obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,"

Transkript

1 ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny Kalek Trmice Řehlovice Habrovany Tašov Řehlovice Dolní Zálezly Žalany Vysoká Pec Žim Bořislav S Kostomlaty pod Milešovkou Hrobčice Patokryje Pesvice Strupčice Černovice Třebenice Korozluky Žitenic Skršín Lišnice Spořice Lovosice Drou žkovice Všehrdy Nezabylice Havr aň Bílence Naděje Polerady Volevčice Jenčice Třebívlice Kozly Bečov Podsedice Třebenice Že lkovice Bělušice Libčeves Trn Mlékojedy Terezí n Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Údlice Čes Píšťany Žalhostice Vchynice Vlastislav Měrunice Všestudy Miřejovice Velké Žernoseky Malé Žernoseky Malíč Lhotka nad Labem Michalovice Litoměřice Lukov Lužice Malé Březno Chotiměř Velemín Obrnice Otvice Chomutov Kamýk Želenice Most Vrskmaň Hlinná Prackovice nad Labem Libochovany Jirkov ov Spořice Stebno Bžany Horní Jiřetín Blatno Malečov tyně nad Bílinou Naděje Boleboř rušnohoří kov Velké Nová Ves v Horách Sulejovice Lukavec Čížkovice Dlažkovice Chodovlice Úpohlavy Siřejovice Keblice Bohušovice nad O Brňany Dolánky nad O

2 Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, naše MAS CÍNOVECKO o.p.s. se v současné době připravuje na implementaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, což je nová metoda, která v současném programovém období bude uplatňována ve venkovských oblastech. Čeká nás velmi náročná práce, při které musíme spojit všechny síly a především využít aktivní účasti vás všech, kteří žijete, pracujete, podnikáte nebo studujete na našem společném území. Právě zapojení co nejširší veřejnosti do formování budoucích rozvojových aktivit a jejich realizace je základním principem nové metody, založené na propojení veřejné, soukromé, neziskové sféry a všech dalších lidí ochotných pracovat pro společnou věc. Naše území má velký potenciál, jak ve sféře ekonomiky, přírodních, kulturních a historických objektů, tradic a dalších příležitostí k rozvoji cestovního ruchu a trávení volného času. Největší sílu však máme v lidech, to je naše největší bohatství. Velice oceňujeme Vaše aktivní zapojení do společné práce a posilování všech forem vzájemné komunikace považujeme za jeden z našich hlavních úkolů. Dostáváte do rukou příručku, která vám poskytne základní informace o klíčových změnách ve využívání Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovém období Jejím hlavním účelem je připravit obce a města, místní podnikatele a neziskové a další organizace na čerpání finanční pomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v nových podmínkách. Věřím, že se nám společně podaří připravit půdu pro to, abychom co nejlépe využili všech možností, které nám EU nabízí pro plnění priorit stanovených Strategií EVROPA obsah Bc. Ladislava Hamrová, ředitelka MAS CÍNOVECKO KAPITOLA 1: Historie a současnost politiky soudržnosti Evropské unie KAPITOLA 2: Strategický přístup k zajištění realizace Strategie EVROPA 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění KAPITOLA 3: Celkový kontext EU fondů v ČR podpora rozvoje venkova v období KAPITOLA 4: Metoda Leader pro rozvoj venkova a její historický vývoj KAPITOLA 5: Tvorba strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období strana 3 12 strana strana strana strana TABULKA: Programy, priority a opatření v rámci fondů společného rámce vhodné pro obce strana

3 kapitola 1 Stručná historie politiky soudržnosti Evropské unie 3 Politika soudržnosti do roku 2000 Jedním z hlavních cílů Evropské unie od jejího založení bylo řešení ekonomických, sociálních a environmentálních problémů členských zemí a jejich regionů, s cílem postupného vyrovnávání rozdílů mezi nimi. Již v roce 1960 byl založen Evropský sociální fond s cílem podporovat rekvalifikaci pracovní síly v strukturálně postižených oblastech a řešit závažné problémy v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí. Tento fond byl následně významně posílen v roce Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond zaměřený na financování Společné zemědělské politiky byl založen již v roce Evropský regionální rozvojový fond (EFRR) vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky k financování strukturální pomoci prostřednictvím regionálních rozvojových programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. V současné době patří mezi nejvýznamnější strukturální fondy. Úkoly Evropského regionálního rozvojového fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o EFRR), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Regionální politika EU byla koncipována jako t.zv. komunitární (koordinovaná) politika. Realizace samotné politiky spočívala na členských státech, zatímco koordinace a harmonizace byla věcí nadnárodní působnosti, t.j, orgánů EU. Vznik EFRR byl významným krokem pro koordinaci regionální politiky EU na nadnárodní úrovni a dal klíčový impulz pro změnu přístupu k její realizaci. V roce 1988 byla uskutečněna první reforma regionální politiky. Nutnost změn byla vyvolána přijetím nových ekonomicky zaostalejších států (Portugalsko, Řecko, Španělsko) do EU. Bylo posíleno postavení regionální politiky EU zdvojnásobením výše finančních prostředků určených pro méně rozvinuté a zaostalé regiony, do Smlouvy o ES byla zavedena nová Hlava V: Hospodářská a sociální soudržnost (článek 130a 130e). Vznikla politika soudržnosti, která sloučila regionální a sociální politiku a část zemědělské politiky týkající se rozvoje venkova. Hlavním důvodem sloučení byla nutnost prohloubení koordinace všech zmíněných oblastí. Rada přijala 24. června 1988 první nařízení, které integrovalo strukturální fondy do zastřešující politiky soudržnosti. Tato přelomová reforma zavedla takové klíčové principy, jako soustředění se na nejméně rozvinuté regiony, víceleté plánování, strategickou orientaci investic a zapojení regionálních a místních partneru.

4 Reforma z roku 1988 zavedla celou řadu principů pro politiku soudržnosti a pro její nástroje, které od té doby zůstávají základem. Jednalo se zejména o následující principy: soustředění se na omezený počet cílů při současném zaměření na nejméně rozvinuté regiony; víceleté plánování založené na analýze, strategickém plánování a vyhodnocování; dodatečné ověření, že členské země nenahrazují národní výdaje výdaji EU; partnerství v navrhování a implementaci programů při začleňování účastníků na úrovních národních, oblastních a EU včetně sociálních partnerů a nevládních organizací, čímž je zajištěno vlastnictví a transparentnost akcí. V roce 1988 bylo odsouhlaseno pět prioritních cílů: > Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj zaostává; > Cíl 2: změny v regionech vážně ovlivněných průmyslovým poklesem; > Cíl 3: boj s dlouhodobou nezaměstnaností; > Cíl 4: usnadnění pracovní integrace mladých lidí; > Cíl 5: (a) urychlení změn zemědělských struktur a (b) podpora rozvoje venkovských oblastí. Smlouva o Evropské unii, dohodnutá v Maastrichtu 7. února 1992 a revidovaná Smlouva o Evropských společenstvích (TEC) vstoupily v platnost 1. listopadu Ve vztahu k politice soudržnosti a k regionální politice byl vytvořen nový nástroj, Fond soudržnosti a nová instituce, Výbor regionů spolu s principem decentralizace, t.j.delegování části pravomocí spojených se správou fondů na jednotlivé členské státy. V prosinci 1992 se Evropská rada dohodla na nové finanční perspektivě na období a pro strukturální fondy a fondy soudržnosti bylo vyčleněno 168 miliard ECU, což byla třetina rozpočtu EU. V polovině roku 1993 Rada přijala nová nařízení pro politiku soudržnosti, do které byl začleněn i Finanční nástroj pro podporu rybářství a Fond soudržnosti. Nová nařízení potvrdila klíčové principy politiky soudržnosti soustředení na omezený počer prioritních cílů, plánování, spoluúčast a partnerství. Počet cílů zůstal proti minulému obodbí nezměněn. Po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska 1. ledna 1995 byl doplněn šestý cíl zaměřený na podporu mimořádně řídce osídlených území Finska a Švédska a vyčlenilo prostředky pro tyto tři nové členské země. Politika soudržnosti v období Další vývoj Evropské unie brzy vyvolal potřebu dalších změn strukturální politiky. Reforma z roku 1999 redukovala počet cílů spojením předchozího Cíle 2 a 5 a Cíle 3 a 4, čímž snížila počet cílů strukturálních fondů z šesti na tři, a snížila počet iniciativ Společenství ze 13 na čtyři. Strukturální politika vycházela tedy pro další období z následujících tří cílů: > Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn regionů jejichž rozvoj zaostává; > Cíl 2: následná podpora ekonomické a sociální přeměny oblastí, které se potýkají se strukturálními těžkostmi; > Cíl 3: podpora úprav a modernizace politiky a systémů vzdělávání, výcviku a zaměstnanosti. Politika soudržnosti v období Politika soudržnosti, jejímž hlavním cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje jednotlivých členských zemí a regionů, 4

5 a posilovat tak ekonomickou i sociální soudržnost, prošla od svého vzniku v 70 letech minulého století významným vývojem. Prvním mezníkem pro přijetí významných změn bylo rozšíření Evropské unie v roce 2004 o deset států a následně i přijetí Bulharska a Rumunska v roce V té době byla také Evropská unie postavena před výzvy plynoucí ze zrychlující se ekonomické restrukturalizace způsobené globalizaci, z uvolněni obchodu, dopadů technologické revoluce, rozvoje ekonomiky postavené na znalostech, stárnoucí populace a nárůstu přistěhovalectví. Aby bylo možné na tyto výzvy reagovat, ukázalo se nutné pro programové období přijmout nový legislativní mechanismus. Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala plnohodnotným členem EU 1. května 2004, tedy v polovině programového období a v následujícím období již po celou dobu jeho trvání čerpala finanční pomoc, považujeme za účelné poskytnout čtenářům stručné srovnání základních cílů a finančních nástrojů strukturální politiky v obou těchto programových obdobích. Z provedeného srovnání obou období vyplývají následující významné změny, které začaly platit od : Fond soudržnosti již v období nefungoval samostatně, nýbrž se stal součástí cile Konvergence. Pro všechny tři fondy (EFRR, ESF, FS) byla zavedena jednotná pravidla programování a řízeni. Nové cíle pro období zahrnuly úkoly bývalých cílů 1, 2 a 3 i tří bývalých iniciativ Společenství: Interreg III, Equal a Urban: Prioritní cíle byly defi novány následovně: Cíl 1 Konvergence (má za cíl urychlit sbližování nejméně vyvinutých členských států a regionů definovaných HDP na osobu menším než 75 % průměru EU); Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost» (týká se všech ostatních regionů s cílem posílit konkurenceschopnost a přitažlivost regionů a rovněž zaměstnanost; Cíl 3 Evropská územní spolupráce»: (vychází z iniciativy Interreg a podporuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci). Interreg III byl včleněn do cíle Evropská územní spolupráce. Iniciativy Urban II a Equal byly zahrnuty do cílů Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Počet finančních nástrojů pro soudržnost byl snížen ze šesti na tři: dva strukturální fondy (EFRR, ESF) a Fond soudržnosti (FS). Evropský zemědělsky orientační a záruční fond (EZOZF) nahradil Evropsky zemědělsky fond pro rozvoj venkova (EZFVR), Iniciativa Leader + se stala jeho samostatnou osou (IV) Z finančního nástroje pro rozvoj rybolovu (FNOR) se stal Evropský rybářsky fond (ERF), EZFRV a ERF získaly od roku 2007 vlastní právní základ a byly vyčleněny z politiky soudržnosti 5

6 Souhrnná tabulka srovnání cílů a nástrojů politiky soudržnosti v období a Cíle Iniciativy Společenství Fond soudržnosti Cíl 1 Zaostávající regiony Struktura politiky soudržnosti v minulých programových obdobích Finanční nástroje Cíle Finanční nástroje EFRR ESF EZOZF Záruka EZOZF Orientace FNOR FS EFRR ESF Fond soudržnosti Cíl 2 Oblasti, jež procházejí hospodářskou a sociální přeměnou Cíl 3 ESF Systémy vzdělávání a podpora zaměstnanosti Interreg III EFRR Cíl 3 URBAN II EFRR EQUAL ESF Leader + EZOZF Orientace Rozvoj venkova a restrukturalizace odvětví rybolovu mimo cíl 1 4 cíle 4 iniciativy Společenství Fond soudržnosti EZOZF Záruka FNOR Cíl 1 Konvergence Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce EFRR ESF FS EFRR ESF EFRR 6 nástrojů 3 cíle 3 nástroje EFRR Evropský fond regionálního rozvoje ESF Evropský sociální fond FS Fond soudržnosti EZOZF Evropský zemědělský orientační a záruční fond FNOR Finanční nástroj pro rozvoj rybolovu 6

7 7 Politika hospodářské a sociální soudržnosti patřila v programovém období k nejvýznamnějším politikám EU a v rozpočtu EU na ní bylo vyčleněno téměř 350 miliard EUR, což představuje 36 % rozpočtu EU. Největší podíl finančních prostředků byl určen pro podporu nejslabších a nejméně prosperujících regionů, v převážné většině nově přijatých států (cíl Konvergence ). V menší míře byly v rámci cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podpořeny i regiony vyspělých zemí zejména pro vytváření nových pracovních míst, podporu konkurenceschopnosti a zvýšení přitažlivosti dotyčných regionů pro podniky a investory. Cíl 3l Evropská územní spolupráce byl zaměřen na podporu hospodářské, sociální a kulturní spolupráce států EU na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální úrovni. K realizaci pomoci bylo využito tří finančních nástrojů: Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS). 5. zpráva o politice sociální a hospodářské soudržnosti z roku 2010 Každé tři roky je zveřejňována zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti Unie. Uvádí se v ní, jakého pokroku se v těchto oblastech dosáhlo a jak k tomu přispěly orgány EU, vlády členských států i regionální úřady. Zatím poslední byla koncem roku 2010 zveřejněna 5. zpráva o soudržnosti 2, která hodnotí uplynulé období a současně přináší i náměty pro období budoucí. Zpráva obsahuje rozsáhlé hodnocení situace a trendů, co se týče hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí v regionech EU, a nabízí množství různých variant pro úpravu politiky pro období po roce Ilustruje přínosy politiky soudržnosti pro všechny regiony ve formě přímých investic i nepřímých obchodních přínosů, stejně jako její působení ve prospěch plně ní celoevropských priorit, jako je ochrana životního prostředí a výzkum a inovace. Hodnocení dokládají, že investice v rámci politiky soudržnosti v období 2000 až 2006: pomohly vytvořit odhadovaný počet 1,4 milionu nových pracovních míst, podpořily malé podniky a dodaly potřebný impulz výzkumu, nabídly cenné možnosti vzdělávání milionům žen, mladých lidí, zranitelným členům společnosti a nezaměstnaným a dopomohly zhruba dvěma milionům absolventů vzdělávacích programů ročně k získání zaměstnání, zmodernizovaly dopravní spojení, podpořily výstavbu nebo vylepšení tisíců kilometrů silnic a železnic a zmodernizovaly přístavy a letiště, zlepšily životní prostředí milionům Evropanů pozvednutím kvality pitné vody a zpracování odpadních vod na úroveň standardů EU. Přes všechny tyto úspěchy ovšem mezi regiony přetrvávají rozsáhlé hospodářské rozdíly. Zpráva odhaluje zarážející regionální rozdíly v různých oblastech, od produktivity, přes úmrtnost dětí až po zranitelnost vůči změně klimatu. Opírá se o poznatky ze současného a z minulých programových období i o diskuse se širokým spektrem zúčastněných stran a obsahuje množství návrhů na reformu politiky. Hospodářská a finanční krize zvýraznila nezbytnost politiky, která bude investovat do konkurenceschopnosti všech regionů a zároveň pokračovat v podpoře rozvoje těch, které ještě zaostávají. Ve shodě se závěry obecnějšího přezkumu celkových výdajů EU zpráva zdůrazňuje, že financování by se v budoucnu mělo zaměřovat na omezený počet priorit, v souladu s cíli stanovenými strategií Evropa 2020 k dosažení

8 inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Zpráva vyzdvihuje přínosy financování navrženého tak, aby vyhovovalo potřebám rozvoje jednotlivých států a regionů, a zahajuje debatu o tom, jak může celkové uspořádání politiky soudržnosti zajistit, aby každý z fondů účinně přispíval k plnění cílů strategie Evropa Ve zprávě se tvrdí, že plánovací a řídící cykly politiky soudržnosti by měly být přepracovány tak, aby zajišťovaly, že tyto cíle budou převedeny na investiční priority. Za tímto účelem Komise navrhuje vytvořit ucelený strategický rámec, který by rozváděl priority, cíle a reformy potřebné k dosažení maximálního dopadu investic v rámci politiky soudržnosti. Podrobnosti o způsobu plnění těchto priorit, cílů a reforem by byly sjednány ve smlouvě mezi Komisí a členskými státy, která by stavěla na budoucích národních programech reforem. Jednalo by se o vytyčení jasných a měřitelných cílů a zdůraznění významu vnitrostátního koordinování finančních prostředků získávaných z různých zdrojů EU, aby bylo zajištěno účinné využití poskytovaných prostředků a dosaženo hmatatelných výsledků. Další z předkládaných myšlenek je nabízet pobídky motivující k co nejúčinnějšímu a nejambicióznějšímu provádění programů soudržnosti. Určité procento finančních prostředků z politiky soudržnosti by mohlo být vyčleněno a poskytováno státním a regionálním orgánům podle kvality a pokroku jimi předkládaných programů. Zpráva nabízí i nápady na zjednodušení systému vyplácení financí snížením byrokratické zátěže a zlepšení hodnocení, výkonu a výsledků pomocí účinnějšího stanovování cílů. Reforma politiky sociální a hospodářské soudržnosti pro období K dalším významným změnám dojde v současném programovém období , tak aby se politika sociální a hospodářské soudržnosti stala hlavní politikou pro růst a zaměstnanost. Hlavním cílem reforem schválených pro toto období je zajistit maximální dopad finančních prostředků vyčleněných pro tuto oblast. Shrnutí závěrů 5. zprávy o politice sociální a hospodářské soudržnosti Nerovnosti mezi jednotlivými regiony EU se zmenšují podstatně se např. snížily rozdíly v HDP na hlavu. Čím dál více rozvinutých regionů je konkurenceschopnějších, protože: jsou inovativnější mají větší množství lépe vyškolených obyvatel mají vyšší zaměstnanost mají vyvinutější infrastrukturu V méně rozvinutých částech EU má životní úroveň a spokojenost přímou souvislosti s vyšším příjmem domácností. V rozvinutějších regionech je však situace jiná. Environmentální udržitelnost: některé regiony jsou více ohroženy změnou klimatu, jiné zase mají lepší podmínky k výrobě většího množství energie z obnovitelných zdrojů, mnoho městských center má nízkou kvalitu ovzduší, některé země ve východní části EU nemají dostatek čistíren odpadních vod. Je nutné lépe koordinovat regionální rozvoj a ostatní evropské i vnitrostátní politiky. 8

9 Strategie Evropa 2020: K plnění cílů této strategie může značným způsobem přispět politika regionálního rozvoje i samotné regiony. Investovat je třeba vyváženým způsobem (např. vyvážený poměr mezi jednotlivými typy investic). Je nutné vzít v úvahu značnou různorodost regionů EU (např. rozdíly v charakteristice, možnostech a potřebách). Regiony, města a místní úřady musí být do tohoto procesu intenzivně zapojeny 9 Reforma politiky soudržnosti přijatá pro období zajistí, aby tyto investice, přizpůsobené potřebám jednotlivých regionů a měst, měly maximální účinek. Podle rozpočtu EU na roky se v rámci politiky soudržnosti investuje 325 miliard EUR do evropských členských států, jejich regionů a měst, aby se dosáhlo celoevropských cílů v oblasti růstu a zaměstnanosti, a investice budou směřovat také do hledání řešení změny klimatu, energetické závislosti a sociálního vyloučení. Když se připočítají příspěvky členských států a pákový efekt finančních nástrojů, bude celková částka pravděpodobně vyšší než 500 miliard EUR. Reforma politiky soudržnosti zajistí, aby tyto investice, přizpůsobené potřebám jednotlivých regionů a měst, měly maximální účinek. Zásadní prvky této reformy jsou 3 : 1. Investice do všech regionů EU a přizpůsobení výše podpory a příspěvků jednotlivých zemí (míry spolufinancování) úrovni jejich rozvoje: méně rozvinuté regiony (HDP nižší než 75 % průměru EU 27) přechodové regiony (HDP v rozmezí % průměru EU 27) více rozvinuté regiony (HDP vyšší než 90 % průměru EU 27) 2. Zaměření zdrojů na zásadní růstová odvětví: Investice z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) se soustředí na čtyři priority: inovace a výzkum, Digitální agenda, podpora pro malé a střední podniky a nízkouhlíkové hospodářství, a sice podle jednotlivých kategorií regionů (méně rozvinuté: 50 %, přechodové: 60 % a více rozvinuté: 80 %). Na tato odvětví bude vyčleněno asi 100 miliard EUR, z nichž nejméně 23 miliard EUR bude určeno na podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství (energetickou účinnost a obnovitelné energie). S tím souvisí oddělené povinnosti pro vyčlenění zdrojů z EFRR (pro méně rozvinuté regiony: 12 %, přechodové: 15 % a více rozvinuté: 20 %). Přibližně 66 miliard EUR bude prostřednictvím Fondu soudržnosti určeno na prioritní transevropská dopravní spojení a důležité environmentální projekty v oblasti infrastruktury. Díky Evropskému sociálnímu fondu (ESF) bude politika soudržnosti významně přispívat k plnění priorit EU v oblasti zaměstnanosti, například prostřednictvím odborné přípravy a celoživotního učení, vzdělávání a sociálního začleňování (nejméně 20 % z ESF bude muset být v každém členském státě použito na podporu tohoto cíle). Příděl z ESF, který podléhá předem určené minimální částce, se určí podle potřeb každého členského státu a celkem bude činit nejméně 70 miliard EUR. Nová Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí propojená s ESF a dotovaná nejméně 6 miliardami EUR podpoří zavádění záruk pro mladé lidi. 3. Stanovení jasných, transparentních, měřitelných a odpovědných cílů orientovaných na výsledky: Jednotlivé země a regiony budou muset předem oznámit,

10 jakých cílů chtějí s dostupnými zdroji dosáhnout, a přesně určit, jak budou měřit pokrok při jejich naplňování. Tak bude možné pravidelně sledovat, jak jsou finanční prostředky používány, a vést o tom diskuse. Ke konci období pak bude možné uvolnit dodatečné prostředky pro programy s lepšími výsledky (prostřednictvím tzv. výkonnostní rezervy ). 4. Zavedení určitých podmínek před uvolněním prostředků, aby investice byly účinnější. Nezbytné předpoklady jsou například strategie inteligentní specializace pro rozpoznání specifických předností a potenciálu, reformy příznivé pro podnikání, dopravní strategie, opatření ke zlepšení systémů zadávání veřejných zakázek, dodržování zákonů v oblasti životního prostředí, strategie pro boj s nezaměstnaností mladých lidí, předčasné ukončování školní docházky nebo na podporu rovnosti žen a mužů a pro boj proti diskriminaci. 5. Zavedení společné strategie pro větší koordinaci a omezení přesahů: Společný strategický rámec poskytuje základ pro lepší koordinaci mezi evropskými strukturálními a investičními fondy (tři fondy v rámci politiky soudržnosti: EFRR, Fond soudržnosti a ESF a dále Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond). Tím se rovněž zajistí lepší vazba na další nástroje EU, jako je program Horizont 2020, nástroj pro propojení Evropy nebo program pro zaměstnanost a sociální inovace. 6. Omezení byrokracie a jednodušší využívání investic EU prostřednictvím společného souboru pravidel pro všechny evropské strukturální a investiční fondy, jednodušších účetních pravidel, cílenějších požadavků na podávání zpráv a širšího využití digitálních technologií ( e soudržnost ). 7. Posílení městského rozměru této politiky vyčleněním minimální částky z EFRR, která má být vynaložena na integrované projekty ve městech nad rámec dalších výdajů v městských oblastech. 8. Posílení přeshraniční spolupráce a usnadnění tvorby přeshraničních projektů. Rovněž zajištění podpory pro strategie pro makroregiony, jako je Dunaj a Baltské moře, v rámci celostátních a regionálních programů. 9. Lepší propojení politiky soudržnosti se širší správou ekonomických záležitostí v EU: Programy budou muset být v souladu s národními programy reforem a měly by se zabývat důležitými reformami označenými v doporučeních pro jednotlivé země v evropském semestru. V případě potřeby může Komise požádat členské státy podle tzv. zásady makroekonomické podmíněnosti, aby změnily své programy za účelem podpory zásadních strukturálních reforem. V případě, že ekonomická doporučení budou opakovaně a závažným způsobem porušována, může Komise v krajním případě pozastavit poskytování prostředků. 10. Podpora zvýšeného využívání finančních nástrojů, aby malé a střední podniky získaly více podpory a lepší přístup k úvěrům: půjčky, záruky a vlastní kapitál / rizikový kapitál budou podporovány z prostředků EU pomocí společných pravidel, rozšířením možností jejich použití a poskytováním pobídek (např. vyšší míry spolufinancování). Pokud se bude klást větší důraz na úvěry než na granty, měla by se zlepšit kvalita projektů a snížit motivace pro závislost na dotacích. Celkový rozpočet EÚ na období pro všechny politiky byl schválen Evropským parlamentem a poté i Radou v závěru minulého roku ve výši 960 miliard EUR. Z toho: 325 miliard EUR, tj. 34 % pro Politiku sociální a hospodářské soudržnosti 635 miliard EUR, tj. 66 % pro ostatní Politiky 10

11 Politika soudržnosti, jako hlavní investiční politika pro růst a zaměstnanost soustřeďuje % investic do těchto oblastí: A) Investice do růstu Výzkum a inovace Informační a komunikační technologie Konkurenceschopnost malých a středních podniků Nízkouhlíková ekonomika B) Investice do lidí Zaměstnanost a mobilita Lepší vzdělávání Sociální začleňování Lepší veřejná správa Míra investic do jednotlivých regionů je stanovena podle míry jejich rozvoje. Ta je stanovena podle podílu jejich HDP na průměru všech zemí EU 27. Evropské strukturální a investiční fondy v období K dosažení těchto náročných cílů, jejichž hlavním cílem je zajištění trvalého hospodářského růstu, zaměstnanosti a kvalitního života při dodržení zásad udržitelnosti vyžaduje rozpočtovou konsolidaci, strukturální reformy a soustředění všech zdrojů do realizace investic zacílených do vymezených oblastí. Rozpočet EU vyčlenil pro politiku soudržnosti částku 325 miliard EUR, která je určena pro realizaci investičních akcí v evropských členských státech a jejich regionech, městech a obcích. Připočítáme li povinné spolufinancování členských států, přesáhne částka pro podporu politiky soudržnosti 500 miliard EUR. Reforma politiky soudržnosti zajistí, aby tyto investice, přizpůsobené potřebám jednotlivých regionů a měst, měly maximální účinek. Zásadní prvky této reformy jsou: Hlavním zdrojem investic na úrovni Evropské komise, které členským státům pomohou stanovených cílů dosáhnout jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) 4, které sledují vzájemně se doplňující cíle a na jejichž řízení se podílí členské státy i Evropská komise: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR, angl.: ERDF), Evropský sociální fond (ESF, angl..: ESF), Fond soudržnosti (FS, Angl.: CF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV, angl..: EAFRD) Evropský námořní a rybářský fond (ENRF, angl..: EMFF) Kategorie regionů Podíl na celkovém průměru HDP zemí EU 27 (%) Podíl z celkového počtu obyvatel EU 27 (%) Výše podpory z politiky soudržnosti (mld.eur) Méně rozvinuté méně než regiony Přechodové regiony Více rozvinuté regiony Více než

12 EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností; cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou; FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území; podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území. 1 Zdroj: Politika soudržnosti , Poznámky a úřední texty, Lucembursko: Úřad pro úřední tisky ES, 2007, ISBN X 2 Investování do budoucnosti Evropy, 5. zpráva o sociální a hospodářské soudržnosti, Evropská komise, Lucembursko: Úřad pro tisky Evropské unie, ISBN doi: / Větší růst a více pracovních míst díky novému zaměření politiky soudržnosti EU: reforma v 10 bodech, Evropská unie MEMO/13/878 dostupné na: release_memo _en.htm 4 Název Evropské strukturální a investiční fondy byl pro celkem pět dále uvedených fondů dohodnut během kyperského předsednictví (koncem roku 2012) při vyjednávání mezi Radou a Evropským parlamentem. Původní název souboru těchto pěti fondů v návrhu nařízení byl fondy Společného strategického rámce. 12

13 kapitola 2 Strategický přístup k zajištění realizace Strategie EVROPA 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Strategie EVROPA 2020 Základním strategickým dokumentem Evropské unie pro programové období je Strategie Evropa Tento dokument byl přijat v červnu 2010 jako reakce na neúspěšnou Lisabonskou strategii i vážnou finanční a hospodářskou krizi, která postihla Evropu v roce José Manuel Barroso, současný předseda Evropské komise označil v úvodu tohoto dokumentu tuto krizi jako význačný výstražný signál pro Evropu a současně varoval, že nereflektování jejích dopadů by přivedlo Evropu k postupnému úpadku a postavilo by ji do pozice druhořadého hráče na nové globální světové scéně. Rok 2010 vyhlásil jako nový začátek společného úsilí o to, aby se Evropa znovu postavila na nohy a poté udržela potřebné tempo růstu. A to je hlavním cílem přijaté Strategie EVROPA 2020, která vymezuje tři vzájemně provázané a společně se podporující priority: Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. V návaznosti na tyto priority Evropská komise na základě široké diskuse a společných jednání s členskými státy stanovila pro období do roku 2020 pět měřitelných cílů, které umožní realizaci priorit vést a kontrolovat. Jednotlivé členské státy současně tyto cíle převedly do vnitrostátních cílů stanovených především na následující oblasti: zaměstnanost, výzkum 13

14 STRATEGIE EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC (SSR) Zahrnuje EZFRF, EFRR, ESF, FS a ENRF a odráží Strategii EVROPA 2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které jsou řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů PARTNERSKÁ SMLOUVA Národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve společném nařízení EZFRV ROZVOJ VENKOVA/ZEMĚDĚLSTVÍ OSTATNÍ FONDY SPOLEČNÉHO RÁMCE EFRR, ESF, FS, ENRF Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin a inovace, změna klimatu a energie, vzdělávání a boj proti chudobě. 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů (včetně zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé), podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. K splnění uvedených cílů, kvantifikujících dopady aktivit zaměřených do oblastí stanovených prioritami bude nezbytné na úrovní EK, ale především všech člen ských států, realizovat celou řadu opatření pro jejich podporu. V souvislosti s tím, komise předložila sedm stěžejních iniciativ, které by měly podpořit dosahování pokroku v každém z prioritních témat: Inovace v Unii zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa. Mládež v pohybu posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh. Digitální program pro Evropu urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky. Evropa méně náročná na zdroje podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití 14

15 15 obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti. Průmyslová politika pro éru globalizace zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. Program pro nové dovednosti a pracovní místa modernizace pracovních trhů a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím mobility pracovních sil. Evropská platforma pro boj proti chudobě zajištění sociální a územní soudržnosti tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se zapojovat do společnosti. Národní cíle České republiky v rámci Strategie Evropa V návaznosti na hlavní cíle Strategie Evropa 2020, Integrované hlavní směry této strategie a jednotlivé identifikované překážky pro naplňování společně stanovených cílů stanovila vláda v roce 2010 specifické kvantifikované národní cíle, které v Národním programu reforem 2012 upravila do následující podoby: 1. V oblasti zaměstnanosti: 1a. zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku let na 75 %; 1b. zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 64 let) na 65 %; 1c. zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55 64 let) na 55 %; 1d. snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 24 let) o třetinu proti roku 2010; 1e. snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací(stupeň ISCED 0 2) o čtvrtinu proti roku V oblasti chudoby: 2a. udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou do roku 2020 oproti roku 2008; 2b. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou o osob. 3. V oblasti vzdělávání: 3a. nejvýše 5,5 % osob předčasně odcházejících ze vzdělávání; 3b. dosažení podílu 32 % osob ve věku let s terciárním vzděláním. 4. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí: 4a. snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o 30 %. 5. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací: 5a. veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úrovni 1 % HDP. Strategický přístup Hlavní myšlenkou budoucího programového období je tematická koncentrace intervencí na úzkou skupinu priorit od kterých se očekává, že přinesou výsledky pro naplňování Strategie EVROPA 2020 (tzv. tematické cíle). Pokud nebude členský stát schopen jednoznačně a přesně zdůvodnit zaměření a specifikaci národních intervencí z hlediska jejich příspěvku k tematickým cílům plně provázaných s cíli Strategie EVRO PA 2020, nebude je možné v budoucím období financovat. Stanovené tematické cíle také výrazně přispějí ke koncentraci plánovaných finančních prostředků na hlavní strategické oblasti. To je zajištěno určením minimálních podílů intervencí z jednotlivých fondů, jež je třeba investovat a prostřednictvím tematických cílů

16 prostřednictvím tematických cílů a investičních priorit, popř. priorit EU (pro EZFRV a ENRF). Poměr investic do tematických cílů či priorit se v různých kategoriích regionů liší. SPOLEČNÝ STRATEGICKÝ RÁMEC (SSR) Hlavní strategické zásady, jež usnadňují proces programování a odvětvové a územní koordinace zásahů Unie prostřednictví Evropských strukturálních a investičních fondů PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY TEMATICKÁ KONCENTRACE INTERVENCÍ TEMATICKÉ CÍLE ZAMĚŘENÍ TEMATICKÝCH CÍLŮ INVESTIČNÍ PRIORITY EFRR, ESF, PS PRIORITY UNIE EZFRV, ENRF OPERAČNÍ PROGRAMY EFRR, ESF, PS PROGRAM ROZVOJE VENKOVA EZRF OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ ENRF Opatření 1 Opatření 2 Opatření...N Opatření 1 Opatření 2 Opatření N a investičních priorit, popř. priorit EU (pro EZFRV a ENRF) realizovat. Poměr investic do tematických cílů či priorit se v různých kategoriích regionů liší. Dalšími stěžejními principy strategického přístupu je zaměření na výsledky a splnění vymezených podmínek (ex ante kondicionality) Celý systém programů i jednotlivé programy společného rámce musí být tvořeny na základě intervenční logiky (teorie změny) obsahující následující kroky: situační analýza, identifikace problémů a jejich příčin, výběr hlavní příčiny pro řešení, stanovení specifických cílů vymezení požadované změny, aktivity k dosažení stanoveného cíle, definice indikátorů: kontextové indikátory (vývoj socioekonomické situace v příslušném členském státě, regionu), indikátory výsledků (ukazatele s přímou vazbou na stanovené cíle, které prokáží a potvrdí, zda bylo dosaženo požadované změny. Zavedení konceptu ex ante kondicionalit 5, který v novém programovém období podmiňuje možnost čerpání podpory z evropských strukturálních a investičních fondů je novým prvkem strategického přístupu. V praxi to znamená to, že evropské 16

17 17 fondy se pro členské země otevřou teprve tehdy, když splní předem stanovené podmínky a implementují stanovené předpisy nejpozději do konce roku Jednotlivé členské země začlení kompletní přehled ex ante kondicionalit do Dohod o partnerství a v příslušných programech. Pro Českou republiku se jedná o velmi široký vějíř předpisů od přijetí a aplikace zákona o úřednících, přes transpozici směrnic o energetické účinnosti a právní úpravě odpadového hospodářství až po cenové regulativy některých komodit. Společný strategický rámec Společný strategický rámec je jednotným zdrojem zásad pro všechny fondy politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a rybářské politiky. V nastávajícím programovacím období byly všechny evropské strukturální a investiční fondy, které jsou hlavním nástrojem k realizaci politických cílů EU stanovených v Strategii EVROPA 2020, zahrnuty do tzv. Společného strategického rámce. Tento základní dokument poskytuje jednotné strategické zásady, jejichž cílem je dosáhnout jednotného přístupu k rozvoji za použití fondů ESI s přihlédnutím k hlavním územním problémům a specifickým celostátním, regionálním a místním podmínkám V zájmu podpory účinného zaměření na naplňování Strategie EVROPA 2020 je vymezeno jedenáct tematických cílů, které odpovídají prioritám strategie Unie a budou podporovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. V souladu se stanovenými tematickými cíly, nařízení o společném strategickém rámci určuje pravidla pro soustředění podpor na vymezená témata (zaměření tematických cílů), tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost výdajů. Účelem tohoto soustředění je věnovat zvláštní pozornost tomu, aby členské státy upřednostňovaly výdaje napomáhající růstu, včetně výdajů na vzdělávání, výzkum, inovace a ener getickou účinnost, a také výdaje usnadňující přístup malých a středních podniků k financování a zajišťující environmentální udržitelnost a řízení přírodních zdrojů a oblasti klimatu a aby modernizovaly veřejnou správu. Přihlédnou také k zachování či rozšíření rozsahu a účinnosti služeb zaměstnanosti a aktivních politik trhu práce s cílem bojovat s nezaměstnaností, se zaměřením na mládež, na řešení sociálních dopadů krize a na podporu začleňování do společnosti. Tematické cíle se dále promítají do investičních priorit (EFRR, ESF, FS) a priorit Unie (EZFRV a ENRF) jednotlivých fondů a jsou dále vyjádřeny v návrzích nařízení o EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF. Jednotlivé členské státy rozpracují stanovené priority do příslušných programů (Operační programy, Programy rozvoje venkova), které stanoví konkrétní kroky a postupy k realizaci investičních priorit a unijních priorit jednotlivých fondů společného strategického rámce. Úkolem programů je i zohlednění těch klíčových kroků, u nichž se očekává největší dopad na růst, počet pracovních míst a trvalou udržitelnost v konkrétním kontextu členského státu či regionu. Z hlediska územní dimenze je důležitou zásadou jednotný přístup k územnímu rozvoji. Členské státy zajistí, aby výběr tematických cílů a investičních priorit a priorit Unie integrovaným způsobem řešil potřeby rozvoje a územní problémy v souladu s analýzou uvedenou v oddíle 6.4. Členské státy se vynasnaží co nejvíce využít možností k zajištění koordinovaného a jednotného využívání evropských fondů ESI. Podpora integrovaných přístupů Členské státy v případě potřeby kombinují fondy ESI na místní, regionální a celostátní úrovni do integrovaných balíčků uzpůsobených na míru tak, aby vyhovovaly specifickým územním problémům a pomohly dosažení cílů stanovených v dohodě o partnerství a programech.

18 To lze provést pomocí integrovaných územních investic, integrovaných operací, společných akčních plánů a komunitně vedeného místního rozvoje. V zájmu dosažení jednotného používání tematických cílů lze spojit financování z různých prioritních os nebo operačních programů podporovaných z ESF, EFRR a Fondu soudržnosti v rámci integrovaných územních investic. Opatření prováděná v rámci integrovaných územních investic lze doplnit finanční podporou z programů v rámci EZFRV nebo ENRF. V souladu s příslušnými ustanoveními pravidel pro daný fond se může, s cílem zvýšit dopad a účinnost tematicky provázaného jednotného přístupu, prioritní osa týkat více než jedné kategorie regionů, může v rámci jednoho tematického cíle slučovat jednu nebo několik doplňujících se investičních priorit z EFRR, Fondu soudržnosti a ESF a v řádně odůvodněných případech slučovat jednu nebo několik doplňujících se investičních priorit z různých tematických cílů za účelem dosáhnout jejich maximálního přispění k těmto prioritním osám. Členské státy budou v souladu se svým institucionálním a právním rámcem a v souladu se zásadami Komunitně vedeného místního rozvoje podporovat rozvoj místních a subregionálních přístupů. Komunitně vedený místní rozvoj je prováděn v rámci strategického přístupu, aby se zajistilo, že se při vymezení místních potřeb zdola nahoru zohlední priority stanovené na vyšších úrovních. Členské státy proto stanoví svůj přístup ke komunitně vedenému místnímu rozvoji v EZFRV, případně v EFRR, ESF nebo ENRF a v dohodách o partnerství uvedou hlavní problémy, jimž je třeba se v této oblasti věnovat, hlavní cíle a priority komunitně vedeného místního rozvoje, druhy území, jichž se týká, jakou úlohu budou mít místní akční skupiny při provádění strategií a jakou roli by měl mít EZFRV, případně EFRR, ESF nebo ENRF při provádění strategií komunitně vedeného místního rozvoje na různých typech území, jako je venkovské, městské a pobřežní území a odpovídající mechanismy koordinace. Evropské strukturální a investiční fondy Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) sledují vzájemně se doplňující cíle a na jejich řízení se podílí členské státy i Komise. Zmíněné fondy jsou hlavním zdrojem investic na úrovni Evropské unie, které mají členským státům v souladu s cíly strategie Evropa 2020 pomoci při obnově a zvýšení růstu a zajištění dostatku pracovních míst se současným zajištěním trvale udržitelného rozvoje. EFRD bude přispívat všem tematickým cílům a zaměří se na investiční oblasti, jež jsou spjaty s prostředím fungování firem (infrastruktura, služby a podpora podnikatelským subjektům, inovace, ICT a výzkum). Dále bude v určitých oblastech přispívat i ve sféře poskytování služeb občanům (energetika, on line služby, vzdělávání, zdravotnictví, sociální výzkumná infrastruktura, dostupnost, kvalita životního prostředí). Fond soudržnosti se zaměří na zlepšování stavu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj a TEN T. Ve fondu ESF budou programy tvořeny podle čtyř tematických cílů: zaměstnanost a mobilita pracovních sil, vzdělání, dovednosti a celoživotní vzdělávání, podpora sociální začleněnosti a boj proti chudobě a budování administrativní kapacity. Činnost ESF bude ovšem přispívat i k naplňování dalších tematických cílů. 18

19 Šest priorit EZFRV se soustředí na energický, trvale udržitelný a inkluzivní rozvoj v sektoru zemědělství, potravinářství a lesnictví, jakož i na rozvoj venkova jako takového. Tyto priority pokrývají oblast přenosu znalostí a inovací, konkurenceschopnosti zemědělství, hospodaření s přírodními zdroji, změny klimatu a inkluzivního rozvoje venkova. Priority ENRF se v souladu s reformou společné rybářské politiky zaměří na životaschopnost a konkurenceschopnost rybářství a akvakultury, jakož i na podporu jejich trvalé udržitelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. ENRF bude podporovat sociální soudržnost a tvorbu pracovních míst v oblastech, které jsou na rybolovu závislé, a to zejména diverzifikací do ostatních námořních sektorů a kroky v oblasti integrované námořní politiky. Tematické cíle ESIF, investiční priority a priority EU, tematické zaměření Tematické cíle evropských strukturálních a investičních fondů 1. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2. zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií; 3. zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF); 4. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5. podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; 6. zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů; 7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8. podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil; 9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci; 10. investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; 11. posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 19

20 Investiční priority a priority Unie Tematické cíle se promítají do konkrétních priorit každého fondu ESI, které jsou stanoveny v pravidlech pro daný fond. Pro EFRR, ESF a FS: Investiční priority Pro EZFRV a ENRF: Priority Unie Investiční priority: Evropský fond regionálního rozvoje 1. posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací: 2. zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT: 3. zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků: 4. podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích: 5. podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení: 6. zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů:cs L 347/294 Úřední věstník Evropské unie 7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách: 8. podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil: 9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a veškeré diskriminaci: 10. investicemi do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu; 11. zvyšováním institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšováním účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy. Cíl Evropská územní spolupráce Vedle těchto investičních priorit může ERRF podpořit i následující investiční priority v rámci tematických cílů určených pro každou složku Evropské územní spolupráce: a) v rámci přeshraniční spolupráce: podporu udržitelných a kvalitních pracovních míst a podporu mobility pracovních sil, sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci: přeshraniční podporou rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a integrace komunit. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení, posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy b) v rámci nadnárodní spolupráce: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: rozvojem a koordinací strategií pro makroregiony a přímořské oblasti. c) v rámci meziregionální spolupráce: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: šířením osvědčených postupů a odborných znalostí a využitím výsledků výměny zkušeností 20

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více