VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014

2 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation The analysis of consumtion of rose wines Jana Rottová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza spotřeby růžových vín zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Jana Rottová V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Pavle Burešové za cenné rady a informace, které mi poskytla při vypracování této bakalářské práce.

6 Abstrakt ROTTOVÁ, Jana. Analýza spotřeby růžových vín. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran: 71. Bakalářská práce Analýza spotřeby růžových vín pojednává o problematice spotřeby a oblíbenosti růžových vín u konzumentů v současné době. Autorka na základě sborníků, odborné a doporučené literatury popisuje veškeré aspekty týkající se růžových vín. Práce se nejprve věnuje vývoji růžových vín ve světě a v České republice a postupně popisuje aktuální situaci rosé vín. Autorka zjišťuje, jaká je v současné době spotřeba a popularita růžových vín a snaží se přiblížit pozitivní hlediska těchto vín a potvrdit předpoklad, že spotřeba růžových vín se v České republice neustále zvyšuje. V souvislosti s tím je v práci uveden průzkum českých vinařství produkujících růžová vína. Pro srovnání s českou nabídkou růžových vín práce popisuje i rosé vína ve světě, konkrétně v oblasti Provence. Práce zároveň obsahuje výsledky z dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku. Na základě dotazníku jsou v práci vytvořeny grafy, které potvrzují hypotézu, že spotřeba rosé vín se v České republice pomalu, ale jistě zvyšuje. K tomuto výsledku přispívají i různé tuzemské a mezinárodní soutěže a akce zaměřené na růžová vína, které jsou v práci též uvedené. Podle zjištění z průzkumu autorka doporučuje zvýšit dostupnost růžových vín pro spotřebitelskou veřejnost. Práce je mimo jiné doplněna výkladem o vinifikaci růžových vín, tedy celkovou výrobou počínaje sklizní hroznů po správné skladování. Autorka také shrnuje obecnou charakteristiku růžových vín, tj. od jejich barevných variant, typů a od vhodné volby odrůd pro výrobu růžových vín. Pro úplnost se práce zabývá i snoubením růžových vín s pokrmy. Klíčová slova: fermentace, klaret, rosé, snoubení, vinifikace

7 Abstract The bachelor thesis Analysis of the Rosé Wines Consumption deals with the questions of the consumption and popularity of rosé wines among consumers at the present time. On the basis of the professional and recommended literature, the author describes all the aspects concerning the production of rosé wines. The thesis first gives attention to the development of rosé wines in the world and in the Czech Republic and systematically discloses the actual situation in the field of rosé wines. The author ascertains what consumption as well as popularity of rosé wines exist at present and tries to display positive aspects of these wines and to confirm the supposition that the consumption of rosé wines in the Czech Republic constantly increases. In this context, the thesis indicates a survey of Czech wine growers producing rosé wines. The Czech offer of rosé wines is compared with the situation of rosé wines in the world, specifically in the region of Provence. The thesis contains also the results of the inquiry among respondents by means of a questionnaire. The graphs drawn up on the basis of this questionnaire confirm the hypothesis that the consumption of rosé wines slowly but surely increases in the Czech Republic. Different national and international competitions and events focused on rosé wines mentioned in the thesis contribute to this result as well. According to the findings in the inquiry, the author recommends to improve the accessibility of rosé wines for the consumer public. The thesis is among others completed with the interpretation of vinification about rosé wines, i.e. the entire production starting with the harvest of grapes up to the correct storage. The author also summarizes general characteristics of rosé wines, such as their colour variants, types, and suitable selection of varieties for the production of rosé. For completeness sake, the part of the thesis concerns in the match of rosé wines with dishes. Key words: fermentation, claret, rosé, harmony, vinification

8 Obsah Seznam ilustrací, tabulek a grafů...10 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek...11 Úvod Teoretická část Historie růžového vína ve světě Historie růžového vína v Provence po současnost Růžová vína v České republice Růžová vína a současnost Vinohradnictví Terroir Vhodné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy Vinifikace růžových vín Sklizeň Zpracování hroznů Krvácení Lisování Krátkodobá macerace Alternativy vinifikace Fermentace Síření vína Filtrace Lahvování Skladování Charakteristika růžových vín Kouzlo barev rosé vín Klaret...29

9 1.4.3 Růžová rosé Červená rosé Oranžová rosé Typy růžových vín Odrůdy pro výrobu růžových vín Snoubení růžových vín s pokrmy Rosé - aperitiv Rosé k předkrmům Rosé k hlavním chodům Rosé k dezertům Rosé k sýrům Analytická část Metodika Vinařství zabývající se výrobou rosé vín VÍNO J. STÁVEK Vinařství VINO HORT Vinařství Volařík Vinařství Bronislav Vajbar Rosé vína ve světě Provence Průzkum spotřeby a oblíbenosti růžových vín Odpovědi respondentů Test moravských růžových vín Propagace růžových vín Shrnutí analytické části...58 Návrhová část...60 Závěr...62

10 Literatura...64 Přílohy...66

11 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Grafy Obrázek 1 Preferované víno Obrázek 2 Nejdůležitější aspekty při výběru růžového vína Obrázek 3 Preference růžových vín dle stupně obsahu cukru Obrázek 4 Preference původu vína Obrázek 5 Preferovaná země původu Obrázek 6 Oblíbený vinař Obrázek 7 Jméno oblíbeného vinaře Obrázek 8 Konzumace růžového vína Obrázek 9 - Konzumace růžového vína dcl/týden Obrázek 10 Pití růžového vína při jídle Ilustrace Příloha 1 - Barvy rosé vín Příloha 2 - Odrůda pro výrobu růžových vín - André Příloha 3 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Cabernet Sauvignon Příloha 4 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Frankovka Příloha 5 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Merlot Příloha 6 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Pinot Noir Příloha 7 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Svatovavřinecké Příloha 8 - Odrůda pro výrobu růžových vín - Syrah Příloha 9 - Odrůda pro výrobu růžových vín Zweigeltrebe 10

12 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek aktual. aktuálně atd. a tak dále AOC Appellations d Origine Contrôlée apod. a podobně cca cirka ČR Česká republika dcl/týden decilitr za týden DO Denominacion de Origen fl florin Kč česká koruna Kčs československá koruna ks kus l litr mm milimetr mg/l miligram na litr MF Mladá fronta např. například př.n.l. před naším letopočtem p.s. pozdní sběr s. strana tj. to jest tzn. to znamená tzv. takzvaně VOC Vína originální certifikace vyd. vydání 11

13 Úvod V posledních letech se výroba a kvalita růžových vín v České republice výrazně zvýšila i zlepšila. Je to dáno nejen výbornými českými vinařstvími, ale také dobrými klimatickými podmínkami, kterými Česká republika disponuje. Právě tuzemské podnebí je ideální pro výrobu růžových vín. Čeští vinaři se s těmito víny prosazují na různých soutěžích a akcích, kde za ně sklízí velmi dobrá ocenění. Díky těmto událostem se růžová vína lépe dostávají do podvědomí konzumentů a spotřeba těchto vín se tak postupně zvyšuje. Rosé vína nám nabízejí široké spektrum barev, chutí i vůní. Svým svěžím charakterem se dobře hodí k různým pokrmům a příležitostem. Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spotřeby růžových vín a jejím hlavním cílem je provést průzkum spotřeby a oblíbenosti těchto vín u konzumentů. V práci budu vycházet z hypotézy, která říká, že spotřeba růžových vín se v České republice neustále zvyšuje. K volbě tématu mě přivedl delší zájem o růžová vína, která v poslední době patří i mezi má oblíbená. Líbí se mi, že se dají kombinovat s hodně pokrmy včetně dezertů. V zájmu naplnění cíle jsem práci rozdělila na tři hlavní části. První částí je část teoretická, která se zabývá zevrubným vystižením růžových vín z mnoha aspektů. Druhá, analytická část, zkoumá spotřebu a oblíbenost růžových vín u konzumentů. Ve třetí, tedy návrhové části, uvedu několik doporučení a návrhů, které by vedly ke zlepšení situace ohledně zvyšování spotřeby rosé vín. Tyto hlavní části jsou zároveň doplněné kapitolami, které v úvodu stručně charakterizuji. Teoretická část nejprve pojednává o vývoji rosé vín ve světě počínaje historií až po současnost. Pozornost jsem věnovala zejména oblasti Provence, která je známá prvotřídní výrobou rosé. Zároveň jsem také popsala vývoj růžových vín v České republice. V kapitole Vinohradnictví popisuji práce, které jsou každodenní činností vinařů při výrobě vinné révy, ať už se jedná o bílá, červená nebo růžová vína. Souvisí s tím i správné složení půdy a vhodné klimatické podmínky, které jsou pro pěstování kvalitního vína důležité. Další kapitola teoretické části se detailně zabývá vinifikací růžových vín. Ta zahrnuje dlouhý proces, počínaje sklizní hroznů, jejich úpravu a zpracování, přes metody a možné alternativy vinifikace, fermentace, síření vína, filtrace, lahvování až po konečné skladování rosé vín. V práci jsem metody vinifikace důkladně popsala a uvedla, že např. proces krátkodobé macerace je právě u růžových vín důležitý, protože se tím docílí jemné růžové barvy vína. 12

14 Nedílnou součástí teoretické části byla i obecná charakteristika růžových vín. V této kapitole jsem popsala důvody, proč jsou růžová vína stále více oblíbená, a vystihla jsem jejich pozitiva. Zaměřila jsem se také na barevné varianty a typy rosé vín, se kterými se můžeme setkat. V příloze je k dispozici obrázek zobrazující barvy růžových vín. Poslední část týkající se charakteristiky podrobně vystihuje vhodné odrůdy pro výrobu růžových vín. V příloze jsou opět k vidění obrázky těchto odrůd. Závěrečnou kapitolu v teoretické části jsem se rozhodla věnovat vhodnému snoubení růžových vín s pokrmy. Tato kapitola je rozdělena na rosé jako aperitiv, rosé k předkrmům, hlavním chodům, dezertům a sýrům. Analytická a zároveň stěžejní část bakalářské práce se zabývá problematikou spotřeby a oblíbenosti růžových vín u konzumentů. Vzhledem k tomu jsem nejprve prozkoumala česká vinařství, která se specializují na výrobu růžových vín. Vybraná vinařství jsem v práci charakterizovala a uvedla, jaká rosé vína nabízejí. Pro srovnání jsem se rozhodla uvést, s jakými růžovými víny se lze setkat v zahraničí. Zde jsem se především věnovala především oblasti Provence. Do analytické části jsem dále zařadila dotazování respondentů prostřednictvím dotazníku, které mi pomohlo objasnit spotřebu růžových vín u konzumentů. Výsledky dotazníku mi poskytly důležité informace, které jsem v práci rozvedla. Posledním bodem v analytické části bylo stručné představení různých soutěží a akcí, které se zaměřují především na růžová vína a zlepšují tak jejich podvědomí u konzumentů. V souvislosti s tím jsem v práci uvedla i testování moravských růžových vín, které jsem získala prostředním Mladé fronty DNES. V nejkratší, ale i přesto důležité návrhové části jsem stručně uvedla několik doporučení, která bych realizovala, aby se u nás spotřeba růžových vín zvýšila. Při psaní práce jsem vycházela z doporučené literatury a z dalších přínosných pramenů. Z odborných publikací jsem ve své práci čerpala především z knihy Rosé veselý i vážný vícebarevný svět vína, jejímž autorem je Jan Stávek. Encyklopedie českého a moravského vína od Viléma Krause, Zdeňka Kuttelvašera a Bohumila Vurma pro mě také byla důležitou publikací, díky které jsem získala cenné informace. Odborné publikace Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa od Toma Stevensona a také Světový atlas vína od Hugha Johnsona a Jancis Robinsonové se staly rovněž nezanedbatelným přínosem v mé práci. V práci jsem také čerpala z odborného Vinařského slovníku vydaného nakladatelstvím RADIX. 13

15 Stěžejním zdrojem informací pro mě byly sborníky přednášek a příspěvků, do kterých jsem měla možnost nahlédnout prostřednictvím Národní knihovny v Praze. Jednalo se především o Rosé 2010: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků, Rosé 2009: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků a Rosé 2008: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků. Všechny tři sborníky vydala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Poskytly mi ucelený pohled na problematiku růžových vín. Cenné informace jsem čerpala i z publikace Ing. Pavly Burešové, která mi zároveň ohledně mé práce poskytla časté konzultace. Jednalo se hlavně o příspěvek Květnové snoubení od bílého k rosé v časopise Vinařský obzor, Svaz vinařů, a o Současné styly vín. Co se týče internetových zdrojů, vycházela jsem zejména ze stránek které jsou zaměřeny právě na růžová vína a pro moji práci tak obsahují mnoho důležitých informací. Dále jsem čerpala z internetových stránek českých vinařů, které mi umožnily lepší pohled na jednotlivá česká vinařství. Jednalo se zejména o internetové stránky od Jana Stávka, jehož vinařství se specializuje na výrobu růžových vín. Mezi další internetové stránky patřily stránky Jiřího Horta vinařství a od Miroslava vinařství Bronislava Volaříka Vajbara na na stránkách stránkách Všechna tato vinařství mi poskytla ucelený pohled o nabídce tuzemských růžových vín. Mezi nezanedbatelné internetové zdroje patří též mezinárodní internetová stránka kterou jsem využila v části o růžových vínech v Provence ve Francii. Poskytla mi přehledný náhled ohledně výroby a nabídky rosé vín v této oblasti. V rámci analytické části se stěžejními informacemi staly odpovědi respondentů na dotazník týkající se spotřeby a oblíbenosti růžových vín. Na základě těchto odpovědí jsem v práci vypracovala grafy, které představují přehlednější pochopení dané problematiky. Práce obsahuje celkem deset přehledně strukturovaných grafů. V práci jsem využila i článek otištěný v loňském roce v Mladé frontě DNES, který se zabýval testováním moravských růžových vín. Tento zdroj jsem do práce zařadila mimo jiné i proto, jelikož aktivity tohoto typu přispívají ke zviditelnění rosé vín v České republice a jejich případnému zvyšování spotřeby. 14

16 1. Teoretická část V teoretické části charakterizuji růžové víno z mnoha pohledů. Popíši jeho vývoj po současnost, zaměřím se na výrobu rosé vín, jejich barevné varianty, typy, vyzdvihnu také vinařství zabývající se jejich výrobou apod. Teoretickou část jsem proto rozdělila na několik hlavních kapitol, a to na historii růžových vín, vinohradnictví, vinifikaci růžových vín, charakteristiku rosé, odrůdy pro jejich výrobu a snoubení rosé s pokrmy. 1.1 Historie růžového vína ve světě První zmínky, které se dochovaly o výrobě růžového vína, pocházejí z italských regionů Puglia a Salento, a to z 6. století př.n.l. Zde se rosé získávalo tzv. krvácením. Jednalo se o pozvolné stlačování červených hroznů umístěných v pytlích tak, aby šťáva pomalu odkapávala. Mošt se musel sbírat opatrně a nesměl se dostat do kontaktu se slupkou.1 Další zmínky o růžovém víně pochází od Hippokrata, tedy zhruba z roku 400 př.n.l. Hippokrat, který byl nazýván otcem medicíny, nabádal své pacienty ke konzumaci svěžího a lahodného nápoje světle červené barvy, což dnes můžeme chápat jako víno růžové. K významnému rozvoji světle červených a narůžovělých vín následně došlo v období středověku. Zejména na francouzských vinicích se vysazovaly společně odrůdy Pinot Noir a Pinot Gris, které daly za vznik vínům světlejší barvy. Tento trend přetrvával až do 17. století.2 Thomas Jefferson, prezident USA a mimo jiné milovník vína, při své cestě severní Itálií v 18. století popsal šumivé víno z odrůdy Nebiollo. Toto víno, které ochutnal, charakterizoval jako kombinaci vín z různých oblastí, to jest z Madeiry (převážně jako sladká vína), z Bordeaux (klasická vína Francie) a z Champagne (jako šumivá vína). Lze předpokládat, že se jednalo o rosé víno. V polovině 20. století se růžové víno začalo používat v souvislosti s portugalskými rosé víny Lancers a Mateus, která se vyráběla jako sladká vína během světových válek pro americké vojáky. V 60. letech 20. století bylo například v USA uvedeno na trh víno Pink Chablis, ve Španělsku se zase v 70. letech 20. století stalo víno René Barbier Rosado nedílnou součástí čínských restaurací. V téže době v USA získala výsadní postavení a popularitu krémová růžová vína s nasládlou chutí 1 2 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s. 7. Dostupné na 15

17 a nízkým obsahem alkoholu, která se nazývala jako White Zinfandels. Tato vína se u většiny spotřebitelů v USA stala na dlouhou dobu rovnítkem pro rosé vína Historie růžového vína v Provence po současnost V této kapitole stručně popíši historii růžových vín v Provence. Je totiž obecně známo, že nejlepší růžová vína pocházejí právě odsud, z oblasti, kde se výrobě vín věnuje náležitá pozornost. Provence je mekou francouzského vinohradnictví. Existenci vína na jihu Francie lze vysledovat původně ze starého Řecka kolem roku 600 př.n.l. Víno se v dalších více jak dvou tisíc letech stalo nedílnou součástí způsobu života v Provence. Ve starém Řecku byla vína zabarvena do světlé barvy, tedy barvy dnešních rosé vín. Růžovému vínu se dařilo velmi dobře i v roce 125 př.n.l., kdy do Provence přijeli Římané. Ti oblast růžového vína pojmenovali Provincia Romana, dnešní Provence. V období středověku zažilo vinařství v Provence velký rozmach. Růžové víno bylo totiž hlavním zdrojem příjmů pro kláštery. Od 14. století se zde objevovala spousta nových vinic, které měli na starost šlechtici a vojevůdci. Růžové víno bylo prestižním vínem králů a aristokratů. K rozmachu růžového vína přispěl dále vznik železnice na začátku 19. století, díky které se otevřely nové trhy pro víno z Provence. Produkce růžového vína tedy rostla a počet turistů po celém Azurovém pobřeží se tak neustále zvyšoval. Roku 1935 došlo k založení Státního institutu, který označoval původ (INAO) s cílem stanovení a zavedení půdních a výrobních kritérií pro oblasti produkující vína pod názvem AOP. V současné době pěstitelé růžových vín v Provence využívají k jejich výrobě moderní techniky, aby se docílilo kvalitního vína s lepším charakterem. Proto je i dnes provensálské rosé víno nejžádanějším po celém světě Růžová vína v České republice Výroba vín, která byla zabarvena do růžova, probíhala v českých zemích již v 16. století. Nejvíce se kromě odrůd pro bílá vína vysazovaly modré odrůdy Pinot Noir a posléze pak Frankovka a Modrý Portugal.5 Výrobu růžového vína popisuje například Josef Šimáček ve své knize Vinařství, vydané v Praze roku 1888: Růžová vína povstanou kvašením moštu z bílých i modrých druhův bez slupek. Bílá vína vzniknou kvašením moštu 3 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s Dostupné na 5 Dostupné na 4 16

18 opatrně lisovaného obyčejně z bílých, ale také i červených a modrých druhův hroznů bez slupek. Na Moravě se vyskytovalo hodně rosé vín, která se nazývala jako Moravín a pocházela z vinic se smíšenou výsadbou odrůd.6 Drobní vinaři, kteří měli smíšenou výsadbu odrůd, byli odkázáni lisovat své nadrcené hrozny na obecních lisech nebo u vlastníků rozlehlých vinic. Kvůli delšímu čekání tak jejich drť ze směsi hroznů bílých a modrých dávala možnost vzniku moštu zabarveného právě do růžova. Označení růžová vína lidé začali používat teprve v nedávné historii. V minulosti se rosé vínům říkalo úplně jinak. Například na Moravě se lidově nazývaly ryšák. V Čechách se růžovým vínům zase přezdívalo růžák, dokládá to původní etiketa z poloviny 19. století ze sklepů panství Žernoseky.7 V těchto místech se také dochoval soupis vín ohledně výroby růžového vína, který obsahuje množství podle jednotlivých sudů a kvalitu vína, která je ještě roztříděna do tří tříd. V tomto soupise jsou rovněž uvedena rosé vína pod německým názvem Schiller. Rosé víno I. jakosti se prodávalo po 86 fl.8 za vědro, II. jakost po 60 fl. za vědro a III. jakost byla po 40 fl. za vědro. Po roce 1945 se v Žernosekách vytvořily Státní vinné sklepy zaměřené na výrobu růžových vín, zejména z odrůd Pinot noir a Pinot gris pod názvem Burgundská směs růžová. Tato vína se zatřídila do I. a cenové skupiny po 20, 50 Kčs za lahev Růžová vína a současnost Domnívám se, že v současné době v České republice nejsou růžová vína ještě zdaleka tak oblíbená jako vína bílá. Nicméně popularita rosé vín mezi konzumenty stále stoupá a ta se tak dostávají více do podvědomí všech milovníků vín. Dokazují to i různé tuzemské a mezinárodní soutěže, na kterých jsou růžová vína prezentována v celé své kráse a půvabu a v poslední době sklízí samou chválu. Pro naše vinaře a pěstitele růžových vín je to jistě velký pokrok dopředu a věřím, že to bude jen a jen lepší a růžová vína se stanou pro naše konzumenty v České republice prioritními. Důvodem, proč se růžová vína stávají u nás vyhledávanějšími, je moderní způsob stravování. To znamená, lehká růžová vína k lehkým jídlům. Další příčinou může být orientace konzumentů na nové typy vína, mezi která patří právě vína růžová. Výrobci se také snaží zvyšovat objem produkce těchto vín a přizpůsobují svůj sortiment potřebám 6 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s. 13. Dostupné na 8 Fl. = zlatý nebo také florin byla mince, která se používala v letech na území habsburské monarchie (dostupné na 9 STÁVEK, Jan. Rosé - veselý i vážný vícebarevný svět vína. Vyd. 1. Praha: RADIX, spol. s r. o., 2013, s

19 zákazníků.10 Významným aspektem úspěchu rosé vín je poloha České republiky vyznačující se chladnějším podnebím, díky kterému získávají růžová vína větší aromatické spektrum, větší intenzitu i svěžest. Mezi další výhody určitě patří i odrůdy (např. Cabernet Sauvignon, Frankovka, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe), kterými disponujeme ve velké míře. Růžová vína rovněž fungují jako dobré lákadlo, které má přilákat nové zákazníky a konzumenty ve věku od 20 do 30 let. Tuto skupinu konzumentů je důležité upoutat, aby se více zaměřila na přednosti vína a příliš nepila jiné alkoholické nápoje.11 Nejen v České republice, ale i na celém světě roste obliba růžových vín. Příkladem je Francie, kde růžové víno zaujalo druhou pozici za červeným vínem místo vína bílého. Dá se říci, že v České republice se konzumace růžového pokládá za jistý trend, který nás baví a nepřestává nudit.12 Všechny tyto aspekty nás utvrzují v tom, že výroba růžových vín v České republice bude neustále stoupat a zlepšovat se. Jak víno bílé, tak i růžové je velmi lehké a hranice mezi nimi je tak opravdu tenká. Myslím, že pěstitelé by byli jenom rádi, kdyby se jim povedlo tuto myšlenku uskutečnit. Tak jako pro Francii je výroba rosé výjimečným faktorem, tak i Česká republika by se poté mohla řadit na přední místa mezi výrobci rosé vín. 1.2 Vinohradnictví V této části se zaměřím na práce, které jsou s vinicí obecně spojené a které jsou každodenní činností každého vinaře, ať už se věnuje výrobě bílého, červeného či růžového vína. Spolu s tím také popíši, jaké podnebí a klimatické podmínky jsou vhodné pro pěstování vinné révy, dále rovněž objasním složení půdy. V neposlední řadě charakterizuji technologii růžových vín, tj. od jejich sklizně, zpracování hroznů, fermentace až po jejich skladování. Jak už jsem uvedla výše v textu, s vinohradnictvím souvisí spousta činností, které jsou neopomenutelnou záležitostí všech vinařů. Každý vinař by měl dobře znát, co a kdy přesně má udělat, aby dosáhl požadovaného efektu. V Evropě je obecně stanoviště vinohradů většinou určeno zákony o dědictví a předpisy pro chráněná označení původu. Správné zvolení polohy pro pěstování vína je pro vinaře nesmírně důležité. Každý, kdo se 10 Rosé 2010: odborná vinařská konference s mezinárodní účastí: sborník přednášek a příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 14. duben 2010, s Tamtéž, s Dostupné na 18

20 rozhodne založit vinici, musí zjistit, jestli jsou jeho keře na plánovaném pozemku schopné dosáhnout zralosti, aby se jejich pěstování vyplatilo. Dalo by se říci, že se to dá zjistit běžným odhadem, ale přesnější a účinnější metody či analýzy podnebí a složení půdy jsou určitě lepším řešením, aby se zamezilo případným škodám a následnému zklamání vinařů. Mezi výhody lze také zařadit všeobecné statistické údaje o teplotě, srážkovém úhrnu a délce vystavení slunečnímu svitu, které si vinaři mohou obstarat. Když si vinař vybere pozemek pro výrobu vinné révy, měl by věnovat pozornost následujícím kritériím. Jedná se například o směr vysázených řad, dostatečné mezery mezi keři, způsob výchovného řezu, dále je důležitá výška sloupků a drátů a rovněž počet oček, která mají na keři zůstat po prořezávání.13 Odrůdy vín určují základní chuť vína, ale způsob, jakým se pěstuje, ovlivňuje nejvíce jeho kvalitu. Proto je důležité zajistit, aby se žádný prut nedotýkal země, jinak by se akorát docílilo jeho zakořenění. O každý keř je třeba se pečlivě starat, musí být udržován v čistotě a je nutno mu zajistit správnou velikost, tvar i výšku. Keře se mimo jiné musí pravidelně obdělávat, aby vytvářely baldachýn listové plochy a zabraňovaly příliš silnému slunečnímu svitu. Existují dva základní způsoby vedení révy vinné, a to tažňové a čípkové. Oba dva způsoby mají své výhody. Tažňový způsob např. umožňuje každoroční uřezávání tažní, takže vzniká keř se zcela novým obrostem. Plody se navíc díky němu snáze rozestavují. U čípkového způsobu vedení révy vinné se vytváří pevná stavba keře.14 Podstatným bodem v době růstu vinné révy je řez, který je důležitý z toho důvodu, že se díky němu kontroluje množství a také jakost plodů. Jestliže se redukuje množství, zvyšuje se kvalita révy. Za nejvíce ohrožené období vinné révy se považuje její kvetení, protože v důsledku změn klimatických podmínek (např. mrznutí, krupobití, bouřky, vítr, horko) může docházet i k úplnému zničení úrody. Vinaři, kteří chtějí mít kvalitní úrodu, nechávají proto několik oček navíc na každém keři pro případ špatného počasí v době kvetení. Díky tomu se i vlivem dobrého počasí urodí příliš velké množství hroznů.15 Stanovení doby sklizně je každým rokem důležitým rozhodnutím všech pěstitelů. V hroznech se během jejich zrání redukují kyseliny, zvyšuje se cukr, barva, různé minerální látky a hlavní aromatické složky. Doba sklizně závisí na odrůdě, umístění vinohradu a také na druhu vína. Například červená vína potřebují mít nízký obsah kyselin a 13 JOHNSON, Hugh a Jancis ROBINSONOVÁ. Světový atlas vína. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2009, s STEVENSON, Tom. Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group k.s. - Knižní klub, 1999, s Tamtéž, s

21 pokud se sklízí v pozdějším období, vyznačují se vysokým obsahem barviv, cukru a tříslovin Terroir Termínem terroir, který pochází původem z francouzského jazyka, se rozumí půda. Dá se říci, že terroir najdeme všude kolem nás, na zahradě, v lese apod. Označujeme tím celé přirozené prostředí rostlin, ve kterém rostou. V širším pojetí lze terroir chápat jako označení země na určité ploše se všemi půdními vrstvami, tedy od svrchní vrstvy, která je bohatá na humus, až po mateční horninu, včetně různých chemických či fyzikálních vlastností a vzájemného působení s místním podnebím daného regionu. Dobrá půda je základním předpokladem pro správné pěstování vína. Pokud je léto dostatečně teplé a suché, měla by každá půda být zásobována vodou a živinami, aby vinná réva mohla dozrát. Když réva roste na příliš suché půdě s nedostatkem živin, fotosyntéza se v létě na delší dobu přeruší. Pokud chce mít vinař dobrou a kvalitní úrodu, měl by půdě věnovat zvláštní péči. Například zajistit vinici zavlažovací systém a použít potřebná hnojiva, která nejsou nijak škodlivá životnímu prostředí. To, jaký bude mít pěstitel svůj pozemek, také závisí na jeho finančních možnostech.17 Kvalita vína se odvíjí od obsahu živin v půdě. Proto půda nemá být příliš kyselá nebo alkalická a má obsahovat dostatek organické hmoty i minerálních látek (fosfor, draslík, dusík). Fosfor je důležitý pro fotosyntézu rostlin a naopak hodně draslíku v půdě může u vína způsobit vysokou hodnotu ph a nedostatečnou kyselost.18 Vhodným prostředím pro pěstování odrůd na výrobu vína je půda, která má tenkou orniční vrstvu a která dokáže zadržovat vodu. Teplé půdy pomáhají zrání hroznů, studené ho naopak zpomalují Vhodné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy Podnebí může zásadně ovlivnit růst hroznů a kvalitu vína, a to v dobrém i špatném smyslu. Každý pěstitel by měl vybrat takovou oblast, která se vyznačuje vyhovujícím podnebím. Každý vinohrad vyžaduje teplo, sluneční svit, atmosférické srážky a také mráz. 16 Tamtéž, s. 15. JOHNSON, Hugh a Jancis ROBINSONOVÁ. Světový atlas vína. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group, k. s. Knižní klub, 2009, s Tamtéž, s STEVENSON, Tom. Světová encyklopedie vín: unikátní průvodce víny celého světa. Vyd. 2. Praha: Euromedia Group k.s. - Knižní klub, 1999, s

mi historia Doporučujeme podávat k lehkým jídlům ze zvěřiny, výraznější zelenině, luštěninám, uzeninám, paštikám i vyzrálým sýrům.

mi historia Doporučujeme podávat k lehkým jídlům ze zvěřiny, výraznější zelenině, luštěninám, uzeninám, paštikám i vyzrálým sýrům. Merlot Odrůda původně z francouzské oblasti Bordeaux, které se dobře daří i ve španělském regionu Kastilie. Kvašení probíhá při nízkých teplotách po dobu 10 dní v nerezových tancích. Díky pečlivosti, tradici

Více

!DELLE VENEZIA FRIULANI! 470 Kč!!Itálie 2013!!Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace!!savignonu Blanc s Tramínem červeným.!

!DELLE VENEZIA FRIULANI! 470 Kč!!Itálie 2013!!Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace!!savignonu Blanc s Tramínem červeným.! BÍLÁ VÍNA DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace Savignonu Blanc s Tramínem červeným. Doporučujeme podávat k těstovinám, rybám, kuřecímu masu, zeleninovým salátům.

Více

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce VINNÝ LÍSTEK Tuto vinnou kartu jsme pro Vás připravili ve spolupráci s odborníky společnosti House of Wine. Společně jsme vybrali vína, u kterých můžeme garantovat jejich původ a kvalitu. Tato vína jsme

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce

VINNÝ LÍSTEK. Fangalo - víno, na které svítí slunce 300 dní v roce VINNÝ LÍSTEK Tuto vinnou kartu jsme pro Vás připravili ve spolupráci s odborníky společnosti House of Wine. Společně jsme vybrali vína, u kterých můžeme garantovat jejich původ a kvalitu. Tato vína jsme

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

BÍLÁ VÍNA SUCHÁ ČERVENÁ VÍNA SUCHÁ

BÍLÁ VÍNA SUCHÁ ČERVENÁ VÍNA SUCHÁ VINNÝ N LÍSTEK BÍLÁ VÍNA SUCHÁ VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 180 Kč Má výraznější typickou kořenitou vůni a chuť s grapefruitovým a mandlovým nádechem v závěru. PINOT GRIS 280 Kč Příjemně aromatické víno s jemnými

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Strana 20 (kap ): Pro slovo Klaret je v České republice užíváno několik definicí.

Strana 20 (kap ): Pro slovo Klaret je v České republice užíváno několik definicí. Errata: Strana 20 (kap. 3.1.3): Pro slovo Klaret je v České republice užíváno několik definicí. Oprava: Pro slovo klaret je v České republice užíváno několik definicí. Strana 23 (kap. 3.2): Ze všech barevných

Více

Druhy vína. Ing. Miroslava Teichmanová

Druhy vína. Ing. Miroslava Teichmanová Druhy vína Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výroba bílého

Více

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA Ryzlink vlašský (Viniční trať Novosady) Víno se hodí k zeleninovým jídlům, bílým sýrům, k lehké úpravě ryb či jemným paštikám, ale také k přírodnímu drůbežímu steaku, k jemnějším úpravám pizzy a těstovin.

Více

Hotel U Růže servis vín, manuál číšníka

Hotel U Růže servis vín, manuál číšníka Veškerá vína uvedená v tomto manuálu pocházejí z vinařské oblasti Slovácké, obce Bzenec. U jednotlivých vín jsou uvedeny viniční tratě. Vína vyrobila firma Bzenia, s.r.o. se sídlem v Bzenci. Všechna vína

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK RESTAURACE VINNÝ N LÍSTEK BÍLÁ VÍNA SUCHÁ VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 175 Kč Příjemně aromatické víno s jemným tónem zeleného pepře. Chuť je vyvážená, šťavnatá a svěží. Odrůda se hodí ke studeným mísám, slaným pokrmům,

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

srdečné víno z Čejkovic

srdečné víno z Čejkovic srdečné víno z Čejkovic průvodce odrůdami ročníku 2011 srdečné víno z Čejkovic Vinařství Esterka založil Vít Esterka v roce 2006 v Čejkovicích na jižní Moravě. Čejkovice nabízí vinařům nejteplejší klima

Více

Do našich vín nevkládáme jen náš um, píli a pokoru, ale i naše srdce.

Do našich vín nevkládáme jen náš um, píli a pokoru, ale i naše srdce. Vinařství MARCUS vyrábí pouze vysoce kvalitní přívlastková vína v limitovaných seriích, 1000-3000 lahví z jedné odrůdy a vinařské tratě. Roční produkce činní 20-30 tisíc lahví z 5 ha vinic v mikulovské.vinařství

Více

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK RESTAURACE VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA SUCHÁ SYLVÁNSKÉ ZELENÉ ČR Morava Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf Víno světle žluté barvy, nasládlé svěží ovocné chuti s podtónem zralého angreštu. 250 Kč RULANDSKÉ ŠEDÉ

Více

Vánoce 2016 nabídka českých vín. AF Production, s.r.o. Prokopka 176/ Praha 9 Tel.:

Vánoce 2016 nabídka českých vín. AF Production, s.r.o. Prokopka 176/ Praha 9 Tel.: Vánoce 2016 nabídka českých vín Rulandské šedé 2015 výběr z hroznů Polosladké Obec Mikulov Trať Pod Mušlovem Kyseliny 6,2 g/l Bezcukerný extrakt 24,3 g/l Zbytkový cukr 27,9 g/l Obsah alkoholu 12,5 % Víno

Více

Velkopavlovické vinařské velkoklání

Velkopavlovické vinařské velkoklání Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo V Čejkovicích, dne 28. 08. 2017 Velkopavlovické vinařské velkoklání Svaz vinařů České republiky uspořádal ve spolupráci s Národním vinařským centrem další

Více

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE

ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ ROZLÉVANÁ VÍNA ŠUMIVÁ SEKTY A CHAMPAGNE ROZLÉVANÁ VÍNA BÍLÁ Veltlínské zelené Rakvice 0.2 l Chardonnay Chile 0.2 l Frizantino Itálie 0.2 l Trebiano Itálie 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA RUŽOVÁ Frankovka rosé kabinet 0.2 l ROZLÉVANÁ VÍNA ČERVENÁ Modrý

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz

Základy vinohradnictví. Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Základy vinohradnictví Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. pavel.pavlousek@mendelu.cz Je cukernatost hroznů skutečným kvalitativním znakem hroznů pro výrobu kvalitních vín? Je cukernatost parametrem kvality?

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Templářské sklepy ČEJKOVICE

Templářské sklepy ČEJKOVICE Templářské sklepy ČEJKOVICE Ryzlink rýnský 2005 Cena: CZK 105 cena / karton: CZK 628 Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

ce,, viniční trať U kapličky

ce,, viniční trať U kapličky Znovín Znojmo a..s..,, se sídlem v Šatově ROČNÍKOVÁ VÍNA JAKOSTNÍ BÍLÁ Veltlínské zelené odrůdové jakostní, ročník 2012 Vinařská obec Starovice, viniční trať Středohoří Suché Veltlínské zelené z Hustopečska

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Château Valtice. Bílá vína. Červená vína. Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Ryzlink vlašský Tramín červený 2016

Château Valtice. Bílá vína. Červená vína. Ryzlink rýnský Sylvánské zelené Ryzlink vlašský Tramín červený 2016 Château Valtice Patří mezi nejvýznamnější a nejstarší vinařství v České republice. Jedná se o firmu rodinného typu s hlubokým moravskými kořeny a tradicemi. Svým charakterem, zaměřením a velikostí odpovídá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO suché Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina je výrazná,

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

Vinařská oblast MORAVA

Vinařská oblast MORAVA Vítejte v mikroregionu Mikulovsko. V nejteplejší části České republiky se rozkládá kraj plný přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí. K toulkám po Mikulovsku neodmyslitelně

Více

Perlivá vína a šumivá vína

Perlivá vína a šumivá vína Perlivá vína a šumivá vína Glera Frizzante IGP METICO Glera je odrůda ze které se vyrábí Prosecco. Víno je lehčího, velice svěžího charakteru a když se dobře vychlazené, je příjemným a osvěžujícím společníkem.

Více

Výroba bílého a červeného vína. Ing. Miroslava Teichmanová

Výroba bílého a červeného vína. Ing. Miroslava Teichmanová Výroba bílého a červeného vína Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v Zuzana Bártová, 4.A, Základní škola Velké Pavlovice * Listopad 2013 Název projektu: HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ 1. Název trati (spisovný, hovorový) - NOVÉ HORY Spisovný název viniční trati: Nové

Více

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ. 185 Kč Kopřivová vůně s přechodem do černého bezu, chuť výrazně ovocná připomínající zralé kiwi.

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ. 185 Kč Kopřivová vůně s přechodem do černého bezu, chuť výrazně ovocná připomínající zralé kiwi. MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ Sauvignon jakostní Modrý sklep suché 185 Kč Kopřivová vůně s přechodem do černého bezu, chuť výrazně ovocná připomínající zralé kiwi. Rulandské bílé jakostní Modrý sklep polosuché Květinová

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Upozornění všechna vína mohou obsahovat oxid siřičitý (SO 2 ). Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Rulandské šedé 2014 kabinetní víno, suché Vinařství Mádl, podoblast mikulovská 330 Kč Víno je plné

Více

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M. BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází

Více

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY DEZERTY Banán se zmrzlinou 50 Vafle 30 (2 ks polité čokoládou, pravá šlehačka) Koláče, řezy, dorty dle denní nabídky KOKTEJLY Jahodový shake 30 (2 dl mléka, kopeček jahodové zmrzliny,

Více

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč

VINNÝ LÍSTEK. 45 Kč. 45 Kč Aperitivy Martini Bianco Aromatické a sladké Martini Bianco používá jako svůj základ kvalitní a jemnou směs italských bílých suchých vín. Směs aromatických bylin a vanilky mu dodává jeho charakteristickou

Více

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň.

Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Víno je nápojem králů, víno je nápojem se staletou tradicí, víno je jedinečný prostředek jak povznést gastronomii na vyšší úroveň. Dovolte nám představit Vám jedinečný výběr vín, který je snouben spolu

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 DOPRODEJ č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Vinařská obec Hnanice, viniční

Více

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Upozornění všechna vína mohou obsahovat oxid siřičitý (SO 2 ). Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Rulandské šedé 2014 kabinetní víno, Vinařství Mádl, podoblast velkopavlovická 330 Kč Víno je plné

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí odrůda - název kategorie Víno bílé Víno červené Veltlínské zelené Müller Thurgau Ryzlink rýnský polo Ryzlink vlašský Muškát Ottonel Chardonnay Tramín červený Rulandské

Více

Vinařství U Mlýnků Červené ceny platí pro konzumaci v restauraci!!! Dolní Dunajovice Modré E-shop ceny platí pro odběr domů!!!

Vinařství U Mlýnků Červené ceny platí pro konzumaci v restauraci!!! Dolní Dunajovice Modré E-shop ceny platí pro odběr domů!!! Vinařství U Mlýnků Dolní Dunajovice Veltlínské zelené 2011 225,- 176,- pozdní sběr, polosuché, Plotny - Dolní Dunajovice 13,3% alkoholu, zbytkový cukr 14 g/l, kyseliny 7,0 g/l Svěží a pepřnatě pikantní

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC. BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES Veltlínské zelené. Sauvignon. Rulandské šedé

ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC. BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES Veltlínské zelené. Sauvignon. Rulandské šedé ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES Veltlínské zelené Vinařství Kořínek, Hnanice, kabinet /kabinett, suché/dry Barva je světle zelenkavá, chuť je lehčí až středně plná, velmi elegantní

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Chardonnay 2015 262,- 0,75 pozdní sběr, polosuché,

Více

Bílá a růžová vína. Tormaresca Chardonnay, Puglia IGT Tormaresca, Puglia, Itálie. Villa Antinori Bianco Toscana IGT Antinori, Toscana, Itálie

Bílá a růžová vína. Tormaresca Chardonnay, Puglia IGT Tormaresca, Puglia, Itálie. Villa Antinori Bianco Toscana IGT Antinori, Toscana, Itálie Bílá a růžová vína. Tormaresca, Puglia IGT Tormaresca, Puglia, Itálie Výrazná vůně s tóny sladkého vyzrálého ovoce, suché trávy a bylinek. V závěru se otevírají ovocné tóny připomínající nektarinky a broskve.

Více

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG LUXUSNÍCH VÍN Unikátní ročníková vína Prestige collection Tato kolekce byla vytvořena z vín mimořádné kvality, která pochází z hroznů révy vinné vypěstovaných na moravských vinicích. Tato vína

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Víno bílé. Chardonnay 2015 pozdní sběr suché

Víno bílé. Chardonnay 2015 pozdní sběr suché Víno bílé Chardonnay 2015 pozdní sběr suché Díl u Včelína, výrazné aroma, tropické ovoce, hruškový kompot, jablečné pyré, hladké jemné víno. zbytkový cukr: 5,8 g/l obsah kyselin: 6,9 g/l Sauvignon 2015

Více

Robby Bubble DĚTSKÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Robby Bubble DĚTSKÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE DĚTSKÉ NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE Robby Bubble BALENÍ: 0,75 l, 1,5 l OBSAH ALKOHOLU: neobsahuje alkohol PŘÍCHUŤ: jahoda, jablko, broskev, tropical, malina, borůvka Tento oblíbený nápoj pro dětské oslavy a výročí

Více

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín

www.vinotekamalsice.cz Katalog vín VÍNA Z PRODUKCE VINICE HNANICE: www.vinotekamalsice.cz ANDRÉ 2012 č.š. 42/12 300,- Kč Vinařské Litoměřice 2014-Zlatá medaile SLADKÉ - VÍNO S PŘÍVLASTKEM LEDOVÉ VÍNO Kyseliny 10,4, zb. cukr 160,7, bezcukerný

Více

SOARE SEKT a.s. Nejsilnější značky společnosti SOARE SEKT jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa.

SOARE SEKT a.s. Nejsilnější značky společnosti SOARE SEKT jsou už řadu let vyváženy do mnoha zemí celého světa. SOARE SEKT a.s. SOARE SEKT a.s. patří mezi největší vinařská uskupení v České republice. Ve svém portfoliu má široký vinařský sortiment sekty, šumivá vína, tichá vína, šumivé vinné nápoje, nealkoholické

Více

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION

EXCLUSIVE COLLECTION LIMITED COLLECTION EXCLUSIVE COLLECTION oblast Morava obsah název - odrůda typ přívl. kategorie podoblast l Rulandské bílé PS 2009 polosladké velkopavlovická 0,75 ocenění Chardonnay - barrique PS 2008 velkopavlovická 0,75

Více

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč

Archivní vína. Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč. Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč. Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Vinný lístek Archivní vína Tramín červený 1981 0,75 L 3849,- Kč Muškát Ottonel 1983 0,75 L 3099,- Kč Veltlínské zelené 1987 0,75 L 2299,- Kč Frankovka 1987 0,75 L 1199,- Kč Neuburské 1997 0,75 L 649,-

Více

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH

ODRŮDA ROČNÍK KATEGORIE OBSAH CUKRU BEZ DPH S DPH Ceník květen 2014 classic Jedná se o řadu převážně přívlastkových vín ze Znojemské vinařské podoblasti z Rajhradu, Dolních Kounic a okolních obcí a z velkopavlovické podoblasti z obce Blučina. Vína jsou

Více

YARD DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás.

YARD DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. YARD DEPOT Vína, která jsme vybrali a ochutnali pro vás. ČERVENÁ VÍNA Dolcetto di Dogliani Celso, 2009 DOCG Vinařství Abbona Právem nazývané nejlepší dolcetto z Dogliani v Piemontu. V roce 2005 získalo

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Woodhaven Merlot Kalifornie 0,25...95 Kč

Woodhaven Merlot Kalifornie 0,25...95 Kč Rozlévaná bílá vína Rulandské šedé Vinařství Krist 0,25...75 Kč Moravské zemské, suché Milotice 0,75...210 Kč ve vůni tohoto vína můžeme najít medové a hruškové tóny. Chuť provází intenzívní plnost, chlebovost

Více

KATALOG VÝBĚROVÝCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG VÝBĚROVÝCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG VÝBĚROVÝCH VÍN Výběrová vína St. Antonius vinum Název této kolekce je odvozen od významného poutního místa Jižní Moravy, kaple Sv. Antonína, která je blatnickou dominantou. Výhled do krajiny z

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství Citace pův. předpisu: 323/2004

Více

Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25...95 Kč

Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25...95 Kč Rozlévaná bílá vína Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25...95 Kč Suché jakostní víno Delicius 0,75...290 Kč bývá právem nazýván králem vín. Barva je světle zelenožlutá. Vůně a chuť je květnatá až ovocně

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína

Rozlévaná bílá vína. Rozlévaná růžová vína. Rozlévaná červená vína Rozlévaná bílá vína Ryzlink Rýnský Vinařství Kamelot 0,25.125 Kč Suché jakostní víno Delicius 0,75..390 Kč bývá právem nazýván králem vín. Barva je světle zelenožlutá. Vůně a chuť je květnatá až ovocně

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. víno z ( ), vyrobeno v ( ), výrobek z ( )

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. víno z ( ), vyrobeno v ( ), výrobek z ( ) POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ VÍNA Nařízení EP a R (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty - U výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15,

Více

NOVÉ VINAŘSTVÍ A.S., MĚŘÍN

NOVÉ VINAŘSTVÍ A.S., MĚŘÍN NOVÉ VINAŘSTVÍ A.S., MĚŘÍN Nové Vinařství je mladá společnost vyznávající inovativní přístup k pěstování révy vinné, sklizni hroznů a jejich zpracování; z jednoho keře připravuje jednu láhev vína. Vinařství

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé Binder Premium 2011 (veltl.zelené+sauvignon)

Více

Vinný lístek Wine List Wein Karte. U Královny Elišky. Brno ZALOŽENO 1965

Vinný lístek Wine List Wein Karte. U Královny Elišky. Brno ZALOŽENO 1965 U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Vinný lístek Wine List Wein Karte Mendlovo náměstí 959/1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail: info@ukralovnyelisky.cz www.ukralovnyelisky.cz Setkání historie se současností

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr

74 480094 85 Stříbrná medaile André rosé 2013 pozdní sběr č.vz př.čislo body Int.pozn. název vína ročník jakostní zařazení přihlašovatel/výrobce číslo šarže 51 480058 94 Champion Rosé Růžený 2013 VOC VÍNO J.STÁVEK 313 154 480122 88,33 Zlatá medaile Cabernet Sauvignon

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

Ryzlink vlašský. Sauvignon. Frankovka. kabinetní víno suché 0,75 l 2 9 5, - pozdní sběr polosuché 0,75 l 295,- jakostní polosuché 0,75 l 295,-

Ryzlink vlašský. Sauvignon. Frankovka. kabinetní víno suché 0,75 l 2 9 5, - pozdní sběr polosuché 0,75 l 295,- jakostní polosuché 0,75 l 295,- Ryzlink vlašský kabinetní víno 0,75 l 2 9 5, - trať Pod Mušlovem. Světle zlatavá barva, aroma je příjemně harmonické připomínající zralé jablka a hrušky, v chuti výrazná mineralita a svěží kyselinka. Hodí

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

Cena za ks. Cena za karton. Odrůda Objem Ročník

Cena za ks. Cena za karton. Odrůda Objem Ročník Odrůda Objem Ročník Cena za ks Cena za karton Müller Thurgau kabinet 0,75 l 2011 127,00 Kč 762,00 Kč Veltlínské zelené kabinet 0,75 l 2010 150,00 Kč 900,00 Kč Veltlínské zelené kabinet PLATINUM 0,75 l

Více

Pinot Gris 0,75 l. Chardonnay 0,75 l. Torrontes 0,75 l. Sauvignon Blanc 0,75 l

Pinot Gris 0,75 l. Chardonnay 0,75 l. Torrontes 0,75 l. Sauvignon Blanc 0,75 l 501345 Pinot Gris 0,75 l Chardonnay 0,75 l Velmi populární odrůda vznikla pravděpodobně v Burgundsku, jako mutace Rulandského modrého. Jde o víno zlatožluté barvy s medově nasládlou vůní se závanem pomeranče.

Více

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box

Vinný lístek - Wine list. Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box Vinný lístek - Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína - White wine Hibernal BIO 2007 684,- 0,75 pozdní sběr, polosladké,nefiltrováno,

Více

Vinařství Šoman Dolní Dunajovice

Vinařství Šoman Dolní Dunajovice Vinařství Šoman Dolní Dunajovice Ryzlink vlašský 2012 POSLEDNÍ LAHVE!!! Kč 305,- (Kč 230,-) alkohol 14%, zbytkový cukr 6,7 g/l, kyseliny 6,2 g/l Typicky šomanovský, světle zlatavý vlašák s vůní čerstvých

Více

STATUT. 13. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání

STATUT. 13. ročníku soutěžní výstavy vín. I. Poslání a cíl. Termín a místo konání STATUT 13. ročníku soutěžní výstavy vín O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2017 I. Poslání a cíl Soutěžní přehlídka vín O Hustopečskou pečeť navazuje na dlouhou vinařskou tradici města Hustopečí. Vinná réva se v Hustopečích

Více