STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada"

Transkript

1 HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2011 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček krajský statistik SSU vrchní komisař

2 Obsah: Definice vybraných pojmů Základní údaje vztažené k Jihočeskému kraji... 6 Celkový přehled událostí za rok Přehled závažných požárů za rok Územní odbor České Budějovice... 8 Územní odbor Český Krumlov... 8 Územní odbor Prachatice... 8 Územní odbor Tábor... 9 Územní odbor Písek... 9 Územní odbor Jindřichův Hradec... 9 Územní odbor Strakonice Přehled ostatních závažných událostí za rok Územní odbor České Budějovice Územní odbor Český Krumlov Územní odbor Jindřichův Hradec Územní odbor Písek Územní odbor Prachatice Územní odbor Strakonice Územní odbor Tábor Události v Jihočeském kraji v roce 2011, srovnání s rokem Události poměr jednotlivých typů Dopravní nehody poměr jednotlivých typů Únik nebezpečné chemické látky poměr jednotlivých typů Technická havárie poměr jednotlivých typů Události na území JčK Požáry na území JčK Dopravní nehody na území JčK Technické havárie na území JčK Poměr požárů, TH a DN na území JčK Plané poplachy na území JčK Počet událostí vzhledem k měsíci v roce Počet událostí vzhledem k měsíci v roce Přehled událostí v obcích podle obyvatel Celkem evakuováno, zraněno, usmrceno a zachráněno osob Informace o jednotkách PO Počty zásahů podle kategorie JPO Činnost jednotky v závislosti na typu události Spolupráce u zásahu Srovnání celkového počtu spolupráce u zásahů

3 Podíl jednotlivých územních odborů HZS JčK na celkovém počtu událostí v roce 2010 a srovnání s léty 2009 a Srovnání celkového počtu událostí na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Srovnání celkového počtu požárů na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Srovnání celkového počtu DN na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Srovnání celkového počtu TH na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a Počet zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje Srovnání celkového počtu zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje Přehled počtu událostí podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů všech událostí podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů dopravních nehod podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů technických havárií podle obcí s rozšířenou působností Srovnání počtů požárů podle obcí s rozšířenou působností Základní údaje technických zásazích Základní údaje o požárech Porovnání základních údajů o požárech s rokem Počet požárů Požárnost v rámci kraje za posledních 5 let Srovnání požárnosti na území kraje Požárnost podle územních odborů za posledních 5 let České Budějovice Srovnání požárnosti na UO České Budějovice Český Krumlov Srovnání požárnosti na UO Český Krumlov Jindřichův Hradec Srovnání požárnosti na UO Jindřichův Hradec Písek Srovnání požárnosti na UO Písek Prachatice Srovnání požárnosti na UO Prachatice Strakonice Srovnání požárnosti na UO Strakonice Tábor Srovnání požárnosti na UO Tábor Požáry podle příčiny vzniku Přehled událostí v obcích podle typu Celkový přehled výjezdů jednotek PO

4 Definice vybraných pojmů. Událost veškeré požáry, dopravní nehody, technické havárie, úniky nebezpečné chemické látky, radiační havárie a nehody, ostatní mimořádné události a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO a složek integrovaného záchranného systému. Zásah činnost jednotky PO a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne. Požárem se rozumí událost definovaná v 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Dopravní nehoda (DN) zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Živelní pohroma (ŽP) zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. Do této kategorie se zatřiďují zejména události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru. Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů, případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle 2 zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Technická havárie (TH) zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů. Radiační havárie a nehoda zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz 2 zákona č. 18/1997 Sb. a 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.). Ostatní mimořádná událost zásah u jiné události, např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. Planý poplach (PP) činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila. 4

5 Přímá škoda je hmotná újma na majetku, vzniklá působením ohně, vysoké teploty požáru, kouře, vodou nebo jinými hasivy. Vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Eviduje se bez ohledu na způsob jejího uhrazení, náklady spojené s likvidací požářiště se do přímých škod nezahrnují. Uchráněné hodnoty (UH) uchráněné hodnoty hasebním zásahem jsou rozdílem mezi hodnotou objektu a majetku napadeného požárem a vzniklou přímou škodou. Usmrcené osoby za úmrtí je považováno úmrtí do 24 hodin od vzniku či ohlášení události. Usmrcená osoba při požáru - i ta, která zemřela do 30 dnů od vzniku požáru, nastala-li smrt podle lékařského posudku následkem zranění při požáru (je-li možno tento údaj zjistit). Zraněné osoby za zranění je považováno i ošetření na místě, vyšetření lékařem, pozorování zdravotního stavu. Zranění v souvislosti s požárem jestliže toto poškození zdraví nemělo za následek smrt ihned nebo do 30 dnů od vzniku požáru. Zachráněné osoby osoby, které pomocí záchranáře. v souvislosti s událostí opustily objekt s nezbytnou Evakuované osoby osoby, které v souvislosti s událostí opustily na základě informace o hrozícím nebezpečí na pokyn objekt. HZS JčK Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. HZSP Hasičský záchranný sbor podniku. JSDHO, JSDHP Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 5

6 Základní údaje vztažené k Jihočeskému kraji Za období od do bylo na operační střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje nahlášeno celkem 6629 událostí. Každých 79 minut vznikla 1 událost, kterou museli hasiči v Jihočeském kraji vyřešit. Počet volání na tísňové linky v Jihočeském kraji byl za rok 2011 celkem hovorů. Z tohoto počtu bylo založeno datových vět, a to 4726 pro HZS, 4069 pro PČR a 4465 pro ZZS) V roce 2011 došlo na území Jihočeského kraje k drobnému nárůstu počtu požárů oproti roku 2010, a to z počtu 1002 na 1093 požárů. Tyto požáry způsobily přímou hmotnou škodu ve výši Kč. Téměř každých 8,4 hodin vznikl na území Jihočeského kraje jeden požár. Nejčastější příčinou vzniku došetřovaných požáru byla nedbalost osob a technické závady. 159 požárů z nedbalosti, 157 požárů vlivem technické závady. Při požárech z nedbalosti byla způsobena přímá škoda ve výši Kč. Tento počet požárů (159) tvoří 14,55% z celkového počtu požárů a bylo při nich zraněno 34 osob a 2 osoby usmrceny. Při požárech vlivem technické závady vznikla přímá škoda ve výši Kč. Tento počet požárů (157) tvoří 14,36% z celkového počtu požárů a bylo při nich zraněno 9 osob a 1 osoba usmrcena. Celkem bylo při požárech usmrceno 12 osob a 77 osob bylo zraněno. Nejvíce požárů bylo evidováno v okrese České Budějovice 322 požárů, což je 29.46% z celkového počtu požárů za rok Nejméně požárů bylo evidováno v okrese Strakonice 101 požárů, což je 9.24% z celkového počtu požárů za rok Včasnými a účinnými hasebními zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech byly na majetku uchráněny hodnoty v celkové výši Kč. Hodnoty uchráněné při technických zásazích, zejména při únicích ropných a jiných chemických produktů jsou značné a nejsou z důvodu obtížného vyčíslení ve výše uvedeném údaji zahrnuty. Nejčastějším typem událostí jsou technické havárie. V roce 2011 došlo k mírnému poklesu těchto událostí oproti roku 2010 z počtu 4145 na Počet dopravních nehod s účastí jednotek HZS JčK bylo za rok 2011 zaznamenáno V tomto případě se ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo těchto událostí zaznamenáno 1215, o poklesu hovořit nedá. Při svých zásazích se hasiči setkali se 154 usmrcenými a 923 zraněnými osobami, které museli v mnoha případech vyprošťovat, nebo poskytovat zraněným předlékařskou první pomoc. Při všech zásazích jednotek požární ochrany bylo bezprostředně zachráněno 640 osob a 388 osob bylo evakuováno. Počet planých poplachů také zaznamenal mírný pokles oproti roku 2010 ( PP, ). Jsou to převážně události na základě hlášení elektronické požární signalizace či zneužití jednotek, převážně hrajícími si dětmi a mládeží. 6

7 Celkový přehled událostí za rok 2011 Typ události počet tj. v % Požár (P) ,49 uchráněno (tis. Kč) požár , ,00 Požár bez účasti JPO 47 0, ,00 Dopravní nehoda (DN) ,4 Dopravní nehoda silniční ,03 0 Dopravní nehoda silniční hromadná 9 0,14 0 Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 69 1,04 0 Dopravní nehoda letecká 3 0,05 0 Dopravní nehoda - ostatní 9 0,14 0 Živelní pohroma (ŽP) Převažující povodeň, záplava, déšť Převažující sníh, námrazy Převažující větrná smršť Sesuv půdy Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení) Únik nebezpečné chemické látky (UNL) 263 3,97 Únik plynu/aerosolu 16 0,24 0 Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 7 0,11 0 Únik ropných produktů 234 3,53 0 Únik pevné látky Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně 6 0,09 0 jiné než chemické) Technická havárie (TH) ,09 Technická havárie 2 0,03 0 Technická pomoc ,71 0 Technologická pomoc 92 1,39 0 Ostatní pomoc 329 4,96 0 Radiační havárie a nehoda (RHN) Radiační havárie a nehoda Ostatní mimořádné události (OMU) Ostatní mimořádné události (epidemie, 1 0,02 0 nákazy,a jiné) Planý poplach (PP) Planý poplach 467 7,04 0 Celkem ,00 7

8 Přehled závažných požárů za rok 2011 Územní odbor České Budějovice :19 hod. Požár budovy skladu palet s fotovoltaickou elektrárnou na střeše objektu v obci Litvínovice. Vznikla škoda Kč. UH Kč. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada na technologii solární elektrárny. Společně s jednotkami HZS JčK zasahovaly jednotky SDH obcí Litvínovice, Hrdějovice, Dubné, Hluboká nad Vltavou, Žabovřesky, Zliv, Šindlovy Dvory a Mokré. Územní odbor Český Krumlov :21 hod. Požár restaurace U Zelené Ratolesti v Českém Krumlově. Požár likvidovaly jednotky HZS JčK PS Český Krumlov, PS Křemže, JSDHO Český Krumlov a JSDHO Větřní. Škoda Kč. UH Kč. Při požáru byla zraněna 1 osoba (nadýchala se zplodin hoření). Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. Byly stanoveny dvě vyšetřovací verze: Nedbalostní jednání kouření a technická závada na elektroinstalaci nebo elektrickém zařízení. Územní odbor Prachatice :38 hod. Požár penzionu v rekonstrukci v obci Hliniště č.p. 28. Vzniklá škoda je Kč a UH Kč. Příčina požáru je v šetření Policie ČR. Zasahovala jednotka HZS JčK PS Vimperk a jednotky SDHO Strážný, Volary a Lenora. U požáru nebyl nikdo zraněn. 8

9 Územní odbor Tábor :59 hod. Požár fermentoru biopolynové stanice v areálu společnosti Pigmal Malšice a.s. v Malšicích. Vzniklá škoda Kč, uchráněno 0 Kč. Požár likvidovaly jednotky požární ochrany HZS JčK PS Tábor a JPO SDH obce Malšice. Příčinou vzniku požáru byl blesk :11 hod. Požár pily, truhlárny a skladu řeziva, Planá nad Lužnicí Lhota Samoty. Předběžná škoda Kč. UH Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření Policie České republiky. Požár likvidovala jednotka požární ochrany HZS JčK PS Tábor a JPO SDH města Tábora, Plané nad Lužnicí a Chýnova. Územní odbor Písek :57 hod. Požár objektu se sklady a garážemi v obci Oldřichov 23. Vzniklá škoda Kč. UH Kč. Příčinou vzniku požáru bylo nesprávné umístění ocelového kouřovodu. Požár byl likvidován jednotkou HZS JčK PS Písek ve spolupráci s jednotkami SDH Písek, Kestřany, Oldřichov a Zátaví. K úmrtí nedošlo, zraněny byl dvě osoby. Územní odbor Jindřichův Hradec :16 hod. Požár novostavby rod. domu u obce J. Hradec v k.ú. Dolní Pěna.. Vzniklá škoda Kč. UH Kč. Příčina požáru je v šetření PČR. 9

10 :32 hod. Požár v motorovém prostoru OA BMW následkem doprav. nehody s Renault Trafic na silnici Stará Hlína Třeboň. Následkem DN 1 osoba usmrcena, 4 zraněny :05 hod. Požár objektu starého pivovaru v obci Jindřichův Hradec. Vzniklá škoda Kč. UH Kč. Požár byl likvidován jednotkou HZS JčK PS Jindřichův Hradec a Dačice ve spolupráci s JSDHO Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Nová Včelnice, Kunžak a Lodhéřov. Příčina vzniku požáru je v šetření PČR. Územní odbor Strakonice :20 hod. Požár rodinného domu v obci Libějovické Svobodné Hory. Přímá škoda Kč, UH Kč. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatele domu při manipulaci s otevřeným ohněm v půdním prostoru objektu RD. Požár likvidovaly 4 jednotky PO : HZS Jčk PS Vodňany, JSDH Vodňany, JSDH Vodňany-Pražák, JSDH Bavorov. 10

11 Přehled ostatních závažných událostí za rok 2011 Územní odbor České Budějovice :38 hod. Hromadná dopravní nehoda v obci Kamenný újezd. Srážka 4 osobních automobilů na silnici E55. Zásah ve spolupráci s PČR a ZZS. Při nehodě bylo 5 osob zraněno a 1 osoba usmrcena :13 hod. Dopravní nehoda železniční v Č. Budějovicích. Jednotka vyjela na odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu s vlakem. Při zásahu bylo evakuováno 30 osob a 1 osoba usmrcena :21 hod. Dopravní nehoda železniční v Č. Budějovicích. Jednotka vyjela na odstranění následků dopravní nehody, při které byla sražena osoba vlakem. Při nehodě 1 osoba usmrcena. Územní odbor Český Krumlov :51 hod. Likvidace úniku plynu z plynové přípojky poškozené zemním strojem při provádění zemních prací v obci Kaplice. Zásah ve spolupráci s PČR a Plynárenskou pohotovostní službou. Bylo evakuováno 25 osob :06 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Chvalšiny. Zasahovalo 8 hasičů ve spolupráci s PČR, ZZS. Vyproštění usmrcených osob, oživování, likvidace následků nehody Při nehodě byly usmrceny 3 osoby. 11

12 :18 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Dolní Dvořiště - Rybník. Autobus s rakouskou SPZ projel pod nízkým železničním viaduktem, přičemž došlo k odtržení střechy autobusu. Zranění: 3 těžce, 9 středně těžce a 10 lehce z celkem 44 cestujících :03 hod. Vyhledávání pohřešovaných osob ve vodní nádrži Lipno ve spolupráci s PČR. Při události zasahovalo 19 hasičů ze 4 jednotek PO byla nalezena 2 těla pohřešovaných osob. Územní odbor Jindřichův Hradec :55 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Dolní Lhota. Srážka osobního a nákladního automobilu. Zasahovalo 18 hasičů ve spolupráci s PČR, ZZS a odborem životního prostření. Při nehodě 1 osoba zraněna a 2 osoba usmrcena :54 hod. Dopravní nehoda silniční v obci Nová Včelnice. Čelní srážka dvou osobních automobilů. Při nehodě zraněno 5 osob. Zásah byl ve spolupráci s PČR a ZZS. Územní odbor Písek :42 hod. Evakuace vodou ohroženého dětského tábora v obci Bernartice. Zasahovalo 10 hasičů. Při zásahu bylo evakuováno 45 osob (převážně děti do 15ti let) :09 hod. Dopravní nehoda silniční hromadná v obci Písek - Semice. Ve spolupráci s PČR a ZZS zasahovalo 5 hasičů, kteří vyprostili 5 zraněných a 1 usmrcenou osobu z 5ti havarovaných vozidel. 12

13 Územní odbor Prachatice :38 hod. Únik ropných produktů z nádrže nákladního automobilu DAF v obci Prachatice Libínské Sedlo. Jednalo se o únik 200l motorové nafty. Zásah ve spolupráci s odborem životního prostředí :38 hod. Únik ropných produktů v obci Prachatice. Jednotka vyjela na likvidaci úniku oleje z trafostanice. Při nehodě došlo k úniku 300l oleje. Zásah ve spolupráci s odborem životního prostředí a PČR. Územní odbor Strakonice :25 hod. Dopravní nehoda železniční v obci Vodňany. Srážka osobního vlaku s nákladním vozidlem a lokomotivou s obslužným vagonem. Usmrceno osob: 1. Zraněno osob: 10. Dopravní nehodu likvidovaly jednotky: ÚO a stanice Strakonice, ČD Plzeň, PS Vodňany, HZSP SŽDC České Budějovice, JSDH Vodňany. Územní odbor Tábor :30 hod. Dopravní nehoda železniční v obci Veselí nad Lužnicí - Horusice. Stážka osobního automobilu s vlakem Ve spolupráci s PČR a ZZS zasahovalo 10 hasičů. Při zásahu bylo evakuováno 36 osob. Při nehodě 1 osoba usmrcena :38 hod. Asistence a evakuace osob při ohlášené bombě na pobočce Krajského úřadu v Táboře. Ve spolupráci s PČR bylo evakuováno 43 osob. 13

14 Události v Jihočeském kraji v roce 2011, srovnání s rokem % Typ události počet počet uchráněno uchráněno (tis. Kč) (tis. Kč) Požár (P) požár , , ,00 Požár bez účasti JPO , , ,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční , Dopravní nehoda silniční hromadná Dopravní nehoda železniční Dopravní nehoda letecká Dopravní nehoda - ostatní Živelní pohroma (ŽP) Převažující povodeň, záplava, déšť Převažující sníh, námrazy Převažující větrná smršť Sesuv půdy Živelní pohroma - ostatní Únik nebezpečné chemické látky (UNL) Únik plynu/aerosolu Únik kapaliny (mimo ropných produktů) Únik ropných produktů , Únik pevné látky Únik nebezpečné chem. látky - ostatní Technická havárie (TH) Technická havárie Technická pomoc , Technologická pomoc , ,00 Ostatní pomoc , Ostatní mimořádné události (OMU) Ostatní mimořádné události Planý poplach (PP) Planý poplach , Celkem , , ,00 14

15 Události poměr jednotlivých typů Dopravní nehody poměr jednotlivých typů 15

16 Únik nebezpečné chemické látky poměr jednotlivých typů Technická havárie poměr jednotlivých typů 16

17 Události na území JčK 17

18 Požáry na území JčK 18

19 Dopravní nehody na území JčK 19

20 Technické havárie na území JčK 20

21 Poměr požárů, TH a DN na území JčK 21

22 Plané poplachy na území JčK 22

23 Počet událostí vzhledem k měsíci v roce Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Počet událostí vzhledem k měsíci v roce 23

24 Přehled událostí v obcích podle obyvatel Počet obyvatel v obci ( OD - DO) Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Obyvatel v obci: Neurčené obce Obce s neurčeným počtem obyvatel CELKEM Celkem evakuováno, zraněno, usmrceno a zachráněno osob (Vzhledem ke všem typům událostí) Usmrcených osob Zraněných osob Zraněných prof. hasičů Zraněných dobr. hasičů Evakuované osoby Zachráněné osoby České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem

25 Informace o jednotkách PO Celkem událostí, kde jednotka byla z toho z jiných krajů 23 - z toho z jiných států 2 Celkem hasičů Průměrný počet hasičů na zásah 4,09 Průměrná vzdálenost k zásahu (km) 8,81 Celkem zásahů samostatných 5746 Průměrná doba zaneprázdnění jedn. u zásahu (min) 104,62 Průměrná doba jednotky na místě zásahu (min) 73,96 Celkem výjezdů bez zásahu 132 Počet zásahů nad 10 km 1996 Počet událostí, kdy se dostavila místní z toho místní je první z toho místní nemohla zasahovat 15 - z toho místní nezasahovala první 219 Místní nepovolána 41 Místní, ač povolána, se nedostavila 12 Místní jednotka není 0 Celkem použití ochranných prostředků 68 Celkem zásahů se vzduchovými dýchacími přístroji

26 Počty zásahů podle kategorie JPO Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem % Počet událostí s vícenásobným zásahem Počet zásahů všech jednotek PO Počet vícenásobných zásahů zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek HZS s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek SDH obcí s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek HZS podniků s vícenásobným zásahem zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek SDH podniků zasahujících hasičů Počet zásahů jednotek ostatních zasahujících hasičů

27 Činnost jednotky v závislosti na typu události Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Požární asistence Asistence při vyhled./likvid.nástr. syst Průzkum Jednotka nezasahovala (odvolána při cestě) Použití hasicích přístrojů Použití jednoduchých hasicích prostředků Použití vody dodávané proudem D - počet proudů Použití vody dodávané proudem C - počet proudů Použití vody dodávané proudem B - počet proudů Použití vody z otočné proudnice - počet Použití vysokotlaké vody - počet proudů Použití pěny střední - počet proudů Použití pěny těžké - počet proudů Použití smáčedla Použití inertních plynů z mobilní techniky Hašení zvláštními technickými prostředky a hasivy Čerpání a odčerpávání vody Dálková doprava vody hadicemi Dálková doprava vody kyvadlová Doplňování vody Chlazení Odvětrání prostorů přirozené Odvětrání prostorů nucené Izolace, separace látek Neutralizace Ředění Přečerpávání látky Ohraničení, zahrazení uniklé látky Jímání, sběr uniklé látky (mimo rop. produktů) Zjišťování druhu uniklé látky Odběry vzorků Měření koncentrace plynů Zajištění místa nehody Odstraňování následků dopravní nehody Řízení provozu na komunikacích Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů Odstraňování úniků rop. Látek Protipožární opatření Ochrana okolí Osvětlení místa zásahu

28 Práce na vodě Práce ve vodě a pod vodou Obsluha nebezpečného zařízení Provizorní oprava Rozebírání konstrukcí Uzavírání vody, plynu, elektřiny Vnikání do uzavřeného prostoru Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou Vyhledávání osob Vyhledávání, záchrana osob z vody Vyprošťování osob z hloubek Vyprošťování osob z výšek Vyprošťování osob z havarovaných vozidel Vyprošťování z výtahu Vyprošťování ze zhroucených staveb Transport pacienta Záchrana osob (jiná) Předlékařská pomoc Spolupráce při ošetřování pacienta Vyprošťování předmětů Odchyt zvířat vč. vyhledávání Odchyt a likvidace obtíž. hmyzu Evakuace osob objektová Evakuace předmětů Evakuace zvířat a záchrana zvířat Označování nebezpečných oblastí Dekontaminace osob vč. hasičů Dekontaminace techniky a prostř Doprava pitné vody, potravin Výdej a rozděl. pitné vody, potravin Poskytnutí technických prostředků složkám IZS Týlové práce Monitoring vodního toku Čekání na speciální služby Pořizování foto,video Záloha na místě události Pohotovost na vlastní stanici Záloha na stanici Jiné

29 Spolupráce u zásahu Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem Policie ČR Zdravotnická záchranná služba JSDH obcí Armáda ČR - voj. záchran. útvary Armáda ČR - jiné Obecní policie Hygienická služba Báňská záchranná služba Občanská sdružení v IZS Pohotovostní služba el. rozvod. závodů Plynárenská pohotovostní služba Vodárenská pohotovostní služba Teplárenská pohotovostní služba Státní úřad pro jader. bezpečnost Ostatní ústřední orgány státní správy Firmy sdružené pod TRINS Obecní zastupitelstvo Ostatní územní orgány státní správy Podniky, firmy Místní služby Česká inspekce životního prostředí Ostatní subjekty(název) Srovnání celkového počtu spolupráce u zásahů 29

30 Podíl jednotlivých územních odborů HZS JčK na celkovém počtu událostí v roce 2010 a srovnání s léty 2009 a Č.Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Požár DN ŽP INL TH OMU, PP Celkem Č.Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Požár DN ŽP INL TH OMU, PP Celkem Č.Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Požár DN ŽP INL TH OMU, PP Celkem Srovnání celkového počtu událostí na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a

31 Srovnání celkového počtu požárů na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 Srovnání celkového počtu DN na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a

32 Srovnání celkového počtu TH na územních odborech JčK v roce 2011 a srovnání s léty 2010 a 2009 Počet zásahů podle požárních stanic HZS Jihočeského kraje Stanice Požár DN ŽP UNL TH OMU, PP Celkem České Budějovice Suché Vrbné Trhové Sviny Týn nad Vltavou Český Krumlov Kaplice Křemže Frymburk Jindřichův Hradec Dačice Třeboň Písek Milevsko Prachatice Vimperk Strakonice Blatná Vodňany Tábor Soběslav Celkem

Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností.

Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností. Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností. Název obce Centrum (ORP) Časová dostupnost v min. Počet spojení/den Vzdálenost v km Blatná [*CZ-ST] České Budějovice [*CZ-CB] 129 23 89 Bělčice

Více

Území okresu České Budějovice pověřená obec (město) České Budějovice

Území okresu České Budějovice pověřená obec (město) České Budějovice Příloha č. 1 Přehled zdrojů vody Jihočeského kraje Území okresu České Budějovice pověřená obec (město) České Budějovice Obec : Katastrální území Zdroj vody : Další zdroj vody : (místní část ) Adamov pož.nádrž

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz?

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Odpověď naleznete v detailních údajích životní situace výměna řidičských průkazů zde. Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Na příslušném pracovišti

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY Schváleno VV SH ČMS dne 20. 1. 2011 VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně Doporučená literatura : Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR

Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR Dr. Ing. Zdeněk Hanuška Učební texty pro posluchače

Více