Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové. za rok 2013"

Transkript

1 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2013 Zpracoval: útvar OKI Schválil: vedoucí inspektor Ing. Jaroslav Nečas Číslo úkolu: Hradec Králové, únor

2 1. O r g a n i z a č n í s t r u k t u r a Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, sídlí ve vlastním objektu v Říční ul. č. p v Hradci Králové. Organizační členění OIP 8.10 útvar vedoucího inspektora 8.30 útvar právní 8.60 útvar informatiky 8.20 útvar ekonomicko-správní 8.41 útvar inspekce I 8.42 útvar inspekce II 8.50 útvar inspekce III 8.71 útvar projektu kontroly NLG Královéhradecký kraj 8.72 útvar projektu kontroly NLG Pardubický kraj Organizační členění OIP Hradec Králové k Útvar inspekce I vedoucí odboru, asistentka odboru 2 zpracovatelský průmysl (kovo, textil), doprava, terciální sféra, pracovní podmínky, pracovní prostředí 7 inspektorů zemědělství 3 inspektoři 12 Útvar inspekce II 8.42 vedoucí odboru, asistentka odboru 2 tlaková zařízení 1 inspektor zdvihací zařízení 2 inspektoři elektrická zařízení 1 inspektoři plynová zařízení 2 inspektoři stavebnictví + projektové dokumentace 5 inspektorů 13 Útvar inspekce III 8.50 vedoucí odboru, asistentka odboru 2 PVP HK 9 inspektorů PVP PCE 6 inspektorů Celkem k z toho 38 inspektorů 2

3 vedoucí inspektor + kancelář VI 2 právní útvar 4 útvar informatiky 3 útvar ekonomicko - správní 3 Útvar projektu kontroly nelegálního zaměstnávání: - 38 zaměstnanců ( 2 vedoucí, 3 právníci a 2 administrátorky, 31 inspektorů) Z hlediska vzdělání zaměstnanců jich mělo k vysokoškolské zaměstnanců projektu vyšší odborné zaměstnanci projektu úplné střední odborné zaměstnanců projektu střední odborné 1 Závazný limit zaměstnanců na rok Roční průměrný přepočtený stav 53,5 Fyzický stav zaměstnanců k zaměstnanců projektu vedoucí zaměstnanci zaměstnanci projektu inspektoři inspekce práce zaměstnanců projektu odborní a administrativní zaměstnanci zaměstnanců projektu POP 0 3

4 2. S t a t i s t i c k é ú d a j e 2.1. Počet provedených výkonů Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj V ý k o n y 2013 Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob 7359 úkoly SÚIP Kontroly organizací a podnikajících fyzických osob 207 úkoly ostatní (N) Šetření příčin smrtelných úrazů 4 Šetření příčin závažných úrazů 64 Šetření příčin hromadných úrazů - Šetření příčin ostatních úrazů - Prověrky a šetření celkem 7634 Návrhy potřebných technických i jiných opatření 50 Stanoviska k projektovým dokumentacím staveb 140 Účast při povolování a kolaudacích staveb 201 Odňatá nebo omezená oprávnění k činnostem na VTZ - Odňatá nebo omezená osvědčení k činnostem na VTZ - Vyjádření k předpisům k zajištění BP a BTZ - Uskutečněná poradenství

5 2.2. Počet závad, vyřazených strojů, objektů, činností a osob podle vydaných rozhodnutí Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj 2013 Závady bez vydaného rozhodnutí (s násobností) 4371 Závady s vydaným rozhodnutím k jejich odstranění (s násobností) Vyřazené stroje a zařízení z provozu 2 Zakázané užívání výrobních a provozních prostorů - Zakázané technologií - Zakázané činností 33 Zákazy práce přesčas (kromě mladistvých) - Zákazy práce přesčas mladistvých - Zákazy noční práce mladistvých - Zákazy práce žen při ruční manipulaci a přenášení břemen - Zákazy práce mladistvých při ruční manipulaci a přenášení - břemen Zákazy ostatních prací ženám a mladistvým - 5

6 2.3. Pokuty uložené Oblastním inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Pokuty podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt - počet 239 Pokuty podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt - výše Kč z toho v souvislosti se šetřením PÚ - počet 9 z toho v souvislosti se šetřením PÚ - výše Kč Pokuty právnickým osobám za správní delikt - počet 511 Pokuty právnickým osobám za správní delikt - výše Kč z toho v souvislosti se šetřením PÚ - počet 28 z toho v souvislosti se šetřením PÚ - výše Kč celkem - počet: 750 celkem - výše: Pokuty fyzickým osobám za přestupek - počet 9 Pokuty fyzickým osobám za přestupek - výše Kč z toho v souvislosti se šetřením PÚ - počet - z toho v souvislosti se šetřením PÚ - výše Kč - Z uvedeného - pokuty uložené příkazem na místě - počet 3 - pokuty uložené příkazem na místě - výše Kč pořádkové pokuty - počet 30 - pořádkové pokuty - výše Kč blokové pokuty - počet - - blokové pokuty - výše Kč - 6

7 3. I n s p e k č n í č i n n o s t Výsledky kontrolní činnosti dle jednotlivých úkolů: Úkol č Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 1. Posuzovaná bezpečnostní dokumentace s uvedením základních nedostatků: Bezpečnostní dokumentace odborně posuzuje VÚBP, v.v.i. Při posuzování na OIP nebyly zjištěny nedostatky. 2. Poznatky inspektorů z jednotlivých kontrol: V průběhu kontrol byly zjišťovány pouze drobnější nedostatky z oblasti BOZP, které by nemohly být zdrojem iniciace ZH. 3. Zásadní zjištěná porušení u jednotlivých kontrol: Nebyla zjištěna. 4. Zásadní vydaná doporučení u jednotlivých kontrol: Nebyla vydána. 5. Zhodnocení jednotlivých kontrol: Kontrolované osoby věnovaly přípravě a průběhu kontrol velkou pozornost. Průběh kontrol byl organizačně velmi dobře zajištěn jak ze strany ČIŽP, tak i ze strany kontrolovaných osob. 7. Doporučení z kontrol: Nejsou. 8. Závěr: Vzhledem k tomu, že zákon působí již několik let, je problematika u kontrolovaných osob již zažitá a prakticky se nevyskytují závažnější problémy v oblasti PZH. 7

8 Úkol č Program Bezpečný podnik 1. Základní údaje z kontrol: V roce 2013 kontaktovalo 6 společností v rámci poradenské činnosti OIP, za účelem získání základních informací o programu Bezpečný podnik. U jedné společnosti OIP provedl každoroční namátkovou prověrku plnění podmínek programu Bezpečný podnik. 2. Poznatky inspektorů z jednotlivých prověrek: V průběhu kontrol byly zjišťovány pouze ojedinělé neshody v oblasti BOZP a VTZ, které byly neprodleně odstraňovány. Příprava ze strany kontrolovaných osob a jejich spolupráce s inspektory byly na velmi dobré úrovni. 3. Zásadní zjištěné nedostatky u jednotlivých prověrek, následně odstraněné: Zásadní nedostatky nebyly zjištěny. Jak již bylo uvedeno, jednalo se ojedinělé neshody v oblasti BOZP a VTZ. 4. Zásadní vydaná doporučení u jednotlivých prověrek: Nebyla vydána. 5. Zhodnocení jednotlivých prověrek: Ze strany kontrolovaných osob byla přípravě na vlastní kontroly věnována velká péče a kontroly probíhaly bez komplikací. Doporučení na úpravu programu: Nejsou 6. Závěr: Subjekty, které jsou zapojeny do programu, prokázaly vysokou úroveň systému řízení BOZP. Velmi kladným přínosem je fakt, že zapojené subjekty, přenášejí požadavky v oblasti BOZP i na své subdodavatele. 8

9 Úkol č Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti Oblast pracovních vztahů a podmínek 1. Trend vývoje počtu a obsahu podnětů: Nejčastěji jsou předmětem podnětů ke kontrole tyto 3 oblasti činnosti: 1) oblast odměňování 2) oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru 3) oblast pracovní doby V oblasti odměňování jsou nejčastěji podávány podněty na nevyplacenou mzdu a následně je nevyplácení mezd i nejčastěji porušovaným předpisem. Při kontrole porušování zákona v oblasti nevyplacení mezd nebývá zpravidla problém s prokázáním (hlavně v oblasti odměn za dohody), navíc se ve většině případů jedná o oprávněný podnět. Důvodem nevyplacení mzdy ze strany zaměstnavatele jsou přetrvávající ekonomické problémy podnikatelských subjektů. Dalšími četnými porušeními ze strany zaměstnavatele se stalo nevyplácení odstupného a nedodržování minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy. Porušení týkající se nevyplacení odstupného pramenila z nedostatečných finančních prostředků zaměstnavatelů, kteří i přes vědomí, že porušují zákon, neměli mnohdy jiné možnosti z důvodu druhotné platební neschopnosti. Nápravu nevyplacených mezd a odstupných řešili až po kontrole většinou splátkovými kalendáři či jinou dohodou na splátkách se svými zaměstnanci. Porušení - nedodržování minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy má oproti předešlému roku lehce vzrůstající trend, neboť zaměstnavatelé stále nevědí, že mzda se vyplácí podle druhu vykonávané práce a za základ považují pouze minimální mzdu stanovenou nařízením vlády či tzv. úkolovou mzdu. Tuto situaci zaměstnavatelům ztížila ještě novela NV č. 567/2006 Sb., (platná od ) kde byly nově navýšeny nejnižší úrovně zaručené mzdy. Na tuto situaci ještě někteří zaměstnavatelé nestačili reagovat navýšením skutečně vyplácené mzdy. V oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru je nejčastějším problémem nedodržení podmínek pracovní smlouvy. Zde máme na mysli zejména změny pracovní smlouvy bez písemných dodatků, neinformování zaměstnanců o dalších skutečnostech, týkajících se jejich pracovních poměrů (ust. 37 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění), změny pracovní smlouvy bez souhlasu zaměstnance, převedení na jinou práci apod. Problém týkající se pracovních smluv je dán špatným právním povědomím, kdy si zaměstnavatelé stále domnívají, že informovat zaměstnance např. o výplatním termínu nebo pracovní době, stačí pouze ústně. Inspektoři se převážně v rámci poradenské činnosti snaží o zvýšení právního podvědomí zaměstnavatelů a kladou tak veliký důraz na preventivní opatření. Na druhém místě jsou v oblasti vzniku změn a skončení pracovního poměru problémy při skončení pracovního poměru. Většinou se v těchto případech však jedná o individuální spory, na jejichž řešení nemá inspektorát práce kompetence. Pokud se stěžovatel domáhá svého práva u inspektorátu např. ohledně okamžitého zrušení pracovního poměru, protože zaměstnanec nesouhlasí s důvodem propuštění, je výsledkem kontrolní činnosti většinou neprokázané porušení a následně odkázání na řešení sporu soudní cestou. 9

10 Třetí nejčastější porušení v této oblasti je nadále nevydávání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. V oblasti pracovní doby jsou nejpočetnější skupinou porušení týkající se evidence pracovní doby a nedodržování pracovních podmínek zahrnující především nedodržování odpočinků mezi směnami a v týdnu. Počty nevedení evidence pracovní doby se oproti loňským rokům však snížily, a to především z důvodu konkrétní úpravy povinnosti zaměstnavatele vést evidenci s vyznačením začátku a konce směn. To přispělo velmi význačnou měrou inspektorům k usnadnění jejich práce zejména z hlediska prokázání možných porušení v oblasti přesčasů, práce v noci apod. Nejméně podnětů je v oblasti převedení na jinou práci a v oblasti diskriminace a šikanování. Problémy diskriminace a šikanování se inspektoři snaží řešit osobní konzultací především při poradenské činnosti, rozebráním problému se stěžovatelem a následným odkázáním na orgány, které se diskriminací a šikanou přímo zabývají. Je třeba zmínit skutečnost, že někteří stěžovatelé vidí šikanu a nerovné zacházení i v oblasti, kde zaměstnavatel se sám snaží dodržovat zákonné normy a tedy trvá na striktním dodržování zákona. Což se některým zaměstnancům nezamlouvá a navenek toto jednání zaměstnavatelů prezentují jako nerovné zacházení. Podíl oprávněných, částečně oprávněných a neoprávněných podnětů je za poslední čtyři roky takřka neměnný, vše je v poměru cca 50:50. Další podstatný podíl jsou pak neprokázané podněty, kdy inspektorům chybí jasné důkazy, potvrzující oprávněnost nebo alespoň částečnou oprávněnost. 2. Obecné zhodnocení kontrolní činnosti: Podíl společných kontrol s odborem BOZP nebo NLZ byl poznamenán především mimořádnými úkoly, kterých se inspektoři PVP účastnili. Co se týká plnění nápravných opatření a následných kontrol, z kontrolních spisů vyplývá, že zaměstnavatelé opatření ve větší míře plní, počty následných kontrol jsou však zanedbatelné. 3. Problémy při kontrolní činnosti: Problémy související s kontrolní činností se nijak neliší od předchozích let, ve kterých se kontrolní činnost vykonávala. Stále to jsou problémy týkající se doručování, navyšování počtu problematických kontrol, narůstající administrativa u kontrolní činnosti, vyhýbání se zahájení nebo ukončení kontroly např. pracovní neschopností statutárního zástupce právnické osoby, nárůst podávání přezkumů, námitek k protokolům a odporů k příkazům a rozhodnutím a také nemožnost zahájit nebo ukončit některé kontroly především z důvodu konkurzu nebo insolvence. 4. Ukládání pokut: Porušení, za která jsou nejčastěji ukládány pokuty, jsou přímo úměrné nejčastějším porušováním, a to v oblasti odměňování a oblasti pracovní doby, kdy jsou k dispozici jasné důkazy o porušování zákona. Jedná se hlavně o nevyplacenou mzdu, příplatky, zaručenou mzdu, nevedení evidence začátku a konce směn, odpočinky v týdnu či mezi směnami. 10

11 5. Oznámení jiným orgánům státní správy: Inspektorát práce i nadále spolupracuje nejčastěji s živnostenskými úřady, úřady práce, cizineckou policií a s celními úřady, zejména formou možných společných kontrol. Tak jako v předchozích letech dojde-li při výkonu kontrolní činnosti ke zjištění, které místně a kompetentně nespadá do oblasti inspekce práce a inspektor dojde ke zjištění, že by se mohlo jednat o porušení nějakého jiného zákona, postupuje se informace o zjištěných skutečnostech jiným oprávněným státním orgánům. 6. Zajímavá zjištění z kontrol, názory, postřehy, vlastní sdělení: Lze konstatovat, že výsledky z provádění kontrol na základě podnětů za kalendářní roky 2011 a 2012 se velice podobají výsledkům za rok Problémy a zkušenosti, se kterými se inspektoři potýkají, zůstávají stále stejné. Vzhledem k uvolnění zákoníku práce v souvislosti s novelizací od 1. ledna 2012, který pojímá pracovní právo jako smluvní vztah dvou zúčastněných stran, se pracovní vztahy a podmínky zkomplikovaly a projevily se i při kontrolní činnosti v praktickém hledisku nedochází ke smluvní dohodě, nýbrž k jasně daným stanoviskům zaměstnavatele a v případě, že se zaměstnanci některé věci nelíbí, nemá na výběr, pokud chce pracovat. Úkol č Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 1. Informace o kontrolovaných zaměstnavatelích (které nelze zjistit z informačního systému) I. Počet kontrolovaných zaměstnavatelů, kteří: a) neporušili zákaz diskriminace a právo na rovné zacházení vůči fyzickým osobám při uplatňování práva na zaměstnání ( 4, 12) Kontrola diskriminace byla provedena zhruba u 40 případů s tím, že tyto kontroly byly prováděny průběžně a to jak při kontrolách, tak při poradenství, které poskytujeme. Kontroly na diskriminující inzeráty byly prováděny inspektory PVP s tím, že porušení zjistili u firem se sídlem v Praze, Plzni a Brně, ale ne v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. b) neporušili při zprostředkování zaměstnání zákon o zaměstnanosti jiným způsobem nebo dobré mravy ( 58, 58a), Tato problematika byla řešena průběžně, především při poradenství. Kontrola přímo zaměřená na tuto oblast byla v roce 2013 provedena v 1 případě. 11

12 c) vedli evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením ( 80), Evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením jsme kontrolovali u 18 zaměstnavatelů. d) plnili povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu ( 81), a z toho kolik kontrol se zaměřilo na plnění za rok 2012, Kontroly na toto zaměření byly provedeny u 21 zaměstnavatelů (za rok 2012). e) poskytovatelé náhradního plnění vedli evidenci o poskytnutém plnění ( 81), Bylo kontrolováno 9 zaměstnavatelů. f) ve stanovené lhůtě písemně vykázali dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely zákona 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, Případy týkající se zákona č.118/2000 Sb. jsme řešili především při poradenství s tím, že jsme zaměstnance firem posílali na úřad práce, který insolvenci a dlužné nároky zaměstnanců u firem v insolvenci řeší. Na základě informací úřadů práce o nevyčíslených mzdových nárocích jsme zahájili 7 správních řízení za porušení 7/1 zákona č. 118/2000 Sb. g) splnili stanovenou oznamovací povinnost Zkontrolováno 259 zaměstnavatelů. Jednalo se o informační povinnost při nástupu, ukončení a změně výkonu pracovní činnosti cizinců a občanů, u kterých se nepožaduje povolení k zaměstnání ( 87, 88). Dále také oznamovací povinnost dle 83. K porušení této oznamovací povinnosti došlo u 76 zaměstnavatelů. h) vedli další výše neuvedenou ZoZ stanovenou evidenci Zkontrolováno bylo 10 zaměstnavatelů ( 102). II. III. V oblasti zdravotnických zařízeních nebyla realizována žádná kontrola se zaměřením na dodržení stanovené lhůty k provedení vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby. Kontroly nebyly vykonány u zaměstnavatelů, kteří: - by zaměstnávali OZP a pobírali příspěvek na jejich zaměstnávání z ÚP ČR ( 78) a u kolika jste se zaměřili - by přidělovali práci zaměstnancům OZP, kteří pracují tzv. doma 12

13 2. Kontrolní činnost Ve většině případů se kontroly prováděly na základě seznamů předaných úřadem práce v návaznosti na normativní instrukci MPSV zaměstnávání OZP, dále si kontroly plánovali sami inspektoři, v některých případech byly kontroly prováděny na základě podnětů (ÚP, CÚ). Porušení oznamovací povinnosti při zaměstnávání cizinců je často pouze v řádech jednotlivých dnů. Dále výpočet plnění povinného podílu zaměstnávání OZP je někdy chybný i při využití komerčních programů Pokud jde o kontrolu plnění povinného podílu zaměstnávání OZP včetně náhradního plnění, těchto kontrol bylo provedeno pouze několik a to z důvodu velké časové náročnosti v návaznosti na daný plán kontrol. Spolupráce s ÚP při kontrole povinného podílu je ovlivněna skutečností, že ÚP provádějí tutéž kontrolu. Byla provedena kontrola, kdy firma přefakturovávala nakoupené zboží dalším firmám plnícím náhradní plnění povinného podílu. Po upřesnění termínu své výrobky a služby na SUIP, byla kontrola uzavřena s výsledkem, že firma nepřekročila danou výši poskytování náhradního plnění. Diskriminující inzeráty prověřovali zejména inspektoři PVP. Z předchozí zkušenosti se jevilo jako nejvhodnější využít inspektora jako volavku při výběrovém řízení, což by nemuselo být úplně v souladu se zákonem o inspekci práce zejména z pohledu zahájení kontroly. Tyto kontroly plánujeme až po účinnosti nového Kontrolního řádu, kde je možné využít i úkony před zahájením kontroly. V oblasti plnění 87 ZoZ máme cca 25 otevřených případů. 3. Informování jiných správních orgánů (policie - případná zpětná vazba, a to k jednotlivým výše uvedeným oblastem): počet a důvody trestních oznámení připravujeme případné trestní oznámení na zneužívání příspěvku na bezmocnost po náležité konzultaci s úřadem práce (v příštím roce ) počet oznámení rejstříkovým soudům/živnostenským úřadům..5 počet a důvody jiných oznámení (např. ÚP, FÚ)...cca 50 případů - ČSSZ, ÚP, FU nepřihlášení zaměstnanci k odvodům a daním, uchazeči o zaměstnání. 4. Další informace k provedeným kontrolám: zkušenosti ze spolupráce s jinými správními orgány, policii, ÚP k jednotlivým oblastem Spolupráce s OSSZ je bezproblémová, ale ušetřil by se čas, kdybychom mohli sami nahlížet do jejich registru. Spolupráce s ÚP je rovněž velmi dobrá, ale v některých 13

14 případech týkajících se cizinců čekáme na odpověď určitý čas, pomohlo by, kdybychom mohli sami nahlížet do těchto registrů a informace si získali neprodleně. S cizineckou policií je spolupráce již tradičně velmi dobrá, jimi poskytnuté informace jsou pro nás zajímavé, společné akce mají výsledky. Finančním úřadům poskytujeme informace z kontrolních zjištění. Také živnostenským úřadům oznamujeme naše zjištění. S Celními úřady přetrvává situace z loňského roku, což představuje duplicitní kontrolu. Společné akce mohou pak být náročnější na koordinaci. Výstupy od celního úřadu jsou pro nás obtížně prokazatelné, neboť celní úřad sepíše kontrolní protokol pouze se zaměstnavatelem, kde buď není zjištění nebo je v den kontroly přítomen i statutární orgán na místě kontroly a kontrola může být uzavřena bez dalších průtahů. Všechna ostatní zjištění přikládá CU jako podnět k naší další kontrole. Předkládané materiály jsou pak se zpožděním a výsledky kontrol a práce inspektorů je naprosto neefektivní. Poněkud složitější bylo v první polovině roku získávání potřebných informací od ÚP Hradec Králové. závěry Kontroly provedené v oblasti plnění 81 splnily svůj účel, pochybení bylo zjištěno jen v malé míře. V oblasti plnění informační povinnosti při zaměstnávání cizinců bylo zjištěno velké množství pochybení, na které navazují sankce. Tato zjištění mají nejen restriktivní dopad, ale také preventivní. V oblasti kontroly 136 ZoZ byly kontroly prováděny ve všech firmách, kde zaměstnanci měli mít na svém pracovišti doklad o pracovněprávním vztahu. Tato skutečnost nebyla splněna ve 153 případech v posledním období byl zjištěn již preventivní dopad v této oblasti (bylo méně případů). Rovněž je kladně hodnoceno i poradenství. vyjádření k dosažení cílů HÚ za OIP Kontroly oblastního inspektorátu přispěly k lepšímu dodržování zákona o zaměstnanosti působnost byla jak restriktivní, tak preventivní. Ukládání pokut a opatření o Nejčetnější ukládání pokut bylo v oblasti 87 ZoZ, v oblasti informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání cizinců. o od kontrolovaných osob jsou vyžadovány zprávy o zjednání nápravy včetně doložení dokladů na základě uložených opatření k odstranění závad o Ve vytypovaných případech jsou realizovány následné kontroly. 5. Podstatné informace z neukončených kontrol: Na prosinec 2013 zůstává za oba týmy cca 20 otevřených případů, předpoklad ukončení je do konce roku

15 6. Doporučení pro další kontrolní činnost s uvedeným zaměřením v roce Provést více kontrol 81 ZoZ. Nadále je třeba věnovat zvýšenou pozornost zadavatelům pobírajícím příspěvek na zaměstnávání osob se ZP. Úkol č Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských zemích EU 1. Zdroje výběru kontrolovaných osob (seřazené dle četnosti): a) podněty z poradenské činnosti, b) náhodný výběr z agentur působících v regionu, c) doporučení od inspektorů NLZ, d) případy, kdy skutečnosti zjištěné při kontrole AP a uživatele vedly k potřebě zahájit kontrolu i u jiné AP e) následné kontroly, f) určení úkolu ze SUIP (1x kontrola firmy FOXCONN a 4x spolupracujících společností) Všechny kontrolované agentury přidělovaly zaměstnance k uživateli. 2. Zhodnocení počtu provedených kontrol: Proti loňskému roku je zaznamenán výrazný nárůst v počtu kontrol. Na OIP bylo plánováno provést 14 kontrol agentur práce a 14 kontrol uživatelů (1 kontrola agentury a 1 kontrola uživatele na inspektora). Vlivem podnětů, mimořádného úkolu ze SUIP a případů viz 1. d) byl plánovaný počet kontrol agentur práce i uživatelů překročen. 3. Kontroly u uživatelů: Ve většině případů, pokud byla provedena kontrola agentury práce, byla provedena i kontrola uživatele. V ojedinělých případech nebyla zahájena kontrola uživatele. (Např. tehdy, pokud se jednalo o podněty, které bylo třeba urychleně řešit a kdy k prošetření obsahu stížnosti nebylo třeba zahajovat kontrolu s uživatelem.) Souběžné kontroly agentur práce a uživatelů jsou užitečné v případech prošetřování srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturních a kmenových zaměstnanců a při posuzování nedostatků na úseku pracovní doby agenturních zaměstnanců. Spolupráce s OIP 4 probíhala při kontrole firmy FOXCONN CZ, s.r.o., která byla zahájena současně v Pardubicích a Kutné Hoře. Kontroly byly v drtivé většině případů zahájeny u agentur práce a poté (nebo současně) u uživatele. Jen ojediněle byly zahájeny kontroly u uživatele a potom případně i u agentury práce tam působící. 15

16 4. Průběh kontrolní činnosti: Spolupráce s Cizineckou policií a Celní správou byla výjimkou při zahájení kontroly FOXCONN. V této inspekci se angažovali i kolegové z NLZ, VTZ a BOZP. Několik málo dalších kontrol agentur práce a uživatelů bylo provedeno inspektory PVP společně s inspektory NLZ nebo BOZP. Do kontrolních vzorků byli vybíráni i cizí státní příslušníci, jejich podíl činil v kontrolovaných agenturách zhruba 30%. Ve většině případů nebyly zaznamenány problémy při zahajování kontrol. Zdlouhavé a vleklé byly kontroly některých agentur práce, které byly řešeny na podněty, a které neměly sídlo v regionu (obzvláště ty, kde jednateli jsou slovenští občané žijící na Slovensku). Časté jsou případy, kdy agentury působící v regionu mají sídlo v Praze, Brně nebo Ostravě. V těchto případech bylo někdy složité zkontaktovat osobu oprávněnou jednat za agenturu a vyzískat od ní potřebné doklady. Inspektoři se věnovali celé šíři předmětu kontrol s výjimkou řešení některých podnětů, kdy se zaměřili na obsah podnětu. Dále např. nebylo možné zkontrolovat kamerový systém v případě, kdy uživatel v provozovně již ukončil činnost. Obtížné bylo vyhodnotit situaci v případě FOXCONN, tedy zda se jedná o únik do obchodního vztahu nebo skryté agenturní zaměstnávání. V tomto případě, ačkoliv byly kontroly jak uživatele, tak ostatních dodavatelů služeb zahájeny již v měsíci září, bylo zdlouhavé vypořádávání kontroly. Jak zaměstnavatel firma FOXCONN, tak i ostatní firmy podaly námitky k vedoucímu inspektorovi. Vzhledem k tomu byly protokoly z kontroly vypořádány až téměř po roce od zahájení. 5. Vyjádření ke zjištěným porušením: Mezi inspektory OIP 8 převládá názor, že celkově dochází ke zlepšení situace. Porušení, která přesto přetrvávají: - náležitosti dohod mezi AP a uživatelem, - náležitosti písemného pokynu zaměstnanci, - porušení povinnosti, aby mzdové podmínky dočasně přidělených zaměstnanců nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance. Z nedostatků u uživatelů se opakuje: - nevydání potvrzení o zaměstnání - zápočtového listu, - nedodržení odpočinku mezi směnami, odpočinku v týdnu. 6. Ukládání pokut: Při rozhodování o pokutách jsou stejná hlediska jako u jiných zaměstnavatelů. Pokuty jsou ukládány za porušení v následujících oblastech: - přidělování zaměstnanců k uživateli bez povolení, - agenturní zaměstnanci přidělovaní k uživateli zaměstnaní na DPP, - porušení povinnosti, aby mzdové podmínky dočasně přidělených zaměstnanců nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance - příplatky za noční práci 16

17 V některých případech nebyly uloženy pokuty při porušení 308, 309 ZP. Bylo to tehdy, když se jednalo pouze o administrativní pochybení (v několika málo případech) a z toho vyplývající nízkou společenskou škodlivost. Žádnému z uživatelů nebyla pokuta uložena. Úkol č Bezpečnost práce ve stavebnictví V rámci úkolu pro rok 2013 Bezpečnost práce ve stavebnictví bylo provedeno odbornou skupinou stavebnictví v regionu Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje celkem 232 kontrol. Kontroly podle stanovených plánů kontrol jednotlivých inspektorů byly zaměřeny především na položky určené v zadání úkolu. Ze zjištěných nedostatků i z přehledu porušených předpisů vyplývá, že hlavním problémem bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví nadále zůstává práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejzávažnější nedostatky jsou především v oblasti zabezpečení volných okrajů staveb a konstrukcí, nezajištění pracovníků při pracích na střešních pláštích proti pádu z okrajů a propadnutí střešní krytinou prostředky individuální ochrany a nevyhovující stav dočasných stavebních konstrukcí ke zvyšování místa práce. V roce 2013 bylo podáno 93 návrhů za nedostatky zjištěné během kontrol (výše uložených pokut byla ,-Kč). Byl vydán jeden příkaz na místě ve výši ,- Vyhodnocení dodržování ověřovaných požadavků 1) Vzájemná informovanost o rizicích - při kontrolách byly zjištěny nedostatky v 6 případech, jedná se o porušení 101 odst. 3 ZP, kdy se dodavatelé stavebních prací vzájemně písemně neinformovali o rizicích a neměli předem vyřešeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce včetně vzájemného předání a převzetí staveniště nebo pracoviště. Tento nedostatek se vyskytuje zejména ve vztahu mezi hlavním dodavatelem a samostatně podnikajícími fyzickými osobami 2) Plnění povinností zaměstnavatele při pracovních úrazech je oblastí ve které nebyly zjištěny závažné nedostatky, jedná se o porušení 105 odst.2, 3 a 4 ZP. Závady v oblasti evidence se týkaly především nevedení evidence úrazů v knize úrazů. Dále se vyskytly nedostatky v rozsahu a úplnosti údajů v záznamech o úrazu 3) Školení BOZP zaměstnanců při kontrolách byly zjištěny nedostatky v 15 případech, jedná se o porušení 103 odst. 2 ZP. Nedostatky byly zjišťovány zejména u menších subjektů do 10 zaměstnanců, kdy byly stále používány již neplatné předpisy např. N.V. č. 494/2001 Sb.,vyhl.č.324/1990 sb. ČSN a ČSN

18 4) Určení obsahu a četnosti školení o právních a ostatních předpisech, včetně určení způsobu ověřování znalostí zaměstnavatelem. Zde byly zjištěny nedostatky v 5 případech, jedná se o porušení 103 odst.3 ZP. 5) Na základě vyhodnocení rizik poskytování OOPP byly zjištěny nedostatky v 10 případech, jedná se o porušení 104 odst. 5 ZP. Nedostatky spočívají v neúplném zpracování vlastního seznamu OOPP chybí vyhodnocení rizik a termíny pro poskytování OOPP dle NV. č. 495/2001 Sb. OOPP i když ne vždy v závislosti na druhu vykonávané činnosti poskytovaly všechny kontrolované osoby. Staveniště 1) Zajištění staveb byly zjištěny nedostatky ve 69 případech, jedná se porušení 2 odst. 1 NV č. 591/2006 Sb. části I Přílohy č.1.zjištěné nedostatky chybějící oplocení a ohrazení stavenišť, chybějící bezpečnostní značky na vstupech a na vjezdech na stavbu, neurčení způsobu zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Toto nedostatky nejsou závažného charakteru a byly odstraňovány v průběhu prováděných kontrol. Práce ve výškách 1) Kolektivní ochrana proti pádu z výšky byly zjištěny nedostatky v 42 případech, nebyli chráněni žádnou zábranou ( kolektivní ochrany) proti pádu z výšky. Konkrétně se jednalo o nezajištěné volné okraje balkonů, plochých střech, schodišťových ramen a podest a nezakryté otvory ve stropních konstrukcích ve fázi hrubé stavby, nebo při provádění zateplování objektů. Nedostatky jsou závažného charakteru vedoucí ke vzniku pracovních úrazů a byly také hlavním podkladem pro udělování sankcí. 2) Bezpečnostní požadavky na technické konstrukce byly zjištěny nedostatky v 71 případech, jedná se o porušení 4 NV č. 362/2005 Sb. Přílohy. Nečastější nedostatky neúplně provedená ochranná zábradlí (chybějící střední tyč zábradlí a zarážky u podlahy u pracovních podlah, ve výšce 1,5-2,0 m a chybějící vnitřní zábradlí v případech větší vzdálenosti od líce objektu než 250 mm), nedostatečné zajištění stability lešení úhlopříčným ztužením a kotvením, nevyhovující dřevěné žebříky pro výstup a sestup mezi podlahami, větší mezery mezi dílci pracovních podlah včetně nedostatečně zajištění jejich stability, chybějící doklad o předání a převzetí konstrukce. 3) Přidělení OOPP proti pádu z výšky - byly zjištěny nedostatky v 11 případech, jedná se hlavně o nedostatky v přidělení kompletní výstroje, zajištění po celou dobu výkonu činnosti, určení místa ukotvení. Převážná část nedostatků se týkala především podnikajících fyzických osob a osob spolupracujících s nimi. 4) Zajištění prostoru pod pracemi ve výškách - byly zjištěny nedostatky v 21 případech, jedná se o porušení 4 NV. č. 362/2005 Sb. Přílohy. Hlavní nedostatky byly v nevymezení ohroženého prostoru, šířce prostoru pod prací ve výškách a označení prostoru bezpečnostními značkami. 18

19 Zemní práce 1) Zajištění výkopů a stěn výkopů a provedení bezpečných sestupů a výstupů byly zjištěny nedostatky ve 12 případech, jedná se o porušení 3 písm. b) N.V. č.591/2006 Sb. Příloha č. 3. Nejčastější nedostatky nezabezpečené strojně hloubené výkopy a pohyb zaměstnanců v nezajištěném prostoru, chybějící ohrazení výkopů na věřených prostranstvích, neodpovídající přechody přes výkopy, nedostatečně široké. Stroje a zařízení 1) Bezpečný provoz a používání strojů na staveništi byly zjištěny nedostatky v 17 případech, jedná se o porušení 3 písm. a) N.V. č.591/2006 Sb. Příloha č. 2 a 102 odst. 1 ZP. Nedostatky chybějící ochranná zařízení, používání vrátků a stavebních výtahů bez zápisu o předání do užívání a nedostatečná dokumentace zařízení. 2) Vnitřní systém řízení bezpečného provozu jeřábové dopravy byly zjištěny nedostatky ve 18 případech, jedná se o porušení 102 odst.1 ZP.Nedostatky není zpracován systém bezpečné práce pro provoz ZZ dle ČSN ISO pro zdvíhací zařízení nejen pro stavební jeřáby ale hlavně pro automobilové jeřáby, zdvihací a montážní plošiny. 3) Staveništní rozvaděče a pohyblivé přístroje - byly zjištěny nedostatky v 37 případech, jedná se o porušení 4 odst.1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. Nejčastější nedostatky neprovedení revizí ve stanovených termínech, včetně revizí spotřebičů (ručního elektrického nářadí), provedení revize v potřebném rozsahu dle ČSN ed. 2 a ČSN III. Návrh opatření Na úrovni OIP Při plánování subjektů vhodných ke kontrole bylo přihlédnuto ke skutečnosti, kde se vyskytovalo zvýšené procento pracovních úrazů a předcházející kontrola byla delším časovém horizontu. V letošním roce nadále pokračoval trend plošných kontrol stavenišť bez předchozího ohlášení kontroly. Při nehlášených kontrolách stavenišť bylo zjištěno množství závažných nedostatků přímo ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců, což bylo řešeno vydáním okamžitého zákazu provádění prací a vydáním zákazu používání zařízení a výkonu činnosti. Plánované kontroly totiž neodpovídají skutečnému stavu bezpečnosti práce na staveništích, především u malých firem nebo staveb, které realizují živnostníci. IV. Závěr Vzhledem k množství a charakteru zjištěných nedostatků při kontrolní činnosti ve stavebnictví je třeba zaměřit maximální pozornost i nadále na dodržování předpisů na oblast práce ve výškách, technickému stavu pracovních lešení, pracích na střechách i pracovním postupům při provádění prací ve výškách a zajištění bezpečnosti práce pracovníků pracujících při provádění zemních prací. Zkušenosti z kontrol dokazují, že je nezbytně nutné opustit systém plánovaných a předem oznamovaných kontrol, a to jak z hlediska podchycení skutečného stavu úrovně bezpečnosti 19

20 práce na staveništích, tak z hlediska možné prevence předcházení pracovních úrazů včasným zásahem inspektora na pracovišti. Údaje o úkonech provedených OIP- HU OIP 08 Počet kontrol 232 Počet kontrolovaných subjektů 221 Počet zjištěných závad 424 Počet udělených pokut 93 Výše navržených pokut Úkol č Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem Počet kontrolovaných subjektů: 44 (41 subjektů) z toho - právnická osoba.. 34 ( 31 subjektů) - PFO 10 ( 10 subjektů) Počet udělených pokut 4 x ve výši ,- Kč za porušení ustanovení : - 103, odst. 1, písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zaměstnavatel nezajistil zdravotní způsobilost řidiče. - 5,odst. 2 NV č.589/2006 Sb. Délka směny zaměstnance přesáhla 13 hodin. - 5, odst. 1, písm.a) zák. č. 309/2006 Sb. Zaměstnavatel nezajistil aby zaměstnanec (řidič) při vykonávání práce jednotvárné tuto práci přerušoval stanovenými bezpečnostními přestávkami. (řízení nákl. automobilu 5 hod. 45 min. bez přerušení přestávkou - porušení Naříz. Evrop. parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006) - 4, písm.a) NV č. 168/2002 Sb., bod.3, písm.c) Přílohy č.1 Zaměstnavatel nezajistil, aby zaměstnanec, který řídí dopravní prostředek vedl evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. 20

21 Nejčastější nedostatky a další poznatky z kontrol : - zaměstnavatel nezajistil, aby zaměstnanec, který řídí dopravní prostředek vedl evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek 4, písm.a) NV č. 168/2002 Sb., bod.3, písm.c) Přílohy č.1 - zaměstnavatel nevede dokumentaci o informacích a pokynech - o seznámení zaměstnance s průvodní dokumentací - s návodem k obsluze automobilu, který zaměstnanec obsluhuje 103, odst. 1, posled. věta za písm.l) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Typické pro kontrolované osoby je porušování podobných předpisů : - 4, písm.a) NV č. 168/2002 Sb., bod.3, písm.c) Přílohy č.1 a - 103, odst. 1, posled. věta za písm.l) zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce V průběhu kontrol a při prokazování porušení nedošlo k žádným mimořádným událostem ani problémům. Stav BOZP u kontrolovaných subjektů lze hodnotit stejně jako v roce 2012, nedošlo k výrazným změnám ani k lepšímu ani k horšímu. Úkol č Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více I. Informace z přípravy a realizace úkolu Minimální počet kontrol stanovených SÚIP 250 v zadání HÚ byl splněn. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj provedl celkem 564 kontrol systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více. 21

22 II. Informace o plnění úkolu Období (údaje z ISIP ke dni ) od do Počet kontrolovaných subjektů celkem 546 Počet kontrolovaných právnických osob 401 Počet kontrolovaných fyzických osob 145 Počet kontrol celkem 564 Počet kontrol bez zjištěných nedostatků 39 Spotřeba pracovního času na kontroly v hodinách 6217 Počet šetřených pracovních úrazů 0 Počet šetřených podnětů 0 Počet zjištěných nedostatků počet zjištěných nedostatků bez vydaného opatření počet zjištěných nedostatků, u nichž byla uložena pokuta Násobnost zjištěných nedostatků Zakázané stroje a zřízení - počet vyřazení / počet ks strojů Zakázané výrobní prostory - počet zákazů / počet ks prostorů Zakázané technologie - počet zákazů / počet technologií 0/0 Zakázané činnosti - počet zákazů / počet činností 1/1 Zakázaná práce přes čas - počet zákazů / počet osob 0/0 0/0 0/0 Počet vydaných TOO 12 Počet návrhů pokut za správní delikt 70 Výše návrhů pokut za správní delikt v Kč ,- Počet uložených pokut za správní delikt 70 Výše uložených pokut za správní delikt v Kč ,- Počet příkazů na místě za správní delikt 1 Výše příkazů na místě za správní delikt v Kč ,- Počet návrhů pokut za přestupek 0 22

23 III. Výsledky kontrol podle zadání úkolu Výsledky kontrol jsou zpracovány na základě údajů v ISIP Portál ke dni Sumarizované informace dostatečně přesně vystihují následující soupisy nejčastěji porušovaných právních předpisů, ČSN a jednotlivých objektů zpracovaných na základě údajů v ISIP Portál. Nejčastěji porušené předpisy Číslo předpisu Odst. Písm. Počet porušení Počet subjektů 101/2005 Sb. 3 3 a /2005 Sb. 3 4 a /2005 Sb /2010 Sb /2006 Sb d /2006 Sb /2006 Sb /2006 Sb /2006 Sb /2006 Sb a /2006 Sb f /2006 Sb /2006 Sb c /2006 Sb /2006 Sb /2006 Sb /2006 Sb /2006 Sb. 4 1 a /2006 Sb. 4 1 c /2006 Sb. 5 1 d /2006 Sb /2001 Sb. 3 1 b /2001 Sb /2001 Sb Nejčastěji, stejně jako v minulém roce, nebyly plněny další požadavky na pracoviště a pracovní prostředí /značení komunikací, ramp a regálů, zarovnané komunikace / - 768x, nebylo vytvářeno bezpečné pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP 297x, vyhodnocovány a přijímány opatření k omezení působení rizik 60x, neprováděna pravidelná údržba, kontrola a revize provozních a výrobních zařízení 326x a výrobní zařízení nebyla vybavena předepsanou provozní dokumentací 69x. Navíc se opět častěji objevují i nedostatky v soustavném, či nedostatečném vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek zjišťováním jejich příčin a zdrojů 112x a nezajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP- 61x 23

24 Nejčastější nedostatky dle objektů Objekt Počet nedostatků Násobnost Počet porušení Počet subjektů Výrobní a provozní budovy Komunikace mezi výr. a provoz. budovami Průmyslové rozvody a vedení Brusky Lisy Tlakové nádoby stabilní (BOZP) Zařízení pro spalování plynů (BOZP) Nářadí Jeřáby a jiná zdvihadla Motorové vozíky Sklady a skladování Řízení péče a bezpečnost práce v organiz Evidence a regist. prac. úrazů a hláš. nehod Osobní ochranné pracovní pomůcky Silová el. vedení (BOZP) Regály Prac.poměr, dohody konané mimo pr.poměr Ostatní Obdobně jako v minulém roce se objektové nedostatky nejčastěji objevovaly při řízení péče a bezpečnosti práce v kontrolovaných organizacích 800x, ve výrobních a provozních budovách 462x, ve skladech při skladování 321x a s tím spojeném provozu motorových vozíků 133x a provozováním regálů 118x. Nejčastější nedostatky dle ČSN Číslo ČSN Počet nedostatků Násobnost Počet porušení Počet subjektů ČSN ČSN ed ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ISO ČSN ISO Amd

25 Nejčastější nedostatky dle ČSN byly na úseku skladování 135x a provozu motorových vozíků 100x, kontrol a revizí el. spotřebičů - 76x, tlakových nádob stabilních -68x. Tyto počty nedostatků dle ČSN mohou být poněkud zkreslené, neboť u všech zjištěných nedostatků není ČSN v protokolu z kontroly napsána a tedy ani následně nahrána. IV. Informace a poznatky z kontrol provedených podle zadání úkolu A) Administrativní kontrola 1. Prevence rizik V této zásadní oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se nedostatky nejčastěji vyskytovaly při formálním vyhledání a vyhodnocení rizik a nedostatečném přijímání opatření a seznámení zaměstnanců s nimi. Ve většině případů se jednalo o formální používání vzorových rizik vypracovaných akreditovanými společnostmi, jako jsou RoVS, VÚBP apod., bez bližšího posouzení konkrétních nepříznivých vlivů na jednotlivých pracovištích a posouzení podmínek konkrétní práce. Také se objevily i kontrolované subjekty, které neměly vyhledány nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek zjištěním jejich příčin a zdrojů a tím následně nevyhodnotily rizika a nepřijaly opatření k jejich odstranění. To se týkalo hlavně kontrolovaných subjektů vzniklých v nedávné době nebo s velmi malým počtem zaměstnanců. 2. Školení a příprava k výkonu práce V oblasti školení a přípravy k výkonu práce se jednalo zejména o nedostatky v stanovení obsahu, četnosti, způsobu ověřování znalostí a vedení dokumentace o provedeném školení dle požadavků zákoníku práce. Dalším zjištěním bylo, že osnovy školení neobsahovaly platné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, vyplývající z vyhodnocení rizik a konkrétních pracovních podmínek. V mnoha případech, zejména u kontrolovaných subjektů vzniklých v nedávné době nebo s velmi malým počtem zaměstnanců, není vedena řádná dokumentace o všech školeních a hlavně o zapracování nových zaměstnanců na konkrétním pracovišti nebo stroji. 3. Provozní dokumentace Oblast nevedení, nebo předložení nedostatečné, předepsané provozní dokumentace jednotlivých strojů a zařízení bylo shledáno především u menších kontrolovaných právnických subjektů či u podnikajících fyzických osob. Tato oblast samozřejmě souvisí a vychází z toho, že v mnoha případech nemají k dispozici průvodní dokumentaci zařízení od výrobce ani zpracovaný místní provozně bezpečnostní předpis stroje nebo daného technického zařízení. 4. Pracovní doba a její evidence Přestože kontrola pracovní doby a její evidence a doby odpočinku zaměstnanců je jednou z náplní kontrolní oblasti pracovních vztahů a podmínek, byla ze strany inspektorů uvedené oblasti věnována odpovídající pozornost. Můžeme konstatovat, že došlo ke zlepšení úrovně vedení evidence pracovní doby a doby odpočinku při práci, mezi směnami a v týdnu, a pokud byly zjišťovány ojedinělé nedostatky, byly zjištěny pouze u subjektů vzniklých v nedávné době nebo s velmi malým počtem zaměstnanců. 25

26 5. Pracovní úrazy Na základě kontrolní činnosti a šetření příčin a okolností pracovních úrazů lze konstatovat, že nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, se již dostalo do povědomí mnoha zaměstnavatelů. Také lze konstatovat, že zavedením nového Záznamu o úrazu, který obsahuje opatření proti opakování úrazu, došlo v oblasti stanovení opatření proti opakování úrazů a jejich realizace ke zlepšení stavu. B) Vlastní kontrola na konkrétních pracovištích 6. Vhodnost pracovišť Při kontrole pracovišť byl zjištěn největší počet závad. Hlavně se jednalo o porušení nařízení vlády č. 101/2005 Sb., které svým rozsahem zahrnuje nejširší oblast požadavků na pracoviště a pracovní prostředí. Vzhledem k celkovému počtu 768 nedostatků možno vyjmenovat jen některé, např. nedostatečné nebo již nevyhovující bezpečnostní značení, neoznačování průmyslových potrubních rozvodů podle druhu a směru dopravovaných látek, v oblasti skladování neoznačení nosností podlah a regálů, nevyhovující manipulační rampy a komunikace apod. Většinou se jednalo o nedostatky zjištěné u subjektů vzniklých v nedávné době nebo s velmi malým počtem zaměstnanců, které nespolupracovaly s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik. 7. Pracovní postupy V oblasti přijímání opatření v prevenci rizik nejzávažnějším nedostatkem bylo nezpracování místních řádů skladu a zejména místních provozních bezpečnostních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením, ke kterým nemají zaměstnavatelé návody k obsluze a údržbě od výrobce. Také pro provoz manipulačních a provoz dopravních motorových prostředků, podle konkrétních místních podmínek u kontrolovaných subjektů nemají místní řády pracovní postupy vypracovány. Opakovaně bylo zjištěno, že zaměstnavatelé nestanovili pracovní postupy i pro manipulaci s břemeny. Tak jako v předchozích bodech lze konstatovat, že většinou se jednalo o subjekty vzniklé v nedávné době nebo s velmi malým počtem zaměstnanců. 8. Provoz a používání strojů a zařízení Nedostatky v oblasti provozu strojů a technických zařízení spočívají zejména v neprovádění pravidelných kontrol, údržby a revizí. Tyto nedostatky v mnoha případech vycházejí z toho, že zaměstnavateli nejsou stanoveny harmonogramy údržby, oprav a kontrol strojů a technických zařízení a tak se ani neprovádějí. Tyto nedostatky se projevily v rámci provedených kontrol zejména u subjektů, které také nevedou provozní dokumentaci, nemají návody na obsluhu a údržbu nebo nemají zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis k jednotlivým strojům a technickým zařízením. Také bylo opakovaně zjištěno provozování strojů a technických zařízení v rozporu s tím, jak bylo stanoveno výrobcem. Další, neméně závažnou skutečností je to, že jsou stále zjišťovány nedostatky ve vybavení pracovních strojů ochrannými zařízeními, která chrání životy a zdraví zaměstnanců. 9. Dodržování provozních podmínek Dodržování provozních podmínek není často doloženo prováděním kontrol bezpečnosti před uvedením zařízení do provozu, nestanoven rozsah kontrol a revizí místním provozně bezpečnostním předpisem. Dále nejsou vedeny provozní deníky a záznamy o kontrolách 26

27 preventivní údržbě a opravách, které určil výrobce zařízení. Také nebylo v několika případech zaměstnavateli plněno dodržování provozních podmínek strojů a zařízení, stanovených jejich výrobci. Rovněž byla shledána zjištění chybějících nebo nesprávně nastavených ochranných zařízení používaných strojů a technických zařízení, neboť zaměstnavatelé v mnoha případech neprovádějí operativní preventivní kontroly pracovních strojů a zařízení z hlediska udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 10. Provádění kontrol a revizí Jak bylo uvedeno v předchozím bodě nejsou někteří zaměstnavatelé stále schopni doložit provádění předepsaných kontrol bezpečnosti strojů a zařízení před uvedením do provozu, dále pak výchozí a následné pravidelné kontroly a revize budov, strojů a technických zařízení. Zejména u elektrických spotřebičů, motorových manipulačních vozíků, plynových a tlakových zařízení. Někteří zaměstnavatelé také opakovaně neodstraňují nedostatky zjištěné příslušnými kontrolami a revizemi. Zaměstnavatelé neurčují pracovníky odpovědné za pravidelné provádění těchto kontrol a revizí, kteří by to v řádných termínech zajišťovali. Zaměstnavatelé a jejich vedoucí pracovníci v mnoha případech spoléhají pouze na to, že se revizní technici a pracovníci provádějící kontroly a revize, především vyhrazených technických zařízení, ohlásí sami a potřebné provedou. 11. Technický stav provozovaných strojů a zařízení Technický stav provozovaných strojů a zařízení se proti minulým letům postupně zlepšuje. Mnohé staré stroje jsou postupně nahrazovány novými, výkonnějšími a hlavně bezpečnějšími, při jejichž provozu již do výrobního procesu ani lidský faktor nezasahuje. Stav strojů a zařízení je zřejmý i z toho, jak často provozovatel provádí jejich kontroly a revize. V některých případech, kdy není zařízení revidováno v požadovaných termínech, se pak vymlouvají na jejich velkou finanční náročnost a odbytovou krizí. To však není z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví akceptovatelné. Stále jsou používány i staré a velmi nebezpečné stroje, např. tvářecí stroje lisy, u kterých pak dochází k závažným pracovním úrazům. Proto je nutno se na provoz těchto strojů v dalších letech zaměřit ve zvýšené míře. 12. OOPP V porovnání s předchozími roky došlo ke zlepšení stavu. Nadále ale byly opakovaně zjištěny nedostatky, kdy poskytované OOPP neodpovídají a nesplňují podmínky pro ochranu zaměstnanců před konkrétním rizikem. Zejména se to týká subjektů vzniklých v nedávné době nebo s velmi malým počtem zaměstnanců, kde jsou OOPP poskytovány, ne na základě skutečného daného rizika, ale zpravidla dle vlastního uvážení zaměstnavatele a ekonomické dostupnosti, která je pro zaměstnavatele v mnoha případech rozhodující. Závažným nedostatkem zůstává skutečnost, že i když jsou OOPP zaměstnancům poskytovány, je ze strany zaměstnavatelů opomíjena povinnost udržovat tyto prostředky v použitelném stavu a zejména kontrolovat jejich používání. V mnoha případech kdy jsou OOPP, mycí a čistící prostředky přidělovány, není o tom vedena řádná dokumentace. V. Návrh opatření a doporučení pro další období Při kontrolní činnosti je třeba, zejména u nově vzniklých podnikajících subjektů, provádět i osvětu a poradenskou činnost orientovanou na plnění nejzákladnějších zákonných požadavků na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. 27

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Cíl úkolu: Cílem tohoto úkolu je prostřednictvím kontrolní činnosti působit na zaměstnavatele, aby

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011 Strana Obsah 4

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání v České republice. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání v České republice z pohledu kontrol inspekce práce Mezinárodní konference Výzvy pracovního práva v kontextu zachování a zvyšování zaměstnanosti ve státech V4 Bratislava 26. 2. 2015

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Informace k problematice zprostředkování zaměstnání agenturami práce Předkládaný materiál se týká problematiky zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Jeho vnitřní struktura vychází nejprve z vývoje

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2012

Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2012 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2012 Zpracovatel: útvar ekonomiky a správy

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 882/7.10/10/13.3 úkol č. 11.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2010 únor

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory.

2. Okruh kontrolovaných osob: Žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory. OBECNÁ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontroly finanční a kontroly dle odvětvově specifických zákonů) realizovaných v roce 2014 ODBOR: KANCELÁŘ HEJTMANA (KH) Počet

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2013

Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2013 OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2013 Zpracovatel: Odbor správy a Informatiky

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vládní návrh předložen v květnu 2013 49 novela zákona o zaměstnanosti (od 1.10. 2004) Současně jsou novelizovány zákon č.

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ Ing. Jan Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj PŮSOBNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele středních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele středních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. Cíl příspěvku aktuality 2. Zákon o pedagogických pracovnících 3. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany)

Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Odbor: Správních agend a dopravy č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - 41 č. 183/2006

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více