AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI A LOAJALITY NÁVŠTĚVNN VNÍKŮ VYBRANÝCH KRAJŮ (BENCHMARKING) REALIZOVANÉHO V RÁMCI R PROJEKTU VYUŽITÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE V AKTIVITÁCH CESTOVNÍHO RUCHU V MSK II. cílové skupiny: návštěvníci Moravskoslezského, Středočeského, Jihomoravského a Žilinského kraje pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZÁŘÍ 200

2 OBSAH. POZADÍ A CÍLE VÝZKUMU 3 2. METODA VÝZKUMU 4 3. HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 7 4. PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH 2 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE DÉLKA POBYTU DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY FORMA INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA DOPRAVA NAVŠTÍVENÁ MÍSTA UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH HODNOCENÍ KRAJŮ ASOCIACE S KRAJEM IMAGE KRAJŮ VHODNOST KRAJŮ K VYBRANÝM AKTIVITÁM VHODNÁ DÉLKA POBYTU V KRAJÍCH VÝJIMEČNOST KRAJE Z HLEDISKA MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 7 7. SPOKOJENOST S POBYTEM V KRAJI 8 7. PROBLÉMY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY DŮLEŽITOST VYBRANÝCH FAKTORŮ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 9 9. SPOKOJENOST S VYBRANÝMI FAKTORY TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU HODNOCENÍ FAKTORŮ Z HLEDISKA JEJICH DŮLEŽITOSTI A SPOKOJENOSTI S NIMI 0. INDEX SPOKOJENOSTI 0 2. PREDIKTORY CELKOVÉ SPOKOJENOSTI S TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU V KRAJI 4 3. LOAJALITA NÁVŠTĚVNÍKŮ, CLI POČET VOLNOČASOVÝCH POBYTŮ V TŘÍLETÉM HORIZONTU DOPORUČENÍ KRAJE JAKO DOVOLENKOVÉ DESTINACE ZÁJEM O DALŠÍ MÍSTA, AKTIVITY V KRAJÍCH PLÁNOVÁNÍ VOLNOČASOVÝCH NÁVŠTĚV KRAJE V BUDOUCNOSTI INDEX LOAJALITY INFORMACE O MOŽNOSTECH TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V REGIONU 57 2

3 . POZADÍ A CÍLE VÝZKUMU Moravskoslezský kraj (dále jen MSK ) realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP ), prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.4 Marketing regionu projekt Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II. Jeho primárním cílem je oslovit vytýčené cílové skupiny pomocí různých komunikačních nástrojů, respektive: vybudovat image regionu MSK jako turistické destinace, která má návštěvníkům co nabídnout (se zaměřením na krásnou a neporušenou přírodu, památky a zajímavosti v kraji, turistiku a turistické atrakce apod.), připravit nabídku šitou na míru potřebám cílových skupin, propagovat kraj a orientovat aktivity do zahraničí. Moravskoslezský kraj také zavedl kontrolní mechanismus projektů a aktivit, které realizuje na podporu cestovního ruchu. V této souvislosti realizoval výzkumy spokojenosti návštěvníků Moravskoslezského kraje v porovnání se spokojeností návštěvníků jiných krajů, a to Žilinského, Jihomoravského a Středočeského kraje. Srovnání má podobu benchmarku, který srovnává indexy spokojenosti a loajality (CSI a CLI) u návštěvníků výše zmíněných krajů. V loňském roce MSK uskutečnil takový výzkum ve svém kraji. V letošním roce proběhl výzkum mezi návštěvníky ostatních zmíněných krajů. Na příští rok se předpokládá realizace v dalších regionech s tím, že by bylo vhodné provést i druhou vlnu šetření přímo v Moravskoslezském kraji, jednak pro aktualizaci výstupů a také pro meziroční srovnání. 3

4 2. METODA VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ VÝZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MSK, JMK, SČK a Žilinského kraje Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Cílová skupina: obyvateléčr starší 8 let, kteří v uplynulých 2 měsících navštívili MSK (2009), obyvateléčr starší 8 let, kteří v uplynulých 2 měsících navštívili JMK, SČK (200) a obyvatelé SR starší 8 let, kteří v uplynulých 2 měsících navštívili Žilinský kraj (200) Velikost výběrového souboru a termíny sběru dat: návštěvníci Moravskoslezského kraje: N = 002 respondentů, návštěvníci Jihomoravského kraje: N = 308 respondentů, návštěvníci Středočeského kraje: N = 308 respondentů, návštěvníci Žilinského kraje: N = 300 respondentů; Způsob výběru vzorku: náhodný výběr telefonních čísel Interval spolehlivosti v souboru N = 500: max. ± 4,38 % na 95 % hladině významnosti pro četnost jevu 50 %, v souboru N = 300: max. ± 5,6 % na 95 % hladině významnosti pro četnost jevu 50 %. Nástroj sběru dat dotazník Délka rozhovoru: cca 20 minut Metodika sběru dat CATI telefonický rozhovor vyškolených operátorů s respondenty. Rozhovory realizovala tazatelská síť agentury FOCUS. 4

5 METODA VÝZKUMU Statistické zpracování dat Při zpracování dat byly využity techniky jednorozměrné i vícerozměrné statistiky Zpracování proběhlo v programu SPSS / PC Závěrečná zpráva zpracována ve formátu MS Powerpoint Statistické zpracování dat a závěrečnou zprávu vytvořil COMTECH 5

6 STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ VYBRANÝCH POUŽÍVANÝCH POJMŮ Percentil dělí statistický soubor na setiny. Je-li např. u věku seniorů 25. percentil = 73 let a 50. percentil = 78 let, pak to znamená, že 25 % dotázaných seniorů je ve věku do 73 let, 50% ve věku do 78 let atp. Medián je střední hodnota souboru, tedy hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. Modus je nejčetnější hodnota souboru, tedy hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji (je to hodnota znaku s největší relativní četností). Představuje jakousi typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení předpokládá roztřídění souboru podle obměn znaku. Průměr je v naší zprávě synonymem pro aritmetický průměr, tedy veličinu, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Je dána součtem všech hodnot vyděleným jejich počtem. U některých grafů shrnujeme varianty odpovědí na otázky s možností vícečetných odpovědí proto zde součet procent převyšuje 00 %. Používáme pro přehlednost zaokrouhlení na celá procenta z tohoto důvodu se může stát, že v důsledku dílčích drobných nepřesností daných zaokrouhlením celkový součet není roven vždy přesně 00, ale např. 99 nebo 0. Přesto tento způsob upřednostňujeme, v naprosté většině případů má přehlednost větší význam než rozdíly v desetinách procenta při standardizované odchylce min. +/ 3, %, což je případ drtivé většiny realizovaných výzkumů. 6

7 3. HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z pohledu indexu spokojenosti vykazuje SMK velmi dobré hodnoty. Ve srovnání s ostatními kraji je na to relativně nejlépe. Podobně jako v jiných krajích i v MSK respondenti hodnotí nejlépe ty faktory, které považují za nejdůležitější. Obdivují zde krásnou přírodu, oceňují atraktivní turistické stezky, vyhovující ubytování, možnost zimních sportů, která pochopitelně v některých krajích chybí. Pokud kraj v něčem mírně zaostává, pak je to loajalita návštěvníků, která je silně ovlivněna absencí pocitu, že kraj je z pohledu trávení volného času výjimečný. Pokud je MSK vnímán jako výjimečný, pak hlavně díky přítomností dvou pohoří, respektive podmínkám pro zimní sporty. To se promítá do nižší ochoty vracet se a doporučovat kraj svým známým, zejména v mimo zimním období. Projevuje se to také např. ve zdrojích informací o trávení volného času v kraji. Návštěvníci Moravskoslezského kraje se méněčasto než návštěvníci ostatních krajů tyto informace dozvěděli od přátel a známých. Moravskoslezský kraj má rezervu v tzv. word of mouth. O ostatních třech krajích si lidéčastěji povídají a doporučují jejich návštěvu. Výjimečnost kraje je součástí jeho širší image. Zde můžeme konstatovat, že vnímání Moravskoslezského kraje je rámováno Ostravou, dvěma pohořími a částečně také lázeňstvím. Návštěvníci tedy daný kraj vnímají ve srovnání s oběma zbylými českými kraji jako výrazně vhodnější pro lyžování a zimní sporty,naopak ho považují za méně vhodný pro poznávací turistiku, relaxaci, odpočívání a pořádání konferencí či kongresů. Také v něm méně často nachází zajímavou architekturu, čisté životní prostředí, přátelské lidi či atraktivní památky. 7

8 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Čeští návštěvníci MSK vnímají podobně, jako slovenští návštěvníci vnímají kraj Žilinský, což je dáno charakterem krajiny. Moravskoslezský kraj s sebou však stále nese přívažek horšího životního prostředí, čímž se od Žilinského kraje odlišuje. To je bod, ve kterém je potřeba na image kraje systematicky pracovat, vysvětlovat lidem, že dnes již kraj znečištěný není, a počítat s tím, že jde o běh na velice dlouhou trať a řešení není přímočaré. Informace o zlepšování životního prostředí s sebou totiž stále ponesou podtext je co zlepšovat, čili prostředí zde není ideální. Například informace o ekologických dotacích pro podniky s sebou implicitně přináší sdělení o ekologické zátěži těchto podniků, čili zpráva nakonec vyzní ambivalentně. V zimním období je v Moravskoslezský kraj velice atraktivní, návštěvníci vnímají jeho jedinečnou přírodu a vrací se sem za zimními sporty. Léto je však období, kdy se lidé projevují zvýšenou mobilitou, kdy chtějí více odpočívat a vstřebávat zážitky. Lze konstatovat, že mimozimním potenciálním návštěvníkům chybí reason why proč by měli přijet právě sem? Přírodu mají hezkou i jinde, na kolo si také vyjedou i doma. Pokud jim vzdálený kraj v tomto směru nenabídne unikátní zázemí (např. rozsáhlý systém lesních asfaltových cest bez aut, komplex památek, výjimečné podmínky pro koupání, svébytnou kulturu či nějaký jednotící prvek v destinacích, které je možné v průběhu pobytu navštívit, apod.) není důvod sem jezdit. Ne každý má v Moravskoslezském kraji příbuzné nebo kamarády, za kterými může přijet a kteří můžou být tím impulzem, proč se vypravit právě do tohoto kraje. Návštěva známého je ovšem v ČR velice dobrý motiv pro cestování a takovéto lidi lze zase motivovat k tomu, aby svůj pobyt prodloužili a více se ponořili do atmosféry kraje. 8

9 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČEN ENÍ Deficit MS kraje vidíme v neexistenci nějaké ucelené a jednotící kultury v nejširším slova smyslu, která by byla silným motivem (tzv. reason why ) kraj navštívit i v mimozimní období. Například do Karibiku jezdíme, abychom si užili kulturu rege, úsměvů, a nekomplikovanosti, do Asie pro pocit bílé nadřazenosti, možnosti dovolit si shopping jako nikde jinde, či za klidem a meditací. Jak je patrné z tohoto výzkumu i z mediálních analýz je MSK spojován s akcemi typu Colours of Ostrava, Zlatá tretra, Stodolní ulice, což je vynikající, ale tento typ zábavy má omezenou cílovou skupinu, koncentrovanou v omezeném čase na omezeném prostoru. Schopnost táhnout mají příběhy o kraji, o kultuře (v širokém slova smyslu, tj. ne jen jako kulturní akce a představení, ale i ve smyslu např. kultury stravování, celkového zaměření kraje), o místních lidech, regionálním životě, o tom, co je v kraji specifické. Chybí-li v tomto přirozené word of mouth návštěvníků, je možné marketingově pracovat s WOM cíleným a nahrazovat tak doporučení známých cíleně podlinkově dávat tipy na ověřené ubytování a nápady na způsob trávení volného času. Další oblastí, která se dá rozvíjet, je zábava spojená s létem a koupáním. Součástí kultury může být i autenticky pojaté ubytováníči cokoliv dalšího, co umožní návštěvníkovi po celou dobu pobytu, v každém okamžiku a za každého počasí vstřebávat pro sebe něco z navštíveného kraje. Moravskoslezskému kraji chybí pomyslný výrazný třetí pilíř image. Vedle Ostravy a hor by kraj potřeboval jasný třetí prvek, který je možné komunikovat. Ať už to bude svébytná kultura, nebo vhodnost kraje pro wellnes, lázně a zdraví prospěšné aktivity (což ovšem jde proti image kraje, kde 9

10 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ není zdravé životní prostředí), nebo například technické památky spojené s těžbou a hornictvím to je unikát, kterého by patrně stálo za to využít. Rozhodně však ne jen formou muzea. Návštěvník nepřijede do kraje jen proto, aby si prohlédl muzeum. Památky je potřeba prezentovat naživo, vtáhnout návštěvníka do děje, do minulé doby, ukázat mu skutečné prostory spojené s těžbou, kde se bude moci procházet, nasávat jedinečnou atmosféru a vyprávět o tom známým. 0

11 4. PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ Návštěvníci jednotlivých krajů se vyznačují specifickými sociodemografickými charakteristikami. Pro lepší vyjádření odlišností jejich profilů mezi kraji jsme upozornili zejména na ty vlastnosti, ve kterých se návštěvníci nejvíce odlišují, nemusí jít tedy nutně o nejčastější vlastnosti v rámci dané skupiny. Návštěvníci, kteří přijeli do Moravskoslezského kraje, jsou častěji než u jiných krajů: dotázaní ve věku 8 64 let (výrazně méně je zde zastoupena skupina dotázaných 65+ let), což patrně souvisí s faktem, že daný kraj nabízí poměrně hodně příležitostí pro zimní sporty, přijeli sem z Jihomoravského, Olomouckého či Zlínského kraje. Návštěvníci, kteří přijeli do Jihomoravského kraje, jsou především: dotázaní ve věku let, přijeli zde z Moravskoslezského či Středočeského kraje nebo z Vysočiny, bydlí v nejmenších obcích. Mezi návštěvníky Středočeského kraje převažují: ženy, výrazněčastěji než v jiných krajích jsou zde zastoupeni nejstarší dotázaní nad 65 let, přijeli zejména z Prahy, z Jihomoravského kraje, ale také z Moravskoslezského. A u Žilinského kraje: akcentují především lidé ve věkové kategorii let nebo pak let, ze všech krajů je zde nejvíce návštěvníků s vysokoškolským vzděláním.

12 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ MSK JMK SČK ŽILINA pohlaví muž 49 muž 50 žena 5 žena 50 věk vzdělání ZŠ 5 ZŠ 2 SŠ bez mat. 9 SŠ bez mat. SŠ s mat. 52 SŠ s mat. 56 VŠ 24 VŠ 32 2

13 PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ MSK JMK SČK ŽILINA Praha Středočeský 8 9 Praha Středočeský 0 5 Praha Středočeský 24 Bratislavský Jihočeský 6 Jihočeský 8 Jihočeský 8 Trnavský 0 22 Plzeňský 4 Plzeňský 3 Plzeňský 0 Trenčiansky 9 Karlovarský Ústecký 2 5 Karlovarský Ústecký 2 4 Karlovarský Ústecký 4 8 Nitriansky 7 Liberecký 2 Liberecký 3 Liberecký 5 Banskobystrický 5 Královehradecký Pardubický 3 7 Královéhradecký Pardubický 5 7 Královéhradecký Pardubický 5 7 Košický 3 Vysočina 6 Vysočina 3 Vysočina 4 Prešovský 3 Jihomoravský Olomoucký 28 Jihomoravský Olomoucký 8 Jihomoravský Olomoucký 4 3 Žilinský Zlínský 9 Zlínský 7 Zlínský 2 do obyvatel 25 Moravskoslezský do obyvatel 27 Moravskoslezský do obyvatel 7 3 Moravskoslezský do obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel obyvatel obyvatel a více obyvatel obyvatel a více obyvatel

14 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Podobně jako v loňském výzkumu jsme využili podrobnější identifikaci návštěvníků ze dvou skupin podle návštěvnosti v jednotlivých ročních obdobích, tj. členění na zimní a mimozimní návštěvníky. Vzhledem k tomu, že návštěvnost na jaře až na podzim je poměrně vysoká a skupinu mimozimních návštěvníků by tak tvořilo i více než 90 % jednotek dotázaného souboru v daném regionu, čímž by jejich profil silně korespondoval s celkovým profilem návštěvníků, přinášíme jen charakteristiku zimních návštěvníků všech sledovaných regionů. Do cílové skupiny zimních návštěvníků zahrnujeme všechny návštěvníky, kteří kraj alespoň jednou navštívili v zimě (bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek). Největší podíl zimních návštěvníků má Moravskoslezský (4 %, % dokonce navštívilo daný kraj pouze v zimě) a Žilinský kraj (43 %, 7 % ), ostatní kraje mají podíl těchto návštěvníků výrazně nižší (JMK 24 %, 2 %) a SČK 29 %, 2 %). Daná skutečnost zjevně souvisí s krajinným charakterem jednotlivých krajů. K zimním návštěvníkům Moravskoslezského kraje patříčastěji: muži, široká věková skupina mezi 8 64 lety (přičemž se stoupajícím věkem jejich podíl klesá), návštěvníci se středoškolským vzděláním s maturitou, následováni lidmi s VŠ vzděláním obyvatelé Jihomoravského, Olomouckého či Zlínského kraje. Tito návštěvníci při svém pobytu častěji než v jiných krajích využili hotelových služeb a nocování v pronájmu. 4

15 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Návštěvníci, kteří přijeli do Jihomoravského kraje v zimě, jsou více: ženy, se středoškolským vzděláním s maturitou, z Moravskoslezského kraje nebo z Vysočiny, případně z Olomouckého kraje. Tito lidéčastěji cestovali s dětmi, zejména s nejmenšími do 9 let věku nebo s přáteli či příbuznými. Nejčastěji ze všech využili k nocování pohostinství svých příbuzných a známých. Mezi návštěvníky Středočeského kraje převažují: ženy, lidé ve věku let, dotázaní se středoškolským vzděláním s maturitou, zejména obyvatelé Prahy nebo pak Plzeňského či Ústeckého kraje. Pro tyto návštěvníky je typické cestovat zejména s partnerem nebo s dětmi, zejména nejmenšími. Ubytování vyhledávají spíše u svých příbuzných nebo jezdí na své chaty a chalupy, případně nevyužívají nocleh vůbec, protože jezdí spíše na jednodenní návštěvy. Návštěvu Žilinského kraje v zimě preferují spíše: muži, osoby ve věkové kategorii let, ze všech krajů je zde nejvíce návštěvníků s vysokoškolským vzděláním. Návštěvníci tohoto kraje cestují spíše ve skupinách svých vrstevníkůči příbuzných, méněčasto s dětmi nebo jen se svým partnerem. Ubytovávají se častěji než ostatní v penzionech nebo nevyužívávají ubytovacích služeb vůbec. 5

16 PODÍL ZIMNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V CELÉM SOUBORU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ 59 % přijelo jen v zimě % přijelo jen v zimě % přijelo jen v zimě ŽILINSKÝ přijeli alespoň jednou v zimě (CS) nepřijeli vůbec v zimě % přijelo jen v zimě v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) = 002 6

17 PODÍL MIMOZIMNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V CELÉM SOUBORU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ 2 STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ 7 přijeli alespoň jednou na jaře, v létě nebo na podzim (CS2) přijeli pouze v zimě 93 v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) = 002 7

18 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK (N=406) JMK (N=74) SČK (N=89) ŽILINA (N=30) pohlaví muž 52 muž 43 žena 48 žena 57 věk vzdělání ZŠ 5 ZŠ 3 SŠ bez mat. 5 SŠ bez mat. 4 SŠ s mat. 54 SŠ s mat. 60 VŠ 26 VŠ 34 8

19 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK JMK SČK ŽILINA 9

20 PROFIL CÍLOVÝCH SKUPIN ZIMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MSK (N=406) JMK (N=74) SČK (N=89) ŽILINA (N=30) doprovod s kým cestovali typ ubytování 20

21 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH Z loňského výzkumu vyplynulo, že Moravskoslezský kraj nejčastěji respondenti navštívili v létě (63 % návštěvníků), méněčasto pak v zimě (4 %), na podzim (40 %) nebo na jaře (36 %). Letní návštěva v ostatních krajích je však výrazně vyšší Žilinský kraj 78 %, Středočeský kraj 80 % a Jihomoravský kraj v létě navštívilo dokonce 83 % dotázaných. Návštěva v zimních měsících je v Moravskoslezském kraji podobná jako v Žilinském kraji (43 %), zbývající kraje mají návštěvnost v tomto období výrazně nižší. Návštěva na jaře je v Moravskoslezském kraji podobná jako u ostatních krajů, s výjimkou Středočeského kraje, kde dosahuje nejvyšší hodnoty 5 %. Největší podíl návštěvníků (46 %) do Moravskoslezského kraje zavítal v uplynulém roce x a v průměru tu strávili 5,4 dne. Podobně i do Jihomoravského a Žilinského kraje přijela polovina návštěvníků pouze jednou, do Středočeského kraje přijelo 60 % dotázaných -3x. Délka pobytu v uplynulém roce (před dotazováním) se v kraji Moravskoslezském, Jihomoravském i Středočeském pohybovala kolem 5 dnů, u Žilinského kraje kolem 4 dnů. Všechny kraje respondenti obvykle navštívili v doprovodu dalších osob (MSK 80 %, JMK 85 %, STČ 83 %, Žilinský kraj 79 %). Nejčastěji se jednalo o partnera (MSK 63 %, JMK 67 %, STČ 70 %) s výjimkou Žilinského kraje, který nejvíce dotázaných navštívilo v doprovodu přátel či dalších 2

22 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH příbuzných (75 %), což je zřejmě dáno motivem návštěvy a charakterem cest do tohoto kraje, kde převládá horská turistika oblíbená spíše u vrstevnických skupin mladších (25 34 let) či starších (45 64 let) osob. S alespoň jedním dítětem přijelo nejvíce návštěvníků do Středočeského (44 %), Jihomoravského (38 %) a do Moravskoslezského kraje (34 %), nejméně do Žilinského kraje (27 %). Stejně jako do Moravskoslezského kraje přijela většina návštěvníků (80 %) jako individuální turista, tak i do ostatních krajů dokonce více než 90 % osob. Nejčastěji respondenti přijeli do Moravskoslezského kraje autem (76 %), do ostatních krajů se návštěvníci dopravovali ještěčastěji auty (JMK 77 %, STČ 79 % a nejvýrazněji Žilinský kraj 85%). Vlakem přijelo nejvíce návštěvníků Moravskoslezského (6 %) a Středočeského kraje (5 %). Mezi místy, které dotázaní v Moravskoslezském kraji navštívili, dominovaly Ostrava, Beskydy a Jeseníky, dále Opava, Karlova Studánka, Jeseník apod. Ovšem už pátým nejčastěji jmenovaným místem byl Rožnov pod Radhoštěm a jedenáctým Olomouc, které do Moravskoslezského kraje ve skutečnosti nepatří. Cílem návštěv Jihomoravského kraje jsou především Brno, jižní (vinařské) oblasti nebo pak Moravský kras. Středočeský kraj nemá jedinou výraznou dominantu (kromě hlavního města, které ovšem správně do tohoto kraje nepatří), ale spíše množství atraktivních měst v okolí Prahy 22

23 NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (zejména Karlštejn, Kutná Hora, Beroun, Mělník). Žilinský kraj má jednoznačnou dominantu Žilinu, z dalších jsou to pak města v jejím okolí (Martin, Terchová, Ružomberok atd.). Co se týká ubytování, pak návštěvníci všech krajů byli nejčastěji ubytováni u svých známých či příbuzných, nejvýrazněji v kraji Středočeském (38 %), Jihomoravském (36 %), relativně méně v Žilinském (35 %) a Moravskoslezském kraji (30 %). Ubytování v penzionu využilo 2 % respondentů v Jihomoravském i v Žilinském kraji, o něco méně v kraji Moravskoslezském (7 %) a nejméně ve Středočeském kraji (3 %). Ubytování v hotelu preferují nejčastěji návštěvníci Moravskoslezského kraje (7 %), méně v Jihomoravském kraji (0 %), v obou zbývajících krajích využívá hotelových služeb pouze 8 % dotázaných. V restauracích se při svém pobytu nejméně stravují dotázaní v Žilinském kraji (hodně 25 %), v ostatních krajích kolem dvou pětin dotázaných. Mezi důvody pobytu v Moravskoslezském kraji převažoval odpočinek rekreace, tj. pobyt v přírodě, procházky apod. a turistika a sport. U krajů Jihomoravského a Středočeského je to zejména odpočinek a poznání, Žilinský kraj je vyhledáván pro možnost relaxace, poznání i turistiky. 23

24 5. NÁVŠTĚVA V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍCH Kdy, ve které roční době jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský/Moravskoslezský kraj za účelem trávení volného času navštívil/a? Pokud jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský/Moravskoslezský kraj navštívil/a za tímto účelem vícekrát, uveďte prosím všechna roční období, ve kterých jste daný kraj navštívila. v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

25 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? Mezi hlavních pět důvodů, proč lidé navštívili jednotlivé kraje, patří: Moravskoslezský kraj lidé nejčastěji navštěvují pro: Středočeský kraj pro: Odpočinek, relaxaci Odpočinek, relaxaci Turistiku, sport Poznání Návštěvu příbuzných, kamarádů Návštěvu příbuzných, kamarádů Poznání Turistiku, sport Zábavu Zábavu Jihomoravský kraj je vyhledáván z důvodů: Žilinský kraj pro: Odpočinek, relaxaci Odpočinek, relaxaci Poznání Poznání Návštěvu příbuzných, kamarádů Návštěvu příbuzných, kamarádů Zábavu Turistiku, sport Turistiku, sport Zábavu 25 25

26 HLAVNÍ DŮVODY NÁVŠTĚVY Jaké byly hlavní důvody návštěvy tohoto regionu? poznání odpočinek, rekreace turistika, sport zdraví, rehabilitace zábava nákupy návštěva příbuzných na chalupu, chatu pracovní důvody něco jiného Jihomoravský Středočeský Žilinský M oravskoslezský * Výsledky z MSK jsou podle aktuální metodiky. v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

27 5.2 POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE Kolikrát jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský /Moravskoslezský kraj navštívil/a za účelem trávení volného času v uplynulých 2 měsících? počet návštěv MORAVSKOSLEZSKÝ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ CELEK průměr 2 4,3 6,6 3,2 3,3* 25. percentil 50. percentil(medián) percentil ,75 3 nejčastější hodnota (modus) minimum maximum *vážený průměr odchylky jednotlivých krajů od celkové průměrné délky vhodného pobytu Jihomoravský Středočeský Žilinský Moravskoslezský Vyšší hodnoty návštěvnosti zejména u Středočeského kraje jsou dány blízkostí od hlavního města, větší kupní silou obyvatelstva přilehlých oblastí typické jsou jednodenní výjezdy za nákupy, které jsou vnímány také jako volnočasové aktivity apod. viz dále. N (pro vážený průměr) = 98, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

28 POČET NÁVŠTĚV V UPLYNULÉM ROCE detailně A kolikrát jste Jihomoravský/Středočeský/Žilinský /Moravskoslezský kraj navštívil/a za účelem trávení volného času v uplynulých 2 měsících? v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

29 5.3 DÉLKA POBYTU Jak dlouhý byl váš pobyt v Jihomoravském/Středočeském/Žilinském/Moravskoslezském kraji? Pokud jste MSK navštívil/a v uplynulých 2 měsících několikrát, uveďte prosím 3 nejdelší pobyty. DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU (dny) v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

30 DÉLKA POBYTU detailně Jak dlouhý byl váš pobyt v Jihomoravském/Středočeském/Žilinském/Moravskoslezském kraji? Pokud jste MSK navštívil/a v uplynulých 2 měsících několikrát, uveďte prosím 3 nejdelší pobyty. DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU (dny) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ ŽILINSKÝ KRAJ v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

31 DÉLKA POBYTU průměry Jak dlouhý byl váš pobyt v Jihomoravském/Středočeském/Žilinském/Moravskoslezském kraji? Pokud jste MSK navštívil/a v uplynulých 2 měsících několikrát, uveďte prosím 3 nejdelší pobyty. DÉLKA NEJDELŠÍHO POBYTU (počet dnů) MORAVSKOSLEZSKÝ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ CELEK průměr 5,4 5,4 5,4 4,3 5,2 25. percentil percentil(medián) percentil nejčastější hodnota (modus) 7 7 /7* 7 minimum maximum rozdíl od celkového průměru 0,2 0,2 0,2-0,9 - *multiple modus PRŮMĚRNÁ DÉLKA ZE 3 POBYTŮ (počet dnů) MORAVSKOSLEZSKÝ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ CELEK průměr 4,7 4,4 4,2 3,6 4,5 25. percentil percentil(medián) 3, percentil nejčastější hodnota (modus) minimum maximum rozdíl od celkového průměru 0,2-0, -0,3-0,9 - N = 98 návštěvníků (počet všech popsaných pobytů v tab. 2: 365), N (JMK) = 308; N (SCK) = 308; N (ŽLK) = 300, N (MSK) = 002 3

32 5.4 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY přijeli sami nebo s někým dalším Do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje jste v minulých 2 měsících za účelem trávení volného času nejčastěji přijel/a: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ sám/sama bylo nás více v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

33 DOPROVOD BĚHEM NÁVŠTĚVY s kým přijeli Můžete mi prosím říci, zda jste do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času přijel/a...? celkem alespoň s jedním dítětem: 38% 44% 27% 34% v %, N (JMK) = 26; N (SČK) = 256; N (ŽK) = 237, N (MSK) = 805; odpovídají pouze ti, kteří přijeli s dalšími osobami 33

34 5.5 FORMA INDIVIDUÁLNÍ / ORGANIZOVANÁ TURISTIKA Do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje jste za účelem trávení volného času obvykle přijel/a: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

35 5.6 DOPRAVA Jakým dopravním prostředkem jste do Jihomoravského/Středočeského/Žilinského/Moravskoslezského kraje za účelem trávení volného času obvykle přicestoval/a: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ v %, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300, N (MSK) =

36 5.7 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA TOP 0 Které místo nebo která místa v Moravskoslezském/Jihomoravském/Středočeském/Žilinském kraji jste navštívil/a v posledních 2 měsících za účelem trávení volného času? MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ STŘEDOČESKÝ ŽILINSKÝ v %, N (MSK) = 002, N (JMK) = 308; N (SČK) = 308; N (ŽK) = 300; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 36

37 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA detailněji Moravskoslezský kraj Které místo nebo která místa v Moravskoslezském kraji jste navštívil/a v posledních 2 měsících za účelem trávení volného času? Ostrava Beskydy Jeseníky Opava Rožnov pod Radhoštěm Frýdek-Místek Havířov Karlova Studánka Jeseník Praděd Olomouc Pustevny Krnov Frenštát pod Radhoštěm Karviná Bruntál Radhošť Český Těšín Lysá hora Frýdlant nad Ostravicí Nový Jičín Šumperk Kopřivnice Velké Karlovice Horní Bečva Malá Morávka Červenohorské sedlo Štramberk Čeladná Hukvaldy Ostravice Velké Losiny Hradec nad Moravicí Valašské Meziříčí Hranice Šternberk Třinec Zlaté Hory Bílá Jablunkov Jeseník lázně Ramzová Vsetín hrady, zámky, památky Králický Sněžník Rýmařov Vrbno pod Pradědem Zlín odpovědi s četností 6 a méně neví, neuvedl/a,4,4,3,3,2,2,2,2,,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7,0 v %, N = 002; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí 37 37

38 NAVŠTÍVENÁ MÍSTA Moravskoslezský kraj další odpovědi s četností 6 a méně další místa N další místa N další místa N další místa N další místa N další místa N Brno 6 Ovčárna 3 Kunčice 2 divadlo Planá Zaječí Bystřice pod Hostýnem 6 Petřvald 3 Loučná nad Desnou 2 Háj u Opavy planetárium Zděchov hory 6 příroda 3 Malenovice 2 Haná Poděbrady Zašová Karolínka 6 Radegast 3 Mikulov 2 Hnojník Prašivá Videlský kříž Klimkovice 6 Raduň 3 Moravský Beroun 2 Horné Srnie přehrada Šance Valašské Klobouky Luhačovice 6 Rychvald 3 Pálava 2 Hovrany Radějov Třemešná Orlová 6 Slezská Harta 3 Prostějov 2 Hrabovka Raškovice Troják Ostrava Poruba 6 Soláň 3 Příbor 2 Jevíčko Rešovské vodopády Milotín skanzen 6 Starý Jičín 3 Radvanice 2 Kateřinice rozhledny Maletín Dlouhé Stráně 5 Stodolní 3 rodina a přátelé 2 Komorní Lhotka Sedlická přehrada Kozlovice Kroměříž 5 Strážnice 3 Stráně 2 Koněpruské jeskyně Semily Klokočov Petříkov 5 Studénka 3 Šerák 2 koupaliště Sosnová Jemnice Přerov 5 Zubří 3 Štramberská Trúba 2 Krásensko Spyrov Javorové ZOO 5 Staré Hamry 3 Těrlicko 2 Krmelín Staré Město Horní Lideč Karlov 4 Nové Město 3 Trojanovice 2 kulturní rezervace Střední Bečva Svojanov Ostružná 4 Fulnek 3 Vizovice 2 Kunovice Světlá Hora Slušovice Teplice nad Bečvou 4 Branná 3 Vendryně 2 lázně Svratka Slavič Vítkovice 4 Rejvíz 3 Moravský kras, Macocha 2 Letovice Šiklův mlýn Říčky Zábřeh 4 Lipník nad Bečvou 3 Kravaře 2 Lipová lázně Telč Rusava Znojmo 4 Baška 2 Kouty nad Desnou 2 Litovel Trnávka u Příbora Rapotín Žulová 4 Bílá voda 2 lázně Darkov 2 Lučín uhelné doly Pomoraví Odry, Oderské vrchy 4 Boskovice 2 Hynčice pod Sušinou 2 Makov Unčice Peckovice Albrechtice 3 Budišov 2 Sovinec 2 Martinák Uničov Mariánské Hory Bouzov 3 Bumbálka 2 Bohumín 2 města Valašsko Jihlava Hanušovice 3 Dolní Benešov 2 Bělský Les Moravice Valtice Hostýn Helfštýn 3 Dolní Lipová 2 Bílovec Napajedla Velké Bílovice Albertov Hlučín 3 Dolní Lomná 2 Bílý kříž Němetice Velké Sedlo Vranov nad Dyjí Hodonín 3 Fryšták 2 Bolatice Nové Dvory vinné sklepy Bzenec Králíky 3 Holešov 2 Bučovice Nový Hrozenkov Vodní mlýny Brušperk Lednice 3 Horní Lomná 2 Buchlovice Ostrava Nová ves Vranov Leskovec nad Moravicí 3 Janovice u Frýdku Místku 2 Čechy pod Kosířem pískovna Vrbnov 38

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři:

Závěrečná zpráva k aktivitě A0904. Autoři: Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích (v Praze, Středočeském kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji) v souvislosti s nedostupností bydlení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Politika územního rozvoje České republiky

Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje České republiky p ř í l o h a č a s o p i s u U & Ú R 3 / 2 0 0 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje Vláda České republiky USNESENÍ VládY České republiky

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010

ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 C. Podklad pro vyhodnocení volebního neúspěchu KDU-ČSL ve volbách do PSP v r. 2010 ANALÝZY K VÝSLEDKU KDU-ČSL V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2010 Analýzy byly realizovány za finanční podpory europoslance

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více