Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu"

Transkript

1 Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace Zadavatel projektu: Město Mikulov Partneři projektu: DSO Mikulovsko Obec Pasohlávky Dodavatel: Řešitel výstupu: ZO ČSOP Adonis ARC Mikulov s.r.o., Amber travel s.r.o. Realizováno v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 OBSAH: 1. SITUAČNÍ ANALÝZA STAVU CESTOVNÍHO RUCHU DESTINACE ZADÁNÍ VÝSTUPU, METODIKA, VYMEZENÍ DESTINACE ZADÁNÍ A CÍLE VÝSTUPU METODIKA DEFINOVÁNÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI DESTINACE Destinace Mikulovsko Zařazení destinaci Mikulovsko do systému turistických oblastí ČR ANALÝZA SOUČASNÉ TURISTICKÉ NABÍDKY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU PASPORTIZACE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH TURISTICKÝCH CÍLŮ A SLUŽEB HODNOCENÍ ATRAKTIVITY TURISTICKÉ NABÍDKY Atraktivita turistické nabídky dle názorů návštěvníků destinace Atraktivita turistických cílů hodnocení dle návštěvnosti objektů Atraktivita turistických produktů nabízených v rámci destinace Atraktivita akcí SLUŽBY Celkové hodnocení kvality a šíře poskytovaných služeb Ubytovací služby SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ TURISTICKÝCH INFORMACÍ O DESTINACI MIKULOVSKO HODNOCENÍ OSTATNÍ A PRODUKTOVÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY Stravovací služby Ostatní služby Produktová infrastruktura Turistické trasy a stezky, doprovodná infrastruktura ANALÝZA POŽADAVKŮ NA NOVÉ TURISTICKÉ CÍLE A SLUŽBY Analýza námětů z různých zdrojů Souhrnné vyhodnocení námětů na nové turistické cíle a služby ANALÝZA POPTÁVKY SYSTÉM SBĚRU DAT A MARKETINGOVÝCH PRŮZKUMŮ ANALÝZA SOUČASNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA ANALÝZA KONKURENCE ANALÝZA VNĚJŠÍ KONKURENCE Oblíbenost konkurenčních destinací zahraničními návštěvníky Konkurence tuzemských destinací z hlediska oblíbenosti jejich turistických cílů Analýza konkurence z hlediska geografické polohy a dostupnosti Analýza konkurenčních tuzemských destinací v rámci DCR Možnosti kooperace se sousedícími destinacemi ANALÝZA VNITŘNÍ KONKURENCE ANALÝZA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT ANALÝZA AKTUÁLNĚ NABÍZENÝCH TURISTICKÝCH PRODUKTŮ DESTINACE 98 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 2

3 1.5.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU PRODEJE PRODUKTŮ ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU PROPAGACE DESTINACE A PRODUKTŮ ANALÝZA SOUČASNÉ IMAGE DESTINACE SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH PRŮZKUMŮ A STATISTIK VYHODNOCENÍ MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA DESTINACI MIKULOVSKO VYHODNOCENÍ MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA TO PÁLAVA A LVA VYHODNOCENÍ MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA REGION JIŽNÍ MORAVA AKTUÁLNÍ TRENDY VE VÝVOJI EKONOMIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR ANALÝZA PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ NA ÚZEMÍ DESTINACE NÁVRH A REALIZACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POPIS PLÁNOVANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ KOMPLEXNÍ SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK DESTINACE SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÉ VIZE ROZVOJE DESTINACE VÝCHODISKA PRO FORMULACI STRATEGICKÉ VIZE VÝCHODISKA STANOVENÁ V RÁMCI SWOT ANALÝZY VYHODNOCENÍ VAZEB NA JIŽ EXISTUJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY Programové dokumenty státní politiky cestovního ruchu Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod na období Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje Marketingová studie regionu Zahrada Evropy Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko VYHODNOCENÍ TRENDŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Základní evropské trendy cestovního ruchu Ekologicky šetrné formy cestovního ruchu Trendy ve vazbě na tvorbu turistických produktů a programů DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÉ VIZE ROZVOJE DESTINACE MIKULOVSKO GLOBÁLNÍ CÍLE A STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE DESTINACE MIKULOVSKO NÁVRH HLAVNÍCH ROZVOJOVÝCH PRIORIT (STRATEGICKÝCH OBLASTÍ) SEZNAM OPATŘENÍ A NÁVRH ROZVOJOVÝCH AKTIVIT PRIORITA 1: VYBUDOVÁNÍ A ROZVOJ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ DESTINACE, ROZVOJ KVALITY SLUŽEB PRIORITA 2: PODPORA ROZVOJE ZÁKLADNÍ A PRODUKTOVÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY PRIORITA 3: TVORBA KONKURENCESCHOPNÝCH TURISTICKÝCH PRODUKTŮ PŘÍLOHY 177 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 3

4 3.1 PROBLEMATIKA VYMEZENÍ TO PÁLAVA A LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI POPIS SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA ROZVOJOVÝCH AKTIVITÁCH DESTINACE ROZVOJOVÉ PROBLÉMY A PODNIKATELSKÉ KLIMA NA MIKULOVSKU SEZNAM TISKOVIN DESTINACE MIKULOVSKO SEZNAM VELETRHŮ, KDE JE PREZENTOVÁNA DESTINACE MIKULOVSKO ANALÝZA PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VZOROVÝ DOTAZNÍK PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY DALŠÍ TRENDY A FORMY CESTOVÁNÍ 192 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 4

5 1. SITUAČNÍ ANALÝZA STAVU CESTOVNÍHO RUCHU DESTINACE 1.1 Zadání výstupu, metodika, vymezení destinace Zadání a cíle výstupu Situační analýza stavu cestovního ruchu destinace Mikulovsko je vstupní kapitolou komplexního výstupu s názvem Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko. Kromě situační analýzy bude Strategie obsahovat ještě další 3 základní kapitoly, a to 2. Definování strategické vize rozvoje destinace, 3. Akční plán realizace aktivit na období a 4. Katalog projektových záměrů destinace. Situační analýza, stejně jako celá Strategie, je prvotním samostatným strategickým dokumentem, který bude pro turistickou destinaci Mikulovsko v oblasti rozvoje cestovního ruchu zpracován 1. Proto bude nutné vytvářet tento strategický dokument zcela od začátku a za výrazné spolupráce zadavatele a partnerů projektu, ale také za účasti široké odborné veřejnosti celé destinace. Kromě vlastního řešitelského týmu a pracovní skupiny projektu se budou na tvorbě analýzy a celé Strategie významnou měrou podílet další přední experti na daná témata (například Masarykova univerzita Brno, Vysoká škola hotelová Praha, agentura CzechTourism, Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Nadace Partnerství Greenways Cyklisté vítáni, A.T.I.C., Weinviertel management,...). Významnou součástí procesu tvorby jak analytické, tak komplexní Strategie bude také publicita výstupů projektu, veřejná projednávání a poskytování informací odborné i laické veřejnosti v destinaci Metodika Pro úspěšnou realizaci jakéhokoliv projektu je nezbytná správná metodika, vedoucí ke stanoveným cílům a efektivním výsledkům. Společnost ARC Mikulov využívá vlastní metodiku, která byla zpracována jako vzorová a je dodnes doporučována MMR ČR jako metodický nástroj pro zpracování regionálních rozvojových projektů a studií v oblasti cestovního ruchu. Metodika je průběžně doplňována o nové poznatky a potřeby ve vazbě na regionální, krajské a národní programové dokumenty. Nejnovější verze metodiky obsahuje postupy využívané při obdobných projektech realizovaných v Rakousku a SRN. Důležitým prvkem v používané metodice je pravidlo návaznosti na nadregionální projekty, což je důležité například ve vazbě na prováděné marketingové průzkumy a statistická šetření. Tato jsou metodicky zpracována v řešeném území tak, aby bylo možné získaná data srovnávat s daty na národní úrovni. Tím je vytvořen základ pro dlouhodobé sledování marketingových dat na všech regionálních úrovních. Základním principem přístupu (metodiky) ARC Mikulov je: široká spolupráce s místními odborníky, institucemi i laickou veřejností při zpracování výstupů maximální přiblížení výstupů pro potřeby budoucích uživatelů práce řešitelského týmu v terénu, výborná znalost řešeného území aplikace nejnovějších zahraničních zkušeností, zejména v oblasti marketingu využití průzkumů realizovaných ČCCR (CzechTourism) zejména v oblasti znalosti potřeb zahraničních návštěvníků precizní a detailní odborné zpracování každého výstupu (opatření) zapojení veřejnosti do procesu tvorby cílů, strategických opatření a vlastní zapojení do tvorby produktu svého města a regionu (stěžejní princip) práce v projektových týmech stanovení konkrétních (měřitelných!) cílů pro jednotlivá opatření prezentace výsledků co nejširší veřejnosti (mediální kampaně, internet atd.) 1 V současné době má destinace zpracovánu komplexní Strategii rozvoje mikroregionu Mikulovsko (DHV CR, ARC Mikulov, 2004), která však řeší rozvoj oblasti v celém spektru hospodářského a sociálního rozvoje. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 5

6 zapojení strategie a výstupů do regionálních, národních i mezinárodních produktů cestovního ruchu návaznost výstupů na projekty příslušné turistické oblasti, dosažení co nejvyšší míry synergie aktivit transformace co největšího množství námětů a opatření do formy projektů, které mohou být následně samostatně realizovány (zejména v rámci fondů EU) Pro dosažení maximální kvality analytických informací při zpracování vstupní části celého výstupu Situační analýzy bylo využito dat všech dostupných oficiálních ověřených zdrojů, jako jsou například statistické údaje ČSÚ nebo výsledky marketingových šetření agentury CzechTourism a STEM/Mark. Tato data byla doplněna vlastními průzkumy prováděnými řešitelem projektu v dřívějších letech na území destinace Mikulovsko. ŘEŠITEL A ZADAVATEL PROJEKTU Hlavní zodpovědnost za realizaci celé Strategie (včetně vstupní Situační analýzy) má tvůrčí tým společnosti ARC Mikulov, vedený hlavním řešitelem výstupu Mgr. Radkem Galouskem. Společně s týmem ARC Mikulov se na zpracování všech výstupů budou podílet zástupci TIC Mikulov (ZO ČSOP Adonis) a cestovní kanceláře Amber travel. Zadavatelem a hlavním garantem Strategie je město Mikulov, jakožto nositel celého projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Partnery projektu jsou obec Pasohlávky a DSO Mikulovsko Celý projekt je realizován za výrazné podpory pracovních skupin a formou jednání na pracovních setkáních. Poděkování hlavního řešitele projektu Tvůrčí tým společnosti ARC Mikulov děkuje všem spolupracujícím subjektům a organizacím za aktivní spolupráci při tvorbě této vstupní Situační analýzy. Velmi oceňujeme aktivní zapojení široké odborné veřejnosti v rámci jednání a práce v pracovní skupině a dále děkujeme zadavateli a partnerům projektu za přínosné podněty a připomínky. Za tvůrčí tým Mgr. Radek Galousek, ARC Mikulov, s.r.o. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 6

7 1.1.3 Definování zájmové oblasti destinace Jak již napovídá název celého výstupu - Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Mikulovsko, je dle zadání projektu zájmové území vymezeno tímto pojmem. To znamená, že veškeré analytické i návrhové výstupy budou prioritně řešeny pro území Mikulovska, samozřejmě ve vazbě na vyšší celky, do kterých je Mikulovsko systémově řazeno. Takovým celkem (hierarchicky nejbližším) je turistická oblast (TO) Pálava a Lednicko-valtický areál, jež je dále součástí přirozeného turistického regionu Jižní Morava. Konkrétní vymezení destinace Mikulovsko je možné pro potřeby této studie definovat jako souhrn obcí náležících do mikroregionu Mikulovsko, který je administrativně zastřešen Dobrovolným svazkem obcí z názvem Mikulovsko (DSO Mikulovsko) Destinace Mikulovsko Destinace Mikulovsko je definována svými zástupci jako území osmnácti obcí, které jsou soustředěny v rámci Dobrovolného svazku obcí (DSO) z názvem Mikulovsko. Jeho členy 2 jsou obce Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Pavlov, Perná a Sedlec. Mapa: obce mikroregionu (DSO) Mikulovsko, stav k Zařazení destinaci Mikulovsko do systému turistických oblastí ČR Destinace Mikulovsko není oficiální turistickou destinací dle třídění agentury CzechTourism, ani přirozenou turistickou oblastí, jak tyto definuje ve své marketingové strategii Jihomoravský kraj. Dle těchto strategií je Mikulovskou zahrnuto jako součást TO Pálava a LVA. Z tohoto důvodu nebude možné některá statistická a marketingová data v následné analýze vztahovat k destinaci Mikulovsko, ale pouze k tomuto vyššímu regionálnímu celku tedy TO Pálava a LVA. Bohužel vymezení TO Pálava a LVA není provedeno zcela jednoznačně a dle našeho názoru spíše špatně, proto i data vztažená k tomuto území nebude možně 100% aplikovat na řešené území 3. 2 Údaj platný k datu Popis problematiky vymezení TO Pálava a LVA uvádíme v kapitole Přílohy. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 7

8 Mapa turistických regionů a turistických oblastí České republiky dle CRR ČR Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR Mapa turistických oblastí České republiky dle agentury CzechTourism Zdroj: CzT II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 8

9 1.2 Analýza současné turistické nabídky Základní charakteristika mikroregionu Mikroregion Mikulovsko se rozkládá v jihozápadní části okresu Břeclav (Jihomoravský kraj), na území o velikosti přibližně 271 km 2 při státní hranici s Rakouskem. V 18 obcích mikroregionu žije necelých 20,5 tisíc obyvatel, takže je možné konstatovat, že jde spíše o malou destinaci s podprůměrnou hustotou zalidnění. Poloha regionu je z hlediska cestovního ruchu příznivá. Region leží v jižní části Jihomoravského kraje, při hranicích s Rakouskem, na jedné z nejvýznamnějších tranzitních turistických os Balt Jadran. Velmi dobře je dostupný silniční dopravou (po silnici 1/52 Brno Vídeň), ostatními druhy dopravy je přímo dostupné širší okolí regionu (železniční dopravou Břeclav, leteckou dopravou Brno, Vídeň) s časovou vzdáleností do cca 1 2 hod. Seznam obcí mikroregionu (DSO) Mikulovsko Bavory Brod nad Dyjí Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pasohlávky Pavlov Perná Sedlec Fyzicko-geografická charakteristika území Region Mikulovsko tvoří tři orografické soustavy. Ze západu zasahuje do regionu Vněkarpatská sníženina s geomorfologickými podcelky Drnholecká pahorkatina, Dyjsko-svratecká niva a Dunajovické vrchy. Druhou a turisticky nejatraktivnější soustavou jsou Vnější západní Karpaty s geomorfologickým celkem Mikulovské vrchoviny, dělící se na podcelky Pavlovské vrchy a Milovickou pahorkatinu a konečně poslední soustavou je Vídeňská pánev s geomorfologickým celkem Valtická pahorkatina, která vyplňuje jihovýchodní cíp regionu. Celkově má krajina spíše rovinný až mírně zvlněný charakter vhodný hlavně pro cykloturistiku, v oblasti Pavlovský vrchů pak pro pěší turistiku. Většina území má ráz atraktivní venkovské krajiny s ekologicky i krajinářsky cennými lokalitami. Jde především o vápencové bradlo Pavlovských vrchů s jednotlivými, vysokými skalními hmotami Tabulová, Pálava, Kotel a Děvín. Dalším významným krajinným prvkem jsou vinice, které se rozprostírají na velké ploše zájmového území. Lesnatost území je nízká, místy je krajina jednotvárná s vysokým podílem orné půdy (hlavně v západní části regionu). Přírodně nejcennější lokality jsou chráněny formou zvláště chráněného území CHKO, které celkově zaujímá téměř 28,4 % rozlohy regionu. Tento fakt na jedné straně svědčí o reálné turistické atraktivitě regionu, na straně druhé je omezujícím faktorem extenzivního rozvoje cestovního ruchu v dotčeném území. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 9

10 Nejvýznamnějším hydrologickým prvkem v území je soustava Novomlýnských nádrží, přičemž k rekreaci je využívána horní a dolní nádrž. Prostřední nádrž je ornitologickou rezervací. Do zájmového území zasahuje největší rybník na Moravě Nesyt s rozlohou 295 ha, který je součástí soustavy Lednických rybníků. Ostatní vodní plochy soustavy se nachází v zázemí zájmového území Mikulovska. Z nich je pro rekreační účely využíván Mlýnský rybník Apollo, ostatní mají ornitologickou funkci (popř. funkci přírodní atraktivity). V nejbližším zázemí Mikulovska (v blízkosti Novomlýnských nádrží) leží také rybník Vrkoč a Pouzdřanský rybník. Území Mikulovska patří k nejteplejším klimatickým oblastem v České republice. Tato skutečnost společně s reliéfem krajiny nejvíce ovlivňují časové využití oblasti. Z tohoto hlediska je Mikulovsko jednoznačně orientováno na letní sezónu. Hlavní turistické atraktivity a cíle, formy cestovního ruchu Hlavními turistickými cíli oblasti jsou Pavlovské vrchy, Novomlýnské nádrže, městská památková rezervace Mikulov a vinařské obce. V nejbližším okolí zájmového území se nachází unikátní lokalita Lednicko-valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na seznam UNESCO. Dominantou oblasti jsou Pavlovské vrchy, které se nacházejí severně od Mikulova a táhnou se směrem k Novomlýnským nádržím. Pavlovské vrchy jsou charakteristické vápencovými skalami, lesostepní květenou, dubovými háji, zříceninami gotických hradů (Děvičky, Sirotčí hrádek) a poutním místem Svatý kopeček. V lokalitě se nacházejí četné archeologické lokality Dolní Věstonice, Pavlov a krasová jeskyně Na Turoldu. Hlavním výchozím bodem do Pavlovských vrchů je historické městečko Mikulov malebně zasazené v okolní krajině. Jedinečné panorama dotváří siluety zámku, Svatého kopečku a Kozího hrádku. Hlavní atraktivitou města je jeho středověké jádro s barokním zámkem, Dietrichsteinskou hrobkou a židovskou čtvrtí. Mikulov je také centrem vinařství. Dalším významným turistickým cílem regionu jsou Novomlýnské nádrže, která se nachází severně od Mikulova, pod hřebenem Pavlovských vrchů. Novomlýnské nádrže jsou největší vodní plochou na Moravě vybudovanou v letech Hlavním střediskem rekreace u vody jsou Pasohlávky při horní nádrži soustavy. K provozování především vodních sportů a rybaření slouží dolní nádrž. Střední nádrž je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků, na jednom z ostrůvků je zachován románsko gotický kostel sv. Linharta, který je jediným pozůstatkem zatopené vsi Mušov. Uvedené atraktivity a turistické cíle funkčně propojuje vinařství a s ním spojené lidové a folklorní tradice. Zájmové území se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti, kterou tvoří 30 obcí. Dnes je vinařská turistika úzce spjata s ostatními formami cestovního ruchu regionu pěší turistikou, cykloturistikou, rekreačními pobyty u vody, návštěvou kulturních, historických a přírodních památek. Mikulovsko je samozřejmě součástí sítě Moravských vinařských stezek, jež je dlouhodobým projektem vinařství a udržitelné venkovské krajiny. Význam předpokladů cestovního ruchu v regionu Mikulovska V podmínkách České republiky můžeme hodnotit význam cestovního ruchu malých geografických celků pouze prostřednictvím rozmístění hromadných ubytovacích zařízení, podnikatelské aktivity a na základě turisticko-rekreační funkce a funkce turisticko-rekreačního zatížení. Region Mikulovsko disponuje lůžky 4 v hromadných ubytovacích zařízeních, což znamená 5,8 % celkové kapacity Jihomoravského kraje. V přepočtu lůžek na 1 km 2 patří Mikulovsko v rámci ČR i JMK k územím s nadprůměrným hodnotami. Uvedená ubytovací kapacita je soustředěna ve dvanácti obcích Mikulovska, přičemž dvě třetiny lůžek se nachází ve dvou největších střediscích cestovního ruchu Pasohlávkách a Mikulově. Více než 100 lůžek mají k dispozici Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice a Pavlov. U ostatních obcí není pobytová funkce tolik významná. Podnikatelskou aktivitu v cestovním ruchu (odvětví pohostinství a ubytování) reprezentuje nadprůměrných 34 subjektů na ekonomicky aktivních obyvatel (v ČR je to 24, v JMK 20). Velmi 4 Stav v roce II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 10

11 vysoká podnikatelská aktivita v cestovním ruchu je v Pavlově a Pasohlávkách (přes 100 subjektů na EAO). Obdobně je tomu i v případě zaměstnanosti ve stejném odvětví, která činí 5,6 % ze všech ekonomicky aktivních. Stručný popis obcí mikroregionu Mikulovsko Bavory Obecní úřad Bavory, Bavory čp. 9, Bavory tel.: Bavory jsou prastará vinařská obec na úpatí Pálavy. Přímo nad obcí se nachází jedna z nejcennějších rezervací chráněné krajinné oblasti Pálava Tabulová hora a o něco dále přírodní památka Anenský vrch. Tyto stepní rezervace jsou nejkrásnější brzy na jaře, kdy zde rozkvétají hlaváčky, koniklece nebo kosatce, ale Tabulová hora je známá také díky vzácné rostlině šalvěji habešské, která zde byla v minulosti zřejmě zavlečena se senem římských vojsk. Nejhodnotnější památkou Bavor je kostel sv. Kateřiny z roku 1742, který nahradil starší gotickou stavbu. Věž, která je spolu s dvěma ratolestmi vinné révy součástí obecního znaku, byla ke kostelu přistavěna v roce K dalším památkám patří socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u státní silnice Brno Mikulov a boží muka u hřbitova. Za návštěvu stojí rovněž sklepní ulička, která je součástí Naučné vinařské stezky Mikulov a cyklistického okruhu Stará hora. Obec je proslulá zejména bílými víny. Brod nad Dyjí Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí čp. 45, Brod nad Dyjí tel.: Brod nad Dyjí je jednou z nově osídlených obcí po 2. světové válce. V roce 1938 zde žilo 983 Němců a pouze 5 Čechů. Tato vinařská obec leží v údolí řeky Dyje, mezi částečně zatopenou Horní (Mušovskou) nádrží vodního díla Nové Mlýny a úpatím Dunajovických kopců. Zdejší stepní lokality chráněné jako národní přírodní památka Dunajovické kopce patří k nejcennějším na jižní Moravě. K velmi cenným zdejším rostlinám patří například teplomilná mandloň nízká. Z architektonických památek stojí za pozornost kostel sv. Jan Nepomuckého z roku 1770, sochy sv. Floriána, patrona hasičů, a sv. Jana Nepomuckého. Pěkná je také kaple na návrší na začátku vsi a dům čp. 83. Za návštěvu stojí rovněž oblast vinných sklepů, která je na trase cyklistického okruhu Stará hora, dálkové Jantarové stezky, spojující Vídeň a Krakov, a Mikulovské vinařské stezky. Březí Obecní úřad Březí, Hlavní 113, Březí tel.: Obci Březí, která byla v minulosti známá knoflíkářstvím, šitím rukavic, výrobou sítěk na vlasy, okurkářstvím a vinohradnictvím, dělají i nadále dobré jméno zdejší vynikající vína, o čemž se můžeme přesvědčit při návštěvě místních sklepních uliček. Tato, až do 2. světové války převážně německy mluvící obec, leží v úrodné krajině na úpatí Dunajovických kopců. Zdejší zbytky stepí jsou chráněné ve stejnojmenné národní přírodní památce. Dominantou obce je novorománský kostel sv. Jana Křtitele z roku 1860, který nahradil starší kostel z roku Jeho zajímavostí je křišťálový lustr s ověsky, který je zřejmě největší svého druhu v České republice. K dalším zajímavým památkám patří budova fary, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, kaplička u silnice do Mikulova a bunkry československého opevnění. V obci je lovný rybník i letní koupaliště s možností stanování. Proslulý je zdejší březnový košt vína, krojované hody na sv. Jana, podzimní zpívání pěveckých sborů a vánoční koledování. Souběžně s železniční tratí vede tzv. signálka, obslužná komunikace někdejší železné opony. Dnes je využívána k cykloturistice prochází tudy trasa Greenways Praha Vídeň. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 11

12 Dobré Pole Obecní úřad Dobré Pole, Dobré Pole čp. 1, Dobré Pole tel.: Dobré Pole je jedna z obcí, kde před 2. světovou válkou žili Charváti, potomci Chorvatů, kteří na Moravu prchli před Turky v 16. a 17. století. V obci můžete vidět jednu z evropsky cenných lokalit slanomilných rostlin. Tři červené kvítky v obecním znaku pocházejí z velmi vzácné sivěnky přímořské, která se zde vyskytuje. Za pozornost stojí také památky kostel sv. Cecílie z 18. století, kříž u kostela, dřevěný kříž, vztyčený v roce 2006 při příležitosti konání církevních misií, sochy sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého a kaplička za obcí. Připomínkou 2. světové války je bunkr československého opevnění přímo u hřiště. V okolí obce jsou velmi kvalitní vinice a dvě lokality vinných sklepů. Místní vinaři se podle nich rozdělují na rybníkáře a potůčkáře. Dobré Pole leží na trase Moravské vinné stezky. Dolní Dunajovice Obecní úřad Dolní Dunajovice, Zahradní 613, Dolní Dunajovice tel.: Dolní Dunajovice jsou jedna z nejvýznamnějších vinařských obcí na Moravě. Leží na úpatí Dunajovických kopců, které tvoří nejrozsáhlejší spojitou oblast vinic v České republice. Kromě vinic se na Dunajovických kopcích nachází také velmi cenná stepní území, která jsou národní přírodní památkou. Z nejstarších památek stojí za zmínku významné avarské pohřebiště ze století. Dominantou Dolních Dunajovic je kostel sv. Jiljí, v jehož blízkosti se nachází pranýř. Ten je připomínkou roku 1580, kdy byla ves povýšena na městečko a získala kromě jiných práv i právo útrpné. Z dalších historických zajímavostí stojí za vidění budova fary, historické domy v Poštovní a Hlavní ulici, dvě boží muka v polích a sochy sv. Floriána, sv. Marka, sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Cyrila a Metoděje na návsi. Pozoruhodné jsou také barokní štíty selských statků a vinných sklepů inspirované architekturou nedalekého Mikulova. Patrně nejslavnějším zdejším rodákem je Karel Renner, který po 1. světové válce působil jako rakouský spolkový kancléř a po 2. světové válce byl zvolen rakouským prezidentem. Na jeho rodném domku byla odhalena pamětní deska a v roce 2000 zde byl postaven Dům Dr. Karla Rennera, využívaný k pořádání nejrůznějších diskusních setkání a konferencí. Obcí prochází cyklistický okruh Stará hora a v jejím podzemí se nachází velký zásobník zemního plynu. Dolní Věstonice Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice čp. 67, Dolní Věstonice tel.: Obec Dolní Věstonice patří k nejvýznamnějším světovým archeologickým lokalitám. Za svůj věhlas vděčí především objevu Věstonické venuše, která je považována za nejstarší keramickou sošku na světě. Její repliku lze zhlédnout v místní archeologické expozici spolu s doklady o nejstarší výrobě textilu na světě a mnoha dalšími unikátními nálezy. V okolí obce lze navštívit rovněž velkomoravské hradiště Vysoká zahrada s až 6 m vysokými valy a zbytky základů kostelíka z 11. století. Nedaleko leží také unikátní Kalendář věků. Jedná se o 30 m silnou vrstvu usazenin od doby ledové, která je chráněná jako národní přírodní památka. V okolí Věstonic jsou velmi cenné přírodní rezervace Děvín a Střední (Věstonická) nádrž vodního díla Nové Mlýny. Ta je zimovištěm desetitisíců severských husí a několika desítek mořských orlů. Nejvýraznější památkou obce je kostel archanděla Michaela s nejstarší částí ze 14. století. Kostel má hodnotnou vnitřní výzdobu od Ignáce Lengelachera, který je rovněž autorem sousoší sv. Luitgardy a II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 12

13 sousoší sv. Panny Marie Pomocné. Zajímavou vinařskou památkou připomínající habány, příslušníky protestantské sekty novokřtěnců, je uzavřené Habánské náměstí tvořené výhradně vinnými sklepy. Dolní Věstonice jsou oblíbené mezi rybáři, kteří loví v Novomlýnských nádržích, milovníky vína a burčáku, kteří přijíždějí například na tzv. burčákové dny, milovníky přírody, kteří využívají červenou turistickou trasu vedoucí do centra CHKO Pálava, nebo cyklisty. Věstonice leží na trase Moravské vinné stezky, Mikulovské vinařské stezky, Vinařské naučné stezky Mikulov a dalších tras. Drnholec Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, Drnholec tel.: I když městys Drnholec leží v údolí řeky Dyje, jeho předválečné německé označení Dürnholz znamená suché dřevo. Podobně jako jinde v regionu i v Drnholci, kde bylo v roce 1938 plných 89 % obyvatel německé národnosti, znamenala 2. světová válka zásadní přelom. Mnoho místních obyvatel sloužilo ve wehrmachtu a jednotkách SS. Během osvobozování v květnu 1945 se o městečko vedly tuhé boje, při nichž byla více než polovina domů úplně zničena nebo těžce poškozena. K významným památkám, které válku přežily, patří zámek, původně liechtensteinský hrad chránící přístup od řeky. Dnes je v soukromém vlastnictví a nepřístupný. Blízký kostel s farou patří k nejhodnotnějším památkám nejen v Drnholci, ale i širším okolí. Farní budova byla přebudována z velmi starého, původně románského, kostela sv. Martina, kdežto dnešní kostel Nejsvětější Trojice pochází až z poloviny osmnáctého století. K dalším cenným památkám patří mariánský sloup uprostřed bývalého tržiště, budova bývalé radnice z roku 1591, dva domy na náměstí a několik drobných plastik. Každoročně, vždy poslední neděli v červnu, se v Drnholci konají hody a o Velikonocích místní vinaři pořádají pravidelné výstavy vína. K rozvoji městyse v posledních letech přispívá blízkost Horní Novomlýnské nádrže a cyklistické trasy. Přímo Drnholcem prochází trasa Moravské vinné stezky a v jeho těsné blízkosti trasy Mikulovské vinařské stezky, cyklistického okruhu Stará hora a Jantarové stezky Greenways Krakov Morava Vídeň. Horní Věstonice Obecní úřad Horní Věstonice, Horní Věstonice čp. 131, Horní Věstonice tel.: Horní Věstonice jsou vinařská obec, která je rozložená na úpatí Pálavy a na dohled Novomlýnských nádrží. Svým katastrem částečně zasahuje do národní přírodní rezervace Děvín na území chráněné krajinné oblasti Pálava a do přírodní rezervace Věstonická nádrž. Největší pamětihodností v obci je kostel sv. Rozálie z roku 1769, dále budova fary z konce 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriána na návsi a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova. Na katastrálním území Horních Věstonic se nacházejí rovněž pozůstatky Nového hradu, též Neuhausu, třetího hradu na Pavlovských vrších. Hrad byl postaven ve 14. století jako královská protiváha liechtensteinskému majetku v oblasti, ale byl zničen již husity v roce Dnes z něj zbylo jen několik kamenů. Vinice v okolí obce jsou proslulé svou kvalitou. Obcí vede Vinařská naučná stezka Mikulov a zelená pěší trasa ke známé horolezecké lokalitě Martinka. V podzemí se nachází rozsáhlý zásobník zemního plynu. Jevišovka Obecní úřad Jevišovka, Drnholecká 98, Jevišovka tel.: Jevišovka patří k obcím, v nichž před 2. světovou válkou vedle sebe žily tři národy Češi, Němci a Chorvati. Po válce byli Němci odsunuti a Chorvati, kteří byli považováni za nespolehlivé, byli vysídleni na Drahanskou vrchovinu. V obci je nahradili většinou reemigranti z Bulharska a Jugoslávie. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 13

14 Kolem obce protéká stejnojmenná řeka, v jejímž okolí se zachovaly cenné zbytky původních tůní a lužních lesů. Nejvýraznější pamětihodností obce je původně gotický kostel sv. Kunhuty kromě věže přebudovaný v roce Cenná je rovněž socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. Místní kolorit dotváří několik charvátských domů s bohatou štukovou výzdobou. K památkám nedávné historie patří několik bunkrů československého opevnění a také zajímavé vinné sklepy. Obec protíná Moravská vinná stezka a v její těsné blízkosti prochází trasy Greenways Praha Vídeň a Jantarová stezka z Krakova přes Brno do Vídně. Klentnice Obecní úřad Klentnice, Klentnice čp. 24, Klentnice tel.: Vinařská obec Klentnice leží přímo uprostřed chráněné krajinné oblasti Pálava. Na území Klentnice se nacházejí cenné stepní lokality, například podstatná část národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen a část národní přírodní rezervace Děvín. Na Stolové hoře a Kotli byly objeveny důkazy o osídlení oblasti Klentnice už od doby bronzové. Také Klentnice patří k obcím, které byly po 2. světové válce téměř kompletně znovu dosídleny. Nejvýznamnější památka Klentnice se nenachází přímo v obci, ale nad ní. Jedná se o zříceninu Sirotčího hradu (též Růžového hradu nebo Weisensteinu) postaveného počátkem 14. století na dvou skalních útesech. Hodnotná jsou také boží muka při cestě do Pavlova, kostel sv. Jiří, původně z 16. století, fara a sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého. Obcí prochází červená pěší turistická trasa, Vinařská naučná stezka Mikulov a Moravská vinná stezka. Mikulov Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov tel.: Turistické informační centrum Mikulov, Náměstí 1, Mikulov tel.: Mikulov, obklopený pálavskou přírodou, je starobylé vinařské město napůl cesty mezi Brnem a Vídní. Přímo na okraji města leží dvě významné přírodní rezervace chráněné krajinné oblasti Pálava. Tou první je Turold, vápencové bradlo s geoparkem a jeskyní zpřístupněnou návštěvníkům. Druhou je Svatý kopeček, jehož silueta se stavbami křížové cesty a kostelem sv. Šebestiána ze 17. století spoluvytváří nezaměnitelné panoráma města. O něco dále od města leží ještě přírodní rezervace Šibeničník a přírodní památka Růžový kopec. Jasnou dominantou města je mikulovský zámek s expozicemi regionálního muzea, vybudovaný na místě zeměpanského hradu z 11. století. Památky historického centra v čele s přístupnými památkami, jako je Dietrichsteinská hrobka, kostel sv. Václava s kostnicí nebo Horní synagoga, tvoří spolu se zámkem jádro městské památkové rezervace. Unikátem mezinárodního významu je nepochybně zdejší velmi rozsáhlý židovský hřbitov, který každoročně navštěvují tisíce turistů z celého světa. Pro Mikulov znamenala zásadní přelom 2. světová válka. Zdejší Židé se stali obětí holocaustu nebo odešli do zahraničí a Němci byli odsunuti. Město bylo dosídleno především lidmi ze Slovácka a Zlínska. Mikulovem prochází modrá a červená pěší trasa, dálková cyklotrasa Greenways Praha Vídeň, Moravská vinná stezka, regionální cyklotrasy Mikulovská vinařská stezka, cyklistický okruh Stará hora a Vinařská naučná stezka Mikulov. Milovice Obecní úřad Milovice, Milovice čp. 38, Milovice tel.: II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 14

15 Milovice jsou proslulé především přírodními krásami a vínem. Na území obce se nacházejí dvě velmi cenné a přitom svým charakterem zcela odlišné přírodní lokality. Unikátním příkladem tzv. tvrdého luhu, který před výstavbou nedalekých Novomlýnských nádrží pokrýval údolí Dyje pod Pálavou, je národní přírodní rezervace Křivé jezero. Je proslulá tím, že tady jako na jediném místě v republice v době záplav hnízdívaly husy na ořezaných, tzv. hlavatých vrbách. Naproti tomu přírodní rezervace Milovická stráň představuje suchomilnou stepní vegetaci navazující na rozsáhlou oboru sloužící k chovu zvěře. Milovice patří k obcím, kde po poválečném odsunu nezbyl nikdo z původních obyvatel. Obec byla dosídlena lidmi zejména ze Strážnicka a Břeclavska. Dominantou návsi je kostel sv. Osvalda ze 17. století, zajímavá je nedaleká kaplička sv. Jana Nepomuckého a boží muka u silnice do Pavlova. Za pozornost stojí rovněž brána hřbitova s renesančními prvky pocházející ze 17. století. Obcí prochází Mikulovská vinařská stezka. Novosedly Obecní úřad Novosedly, Novosedly čp. 1, Novosedly tel.: Novosedly patří k nejvýznamnějším vinařským obcím v ČR. Rozsáhlé vinice navazující na Dunajovické kopce jsou základem pro dlouhodobý rozvoj vinohradnictví a vinařství v obci. Vedle tohoto odvětví je zde zastoupen také automobilový průmysl a výroba zdících materiálů cihly se v Novosedlech vyrábějí od nepaměti. Tuto obec, původně s německy mluvícím obyvatelstvem, po válce dosídlili lidé z Valašska, Hodonínska, dalších oblastí republiky a reemigranti z Bulharska. Nejvýznačnější pamětihodností je kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Rocha, jedna z původních románských staveb v regionu. Na návsi před dominantní budovou radnice z roku 1913 stojí toskánský sloup s Madonou ze 17. století. Zajímavé je také Muzeum československého opevnění v jednom z rekonstruovaných vojenských bunkrů a přírodní památka Slanisko u Novosedel, jedna z posledních moravských lokalit slanomilných rostlin. Obcí vede trasa Jantarové stezky Greenways Krakov Morava Vídeň. K dalším cyklostezkám patří naučná stezka Stará hora, Moravská vinná stezka a Mikulovská vinařská stezka. Nový Přerov Obecní úřad Nový Přerov, Nový Přerov čp. 54, Nový Přerov tel.: Nový Přerov je vinařská obec s ojedinělými klimatickými podmínkami, které dodávají zdejším vínům nezaměnitelný charakter. Ve viničních tratích Na štrekách a Langewarte se daří odrůdám Zweigeltrebe, Rulandské bílé, Rulandské modré a Sauvignon. Lahodná vína pak zrají ve vinných sklepech pod Přerovským vrchem. Z jeho vrcholu a z vrchu Heidbergu se otevírá krásný výhled do okolní krajiny. Nedaleko odtud se na rakouském území nachází dvůr Alt Prerau. Leží v místech, kde bývala původní osada z roku Nejstarší památkou Nového Přerova je kostel sv. archanděla Michaela ze 16. století. Až do roku 1945 žili v obci Charváti a Češi, ale poté, co byli Charváti odsunuti do vnitrozemí, byla obec dosídlena reemigranty z Bulharska. Novým Přerovem procházejí dálkové cyklotrasy Greenways Praha Vídeň, Jantarová stezka Greenways Krakov Morava Vídeň, páteřní Moravská vinná stezka a regionální Mikulovská vinařská stezka. Turisté si mohou odpočinout u kapličky na státní hranici a pokračovat po cyklostezkách na rakouské území nebo vyzkoušet turistický program Za vínem na koni, který nabízí statek U Jáňů. Pasohlávky Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky čp. 1, Pasohlávky tel.: Turistické informační centrum Pasohlávky, Pasohlávky tel.: II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 15

16 Pasohlávky jsou obcí s největším kempem na jižní Moravě a také jediné místo na našem území, kde byly nalezeny pozůstatky antických staveb. Jedná se o tzv. Hradisko nad rekreační zónou, kde byly objeveny pozůstatky římské pevnosti X. legie císaře Marca Aurelia ( ). Desetihektarová pevnost sloužila jako základna římských vojsk během bojů s Markomany. V místním ATC Merkur je umístěna archeologická výstava věnovaná průzkumu této lokality. Z Hradiska je pěkný výhled na Novomlýnské nádrže. Střední nádrž, Věstonická, chráněná jako přírodní rezervace, je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva, zejména severských husí. Uprostřed stojí poslední pozůstatek zatopené obce Mušov kostel sv. Linharta patřící k nejstarším v regionu. Zajímavá je také přírodní památka Betlém, která je příkladem přirozené obnovy bývalé štěrkovny. Z konce 17. století pochází kostel sv. Anny, který nahradil zničenou kapli sv. Ducha. U kostela stojí cenná plastika sv. Jana Nepomuckého. Pasohlávky, které byly před válkou převážně německy mluvící obcí, byly během těžkých osvobozovacích bojů v květnu 1945 silně poničeny a po válce znovu dosídleny. Počet obyvatel během sezóny pravidelně roste na několikanásobek, protože zdejší rekreační oblast patří k nejoblíbenějším místům vodní rekreace u nás. Obcí prochází dálková cyklotrasa Jantarová stezka spojující Vídeň, Brno a Krakov a regionální okruh kolem ATC Merkur. U kempu také začíná modrá turistická trasa vedoucí kolem Betléma až na Pouzdřanskou step. Pavlov Obecní úřad Pavlov, Na Návsi 88, Pavlov tel.: Vinařská obec Pavlov, která leží na úpatí Děvína, nejvyššího vrcholu Pálavy, je slavná svou architekturou. Zdejší sklepy s barokními štíty a honosné grunty na návsi jsou chráněné jako památková rezervace. Na okraji obce se nachází jiná rezervace národní přírodní rezervace Děvín, jedna z nejcennějších lokalit chráněné krajinné oblasti Pálava, proslulá jarními koberci hlaváčků a kosatců. Stejně jako v okolí nedalekých Dolních Věstonic i na území Pavlova byla nalezena řada archeologických stop po lovcích mamutů a dalších civilizacích, které zde v posledních přibližně 30 tisíci letech žily. Významnou památkou je zřícenina středověkého hradu Děvičky z počátku 13. století. Vedle zmíněných barokních sklepů a gruntů za pozornost dále stojí kostel sv. Barbory, půvabný barokní vesnický hřbitov a socha sv. Floriána. Obcí vede zelená pěší trasa, z cyklotras pak Mikulovská vinařská stezka a Vinařská naučná stezka Mikulov. Perná Obecní úřad Perná, Hlavní 294, Perná tel.: Perná je především obcí vína, rodištěm odrůd Pálava, Aurelius a několika dalších, které zde byly vyšlechtěny. Vinice na úbočí Stolové hory a Kotle a perenská vína získaly věhlas již před stovkami let a nic se na tom nezměnilo až do dnešních dnů. Kromě vína se Perná může pochlubit také krásnou přírodou, především v národních přírodních rezervacích Děvín a Tabulová. K velmi hodnotným památkám jižní Moravy patří zdejší farní kostel sv. Mikuláše ze 16. století, ale zajímavé jsou i zbytky kaple sv. Antonína Paduánského z poloviny 17. století, která byla v roce 1786 zrušena a stavební materiál byl levně prodán na stavbu chalup a chlévů. Na návsi stojí za pozornost sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1865 a o něco níže neoempírová kašna z roku 1902, která sloužila jako napajedlo pro koně, kteří se v Perné v hojné míře chovali. Perná je východiskem pěších túr na Pálavu. Obcí a zdejšími vinicemi vede Vinařská naučná stezka Mikulov. Sedlec Obecní úřad Sedlec, Sedlec čp. 92, Sedlec II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 16

17 tel.: Obec Sedlec proslavily hlavně ryby a víno. V těsném sousedství obce totiž leží největší moravský rybník Nesyt a proslulé vinice. Rybník Nesyt, který už více než 500 let slouží k chovu ryb, je zároveň součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky a patří k vyhledávaným ornitologickým lokalitám. Vinice na svazích nad obcí poskytují pevný základ proslulých sedleckých vín, která jsou po staletí ozdobou těch nejvybranějších stolů. V okolí obce je kromě Nesytu řada dalších cenných přírodních lokalit. Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu je unikátním příkladem slanomilné vegetace, naopak stepní lokalitou je přírodní rezervace Liščí vrch. Sedlec má také lázeňskou tradici, ale sirnaté prameny přestaly být využívány už po 2. světové válce, kdy byla většina místního obyvatelstva německé národnosti odsunuta. Hlavní památkou obce je kostel sv. Víta ze 17. století, který nahradil starší kostel sv. Oldřicha, který byl poničen uherskými vzbouřenci za třicetileté války. K zajímavým památkám patří také bývalá sýpka velkostatku, sirné lázně, pozůstatek loveckého zámečku za Sedlecem směrem k Mikulovu u bývalého rybníka Portz, socha Panny Marie u kostela, dvě plastiky Jana Nepomuckého a bunkry československého opevnění. Obcí prochází modrá pěší trasa, Mikulovská vinařská stezka a Stezka Liechtensteinského dědictví. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 17

18 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 18

19 1.2.2 Pasportizace nejvýznamnějších turistických cílů a služeb Pasportizace nejvýznamnějších turistických cílů, aktivit a služeb je základním podkladem pro vyhodnocení aktuální celkové turistické nabídky destinace Mikulovsko a současně je zdrojem pro následnou tvorbu marketingových témat, případně kompletaci konkrétních turistických produktů a akčních nabídek. Pasportizace se tak stává zásadním zdrojem informací jak pro analytickou část Strategie, tak pro navazující výstupy. Primárním požadavkem na data získaná v rámci pasportizace je jejich kompletnost, aktuálnost a obsahová správnost. Pro docílení všech těchto parametrů byla zpracovatelem využita osvědčená metodika, která je používána pro obdobné sběry dat v rámci turistických regionů v ČR. Základem této metodiky je několikastupňová kontrola sbíraných dat, využití ověřených zdrojů dat a finální kontrola správnosti dat ve spolupráci s pracovníky TIC, v tomto případě TIC Mikulov a TIC Pasohlávky. Co se týká rozsahu a obsahu sběru dat, je výsledná pasportizace tvořena těmito výstupy: Databáze všech turistických cílů, aktivit a služeb destinace Mikulovsko (formát xls) Katalog turistické nabídky popis vybraných turistických zajímavostí destinace Mikulovsko Kalendář TOP akcí mikroregionu ve vazbě na tvorbu produktů zaměřených na akce 1) Databáze 5 turistických cílů, aktivit a služeb je ve finální podobě vytvořena ve formátu MS EXCEL, ve standardní struktuře využitelné pro další výstupy projektu. Databáze je vytvořena v následující struktuře: Kategorie (např. ubytování, památky a kultura,...) Typ v rámci kategorie (např. hotel, penzion, muzeum,...) Název subjektu Adresa (rozčleněná na ulice + číslo, PSČ, obec) Telefon Fax Webové stránky Charakteristika nabídky Metodický postup tvorby databáze Metodický postup byl navržen tak, aby byla garantována úplnost a aktuálnost dat. Důležitým prvkem při sestavení a ověření dat databáze byla spolupráce s TIC Mikulov a TIC Pasohlávky, která se jako jediná nacházejí na území řešení destinace. Konkrétní kroky pro vytvoření databáze v rámci 1. etapy: I. Vytvoření primární databáze Definování obcí, které jsou součástí zájmového území (destinace Mikulovsko) Vytvoření primární databáze z vlastních zdrojů řešitele II. Doplnění databáze prostřednictvím TIC, vytvoření finální verze databáze Doplnění primární databáze z databází zaslaných TIC zájmového území Doplnění databáze z oficiálních webů s nabídkou destinace (např. Vytvoření textů u objektů, kde je nutné zpracovat rozsáhlejší charakteristiku Kompletace, ověření a tvorba finální verze databáze Vytvořená databáze ve formátu MS Excel je uvedena jako samostatná příloha tohoto výstupu pouze na CD ROM. 2) Katalog turistické nabídky 6 destinace Mikulovsko obsahuje detailní textový popis vybraných turistických zajímavostí a cílů na území destinace Mikulovsko. Popsány jsou zejména významné přírodní 5 Databáze ve formátu xls je uvedena jako samostatná příloha tohoto výstupu.. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 19

20 lokality a chráněná území, památky, muzea a další atraktivní místa důležitá jednak pro vyhodnocení turistické atraktivity území a také jako důležitý prvek pro tvorbu nově připravovaných tematických produktů destinace. Obsahová struktura katalogu je následující: přírodní lokality a atraktivity památky, prohlídkové objekty, církevní a židovské památky muzea, expozice naučné stezky Katalog turistické nabídky je uveden jako samostatná příloha tohoto výstupu pouze na CD ROM. 3) Kalendář významných (TOP) akcí regionu Mikulovsko byl vytvořen ve vazbě na možnou tvorbu potenciálního produktu zaměřeného na akce a události a obsahuje pouze významné akce spíše nadregionálního významu. Výběr akcí má pouze inspirativní charakter. Kalendář akcí je uveden jako samostatná příloha tohoto výstupu pouze na CD ROM. 6 Katalog je uveden jako samostatná příloha tohoto výstupu. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 20

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 ANALYTICKÁ ČÁST (části A + B) Brno 2013 1 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM: Mgr.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska

Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.» Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 1 * Chceme-li

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020

Návrh. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší/Podzvičinsko 2011-2020 OBSAH 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODZVIČINSKA... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více