Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí"

Transkript

1 Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne Zpracovatel: RNDr. Renata Šedová OHGS s.r.o. 17. listopadu Ústí nad Orlicí 7. prosince 2011

2 OBSAH: 1 Úvod Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled kraje) Vnější příležitosti evropské dotace Návrh nových nařízení pro politiku soudržnosti EU Strategické směry rozvoje NUTS II Severovýchod pro Inovační strategie rozvoje města Cíl a časový horizont strategie Navrhovaná opatření přehled Charakteristika navrhovaných opatření Ústí nad Orlicí - město pro lidi Metoda zpracování Výsledky Lokalita Park u Roškotova divadla a park za kostelem Propagace výstupů na veřejnosti (1/2012) Způsob práce s dokumentem Pokračování projektu UO-město pro lidi (Revolvingový fond) Příprava a realizace drobných projektů Vize rozvoje centra města (výhled) Funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města (výhled) Mírové náměstí Kociánka Perla Návrh koncepčních kroků pro využití Perly (v souvislostech) Strategie pro krátkodobé využití Perly do roku Diskuse v pracovních skupinách Dopravní studie města Ústí nad Orlicí Návrh kroků pro koncepční využití Perly

3 1 Úvod Způsob naložení s Perlou závažná rozhodnutí, která ovlivní život ve městě na několik generací - plánovat nadčasově a využít příležitosti - v kontextu rozvoje celého města i regionu - správný sled kroků (efektivita) Souvislosti - současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu - vnější příležitosti - evropské dotace Návrhy k diskusi - inovační strategie rozvoje města - Ústí nad Orlicí - město pro lidi - vize rozvoje centra města (výhled) - funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města (výhled) - návrh koncepčních kroků pro využití Perly (v souvislostech) 2 Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu 2.1 Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 (Regionální rozměr rozvojových disparit a Strategie regionálního rozvoje ČR návrh analytické část SRR) Migrační saldo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) - průměr let migrační saldo = rozdíl mezi počtem přistěhovalých a počtem vystěhovalých obyvatel v přepočtu na 1000 obyvatel (v promilích) - saldo migrace správního obvodu Ústí n.orl. je záporné, pod průměrem ČR (ve stejné kategorii jako slabší regiony Svitavy, Zábřeh a pohraničí Šumperk, Rychnov, Dobruška,..), o jednu i více kategorií jsou na Žamberk, Lanškroun, Litomyšl, Vysoké Mýto, do nižší kategorie spadá Č.Třebová Typologie území SO ORP z hlediska regionální konkurenceschopnosti - regionální konkurenceschopnost je schopnost regionu maximálně využít své vnitřní zdroje tak, aby dokázal uspět (a prosperovat) v regionální konkurenci a byl schopen se flexibilně přizpůsobit změnám na těchto trzích (sledována z hledisek: a) ekonomické a inovační výkonnosti, b) rozsahu, intenzity a struktury ekonomických aktivit, c) instituce a podpory podnikání, d) ekonomické a inovační výkonnosti, e) lidských zdrojů, f) geografické polohy, dopravní dostupnosti a struktury osídlení). - Ústí n. Orl. patří do nejslabší kategorie dle indexu regionální konkurenceschopnosti v ČR (v linii obcí při hranici Čechy a Morava), o kategorii výše je Č.Třebová

4 Typologie území SO ORP z hlediska územní soudržnosti - Územní soudržnost je sledována socioekonomickými ukazateli: přirozený přírůstek na 1000 obyvatel, migrační saldo na 1000 obyvatel, index stáří, počet dokončených bytů na 1000 obyvatel, počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel, míra nezaměstnanosti, počet uchazečů na 1 volné prac.místo) - Ústí n.o. patří do druhé nejslabší kategorie z pěti dle indexu socioekonomických ukazatelů vůči průměru ČR (pro srovnání Česká Třebová nejnižší kategorie, Lanškroun nejvyšší kategorie, Žamberk druhá nejvyšší) - 3 -

5 2.2 Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled kraje) Zdroj: Mgr. Miroslav Smejkal, presentace 11/2011 Na základě aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje na léta (s výhledem do roku 2020) Vymezení problémových regionů (ukazatele: migrace, index stáří, relativní počet podnikatelů, míra nezaměstnanosti, daňová výtěžnost, hustota obyvatelstva) Mezi problémové regiony Pardubického kraje s plánovanou soustředěnou grantovou podporou kraje patří: Česká Třebová, Svitavy, Moravská Třebová, Hlinsko a Králíky - 4 -

6 3 Vnější příležitosti evropské dotace Alokace pro ČR na období činí 26,7 mld. EUR, alokace pro příští období se předpokládá jen o něco nižší. Podpora EU pro cíl soudržnosti (do regionů ČR mimo Prahu): v období činí : 3,6 % HDP ČR pro období navrženo: 2,5 % HDP ČR Distribuce bude více koncentrovaná a cílená, jak v sektorech, tak v regionech, důraz kladen na integritu. Ve větší míře bude pomoc poskytnuta formou zvýhodněných úvěrů (podnikatelům výhradně touto formou), ve druhé polovině období se uvažuje o této formě i v regionech (zvyknout si na období bez dotace). Dnes je 80 % nových investic dotováno z EU. 3.1 Návrh nových nařízení pro politiku soudržnosti EU Zdroj: Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (11/2011) - 5 -

7 Hlavní změny: - silná vazba na Agendu 2020 (inovace, ŽP a sociální soudržnost) x tradiční zaměření politiky soudržnosti (zejm. infrastruktura) - tématická koncentrace - měřitelnost výstupů projektů, - DPH nebude uznatelným nákladem (snižuje míru spolufinancování EU) Míra spolufinancování EU (uznatelných nákladů): 85 % v cíli konvergence (soudržnosti) = ČR bez Prahy 75 % v cíli územní evropské spolupráce (česko-polské,..) 50 % u vyspělých regionů typu Praha Zjednodušení x zesložitění procesů? - zjednodušení: příjmy generované projekty až od výše projektů 1 MEUR, jednorázová dotace na projekt bez nutnosti vyúčtování až 100 tis. EUR, standardní jednotkové náklady, kontrola projektů do 100 tis. EUR pouze 1 x, velkých projektů max.1 x ročně - zesložitění: integrované plány, koordinace OP Tématická koncentrace (u méně vyspělých regionů 50 % ERDF až u více vyspělých typu Praha 80 % ERDF) na 3 témata: - 1) R&I (výzkumná a inovační infrastruktura, klastry,..) - 2) konkurenceschopnosti MSP (vznik novách firem, internacionalizace) - 3) nízkouhlíková ekonomika (obnovitelné zdroje energie, úspory energie) Integrované přístupy: - Joint action plán ( malý OP v rámci OP náročný na řízení) - Podpora lokálního rozvoje - strategie pro městské či jiné regiony (hrazené z 1 či více OP, založeno na MAS) - Integrované investice do území (ITI), vyžadující integrovaný přístup z více než 1 prioritní osy nebo z více OP 3.2 Strategické směry rozvoje NUTS II Severovýchod pro Zdroj: RegioPartner s.r.o., návrh pro MMR 11/2011 Prioritní směr 1 Konkurenceschopná ekonomika Trvalý udržitelný a inteligentní ekonomický růst regionu soudržnosti SV postavený na konkurenceschopném podnikatelském sektoru opírajícím se o pilíře znalostní ekonomiky (inovace vzdělávání výzkum) a využívající kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu Ekonomická základna a podnikání 1.2. Cestovní ruch 1.3. Věda, výzkum a inovace 1.4. Vzdělávání Prioritní směr 2 Infrastruktura Kvalitní dopravní, technická a environmentální infrastruktura jako předpoklad růstu konkurenceschopnosti regionu a kvality života jeho obyvatel 2.1. Dopravní infrastruktura 2.2. Technická infrastruktura 2.3. Environmentální infrastruktura a životní prostředí - 6 -

8 Prioritní směr 3 Sociální prostředí a zdraví Společnost poskytující dostatek sociálních jistot, podporující začleňování práceschopných lidí na trh práce a disponující kvalitním a efektivním systémem sociálních služeb a péče o zdraví obyvatelstva regionu Trh práce 3.2. Sociální služby 3.3. Zdravotní péče Prioritní směr 4 Udržitelný rozvoj území a občanská společnost Vyvážený rozvoj regionu soudržnosti Severovýchod bez významných regionálních disparit poskytující kvalitní životní podmínky svému obyvatelstvu 4.1. Veřejná správa 4.2. Občanská společnost a volnočasové aktivity Charakteristická opatření prioritní oblasti - Rozvoj a podpora volnočasových aktivit obyvatelstva - Podpora poskytování kulturních služeb a využívání kulturních a sportovních zařízení - Podpora rozvoje občanské společnosti, komunitního a kulturního života v obcích - Posílení kulturní rozmanitosti a péče kulturně-historické dědictví regionu - Podpora rozvoje občanské vybavenosti a služeb 4.3. Rozvoj měst a obcí Charakteristická opatření prioritní oblasti - Rozvoj městských oblastí a aglomerací - Zlepšování a rozvoj fyzického prostředí měst a obcí - Vytváření podmínek pro rozvoj městských sídel jako pólů rozvoje 4.4. Rozvoj venkova a péče o krajinu Charakteristická opatření prioritní oblasti - Rozvoj venkovských oblastí a regenerace venkovských obcí - Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství v péči o krajinu - Systematická péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního potenciálu - Posilování rozvojových příležitostí ve venkovských oblastech a problémových částech regionu - Podpora malého a středního podnikání na venkově, rozvoj zemědělské výroby a lesnictví 4 Inovační strategie rozvoje města (pracovní návrh k diskusi) 4.1 Cíl a časový horizont strategie: - sebevědomý, nadčasový dokument, tvořený na principu: na dobré a kvalitní projekty se lidské a finanční zdroje vždycky najdou - není všeobjímající dokument všeho, co má město dělat, ale zahrnuje inovativní opatření, která městu umožní efektivně uchopit nové výzvy a příležitosti - v časovém horizontu 5 až 10 let - 7 -

9 4.2 Navrhovaná opatření - přehled 1. Město jako dobrý lídr, komunitní život ve městě město pro lidi 2. Budovat a rozvíjet centrum města a centra místních částí - místa exkluzivity a života Zklidnit motorovou dopravu ve prospěch pěších a cyklistů, lépe a bezbariérově propojit město město bez bariér Připravit a realizovat krátkodobý i výhledový plán využití Perly -příležitost pro řadu generací 5. Založit a provozovat inovační centrum regionu pro podnikatele, vědu a nadané 6. Identifikovat a rozvíjet symboliku města, budovat dobré PR tradice a pozitivní image města 7. Založit a rozvíjet IQ centrum mozek regionu 8. Podporovat děti v kraji Komenského naděje regionu 9. Pečovat o seniory a potřebné a zapojit je do života města srdce regionu 10. Připravovat nabídky investorům a prostor pro komunikaci s nimi podnikatelům otevřeno 11. Připravovat prostor pro bydlení všech typů obyvatelům otevřeno 4.3 Charakteristika navrhovaných opatření 1) Město jako dobrý lídr, komunitní život ve městě město pro lidi - cíl: dobré vedení města, založené na bázi uznávaných lídrů, profesionálních a ochotných úředníků městského úřadu, jakožto dobře fungujícího a spolupracujícího systému v tvůrčí atmosféře uvnitř i s firmami, organizacemi a občany navenek - pokračovat dlouhodobě v projektu Město pro lidi, čili v projektu Místní agendy 21 (případně ve spolupráci se Zdravými městy, Nadací Partnerství apod.), jakožto v efektivní a transparentní komunikaci města s privátní, neziskovou i občanskou veřejností, stmelující město, projektu, který je současně zdrojem inspirace i prostředků pro podporu přínosných akcí a projektů, - pokračovat i v projektech jako je plnění komunitního plánu a tržiště veřejných služeb - spolupracovat se svazkem obcí a sedět v roli skutečného regionálního centra ve všech oblastech - 8 -

10 2) Budovat a rozvíjet centrum města a centra místních částí místa exkluzivity a života - vymezit centrum města a centra místních částí a jejich jádra cíleně rozvíjet na místa výjimečnosti a života a místa setkávání všech generací po celý den (centrum města s hlavními veřejnými prostory Mírové náměstí, Kociánka a Perla, lokální centrum Štěpnice, centra místních částí Hylváty, Černovír, Kerhartice a Knapovec) - zapojit tradiční symboliku a unikátní prvky (specifická úprava komínu Perly, žulové kruhy,..) - realizovat opatření pro zklidnění dopravy v centrech za účelem vytvoření komfortních, bezbariérových a bezpečných prostor pro pěší a cyklisty (pěší zóny, řízené parkování) - upravit a esteticky zvelebit prostředí pro příjemné pobývání s obchody, službami, zábavními, volnočasovými a relaxačními aktivitami, i velmi nevšedními - aplikovat motivační program pro privátní sektor ohledně zvelebení centra města - frekventované veřejné prostory budovat ve prospěch jejich účelného a kvalitního využití (zřizování dětských a víceúčelových sportovních hřišť, posezení, optimalizace zeleně jakožto standardní vybavení všech lokalit s vyšší koncentrací bydlení sídlišť a místních částí) - organizačně a programově se cíleně starat o údržbu, využití a oživení veřejných prostor ve smyslu jejich funkcí (pořádání akcí, koordinace veřejných i privátních aktivit, adopce prostor privátními subjekty a občanskými iniciativami) 3) Zklidnit motorovou dopravu ve prospěch pěších a cyklistů, lépe a bezbariérově propojit město město bez bariér - komfortněji a bezbariérově propojit město pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší a vymezit ulice určené pro průjezd a objezd automobilové dopravy, lépe zorganizovat parkování redukovat v nejcennějších historických prostorách města (město pro lidi, ne pro auta), - vymezit městské třídy (živé bulváry a obchody), zklidněné obytné ulice (promenády s preferencí jiných než dopravních funkcí v obytných částech), pěší cesty a propojky uvnitř zástavby města (např. od kostela k Roškotovu divadlu), cyklostezky (pruhy a stezky pro bezpečnou jízdu na kole na dopravních koridorech), zelené stezky (přírodní stezky v extravilánu pro relaxaci) - kvalitně napojit na město nové hlavní vlakové nádraží (cizí plánovanou investici) tak, aby sloužilo jako skutečný terminál vlakové, cyklistické a automobilové dopravy s komfortem přístupu pro pěší a cyklisty, lépe napojit autobusové nádraží na centrum - lépe napojit místní části na centrum - vyřešit průjezd městem pro cyklo a in-line cyklostezek od Letohradu, České Třebové a Chocně - vyřešit bariéry na trasách (podchod pod ulicí Moravskou, krček základní školy v ulici Komenského) - stanovit centrální (cyklo)turistický bod (body) a zlepšit značení - zpracovat novou dopravní studii města, která bude integrovaně řešit uvedené problémy - realizovat projekty Bezpečné cesty do škol - 9 -

11 4) Připravit a realizovat krátkodobý i výhledový plán využití Perly- příležitost pro řadu generací - promyšleně připravovat jedinečnou investici v centru města, která ovlivní jeho život pro mnoho dalších generací, prostor budovat jako: - vzájemně se dobře doplňujících a prolínajících veřejných a podnikatelských investic v poměru cca 1 : 2 - prostor živý po celý den, ve kterém se spojí co nejvíce funkcí pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků (veřejné služby, zábava, relaxace, bydlení, tradice, výjimečnost) - prostor s dojmem lehkosti, kumštu, unikátnosti a luxusu s atypickými řešeními s prolínáním prostor a s využití podzemí i střech, - prostor jako integrální součást centra (tj. nepředělený ani neoddělený frekventovanou silnicí od náměstí a Kociánky) - investici připravit do poloviny roku 2014 pro využití evropských zdrojů programovacího období ) Založit a provozovat inovační centrum regionu pro podnikatele, vědu a nadané - vyvolat a podporovat spolupráci velkých a výkonných podniků v širším regionu s cílem vzájemného předání know-how a podpory a s cílem vytvořit zde prostor pro udržení nadaných dětí a mladých lidí v regionu - navázat na zkušenosti existujícího funkčního klastru Nanomedic a.s. se sídlem v Dolní Dobrouči a příklad dobré praxe CPN spol. s r.o. Contipro Group a.s., - v případě reálného zájmu podniků založit nový klastr, - případně podporovat společně poradenské centrum pro využití perspektivních inovačních programů v regionu a udržování kontaktu s vysokými školami, vědeckými pracovišti a s Czechinvestem 6) Identifikovat a rozvíjet symboliku města, budovat dobré PR tradice a pozitivní image města - v rámci veřejné diskuse nalézt tradiční symboliku města (možná textil) a ve spolupráci se středními uměleckými školami i jinak nalézt formu uchopení symbolu v architektonických detailech centra města a místních částí - provést analýzu možností a založit muzeum textilu (organizačním rozšířením činnosti stávajícího muzea v Ústí nad Orlicí, ve spolupráci se školami, jinými muzei a nadšenci shánět znalosti a exponáty) - zlepšit PR propagaci města a jeho příležitostí (pověřit konkrétní osobu/firmu PR propagací města a jeho příležitostí, kvalitně a pozitivně navenek komunikovat všechny kroky související s inovační strategií, rozvíjet webové stránky města, vylepšit branding města) - účastnit se soutěží a přispět tak ke zvýšení prestiže města (soutěž Cesty městy, apod.) 7) Založit a rozvíjet IQ centrum mozek regionu - založit v Ústí nad Orlicí IQ centrum a neustále aktualizovat a zlepšovat jeho náplň jako nekončící proces, který bude sám o sobě principem fungování centra

12 - výchozí náplň a způsob fungování vytvořit v součinnosti se základními, středními školami a vysokými školami a s vědeckými pracovišti, s nadšenci a kutily - do IQ centra umístit výjimečné trvalé exponáty (z oblasti chemie, fyziky, techniky, přírodovědy, astrologie aj. oborů), exponáty vytvořené lidmi z Ústí a okolního regionu, exponáty k vyzkoušení, vyluštění, nalezení řešení, vyplnění různých IQ testů a her, motivovat návštěvníka malou odměnou za dobrý výkon - do IQ centra však umisťovat i zcela běžné výtvory s cílem rozpoutat v regionu vášeň a soutěživost v myšlení, vědě a technice: každé dítě či nadšenec může navrhnout hlavolam, křížovku, výtvor z lega, merkuru či jakýkoliv více či méně unikátní výtvor a vynález a pod jeho jménem (školou, firmou či pseudonymem) a tento prvek umístit v IQ centru, kde budou výtvory veřejně hodnoceny návštěvníky s vyhlašováním výsledků v časových intervalech - nejdůmyslnější a nejdůvtipnější výtvory odměnit a na trvalo umístit do IQ centra (velká čest mít natrvalo exponát v IQ centru) - V IQ centru průběžně organizovat soutěže a akce (šachy, IQ testy..), kurzy a přednášky pro děti i dospělé 8) Podporovat děti v kraji Komenského naděje regionu - opatření se týká podpory dětí všeho věku, týká se i mateřských, základních a středních škol a spolupráce s vysokými školami - ve školách zavést koučovací styl vedení školy a vedení žáků, který přirozenou cestou rozvíjí schopnosti, tvořivost a samostatné myšlení, zavést účinný styl výuky etiky, jakožto morálního a hodnotového základu života, navázat na tradici Komenského; - podporovat výuku regionálních produktů, které v žácích prohlubují jejich vztah k regionu a jeho znalost; - zapojit školy a děti do vzniku a chodu IQ centra; - podporovat kariérové poradenství v úzké vazbě na podniky regionu, ve spolupráci s inovačním centrem, vč.stáží žáků a studentů na pracovištích podniků; 9) Pečovat o seniory a potřebné a zapojit je do života města srdce regionu - integrovat seniory a potřebné do života a poskytnout jim důstojné a aktivní prožití života a využití cenných zkušeností a pohledů, které mohou senioři i postižení poskytnout - provést analýzu stávajících kapacit bydlení a péče o seniory a potřebné v Ústí nad Orlicí a spádovém regionu a na základě demografických trendů a vývoje státní a krajské sociální politiky navrhnout a realizovat citlivá opatření 10) Připravovat nabídky investorům a prostor pro komunikaci s nimi podnikatelům otevřeno - připravovat, aktualizovat a propagovat investorské příležitosti ve městě (s přípravou Perly jich bude přibývat) - pověřit konkrétního zaměstnance města a v budoucnu také pracovníka inovačního centra, aby se v případě jakéhokoliv zájmu jakéhokoliv investora od živnostníků počínaje až po developery, podnikatele a až po veřejné a či neziskové subjekty konče věnoval jejich požadavkům a dotazům: ochotně jim poskytl nebo zprostředkoval v co nejkratším termínu maximum dostupných informací, které potřebují a zajistil případně

13 součinnost s dalšími pracovníky úřadu a dalšími úřady a organizacemi tak, aby investor ve městě se svým záměrem zůstal 11) Připravovat prostor pro bydlení všech typů obyvatelům otevřeno - na základě současných záměrů města a na základě analýzy a trendů trvale připravovat kapacity pro různé typy bydlení dle reálné poptávky (byty, plochy pro výstavbu rodinných domků) - určit na městě osobu, která bude se zájemci o bydlení komunikovat a informovat je o možnostech 5 Ústí nad Orlicí - město pro lidi Ústí nad Orlicí Město pro lidi (Revolvingový fond 2011) aneb Strategie pro veřejná prostranství, nemotorovou dopravu a prostupnost města Zpracovatel Partnerství o.p.s. Zodpovědný politik za město: Petr Hájek Koordinace a asistence: Marie Steklíková, OHGS s.r.o. (Silvie Králová a Renata Šedová) Dotace z Revolvingového fondu MŽP 406 tis. Kč, spolufinancování 45 tis. Kč, celkem 451 tis. Kč Realizace : stěžejní část 3-10/2011, doplňkové aktivity a vyúčtování do 2/ Metoda zpracování Analýza: - rozhovory se skateholdery (proběhlo 9 rozhovorů se zástupci důležitých institucí města) - dotazníkové šetření (distribuce zpravodaj a web) o 14 otázek a 148 dotazníků on-line i písemně o okruhy otázek například: jaká místa jsou nejdůležitější, jaká nejproblematičtější z různých hledisek, co ve městě nejvíce chybí, která místa by se měla řešit přednostně, na jakou cílovou skupinu se zaměřit,.. - veřejné diskuse v Malé scéně plánovací setkání s veřejností (duben, červen, září, říjen) 5.2 Výsledky - na základě analýzy byla identifikována: o pozitiva silná místa, kam lidé rádi chodí, jsou důležitá o negativa místa, které nejsou využívána, jsou nekvalitní, nebezpečná nebo neudržovaná o obecné problémy, související s veřejnými prostranstvími o co ve městě nejvíce chybí

14 - vytipováno 18 problémových lokalit s návrhem řešení (město = síť: místa/uzly spojené liniemi/toky) - pro každou problémovou lokalitu s případným dalším vnitřním členěním navržena krátkodobá (drobná nebo údržbová) opatření a dlouhodobá (investičně náročnější) opatření 5.3 Lokalita Park u Roškotova divadla a park za kostelem (příklad zpracování problémové lokality)

15

16 - 15 -

17

18 5.4 Propagace výstupů na veřejnosti (1/2012) - občanům: o výstava map a textů ve vestibulu radnice nebo v muzeu, nebo na Malé scéně o strukturované vystavení map a textů na webu Města pro lidi - médiím a široké veřejnosti: o na začátku ledna vytvořit a distribuovat tiskovou zprávu o uspořádat tiskovou konferenci na radnici s cíleným pozváním médií (1/2012) 5.5 Způsob práce s dokumentem Projekční příprava a realizace námětů ze strategie - v zadání nebyl návrh zásadní změny dopravního řešení města, ale návrh dostupných řešení pro úpravu veřejných prostranství a prostupnost města (zpracovatel navrhl i některá dlouhodobější a koncepční opatření) - dlouhodobá koncepční opatření zejména v centru města by měla být prozatím využita jako inspirativní (v rámci zpracování dopravní studie města a případně pak přizpůsobena novým dopravním řešením a dalším diskusím) - z navrhovaných námětů 18 lokalit vybrat jednoduchá opatření k okamžitému řešení, která nebudou ovlivněna dopravní studií, seřadit je podle priorit, k investičním opatřením přiřadit dotační možnosti, u krátkodobých (údržbových apod.) navrhnout způsob zajištění - takto vybrat opatření k řešení v roce 2012 a v roce 2013, na prioritní opatření v roce 2012 a 2013 zpracovat projektové dokumentace, žádosti o dotace a realizovat 5.6 Pokračování projektu Ústí nad Orlicí - město pro lidi (Revolvingový fond 2012) - povýšit ze stupně D Místní agendy 21 (nyní po realizaci projektu 2011 tento stupeň udělen) na stupeň C (po realizaci projektu 2012) reálná kriteria - podat žádost o dotaci do Revolvingového fondu MŽP na rok 2012, předpoklad na přelomu 2011/2012, předběžně se očekává : o rozpočet až 1 mil. Kč o dotace 90 % - v rámci projektu by bylo možné zrealizovat například (uzpůsobit dle výzvy): Práce na přípravě a realizaci drobných opatření o organizační práce s opatřeními: setřídění, priorizace, výběr pro rok 2012 o vypracování projektových dokumentací a realizace prioritních vybraných opatření (může být až 40 % ze žádané částky) o práce ombudsmana veřejných prostranství o zajištění některých dobrých organizačních námětů města pro lidi 2011 (svěření konkrétních prostor do péče místním/firmám, zasponzoruj/adoptuj lavičku) o rešerše a inspirace Cesty městy, výměna zkušeností se Zdravými městy (exkurze do oceněného zdravého města Chrudim) Práce na koncepci: o organizační práce spojená s přípravou projektového záměru Perly (diskuze v pracovních skupinách, příprava inovačního centra a IQ centra,..) o o organizační práce spojená s plněním inovační strategie rozvoje města citlivé projednání systému parkování v centru města s firmami, institucemi i občany zde bydlícími, navrhnout varianty systémů (organizačně, cenově, regulace doby stání, vyhrazenost pro místně působící, invalidy,..)

19 o benchmarkingový průzkum - studie (příklady dobré praxe využití brownfieldů v jiných městech) o vytvoření programu, motivujícího vlastníky v centru města zvelebovat a udržovat své nemovitosti v souladu s koncepcí PR propagace města o zkvalitnění webových stránek, vč. stránky město pro lidi a plánovaných akcí o pravidelná redakční práce s médii o podávat přihlášky do soutěží s cílem získat pozitivní ocenění pro město (soutěž Cesty městy apod.) Organizace akcí pro udržitelný rozvoj (a občanský život ve městě) o zapojení do akcí Den Země, Den bez aut o organizace dalších akcí nebo přidružení akcí ke stávajícím (Město v pohybu, Ústecké vánoce) na téma udržitelný rozvoj 5.7 Příprava a realizace drobných projektů Projekty, vytipované z námětů města pro lidi i některé další s využitím jiných dotačních titulů, například : - Park za kostelem, u Roškotova divadla a propojení prostoru (podat žádost o dotaci a realizovat ve 3 fázích , Nadace Proměny) - Dětská hřiště (připravovat a realizovat projekty, Nadace ČEZ, grant Pardubického kraje ) - Farmářské trhy (zlepšit organizaci farmářských trhů se skutečným zapojením místních producentů a povýšení trhu na společenskou, občanskou a ekologickou regionální záležitost s dotační podporou Mze a další, nejbližší dotace se žádají 12/2011) - Bezpečná cesta do škol (doprojektovat a realizovat 2012 a 2013 Nadace Partnerství) 6 Vize rozvoje centra města (výhled) Centrum města bude vymezeno obvodovou linií (v mapě, v územním plánu a identifikovatelné i v terénu). Vymezení bude ctít geografické předurčení ( kopeček ) a bude zahrnovat většinu historických budov a důležitých veřejných institucí. Centrum bude působit klidně (zklidněná doprava) a vlídně (květiny, čisto, drobná posezení, příjemné osvětlení a nasvícení..), přitom bude velmi živé a pestré s mnoha příležitostmi a důvody se zde zastavit a strávit zde čas pro všechny skupiny obyvatel i návštěvníků v kteroukoliv denní dobu. Toho bude dosaženo pestrostí funkčního využití centra, ve kterém budou zastoupeny obchody, služby, úřady, školy, zaměstnání, příležitosti pro zábavu (kultura, společenské a vhodné sportovní vyžití), relaxaci a oddech i bydlení. Centrum se bude vyznačovat typickým architektonickým prvkem a minimálně jedním výjimečným prvkem, který nikde není k vidění. Doprava uvnitř centra bude zásadně zklidněna. Povolená rychlost bude snížena v celém nebo v převažující části centra města na max. 30 km/h. Některé ulice budou ustanoveny pěšími zónami s povolením vjezdu dopravní obsluze nebo jako jednosměrné (Smetanova, T.G.Masaryka, ul. 17.listopadu, Lochmanova). Cílem těchto úprav bude dopravně maximálně zklidnit prostor mezi Mírovým náměstím, Hernychovou vilou a Perlou (dnešní provizorní kruhový objezd), neboť celý tento prostor by mohl v ideálním případě být centrální pěší zónou, případně dopravně velice zklidněnou zónou. Nově bude zorganizován prostor mezi

20 autobusovým nádražím a poštou. Uvedená opatření povedou k tomu, že přes takto vymezené centrum nebudou auta projíždět, v takovém případě pro ně bude výhodnější centrum objet. Do centra budou vjíždět pouze auta místních obyvatel, úřadů a firem a auta návštěvníků, kteří se budou chtít v centru zdržet (nakoupit, zajít na úřad, pobývat zde). Pro tyto účely budou mít jasně vymezené podmínky parkování. Centrum bude maximálně zpřístupněno a propojeno pro pěší a cyklisty. Odstraněn bude krček základní školy v ulici Komenského. Pro pěší bude propojen prostor u kostela k Roškotovu divadlu přes park za kostelem (ideálně i propojení přes farskou zahradu do ulice Komenského, které se však zatím nedaří projednat). Centrum bude řešeno bezbariérově, zejména křižovatky, přechody a veřejné prostory obecně. V centru bude bezpečná úschovna kol a zavazadel otevřená ideálně 24 hodin denně. Uvnitř centra budou upravena pravidla parkování. Jednoznačně budou vymezena místa, kde lze parkovat a kde ne, parkování bude zpoplatněno. Například před kostelem bude parkování zrušeno s výjimkami, danými provozem tohoto místa. Pro obyvatele bydlící v centru, zdejší úřady a podnikatele budou parkovací místa ve stanoveném režimu přidělena (organizace budou podmínky pro parkování jednoznačně presentovat svým klientům a veřejnosti na svých webech). Parkovné pro veřejnost bude odstupňováno: nejvyšší poplatek bude stanoven pro parkování na náměstí, nejnižší pro parkování v Perle. V některých případech bude omezena maximální doba parkování (např. na náměstí 3 hodiny). Vjezd do takto vymezeného centra z kterékoliv strany ulice bude upraven zvýšeným (příčným) prahem a snížením rychlosti. Současně bude vjezd provázen typickým architektonickým/designovým prvkem, se kterým se bude možné setkat i na dalších místech v centru. Prostor uvnitř centra bude cíleně upravován ve spolupráci samosprávy s majiteli a provozovateli nemovitostí na základě připraveného motivačního systému (dotace na úpravu fasády, květiny apod.). Pro každý kout, úsek ulice a veřejně fyzicky či pohledově přístupné místo bude stanoven plán jeho estetického zlepšení. V centru bude instalováno více laviček, hracích prvků, květin a zeleně, vodních prvků a typické architektonické/designové prvky. V centru budou dostupné a dobře označené toalety. Park za farou bude v ideálním případě využita jako veřejný prostor a spolu s parkem u Roškotova divadla pro tyto účely revitalizována jako další zelený prostor v centru klidný prostor (Nadace Proměny). Veřejné osvětlení bude sjednoceno do vhodného architektonického stylu s příjemným světlem a lokálně s atypickým řešením (boční či spodní osvětlení) a s využitím nejmodernějších technologií i způsobů zainvestování, údržby a provozu (zejména provozně výhodně). Vytipována budou místa vhodná k nasvícení zajímavých objektů a budov. Informační značení bude zdokonalené a rozšířené, ve vhodném místě v centru bude situován centrální (cyklo) turistický bod. Kromě mapových tabulí budou instalovány prvky moderního sdílení informací, jako je interaktivní tabule nebo zvukové informace s možností stažení do mobilních telefonů (na více místech). Vítané a podporované bude otevření dalších privátních služeb, jako je občerstvení s předzahrádkami, vč. alespoň jednoho nonstop zařízení otevřeného 24 hodin denně. Cíleně budou rozvíjena tři hlavní veřejná prostranství v centru města: Mírové náměstí s přilehlým historickým jádrem okolo kostela a farskou zahradou, Kociánka a Perla. Rozvoj těchto zón bude směřován tak, aby každý tento veřejný prostor měl svoji funkci, aby si

21 vzájemně nekonkurovaly, ale doplňovaly se a nabízely široké spektrum činností, pobývání a vyžití v centru města. 7 Funkční využití hlavních veřejných prostor v centru města (výhled) (pracovní návrh OHGS s.r.o., příklady technických a organizačních návrhů jsou doplněny o návrhy Partnerství o.p.s. z projektu Město pro lidi, třeba projednat v pracovních skupinách) 7.1 Mírové náměstí Funkce - přirozeně a historicky nejvýznamnější prostor ve městě - žádné trvalé velké atraktivity kromě kvalitního posezení, vítané sezónní předzahrádky až do plochy náměstí - slavnosti a společenské akce nejvyššího významu - velmi tradiční akce (Ústecké vánoce,..) - poutě a velké (lidnaté) koncerty v rámci různých akcí (kvůli velikosti) Příklady technických a organizačních opatření - regulovat pohyb aut a parkování na náměstí a přilehlých prostorách, snížit rychlost pohybu aut na minimum, instalovat zpomalovací prahy, lokálně zvýšit dláždění na úroveň chodníku - parkování 30 minut zdarma, následně nejvyšší sazba ve městě, omezit absolutní dobu stání (např. na 3 hodiny) - možná zamezit parkování na jedné straně náměstí (například první strana ve směru kruhového objezdu náměstí) s cílem zpřístupnit tuto sluneční stranu pro předzahrádky, zvýšit zde vydláždění na úroveň chodníku a středu náměstí a vytvořit zde modifikovanou pěší zónu - iniciovat stylové předzahrádky v podloubích až do plochy náměstí - v ploše náměstí doplnit vodní nebo sochařský prvek, vysadit vzrostlé stromy (stín), doplnit mobiliář (posezení, informace, vč. informací o aktivitách ve městě) - upravit podchod (obchodní pasáž) vyčistit graffiti, oživit ponurá zákoutí, doplnit orientační prvky, zvýšit osvětlení, vybídnout prodejce k vystavování zboží do pasáže 7.2 Kociánka Funkce - nově vytvořený prostor bez tradice, jehož zapojení do života i díky velkým diskusím spojeným s jeho výstavbou, bude nějakou dobu trvat - místo pro pobývání studentů, - veškeré drobnější presentační a propagační akce firem a politických stran (zřejmě i přes odpor jejich pořadatelů, kteří budou chtít být primárně na náměstí) - nabídnout jim Kociánku zdarma, náměstí případně za poplatek - koncerty, recitace, malířské soutěže (bylo by vhodné je ve spolupráci s Klubcentrem a zájmovými organizacemi cíleně rozpoutat), organizované i soukromé produkce

22 Příklady technických a organizačních opatření - zvážit demontování některých žulových kruhů, které jsou příliš nahusto a neumožňují průjezd kočárkům, vozíčkářům a lidem s berlemi či holemi (vyjednat s poskytovatelem dotace ROP), demontované kruhy instalovat do center místních částí (určitý druh symbolu spojení místních částí s centrem) - žulové kruhy opatřit více sedátky - zkvalitnit výsadbu v žulových kruzích - opatření pro zvýšení bezpečnosti dětského hřiště a vytvoření stínu (prodloužení zídky, pergoly) - doplnění mobiliáře (pohodlné posezení, stojany na kola, odpadkové koše, informace) - dovybavit amfiteátr pro produkce, zvážit sezónní vybavení travnatých ploch lehátky - instalovat nějaké herní prvky pro studenty i dospělé (veřejný hlavolam, minibludiště labyrint v kraji Komenského, petangová dráha, kuželky, posilovací/cvičební stroje pod širým nebem) koordinované rozložení v porovnání s Perlou 7.3 Perla Funkce - obrovský prostor v centru, plán cca 1/3 investor město, cca 2/3 soukromí investoři - prostor integrální součástí centra (tj. nepředělený ani neoddělený frekventovanou silnicí od náměstí a Kociánky) - živý prostor: je třeba spojit co nejvíce funkcí pro všechny skupiny obyvatel a návštěvníků, aby zde bylo živo po celý den, využít osvědčený princip živých veřejných prostor: jedni se dívají, druzí se předvádějí a baví to obě skupiny - prostor, který celý nebo alespoň jeho stěžejní část (společenské a zábavní centrum) bude vzbuzovat dojem lehkosti, kumštu, unikátnosti a luxusu, vítána jsou atypická řešení (s využitím suterénů, sklepů i střešních prostor, prolínání prostor, pravděpodobně prolínání prostor podnikatelských a veřejných) Možné veřejné investice: - to, co město potřebuje pokrýt z veřejných služeb: například veřejná knihovna s důrazem na čtenářský a diskusní prostor se zázemím, DDM, mateřské centrum, zkušební a nahrávací studio pro hudební amatéry... - to, co se hodí do centra a servis: IC s interaktivním infokioskem, centrální turistický bod s turistickými ukazateli (třeba i na všechny světové strany a k protinožcům), veřejné WC, úschovna kol a zavazadel - zábava pro všechny: dětské a víceúčelové hřiště s tělocvičnou a posilovnou pod širým nebem (prvky pro malé i větší děti, prvky pro teenagery i dospělé venkovní posilovna, obří houpačka, obří šplhací síť..), petangová dráha, maxikuželky, maxikreslení, plocha pro in-line akrobacii, zeleň a voda (parková zeleň, fontána), posezení, prostor pro veřejné produkce, veřejné video s velkou obrazovkou, víceúčelový vnitřní i vnější prostor (pro hromadná cvičení aerobicu, zumby apod.) - vícegenerační a integrující : stacionář pro setkávání a vzdělávání seniorů s ostatními generacemi, stacionář pro handicapované, speciální kavárna s obsluhou handicapovaných, kavárna s možností zkus to jako slepec (spolupráce se Světluškou) - tradice a symbol: muzeum textilu jen malé (historie tkalcovství), - výjimečnost a originalita: vyhlídková věž -komín a současně symbol - něco jako ústecký svítící úd (osvícený, výstup vnitřním výtahem nebo adrenalinový vnějším žebříkem, kolem točitý tobogán) - výjimečné centrum zájmu pro široké okolí krajského rozměru : to, co jinde nemají, případně daleko (v krajských městech i dál) a co by bylo důvodem pro návštěvu lidí z širšího okolí: IQ centrum (unikátní obsahem i programem), minizoo (forma mimo

23 legislativní statut ZOO): maxiakvárium, maxiterárium, insektárium, domácí zvířata na pomazlení i nenáročná exotická zvířata, bohatá programová náplň (pravidelná veřejná krmení, křtění, svátky zvířat, adopce, naučně zábavné pořady pro všechny) Podnikatelsky/developersky by za určitých podmínek šlo zainventovat například: - byty, bydlení pro seniory (vyšší úroveň) - parkovací dům - společenské a zábavní centrum, zahrnující možná: obchody (i zboží vysoké kvality, i běžné obchody denní potřeby), minipekárnu, rybárnu, kavárnu, vinárnu, cukrárnu, pizzerii, restauraci vybavenou pro podnikatelská jednání, fotoautomat, bankomat, internetovou kavárnu, příp. multikino (rozhodovat v kontextu chystaných digitalizací kin v České Třebové a Lanškrouně a v kontextu stávajícího kina v Ústí), kanceláře k pronájmu (pro služby právníků, notářů, firem apod.), sportovně relaxační centrum (fitness centrum posilovna, stolní tenis,.., masáže, salón..), hudební klub, vybavený prostor pro presentační akce a školení, sídlo a kancelář inovačního centra - skutečnou podobu investic v mezích regulace však určí investoři Regulativou nepovolné aktivity: - výroba (podrobněji specifikovat jako průmyslová či další výroba) - super a vyšší markety - sklady - herní automaty a herny

24 8 Návrh koncepčních kroků pro využití Perly (v souvislostech) Aktivita Termín 1. Strategie pro krátkodobé využití Perly 01/11 02/12 2. Diskuse v pracovních skupinách nad vizí rozvoje města a Perly 01/12 06/12 3. Dopravní studie města 01/12 12/12 4. Benchmarkingová studie 01/12 06/12 5. Ověřovací studie absorpční kapacity a studie proveditelnosti Perly 07/12 12/12 6. Architektonický návrh využití Perly 01/13 06/13 7. Zohlednění omezení v územním plánu města 07/13 10/13 8. Plán veřejné investice a soukromých investic v Perle 07/13 12/13 9. Příprava veřejné investice (DÚR, příprava financování) 07/13 06/ Realizace privátní investice (prodej pozemků ) od 07/ Realizace veřejné investice (podání žádosti o dotaci a realizace) nejdříve 07/ Pořízení nového územního plánu města 01/12 12/15 Harmonogram: 8.1 Strategie pro krátkodobé využití Perly do roku 2014 Pasportizace stávajícího stavu Perly (1/ /2012) - pasportizaci stávajícího stavu provede podle oznámení městu Czechinvest - OHGS s.r.o. ve spolupráci s DÉMOS s.r.o. předložila v říjnu 2011 materiál Technický a provozní stav areálu a technické možnosti jeho využití v blízkém horizontu 4 let

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu Současná pozice města Ústí n.o. v regionu a. Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 (Regionální

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Ústí nad Orlicí město pro lidi. Analýzy dotazníkového šetření a veřejného projednání

Ústí nad Orlicí město pro lidi. Analýzy dotazníkového šetření a veřejného projednání Ústí nad Orlicí město pro lidi Analýzy dotazníkového šetření a veřejného projednání Lumír Mlčák 7.65. 011 Struktura: 1. Dotazníkové šetření. Veřejné projednání. Další kroky v projektu 1. Dotazníkové šetření

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne

Suchdolské náměstí. Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne Suchdolské náměstí Zápis z plánovacího setkání s veřejností konaného dne 9.6.2008 Účastníci: Prvního veřejného setkání se zúčastnilo asi 25 obyvatel z lokalit nejbližších i trochu vzdálenějších vzhledem

Více

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj 10. listopadu 2016 Zita Kučerová Konference Chytrý region Příležitosti pro obce a města Určena pro zástupce

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková

Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020 Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková FRAGMENTACE SÍDELNÍ STRUKTURY ČR ÚROVNĚ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČR NUTS 5 obecní úroveň:

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY

Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Nadace Partnerství PROGRAM PROSTORY Program Prostory Naše vize: Kvalitní veřejná prostransví Na jejich vzniku se podílí veřejnost, samospráva, místní podnikatelé, OS Místa kvalitní Místa obyvatelná Místa

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí porovnání investičních záměrů města

DDM DUHA a Centrum rozvoje PERLA Ústí nad Orlicí porovnání investičních záměrů města Ústí nad Orlicí porovnání investičních záměrů města Víme, co potřebujeme? Víme co s Perlou? Odpověď dávají PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE definované v roce 2013. Předložený architektonický návrh MUSÍ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí

Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí Zadavatel Město Ústí nad Orlicí Zpracovatel RNDr. Renata Šedová OHGS s.r.o. 17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí www.ohgs.cz 18. června 2012 OBSAH:

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020

Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020 "Region v rozvoji společnosti 20. 10. 2016 Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020 Kancelář strategie města Dr. Ing. Marie Zezůlková FRAGMENTACE SÍDELNÍ STRUKTURY ČR ÚROVNĚ STRATEGICKÉHO

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více