosti vyžaduje rozpočtovou konsolidaci, strukturální reformy a soustředění všech zdrojů do realizace investic zacílených do vymezených oblastí. Rozpočet EU vyčlenil pro politiku soudržnosti částku 325 miliard EUR, která je určena pro realizaci investičních akcí v evropských členských státech a jejich regionech, městech a obcích. Připočítáme li povinné spolufinancování členských států, přesáhne částka pro podporu politiky soudržnosti 500 miliard EUR. Reforma politiky soudržnosti zajistí, aby tyto investice, přizpůsobené potřebám jednotlivých regionů a měst, měly maximální účinek. Zásadní prvky této reformy jsou: Hlavním zdrojem investic na úrovni Evropské komise, které členským státům pomohou stanovených cílů dosáhnout jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 4, které sledují vzájemně se doplňující cíle a na jejichž řízení se podílí členské státy i Evropská komise: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR, angl.: ERDF), Evropský sociální fond (ESF, angl..: ESF), Fond soudržnosti (FS, Angl.: CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV, angl..: EAFRD) Evropský námořní a rybářský fond (ENRF, angl..: EMFF) Kategorie regionů Podíl na celkovém průměru HDP zemí EU 27 (%) Podíl z celkového počtu obyvatel EU 27 (%) Výše podpory z politiky soudržnosti (mld.eur) Méně rozvinuté méně než regiony Přechodové regiony Více rozvinuté regiony Více než

12 EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou; FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území. 1 Zdroj: Politika soudržnosti , Poznámky a úřední texty, Lucembursko: Úřad pro úřední tisky ES, 2007, ISBN X 2 Investování do budoucnosti Evropy, 5. zpráva o sociální a hospodářské soudržnosti, Evropská komise, Lucembursko: Úřad pro tisky Evropské unie, ISBN doi: / Větší růst a více pracovních míst díky novému zaměření politiky soudržnosti EU: reforma v 10 bodech, Evropská unie MEMO/13/878 dostupné na: release_memo _en.htm 4 Název Evropské strukturální a investiční fondy byl pro celkem pět dále uvedených fondů dohodnut během kyperského předsednictví (koncem roku 2012) při vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. Původní název souboru těchto pěti fondů v návrhu nařízení byl fondy Společného strategického rámce. 12

13 kapitola 2 Strategický přístup k zajištění realizace Strategie EVROPA 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Strategie EVROPA 2020 Základním strategickým dokumentem Evropské unie pro programové období je Strategie Evropa Tento dokument byl přijat v červnu 2010 jako reakce na neúspěšnou Lisabonskou strategii i vážnou finanční a hospodářskou krizi, která postihla Evropu v roce José Manuel Barroso, současný předseda Evropské komise označil v úvodu tohoto dokumentu tuto krizi jako význačný výstražný signál pro Evropu a současně varoval, že nereflektování jejích dopadů by přivedlo Evropu k postupnému úpadku a postavilo by ji do pozice druhořadého hráče na nové globální světové scéně. Rok 2010 vyhlásil jako nový začátek společného úsilí o to, aby se Evropa znovu postavila na nohy a poté udržela potřebné tempo růstu. A to je hlavním cílem přijaté Strategie EVROPA 2020, která vymezuje tři vzájemně provázané a společně se podporující priority: Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. V návaznosti na tyto priority Evropská komise na základě široké diskuse a společných jednání s členskými státy stanovila pro období do roku 2020 pět měřitelných cílů, které umožní realizaci priorit vést a kontrolovat. Jednotlivé členské státy současně tyto cíle převedly do vnitrostátních cílů stanovených především na následující oblasti: zaměstnanost, výzkum 13

14 STRATEGIE EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC (SSR) Zahrnuje EZFRF, EFRR, ESF, FS a ENRF a odráží Strategii EVROPA 2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které jsou řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů PARTNERSKÁ SMLOUVA Národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve společném nařízení EZFRV ROZVOJ VENKOVA/ZEMĚDĚLSTVÍ OSTATNÍ FONDY SPOLEČNÉHO RÁMCE EFRR, ESF, FS, ENRF Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin a inovace, změna klimatu a energie, vzdělávání a boj proti chudobě. 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé), podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. K splnění uvedených cílů, kvantifikujících dopady aktivit zaměřených do oblastí stanovených prioritami bude nezbytné na úrovní EK, ale především všech člen ských států, realizovat celou řadu opatření pro jejich podporu. V souvislosti s tím, komise předložila sedm stěžejních iniciativ, které by měly podpořit dosahování pokroku v každém z prioritních témat: Inovace v Unii zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa. Mládež v pohybu posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh. Digitální program pro Evropu urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky. Evropa méně náročná na zdroje podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití 14

15 15 obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti. Průmyslová politika pro éru globalizace zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. Program pro nové dovednosti a pracovní místa modernizace pracovních trhů a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím mobility pracovních sil. Evropská platforma pro boj proti chudobě zajištění sociální a územní soudržnosti tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se zapojovat do společnosti. Národní cíle České republiky v rámci Strategie Evropa V návaznosti na hlavní cíle Strategie Evropa 2020, Integrované hlavní směry této strategie a jednotlivé identifikované překážky pro naplňování společně stanovených cílů stanovila vláda v roce 2010 specifické kvantifikované národní cíle, které v Národním programu reforem 2012 upravila do následující podoby: 1. V oblasti zaměstnanosti: 1a. zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku let na 75 %; 1b. zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 64 let) na 65 %; 1c. zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55 64 let) na 55 %; 1d. snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 24 let) o třetinu proti roku 2010; 1e. snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací(stupeň ISCED 0 2) o čtvrtinu proti roku V oblasti chudoby: 2a. udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou do roku 2020 oproti roku 2008; 2b. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou o osob. 3. V oblasti vzdělávání: 3a. nejvýše 5,5 % osob předčasně odcházejících ze vzdělávání; 3b. dosažení podílu 32 % osob ve věku let s terciárním vzděláním. 4. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí: 4a. snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o 30 %. 5. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací: 5a. veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úrovni 1 % HDP. Strategický přístup Hlavní myšlenkou budoucího programového období je tematická koncentrace intervencí na úzkou skupinu priorit od kterých se očekává, že přinesou výsledky pro naplňování Strategie EVROPA 2020 (tzv. tematické cíle). Pokud nebude členský stát schopen jednoznačně a přesně zdůvodnit zaměření a specifikaci národních intervencí z hlediska jejich příspěvku k tematickým cílům plně provázaných s cíli Strategie EVRO PA 2020, nebude je možné v budoucím období financovat. Stanovené tematické cíle také výrazně přispějí ke koncentraci plánovaných finančních prostředků na hlavní strategické oblasti. To je zajištěno určením minimálních podílů intervencí z jednotlivých fondů, jež je třeba investovat a prostřednictvím tematických cílů

16 prostřednictvím tematických cílů a investičních priorit, popř. priorit EU (pro EZFRV a ENRF). Poměr investic do tematických cílů či priorit se v různých kategoriích regionů liší. SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC (SSR) Hlavní strategické zásady, jež usnadňují proces programování a odvětvové a územní koordinace zásahů Unie prostřednictví Evropských strukturálních a investičních fondů PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY TEMATICKÁ KONCENTRACE INTERVENCÍ TEMATICKÉ CÍLE ZAMĚŘENÍ TEMATICKÝCH CÍLŮ INVESTIČNÍ PRIORITY EFRR, ESF, PS PRIORITY UNIE EZFRV, ENRF OPERAČNÍ PROGRAMY EFRR, ESF, PS PROGRAM ROZVOJE VENKOVA EZRF OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ ENRF Opatření 1 Opatření 2 Opatření...N Opatření 1 Opatření 2 Opatření N a investičních priorit, popř. priorit EU (pro EZFRV a ENRF) realizovat. Poměr investic do tematických cílů či priorit se v různých kategoriích regionů liší. Dalšími stěžejními principy strategického přístupu je zaměření na výsledky a splnění vymezených podmínek (ex ante kondicionality) Celý systém programů i jednotlivé programy společného rámce musí být tvořeny na základě intervenční logiky (teorie změny) obsahující následující kroky: situační analýza, identifikace problémů a jejich příčin, výběr hlavní příčiny pro řešení, stanovení specifických cílů vymezení požadované změny, aktivity k dosažení stanoveného cíle, definice indikátorů: kontextové indikátory (vývoj socioekonomické situace v příslušném členském státě, regionu), indikátory výsledků (ukazatele s přímou vazbou na stanovené cíle, které prokáží a potvrdí, zda bylo dosaženo požadované změny. Zavedení konceptu ex ante kondicionalit 5, který v novém programovém období podmiňuje možnost čerpání podpory z evropských strukturálních a investičních fondů je novým prvkem strategického přístupu. V praxi to znamená to, že evropské 16

17 17 fondy se pro členské země otevřou teprve tehdy, když splní předem stanovené podmínky a implementují stanovené předpisy nejpozději do konce roku Jednotlivé členské země začlení kompletní přehled ex ante kondicionalit do Dohod o partnerství a v příslušných programech. Pro Českou republiku se jedná o velmi široký vějíř předpisů od přijetí a aplikace zákona o úřednících, přes transpozici směrnic o energetické účinnosti a právní úpravě odpadového hospodářství až po cenové regulativy některých komodit. Společný strategický rámec Společný strategický rámec je jednotným zdrojem zásad pro všechny fondy politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a rybářské politiky. V nastávajícím programovacím období byly všechny evropské strukturální a investiční fondy, které jsou hlavním nástrojem k realizaci politických cílů EU stanovených v Strategii EVROPA 2020, zahrnuty do tzv. Společného strategického rámce. Tento základní dokument poskytuje jednotné strategické zásady, jejichž cílem je dosáhnout jednotného přístupu k rozvoji za použití fondů ESI s přihlédnutím k hlavním územním problémům a specifickým celostátním, regionálním a místním podmínkám V zájmu podpory účinného zaměření na naplňování Strategie EVROPA 2020 je vymezeno jedenáct tematických cílů, které odpovídají prioritám strategie Unie a budou podporovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. V souladu se stanovenými tematickými cíly, nařízení o společném strategickém rámci určuje pravidla pro soustředění podpor na vymezená témata (zaměření tematických cílů), tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost výdajů. Účelem tohoto soustředění je věnovat zvláštní pozornost tomu, aby členské státy upřednostňovaly výdaje napomáhající růstu, včetně výdajů na vzdělávání, výzkum, inovace a ener getickou účinnost, a také výdaje usnadňující přístup malých a středních podniků k financování a zajišťující environmentální udržitelnost a řízení přírodních zdrojů a oblasti klimatu a aby modernizovaly veřejnou správu. Přihlédnou také k zachování či rozšíření rozsahu a účinnosti služeb zaměstnanosti a aktivních politik trhu práce s cílem bojovat s nezaměstnaností, se zaměřením na mládež, na řešení sociálních dopadů krize a na podporu začleňování do společnosti. Tematické cíle se dále promítají do investičních priorit (EFRR, ESF, FS) a priorit Unie (EZFRV a ENRF) jednotlivých fondů a jsou dále vyjádřeny v návrzích nařízení o EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. Jednotlivé členské státy rozpracují stanovené priority do příslušných programů (Operační programy, Programy rozvoje venkova), které stanoví konkrétní kroky a postupy k realizaci investičních priorit a unijních priorit jednotlivých fondů společného strategického rámce. Úkolem programů je i zohlednění těch klíčových kroků, u nichž se očekává největší dopad na růst, počet pracovních míst a trvalou udržitelnost v konkrétním kontextu členského státu či regionu. Z hlediska územní dimenze je důležitou zásadou jednotný přístup k územnímu rozvoji. Členské státy zajistí, aby výběr tematických cílů a investičních priorit a priorit Unie integrovaným způsobem řešil potřeby rozvoje a územní problémy v souladu s analýzou uvedenou v oddíle 6.4. Členské státy se vynasnaží co nejvíce využít možností k zajištění koordinovaného a jednotného využívání evropských fondů ESI. Podpora integrovaných přístupů Členské státy v případě potřeby kombinují fondy ESI na místní, regionální a celostátní úrovni do integrovaných balíčků uzpůsobených na míru tak, aby vyhovovaly specifickým územním problémům a pomohly dosažení cílů stanovených v dohodě o partnerství a programech.

18 To lze provést pomocí integrovaných územních investic, integrovaných operací, společných akčních plánů a komunitně vedeného místního rozvoje. V zájmu dosažení jednotného používání tematických cílů lze spojit financování z různých prioritních os nebo operačních programů podporovaných z ESF, EFRR a Fondu soudržnosti v rámci integrovaných územních investic. Opatření prováděná v rámci integrovaných územních investic lze doplnit finanční podporou z programů v rámci EZFRV nebo ENRF. V souladu s příslušnými ustanoveními pravidel pro daný fond se může, s cílem zvýšit dopad a účinnost tematicky provázaného jednotného přístupu, prioritní osa týkat více než jedné kategorie regionů, může v rámci jednoho tematického cíle slučovat jednu nebo několik doplňujících se investičních priorit z EFRR, Fondu soudržnosti a ESF a v řádně odůvodněných případech slučovat jednu nebo několik doplňujících se investičních priorit z různých tematických cílů za účelem dosáhnout jejich maximálního přispění k těmto prioritním osám. Členské státy budou v souladu se svým institucionálním a právním rámcem a v souladu se zásadami Komunitně vedeného místního rozvoje podporovat rozvoj místních a subregionálních přístupů. Komunitně vedený místní rozvoj je prováděn v rámci strategického přístupu, aby se zajistilo, že se při vymezení místních potřeb zdola nahoru zohlední priority stanovené na vyšších úrovních. Členské státy proto stanoví svůj přístup ke komunitně vedenému místnímu rozvoji v EZFRV, případně v EFRR, ESF nebo ENRF a v dohodách o partnerství uvedou hlavní problémy, jimž je třeba se v této oblasti věnovat, hlavní cíle a priority komunitně vedeného místního rozvoje, druhy území, jichž se týká, jakou úlohu budou mít místní akční skupiny při provádění strategií a jakou roli by měl mít EZFRV, případně EFRR, ESF nebo ENRF při provádění strategií komunitně vedeného místního rozvoje na různých typech území, jako je venkovské, městské a pobřežní území a odpovídající mechanismy koordinace. Evropské strukturální a investiční fondy Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) sledují vzájemně se doplňující cíle a na jejich řízení se podílí členské státy i Komise. Zmíněné fondy jsou hlavním zdrojem investic na úrovni Evropské unie, které mají členským státům v souladu s cíly strategie Evropa 2020 pomoci při obnově a zvýšení růstu a zajištění dostatku pracovních míst se současným zajištěním trvale udržitelného rozvoje. EFRD bude přispívat všem tematickým cílům a zaměří se na investiční oblasti, jež jsou spjaty s prostředím fungování firem (infrastruktura, služby a podpora podnikatelským subjektům, inovace, ICT a výzkum). Dále bude v určitých oblastech přispívat i ve sféře poskytování služeb občanům (energetika, on line služby, vzdělávání, zdravotnictví, sociální výzkumná infrastruktura, dostupnost, kvalita životního prostředí). Fond soudržnosti se zaměří na zlepšování stavu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj a TEN T. Ve fondu ESF budou programy tvořeny podle čtyř tematických cílů: zaměstnanost a mobilita pracovních sil, vzdělání, dovednosti a celoživotní vzdělávání, podpora sociální začleněnosti a boj proti chudobě a budování administrativní kapacity. Činnost ESF bude ovšem přispívat i k naplňování dalších tematických cílů. 18

19 Šest priorit EZFRV se soustředí na energický, trvale udržitelný a inkluzivní rozvoj v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, jakož i na rozvoj venkova jako takového. Tyto priority pokrývají oblast přenosu znalostí a inovací, konkurenceschopnosti zemědělství, hospodaření s přírodními zdroji, změny klimatu a inkluzivního rozvoje venkova. Priority ENRF se v souladu s reformou společné rybářské politiky zaměří na životaschopnost a konkurenceschopnost rybářství a akvakultury, jakož i na podporu jejich trvalé udržitelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. ENRF bude podporovat sociální soudržnost a tvorbu pracovních míst v oblastech, které jsou na rybolovu závislé, a to zejména diverzifikací do ostatních námořních sektorů a kroky v oblasti integrované námořní politiky. Tematické cíle ESIF, investiční priority a priority EU, tematické zaměření Tematické cíle evropských strukturálních a investičních fondů 1. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2. zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií; 3. zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF); 4. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5. podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; 6. zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů; 7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8. podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil; 9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci; 10. investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; 11. posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 19

20 Investiční priority a priority Unie Tematické cíle se promítají do konkrétních priorit každého fondu ESI, které jsou stanoveny v pravidlech pro daný fond. Pro EFRR, ESF a FS: Investiční priority Pro EZFRV a ENRF: Priority Unie Investiční priority: Evropský fond regionálního rozvoje 1. posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací: 2. zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT: 3. zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků: 4. podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích: 5. podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení: 6. zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů:cs L 347/294 Úřední věstník Evropské unie 7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 8. podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil: 9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a veškeré diskriminaci: 10. investicemi do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu; 11. zvyšováním institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšováním účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy. Cíl Evropská územní spolupráce Vedle těchto investičních priorit může ERRF podpořit i následující investiční priority v rámci tematických cílů určených pro každou složku Evropské územní spolupráce: a) v rámci přeshraniční spolupráce: podporu udržitelných a kvalitních pracovních míst a podporu mobility pracovních sil, sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci: přeshraniční podporou rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a integrace komunit. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení, posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy b) v rámci nadnárodní spolupráce: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: rozvojem a koordinací strategií pro makroregiony a přímořské oblasti. c) v rámci meziregionální spolupráce: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: šířením osvědčených postupů a odborných znalostí a využitím výsledků výměny zkušeností 20

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Souhrn strategických záměrů EU 2014-2020: SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období s cílem maximalizovat dopad těchto politik při dosahování evropských priorit Komise

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Inteligentní řešení v dopravě v období Podpora dopravy v IROP

Inteligentní řešení v dopravě v období Podpora dopravy v IROP Inteligentní řešení v dopravě v období 2014-2020 Podpora dopravy v IROP MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Alois Kopecký odbor řízení operačních programů ŘO IOP, ŘO SROP, ŘO JPD2, ŘO FS a ŘO IROP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 Územní rozvoj SAWP Meeting, 3 July 2012 Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 1 KVMR LEADER-legislativa EU Navazuje na bohaté zkušenosti z: LEADER (EAFRD), Osa 4 (EFF), iniciativu společenství Urban

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském sociálním fondu. (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 493 v konečném znění 2004/0165 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu (předložená Komisí) CS CS DŮVODOVÁ

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško 12.05.2014, MOST Evropské strukturální a investiční fondy 2007-2013 V plánovacím období 2007 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Radmila Outlá, MBA STATISTIKA ČERVENEC 2014 Počet podaných žádostí: 100 tisíc Celkový objem: 1 293,4 mld. Kč Počet schválených projektů:

Více

Vnější strategický rámec

Vnější strategický rámec Vnější strategický rámec Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 2 Vnější strategický rámec Vnější strategický rámec je analýza vnějších rozvojových faktorů s důrazem

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Kohezní politika po roce 2014

Kohezní politika po roce 2014 10. 10. 2013 1 Kohezní politika po roce 2014 Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU (stručné opakování) - Politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU - Zakotvena v Lisabonské

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více