ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII j n a k l a d a t e l s t v í Č e s k o s l o v e n s k é a k a d e m ie v éd

2 ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šířeni znalosti hub po stránce vědecké i praktické RočníkXII Číslo 4 Ř. í j e n Vydává Čs. vědecká společnost pro mykologii v N akladatelství Československé akademie věd Vedoucí redaktor: D r. Albert Pilát doktor biologických věd, s redakčním kruhem: Ctibor Blattný doktor zemědělských věd, člen korespondent Č SA V, prof. Karel Cejp doktor věd biologických, dr. P etr Frágner, M U D r. Josef Herink, dr. František Kotlaba kandidát biologických věd, inž. Karel Kříž, Zdeněk Pouzar, dr. Mirko Svrček a dr. František Šm arda. Výkonný redaktor: Ivan Charvát. Příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora Praha I I, Krakovská 1, telefon Česká mykologie vychází čtyřikrát ročně. Předplatné na rok K čs, jednotlivé číslo 5,50 K čs. OBSAH - CONTENTUS Dr. A. Pilát: K osmdesátinám Václava Melzera Ad octogesimum diem natalem Venceslai M e l z e r i i Doc. mgr. inž. H. Orloš, W arszawa: Studie o výsypu výtrusů z plodnic hub chorošovitých De Polyporacearum s p o r ific a tio n e Inž. Z. Schaefer: Méně známé, vzácné a nové ryzce Č SR V. Lactarii Čechoslováci rariores vel noví V Dr. Fr. Šmarda : Holubínka sluneční R u ssu la solaris Ferd. et W inge Dr. A. Pilát: Nový druh rodu C eratellopsis Konr. et Maubl. v Čechách: C eratellopsis ku bičkae sp. n. Species nova generis C eratellopsis Konr. et Maubl. in Bohemia: C eratellopsis ku bičkae sp. n Dr. E. Wichanský: Hlenka dvoukožka nasetá v Praze Myxomyces D iderm a spum a- rioides Fr. in P r a g u e Dr. M. Svrček: Nové druhy diskomycetů z Belanských Tater Species novae Discomycetum e montibus Belanské Tatry (Slovakia s e p te n tr io n a lis ) Dr. M. Felklová: Příspěvek k pěstování C laviceps purpurea Tul. na umělých půdách Ein Beitrag zur Kultivation von C laviceps purpurea Tul. auf den künstlichen Nährböden 232 Dr. J. Kubická: Houby okolí Třeboně I. Fungi Trebonenses Dr. E. Wichanský: Kritické poznámky k druhům G eoglossum thym iphilum Vel. a G eoglossum hirsutum Pers. sensu Vel. Revisio critica specierum Geoglossum thym iphilum Vel. et G eoglossum hirsutum Pers. sensu Vel MUDr. J. Herink: Výskyt otrav houbami v Československu a jeho statistické sledování Das Vorkommen von Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei und dessen statistische V e r f o lg u n g Dr. A. Pilát: Psilocybin opojná látka, která byla isolována z lysohlávky mexické P silocybe m exicana Heim L i t e r a t u r a : , 255, 256 Příloha: 1 barevná tabule - Holubinka sluneční (R ussula solaris Ferd. et W inge). 1 oboustranná černá tabule Diderm a spum arioides Fr. Arcyria cinerea (Bull.) Pers. A rcyria nutans Grev. Vydává Čs. vědecká společnost pro m ykologii v N aklad atelství Cs. akademie věd, P raha I I, V odičkova 40, telefon Tiskne K n ih tisk n. p., závod 4, P raha X I I I, Sám ova 12. R ed akce: P raha I I, V áclavské nám ěstí čp. 1700, Národní museum, telefon A dm inistrace: Poštovní novinový úřad, P rah a 3, Jindřišská 14. O bjednávky přijím á tak é každý poštovní úřad nebo doručovatel. Vychází čty řik rát ročně. Cena čísla 5,50 K čs. R oční předplatné 22 K čs. T oto číslo vyšlo v říjn u A

3 T ab. 32 \ v \ -»hi i - / f, j 7 s e. v% % Ě Ě Ř j* \ * A ^ # *- * * f I * j * *» i ' * * 1 f t ' i f ^ ) A f P P l ^ á j I W ^ v llolubinka sluneční - Russula solaris Ferd. et Winge A. Procházka pinx.

4 D r. E. W ichanský: H lenka dvoukožka nasetá v Praze t * _JPf... VIi "! "'\i I W géěfc*^^ b u tó',.$, * *1 h # '/^ypptot #, V T^^Hr H^^iflMr - * j^hl - J* ' WBHjĚm ^fck, _ Jtvoukožka nasetá D id erm a sp u m arioid es F r. K olonie dozrávajících plodnic na listu na zemi ležícím v listnatém lese na úpatí Velké hory u K arlštejn a, 29. V Foto A. P ilát. Carposom ata subm atura, succosa, ad folium emortuum ad terram iacentem in silva frondosa in pede collis,,velká hora prope K arlštejn, Bohem iae, 29. V. 1958, leg. et photo A. Pilát. a,..# 1ĚSBBĚĚĚě^ L,.w'..^^MBKsM lk^ífcgg láfflbflkť y-,.i K X n H ih H K lfc u JmLtt ^ livoukožka nasetá D iderm a spu m arioides F r. Kolonie zralých plodnic na listu na zemi ležícím v listnatém lese na úpatí Velké hory u K arlštejna, 29. V. 1958, foto A. P ilát. Carposomata ; m atura, sicca, ad folium emortuum ad terram iacentem in silva frondosa in pede collis,,velká hora prope K arlštejn, Bohem iae, 29. V. 1958, leg. et photo A. P ilát.

5 Dr. E. W ichanský: D va druhy vlněnek v K inského sadech B í O I. B r p w * j l ' " - J S H JiE SmĚt R PSa^,* JL wbpc ^^^^Wn^^^fKŘĚBĚnĚnlnWWmf^nSml^m n i m ^ ^ Ě.y * -. A rcy ria cin erea ( B u ll.) Pers. Praha-K inského sady, V II. 1958, leg. D r. E. W ichanský. F o to P ilát. 8BB p983^^^^f m. WjKBSgfB^^ JjKIlL'; i. tá*&±x. B f V K i ř IP W I^ H H h H I ^ ; ^ B h k ^ h HHHh h k ' ;i? viifciil- ^ ar - BBf ' inn^. éě0*- *..JĚ^^^RI& ^fbm Bl ' W1* JV ^ 1 ^.. j i! «%; 1% ^ Jfc ihéji, JjBygĚt _ a F ^ «^* ji J ; sé% ^äjp^ä, Mg.Jíi t- '^P^pF^-^4,.. A rcy ria n u tan s G r e v. P raha-k inského sady, V II. 1958, leg. D r. E. W ichanský. F o to P ilát.

6 ., v : ; /. 1 j. -,.. IV. interní klinika lékařské fakulty Karlovy university v Praae (přednosta prof. Dr. Boh. Prusí\) Československý mykologický klub v Pra»e H ( Vyplňují osoby, \teré byly otravou postiženy, jejich příbuzní, ošetřující lé- D o t a z n í k o o t r a v ě h o u b a m i Ě m k iaři nebo jiné osoby, \teré vyšetřují I odolnosti otravy.) ; 1. v v V '? v, V Osobní data otrávené osoby: 1. Jméno a příjmení:....' Zaměstnání:...,.j Přesná adresa trvalého bydliště: Adresa v místě, kde se otrava přihodila: Datum otravy: ^ Zevní okolnosti otravy: * ' v- ''' I '*' -,. - \ \V 1 ' /; I í V ' 1 I s "- \ '!., 6. Jakým způsobem byly získány houby, které způsobily otravu?..., Jednalo se o houby čerstvě sbírané, nebo o houby konservované (ja\?) Za který jedlý druh byly považovány houby, jež způsobily otravu (jednalo se snad o více druhů h u b )?... * * *.... "** 9. Kde a kdy byly sbírány čerstyé houby, které způsobily otravu? Jaký byl stav hub v době jejich použití k přípravě pokrmu? Jakého množství hub bylo použito k přípravě pokrmu? Jestliže se jednalo o více druhů hub, v jakém poměru byly zastoupeny jednotlivé druhy? Jaký pokrm byl z hub upraven?....,. 14. Byl upravený pokrm s houbami nebo z hub požit ihned po úpravě nebo až později (kdy)? Jaké množství houbového pokrmu otrávená osoba požila? Vnitřní okolnosti otravy: 16. Stáří otrávené osoby? Prodělala osoba, postižená otravou, dříve nějaké vážnější onemocnění? Byla v době otravy zdráva nebo nějak nemocna? Projevily se u otrávené osoby již někdy dříve po požití hub nějaké obtíže a jaké?... X, ;.. \ ; Y - V. V r * ^... « > \ < : ' - > ' I \. ' ', 19. Byl pokrm s houbami nebo z hub požit s nedůvěrou nebo s nechutí? Jaké pokrmy požila otrávená osoba během 24 hod. před objevením se prvních příznaků otravy? Jaké jiné pokrmy (příkrmy) a nápoje požila otrávená osoba současně s houbovým pokrmem? Byly po současném požití téhož houbového pokrmu otráveny také jiné osoby?

7 " ^ ' '... ^ ; ; ; V C } < -. '. ' '*. V ;» v. < Příznaky otravy: 23. V kolik hodin byl požit houbový pokrm, který způsobil otravu? i i Za jak dlouho po požití houbového pokrmu sě objevily první příznaky otravy? Jaké byly tyto první příznaky otravy? Jaké další obtíže pociťovala otrávená osoba, kdy se objevily a které'z nich převládaly? Pachuť v ústech - pocit sucha v ústech - žízeň - zvýšené slinění - pálení žáhy >říhání >nevolnost od žaludku - bolesti žalud- \u * nucení \e zvracení - zvracení ( \oli\rát?, ja\ ý byl vzhled zvratků?) - bolesti v břiše (\de?, ja\ého rázu?)? průjmy (kolikrát?, ja\ ý byl vzhled a barva stolice na počátku průjmů a později?, v \oli\áté stolici se objevily požité houby, cáry střevní sliznice nebo \rev1). Bušení srdce - zrychlení nebo zpomalení činnosti srdeční. Bolesti hlavy fk.de?) - hučení v uších ' vzrušení - halucinace - závratě - křeče ve svalech (kterých?) - ospalost. Dušnost - sípavý dech. Slzotok M lhavé vidění ' vidění zvětšených předmětů. C elková nevolnost, zemdlenost a ocháblost - pocit zimy nebo horkä (horečka?). Pocení. (Z uvedených příznaků podškrtněte hodící se a doplňte ostatní.) : _, h J, ; ; v 4 I 26. Jaké příznaky pozorovaly u otrávené osoby jiné osoby v jejím okolí? Z vracení (kolikrát?, jaký byl vzhled zvratků?, byly v nich také požité houby, příměs krve nebo žluči?) - průjmy. Zrychlení n eb o,zpomalení tepu - změna barvy pokožky (zrudnutí,. zfialovění, zblednutí, zmodrání, žloutenka). Zrychlení nebo zpom a lení dechu - sípavý dech. Vzrušení - zuření halucinace - desorientace * závratě - mdloby - bezvědomí * svalové křeče» apatie. Pocení. 27. V jaké době od počátku otravy nastalo uzdravení (vymizení obtíží) nebo smrt? Zůstaly u otrávené osoby po otravě nějaké následky ( jaké a jak dlouho?)... Léčení otravy: 29. Byla btrava léčena domácími prostředky (ja k )? « Byl povolán lékař (za jak dlouho po objevení se příznaků otravy)?... p j ' ', : " ' ' ' ' '' v 1 ' J 31. Jméno a adresa ošetřujícího lékaře? Prohlásil ošetřující lékař onemocnění za otravu houbami nebo za onemocnění jiné povahy? " /» r ' ', 33. Způsob lékařského ošetření?...!...v Byla otrávená osoba ošetřována po dobu onemocnění doma anebo byla dopravena do ošetřování ústavního (kam?) Způsob ústavního ošetřování otrávené osoby?... i.. ' \ '. ; 1. i f,! " Průkaz otravy: 36. Byla v případě úmrtí otrávené osoby provedena pitva (policejně'zdravotní, soudní nebo jiného druhu)?... V., '. 37. Kdo a kde provedl tuto pitvu?...i Jaké chorobné změny byly při pitvě zjištěny?......, í ' - r\, V,)... i. < i J 39. Byla pitvou jako příčina smrti zjištěna otrava houbami anebo bylo zjištěno, že otrava houbami jen zhoršila jiné stávající onemocnění a způsobila tak smrt? Byl odebrán materiál k vyšetření původce otravy, jaký a kam byl odeslán? Bylo zavedeno policejní Vyšetřování případu této otravy?......! Datum :......'... Jméno a adresa osoby, která vyplnila dotazník:... t. I, ' i - ' " j ' ' ' ' " : : "" -., C sz P, n. p., M ü lle r a s p o l., Turnov ' *

8 r : í i ' '? ' ; *., ' " ; ; -i i " : ý j ; ' + ". \j. IV. interní klinika lékařské fakulty Karlovy university v Praxe ( přednosta prof. Dr. Boh. Prusík) Československý mykologický klub v Praze j 1 '. i ; '.. ' 1 1, ' "A ' \ B (Vyplňují zejména ošetřující lékaři anebo jiné osoby které vyšetřují o\ov nosti otravy houbami.) 1. Jméno a příjmení otrávené osoby:...v..,.' Zaměstnání:......i Stáří (datum narození):. *.....v 4. Přesná adresa trvalého bydliště:..., Adresa v místě, kde se otrava přihodila:...i... r..., ' V\ f / 6. a) Jméno, příjmení a adresa ošetřujícího lékaře: b) Název ústavu (nemocnice) a jeho sídlo:... ř Datum a hodina převzetí osoby otrávené houbami do ošetřování:... v Co bylo lékaři sděleno o příčině onemocnění (který druh hub a v jaké úpravě byl požit)? Jaké množství hub bylo požito? Den a hodina požití hub, které způsobily otravu? ,... i Den a hodina, kdy se objevily prvé příznaky otravy houbami?..., V.S, y Jaké byly tyto a další příznaky otravy?...,... T / ; Jaké obtíže udávala otrávená osoba v době, kdy ji lékař převzal do ošetřování? < Které objektivní známky otravy pozoroval a zjistil ošetřující lékař? (zaškrtněte hodící se příznaky); Celkový stav...- Stav vědomí: vědomí zachováno, ospalost, spánek, bezvědomí, koma - desorientace, podráždění, delirium, bludy, přeludy -.Teplota...*C - Zbarvení pokožky: bledé, zarudlé (kde?... ), zsinalé, žloutenka - Zbarvení rtů... - Zbarvení skier...-z vracení (frekvence.... vzhled zvratků: příměs požitých hub, příměs krve žluči) - Průjmy (frekvence..., vzhled stolic: barva......, konsistence..., příměs hub..., příměs krye, hlenů) - Palpační bolestivost,\ břicha (kde?..,... L...) - Zvětšení a bolestivost jater... u... - Počet dechů... za min., poruchy dýchacího rytmu..., chroptivý dech - J\[ález na srd c i..., ', poruchy rytmu srdeční činnosti... v, počet perif. tepů... za min. - Krevní tlak / mm Hg - Svalové křeče (kde a jakého d ru hu )?....'...) - Výbavnost reflexů... *...- Zornice (velikost: ve střed, postavení, miosa, mydriasa; - 1 ' 7 i A--' reakce... *... ) - Poruchy vidění (m lhavé vidění, makropsie, chromopsie) - Stav se\rece potu..., slin......, slz... > jiné příznaky: ' '. i 0 ' 7 ' ' ' > i i. ' ' ;! '

9 . * ' : r ' ' ' ' ' ' ) i r ' 1 \ : ', ' ' ' \ : 15. Jaké byly výsledky laboratorního vyšetřování? Moč: bílkovina..., \rev... žlučová barviva...i urobilinogen... jiné:... sediment Sedimentace erytrocytů...krevní obraz: Funkční z\ ou š\ y jatern í......i...:...i... v... B ilirubinem ie... Glu\emie... Azotem ie Azoturie J in é.... ; Výsledek róntgenologického vyšetření zažívacího ústrojí...? Elektrokardíografícké vyšetření f ' V. * ;' '. ', / 1 $ ', ' : 18. Byla diagnosa»otrava houbami«opřena také o vyšetření zbytků hub ve zvratcích nebo stolici, zbytků pokrmu nebo neupravených hub?... X s' - * 19. Jaký byl další klinický průběh otravy až do skončení lékařského ošetřování?... ; v Byla v případě úmrtí provedena pitva? ; Kdo a kde prováděl tuto pitvu?....i Jaký byl při pitvě nález na důležitých orgánech (zejména: sliznice zažívacího ústrojí, játra, žlučník, ledviny, mozek a jeho obaly, plíce, srdce, známky krvácí'vosti)? \5... y -"-.-" -- " " " " - " " r ' ^ - v ' " ' ' t - ; " v * 23. Byla pitvou zjištěna otrava houbami jako příčina smrti anebo otrava houbami jen zhoršila jiné stávající onemocnění a přivodila tak smrt? i Došlo u ošetřované osoby k nějakým pozdním komplikacím nebo následkům otravy houbami? Byl tento případ otravy houbami podkladem pro vědecké sdělení?... *... D atum :... Jméno a adresa lékaře, který vyplňoval dotazník: / I ; '

10 ČESKÁ MYKOLOGIE I Č A S O P IS Č E S K O S L O V E N S K É V Ě D E C K É SPOLEČNOSTI P R O M Y K O L O G I I I R O Č N ÍK X II 1958 S E Š I T 4 I K osmdesátinám Václava Melzera Ad octogesimum diem natalem Venceslai Melzerii A lbert Pilát 2 6. srpna 1958 se dožil osm- H desátých narozenin zasloužilý :.y & te. český mykolog Václav M e I- I z e r, jeden z nejlepších znalců I I r l holubinek, který v tomto oboru I S V * tfc«/ požívá světové pověsti. I Narodil se 26. srpna 1878 ve I B lb B ifc iě ;*' * W Vlkýši v okresu stříbrském, kde I W S B Ě Ě ř* I jeho otec byl učitelem na němec- I -*«*. L j W * I t é tovární škole v Heřmanově I! ' * - I huti. Záhy se však přestěhoval I do Lštění u Domažlic, kde jeho I P K m B, SBTv í'1. synek Václav navštěvoval I '** ' %*<$iěěšfe Z... W f ' obecnou školu. Nižší gymnasium I v l - i - T? R' i MSB- * absolvoval v Domažlicích, od- s H B kud přešel na učitelský ústav do I Plzně. Učitelskou dráhu nastou- pil v r. 1901, kdy se stal pod- učitelem v Ouboči u Kdýné a Bj,,«.*, \ -nv^jr- i ' V později v Z ahořanech u Doma- I žlic. Počínaje rokem 1911 půso- I '«v i bil na měšťanských školách I v Domažlicích a ruku 1934 byl jm enován ředitelem měšťanské I -^kuly ve Kdýni, kde působil tři E j j H H H H H S H J H H H M l léta. V listopadu 1938 odešel I na odpočinek a odstěhoval se do I Domažlic, kde žije dodnes. j I Václav Melzer Zájem o přírodu mu byl vro- I zen. Usměrnil jej znamenitý pří-. I rodovědec Cyril Purkyně, který byl jeho učitelem na učitelském ústavu I v Plzni. Jeho zájem podporoval také nadšený plzeňský botanik, odborný učitel. I František Maloch, autor,.květeny Plzeňska. Ten jej podnítil ke studiu I botaniky, z níž později se sám přeorientoval na mykologii L.

11 Již na svém prvním působišti v Oubočí, malé, zapadlé podhorské vísce, vzdálené komunikací, počal pilně botanisovat. Když naplnil svůj herbář květenou jevnosnubnou, počal si všímati také hub1a lišejníků. Záhy jej však zvábila barevná krása hub a počal se jim i zabývat podrobněji. Venkovský učitel v zapadlé vesničce nemá sice nouzi o mykologický materiál, ale pokud literatury se týče, je na tom hůře. Ve všem si musí poradit sám. Nikdo zkušenější mu nemůže pomoci překonat obtížné počátky. O patřit si vědeckou literaturu mykologickou je velmi nesnadné, je jednak drahá, jednak těžko dostupná, protože většina starších děl je rozebrána a jen občas se některá kniha objeví v antikvariátech. Většina vědeckých knih je psána v cizích jazycích, takže mladý adept této vědy musí ovládat několik cizích řečí, chce-li to někam přivést. Mladý M e 1 z e r měl nejen houževnatost a zájem, ale i jazykové znalosti. Znal německy, francouzský, na gymnasiu se naučil trochu latině a později i angličtině, takže světová literatura mykologická mu byla otevřena. M elzer měl však ještě další velmi užitečné nadání pro tento obor. Dovedl dobře kreslit a malovat, čehož bohatě využíval při svých mykologických studiích. Barvam i zachytil věrný obraz studované houby, jehož použil pak ke srovnávání p ři dalším studiu, ale mohl jej také upotřebit jako knižní ilustraci. Zprvu se zabýval sice všemi vyššími houbami, ale záhy usměrnil svůj zájem na holubinky (R u ssu la), které tehdy byly velmi špatně znám é a pro veliké druhové bohatství a neobyčejnou proměnlivost byly považovány za crux mycológorum. Četné druhy holubinek jsou však výtečnými jedlými houbami, takže o tento rod se zajím ají nejširší kruhy houbařů. Na výzkumu československých druhů tohoto rodu pracoval společně s Jaroslavem Zvárou, magistrátním ředitelem v Praze, který byl také nadšeným specialistou ve studiu tohoto rodu. Společně s ním vydal práci České holubinky (Russulae Bohem iae), která vyšla r v Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech. Toto dílo, ač bylo tištěno česky a opatřené jen francouzským souhrnem v podobě dichotomického klíče, mělo velký úspěch i v zahraničí. Autoři v něm zhodnotili většinu starších taxonů, ohraničili a ujasnili příbuzenské vztahy jednotlivých druhů a upozornili na význam některých reagencií, které velmi pomáhají při určování. To však nebyla M elzerova první práce. Publicistickou činnost započal již r sérií článků otiskovaných v nedělní příloze Národního obzoru. V příštích letech napsal řadu populárních článků i vážnějších pojednání do různých našich přírodovědeckých časopisů, hlavně do Mykologie, Časopisu čsl. houbařů, Živy a j. Záhy také počal zasílat svoje vědecká pojednání do zahraničních časopisů odborných, a sice do časopisu Francouzské mykologické společnosti (Bulletin de la Société Mycologique de F ra n ce) v P aříži a do L A m a teur des Champignons tamže. V posledně jmenovaném časopisu uveřejnil poprvé r svoje zkušenosti o barevných ^reakcích houbových plodnic na některé běžnější chemické látky. Tento referát měl živou odezvu u francouzských mykologů a znamenal pro M elzera živou korespondenci. O rok později ( ) rozvedl metodu barevných reakcí podrobněji v Č asopisu čsl. houbařů. Tyto články založily M elzerovu popularitu. Nejvýznačnější M elzerův objev vůbec je sestavení speciálního činidla, které barví v jódu m odrající blány buněčné hub (hyf, výtrusů) mnohem intensivněji než všechny dosud známé reagencie. Podstata účinnosti nové reagencie záleží v přidání chloralhydrátu k jodjodkali, což má za následek neobyčejné zvýraznění amyloidní reakce, tj. zmodrání blan buněčných těch hub, které je m ají amyloidní. To umož 194

12 ňuje studovat i takové případy slabé amyloidity, které nelze jinými činidly zjistit. V moderní systematice, hlavně v systému Singerově, Kúhnerově aj., doznala tato reagencie, nazvaná na Melzerovu počest Melzerova reagens, velikého použití. Slouží k determ inaci mnoha skupin hub, celých rodů i druhů. Tato M elzerova reagencie, která je dnes všude používána při studiu hub, založila proslulost M elzerovu v celém světě. Dosud byl znám jakoi autor Praktického houbaře, kterého vydalo r Zemědělské knihkupectví A. Neuberta v Praze. Druhé vydání vyšlo roku 1940 pod titulem Jed lá nebo jedovatá?. N ejvětší vědecký význam však m ají M elzerovy studie o holubinkách. Po m onografické práci České holubinky, kterou vydal společně s J. Zvárou, o níž jsme se již zmínili, uveřejnil celou řadu vědeckých pojednání dílčích o tomto rodu, hlavně v časopisu Bulletin de la, Société Mycologique de France V Paříži v letech , některé společně s Jar. Zvárou, většinou však sám. Týkají se ornamentiky holubinek ( ) a také ryzců (1 9 51), a pak hlavně vymezení některých kritických druhů a jejich příbuzenského okruhu (R u ssu la su b foeten s Smith, R. v en osa Vel., R. x era m p elin a Sch., R. sa rd on ia Fr., R. adu sta Pers. a R. albon ig ra K rb h.). V tomto francouzském časopisu popsal také nový druh holubinky, kterou nazval R u ssu la h e lo d e s M elzer, jež byla nalezena na Soběslavských blatech R. Veselým. Většina M elzerových pojednání byla ilustrována krásnými barevnými tabulemi z jeho sbírky obrazů holubinek, na níž pracoval několik desetiletí, a z níž jen některé obrazy byly vydány tiskem. O statní čekají dosud na reprodukci. Roku 1944 vyšla jeho publikace H olubinky (Návod k určení nejdůležitějších evropských holubinek), kterou vydali Kvasnička a Hampl v Praze. Příštího roku spatřil světlo světa dlouho očekávaný barevný Atlas holubinek (1945), který vydali K ropáč a Kuchařský. Svými soustavnými výzkumy holubinek stal se V. M elzer velmi známým za hranicemi, neboť i tam byl o tentoi rod veliký zájem. D obré jeho práce byly vysoce ceněny. Roku 1946 za jeho zásluhy o mykologii jej jm enovala čestným členem Société Mycologique de F ran ce v Paříži. Je to nejstarší a největší vědecká mykologická společnost vůbec, která má dnes přes 1000 členů z celého světa. V současné době (1957) má pouze 7 členů čestných.*) Udělení čestného členství Václavui Melzerovi lze proto považovat za vysokou poctu, které se dostalo jen několika, vědcům. Československý mykologický klub zvolil M elzera čestným členem na valné hromadě konané dne 22. května 1950 a 18. listopadu 1953 byl jmenován čestným členem Společnosti pro vědu, umění a práci v Plzni a byl mu zároveň udělen čestný diplom. V áclav M elzer je! nejen vědcem, ale také zasloužilým popularisátorem a učitelem mykologie. Během svého plodného1 života uveřejnil veliký počet článků a drobných zpráv, v nichž seznamoval nejširší veřejnost s našimi jedlými a jedovatými houbami, s pokroky v této vědě a s novými význačnými pracemi *) Z nich jsou 2 z Francie (G. Bertrand, francouzský akademik a profesor na Pasteurově ústavu v Paříži, a M. R a d a i s, čestný děkan Fakulty farmacie v Paříži), 1 ze Švýcarska (J. F a v r e, přednosta oddělení Přírodovědeckého musea v Ženevě), 1 z Brasilie (O. da F o n s e c a, ředitel ústavu Oswaldo Cruz v Rio de Janeiro), 1 z Anglie (J. R a m s b o 11 o m, přednosta botanického oddělení Britského musea v Londýně) a 2 z Československa (V. Melzer a A. Pilát). 195

13 mykologickými, které byly uveřejněny u nás i v zahraničí. Krom ě práce popularisační, kterou prováděl tiskem, šířil znalost hub také slovem na četných přednáškách, které na různých místech V Československu proslovil. U spořádal také stálé výstavy hub po celou houbařskou sezónu v letech , v posledních letech pak krátkodobé výstavy za účasti O kresního musea v D om ažlicích v jeho přednáškové síni. V letech 1956 a 1957 vedl veřejné společné exkurse do lesů v okolí Domažlic, na nichž podával výklad o nalezených houbách. Kromě toho uspořádal řadu dvoudenních houbařských kursů pro učitelstvo, a sice: V září 1917 dvoudenní houbařský kurs v Domažlicích pro učitelstvo domažlického okresu. V září 1918 dvoudenní kurs v Domažlicích pro učitelstvo domažlického okresu. V září 1918 dvoudenní kurs ve Kdyni pro učitelstvo kdyňského okresu. V srpnu 1920 dvoudenní kurs v Čechticích (Sázava) pro učitelstvo. V září 1948 dvoudenní kurs v Domažlicích pro učitelstvo domažlického okresu. Během své dlouholeté činnosti namaloval a nakreslil Václav M elzer veliký počet obrazů hub a kreseb, n a nichž zachytil dílem celé plodnice, ale hlavně mikroskopické podrobnosti zkoumaných druhů. Ř ada jeho obrazů a kreseb byla publikována v jeho pracích tištěných u nás nebo v zahraničí. Převážná většina jich však dosud uveřejněna nebyla, jak je patrno z následujícího soupisu: olejomaleb nejdůležitějších druhů Domažlického okresu. Jsou majetkem Okresního musea v Domažlicích tabulí holubinek, jež jsou připraveny k tisku. Z těchto bylo 5 tabulí reprodukováno v Bulletin de la Société Mycologique de France v Paříži a 6 tabulí v České mykologii V Praze menších tabulí holubinek, jež byly reprodukovány v1knize Atlas holubinek 1945, listů (akvarelů) holubinek listů (akvarelů) různých druhů hub, sbíraných na Domažlicku pérokreseb reprodukovaných v knize Jedlá či jedovatá? pérokreseb reprodukovaných v různých časopisech (Živa, Vesmír, Česká Mykologie časopis čs. houbařů) listů náčrtů tužkou, které zobrazují mikroskopické podrobnosti holubinek. V tomto krátkém náčrtu vědeckého profilu Václava M elzera mnoho podrobností chybí. Nutno také uvážit, že všecku tuto práci vykonal ve svém volném čase při vyčerpávajícím učitelském zaměstnání a že to, co vykonal, konal jen z lásky k vědě, neboť finanční užitek neměl z toho skoro žádný. Svoji nezištnou prací se zasloužil o českou vědu a je jí dobré jméno proslavil i v cizině. D okázal také, že v našem učitelstvu dříme mnoho talentů, které bohužel nebývají vždy dostatečně využity. Václav Melzer je jedním z mála našich učitelů, kteří měli odvahu uveřejňovat výsledky své vědecké práce i na zahraničním fóru a je také je diným učitelem, jemuž dostalo se čestného členství Société M ycologique de France v Paříži. Českoslovenští mykologové přejí mu ze srdce zdraví a duševní svěžest, aby dlouhá léta mohl pokračovat ve svých studiích! 196

14 SEZNAM V ĚD EC K Ý C H M Y K O LO G IC K Ý C H PRA CÍ VÁCLAVA M ELZERA (Články populární nejsou uvedeny) 1913 Nový druh či zrůda? Příroda a škola č. 5, Vzácnější houby na Domažlicku. Živa 24: 81 82, Praktický houbař. Zemědělské nakladatelství Neubert, Praha O původu síťky na tření některých hřibů. Čas. čsl. Houbařů 1 : 10, Ještě Hygrophorus marzuolus. Čs. čsl. Houbařů 1 : 33 34, Ornamentika na třeni hřibu Boudierova. Čas. čsl. Houbařů 1 : Příspěvek k teratologii hub. Čs. čsl. Houbařů 1 : Bohatství výtrusů. Čas. čsl. Houbařů 1 : Proč dužnina některých hub mění barvu. Čas. čsl. Houbařů 1 : (et Jar. Z vára): Podrobný popis Russula viscida Kudr. Čas. čsl. Houbařů 1 : (et Jar. Zvára): Holubinka březová (Russula caeruleá Cke). Čas. čsl. Houbařů 1 : Pokožka hubné plodnice podi drobnohledem. Příroda a škola 14 : no. 7 8, Výtrusy holubinek. Věda přírodní Hříčka, která může i přísné vědě prospěti. Čas. čsl. Houbařů 2 : (et Jar. Zvára): Holubinka namodralá (Russula cyanoxantha Schf.). Čas. čsl. Houbařů 2 : 17 až 18, Kritické, poznámky k mým mikroskopickým rozborům. Čas. čsl. Houbařů 2 : Ještě několik slov o holubince vybledající. Čas. čsl. Houbařů 2 : Une Russule intéressante (R. laurocerasi Miz.) Amateur de Champignons 8 (91 94), Zajímavá zrůda (morchelloidní Cortinarius). Věda přírodní 3: , Réactions colorées chez les Champignons. Amateur de Champignons 9 : , Z houbařových poznámek. Čas. čsl. Houbařů 3 : , Vliv půdy na vzrůst houbové plodnice. Čas. čsl. Houbařů 3 : L ornamentation des spores des Russules. Bull. Soc. mycol. France 40 : 78 81, Un trio de Russules (R. sanguinea, R. Quéletii, R. sardonia). Amateur de Champignons 10 : , Barevná reakce houbových plodnic. Čas. čsl. Houbařů 4 : 1 2, 21 22, , 37 38, 51 53, Zkuste sázeti houby. Čas. čsl. Houbařů 4 : A propos de Ia note sur la Russula paludosa. Bull. Soc. mycol. France 41 : , Muchomůrka-Amanita (Analytický přehled). Čas. čsl. Houbařů 5 : 9, Houbařův herbář. Čas. čsl. Houbařů , Houby a chemie. Mykologia 3 : , Zrůdná muchomůrka; (Amanita rubescens, Fr.) Čas. čsl. Houbařů 6 : 3 4, Houževnatec šupinatý. Čas. čsl. Houbařů 6 : , Podivná čirůvka. Čas. čsl. Houbařů 6 : ,

15 1927 (et Jar. Zvára): České holubinky. Archiv pro přírod. Výzkum Čech 17 : no. 4, pp , (et Jar. Zvára): Russula xerampelina Sch. Bull. Soc. mycol. France 43 : , Nové cesty při určování hub. Věda přírodní , (et Jar. Zvára): Russula xerampelina Sch. Čas. čsl. Houbařů 7 : 33 35, O preparaci hub. Čas. čsl. Houbařů 7 : 51 56, Glossy k hořkým holubinkám. Čas. čsl. Houbařů 7 : 81 83, , Velký omyl (Russula paludosa R. rubicunda Quél.) Čas. čsl. Houbařů 7 : , Basidie na třeni hřibovitých hub. Čas. čsl. Houbařů 7 : 155, Note sur Amanitopsis crocea Quél. Bull. Soc. mycol. France 44 : , (et Jar. Zvára): Russula sardonia Fr. Bull. Soc. mycol. France 44 : , Nová reagence. Čas. čsl. Houbařů 8 : 2 4, Ještě nová reagence. Čas. čsl. Houbařů, 8 : 36^ Záhada holubinky hořké (R. amara Kuč.) rozluštěna. Čas. čsl. Houbařů 8 : 67 69, Reagence vhodné ke zkoumání hub. Čas. čsl. Houbařů 8 : 109, Chlamydospory. Čas. čsl. Houbařů 2 : , Russula helodes sp. n. Bull. Soc. mycol. France 45: 284, (et Jar. Zvára): Á propos de Russula adusta Pers. et de Russula albonigra. Krbh. Bull. Soc. mycol. France 45 : , Ke sporu o Russula xerampelina. Čas. čsl. Houbařů 9 : 18 20, Dodatek k hádance (Russula olivacea). Čas. čsl. Houbařů 9 : 38 40, Ještě příspěvek k hádance. Čas. čsl. Houbařů 9 : 72 76, Má chemická reakce v houbařství budoucnost? Čas. čsl. Houbařů 9 : , Opět jedna hořká holubinka (R. lilacea Quél.) Čas. čsl. Houbařů 9 : 138, Dodatek z r k mému článku o chem. reakci. Čas. čsl. Houbařů 9 : 139, Houževnatec přivázlý (Lentinus adharens Schw.) Čas. čsl. Houbařů 10 : 3 6, Čechratka černohuňatá. Čas. čsl. Houbařů 10 : , Které houby zaviňují otravy? Čas. čsl. Houbařů 11 : 23 25, Světélkující houby. Čas. čsl. Houbařů 11 : 33 35, Russula helodes R. vanilina Kuč. Čas. čsl. Houbařů 11 : 74 75, Zmizí Russula laurocerasi Miz. a Russula Zvarae Velen? Čas. čsl. Houbařů 11 : , Barevná reakce u Russula integra. Čas. čsl. Houbařů 11 : , Russula subfoetens Smith. Bull. Soc. mycol. France 48 : 196, (et R. Beneš): Příspěvek k poznání druhu Cordyceps parasitica W illd. Čas. čsl. Houbařů 12 : , Á propos de Russula subfoetens. Bull. Soc. mycol. France 49 : 166, Hřib, který roste v kůlně (Bol. versicolor Rostk.). Čas. čsl. Houbařů 13 : 1 3, Russula venosa Vel. Bull. Soc. mycol. France 50:64 66, Contribution á 1 étude microscopique des Russules. Bul.. Soc. mycol. France 50 : , Dvojí výtrusy. Čas. čsl. Houbařů 14 : 68 70, Houby na Domažlicku (Dodatek v Malochově práci Rostlinné útvary a společenstva v domažlickém okresu*, str , Hotovení mikroskopických řezů. Čas. čsl. Houbařů 15 : 7 9, ,

16 Volvaria temperata v Čechách. Čas. čsl. Houbařů 16 : 2 4, Russula helodes Miz. Čas. čsl. Houbařů 18 : , Po třiceti letech (Russula porolamellata M iz.). Čas. čsl. Houbařů 18 :8 3 87, Muchomůrka s maskou (Amanitopsis vaginata). Čas. čsl. Houbařů 19:2 4, Můj nejvzácnějšl sběr (Tremella mycetophila Peck). Čas. čsl. Houbařů 19:97 99, Jedlá či jedovatá? Praha O zrůdách hymeniá některých hub bedlovitých. Čas. čsl. Houbařů 20 :1 4 16, Co je Russula depallens Fr.? Čas. čsl. Houbařů 20 : 86 89, Které holubinky lze reagenciemi snadno určiti? Čas. čsl. Houbařů 21 : 26, Za Josefem Maškem. Čas. čsl. Houbařů 21 : , Dvě nejnebezpečnější muchomůrky. Čas. čsl. Houbařů 22 : 7 8, Holubinky (Russulae). Praha Barevné reakce několika muchomůrek. Čas. čsl. Houbařů 23 : 36 38, Jsou výtrusy jedovatých hub také jedovaté? Čas. čsl. Houbařů 23 : , Atlas holubinek. Praha Holubinka Lundellova v Čechách (R. Lundelii Sing.). Česká Mykologie 1 : 15 19, Medovka tlustá (Meliderma crassum [Fr.] V el.). Česká Mykologie 1 : 48 50, Divoká fylogenese. Česká Mykologie 1 : 55 57, Něco pro houbařské genealogy. Česká Mykologie 2.: 94 95, Contribution ä letude des spores dans les genres Russula et Lactarius. Bull. Soc. mycol. France 67 : , Holubinka lepkavá (Russula viscida Kud.). Česká Mykologie 5 : 6 9, Holubinka rudonohá (Russula rhodopoda Zv.). Česká Mykologie 5 : , Holubinka olivová (Russula olivacea [Sch.] F r.). Česká Mykologie 6 : 46 49, Holubinka Velenovského (Russula Velenovskýi Miz. Zv.). Česká Mykologie 7 : Příspěvek k ekologii hub I. Čas. Čsl. Houbařů 30 : 69 70, II. tamtéž 30 : , Černolupen ježatý (Melanophyllum echinatum [Roth] Sing). Česká Mykologie 8 :8 2 87, Vliv měsíce na růst hub. Česká Mykologie 8 : , Holubinka Lundellova Russula Lundelii Sing. Česká Mykologie 11 : ,

17 Studie o výsypu výtrusů z plodnic hub chorošovitých De Polyporacearum sporificatione H enryk Orlos, W arszaw a Autor této práce studuje v Bialowiežském národním parku již řadu let ekologii hub chorošovitých, které se vyskytují v různých lesních typech, a hlavně jejich sporifikaci. V rámci zmíněných studií se zabývá především výsypem výtrusů chorošovitých hub. O výsledcích podává v tomto příspěvku krátkou zprávu. Auctor multos per annos in silva virginea Bialowiežensi (Poloniae orientalis) Polyporacearum ecologiam, quae in typis diversis silvarum occurunt, explorat et praesertim sporificationem earum studiis operám dat. De resultatis in tractatu hodierno breviter exposit. Materiál a metoda Během čtyřletého studia ( ) jsem zjistil v Bialowiežském pralese celkem 45 druhů chorošovitých hub, počítaje v to některé význačnější formy a odrůdy.*) Některé ze zjištěných druhů jsou zajímavé a vzácné, jako na př. L ep to p oru a b red ece len s is Pilát, dosud známý jen z jednoho naleziště v Zakarpatské U krajině (S S S R ). Nutno ovšem přiznat, že v Bialowiežském pralese roste více druhů, než jsem dosud zjistil, a že jejich počet při dalších sběrech se jistě rozm noží nejm éně na 50. Připomínám na tomto místě, že známý polský mykolog z druhé poloviny 19. stol. F r. Blonski, který prozkoumal největší m ateriál a popsal bialowiežské houby ve svých pracích z let 1888 a 1889, připom íná v nich 50 druhů chorošovitých hub, které byly nalezeny ve zmíněné oblasti a které jím byly určeny. Avšak B 1 o n s k i z oněch 50 druhů 11 označil chybně jako druhy samostatné. Ve skutečnosti jsou to jen synonyma nebo nanejvýš jen trochu význačnější formy druhů, které popisuje pod jinými jmény. O dečtem e-li tyto, zbývá jen 39 druhů, které Blonski v Bialowiežském pralese skutečně zjistil. Rozsev výtrusů u chorošovitých hub nebyl dosud soustavně studován a proto v této otázce je dosud mnoho nejasností. Obvykle se popisují pouze rozměry a tvar výtrusů, jejich barva a barva výtrusného prachu. N ebyl však dosud studován jejich rozsev po celou dobu vegetace plodnic a vliv činitelů atmosférických na jeho intensitu. Tato otázka byla hlavním předmětem mých bialowiežských mykologických studií z posledních let. U každé nalezené plodnice snažil jsem se především získat alespoň jeden výsyp výtrusů během vegetační doby. U druhů nejškodlivějších, které mají největší ekologický a hospodářský význam, lapal jsem výtrusy v obdobích čtrnáctidenních po celý rok. Rovněž v období 5 dnů před položením lapačů na plodnice zaznamenával jsem kolísání teploty a vlhkost vzduchu, aby bylo možno zjistit vliv těchto činitelů na množství vypadaných výtrusů. Tímto způsobem ze 45 nalezených druhů chorošovitých hub podařilo se mi u 36 druhů získat více nebo méně bohaté výsypy výtrusů, tedy celkem u 80 %. U devíti zbývajících druhů to nebylo možné, neboť nalezl jsem jejich plodnice v nevhodnou dobu, kdy byly již odumřelé. Kromě toho u 5 druhů s vytrvalými víceletými plodnicemi studoval jsem výsyp výtrusů po celý rok, a sice během let 1956 a Ve třetím roce těchto studií ( ) tato pozorování pokračují. *) Za pomoc při určování některých kritických druhů vzdávám upřímný dík dru. Albertu Pilátovi z Národního musea v Praze. 200

18 Podobná pozorování jsem konal také v horách v okolí K ryníce poblíž polsko- H slovenské hranice. H V tomto článku podávám zprávu o výsledcích svojí práce v Bialowiežském í pralese, a sice toliko z prvých dvou let, protože studia, která konám v letošním roce, nejsou dosud zakončena. H Po stránce technické jsem prováděl pokusy tak, že na dolní, výtrusorodou část plodnice čtyřm i špendlíky jsem připevnil na dobu kratší nebo delší dvou dnů J pásky černého papíru. N ejlépe se osvědčila černá strana krycího papíru ze $ svitkových filmů 6 cm širokých, z něhož jsem nařezal pásky cm dlouhé. 1 Byly kladeny po celou dobu pozorování na tutéž plodnici, při čemž jsem dbal, 1 aby vybraná plodnice byla zcela zralá, zdravá a dostatečně veliká, aby dobře 1 produkovala výtrusy. 1 Ovšem takové plodnice bylo1někdy dosti nesnadné nalézt, nebof nesměly být g také příliš vysoko na stromě, aby lapače bylo možné bez větších obtíží připevnit 3 a také nesm ěly být příliš daleko v pralese, aby časově bylo možné práci spo- J jenou s připevněním a odebráním lapačů provést. 1 Po sejmutí pásky bylo zaznam enáno množství vypadaných výtrusů podle * stupnice: S 0 = žádný výsyp, 1 = velice slabý, 2 = slabý, 3 = ' střední, 4 = bohatý, M 5 = velice bohatý výsyp. M Po této stráncei byly studovány1následující druhy hub:. j 1. F o m es fom en tariu s (L. ex1fr.) Kickx na kmeni mrtvé ležící břízy. jts H 2. F o m es an n osu s (F r. ) C o o k e na mrtvém ležícím velkém smrku. m H 3. F o m es m argin atus (Fr.) G i 11. na mrtvém zlomeném smrku. ffi H 4. P hellin u s ign iarius (L. ex F r.) Quél. na živém starém habru. j í H 5. G a n o d erm a ap p lan atu m (Pers. ex, F r.) Pat. na mrtvé ležící lípě. II Krom ě toho po poměrně krátkou dobu jsem studoval ještě tři jiné druhy, Ji a sice P hellin u s pin i (Thor e ex F r.) P ilát na živé borovici lesní a T ram etes J j qu ercin a (L. ex; F r. ) P i 1 á t na mrtvém ležícím dubu, * V následující tabulce jsou podány v přehledu výsledky dvouletých studií na Tabulka odhadů výsypů výtrusů -jtj F o m es F o m es P hellin u s ~ 7 om es..... G anoderm a, annosus m arqm atu s iq m an u s 1. rflfl H jom entam us,,,,, ap p lan atu m «1 Mčsíre ^ ' na m rtvém na m rtvém na živém,, TM na m rtvé,.,, na m rtvé ým H Mpnqpti i x' / i,v/ ležícím zlomeném starém,,,,.'m lezici brize,,,, ležící lípě H smrku sm rku habru ^ M \M I Leden g Ú nor / «Březen / jg Duben 0 5/4 0/2 0 0/4 4/2 0 4/4 0 0 já S K věten 5/5 0/5 3/4 0/4 5/5 5/5 0 5/5 0/3 0 Červen 0 5/0 4/3 4/2 1/3 0 4/3 5/4 5/5 3/5 i S Červenec 0 0 3/2 1/2 1/2 1/0 3/3 1/0 5/5 5/5 - li j Srpen 0 0 3/4 2/3 2/2 0/2 4/4 0/1 5/5 5/5 l j Září 0 0 4/2 3/2 2/1 1/0 4/4 1/2 5/4 5/4 9 Ř íjen 0 0 3/3 2/2 1/1 0 4/4 2/3 4/4 4/0 Listopad 0 0 2/0 2/1 1/ /2 0 0 J H Prosinec * 0 1/0 0 3/ $

19 plodnicích v předu na prvním místě uvedených pěti druhů. Jsou do ní zařazeny odhady výsypů výtrusů, získané v letech 1956 a 1957 na základě stupnice v předcházejících řádcích uvedené. Získané výsledky skýtají zajímavý obraz sporifikace chorošovitých hub. Bylo zjištěno především, že každý druh produkuje výtrusy zcela individuálně, takže jeden od druhého se i v tomto ohledu alespoň poněkud liší. Tak např. jeden druh vysypává svoje výtrusy velmi krátkou dobu, např. během jednoho nebo dvou měsíců v době jarní nebo časně letní (např. F o m es fo m en ta riu s), i když jeho plodnice jsou víceleté. V následujících měsících však póry se vyplní hyfami a produkce výtrusů ustává; na dlouhou dobu. Jiné druhy naopak produkují výtrusy po celou dlouhou dobu vegetace a poskytují veliké množství výtrusů, které vypadávají počínaje např. květnem a konče říjnem (např. G an od erm a applan atu m ), nikdy však sporifikace nesahá až do zimních měsíců. A opět jiné druhy produkují výtrusy dost skoupě a s přestávkami, ale zato skoro po celý rok, ba dokonce i v zimních měsících (např. P hellin u s igniarius nebo P hellin u s pin i). Tyto druhy jsou méně citlivé na nízké teploty, zato však hodně na kolísání vlhkosti vzduchu. V zimních měsících (prosinec, leden) vysypávají svoje výtrusy spíše druhy cizopasné, rostoucí na živých kmenech. Rovněž byly zjištěny velice zajím avé skutečnosti o vlivu teploty a vlhkosti vzduchu na bohatost výsypu výtrusů, když tyto atmosférické změny nastaly bezprostředně před položením lapacích pásek. Ukázalo se, že existují výrazné obapolné vztahy a korelace. Koncem zimy metabolické děje v každé houbě této skupiny dosáhly oné fáze, při níž po dosažení potřebného minima teploty a vlhkosti vzdušné může organismus houby počíti s tvorbou výtrusů. Teoreticky by pak mohla sporifikace trvat až do konce podzimu, kdy opět teplota poklesne pod toto minimum. Po celou dobu je však sporifikace ovlivňována stavem vlhkosti ovzduší, na nějž každý druh reaguje trochu odlišně. Všeobecně platí, že čím větší vlhkost, tím bohatší výsyp výtrusů, který v době sucha může zcela ustat i na dobu několika týdnů. Každý druh je jinak citlivý, některé jsou citlivé málo (např. G an od erm a applan atu m ), jiné naopak velmi značně (např. P hellin u s p in i). Ostatní vysypávají svoje výtrusy s přestávkami. Na připojených diagramech je patrný celoroční průběh sporifikace roku 1956 u druhů F o m es fom en tariu s, P hellin u s ign iarius a G an od erm a applan atu m. Na úsečce jsou naneseny měsíce a na souřadnici bohatost výsypu výtrusů. Křivka pak charakterisuje průběh sporifikace jmenovaného druhu. Vlivy působené kolísáním teploty a vlhkostí vzduchu nejsou zaneseny, aby diagram nebyl příliš zkomplikován. Zamřížkované plochy diagramu podávají celkový obraz mohutnosti sporifikace daného druhu. Rozlišujeme tu tři charakteristiky k jejím u ocenění: dobu sporifikace, vrchol produkce výtrusů a velikost produkce výtrusů, vyjádřenou jistým poměrným číslem, neboť skutečně spočítat všecky výtrusy není možno. T ři druhy chorošovitých hub na diagramech zastoupené co do mohutnosti produkce výtrusů následují po sobě takto: F o m es fom en tariu s, doba sporifikace od počátku do konce května, vrchol její v tutéž dobu, poměrná velikost je jí 7,5; P hellinus igniarius, doba sporifikace od počátku června s přestávkam i až do počátku prosince, vrchol je jí v červnu, srpnu, září a říjnu (v červenci bylo sucho), poměrná velikost 30,7; G an od erm a applan atu m, doba sporifikace Od poloviny května do konce října, vrchol její od června do poloviny září, poměrná velikost 39 0.

20 Diskuse Při oceňování sporifikace nutno zdůraznit, že poměrná velikost produkce výtrusů je na našich diagramech znázorněna zakreslenou plochou. Jestliže ji změříme, např. planimetrem nebo pomocí milimetrové síťky, vyčíslíme plochu v mm2 nebo v cm2. Toto číslo podává obraz produkce výtrusů určitého druhu v určitém roce. Vidíme např., že sporifikace F om es fom en tariu s v roce 1956 byla čtyřikrát menší, než sporifikace P hellin u s ign iarius a více než pětkrát O o ^ s!^jjj ^ I ~ 1 'es^a' Mense3 F ig. 1. D iagram výsypu výtrusů troudnatcc F ig. 2. D iagram výsypu výtrusů ohiiovce troudového F om es fom entarius (L. ex F r.) olmového P hellin u s ign iariu s (L. ex Fr.) K ickx roku Diagram ma sporifica- Quél. roku Diagramma sporificationis tionis F om itis fom en tarii (L. ex Fr.) K ickx P h ellin i ig n iarii (L. ex Fr.) Quél. anno anno H. Orloá del. H. Orlós del. 2 menší, než sporifikace G an od erm a applan atu m. Posledně jmenovaný druh S podržel rekord i v roce následujícím. ^ Planim etrické znázornění sporifikace je dobrou názornou pomůckou i když tato metoda není přesná. }- Studium prováděné tímto způsobem obrátilo naši pozornost na ohromnou sporifikační mohutnost houby G a n o d ert. m a applan atum. Pokusili jsme se spočítat množství výtrusů, které tato houba g- --v; i a mm i i, _i z i a n m produkuje a. í M během ia Menses' celého roku. Výpočet byl proveden na základě m ěření přístro- Fig. 3. Diagram výsypu výtrusů leskioporky j e m Thoma-Zeissovým, s nímž pra- - anodž rma avvlanatum (Pers.) P a t. j mgr. J. K i n i e 1 S k á tímto způroku 195b. Diagram m a sporificationis Ga- w v r noderm atis ap p lan ati (Pers.) P a t. anno sobem: Z pásku přiloženého na plod- H. Orlóš del. nici houby G an od erm a applan atum, který byl upevněn po dobu 24 hod. v periodě produkce výtrusů, byl velice pozorně vyříznut 1 cm2. Všecky výtrusy, které se nalézaly na této plošce, byly vpraveny do skleněné kádinky s 50 cm3 destilované vody a důkladně rozmíchány. Kapka tekutiny s výtrusy byla dána do přístroje Thom a-zeissova a získán tak přesně objem 0,1 mm3. V tomto množství tekutiny mikroskopicky bylo zjištěno z pěti pozorování, že je v něm obsaženo asi 70 výtrusů. Z toho lze snadno vypočítat, že v 1 cm3 se nalézalo výtrusů a v 50 cm3 tedy 35, Na plošku 1 cm2 podloženého papíru vypadalo

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby.

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM:

Více

HOUBY NAŠICH LESŮ. Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova

HOUBY NAŠICH LESŮ. Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova HOUBY NAŠICH LESŮ Jedlé houby, které rostou v okolí Cizkrajova 1. Muchomůrka růžr ůžovka Klobouky jsou 5 18 cm široké, v mládí polokulovitě sklenuté,, pak polosklenuté až ploché,, masité, masově růžové

Více

Klouzek středozemní Suillus mediterraneensis (Jacquetant et Blum) Redeuilh

Klouzek středozemní Suillus mediterraneensis (Jacquetant et Blum) Redeuilh Hriby_054_107 28.3.2009 14:53 Stránka 80 Klouzek středozemní Suillus mediterraneensis (Jacquetant et Blum) Redeuilh Klobouk je 50 100 mm široký, zprvu polokulovitý, potom klenutý až rozložený, v raném

Více

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub MYKOLOGIE Hřib je jedna z mála věcí, před níž každý rád ohne svůj hřbet ba i na kolena klekne Vpředstavách většiny lidí vždy byl a je symbolem jedlých hub hříbek, hřib neboli hřiban, protože hřib představuje

Více

Největší rody lupenatých hub. základní znaky

Největší rody lupenatých hub. základní znaky Největší rody lupenatých hub základní znaky Cortinarius (pavučinec, 1000) v dosp. rezavohnědé lupeny (rezavý v.p.), velum v podobě kortiny, mykorizní makro: slizkost/hygrofánnost klobouku a slizkost třeně,

Více

Klouzek žíhaný Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Syn.: Suillus fluryi Huijsman

Klouzek žíhaný Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Syn.: Suillus fluryi Huijsman Hriby_054_107 28.3.2009 14:52 Stránka 74 Klouzek žíhaný Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Syn.: Suillus fluryi Huijsman Klobouk je 50 100 mm široký, zprvu polokulovitý, potom klenutý až rozložený, hnědý,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Jedovaté a nejedlé houby

Jedovaté a nejedlé houby Jedovaté a nejedlé houby Muchomůrka červená Muchotrávka červená, Amanita muscaria Jedovatá. Obrázek 4: Muchomůrka červená Klobouk je široký 100-180 mm, ohnivě červený (někdy oranžový), zpočátku kulovitý,

Více

Atlas jedlých hub. Hřib smrkový. Roste: červenec listopad

Atlas jedlých hub. Hřib smrkový. Roste: červenec listopad Atlas jedlých hub Hřib smrkový Roste: červenec listopad Klobouk 6 25 cm, světle nebo tmavě hnědý, jako ojíněný, vyklenutý. Rourky v mládí bílé, pak žlutozelené, jako u všech hřibovitých hub jinak zbarvené

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.

FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Naučná stezka o houbách na trase Dobřichovice - Řevnice

Naučná stezka o houbách na trase Dobřichovice - Řevnice Naučná stezka o houbách na trase Dobřichovice - Řevnice Tato naučná stezka vznikla jako součást diplomové práce o makromycetech v okolí Řevnic a Dobřichovic. Stezka přibližně kopíruje modrou turistickou

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Pravidla: Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu se, kterou se dá zaměnit Hřib kovář Roste v jehličnatých, smíšených

Více

nedaleko Rychnova nad Kněžnou

nedaleko Rychnova nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko 17: 128 132, 163 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Zajímavé nálezy hub z lesa V Poustkách nedaleko Rychnova nad Kněžnou Tereza Tejklová 1 a Jan Kramoliš 2 1 Muzeum

Více

OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013

OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013 OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013 HOUBY (FUNGI) Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie V ČR zjištěno kolem 10 000 druhů hub Houby rozdělujeme na jedlé, nejedlé a jedovaté OTRAVY HOUBAMI Pod

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Kde houby rostou? ekosystém.

Kde houby rostou? ekosystém. Kde houby rostou? Obecně řečeno, prakticky všude. Houbaře a milovníka přírody obyčejně jako první napadne, že největší spektrum velkých i malých druhů hub samozřejmě najdeme v lese. Ovšem není les jako

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 6 B Číslo: VY_32_INOVACE_OŽP_3ROC_20 Předmět: Ochrana životního prostředí Ročník: 3.O Klíčová

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_2.3.13.4._PŘ TÉMA: společenstva lesů ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_13_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 24. 3. 2013 Datum ověření ve výuce: 12.

Více

Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Klobouk je 3 6( 8) cm v průměru, tence masitý a křehký, zprvu kuželovitý až mírně zvoncovitě vyklenutý, v době zralosti sklenutý až plochý a uprostřed

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11/004125/2008 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvyšování

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Brusinka obecná. VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Brusinka obecná. VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Brusinka obecná VY_52_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Brusinka obecná Vacciniu vitis-idaea L. Borůvkovité (Vacciniaceace)

Více

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota

Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota Cvičení z mykologie (pro učitele) 9. praktické cvičení Houby stopkovýtrusné - Basidiomycota přezky teliospory hymenofor - rourky Program 1) Vyhodnocení izolací půdy a potravin na agarová média 2) Basidiomycota

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Třešeň ptačí Třešeň ptačí Prunus avium (L.) Moench. Strom středně velký, opadavý,

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

VY_52_INOVACE _76 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Dub zimní

VY_52_INOVACE _76 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Dub zimní VY_52_INOVACE _76 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Dub zimní Dub zimní Quercus petraea ( Natt. ) Liebl. Strom s poněkud prohýbaným kmenem,

Více

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda

Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady Výzkumná stanice Opočno Název zprávy: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda (3. sdělení) (Poradenské

Více

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná Prunus census L. Strom menšího vzrůstu nebo častěji hustý

Více

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3

PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Název materiálu: NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - JEHLIČNANY VY_52_INOVACE_K1_P36_3 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Naše houby. Naše houby Obsah:...1. Jedlé houby Hřib kovář...2 Liška obecná...3 Hřib smrkový...4 Hřib koloděj...5

Naše houby. Naše houby Obsah:...1. Jedlé houby Hřib kovář...2 Liška obecná...3 Hřib smrkový...4 Hřib koloděj...5 Naše houby Obsah: Naše houby... 1 Obsah:...1 Jedlé houby... 2 Hřib kovář...2 Liška obecná...3 Hřib smrkový...4 Hřib koloděj...5 Jedovaté a nejedlé houby... 6 Muchomůrka červená...6 Hřib satan...7 Hřib

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Přírodovědný seminář 8. ročník Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Očekávané výstupy: formou skupinové práce žák výtvarně

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště

TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště Nejčastější a nejoblíbenější typ schodiště. Nosným prvkem jsou schodnice, do kterých jsou zadlabány nášlapy a popřípadě i podstupně. Toto schodiště je velice oblíbené

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_79 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jedle bělokorá Jedle bělokorá - Abies alba Miller Strom velkých rozměrů, vždyzelený

Více

Rostliny z našeho okolí. Přírodní společenstvo V lese

Rostliny z našeho okolí. Přírodní společenstvo V lese Rostliny z našeho okolí Přírodní společenstvo V lese Dřeviny Smrk ztepilý Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Mgr. Ludmila Svobodová & kolektiv PRACOVNÍ LISTY pro II. stupeň základních škol a víceletá gymnázia ČÁST BOTANICKÁ Připravili jsme pro vás pracovní listy s mnoha zajímavými úkoly. Můžete si tak ověřit

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K MIKROPROJEKTU VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, 460 01 LIBEREC Vypracovali: Červinka Michal, Huberová Michaela, Petříček

Více

Modrá, kolik roste dobrých.

Modrá, kolik roste dobrých. Houby Pravý houbař není kazisvět. Miluje přírodu a les a přichází sem jako přítel k příteli. RNDr. František Kotlaba (1) MLD STMIL DMIL MIL STIS DTIS TIS S D J Co má desítková tabulka společného s houbami?

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

VYHLÁŠKA č. 475/2002 Sb. ze dne 31. října 2002,

VYHLÁŠKA č. 475/2002 Sb. ze dne 31. října 2002, VYHLÁŠKA č. 475/2002 Sb. ze dne 31. října 2002, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ

Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Příprava na výuku přírodopisu na ZŠ Téma: Srdce Vypracoval: Hrachová Irena Ročník: osmý ŠVP ZV - využití: Vzdělávací oblasti: člověk a příroda - přírodopis Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_14_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 25. 3. 2013 Datum ověření ve výuce: 12.

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 6 Makroskopická stavba

Více

Archeologie starého dřeva a spálenišť

Archeologie starého dřeva a spálenišť MINIATLAS obsahuje dvě části. MINIATLAS mikroskopie dřeva a uhlíků pro učitele a studenty Příloha k úloze Archeologie starého dřeva a spálenišť První obsahuje výběr z anatomických obrázků různých pozorovacích

Více

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Periodický zákon, periodická soustava prvků Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_11

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

Poznámky k určování larev obojživelníků ČR

Poznámky k určování larev obojživelníků ČR Poznámky k určování larev obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 Autoři většiny fotografií: Jan Dvořák & Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod starší

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

TŘÍLAMELOVÉ PARKETY. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen

TŘÍLAMELOVÉ PARKETY. Může obsahovat dobře srostlé suky o průměru až 3 mm, ovšem jen TŘÍLAMELOVÉ PARKETY Dub Select Dřevo s poměrně homogenní barvou. Mezi jednotlivými lamelami mohou být patrné malé barevné odchylky. Materiál může obsahovat dřeňové paprsky. Může obsahovat dobře srostlé

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory

Penicillium podrod Penicillium. - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium podrod Penicillium - asymetricky vyrůstající větve - terverticilátní, příp. quaterverticilátní konidiofory Penicillium fyziologické znaky využití CSA CSA agar s kreatinem a indikátorem ph (bromkresolový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 32 Jiné vady dřeva na

Více

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2.

POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. POZNÁMKA SEKRETARIÁTU: Tato norma vychází z dokumentu TRADE/WP.7/GE.1/2004/25/Add.2. NORMA EHK OSN FFV-24 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti PĚSTOVANÝCH ŽAMPIONŮ (Agaricus) I. DEFINICE

Více

Univerzita 3. věku. samčí samičí květy. šišky 6-10 cm dlouhé. šupiny na špičce zubaté. Semena 2-3mm dlouhá mm dlouhé křídlo

Univerzita 3. věku. samčí samičí květy. šišky 6-10 cm dlouhé. šupiny na špičce zubaté. Semena 2-3mm dlouhá mm dlouhé křídlo samčí samičí květy Univerzita 3. věku šišky 6-10 cm dlouhé Semena 2-3mm dlouhá + 5-7 mm dlouhé křídlo šupiny na špičce zubaté letorosty žlutavé, lysé, lesklé, rýhované jehlice zploštělé, 1,5-2,5 cm dl.,

Více

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice

JARNÍ KVĚTINY. Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/ Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice JARNÍ KVĚTINY Materiál vznikl v rámci projektu Škola pro život č.proj. CZ.1.07/1.4.00/21.2165 Vypracovala: Soňa Koukalová ZŠ a MŠ Mladoňovice 25.11.2011 Anotace Materiál obsahuje pracovní listy. Autor

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy Rozmnožování hub Ostatní organizmy Dřevokazné houby - stopkovýtrusné Rozmnožování organizmů, které se řadí k houbám, je velmi variabilní a značně složité. Stopkovýtrusné houby, které jsou i níže uvedené

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl

Inovace výuky I.stupeň. Včelí úl Inovace výuky I.stupeň Inovace výuky Člověk a svět práce Autorka : Mgr. Martina Tanglová Včelí úl Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Tematický okruh: Práce s drobným

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více