Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu"

Transkript

1 Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace Zadavatel projektu: Město Mikulov Partneři projektu: DSO Mikulovsko Obec Pasohlávky Dodavatel: Řešitel výstupu: ZO ČSOP Adonis ARC Mikulov s.r.o., Amber travel s.r.o. Realizováno v rámci projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2 OBSAH: 1. SITUAČNÍ ANALÝZA STAVU CESTOVNÍHO RUCHU DESTINACE ZADÁNÍ VÝSTUPU, METODIKA, VYMEZENÍ DESTINACE ZADÁNÍ A CÍLE VÝSTUPU METODIKA DEFINOVÁNÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI DESTINACE Destinace Mikulovsko Zařazení destinaci Mikulovsko do systému turistických oblastí ČR ANALÝZA SOUČASNÉ TURISTICKÉ NABÍDKY ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU PASPORTIZACE NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH TURISTICKÝCH CÍLŮ A SLUŽEB HODNOCENÍ ATRAKTIVITY TURISTICKÉ NABÍDKY Atraktivita turistické nabídky dle názorů návštěvníků destinace Atraktivita turistických cílů hodnocení dle návštěvnosti objektů Atraktivita turistických produktů nabízených v rámci destinace Atraktivita akcí SLUŽBY Celkové hodnocení kvality a šíře poskytovaných služeb Ubytovací služby SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ TURISTICKÝCH INFORMACÍ O DESTINACI MIKULOVSKO HODNOCENÍ OSTATNÍ A PRODUKTOVÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY Stravovací služby Ostatní služby Produktová infrastruktura Turistické trasy a stezky, doprovodná infrastruktura ANALÝZA POŽADAVKŮ NA NOVÉ TURISTICKÉ CÍLE A SLUŽBY Analýza námětů z různých zdrojů Souhrnné vyhodnocení námětů na nové turistické cíle a služby ANALÝZA POPTÁVKY SYSTÉM SBĚRU DAT A MARKETINGOVÝCH PRŮZKUMŮ ANALÝZA SOUČASNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA ANALÝZA KONKURENCE ANALÝZA VNĚJŠÍ KONKURENCE Oblíbenost konkurenčních destinací zahraničními návštěvníky Konkurence tuzemských destinací z hlediska oblíbenosti jejich turistických cílů Analýza konkurence z hlediska geografické polohy a dostupnosti Analýza konkurenčních tuzemských destinací v rámci DCR Možnosti kooperace se sousedícími destinacemi ANALÝZA VNITŘNÍ KONKURENCE ANALÝZA MARKETINGOVÝCH AKTIVIT ANALÝZA AKTUÁLNĚ NABÍZENÝCH TURISTICKÝCH PRODUKTŮ DESTINACE 98 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 2

3 1.5.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU PRODEJE PRODUKTŮ ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU PROPAGACE DESTINACE A PRODUKTŮ ANALÝZA SOUČASNÉ IMAGE DESTINACE SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH PRŮZKUMŮ A STATISTIK VYHODNOCENÍ MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA DESTINACI MIKULOVSKO VYHODNOCENÍ MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA TO PÁLAVA A LVA VYHODNOCENÍ MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ ZA REGION JIŽNÍ MORAVA AKTUÁLNÍ TRENDY VE VÝVOJI EKONOMIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČR ANALÝZA PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ NA ÚZEMÍ DESTINACE NÁVRH A REALIZACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POPIS PLÁNOVANÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ KOMPLEXNÍ SWOT ANALÝZA VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK DESTINACE SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÉ VIZE ROZVOJE DESTINACE VÝCHODISKA PRO FORMULACI STRATEGICKÉ VIZE VÝCHODISKA STANOVENÁ V RÁMCI SWOT ANALÝZY VYHODNOCENÍ VAZEB NA JIŽ EXISTUJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY Programové dokumenty státní politiky cestovního ruchu Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod na období Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje Marketingová studie regionu Zahrada Evropy Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko VYHODNOCENÍ TRENDŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Základní evropské trendy cestovního ruchu Ekologicky šetrné formy cestovního ruchu Trendy ve vazbě na tvorbu turistických produktů a programů DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÉ VIZE ROZVOJE DESTINACE MIKULOVSKO GLOBÁLNÍ CÍLE A STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE DESTINACE MIKULOVSKO NÁVRH HLAVNÍCH ROZVOJOVÝCH PRIORIT (STRATEGICKÝCH OBLASTÍ) SEZNAM OPATŘENÍ A NÁVRH ROZVOJOVÝCH AKTIVIT PRIORITA 1: VYBUDOVÁNÍ A ROZVOJ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ DESTINACE, ROZVOJ KVALITY SLUŽEB PRIORITA 2: PODPORA ROZVOJE ZÁKLADNÍ A PRODUKTOVÉ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY PRIORITA 3: TVORBA KONKURENCESCHOPNÝCH TURISTICKÝCH PRODUKTŮ PŘÍLOHY 177 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 3

4 3.1 PROBLEMATIKA VYMEZENÍ TO PÁLAVA A LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH CÍLŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI POPIS SUBJEKTŮ PODÍLEJÍCÍCH SE NA ROZVOJOVÝCH AKTIVITÁCH DESTINACE ROZVOJOVÉ PROBLÉMY A PODNIKATELSKÉ KLIMA NA MIKULOVSKU SEZNAM TISKOVIN DESTINACE MIKULOVSKO SEZNAM VELETRHŮ, KDE JE PREZENTOVÁNA DESTINACE MIKULOVSKO ANALÝZA PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VZOROVÝ DOTAZNÍK PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY DALŠÍ TRENDY A FORMY CESTOVÁNÍ 192 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 4

5 1. SITUAČNÍ ANALÝZA STAVU CESTOVNÍHO RUCHU DESTINACE 1.1 Zadání výstupu, metodika, vymezení destinace Zadání a cíle výstupu Situační analýza stavu cestovního ruchu destinace Mikulovsko je vstupní kapitolou komplexního výstupu s názvem Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko. Kromě situační analýzy bude Strategie obsahovat ještě další 3 základní kapitoly, a to 2. Definování strategické vize rozvoje destinace, 3. Akční plán realizace aktivit na období a 4. Katalog projektových záměrů destinace. Situační analýza, stejně jako celá Strategie, je prvotním samostatným strategickým dokumentem, který bude pro turistickou destinaci Mikulovsko v oblasti rozvoje cestovního ruchu zpracován 1. Proto bude nutné vytvářet tento strategický dokument zcela od začátku a za výrazné spolupráce zadavatele a partnerů projektu, ale také za účasti široké odborné veřejnosti celé destinace. Kromě vlastního řešitelského týmu a pracovní skupiny projektu se budou na tvorbě analýzy a celé Strategie významnou měrou podílet další přední experti na daná témata (například Masarykova univerzita Brno, Vysoká škola hotelová Praha, agentura CzechTourism, Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Nadace Partnerství Greenways Cyklisté vítáni, A.T.I.C., Weinviertel management,...). Významnou součástí procesu tvorby jak analytické, tak komplexní Strategie bude také publicita výstupů projektu, veřejná projednávání a poskytování informací odborné i laické veřejnosti v destinaci Metodika Pro úspěšnou realizaci jakéhokoliv projektu je nezbytná správná metodika, vedoucí ke stanoveným cílům a efektivním výsledkům. Společnost ARC Mikulov využívá vlastní metodiku, která byla zpracována jako vzorová a je dodnes doporučována MMR ČR jako metodický nástroj pro zpracování regionálních rozvojových projektů a studií v oblasti cestovního ruchu. Metodika je průběžně doplňována o nové poznatky a potřeby ve vazbě na regionální, krajské a národní programové dokumenty. Nejnovější verze metodiky obsahuje postupy využívané při obdobných projektech realizovaných v Rakousku a SRN. Důležitým prvkem v používané metodice je pravidlo návaznosti na nadregionální projekty, což je důležité například ve vazbě na prováděné marketingové průzkumy a statistická šetření. Tato jsou metodicky zpracována v řešeném území tak, aby bylo možné získaná data srovnávat s daty na národní úrovni. Tím je vytvořen základ pro dlouhodobé sledování marketingových dat na všech regionálních úrovních. Základním principem přístupu (metodiky) ARC Mikulov je: široká spolupráce s místními odborníky, institucemi i laickou veřejností při zpracování výstupů maximální přiblížení výstupů pro potřeby budoucích uživatelů práce řešitelského týmu v terénu, výborná znalost řešeného území aplikace nejnovějších zahraničních zkušeností, zejména v oblasti marketingu využití průzkumů realizovaných ČCCR (CzechTourism) zejména v oblasti znalosti potřeb zahraničních návštěvníků precizní a detailní odborné zpracování každého výstupu (opatření) zapojení veřejnosti do procesu tvorby cílů, strategických opatření a vlastní zapojení do tvorby produktu svého města a regionu (stěžejní princip) práce v projektových týmech stanovení konkrétních (měřitelných!) cílů pro jednotlivá opatření prezentace výsledků co nejširší veřejnosti (mediální kampaně, internet atd.) 1 V současné době má destinace zpracovánu komplexní Strategii rozvoje mikroregionu Mikulovsko (DHV CR, ARC Mikulov, 2004), která však řeší rozvoj oblasti v celém spektru hospodářského a sociálního rozvoje. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 5

6 zapojení strategie a výstupů do regionálních, národních i mezinárodních produktů cestovního ruchu návaznost výstupů na projekty příslušné turistické oblasti, dosažení co nejvyšší míry synergie aktivit transformace co největšího množství námětů a opatření do formy projektů, které mohou být následně samostatně realizovány (zejména v rámci fondů EU) Pro dosažení maximální kvality analytických informací při zpracování vstupní části celého výstupu Situační analýzy bylo využito dat všech dostupných oficiálních ověřených zdrojů, jako jsou například statistické údaje ČSÚ nebo výsledky marketingových šetření agentury CzechTourism a STEM/Mark. Tato data byla doplněna vlastními průzkumy prováděnými řešitelem projektu v dřívějších letech na území destinace Mikulovsko. ŘEŠITEL A ZADAVATEL PROJEKTU Hlavní zodpovědnost za realizaci celé Strategie (včetně vstupní Situační analýzy) má tvůrčí tým společnosti ARC Mikulov, vedený hlavním řešitelem výstupu Mgr. Radkem Galouskem. Společně s týmem ARC Mikulov se na zpracování všech výstupů budou podílet zástupci TIC Mikulov (ZO ČSOP Adonis) a cestovní kanceláře Amber travel. Zadavatelem a hlavním garantem Strategie je město Mikulov, jakožto nositel celého projektu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Partnery projektu jsou obec Pasohlávky a DSO Mikulovsko Celý projekt je realizován za výrazné podpory pracovních skupin a formou jednání na pracovních setkáních. Poděkování hlavního řešitele projektu Tvůrčí tým společnosti ARC Mikulov děkuje všem spolupracujícím subjektům a organizacím za aktivní spolupráci při tvorbě této vstupní Situační analýzy. Velmi oceňujeme aktivní zapojení široké odborné veřejnosti v rámci jednání a práce v pracovní skupině a dále děkujeme zadavateli a partnerům projektu za přínosné podněty a připomínky. Za tvůrčí tým Mgr. Radek Galousek, ARC Mikulov, s.r.o. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 6

7 1.1.3 Definování zájmové oblasti destinace Jak již napovídá název celého výstupu - Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Mikulovsko, je dle zadání projektu zájmové území vymezeno tímto pojmem. To znamená, že veškeré analytické i návrhové výstupy budou prioritně řešeny pro území Mikulovska, samozřejmě ve vazbě na vyšší celky, do kterých je Mikulovsko systémově řazeno. Takovým celkem (hierarchicky nejbližším) je turistická oblast (TO) Pálava a Lednicko-valtický areál, jež je dále součástí přirozeného turistického regionu Jižní Morava. Konkrétní vymezení destinace Mikulovsko je možné pro potřeby této studie definovat jako souhrn obcí náležících do mikroregionu Mikulovsko, který je administrativně zastřešen Dobrovolným svazkem obcí z názvem Mikulovsko (DSO Mikulovsko) Destinace Mikulovsko Destinace Mikulovsko je definována svými zástupci jako území osmnácti obcí, které jsou soustředěny v rámci Dobrovolného svazku obcí (DSO) z názvem Mikulovsko. Jeho členy 2 jsou obce Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Pavlov, Perná a Sedlec. Mapa: obce mikroregionu (DSO) Mikulovsko, stav k Zařazení destinaci Mikulovsko do systému turistických oblastí ČR Destinace Mikulovsko není oficiální turistickou destinací dle třídění agentury CzechTourism, ani přirozenou turistickou oblastí, jak tyto definuje ve své marketingové strategii Jihomoravský kraj. Dle těchto strategií je Mikulovskou zahrnuto jako součást TO Pálava a LVA. Z tohoto důvodu nebude možné některá statistická a marketingová data v následné analýze vztahovat k destinaci Mikulovsko, ale pouze k tomuto vyššímu regionálnímu celku tedy TO Pálava a LVA. Bohužel vymezení TO Pálava a LVA není provedeno zcela jednoznačně a dle našeho názoru spíše špatně, proto i data vztažená k tomuto území nebude možně 100% aplikovat na řešené území 3. 2 Údaj platný k datu Popis problematiky vymezení TO Pálava a LVA uvádíme v kapitole Přílohy. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 7

8 Mapa turistických regionů a turistických oblastí České republiky dle CRR ČR Zdroj: Centrum pro regionální rozvoj ČR Mapa turistických oblastí České republiky dle agentury CzechTourism Zdroj: CzT II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 8

9 1.2 Analýza současné turistické nabídky Základní charakteristika mikroregionu Mikroregion Mikulovsko se rozkládá v jihozápadní části okresu Břeclav (Jihomoravský kraj), na území o velikosti přibližně 271 km 2 při státní hranici s Rakouskem. V 18 obcích mikroregionu žije necelých 20,5 tisíc obyvatel, takže je možné konstatovat, že jde spíše o malou destinaci s podprůměrnou hustotou zalidnění. Poloha regionu je z hlediska cestovního ruchu příznivá. Region leží v jižní části Jihomoravského kraje, při hranicích s Rakouskem, na jedné z nejvýznamnějších tranzitních turistických os Balt Jadran. Velmi dobře je dostupný silniční dopravou (po silnici 1/52 Brno Vídeň), ostatními druhy dopravy je přímo dostupné širší okolí regionu (železniční dopravou Břeclav, leteckou dopravou Brno, Vídeň) s časovou vzdáleností do cca 1 2 hod. Seznam obcí mikroregionu (DSO) Mikulovsko Bavory Brod nad Dyjí Březí Dobré Pole Dolní Dunajovice Dolní Věstonice Drnholec Horní Věstonice Jevišovka Klentnice Mikulov Milovice Novosedly Nový Přerov Pasohlávky Pavlov Perná Sedlec Fyzicko-geografická charakteristika území Region Mikulovsko tvoří tři orografické soustavy. Ze západu zasahuje do regionu Vněkarpatská sníženina s geomorfologickými podcelky Drnholecká pahorkatina, Dyjsko-svratecká niva a Dunajovické vrchy. Druhou a turisticky nejatraktivnější soustavou jsou Vnější západní Karpaty s geomorfologickým celkem Mikulovské vrchoviny, dělící se na podcelky Pavlovské vrchy a Milovickou pahorkatinu a konečně poslední soustavou je Vídeňská pánev s geomorfologickým celkem Valtická pahorkatina, která vyplňuje jihovýchodní cíp regionu. Celkově má krajina spíše rovinný až mírně zvlněný charakter vhodný hlavně pro cykloturistiku, v oblasti Pavlovský vrchů pak pro pěší turistiku. Většina území má ráz atraktivní venkovské krajiny s ekologicky i krajinářsky cennými lokalitami. Jde především o vápencové bradlo Pavlovských vrchů s jednotlivými, vysokými skalními hmotami Tabulová, Pálava, Kotel a Děvín. Dalším významným krajinným prvkem jsou vinice, které se rozprostírají na velké ploše zájmového území. Lesnatost území je nízká, místy je krajina jednotvárná s vysokým podílem orné půdy (hlavně v západní části regionu). Přírodně nejcennější lokality jsou chráněny formou zvláště chráněného území CHKO, které celkově zaujímá téměř 28,4 % rozlohy regionu. Tento fakt na jedné straně svědčí o reálné turistické atraktivitě regionu, na straně druhé je omezujícím faktorem extenzivního rozvoje cestovního ruchu v dotčeném území. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 9

10 Nejvýznamnějším hydrologickým prvkem v území je soustava Novomlýnských nádrží, přičemž k rekreaci je využívána horní a dolní nádrž. Prostřední nádrž je ornitologickou rezervací. Do zájmového území zasahuje největší rybník na Moravě Nesyt s rozlohou 295 ha, který je součástí soustavy Lednických rybníků. Ostatní vodní plochy soustavy se nachází v zázemí zájmového území Mikulovska. Z nich je pro rekreační účely využíván Mlýnský rybník Apollo, ostatní mají ornitologickou funkci (popř. funkci přírodní atraktivity). V nejbližším zázemí Mikulovska (v blízkosti Novomlýnských nádrží) leží také rybník Vrkoč a Pouzdřanský rybník. Území Mikulovska patří k nejteplejším klimatickým oblastem v České republice. Tato skutečnost společně s reliéfem krajiny nejvíce ovlivňují časové využití oblasti. Z tohoto hlediska je Mikulovsko jednoznačně orientováno na letní sezónu. Hlavní turistické atraktivity a cíle, formy cestovního ruchu Hlavními turistickými cíli oblasti jsou Pavlovské vrchy, Novomlýnské nádrže, městská památková rezervace Mikulov a vinařské obce. V nejbližším okolí zájmového území se nachází unikátní lokalita Lednicko-valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na seznam UNESCO. Dominantou oblasti jsou Pavlovské vrchy, které se nacházejí severně od Mikulova a táhnou se směrem k Novomlýnským nádržím. Pavlovské vrchy jsou charakteristické vápencovými skalami, lesostepní květenou, dubovými háji, zříceninami gotických hradů (Děvičky, Sirotčí hrádek) a poutním místem Svatý kopeček. V lokalitě se nacházejí četné archeologické lokality Dolní Věstonice, Pavlov a krasová jeskyně Na Turoldu. Hlavním výchozím bodem do Pavlovských vrchů je historické městečko Mikulov malebně zasazené v okolní krajině. Jedinečné panorama dotváří siluety zámku, Svatého kopečku a Kozího hrádku. Hlavní atraktivitou města je jeho středověké jádro s barokním zámkem, Dietrichsteinskou hrobkou a židovskou čtvrtí. Mikulov je také centrem vinařství. Dalším významným turistickým cílem regionu jsou Novomlýnské nádrže, která se nachází severně od Mikulova, pod hřebenem Pavlovských vrchů. Novomlýnské nádrže jsou největší vodní plochou na Moravě vybudovanou v letech Hlavním střediskem rekreace u vody jsou Pasohlávky při horní nádrži soustavy. K provozování především vodních sportů a rybaření slouží dolní nádrž. Střední nádrž je vyhlášena přírodní rezervací s umělými ostrůvky pro hnízdění ptáků, na jednom z ostrůvků je zachován románsko gotický kostel sv. Linharta, který je jediným pozůstatkem zatopené vsi Mušov. Uvedené atraktivity a turistické cíle funkčně propojuje vinařství a s ním spojené lidové a folklorní tradice. Zájmové území se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti, kterou tvoří 30 obcí. Dnes je vinařská turistika úzce spjata s ostatními formami cestovního ruchu regionu pěší turistikou, cykloturistikou, rekreačními pobyty u vody, návštěvou kulturních, historických a přírodních památek. Mikulovsko je samozřejmě součástí sítě Moravských vinařských stezek, jež je dlouhodobým projektem vinařství a udržitelné venkovské krajiny. Význam předpokladů cestovního ruchu v regionu Mikulovska V podmínkách České republiky můžeme hodnotit význam cestovního ruchu malých geografických celků pouze prostřednictvím rozmístění hromadných ubytovacích zařízení, podnikatelské aktivity a na základě turisticko-rekreační funkce a funkce turisticko-rekreačního zatížení. Region Mikulovsko disponuje lůžky 4 v hromadných ubytovacích zařízeních, což znamená 5,8 % celkové kapacity Jihomoravského kraje. V přepočtu lůžek na 1 km 2 patří Mikulovsko v rámci ČR i JMK k územím s nadprůměrným hodnotami. Uvedená ubytovací kapacita je soustředěna ve dvanácti obcích Mikulovska, přičemž dvě třetiny lůžek se nachází ve dvou největších střediscích cestovního ruchu Pasohlávkách a Mikulově. Více než 100 lůžek mají k dispozici Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice a Pavlov. U ostatních obcí není pobytová funkce tolik významná. Podnikatelskou aktivitu v cestovním ruchu (odvětví pohostinství a ubytování) reprezentuje nadprůměrných 34 subjektů na ekonomicky aktivních obyvatel (v ČR je to 24, v JMK 20). Velmi 4 Stav v roce II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 10

11 vysoká podnikatelská aktivita v cestovním ruchu je v Pavlově a Pasohlávkách (přes 100 subjektů na EAO). Obdobně je tomu i v případě zaměstnanosti ve stejném odvětví, která činí 5,6 % ze všech ekonomicky aktivních. Stručný popis obcí mikroregionu Mikulovsko Bavory Obecní úřad Bavory, Bavory čp. 9, Bavory tel.: Bavory jsou prastará vinařská obec na úpatí Pálavy. Přímo nad obcí se nachází jedna z nejcennějších rezervací chráněné krajinné oblasti Pálava Tabulová hora a o něco dále přírodní památka Anenský vrch. Tyto stepní rezervace jsou nejkrásnější brzy na jaře, kdy zde rozkvétají hlaváčky, koniklece nebo kosatce, ale Tabulová hora je známá také díky vzácné rostlině šalvěji habešské, která zde byla v minulosti zřejmě zavlečena se senem římských vojsk. Nejhodnotnější památkou Bavor je kostel sv. Kateřiny z roku 1742, který nahradil starší gotickou stavbu. Věž, která je spolu s dvěma ratolestmi vinné révy součástí obecního znaku, byla ke kostelu přistavěna v roce K dalším památkám patří socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u státní silnice Brno Mikulov a boží muka u hřbitova. Za návštěvu stojí rovněž sklepní ulička, která je součástí Naučné vinařské stezky Mikulov a cyklistického okruhu Stará hora. Obec je proslulá zejména bílými víny. Brod nad Dyjí Obecní úřad Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí čp. 45, Brod nad Dyjí tel.: Brod nad Dyjí je jednou z nově osídlených obcí po 2. světové válce. V roce 1938 zde žilo 983 Němců a pouze 5 Čechů. Tato vinařská obec leží v údolí řeky Dyje, mezi částečně zatopenou Horní (Mušovskou) nádrží vodního díla Nové Mlýny a úpatím Dunajovických kopců. Zdejší stepní lokality chráněné jako národní přírodní památka Dunajovické kopce patří k nejcennějším na jižní Moravě. K velmi cenným zdejším rostlinám patří například teplomilná mandloň nízká. Z architektonických památek stojí za pozornost kostel sv. Jan Nepomuckého z roku 1770, sochy sv. Floriána, patrona hasičů, a sv. Jana Nepomuckého. Pěkná je také kaple na návrší na začátku vsi a dům čp. 83. Za návštěvu stojí rovněž oblast vinných sklepů, která je na trase cyklistického okruhu Stará hora, dálkové Jantarové stezky, spojující Vídeň a Krakov, a Mikulovské vinařské stezky. Březí Obecní úřad Březí, Hlavní 113, Březí tel.: Obci Březí, která byla v minulosti známá knoflíkářstvím, šitím rukavic, výrobou sítěk na vlasy, okurkářstvím a vinohradnictvím, dělají i nadále dobré jméno zdejší vynikající vína, o čemž se můžeme přesvědčit při návštěvě místních sklepních uliček. Tato, až do 2. světové války převážně německy mluvící obec, leží v úrodné krajině na úpatí Dunajovických kopců. Zdejší zbytky stepí jsou chráněné ve stejnojmenné národní přírodní památce. Dominantou obce je novorománský kostel sv. Jana Křtitele z roku 1860, který nahradil starší kostel z roku Jeho zajímavostí je křišťálový lustr s ověsky, který je zřejmě největší svého druhu v České republice. K dalším zajímavým památkám patří budova fary, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, kaplička u silnice do Mikulova a bunkry československého opevnění. V obci je lovný rybník i letní koupaliště s možností stanování. Proslulý je zdejší březnový košt vína, krojované hody na sv. Jana, podzimní zpívání pěveckých sborů a vánoční koledování. Souběžně s železniční tratí vede tzv. signálka, obslužná komunikace někdejší železné opony. Dnes je využívána k cykloturistice prochází tudy trasa Greenways Praha Vídeň. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 11

12 Dobré Pole Obecní úřad Dobré Pole, Dobré Pole čp. 1, Dobré Pole tel.: Dobré Pole je jedna z obcí, kde před 2. světovou válkou žili Charváti, potomci Chorvatů, kteří na Moravu prchli před Turky v 16. a 17. století. V obci můžete vidět jednu z evropsky cenných lokalit slanomilných rostlin. Tři červené kvítky v obecním znaku pocházejí z velmi vzácné sivěnky přímořské, která se zde vyskytuje. Za pozornost stojí také památky kostel sv. Cecílie z 18. století, kříž u kostela, dřevěný kříž, vztyčený v roce 2006 při příležitosti konání církevních misií, sochy sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého a kaplička za obcí. Připomínkou 2. světové války je bunkr československého opevnění přímo u hřiště. V okolí obce jsou velmi kvalitní vinice a dvě lokality vinných sklepů. Místní vinaři se podle nich rozdělují na rybníkáře a potůčkáře. Dobré Pole leží na trase Moravské vinné stezky. Dolní Dunajovice Obecní úřad Dolní Dunajovice, Zahradní 613, Dolní Dunajovice tel.: Dolní Dunajovice jsou jedna z nejvýznamnějších vinařských obcí na Moravě. Leží na úpatí Dunajovických kopců, které tvoří nejrozsáhlejší spojitou oblast vinic v České republice. Kromě vinic se na Dunajovických kopcích nachází také velmi cenná stepní území, která jsou národní přírodní památkou. Z nejstarších památek stojí za zmínku významné avarské pohřebiště ze století. Dominantou Dolních Dunajovic je kostel sv. Jiljí, v jehož blízkosti se nachází pranýř. Ten je připomínkou roku 1580, kdy byla ves povýšena na městečko a získala kromě jiných práv i právo útrpné. Z dalších historických zajímavostí stojí za vidění budova fary, historické domy v Poštovní a Hlavní ulici, dvě boží muka v polích a sochy sv. Floriána, sv. Marka, sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Cyrila a Metoděje na návsi. Pozoruhodné jsou také barokní štíty selských statků a vinných sklepů inspirované architekturou nedalekého Mikulova. Patrně nejslavnějším zdejším rodákem je Karel Renner, který po 1. světové válce působil jako rakouský spolkový kancléř a po 2. světové válce byl zvolen rakouským prezidentem. Na jeho rodném domku byla odhalena pamětní deska a v roce 2000 zde byl postaven Dům Dr. Karla Rennera, využívaný k pořádání nejrůznějších diskusních setkání a konferencí. Obcí prochází cyklistický okruh Stará hora a v jejím podzemí se nachází velký zásobník zemního plynu. Dolní Věstonice Obecní úřad Dolní Věstonice, Dolní Věstonice čp. 67, Dolní Věstonice tel.: Obec Dolní Věstonice patří k nejvýznamnějším světovým archeologickým lokalitám. Za svůj věhlas vděčí především objevu Věstonické venuše, která je považována za nejstarší keramickou sošku na světě. Její repliku lze zhlédnout v místní archeologické expozici spolu s doklady o nejstarší výrobě textilu na světě a mnoha dalšími unikátními nálezy. V okolí obce lze navštívit rovněž velkomoravské hradiště Vysoká zahrada s až 6 m vysokými valy a zbytky základů kostelíka z 11. století. Nedaleko leží také unikátní Kalendář věků. Jedná se o 30 m silnou vrstvu usazenin od doby ledové, která je chráněná jako národní přírodní památka. V okolí Věstonic jsou velmi cenné přírodní rezervace Děvín a Střední (Věstonická) nádrž vodního díla Nové Mlýny. Ta je zimovištěm desetitisíců severských husí a několika desítek mořských orlů. Nejvýraznější památkou obce je kostel archanděla Michaela s nejstarší částí ze 14. století. Kostel má hodnotnou vnitřní výzdobu od Ignáce Lengelachera, který je rovněž autorem sousoší sv. Luitgardy a II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 12

13 sousoší sv. Panny Marie Pomocné. Zajímavou vinařskou památkou připomínající habány, příslušníky protestantské sekty novokřtěnců, je uzavřené Habánské náměstí tvořené výhradně vinnými sklepy. Dolní Věstonice jsou oblíbené mezi rybáři, kteří loví v Novomlýnských nádržích, milovníky vína a burčáku, kteří přijíždějí například na tzv. burčákové dny, milovníky přírody, kteří využívají červenou turistickou trasu vedoucí do centra CHKO Pálava, nebo cyklisty. Věstonice leží na trase Moravské vinné stezky, Mikulovské vinařské stezky, Vinařské naučné stezky Mikulov a dalších tras. Drnholec Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, Drnholec tel.: I když městys Drnholec leží v údolí řeky Dyje, jeho předválečné německé označení Dürnholz znamená suché dřevo. Podobně jako jinde v regionu i v Drnholci, kde bylo v roce 1938 plných 89 % obyvatel německé národnosti, znamenala 2. světová válka zásadní přelom. Mnoho místních obyvatel sloužilo ve wehrmachtu a jednotkách SS. Během osvobozování v květnu 1945 se o městečko vedly tuhé boje, při nichž byla více než polovina domů úplně zničena nebo těžce poškozena. K významným památkám, které válku přežily, patří zámek, původně liechtensteinský hrad chránící přístup od řeky. Dnes je v soukromém vlastnictví a nepřístupný. Blízký kostel s farou patří k nejhodnotnějším památkám nejen v Drnholci, ale i širším okolí. Farní budova byla přebudována z velmi starého, původně románského, kostela sv. Martina, kdežto dnešní kostel Nejsvětější Trojice pochází až z poloviny osmnáctého století. K dalším cenným památkám patří mariánský sloup uprostřed bývalého tržiště, budova bývalé radnice z roku 1591, dva domy na náměstí a několik drobných plastik. Každoročně, vždy poslední neděli v červnu, se v Drnholci konají hody a o Velikonocích místní vinaři pořádají pravidelné výstavy vína. K rozvoji městyse v posledních letech přispívá blízkost Horní Novomlýnské nádrže a cyklistické trasy. Přímo Drnholcem prochází trasa Moravské vinné stezky a v jeho těsné blízkosti trasy Mikulovské vinařské stezky, cyklistického okruhu Stará hora a Jantarové stezky Greenways Krakov Morava Vídeň. Horní Věstonice Obecní úřad Horní Věstonice, Horní Věstonice čp. 131, Horní Věstonice tel.: Horní Věstonice jsou vinařská obec, která je rozložená na úpatí Pálavy a na dohled Novomlýnských nádrží. Svým katastrem částečně zasahuje do národní přírodní rezervace Děvín na území chráněné krajinné oblasti Pálava a do přírodní rezervace Věstonická nádrž. Největší pamětihodností v obci je kostel sv. Rozálie z roku 1769, dále budova fary z konce 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriána na návsi a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova. Na katastrálním území Horních Věstonic se nacházejí rovněž pozůstatky Nového hradu, též Neuhausu, třetího hradu na Pavlovských vrších. Hrad byl postaven ve 14. století jako královská protiváha liechtensteinskému majetku v oblasti, ale byl zničen již husity v roce Dnes z něj zbylo jen několik kamenů. Vinice v okolí obce jsou proslulé svou kvalitou. Obcí vede Vinařská naučná stezka Mikulov a zelená pěší trasa ke známé horolezecké lokalitě Martinka. V podzemí se nachází rozsáhlý zásobník zemního plynu. Jevišovka Obecní úřad Jevišovka, Drnholecká 98, Jevišovka tel.: Jevišovka patří k obcím, v nichž před 2. světovou válkou vedle sebe žily tři národy Češi, Němci a Chorvati. Po válce byli Němci odsunuti a Chorvati, kteří byli považováni za nespolehlivé, byli vysídleni na Drahanskou vrchovinu. V obci je nahradili většinou reemigranti z Bulharska a Jugoslávie. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 13

14 Kolem obce protéká stejnojmenná řeka, v jejímž okolí se zachovaly cenné zbytky původních tůní a lužních lesů. Nejvýraznější pamětihodností obce je původně gotický kostel sv. Kunhuty kromě věže přebudovaný v roce Cenná je rovněž socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. Místní kolorit dotváří několik charvátských domů s bohatou štukovou výzdobou. K památkám nedávné historie patří několik bunkrů československého opevnění a také zajímavé vinné sklepy. Obec protíná Moravská vinná stezka a v její těsné blízkosti prochází trasy Greenways Praha Vídeň a Jantarová stezka z Krakova přes Brno do Vídně. Klentnice Obecní úřad Klentnice, Klentnice čp. 24, Klentnice tel.: Vinařská obec Klentnice leží přímo uprostřed chráněné krajinné oblasti Pálava. Na území Klentnice se nacházejí cenné stepní lokality, například podstatná část národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen a část národní přírodní rezervace Děvín. Na Stolové hoře a Kotli byly objeveny důkazy o osídlení oblasti Klentnice už od doby bronzové. Také Klentnice patří k obcím, které byly po 2. světové válce téměř kompletně znovu dosídleny. Nejvýznamnější památka Klentnice se nenachází přímo v obci, ale nad ní. Jedná se o zříceninu Sirotčího hradu (též Růžového hradu nebo Weisensteinu) postaveného počátkem 14. století na dvou skalních útesech. Hodnotná jsou také boží muka při cestě do Pavlova, kostel sv. Jiří, původně z 16. století, fara a sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého. Obcí prochází červená pěší turistická trasa, Vinařská naučná stezka Mikulov a Moravská vinná stezka. Mikulov Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov tel.: Turistické informační centrum Mikulov, Náměstí 1, Mikulov tel.: Mikulov, obklopený pálavskou přírodou, je starobylé vinařské město napůl cesty mezi Brnem a Vídní. Přímo na okraji města leží dvě významné přírodní rezervace chráněné krajinné oblasti Pálava. Tou první je Turold, vápencové bradlo s geoparkem a jeskyní zpřístupněnou návštěvníkům. Druhou je Svatý kopeček, jehož silueta se stavbami křížové cesty a kostelem sv. Šebestiána ze 17. století spoluvytváří nezaměnitelné panoráma města. O něco dále od města leží ještě přírodní rezervace Šibeničník a přírodní památka Růžový kopec. Jasnou dominantou města je mikulovský zámek s expozicemi regionálního muzea, vybudovaný na místě zeměpanského hradu z 11. století. Památky historického centra v čele s přístupnými památkami, jako je Dietrichsteinská hrobka, kostel sv. Václava s kostnicí nebo Horní synagoga, tvoří spolu se zámkem jádro městské památkové rezervace. Unikátem mezinárodního významu je nepochybně zdejší velmi rozsáhlý židovský hřbitov, který každoročně navštěvují tisíce turistů z celého světa. Pro Mikulov znamenala zásadní přelom 2. světová válka. Zdejší Židé se stali obětí holocaustu nebo odešli do zahraničí a Němci byli odsunuti. Město bylo dosídleno především lidmi ze Slovácka a Zlínska. Mikulovem prochází modrá a červená pěší trasa, dálková cyklotrasa Greenways Praha Vídeň, Moravská vinná stezka, regionální cyklotrasy Mikulovská vinařská stezka, cyklistický okruh Stará hora a Vinařská naučná stezka Mikulov. Milovice Obecní úřad Milovice, Milovice čp. 38, Milovice tel.: II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 14

15 Milovice jsou proslulé především přírodními krásami a vínem. Na území obce se nacházejí dvě velmi cenné a přitom svým charakterem zcela odlišné přírodní lokality. Unikátním příkladem tzv. tvrdého luhu, který před výstavbou nedalekých Novomlýnských nádrží pokrýval údolí Dyje pod Pálavou, je národní přírodní rezervace Křivé jezero. Je proslulá tím, že tady jako na jediném místě v republice v době záplav hnízdívaly husy na ořezaných, tzv. hlavatých vrbách. Naproti tomu přírodní rezervace Milovická stráň představuje suchomilnou stepní vegetaci navazující na rozsáhlou oboru sloužící k chovu zvěře. Milovice patří k obcím, kde po poválečném odsunu nezbyl nikdo z původních obyvatel. Obec byla dosídlena lidmi zejména ze Strážnicka a Břeclavska. Dominantou návsi je kostel sv. Osvalda ze 17. století, zajímavá je nedaleká kaplička sv. Jana Nepomuckého a boží muka u silnice do Pavlova. Za pozornost stojí rovněž brána hřbitova s renesančními prvky pocházející ze 17. století. Obcí prochází Mikulovská vinařská stezka. Novosedly Obecní úřad Novosedly, Novosedly čp. 1, Novosedly tel.: Novosedly patří k nejvýznamnějším vinařským obcím v ČR. Rozsáhlé vinice navazující na Dunajovické kopce jsou základem pro dlouhodobý rozvoj vinohradnictví a vinařství v obci. Vedle tohoto odvětví je zde zastoupen také automobilový průmysl a výroba zdících materiálů cihly se v Novosedlech vyrábějí od nepaměti. Tuto obec, původně s německy mluvícím obyvatelstvem, po válce dosídlili lidé z Valašska, Hodonínska, dalších oblastí republiky a reemigranti z Bulharska. Nejvýznačnější pamětihodností je kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Rocha, jedna z původních románských staveb v regionu. Na návsi před dominantní budovou radnice z roku 1913 stojí toskánský sloup s Madonou ze 17. století. Zajímavé je také Muzeum československého opevnění v jednom z rekonstruovaných vojenských bunkrů a přírodní památka Slanisko u Novosedel, jedna z posledních moravských lokalit slanomilných rostlin. Obcí vede trasa Jantarové stezky Greenways Krakov Morava Vídeň. K dalším cyklostezkám patří naučná stezka Stará hora, Moravská vinná stezka a Mikulovská vinařská stezka. Nový Přerov Obecní úřad Nový Přerov, Nový Přerov čp. 54, Nový Přerov tel.: Nový Přerov je vinařská obec s ojedinělými klimatickými podmínkami, které dodávají zdejším vínům nezaměnitelný charakter. Ve viničních tratích Na štrekách a Langewarte se daří odrůdám Zweigeltrebe, Rulandské bílé, Rulandské modré a Sauvignon. Lahodná vína pak zrají ve vinných sklepech pod Přerovským vrchem. Z jeho vrcholu a z vrchu Heidbergu se otevírá krásný výhled do okolní krajiny. Nedaleko odtud se na rakouském území nachází dvůr Alt Prerau. Leží v místech, kde bývala původní osada z roku Nejstarší památkou Nového Přerova je kostel sv. archanděla Michaela ze 16. století. Až do roku 1945 žili v obci Charváti a Češi, ale poté, co byli Charváti odsunuti do vnitrozemí, byla obec dosídlena reemigranty z Bulharska. Novým Přerovem procházejí dálkové cyklotrasy Greenways Praha Vídeň, Jantarová stezka Greenways Krakov Morava Vídeň, páteřní Moravská vinná stezka a regionální Mikulovská vinařská stezka. Turisté si mohou odpočinout u kapličky na státní hranici a pokračovat po cyklostezkách na rakouské území nebo vyzkoušet turistický program Za vínem na koni, který nabízí statek U Jáňů. Pasohlávky Obecní úřad Pasohlávky, Pasohlávky čp. 1, Pasohlávky tel.: Turistické informační centrum Pasohlávky, Pasohlávky tel.: II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 15

16 Pasohlávky jsou obcí s největším kempem na jižní Moravě a také jediné místo na našem území, kde byly nalezeny pozůstatky antických staveb. Jedná se o tzv. Hradisko nad rekreační zónou, kde byly objeveny pozůstatky římské pevnosti X. legie císaře Marca Aurelia ( ). Desetihektarová pevnost sloužila jako základna římských vojsk během bojů s Markomany. V místním ATC Merkur je umístěna archeologická výstava věnovaná průzkumu této lokality. Z Hradiska je pěkný výhled na Novomlýnské nádrže. Střední nádrž, Věstonická, chráněná jako přírodní rezervace, je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva, zejména severských husí. Uprostřed stojí poslední pozůstatek zatopené obce Mušov kostel sv. Linharta patřící k nejstarším v regionu. Zajímavá je také přírodní památka Betlém, která je příkladem přirozené obnovy bývalé štěrkovny. Z konce 17. století pochází kostel sv. Anny, který nahradil zničenou kapli sv. Ducha. U kostela stojí cenná plastika sv. Jana Nepomuckého. Pasohlávky, které byly před válkou převážně německy mluvící obcí, byly během těžkých osvobozovacích bojů v květnu 1945 silně poničeny a po válce znovu dosídleny. Počet obyvatel během sezóny pravidelně roste na několikanásobek, protože zdejší rekreační oblast patří k nejoblíbenějším místům vodní rekreace u nás. Obcí prochází dálková cyklotrasa Jantarová stezka spojující Vídeň, Brno a Krakov a regionální okruh kolem ATC Merkur. U kempu také začíná modrá turistická trasa vedoucí kolem Betléma až na Pouzdřanskou step. Pavlov Obecní úřad Pavlov, Na Návsi 88, Pavlov tel.: Vinařská obec Pavlov, která leží na úpatí Děvína, nejvyššího vrcholu Pálavy, je slavná svou architekturou. Zdejší sklepy s barokními štíty a honosné grunty na návsi jsou chráněné jako památková rezervace. Na okraji obce se nachází jiná rezervace národní přírodní rezervace Děvín, jedna z nejcennějších lokalit chráněné krajinné oblasti Pálava, proslulá jarními koberci hlaváčků a kosatců. Stejně jako v okolí nedalekých Dolních Věstonic i na území Pavlova byla nalezena řada archeologických stop po lovcích mamutů a dalších civilizacích, které zde v posledních přibližně 30 tisíci letech žily. Významnou památkou je zřícenina středověkého hradu Děvičky z počátku 13. století. Vedle zmíněných barokních sklepů a gruntů za pozornost dále stojí kostel sv. Barbory, půvabný barokní vesnický hřbitov a socha sv. Floriána. Obcí vede zelená pěší trasa, z cyklotras pak Mikulovská vinařská stezka a Vinařská naučná stezka Mikulov. Perná Obecní úřad Perná, Hlavní 294, Perná tel.: Perná je především obcí vína, rodištěm odrůd Pálava, Aurelius a několika dalších, které zde byly vyšlechtěny. Vinice na úbočí Stolové hory a Kotle a perenská vína získaly věhlas již před stovkami let a nic se na tom nezměnilo až do dnešních dnů. Kromě vína se Perná může pochlubit také krásnou přírodou, především v národních přírodních rezervacích Děvín a Tabulová. K velmi hodnotným památkám jižní Moravy patří zdejší farní kostel sv. Mikuláše ze 16. století, ale zajímavé jsou i zbytky kaple sv. Antonína Paduánského z poloviny 17. století, která byla v roce 1786 zrušena a stavební materiál byl levně prodán na stavbu chalup a chlévů. Na návsi stojí za pozornost sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1865 a o něco níže neoempírová kašna z roku 1902, která sloužila jako napajedlo pro koně, kteří se v Perné v hojné míře chovali. Perná je východiskem pěších túr na Pálavu. Obcí a zdejšími vinicemi vede Vinařská naučná stezka Mikulov. Sedlec Obecní úřad Sedlec, Sedlec čp. 92, Sedlec II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 16

17 tel.: Obec Sedlec proslavily hlavně ryby a víno. V těsném sousedství obce totiž leží největší moravský rybník Nesyt a proslulé vinice. Rybník Nesyt, který už více než 500 let slouží k chovu ryb, je zároveň součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky a patří k vyhledávaným ornitologickým lokalitám. Vinice na svazích nad obcí poskytují pevný základ proslulých sedleckých vín, která jsou po staletí ozdobou těch nejvybranějších stolů. V okolí obce je kromě Nesytu řada dalších cenných přírodních lokalit. Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu je unikátním příkladem slanomilné vegetace, naopak stepní lokalitou je přírodní rezervace Liščí vrch. Sedlec má také lázeňskou tradici, ale sirnaté prameny přestaly být využívány už po 2. světové válce, kdy byla většina místního obyvatelstva německé národnosti odsunuta. Hlavní památkou obce je kostel sv. Víta ze 17. století, který nahradil starší kostel sv. Oldřicha, který byl poničen uherskými vzbouřenci za třicetileté války. K zajímavým památkám patří také bývalá sýpka velkostatku, sirné lázně, pozůstatek loveckého zámečku za Sedlecem směrem k Mikulovu u bývalého rybníka Portz, socha Panny Marie u kostela, dvě plastiky Jana Nepomuckého a bunkry československého opevnění. Obcí prochází modrá pěší trasa, Mikulovská vinařská stezka a Stezka Liechtensteinského dědictví. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 17

18 II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 18

19 1.2.2 Pasportizace nejvýznamnějších turistických cílů a služeb Pasportizace nejvýznamnějších turistických cílů, aktivit a služeb je základním podkladem pro vyhodnocení aktuální celkové turistické nabídky destinace Mikulovsko a současně je zdrojem pro následnou tvorbu marketingových témat, případně kompletaci konkrétních turistických produktů a akčních nabídek. Pasportizace se tak stává zásadním zdrojem informací jak pro analytickou část Strategie, tak pro navazující výstupy. Primárním požadavkem na data získaná v rámci pasportizace je jejich kompletnost, aktuálnost a obsahová správnost. Pro docílení všech těchto parametrů byla zpracovatelem využita osvědčená metodika, která je používána pro obdobné sběry dat v rámci turistických regionů v ČR. Základem této metodiky je několikastupňová kontrola sbíraných dat, využití ověřených zdrojů dat a finální kontrola správnosti dat ve spolupráci s pracovníky TIC, v tomto případě TIC Mikulov a TIC Pasohlávky. Co se týká rozsahu a obsahu sběru dat, je výsledná pasportizace tvořena těmito výstupy: Databáze všech turistických cílů, aktivit a služeb destinace Mikulovsko (formát xls) Katalog turistické nabídky popis vybraných turistických zajímavostí destinace Mikulovsko Kalendář TOP akcí mikroregionu ve vazbě na tvorbu produktů zaměřených na akce 1) Databáze 5 turistických cílů, aktivit a služeb je ve finální podobě vytvořena ve formátu MS EXCEL, ve standardní struktuře využitelné pro další výstupy projektu. Databáze je vytvořena v následující struktuře: Kategorie (např. ubytování, památky a kultura,...) Typ v rámci kategorie (např. hotel, penzion, muzeum,...) Název subjektu Adresa (rozčleněná na ulice + číslo, PSČ, obec) Telefon Fax Webové stránky Charakteristika nabídky Metodický postup tvorby databáze Metodický postup byl navržen tak, aby byla garantována úplnost a aktuálnost dat. Důležitým prvkem při sestavení a ověření dat databáze byla spolupráce s TIC Mikulov a TIC Pasohlávky, která se jako jediná nacházejí na území řešení destinace. Konkrétní kroky pro vytvoření databáze v rámci 1. etapy: I. Vytvoření primární databáze Definování obcí, které jsou součástí zájmového území (destinace Mikulovsko) Vytvoření primární databáze z vlastních zdrojů řešitele II. Doplnění databáze prostřednictvím TIC, vytvoření finální verze databáze Doplnění primární databáze z databází zaslaných TIC zájmového území Doplnění databáze z oficiálních webů s nabídkou destinace (např. Vytvoření textů u objektů, kde je nutné zpracovat rozsáhlejší charakteristiku Kompletace, ověření a tvorba finální verze databáze Vytvořená databáze ve formátu MS Excel je uvedena jako samostatná příloha tohoto výstupu pouze na CD ROM. 2) Katalog turistické nabídky 6 destinace Mikulovsko obsahuje detailní textový popis vybraných turistických zajímavostí a cílů na území destinace Mikulovsko. Popsány jsou zejména významné přírodní 5 Databáze ve formátu xls je uvedena jako samostatná příloha tohoto výstupu.. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 19

20 lokality a chráněná území, památky, muzea a další atraktivní místa důležitá jednak pro vyhodnocení turistické atraktivity území a také jako důležitý prvek pro tvorbu nově připravovaných tematických produktů destinace. Obsahová struktura katalogu je následující: přírodní lokality a atraktivity památky, prohlídkové objekty, církevní a židovské památky muzea, expozice naučné stezky Katalog turistické nabídky je uveden jako samostatná příloha tohoto výstupu pouze na CD ROM. 3) Kalendář významných (TOP) akcí regionu Mikulovsko byl vytvořen ve vazbě na možnou tvorbu potenciálního produktu zaměřeného na akce a události a obsahuje pouze významné akce spíše nadregionálního významu. Výběr akcí má pouze inspirativní charakter. Kalendář akcí je uveden jako samostatná příloha tohoto výstupu pouze na CD ROM. 6 Katalog je uveden jako samostatná příloha tohoto výstupu. II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu TO Mikulovsko, 1. Situační analýza, 2. Definování strategické vize 20

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

MIKULOV okr. Břeclav

MIKULOV okr. Břeclav ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MIKU okr. Břeclav II. PODKLAD PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (DOPLŇUJÍCÍ SCHEMATA A KARTOGRAMY ) Pořizovatel: Objednatel:

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Strategie území správního obvodu ORP MIKULOV. Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Strategie území správního obvodu ORP MIKULOV. Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP MIKULOV v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky KSK-partner v cestovnom ruchu 24. 9. 2015 - Košice Moravské vinařské stezky Regionální produkt jižní Moravy Ing. Juraj Flamik www.vinarske.stezky.cz Dědictví vinařské turistiky na Moravě 60. 80. léta 20.století

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Hustopečsko, Brno JIH, Slavkov u Brna, Mikulov, Břeclav VE DNECH 25. 28. 8. 2016 Určeno pro pěší turistiku a cykloturistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU Zadavatel: České Švýcarsko, o.p.s. Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉM ŠVÝCARSKU A. Zadavatel: České Švýcarsko,

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Na kole k sousedům (trasa Mikulov Nový Přerov Wildendürnbach) Brno 12. ledna 2012

Na kole k sousedům (trasa Mikulov Nový Přerov Wildendürnbach) Brno 12. ledna 2012 Na kole k sousedům (trasa Mikulov Nový Přerov Wildendürnbach) Brno 12. ledna 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce

Více

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů

Půjčovna elektrokol a elektroskútrů Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte i další E.ON e-půjčovny v turisticky zajímavých lokalitách: e-šumava Lipno nad Vltavou Žďár nad Sázavou Brno a Moravský kras Kaplice Slavonice České Budějovice Třebíč

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Jihomoravský kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_17 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

STUDIE Návrh destinačního řízení turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál

STUDIE Návrh destinačního řízení turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál STUDIE Návrh destinačního řízení turistické oblasti Pálava a Lednicko-valtický areál (Případová studie - Mikulovsko) Zpracovatel Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Brno 2007 Autorský kolektiv:

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Oznámení koncepce zpracované na základě 10c zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí s obsahem podle přílohy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru BROD NAD DYJÍ. okr. Břeclav

NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru BROD NAD DYJÍ. okr. Břeclav NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změn č. 1 územního plánu sídelního útvaru BROD NAD DYJÍ okr. Břeclav červen 2006 A. Důvody pro pořízení změn územního plánu sídelního útvaru Brod nad Dyjí a stanovení hlavních

Více

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce

Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Rozvoj cyklistické dopravy v Regionu Poodří studie / návrh koncepce Obsah: 1. Úvod 2. Stávající situace 3. Návrh opatření 4. Vyhodnocení jednotlivých záměrů 5. Závěr 6. Přílohy ČSOP Studénka únor 2016

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Popis výchozí situace:

Popis výchozí situace: Popis výchozí situace: Město Břeclav leží na jihu Moravy v blízkosti hranic s Rakouskem a Slovenskem. Břeclav je důležitým dopravním železničním, ale také i silničním uzlem s velkou intenzitou místní i

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Mikulovsko mimo hlavní turistickou sezónu

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Mikulovsko mimo hlavní turistickou sezónu MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta Regionálního rozvoje a mezinárodních studií Strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Mikulovsko mimo hlavní turistickou sezónu Diplomová práce Autorka: Bc.

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP MIKULOV ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP MIKULOV - 2016 TEXTOVÁ ČÁST A PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více