VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014

2 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The analysis of consumtion of rose wines Jana Rottová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza spotřeby růžových vín zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jana Rottová V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Pavle Burešové za cenné rady a informace, které mi poskytla při vypracování této bakalářské práce.

6 Abstrakt ROTTOVÁ, Jana. Analýza spotřeby růžových vín. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 71. Bakalářská práce Analýza spotřeby růžových vín pojednává o problematice spotřeby a oblíbenosti růžových vín u konzumentů v současné době. Autorka na základě sborníků, odborné a doporučené literatury popisuje veškeré aspekty týkající se růžových vín. Práce se nejprve věnuje vývoji růžových vín ve světě a v České republice a postupně popisuje aktuální situaci rosé vín. Autorka zjišťuje, jaká je v současné době spotřeba a popularita růžových vín a snaží se přiblížit pozitivní hlediska těchto vín a potvrdit předpoklad, že spotřeba růžových vín se v České republice neustále zvyšuje. V souvislosti s tím je v práci uveden průzkum českých vinařství produkujících růžová vína. Pro srovnání s českou nabídkou růžových vín práce popisuje i rosé vína ve světě, konkrétně v oblasti Provence. Práce zároveň obsahuje výsledky z dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Na základě dotazníku jsou v práci vytvořeny grafy, které potvrzují hypotézu, že spotřeba rosé vín se v České republice pomalu, ale jistě zvyšuje. K tomuto výsledku přispívají i různé tuzemské a mezinárodní soutěže a akce zaměřené na růžová vína, které jsou v práci též uvedené. Podle zjištění z průzkumu autorka doporučuje zvýšit dostupnost růžových vín pro spotřebitelskou veřejnost. Práce je mimo jiné doplněna výkladem o vinifikaci růžových vín, tedy celkovou výrobou počínaje sklizní hroznů po správné skladování. Autorka také shrnuje obecnou charakteristiku růžových vín, tj. od jejich barevných variant, typů a od vhodné volby odrůd pro výrobu růžových vín. Pro úplnost se práce zabývá i snoubením růžových vín s pokrmy. Klíčová slova: fermentace, klaret, rosé, snoubení, vinifikace

7 Abstract The bachelor thesis Analysis of the Rosé Wines Consumption deals with the questions of the consumption and popularity of rosé wines among consumers at the present time. On the basis of the professional and recommended literature, the author describes all the aspects concerning the production of rosé wines. The thesis first gives attention to the development of rosé wines in the world and in the Czech Republic and systematically discloses the actual situation in the field of rosé wines. The author ascertains what consumption as well as popularity of rosé wines exist at present and tries to display positive aspects of these wines and to confirm the supposition that the consumption of rosé wines in the Czech Republic constantly increases. In this context, the thesis indicates a survey of Czech wine growers producing rosé wines. The Czech offer of rosé wines is compared with the situation of rosé wines in the world, specifically in the region of Provence. The thesis contains also the results of the inquiry among respondents by means of a questionnaire. The graphs drawn up on the basis of this questionnaire confirm the hypothesis that the consumption of rosé wines slowly but surely increases in the Czech Republic. Different national and international competitions and events focused on rosé wines mentioned in the thesis contribute to this result as well. According to the findings in the inquiry, the author recommends to improve the accessibility of rosé wines for the consumer public. The thesis is among others completed with the interpretation of vinification about rosé wines, i.e. the entire production starting with the harvest of grapes up to the correct storage. The author also summarizes general characteristics of rosé wines, such as their colour variants, types, and suitable selection of varieties for the production of rosé. For completeness sake, the part of the thesis concerns in the match of rosé wines with dishes. Key words: fermentation, claret, rosé, harmony, vinification

8 Obsah Seznam ilustrací, tabulek a grafů...10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek...11 Úvod Teoretická část Historie růžového vína ve světě Historie růžového vína v Provence po současnost Růžová vína v České republice Růžová vína a současnost Vinohradnictví Terroir Vhodné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy Vinifikace růžových vín Sklizeň Zpracování hroznů Krvácení Lisování Krátkodobá macerace Alternativy vinifikace Fermentace Síření vína Filtrace Lahvování Skladování Charakteristika růžových vín Kouzlo barev rosé vín Klaret...29

9 1.4.3 Růžová rosé Červená rosé Oranžová rosé Typy růžových vín Odrůdy pro výrobu růžových vín Snoubení růžových vín s pokrmy Rosé - aperitiv Rosé k předkrmům Rosé k hlavním chodům Rosé k dezertům Rosé k sýrům Analytická část Metodika Vinařství zabývající se výrobou rosé vín VÍNO J. STÁVEK Vinařství VINO HORT Vinařství Volařík Vinařství Bronislav Vajbar Rosé vína ve světě Provence Průzkum spotřeby a oblíbenosti růžových vín Odpovědi respondentů Test moravských růžových vín Propagace růžových vín Shrnutí analytické části...58 Návrhová část...60 Závěr...62

10 Literatura...64 Přílohy...66

11 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Grafy Obrázek 1 Preferované víno Obrázek 2 Nejdůležitější aspekty při výběru růžového vína Obrázek 3 Preference růžových vín dle stupně obsahu cukru Obrázek 4 Preference původu vína Obrázek 5 Preferovaná země původu Obrázek 6 Oblíbený vinař Obrázek 7 Jméno oblíbeného vinaře Obrázek 8 Konzumace růžového vína Obrázek 9 - Konzumace růžového vína dcl/týden Obrázek 10 Pití růžového vína při jídle Ilustrace Příloha 1 - Barvy rosé vín Příloha 2 - Odrůda pro výrobu růžových vín - André Příloha 3 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Cabernet Sauvignon Příloha 4 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Frankovka Příloha 5 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Merlot Příloha 6 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Pinot Noir Příloha 7 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Svatovavřinecké Příloha 8 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Syrah Příloha 9 - Odrůda pro výrobu růžových vín Zweigeltrebe 10

12 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek aktual. aktuálně atd. a tak dále AOC Appellations d Origine Contrôlée apod. a podobně cca cirka ČR Česká republika dcl/týden decilitr za týden DO Denominacion de Origen fl florin Kč česká koruna Kčs československá koruna ks kus l litr mm milimetr mg/l miligram na litr MF Mladá fronta např. například př.n.l. před naším letopočtem p.s. pozdní sběr s. strana tj. to jest tzn. to znamená tzv. takzvaně VOC Vína originální certifikace vyd. vydání 11

13 Úvod V posledních letech se výroba a kvalita růžových vín v České republice výrazně zvýšila i zlepšila. Je to dáno nejen výbornými českými vinařstvími, ale také dobrými klimatickými podmínkami, kterými Česká republika disponuje. Právě tuzemské podnebí je ideální pro výrobu růžových vín. Čeští vinaři se s těmito víny prosazují na různých soutěžích a akcích, kde za ně sklízí velmi dobrá ocenění. Díky těmto událostem se růžová vína lépe dostávají do podvědomí konzumentů a spotřeba těchto vín se tak postupně zvyšuje. Rosé vína nám nabízejí široké spektrum barev, chutí i vůní. Svým svěžím charakterem se dobře hodí k různým pokrmům a příležitostem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spotřeby růžových vín a jejím hlavním cílem je provést průzkum spotřeby a oblíbenosti těchto vín u konzumentů. V práci budu vycházet z hypotézy, která říká, že spotřeba růžových vín se v České republice neustále zvyšuje. K volbě tématu mě přivedl delší zájem o růžová vína, která v poslední době patří i mezi má oblíbená. Líbí se mi, že se dají kombinovat s hodně pokrmy včetně dezertů. V zájmu naplnění cíle jsem práci rozdělila na tři hlavní části. První částí je část teoretická, která se zabývá zevrubným vystižením růžových vín z mnoha aspektů. Druhá, analytická část, zkoumá spotřebu a oblíbenost růžových vín u konzumentů. Ve třetí, tedy návrhové části, uvedu několik doporučení a návrhů, které by vedly ke zlepšení situace ohledně zvyšování spotřeby rosé vín. Tyto hlavní části jsou zároveň doplněné kapitolami, které v úvodu stručně charakterizuji. Teoretická část nejprve pojednává o vývoji rosé vín ve světě počínaje historií až po současnost. Pozornost jsem věnovala zejména oblasti Provence, která je známá prvotřídní výrobou rosé. Zároveň jsem také popsala vývoj růžových vín v České republice. V kapitole Vinohradnictví popisuji práce, které jsou každodenní činností vinařů při výrobě vinné révy, ať už se jedná o bílá, červená nebo růžová vína. Souvisí s tím i správné složení půdy a vhodné klimatické podmínky, které jsou pro pěstování kvalitního vína důležité. Další kapitola teoretické části se detailně zabývá vinifikací růžových vín. Ta zahrnuje dlouhý proces, počínaje sklizní hroznů, jejich úpravu a zpracování, přes metody a možné alternativy vinifikace, fermentace, síření vína, filtrace, lahvování až po konečné skladování rosé vín. V práci jsem metody vinifikace důkladně popsala a uvedla, že např. proces krátkodobé macerace je právě u růžových vín důležitý, protože se tím docílí jemné růžové barvy vína. 12

14 Nedílnou součástí teoretické části byla i obecná charakteristika růžových vín. V této kapitole jsem popsala důvody, proč jsou růžová vína stále více oblíbená, a vystihla jsem jejich pozitiva. Zaměřila jsem se také na barevné varianty a typy rosé vín, se kterými se můžeme setkat. V příloze je k dispozici obrázek zobrazující barvy růžových vín. Poslední část týkající se charakteristiky podrobně vystihuje vhodné odrůdy pro výrobu růžových vín. V příloze jsou opět k vidění obrázky těchto odrůd. Závěrečnou kapitolu v teoretické části jsem se rozhodla věnovat vhodnému snoubení růžových vín s pokrmy. Tato kapitola je rozdělena na rosé jako aperitiv, rosé k předkrmům, hlavním chodům, dezertům a sýrům. Analytická a zároveň stěžejní část bakalářské práce se zabývá problematikou spotřeby a oblíbenosti růžových vín u konzumentů. Vzhledem k tomu jsem nejprve prozkoumala česká vinařství, která se specializují na výrobu růžových vín. Vybraná vinařství jsem v práci charakterizovala a uvedla, jaká rosé vína nabízejí. Pro srovnání jsem se rozhodla uvést, s jakými růžovými víny se lze setkat v zahraničí. Zde jsem se především věnovala především oblasti Provence. Do analytické části jsem dále zařadila dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku, které mi pomohlo objasnit spotřebu růžových vín u konzumentů. Výsledky dotazníku mi poskytly důležité informace, které jsem v práci rozvedla. Posledním bodem v analytické části bylo stručné představení různých soutěží a akcí, které se zaměřují především na růžová vína a zlepšují tak jejich podvědomí u konzumentů. V souvislosti s tím jsem v práci uvedla i testování moravských růžových vín, které jsem získala prostředním Mladé fronty DNES. V nejkratší, ale i přesto důležité návrhové části jsem stručně uvedla několik doporučení, která bych realizovala, aby se u nás spotřeba růžových vín zvýšila. Při psaní práce jsem vycházela z doporučené literatury a z dalších přínosných pramenů. Z odborných publikací jsem ve své práci čerpala především z knihy Rosé veselý i vážný vícebarevný svět vína, jejímž autorem je Jan Stávek. Encyklopedie českého a moravského vína od Viléma Krause, Zdeňka Kuttelvašera a Bohumila Vurma pro mě také byla důležitou publikací, díky které jsem získala cenné informace. Odborné publikace Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa od Toma Stevensona a také Světový atlas vína od Hugha Johnsona a Jancis Robinsonové se staly rovněž nezanedbatelným přínosem v mé práci. V práci jsem také čerpala z odborného Vinařského slovníku vydaného nakladatelstvím RADIX. 13

15 Stěžejním zdrojem informací pro mě byly sborníky přednášek a příspěvků, do kterých jsem měla možnost nahlédnout prostřednictvím Národní knihovny v Praze. Jednalo se především o Rosé 2010: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků, Rosé 2009: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků a Rosé 2008: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků. Všechny tři sborníky vydala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Poskytly mi ucelený pohled na problematiku růžových vín. Cenné informace jsem čerpala i z publikace Ing. Pavly Burešové, která mi zároveň ohledně mé práce poskytla časté konzultace. Jednalo se hlavně o příspěvek Květnové snoubení od bílého k rosé v časopise Vinařský obzor, Svaz vinařů, a o Současné styly vín. Co se týče internetových zdrojů, vycházela jsem zejména ze stránek které jsou zaměřeny právě na růžová vína a pro moji práci tak obsahují mnoho důležitých informací. Dále jsem čerpala z internetových stránek českých vinařů, které mi umožnily lepší pohled na jednotlivá česká vinařství. Jednalo se zejména o internetové stránky od Jana Stávka, jehož vinařství se specializuje na výrobu růžových vín. Mezi další internetové stránky patřily stránky Jiřího Horta vinařství a od Miroslava vinařství Bronislava Volaříka Vajbara na na stránkách stránkách Všechna tato vinařství mi poskytla ucelený pohled o nabídce tuzemských růžových vín. Mezi nezanedbatelné internetové zdroje patří též mezinárodní internetová stránka kterou jsem využila v části o růžových vínech v Provence ve Francii. Poskytla mi přehledný náhled ohledně výroby a nabídky rosé vín v této oblasti. V rámci analytické části se stěžejními informacemi staly odpovědi respondentů na dotazník týkající se spotřeby a oblíbenosti růžových vín. Na základě těchto odpovědí jsem v práci vypracovala grafy, které představují přehlednější pochopení dané problematiky. Práce obsahuje celkem deset přehledně strukturovaných grafů. V práci jsem využila i článek otištěný v loňském roce v Mladé frontě DNES, který se zabýval testováním moravských růžových vín. Tento zdroj jsem do práce zařadila mimo jiné i proto, jelikož aktivity tohoto typu přispívají ke zviditelnění rosé vín v České republice a jejich případnému zvyšování spotřeby. 14

16 1. Teoretická část V teoretické části charakterizuji růžové víno z mnoha pohledů. Popíši jeho vývoj po současnost, zaměřím se na výrobu rosé vín, jejich barevné varianty, typy, vyzdvihnu také vinařství zabývající se jejich výrobou apod. Teoretickou část jsem proto rozdělila na několik hlavních kapitol, a to na historii růžových vín, vinohradnictví, vinifikaci růžových vín, charakteristiku rosé, odrůdy pro jejich výrobu a snoubení rosé s pokrmy. 1.1 Historie růžového vína ve světě První zmínky, které se dochovaly o výrobě růžového vína, pocházejí z italských regionů Puglia a Salento, a to z 6. století př.n.l. Zde se rosé získávalo tzv. krvácením. Jednalo se o pozvolné stlačování červených hroznů umístěných v pytlích tak, aby šťáva pomalu odkapávala. Mošt se musel sbírat opatrně a nesměl se dostat do kontaktu se slupkou.1 Další zmínky o růžovém víně pochází od Hippokrata, tedy zhruba z roku 400 př.n.l. Hippokrat, který byl nazýván otcem medicíny, nabádal své pacienty ke konzumaci svěžího a lahodného nápoje světle červené barvy, což dnes můžeme chápat jako víno růžové. K významnému rozvoji světle červených a narůžovělých vín následně došlo v období středověku. Zejména na francouzských vinicích se vysazovaly společně odrůdy Pinot Noir a Pinot Gris, které daly za vznik vínům světlejší barvy. Tento trend přetrvával až do 17. století.2 Thomas Jefferson, prezident USA a mimo jiné milovník vína, při své cestě severní Itálií v 18. století popsal šumivé víno z odrůdy Nebiollo. Toto víno, které ochutnal, charakterizoval jako kombinaci vín z různých oblastí, to jest z Madeiry (převážně jako sladká vína), z Bordeaux (klasická vína Francie) a z Champagne (jako šumivá vína). Lze předpokládat, že se jednalo o rosé víno. V polovině 20. století se růžové víno začalo používat v souvislosti s portugalskými rosé víny Lancers a Mateus, která se vyráběla jako sladká vína během světových válek pro americké vojáky. V 60. letech 20. století bylo například v USA uvedeno na trh víno Pink Chablis, ve Španělsku se zase v 70. letech 20. století stalo víno René Barbier Rosado nedílnou součástí čínských restaurací. V téže době v USA získala výsadní postavení a popularitu krémová růžová vína s nasládlou chutí 1 2 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s. 7. Dostupné na 15

17 a nízkým obsahem alkoholu, která se nazývala jako White Zinfandels. Tato vína se u většiny spotřebitelů v USA stala na dlouhou dobu rovnítkem pro rosé vína Historie růžového vína v Provence po současnost V této kapitole stručně popíši historii růžových vín v Provence. Je totiž obecně známo, že nejlepší růžová vína pocházejí právě odsud, z oblasti, kde se výrobě vín věnuje náležitá pozornost. Provence je mekou francouzského vinohradnictví. Existenci vína na jihu Francie lze vysledovat původně ze starého Řecka kolem roku 600 př.n.l. Víno se v dalších více jak dvou tisíc letech stalo nedílnou součástí způsobu života v Provence. Ve starém Řecku byla vína zabarvena do světlé barvy, tedy barvy dnešních rosé vín. Růžovému vínu se dařilo velmi dobře i v roce 125 př.n.l., kdy do Provence přijeli Římané. Ti oblast růžového vína pojmenovali Provincia Romana, dnešní Provence. V období středověku zažilo vinařství v Provence velký rozmach. Růžové víno bylo totiž hlavním zdrojem příjmů pro kláštery. Od 14. století se zde objevovala spousta nových vinic, které měli na starost šlechtici a vojevůdci. Růžové víno bylo prestižním vínem králů a aristokratů. K rozmachu růžového vína přispěl dále vznik železnice na začátku 19. století, díky které se otevřely nové trhy pro víno z Provence. Produkce růžového vína tedy rostla a počet turistů po celém Azurovém pobřeží se tak neustále zvyšoval. Roku 1935 došlo k založení Státního institutu, který označoval původ (INAO) s cílem stanovení a zavedení půdních a výrobních kritérií pro oblasti produkující vína pod názvem AOP. V současné době pěstitelé růžových vín v Provence využívají k jejich výrobě moderní techniky, aby se docílilo kvalitního vína s lepším charakterem. Proto je i dnes provensálské rosé víno nejžádanějším po celém světě Růžová vína v České republice Výroba vín, která byla zabarvena do růžova, probíhala v českých zemích již v 16. století. Nejvíce se kromě odrůd pro bílá vína vysazovaly modré odrůdy Pinot Noir a posléze pak Frankovka a Modrý Portugal.5 Výrobu růžového vína popisuje například Josef Šimáček ve své knize Vinařství, vydané v Praze roku 1888: Růžová vína povstanou kvašením moštu z bílých i modrých druhův bez slupek. Bílá vína vzniknou kvašením moštu 3 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s Dostupné na 5 Dostupné na 4 16

18 opatrně lisovaného obyčejně z bílých, ale také i červených a modrých druhův hroznů bez slupek. Na Moravě se vyskytovalo hodně rosé vín, která se nazývala jako Moravín a pocházela z vinic se smíšenou výsadbou odrůd.6 Drobní vinaři, kteří měli smíšenou výsadbu odrůd, byli odkázáni lisovat své nadrcené hrozny na obecních lisech nebo u vlastníků rozlehlých vinic. Kvůli delšímu čekání tak jejich drť ze směsi hroznů bílých a modrých dávala možnost vzniku moštu zabarveného právě do růžova. Označení růžová vína lidé začali používat teprve v nedávné historii. V minulosti se rosé vínům říkalo úplně jinak. Například na Moravě se lidově nazývaly ryšák. V Čechách se růžovým vínům zase přezdívalo růžák, dokládá to původní etiketa z poloviny 19. století ze sklepů panství Žernoseky.7 V těchto místech se také dochoval soupis vín ohledně výroby růžového vína, který obsahuje množství podle jednotlivých sudů a kvalitu vína, která je ještě roztříděna do tří tříd. V tomto soupise jsou rovněž uvedena rosé vína pod německým názvem Schiller. Rosé víno I. jakosti se prodávalo po 86 fl.8 za vědro, II. jakost po 60 fl. za vědro a III. jakost byla po 40 fl. za vědro. Po roce 1945 se v Žernosekách vytvořily Státní vinné sklepy zaměřené na výrobu růžových vín, zejména z odrůd Pinot noir a Pinot gris pod názvem Burgundská směs růžová. Tato vína se zatřídila do I. a cenové skupiny po 20, 50 Kčs za lahev Růžová vína a současnost Domnívám se, že v současné době v České republice nejsou růžová vína ještě zdaleka tak oblíbená jako vína bílá. Nicméně popularita rosé vín mezi konzumenty stále stoupá a ta se tak dostávají více do podvědomí všech milovníků vín. Dokazují to i různé tuzemské a mezinárodní soutěže, na kterých jsou růžová vína prezentována v celé své kráse a půvabu a v poslední době sklízí samou chválu. Pro naše vinaře a pěstitele růžových vín je to jistě velký pokrok dopředu a věřím, že to bude jen a jen lepší a růžová vína se stanou pro naše konzumenty v České republice prioritními. Důvodem, proč se růžová vína stávají u nás vyhledávanějšími, je moderní způsob stravování. To znamená, lehká růžová vína k lehkým jídlům. Další příčinou může být orientace konzumentů na nové typy vína, mezi která patří právě vína růžová. Výrobci se také snaží zvyšovat objem produkce těchto vín a přizpůsobují svůj sortiment potřebám 6 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s. 13. Dostupné na 8 Fl. = zlatý nebo také florin byla mince, která se používala v letech na území habsburské monarchie (dostupné na 9 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s

19 zákazníků.10 Významným aspektem úspěchu rosé vín je poloha České republiky vyznačující se chladnějším podnebím, díky kterému získávají růžová vína větší aromatické spektrum, větší intenzitu i svěžest. Mezi další výhody určitě patří i odrůdy (např. Cabernet Sauvignon, Frankovka, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe), kterými disponujeme ve velké míře. Růžová vína rovněž fungují jako dobré lákadlo, které má přilákat nové zákazníky a konzumenty ve věku od 20 do 30 let. Tuto skupinu konzumentů je důležité upoutat, aby se více zaměřila na přednosti vína a příliš nepila jiné alkoholické nápoje.11 Nejen v České republice, ale i na celém světě roste obliba růžových vín. Příkladem je Francie, kde růžové víno zaujalo druhou pozici za červeným vínem místo vína bílého. Dá se říci, že v České republice se konzumace růžového pokládá za jistý trend, který nás baví a nepřestává nudit.12 Všechny tyto aspekty nás utvrzují v tom, že výroba růžových vín v České republice bude neustále stoupat a zlepšovat se. Jak víno bílé, tak i růžové je velmi lehké a hranice mezi nimi je tak opravdu tenká. Myslím, že pěstitelé by byli jenom rádi, kdyby se jim povedlo tuto myšlenku uskutečnit. Tak jako pro Francii je výroba rosé výjimečným faktorem, tak i Česká republika by se poté mohla řadit na přední místa mezi výrobci rosé vín. 1.2 Vinohradnictví V této části se zaměřím na práce, které jsou s vinicí obecně spojené a které jsou každodenní činností každého vinaře, ať už se věnuje výrobě bílého, červeného či růžového vína. Spolu s tím také popíši, jaké podnebí a klimatické podmínky jsou vhodné pro pěstování vinné révy, dále rovněž objasním složení půdy. V neposlední řadě charakterizuji technologii růžových vín, tj. od jejich sklizně, zpracování hroznů, fermentace až po jejich skladování. Jak už jsem uvedla výše v textu, s vinohradnictvím souvisí spousta činností, které jsou neopomenutelnou záležitostí všech vinařů. Každý vinař by měl dobře znát, co a kdy přesně má udělat, aby dosáhl požadovaného efektu. V Evropě je obecně stanoviště vinohradů většinou určeno zákony o dědictví a předpisy pro chráněná označení původu. Správné zvolení polohy pro pěstování vína je pro vinaře nesmírně důležité. Každý, kdo se 10 Rosé 2010: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 14. duben 2010, s Tamtéž, s Dostupné na 18

20 rozhodne založit vinici, musí zjistit, jestli jsou jeho keře na plánovaném pozemku schopné dosáhnout zralosti, aby se jejich pěstování vyplatilo. Dalo by se říci, že se to dá zjistit běžným odhadem, ale přesnější a účinnější metody či analýzy podnebí a složení půdy jsou určitě lepším řešením, aby se zamezilo případným škodám a následnému zklamání vinařů. Mezi výhody lze také zařadit všeobecné statistické údaje o teplotě, srážkovém úhrnu a délce vystavení slunečnímu svitu, které si vinaři mohou obstarat. Když si vinař vybere pozemek pro výrobu vinné révy, měl by věnovat pozornost následujícím kritériím. Jedná se například o směr vysázených řad, dostatečné mezery mezi keři, způsob výchovného řezu, dále je důležitá výška sloupků a drátů a rovněž počet oček, která mají na keři zůstat po prořezávání.13 Odrůdy vín určují základní chuť vína, ale způsob, jakým se pěstuje, ovlivňuje nejvíce jeho kvalitu. Proto je důležité zajistit, aby se žádný prut nedotýkal země, jinak by se akorát docílilo jeho zakořenění. O každý keř je třeba se pečlivě starat, musí být udržován v čistotě a je nutno mu zajistit správnou velikost, tvar i výšku. Keře se mimo jiné musí pravidelně obdělávat, aby vytvářely baldachýn listové plochy a zabraňovaly příliš silnému slunečnímu svitu. Existují dva základní způsoby vedení révy vinné, a to tažňové a čípkové. Oba dva způsoby mají své výhody. Tažňový způsob např. umožňuje každoroční uřezávání tažní, takže vzniká keř se zcela novým obrostem. Plody se navíc díky němu snáze rozestavují. U čípkového způsobu vedení révy vinné se vytváří pevná stavba keře.14 Podstatným bodem v době růstu vinné révy je řez, který je důležitý z toho důvodu, že se díky němu kontroluje množství a také jakost plodů. Jestliže se redukuje množství, zvyšuje se kvalita révy. Za nejvíce ohrožené období vinné révy se považuje její kvetení, protože v důsledku změn klimatických podmínek (např. mrznutí, krupobití, bouřky, vítr, horko) může docházet i k úplnému zničení úrody. Vinaři, kteří chtějí mít kvalitní úrodu, nechávají proto několik oček navíc na každém keři pro případ špatného počasí v době kvetení. Díky tomu se i vlivem dobrého počasí urodí příliš velké množství hroznů.15 Stanovení doby sklizně je každým rokem důležitým rozhodnutím všech pěstitelů. V hroznech se během jejich zrání redukují kyseliny, zvyšuje se cukr, barva, různé minerální látky a hlavní aromatické složky. Doba sklizně závisí na odrůdě, umístění vinohradu a také na druhu vína. Například červená vína potřebují mít nízký obsah kyselin a 13 JOHNSON, Hugh a Jancis ROBINSONOVÁ. Světový atlas vína. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2009, s STEVENSON, Tom. Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group k.s. - Knižní klub, 1999, s Tamtéž, s

21 pokud se sklízí v pozdějším období, vyznačují se vysokým obsahem barviv, cukru a tříslovin Terroir Termínem terroir, který pochází původem z francouzského jazyka, se rozumí půda. Dá se říci, že terroir najdeme všude kolem nás, na zahradě, v lese apod. Označujeme tím celé přirozené prostředí rostlin, ve kterém rostou. V širším pojetí lze terroir chápat jako označení země na určité ploše se všemi půdními vrstvami, tedy od svrchní vrstvy, která je bohatá na humus, až po mateční horninu, včetně různých chemických či fyzikálních vlastností a vzájemného působení s místním podnebím daného regionu. Dobrá půda je základním předpokladem pro správné pěstování vína. Pokud je léto dostatečně teplé a suché, měla by každá půda být zásobována vodou a živinami, aby vinná réva mohla dozrát. Když réva roste na příliš suché půdě s nedostatkem živin, fotosyntéza se v létě na delší dobu přeruší. Pokud chce mít vinař dobrou a kvalitní úrodu, měl by půdě věnovat zvláštní péči. Například zajistit vinici zavlažovací systém a použít potřebná hnojiva, která nejsou nijak škodlivá životnímu prostředí. To, jaký bude mít pěstitel svůj pozemek, také závisí na jeho finančních možnostech.17 Kvalita vína se odvíjí od obsahu živin v půdě. Proto půda nemá být příliš kyselá nebo alkalická a má obsahovat dostatek organické hmoty i minerálních látek (fosfor, draslík, dusík). Fosfor je důležitý pro fotosyntézu rostlin a naopak hodně draslíku v půdě může u vína způsobit vysokou hodnotu ph a nedostatečnou kyselost.18 Vhodným prostředím pro pěstování odrůd na výrobu vína je půda, která má tenkou orniční vrstvu a která dokáže zadržovat vodu. Teplé půdy pomáhají zrání hroznů, studené ho naopak zpomalují Vhodné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy Podnebí může zásadně ovlivnit růst hroznů a kvalitu vína, a to v dobrém i špatném smyslu. Každý pěstitel by měl vybrat takovou oblast, která se vyznačuje vyhovujícím podnebím. Každý vinohrad vyžaduje teplo, sluneční svit, atmosférické srážky a také mráz. 16 Tamtéž, s. 15. JOHNSON, Hugh a Jancis ROBINSONOVÁ. Světový atlas vína. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2009, s Tamtéž, s STEVENSON, Tom. Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group k.s. - Knižní klub, 1999, s

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína Rozlévaná bílá vína Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25.125 Kč Suché jakostní víno Delicius 0,75..390 Kč bývá právem nazýván králem vín. Barva je světle zelenožlutá. Vůně a chuť je květnatá až ovocně

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica

Vinařství Mikulica. Miroslav Mikulica Vinařství Mikulica Rodinné vinařství Mikulica sídlí ve Velkých Pavlovicích na jihu Moravy. Produkujeme si své hrozny, ze kterých vyrábíme především přívlastková vína. Lahvujeme jen asi 25 tisíc lahví,

Více

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr č.vz př.čislo body Int.pozn. název vína ročník jakostní zařazení přihlašovatel/výrobce číslo šarže 51 480058 94 Champion Rosé Růžený 2013 VOC VÍNO J.STÁVEK 313 154 480122 88,33 Zlatá medaile Cabernet Sauvignon

Více

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV

NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV NABÍDKA VÍN VINNÝ SKLÍPEK KYJOV Vážení zákazníci, V našem vinném sklípku máte možnost konzumovat a zakoupit kvalitní vína 4 vinařství. Vinařství Maňák a Vinařství Šalša jsou místní rodinná vinařství regionu

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Gemeinsam mehr erreichen. Společně

Více

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines

Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské, Sekty & Champagne, Sparkling wines Šampaňské Champagne Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2.200 Kč Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier Sekty Sparkling wines Bohemia Sekt brut 0,15l 70 Kč 0,75l

Více

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický

Bohemia Sekt demi sec Rosé. Bohemia Sekt Chardonnay brut. Bohemia Sekt nealkoholický Šumivá vína - Sekty Bohemia Sekt demi sec 240,-Kč 0,75l - Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

Rozlévaná sudová bílá vína. Rozlévaná sudová červená vína. La Cantina Chardonnay, Itálie. karafa karafa. La Cantina Merlot, Itálie.

Rozlévaná sudová bílá vína. Rozlévaná sudová červená vína. La Cantina Chardonnay, Itálie. karafa karafa. La Cantina Merlot, Itálie. Vinný lístek Rozlévaná sudová bílá vína La Cantina Chardonnay, Itálie 0,1l 20 Kč 0,5l 90 Kč 1 litr 180 Kč Rozlévaná sudová červená vína La Cantina Merlot, Itálie 0,1l 20 Kč 0,5l 90 Kč 1 litr 180 Kč Champagne

Více

VINAŘSTVÍ PROQIN. NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013

VINAŘSTVÍ PROQIN. NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013 VINAŘSTVÍ PROQIN NEUBURSKÉ MEŠNÍ - Pozdní sběr, suché 0,75 l 2013 Mešní víno, které vzniká za mimořádné péče při pěstování hroznů na farní vinici dle zásad kanonického práva a pod dohledem duchovního správce

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás.

WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. WINE DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. Dolcetto di Dogliani Celso, 2009 DOCG Vinařství Abbona Právem nazývané nejlepší dolcetto z Dogliani v Piemontu. V roce 2005 získalo toto víno ocenění

Více

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí

DÁRKOVÁ BALENÍ. Objednávky: Objevujte s námi nové tváře vína. společnosti Soare sekt a Vinařství Zaječí Objevujte s námi nové tváře vína Společnost Soare sekt přináší na trh kolekci prestižních souprav s moravskými tichými víny a francouzskými sekty. Věříme, že si vyberete vhodnou kombinaci, která udělá

Více

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň.

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Dovolte nám představit Vám jedinečný výběr vín, který je snouben spolu

Více

0,1 l Frizzantino 25 Kč

0,1 l Frizzantino 25 Kč PIZZERIA TOSCANA Rozlévaná bílá vína: Chardonnay, Chile 0,2 l/ 34 Kč 0,5 l/ 79 Kč Krásné strukturované bílé suché víno s aroma exotického ovoce, jako je papája a žlutý meloun. V chuti osvěžující a plné,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Víno bílé s přívlastkem

Víno bílé s přívlastkem Vinná karta Víno jakostní bílé Ryzlink vlašský jakostní 0,75 l 210, Suché Víno barvy poledního slunce Vás jistě oslní. Jako ve velkých Ryzlincích vlašských, i zde můžete najít typické pálavské rysy. Ve

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO, suché 0,75 l Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno

Technologie vína. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Technologie vína Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství Zahradnická Fakulta MENDELU Brno Tel.: +420 777 635 257 Mail: mojmirbaron@seznam.cz Technologie vína rozdílný přístup a pojetí

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé

Víno rozlévané. Víno jakostní bílé Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,20 l 36, Růžové víno dle nabídky 0,20 l 40, Červené dle nabídky 0,20 l 36, Víno jakostní bílé Chardonnay 0,75 l 180, Suché Je moderní víno ze světového sortimentu.

Více

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 -

Na Vaše zdraví a Vaši spokojenost s vínem z Hrušek připíjí, Ing. Richard Tichý. - 1 - Vážení návštěvníci, jménem organizačního výboru dnešní akce Vás srdečně vítám ve vinařské obci Hrušky. Organizátoři mají dlouholeté zkušenosti v pořádání místních a oblastních výstav vín, ale poprvé Vám

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT

SPOLEČNOST valtické vinné trhy. ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT SPOLEČNOST valtické vinné trhy ve spolupráci se Střední odbornou školou vinařskou a Středním odborným učilištěm zahradnickým ve Valticích STATUT 48. ročník valtických vinných trhů 2015 Celostátní výstava

Více

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 500 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne Tradition brut 0,75l 1 500 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Šampaňské Champagne Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 500 Kč Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Pol Roger Brut Réserve 0,75l 1 800 Kč Lanson Rosé Label Brut 0,75l 1 900 Kč Šumivé

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Prezentace Italského vinařství roku. FANDA GROUP a.s., Tel: 605200130, Mail: petr.melisek@fandagroup.cz

Prezentace Italského vinařství roku. FANDA GROUP a.s., Tel: 605200130, Mail: petr.melisek@fandagroup.cz Prezentace Italského vinařství roku Toskánsko Sicílie ÚVOD Společnost FANDA GROUP a.s. je výhradní importér zahraničních vín. V současné době zastupujeme 8 vinařství z těchto oblastí: Francie region Bordeaux,

Více

Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine. Champagne & Prosecco. Šumivé víno / Sparkling wine. Česká republika / Czech Republic

Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine. Champagne & Prosecco. Šumivé víno / Sparkling wine. Česká republika / Czech Republic Šampaňské & šumivé víno Champagne & sparkling wine Champagne & Prosecco Jean Pernet Champagne Tradition brut N/V Garbèl, Brut Prosecco Treviso Adriano Adami 1.600 CZK 890 CZK Šumivé víno / Sparkling wine

Více

Vinařství Mutěnice, s.r.o.

Vinařství Mutěnice, s.r.o. Vinařství Mutěnice, s.r.o. NÁZEV EAN KS KS/KRT KRT/PAL KS/PAL /KS TOP COLLECTION 0,75 L - moravské jakostní víno s přívlastkem Chardonnay pozdní sběr 859 562 290 077 4 6 72 432 102,35 Kč 143,81 Kč Rulandské

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,-

Lahvová vína. Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée...220 Kč,- Lahvová vína Němčičky Víno J.Stávek Áčko (Sg+Rb+Tč) - prestige cuvée....220 Kč,- Ročník 2012, objem 0,75 l Absolutní chamipon Výstava vín Němčičky 2013, Zlat{ medaile Výstava vín Bořetice 2013 Dědova večerka

Více

použité fotografie jsou pouze ilustrační

použité fotografie jsou pouze ilustrační vinný lístek použité fotografie jsou pouze ilustrační Müller Thurgau jakostní odrůdové víno, suché Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 profesorem Mullerem. Dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou.

Více

Champagne. Šumivá vína Ch. C. André Brut 0,75l 290 Kč. Prosecco Prosecco Treviso Frizzante DOC San Venanzio 0,75l 380 Kč. Brut Classic Deutz

Champagne. Šumivá vína Ch. C. André Brut 0,75l 290 Kč. Prosecco Prosecco Treviso Frizzante DOC San Venanzio 0,75l 380 Kč. Brut Classic Deutz Vinný lístek Brut Classic Deutz Champagne 0,75l 1 550 Kč Delikátní, živé a skvěle vyvážené základní šampaňské. Jedná se o cuvée odrůd Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier s až 40% podílem rezervních

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 321/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Změna: 411/2005 Sb. Změna: 444/2005

Více

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ & SEKTY CHAMPAGNE & SPARKLING WINES ŠAMPAŇSKÉ CHAMPAGNE Jean Pernet 0,75l 1 455 Kč Champagne "Tradition Brut" NV Champagne AOC Moët & Chandon Impérial Brut 0,75l 2 455 Kč Moët & Chandon, Champagne

Více

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 600 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč

Šampaňské Champagne. Šumivé víno Sparling wines. Jean Pernet Champagne Tradition brut 0,75l 1 600 Kč. Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Šampaňské Champagne Jean Pernet Champagne "Tradition brut" 0,75l 1 600 Kč Moët & Chandon Brut Impérial 0,75l 1 600 Kč Pol Roger Brut Réserve 0,75l 1 800 Kč Lanson Rosé Label Brut 0,75l 1 900 Kč Šumivé

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

a z červených odrůd především

a z červených odrůd především z HISTORIE vinařství Vinařství Kořínek v roce 2011 oslavilo 20 let od svého založení. Manželé Kořínkovi začínali obhospodařovat vinohrady o rozloze 1,5 ha a soustředili se především na prodej hroznů. Později

Více

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách bakalářské práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty

Pivo. Víno. Esenciální oleje. Káva. Čaj. Pyré. Citrusy. Maso a ryby. Ovoce a zelenina. Tequila. Tomata. Mléčné produkty SCC aplikace SCC aplikace Víno Pivo Esenciální oleje Káva Pyré Čaj Maso a ryby Citrusy Ovoce a zelenina Tequila Mléčné produkty Tomata Vinařské aplikace SCC ve vinařství Chuť vína Řízení obsahu alkohol

Více

LINEA TOP QUALITY D.O.P. (Denominazione di Origine Protteta)

LINEA TOP QUALITY D.O.P. (Denominazione di Origine Protteta) LINEA TOP QUALITY D.O.P. (Denominazione di Origine Protteta) La Famiglia Spadafora Rodina Spadafora jsou ve skutečnosti čtyři generace, které se vážou ke jménu Spafadora vinařského průmyslu. Mohou se pochlubit

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Velkopavlovická 2015 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá

Více

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* TĚŽKÉ KOVY * CHUŤ As méně A VŮNĚ než 3 mg/kg Pb méně než 10 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg rozpouštědla - voda, glycerol (E 422 20%) ČÍSLO aromatické VÝROBKU složky - aromatické 518255 přípravky, aromatické látky v. 2 NÁZEV VÝROBKU látka - E GRIOTTE 202 (1500 AROMA mg/kg) NT PRO CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Více

1876 Paul Goerg byl starostou města Vertus. Aktivně podporoval místní vinaře a byl velmi pyšný na vinohrady, které obklopovali jeho vesnici.

1876 Paul Goerg byl starostou města Vertus. Aktivně podporoval místní vinaře a byl velmi pyšný na vinohrady, které obklopovali jeho vesnici. HISTORIE 1876 Paul Goerg byl starostou města Vertus. Aktivně podporoval místní vinaře a byl velmi pyšný na vinohrady, které obklopovali jeho vesnici. 1950 Skupina místních vinařů začala vyrábět jedinečné

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev)

Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rozlévaná vína (možno zakoupit i celou lahev) Rulandské šedé suché 1 dcl 35,- Vinařství Jan Plaček, podoblast Znojemská, obec Moravské Bránice. Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky. Ve vůni dominuje

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015.

vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. VÁŽENÍ HOSTÉ, vítáme Vás na REPREZENTAČNÍM KRÁLOVSKÉM KOŠTU, na kterém můžete ochutnat 500 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky 2015. ŘAZENÍ VÍN NA STOLECH A BÍLÁ VÍNA řazení dle odrůd, v rámci

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a Firemní a dárkové sety báječných moravských vín Nabízíme výborná vína přímo od vinařů z Velkých Pavlovic ve vkusných dárkových obalech s možností přizpůsobení dle vlastních požadavků (potisk, ražba, laser,

Více

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK Kavárna Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA 0,15l 0,75l Groovey Salomon 73,-Kč 365,-Kč Nádherně čistý, svěží, jemně meruňkový Veltlín. V chuti jemně pikantní s typickým pepřovým aroma. Odrůda: 100% Veltlínské

Více

Bílá vína oblast Morava

Bílá vína oblast Morava Bílá vína oblast Morava Decentní muškátové aroma působí velice příjemným 0,75... dojmem. Chuť vína je ušlechtilá, svěží a nekomplikovaná. Mikrosvín Mikulov podoblast Znojemská SAUVIGNON (2006/7 pozdní

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

CENÍK GRAND CHATEAU LEDNICE

CENÍK GRAND CHATEAU LEDNICE CENÍK VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE VALTICKÉ PODZEMÍ se stalo za rok 2013 nejoblíbenějším vinařským turistickým cílem, vítězem v prestižní soutěži VINAŘSTVÍ ROKU 2012 VINDEMIA PUBLICA v hlasování veřejnosti

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Terra vinifera, s.r.o. Katalog Ksara Libanon

Terra vinifera, s.r.o. Katalog Ksara Libanon Terra vinifera, s.r.o. Katalog Ksara Libanon Blanc de l Observatoire sklizeň alkohol 12,5% odrůdy Sauvignon blanc, Muscat, Clairette cukr suché dub ne hustota 0,9835 sušina 1,48% obsah 0,75 l teplota podávání

Více

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji.

Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. Všechna vína z naší nabídky jsou od vinařů, kteří jsou členy Vinařské asociace ČR, kterou tímto podporuji. ing. Jiří Vytopil, majitel CB Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,10 l 18, Růžové víno dle

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Šumivá vína - Sekty 0,75 l Bohemia Sekt demi sec 220,-Kč Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení

Vzor textu na deskách diplomové práce. Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jméno Příjmení Vzor textu na deskách diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Rok Jméno Příjmení Vzor titulní strany diplomové práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína!

Úvodní slovo... Program. Vysvětlivky a seznam použitých zkratek. Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! 6. ČULSKÝ KOŠT Úvodní slovo... Vážení návštěvníci, přátelé dobrého vína! Vítáme vás na šestém ročníku Čulského koštu tradičně konaného v kulturním domě ve Slupi. Letošní ročník se může pochlubit nejen

Více

Medailová vína 2011-2013 Francie

Medailová vína 2011-2013 Francie Francie Thomas Barton Réserve Bordeaux Rouge AOC 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon Intenzivní, purpurově červená barva. Ve vůni exploze červených bobulí smíchaných s kořeněnými stopami (černý pepř) a

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

MO CENÍK VÍN FRANCIE

MO CENÍK VÍN FRANCIE MO CENÍK VÍN FRANCIE (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 20%) Jaromír Vladyka, DiS. obchodní zástupce Email: vladyka@kdhaus.cz Tel.: +420 774488203 www.kd-vino.cz Vinařská oblast Alsasko se nachází v hraniční oblasti

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Víno rozlévané. Víno nealkoholické

Víno rozlévané. Víno nealkoholické VINNÁ KARTA Víno rozlévané Bílé víno dle nabídky 0,10 l 30, Červené víno dle nabídky 0,10 l 30, Rozlev z 0,75 l dle nabídky 0,10 l 30, Víno nealkoholické Terrasso white 0,75 l 190, Polosuché Perlivé, svěží

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč vinná karta ROZLÉVANÁ VÍNA / WINE BY THE GLASS 0,1 l víno 28 Kč 0,15 l sekt 75 Kč 0,15 l prosecco 75 Kč BÍLÁ VÍNA Z VINAŘSKÉ OBLASTI MORAVA 0,75 l / WHITE WINES 0,75 l Müller Thurgau Kabinet, vinařství

Více