AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI A LOAJALITY NÁVŠTĚVNN VNÍKŮ VYBRANÝCH KRAJŮ (BENCHMARKING) REALIZOVANÉHO V RÁMCI R PROJEKTU VYUŽITÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE V AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II. cílové skupiny: návštěvníci Moravskoslezského, Středočeského, Jihomoravského a Žilinského kraje pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZÁŘÍ 200

2 OBSAH. POZADÍ A CÍLE VÝZKUMU 3 2. METODA VÝZKUMU 4 3. HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 7 4. PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 2 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE DÉLKA POBYTU DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY FORMA INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA DOPRAVA NAVŠTÍVENÁ MÍSTA UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH HODNOCENÍ KRAJŮ ASOCIACE S KRAJEM IMAGE KRAJŮ VHODNOST KRAJŮ K VYBRANÝM AKTIVITÁM VHODNÁ DÉLKA POBYTU V KRAJÍCH VÝJIMEČNOST KRAJE Z HLEDISKA MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 7 7. SPOKOJENOST S POBYTEM V KRAJI 8 7. PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 9 9. SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI 0. INDEX SPOKOJENOSTI 0 2. PREDIKTORY CELKOVÉ SPOKOJENOSTI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU V KRAJI 4 3. LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ, CLI POČET VOLNOČASOVÝCH POBYTŮ V TŘÍLETÉM HORIZONTU DOPORUČENÍ KRAJE JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE ZÁJEM O DALŠÍ MÍSTA, AKTIVITY V KRAJÍCH PLÁNOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH NÁVŠTĚV KRAJE V BUDOUCNOSTI INDEX LOAJALITY INFORMACE O MOŽNOSTECH TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V REGIONU 57 2

3 . POZADÍ A CÍLE VÝZKUMU Moravskoslezský kraj (dále jen MSK ) realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP ), prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.4 Marketing regionu projekt Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. Jeho primárním cílem je oslovit vytýčené cílové skupiny pomocí různých komunikačních nástrojů, respektive: vybudovat image regionu MSK jako turistické destinace, která má návštěvníkům co nabídnout (se zaměřením na krásnou a neporušenou přírodu, památky a zajímavosti v kraji, turistiku a turistické atrakce apod.), připravit nabídku šitou na míru potřebám cílových skupin, propagovat kraj a orientovat aktivity do zahraničí. Moravskoslezský kraj také zavedl kontrolní mechanismus projektů a aktivit, které realizuje na podporu cestovního ruchu. V této souvislosti realizoval výzkumy spokojenosti návštěvníků Moravskoslezského kraje v porovnání se spokojeností návštěvníků jiných krajů, a to Žilinského, Jihomoravského a Středočeského kraje. Srovnání má podobu benchmarku, který srovnává indexy spokojenosti a loajality (CSI a CLI) u návštěvníků výše zmíněných krajů. V loňském roce MSK uskutečnil takový výzkum ve svém kraji. V letošním roce proběhl výzkum mezi návštěvníky ostatních zmíněných krajů. Na příští rok se předpokládá realizace v dalších regionech s tím, že by bylo vhodné provést i druhou vlnu šetření přímo v Moravskoslezském kraji, jednak pro aktualizaci výstupů a také pro meziroční srovnání. 3

4 2. METODA VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ VÝZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MSK, JMK, SČK a Žilinského kraje Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Cílová skupina: obyvateléčr starší 8 let, kteří v uplynulých 2 měsících navštívili MSK (2009), obyvateléčr starší 8 let, kteří v uplynulých 2 měsících navštívili JMK, SČK (200) a obyvatelé SR starší 8 let, kteří v uplynulých 2 měsících navštívili Žilinský kraj (200) Velikost výběrového souboru a termíny sběru dat: návštěvníci Moravskoslezského kraje: N = 002 respondentů, návštěvníci Jihomoravského kraje: N = 308 respondentů, návštěvníci Středočeského kraje: N = 308 respondentů, návštěvníci Žilinského kraje: N = 300 respondentů; Způsob výběru vzorku: náhodný výběr telefonních čísel Interval spolehlivosti v souboru N = 500: max. ± 4,38 % na 95 % hladině významnosti pro četnost jevu 50 %, v souboru N = 300: max. ± 5,6 % na 95 % hladině významnosti pro četnost jevu 50 %. Nástroj sběru dat dotazník Délka rozhovoru: cca 20 minut Metodika sběru dat CATI telefonický rozhovor vyškolených operátorů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS. 4

5 METODA VÝZKUMU Statistické zpracování dat Při zpracování dat byly využity techniky jednorozměrné i vícerozměrné statistiky Zpracování proběhlo v programu SPSS / PC Závěrečná zpráva zpracována ve formátu MS Powerpoint Statistické zpracování dat a závěrečnou zprávu vytvořil COMTECH 5

6 STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POUŽÍVANÝCH POJMŮ Percentil dělí statistický soubor na setiny. Je-li např. u věku seniorů 25. percentil = 73 let a 50. percentil = 78 let, pak to znamená, že 25 % dotázaných seniorů je ve věku do 73 let, 50% ve věku do 78 let atp. Medián je střední hodnota souboru, tedy hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Modus je nejčetnější hodnota souboru, tedy hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (je to hodnota znaku s největší relativní četností). Představuje jakousi typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá roztřídění souboru podle obměn znaku. Průměr je v naší zprávě synonymem pro aritmetický průměr, tedy veličinu, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Je dána součtem všech hodnot vyděleným jejich počtem. U některých grafů shrnujeme varianty odpovědí na otázky s možností vícečetných odpovědí proto zde součet procent převyšuje 00 %. Používáme pro přehlednost zaokrouhlení na celá procenta z tohoto důvodu se může stát, že v důsledku dílčích drobných nepřesností daných zaokrouhlením celkový součet není roven vždy přesně 00, ale např. 99 nebo 0. Přesto tento způsob upřednostňujeme, v naprosté většině případů má přehlednost větší význam než rozdíly v desetinách procenta při standardizované odchylce min. +/ 3, %, což je případ drtivé většiny realizovaných výzkumů. 6

7 3. HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z pohledu indexu spokojenosti vykazuje SMK velmi dobré hodnoty. Ve srovnání s ostatními kraji je na to relativně nejlépe. Podobně jako v jiných krajích i v MSK respondenti hodnotí nejlépe ty faktory, které považují za nejdůležitější. Obdivují zde krásnou přírodu, oceňují atraktivní turistické stezky, vyhovující ubytování, možnost zimních sportů, která pochopitelně v některých krajích chybí. Pokud kraj v něčem mírně zaostává, pak je to loajalita návštěvníků, která je silně ovlivněna absencí pocitu, že kraj je z pohledu trávení volného času výjimečný. Pokud je MSK vnímán jako výjimečný, pak hlavně díky přítomností dvou pohoří, respektive podmínkám pro zimní sporty. To se promítá do nižší ochoty vracet se a doporučovat kraj svým známým, zejména v mimo zimním období. Projevuje se to také např. ve zdrojích informací o trávení volného času v kraji. Návštěvníci Moravskoslezského kraje se méněčasto než návštěvníci ostatních krajů tyto informace dozvěděli od přátel a známých. Moravskoslezský kraj má rezervu v tzv. word of mouth. O ostatních třech krajích si lidéčastěji povídají a doporučují jejich návštěvu. Výjimečnost kraje je součástí jeho širší image. Zde můžeme konstatovat, že vnímání Moravskoslezského kraje je rámováno Ostravou, dvěma pohořími a částečně také lázeňstvím. Návštěvníci tedy daný kraj vnímají ve srovnání s oběma zbylými českými kraji jako výrazně vhodnější pro lyžování a zimní sporty,naopak ho považují za méně vhodný pro poznávací turistiku, relaxaci, odpočívání a pořádání konferencí či kongresů. Také v něm méně často nachází zajímavou architekturu, čisté životní prostředí, přátelské lidi či atraktivní památky. 7

8 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Čeští návštěvníci MSK vnímají podobně, jako slovenští návštěvníci vnímají kraj Žilinský, což je dáno charakterem krajiny. Moravskoslezský kraj s sebou však stále nese přívažek horšího životního prostředí, čímž se od Žilinského kraje odlišuje. To je bod, ve kterém je potřeba na image kraje systematicky pracovat, vysvětlovat lidem, že dnes již kraj znečištěný není, a počítat s tím, že jde o běh na velice dlouhou trať a řešení není přímočaré. Informace o zlepšování životního prostředí s sebou totiž stále ponesou podtext je co zlepšovat, čili prostředí zde není ideální. Například informace o ekologických dotacích pro podniky s sebou implicitně přináší sdělení o ekologické zátěži těchto podniků, čili zpráva nakonec vyzní ambivalentně. V zimním období je v Moravskoslezský kraj velice atraktivní, návštěvníci vnímají jeho jedinečnou přírodu a vrací se sem za zimními sporty. Léto je však období, kdy se lidé projevují zvýšenou mobilitou, kdy chtějí více odpočívat a vstřebávat zážitky. Lze konstatovat, že mimozimním potenciálním návštěvníkům chybí reason why proč by měli přijet právě sem? Přírodu mají hezkou i jinde, na kolo si také vyjedou i doma. Pokud jim vzdálený kraj v tomto směru nenabídne unikátní zázemí (např. rozsáhlý systém lesních asfaltových cest bez aut, komplex památek, výjimečné podmínky pro koupání, svébytnou kulturu či nějaký jednotící prvek v destinacích, které je možné v průběhu pobytu navštívit, apod.) není důvod sem jezdit. Ne každý má v Moravskoslezském kraji příbuzné nebo kamarády, za kterými může přijet a kteří můžou být tím impulzem, proč se vypravit právě do tohoto kraje. Návštěva známého je ovšem v ČR velice dobrý motiv pro cestování a takovéto lidi lze zase motivovat k tomu, aby svůj pobyt prodloužili a více se ponořili do atmosféry kraje. 8

9 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČEN ENÍ Deficit MS kraje vidíme v neexistenci nějaké ucelené a jednotící kultury v nejširším slova smyslu, která by byla silným motivem (tzv. reason why ) kraj navštívit i v mimozimní období. Například do Karibiku jezdíme, abychom si užili kulturu rege, úsměvů, a nekomplikovanosti, do Asie pro pocit bílé nadřazenosti, možnosti dovolit si shopping jako nikde jinde, či za klidem a meditací. Jak je patrné z tohoto výzkumu i z mediálních analýz je MSK spojován s akcemi typu Colours of Ostrava, Zlatá tretra, Stodolní ulice, což je vynikající, ale tento typ zábavy má omezenou cílovou skupinu, koncentrovanou v omezeném čase na omezeném prostoru. Schopnost táhnout mají příběhy o kraji, o kultuře (v širokém slova smyslu, tj. ne jen jako kulturní akce a představení, ale i ve smyslu např. kultury stravování, celkového zaměření kraje), o místních lidech, regionálním životě, o tom, co je v kraji specifické. Chybí-li v tomto přirozené word of mouth návštěvníků, je možné marketingově pracovat s WOM cíleným a nahrazovat tak doporučení známých cíleně podlinkově dávat tipy na ověřené ubytování a nápady na způsob trávení volného času. Další oblastí, která se dá rozvíjet, je zábava spojená s létem a koupáním. Součástí kultury může být i autenticky pojaté ubytováníči cokoliv dalšího, co umožní návštěvníkovi po celou dobu pobytu, v každém okamžiku a za každého počasí vstřebávat pro sebe něco z navštíveného kraje. Moravskoslezskému kraji chybí pomyslný výrazný třetí pilíř image. Vedle Ostravy a hor by kraj potřeboval jasný třetí prvek, který je možné komunikovat. Ať už to bude svébytná kultura, nebo vhodnost kraje pro wellnes, lázně a zdraví prospěšné aktivity (což ovšem jde proti image kraje, kde 9

10 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ není zdravé životní prostředí), nebo například technické památky spojené s těžbou a hornictvím to je unikát, kterého by patrně stálo za to využít. Rozhodně však ne jen formou muzea. Návštěvník nepřijede do kraje jen proto, aby si prohlédl muzeum. Památky je potřeba prezentovat naživo, vtáhnout návštěvníka do děje, do minulé doby, ukázat mu skutečné prostory spojené s těžbou, kde se bude moci procházet, nasávat jedinečnou atmosféru a vyprávět o tom známým. 0

11 4. PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ Návštěvníci jednotlivých krajů se vyznačují specifickými sociodemografickými charakteristikami. Pro lepší vyjádření odlišností jejich profilů mezi kraji jsme upozornili zejména na ty vlastnosti, ve kterých se návštěvníci nejvíce odlišují, nemusí jít tedy nutně o nejčastější vlastnosti v rámci dané skupiny. Návštěvníci, kteří přijeli do Moravskoslezského kraje, jsou častěji než u jiných krajů: dotázaní ve věku 8 64 let (výrazně méně je zde zastoupena skupina dotázaných 65+ let), což patrně souvisí s faktem, že daný kraj nabízí poměrně hodně příležitostí pro zimní sporty, přijeli sem z Jihomoravského, Olomouckého či Zlínského kraje. Návštěvníci, kteří přijeli do Jihomoravského kraje, jsou především: dotázaní ve věku let, přijeli zde z Moravskoslezského či Středočeského kraje nebo z Vysočiny, bydlí v nejmenších obcích. Mezi návštěvníky Středočeského kraje převažují: ženy, výrazněčastěji než v jiných krajích jsou zde zastoupeni nejstarší dotázaní nad 65 let, přijeli zejména z Prahy, z Jihomoravského kraje, ale také z Moravskoslezského. A u Žilinského kraje: akcentují především lidé ve věkové kategorii let nebo pak let, ze všech krajů je zde nejvíce návštěvníků s vysokoškolským vzděláním.

12 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ MSK JMK SČK ŽILINA pohlaví muž 49 muž 50 žena 5 žena 50 věk vzdělání ZŠ 5 ZŠ 2 SŠ bez mat. 9 SŠ bez mat. SŠ s mat. 52 SŠ s mat. 56 VŠ 24 VŠ 32 2

13 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ MSK JMK SČK ŽILINA Praha Středočeský 8 9 Praha Středočeský 0 5 Praha Středočeský 24 Bratislavský Jihočeský 6 Jihočeský 8 Jihočeský 8 Trnavský 0 22 Plzeňský 4 Plzeňský 3 Plzeňský 0 Trenčiansky 9 Karlovarský Ústecký 2 5 Karlovarský Ústecký 2 4 Karlovarský Ústecký 4 8 Nitriansky 7 Liberecký 2 Liberecký 3 Liberecký 5 Banskobystrický 5 Královehradecký Pardubický 3 7 Královéhradecký Pardubický 5 7 Královéhradecký Pardubický 5 7 Košický 3 Vysočina 6 Vysočina 3 Vysočina 4 Prešovský 3 Jihomoravský Olomoucký 28 Jihomoravský Olomoucký 8 Jihomoravský Olomoucký 4 3 Žilinský Zlínský 9 Zlínský 7 Zlínský 2 do obyvatel 25 Moravskoslezský do obyvatel 27 Moravskoslezský do obyvatel 7 3 Moravskoslezský do obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel obyvatel a více obyvatel

14 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Podobně jako v loňském výzkumu jsme využili podrobnější identifikaci návštěvníků ze dvou skupin podle návštěvnosti v jednotlivých ročních obdobích, tj. členění na zimní a mimozimní návštěvníky. Vzhledem k tomu, že návštěvnost na jaře až na podzim je poměrně vysoká a skupinu mimozimních návštěvníků by tak tvořilo i více než 90 % jednotek dotázaného souboru v daném regionu, čímž by jejich profil silně korespondoval s celkovým profilem návštěvníků, přinášíme jen charakteristiku zimních návštěvníků všech sledovaných regionů. Do cílové skupiny zimních návštěvníků zahrnujeme všechny návštěvníky, kteří kraj alespoň jednou navštívili v zimě (bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek). Největší podíl zimních návštěvníků má Moravskoslezský (4 %, % dokonce navštívilo daný kraj pouze v zimě) a Žilinský kraj (43 %, 7 % ), ostatní kraje mají podíl těchto návštěvníků výrazně nižší (JMK 24 %, 2 %) a SČK 29 %, 2 %). Daná skutečnost zjevně souvisí s krajinným charakterem jednotlivých krajů. K zimním návštěvníkům Moravskoslezského kraje patříčastěji: muži, široká věková skupina mezi 8 64 lety (přičemž se stoupajícím věkem jejich podíl klesá), návštěvníci se středoškolským vzděláním s maturitou, následováni lidmi s VŠ vzděláním obyvatelé Jihomoravského, Olomouckého či Zlínského kraje. Tito návštěvníci při svém pobytu častěji než v jiných krajích využili hotelových služeb a nocování v pronájmu. 4

15 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Návštěvníci, kteří přijeli do Jihomoravského kraje v zimě, jsou více: ženy, se středoškolským vzděláním s maturitou, z Moravskoslezského kraje nebo z Vysočiny, případně z Olomouckého kraje. Tito lidéčastěji cestovali s dětmi, zejména s nejmenšími do 9 let věku nebo s přáteli či příbuznými. Nejčastěji ze všech využili k nocování pohostinství svých příbuzných a známých. Mezi návštěvníky Středočeského kraje převažují: ženy, lidé ve věku let, dotázaní se středoškolským vzděláním s maturitou, zejména obyvatelé Prahy nebo pak Plzeňského či Ústeckého kraje. Pro tyto návštěvníky je typické cestovat zejména s partnerem nebo s dětmi, zejména nejmenšími. Ubytování vyhledávají spíše u svých příbuzných nebo jezdí na své chaty a chalupy, případně nevyužívají nocleh vůbec, protože jezdí spíše na jednodenní návštěvy. Návštěvu Žilinského kraje v zimě preferují spíše: muži, osoby ve věkové kategorii let, ze všech krajů je zde nejvíce návštěvníků s vysokoškolským vzděláním. Návštěvníci tohoto kraje cestují spíše ve skupinách svých vrstevníkůči příbuzných, méněčasto s dětmi nebo jen se svým partnerem. Ubytovávají se častěji než ostatní v penzionech nebo nevyužívávají ubytovacích služeb vůbec. 5

16 PODÍL ZIMNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V CELÉM SOUBORU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ 59 % přijelo jen v zimě % přijelo jen v zimě % přijelo jen v zimě ŽILINSKÝ přijeli alespoň jednou v zimě (CS) nepřijeli vůbec v zimě % přijelo jen v zimě v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) = 002 6

17 PODÍL MIMOZIMNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V CELÉM SOUBORU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ 2 STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ 7 přijeli alespoň jednou na jaře, v létě nebo na podzim (CS2) přijeli pouze v zimě 93 v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) = 002 7

18 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK (N=406) JMK (N=74) SČK (N=89) ŽILINA (N=30) pohlaví muž 52 muž 43 žena 48 žena 57 věk vzdělání ZŠ 5 ZŠ 3 SŠ bez mat. 5 SŠ bez mat. 4 SŠ s mat. 54 SŠ s mat. 60 VŠ 26 VŠ 34 8

19 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK JMK SČK ŽILINA 9

20 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK (N=406) JMK (N=74) SČK (N=89) ŽILINA (N=30) doprovod s kým cestovali typ ubytování 20

21 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH Z loňského výzkumu vyplynulo, že Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (63 % návštěvníků), méněčasto pak v zimě (4 %), na podzim (40 %) nebo na jaře (36 %). Letní návštěva v ostatních krajích je však výrazně vyšší Žilinský kraj 78 %, Středočeský kraj 80 % a Jihomoravský kraj v létě navštívilo dokonce 83 % dotázaných. Návštěva v zimních měsících je v Moravskoslezském kraji podobná jako v Žilinském kraji (43 %), zbývající kraje mají návštěvnost v tomto období výrazně nižší. Návštěva na jaře je v Moravskoslezském kraji podobná jako u ostatních krajů, s výjimkou Středočeského kraje, kde dosahuje nejvyšší hodnoty 5 %. Největší podíl návštěvníků (46 %) do Moravskoslezského kraje zavítal v uplynulém roce x a v průměru tu strávili 5,4 dne. Podobně i do Jihomoravského a Žilinského kraje přijela polovina návštěvníků pouze jednou, do Středočeského kraje přijelo 60 % dotázaných -3x. Délka pobytu v uplynulém roce (před dotazováním) se v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském i Středočeském pohybovala kolem 5 dnů, u Žilinského kraje kolem 4 dnů. Všechny kraje respondenti obvykle navštívili v doprovodu dalších osob (MSK 80 %, JMK 85 %, STČ 83 %, Žilinský kraj 79 %). Nejčastěji se jednalo o partnera (MSK 63 %, JMK 67 %, STČ 70 %) s výjimkou Žilinského kraje, který nejvíce dotázaných navštívilo v doprovodu přátel či dalších 2

22 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH příbuzných (75 %), což je zřejmě dáno motivem návštěvy a charakterem cest do tohoto kraje, kde převládá horská turistika oblíbená spíše u vrstevnických skupin mladších (25 34 let) či starších (45 64 let) osob. S alespoň jedním dítětem přijelo nejvíce návštěvníků do Středočeského (44 %), Jihomoravského (38 %) a do Moravskoslezského kraje (34 %), nejméně do Žilinského kraje (27 %). Stejně jako do Moravskoslezského kraje přijela většina návštěvníků (80 %) jako individuální turista, tak i do ostatních krajů dokonce více než 90 % osob. Nejčastěji respondenti přijeli do Moravskoslezského kraje autem (76 %), do ostatních krajů se návštěvníci dopravovali ještěčastěji auty (JMK 77 %, STČ 79 % a nejvýrazněji Žilinský kraj 85%). Vlakem přijelo nejvíce návštěvníků Moravskoslezského (6 %) a Středočeského kraje (5 %). Mezi místy, které dotázaní v Moravskoslezském kraji navštívili, dominovaly Ostrava, Beskydy a Jeseníky, dále Opava, Karlova Studánka, Jeseník apod. Ovšem už pátým nejčastěji jmenovaným místem byl Rožnov pod Radhoštěm a jedenáctým Olomouc, které do Moravskoslezského kraje ve skutečnosti nepatří. Cílem návštěv Jihomoravského kraje jsou především Brno, jižní (vinařské) oblasti nebo pak Moravský kras. Středočeský kraj nemá jedinou výraznou dominantu (kromě hlavního města, které ovšem správně do tohoto kraje nepatří), ale spíše množství atraktivních měst v okolí Prahy 22

23 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (zejména Karlštejn, Kutná Hora, Beroun, Mělník). Žilinský kraj má jednoznačnou dominantu Žilinu, z dalších jsou to pak města v jejím okolí (Martin, Terchová, Ružomberok atd.). Co se týká ubytování, pak návštěvníci všech krajů byli nejčastěji ubytováni u svých známých či příbuzných, nejvýrazněji v kraji Středočeském (38 %), Jihomoravském (36 %), relativně méně v Žilinském (35 %) a Moravskoslezském kraji (30 %). Ubytování v penzionu využilo 2 % respondentů v Jihomoravském i v Žilinském kraji, o něco méně v kraji Moravskoslezském (7 %) a nejméně ve Středočeském kraji (3 %). Ubytování v hotelu preferují nejčastěji návštěvníci Moravskoslezského kraje (7 %), méně v Jihomoravském kraji (0 %), v obou zbývajících krajích využívá hotelových služeb pouze 8 % dotázaných. V restauracích se při svém pobytu nejméně stravují dotázaní v Žilinském kraji (hodně 25 %), v ostatních krajích kolem dvou pětin dotázaných. Mezi důvody pobytu v Moravskoslezském kraji převažoval odpočinek rekreace, tj. pobyt v přírodě, procházky apod. a turistika a sport. U krajů Jihomoravského a Středočeského je to zejména odpočinek a poznání, Žilinský kraj je vyhledáván pro možnost relaxace, poznání i turistiky. 23

24 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH Kdy, ve které roční době jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský/Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský/Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívila. v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

25 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? Mezi hlavních pět důvodů, proč lidé navštívili jednotlivé kraje, patří: Moravskoslezský kraj lidé nejčastěji navštěvují pro: Středočeský kraj pro: Odpočinek, relaxaci Odpočinek, relaxaci Turistiku, sport Poznání Návštěvu příbuzných, kamarádů Návštěvu příbuzných, kamarádů Poznání Turistiku, sport Zábavu Zábavu Jihomoravský kraj je vyhledáván z důvodů: Žilinský kraj pro: Odpočinek, relaxaci Odpočinek, relaxaci Poznání Poznání Návštěvu příbuzných, kamarádů Návštěvu příbuzných, kamarádů Zábavu Turistiku, sport Turistiku, sport Zábavu 25 25

26 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? poznání odpočinek, rekreace turistika, sport zdraví, rehabilitace zábava nákupy návštěva příbuzných na chalupu, chatu pracovní důvody něco jiného Jihomoravský Středočeský Žilinský M oravskoslezský * Výsledky z MSK jsou podle aktuální metodiky. v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

27 5.2 POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE Kolikrát jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský /Moravskoslezský kraj navštívil/a za účelem trávení volného času v uplynulých 2 měsících? počet návštěv MORAVSKOSLEZSKÝ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ CELEK průměr 2 4,3 6,6 3,2 3,3* 25. percentil 50. percentil(medián) percentil ,75 3 nejčastější hodnota (modus) minimum maximum *vážený průměr odchylky jednotlivých krajů od celkové průměrné délky vhodného pobytu Jihomoravský Středočeský Žilinský Moravskoslezský Vyšší hodnoty návštěvnosti zejména u Středočeského kraje jsou dány blízkostí od hlavního města, větší kupní silou obyvatelstva přilehlých oblastí typické jsou jednodenní výjezdy za nákupy, které jsou vnímány také jako volnočasové aktivity apod. viz dále. N (pro vážený průměr) = 98, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

28 POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE detailně A kolikrát jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský /Moravskoslezský kraj navštívil/a za účelem trávení volného času v uplynulých 2 měsících? v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

29 5.3 DÉLKA POBYTU Jak dlouhý byl váš pobyt v Jihomoravském/Středočeském/Žilinském/Moravskoslezském kraji? Pokud jste MSK navštívil/a v uplynulých 2 měsících několikrát, uveďte prosím 3 nejdelší pobyty. DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU (dny) v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

30 DÉLKA POBYTU detailně Jak dlouhý byl váš pobyt v Jihomoravském/Středočeském/Žilinském/Moravskoslezském kraji? Pokud jste MSK navštívil/a v uplynulých 2 měsících několikrát, uveďte prosím 3 nejdelší pobyty. DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU (dny) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ ŽILINSKÝ KRAJ v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

31 DÉLKA POBYTU průměry Jak dlouhý byl váš pobyt v Jihomoravském/Středočeském/Žilinském/Moravskoslezském kraji? Pokud jste MSK navštívil/a v uplynulých 2 měsících několikrát, uveďte prosím 3 nejdelší pobyty. DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU (počet dnů) MORAVSKOSLEZSKÝ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ CELEK průměr 5,4 5,4 5,4 4,3 5,2 25. percentil percentil(medián) percentil nejčastější hodnota (modus) 7 7 /7* 7 minimum maximum rozdíl od celkového průměru 0,2 0,2 0,2-0,9 - *multiple modus PRŮMĚRNÁ DÉLKA ZE 3 POBYTŮ (počet dnů) MORAVSKOSLEZSKÝ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ CELEK průměr 4,7 4,4 4,2 3,6 4,5 25. percentil percentil(medián) 3, percentil nejčastější hodnota (modus) minimum maximum rozdíl od celkového průměru 0,2-0, -0,3-0,9 - N = 98 návštěvníků (počet všech popsaných pobytů v tab. 2: 365), N (JMK) = 308; N (SCK) = 308; N (ŽLK) = 300, N (MSK) = 002 3

32 5.4 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY přijeli sami nebo s někým dalším Do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje jste v minulých 2 měsících za účelem trávení volného času nejčastěji přijel/a: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ sám/sama bylo nás více v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

33 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY s kým přijeli Můžete mi prosím říci, zda jste do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času přijel/a...? celkem alespoň s jedním dítětem: 38% 44% 27% 34% v %, N (JMK) = 26; N (SČK) = 256; N (ŽK) = 237, N (MSK) = 805; odpovídají pouze ti, kteří přijeli s dalšími osobami 33

34 5.5 FORMA INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA Do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijel/a: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

35 5.6 DOPRAVA Jakým dopravním prostředkem jste do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času obvykle přicestoval/a: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

36 5.7 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA TOP 0 Které místo nebo která místa v Moravskoslezském/Jihomoravském/Středočeském/Žilinském kraji jste navštívil/a v posledních 2 měsících za účelem trávení volného času? MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ v %, N (MSK) = 002, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 36

37 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA detailněji Moravskoslezský kraj Které místo nebo která místa v Moravskoslezském kraji jste navštívil/a v posledních 2 měsících za účelem trávení volného času? Ostrava Beskydy Jeseníky Opava Rožnov pod Radhoštěm Frýdek-Místek Havířov Karlova Studánka Jeseník Praděd Olomouc Pustevny Krnov Frenštát pod Radhoštěm Karviná Bruntál Radhošť Český Těšín Lysá hora Frýdlant nad Ostravicí Nový Jičín Šumperk Kopřivnice Velké Karlovice Horní Bečva Malá Morávka Červenohorské sedlo Štramberk Čeladná Hukvaldy Ostravice Velké Losiny Hradec nad Moravicí Valašské Meziříčí Hranice Šternberk Třinec Zlaté Hory Bílá Jablunkov Jeseník lázně Ramzová Vsetín hrady, zámky, památky Králický Sněžník Rýmařov Vrbno pod Pradědem Zlín odpovědi s četností 6 a méně neví, neuvedl/a,4,4,3,3,2,2,2,2,,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7,0 v %, N = 002; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 37 37

38 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA Moravskoslezský kraj další odpovědi s četností 6 a méně další místa N další místa N další místa N další místa N další místa N další místa N Brno 6 Ovčárna 3 Kunčice 2 divadlo Planá Zaječí Bystřice pod Hostýnem 6 Petřvald 3 Loučná nad Desnou 2 Háj u Opavy planetárium Zděchov hory 6 příroda 3 Malenovice 2 Haná Poděbrady Zašová Karolínka 6 Radegast 3 Mikulov 2 Hnojník Prašivá Videlský kříž Klimkovice 6 Raduň 3 Moravský Beroun 2 Horné Srnie přehrada Šance Valašské Klobouky Luhačovice 6 Rychvald 3 Pálava 2 Hovrany Radějov Třemešná Orlová 6 Slezská Harta 3 Prostějov 2 Hrabovka Raškovice Troják Ostrava Poruba 6 Soláň 3 Příbor 2 Jevíčko Rešovské vodopády Milotín skanzen 6 Starý Jičín 3 Radvanice 2 Kateřinice rozhledny Maletín Dlouhé Stráně 5 Stodolní 3 rodina a přátelé 2 Komorní Lhotka Sedlická přehrada Kozlovice Kroměříž 5 Strážnice 3 Stráně 2 Koněpruské jeskyně Semily Klokočov Petříkov 5 Studénka 3 Šerák 2 koupaliště Sosnová Jemnice Přerov 5 Zubří 3 Štramberská Trúba 2 Krásensko Spyrov Javorové ZOO 5 Staré Hamry 3 Těrlicko 2 Krmelín Staré Město Horní Lideč Karlov 4 Nové Město 3 Trojanovice 2 kulturní rezervace Střední Bečva Svojanov Ostružná 4 Fulnek 3 Vizovice 2 Kunovice Světlá Hora Slušovice Teplice nad Bečvou 4 Branná 3 Vendryně 2 lázně Svratka Slavič Vítkovice 4 Rejvíz 3 Moravský kras, Macocha 2 Letovice Šiklův mlýn Říčky Zábřeh 4 Lipník nad Bečvou 3 Kravaře 2 Lipová lázně Telč Rusava Znojmo 4 Baška 2 Kouty nad Desnou 2 Litovel Trnávka u Příbora Rapotín Žulová 4 Bílá voda 2 lázně Darkov 2 Lučín uhelné doly Pomoraví Odry, Oderské vrchy 4 Boskovice 2 Hynčice pod Sušinou 2 Makov Unčice Peckovice Albrechtice 3 Budišov 2 Sovinec 2 Martinák Uničov Mariánské Hory Bouzov 3 Bumbálka 2 Bohumín 2 města Valašsko Jihlava Hanušovice 3 Dolní Benešov 2 Bělský Les Moravice Valtice Hostýn Helfštýn 3 Dolní Lipová 2 Bílovec Napajedla Velké Bílovice Albertov Hlučín 3 Dolní Lomná 2 Bílý kříž Němetice Velké Sedlo Vranov nad Dyjí Hodonín 3 Fryšták 2 Bolatice Nové Dvory vinné sklepy Bzenec Králíky 3 Holešov 2 Bučovice Nový Hrozenkov Vodní mlýny Brušperk Lednice 3 Horní Lomná 2 Buchlovice Ostrava Nová ves Vranov Leskovec nad Moravicí 3 Janovice u Frýdku Místku 2 Čechy pod Kosířem pískovna Vrbnov 38

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci

Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci Návštěvníci Moravskoslezského kraje z ČR - Nejnovější průzkum, doporučení pro marketingovou komunikaci METODA VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ VÝZKUM MEZI OBYVATELI A NÁVŠTĚVNÍKY MSK Výběrový soubor (vzorek dotázaných)

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje - Benchmark Závěrečná zpráva z výzkumu Únor 0 Nobody s Unpredictable OBSAH. Informace o projektu.... Hlavní zjištění....... Detailní zjištění........

Více

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Hlavní zjištění z výzkumu Březen 2012 Nobody s Unpredictable Obsah prezentace Informace o projektu, metodologie Detailní zjištění Návštěva kraje

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Příloha č. 1 Zpracování a analýza dotazníkového šetření, analýza indexů část 1.

Příloha č. 1 Zpracování a analýza dotazníkového šetření, analýza indexů část 1. Aktualizovaná marketingová strategie pro Moravskoslezský kraj na období 00 03 Marketingová komunikace pro zkvalitnění image a značky Moravskoslezského kraje s důrazem na cestovní ruch Příloha č. Zpracování

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Příloha č. 1 Zpracování a analýza dotazníkového šetření, analýza indexů část 2.

Příloha č. 1 Zpracování a analýza dotazníkového šetření, analýza indexů část 2. Aktualizovaná marketingová strategie pro Moravskoslezský kraj na období 0 0 Marketingová komunikace pro zkvalitnění image a značky Moravskoslezského kraje s důrazem na cestovní ruch Příloha č. Zpracování

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: březen 2013 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Metody měření disparit DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Analýzy dat, Disparitér finanční dostupnost bydlení (kraje) fyzická dostupnost bydlení (kraje, ORP) časové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Hlavní zjištění z výzkumu Březen 2011 Nobody s Unpredictable Obsah prezentace Informace o projektu, metodologie Detailní zjištění Návštěva kraje

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 080 MSK Příloha č. 1 Okres Bruntál BR TJ Slavoj Bruntál 44741766 Tělovýchovná jednota Slavoj SKP Bruntál 47656964 Sportovní klub policie TJ Kovohutě Břidličná 00560529 TJ Kovohutě

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Tato distanční studijní opora vznikla v roce 2005 z velké většiny jako praktický dílčí výstup z výzkumného projektu MMR Návrh nové rajonizace

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Národní dálkové trasy v ČR většinu území ČR delší než 200 km kraje ve spolupráci s KČT a obcemi Česko-slovenská stezka Praha Brno Bratislava

Národní dálkové trasy v ČR většinu území ČR delší než 200 km kraje ve spolupráci s KČT a obcemi Česko-slovenská stezka Praha Brno Bratislava Národní dálkové trasy v ČR Prochází většinu území ČR (minimálně 3 kraje a/nebo hranice ČR se zahraničím) a jsou zpravidla delší než 200 km. Národní cyklotrasy jsou číslovány jedno- a dvoučíselnými kombinacemi.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Leden 2010 1. týden Leden 2010 1. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 9. týden Březen 2010 9. Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Květen 2010 21. týden Květen 2010 21. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 11. týden Březen 2010 11. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Březen 2010 12. týden Březen 2010 12. týden Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Struktura uváděných informací Základní informace... 2 Vzory platných řidičských průkazů určených k výměně...

Více