VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014

2 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The analysis of consumtion of rose wines Jana Rottová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza spotřeby růžových vín zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jana Rottová V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Pavle Burešové za cenné rady a informace, které mi poskytla při vypracování této bakalářské práce.

6 Abstrakt ROTTOVÁ, Jana. Analýza spotřeby růžových vín. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 71. Bakalářská práce Analýza spotřeby růžových vín pojednává o problematice spotřeby a oblíbenosti růžových vín u konzumentů v současné době. Autorka na základě sborníků, odborné a doporučené literatury popisuje veškeré aspekty týkající se růžových vín. Práce se nejprve věnuje vývoji růžových vín ve světě a v České republice a postupně popisuje aktuální situaci rosé vín. Autorka zjišťuje, jaká je v současné době spotřeba a popularita růžových vín a snaží se přiblížit pozitivní hlediska těchto vín a potvrdit předpoklad, že spotřeba růžových vín se v České republice neustále zvyšuje. V souvislosti s tím je v práci uveden průzkum českých vinařství produkujících růžová vína. Pro srovnání s českou nabídkou růžových vín práce popisuje i rosé vína ve světě, konkrétně v oblasti Provence. Práce zároveň obsahuje výsledky z dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Na základě dotazníku jsou v práci vytvořeny grafy, které potvrzují hypotézu, že spotřeba rosé vín se v České republice pomalu, ale jistě zvyšuje. K tomuto výsledku přispívají i různé tuzemské a mezinárodní soutěže a akce zaměřené na růžová vína, které jsou v práci též uvedené. Podle zjištění z průzkumu autorka doporučuje zvýšit dostupnost růžových vín pro spotřebitelskou veřejnost. Práce je mimo jiné doplněna výkladem o vinifikaci růžových vín, tedy celkovou výrobou počínaje sklizní hroznů po správné skladování. Autorka také shrnuje obecnou charakteristiku růžových vín, tj. od jejich barevných variant, typů a od vhodné volby odrůd pro výrobu růžových vín. Pro úplnost se práce zabývá i snoubením růžových vín s pokrmy. Klíčová slova: fermentace, klaret, rosé, snoubení, vinifikace

7 Abstract The bachelor thesis Analysis of the Rosé Wines Consumption deals with the questions of the consumption and popularity of rosé wines among consumers at the present time. On the basis of the professional and recommended literature, the author describes all the aspects concerning the production of rosé wines. The thesis first gives attention to the development of rosé wines in the world and in the Czech Republic and systematically discloses the actual situation in the field of rosé wines. The author ascertains what consumption as well as popularity of rosé wines exist at present and tries to display positive aspects of these wines and to confirm the supposition that the consumption of rosé wines in the Czech Republic constantly increases. In this context, the thesis indicates a survey of Czech wine growers producing rosé wines. The Czech offer of rosé wines is compared with the situation of rosé wines in the world, specifically in the region of Provence. The thesis contains also the results of the inquiry among respondents by means of a questionnaire. The graphs drawn up on the basis of this questionnaire confirm the hypothesis that the consumption of rosé wines slowly but surely increases in the Czech Republic. Different national and international competitions and events focused on rosé wines mentioned in the thesis contribute to this result as well. According to the findings in the inquiry, the author recommends to improve the accessibility of rosé wines for the consumer public. The thesis is among others completed with the interpretation of vinification about rosé wines, i.e. the entire production starting with the harvest of grapes up to the correct storage. The author also summarizes general characteristics of rosé wines, such as their colour variants, types, and suitable selection of varieties for the production of rosé. For completeness sake, the part of the thesis concerns in the match of rosé wines with dishes. Key words: fermentation, claret, rosé, harmony, vinification

8 Obsah Seznam ilustrací, tabulek a grafů...10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek...11 Úvod Teoretická část Historie růžového vína ve světě Historie růžového vína v Provence po současnost Růžová vína v České republice Růžová vína a současnost Vinohradnictví Terroir Vhodné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy Vinifikace růžových vín Sklizeň Zpracování hroznů Krvácení Lisování Krátkodobá macerace Alternativy vinifikace Fermentace Síření vína Filtrace Lahvování Skladování Charakteristika růžových vín Kouzlo barev rosé vín Klaret...29

9 1.4.3 Růžová rosé Červená rosé Oranžová rosé Typy růžových vín Odrůdy pro výrobu růžových vín Snoubení růžových vín s pokrmy Rosé - aperitiv Rosé k předkrmům Rosé k hlavním chodům Rosé k dezertům Rosé k sýrům Analytická část Metodika Vinařství zabývající se výrobou rosé vín VÍNO J. STÁVEK Vinařství VINO HORT Vinařství Volařík Vinařství Bronislav Vajbar Rosé vína ve světě Provence Průzkum spotřeby a oblíbenosti růžových vín Odpovědi respondentů Test moravských růžových vín Propagace růžových vín Shrnutí analytické části...58 Návrhová část...60 Závěr...62

10 Literatura...64 Přílohy...66

11 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Grafy Obrázek 1 Preferované víno Obrázek 2 Nejdůležitější aspekty při výběru růžového vína Obrázek 3 Preference růžových vín dle stupně obsahu cukru Obrázek 4 Preference původu vína Obrázek 5 Preferovaná země původu Obrázek 6 Oblíbený vinař Obrázek 7 Jméno oblíbeného vinaře Obrázek 8 Konzumace růžového vína Obrázek 9 - Konzumace růžového vína dcl/týden Obrázek 10 Pití růžového vína při jídle Ilustrace Příloha 1 - Barvy rosé vín Příloha 2 - Odrůda pro výrobu růžových vín - André Příloha 3 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Cabernet Sauvignon Příloha 4 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Frankovka Příloha 5 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Merlot Příloha 6 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Pinot Noir Příloha 7 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Svatovavřinecké Příloha 8 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Syrah Příloha 9 - Odrůda pro výrobu růžových vín Zweigeltrebe 10

12 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek aktual. aktuálně atd. a tak dále AOC Appellations d Origine Contrôlée apod. a podobně cca cirka ČR Česká republika dcl/týden decilitr za týden DO Denominacion de Origen fl florin Kč česká koruna Kčs československá koruna ks kus l litr mm milimetr mg/l miligram na litr MF Mladá fronta např. například př.n.l. před naším letopočtem p.s. pozdní sběr s. strana tj. to jest tzn. to znamená tzv. takzvaně VOC Vína originální certifikace vyd. vydání 11

13 Úvod V posledních letech se výroba a kvalita růžových vín v České republice výrazně zvýšila i zlepšila. Je to dáno nejen výbornými českými vinařstvími, ale také dobrými klimatickými podmínkami, kterými Česká republika disponuje. Právě tuzemské podnebí je ideální pro výrobu růžových vín. Čeští vinaři se s těmito víny prosazují na různých soutěžích a akcích, kde za ně sklízí velmi dobrá ocenění. Díky těmto událostem se růžová vína lépe dostávají do podvědomí konzumentů a spotřeba těchto vín se tak postupně zvyšuje. Rosé vína nám nabízejí široké spektrum barev, chutí i vůní. Svým svěžím charakterem se dobře hodí k různým pokrmům a příležitostem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spotřeby růžových vín a jejím hlavním cílem je provést průzkum spotřeby a oblíbenosti těchto vín u konzumentů. V práci budu vycházet z hypotézy, která říká, že spotřeba růžových vín se v České republice neustále zvyšuje. K volbě tématu mě přivedl delší zájem o růžová vína, která v poslední době patří i mezi má oblíbená. Líbí se mi, že se dají kombinovat s hodně pokrmy včetně dezertů. V zájmu naplnění cíle jsem práci rozdělila na tři hlavní části. První částí je část teoretická, která se zabývá zevrubným vystižením růžových vín z mnoha aspektů. Druhá, analytická část, zkoumá spotřebu a oblíbenost růžových vín u konzumentů. Ve třetí, tedy návrhové části, uvedu několik doporučení a návrhů, které by vedly ke zlepšení situace ohledně zvyšování spotřeby rosé vín. Tyto hlavní části jsou zároveň doplněné kapitolami, které v úvodu stručně charakterizuji. Teoretická část nejprve pojednává o vývoji rosé vín ve světě počínaje historií až po současnost. Pozornost jsem věnovala zejména oblasti Provence, která je známá prvotřídní výrobou rosé. Zároveň jsem také popsala vývoj růžových vín v České republice. V kapitole Vinohradnictví popisuji práce, které jsou každodenní činností vinařů při výrobě vinné révy, ať už se jedná o bílá, červená nebo růžová vína. Souvisí s tím i správné složení půdy a vhodné klimatické podmínky, které jsou pro pěstování kvalitního vína důležité. Další kapitola teoretické části se detailně zabývá vinifikací růžových vín. Ta zahrnuje dlouhý proces, počínaje sklizní hroznů, jejich úpravu a zpracování, přes metody a možné alternativy vinifikace, fermentace, síření vína, filtrace, lahvování až po konečné skladování rosé vín. V práci jsem metody vinifikace důkladně popsala a uvedla, že např. proces krátkodobé macerace je právě u růžových vín důležitý, protože se tím docílí jemné růžové barvy vína. 12

14 Nedílnou součástí teoretické části byla i obecná charakteristika růžových vín. V této kapitole jsem popsala důvody, proč jsou růžová vína stále více oblíbená, a vystihla jsem jejich pozitiva. Zaměřila jsem se také na barevné varianty a typy rosé vín, se kterými se můžeme setkat. V příloze je k dispozici obrázek zobrazující barvy růžových vín. Poslední část týkající se charakteristiky podrobně vystihuje vhodné odrůdy pro výrobu růžových vín. V příloze jsou opět k vidění obrázky těchto odrůd. Závěrečnou kapitolu v teoretické části jsem se rozhodla věnovat vhodnému snoubení růžových vín s pokrmy. Tato kapitola je rozdělena na rosé jako aperitiv, rosé k předkrmům, hlavním chodům, dezertům a sýrům. Analytická a zároveň stěžejní část bakalářské práce se zabývá problematikou spotřeby a oblíbenosti růžových vín u konzumentů. Vzhledem k tomu jsem nejprve prozkoumala česká vinařství, která se specializují na výrobu růžových vín. Vybraná vinařství jsem v práci charakterizovala a uvedla, jaká rosé vína nabízejí. Pro srovnání jsem se rozhodla uvést, s jakými růžovými víny se lze setkat v zahraničí. Zde jsem se především věnovala především oblasti Provence. Do analytické části jsem dále zařadila dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku, které mi pomohlo objasnit spotřebu růžových vín u konzumentů. Výsledky dotazníku mi poskytly důležité informace, které jsem v práci rozvedla. Posledním bodem v analytické části bylo stručné představení různých soutěží a akcí, které se zaměřují především na růžová vína a zlepšují tak jejich podvědomí u konzumentů. V souvislosti s tím jsem v práci uvedla i testování moravských růžových vín, které jsem získala prostředním Mladé fronty DNES. V nejkratší, ale i přesto důležité návrhové části jsem stručně uvedla několik doporučení, která bych realizovala, aby se u nás spotřeba růžových vín zvýšila. Při psaní práce jsem vycházela z doporučené literatury a z dalších přínosných pramenů. Z odborných publikací jsem ve své práci čerpala především z knihy Rosé veselý i vážný vícebarevný svět vína, jejímž autorem je Jan Stávek. Encyklopedie českého a moravského vína od Viléma Krause, Zdeňka Kuttelvašera a Bohumila Vurma pro mě také byla důležitou publikací, díky které jsem získala cenné informace. Odborné publikace Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa od Toma Stevensona a také Světový atlas vína od Hugha Johnsona a Jancis Robinsonové se staly rovněž nezanedbatelným přínosem v mé práci. V práci jsem také čerpala z odborného Vinařského slovníku vydaného nakladatelstvím RADIX. 13

15 Stěžejním zdrojem informací pro mě byly sborníky přednášek a příspěvků, do kterých jsem měla možnost nahlédnout prostřednictvím Národní knihovny v Praze. Jednalo se především o Rosé 2010: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků, Rosé 2009: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků a Rosé 2008: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků. Všechny tři sborníky vydala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Poskytly mi ucelený pohled na problematiku růžových vín. Cenné informace jsem čerpala i z publikace Ing. Pavly Burešové, která mi zároveň ohledně mé práce poskytla časté konzultace. Jednalo se hlavně o příspěvek Květnové snoubení od bílého k rosé v časopise Vinařský obzor, Svaz vinařů, a o Současné styly vín. Co se týče internetových zdrojů, vycházela jsem zejména ze stránek které jsou zaměřeny právě na růžová vína a pro moji práci tak obsahují mnoho důležitých informací. Dále jsem čerpala z internetových stránek českých vinařů, které mi umožnily lepší pohled na jednotlivá česká vinařství. Jednalo se zejména o internetové stránky od Jana Stávka, jehož vinařství se specializuje na výrobu růžových vín. Mezi další internetové stránky patřily stránky Jiřího Horta vinařství a od Miroslava vinařství Bronislava Volaříka Vajbara na na stránkách stránkách Všechna tato vinařství mi poskytla ucelený pohled o nabídce tuzemských růžových vín. Mezi nezanedbatelné internetové zdroje patří též mezinárodní internetová stránka kterou jsem využila v části o růžových vínech v Provence ve Francii. Poskytla mi přehledný náhled ohledně výroby a nabídky rosé vín v této oblasti. V rámci analytické části se stěžejními informacemi staly odpovědi respondentů na dotazník týkající se spotřeby a oblíbenosti růžových vín. Na základě těchto odpovědí jsem v práci vypracovala grafy, které představují přehlednější pochopení dané problematiky. Práce obsahuje celkem deset přehledně strukturovaných grafů. V práci jsem využila i článek otištěný v loňském roce v Mladé frontě DNES, který se zabýval testováním moravských růžových vín. Tento zdroj jsem do práce zařadila mimo jiné i proto, jelikož aktivity tohoto typu přispívají ke zviditelnění rosé vín v České republice a jejich případnému zvyšování spotřeby. 14

16 1. Teoretická část V teoretické části charakterizuji růžové víno z mnoha pohledů. Popíši jeho vývoj po současnost, zaměřím se na výrobu rosé vín, jejich barevné varianty, typy, vyzdvihnu také vinařství zabývající se jejich výrobou apod. Teoretickou část jsem proto rozdělila na několik hlavních kapitol, a to na historii růžových vín, vinohradnictví, vinifikaci růžových vín, charakteristiku rosé, odrůdy pro jejich výrobu a snoubení rosé s pokrmy. 1.1 Historie růžového vína ve světě První zmínky, které se dochovaly o výrobě růžového vína, pocházejí z italských regionů Puglia a Salento, a to z 6. století př.n.l. Zde se rosé získávalo tzv. krvácením. Jednalo se o pozvolné stlačování červených hroznů umístěných v pytlích tak, aby šťáva pomalu odkapávala. Mošt se musel sbírat opatrně a nesměl se dostat do kontaktu se slupkou.1 Další zmínky o růžovém víně pochází od Hippokrata, tedy zhruba z roku 400 př.n.l. Hippokrat, který byl nazýván otcem medicíny, nabádal své pacienty ke konzumaci svěžího a lahodného nápoje světle červené barvy, což dnes můžeme chápat jako víno růžové. K významnému rozvoji světle červených a narůžovělých vín následně došlo v období středověku. Zejména na francouzských vinicích se vysazovaly společně odrůdy Pinot Noir a Pinot Gris, které daly za vznik vínům světlejší barvy. Tento trend přetrvával až do 17. století.2 Thomas Jefferson, prezident USA a mimo jiné milovník vína, při své cestě severní Itálií v 18. století popsal šumivé víno z odrůdy Nebiollo. Toto víno, které ochutnal, charakterizoval jako kombinaci vín z různých oblastí, to jest z Madeiry (převážně jako sladká vína), z Bordeaux (klasická vína Francie) a z Champagne (jako šumivá vína). Lze předpokládat, že se jednalo o rosé víno. V polovině 20. století se růžové víno začalo používat v souvislosti s portugalskými rosé víny Lancers a Mateus, která se vyráběla jako sladká vína během světových válek pro americké vojáky. V 60. letech 20. století bylo například v USA uvedeno na trh víno Pink Chablis, ve Španělsku se zase v 70. letech 20. století stalo víno René Barbier Rosado nedílnou součástí čínských restaurací. V téže době v USA získala výsadní postavení a popularitu krémová růžová vína s nasládlou chutí 1 2 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s. 7. Dostupné na 15

17 a nízkým obsahem alkoholu, která se nazývala jako White Zinfandels. Tato vína se u většiny spotřebitelů v USA stala na dlouhou dobu rovnítkem pro rosé vína Historie růžového vína v Provence po současnost V této kapitole stručně popíši historii růžových vín v Provence. Je totiž obecně známo, že nejlepší růžová vína pocházejí právě odsud, z oblasti, kde se výrobě vín věnuje náležitá pozornost. Provence je mekou francouzského vinohradnictví. Existenci vína na jihu Francie lze vysledovat původně ze starého Řecka kolem roku 600 př.n.l. Víno se v dalších více jak dvou tisíc letech stalo nedílnou součástí způsobu života v Provence. Ve starém Řecku byla vína zabarvena do světlé barvy, tedy barvy dnešních rosé vín. Růžovému vínu se dařilo velmi dobře i v roce 125 př.n.l., kdy do Provence přijeli Římané. Ti oblast růžového vína pojmenovali Provincia Romana, dnešní Provence. V období středověku zažilo vinařství v Provence velký rozmach. Růžové víno bylo totiž hlavním zdrojem příjmů pro kláštery. Od 14. století se zde objevovala spousta nových vinic, které měli na starost šlechtici a vojevůdci. Růžové víno bylo prestižním vínem králů a aristokratů. K rozmachu růžového vína přispěl dále vznik železnice na začátku 19. století, díky které se otevřely nové trhy pro víno z Provence. Produkce růžového vína tedy rostla a počet turistů po celém Azurovém pobřeží se tak neustále zvyšoval. Roku 1935 došlo k založení Státního institutu, který označoval původ (INAO) s cílem stanovení a zavedení půdních a výrobních kritérií pro oblasti produkující vína pod názvem AOP. V současné době pěstitelé růžových vín v Provence využívají k jejich výrobě moderní techniky, aby se docílilo kvalitního vína s lepším charakterem. Proto je i dnes provensálské rosé víno nejžádanějším po celém světě Růžová vína v České republice Výroba vín, která byla zabarvena do růžova, probíhala v českých zemích již v 16. století. Nejvíce se kromě odrůd pro bílá vína vysazovaly modré odrůdy Pinot Noir a posléze pak Frankovka a Modrý Portugal.5 Výrobu růžového vína popisuje například Josef Šimáček ve své knize Vinařství, vydané v Praze roku 1888: Růžová vína povstanou kvašením moštu z bílých i modrých druhův bez slupek. Bílá vína vzniknou kvašením moštu 3 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s Dostupné na 5 Dostupné na 4 16

18 opatrně lisovaného obyčejně z bílých, ale také i červených a modrých druhův hroznů bez slupek. Na Moravě se vyskytovalo hodně rosé vín, která se nazývala jako Moravín a pocházela z vinic se smíšenou výsadbou odrůd.6 Drobní vinaři, kteří měli smíšenou výsadbu odrůd, byli odkázáni lisovat své nadrcené hrozny na obecních lisech nebo u vlastníků rozlehlých vinic. Kvůli delšímu čekání tak jejich drť ze směsi hroznů bílých a modrých dávala možnost vzniku moštu zabarveného právě do růžova. Označení růžová vína lidé začali používat teprve v nedávné historii. V minulosti se rosé vínům říkalo úplně jinak. Například na Moravě se lidově nazývaly ryšák. V Čechách se růžovým vínům zase přezdívalo růžák, dokládá to původní etiketa z poloviny 19. století ze sklepů panství Žernoseky.7 V těchto místech se také dochoval soupis vín ohledně výroby růžového vína, který obsahuje množství podle jednotlivých sudů a kvalitu vína, která je ještě roztříděna do tří tříd. V tomto soupise jsou rovněž uvedena rosé vína pod německým názvem Schiller. Rosé víno I. jakosti se prodávalo po 86 fl.8 za vědro, II. jakost po 60 fl. za vědro a III. jakost byla po 40 fl. za vědro. Po roce 1945 se v Žernosekách vytvořily Státní vinné sklepy zaměřené na výrobu růžových vín, zejména z odrůd Pinot noir a Pinot gris pod názvem Burgundská směs růžová. Tato vína se zatřídila do I. a cenové skupiny po 20, 50 Kčs za lahev Růžová vína a současnost Domnívám se, že v současné době v České republice nejsou růžová vína ještě zdaleka tak oblíbená jako vína bílá. Nicméně popularita rosé vín mezi konzumenty stále stoupá a ta se tak dostávají více do podvědomí všech milovníků vín. Dokazují to i různé tuzemské a mezinárodní soutěže, na kterých jsou růžová vína prezentována v celé své kráse a půvabu a v poslední době sklízí samou chválu. Pro naše vinaře a pěstitele růžových vín je to jistě velký pokrok dopředu a věřím, že to bude jen a jen lepší a růžová vína se stanou pro naše konzumenty v České republice prioritními. Důvodem, proč se růžová vína stávají u nás vyhledávanějšími, je moderní způsob stravování. To znamená, lehká růžová vína k lehkým jídlům. Další příčinou může být orientace konzumentů na nové typy vína, mezi která patří právě vína růžová. Výrobci se také snaží zvyšovat objem produkce těchto vín a přizpůsobují svůj sortiment potřebám 6 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s. 13. Dostupné na 8 Fl. = zlatý nebo také florin byla mince, která se používala v letech na území habsburské monarchie (dostupné na 9 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s

19 zákazníků.10 Významným aspektem úspěchu rosé vín je poloha České republiky vyznačující se chladnějším podnebím, díky kterému získávají růžová vína větší aromatické spektrum, větší intenzitu i svěžest. Mezi další výhody určitě patří i odrůdy (např. Cabernet Sauvignon, Frankovka, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe), kterými disponujeme ve velké míře. Růžová vína rovněž fungují jako dobré lákadlo, které má přilákat nové zákazníky a konzumenty ve věku od 20 do 30 let. Tuto skupinu konzumentů je důležité upoutat, aby se více zaměřila na přednosti vína a příliš nepila jiné alkoholické nápoje.11 Nejen v České republice, ale i na celém světě roste obliba růžových vín. Příkladem je Francie, kde růžové víno zaujalo druhou pozici za červeným vínem místo vína bílého. Dá se říci, že v České republice se konzumace růžového pokládá za jistý trend, který nás baví a nepřestává nudit.12 Všechny tyto aspekty nás utvrzují v tom, že výroba růžových vín v České republice bude neustále stoupat a zlepšovat se. Jak víno bílé, tak i růžové je velmi lehké a hranice mezi nimi je tak opravdu tenká. Myslím, že pěstitelé by byli jenom rádi, kdyby se jim povedlo tuto myšlenku uskutečnit. Tak jako pro Francii je výroba rosé výjimečným faktorem, tak i Česká republika by se poté mohla řadit na přední místa mezi výrobci rosé vín. 1.2 Vinohradnictví V této části se zaměřím na práce, které jsou s vinicí obecně spojené a které jsou každodenní činností každého vinaře, ať už se věnuje výrobě bílého, červeného či růžového vína. Spolu s tím také popíši, jaké podnebí a klimatické podmínky jsou vhodné pro pěstování vinné révy, dále rovněž objasním složení půdy. V neposlední řadě charakterizuji technologii růžových vín, tj. od jejich sklizně, zpracování hroznů, fermentace až po jejich skladování. Jak už jsem uvedla výše v textu, s vinohradnictvím souvisí spousta činností, které jsou neopomenutelnou záležitostí všech vinařů. Každý vinař by měl dobře znát, co a kdy přesně má udělat, aby dosáhl požadovaného efektu. V Evropě je obecně stanoviště vinohradů většinou určeno zákony o dědictví a předpisy pro chráněná označení původu. Správné zvolení polohy pro pěstování vína je pro vinaře nesmírně důležité. Každý, kdo se 10 Rosé 2010: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 14. duben 2010, s Tamtéž, s Dostupné na 18

20 rozhodne založit vinici, musí zjistit, jestli jsou jeho keře na plánovaném pozemku schopné dosáhnout zralosti, aby se jejich pěstování vyplatilo. Dalo by se říci, že se to dá zjistit běžným odhadem, ale přesnější a účinnější metody či analýzy podnebí a složení půdy jsou určitě lepším řešením, aby se zamezilo případným škodám a následnému zklamání vinařů. Mezi výhody lze také zařadit všeobecné statistické údaje o teplotě, srážkovém úhrnu a délce vystavení slunečnímu svitu, které si vinaři mohou obstarat. Když si vinař vybere pozemek pro výrobu vinné révy, měl by věnovat pozornost následujícím kritériím. Jedná se například o směr vysázených řad, dostatečné mezery mezi keři, způsob výchovného řezu, dále je důležitá výška sloupků a drátů a rovněž počet oček, která mají na keři zůstat po prořezávání.13 Odrůdy vín určují základní chuť vína, ale způsob, jakým se pěstuje, ovlivňuje nejvíce jeho kvalitu. Proto je důležité zajistit, aby se žádný prut nedotýkal země, jinak by se akorát docílilo jeho zakořenění. O každý keř je třeba se pečlivě starat, musí být udržován v čistotě a je nutno mu zajistit správnou velikost, tvar i výšku. Keře se mimo jiné musí pravidelně obdělávat, aby vytvářely baldachýn listové plochy a zabraňovaly příliš silnému slunečnímu svitu. Existují dva základní způsoby vedení révy vinné, a to tažňové a čípkové. Oba dva způsoby mají své výhody. Tažňový způsob např. umožňuje každoroční uřezávání tažní, takže vzniká keř se zcela novým obrostem. Plody se navíc díky němu snáze rozestavují. U čípkového způsobu vedení révy vinné se vytváří pevná stavba keře.14 Podstatným bodem v době růstu vinné révy je řez, který je důležitý z toho důvodu, že se díky němu kontroluje množství a také jakost plodů. Jestliže se redukuje množství, zvyšuje se kvalita révy. Za nejvíce ohrožené období vinné révy se považuje její kvetení, protože v důsledku změn klimatických podmínek (např. mrznutí, krupobití, bouřky, vítr, horko) může docházet i k úplnému zničení úrody. Vinaři, kteří chtějí mít kvalitní úrodu, nechávají proto několik oček navíc na každém keři pro případ špatného počasí v době kvetení. Díky tomu se i vlivem dobrého počasí urodí příliš velké množství hroznů.15 Stanovení doby sklizně je každým rokem důležitým rozhodnutím všech pěstitelů. V hroznech se během jejich zrání redukují kyseliny, zvyšuje se cukr, barva, různé minerální látky a hlavní aromatické složky. Doba sklizně závisí na odrůdě, umístění vinohradu a také na druhu vína. Například červená vína potřebují mít nízký obsah kyselin a 13 JOHNSON, Hugh a Jancis ROBINSONOVÁ. Světový atlas vína. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2009, s STEVENSON, Tom. Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group k.s. - Knižní klub, 1999, s Tamtéž, s

21 pokud se sklízí v pozdějším období, vyznačují se vysokým obsahem barviv, cukru a tříslovin Terroir Termínem terroir, který pochází původem z francouzského jazyka, se rozumí půda. Dá se říci, že terroir najdeme všude kolem nás, na zahradě, v lese apod. Označujeme tím celé přirozené prostředí rostlin, ve kterém rostou. V širším pojetí lze terroir chápat jako označení země na určité ploše se všemi půdními vrstvami, tedy od svrchní vrstvy, která je bohatá na humus, až po mateční horninu, včetně různých chemických či fyzikálních vlastností a vzájemného působení s místním podnebím daného regionu. Dobrá půda je základním předpokladem pro správné pěstování vína. Pokud je léto dostatečně teplé a suché, měla by každá půda být zásobována vodou a živinami, aby vinná réva mohla dozrát. Když réva roste na příliš suché půdě s nedostatkem živin, fotosyntéza se v létě na delší dobu přeruší. Pokud chce mít vinař dobrou a kvalitní úrodu, měl by půdě věnovat zvláštní péči. Například zajistit vinici zavlažovací systém a použít potřebná hnojiva, která nejsou nijak škodlivá životnímu prostředí. To, jaký bude mít pěstitel svůj pozemek, také závisí na jeho finančních možnostech.17 Kvalita vína se odvíjí od obsahu živin v půdě. Proto půda nemá být příliš kyselá nebo alkalická a má obsahovat dostatek organické hmoty i minerálních látek (fosfor, draslík, dusík). Fosfor je důležitý pro fotosyntézu rostlin a naopak hodně draslíku v půdě může u vína způsobit vysokou hodnotu ph a nedostatečnou kyselost.18 Vhodným prostředím pro pěstování odrůd na výrobu vína je půda, která má tenkou orniční vrstvu a která dokáže zadržovat vodu. Teplé půdy pomáhají zrání hroznů, studené ho naopak zpomalují Vhodné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy Podnebí může zásadně ovlivnit růst hroznů a kvalitu vína, a to v dobrém i špatném smyslu. Každý pěstitel by měl vybrat takovou oblast, která se vyznačuje vyhovujícím podnebím. Každý vinohrad vyžaduje teplo, sluneční svit, atmosférické srážky a také mráz. 16 Tamtéž, s. 15. JOHNSON, Hugh a Jancis ROBINSONOVÁ. Světový atlas vína. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2009, s Tamtéž, s STEVENSON, Tom. Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group k.s. - Knižní klub, 1999, s

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to!

Jaro/léto 2012. Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji. / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! Jaro/léto 2012 Perlivý svět / 8 / Filip Sajler Šumivá vína miluji / 13 / Reportáž Jak se rodí bublinky / 24 / Rozlévaný sekt Funguje to! E d i to r i á l Naší doménou je především sekt Vážení přátelé,

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY

Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY Jak poznáme kvalitu? SVĚT KÁVY OBSAH 1. Předmluva 1 2. Historie 1 3. Kávovník a jeho pěstování 3 4. Druhy kávy 3 5. Pěstování kávy 5 6. Sklizeň a zpracování 5 a. Sklizeň 5 b. Zpracování kávy 6 Mokrý proces

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak zima 2014 Perlivý svět / 16 / Téma Víno a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / SOMMELIER DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak / 12 / Tereza Maxová Své první víno jsem ochutnala v Paříži editorial KDO KLADE

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Využití základních statistických metod ve službách Bakalářská práce Veronika Tesařová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2011 Kateřina Hajná TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Ing. Oldřich Obermaier, CSc. Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Zásady zdravé výživy 2 Bezpečné potraviny 2 Kvalita

Více