ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce"

Transkript

1 ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013

2 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám myšlenkou realizace školního statku při Waldorfské škole Příbram. Popisuji případné financování, provoz, možnosti využití statku, organizace zaměřené podobným směrem jako zdroj inspirace atd. Za nejdůležitější kapitoly považuji Proč založit školní statek a Možnosti využití školního statku, protože vystihují podstatu myšlenky tématu a zároveň jsou základními kameny mé práce. 2

3 Motto: Šedivá je teorie, jen strom života věčně zelená se. Johann Wolfgang von Goethe Děkuji Veronice Poláčkové za inspiraci a prvotní impuls k napsání této práce, mému muži a zároveň kolegovi Jarmilovi Bryndovi za profesní i partnerské sdílení, za poskytnutí materiálů a fotografií z jeho archivu, a dalším kolegům a přátelům za vstřícnost při rozhovorech na téma školního statku. 3

4 OBSAH ÚVOD... 5 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM... 6 Vize školy... 6 Co zahrnuje... 6 Má úloha ve škole... 6 PROČ ZALOŽIT ŠKOLNÍ STATEK... 7 Zralost pro zemi a vztah k životnímu prostředí... 8 Práce jako součást života... 9 Člověk a zvíře Péče o krajinu vnější i vnitřní Zpět ke kořenům s původními českými tradicemi Umění řemesel Statek jako živá učebnice Důvody proč školní statek nezakládat CO BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL (NEBO MOHL) ZAHRNOVAT KDO BY NA ŠKOLNÍM STATKU ZAJIŠŤOVAL PROVOZ FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STATKU KROKY K REALIZACI ŠKOLNÍHO STATKU INSPIRACE OD PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ Waldorfská mateřská škola Havelhöhe v Berlíně-Spandau Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor Schlössli Ins Camphill České Kopisty Biodynamický statek Kout ve Fořtu u Vrchlabí Toulcův dvůr Sluňákov - Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s Lipka - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Sdružení Zdravý životní styl Občanské sdružení Nobilis Tilia Botanicus, spol. s.r.o Ekocentrum Paleta Občanské sdružení Jiná krajina Chráněné dílny Sociální ateliér Tilia Keramická dílna Eliáš Textilní dílna Jinan Textilní dílna Gawain Dílna Ignis ZÁVĚR VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZDROJE INFORMACÍ PŘÍLOHY Ilustrační fotografie

5 ÚVOD Na myšlenku psát závěrečnou práci na toto téma mě přivedl nedávný náhodný rozhovor s kolegyní ve škole. Oslovila mě jako potenciálního zájemce o zhmotnění nápadu - statku Waldorfské školy Příbram. Měla jsem původně vybrané jiné téma, ale prvotní nadšení z něho postupně vyprchalo a tu se přede mnou objevila tato krásná idea, která mě chytla za srdce, začala jsem se jí intenzivně zabývat, rozvíjet myšlenky a výsledkem je tento návrh školního statku Waldorfské školy Příbram. Hovořila jsem s některými kolegy o možnostech využití školního statku v rámci vzhledem k ŠVP. Jejich názory, zkušenosti a rady mou práci obohatily. Vesměs shledali představu statku jako přínosnou záležitost pro zdravý a celostní rozvoj našich žáků, jako plnohodnotný doplněk našeho vzdělávacího cyklu od mateřského centra po střední stupeň. Při společné práci (pracovní skupiny pro vznik školního statku) by vzešlo jistě mnoho dalších možností, nápadů a jedinečných myšlenek jak celý projekt zrealizovat a obohatit o další možnosti. 5

6 WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Vize školy Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnous láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. Co zahrnuje Rodinné centrum Poupátko - projekt občanského sdružení Společnost waldorfské školy Příbram Mateřská škola Sedmikráska 1 waldorfská třída v rámci klasické MŠ Základní škola tř. + školní družina tř. Střední škola (Waldorfské lyceum, tř.) a Střední odborné učiliště (Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Umělecký truhlář a řezbář tř. ). Při škole fungují: Společnost Waldorfské školy Příbram - členy jsou rodiče a přátelé waldorfské školy Anthroposofická společnost pobočka Příbram Ke škole patří dvě detašovaná pracoviště truhlářské a kovářské dílny. Škola disponuje tělocvičnou, která zároveň slouží jako technicky vybavený divadelní sál, dále školní zahradou s hřištěm a pozemkem pro pěstitelské práce (záhony, skleník, klubovna). Má úloha ve škole V současné době pracuji ve Waldorfské škole Příbram jako asistentka pedagoga, od září tohoto roku ve 2. třídě a zároveň jako vychovatelka ve školní družině. Kromě toho se starám o školní knihovnu. 6

7 PROČ ZALOŽIT ŠKOLNÍ STATEK Následující slova nejlépe vystihují podstatu toho, co bych chtěla v této kapitole popsat: Děkujeme naší Matce Zemi, která nás živí. Děkujeme řekám a potokům, které nám dávají svou vodu. Děkujeme bylinám, které nám darují své léčivé síly. Děkujeme kukuřici a jejím sestrám fazoli a dýni, které nás uchovávají při životě. Děkujeme keřům a stromům, které nám dávají své plody. Děkujeme větru, který hýbe vzduchem a zahání nemoci. Děkujeme měsíci a hvězdám, které nám svítí svým světlem, když slunce zapadne. Děkujeme našemu dědovi Hé Norovi, který nás, svá vnoučata, chrání a dává nám svůj déšť. Děkujeme slunci, které přátelsky shlíží dolů na zemi. Především ale děkujeme velikému Duchu, který v sobě spojuje všechno dobré a který všechno řídí ku zdaru svých dětí. Carola Cornelius, indiánka z kmene Mohavků (Irokézové) Pozn. Hé Nor je strážný duch, který je dárcem životadárného deště a který je vzýván čestným titulem děd. Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem. Luther Stojící Medvěd, z kmene Lakotů V těchto textech nacházíme vyslovení hluboké úcty a pokory k přírodě, k Matce Zemi a k vlastnímu bytí. Relativní hojnost všeho v dnešní době mění životní hodnoty a klesá úcta k Zemi, k půdě a k práci druhých. Mnozí lidé pracují hlavou a ne rukama. Kontakt s přirozeným způsobem života tak pomalu mizí. Tomu se děti jen těžko dokáží sami ubránit, následují totiž většinou příklad rodičů. Školní statek by se mohl stát rozmanitým časoprostorem pro pozorování tvořivých sil přírody při péči o půdu a zvířata a pro smysluplné tvůrčí činnosti, při kterých lze zažít radost ze společného díla ve společenství a získat tak úctu k práci vlastní i druhých lidí. Pod projektem školního statku se skrývá velký potenciál a záleží způsobu jeho využití a potom také na tvůrčí aktivitě všech zúčastněných a jejich vůli k naplňování daných cílů. 7

8 Zralost pro zemi a vztah k životnímu prostředí Dítě se postupně stává zralým pro zemi a pro práci na ní. A právě v tento moment vstupuje do vyučování nový předmět, jímž je zahradnictví, či snad lépe pěstitelství, praktické rozvíjení pečujícího vztahu o životní prostředí. Rudolf Steiner si byl vědom výchovného působení pěstitelství v mnohem hlubším smyslu než jen v získávání pěstitelských dovedností. Ten, kdo má v mladém věku možnost zacházet pečujícím způsobem s přírodou v zahradě či na statku, v dospělosti instinktivně volí vzhledem k přírodě správný, zdravý způsob zacházení. Jde tak vlastně o nejpřirozenější způsob environmentální výchovy. V úvodu k učebnímu plánu zahradnictví v tzv. Richterově vzdělávacím programu píše K. Matzke, že kromě poznávání a pozitivního vnímání zahradnických dovedností a znalostí, které získávají při "práci pro zemi", rozvíjejí praktický smysl pro zodpovědnost, harmonizují se a zklidňují, a v neposlední řadě také zažívají, že pro zemi je možné prakticky něco dělat, což je vyvádí z pocitu bezmoci vůči ničení životního prostředí, kterému mohou mladí lidé zahlcení mediálními obrazy člověka - ničitele životního prostředí poměrně snadno propadnout. Epocha 3. třídy jako předobraz harmonického vztahu člověka k prostředí Zcela zásadní význam má vyučování, jež dítě seznamuje s činnostmi, kterými člověk získává svou potravu a obdělává zemi, se zemědělstvím v tom nejširším smyslu. Nedílnou součástí učení je při tom praktická činnost. Děti se svým učitelem projdou celý proces od přípravy půdy orbou a vláčením, přes setí sklizeň, vymlácení a semletí. Když potom z mouky upečou vlastní chléb, zažily děti v úplnosti jeden z nejzákladnějších procesů, které člověka včleňují do širšího přírodního dění jako je koloběh roku a ukazují na naši provázanost s přírodou. Důležité je, aby dítě ještě na této úrovni učení nebylo konfrontováno s problémy jako chemizace zemědělství používáním minerálních hnojiv a pesticidů, její ničení přílišným zhutňováním. Děti by měly zažít pokud možno nenarušené vztahy člověka s přírodou a jeho láskyplný pečující přístup, protože v tomto věku jde spíše o vytváření základních postojů a emočního naladění. I když dnes už v zemědělství pracuje mizivé procento obyvatelstva, chtěli bychom, aby z dnešních dětí vyrůstali lidé, kteří si budou vážit půdy a na ní vyrůstajících potravin. I když se stále více stěhujeme do měst a žijeme mezi auty a domy, betonem a asfaltem, chtěli bychom, aby naše děti znaly přírodu a milovaly rostliny i zvířata. I když naše děti znají divokou přírodu už jen z dokumentárních snímků nebo jako kulisu akčních filmů, i když všude kolem sebe vidí jen narovnané a zahloubené řeky, velká pole bez mezí a remízků, velké louky bez zvířat, velká města bez přírody, chtěli bychom, aby snad, jednou, napravily, co my jsme pokazili. Jak ale mohou být naše děti jiné než my sami? Proto chceme-li vychovávat naše děti k úctě a lásce k živým tvorům, musíme je sami milovat. To je naše hlavní pedagogické opatření v rámci ekologické výchovy a hlavní předpoklad naší pedagogické úspěšnosti, ať už jako rodičů, nebo jako učitelů. 8

9 Práce jako součást života Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe. Johann Wolfgang von Goethe Člověk se narodil k činnosti nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Voltaire Práce je pro lidskou existenci zcela nepostradatelná. Prací si člověk získává obživu, předměty a hodnoty, kterými uspokojuje své potřeby, prací přetváří prostředí. Při práci se člověk také učí a zdokonaluje. Při práci se vytvářejí mezilidské vztahy. Štěstí člověka je závislé i na pocitu hrdosti z vykonané práce a uznání okolí. Práce a činnost ovlivňuje fyzický stav člověka (svalovou sílu, pohyblivost, vytrvalost). Má příznivý vliv na krevní oběh, dýchání, látkovou výměnu a psychické funkce. Nečinnost naopak snižuje tělesnou i duševní kondici a způsobuje nežádoucí změny v organismu. Z důvodu těchto potenciálně negativních následků se využívá smysluplná pracovní činnost jako prostředek terapie (ergoterapie - léčba prací). Pokud děti nemají mnoho příležitosti k manuální práci, jejich manuální zručnost se díky tomu nemůže rozvíjet a vzniká handicap budoucím v praktickém životě. V současné době ovšem žijeme pod stále silnějším vlivem techniky a trhu spotřeby, jejichž nabídky nám sice usnadňují práci, šetří tělesnou námahu, zkracují vzdálenosti a zahánějí nudu, avšak našemu zdraví, duchovnímu růstu a vůbec životu na této zemi neprospívají. Jejich zásluhou se lidé utápějí v nadbytečném množství věcí, které po jejich použití lehce odkládají a vyhazují, aniž myslí na to, odkud přišly, k čemu mají sloužit a co s nimi až doslouží. To vede ke ztrátě smyslu pro každodenní práci, ke ztrátě prožitku z činného života i k poklesu úcty k plodům tvořivosti. 9

10 Člověk a zvíře Dítě by mělo mít příležitost zažívat zvířata již od útlého věku a každé malé setkání s obyčejným domácím zvířetem je hlubší, než pohled na exotická zvířata v sofistikovaných dokumentech BBC. Je hlubší, protože se doslova otiskuje do tělesnosti všemi jeho citlivými smysly. Kdo někdy sledoval malé dítě při setkání se zvířaty, například pasoucími se krávami, ovcemi či koňmi, jistě si všiml, o jak bezprostřední a intenzivní setkání jde. Takových možností elementárních zážitků se zvířaty nemají dnešní děti mnoho. Většina z nich žije v denaturovaném, světě měst, kde se navíc nesmějí ničeho moc dotýkat a kde ostražité maminky hlídají každý jejich krok. D. Pleštil říká: Domnívám se, že je dnes takřka pedagogickou nutností, aby bylo v mateřských školách povinně alespoň jedno zvíře, třeba ovečka místo travní sekačky, nebo alespoň králík či morče. Co můžeme pozorovat a zažít u dětí ve vztahu ke zvířatům? Například: Krmení ovce vyžaduje určitou odvahu. Dítě se bojí: "Kousneš mě, ovce, když mi budeš jíst z ruky?" Ovce se něj dívá: "Já se tě také bojím." Chce to trpělivost a sebedůvěru, mají-li oba být přesvědčeni o opaku. E. Krupka vypozorovala, že děti, které se staraly o koně před zahájením školní docházky, byly potom ve škole motoricky přesnější a rychlejší, bezpečně zacházely se zvířaty, byly sebevědomé a měly lepší výhled na různé situace než děti, které tuto zkušenost neměly. Co se děti učí péčí o zvířata? Například v koňském stádu dítě zažije sociální strukturu, stejně jako člověk mezi lidmi. Všechna zvířata reagují přímo a autenticky na řeč těla jedince. Stačí, když si člověk myslí v přítomnosti koně, že nemůže vést zvíře, pak ho zvíře nebude následovat. Děti jsou konfrontovány sami se sebou a nevědomě tak na sobě pracují. Učí se vnímat každé zvíře a tím se učí respektu a pochopení individuality zvířete, později pak mohou lépe pochopit a přijmout individuality ve světě lidském. Jízda na koni podporuje motoriku, vyrovnávání svalové napětí, koordinaci a zapojuje všech dvanáct smyslů. Kdo jezdí na koni, musí splňovat alespoň pět úkolů najednou: sedět rovně, znát cestu, vědět, co musí udělat, něčeho dosáhnout, tj. správnými pohyby (rukou, nohou, hlasem) zvířeti sdělit svůj záměr.jezdec musí být vědomý, protože zvíře není vždy předvídatelné a reaguje neustále, a jezdec musí na novou situaci reagovat odpovídajícím způsobem. Zacházení se zvířaty je velmi účinným prvkem v terapii pro některé děti se sociálními problémy, pro hyperaktivní děti a pro děti s poruchami učení. Cholerikovi pomáhá udržet na uzdě jeho nedostatek sebeovládání, od sangvinika vyžaduje soustředění, u flegmatika probouzí mysl a melancholika směřuje k vnějšímu světu. Ve vztahu k péči o dvanáct smyslů S péčí o zvířata jde ruku v ruce vzdělávání smyslů. Zejména ve městě děti potřebují podněty, jako jsou tyto: o blízkost k přírodě, sezónní zkušenosti se zvířaty a vytrvat za všech povětrnostních podmínek o překonávat se a konat službu, která je nezbytná o nést odpovědnost 10

11 o rozvíjet sebevědomí díky dovednostem o budování vztahů, zvíře bere člověka takového, jaký je o získat důvěru druhých, učit se reagovat na ostatní o rozumět řeči zvířat a komunikovat s nimi o objevovat sama sebe, naučit se vést sama sebe, být připraven vést druhé V epoše zemědělství ve 3. třídě můžeme dítěti zprostředkovat obraz nenarušeného vztahu člověka k hospodářským zvířatům. Vztahu, pro nějž dnešní doba, která mluví o živočišné výrobě, docela ztratila smysl. Podaří-li se nám v tomto období založit v dětském citu vděčnost k tvorům, na jejichž oběti spočívá naše fyzická existence, vykonáme velice mnoho pro jejich pozdější život Péče o krajinu vnější i vnitřní Krajina dětství našich (pra)rodičů měla v sobě ještě doznívající harmonii člověka pobývajícího na polích, na lukách a v lesích. Nesla sebou vyváženost, lad, měřítko: člověk kravka strom cesta pole krajina nebe. Údolím proplétající se potok plný škeblí, ryb a raků s břehy porostlými blatouchy a petrklíči. Cesta se klikatila v prachu mezi domky a stromy lípami a hrušněmi a humna se táhla až na kopec a mnohdy ještě dál podél úvozů vyježděných cest a vychozených chodníků ve stínu třešní, trnek a jabloní. A stodoly byly plné sena a slámy. Zemědělský pokrok ve svých počátcích ještě respektující přírodní danosti však pomalu ale jistě nastínil nekompromisní změnu. Později ve snaze dokazování, že dokážeme, dokázal Současná dotační politika státu nadále podporuje ony výdobytky dob minulých. Za slovy údržba krajiny se skrývají především dotační peníze, bezduché rabování hektarů naši půdy, naší krajiny bez stínu stromů, bez míst k spočinutí, bez chodníků, bez člověka. Naše kulturní krajina byla zcizována člověku tak dlouho, až se ji člověk sám odcizil. Základní vztah člověka vesnice ke krajině nepřirozeným způsobem téměř zanikl. Duše se vytratila. Na polích tak téměř nespatříme živou bytost. Nevkročí tam ani noha, snad jen noha na pedálu a nějaký ten myslivec s flintou. Jak tedy navrátit krajinu člověku? Jak navrátit člověka krajině? Romantika je ta tam. Byla přirozeně spojena s nutností, s konkrétní dobou, způsobem života a práce. Pokroku se nedalo zabránit. Nyní je třeba mnohé přehodnotit, vnímat tu naši krajinu normálně a tyto zažité praktiky tržního pokroku dále neakceptovat. Vrátit se k přirozené logice krajiny, respektovat její odvěké zákonitosti obyčejným selským rozumem. Zbavme se neustále vnucované a možná i pohodlné apatie a pokusme se něco udělat pro naši vesnici, naši krajinu a tak i pro nás! Pokusme se prošlapat pár chodníků, zasadit pár stromů. Učme se procházet krajinou s otevřenýma očima. Nemysleme jen na sebe. Hledejme duši krajiny v nás. 11

12 Zpět ke kořenům s původními českými tradicemi Lidové svátky a tradice jsou přirozeně spjaté s českým venkovem. Ve městě jsme proto mnohdy odpojeni od jejich původního smyslu. Jednotlivé svátky dříve udávaly lidem v koloběhu roku rytmus výdech a nádech, slavnosti byly odměnou za určité pracovní období a mezníkem mezi dalším následujícím. V dnešní době je většina českých svátků pojata konzumním způsobem a duchovní základ se vytrácí. Někteří rodiče již nejsou schopni vysvětlit dětem, proč se který svátek vlastně slaví a také vpouští do svých domovů i svátky cizokrajné. Umění řemesel Řemeslo má zlaté dno. V hlubinách našeho srdce, naší duše. Tam odkud pochází všechno umění. Je dělníkem, kdo pracuje rukama, je řemeslníkem, kdo pracuje rukama a hlavou, je umělcem, kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem. Sv. František z Assisi Ve třetí a čtvrté třídě přichází od dětí otázka: Jak se dělá to, co máme kolem sebe? A tak pozorují (zkoušejí) řemesla v řemeslných dílnách ve svém okolí. A pak sami zkoušejí, pod vedením svého učitele a v nezbytné spolupráci s rodiči postavit dům. Nebo postavit něco, co má zcela praktický smysl pro druhé lidi: altánek, zahradní domek, pískoviště s lavičkami apod. Na téhle stavbě domu si děti prožijí, jak je důležitá spolupráce lidí; škola a život, tu tvoří organickou jednotu. Děti prožijí smysl lidské práce: radost společenství spojeného k cíli a z toho všeho povznesení srdce. A stanou se také řemeslníky: zedníky či tesaři, pokrývači či natěrači. Prožijí si odpověď na otázku: Jak se to všechno na světě dělá? A pak, po téhle přípravě nastoupí skutečná řemesla práce s hlínou, se dřevem, s kovem, s kamenem a nakonec předení. V řemeslném vyučování je proces, kterým žák projde, důležitější než hotový výrobek. 12

13 Statek jako živá učebnice A. Suchantke říká: Jestliže odborné znalosti představují setbu, z níž později uzraje poznání, jsou city, pocity a smyslové vjemy živnou půdou, kterou semena potřebují, aby mohla vzejít. Klaus Grünebach v časopise Erziehungskunst 09/2005, píše: "Při výzkumu mozku bylo nedávno potvrzeno studiemi, že učení a zkušenosti přímo souvisejí. Čím více intenzivní zážitek, tím úspěšnější a proces učení. Jedná se o vzdělávací základní jev zcela jistě známý již od nepaměti, ale teprve nyní byl objeven vědou... Pro úspěch vzdělávání je intenzivní fyzická zkušenost nanejvýš důležitá. " Řekni mi to a já zapomenu ukaž mi to a já si vzpomenu nech mě to udělat a já si to zapamatuju. Čínská moudrost Důvody proč školní statek nezakládat Pokud si pokládám otázku proč ano, logicky se nabízí otázka proč ne. Nejlépe by na ni odpověděl nejspíše člověk znalý hospodářské ekonomiky nebo někdo kdo má přímou zkušenost v této oblasti. Myslím si, že by nebylo účelné statek zakládat, pokud by se nenašla žádná zastřešující osoba, rodina, pracovní skupina nebo člen kolegia pedagogů Waldorfské školy Příbram, kdo by souhlasil s tímto záměrem a dokázal by ho zařadit do strategických cílů školy a pokud by se neučinily žádné kroky k naplnění těchto cílů, nebyla by příznivá finanční prognóza atd. 13

14 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO STATKU Statek by mohla využívat po celý rok celá škola od mateřského centra až po střední stupeň a zažívat ho v rytmu roku (koloběh ročních období, proměny přírody, tradiční lidové svátky). Nabízí se mnoho možností jak využít jeho případný potenciál. Předkládám všechny možnosti, které mě napadly, ale pochopitelně by nebylo nutné a z různých důvodů asi ani možné všechny obsáhnout a určitě by se našly možnosti jiné. Návštěvy dětí z RC Poupátko a MŠ Sedmikráska pozorování zvířátek, kontakt se zvířaty, krmení a péče o ně (přiměřené věku) účast na slavnostech např. na jaře vítání nových mláďátek, křtiny apod. pozorování přírody, hry, tvůrčí aktivity, řemesla, vycházky, apod. Epochové vyučování - např.: ve 3. tř. při epoše Ze zrna chléb vlastní políčko na orání, setí a sklízení obilí ve 3. tř. při epoše Stavitelství - Stavba domu na školním pozemku tř. nauka o člověku, zvířatech a rostlinách praktická výuka biologie, ekologické a enviromentální výchovy přímo na statku i v přilehlém okolí (pole, louky, lesy, rybníky, potoky - pozorování, zkoumání biotopů atd.) Průřezová témata Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) - realizace enviromentální výchovy Projektové týdny a školní projekty např.: Adaptační týden Řemeslný týden Zemědělské praktikum Zeměměřičské praktikum Sociální praktikum Profesní praktikum Ekologické praktikum Biologické praktikum Den Země, Den Zvířat, Den stromů Pěstitelské a zahradnické práce obdělávání půdy a zřizování záhonů, pěstování rostlin Terapeutické pobyty - pro žáky a studenty waldorfské školy se sociálními problémy (ve spolupráci s rodinou, pedagogy, speciálním pedagogem, výchovným poradcem, terapeutem) Zooterapie např. hipoterapie, canisterapie, apod. Zájmové kroužky jako smysluplné trávení volného času dětí např.: 14

15 zahradnictví chovatelství jezdectví včelařství tradiční řemesla zdravá výživa a bio-vaření (pečení, zavařování), šití waldorfských hraček landart apod. Kurzy řemeslné, umělecké, vzdělávací, terapeutické (arteterapie, muzikoterapie, apod.) Dílny a tradiční řemesla umělecká práce se dřevem košíkářství tkaní na tkalcovských stavech předení na kolovratu barvení ovčího rouna plstění šití, atd. Ateliér a umělecké činnosti malba, kresba umělecká práce s keramickou hlínou jiné tvůrčí činnosti výstavní prostor Pracovní příležitosti pro rodinu žijící na statku a další pracovníky pro místní obyvatele obce zapojení obyvatel do řemeslné výroby nebo do zemědělství by mohlo napomoci oživit sociální strukturu a obnovu vesnice. chráněné dílny - pro lidi se speciálními potřebami, kteří nemají šanci uplatnit se na běžném trhu práce mohlo by se jednat např. o: o zpracování plodin - např. sušení ovoce a bylin o pekařské výrobky o výroba sýrů z místní produkce mléka o tkaní na stavech o práce se dřevem o keramickou hlínou o ovčí vlnou a jinými přírodními materiály o výpomoc při péči o zvířata o prodej v obchůdku, apod. Ekologické, bio-zemědělství, biodynamické zemědělství zpracování a prodej úrody, kurzy a semináře zaměřené na tento způsob zemědělství Permakultura spolupráce s přírodou na principech permakulturního designu 15

16 Péče o krajinu např. obnova starých sadů obnova úvozových nebo křížových cest výsadba stromů zakládání alejí kosení podmáčených luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů organismů čištění studánek, apod. Rozvoj vesnice pracovní příležitosti pro občany, kulturní akce Včelařství péče o včely, stáčení medu, výrobky z medu, zpracování včelího vosku, včelařský kroužek pro děti, přednášky Vlastní podnikání (prodej) vlastní obchůdek na statku, prodej ze dvora, prodej na školních jarmarcích, internetový prodej, spolupráce s dalšími zemědělská produkce (ovoce, zelenina, obilí, byliny, seno, sláma, hnůj) živočišná produkce (živá zvířata, maso, mléko, vejce) výrobky z chráněné dílny (řemeslné výrobky, speciality z vlastních surovin sýry, pečivo, čaje, koření apod.) materiál na tvoření z vlastních zdrojů (např. ovčí rouno přírodní, barvené, upředené, apod.) Ekocentrum ochrana přírody, vzdělávací programy a aktivity Lesní školka statek by mohl poskytnout zázemí (kuchyň a jídelnu, místnost na odpočinek na materiál, sociální zařízení) a kontakt se zvířaty, pozemek Školy v přírodě a pobyty v přírodě pro žáky a studenty waldorfských škol Letní tábor tábor s prvky waldorfské pedagogiky Spolupráce s jinými waldorfskými (i klasickými) školami nabídka činností, kurzů, ubytování, prostoru pro vlastní aktivity Praktika studentů např. studenti waldorfského lycea, studenti z jiných škol WWOOFering nabídka pracovních zkušeností a ubytování pro registrované dobrovolníky v síti WWOOF a využití jejich pracovní síly Agroturistika - nabídka rodinám s dětmi jako jednodenní výlet či jako vícedenní akce s možností ubytování Přednášky a semináře - pro waldorfské pedagogy, rodiče a veřejnost Místo setkávání koncerty, slavnosti, výstavy, děti, rodiče a učitelé Pronajímání prostor ubytování, školení, kurzy, kulturní akce, apod. 16

17 KDE BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL BÝT SITUOVÁN Statek by se měl nacházet ideálně na pozemku na okraji vesnice v malebné přírodě nedaleko města Příbram. Kolik km maximálně vzdálená vesnice by to měla být, to si netroufám říci, ale určitě by měla být dostupná běžnou dopravou (autobus, vlak). CO BY ŠKOLNÍ STATEK MĚL (NEBO MOHL) ZAHRNOVAT Obytná část zázemí pro rodinu žijící na statku, ubytovací prostory pro hosty a školní skupiny, sociální zařízení, společenská místnost, řemeslné a chráněné dílny, ateliér Hospodářské budovy chlévy, stáje, stodola, sklep, kurník, kůlna, sušárna ovoce a bylin, skleník Vlastní pozemek dvůr, zahrada, pole, louka, les, rybník, potok Domácí zvířata typičtí zastupitelé venkovského dvora (např. pes, kočka, králíci, slepice, kozy, ovce, krávy, koně, prasata, včely apod.) Užitkové a okrasné rostliny různé druhy plodin a stromů, ovocný sad, květiny, byliny, apod. Praktické vybavení stroje, nástroje a nářadí vhodné k obdělávání půdy a k obhospodařování domácích zvířat, k řemeslným a uměleckým činnostem, ke stavbě, k opravám, atd. KDO BY NA ŠKOLNÍM STATKU ZAJIŠŤOVAL PROVOZ Na statku by mohla žít skupina lidí na způsob sociální trojčlennosti nebo jeden hospodář (eventuálně jeho rodina), který by řídil či koordinoval další pracovníky, skupiny žáků, dobrovolníky, pomocníky apod. Staral by se o provoz, péči, hospodářství, návštěvníky. Na statku by dále mohli působit lidé zaměstnaní v chráněné dílně, lektoři kurzů, externí spolupracovníci (terapeuti, speciální pedagog, psycholog), dobrovolníci atd. FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STATKU V této oblasti nemám příliš zkušeností, proto si netroufám pustit se do ní hlouběji. Pořizovací cena vhodného objektu se může pohybovat velmi různě podle technického stavu, velikosti, lokality atd. Stejně tak cena rekonstrukce objektu by závisela na jeho technickém stavu. Důležitou položkou je financování provozu. 17

18 Napadlo mě několik zdrojů, ze kterých by se statek mohl financovat: Vnitřní zdroje rozpočtu školy zřejmě minimální podíl z provozních nákladů školy Vlastní zdroje statku příjem z prodeje o vlastní zemědělská produkce o výrobky z vlastních biopotravin o výrobky z chráněné dílny další příjem o pronájmy o kurzy o kroužky o ubytování o agroturistika apod. Granty EU grantové příležitosti nabízené městem, krajem nebo nadačními fondy např. z oblasti EVVO ochrana životního prostředí místní udržitelný rozvoj granty pro školy (např. Škola pro udržitelný život) apod. Úvěr o banky hypotéka, úvěr ze stavebního spoření apod. Dotace od Ministerstva zemědělství program pro rozvoj venkova podporující rozvoj ekologického zemědělství, provoz biofarem, zpracování bioproduktů a přispívá ke zvyšování zaměstnanosti ve venkovských oblastech, umožňuje také poskytnutí finanční podpory ekologickým zemědělcům formou sazby na obhospodařovanou plochu Dary pomoc od dárců z řad fyzických osob a soukromých firem Sponzorství společenský sponzoring (podpora vzdělávání) ekologický sponzoring (podpora životního prostředí) sociální sponzoring (podporu užitečných celospolečenských sociálních věcí) Nadace tématické grantové příležitosti např.: Nadace VIA (grantová řízení Podpora místních iniciativ, Rozvoj NNO) Nadace Partnerství (grantová řízení Škola pro udržitelný život, Fond pro NNO EHP a Norska - formování odpovědného postoje k životnímu prostředí a zvyšování povědomí veřejnosti o udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí) Nadace Divoké husy (zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí (např. koncert, divadelní představení, jarmark) až do výše Kč) 18

19 Nadace ČEZ (grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů, které se mohou týkat podpory dětí a mládeže, osob s handicapem, vzdělání či životního prostředí), apod. Jiné zdroje adopce zvířat na statku (rodiny, jednotlivci, firmy, školy) veřejná sbírka benefiční koncerty dobrovolnická pomoc, apod. KROKY K REALIZACI ŠKOLNÍHO STATKU V této oblasti mi chybí praktické zkušenosti, přesto jsem se odvážila napsat jednotlivé kroky tak, jak pro mě vyplývají z logiky věci. Je možné, že by se odvíjely zcela odlišně. Jednotlivé kroky, jak je vidím já: Oslovení lidí, kteří by se chtěli zapojit a podílet se na realizaci myšlenky školního statku Zahájení schůzek pracovní skupiny pro vznik školního statku Představení jednotlivých vizí, koncepcí, zájmů, důvodů, možností atd. Určení cílů kam by směřovalo úsilí skupiny Strategie časové a finanční plány, úlohy jednotlivých lidí, jednotlivé kroky Založení sociální firmy, občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti + název této organizace možnost dosažení finančních prostředků z grantů, členové, název, stanovy Vypracování projektu školního statku Zajištění financování Výběr a zakoupení vhodného objektu Rekonstrukce objektu odborný projekt, finanční rozvaha, stavební dozor, stavební firma nebo svépomocí Zabydlení statku nastěhování rodiny, hospodáře, Nákup nářadí a vybavení, domácích zvířat a rostlin podle uvážení cílů a možností prostor, finance, lidské zdroje atd. Hospodaření na statku zemědělské práce, péče o zvířata a rostliny, zvelebování prostředí, zpracování vlastních plodin, plánování prací, správa financí, příprava na získání certifikátu BIO, apod. Další aktivity plánování a realizace např. terapeutických pobytů, kurzů, obchůdků, chráněných dílen, školních praktik žáků, slavností, setkání atd. (viz výše v kapitole možnosti školního statku). 19

20 INSPIRACE OD PODOBNĚ ZAMĚŘENÝCH ORGANIZACÍ Při úvahách nad školním statkem jsem pátrala v paměti jaké fungující organizace, podobná svým záměrem, znám a vyhledávala jsem další. Shledávám v nich některé prvky, idee či filozofie jako velmi inspirativní, navíc vyzkoušené v praxi, které by se daly využít při přípravě projektu školního statku nebo později v přizpůsobené podobě přenést na konkrétní místo podle konkrétní situace. Waldorfská mateřská škola Havelhöhe v Berlíně-Spandau Škola má vhodné prostory pro chov zvířat. Chovají ovce, poníky, osla, tažného koně, kuřata, králíky a morčata. Děti v předškolním věku se podílí na péči o zvířata a účastní se jezdeckého programu. Nadace a sociálně-terapeutické centrum Tábor Nadace TABOR provozuje od roku 1996 v Nové Vsi n. Popelkou Sociálně terapeutické centrum, ke kterému následně přibylo biologicko-dynamické zemědělství a od roku 2010 též nově vznikající Dům sociálních služeb Schlegel. Impulsem k založení Nadace TABOR byla potřeba pokusit se v sociální oblasti o jiný přístup k lidem takzvaně postiženým, ať už tělesně, či duševně, nebo jen s ubývajícími silami ve stáří či civilizačními chorobami. Snaha vytvořit místo, kde může žít společenství lidí všech generací, kteří dokáží společně pracovat, vzájemně se doplňovat a žít ze společného Ducha. Činnosti: vzdělávací kursy a semináře, krátkodobé terapeutické pobyty pro dočasně postižené, pracovní příležitosti pro lidi z obce a z okolí, práce v biodynamickém zemědělství, nově vzniká Dům sociálních služeb Schlegel Schlössli Ins Internátní waldorfská škola ve Švýcarsku pro sociálně znevýhodněné děti, která funguje ve smyslu sociální trojčlennosti. Škola vznikla na starém panství se zámečkem a zahrnuje několik budov, hospodářský statek s dobytkem, řemeslné dílny, zahradnictví, biodynamické zemědělství a bio obchod. Při této škole vznikla Nadace pro léčebnou pedagogiku. Camphill České Kopisty Občanské sdružení, které se snaží vytvářet plnohodnotný domov pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje ekologickému zemědělství a provozuje terapeutické dílny pro své uživatele. Je volnou součástí mezinárodního camphillského hnutí a sdružuje zájemce o propojení biologicko-dynamického zemědělství a sociální terapie podle idejí zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera a zakladatele camphillského hnutí Karla Königa. Biodynamický statek Kout ve Fořtu u Vrchlabí Starý zámek se zahradou a 160 ha zemědělské půdy, ze kterého bylo za socialismu vytvořeno JZD a který po roce 1990 ho koupil J. Dutschke bývalý učitel z waldorfské školy v Německu, který postupně se svojí rodinou rekonstruuje celý objekt a nabízí ubytovaní českým i zahraničním waldorfským školám probíhají zde ekoprojekty, zemědělská a zeměměřičská praktika studentů, 20

Casopis pro waldorfskou pedagogiku

Casopis pro waldorfskou pedagogiku Císlo 1/2008 Clovek a vychova Casopis pro waldorfskou pedagogiku Téma: Ekologie a ekologická výchova Chcete-li napomoci uskutečňování waldorfské pedagogiky u nás, přispět k vytvoření pluralitní vzdělávací

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1

LIDÍ K PŘÍRODĚ. Jak a proč podporovat vztah. klišé, bariéry, příležitosti. vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17 Stránka 1 Jak a proč podporovat vztah LIDÍ K PŘÍRODĚ klišé, bariéry, příležitosti Praha-Brno / prosinec 2009 vztah lid k prirode:sestava 1 21.1.2010 14:17

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více