Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne Zpracovatel: RNDr. Renata Šedová OHGS s.r.o. 17. listopadu Ústí nad Orlicí 7. prosince 2011

2 OBSAH: 1 Úvod Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled kraje) Vnější příležitosti evropské dotace Návrh nových nařízení pro politiku soudržnosti EU Strategické směry rozvoje NUTS II Severovýchod pro Inovační strategie rozvoje města Cíl a časový horizont strategie Navrhovaná opatření přehled Charakteristika navrhovaných opatření Ústí nad Orlicí - město pro lidi Metoda zpracování Výsledky Lokalita Park u Roškotova divadla a park za kostelem Propagace výstupů na veřejnosti (1/2012) Způsob práce s dokumentem Pokračování projektu UO-město pro lidi (Revolvingový fond) Příprava a realizace drobných projektů Vize rozvoje centra města (výhled) Funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města (výhled) Mírové náměstí Kociánka Perla Návrh koncepčních kroků pro využití Perly (v souvislostech) Strategie pro krátkodobé využití Perly do roku Diskuse v pracovních skupinách Dopravní studie města Ústí nad Orlicí Návrh kroků pro koncepční využití Perly

3 1 Úvod Způsob naložení s Perlou závažná rozhodnutí, která ovlivní život ve městě na několik generací - plánovat nadčasově a využít příležitosti - v kontextu rozvoje celého města i regionu - správný sled kroků (efektivita) Souvislosti - současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu - vnější příležitosti - evropské dotace Návrhy k diskusi - inovační strategie rozvoje města - Ústí nad Orlicí - město pro lidi - vize rozvoje centra města (výhled) - funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města (výhled) - návrh koncepčních kroků pro využití Perly (v souvislostech) 2 Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu 2.1 Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 (Regionální rozměr rozvojových disparit a Strategie regionálního rozvoje ČR návrh analytické část SRR) Migrační saldo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) - průměr let migrační saldo = rozdíl mezi počtem přistěhovalých a počtem vystěhovalých obyvatel v přepočtu na 1000 obyvatel (v promilích) - saldo migrace správního obvodu Ústí n.orl. je záporné, pod průměrem ČR (ve stejné kategorii jako slabší regiony Svitavy, Zábřeh a pohraničí Šumperk, Rychnov, Dobruška,..), o jednu i více kategorií jsou na Žamberk, Lanškroun, Litomyšl, Vysoké Mýto, do nižší kategorie spadá Č.Třebová Typologie území SO ORP z hlediska regionální konkurenceschopnosti - regionální konkurenceschopnost je schopnost regionu maximálně využít své vnitřní zdroje tak, aby dokázal uspět (a prosperovat) v regionální konkurenci a byl schopen se flexibilně přizpůsobit změnám na těchto trzích (sledována z hledisek: a) ekonomické a inovační výkonnosti, b) rozsahu, intenzity a struktury ekonomických aktivit, c) instituce a podpory podnikání, d) ekonomické a inovační výkonnosti, e) lidských zdrojů, f) geografické polohy, dopravní dostupnosti a struktury osídlení). - Ústí n. Orl. patří do nejslabší kategorie dle indexu regionální konkurenceschopnosti v ČR (v linii obcí při hranici Čechy a Morava), o kategorii výše je Č.Třebová

4 Typologie území SO ORP z hlediska územní soudržnosti - Územní soudržnost je sledována socioekonomickými ukazateli: přirozený přírůstek na 1000 obyvatel, migrační saldo na 1000 obyvatel, index stáří, počet dokončených bytů na 1000 obyvatel, počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné prac.místo) - Ústí n.o. patří do druhé nejslabší kategorie z pěti dle indexu socioekonomických ukazatelů vůči průměru ČR (pro srovnání Česká Třebová nejnižší kategorie, Lanškroun nejvyšší kategorie, Žamberk druhá nejvyšší) - 3 -

5 2.2 Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled kraje) Zdroj: Mgr. Miroslav Smejkal, presentace 11/2011 Na základě aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje na léta (s výhledem do roku 2020) Vymezení problémových regionů (ukazatele: migrace, index stáří, relativní počet podnikatelů, míra nezaměstnanosti, daňová výtěžnost, hustota obyvatelstva) Mezi problémové regiony Pardubického kraje s plánovanou soustředěnou grantovou podporou kraje patří: Česká Třebová, Svitavy, Moravská Třebová, Hlinsko a Králíky - 4 -

6 3 Vnější příležitosti evropské dotace Alokace pro ČR na období činí 26,7 mld. EUR, alokace pro příští období se předpokládá jen o něco nižší. Podpora EU pro cíl soudržnosti (do regionů ČR mimo Prahu): v období činí : 3,6 % HDP ČR pro období navrženo: 2,5 % HDP ČR Distribuce bude více koncentrovaná a cílená, jak v sektorech, tak v regionech, důraz kladen na integritu. Ve větší míře bude pomoc poskytnuta formou zvýhodněných úvěrů (podnikatelům výhradně touto formou), ve druhé polovině období se uvažuje o této formě i v regionech (zvyknout si na období bez dotace). Dnes je 80 % nových investic dotováno z EU. 3.1 Návrh nových nařízení pro politiku soudržnosti EU Zdroj: Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (11/2011) - 5 -

7 Hlavní změny: - silná vazba na Agendu 2020 (inovace, ŽP a sociální soudržnost) x tradiční zaměření politiky soudržnosti (zejm. infrastruktura) - tématická koncentrace - měřitelnost výstupů projektů, - DPH nebude uznatelným nákladem (snižuje míru spolufinancování EU) Míra spolufinancování EU (uznatelných nákladů): 85 % v cíli konvergence (soudržnosti) = ČR bez Prahy 75 % v cíli územní evropské spolupráce (česko-polské,..) 50 % u vyspělých regionů typu Praha Zjednodušení x zesložitění procesů? - zjednodušení: příjmy generované projekty až od výše projektů 1 MEUR, jednorázová dotace na projekt bez nutnosti vyúčtování až 100 tis. EUR, standardní jednotkové náklady, kontrola projektů do 100 tis. EUR pouze 1 x, velkých projektů max.1 x ročně - zesložitění: integrované plány, koordinace OP Tématická koncentrace (u méně vyspělých regionů 50 % ERDF až u více vyspělých typu Praha 80 % ERDF) na 3 témata: - 1) R&I (výzkumná a inovační infrastruktura, klastry,..) - 2) konkurenceschopnosti MSP (vznik novách firem, internacionalizace) - 3) nízkouhlíková ekonomika (obnovitelné zdroje energie, úspory energie) Integrované přístupy: - Joint action plán ( malý OP v rámci OP náročný na řízení) - Podpora lokálního rozvoje - strategie pro městské či jiné regiony (hrazené z 1 či více OP, založeno na MAS) - Integrované investice do území (ITI), vyžadující integrovaný přístup z více než 1 prioritní osy nebo z více OP 3.2 Strategické směry rozvoje NUTS II Severovýchod pro Zdroj: RegioPartner s.r.o., návrh pro MMR 11/2011 Prioritní směr 1 Konkurenceschopná ekonomika Trvalý udržitelný a inteligentní ekonomický růst regionu soudržnosti SV postavený na konkurenceschopném podnikatelském sektoru opírajícím se o pilíře znalostní ekonomiky (inovace vzdělávání výzkum) a využívající kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu Ekonomická základna a podnikání 1.2. Cestovní ruch 1.3. Věda, výzkum a inovace 1.4. Vzdělávání Prioritní směr 2 Infrastruktura Kvalitní dopravní, technická a environmentální infrastruktura jako předpoklad růstu konkurenceschopnosti regionu a kvality života jeho obyvatel 2.1. Dopravní infrastruktura 2.2. Technická infrastruktura 2.3. Environmentální infrastruktura a životní prostředí - 6 -

8 Prioritní směr 3 Sociální prostředí a zdraví Společnost poskytující dostatek sociálních jistot, podporující začleňování práceschopných lidí na trh práce a disponující kvalitním a efektivním systémem sociálních služeb a péče o zdraví obyvatelstva regionu Trh práce 3.2. Sociální služby 3.3. Zdravotní péče Prioritní směr 4 Udržitelný rozvoj území a občanská společnost Vyvážený rozvoj regionu soudržnosti Severovýchod bez významných regionálních disparit poskytující kvalitní životní podmínky svému obyvatelstvu 4.1. Veřejná správa 4.2. Občanská společnost a volnočasové aktivity Charakteristická opatření prioritní oblasti - Rozvoj a podpora volnočasových aktivit obyvatelstva - Podpora poskytování kulturních služeb a využívání kulturních a sportovních zařízení - Podpora rozvoje občanské společnosti, komunitního a kulturního života v obcích - Posílení kulturní rozmanitosti a péče kulturně-historické dědictví regionu - Podpora rozvoje občanské vybavenosti a služeb 4.3. Rozvoj měst a obcí Charakteristická opatření prioritní oblasti - Rozvoj městských oblastí a aglomerací - Zlepšování a rozvoj fyzického prostředí měst a obcí - Vytváření podmínek pro rozvoj městských sídel jako pólů rozvoje 4.4. Rozvoj venkova a péče o krajinu Charakteristická opatření prioritní oblasti - Rozvoj venkovských oblastí a regenerace venkovských obcí - Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství v péči o krajinu - Systematická péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu - Posilování rozvojových příležitostí ve venkovských oblastech a problémových částech regionu - Podpora malého a středního podnikání na venkově, rozvoj zemědělské výroby a lesnictví 4 Inovační strategie rozvoje města (pracovní návrh k diskusi) 4.1 Cíl a časový horizont strategie: - sebevědomý, nadčasový dokument, tvořený na principu: na dobré a kvalitní projekty se lidské a finanční zdroje vždycky najdou - není všeobjímající dokument všeho, co má město dělat, ale zahrnuje inovativní opatření, která městu umožní efektivně uchopit nové výzvy a příležitosti - v časovém horizontu 5 až 10 let - 7 -

9 4.2 Navrhovaná opatření - přehled 1. Město jako dobrý lídr, komunitní život ve městě město pro lidi 2. Budovat a rozvíjet centrum města a centra místních částí - místa exkluzivity a života Zklidnit motorovou dopravu ve prospěch pěších a cyklistů, lépe a bezbariérově propojit město město bez bariér Připravit a realizovat krátkodobý i výhledový plán využití Perly -příležitost pro řadu generací 5. Založit a provozovat inovační centrum regionu pro podnikatele, vědu a nadané 6. Identifikovat a rozvíjet symboliku města, budovat dobré PR tradice a pozitivní image města 7. Založit a rozvíjet IQ centrum mozek regionu 8. Podporovat děti v kraji Komenského naděje regionu 9. Pečovat o seniory a potřebné a zapojit je do života města srdce regionu 10. Připravovat nabídky investorům a prostor pro komunikaci s nimi podnikatelům otevřeno 11. Připravovat prostor pro bydlení všech typů obyvatelům otevřeno 4.3 Charakteristika navrhovaných opatření 1) Město jako dobrý lídr, komunitní život ve městě město pro lidi - cíl: dobré vedení města, založené na bázi uznávaných lídrů, profesionálních a ochotných úředníků městského úřadu, jakožto dobře fungujícího a spolupracujícího systému v tvůrčí atmosféře uvnitř i s firmami, organizacemi a občany navenek - pokračovat dlouhodobě v projektu Město pro lidi, čili v projektu Místní agendy 21 (případně ve spolupráci se Zdravými městy, Nadací Partnerství apod.), jakožto v efektivní a transparentní komunikaci města s privátní, neziskovou i občanskou veřejností, stmelující město, projektu, který je současně zdrojem inspirace i prostředků pro podporu přínosných akcí a projektů, - pokračovat i v projektech jako je plnění komunitního plánu a tržiště veřejných služeb - spolupracovat se svazkem obcí a sedět v roli skutečného regionálního centra ve všech oblastech - 8 -

10 2) Budovat a rozvíjet centrum města a centra místních částí místa exkluzivity a života - vymezit centrum města a centra místních částí a jejich jádra cíleně rozvíjet na místa výjimečnosti a života a místa setkávání všech generací po celý den (centrum města s hlavními veřejnými prostory Mírové náměstí, Kociánka a Perla, lokální centrum Štěpnice, centra místních částí Hylváty, Černovír, Kerhartice a Knapovec) - zapojit tradiční symboliku a unikátní prvky (specifická úprava komínu Perly, žulové kruhy,..) - realizovat opatření pro zklidnění dopravy v centrech za účelem vytvoření komfortních, bezbariérových a bezpečných prostor pro pěší a cyklisty (pěší zóny, řízené parkování) - upravit a esteticky zvelebit prostředí pro příjemné pobývání s obchody, službami, zábavními, volnočasovými a relaxačními aktivitami, i velmi nevšedními - aplikovat motivační program pro privátní sektor ohledně zvelebení centra města - frekventované veřejné prostory budovat ve prospěch jejich účelného a kvalitního využití (zřizování dětských a víceúčelových sportovních hřišť, posezení, optimalizace zeleně jakožto standardní vybavení všech lokalit s vyšší koncentrací bydlení sídlišť a místních částí) - organizačně a programově se cíleně starat o údržbu, využití a oživení veřejných prostor ve smyslu jejich funkcí (pořádání akcí, koordinace veřejných i privátních aktivit, adopce prostor privátními subjekty a občanskými iniciativami) 3) Zklidnit motorovou dopravu ve prospěch pěších a cyklistů, lépe a bezbariérově propojit město město bez bariér - komfortněji a bezbariérově propojit město pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší a vymezit ulice určené pro průjezd a objezd automobilové dopravy, lépe zorganizovat parkování redukovat v nejcennějších historických prostorách města (město pro lidi, ne pro auta), - vymezit městské třídy (živé bulváry a obchody), zklidněné obytné ulice (promenády s preferencí jiných než dopravních funkcí v obytných částech), pěší cesty a propojky uvnitř zástavby města (např. od kostela k Roškotovu divadlu), cyklostezky (pruhy a stezky pro bezpečnou jízdu na kole na dopravních koridorech), zelené stezky (přírodní stezky v extravilánu pro relaxaci) - kvalitně napojit na město nové hlavní vlakové nádraží (cizí plánovanou investici) tak, aby sloužilo jako skutečný terminál vlakové, cyklistické a automobilové dopravy s komfortem přístupu pro pěší a cyklisty, lépe napojit autobusové nádraží na centrum - lépe napojit místní části na centrum - vyřešit průjezd městem pro cyklo a in-line cyklostezek od Letohradu, České Třebové a Chocně - vyřešit bariéry na trasách (podchod pod ulicí Moravskou, krček základní školy v ulici Komenského) - stanovit centrální (cyklo)turistický bod (body) a zlepšit značení - zpracovat novou dopravní studii města, která bude integrovaně řešit uvedené problémy - realizovat projekty Bezpečné cesty do škol - 9 -

11 4) Připravit a realizovat krátkodobý i výhledový plán využití Perly- příležitost pro řadu generací - promyšleně připravovat jedinečnou investici v centru města, která ovlivní jeho život pro mnoho dalších generací, prostor budovat jako: - vzájemně se dobře doplňujících a prolínajících veřejných a podnikatelských investic v poměru cca 1 : 2 - prostor živý po celý den, ve kterém se spojí co nejvíce funkcí pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků (veřejné služby, zábava, relaxace, bydlení, tradice, výjimečnost) - prostor s dojmem lehkosti, kumštu, unikátnosti a luxusu s atypickými řešeními s prolínáním prostor a s využití podzemí i střech, - prostor jako integrální součást centra (tj. nepředělený ani neoddělený frekventovanou silnicí od náměstí a Kociánky) - investici připravit do poloviny roku 2014 pro využití evropských zdrojů programovacího období ) Založit a provozovat inovační centrum regionu pro podnikatele, vědu a nadané - vyvolat a podporovat spolupráci velkých a výkonných podniků v širším regionu s cílem vzájemného předání know-how a podpory a s cílem vytvořit zde prostor pro udržení nadaných dětí a mladých lidí v regionu - navázat na zkušenosti existujícího funkčního klastru Nanomedic a.s. se sídlem v Dolní Dobrouči a příklad dobré praxe CPN spol. s r.o. Contipro Group a.s., - v případě reálného zájmu podniků založit nový klastr, - případně podporovat společně poradenské centrum pro využití perspektivních inovačních programů v regionu a udržování kontaktu s vysokými školami, vědeckými pracovišti a s Czechinvestem 6) Identifikovat a rozvíjet symboliku města, budovat dobré PR tradice a pozitivní image města - v rámci veřejné diskuse nalézt tradiční symboliku města (možná textil) a ve spolupráci se středními uměleckými školami i jinak nalézt formu uchopení symbolu v architektonických detailech centra města a místních částí - provést analýzu možností a založit muzeum textilu (organizačním rozšířením činnosti stávajícího muzea v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci se školami, jinými muzei a nadšenci shánět znalosti a exponáty) - zlepšit PR propagaci města a jeho příležitostí (pověřit konkrétní osobu/firmu PR propagací města a jeho příležitostí, kvalitně a pozitivně navenek komunikovat všechny kroky související s inovační strategií, rozvíjet webové stránky města, vylepšit branding města) - účastnit se soutěží a přispět tak ke zvýšení prestiže města (soutěž Cesty městy, apod.) 7) Založit a rozvíjet IQ centrum mozek regionu - založit v Ústí nad Orlicí IQ centrum a neustále aktualizovat a zlepšovat jeho náplň jako nekončící proces, který bude sám o sobě principem fungování centra

12 - výchozí náplň a způsob fungování vytvořit v součinnosti se základními, středními školami a vysokými školami a s vědeckými pracovišti, s nadšenci a kutily - do IQ centra umístit výjimečné trvalé exponáty (z oblasti chemie, fyziky, techniky, přírodovědy, astrologie aj. oborů), exponáty vytvořené lidmi z Ústí a okolního regionu, exponáty k vyzkoušení, vyluštění, nalezení řešení, vyplnění různých IQ testů a her, motivovat návštěvníka malou odměnou za dobrý výkon - do IQ centra však umisťovat i zcela běžné výtvory s cílem rozpoutat v regionu vášeň a soutěživost v myšlení, vědě a technice: každé dítě či nadšenec může navrhnout hlavolam, křížovku, výtvor z lega, merkuru či jakýkoliv více či méně unikátní výtvor a vynález a pod jeho jménem (školou, firmou či pseudonymem) a tento prvek umístit v IQ centru, kde budou výtvory veřejně hodnoceny návštěvníky s vyhlašováním výsledků v časových intervalech - nejdůmyslnější a nejdůvtipnější výtvory odměnit a na trvalo umístit do IQ centra (velká čest mít natrvalo exponát v IQ centru) - V IQ centru průběžně organizovat soutěže a akce (šachy, IQ testy..), kurzy a přednášky pro děti i dospělé 8) Podporovat děti v kraji Komenského naděje regionu - opatření se týká podpory dětí všeho věku, týká se i mateřských, základních a středních škol a spolupráce s vysokými školami - ve školách zavést koučovací styl vedení školy a vedení žáků, který přirozenou cestou rozvíjí schopnosti, tvořivost a samostatné myšlení, zavést účinný styl výuky etiky, jakožto morálního a hodnotového základu života, navázat na tradici Komenského; - podporovat výuku regionálních produktů, které v žácích prohlubují jejich vztah k regionu a jeho znalost; - zapojit školy a děti do vzniku a chodu IQ centra; - podporovat kariérové poradenství v úzké vazbě na podniky regionu, ve spolupráci s inovačním centrem, vč.stáží žáků a studentů na pracovištích podniků; 9) Pečovat o seniory a potřebné a zapojit je do života města srdce regionu - integrovat seniory a potřebné do života a poskytnout jim důstojné a aktivní prožití života a využití cenných zkušeností a pohledů, které mohou senioři i postižení poskytnout - provést analýzu stávajících kapacit bydlení a péče o seniory a potřebné v Ústí nad Orlicí a spádovém regionu a na základě demografických trendů a vývoje státní a krajské sociální politiky navrhnout a realizovat citlivá opatření 10) Připravovat nabídky investorům a prostor pro komunikaci s nimi podnikatelům otevřeno - připravovat, aktualizovat a propagovat investorské příležitosti ve městě (s přípravou Perly jich bude přibývat) - pověřit konkrétního zaměstnance města a v budoucnu také pracovníka inovačního centra, aby se v případě jakéhokoliv zájmu jakéhokoliv investora od živnostníků počínaje až po developery, podnikatele a až po veřejné a či neziskové subjekty konče věnoval jejich požadavkům a dotazům: ochotně jim poskytl nebo zprostředkoval v co nejkratším termínu maximum dostupných informací, které potřebují a zajistil případně

13 součinnost s dalšími pracovníky úřadu a dalšími úřady a organizacemi tak, aby investor ve městě se svým záměrem zůstal 11) Připravovat prostor pro bydlení všech typů obyvatelům otevřeno - na základě současných záměrů města a na základě analýzy a trendů trvale připravovat kapacity pro různé typy bydlení dle reálné poptávky (byty, plochy pro výstavbu rodinných domků) - určit na městě osobu, která bude se zájemci o bydlení komunikovat a informovat je o možnostech 5 Ústí nad Orlicí - město pro lidi Ústí nad Orlicí Město pro lidi (Revolvingový fond 2011) aneb Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města Zpracovatel Partnerství o.p.s. Zodpovědný politik za město: Petr Hájek Koordinace a asistence: Marie Steklíková, OHGS s.r.o. (Silvie Králová a Renata Šedová) Dotace z Revolvingového fondu MŽP 406 tis. Kč, spolufinancování 45 tis. Kč, celkem 451 tis. Kč Realizace : stěžejní část 3-10/2011, doplňkové aktivity a vyúčtování do 2/ Metoda zpracování Analýza: - rozhovory se skateholdery (proběhlo 9 rozhovorů se zástupci důležitých institucí města) - dotazníkové šetření (distribuce zpravodaj a web) o 14 otázek a 148 dotazníků on-line i písemně o okruhy otázek například: jaká místa jsou nejdůležitější, jaká nejproblematičtější z různých hledisek, co ve městě nejvíce chybí, která místa by se měla řešit přednostně, na jakou cílovou skupinu se zaměřit,.. - veřejné diskuse v Malé scéně plánovací setkání s veřejností (duben, červen, září, říjen) 5.2 Výsledky - na základě analýzy byla identifikována: o pozitiva silná místa, kam lidé rádi chodí, jsou důležitá o negativa místa, které nejsou využívána, jsou nekvalitní, nebezpečná nebo neudržovaná o obecné problémy, související s veřejnými prostranstvími o co ve městě nejvíce chybí

14 - vytipováno 18 problémových lokalit s návrhem řešení (město = síť: místa/uzly spojené liniemi/toky) - pro každou problémovou lokalitu s případným dalším vnitřním členěním navržena krátkodobá (drobná nebo údržbová) opatření a dlouhodobá (investičně náročnější) opatření 5.3 Lokalita Park u Roškotova divadla a park za kostelem (příklad zpracování problémové lokality)

15

16 - 15 -

17

18 5.4 Propagace výstupů na veřejnosti (1/2012) - občanům: o výstava map a textů ve vestibulu radnice nebo v muzeu, nebo na Malé scéně o strukturované vystavení map a textů na webu Města pro lidi - médiím a široké veřejnosti: o na začátku ledna vytvořit a distribuovat tiskovou zprávu o uspořádat tiskovou konferenci na radnici s cíleným pozváním médií (1/2012) 5.5 Způsob práce s dokumentem Projekční příprava a realizace námětů ze strategie - v zadání nebyl návrh zásadní změny dopravního řešení města, ale návrh dostupných řešení pro úpravu veřejných prostranství a prostupnost města (zpracovatel navrhl i některá dlouhodobější a koncepční opatření) - dlouhodobá koncepční opatření zejména v centru města by měla být prozatím využita jako inspirativní (v rámci zpracování dopravní studie města a případně pak přizpůsobena novým dopravním řešením a dalším diskusím) - z navrhovaných námětů 18 lokalit vybrat jednoduchá opatření k okamžitému řešení, která nebudou ovlivněna dopravní studií, seřadit je podle priorit, k investičním opatřením přiřadit dotační možnosti, u krátkodobých (údržbových apod.) navrhnout způsob zajištění - takto vybrat opatření k řešení v roce 2012 a v roce 2013, na prioritní opatření v roce 2012 a 2013 zpracovat projektové dokumentace, žádosti o dotace a realizovat 5.6 Pokračování projektu Ústí nad Orlicí - město pro lidi (Revolvingový fond 2012) - povýšit ze stupně D Místní agendy 21 (nyní po realizaci projektu 2011 tento stupeň udělen) na stupeň C (po realizaci projektu 2012) reálná kriteria - podat žádost o dotaci do Revolvingového fondu MŽP na rok 2012, předpoklad na přelomu 2011/2012, předběžně se očekává : o rozpočet až 1 mil. Kč o dotace 90 % - v rámci projektu by bylo možné zrealizovat například (uzpůsobit dle výzvy): Práce na přípravě a realizaci drobných opatření o organizační práce s opatřeními: setřídění, priorizace, výběr pro rok 2012 o vypracování projektových dokumentací a realizace prioritních vybraných opatření (může být až 40 % ze žádané částky) o práce ombudsmana veřejných prostranství o zajištění některých dobrých organizačních námětů města pro lidi 2011 (svěření konkrétních prostor do péče místním/firmám, zasponzoruj/adoptuj lavičku) o rešerše a inspirace Cesty městy, výměna zkušeností se Zdravými městy (exkurze do oceněného zdravého města Chrudim) Práce na koncepci: o organizační práce spojená s přípravou projektového záměru Perly (diskuze v pracovních skupinách, příprava inovačního centra a IQ centra,..) o o organizační práce spojená s plněním inovační strategie rozvoje města citlivé projednání systému parkování v centru města s firmami, institucemi i občany zde bydlícími, navrhnout varianty systémů (organizačně, cenově, regulace doby stání, vyhrazenost pro místně působící, invalidy,..)

19 o benchmarkingový průzkum - studie (příklady dobré praxe využití brownfieldů v jiných městech) o vytvoření programu, motivujícího vlastníky v centru města zvelebovat a udržovat své nemovitosti v souladu s koncepcí PR propagace města o zkvalitnění webových stránek, vč. stránky město pro lidi a plánovaných akcí o pravidelná redakční práce s médii o podávat přihlášky do soutěží s cílem získat pozitivní ocenění pro město (soutěž Cesty městy apod.) Organizace akcí pro udržitelný rozvoj (a občanský život ve městě) o zapojení do akcí Den Země, Den bez aut o organizace dalších akcí nebo přidružení akcí ke stávajícím (Město v pohybu, Ústecké vánoce) na téma udržitelný rozvoj 5.7 Příprava a realizace drobných projektů Projekty, vytipované z námětů města pro lidi i některé další s využitím jiných dotačních titulů, například : - Park za kostelem, u Roškotova divadla a propojení prostoru (podat žádost o dotaci a realizovat ve 3 fázích , Nadace Proměny) - Dětská hřiště (připravovat a realizovat projekty, Nadace ČEZ, grant Pardubického kraje ) - Farmářské trhy (zlepšit organizaci farmářských trhů se skutečným zapojením místních producentů a povýšení trhu na společenskou, občanskou a ekologickou regionální záležitost s dotační podporou Mze a další, nejbližší dotace se žádají 12/2011) - Bezpečná cesta do škol (doprojektovat a realizovat 2012 a 2013 Nadace Partnerství) 6 Vize rozvoje centra města (výhled) Centrum města bude vymezeno obvodovou linií (v mapě, v územním plánu a identifikovatelné i v terénu). Vymezení bude ctít geografické předurčení ( kopeček ) a bude zahrnovat většinu historických budov a důležitých veřejných institucí. Centrum bude působit klidně (zklidněná doprava) a vlídně (květiny, čisto, drobná posezení, příjemné osvětlení a nasvícení..), přitom bude velmi živé a pestré s mnoha příležitostmi a důvody se zde zastavit a strávit zde čas pro všechny skupiny obyvatel i návštěvníků v kteroukoliv denní dobu. Toho bude dosaženo pestrostí funkčního využití centra, ve kterém budou zastoupeny obchody, služby, úřady, školy, zaměstnání, příležitosti pro zábavu (kultura, společenské a vhodné sportovní vyžití), relaxaci a oddech i bydlení. Centrum se bude vyznačovat typickým architektonickým prvkem a minimálně jedním výjimečným prvkem, který nikde není k vidění. Doprava uvnitř centra bude zásadně zklidněna. Povolená rychlost bude snížena v celém nebo v převažující části centra města na max. 30 km/h. Některé ulice budou ustanoveny pěšími zónami s povolením vjezdu dopravní obsluze nebo jako jednosměrné (Smetanova, T.G.Masaryka, ul. 17.listopadu, Lochmanova). Cílem těchto úprav bude dopravně maximálně zklidnit prostor mezi Mírovým náměstím, Hernychovou vilou a Perlou (dnešní provizorní kruhový objezd), neboť celý tento prostor by mohl v ideálním případě být centrální pěší zónou, případně dopravně velice zklidněnou zónou. Nově bude zorganizován prostor mezi

20 autobusovým nádražím a poštou. Uvedená opatření povedou k tomu, že přes takto vymezené centrum nebudou auta projíždět, v takovém případě pro ně bude výhodnější centrum objet. Do centra budou vjíždět pouze auta místních obyvatel, úřadů a firem a auta návštěvníků, kteří se budou chtít v centru zdržet (nakoupit, zajít na úřad, pobývat zde). Pro tyto účely budou mít jasně vymezené podmínky parkování. Centrum bude maximálně zpřístupněno a propojeno pro pěší a cyklisty. Odstraněn bude krček základní školy v ulici Komenského. Pro pěší bude propojen prostor u kostela k Roškotovu divadlu přes park za kostelem (ideálně i propojení přes farskou zahradu do ulice Komenského, které se však zatím nedaří projednat). Centrum bude řešeno bezbariérově, zejména křižovatky, přechody a veřejné prostory obecně. V centru bude bezpečná úschovna kol a zavazadel otevřená ideálně 24 hodin denně. Uvnitř centra budou upravena pravidla parkování. Jednoznačně budou vymezena místa, kde lze parkovat a kde ne, parkování bude zpoplatněno. Například před kostelem bude parkování zrušeno s výjimkami, danými provozem tohoto místa. Pro obyvatele bydlící v centru, zdejší úřady a podnikatele budou parkovací místa ve stanoveném režimu přidělena (organizace budou podmínky pro parkování jednoznačně presentovat svým klientům a veřejnosti na svých webech). Parkovné pro veřejnost bude odstupňováno: nejvyšší poplatek bude stanoven pro parkování na náměstí, nejnižší pro parkování v Perle. V některých případech bude omezena maximální doba parkování (např. na náměstí 3 hodiny). Vjezd do takto vymezeného centra z kterékoliv strany ulice bude upraven zvýšeným (příčným) prahem a snížením rychlosti. Současně bude vjezd provázen typickým architektonickým/designovým prvkem, se kterým se bude možné setkat i na dalších místech v centru. Prostor uvnitř centra bude cíleně upravován ve spolupráci samosprávy s majiteli a provozovateli nemovitostí na základě připraveného motivačního systému (dotace na úpravu fasády, květiny apod.). Pro každý kout, úsek ulice a veřejně fyzicky či pohledově přístupné místo bude stanoven plán jeho estetického zlepšení. V centru bude instalováno více laviček, hracích prvků, květin a zeleně, vodních prvků a typické architektonické/designové prvky. V centru budou dostupné a dobře označené toalety. Park za farou bude v ideálním případě využita jako veřejný prostor a spolu s parkem u Roškotova divadla pro tyto účely revitalizována jako další zelený prostor v centru klidný prostor (Nadace Proměny). Veřejné osvětlení bude sjednoceno do vhodného architektonického stylu s příjemným světlem a lokálně s atypickým řešením (boční či spodní osvětlení) a s využitím nejmodernějších technologií i způsobů zainvestování, údržby a provozu (zejména provozně výhodně). Vytipována budou místa vhodná k nasvícení zajímavých objektů a budov. Informační značení bude zdokonalené a rozšířené, ve vhodném místě v centru bude situován centrální (cyklo) turistický bod. Kromě mapových tabulí budou instalovány prvky moderního sdílení informací, jako je interaktivní tabule nebo zvukové informace s možností stažení do mobilních telefonů (na více místech). Vítané a podporované bude otevření dalších privátních služeb, jako je občerstvení s předzahrádkami, vč. alespoň jednoho nonstop zařízení otevřeného 24 hodin denně. Cíleně budou rozvíjena tři hlavní veřejná prostranství v centru města: Mírové náměstí s přilehlým historickým jádrem okolo kostela a farskou zahradou, Kociánka a Perla. Rozvoj těchto zón bude směřován tak, aby každý tento veřejný prostor měl svoji funkci, aby si

21 vzájemně nekonkurovaly, ale doplňovaly se a nabízely široké spektrum činností, pobývání a vyžití v centru města. 7 Funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města (výhled) (pracovní návrh OHGS s.r.o., příklady technických a organizačních návrhů jsou doplněny o návrhy Partnerství o.p.s. z projektu Město pro lidi, třeba projednat v pracovních skupinách) 7.1 Mírové náměstí Funkce - přirozeně a historicky nejvýznamnější prostor ve městě - žádné trvalé velké atraktivity kromě kvalitního posezení, vítané sezónní předzahrádky až do plochy náměstí - slavnosti a společenské akce nejvyššího významu - velmi tradiční akce (Ústecké vánoce,..) - poutě a velké (lidnaté) koncerty v rámci různých akcí (kvůli velikosti) Příklady technických a organizačních opatření - regulovat pohyb aut a parkování na náměstí a přilehlých prostorách, snížit rychlost pohybu aut na minimum, instalovat zpomalovací prahy, lokálně zvýšit dláždění na úroveň chodníku - parkování 30 minut zdarma, následně nejvyšší sazba ve městě, omezit absolutní dobu stání (např. na 3 hodiny) - možná zamezit parkování na jedné straně náměstí (například první strana ve směru kruhového objezdu náměstí) s cílem zpřístupnit tuto sluneční stranu pro předzahrádky, zvýšit zde vydláždění na úroveň chodníku a středu náměstí a vytvořit zde modifikovanou pěší zónu - iniciovat stylové předzahrádky v podloubích až do plochy náměstí - v ploše náměstí doplnit vodní nebo sochařský prvek, vysadit vzrostlé stromy (stín), doplnit mobiliář (posezení, informace, vč. informací o aktivitách ve městě) - upravit podchod (obchodní pasáž) vyčistit graffiti, oživit ponurá zákoutí, doplnit orientační prvky, zvýšit osvětlení, vybídnout prodejce k vystavování zboží do pasáže 7.2 Kociánka Funkce - nově vytvořený prostor bez tradice, jehož zapojení do života i díky velkým diskusím spojeným s jeho výstavbou, bude nějakou dobu trvat - místo pro pobývání studentů, - veškeré drobnější presentační a propagační akce firem a politických stran (zřejmě i přes odpor jejich pořadatelů, kteří budou chtít být primárně na náměstí) - nabídnout jim Kociánku zdarma, náměstí případně za poplatek - koncerty, recitace, malířské soutěže (bylo by vhodné je ve spolupráci s Klubcentrem a zájmovými organizacemi cíleně rozpoutat), organizované i soukromé produkce

22 Příklady technických a organizačních opatření - zvážit demontování některých žulových kruhů, které jsou příliš nahusto a neumožňují průjezd kočárkům, vozíčkářům a lidem s berlemi či holemi (vyjednat s poskytovatelem dotace ROP), demontované kruhy instalovat do center místních částí (určitý druh symbolu spojení místních částí s centrem) - žulové kruhy opatřit více sedátky - zkvalitnit výsadbu v žulových kruzích - opatření pro zvýšení bezpečnosti dětského hřiště a vytvoření stínu (prodloužení zídky, pergoly) - doplnění mobiliáře (pohodlné posezení, stojany na kola, odpadkové koše, informace) - dovybavit amfiteátr pro produkce, zvážit sezónní vybavení travnatých ploch lehátky - instalovat nějaké herní prvky pro studenty i dospělé (veřejný hlavolam, minibludiště labyrint v kraji Komenského, petangová dráha, kuželky, posilovací/cvičební stroje pod širým nebem) koordinované rozložení v porovnání s Perlou 7.3 Perla Funkce - obrovský prostor v centru, plán cca 1/3 investor město, cca 2/3 soukromí investoři - prostor integrální součástí centra (tj. nepředělený ani neoddělený frekventovanou silnicí od náměstí a Kociánky) - živý prostor: je třeba spojit co nejvíce funkcí pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků, aby zde bylo živo po celý den, využít osvědčený princip živých veřejných prostor: jedni se dívají, druzí se předvádějí a baví to obě skupiny - prostor, který celý nebo alespoň jeho stěžejní část (společenské a zábavní centrum) bude vzbuzovat dojem lehkosti, kumštu, unikátnosti a luxusu, vítána jsou atypická řešení (s využitím suterénů, sklepů i střešních prostor, prolínání prostor, pravděpodobně prolínání prostor podnikatelských a veřejných) Možné veřejné investice: - to, co město potřebuje pokrýt z veřejných služeb: například veřejná knihovna s důrazem na čtenářský a diskusní prostor se zázemím, DDM, mateřské centrum, zkušební a nahrávací studio pro hudební amatéry... - to, co se hodí do centra a servis: IC s interaktivním infokioskem, centrální turistický bod s turistickými ukazateli (třeba i na všechny světové strany a k protinožcům), veřejné WC, úschovna kol a zavazadel - zábava pro všechny: dětské a víceúčelové hřiště s tělocvičnou a posilovnou pod širým nebem (prvky pro malé i větší děti, prvky pro teenagery i dospělé venkovní posilovna, obří houpačka, obří šplhací síť..), petangová dráha, maxikuželky, maxikreslení, plocha pro in-line akrobacii, zeleň a voda (parková zeleň, fontána), posezení, prostor pro veřejné produkce, veřejné video s velkou obrazovkou, víceúčelový vnitřní i vnější prostor (pro hromadná cvičení aerobicu, zumby apod.) - vícegenerační a integrující : stacionář pro setkávání a vzdělávání seniorů s ostatními generacemi, stacionář pro handicapované, speciální kavárna s obsluhou handicapovaných, kavárna s možností zkus to jako slepec (spolupráce se Světluškou) - tradice a symbol: muzeum textilu jen malé (historie tkalcovství), - výjimečnost a originalita: vyhlídková věž -komín a současně symbol - něco jako ústecký svítící úd (osvícený, výstup vnitřním výtahem nebo adrenalinový vnějším žebříkem, kolem točitý tobogán) - výjimečné centrum zájmu pro široké okolí krajského rozměru : to, co jinde nemají, případně daleko (v krajských městech i dál) a co by bylo důvodem pro návštěvu lidí z širšího okolí: IQ centrum (unikátní obsahem i programem), minizoo (forma mimo

23 legislativní statut ZOO): maxiakvárium, maxiterárium, insektárium, domácí zvířata na pomazlení i nenáročná exotická zvířata, bohatá programová náplň (pravidelná veřejná krmení, křtění, svátky zvířat, adopce, naučně zábavné pořady pro všechny) Podnikatelsky/developersky by za určitých podmínek šlo zainventovat například: - byty, bydlení pro seniory (vyšší úroveň) - parkovací dům - společenské a zábavní centrum, zahrnující možná: obchody (i zboží vysoké kvality, i běžné obchody denní potřeby), minipekárnu, rybárnu, kavárnu, vinárnu, cukrárnu, pizzerii, restauraci vybavenou pro podnikatelská jednání, fotoautomat, bankomat, internetovou kavárnu, příp. multikino (rozhodovat v kontextu chystaných digitalizací kin v České Třebové a Lanškrouně a v kontextu stávajícího kina v Ústí), kanceláře k pronájmu (pro služby právníků, notářů, firem apod.), sportovně relaxační centrum (fitness centrum posilovna, stolní tenis,.., masáže, salón..), hudební klub, vybavený prostor pro presentační akce a školení, sídlo a kancelář inovačního centra - skutečnou podobu investic v mezích regulace však určí investoři Regulativou nepovolné aktivity: - výroba (podrobněji specifikovat jako průmyslová či další výroba) - super a vyšší markety - sklady - herní automaty a herny

24 8 Návrh koncepčních kroků pro využití Perly (v souvislostech) Aktivita Termín 1. Strategie pro krátkodobé využití Perly 01/11 02/12 2. Diskuse v pracovních skupinách nad vizí rozvoje města a Perly 01/12 06/12 3. Dopravní studie města 01/12 12/12 4. Benchmarkingová studie 01/12 06/12 5. Ověřovací studie absorpční kapacity a studie proveditelnosti Perly 07/12 12/12 6. Architektonický návrh využití Perly 01/13 06/13 7. Zohlednění omezení v územním plánu města 07/13 10/13 8. Plán veřejné investice a soukromých investic v Perle 07/13 12/13 9. Příprava veřejné investice (DÚR, příprava financování) 07/13 06/ Realizace privátní investice (prodej pozemků ) od 07/ Realizace veřejné investice (podání žádosti o dotaci a realizace) nejdříve 07/ Pořízení nového územního plánu města 01/12 12/15 Harmonogram: 8.1 Strategie pro krátkodobé využití Perly do roku 2014 Pasportizace stávajícího stavu Perly (1/ /2012) - pasportizaci stávajícího stavu provede podle oznámení městu Czechinvest - OHGS s.r.o. ve spolupráci s DÉMOS s.r.o. předložila v říjnu 2011 materiál Technický a provozní stav areálu a technické možnosti jeho využití v blízkém horizontu 4 let

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více