Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód (CAPPE E-ION) Verze 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012"

Transkript

1 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód (CAPPE E-ION) Verze 2012

2 2

3 3

4 4

5 5

6 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho bylo možné v budoucnu kdykoliv použít. Pokud by měl být spotřebič prodán či užíván jinou osobou, ujistěte se, že byl předán i tento návod, aby se nový uživatel mohl seznámit se správným používáním digestoře a s příslušnými upozorněními. Tento návod byl vytvořen pro zajištění bezpečnosti Vaší a Vašeho okolí. Z tohoto důvodu vás prosíme o jeho pozorné přečtení před instalací a použitím spotřebiče. Tento spotřebič nesmí být používán dětmi nebo nemocnými, pokud nejsou dostatečně kontrolováni odpovědnými osobami, které zajistí bezpečné používání spotřebiče. Děti musí být kontrolovány odpovědnou osobou, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Instalace musí být provedena školenými pracovníky podle platných předpisů a norem. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho technickým servisem nebo osobou s podobnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku. Jakákoliv úprava elektrického zařízení digestoře nutná pro její instalaci smí být provedena pouze kompetentními osobami. Měnit nebo pokoušet se měnit vlastnosti tohoto zařízení je nebezpečné. Nepokoušejte se sami odstraňovat závady na spotřebiči nebo ho opravovat. Opravy provedené nekompetentními osobami mohou způsobit škody. S žádostí o odborné zásahy se obraťte na autorizované servisní středisko, které provede výměnu součástí. Stále kontrolujte, zda jsou vypnuty všechny elektrické součásti (osvětlení, odsávač), když spotřebič není používán. Přečtěte si celý návod k obsluze předtím, než začnete spotřebič používat. Digestoř smí být použita pouze k odsávání výparů vznikajících při vaření v domácí kuchyni. Jakýkoliv jiný způsob použití zbavuje výrobce veškeré zodpovědnosti. Celková maximální váha předmětů položených na digestoři nebo zavěšených na digestoři (pokud to digestoř umožňuje) nesmí přesáhnout 1,5 kg. Po instalaci digestoří z nerezové oceli je nutné provést jejich očistění, aby byly odstraněny zbytky ochranného lepidla a případné mastné skvrny a olej. K tomuto účelu výrobce doporučuje použít přiložené ubrousky, které lze i zakoupit. Použití jiných druhů čisticích prostředků zbavuje výrobce odpovědnosti za škody, které tím mohou být způsobeny. TECHNICKÉ VLASTNOSTI Technické údaje o spotřebiči jsou uvedeny na štítcích umístěných na vnitřní části digestoře. INSTALACE Vzdálenost mezi varnou deskou a nejnižší částí kuchyňské digestoře musí být dle norem alespoň 65 cm (viz obrázek C1). Tato vzdálenost se měří přesně od nejnižšího místa digestoře. V návaznosti na tento detail předepsaný normami EU je možno snížit vzdálenost u některých modelů, jak je blíže uvedeno v obecném katalogu. Pokud pokyny u plynových varných desek udávají větší vzdálenost, je třeba se jí přizpůsobit. Digestoře série E-ION jsou recirkulační a k filtrování nepotřebují připojení na odvod vzduchu. Údržba kombinovaných regenerovatelných filtrů CARBON-ZEO viz oddíl H tohoto návodu. Návod k montáži viz oddíl O tohoto návodu. 6

7 D E PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ POZOR! Předtím, než budete provádět jakoukoliv činnost uvnitř digestoře, odpojte spotřebič z elektrické sítě. Přesvědčte se, že elektrické kabely uvnitř digestoře nejsou odpojené či poškozené; pokud tomu tak je, obraťte se na nejbližší servis. S žádostí o připojení do elektrické sítě se obraťte na kvalifikovaného technika. Připojení musí být provedeno v souladu s platnými zákonnými nařízeními. Zkontrolujte, zda elektroinstalace může nést výkonovou zátěž spotřebiče (viz štítek s technickými údaji v oddíle B). Digestoře série E-ION jsou dle norem dodávány bez vidlice a s přívodním kabelem s průhledným pláštěm, kde hlavní izolace ochranného vodiče je žlutá/zelená. Před spotřebičem musí být v síti nainstalován odpojovací prvek, vyhovující požadavkům na zařízení třídy III ochrany proti přepětí a požadavkům místně platných norem. Ochranný vodič žlutý/zelený nesmí být přerušen vypínačem. Dříve než spotřebič připojíte k elektrické síti, zkontrolujte, že: napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku s technickými údaji, uzemnění je správné a funkční, přívodní elektroinstalace je vybavena účinným uzemněním dle platných norem, vypínač nebo zásuvka, do které je digestoř připojena, jsou po jejím nainstalování snadno přístupné. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti v případě, že nebudou dodrženy bezpečnostní normy. OBSLUHA T: Tlačítko časovače: při zapnutém odsávači spustíte stiskem tohoto tlačítka 15minutový odpočet, po jehož uplynutí se digestoř vypne. Vypne odsávač a osvětlení. Aktivní časovač indikuje červená kontrolka. Dalším stiskem tlačítka můžete časovač deaktivovat. Časovač se vypne také stiskem tlačítka 0/1 při vypínání odsávače. Trvale svítící tlačítko při vypnutém odsávači značí potřebu vyčištění hliníkových filtrů po 30 hodinách chodu. Hlášení se resetuje dlouhým stisknutím. DEC: Vypne funkci auto, pokud byla zapnuta. Pokud odsávač běží, sníží rychlost a pokud je zapnutý ionizátor, sníží výkon ionizace. 7

8 F G H 0/1: Vypne funkci auto, pokud byla zapnuta. Pokud byl odsávač vypnutý, zapne ho na první rychlost. Vypne odsávač, pokud byl zapnutý. Při vypnutém osvětlení a odsávání můžete dlouhým stiskem zapnout/vypnout ionizátor. Jakmile se během stisku rozsvítí tlačítko Auto, je ionizátor zapnutý. INC: Vypne funkci auto, pokud byla zapnuta. Pokud odsávač běží, zvýší rychlost a pokud je zapnutý ionizátor, zvýší výkon ionizace. Intenzivní režim trvá 14 minut, poté se odsávač vrátí na 3. rychlost. Intenzívní režim indikuje blikající kontrolka INC. Auto: Při vypnutém odsávači zapíná/vypíná režim Auto. Aktivovaný režim Auto indikuje svítící kontrolka Auto. Je-li v tomto režimu kvalita vzduchu dobrá (list je zcela zelený), jsou odsavač i ionizátor vypnuté. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, list je částečně nebo zcela žlutý a odsávač se zapne na první rychlost. Kontrolka DEC se rozsvítí a bude svítit, dokud list nebude opět zcela zelený. L: Krátký stisk zapne/ vypne osvětlení. Pokud je odsávání i osvětlení vypnuté, delší stisk umožní zapamatování dálkového ovladače RF. Tlačítko bliká několik vteřin, nebo dokud není rozpoznáno tlačítko dálkového ovladače. Při režimu normálního chodu odsávače, pokud je to povoleno, je zapnut také ionizátor s výkonem rostoucím dle stupně znečistění vzduchu. FILTRY POKYNY PRO VYJMUTÍ A VÝMĚNU 1. KOVOVÉ FILTRY Pokud chcete vyjmout kovové filtry, odstraňte spodní desku uchycenou magnety k tělu digestoře. Tímto způsobem mohou být filtry vyjmuty pomocí příslušné rukojeti. 2. KOMBINOVANÉ FILTRY REGENEROVATELNÉ (pouze školený technik) Filtry CARBON-ZEO lze regenerovat způsobem popsaným v oddíle H, věnovaném údržbě. Tyto filtry jsou umístěny ve vrchní části digestoře. Jejich vyjmutí je popsáno níže (viz obr. F2): Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Uvolněte 2 šrouby (V1) (4 šrouby v případě digestoří s dvojitým motorem typu SPRING). Opatrně vytáhněte nosič kombinovaného filtru (SF) (2 nosiče filtru v případě digestoří s dvojitým motorem typu SPRING) Vyjměte filtr (F) z nosiče kombinovaného filtru (SF). Nové uhlíkové filtry objednávejte u svého prodejce/distributora. POUZE V ITÁLII: Stáhněte si příslušný objednávkový formulář na stránkách: OSVĚTLENÍ Digestoře série E-ION jsou vybaveny vysoce účinným LED osvětlením, které se v podmínkách běžného používání vyznačuje velmi nízkou spotřebou a dlouhou životností. Případná výměna žárovek LED musí být prováděna pouze školenými techniky za použití pouze originálního materiálu. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Pravidelná údržba zaručuje dobré fungování a dlouhou životnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tukovým kovovým filtrům, aby se zabránilo nahromadění tuku na digestoři, který by mohl způsobit požár. 1. TUKOVÉ KOVOVÉ FILTRY Jejich funkcí je zadržovat tukové částice. Doporučujeme proto filtry pravidelně každé 2 3 týdny mýt v teplé vodě s čistícím přípravkem. Vyvarujte se ohýbání filtrů. Před opětovnou instalací v digestoři nechejte filtry důkladně vyschnout. Jejich vyjmutí a zpětné umístění je popsáno v pokynech v bodu F1. Doporučujeme toto provádět pravidelně, aby se zabránilo vniknutí olejů, tuků a prachu do ionizačního systému. 8

9 2. KOMBINOVANÉ FILTRY CARBON.ZEO Filtry CARBON.ZEO nevyžadují zvláštní údržbu. V podmínkách běžného používání se doporučuje jejich regenerace každých 18 měsíců a výměna po 3 letech. Před začátkem jakékoliv činnosti odpojte digestoř od elektrické sítě. Vyjmutí je popsáno v článku F2. Pokud chcete regenerovat filtr CARBON.ZEO (každých 18 měsíců), vyjměte spodní držící rám (TPM) z kombinovaného filtru (viz obr. H2) a vložte ho cca na 2 hodiny do běžné kuchyňské trouby vyhřáté na 200 C. Po vychladnutí vložte spodní držící rám (TPM) zpět do digestoře dle pokynů v bodě F2. Postupujte v opačném pořadí. Digestoř připojte zpět k elektrické síti. 3. ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU Alespoň jednou za dva týdny doporučujeme očistit vnější plochy digestoře, aby nedocházelo k poškozování povrchu mastnotami. Čistění je třeba provádět pečlivě vlhkou utěrkou s neutrálním tekutým čisticím prostředkem nebo s denaturovaným lihem, aby nedošlo k poškození povrchu a aktivních prvků digestoře. Nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní látky, utěrky s hrubým povrchem nebo utěrky běžně prodávané pro čištění oceli. Nerespektování těchto upozornění může způsobit nevratné poškození ocelového povrchu. Uchovávejte tato upozornění společně s návodem k obsluze digestoře. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost v případě nedodržení těchto instrukcí. 4. ČIŠTĚNÍ IONIZAČNÍCH TRUBIC (pouze školený technik) Tato činnost musí být prováděna pouze školeným technikem, jelikož ionizační trubice jsou napájeny vysokým napětím. V podmínkách běžného používání se doporučuje provádět tuto činnost každých 18 měsíců. Před začátkem jakékoliv činnosti odpojte digestoř od elektrické sítě. Vyjměte filtry CARBON-ZEO dle pokynů uvedených v bodě F2. Pak jsou ionizační trubice přístupné a mohou být vyjmuty a vyčištěny dle popisu v následujícím bodě (viz obr. H4). Uvolněte zemnící pružinu M na vnějším kovovém plášti trubice; Vyšroubujte ionizační trubice (TI) z ionizační komory a vyjměte kovovou síť; Opatrně očistěte trubici utěrkou za použití lihu. Vnější kovový plášť umyjte vodou a mýdlem a důkladně jej opláchněte. Ujistěte se, že je plášť ZCELA SUCHÝ (případně ho vložte na 10 minut do trouby o teplotě 50 C) a uložte do něj zpět trubice. Našroubujte trubice do ionizační komory a zajistěte pružinu M. Umístěte zpět filtry CARBON-ZEO dle pokynů uvedených v bodě F2. Postupujte v opačném pořadí. Digestoř připojte zpět k elektrické síti. Přibližně po 4 letech běžného používání může dojít k postupnému snižování účinnosti ionizačních trubic. Proto doporučujeme po 5 letech provést jejich výměnu. 5. VNITŘNÍ ČIŠTĚNÍ Elektrické části nebo součásti motoru uvnitř digestoře je zakázáno čistit tekutinami nebo rozpouštědly. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Všechny tyto činnosti provádějte po předchozím odpojení spotřebiče z elektrické sítě. 9

10 I BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ L M Elektroinstalace spotřebiče je vybavena uzemněním dle mezinárodních bezpečnostních norem a je v souladu Evropskými normami o omezení radiového rušení. Spotřebič nepřipojujte k odtahu spalin (kotle, krby atd.). Ověřte, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku uvnitř digestoře. Minimální bezpečná vzdálenost mezi varnou desku a digestoří musí být alespoň 65 cm. Neprovádějte pod digestoří kuchařské techniky, které využívají plamen. Mějte pod dozorem fritézy během jejich používání: přehřátý olej by se mohl vznítit. Pokud je digestoř používána spolu se zařízeními, které spalují plyn a podobně, je třeba v místnosti zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. Nezapalujte pod digestoří volný oheň. Spotřebič nepřipojujte k odtahu spalin (kotle, krby atd.). Před použitím digestoře se ujistěte, že jsou dodrženy všechny platné normy upravující odvod vzduchu mimo místnost. Před započetím jakékoliv činnosti, čistění nebo údržby vypněte spotřebič vytažením vidlice nebo vypnutím hlavního vypínače. Výrobce odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za případné škody, které by byly způsobené přímo nebo nepřímo osobami, věcmi a domácími zvířaty v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu v obsluze. Jedná se zejména o upozornění týkající se instalace, používání a údržby spotřebiče. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič se vztahuje záruka. Záruční podmínky jsou uvedeny na poslední stránce obalu této brožury. Výrobce neodpovídá za případné nepřesnosti v této brožuře vzniklé díky tiskovým nebo transkripčním chybám. Vyhrazuje si právo provést na svých výrobcích úpravy, které bude považovat za nezbytné nebo vhodné, i v zájmu uživatelů, bez toho aby byly dotčeny základní funkční a bezpečnostní vlastnosti. MONTÁŽ DIGESTOŘE (Obr. A) 1) Ověřte, že je na stropě připraven elektrický vývod pro napájení digestoře dle platných norem. Elektrický okruh, ke kterému budete digestoř připojovat, odpojte od napájení. 2) Vložte: 4 ocelová lanka (C1) do 4 otvorů (F1) stropní konzole (SC); přívodní kabel elektroinstalace digestoře (CAI) do otvoru (F2) stropní konzole (SC). 3) Spojte přívodní svorku (MA) s přívodním kabelem (CAI) za splnění předpisů týkajících se fázových, nulových a zemnících vodičů (viz část D). (Obr. B) 1) Uchyťte konzoli (SC) ke stropu za použití 4 hmoždinek o Ø 8 mm a příslušných šroubů V1. 2) Vsuňte ocelová lanka (C1) do otvorů krycí desky konzole. (C). (Obr. C) 1) Zvolte výšku (Y) digestoře od stropu, uvažujte, že vzdálenost X=60 65 cm a že (Z) je proměnlivá v závislosti na modelu digestoře. 10

11 (Obr. D) 1) Po určení výšky (Y), ustřihněte ve spodní části přebytečné části ocelových lanek (C1). 2) Uvolněte držák kabelů (BC) otáčením rýhovaného válce v protisměru hodinových ručiček; 3) vsuňte do nich ocelová lanka (C1); 4) Poté, co jste se ujistili, že se digestoř nachází v požadované výšce Y, je zajistěte otáčením rýhovaného válce ve směru hodinových ručiček. Ověřte pomocí vodováhy, že je digestoř v obou osách zavěšena vodorovně. 5-6) Vsuňte přívodní kabel digestoře (CA) do příslušného otvoru na krycí desce konzoly (C) a spojte ho se svorkou (MA), při respektování pokynů uvedených v části D. (Obr. E) 1) Umístěte svorku dovnitř konzoly (SC); 2) zvedněte krycí desku konzoly (C); 3) přišroubujte dvěma šrouby (V4) krycí desku konzoly (C) ke konzoli (SC). 4) Zapněte přívod elektrického proudu. 11

12 Mc TREE a.s., Hlavní 238, , Lázně Toušeň tel.: ,

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více