STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO"

Transkript

1 STATUT FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Tento statut je vnitřním předpisem Fakulty veterinárního lékařství veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Upravuje podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a v souladu se statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen "VFU") poslání, postavení, činnost, organizaci, řízení a hospodaření na Fakultě veterinárního lékařství (dále jen "fakulta") a studium na ní. 2) Dalšími vnitřními předpisy fakulty jsou organizační řád fakulty, jednací a volební řád akademického senátu fakulty, jednací řád vědecké rady fakulty a disciplinární řád pro studenty. Článek 2 Vznik a postavení fakulty 1) Fakulta byla zřízena rozhodnutím Akademického senátu Vysoké školy veterinární v Brně dne , jako součást této vysoké školy a v tomto smyslu je i její přímou pokračovatelkou v odborné i pedagogické činnosti. 2) Sídlem fakulty je Brno. 3) Ode dne účinnosti zákona č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách ( ) zní úplný název fakulty: Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Pro interní potřebu lze užívat zkratku FVL VFU. Článek 3 Poslání a činnost fakulty 1) Posláním a základním úkolem fakulty je zejména svobodně rozvíjet a zprostředkovávat vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu a doktorského studijního programu v oblasti veterinárního lékařství a s veterinární problematikou souvisejících disciplín a podílet se na celoživotním vzdělávání. Tato činnost se uskutečňuje v rámci výkonu akademického práva vyučovat. Podrobnosti pedagogické a studijní činnosti na fakultě obsahuje zejména "Studijní a zkušební řád kreditního systému studia na VFU Brno " a "Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na VFU Brno". 2) Fakulta uskutečňuje vědeckou a výzkumnou činnost ve vědních oborech veterinárního lékařství a v oborech souvisejících. Tato činnost se uskutečňuje v rámci akademické svobody vědeckého bádání a zveřejňování jeho výsledků a podílejí se na ní i studenti fakulty.

2 3) Fakulta vykonává veterinární činnost ve smyslu příslušných právních norem a zákonů. 4) Fakulta může samostatně nebo společně s jinými tuzemskými i zahraničními právními subjekty provádět doplňkovou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy VFU. 5) V rámci plnění svého základního úkolu a v souvislosti s ním může fakulta uskutečňovat činnost ediční, poradenskou, informační, jakož i rozmanitou činnost kulturní, rekreační a sportovní. 6) Fakulta při výkonu své činnosti spolupracuje s ostatními fakultami VFU, s fakultami jiných vysokých škol, vědeckými, výzkumnými a kontrolními ústavy, Komorou veterinárních lékařů, Státní veterinární správou, Ministerstvem zemědělství a dalšími organizacemi, jakož i s veterinární, zemědělskou, chovatelskou a potravinářskou praxí. 7) Fakulta, její pracoviště, organizace pracovníků a studentů i jednotliví učitelé, vědečtí pracovníci a studenti mohou v rámci svých kompetencí navazovat zahraniční styky. Část druhá ORGANIZACE FAKULTY Článek 4 Členění fakulty 1) Fakulta se člení na sekce a jejich jednotlivá pracoviště - ústavy a kliniky (pracoviště pedagogicko-vědecká), společná fakultní pracoviště a děkanát. 2) Sekce a jejich jednotlivá pracoviště fakulty zřizuje, slučuje, rozděluje a ruší děkan na základě rozhodnutí akademického senátu (AS) FVL. Ve své činnosti se sekce a jejich pracoviště řídí organizačními a provozními řády, které vydávají odpovědní vedoucí pracovníci a které schvaluje děkan fakulty. 3) Pracoviště (ústavy/kliniky) sekcí fakulty se mohou členit na složky (oddělení a jejich nižší odborné specializované jednotky). Oddělení ústavů a klinik fakulty na návrh přednosty a sekčního rady zřizuje děkan fakulty. Vedoucí složek pracovišť jsou odpovědni příslušným přednostům. 4) Sekční radové a přednostové ústavů a klinik fakulty odpovídají za svou činnost děkanovi fakulty. 5) Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci fakulty jsou v pracovně-právních vztazích s VFU.

3 Článek 5 Pracoviště pedagogicko-vědecká 1) Pedagogickou a vědecko-výzkumnou, odbornou veterinární a jinou činnost na fakultě zajišťují sekce a jejich ústavy a kliniky. 2) Na fakultě jsou zřízeny tyto sekce a jejich ústavy a kliniky: 1. Sekce morfologie a fyziologie (Ústav anatomie, histologie a embryologie; Ústav fyziologie; Ústav farmakologie a farmacie) 2. Sekce patobiologie (Ústav infekčních chorob a mikrobiologie; Ústav patologické morfologie a parazitologie; Ústav genetiky) 3. Sekce chorob malých zvířat (Klinika chorob psů a koček; Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců; Klinická laboratoř pro malá zvířata) 4. Sekce chorob velkých zvířat (Klinika chorob koní; Klinika chorob přežvýkavců a prasat; Klinická laboratoř pro velká zvířata) 3) Na ústavech a klinikách působí akademičtí pracovníci a ostatní pracovníci fakulty. Dále zde působí studenti magisterského a doktorského studijního programu. 4) V čele sekce stojí sekční rada, kterého jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává děkan fakulty. 5) Ústav/kliniku řídí přednosta, kterého jmenuje a odvolává děkan fakulty. 6) Přednostu ústavu/kliniky jmenuje děkan na základě výsledků výběrového řízení z řad profesorů a docentů. Odborný asistent může být pověřen vedením ústavu pouze výjimečně na dobu, než bude jmenován řádný přednosta. 7) Sekční rada a přednostové ústavů/klinik příslušné sekce jsou odpovědni děkanovi fakulty zejména za zajištění pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, řádné hospodaření s prostředky pro činnost sekce, dodržování tohoto statutu a organizačních řádů fakulty a sekce, vytváření podmínek pro odborný a pedagogický růst pracovníků sekce i jejich ústavů/klinik. 8) Sekční rada na základě návrhů přednostů předkládá děkanovi návrhy v oblasti personálních a platových záležitostí pracovníků sekce. 9) Sekční rada jmenuje kolegium sekce jako svůj poradní orgán. 10) Zásadní otázky činnosti sekce projednává sekční rada v kolegiu sekce a také s plénem členů akademické obce sekce. 11) Sekčního radu zastupuje v době jeho nepřítomnosti v celém rozsahu jeho pravomocí jím navržený a děkanem fakulty jmenovaný zástupce sekčního rady. 12) Přednostu ústavu/kliniky zastupuje v době jeho nepřítomnosti v celém rozsahu jeho pravomoci jím navržený a děkanem fakulty jmenovaný zástupce přednosty. 13) Vedoucí oddělení ústavu/kliniky jmenuje a odvolává na návrh přednosty sekční rada.

4 Článek 6 Společná fakultní pracoviště 1) Na FVL je zřízeno společné fakultní pracoviště Ústav dějin veterinárního lékařství, který koordinuje a případně zajišťuje výuku předmětů zaměřených na historii veterinární medicíny, činnost Muzea dějin veterinární medicíny a spolupracuje s Klubem dějin veterinární medicíny. 2) Vedoucího pracoviště jmenují na základě výběrového řízení a odvolávají po vzájemné dohodě děkani obou veterinárních fakult VFU Brno. 3) Vedoucí pracoviště je odpovědný oběma děkanům veterinárních fakult VFU Brno za zajištění činnosti pracoviště, řádné hospodaření s přidělenými prostředky a dodržování vnitřních předpisů obou veterinárních fakult VFU Brno. Článek 7 Děkanát 1) Děkanát je výkonným útvarem fakulty, který zabezpečuje její správní činnost. Správní činnost fakulty může zabezpečovat také rektorát VFU, a to na úsecích, svěřených mu fakultou na základě usnesení AS FVL: 2) Děkanát řídí děkan fakulty, v jeho nepřítomnosti určený proděkan. 3) Organizační strukturu děkanátu určuje a vedoucí jednotlivých oddělení děkanátu jmenuje a odvolává děkan. Vedoucí oddělení řídí práci na jednotlivých odděleních děkanátu a odpovídají za jejich chod děkanovi. Článek 8 Společná zařízení 1) Smlouvou uzavřenou mezi fakultou a jiným právním subjektem může vzniknout společné zařízení fakulty a tohoto právního subjektu. Smlouvu uzavírá děkan fakulty po vyjádření kolegia děkana a se souhlasem AS FVL. Podrobnosti o právním postavení, organizaci a činnosti společného zařízení upravuje uzavřená smlouva v souladu s obecně závaznými právními předpisy a statutem VFU. 2) Fakultě mohou při její činnosti pomáhat zdravotnická, pedagogická, výzkumná, výrobní, kontrolní a jiná zařízení na základě smlouvy, kterou jménem fakulty uzavírá děkan. Část třetí Samospráva fakulty Článek 9 Akademická obec 1) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří

5 vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci. 2) Studenti magisterského a doktorského studijního programu tvoří studentskou část akademické obce, akademičtí pracovníci fakulty tvoří její zaměstnaneckou část. 3) Plenární zasedání akademické obce fakulty nebo její jedné části svolává předsednictvo AS FVL. Mimořádné plenární zasedání může svolat předsednictvo též na žádost děkana nebo členů AS FVL. Toto zasedání je však předsednictvo povinno svolat vždy požádá-li o to písemně alespoň 1/3 AS FVL. Článek 10 Akademický senát 1) Akademický senát Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen AS ) zasedá, jedná a usnáší se jako jeden celek. Funkce člena AS FVL je dobrovolná a její výkon je nezastupitelný. Každý člen AS FVL má právo na zohlednění povinností souvisejících s činností v tomto orgánu. 2) Volební období AS FVL je tříleté. Právo navrhovat a volit své zástupce a být volen do AS FVL a jeho orgánů má každý člen AO. Funkční období jednotlivých členů AS FVL je nejvýše tříleté a končí uplynutím jeho volebního období. Člen AO může získat mandát člena AS FVL opakovaně. 3) Způsoby zániku mandátu člena AS FVL jsou uvedeny v Jednacím a volebním řádu AS FVL. 4) AS FVL má 36* členů. Akademické pracovníky zastupuje 24* členů, studenty 12* členů. 5) Pětičlenné předsednictvo AS FVL je voleno na období tří let. Způsob volby je upraven Jednacím a volebním řádem AS FVL. Článek 11 Vědecká rada 1) Vědecká rada fakulty (dále jen VR FVL) se ve své činnosti řídí 29 a 30 zákona 111/1998 Sb. a Jednacím řádem vědecké rady Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. 2) Členy VR FVL jmenuje a odvolává děkan fakulty. Ke jmenování členů VR FVL je třeba souhlas AS FVL. Děkan předkládá jmenný seznam navrhovaných členů VR FVL ke schválení AS neprodleně po svém uvedení do funkce. 3) Předsedou vědecké rady FVL je děkan fakulty. Kromě děkana jsou členy VR FVL ze své

6 funkce proděkani FVL. Děkan má právo pozvat na zasedání VR FVL i nečlena VR FVL, je-li to vzhledem k projednávané problematice potřebné. Článek 12 Děkan a proděkani 1) V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. 2) Na FVL působí 2 proděkani. 3) Poradním orgánem děkana je kolegium děkana. Členy kolegia jsou proděkani, zástupce studentů a předseda AS FVL nebo jím pověřený člen předsednictva AS, případně další členové akademické obce FVL. Článek 13 1) Kromě návrhů, uvedených v 27 zákona, děkan předkládá AS FVL k vyjádření i návrhy počtu a struktury pracovníků FVL. 2) Děkan zřizuje se souhlasem AS FVL vědecká, pedagogická, vývojová a informační pracoviště a účelová zařízení fakulty, jmenuje podle platných předpisů jejich vedoucí a odvolává je z funkce. 3) Děkan poskytuje akademickému pracovníkovi tvůrčí volno podle 76 zákona, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty. 4) Děkan zřizuje jako své poradní nebo výkonné orgány komise, rady a výbory a kontroluje jejich činnost. 5) Děkan vydává po schválení AS FVL a AS VFU platný statut fakulty a další vnitřní předpisy fakulty. Článek 14 1) Děkan odpovídá za svou činnost, zejména za dodržování tohoto statutu a ostatních vnitřních předpisů fakulty, AS FVL. 2) Za využívání prostředků přidělených fakultě v souladu se schváleným rozpočtem VFU Brno a za řádné hospodaření s majetkem VFU Brno, který fakulta využívá ke své činnosti, odpovídá děkan.

7 Článek 15 1) Děkana zastupuje v jím určeném rozsahu pověřený proděkan. Za dlouhodobé nepřítomnosti děkana ho pověřený proděkan zastupuje v plném rozsahu jeho činnosti. 2) Děkan jmenuje a odvolává po vyjádření AS FVL proděkany. Návrh na jmenování proděkanů předkládá AS FVL neprodleně po svém uvedení do funkce. 3) Proděkani jsou podřízeni děkanovi a odpovídají mu za svoji činnost. 4) Funkční období proděkanů končí s funkčním obdobím děkana. Část čtvrtá. Studium a studenti 1) Na fakultě se uskutečňuje: Článek 16 Druhy studia a) magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství, b) doktorský studijní program v oblasti veterinárního lékařství (v akreditovaných vědních oborech), c) celoživotní vzdělávání občanů podle 60 zákona. Článek 17 1) Standardní doba studia v magisterském studijním programu je šest akademických roků. Tento studijní program je realizován prezenční formou. 2) Podrobnosti studia v magisterském a doktorském studijním programu upravuje zákon, studijní a zkušební řád kreditního systému studia na VFU Brno a Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na VFU Brno. Článek 18 1) Způsobilost uchazečů ke studiu na fakultě se ověřuje přijímacím řízením. Jeho formy, obsah a termín schvaluje na návrh děkana fakulty AS FVL. 2) Studenti si zapisují všechny povinné předměty a určený počet výběrových předmětů ze studijního plánu. Podle svého zájmu a časových možností si mohou zapisovat i studijní předměty na ostatních fakultách VFU nebo na jiných vysokých školách. 3) Fakulta umožňuje studijní pobyty studentům jiných fakult VFU a vysokých škol.

8 4) Práva a povinnosti studentů upravuje zákon a Studijní a zkušební řád kreditního systému studia na VFU Brno a Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů na VFU Brno. 5) Ukládání kárných opatření studentům upravuje Disciplinární řád fakulty. 6) Podmínky pro přiznání stipendia a poskytování hmotného zabezpečení studentů upravuje Stipendijní řád VFU Brno. Článek 19 Státní rigorózní zkoušky 1) Vysokoškolské studium v oblasti veterinárního lékařství se řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou, po níž fakulta vydá absolventům osvědčení o vykonání státní rigorózní zkoušky a přizná akademický titul doktor veterinární medicíny (ve zkratce MVDr. ). Článek 20 Doktorský studijní program 1) Absolventy vysokoškolského studia veterinárního lékařství nebo příbuzných studijních oborů může fakulta přijmout k doktorskému studijnímu programu (DSP) ve studijních oborech: Fyziologie a farmakologie; Choroby ptáků, plazů a drobných savců; Genetika a plemenitba zvířat; Choroby psů a koček; Choroby koní; Choroby přežvýkavců a prasat; Patologická morfologie a parazitologie; Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie; Anatomie, histologie a embryologie; Avian and Exotic Animal Diseases; Dogs and Cats Diseases; Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology; Veterinary Microbiology and Imunology; Veterinary Parasitology. 2 Doktorský studijní program na fakultě se realizuje prezenční nebo kombinovanou formou. 3) Studium v DSP končí obhajobou disertační práce a vykonáním státní doktorské zkoušky. Absolventům DSP se přiznává na základě 47, odst. 5 zákona akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D."). Část pátá Pracovníci fakulty Článek 21 1) Pracovníci fakulty mají povinnost podílet se podle pokynů svých nadřízených v rozsahu přiměřeném jejich pracovnímu zařazení, stupni a zaměření vzdělání a zastávané funkci, na všech druzích činnosti fakulty, zejména však na činnosti pedagogické a vědeckém výzkumu. 2) Na fakultě se koná habilitační řízení v oborech

9 Morfologie a fyziologie; Patologická morfologie a parazitologie; Infekční choroby a mikrobiologie; Genetika a reprodukce zvířat; Choroby koní; přežvýkavců a prasat; Choroby psů, koček a zájmových zvířat. 3) Na fakultě se koná řízení ke jmenování profesorem v oborech Morfologie a fyziologie; Patologická morfologie a parazitologie; Infekční choroby a mikrobiologie; Genetika a reprodukce zvířat; Choroby koní; přežvýkavců a prasat; Choroby psů, koček a zájmových zvířat. 4) Akademičtí pracovníci mohou jedenkrát za sedm let požádat o tvůrčí volno na dobu nejvýše šesti měsíců, a to za konkrétně uvedeným účelem, jehož nesplnění může mít za následek disciplinární postih. O udělení tvůrčího volna rozhoduje po vyjádření přednosty ústavu/kliniky děkan fakulty. 5) Na fakultě mohou jako hostující profesoři působit externí domácí i zahraniční odborníci. Část šestá Akademické insignie a obřady Článek 22 1) Vnějším výrazem postavení, pravomoci a odpovědnosti samosprávných akademických orgánů FVL jsou insignie fakulty. Může je používat při akademických obřadech děkan, proděkani, reprezentant AS FVL resp. promotor. 2) Insignie fakulty jsou uloženy na rektorátě VFU, jejich dokumentace v archivu VFU. 3) Vysokoškolské taláry jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat děkan, proděkani, členové samosprávných akademických orgánů fakulty, profesoři, docenti, pedel a podle rozhodnutí děkana i další učitelé a významní hosté fakulty. Taláry mohou používat při své promoci i absolventi studijních programů FVL. Článek 23 1) Fakulta uděluje členům své akademické obce a jiným osobám, které se zasloužily o rozvoj fakulty, veterinárního stavu, vědy a vzdělanosti pamětní medaili. Pamětní medaili uděluje děkan po projednání ve VR FVL. Dokumentace pamětních medailí a diplomů k nim vydávaných je uložena v archivu VFU. Článek 24 1) Slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů se konají v aule VFU. Jejich program stanoví děkan. Součástí imatrikulace je slavnostní imatrikulační slib studenta. 2) Slavnostní promoce absolventů vysokoškolského studia veterinárního lékařství organizuje děkan a konají se za přítomnosti děkana FVL, který zve k účasti další funkcionáře a hosty. Součástí promoce je slavnostní slib absolventa.

10 Část sedmá ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 25 1) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS VFU Brno. Totéž platí pro jakékoliv změny tohoto statutu. V Brně MVDr. Leoš Pavlata v. r. předseda AS FVL VFU Doc. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. v. r. děkan FVL VFU V Brně MVDr. Petr Číhal, CSc. v. r. předseda AS VFU ** schváleno AS FVL VFU Brno *, ** změny schválené AS VFU Brno Změny statutu FVL VFU Brno v článku 1 bod 2, článku 3 bod 1, článku 4, článku 5, článku 12 bodu 3, článku 17 bodu 2, a článku 20 bodu 1 byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne a nabývají účinnosti schválením AS VFU Brno dne V Brně dne Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. děkan FVL VFU Brno Doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc. předseda AS FVL VFU Brno V Brně RNDr. Milan Žemlička, CSc. předseda AS VFU Brno Změny statutu FVL VFU Brno v článku 5 bod 2 byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne a nabývají účinnosti schválením AS VFU Brno dne V Brně dne Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. děkan FVL VFU Brno MVDr. Alena Pechová, CSc. předseda AS FVL VFU Brno RNDr. Milan Žemlička, CSc. předseda AS VFU Brno

11 Změny Statutu Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne a AS VFU Brno dne a nabývají platnosti dnem schválení AS VFU Brno (dne ) a účinnosti dne Projednáno a schváleno na zasedání AS FVL VFU Brno Projednáno a schváleno na zasedání AS VFU Brno V Brně dne Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA v. r. děkan FVL VFU Brno Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. v. r. předseda AS FVL VFU Brno Prof. MVDr. František Treml, CSc. v. r. předseda AS VFU Brno Změny Statutu Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v čl. 18 odst. 4, čl. 20 odst. 1 a čl. 21 odst. 2 a 3 byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne , změny Statutu Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v čl. 1 odst. 2., čl. 3 odst. 3., v čl. 4 odst. 1., v čl. 6 odst. 1 až 3., v čl. 14 odst. 2., čl. 17 odst. 2., v čl. 18 odst. 1. a čl. 25 byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne a změny Statutu Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v čl. 10 odst. 4. byly projednány a schváleny AS FVL VFU Brno dne a AS VFU Brno dne a nabývají platnosti dnem schválení AS VFU Brno (dne ) a účinnosti dne Projednáno a schváleno na zasedání AS FVL VFU Brno , a Projednáno a schváleno na zasedání AS VFU Brno V Brně dne Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA v. r. děkan FVL VFU Brno Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. v. r. předseda AS FVL VFU Brno Prof. MVDr. František Treml, CSc. v. r. předseda AS VFU Brno

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Statut fakulty V Ostravě dne 3.12.2012 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Část I Základní ustanovení Článek

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení

STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. Úvodní ustanovení STATUT 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Preambule Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě, zřízené 7. dubna 1348 českým králem

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE OSTRAVA STATUT VYSOKÉ ŠKOLY úplné znění I. Úvodní ustanovení 01., je soukromou vysokou školou univerzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Statut. únor Praha

Statut. únor Praha Statut únor 2016 Praha 2 Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, z.ú. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2017 Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/18 Statut Ekonomické fakulty

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení 1/13 Preambule (1) Fakulta podnikohospodářská (dále též fakulta ) je jednou z fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Fakulta usiluje stát se vyhledávaným vzdělávacím zařízením v akreditovaných studijních

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne 28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Poznámka (schváleno VR FVL 26. 6. 2012) Fyziologie a farmakologie 4 1. 11. 2013 návrh na prodlouţení. Doba studia

Poznámka (schváleno VR FVL 26. 6. 2012) Fyziologie a farmakologie 4 1. 11. 2013 návrh na prodlouţení. Doba studia Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských studijních

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY. Část I Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY. Část I Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY Část I Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Statut Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen fakulty ) v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU

Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. předseda Akademického senátu JU Vnitřní předpisy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998

Více

Statut Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vnitřní předpis Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 1.12.2009 vydává

Více

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ

EXCELENCE V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ NADÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú. Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1., z.ú. je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu ve smyslu ustanovení 39 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

STATUT. Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. ze dne ; č.j /

STATUT. Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. ze dne ; č.j / STATUT Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 19. 6. 2017; č.j. 11781/2017-591 Preambule Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem v Lednici, navazuje na odkaz zakladatelů

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Zahradnická fakulta S T A T U T ZAHRADNICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Část I. Základní ustanovení Zahradnická fakulta je jednou z fakult Mendelovy univerzity v Brně.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

S T A T U T ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

S T A T U T ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty biomedicínského inženýrství byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 16. 12. 2015 MUDr. Ing. Vítězslav

Více

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně S T A T U T Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Akademický senát Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně schválil dle 27 odst.1 písm.b) zákona č.111/1998 Sb.,

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VYSOKOŠKOLSKÝ ÚSTAV

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VYSOKOŠKOLSKÝ ÚSTAV INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VYSOKOŠKOLSKÝ ÚSTAV STATUT INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 20. dubna 2017 Část první Úvodní ustanovení článek 1 Obecná ustanovení

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ STATUT LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ My, členové Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, vyjadřujíce vůli akademické obce Lékařské

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlíně podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu Fakulty technologické VUT ze dne 30. srpna 1999 vydal dne 16. prosince 2002 tento Organizační

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Účinnost dokumentu od: 26.6.2007 S t a t u t Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Ostrava 2007 Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více