STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada"

Transkript

1 HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2011 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček krajský statistik SSU vrchní komisař

2 Obsah: Definice vybraných pojmů Základní údaje vztažené k Jihočeskému kraji... 6 Celkový přehled událostí za rok Přehled závažných požárů za rok Územní odbor České Budějovice... 8 Územní odbor Český Krumlov... 8 Územní odbor Prachatice... 8 Územní odbor Tábor... 9 Územní odbor Písek... 9 Územní odbor Jindřichův Hradec... 9 Územní odbor Strakonice Přehled ostatních závažných událostí za rok Územní odbor České Budějovice Územní odbor Český Krumlov Územní odbor Jindřichův Hradec Územní odbor Písek Územní odbor Prachatice Územní odbor Strakonice Územní odbor Tábor Události v Jihočeském kraji v roce 2011, srovnání s rokem Události poměr jednotlivých typů Dopravní nehody poměr jednotlivých typů Únik nebezpečné chemické látky poměr jednotlivých typů Technická havárie poměr jednotlivých typů Události na území JčK Požáry na území JčK Dopravní nehody na území JčK Technické havárie na území JčK Poměr požárů, TH a DN na území JčK Plané poplachy na území JčK Počet událostí vzhledem k měsíci v roce Počet událostí vzhledem k měsíci v roce Přehled událostí v obcích podle obyvatel Celkem evakuováno, zraněno, usmrceno a zachráněno osob Informace o jednotkách PO Počty zásahů podle kategorie JPO Činnost jednotky v závislosti na typu události Spolupráce u zásahu Srovnání celkového počtu spolupráce u zásahů

3 Podíl jednotlivých územních odborů HZS JčK na celkovém počtu událostí v roce 2010 a srovnání s léty 2009 a Srovnání celkového počtu událostí na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Srovnání celkového počtu požárů na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Srovnání celkového počtu DN na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Srovnání celkového počtu TH na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Počet zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje Srovnání celkového počtu zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje Přehled počtu událostí podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů všech událostí podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů dopravních nehod podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů technických havárií podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů požárů podle obcí s rozšířenou působností Základní údaje technických zásazích Základní údaje o požárech Porovnání základních údajů o požárech s rokem Počet požárů Požárnost v rámci kraje za posledních 5 let Srovnání požárnosti na území kraje Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let České Budějovice Srovnání požárnosti na UO České Budějovice Český Krumlov Srovnání požárnosti na UO Český Krumlov Jindřichův Hradec Srovnání požárnosti na UO Jindřichův Hradec Písek Srovnání požárnosti na UO Písek Prachatice Srovnání požárnosti na UO Prachatice Strakonice Srovnání požárnosti na UO Strakonice Tábor Srovnání požárnosti na UO Tábor Požáry podle příčiny vzniku Přehled událostí v obcích podle typu Celkový přehled výjezdů jednotek PO

4 Definice vybraných pojmů. Událost veškeré požáry, dopravní nehody, technické havárie, úniky nebezpečné chemické látky, radiační havárie a nehody, ostatní mimořádné události a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO a složek integrovaného záchranného systému. Zásah činnost jednotky PO a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne. Požárem se rozumí událost definovaná v 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Dopravní nehoda (DN) zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Živelní pohroma (ŽP) zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. Do této kategorie se zatřiďují zejména události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru. Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů, případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle 2 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Technická havárie (TH) zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů. Radiační havárie a nehoda zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz 2 zákona č. 18/1997 Sb. a 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.). Ostatní mimořádná událost zásah u jiné události, např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. Planý poplach (PP) činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila. 4

5 Přímá škoda je hmotná újma na majetku, vzniklá působením ohně, vysoké teploty požáru, kouře, vodou nebo jinými hasivy. Vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Eviduje se bez ohledu na způsob jejího uhrazení, náklady spojené s likvidací požářiště se do přímých škod nezahrnují. Uchráněné hodnoty (UH) uchráněné hodnoty hasebním zásahem jsou rozdílem mezi hodnotou objektu a majetku napadeného požárem a vzniklou přímou škodou. Usmrcené osoby za úmrtí je považováno úmrtí do 24 hodin od vzniku či ohlášení události. Usmrcená osoba při požáru - i ta, která zemřela do 30 dnů od vzniku požáru, nastala-li smrt podle lékařského posudku následkem zranění při požáru (je-li možno tento údaj zjistit). Zraněné osoby za zranění je považováno i ošetření na místě, vyšetření lékařem, pozorování zdravotního stavu. Zranění v souvislosti s požárem jestliže toto poškození zdraví nemělo za následek smrt ihned nebo do 30 dnů od vzniku požáru. Zachráněné osoby osoby, které pomocí záchranáře. v souvislosti s událostí opustily objekt s nezbytnou Evakuované osoby osoby, které v souvislosti s událostí opustily na základě informace o hrozícím nebezpečí na pokyn objekt. HZS JčK Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. HZSP Hasičský záchranný sbor podniku. JSDHO, JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 5

6 Základní údaje vztažené k Jihočeskému kraji Za období od do bylo na operační střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nahlášeno celkem 6629 událostí. Každých 79 minut vznikla 1 událost, kterou museli hasiči v Jihočeském kraji vyřešit. Počet volání na tísňové linky v Jihočeském kraji byl za rok 2011 celkem hovorů. Z tohoto počtu bylo založeno datových vět, a to 4726 pro HZS, 4069 pro PČR a 4465 pro ZZS) V roce 2011 došlo na území Jihočeského kraje k drobnému nárůstu počtu požárů oproti roku 2010, a to z počtu 1002 na 1093 požárů. Tyto požáry způsobily přímou hmotnou škodu ve výši Kč. Téměř každých 8,4 hodin vznikl na území Jihočeského kraje jeden požár. Nejčastější příčinou vzniku došetřovaných požáru byla nedbalost osob a technické závady. 159 požárů z nedbalosti, 157 požárů vlivem technické závady. Při požárech z nedbalosti byla způsobena přímá škoda ve výši Kč. Tento počet požárů (159) tvoří 14,55% z celkového počtu požárů a bylo při nich zraněno 34 osob a 2 osoby usmrceny. Při požárech vlivem technické závady vznikla přímá škoda ve výši Kč. Tento počet požárů (157) tvoří 14,36% z celkového počtu požárů a bylo při nich zraněno 9 osob a 1 osoba usmrcena. Celkem bylo při požárech usmrceno 12 osob a 77 osob bylo zraněno. Nejvíce požárů bylo evidováno v okrese České Budějovice 322 požárů, což je 29.46% z celkového počtu požárů za rok Nejméně požárů bylo evidováno v okrese Strakonice 101 požárů, což je 9.24% z celkového počtu požárů za rok Včasnými a účinnými hasebními zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech byly na majetku uchráněny hodnoty v celkové výši Kč. Hodnoty uchráněné při technických zásazích, zejména při únicích ropných a jiných chemických produktů jsou značné a nejsou z důvodu obtížného vyčíslení ve výše uvedeném údaji zahrnuty. Nejčastějším typem událostí jsou technické havárie. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu těchto událostí oproti roku 2010 z počtu 4145 na Počet dopravních nehod s účastí jednotek HZS JčK bylo za rok 2011 zaznamenáno V tomto případě se ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo těchto událostí zaznamenáno 1215, o poklesu hovořit nedá. Při svých zásazích se hasiči setkali se 154 usmrcenými a 923 zraněnými osobami, které museli v mnoha případech vyprošťovat, nebo poskytovat zraněným předlékařskou první pomoc. Při všech zásazích jednotek požární ochrany bylo bezprostředně zachráněno 640 osob a 388 osob bylo evakuováno. Počet planých poplachů také zaznamenal mírný pokles oproti roku 2010 ( PP, ). Jsou to převážně události na základě hlášení elektronické požární signalizace či zneužití jednotek, převážně hrajícími si dětmi a mládeží. 6

7 Celkový přehled událostí za rok 2011 Typ události počet tj. v % Požár (P) ,49 uchráněno (tis. Kč) požár , ,00 Požár bez účasti JPO 47 0, ,00 Dopravní nehoda (DN) ,4 Dopravní nehoda silniční ,03 0 Dopravní nehoda silniční hromadná 9 0,14 0 Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 69 1,04 0 Dopravní nehoda letecká 3 0,05 0 Dopravní nehoda - ostatní 9 0,14 0 Živelní pohroma (ŽP) Převažující povodeň, záplava, déšť Převažující sníh, námrazy Převažující větrná smršť Sesuv půdy Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení) Únik nebezpečné chemické látky (UNL) 263 3,97 Únik plynu/aerosolu 16 0,24 0 Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 7 0,11 0 Únik ropných produktů 234 3,53 0 Únik pevné látky Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně 6 0,09 0 jiné než chemické) Technická havárie (TH) ,09 Technická havárie 2 0,03 0 Technická pomoc ,71 0 Technologická pomoc 92 1,39 0 Ostatní pomoc 329 4,96 0 Radiační havárie a nehoda (RHN) Radiační havárie a nehoda Ostatní mimořádné události (OMU) Ostatní mimořádné události (epidemie, 1 0,02 0 nákazy,a jiné) Planý poplach (PP) Planý poplach 467 7,04 0 Celkem ,00 7

8 Přehled závažných požárů za rok 2011 Územní odbor České Budějovice :19 hod. Požár budovy skladu palet s fotovoltaickou elektrárnou na střeše objektu v obci Litvínovice. Vznikla škoda Kč. UH Kč. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada na technologii solární elektrárny. Společně s jednotkami HZS JčK zasahovaly jednotky SDH obcí Litvínovice, Hrdějovice, Dubné, Hluboká nad Vltavou, Žabovřesky, Zliv, Šindlovy Dvory a Mokré. Územní odbor Český Krumlov :21 hod. Požár restaurace U Zelené Ratolesti v Českém Krumlově. Požár likvidovaly jednotky HZS JčK PS Český Krumlov, PS Křemže, JSDHO Český Krumlov a JSDHO Větřní. Škoda Kč. UH Kč. Při požáru byla zraněna 1 osoba (nadýchala se zplodin hoření). Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. Byly stanoveny dvě vyšetřovací verze: Nedbalostní jednání kouření a technická závada na elektroinstalaci nebo elektrickém zařízení. Územní odbor Prachatice :38 hod. Požár penzionu v rekonstrukci v obci Hliniště č.p. 28. Vzniklá škoda je Kč a UH Kč. Příčina požáru je v šetření Policie ČR. Zasahovala jednotka HZS JčK PS Vimperk a jednotky SDHO Strážný, Volary a Lenora. U požáru nebyl nikdo zraněn. 8

9 Územní odbor Tábor :59 hod. Požár fermentoru biopolynové stanice v areálu společnosti Pigmal Malšice a.s. v Malšicích. Vzniklá škoda Kč, uchráněno 0 Kč. Požár likvidovaly jednotky požární ochrany HZS JčK PS Tábor a JPO SDH obce Malšice. Příčinou vzniku požáru byl blesk :11 hod. Požár pily, truhlárny a skladu řeziva, Planá nad Lužnicí Lhota Samoty. Předběžná škoda Kč. UH Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření Policie České republiky. Požár likvidovala jednotka požární ochrany HZS JčK PS Tábor a JPO SDH města Tábora, Plané nad Lužnicí a Chýnova. Územní odbor Písek :57 hod. Požár objektu se sklady a garážemi v obci Oldřichov 23. Vzniklá škoda Kč. UH Kč. Příčinou vzniku požáru bylo nesprávné umístění ocelového kouřovodu. Požár byl likvidován jednotkou HZS JčK PS Písek ve spolupráci s jednotkami SDH Písek, Kestřany, Oldřichov a Zátaví. K úmrtí nedošlo, zraněny byl dvě osoby. Územní odbor Jindřichův Hradec :16 hod. Požár novostavby rod. domu u obce J. Hradec v k.ú. Dolní Pěna.. Vzniklá škoda Kč. UH Kč. Příčina požáru je v šetření PČR. 9

10 :32 hod. Požár v motorovém prostoru OA BMW následkem doprav. nehody s Renault Trafic na silnici Stará Hlína Třeboň. Následkem DN 1 osoba usmrcena, 4 zraněny :05 hod. Požár objektu starého pivovaru v obci Jindřichův Hradec. Vzniklá škoda Kč. UH Kč. Požár byl likvidován jednotkou HZS JčK PS Jindřichův Hradec a Dačice ve spolupráci s JSDHO Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Nová Včelnice, Kunžak a Lodhéřov. Příčina vzniku požáru je v šetření PČR. Územní odbor Strakonice :20 hod. Požár rodinného domu v obci Libějovické Svobodné Hory. Přímá škoda Kč, UH Kč. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatele domu při manipulaci s otevřeným ohněm v půdním prostoru objektu RD. Požár likvidovaly 4 jednotky PO : HZS Jčk PS Vodňany, JSDH Vodňany, JSDH Vodňany-Pražák, JSDH Bavorov. 10

11 Přehled ostatních závažných událostí za rok 2011 Územní odbor České Budějovice :38 hod. Hromadná dopravní nehoda v obci Kamenný újezd. Srážka 4 osobních automobilů na silnici E55. Zásah ve spolupráci s PČR a ZZS. Při nehodě bylo 5 osob zraněno a 1 osoba usmrcena :13 hod. Dopravní nehoda železniční v Č. Budějovicích. Jednotka vyjela na odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu s vlakem. Při zásahu bylo evakuováno 30 osob a 1 osoba usmrcena :21 hod. Dopravní nehoda železniční v Č. Budějovicích. Jednotka vyjela na odstranění následků dopravní nehody, při které byla sražena osoba vlakem. Při nehodě 1 osoba usmrcena. Územní odbor Český Krumlov :51 hod. Likvidace úniku plynu z plynové přípojky poškozené zemním strojem při provádění zemních prací v obci Kaplice. Zásah ve spolupráci s PČR a Plynárenskou pohotovostní službou. Bylo evakuováno 25 osob :06 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Chvalšiny. Zasahovalo 8 hasičů ve spolupráci s PČR, ZZS. Vyproštění usmrcených osob, oživování, likvidace následků nehody Při nehodě byly usmrceny 3 osoby. 11

12 :18 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Dolní Dvořiště - Rybník. Autobus s rakouskou SPZ projel pod nízkým železničním viaduktem, přičemž došlo k odtržení střechy autobusu. Zranění: 3 těžce, 9 středně těžce a 10 lehce z celkem 44 cestujících :03 hod. Vyhledávání pohřešovaných osob ve vodní nádrži Lipno ve spolupráci s PČR. Při události zasahovalo 19 hasičů ze 4 jednotek PO byla nalezena 2 těla pohřešovaných osob. Územní odbor Jindřichův Hradec :55 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Dolní Lhota. Srážka osobního a nákladního automobilu. Zasahovalo 18 hasičů ve spolupráci s PČR, ZZS a odborem životního prostření. Při nehodě 1 osoba zraněna a 2 osoba usmrcena :54 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Nová Včelnice. Čelní srážka dvou osobních automobilů. Při nehodě zraněno 5 osob. Zásah byl ve spolupráci s PČR a ZZS. Územní odbor Písek :42 hod. Evakuace vodou ohroženého dětského tábora v obci Bernartice. Zasahovalo 10 hasičů. Při zásahu bylo evakuováno 45 osob (převážně děti do 15ti let) :09 hod. Dopravní nehoda silniční hromadná v obci Písek - Semice. Ve spolupráci s PČR a ZZS zasahovalo 5 hasičů, kteří vyprostili 5 zraněných a 1 usmrcenou osobu z 5ti havarovaných vozidel. 12

13 Územní odbor Prachatice :38 hod. Únik ropných produktů z nádrže nákladního automobilu DAF v obci Prachatice Libínské Sedlo. Jednalo se o únik 200l motorové nafty. Zásah ve spolupráci s odborem životního prostředí :38 hod. Únik ropných produktů v obci Prachatice. Jednotka vyjela na likvidaci úniku oleje z trafostanice. Při nehodě došlo k úniku 300l oleje. Zásah ve spolupráci s odborem životního prostředí a PČR. Územní odbor Strakonice :25 hod. Dopravní nehoda železniční v obci Vodňany. Srážka osobního vlaku s nákladním vozidlem a lokomotivou s obslužným vagonem. Usmrceno osob: 1. Zraněno osob: 10. Dopravní nehodu likvidovaly jednotky: ÚO a stanice Strakonice, ČD Plzeň, PS Vodňany, HZSP SŽDC České Budějovice, JSDH Vodňany. Územní odbor Tábor :30 hod. Dopravní nehoda železniční v obci Veselí nad Lužnicí - Horusice. Stážka osobního automobilu s vlakem Ve spolupráci s PČR a ZZS zasahovalo 10 hasičů. Při zásahu bylo evakuováno 36 osob. Při nehodě 1 osoba usmrcena :38 hod. Asistence a evakuace osob při ohlášené bombě na pobočce Krajského úřadu v Táboře. Ve spolupráci s PČR bylo evakuováno 43 osob. 13

14 Události v Jihočeském kraji v roce 2011, srovnání s rokem % Typ události počet počet uchráněno uchráněno (tis. Kč) (tis. Kč) Požár (P) požár , , ,00 Požár bez účasti JPO , , ,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční , Dopravní nehoda silniční hromadná Dopravní nehoda železniční Dopravní nehoda letecká Dopravní nehoda - ostatní Živelní pohroma (ŽP) Převažující povodeň, záplava, déšť Převažující sníh, námrazy Převažující větrná smršť Sesuv půdy Živelní pohroma - ostatní Únik nebezpečné chemické látky (UNL) Únik plynu/aerosolu Únik kapaliny (mimo ropných produktů) Únik ropných produktů , Únik pevné látky Únik nebezpečné chem. látky - ostatní Technická havárie (TH) Technická havárie Technická pomoc , Technologická pomoc , ,00 Ostatní pomoc , Ostatní mimořádné události (OMU) Ostatní mimořádné události Planý poplach (PP) Planý poplach , Celkem , , ,00 14

15 Události poměr jednotlivých typů Dopravní nehody poměr jednotlivých typů 15

16 Únik nebezpečné chemické látky poměr jednotlivých typů Technická havárie poměr jednotlivých typů 16

17 Události na území JčK 17

18 Požáry na území JčK 18

19 Dopravní nehody na území JčK 19

20 Technické havárie na území JčK 20

21 Poměr požárů, TH a DN na území JčK 21

22 Plané poplachy na území JčK 22

23 Počet událostí vzhledem k měsíci v roce Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Počet událostí vzhledem k měsíci v roce 23

24 Přehled událostí v obcích podle obyvatel Počet obyvatel v obci ( OD - DO) Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Neurčené obce Obce s neurčeným počtem obyvatel CELKEM Celkem evakuováno, zraněno, usmrceno a zachráněno osob (Vzhledem ke všem typům událostí) Usmrcených osob Zraněných osob Zraněných prof. hasičů Zraněných dobr. hasičů Evakuované osoby Zachráněné osoby České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem

25 Informace o jednotkách PO Celkem událostí, kde jednotka byla z toho z jiných krajů 23 - z toho z jiných států 2 Celkem hasičů Průměrný počet hasičů na zásah 4,09 Průměrná vzdálenost k zásahu (km) 8,81 Celkem zásahů samostatných 5746 Průměrná doba zaneprázdnění jedn. u zásahu (min) 104,62 Průměrná doba jednotky na místě zásahu (min) 73,96 Celkem výjezdů bez zásahu 132 Počet zásahů nad 10 km 1996 Počet událostí, kdy se dostavila místní z toho místní je první z toho místní nemohla zasahovat 15 - z toho místní nezasahovala první 219 Místní nepovolána 41 Místní, ač povolána, se nedostavila 12 Místní jednotka není 0 Celkem použití ochranných prostředků 68 Celkem zásahů se vzduchovými dýchacími přístroji

26 Počty zásahů podle kategorie JPO Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem % Počet událostí s vícenásobným zásahem Počet zásahů všech jednotek PO Počet vícenásobných zásahů zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek HZS s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek SDH obcí s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek HZS podniků s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek SDH podniků zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek ostatních zasahujících hasičů

27 Činnost jednotky v závislosti na typu události Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Požární asistence Asistence při vyhled./likvid.nástr. syst Průzkum Jednotka nezasahovala (odvolána při cestě) Použití hasicích přístrojů Použití jednoduchých hasicích prostředků Použití vody dodávané proudem D - počet proudů Použití vody dodávané proudem C - počet proudů Použití vody dodávané proudem B - počet proudů Použití vody z otočné proudnice - počet Použití vysokotlaké vody - počet proudů Použití pěny střední - počet proudů Použití pěny těžké - počet proudů Použití smáčedla Použití inertních plynů z mobilní techniky Hašení zvláštními technickými prostředky a hasivy Čerpání a odčerpávání vody Dálková doprava vody hadicemi Dálková doprava vody kyvadlová Doplňování vody Chlazení Odvětrání prostorů přirozené Odvětrání prostorů nucené Izolace, separace látek Neutralizace Ředění Přečerpávání látky Ohraničení, zahrazení uniklé látky Jímání, sběr uniklé látky (mimo rop. produktů) Zjišťování druhu uniklé látky Odběry vzorků Měření koncentrace plynů Zajištění místa nehody Odstraňování následků dopravní nehody Řízení provozu na komunikacích Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů Odstraňování úniků rop. Látek Protipožární opatření Ochrana okolí Osvětlení místa zásahu

28 Práce na vodě Práce ve vodě a pod vodou Obsluha nebezpečného zařízení Provizorní oprava Rozebírání konstrukcí Uzavírání vody, plynu, elektřiny Vnikání do uzavřeného prostoru Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou Vyhledávání osob Vyhledávání, záchrana osob z vody Vyprošťování osob z hloubek Vyprošťování osob z výšek Vyprošťování osob z havarovaných vozidel Vyprošťování z výtahu Vyprošťování ze zhroucených staveb Transport pacienta Záchrana osob (jiná) Předlékařská pomoc Spolupráce při ošetřování pacienta Vyprošťování předmětů Odchyt zvířat vč. vyhledávání Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu Evakuace osob objektová Evakuace předmětů Evakuace zvířat a záchrana zvířat Označování nebezpečných oblastí Dekontaminace osob vč. hasičů Dekontaminace techniky a prostř Doprava pitné vody, potravin Výdej a rozděl. pitné vody, potravin Poskytnutí technických prostředků složkám IZS Týlové práce Monitoring vodního toku Čekání na speciální služby Pořizování foto,video Záloha na místě události Pohotovost na vlastní stanici Záloha na stanici Jiné

29 Spolupráce u zásahu Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Policie ČR Zdravotnická záchranná služba JSDH obcí Armáda ČR - voj. záchran. útvary Armáda ČR - jiné Obecní policie Hygienická služba Báňská záchranná služba Občanská sdružení v IZS Pohotovostní služba el. rozvod. závodů Plynárenská pohotovostní služba Vodárenská pohotovostní služba Teplárenská pohotovostní služba Státní úřad pro jader. bezpečnost Ostatní ústřední orgány státní správy Firmy sdružené pod TRINS Obecní zastupitelstvo Ostatní územní orgány státní správy Podniky, firmy Místní služby Česká inspekce životního prostředí Ostatní subjekty(název) Srovnání celkového počtu spolupráce u zásahů 29

30 Podíl jednotlivých územních odborů HZS JčK na celkovém počtu událostí v roce 2010 a srovnání s léty 2009 a Č.Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Požár DN ŽP INL TH OMU, PP Celkem Č.Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Požár DN ŽP INL TH OMU, PP Celkem Č.Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Požár DN ŽP INL TH OMU, PP Celkem Srovnání celkového počtu událostí na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a

31 Srovnání celkového počtu požárů na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 Srovnání celkového počtu DN na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a

32 Srovnání celkového počtu TH na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 Počet zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje Stanice Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem České Budějovice Suché Vrbné Trhové Sviny Týn nad Vltavou Český Krumlov Kaplice Křemže Frymburk Jindřichův Hradec Dačice Třeboň Písek Milevsko Prachatice Vimperk Strakonice Blatná Vodňany Tábor Soběslav Celkem

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2012 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Mgr. Eduard Šimeček krajský statistik

Více

*KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A. o souladu. Castor fiber) 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh. (Castor fiber) , v. a) v souladu se 992

*KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A. o souladu. Castor fiber) 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh. (Castor fiber) , v. a) v souladu se 992 *KUCBX00HL75A* KUCBX00HL75A KUJCK 42688/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 Mgr. Petr Lhotka telefon: 386 720 802 s o souladu Castor fiber) a 1/2015 pod sp. zn. OZZL 67458/2014/pelh

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2011 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 211 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA

Více

Graf č. 1: Struktura půdy Jihočeského kraje

Graf č. 1: Struktura půdy Jihočeského kraje Graf č. 1: Struktura půdy Jihočeského kraje 1,0% 8,1% 31,7% 37,4% 4,3% 16,0% 1,5% Orná půda Trvalé travnaté porosty Lesní pozemky Ostatní plochy Zahrady a ovocné sady Vodní plochy Zastavěné plochy a nádvoří

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 27. září Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2013 Praha 27. září Rozhodnutí *MVCRX01MRU8L* MVCRX01MRU8L prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech č.j. HSCB-143/PRE-Ši-2003 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ rok: Zpracoval: kpt. Šimeček Pavel vedoucí oddělení ZPP HZS Jihočeského kraje

Více

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0

Podm. schválené z navýšené částky 1 Albrechtice n. Výměna vrat u hasičské zbrojnice Albrechtice nad Vltavou 63 630 0 Příloha usnesení č. 240/2008/ZK Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválené v Grantovém programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2008 Investiční projekty Poř. / žadatel

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro obce jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele

Více

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11

V termínech 4.3, 2.4, 30.4, 3.6, 1.7, 29.7, 26.8, 23.9, 21.10, 19.11 Rozvozový plán - trasa č.1 Spálené Poříčí u Jednoty 08:30 Mirošov - u MěÚ 09:00 Hrádek u Rokycan - u MěÚ 09:15 Kamenný Újezd - u OÚ 09:30 Dobřív - u Jednoty 09:45 Strašice - u prodejny 10:00 Cheznovice

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

STATISTICKÁ ROČENKA. Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2010 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček Krajský statistik SSU

Více

Dopravce. České dráhy, a. s.

Dopravce. České dráhy, a. s. Seznam autobusových linek a přehled územní platnosti na železnici karty JIKORD plus. Trať / Linka Dopravce Trasa linky České dráhy, a. s. Územní rozsah platnosti 190 Plzeň - České Budějovice Nepomuk České

Více

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ Restituční oddělení Biskupská 4 370 01 České Budějovice tel.: 380 420 358 e-mail: restituce@bcb.cz Výzvy oprávněných osob ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 2 Výzva SPÚ - ŘKF Albrechtice

Více

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech Č.j. HSCB-183/PRE-2007 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní

Více

Zásahy jednotek a rozbor požárnosti v roce 2011

Zásahy jednotek a rozbor požárnosti v roce 2011 Zásahy jednotek a rozbor požárnosti v roce 2011 Základní údaje o požárech Počet požárů CELKEM 137 Požáry se škodou méně než 10.000 Kč 87 Požáry se škodou 10.000 250.000 Kč 39 Požáry se škodou 250.100 999.999

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 3, rok 2006. Obsah:

Věstník Jihočeského kraje, částka 3, rok 2006. Obsah: VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 3 Rozesláno dne 30. 3. 2006 Rok 2006 Obsah: 1. Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2006 o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje strana 1 ROZHODNUTÍ

Více

Návrh hodnotící komise Obec Kájov Nákup vozidla pro SDH ,00 Kč 0,00 Kč 70

Návrh hodnotící komise Obec Kájov Nákup vozidla pro SDH ,00 Kč 0,00 Kč 70 Grant na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS, Opatření č. 1 - Investiční dotace Č.t. ZK 298/2007 Příloha č. 1A 01-001 Obec Kájov Nákup vozidla pro SDH 595 000,00 Kč 0,00 Kč 70 01-002 Obecní

Více

Tabulka hodnocení - GP 027 Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov

Tabulka hodnocení - GP 027 Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov Podopatření 01: Rekonstrukce a modenizace budov v souvislosti s rozšířením stávajících kapacit mateřských škol (investiční) Reg. č. Žadatel Název projektu Požadovaná částka Finanční návrh Hodnotící komise

Více

Celkové výsledky soutěže Jihočeský okresní odpadový přebor 2016 okres České Budějovice

Celkové výsledky soutěže Jihočeský okresní odpadový přebor 2016 okres České Budějovice Celkové výsledky soutěže Jihočeský okresní odpadový přebor 2016 okres České Budějovice 1 Obec Boršov nad Vltavou 40/0159 60,56 75,16 81,27 98,80 315,79 2 Obec Horní Kněžeklady 40/0211 54,00 53,26 70,29

Více

Výsledky za III. Q 2016 v soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor 2016 okres České Budějovice

Výsledky za III. Q 2016 v soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor 2016 okres České Budějovice Výsledky za III. Q 2016 v soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor 2016 okres České Budějovice Pořadí v Celkem bodů Obec / Městys / Město EČ 1 Obec Boršov nad Vltavou 40/0159 98,80 2 Obec Horní Kněžeklady

Více

Odborná příprava velitelů. Odborná příprava strojníků

Odborná příprava velitelů. Odborná příprava strojníků Zastupitelstvem kraje schválené rozdělení neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR na rok 2012 na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Albrechtice nad ltavou PI III 720 480 2.880

Více

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech

ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech č.j. HSCB-122/PRE-SMO-2004 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ rok: Zpracoval: npor. Smolík Josef komisař požární ochrany HZS Jihočeského kraje

Více

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2007

1.LEDNA 31.PROSINCE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje rok 2007 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje za období : 1.LEDNA 31.PROSINCE 27 Export dat: 16. ledna 28 Zpracoval: por. Ing. Miroslav

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ hejtman Mgr.Jiří Zimola U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 493, 492 fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, V Českých Budějovicích

Více

Jihočeský kraj Okres České Budějovice

Jihočeský kraj Okres České Budějovice Okres Adamov k.ú. Adamov ÚPN SÚ MěÚ Bečice k.ú. Bečice ÚPO Borek k.ú. Borek ÚPO Borovany ÚPN SÚ MěÚ u Borovan Borovany Borovany, Vrcov, Radostice u Trocnova Borovnice k.ú. Borovnice Boršov všechna k.ú.

Více

Výsledky soutěže obcí Jihočeši třídí odpady 2016 za III. Q 2016 obce, městyse a města do 499 obyvatel

Výsledky soutěže obcí Jihočeši třídí odpady 2016 za III. Q 2016 obce, městyse a města do 499 obyvatel Výsledky soutěže obcí Jihočeši třídí odpady 2016 za III. Q 2016 obce, městyse a města do 499 obyvatel Základní kategorie BODY: Ostatní kategorie BODY: Pořadí v III. Q 2016 OBEC EČ Celkem PAP+NP+PLA+SKT

Více

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů *KUCBX00LI6CP* KUCBX00LI6CP O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 143379/2016/OZZL Sp.zn.: OZZL 135497/2016/pedo SO 2 datum: 31.10. 2016 vyřizuje:

Více

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49.

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49. neděle čtvrtek pátek sobota neděle Č. Budějovice - město ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ http://mapy.cz/zakladni?x=14.5050608&y=48.9671136&z=17&source=coor&id=14.5050608%2c48.9671136 farní Sv.Cyrila a Metoděje

Více

ZPRÁVA O ZÁSAHU ČINNOST pořadí jednotky PO 1

ZPRÁVA O ZÁSAHU ČINNOST pořadí jednotky PO 1 Ev. č. události OPIS HZS Jčk ÚO Tábor: Vyplní jen velitel zásahu Popis ZPRÁVA O ZÁSAHU ČINNOST pořadí PO ČINNOST pořadí PO DATUM: 06..0 ADRESA (obec, ulice, č.p., SPZ) 000 Jednotka nezasahovala 60 Práce

Více

OBEC OKRES 1 Adamov ČB 2 Albrechtice nad Vltavou PI 3 Babice PT 4 Balkova Lhota TA 5 Báňovice JH 6 Bavorov ST 7 Bečice TA 8 Bečice ČB 9 Bednárec JH

OBEC OKRES 1 Adamov ČB 2 Albrechtice nad Vltavou PI 3 Babice PT 4 Balkova Lhota TA 5 Báňovice JH 6 Bavorov ST 7 Bečice TA 8 Bečice ČB 9 Bednárec JH OBEC OKRES 1 Adamov ČB 2 Albrechtice nad Vltavou PI 3 Babice PT 4 Balkova Lhota TA 5 Báňovice JH 6 Bavorov ST 7 Bečice TA 8 Bečice ČB 9 Bednárec JH 10 Bednáreček JH 11 Bechyně TA 12 Bělčice ST 13 Běleč

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. Č.j. HSCB-404/PRE-Vš-2009. Zpracoval: mjr. Ing. Jan Všetečka v.r. vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař

STATISTICKÁ ROČENKA. Č.j. HSCB-404/PRE-Vš-2009. Zpracoval: mjr. Ing. Jan Všetečka v.r. vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař Č.j. HSCB-404/PRE-Vš-2009 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2008 Zpracoval: mjr. Ing. Jan Všetečka v.r. vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní

Více

Věc: Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015 udělení výjimky k lovu bobra evropského - úřední desky - vyvěšení

Věc: Návrh opatření obecné povahy č. 1/2015 udělení výjimky k lovu bobra evropského - úřední desky - vyvěšení *KUCBX00GQ5XG* KUCBX00GQ5XG O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 9955/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 30. 1. 2015 vyřizuje:

Více

VH_A.14_Odběry podzemních vod vyhrazených pro lidskou potřebu

VH_A.14_Odběry podzemních vod vyhrazených pro lidskou potřebu Město Rožmitál p.tř. Zalány 110002 ano ano -788399.00-1086611.00 Labe 167000 90300 247,40 12341000 AQUA Příbram Březnice Obora 110003 ano -784177.00-1096761.00 Labe 62600 5000 13,70 12341000 Město Rožmitál

Více

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Jindřichův Hradec. srpen 2016

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Jindřichův Hradec. srpen 2016 nezaměstnaných v % Krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 724 96 991 tel.: 950 124 111, fax: 950 124 302, DS: ziwzpmv

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Jindřichův Hradec. červenec 2016

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Jindřichův Hradec. červenec 2016 nezaměstnaných v % Krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 724 96 991 tel.: 950 124 111, fax: 950 124 302, DS: ziwzpmv

Více

Okres České Budějovice Lokalita Místní název Provozovatel Rizikovost Doporučení dalšího postupu

Okres České Budějovice Lokalita Místní název Provozovatel Rizikovost Doporučení dalšího postupu Seznam uzavřených skládek Příloha 14 Seznam uzavřených skládek na území Jihočeského kraje (zdroj VaV 530/2/98) Okres České Budějovice České Budějovice 2 Švábův Hrádek TS města České Budějovice Hněvkovice

Více

(DÍLČÍ ) ZPRÁVA O ZÁSAHU ČINNOST pořadí jednotky PO 1

(DÍLČÍ ) ZPRÁVA O ZÁSAHU ČINNOST pořadí jednotky PO 1 (DÍLČÍ ) ZPRÁVA O ZÁSAHU ČINNOST pořadí jednotky PO 1 5 ČINNOST pořadí jednotky PO 1 DATUM.05.009 ADRESA (obec,ulice, č.p., SPZ) 000 Jednotka nezasahovala 60 Práce ve vodě a pod vodou Evidenční číslo události

Více

Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností.

Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností. Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností. Název obce Centrum (ORP) Časová dostupnost v min. Počet spojení/den Vzdálenost v km Blatná [*CZ-ST] České Budějovice [*CZ-CB] 129 23 89 Bělčice

Více

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Jindřichův Hradec. únor 2016

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese Jindřichův Hradec. únor 2016 nezaměstnaných v % Krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 724 96 991 tel.: 950 124 111, fax: 950 124 302, DS: ziwzpmv

Více

Příloha č. 1 materiálu č. t. 99/ZK/13 k RO č. 115/R

Příloha č. 1 materiálu č. t. 99/ZK/13 k RO č. 115/R Příloha č. 1 materiálu č. t. 99/ZK/13 k RO č. 115/R Rozdělení upraveného dotačního titulu PNV pro jednotlivé zřizované organizace kraje Název organizace částka v Kč Mateřská škola (MŠ) pro zrakově postižené

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje č.j. HSCB-447/PRE-Ši-2002 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje ROZBOR POŽÁRNOSTI a přehled o událostech JIHOČESKÝ KRAJ rok : Zpracoval: kpt. Šimeček Pavel požární rada-příslušník pro ZPP HZS Jihočeského

Více

Počet zásahů jednotek podle typu události - součty

Počet zásahů jednotek podle typu události - součty Počet zásahů jednotek podle typu události - součty Legenda ke sloupcům P - POŽÁR (-) DN - DOPRAVNÍ NEHODA (-) ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (-) UNL - Únik nebezpečné chemické látky (-) Období od :..0 do:..0 TH

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 602 00 Brno Přehled událostí za období 1. 1. 30. 9. 2010 V období od 1.1.- 30.9. 2010 došlo na území Jihomoravského kraje ke 7 644 událostem, z čehož

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ hejtman Mgr.Jiří Zimola U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 493, 492 fax: 386 354 967 e-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz, V Českých Budějovicích

Více

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů *KUCBX00JW8Z0* KUCBX00JW8Z0 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 51601/2016/OZZL Sp.zn.: OZZL 44431/2016/pedo SO 2 datum: 15.4. 2016 vyřizuje:

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

Přehled podpořených projektů GP na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Přehled podpořených projektů GP na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Přehled podpořených projektů - 086 - GP na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury V Jihočeském kraji v 01. kole výzvy byly přijaty následující žádosti v uvedeném grantovém programu: Podopatření

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN. pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014

INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN. pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014 Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,

Více

v sezóně 2016/ všem OFS Jč.kraje + odborné komise STK, DK, KRaD

v sezóně 2016/ všem OFS Jč.kraje + odborné komise STK, DK, KRaD Jihočeský krajský fotbalový svaz Skuherského 14, PS 52, 370 04 Č.Budějovice tel. : 777268713, 777268716, eibl.vladimir@volny.cz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvem kraje schválené dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010

Zastupitelstvem kraje schválené dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010 Příloha č. 11 zápisu - příloha usnesení č. 146/2010/ZK-14 Zastupitelstvem kraje schválené dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2010 Opatření 1- Vesnice roku 2009 Poř. číslo Příjemce

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. Č.j. HSCB-111/PRE-Ši-2008. Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař

STATISTICKÁ ROČENKA. Č.j. HSCB-111/PRE-Ši-2008. Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař Č.j. HSCB-111/PRE-Ši-2008 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2007 Zpracoval: mjr. Pavel Šimeček vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů vrchní komisař

Více

Zastupitelstvem kraje schválené příspěvky v rámci Programu obnovy venkova

Zastupitelstvem kraje schválené příspěvky v rámci Programu obnovy venkova Opatření 1: Vesnice roku 2013 Poř. č. Příjemce Účel dotace Příloha č. 2 zápisu - usnesení č. 92/2014/ZK-10 Schváleno v tis. Kč 1 Obec Drahonice Prodlouţení chodníku na parcele č.1380/1 v k.ú. Drahonice

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za říjen 2010 V měsíci říjnu 2010 evidujeme na území Jihomoravského kraje 586 událostí, z čehož bylo 129 požárů. Z toho

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

3. AKTUALIZACE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PRÁVNÍ STAV. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 3.

3. AKTUALIZACE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PRÁVNÍ STAV. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 3. 3. AKTUALIZACE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PRÁVNÍ STAV Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 3 OBSAH a) Stanovení priorit územního plánování

Více

Adamov (CB) Dívčice (CB) Jílovice (CB) Mišovice (PI) Putim (PI) Truskovice (ST) Albrechtice nad Vltavou (PI)

Adamov (CB) Dívčice (CB) Jílovice (CB) Mišovice (PI) Putim (PI) Truskovice (ST) Albrechtice nad Vltavou (PI) Příloha číslo 3 nařízení Jihočeského kraje 1/2015 Plán povolání JPO pro provádění záchranných a likvidačních prací při dopravních nehodách pro území jednotlivých obcí a částí obcí na území Jihočeského

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

III/14528 Husinec - Horouty alkohol - vyjetí vpravo mimo vozovku lehké zranění III/1427 křižovatka s III/14212 najetí vlevo - čelní střet smrtelné +

III/14528 Husinec - Horouty alkohol - vyjetí vpravo mimo vozovku lehké zranění III/1427 křižovatka s III/14212 najetí vlevo - čelní střet smrtelné + III/5 Husinec - Horouty alkohol - vyjetí vpravo mimo vozovku lehké zranění III/7 křižovatka s III/ najetí vlevo - čelní střet smrtelné + lehká zranění II/ Ktiš, Záhoří - Smědeč rychlost - přejetí do protidměru,

Více

domu v Hartmanicích 200 12 Obec Zbelítov Oprava části MK Zbelítov 200

domu v Hartmanicích 200 12 Obec Zbelítov Oprava části MK Zbelítov 200 Opatření 1: dotační titul 1-5 Příloha č. 3 Pořad. 1 Obec Lažiště Rekonstrukce a prodloužení kanalizačního řadu Lažiště 200 2 Obec Vidov Oprava povrchu místních komunikací 200 3 Obec Zubčice Zastřešené

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Oznámení o zahájení správního řízení

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ. Věc: Oznámení o zahájení správního řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ č.j.: KUJCK 28710/2011 OZZL/2/Ou datum: 22.7. 2011 vyřizuje: Robert Ouředník telefon: 386 720 806 Věc: Oznámení o zahájení správního řízení Krajský úřad

Více

Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2004

Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2004 Příloha č. 2 Příjemce Přehled přidělených dotací obcím z rozpočtu kraje za rok 2004 Albrechtice 82,00 82,00 82,00 na vybavení SDH Babice 6,40 6,40 6,40 GP podpora bydlení na venkově Bavorov 199,94 199,94

Více

Příloha č. 15. Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. Seznam lokalit typu brownfield

Příloha č. 15. Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. Seznam lokalit typu brownfield Příloha č. 15 Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje Seznam lokalit typu brownfield Název Charakteristika Stávající vyúžití Významová Svazek A 1. ORP České Budějovice 1 České Budějovice 2_1

Více

datum: vyřizuje: Mgr. Petr Lhotka telefon: vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)

datum: vyřizuje: Mgr. Petr Lhotka telefon: vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber) +LVDCY11IM86B+! KUCBX00HL75A O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 42688/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 vyřizuje: Mgr. Petr Lhotka telefon:

Více

Jihočeský kraj. Adamov. Bečice. Borek. Borovany. Borovnice. Bošilec. Branišov. Břehov. Čakov. Čejkovice. ALMANACH obce.info. Okres České Budějovice

Jihočeský kraj. Adamov. Bečice. Borek. Borovany. Borovnice. Bošilec. Branišov. Břehov. Čakov. Čejkovice. ALMANACH obce.info. Okres České Budějovice ALMANACH obce.info Adamov Obecní úřad tel.: 387 22 80 75 starosta: V Chalupách 47 fax: 387 22 80 75 Petr Schicker PSČ 373 71 mobil: 724 19 21 56 Počet obyvatel: 551 Rudolfov info@adamovcb.eu Rozloha: www.adamovcb.eu

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

Opatření 1: Dotační titul 1-5

Opatření 1: Dotační titul 1-5 Opatření 1: Dotační titul 1-5 Id. č. 5165 Obec Vráž Oprava chodníků před lázněmi a za OÚ ve Staré Vráži 174 5168 Obec Zubčice Zastřešené stání pro kontejnery na separovaný odpad 190 5172 Obec Kovářov Rekonstrukce

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 477 19,18 22 068,00 Požár bez účasti JPO 5 0,20 900,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 195 7,84 0,00

Více

I.2.3b Odběry podzemních vod určených pro lidskou potřebu

I.2.3b Odběry podzemních vod určených pro lidskou potřebu I.2.3b Odběry určených pro lidskou potřebu 2012 Město Rožmitál p.tř. Zalány 110002 162,9 5,16 63202-788399 -1086611 VaK Beroun Březnice Obora 110003 32 1,01 63202-784177 -1096761 Město Rožmitál p.tř. Sedlice

Více

Květná neděle Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota VIGILIE

Květná neděle Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota VIGILIE um - památka umučení Albrechtice nad Vltavou 9.30 8.00 9.30 BS Albrechtice u Sušice 11:30 11:30 Bavorov 8:00 17:00 17:00 20:00 8:00 8:00 Bechyně 8.00 18.30 17.00 19.00 8,00 8,00 Bělčice 8:00 15:00 8:00

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY (jednotky PO) V prvním čtvrtletí letošního roku zasahovaly jednotky PO u 21

Více

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 1 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje za 12. 11. 2010 zpracovala : por. Ing. Vendula Matějů tisková mluvčí

Více

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9

OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 OBSAH 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ...3 2. PŘÍJMY A VÝDAJE POSKYTOVATELŮ SOC. SLUŽEB... 9 2 1. PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY OBCÍ Následující tabulka shrnuje údaje získané od jednotlivých

Více

JIHOČESKÝ KRAJ 3. EXTRÉMNÍ ODTOKOVÉ SITUACE A JEJICH DŮSLEDKY KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

JIHOČESKÝ KRAJ 3. EXTRÉMNÍ ODTOKOVÉ SITUACE A JEJICH DŮSLEDKY KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÝ KRJ KONCEPCE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRNY N ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRJE 3. EXTRÉMNÍ ODTOKOVÉ SITUCE JEJICH DŮSLEDKY LISTOPD 2007 Obsah: 3. Extrémní odtokové situace a jejich důsledky... 2 3.1 Historické

Více

*KUCBX00K3M76* KUCBX00K3M76 ROZHODNUTÍ

*KUCBX00K3M76* KUCBX00K3M76 ROZHODNUTÍ *KUCBX00K3M76* KUCBX00K3M76 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 62267/2016/OZZL Sp.zn.: OZZL 44431/2016/pedo SO 3 datum: 5.5. 2016 vyřizuje:

Více

Volný zásobní objem. Naplnění zásobního prostoru [%]

Volný zásobní objem. Naplnění zásobního prostoru [%] Povodí Vltavy státní podnik závod Horní Vltava Litvínovická silnice 5 371 21 České Budějovice Informační zpráva č. 25 Vydána: 30.06.2009 v 19:00 hod Vydal: Oblastní vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy,

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti obcí na II. pololetí 2016

Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti obcí na II. pololetí 2016 KUJCK KUJCK 88419/2016 Sp.zn. KRED 88419/2016/maho SO Plán kontrol KÚ JK výkonu přenesené působnosti obcí na II. pololetí 2016 Obsah: odbor sociálních věcí a zdravotnictví str. 2-6 odbor regionálního rozvoje,

Více

uzemi typsireny vykon_sir majitel umist_sir stavsireny ec Č. Budějovice DS kw HZS ČR střecha s v funkční 48089

uzemi typsireny vykon_sir majitel umist_sir stavsireny ec Č. Budějovice DS kw HZS ČR střecha s v funkční 48089 uzemi typsireny vykon_sir majitel umist_sir stavsireny ec Č. Budějovice DS977 3.5 kw HZS ČR střecha s v funkční 48039 Č. Budějovice JINÝ 1500 W HZS ČR střecha rovfunkční 48095 Č. Budějovice DS977 3.5 kw

Více

OBSAH KRIZOVÉHO PLÁNU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JINDŘICHŮV HRADEC

OBSAH KRIZOVÉHO PLÁNU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JINDŘICHŮV HRADEC OBSAH KRIZOVÉHO PLÁNU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ JINDŘICHŮV HRADEC II. B.1. PŘEHLED KRIZOVÝCH OPATŘENÍ, SEZNAM ÚKOLŮ A OPATŘENÍ NUTNÝCH KE KOORDINACI ZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ A K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH

Více

Seznam podpořených žadatelů o dotaci na hospodaření v lesích v roce 2016

Seznam podpořených žadatelů o dotaci na hospodaření v lesích v roce 2016 Seznam podpořených žadatelů o dotaci na hospodaření v lesích v roce 2016 Reg.č. název org.,jméno adresa přiznáno v Kč 285 Alexa Roman Sepekov 2 400,- 33 Arcibiskupství pražské Praha Staré Město, Hradčanské

Více

R O Z B O R. požárů a technických zásahů územního odboru P ř e r o v za rok

R O Z B O R. požárů a technických zásahů územního odboru P ř e r o v za rok R O Z B O R požárů a technických zásahů územního odboru P ř e r o v za rok 2 1 2 Základní údaje o událostech: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Počet požárů - Celkem 265 Přímá škoda v Kč

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 22,79 110 693,00 Požár bez účasti JPO 15 0,71 2 030,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 230 10,94

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 47166/2014 OZZL Sp.zn.: OZZL 14854/2013/roou SO4 datum: 1. 8. 2014 vyřizuje: Robert Ouředník telefon: 386 720 806 R O Z H O D N U T Í Krajského

Více

11-3. Přehled územních jednotek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

11-3. Přehled územních jednotek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice 544256 České Budějovice 403865 České Budějovice 1 621919 České Budějovice 1 0219110 České Budějovice-střed 26 4 081 2 050 370 01 544256 České Budějovice 403865 České Budějovice 1 621919 České Budějovice

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE Textová část Pořizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu1952/2, České

Více

Přehled změn na linkách platných od 15. 12. 2013

Přehled změn na linkách platných od 15. 12. 2013 Trojmístné předčíslí linek 320 - České Budějovice 330 - Český Krumlov 340 - Jindřichův Hradec 360 - Písek 370 - Prachatice 380 - Strakonice 390 - Tábor Přehled změn na linkách platných od 15. 12. 2013

Více

2015 GP Úcta k předkům

2015 GP Úcta k předkům 2015 GP Úcta k předkům Celková alokace: 500 000 Kč LEGENDA FN formálně nesprávně *) Po zohlednění všech kritérií hodnocení nedosáhl projekt v porovnání s ostatními dostatečné kvality pro přidělení dotace

Více

celková tvrdost [slovní vyjádření] celková tvrdost [mmol/l] celková tvrdost [stupeň něm.]

celková tvrdost [slovní vyjádření] celková tvrdost [mmol/l] celková tvrdost [stupeň něm.] Adamov Adamov 8,0 1,5 8,5 26,0 1,0 5,6 měkká Albrechtice nad Vltavou 8,0 8,0 2,6 33,0 0,9 5,2 měkká Albrechtice nad Vltavou Hladná 8,0 8,0 2,6 33,0 0,9 5,2 měkká Albrechtice nad Vltavou Újezd 8,2 5,0 2,6

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 2 *KUCBX00HL73K* KUCBX00HL73K O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 42685/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 vyřizuje:

Více

STATISTICKÉ INFORMACE

STATISTICKÉ INFORMACE STATISTICKÉ INFORMACE O ZÁSAZÍCH JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRECH ZA ROK 21 I. ZÁSAHY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V období od 1. ledna 21 do 31. prosince 21 zasahovaly jednotky požární ochrany v Plzeňském

Více

Vnitrostátní vedení 400 kv Přeštice Kočín VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY

Vnitrostátní vedení 400 kv Přeštice Kočín VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ WELL UNBUNDLED CONNECTIVITY Vnitrostátní vedení 400 kv Přeštice Kočín V unijním seznamu projektů společného zájmu stanoveného Nařízením Evropské komise č. 2016/89 je

Více

Obsah. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Bruntál, Zeyerova 15

Obsah. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Bruntál, Zeyerova 15 Obsah ÚVOD... 2 SOUHRNNÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH... 3 POČTY POŽÁRŮ ZA POSLEDNÍCH 10 LET... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POŽÁRECH... 5 POČET ZÁSAHŮ JEDNOTEK PODLE TYPU UDÁLOSTI... 6 ZÁSAHY JEDNOTEK V OBCI A MIMO OBEC...

Více

RJR_Jihocesky_kraj_A5_148x210_v12.indd 1. Jihočeský kraj. Jízdní řád. Platí od do /10/15 17:29

RJR_Jihocesky_kraj_A5_148x210_v12.indd 1.  Jihočeský kraj. Jízdní řád. Platí od do /10/15 17:29 Jízdní řád Jihočeský kraj www.cd.cz RJR_Jihocesky_kraj_A5_148x210_v12.indd 1 2016 Platí od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 15/10/15 17:29 10.11.2015 15:08:34 RJŘ2016.indd 1 1 220 220 Rožmitál p.tř Zdice Březnice

Více

Příloha číslo 8/JPO V nařízení Jihočeského kraje 6/2014

Příloha číslo 8/JPO V nařízení Jihočeského kraje 6/2014 Příloha číslo 8/JPO V nařízení Jihočeského kraje 6/2014 P Území Jihočeského kraje 192 311 100 V/1 Adamov Adamov PPS 8 9 České 311 101 V/1 Borek Borek DA 8-L1Z 9 Budějovice 311 232 V/1 Borovnice Borovnice

Více