Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Tělesná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesnou výchovu chápe škola jako nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků, je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, relaxační i sportovní využití pohybu ve škole i mimo ni. Cílem je dávat žákům prostor pro poznávání vlastních pohybových možností, osvojování nových pohybových dovredností, učit žáky přijímat různé sociální role. Postupně by žáci měli získat také povědomí o vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka, o důležitosti dodržování bezpečnostních zásad při sportu a pohybových činnostech. Výuka tělesné výchovy by měla probíhat v podmínkách oboustranné důvěry, úzké spolupráce, radostného prožitku z pohybového výkonu. Nutností je respektování individuálních schopností jednotlivých žáků a stanovení přiměřených cílů. Vzhledem k tomu, že škola má ve své budově omezené podmínky pro realizaci některých činností stanovených RVP, využívá ke své činnosti i blízkého letního stadionu. Výhodou je také umístění zimního stadionu v těsné blízkosti školy. Proto se škola zaměřuje v širším rozsahu na získávání dovedností v oblasti bruslení. Škola rozvíjí u žáků zájem o sportovní aktivity i formou soutěží organizovaných v mimoškolní době ( stolní tenis, skok do výšky,...). Mladším žákům je pravidelně nabízen zájmový útvar Pohybové činnosti. Školní družina má také příležitost využívat ke své činnosti tělocvičny. K dalšímu rozvoji pohybových dovedností žáků škola přispívá organizací pravidelných turistických výletů, výletů na běžkách, organizací plaveckého výcviku na 1. stupni a organizací lyžařského výcviku na 2. stupni ZŠ. Škola se zapojuje do soutěží organizovaných jinými školami či institucemi modle možností a dovedností žáků. Vzdělávání v této oblasti směřuje k: - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů - poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí - získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje - využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví - propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. - chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. - aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci Na konci 1. období základního vzdělávání ( třída) žák: - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti - zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci Na konci 2. období základního vzdělávání ( třída) žák: - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví - užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy - změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace Na konci 3.a 4. období základního vzdělávání ( třída) žák:

2 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program - samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -zatěžovanými svaly - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu - dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji - rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora - sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí - zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže - zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci Cílové zaměření předmětu v 1. období ZV Vzdělávání v předmětu směřuje k: - poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní výkonnost a k osvojování způsobů jejího cíleného ovlivňování a hodnocení - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, jednání v souladu se zdravím, uplatňování způsobů jednání,které zdraví neohrožuje - poznávání vlastních fyzických a zdravotních předpokladů i pohybových možností - poznávání vlastních fyz. i zdravotních předpokladů i pohybových možností - rozvíjení základních pohybových dovedností a ke kultivaci pohybového projevu - rozvíjení sociálních vztahů a rolí v pohybových činnostech a k využívání fair play jednání při pohybových činnostech i v běžném životě - vnímání radostných prožitků z (intenzivní) pohybové činnosti (individuální i ve skupině žáků) a k využívání pohybu pro tělesnou a duševní pohodu - užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence - uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla - uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém prostředí - zorganizuje nenáročné pohybové hry (soutěže) a uplatňuje zásady bezpečnosti při těchto aktivitách - dovede získat základní informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště a dokáže tyto aktuální informace předat - získání základních informací o ochraně člověka za mimořádných událostí Cílové zaměření předmětu v 2. období ZV Vzdělávání v předmětu směřuje k: - rozvíjení pohybových dovedností a kultury pohybového projevu - osvojování pohybových dovedností a uplatňování zásad bezpečnosti - poznávání osobních fyzických a zdravotních předpokladů k pohybu - poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty - upevňování způsobu jednání a význam pohybu v každodenním životě - jedná v duchu fair play (dodržuje pravidla her a soutěží; pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje zdravotní handicap - uplatňování jednání fair play v životě Cílové zaměření předmětu v 3. a 4. období ZV

3 Vzdělávání v předmětu směřuje k: - jednání (uvažování) v souladu se zdravím; - pochopení zdraví jako stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k usilování o vyrovnanost těchto složek v každodenním životě; - získávání orientace v základních názorech na zdraví a v činnostech preventivně podporujících zdraví i k jejich postupnému aktivnímu uplatňování v každodenním životě; - rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví (nemoc, úraz, osobní ohrožení, návykové látky atd.) a k osvojování dovedností jim předcházet nebo je řešit; - upevňování způsobů jednání, která neohrožují zdraví vlastní, ani zdraví jiných lidí; - poznávání zdrojů informací o zdraví i sportu a osvojování způsobů, jak informace získávat, hodnotit a využívat; - poznávání dostupných míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví (sportoviště, zdravotní poradny, zdravotní zařízení atd.) a jejich využívání. Předmětem prolínají průřezová témata: VDO - angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování OSV - obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích MKV - schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,. EV - vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí MV - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj, - prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou, - systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti. Kompetence k řešení problémů - přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění, - hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech. Kompetence komunikativní - vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, - otevírání prostoru diskusi o taktice družstva, - pořizování záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace. Kompetence sociální a personální - dodržování pravidel fair play, - prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí, - rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva, - rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva. Kompetence občanské - podpora aktivního sportování, - objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách, - první pomoc při úrazech lehčího charakteru, - emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání drog a jiných škodlivin. Kompetence pracovní - příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě, - vyhledávání možných rizik při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace, - zpracovávání a prezentace naměřených výkonů.

4 Činnosti ovlivňující zdraví 1. období -uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy HYGIENA PŘI TV -zná základy hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech -používá vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH -uvědomuje si organizaci a bezpečnost cvičebního prostoru -dodržuje bezpečnost v šatnách -dbá na bezpečnou přípravu a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek -je seznámen se způsobem podání první pomoci v podmínkách TV VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ -uvědomuje si význam pohybu pro své zdraví -zařazuje rekreační a výkonnostní sport do svého režimu dne PŘÍPRAVA ORGANISMU -uvědomuje si důležitost přípravy organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cviky ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI -je seznámen se zdravotně zaměřenými činnostmi - dbá na správné držení těla -seznamuje se s průpravnými, kompenzačními, relaxačními a jinými zdravotně zaměřenými cvičeními a jejich využitím ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ -snaží se rozvíjet různé formy rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu OSV - sebepoznání a sebepojetí - moje tělo; cvičení sebekontroly; hledání pomoci při obtížích; respektování druhých MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti EV - voda (význam vody pro lidské aktivity); ovzduší(význam pro život na zemi); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností -zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení -reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích -zvládá projev přirozené radosti z pohybu -má radost z přirozeného pohybu POHYBOVÉ HRY -zapojuje se do pohybových her a aktivit s různým zaměřením -využívá různého náčiní při cvičení ZÁKLADY GYMNASTIKY -seznamuje se s průpravnými cvičeními -průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed a vzad -částečně zvládá kotoul vpřed a vzad -cvičí na nářadí a s nářadím odpovídajícím velikosti a hmotnosti žáka PŘESKOKY -nacvičuje odraz z trampolínky jako průpravné cvičení pro přeskok HRAZDA OSV - cvičení smyslového vnímámí, pozornosti a soustředění; rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci EV - doprava a životní prostředí; ekosystémy - les, město

5 -dle svých možností zvládne ručkování ve visu RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ -cvičí s hudbou nebo rytmickým doprovodem -seznamuje se se základy estetického pohybu -zkouší vyjádřit melodii a rytmus pohybem ZÁKLADY ATLETIKY -střídá rychlý a pomalý běh -skok do dálky - nacvičuje odraz, zkrácený rozběh -spojuje rozběh s odrazem -skok do výšky - seznamuje se průpravnými hrami, snaží se odbourat zábrany -hod míčkem - postupně se seznamuje s technikou hodu míčkem z místa, hodu míčkem s rozběhem ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER -manipuluje s míčem a dalším herním náčiním, které odpovídá hmotnosti a velikosti žáka -nacvičuje herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře -zapojuje se do průpravných her -dodržuje zjednodušená pravidla her TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ -zvládá přesun do terénu a umí se chovat v dopravních prostředcích při přesunu -zvládá chůzi v terénu PLAVÁNÍ -dodržuje základní hygienu při plaveckém výcviku -absolvuje průpravná cvičení pro seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností -zvládá splývání a dýchání do vody -zkouší skoky do vody -osvojuje si základní plavecké způsoby BRUSLENÍ -zapojuje se do her na ledě -osvojuje si základní techniky pohybu na bruslích Činnosti podporující pohybové učení -spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti KOMUNIKACE V TV -reaguje na smluvené povely a dodržuje je ORGANIZACE PŘI TV -zná základní organizaci prostoru a činnosti ve známém prostředí ZÁSADY JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ -snaží se dodržovat zásady fair play OSV - rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci VDO - demokratické vztahy ve škole; být zainteresovaný na zájmu celku MKV - uplatňování principu sluného chování; rovnocennost všech etnických skupin a kultur;, udržovat tolerantní vztahy; podílet se na spolupráci EV - ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek)

6 PRAVIDLA OSVOJOVANÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ -seznamuje se se zjednodušenými pravidly her, závodů, soutěží MĚŘENÍ A POSUZOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ -podílí se na měření výkonů svých spolužáků Činnosti ovlivňující zdraví 2. období -podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti -zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením -uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka HYGIENA PŘI TV -zná hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech a dodržuje je -používá vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity BEZPEČNOST PŘI POHYBOVÝCH ČINNOSTECH -uvědomuje si organizaci a bezpečnost cvičebního prostoru -dodržuje bezpečnost v šatnách -je seznámen s bezpečnou přípravou a ukládáním nářadí, náčiní a pomůcek -je seznámen se způsobem první pomoci v podmínkách TV VÝZNAM POHYBU PRO ZDRAVÍ -uvědomuje si význam pohybu pro své zdraví -zařazuje rekreační a výkonnostní sport svého denního režimu PŘÍPRAVA ORGANISMU -uvědomuje si nutnost přípravy organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cviky ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI -je seznámen se zdravotně zaměřenými činnostmi -dodržuje správné držení těla -zná význam průpravných, kompenzačních, relaxačních a jiných zdravotně zaměřených cvičení a jejich využití ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ -snaží se rozvíjet různé formy rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu OSV - sebepoznání a sebepojetí - moje tělo; cvičení sebekontroly; hledání pomoci při obtížích; respektování druhých; moje vztahy k druhým lidem MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti EV - voda (význam vody pro lidské aktivity); ovzduší(význam pro život na zemi); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností -zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her POHYBOVÉ HRY -účastní se pohybových her a aktivit zaměřených na rozvoj rychlosti, obratnosti, síly a vytrvalosti -využívá různého náčiní a nářadí při cvičení ZÁKLADY GYMNASTIKY OSV - cvičení smyslového vnímámí, pozornosti a soustředění; rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality) EV - doprava a životní prostředí; ekosystémy - les, město

7 -absolvuje průpravná cvičení -nacvičuje kotoul vpřed -nacvičuje kotoul vzad -absolvuje průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou -nacvičuje stoj na rukou s dopomocí -cvičí na nářadí a s nářadím odpovídající velikosti a hmotnosti PŘESKOKY -absolvuje průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku -nacvičuje roznožku přes kozu našíř -nacvičuje skrčku přes kozu HRAZDA -ručkuje ve visu -zvládá náskok do vzporu -nacvičuje sešin RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ -cvičí s hudbou nebo rytmickým dprovodem -základy estetického pohybu -pokouší se vyjádřit melodii a rytmus pohybem ZÁKLADY ATLETIKY -zvládá rychlý běh do 60m -osvojuje si zásady vytrvalostního běhu -postupně si osvojuje skok do dálky - nácvik odrazu, zkrácený rozběh, spojení rozběhu s odrazem -seznamuje se se skokem do výšky z krátkého rozběhu -nacvičuje techniku hodu míčkem - nácvik hodu, hod míčkem s rozběhu, spojení rozběhu s odhodem SPORTOVNÍ HRY -manipuluje s míčem a dalším herním náčiním odpovídající hmotnosti a velikosti -seznamuje se s herními činnostmi jednotlivce, učí se spolupráci ve hře -účastní se průpravných her -absolvuje průpravu pro basketbal - dribling, přihrávky, střelba na koš -absolvuje průpravu pro florbal - vedení míče, zpracování přihrávky, střelba na branku -absolvuje průpravu pro fotbal - nahrávka, střelba -seznámí se se zjednodušenými pravidly her a dodržuje je TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ -zvládá přesun do terénu a umí se chovat v dopravních prostředcích při přesunu -zvládá chůzi v terénu -uvědomuje si důležitost ochrany přírody a dle toho se chová PLAVÁNÍ -dodržuje základní hygienu při plaveckém výcviku -absolvuje průpravná cvičení pro

8 seznámení s vodou, pro orientaci ve vodě a pod vodou, pro osvojení plaveckých dovedností -zvládá splývání -dovede dýchat do vody -nacvičuje skoky do vody -ovládá základní plavecké způsoby BRUSLENÍ -účastní se her na ledě a seznámí se s jejich pravidly -osvojí si základní techniky pohybu na bruslích Činnosti podporující pohybové učení -jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti -jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví -užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení -zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy -změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky -orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace KOMUNIKACE V TV -osvojí si smluvené povely a dodržuje je ORGANIZACE PŘI TV -zná základní organizaci prostoru a činnosti ve známém prostředí ZÁSADY JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ -dodržuje zásady fair play a uvědomuje si jejich důležitost -seznámí se s olympijskými ideály a symboly PRAVIDLA OSVOJOVANÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ -osvojí si zjednodušená pravidla her, závodů, soutěží MĚŘENÍ A POSUZOVÁNÍ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ -podílí se na měření výkonů svých spolužáků OSV - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci, respekt, podpora, pomoc; rozvoj dovedností pro řešení problémů VDO - demokratické vztahy ve škole; být zainteresovaný na zájmu celku; principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce) MKV - uplatňování principu sluného chování; rovnocennost všech etnických skupin a kultur;, udržovat tolerantní vztahy; podílet se na spolupráci; vstřícný postoj k odlišnostem EV - ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek); náš životní styl (spotřeba věcí, způsoby jednání a vlivy na prosředí) Činnosti ovlivňující zdraví ročník -aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem -usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program -samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly -odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší -uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost -dodržuje hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech -uvědomuje si význam pohybu pro zdraví, -zařazuje rekreační a výkonnostní sport do svého denního režimu -využívá průpravných cvičení, kompenzačních cvičení, vyrovnávacích cvičení, relaxačních cvičení - v souladu s následným hlavním zatížením, relaxace a vyrovnání po hlavní zátěži -seznamuje se se škodlivinami a jejich vlivem na zdraví člověka a sportovní výkon (příklady ze sportu - doping na různých soutěžích, probíhajících v průběhu školního roku) OSV - sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika; cvičení sebekontroly a sebeovládání; hledání pomoci při obtížích; respektování druhých; moje vztahy k druhým lidem MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti EV - prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)

9 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností -zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech -posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny POHYBOVÉ HRY -účastní se drobných her zaměřených na rozvoj rychlosti, orientace na hřišti, obratnosti, vytrvalosti -seznamuje se s různým náčiním (létající talíře, stolní tenis) GYMNASTIKA A AKROBACIE -zvládá kotoul vpřed, vzad, z různých poloh a ve vazbách -postupně nacvičuje kotoul letmo (i přes přiměřenou překážku) -zvládá stoj na lopatkách -osvojí si stoj na rukou s výdrží (s dopomocí) -nacvičuje přemet stranou PŘESKOKY -nacvičuje skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou, s obraty) - dopad do matrací roznožka přes kozu našíř, nadél -postupně nacvičuje skrčku přes kozu našíř HRAZDA -postupně zvládá náskok do vzporu - zákmitem seskok -osvojuje si sešin -nacvičuje výmyk (odrazem jednonož) -pokouší se sestavit jednoduché sestavy z těchto prvků ESTETICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ -cvičí s hudbou a rytmic. doprovodem (převážně dívky) -nacvičuje chůzi, běh, základní taneční kroky s hudebním doprovodem -seznamuje se s aerobním cvičením s hudebním doprovodem -při cvičení využívá náčiní - švihadla a míče -zaměřuje se na správné držení těla -vytváří jednoduché sestavy - vlastní tvorba žáků ATLETIKA -procvičuje základy běhu - běžecká abeceda, rovinky, starty z různých poloh -zvládá skok daleký - odraz, rozběh, celý skok -zvládá skok vysoký - různé způsoby -postupně nacvičuje štafetový běh - držení štafetetového kolíku, běh s kolíkem, předávky -dodržuje zásady vytrvalostního běhu (hry na rozvoj vytrvalosti, úseky) -postupně zvládá hod míčkem - držení míčku, hod z místa, běh s míčkem, odhodové kroky, hody ze zkráceného rozběhu, celý hod -rozšířené učivo - nacvičuje vrh koulí SPORTOVNÍ HRY -košíková - nacvičuje herní činnosti OSV - cvičení smyslového vnímámí, pozornosti a soustředění; rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality); stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení EV - doprava a životní prostředí; ekosystémy - les, město

10 jednotlivce, zaměřuje se na přihrávky (házení, chytání), driblink, střelbu z krátké a střední vzdálenosti, dvojtakt, hru, seznamuje se se zjednoduššenými pravidly a dodržuje je -volejbal - účastní se přehazované jako průpravné hry, seznamuje se s pravidly, postupně si osvojí základní přihrávky -fotbal - osvojuje si herní činnosti jednotlivce (zpracování, přihrávka, vedení míče) -florbal - osvojuje si herní činnosti jedince -seznamuje se se zjednoduššenými pravidly, učí se správnému držení hole, vedení míčku, střelbě, hře LYŽOVÁNÍ -seznamuje se se sjezdovým lyžováním -absolvuje všeobecnou lyžařskou průpravu (lyž. výzbroj, postoje a pohyby, obraty, výstupy, ) -osvojuje si snožný oblouk (průprava, zákl., střední a krátký oblouk) -osvojuje si carvingový oblouk (průprava, zákl., střední carv. oblouk) -nacvičuje běžecké lyžování - základní běžecká průprava BRUSLENÍ -zvládá jízdu vpřed, vzad -osvojuje si překládání vpřed -nacvičuje zastavení, změnu směru jízdy -absolvuje vytrvalostní a rychlostí jízdu TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ -zná pravidla přesunu v přírodě - pěší turistika -absolvuje turistiku na běžkách (v přiměřeném terénu a délce podle vyspělosti žáků) -orientuje se v přírodě Činnosti podporující pohybové učení -užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu -naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu -dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji -rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora -sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí -zná názvosloví TV, povely, signály, gesta rozhodčích -seznamuje se s historií a současností sportu, zná olympijskou myšlenku a uznává ji -sleduje probíhající významná utkání -zná různé pohybové a sportovní hry (košíková, odbíjená, kopaná, atd.) -aktivně se zapojuje do hry -osvojí si pravidla jednotlivých sportů a her a dodržuje je -sleduje soutěže ve svém oblíbeném sportu VDO - demokratické vztahy ve škole; být zainteresovaný na zájmu celku; principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce); hledání pomoci při obtížích MKV - uplatňování principu slušného chování; rovnocennost všech etnických skupin a kultur;, udržovat tolerantní vztahy; podílet se na spolupráci; vstřícný postoj k odlišnostem; naslouchání druhým; odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudkům vůči etnickým skupinám ES - naši sousedé v Evropě; životní styl mladých Evropanů MV - role médií v každodenním životě jednotlivce; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis; technologické možnosti

11 Činnosti ovlivňující zdraví ročník -aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem -usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program -samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -zatěžovanými svaly -odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší -uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností -dodržuje hygienu a bezpečnost při pohybových činnostech a uvědomuje si jejich důležitost -zná význam pohybu pro zdraví, zařazuje rekreační a výkonnostní sport do svého denního režimu -využívá průpravná cvičení, kompenzační cvičení, vyrovnávací cvičení, relaxační cvičení - v souladu s následným hlavním zatížením, relaxace a vyrovnání po hlavní zátěži -seznamuje se se škodlivinami a jejich vlivem na zdraví člověka a sportovní výkon (příklady ze sportu - doping na různých soutěžích, probíhajících v průběhu školního roku), uvědomuje si jejich negativní vliv -dovede přípravit tělocvičné nářadí a náčiní (hrazda, bedny,...), předpokládá možnost úrazů, necvičí bez správného zabezpečení. OSV - sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika; cvičení sebekontroly a sebeovládání; hledání pomoci při obtížích; respektování druhých; moje vztahy k druhým lidem MKV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti EV - prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) -zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech -posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny POHYBOVÉ HRY -účastní se drobných her zaměřených na rozvoj rychlosti, orientaci na hřišti, obratnost, vytrvalost -seznámuje s různým náčiním (létající talíře, stolní tenis) GYMNASTIKA A AKROBACIE -zvládá kotoul vpřed, vzad, z různých poloh a ve vazbách -osvojuje si kotoul letmo (i přes přiměřenou překážku) -zvládá stoj na lopatkách -osvojí si stoj na rukou s výdrží (s dopomocí) -osvojuje si přemet stranou -veškeré prvky řadí do vazeb a sestav - při tvorbě sestav žáci aktivně spolupracují -nacvičuje kotoul ze stoje na rukou a kotoul vzad do zášvihu (hoši) PŘESKOKY -zvládá skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou, s obraty) - dopad do matrací roznožka přes kozu našíř, nadél -osvojí si skrčku přes kozu našíř -v případě zájmu se může seznámit s rozšiřujícím učivem - přeskok přes kozu nadél - skrčka, přeskok přes kozu s oddáleným odrazem HRAZDA -zvládá náskok do vzporu - zákmitem seskok -osvojí si sešin -zvládá výmyk (odrazem jednonož) OSV - cvičení smyslového vnímámí, pozornosti a soustředění; rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak); stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení; tvořivost v mezilidských vztazích EV - doprava a životní prostředí; ekosystémy - les, město

12 -vytváří jednoduché sestavy z těchto prvků -nacvičuje přešvihy únožmo ve vzporu ESTETICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ -cvičí s hudbou a rytmic. doprovodem (převážně dívky) -ovládá chůzi, běh, zákl. taneční kroky s hud. doprovodem -účastní se aerobního cvičení s hud. doprovodem -při cvičení využívá náčiní - švihadla a míče -dodržuje zásady správného držení těla -vytváří jednoduché sestavy - vlastní tvorba žáků ÚPOLY -seznamuje se spřetahy, účastní se úpolových her s využitím náčiní - plné míče ATLETIKA -osvojí si základy běhu - běžecká abeceda, rovinky, starty z různých poloh - nízký start, vysoký start, padavý start -zvládá skok daleký - odraz, rozběh, celý skok -zvládá skok vysoký - různé způsoby -osvojuje si štafetový běh - držení štafetetového kolíku, běh s kolíkem, předávky -absolvuje vytrvalostní běh (hry na rozvoj vytrvalosti, úseky) -zvládá techniku hodu míčkem - držení míčku, hod z místa, běh s míčkem, odhodové kroky, hody ze zkráceného rozběhu, celý hod -nacvičuje techniku vrhu koulí - držení náčiní, vrh z místa, nácvik sunu, vrh se sunem SPORTOVNÍ HRY -košíková - ovládá herní činnosti jednotlivce, přihrávky (házení, chytání), driblink, střelbu z krátké a střední vzdálenosti, dvojtakt, hru, dodržuje jednoduššená pravidla -zná zásady bránění, uvolnění hráče s míčem, bez míče -volejbal - využívá přehazovanou jako průpravnou hru, seznamuje se s pravidly, nácvičuje základní přihrávky - vrchní a spodní odbití obouruč -osvojuje si herní činnosti jednotlivce - podání spodní, vrchní, přihrávka, smeč -nacvičuje rozehrání na tři -zkouší hru v šesti hráčích - základní postavení - nahrávač u středu sítě -fotbal - osvojuje si herní činnosti jednotlivce (zpracování míče, přihrávky po zemi, vedení míče, přihrávka hlavou, vhazování míče, střelba po vedení míče, uvolňování hráče s míčem, bez míče, odebírání míče) -seznamuje se se základními herními systémy

13 -florbal - osvojuje si herní činnosti jedince -seznamuje se se zjednoduššenými pravidly, nacvičuje držení hole, vedení míčku, střelbu, hru, řízení hry se zjednoduššenými pravidly BRUSLENÍ -zvládá jízdu vpřed, vzad -překládá vpřed, nacvičuje překládání vzad -umí zastavit a změnit směr jízdy -absolvuje vytrvalostní a rychlostní jízdu -aktivně se zapojuje do her na ledě -osvojuje si základní principy hokeje TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ -zvládá přesun v přírodě - pěší turistika -absolvuje turistiku na běžkách (v přiměřeném terénu a délce podle vyspělosti žáků) -orientuje se v přírodě -zkouší připravit turistickou akci dle turistické mapy Činnosti podporující pohybové učení -užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu -naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu -dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji -rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora -sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí -zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže -zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci -zná názvosloví TV, povely, signály, gesta rozhodčích -je obeznámen s historií a současností sportu, řídí se olympijskou myšlenkou -sleduje probíhající významná utkání -zná různé pohybové a sportovní hry a jejich pravidla(košíková, odbíjená, kopaná, atd.) -aktivně se zapojuje do hry -zná a dodržuje pravidla jednotlivých sportů a her -sleduje soutěže ve svém oblíbeném sportu -podílí se na měření v souladu s pravidly lehké atletiky -seznamuje se s řízením školního sportovního utkání -vyhodnocuje sportovní soutěže školy VDO - demokratické vztahy ve škole; být zainteresovaný na zájmu celku; principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce); hledání pomoci při obtížích MKV - uplatňování principu slušného chování; rovnocennost všech etnických skupin a kultur;, udržovat tolerantní vztahy; podílet se na spolupráci; vstřícný postoj k odlišnostem; naslouchání druhým; odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudkům vůči etnickým skupinám ES - naši sousedé v Evropě; životní styl mladých Evropanů; zvyky a tradice národů Evropy; mezinárodní organizace MV - role médií v každodenním životě jednotlivce; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis; technologické možnosti OSV - organizace vlastního času, plánování učení a studia; komunikace v různých situacích

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ

5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ 5.8.2. Tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ Výuka je zaměřena na: - regeneraci a kompenzaci zátěže způsobené pobytem ve škole - rozvoj pohybových dovedností a správného držení těla - podporu a ochranu zdraví

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.1.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Žák aktivně vstupuje do organizace svého IX.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4.7 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 4.7.1 Tělesná výchova 4.7.1 Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví je integrován v předmětech Tělesná výchova, Biologie, Výchova k občanství a Science. 1. 2. 3.

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice

5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Základní škola a Mateřská škola Vranovice 5.9. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.9.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Komplexní vzdělávání

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Tělesná výchova Vyučovací předmět má celkovou časovou dotaci patnáct hodin v 6. 9. ročníku. Tyto hodiny se dělí na hodiny praktické, které jsou věnovány klasické TV s plněním osnov ZŠ, další hodiny jsou

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova je předmětem zpracovávajícím vzdělávací obsah oboru Tělesná výchova a vhodným způsobem začleňuje

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Tělesná výchova je v naší škole nejdůležitější formou pohybového učení žáků. Je

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení. Organizační vymezení TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů

Více

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví

5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 6.15 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1.stupeň Předmět je dotován 2 hodinami týdně v 1. 5. ročníku. Výuka probíhá v tělocvičně ZŠ, na malém školním hřišti a v areálu parku na Kraví

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Tělesná výchova Vyučovací předmět tělesná výchova vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Tělesná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. 9. ročník 2 hodiny týdně tělocvičny, hřiště, zimní stadion, terén rozdělení

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Tělesná výchova Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. Člověk a zdraví 5.8.1. Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

5.17 Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové a organizační vymezení:

5.17 Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové a organizační vymezení: 5.17 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Tělesná výchova na našem gymnáziu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova formulovaném

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam přípravy organismu před cvičením kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

5.8.2 Tělesná výchova (TV)

5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2 Tělesná výchova (TV) 5.8.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více