ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII j n a k l a d a t e l s t v í Č e s k o s l o v e n s k é a k a d e m ie v éd

2 ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šířeni znalosti hub po stránce vědecké i praktické RočníkXII Číslo 4 Ř. í j e n Vydává Čs. vědecká společnost pro mykologii v N akladatelství Československé akademie věd Vedoucí redaktor: D r. Albert Pilát doktor biologických věd, s redakčním kruhem: Ctibor Blattný doktor zemědělských věd, člen korespondent Č SA V, prof. Karel Cejp doktor věd biologických, dr. P etr Frágner, M U D r. Josef Herink, dr. František Kotlaba kandidát biologických věd, inž. Karel Kříž, Zdeněk Pouzar, dr. Mirko Svrček a dr. František Šm arda. Výkonný redaktor: Ivan Charvát. Příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora Praha I I, Krakovská 1, telefon Česká mykologie vychází čtyřikrát ročně. Předplatné na rok K čs, jednotlivé číslo 5,50 K čs. OBSAH - CONTENTUS Dr. A. Pilát: K osmdesátinám Václava Melzera Ad octogesimum diem natalem Venceslai M e l z e r i i Doc. mgr. inž. H. Orloš, W arszawa: Studie o výsypu výtrusů z plodnic hub chorošovitých De Polyporacearum s p o r ific a tio n e Inž. Z. Schaefer: Méně známé, vzácné a nové ryzce Č SR V. Lactarii Čechoslováci rariores vel noví V Dr. Fr. Šmarda : Holubínka sluneční R u ssu la solaris Ferd. et W inge Dr. A. Pilát: Nový druh rodu C eratellopsis Konr. et Maubl. v Čechách: C eratellopsis ku bičkae sp. n. Species nova generis C eratellopsis Konr. et Maubl. in Bohemia: C eratellopsis ku bičkae sp. n Dr. E. Wichanský: Hlenka dvoukožka nasetá v Praze Myxomyces D iderm a spum a- rioides Fr. in P r a g u e Dr. M. Svrček: Nové druhy diskomycetů z Belanských Tater Species novae Discomycetum e montibus Belanské Tatry (Slovakia s e p te n tr io n a lis ) Dr. M. Felklová: Příspěvek k pěstování C laviceps purpurea Tul. na umělých půdách Ein Beitrag zur Kultivation von C laviceps purpurea Tul. auf den künstlichen Nährböden 232 Dr. J. Kubická: Houby okolí Třeboně I. Fungi Trebonenses Dr. E. Wichanský: Kritické poznámky k druhům G eoglossum thym iphilum Vel. a G eoglossum hirsutum Pers. sensu Vel. Revisio critica specierum Geoglossum thym iphilum Vel. et G eoglossum hirsutum Pers. sensu Vel MUDr. J. Herink: Výskyt otrav houbami v Československu a jeho statistické sledování Das Vorkommen von Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei und dessen statistische V e r f o lg u n g Dr. A. Pilát: Psilocybin opojná látka, která byla isolována z lysohlávky mexické P silocybe m exicana Heim L i t e r a t u r a : , 255, 256 Příloha: 1 barevná tabule - Holubinka sluneční (R ussula solaris Ferd. et W inge). 1 oboustranná černá tabule Diderm a spum arioides Fr. Arcyria cinerea (Bull.) Pers. A rcyria nutans Grev. Vydává Čs. vědecká společnost pro m ykologii v N aklad atelství Cs. akademie věd, P raha I I, V odičkova 40, telefon Tiskne K n ih tisk n. p., závod 4, P raha X I I I, Sám ova 12. R ed akce: P raha I I, V áclavské nám ěstí čp. 1700, Národní museum, telefon A dm inistrace: Poštovní novinový úřad, P rah a 3, Jindřišská 14. O bjednávky přijím á tak é každý poštovní úřad nebo doručovatel. Vychází čty řik rát ročně. Cena čísla 5,50 K čs. R oční předplatné 22 K čs. T oto číslo vyšlo v říjn u A

3 T ab. 32 \ v \ -»hi i - / f, j 7 s e. v% % Ě Ě Ř j* \ * A ^ # *- * * f I * j * *» i ' * * 1 f t ' i f ^ ) A f P P l ^ á j I W ^ v llolubinka sluneční - Russula solaris Ferd. et Winge A. Procházka pinx.

4 D r. E. W ichanský: H lenka dvoukožka nasetá v Praze t * _JPf... VIi "! "'\i I W géěfc*^^ b u tó',.$, * *1 h # '/^ypptot #, V T^^Hr H^^iflMr - * j^hl - J* ' WBHjĚm ^fck, _ Jtvoukožka nasetá D id erm a sp u m arioid es F r. K olonie dozrávajících plodnic na listu na zemi ležícím v listnatém lese na úpatí Velké hory u K arlštejn a, 29. V Foto A. P ilát. Carposom ata subm atura, succosa, ad folium emortuum ad terram iacentem in silva frondosa in pede collis,,velká hora prope K arlštejn, Bohem iae, 29. V. 1958, leg. et photo A. Pilát. a,..# 1ĚSBBĚĚĚě^ L,.w'..^^MBKsM lk^ífcgg láfflbflkť y-,.i K X n H ih H K lfc u JmLtt ^ livoukožka nasetá D iderm a spu m arioides F r. Kolonie zralých plodnic na listu na zemi ležícím v listnatém lese na úpatí Velké hory u K arlštejna, 29. V. 1958, foto A. P ilát. Carposomata ; m atura, sicca, ad folium emortuum ad terram iacentem in silva frondosa in pede collis,,velká hora prope K arlštejn, Bohem iae, 29. V. 1958, leg. et photo A. P ilát.

5 Dr. E. W ichanský: D va druhy vlněnek v K inského sadech B í O I. B r p w * j l ' " - J S H JiE SmĚt R PSa^,* JL wbpc ^^^^Wn^^^fKŘĚBĚnĚnlnWWmf^nSml^m n i m ^ ^ Ě.y * -. A rcy ria cin erea ( B u ll.) Pers. Praha-K inského sady, V II. 1958, leg. D r. E. W ichanský. F o to P ilát. 8BB p983^^^^f m. WjKBSgfB^^ JjKIlL'; i. tá*&±x. B f V K i ř IP W I^ H H h H I ^ ; ^ B h k ^ h HHHh h k ' ;i? viifciil- ^ ar - BBf ' inn^. éě0*- *..JĚ^^^RI& ^fbm Bl ' W1* JV ^ 1 ^.. j i! «%; 1% ^ Jfc ihéji, JjBygĚt _ a F ^ «^* ji J ; sé% ^äjp^ä, Mg.Jíi t- '^P^pF^-^4,.. A rcy ria n u tan s G r e v. P raha-k inského sady, V II. 1958, leg. D r. E. W ichanský. F o to P ilát.

6 ., v : ; /. 1 j. -,.. IV. interní klinika lékařské fakulty Karlovy university v Praae (přednosta prof. Dr. Boh. Prusí\) Československý mykologický klub v Pra»e H ( Vyplňují osoby, \teré byly otravou postiženy, jejich příbuzní, ošetřující lé- D o t a z n í k o o t r a v ě h o u b a m i Ě m k iaři nebo jiné osoby, \teré vyšetřují I odolnosti otravy.) ; 1. v v V '? v, V Osobní data otrávené osoby: 1. Jméno a příjmení:....' Zaměstnání:...,.j Přesná adresa trvalého bydliště: Adresa v místě, kde se otrava přihodila: Datum otravy: ^ Zevní okolnosti otravy: * ' v- ''' I '*' -,. - \ \V 1 ' /; I í V ' 1 I s "- \ '!., 6. Jakým způsobem byly získány houby, které způsobily otravu?..., Jednalo se o houby čerstvě sbírané, nebo o houby konservované (ja\?) Za který jedlý druh byly považovány houby, jež způsobily otravu (jednalo se snad o více druhů h u b )?... * * *.... "** 9. Kde a kdy byly sbírány čerstyé houby, které způsobily otravu? Jaký byl stav hub v době jejich použití k přípravě pokrmu? Jakého množství hub bylo použito k přípravě pokrmu? Jestliže se jednalo o více druhů hub, v jakém poměru byly zastoupeny jednotlivé druhy? Jaký pokrm byl z hub upraven?....,. 14. Byl upravený pokrm s houbami nebo z hub požit ihned po úpravě nebo až později (kdy)? Jaké množství houbového pokrmu otrávená osoba požila? Vnitřní okolnosti otravy: 16. Stáří otrávené osoby? Prodělala osoba, postižená otravou, dříve nějaké vážnější onemocnění? Byla v době otravy zdráva nebo nějak nemocna? Projevily se u otrávené osoby již někdy dříve po požití hub nějaké obtíže a jaké?... X, ;.. \ ; Y - V. V r * ^... « > \ < : ' - > ' I \. ' ', 19. Byl pokrm s houbami nebo z hub požit s nedůvěrou nebo s nechutí? Jaké pokrmy požila otrávená osoba během 24 hod. před objevením se prvních příznaků otravy? Jaké jiné pokrmy (příkrmy) a nápoje požila otrávená osoba současně s houbovým pokrmem? Byly po současném požití téhož houbového pokrmu otráveny také jiné osoby?

7 " ^ ' '... ^ ; ; ; V C } < -. '. ' '*. V ;» v. < Příznaky otravy: 23. V kolik hodin byl požit houbový pokrm, který způsobil otravu? i i Za jak dlouho po požití houbového pokrmu sě objevily první příznaky otravy? Jaké byly tyto první příznaky otravy? Jaké další obtíže pociťovala otrávená osoba, kdy se objevily a které'z nich převládaly? Pachuť v ústech - pocit sucha v ústech - žízeň - zvýšené slinění - pálení žáhy >říhání >nevolnost od žaludku - bolesti žalud- \u * nucení \e zvracení - zvracení ( \oli\rát?, ja\ ý byl vzhled zvratků?) - bolesti v břiše (\de?, ja\ého rázu?)? průjmy (kolikrát?, ja\ ý byl vzhled a barva stolice na počátku průjmů a později?, v \oli\áté stolici se objevily požité houby, cáry střevní sliznice nebo \rev1). Bušení srdce - zrychlení nebo zpomalení činnosti srdeční. Bolesti hlavy fk.de?) - hučení v uších ' vzrušení - halucinace - závratě - křeče ve svalech (kterých?) - ospalost. Dušnost - sípavý dech. Slzotok M lhavé vidění ' vidění zvětšených předmětů. C elková nevolnost, zemdlenost a ocháblost - pocit zimy nebo horkä (horečka?). Pocení. (Z uvedených příznaků podškrtněte hodící se a doplňte ostatní.) : _, h J, ; ; v 4 I 26. Jaké příznaky pozorovaly u otrávené osoby jiné osoby v jejím okolí? Z vracení (kolikrát?, jaký byl vzhled zvratků?, byly v nich také požité houby, příměs krve nebo žluči?) - průjmy. Zrychlení n eb o,zpomalení tepu - změna barvy pokožky (zrudnutí,. zfialovění, zblednutí, zmodrání, žloutenka). Zrychlení nebo zpom a lení dechu - sípavý dech. Vzrušení - zuření halucinace - desorientace * závratě - mdloby - bezvědomí * svalové křeče» apatie. Pocení. 27. V jaké době od počátku otravy nastalo uzdravení (vymizení obtíží) nebo smrt? Zůstaly u otrávené osoby po otravě nějaké následky ( jaké a jak dlouho?)... Léčení otravy: 29. Byla btrava léčena domácími prostředky (ja k )? « Byl povolán lékař (za jak dlouho po objevení se příznaků otravy)?... p j ' ', : " ' ' ' ' '' v 1 ' J 31. Jméno a adresa ošetřujícího lékaře? Prohlásil ošetřující lékař onemocnění za otravu houbami nebo za onemocnění jiné povahy? " /» r ' ', 33. Způsob lékařského ošetření?...!...v Byla otrávená osoba ošetřována po dobu onemocnění doma anebo byla dopravena do ošetřování ústavního (kam?) Způsob ústavního ošetřování otrávené osoby?... i.. ' \ '. ; 1. i f,! " Průkaz otravy: 36. Byla v případě úmrtí otrávené osoby provedena pitva (policejně'zdravotní, soudní nebo jiného druhu)?... V., '. 37. Kdo a kde provedl tuto pitvu?...i Jaké chorobné změny byly při pitvě zjištěny?......, í ' - r\, V,)... i. < i J 39. Byla pitvou jako příčina smrti zjištěna otrava houbami anebo bylo zjištěno, že otrava houbami jen zhoršila jiné stávající onemocnění a způsobila tak smrt? Byl odebrán materiál k vyšetření původce otravy, jaký a kam byl odeslán? Bylo zavedeno policejní Vyšetřování případu této otravy?......! Datum :......'... Jméno a adresa osoby, která vyplnila dotazník:... t. I, ' i - ' " j ' ' ' ' " : : "" -., C sz P, n. p., M ü lle r a s p o l., Turnov ' *

8 r : í i ' '? ' ; *., ' " ; ; -i i " : ý j ; ' + ". \j. IV. interní klinika lékařské fakulty Karlovy university v Praxe ( přednosta prof. Dr. Boh. Prusík) Československý mykologický klub v Praze j 1 '. i ; '.. ' 1 1, ' "A ' \ B (Vyplňují zejména ošetřující lékaři anebo jiné osoby které vyšetřují o\ov nosti otravy houbami.) 1. Jméno a příjmení otrávené osoby:...v..,.' Zaměstnání:......i Stáří (datum narození):. *.....v 4. Přesná adresa trvalého bydliště:..., Adresa v místě, kde se otrava přihodila:...i... r..., ' V\ f / 6. a) Jméno, příjmení a adresa ošetřujícího lékaře: b) Název ústavu (nemocnice) a jeho sídlo:... ř Datum a hodina převzetí osoby otrávené houbami do ošetřování:... v Co bylo lékaři sděleno o příčině onemocnění (který druh hub a v jaké úpravě byl požit)? Jaké množství hub bylo požito? Den a hodina požití hub, které způsobily otravu? ,... i Den a hodina, kdy se objevily prvé příznaky otravy houbami?..., V.S, y Jaké byly tyto a další příznaky otravy?...,... T / ; Jaké obtíže udávala otrávená osoba v době, kdy ji lékař převzal do ošetřování? < Které objektivní známky otravy pozoroval a zjistil ošetřující lékař? (zaškrtněte hodící se příznaky); Celkový stav...- Stav vědomí: vědomí zachováno, ospalost, spánek, bezvědomí, koma - desorientace, podráždění, delirium, bludy, přeludy -.Teplota...*C - Zbarvení pokožky: bledé, zarudlé (kde?... ), zsinalé, žloutenka - Zbarvení rtů... - Zbarvení skier...-z vracení (frekvence.... vzhled zvratků: příměs požitých hub, příměs krve žluči) - Průjmy (frekvence..., vzhled stolic: barva......, konsistence..., příměs hub..., příměs krye, hlenů) - Palpační bolestivost,\ břicha (kde?..,... L...) - Zvětšení a bolestivost jater... u... - Počet dechů... za min., poruchy dýchacího rytmu..., chroptivý dech - J\[ález na srd c i..., ', poruchy rytmu srdeční činnosti... v, počet perif. tepů... za min. - Krevní tlak / mm Hg - Svalové křeče (kde a jakého d ru hu )?....'...) - Výbavnost reflexů... *...- Zornice (velikost: ve střed, postavení, miosa, mydriasa; - 1 ' 7 i A--' reakce... *... ) - Poruchy vidění (m lhavé vidění, makropsie, chromopsie) - Stav se\rece potu..., slin......, slz... > jiné příznaky: ' '. i 0 ' 7 ' ' ' > i i. ' ' ;! '

9 . * ' : r ' ' ' ' ' ' ) i r ' 1 \ : ', ' ' ' \ : 15. Jaké byly výsledky laboratorního vyšetřování? Moč: bílkovina..., \rev... žlučová barviva...i urobilinogen... jiné:... sediment Sedimentace erytrocytů...krevní obraz: Funkční z\ ou š\ y jatern í......i...:...i... v... B ilirubinem ie... Glu\emie... Azotem ie Azoturie J in é.... ; Výsledek róntgenologického vyšetření zažívacího ústrojí...? Elektrokardíografícké vyšetření f ' V. * ;' '. ', / 1 $ ', ' : 18. Byla diagnosa»otrava houbami«opřena také o vyšetření zbytků hub ve zvratcích nebo stolici, zbytků pokrmu nebo neupravených hub?... X s' - * 19. Jaký byl další klinický průběh otravy až do skončení lékařského ošetřování?... ; v Byla v případě úmrtí provedena pitva? ; Kdo a kde prováděl tuto pitvu?....i Jaký byl při pitvě nález na důležitých orgánech (zejména: sliznice zažívacího ústrojí, játra, žlučník, ledviny, mozek a jeho obaly, plíce, srdce, známky krvácí'vosti)? \5... y -"-.-" -- " " " " - " " r ' ^ - v ' " ' ' t - ; " v * 23. Byla pitvou zjištěna otrava houbami jako příčina smrti anebo otrava houbami jen zhoršila jiné stávající onemocnění a přivodila tak smrt? i Došlo u ošetřované osoby k nějakým pozdním komplikacím nebo následkům otravy houbami? Byl tento případ otravy houbami podkladem pro vědecké sdělení?... *... D atum :... Jméno a adresa lékaře, který vyplňoval dotazník: / I ; '

10 ČESKÁ MYKOLOGIE I Č A S O P IS Č E S K O S L O V E N S K É V Ě D E C K É SPOLEČNOSTI P R O M Y K O L O G I I I R O Č N ÍK X II 1958 S E Š I T 4 I K osmdesátinám Václava Melzera Ad octogesimum diem natalem Venceslai Melzerii A lbert Pilát 2 6. srpna 1958 se dožil osm- H desátých narozenin zasloužilý :.y & te. český mykolog Václav M e I- I z e r, jeden z nejlepších znalců I I r l holubinek, který v tomto oboru I S V * tfc«/ požívá světové pověsti. I Narodil se 26. srpna 1878 ve I B lb B ifc iě ;*' * W Vlkýši v okresu stříbrském, kde I W S B Ě Ě ř* I jeho otec byl učitelem na němec- I -*«*. L j W * I t é tovární škole v Heřmanově I! ' * - I huti. Záhy se však přestěhoval I do Lštění u Domažlic, kde jeho I P K m B, SBTv í'1. synek Václav navštěvoval I '** ' %*<$iěěšfe Z... W f ' obecnou školu. Nižší gymnasium I v l - i - T? R' i MSB- * absolvoval v Domažlicích, od- s H B kud přešel na učitelský ústav do I Plzně. Učitelskou dráhu nastou- pil v r. 1901, kdy se stal pod- učitelem v Ouboči u Kdýné a Bj,,«.*, \ -nv^jr- i ' V později v Z ahořanech u Doma- I žlic. Počínaje rokem 1911 půso- I '«v i bil na měšťanských školách I v Domažlicích a ruku 1934 byl jm enován ředitelem měšťanské I -^kuly ve Kdýni, kde působil tři E j j H H H H H S H J H H H M l léta. V listopadu 1938 odešel I na odpočinek a odstěhoval se do I Domažlic, kde žije dodnes. j I Václav Melzer Zájem o přírodu mu byl vro- I zen. Usměrnil jej znamenitý pří-. I rodovědec Cyril Purkyně, který byl jeho učitelem na učitelském ústavu I v Plzni. Jeho zájem podporoval také nadšený plzeňský botanik, odborný učitel. I František Maloch, autor,.květeny Plzeňska. Ten jej podnítil ke studiu I botaniky, z níž později se sám přeorientoval na mykologii L.

11 Již na svém prvním působišti v Oubočí, malé, zapadlé podhorské vísce, vzdálené komunikací, počal pilně botanisovat. Když naplnil svůj herbář květenou jevnosnubnou, počal si všímati také hub1a lišejníků. Záhy jej však zvábila barevná krása hub a počal se jim i zabývat podrobněji. Venkovský učitel v zapadlé vesničce nemá sice nouzi o mykologický materiál, ale pokud literatury se týče, je na tom hůře. Ve všem si musí poradit sám. Nikdo zkušenější mu nemůže pomoci překonat obtížné počátky. O patřit si vědeckou literaturu mykologickou je velmi nesnadné, je jednak drahá, jednak těžko dostupná, protože většina starších děl je rozebrána a jen občas se některá kniha objeví v antikvariátech. Většina vědeckých knih je psána v cizích jazycích, takže mladý adept této vědy musí ovládat několik cizích řečí, chce-li to někam přivést. Mladý M e 1 z e r měl nejen houževnatost a zájem, ale i jazykové znalosti. Znal německy, francouzský, na gymnasiu se naučil trochu latině a později i angličtině, takže světová literatura mykologická mu byla otevřena. M elzer měl však ještě další velmi užitečné nadání pro tento obor. Dovedl dobře kreslit a malovat, čehož bohatě využíval při svých mykologických studiích. Barvam i zachytil věrný obraz studované houby, jehož použil pak ke srovnávání p ři dalším studiu, ale mohl jej také upotřebit jako knižní ilustraci. Zprvu se zabýval sice všemi vyššími houbami, ale záhy usměrnil svůj zájem na holubinky (R u ssu la), které tehdy byly velmi špatně znám é a pro veliké druhové bohatství a neobyčejnou proměnlivost byly považovány za crux mycológorum. Četné druhy holubinek jsou však výtečnými jedlými houbami, takže o tento rod se zajím ají nejširší kruhy houbařů. Na výzkumu československých druhů tohoto rodu pracoval společně s Jaroslavem Zvárou, magistrátním ředitelem v Praze, který byl také nadšeným specialistou ve studiu tohoto rodu. Společně s ním vydal práci České holubinky (Russulae Bohem iae), která vyšla r v Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech. Toto dílo, ač bylo tištěno česky a opatřené jen francouzským souhrnem v podobě dichotomického klíče, mělo velký úspěch i v zahraničí. Autoři v něm zhodnotili většinu starších taxonů, ohraničili a ujasnili příbuzenské vztahy jednotlivých druhů a upozornili na význam některých reagencií, které velmi pomáhají při určování. To však nebyla M elzerova první práce. Publicistickou činnost započal již r sérií článků otiskovaných v nedělní příloze Národního obzoru. V příštích letech napsal řadu populárních článků i vážnějších pojednání do různých našich přírodovědeckých časopisů, hlavně do Mykologie, Časopisu čsl. houbařů, Živy a j. Záhy také počal zasílat svoje vědecká pojednání do zahraničních časopisů odborných, a sice do časopisu Francouzské mykologické společnosti (Bulletin de la Société Mycologique de F ra n ce) v P aříži a do L A m a teur des Champignons tamže. V posledně jmenovaném časopisu uveřejnil poprvé r svoje zkušenosti o barevných ^reakcích houbových plodnic na některé běžnější chemické látky. Tento referát měl živou odezvu u francouzských mykologů a znamenal pro M elzera živou korespondenci. O rok později ( ) rozvedl metodu barevných reakcí podrobněji v Č asopisu čsl. houbařů. Tyto články založily M elzerovu popularitu. Nejvýznačnější M elzerův objev vůbec je sestavení speciálního činidla, které barví v jódu m odrající blány buněčné hub (hyf, výtrusů) mnohem intensivněji než všechny dosud známé reagencie. Podstata účinnosti nové reagencie záleží v přidání chloralhydrátu k jodjodkali, což má za následek neobyčejné zvýraznění amyloidní reakce, tj. zmodrání blan buněčných těch hub, které je m ají amyloidní. To umož 194

12 ňuje studovat i takové případy slabé amyloidity, které nelze jinými činidly zjistit. V moderní systematice, hlavně v systému Singerově, Kúhnerově aj., doznala tato reagencie, nazvaná na Melzerovu počest Melzerova reagens, velikého použití. Slouží k determ inaci mnoha skupin hub, celých rodů i druhů. Tato M elzerova reagencie, která je dnes všude používána při studiu hub, založila proslulost M elzerovu v celém světě. Dosud byl znám jakoi autor Praktického houbaře, kterého vydalo r Zemědělské knihkupectví A. Neuberta v Praze. Druhé vydání vyšlo roku 1940 pod titulem Jed lá nebo jedovatá?. N ejvětší vědecký význam však m ají M elzerovy studie o holubinkách. Po m onografické práci České holubinky, kterou vydal společně s J. Zvárou, o níž jsme se již zmínili, uveřejnil celou řadu vědeckých pojednání dílčích o tomto rodu, hlavně v časopisu Bulletin de la, Société Mycologique de France V Paříži v letech , některé společně s Jar. Zvárou, většinou však sám. Týkají se ornamentiky holubinek ( ) a také ryzců (1 9 51), a pak hlavně vymezení některých kritických druhů a jejich příbuzenského okruhu (R u ssu la su b foeten s Smith, R. v en osa Vel., R. x era m p elin a Sch., R. sa rd on ia Fr., R. adu sta Pers. a R. albon ig ra K rb h.). V tomto francouzském časopisu popsal také nový druh holubinky, kterou nazval R u ssu la h e lo d e s M elzer, jež byla nalezena na Soběslavských blatech R. Veselým. Většina M elzerových pojednání byla ilustrována krásnými barevnými tabulemi z jeho sbírky obrazů holubinek, na níž pracoval několik desetiletí, a z níž jen některé obrazy byly vydány tiskem. O statní čekají dosud na reprodukci. Roku 1944 vyšla jeho publikace H olubinky (Návod k určení nejdůležitějších evropských holubinek), kterou vydali Kvasnička a Hampl v Praze. Příštího roku spatřil světlo světa dlouho očekávaný barevný Atlas holubinek (1945), který vydali K ropáč a Kuchařský. Svými soustavnými výzkumy holubinek stal se V. M elzer velmi známým za hranicemi, neboť i tam byl o tentoi rod veliký zájem. D obré jeho práce byly vysoce ceněny. Roku 1946 za jeho zásluhy o mykologii jej jm enovala čestným členem Société Mycologique de F ran ce v Paříži. Je to nejstarší a největší vědecká mykologická společnost vůbec, která má dnes přes 1000 členů z celého světa. V současné době (1957) má pouze 7 členů čestných.*) Udělení čestného členství Václavui Melzerovi lze proto považovat za vysokou poctu, které se dostalo jen několika, vědcům. Československý mykologický klub zvolil M elzera čestným členem na valné hromadě konané dne 22. května 1950 a 18. listopadu 1953 byl jmenován čestným členem Společnosti pro vědu, umění a práci v Plzni a byl mu zároveň udělen čestný diplom. V áclav M elzer je! nejen vědcem, ale také zasloužilým popularisátorem a učitelem mykologie. Během svého plodného1 života uveřejnil veliký počet článků a drobných zpráv, v nichž seznamoval nejširší veřejnost s našimi jedlými a jedovatými houbami, s pokroky v této vědě a s novými význačnými pracemi *) Z nich jsou 2 z Francie (G. Bertrand, francouzský akademik a profesor na Pasteurově ústavu v Paříži, a M. R a d a i s, čestný děkan Fakulty farmacie v Paříži), 1 ze Švýcarska (J. F a v r e, přednosta oddělení Přírodovědeckého musea v Ženevě), 1 z Brasilie (O. da F o n s e c a, ředitel ústavu Oswaldo Cruz v Rio de Janeiro), 1 z Anglie (J. R a m s b o 11 o m, přednosta botanického oddělení Britského musea v Londýně) a 2 z Československa (V. Melzer a A. Pilát). 195

13 mykologickými, které byly uveřejněny u nás i v zahraničí. Krom ě práce popularisační, kterou prováděl tiskem, šířil znalost hub také slovem na četných přednáškách, které na různých místech V Československu proslovil. U spořádal také stálé výstavy hub po celou houbařskou sezónu v letech , v posledních letech pak krátkodobé výstavy za účasti O kresního musea v D om ažlicích v jeho přednáškové síni. V letech 1956 a 1957 vedl veřejné společné exkurse do lesů v okolí Domažlic, na nichž podával výklad o nalezených houbách. Kromě toho uspořádal řadu dvoudenních houbařských kursů pro učitelstvo, a sice: V září 1917 dvoudenní houbařský kurs v Domažlicích pro učitelstvo domažlického okresu. V září 1918 dvoudenní kurs v Domažlicích pro učitelstvo domažlického okresu. V září 1918 dvoudenní kurs ve Kdyni pro učitelstvo kdyňského okresu. V srpnu 1920 dvoudenní kurs v Čechticích (Sázava) pro učitelstvo. V září 1948 dvoudenní kurs v Domažlicích pro učitelstvo domažlického okresu. Během své dlouholeté činnosti namaloval a nakreslil Václav M elzer veliký počet obrazů hub a kreseb, n a nichž zachytil dílem celé plodnice, ale hlavně mikroskopické podrobnosti zkoumaných druhů. Ř ada jeho obrazů a kreseb byla publikována v jeho pracích tištěných u nás nebo v zahraničí. Převážná většina jich však dosud uveřejněna nebyla, jak je patrno z následujícího soupisu: olejomaleb nejdůležitějších druhů Domažlického okresu. Jsou majetkem Okresního musea v Domažlicích tabulí holubinek, jež jsou připraveny k tisku. Z těchto bylo 5 tabulí reprodukováno v Bulletin de la Société Mycologique de France v Paříži a 6 tabulí v České mykologii V Praze menších tabulí holubinek, jež byly reprodukovány v1knize Atlas holubinek 1945, listů (akvarelů) holubinek listů (akvarelů) různých druhů hub, sbíraných na Domažlicku pérokreseb reprodukovaných v knize Jedlá či jedovatá? pérokreseb reprodukovaných v různých časopisech (Živa, Vesmír, Česká Mykologie časopis čs. houbařů) listů náčrtů tužkou, které zobrazují mikroskopické podrobnosti holubinek. V tomto krátkém náčrtu vědeckého profilu Václava M elzera mnoho podrobností chybí. Nutno také uvážit, že všecku tuto práci vykonal ve svém volném čase při vyčerpávajícím učitelském zaměstnání a že to, co vykonal, konal jen z lásky k vědě, neboť finanční užitek neměl z toho skoro žádný. Svoji nezištnou prací se zasloužil o českou vědu a je jí dobré jméno proslavil i v cizině. D okázal také, že v našem učitelstvu dříme mnoho talentů, které bohužel nebývají vždy dostatečně využity. Václav Melzer je jedním z mála našich učitelů, kteří měli odvahu uveřejňovat výsledky své vědecké práce i na zahraničním fóru a je také je diným učitelem, jemuž dostalo se čestného členství Société M ycologique de France v Paříži. Českoslovenští mykologové přejí mu ze srdce zdraví a duševní svěžest, aby dlouhá léta mohl pokračovat ve svých studiích! 196

14 SEZNAM V ĚD EC K Ý C H M Y K O LO G IC K Ý C H PRA CÍ VÁCLAVA M ELZERA (Články populární nejsou uvedeny) 1913 Nový druh či zrůda? Příroda a škola č. 5, Vzácnější houby na Domažlicku. Živa 24: 81 82, Praktický houbař. Zemědělské nakladatelství Neubert, Praha O původu síťky na tření některých hřibů. Čas. čsl. Houbařů 1 : 10, Ještě Hygrophorus marzuolus. Čs. čsl. Houbařů 1 : 33 34, Ornamentika na třeni hřibu Boudierova. Čas. čsl. Houbařů 1 : Příspěvek k teratologii hub. Čs. čsl. Houbařů 1 : Bohatství výtrusů. Čas. čsl. Houbařů 1 : Proč dužnina některých hub mění barvu. Čas. čsl. Houbařů 1 : (et Jar. Z vára): Podrobný popis Russula viscida Kudr. Čas. čsl. Houbařů 1 : (et Jar. Zvára): Holubinka březová (Russula caeruleá Cke). Čas. čsl. Houbařů 1 : Pokožka hubné plodnice podi drobnohledem. Příroda a škola 14 : no. 7 8, Výtrusy holubinek. Věda přírodní Hříčka, která může i přísné vědě prospěti. Čas. čsl. Houbařů 2 : (et Jar. Zvára): Holubinka namodralá (Russula cyanoxantha Schf.). Čas. čsl. Houbařů 2 : 17 až 18, Kritické, poznámky k mým mikroskopickým rozborům. Čas. čsl. Houbařů 2 : Ještě několik slov o holubince vybledající. Čas. čsl. Houbařů 2 : Une Russule intéressante (R. laurocerasi Miz.) Amateur de Champignons 8 (91 94), Zajímavá zrůda (morchelloidní Cortinarius). Věda přírodní 3: , Réactions colorées chez les Champignons. Amateur de Champignons 9 : , Z houbařových poznámek. Čas. čsl. Houbařů 3 : , Vliv půdy na vzrůst houbové plodnice. Čas. čsl. Houbařů 3 : L ornamentation des spores des Russules. Bull. Soc. mycol. France 40 : 78 81, Un trio de Russules (R. sanguinea, R. Quéletii, R. sardonia). Amateur de Champignons 10 : , Barevná reakce houbových plodnic. Čas. čsl. Houbařů 4 : 1 2, 21 22, , 37 38, 51 53, Zkuste sázeti houby. Čas. čsl. Houbařů 4 : A propos de Ia note sur la Russula paludosa. Bull. Soc. mycol. France 41 : , Muchomůrka-Amanita (Analytický přehled). Čas. čsl. Houbařů 5 : 9, Houbařův herbář. Čas. čsl. Houbařů , Houby a chemie. Mykologia 3 : , Zrůdná muchomůrka; (Amanita rubescens, Fr.) Čas. čsl. Houbařů 6 : 3 4, Houževnatec šupinatý. Čas. čsl. Houbařů 6 : , Podivná čirůvka. Čas. čsl. Houbařů 6 : ,

15 1927 (et Jar. Zvára): České holubinky. Archiv pro přírod. Výzkum Čech 17 : no. 4, pp , (et Jar. Zvára): Russula xerampelina Sch. Bull. Soc. mycol. France 43 : , Nové cesty při určování hub. Věda přírodní , (et Jar. Zvára): Russula xerampelina Sch. Čas. čsl. Houbařů 7 : 33 35, O preparaci hub. Čas. čsl. Houbařů 7 : 51 56, Glossy k hořkým holubinkám. Čas. čsl. Houbařů 7 : 81 83, , Velký omyl (Russula paludosa R. rubicunda Quél.) Čas. čsl. Houbařů 7 : , Basidie na třeni hřibovitých hub. Čas. čsl. Houbařů 7 : 155, Note sur Amanitopsis crocea Quél. Bull. Soc. mycol. France 44 : , (et Jar. Zvára): Russula sardonia Fr. Bull. Soc. mycol. France 44 : , Nová reagence. Čas. čsl. Houbařů 8 : 2 4, Ještě nová reagence. Čas. čsl. Houbařů, 8 : 36^ Záhada holubinky hořké (R. amara Kuč.) rozluštěna. Čas. čsl. Houbařů 8 : 67 69, Reagence vhodné ke zkoumání hub. Čas. čsl. Houbařů 8 : 109, Chlamydospory. Čas. čsl. Houbařů 2 : , Russula helodes sp. n. Bull. Soc. mycol. France 45: 284, (et Jar. Zvára): Á propos de Russula adusta Pers. et de Russula albonigra. Krbh. Bull. Soc. mycol. France 45 : , Ke sporu o Russula xerampelina. Čas. čsl. Houbařů 9 : 18 20, Dodatek k hádance (Russula olivacea). Čas. čsl. Houbařů 9 : 38 40, Ještě příspěvek k hádance. Čas. čsl. Houbařů 9 : 72 76, Má chemická reakce v houbařství budoucnost? Čas. čsl. Houbařů 9 : , Opět jedna hořká holubinka (R. lilacea Quél.) Čas. čsl. Houbařů 9 : 138, Dodatek z r k mému článku o chem. reakci. Čas. čsl. Houbařů 9 : 139, Houževnatec přivázlý (Lentinus adharens Schw.) Čas. čsl. Houbařů 10 : 3 6, Čechratka černohuňatá. Čas. čsl. Houbařů 10 : , Které houby zaviňují otravy? Čas. čsl. Houbařů 11 : 23 25, Světélkující houby. Čas. čsl. Houbařů 11 : 33 35, Russula helodes R. vanilina Kuč. Čas. čsl. Houbařů 11 : 74 75, Zmizí Russula laurocerasi Miz. a Russula Zvarae Velen? Čas. čsl. Houbařů 11 : , Barevná reakce u Russula integra. Čas. čsl. Houbařů 11 : , Russula subfoetens Smith. Bull. Soc. mycol. France 48 : 196, (et R. Beneš): Příspěvek k poznání druhu Cordyceps parasitica W illd. Čas. čsl. Houbařů 12 : , Á propos de Russula subfoetens. Bull. Soc. mycol. France 49 : 166, Hřib, který roste v kůlně (Bol. versicolor Rostk.). Čas. čsl. Houbařů 13 : 1 3, Russula venosa Vel. Bull. Soc. mycol. France 50:64 66, Contribution á 1 étude microscopique des Russules. Bul.. Soc. mycol. France 50 : , Dvojí výtrusy. Čas. čsl. Houbařů 14 : 68 70, Houby na Domažlicku (Dodatek v Malochově práci Rostlinné útvary a společenstva v domažlickém okresu*, str , Hotovení mikroskopických řezů. Čas. čsl. Houbařů 15 : 7 9, ,

16 Volvaria temperata v Čechách. Čas. čsl. Houbařů 16 : 2 4, Russula helodes Miz. Čas. čsl. Houbařů 18 : , Po třiceti letech (Russula porolamellata M iz.). Čas. čsl. Houbařů 18 :8 3 87, Muchomůrka s maskou (Amanitopsis vaginata). Čas. čsl. Houbařů 19:2 4, Můj nejvzácnějšl sběr (Tremella mycetophila Peck). Čas. čsl. Houbařů 19:97 99, Jedlá či jedovatá? Praha O zrůdách hymeniá některých hub bedlovitých. Čas. čsl. Houbařů 20 :1 4 16, Co je Russula depallens Fr.? Čas. čsl. Houbařů 20 : 86 89, Které holubinky lze reagenciemi snadno určiti? Čas. čsl. Houbařů 21 : 26, Za Josefem Maškem. Čas. čsl. Houbařů 21 : , Dvě nejnebezpečnější muchomůrky. Čas. čsl. Houbařů 22 : 7 8, Holubinky (Russulae). Praha Barevné reakce několika muchomůrek. Čas. čsl. Houbařů 23 : 36 38, Jsou výtrusy jedovatých hub také jedovaté? Čas. čsl. Houbařů 23 : , Atlas holubinek. Praha Holubinka Lundellova v Čechách (R. Lundelii Sing.). Česká Mykologie 1 : 15 19, Medovka tlustá (Meliderma crassum [Fr.] V el.). Česká Mykologie 1 : 48 50, Divoká fylogenese. Česká Mykologie 1 : 55 57, Něco pro houbařské genealogy. Česká Mykologie 2.: 94 95, Contribution ä letude des spores dans les genres Russula et Lactarius. Bull. Soc. mycol. France 67 : , Holubinka lepkavá (Russula viscida Kud.). Česká Mykologie 5 : 6 9, Holubinka rudonohá (Russula rhodopoda Zv.). Česká Mykologie 5 : , Holubinka olivová (Russula olivacea [Sch.] F r.). Česká Mykologie 6 : 46 49, Holubinka Velenovského (Russula Velenovskýi Miz. Zv.). Česká Mykologie 7 : Příspěvek k ekologii hub I. Čas. Čsl. Houbařů 30 : 69 70, II. tamtéž 30 : , Černolupen ježatý (Melanophyllum echinatum [Roth] Sing). Česká Mykologie 8 :8 2 87, Vliv měsíce na růst hub. Česká Mykologie 8 : , Holubinka Lundellova Russula Lundelii Sing. Česká Mykologie 11 : ,

17 Studie o výsypu výtrusů z plodnic hub chorošovitých De Polyporacearum sporificatione H enryk Orlos, W arszaw a Autor této práce studuje v Bialowiežském národním parku již řadu let ekologii hub chorošovitých, které se vyskytují v různých lesních typech, a hlavně jejich sporifikaci. V rámci zmíněných studií se zabývá především výsypem výtrusů chorošovitých hub. O výsledcích podává v tomto příspěvku krátkou zprávu. Auctor multos per annos in silva virginea Bialowiežensi (Poloniae orientalis) Polyporacearum ecologiam, quae in typis diversis silvarum occurunt, explorat et praesertim sporificationem earum studiis operám dat. De resultatis in tractatu hodierno breviter exposit. Materiál a metoda Během čtyřletého studia ( ) jsem zjistil v Bialowiežském pralese celkem 45 druhů chorošovitých hub, počítaje v to některé význačnější formy a odrůdy.*) Některé ze zjištěných druhů jsou zajímavé a vzácné, jako na př. L ep to p oru a b red ece len s is Pilát, dosud známý jen z jednoho naleziště v Zakarpatské U krajině (S S S R ). Nutno ovšem přiznat, že v Bialowiežském pralese roste více druhů, než jsem dosud zjistil, a že jejich počet při dalších sběrech se jistě rozm noží nejm éně na 50. Připomínám na tomto místě, že známý polský mykolog z druhé poloviny 19. stol. F r. Blonski, který prozkoumal největší m ateriál a popsal bialowiežské houby ve svých pracích z let 1888 a 1889, připom íná v nich 50 druhů chorošovitých hub, které byly nalezeny ve zmíněné oblasti a které jím byly určeny. Avšak B 1 o n s k i z oněch 50 druhů 11 označil chybně jako druhy samostatné. Ve skutečnosti jsou to jen synonyma nebo nanejvýš jen trochu význačnější formy druhů, které popisuje pod jinými jmény. O dečtem e-li tyto, zbývá jen 39 druhů, které Blonski v Bialowiežském pralese skutečně zjistil. Rozsev výtrusů u chorošovitých hub nebyl dosud soustavně studován a proto v této otázce je dosud mnoho nejasností. Obvykle se popisují pouze rozměry a tvar výtrusů, jejich barva a barva výtrusného prachu. N ebyl však dosud studován jejich rozsev po celou dobu vegetace plodnic a vliv činitelů atmosférických na jeho intensitu. Tato otázka byla hlavním předmětem mých bialowiežských mykologických studií z posledních let. U každé nalezené plodnice snažil jsem se především získat alespoň jeden výsyp výtrusů během vegetační doby. U druhů nejškodlivějších, které mají největší ekologický a hospodářský význam, lapal jsem výtrusy v obdobích čtrnáctidenních po celý rok. Rovněž v období 5 dnů před položením lapačů na plodnice zaznamenával jsem kolísání teploty a vlhkost vzduchu, aby bylo možno zjistit vliv těchto činitelů na množství vypadaných výtrusů. Tímto způsobem ze 45 nalezených druhů chorošovitých hub podařilo se mi u 36 druhů získat více nebo méně bohaté výsypy výtrusů, tedy celkem u 80 %. U devíti zbývajících druhů to nebylo možné, neboť nalezl jsem jejich plodnice v nevhodnou dobu, kdy byly již odumřelé. Kromě toho u 5 druhů s vytrvalými víceletými plodnicemi studoval jsem výsyp výtrusů po celý rok, a sice během let 1956 a Ve třetím roce těchto studií ( ) tato pozorování pokračují. *) Za pomoc při určování některých kritických druhů vzdávám upřímný dík dru. Albertu Pilátovi z Národního musea v Praze. 200

18 Podobná pozorování jsem konal také v horách v okolí K ryníce poblíž polsko- H slovenské hranice. H V tomto článku podávám zprávu o výsledcích svojí práce v Bialowiežském í pralese, a sice toliko z prvých dvou let, protože studia, která konám v letošním roce, nejsou dosud zakončena. H Po stránce technické jsem prováděl pokusy tak, že na dolní, výtrusorodou část plodnice čtyřm i špendlíky jsem připevnil na dobu kratší nebo delší dvou dnů J pásky černého papíru. N ejlépe se osvědčila černá strana krycího papíru ze $ svitkových filmů 6 cm širokých, z něhož jsem nařezal pásky cm dlouhé. 1 Byly kladeny po celou dobu pozorování na tutéž plodnici, při čemž jsem dbal, 1 aby vybraná plodnice byla zcela zralá, zdravá a dostatečně veliká, aby dobře 1 produkovala výtrusy. 1 Ovšem takové plodnice bylo1někdy dosti nesnadné nalézt, nebof nesměly být g také příliš vysoko na stromě, aby lapače bylo možné bez větších obtíží připevnit 3 a také nesm ěly být příliš daleko v pralese, aby časově bylo možné práci spo- J jenou s připevněním a odebráním lapačů provést. 1 Po sejmutí pásky bylo zaznam enáno množství vypadaných výtrusů podle * stupnice: S 0 = žádný výsyp, 1 = velice slabý, 2 = slabý, 3 = ' střední, 4 = bohatý, M 5 = velice bohatý výsyp. M Po této stráncei byly studovány1následující druhy hub:. j 1. F o m es fom en tariu s (L. ex1fr.) Kickx na kmeni mrtvé ležící břízy. jts H 2. F o m es an n osu s (F r. ) C o o k e na mrtvém ležícím velkém smrku. m H 3. F o m es m argin atus (Fr.) G i 11. na mrtvém zlomeném smrku. ffi H 4. P hellin u s ign iarius (L. ex F r.) Quél. na živém starém habru. j í H 5. G a n o d erm a ap p lan atu m (Pers. ex, F r.) Pat. na mrtvé ležící lípě. II Krom ě toho po poměrně krátkou dobu jsem studoval ještě tři jiné druhy, Ji a sice P hellin u s pin i (Thor e ex F r.) P ilát na živé borovici lesní a T ram etes J j qu ercin a (L. ex; F r. ) P i 1 á t na mrtvém ležícím dubu, * V následující tabulce jsou podány v přehledu výsledky dvouletých studií na Tabulka odhadů výsypů výtrusů -jtj F o m es F o m es P hellin u s ~ 7 om es..... G anoderm a, annosus m arqm atu s iq m an u s 1. rflfl H jom entam us,,,,, ap p lan atu m «1 Mčsíre ^ ' na m rtvém na m rtvém na živém,, TM na m rtvé,.,, na m rtvé ým H Mpnqpti i x' / i,v/ ležícím zlomeném starém,,,,.'m lezici brize,,,, ležící lípě H smrku sm rku habru ^ M \M I Leden g Ú nor / «Březen / jg Duben 0 5/4 0/2 0 0/4 4/2 0 4/4 0 0 já S K věten 5/5 0/5 3/4 0/4 5/5 5/5 0 5/5 0/3 0 Červen 0 5/0 4/3 4/2 1/3 0 4/3 5/4 5/5 3/5 i S Červenec 0 0 3/2 1/2 1/2 1/0 3/3 1/0 5/5 5/5 - li j Srpen 0 0 3/4 2/3 2/2 0/2 4/4 0/1 5/5 5/5 l j Září 0 0 4/2 3/2 2/1 1/0 4/4 1/2 5/4 5/4 9 Ř íjen 0 0 3/3 2/2 1/1 0 4/4 2/3 4/4 4/0 Listopad 0 0 2/0 2/1 1/ /2 0 0 J H Prosinec * 0 1/0 0 3/ $

19 plodnicích v předu na prvním místě uvedených pěti druhů. Jsou do ní zařazeny odhady výsypů výtrusů, získané v letech 1956 a 1957 na základě stupnice v předcházejících řádcích uvedené. Získané výsledky skýtají zajímavý obraz sporifikace chorošovitých hub. Bylo zjištěno především, že každý druh produkuje výtrusy zcela individuálně, takže jeden od druhého se i v tomto ohledu alespoň poněkud liší. Tak např. jeden druh vysypává svoje výtrusy velmi krátkou dobu, např. během jednoho nebo dvou měsíců v době jarní nebo časně letní (např. F o m es fo m en ta riu s), i když jeho plodnice jsou víceleté. V následujících měsících však póry se vyplní hyfami a produkce výtrusů ustává; na dlouhou dobu. Jiné druhy naopak produkují výtrusy po celou dlouhou dobu vegetace a poskytují veliké množství výtrusů, které vypadávají počínaje např. květnem a konče říjnem (např. G an od erm a applan atu m ), nikdy však sporifikace nesahá až do zimních měsíců. A opět jiné druhy produkují výtrusy dost skoupě a s přestávkami, ale zato skoro po celý rok, ba dokonce i v zimních měsících (např. P hellin u s igniarius nebo P hellin u s pin i). Tyto druhy jsou méně citlivé na nízké teploty, zato však hodně na kolísání vlhkosti vzduchu. V zimních měsících (prosinec, leden) vysypávají svoje výtrusy spíše druhy cizopasné, rostoucí na živých kmenech. Rovněž byly zjištěny velice zajím avé skutečnosti o vlivu teploty a vlhkosti vzduchu na bohatost výsypu výtrusů, když tyto atmosférické změny nastaly bezprostředně před položením lapacích pásek. Ukázalo se, že existují výrazné obapolné vztahy a korelace. Koncem zimy metabolické děje v každé houbě této skupiny dosáhly oné fáze, při níž po dosažení potřebného minima teploty a vlhkosti vzdušné může organismus houby počíti s tvorbou výtrusů. Teoreticky by pak mohla sporifikace trvat až do konce podzimu, kdy opět teplota poklesne pod toto minimum. Po celou dobu je však sporifikace ovlivňována stavem vlhkosti ovzduší, na nějž každý druh reaguje trochu odlišně. Všeobecně platí, že čím větší vlhkost, tím bohatší výsyp výtrusů, který v době sucha může zcela ustat i na dobu několika týdnů. Každý druh je jinak citlivý, některé jsou citlivé málo (např. G an od erm a applan atu m ), jiné naopak velmi značně (např. P hellin u s p in i). Ostatní vysypávají svoje výtrusy s přestávkami. Na připojených diagramech je patrný celoroční průběh sporifikace roku 1956 u druhů F o m es fom en tariu s, P hellin u s ign iarius a G an od erm a applan atu m. Na úsečce jsou naneseny měsíce a na souřadnici bohatost výsypu výtrusů. Křivka pak charakterisuje průběh sporifikace jmenovaného druhu. Vlivy působené kolísáním teploty a vlhkostí vzduchu nejsou zaneseny, aby diagram nebyl příliš zkomplikován. Zamřížkované plochy diagramu podávají celkový obraz mohutnosti sporifikace daného druhu. Rozlišujeme tu tři charakteristiky k jejím u ocenění: dobu sporifikace, vrchol produkce výtrusů a velikost produkce výtrusů, vyjádřenou jistým poměrným číslem, neboť skutečně spočítat všecky výtrusy není možno. T ři druhy chorošovitých hub na diagramech zastoupené co do mohutnosti produkce výtrusů následují po sobě takto: F o m es fom en tariu s, doba sporifikace od počátku do konce května, vrchol její v tutéž dobu, poměrná velikost je jí 7,5; P hellinus igniarius, doba sporifikace od počátku června s přestávkam i až do počátku prosince, vrchol je jí v červnu, srpnu, září a říjnu (v červenci bylo sucho), poměrná velikost 30,7; G an od erm a applan atu m, doba sporifikace Od poloviny května do konce října, vrchol její od června do poloviny září, poměrná velikost 39 0.

20 Diskuse Při oceňování sporifikace nutno zdůraznit, že poměrná velikost produkce výtrusů je na našich diagramech znázorněna zakreslenou plochou. Jestliže ji změříme, např. planimetrem nebo pomocí milimetrové síťky, vyčíslíme plochu v mm2 nebo v cm2. Toto číslo podává obraz produkce výtrusů určitého druhu v určitém roce. Vidíme např., že sporifikace F om es fom en tariu s v roce 1956 byla čtyřikrát menší, než sporifikace P hellin u s ign iarius a více než pětkrát O o ^ s!^jjj ^ I ~ 1 'es^a' Mense3 F ig. 1. D iagram výsypu výtrusů troudnatcc F ig. 2. D iagram výsypu výtrusů ohiiovce troudového F om es fom entarius (L. ex F r.) olmového P hellin u s ign iariu s (L. ex Fr.) K ickx roku Diagram ma sporifica- Quél. roku Diagramma sporificationis tionis F om itis fom en tarii (L. ex Fr.) K ickx P h ellin i ig n iarii (L. ex Fr.) Quél. anno anno H. Orloá del. H. Orlós del. 2 menší, než sporifikace G an od erm a applan atu m. Posledně jmenovaný druh S podržel rekord i v roce následujícím. ^ Planim etrické znázornění sporifikace je dobrou názornou pomůckou i když tato metoda není přesná. }- Studium prováděné tímto způsobem obrátilo naši pozornost na ohromnou sporifikační mohutnost houby G a n o d ert. m a applan atum. Pokusili jsme se spočítat množství výtrusů, které tato houba g- --v; i a mm i i, _i z i a n m produkuje a. í M během ia Menses' celého roku. Výpočet byl proveden na základě m ěření přístro- Fig. 3. Diagram výsypu výtrusů leskioporky j e m Thoma-Zeissovým, s nímž pra- - anodž rma avvlanatum (Pers.) P a t. j mgr. J. K i n i e 1 S k á tímto způroku 195b. Diagram m a sporificationis Ga- w v r noderm atis ap p lan ati (Pers.) P a t. anno sobem: Z pásku přiloženého na plod- H. Orlóš del. nici houby G an od erm a applan atum, který byl upevněn po dobu 24 hod. v periodě produkce výtrusů, byl velice pozorně vyříznut 1 cm2. Všecky výtrusy, které se nalézaly na této plošce, byly vpraveny do skleněné kádinky s 50 cm3 destilované vody a důkladně rozmíchány. Kapka tekutiny s výtrusy byla dána do přístroje Thom a-zeissova a získán tak přesně objem 0,1 mm3. V tomto množství tekutiny mikroskopicky bylo zjištěno z pěti pozorování, že je v něm obsaženo asi 70 výtrusů. Z toho lze snadno vypočítat, že v 1 cm3 se nalézalo výtrusů a v 50 cm3 tedy 35, Na plošku 1 cm2 podloženého papíru vypadalo

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří Přehled rostlin a živočichů východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří 1. svazek Přehled rostlin a živočichů Sandstein Verlag Dresden 3 Obsah

Více

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka

To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Martin Franc To už dnes není žádný věk. K sedmdesátinám Jana Janka Historiky přírodních věd bývají často vědci za odborným zenitem. Koneckonců i Bohumil Němec k závěru své dlouhé kariéry se ne vždy s největším

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové,

OBSAH: ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRA- Vážení kolegové, Vážení kolegové, první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme a hlavně bychom

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA

ATENTÁT NA HEYDRICHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETISLAV LYCKA ostravské pobočky Genealogické a heraldické společnosti v Praze Jan PCH.ÁLEK ATENTÁT NA HEYDRCHA A OSTRAVSK1. LÉKA~ MUDr. B~ETSLAV LYCKA Již 37 let uplyne letos od nejtemnějších dnů německé okupace ~ tzv.

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma

Z OBSAHU. NÁVŠTĚVA U LÉČITELE Ivan Klíma Cílem Českého klubu skeptiků Sisyfos je šíření vědeckých poznatků a nezkreslených informací. Zkoumáme sporné jevy a vystupujeme proti pseudovědeckým názorům. Pomáháme chránit spotřebitele před nabídkou

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Internetová adresa: www.knihykestazeni.zde.cz Překlad: MUDr. Božena Žižková Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Předmluva Marylin a Harveye Diamondových U všech vymožeností pokroku existuje vždy

Více

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál

BOHUSLAV SLÁNSKÝ. Malířský a restaurátorský materiál BOHUSLAV SLÁNSKÝ TECHNIKA V MALÍŘSKÉ TVORBĚ Malířský a restaurátorský materiál OBSAH Předmluva... 5 Úvod... 8 Materiály a podklady závěsných obrazů... 11 Pigmenty... 14 Pigmenty podle indexu lomu světla...

Více

Včelařství 02/2013. Alternativní přístup ke včelaření. Věnujme pozornost vyšetření zimní měli. Jak na to. Příloha:

Včelařství 02/2013. Alternativní přístup ke včelaření. Věnujme pozornost vyšetření zimní měli. Jak na to. Příloha: Včelařství 02/2013 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Alternativní přístup ke včelaření Včelaření v souladu s přírodou jde také Věnujme pozornost vyšetření zimní měli A vyhneme

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Z (ne)známé korespondence

Z (ne)známé korespondence dokumenty Z (ne)známé korespondence Dopisy Františka Moravce a Dr. Edvarda Beneše z let 1939 1945 Zdeněk Vališ Činnosti generála Františka Morav ce 1, respektive vojenskému výzvědnému zpravodajství za

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Náš pracující lid nedal setlíti tělu Klementa Gottwalda příspěvek k dějinám pražského mauzolea 1

Náš pracující lid nedal setlíti tělu Klementa Gottwalda příspěvek k dějinám pražského mauzolea 1 STUDIE Luděk Vacín Náš pracující lid nedal setlíti tělu Klementa Gottwalda příspěvek k dějinám pražského mauzolea 1 Mauzoleum Klementa Gottwalda v Národním památníku na vrchu Vítkově, kde mohla československá

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více