Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?"

Transkript

1 Katastr :58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes jsme byli pfiemûfiovat jeden GP, kter uï spadnul do tohoto v myslu... Jen pro pfiedstavu pfiístavba garáïe k RD. Normálnû 3 délky pásmem + omûrky stáv. baráku. Po novém v myslu pfiipojení pfies 2 km + hodina hledání PBP na katastru. To, Ïe za opsání soufiadnice chtûjí teìka 20 Kã radûji nebudu komentovat. Nevíte, kdo to vymyslel? Rád bych mu totiï napsal dûkovn dopis. Miroslav Novosad A teì jste na sebe rovnou prásknul i poru ení pfiedpisû. Polygonov pofiad tvofien mefiickou sítí (pomocn polygonov pofiad) má podle Návodu na obnovu katastrálního operátu maximální povolenou délku 2 km. Pokud jste se pfiipojoval na bod PBPP, pak dokonce jen m, ale to jen pokud byste vámi vybudovanou síè bodû trvale stabilizoval, vyhotovil k ní odpovídající operát tj. zhustil síè bodû PBPP. Tedy jestli správnû rozumím návodu na obnovu... Vtipné je, Ïe bez GPSky ten návod v nûkter ch pfiípadech prostû poru it musíte. A ani ta nefie í v echny pfiípady (napfi. lesní bloky). Stát pfiedvedl dal í z fíglû, jak se dají z kapes daàov ch poplatníkû tahat peníze aniï by se to dalo nazvat daní. 34 Zajímav diskusní námût! Jsem pfiesvûdãen, Ïe geometrické parametry, kam limita délky polygonového pofiadu spadá, je moïné elegantnû pominout v pfiípadû, Ïe doloïím vyrovnání mûfiické sítû MNâ vãetnû parametrû pfiesnosti jednotliv ch bodû. Dal í moïností je pfiipojovat drobné zmûny na podrobné, jednoznaãnû identické podrobné body polohopisu urãené v S-JTSK s prokázanou pfiesností poté, co opût vyrovnáním MNâ prokáïu poïadovanou pfiesnost v sledku... Koneãnû snad odzvoní v sledkûm zemûmûfiick ch ãinností vznikl ch»komparovan m krokem«. A ohlednû tahání penûz z kapes domnívám se, Ïe se to net ká v ech daàov ch poplatníkû, pouze vlastníkû nemovitostí (a jak se fiíká»kaïdá sranda nûco stojí«), a podafií-li se nastolit stav s v raznû vy í technickou a následnû právní spolehlivotí katastru, budou v sledné náklady vlastníka v koneãném dûsledku a z dlouhodobého hlediska podstatnû niï í. Nebo se domníváte, Ïe soudní spory (napfi. na urãení vlastnictví) jsou levnou záleïitostí? Netvrdím, Ïe jsou ve keré v chozí podmínky nastaveny optimálnû, Ïe nenastane fiada infarktov ch situací, Ïe to nebude klást podstatnû vy í nároky na stranû vyhotovitelû, ale pfiedev ím na stranû pfiebírajících, ale myslím Ïe je to minikrok správn m smûrem. Václav âada Máte zajisté v obou pfiípadech pravdu, problém v ak je, Ïe ve vût inû pfiípadû nelze vámi navrïené fie ení pouïít: síè bodov ch pólû b vá fiídká nebo je velice komplikované mûfiit nadbyteãná mûfiení. Dnes se také, vzhledem k malému poãtu zmûn v oblastech s mapou v jiném neï soufiadnicovém systému S-JTSK, není moïné pfii dodrïení parametrû podle pfiedpisû pfiipojit na zmûny jiï zamûfiené v S-JTSK, buì nejsou vûbec nebo jich je pfiíli málo anebo jsou ke v emu nevhodnû rozloïené. Celková pfiesnost se pravdûpodobnû o nûco zv í, av ak pomûr cena/v kon bude naprosto neadekvátní. V sledná spolehlivost v rámci deklarované 3. tfiídy bude spí e hor í neï je dne ní, v rámci tolerance 2,66 (2,96) m. Jak asi k sobû»pûjdou«jednotlivé drobné zmûny, zamûfiené z podobn ch, pfies 1 km dlouh ch pofiadû, kdyï kaïd z nich bude obsahovat pfies 10 vrcholû, ne vïdy budou mûfieny trojpodstavcovou soupravou a o strojích odpovídající kategorie ani nemluvû. Obávám se, Ïe v sledn efekt bude dost podobn efektu»komparovaného kroku«, a to za cenu mnohonásobnû vy í, neï by stálo plo né mapování. Ale tfieba jsem jen pesimista. Podívejte se na to z druhého úhlu pohledu: Kolik by stálo plo né mapování nejexponovanûj- ích lokalit v zemi? A teì tuto ãástku porovnejme s tím, kolik penûz bychom získali jen na základû zv eného ratingu slu né právní jistoty, neboè pouze v územích s kompletnû vy etfien mi hranicemi a vlastnictvím se naprosto minimalizuje pravdûpodobnost, Ïe investor bude muset svoje pozemky kupovat dvakrát nebo omezovat svoje aktivity díky neukonãenému soudnímu sporu. A dále: O kolik draï í a ménû spolehlivûj í je tato cesta v porovnání s jednorázov m mapováním? V úhlu pohledu celkov ch dopadû si na rozdíl od vás myslím, Ïe stav KN se t ká v ech daàov ch

2 Katastr :58 Stránka 35 poplatníku. KaÏd z nás buì vlastní nûjakou nemovitost nebo je závisl na nûkom, kdo ji vlastní. Stejnû tak se mi nelíbí, kdyï si cizinci o nás myslí, Ïe jsme právû slezli ze stromû protoïe si sami nedokáïeme dát do pofiádku ani jeden ze základních kamenû právního státu evidenci nemovitostí. A pokud pfiijmu va i tezi Ïe se problém t ká jen vlastníkû nemovitostí proã tedy nezatíïit tyto doãasnû zv enou daní z nemovitosti pro úãely v hradnû tvorby nového katastrálního operátu? A tam, kde by se mapování provádûlo pozdûji, podpofiit urãování hranic v S-JTSK formou úlev na daních? Ale to se moje úvahy bohuïel pohybují úplnû mimo realitu zdej ího Kocourkova. Infarktové situace by nemusely nastávat, kdyby: a) existoval kvalitní a propracovan pfiedpis pro provádûní prací; b) kter by zároveà umoïàoval postihovat o izenou práci; c) existovala osobní odpovûdnost úfiedníkû za jejich chybná rozhodnutí anebo aspoà rychlá a úãinná ochrana proti nim; d) existoval pouze jeden katastr a nikoliv tolik, kolik pracuje úfiednikû v rezortu. To platí obecnû a splnûní tûchto ãtyfi bodû by celému katastru zfiejmû prospûlo mnohem více neï povinnost mûfiení v S-JTSK. Je to levnûj í, ale iodost obtíïnûj í. VáÏení kolegové, dovolte, abych se k problematice mûfiení v JTSK také vyjádfiil. 1. Samozfiejmû, Ïe povaïuji za nejlep í fie ení problému katastrálních map v sáhov ch mûfiítkách nové katastrální mapování. S tím by se mûlo zaãít v kaïdém pfiípadû. 2. O tom, Ïe budou katastrální mapy v sáhovém mûfiítku digitalizovány, jiï bylo dávno rozhodnuto a teì jde jenom o to, aby to bylo provedeno co nejlépe o tom diskutujme! 3. Z hlediska situace na trhu geodetick ch prací je to práce, která mûïe tento trh oïivit. V posledních letech byl jiï dosti znaãn pfievis nabídky nad poptávkou geodetick ch prací. Projevilo se to na nepfiimûfienû nízk ch cenách, které neumoïàují ãesk m geodetick m firmám jejich (zejména investiãní) rozvoj. Mûfiení v JTSK je samozfiejmû nároãnûj í jak na mûfiicí techniku, tak i na softwarové vybavení. 4. Diskutabilní je samozfiejmû to, Ïe ty zv ené náklady bude platit ná klient (obãan ãi právnická osoba) nebude se mu to líbit to je jasné, ale nám se také nelíbí, Ïe ceny v eho kolem nás stoupají a ti, ktefií je zvy ují, nás nelitují. Berme to tedy i jako jedineãnou pfiíleïitost pfiizpûsobit na e ceny cenám ostatních oborû, neboè na e ceny jsou ve srovnání s jin mi smû né. Geometrick plán za Kã!? Podívejte se na tam o tom teì zaãínáme diskusi. J. Fafejta Zkusím taky pfiispût s»tro kou do ml na«. Netvrdím, Ïe jsem z mûfiení v JTSK odvázan. V na í oblasti (Jilemnicko, Semilsko) je vût ina katastrû v sáhov ch mapách,»trigasy«jen na kopcích (ãasto uï po tûch letech zalesnûn ch), zhu Èovací body byly pfiidány tak 2 v katastrálním území. Ale na druhou stranu se o tomhle mluvilo podle mû dobré 3 4 roky, takïe to snad není blesk z ãistého nebe. Je pravda, Ïe na breãení je teì pozdû. Za nejrozumûj í fie ení povaïuji GPS, teì se pfiece dá sehnat levnûji neï totálka. A propos, váïení kolegové, co fiíkáte ãlánku v Mladé frontû»nejhûfie placení jsou zemûmûfiiãi«. Ve svûtû platí, Ïe cena geodetick ch prací tvofií 3 5% nákladû na stavbu. Aãkoliv na e vstupní náklady (nepoãítám teì do toho v platy) jsou témûfi na 100 % se svûtem, jsme zhruba na 20 % svûtov ch cen, pfiitom âr je asi na 40 %, takïe jsme dost pod prûmûrem. TakÏe doufám, Ïe se po vstupu do Unie ceny nûkam pohnou a pak uï pro nikoho z nás nebude Ïádn problém si novou techniku pofiídit. Petr Plichta Zajímavé. Dlouho jsem to nesledoval. Naposled, co vím, to bylo pfies milion, tak jsem to pustil z hlavy. MÛÏete pfiidat nûco konkrétnûj ího, pfiíp. i nûjak odkaz? Jako europesimista bych fiekl, Ïe nejen ceny, ale celé se to pohne. Nûkam... Jinak ceny jsou jedna vûc a jestli na to lidi budou mít zase druhá. Není problém nasadit cenu a vyfakturovat (dle ceníku) tfieba , které ale nikdy neuvidím, nebo Ïít v realitû a prodat totéï za , které dostanu. Jednodu í GPS (Sokkia, AshTech) se dají sehnat pod ,- vãetnû SW. Nezlobte se na mû, ale kdo má na dûm za 2 miliony, mûl by mít i nûjak ch tisíc na 35

3 Katastr :58 Stránka 36 geodetické práce. Teì pfiijdou geodetické práce pfii stavbû RD tak na 5 8 tisíc. Jo, to je je tû pozûstatek z doby, kdy zamûfiení garáïe bylo za 60 Kãs samozfiejmû dotováno státem, geodézie byla rozpoãtovka. P. Plichta Já se nezlobím. Dovolil bych si ale oponovat. Barák za 2 miliony není nic moc velikého. Vytyãení a zaji - tûní na laviãky vãetnû v ky a pak nûjaká skuteãná provedení, to se vleze do (moïná i s GP) a nemám pocit, Ïe by to bylo nûjak málo. O to ale nejde. Mûl jsem na mysli spí e ty lidi, ktefií rok»lepí«garáï k baráku a nakonec musí dát je tû ±3 500 za GP, coï z jejich pohledu jsou 3 (tfii!) nové tlusté ãáry na papíru, a tohle by mûlo jít je tû nahoru... Pokud jde ale o»pofiádné«stavby, tak tam máte pravdu, Ïe by se to mohlo zlep it. MoÏná by ov em pro zaãátek staãilo, kdyby se pûlka ceny stavby automaticky nezadrhla u zprostfiedkovatele, kter si na práce nasmlouvá subdodávky. To se pak musí etfiit v ude i na geodetech... Pánové, ostatní profese se neptají, zda to, co fakturuji, je pro odbûratele málo nebo hodnû, v robci geodetick ch pfiístrojû také nepfiizpûsobují ceny moïnostem ãesk ch geodetû, ale prostû ten pfiístroj»stojí tolik a tolik«. Na e práce také nûco stojí a máme-li ji dûlat pofiádnû, potfiebujeme k tomu pofiádné pfiístroje a tak cena do 10 tisíc za v echny geodetické práce na stavbû RD, je skuteãnû velmi málo, vïdyè skuteãnû spolehlivá a v konná souprava GPS vhodná pro geodetické práce stojí pfies milion korun! S tou závratnû nízkou cenou, za kterou nûktefií z nás pofiád tak úsilovnû bojují se potom stáváme outsidery mezi ostatními, chtûjí po nás práci v ibeniãních termínech (kdyï to stojí tak málo, tak to asi dá i málo práce) a nikdo nás nerespektuje. PrestiÏ na í profese jde vniveã. Fafejta No, je tfieba pfiipomenout, Ïe je fieã o RD za 2 miliony (takïe nic moc velkého) a upfiesnit, Ïe jde o»stavební firmou poïadované«práce, coï je velk rozdíl. A taky s pfiihlédnutím k tomu, Ïe 300 Kã/hod je spí e z obasti zboïn ch pfiání a Ïe kdyï to za ty peníze neudûlám sám, udûlá to (a rád) nûkdo jin, to opravdu jde. Jinak hezká teorie. Co navrhujete za fie ení a hlavnû jak to chcete prosadit? 36 (Pozn. red.: Diskuse dále nabyla charakteru kulometné palby) Fafejta: V této diskusi není prostor pro podrobné ekonomické rozbory... Novosad: V tomto fóru je dost prostoru pro více vûcí. Takov frmol tady není. Je ov em otázka, zda to k nûãemu bude. F: Z pohledu geodeta není dûleïité, za kolik je dûm postaven, ale jaké geodetické práce a kolik jich je nutné v prûbûhu stavby vykonat. N: Jasnû Ïe není dûleïité, za kolik je ten barák, ale je pfiece rozdíl, jestli vytyãuji obdélník, kter zarovnám do uliãní fronty nebo nûjakou zbûsilou kreaturu nad eného architekta, kde není jedin prav úhel, plno v stupkû, obloukû a minimálnû 3 v kové úrovnû. Tady byl zmínûn RD za 2 miliony, coï bude spí e ta první varinta a o té jsem psal. F: Co se t ãe hodinov ch sazeb, tak 300 Kã po zahrnutí v ech nákladû (auto, hardware, software, nájem, energie, telefon atd., pak 35% odvod ze mzdy, zdravotní, sociální a daà ze mzdy) jste na hranici Ïivotního minima. N: Skoro správnû. Podle tabulek MPSV dokonce pod hranicí! F: Dovolenou vám jako podnikateli také nikdo nezaplatí, musíte si na ni vydûlat bûhem tûch zb vajících 11 mûsícû. A na to jste studoval 5 aï 6 rokû na vysoké kole, musíte na to mít úfiední oprávnûní, k nûmu je tû mnohaletou praxi a zvlá tní zkou ku! N: To jsou ty paradoxy.»moc ses uãil, málo vydûlá...«. Vím o jednom inïen rovi, kter rezignoval a el ke kopáãûm. Je spokojen. Vydûlá si víc, má míà starostí a v zimû nemrzne ani tolik co my, protoïe se kopáním zahfieje. F: Je tfieba zaãít s dûslednou kontrolou provádûní geodetick ch prací na stavbách a dohledem nad v konem ÚOZI ve v stavbû. N: Hezké. Ale co konkrétnû? Kdo, jak a co má kontrolovat? Copak to»my zespod«nûjak rozjedeme? F: Ale hlavnû si musíme uvûdomit skuteãnou hodnotu na í práce bez nás by se nepostavilo nic. N: Není pravda. adu vûcí jsou stavební firmy schopny si udûlat samy. Ale protoïe napfi. ke kolaudaci potfiebují protokol o vyt ãení, kter jim nikdo (vyjma»sebevrahû«) jen tak nedá, tak si objednají geodeta na vytyãení... F: A budeme-li dûlat za 300 nebo za 600 Kã na

4 Katastr :58 Stránka 37 hodinu, nebude rozhodnû té práce míà! N: Nesouhlasím! To by museli v ichni jít s cenou nahoru, ale to se nestane. A nebo to upravme zákonem. Minimální ceny jsou takové a kdo pûjde pod, dostane pokutu, pfiíp. pfiijde o razíko... Ale to uï je opût skoro socialismus nûkdo rozhoduje, co a za kolik. Opravdu nerozumím, jak si to pfiedstavujete. Nebo co tfieba pevn (a závazn ) ceník geodetick ch prací, pfiíp. s koeficienty zohledàujícími vzdálenost od Prahy? Ceník, kter se mi dostal do rukou, je o niãem. KdyÏ tam ãtu nûco ve stylu»vytyãení bodu Kã«, tak to jako by Ïádn nebyl. Co má ãlovûk dûlat, kdyï pfiijde s nabídkou a fieknou mu, Ïe strop je tolik a tolik? Pfiece neïiju ze vzduchu a pofiád je lep í km polohopisu (vã. sítí) za 15 tisíc místo nabízen ch 16,5 neï nic a sedût doma. A o tom to je... F: Geodeti dnes Ïijí z»ruky do huby«a budoucnost? Na tu myslet nemohou. Je to tedy v nás, není nás zase tolik, abychom si to nemohli vzájemnû vyjasnit, ale drtivá vût ina se o nic takového nezajímá, na akce pofiádané svazem geodetû apod. nechodí... N: Myslíte napfi. 39. Geodetické informaãní dny, na které jsem dostal pozvánku? To byl pûkn úlet. Jednak jsem musel pochopit, Ïe ta pfiíloha je PDF, abych ji vûbec mohl otevfiít, protoïe pfii la s pfiíponou DAT a pak byl uvnitfi místo plánku prázdn rámeãek. Vskutku to na mû zapûsobilo velmi profesionálnû. A pak ta cena Kã + cesta do Brna za 8 hodinov program pfiedná ek, prezenzacíjin ch firem a obûda, to pfiece nikdo nemohl váïnû oãekávat nûjak masov zájem nebo se pletu? Obsah pfiedná ek si mohu (teoreticky) pfieãíst tfieba na webu, obûd (roz oupnu se) 150 Kã, ale proã platit za to, Ïe se mnû bude nûkdo prezentovat, tomu nerozumím a zdá se mnû opravdu hodnû. F:...komora je nezajímá atd. N: K ãemu komora, v ãem nám mûïe pomoci, pfiíp. jiï pomohla? Pouãte mû (bez ironie). Jaké má pravomoce? Má její slovo vût í váhu neï usnesení místního SRP? Zatím vidím jedin smysl komory, a to placení poplatkû, ale to mnû váïnû nechybí. F: Jenom obãas sly ím (na KÚ, v hospodû, od znám ch apod.) náfiky na nízké ceny. A mnû jako funkcionáfii komory fiíkají: Udûlejte s tím nûco! Já v ak fiíkám: Udûlejme s tím nûco! N: Jsem pro! Navrhnûte nûco! Nûco reálného... aè se mûïeme od nûãeho odpíchnout. F: Neberte to osobnû, já jsem rád, kdyï nûkdo jakkoliv reaguje, protoïe ona hrozivá»mlãící vût ina«geodetû mû dûsí.. N: Já se nezlobím. Jenom mám obavy, Ïe tím stejnû nakonec akorát ztrácím(e) ãas... Úvahu v druhém odstavci ãtvrtého pfiíspûvku (Huráb) jsem asi úplnû nepochopil. Jsme pfiece povinni mûfiit v 3. tfiídû pfiesnosti (resp. kvalitû)»aè to stojí co to stojí«. Co je 3. tfiída pfiesnosti je naprosto pfiesnû stanoven technick termín. Vyhlá ka pfiesnû stanovuje kolik maximálnû procent bodû smí pfiesáhnout stanovená kritéria... Pokud by tedy inspektor ZKI vzal nádobíãko, v e po mnû pfiemûfiil a zjistil, Ïe tfieba 50 % mnou mûfien ch bodû není v dopustn ch odchylkách, tak mi prokázal, Ïe jsem poru il vyhlá ku. Oprávnûn zemûmûfiick inïen r pfieci ruãí za to, Ïe mûfiil s dostateãnou pfiesností. Nebo se m lím? To je samozfiejmû teorie od mého»poãítaãového stolu«. Nemám pfiehled kolik zakázek ZKI takto mûïe skuteãnû pfiemûfiovat a zda se to dá z jejich strany prakticky uhlídat. Îe povinné mûfiení GP v S-JTSK silnû zvedne náklady na tvorbu GP je jasné. MoÏná to tedy bylo my leno tak, Ïe zemûmûfiické firmy budou takto ve snaze o niï í náklady, hlavnû u mal ch zakázek, vûdomû i nevûdomû takto více poru ovat vyhlá ku neï dfiíve a doufat, Ïe to projde? To uï v ak technické pfiedpisy posuzujeme také z hlediska sociálního, psychologického, etického... Prostû v echno souvisí se v ím... A ta vy í cena? Vy í cena zemûmûfiick ch prací + vy í sazba DPH = vy í pfiíjem státu = niï í deficit státního rozpoãtu a vy í HDP, po tom pfiece ekonomové touïí. Na v echno se dá koukat z té pozitivnûj í stránky... Martin Forejt Jasnû, Ïe 3. tfiída pfiesnosti (správnûji kód kvality urãení bodu) je technick termín. Tady jde spí o okamïiky a situace, které v praxi nastávají. Jednoduch pfiíklad: dva nezávislé polygonové pofiady s uzávûry na hranû dopustn ch odchylek nebo nevhodnou konstelací rozloïení chyb, k tomu nastfiádané odchylky z pomocn ch mûfiick ch metod (napfi. konstrukãní omûrné) a problém je na svûtû. KdyÏ se potom k takov m dvûma nezávisl m mûfiením budete chtít pfiipojit, zaãnete se dostávat do problému. Body byly urãeny s kódem 3, av ak odchylky, které vám vycházejí pfii spojení tûchto dvou mûfiení (napfi. pfii pfiipojení se na nû) defor- 37

5 Katastr :58 Stránka 38 mují va e mûfiení natolik, Ïe pfii jeho ovûfiení uï ve 3. tfiídû pfiesnosti nejste. Podobn problém tfieba nastává dnes obãas tam, kde se nahromadilo hodnû mûfiení jedno pfies druhé. Aco se t ká toho tlaku na poru ování pfiedpisû: Ten tady byl, je a bude, i kdyï ãasto je spí e problém ve patnû napsan ch pfiedpisech. Ale jak by nûkdo obcházel povinnost pfiipojení do S-JTSK si moc nedovedu pfiedstavit. Je tû k otázce uïití GPS pro GP v KN v souvislosti s poviností mûfiit v JTSK. Dovolil bych si upozornit na semináfi»pfiebírání v sledkû zemûmûfiick ch ãinností mûfien ch technologií GPS do katastru«: kter je prvním svého druhu pro vefiejnost. Doposud byl konán jen jedenkrát pro zamûstnance resortu âúzk a pro velk zájem bude pro nû opakován. 17. bfiezna pak bude uspofiádán právû pro vefiejnost, tj pro oprávnûné zemûmûfiiãe. Milan Talich 38

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA

News KARDINÁLNÍ PROBLÉM STOLETÍ. Úroky jdou nahoru. 24. âervence. ZE SVùTA 24. âervence 2004 Pioneer Zpravodaj pro investory Zdroj dat: Pioneer Investments. Upozornûní: Komentáfi vyjadfiuje názory autora. Úroky jdou nahoru Podle oãekávání zvedl americk Fed úrokové sazby z,00

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV ROâNÍK 14 /LEDEN 2007 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro 1+2 Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV 2Nabídka firmy GEOTRONICS 4Geomatika a geoinformatika v moderní informaãní spoleãnosti 5Nov m

Více