OBSAH. O autorovi Poděkování Obsah Seznam zkratek VI VII XXVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. O autorovi Poděkování Obsah Seznam zkratek VI VII XXVI"

Transkript

1 OBSAH O autorovi Poděkování Obsah Seznam zkratek V VI VII XXVI I. Právní předpisy (tuzemské i zahraniční, včetně norem komunitárního původu a mezinárodních smluv) XXVI II. Publikační prameny (tuzemské) XXXIII III. Publikační prameny (komunitami a zahraniční, včetně oficiálních publikačních orgánů) XXXIV IV. Úřady, instituce a nestátní organizace, odborná sdružení (tuzemské i zahraniční) XXXVIII V. Další zkratky XL A. Úvod 1 I. Historický vývoj mezinárodního a evropského insolvenčního práva 1 II. Základní principy evropského insolvenčního práva dle Nařízení 6 III. Právní základ Nařízení v rámci IV. mechanismů komunitárního práva 7 Význam Nařízení jako klíčového pilíře evropského civilního procesu 11 V. Struktura a obsah Nařízení 12 VI. Výklad Nařízení 13 VII. Výklad Nařízení a význam zprávy (Zpráva Virgos / Schmit)...15 VIII. Vztah Nařízení a předpisů národního původu 18 IX. Jazykové úpravy českých verzí předpisů 22 X. Předpisy související v rámci této publikace 24 XI. Členění komentáře k Nařízení v rámci této publikace 25 XII. Přístupy některých evropských zemí k přeshraničním účinkům insolvenčních řízení 26 B. Text Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. května 2000, o insolvenčních řízeních 33 C. Komentář k Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. května 2000, o insolvenčních řízeních 45 VII

2 Kapitola I. Všeobecná ustanovení Článek 1 [Věcná působnost] Charakter Nařízení Ad či. 1 odst. 1 Nařízení Úplné nebo částečné zajištění majetku dlužníka Účast všech věřitelů Správce Teritoriální působnost Řízení předcházející rozhodnutí o úpadku a o způsobu jeho řešení Ad či. 1 odst. 2 Nařízení 73 Článek 2 [Definice] Účel či. 2 Nařízení Ad či. 2 písm. a) Nařízení - insolvenční řízení Ad či. 2 písm. b) Nařízení - správce podstaty Ad či. 2 písm. c) Nařízení - likvidační řízení Ad či. 2 písm. d) Nařízení - soud Ad či. 2 písm. e) Nařízení - rozhodnutí Ad či. 2 písm. f) Nařízení - okamžik zahájení řízení Ad či. 2 písm. g) Nařízení - členský stát, v němž se nachází majetek Význam definice dle či. 2 písm. g) Nařízení Teritoriální působnost Nařízení v rámci Společenství Dislokace majetku na území členských států Cenné papíry Ad či. 2 písm. h) Nařízení - provozovna 107 Článek 3 [Mezinárodní příslušnost] Pravomoc vs. příslušnost Princip univerzality Odpovědnost státu v souvislosti s pochybením při uznání zahraničního insolvenčního rozhodnutí a jeho účinků Hlavní insolvenční řízení a teritoriálně omezená řízení Řízení související Ad či. 3 odst. 1 Nařízení Exkurz do problematiky statusu právnických osob (princip inkorporační versus teorie sídla) Význam statusu právnických osob v rámci přeshraniční insolvence Státní příslušnost právnických osob Určení sídla právnické osoby Princip inkorporační Princip sídla Kombinované systémy 164 VIII

3 3.8. Přístup jednotlivých členských zemí k určování sídla Ad či. 3 odst. 2 Nařízení Ad či. 3 odst. 3 Nařízení Zvláštní vztah primárního a sekundárního insolvenčního řízení v návaznosti na mezinárodní příslušnost a rozhodné právo Ad či. 3 odst. 4 Nařízení 181 Článek 4 [Rozhodné právo] Účel úpravy či. 4 Nařízení Ad či. 4 odst. 1 Nařízení Insolvenční status Vztah či. 4 Nařízení k odpovědnosti statutárních orgánů a úpravě korporátních předpisů Řízení související a tzv. vis attractiva concursus Odkaz Ad či. 4 odst. 2 písm. a) Nařízení - insolvenční způsobilost Subjektivní insolvenční způsobilost Věcná insolvenční způsobilost - podmínky pro zahájení insolvenčního řízení Ad či. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení - rozsah podstaty Ad či. 4 odst. 2 písm. c) Nařízení - oprávnění dlužníka a správce Ad či. 4 odst. 2 písm. d) Nařízení - přípustnost započtení Ad či. 4 odst. 2 písm. e) Nařízení - účinky na probíhající smlouvy, jejichž účastníkem je dlužník Ad či. 4 odst. 2 písm. f) Nařízení - účinky na řízení zahájená jednotlivými věřiteli s výjimkou soudních řízení Ad či. 4 odst. 2 písm. g) Nařízení - pohledávky k tíži podstaty Ad či. 4 odst. 2 písm. h) Nařízení - přihlašování, zjišťování a uznávání pohledávek Ad či. 4 odst. 2 písm. i) Nařízení - rozvrh výtěžku Ad či. 4 odst. 2 písm. j) Nařízení - ukončení insolvenčního řízení Ad či. 4 odst. 2 písm. k) Nařízení - práva věřitelů po ukončení insolvenčního řízení Ad či. 4 odst. 2 písm. 1) Nařízení - úhrada nákladů řízení Ad či. 4 odst. 2 písm. m) Nařízení - neplatnost, odporovatelnost a neúčinnost právních úkonů poškozujících všechny věřitele 231 Článek 5 [Věcná práva třetích osob] Obecný komentář k ustanovením či. 5 až či. 14 Nařízení Ad či. 5 odst. 1 Nařízení Ad či. 5 odst. 2 a odst. 3 Nařízení Ad či. 5 odst. 4 Nařízení 278 IX

4 Článek 6 [Zápočet pohledávek] Ad či. 6 odst. 1 Nařízení Mezinárodní (cizí) prvek a právo rozhodné dle či. 6 Nařízení Omezení práva rozhodného pro hlavní pohledávku Volba práva rozhodného pro hlavní pohledávku Určení práva rozhodného pro hlavní pohledávku v případě nedostatku volby práva Započtení a další změny závazkového vztahu Okamžik vzniku pohledávky Zvláštní případy zápočtu pohledávek Právo rozhodné pro aktivní pohledávku vs. právo rozhodné pro pasivní pohledávku Ad či. 6 odst. 2 Nařízení 318 Článek 7 [Výhrada vlastnictví] Účel úpravy či. 7 Nařízení - věcný a závazkový status Význam dodání/předání věci a teritoriální aspekty aplikace či. 7 Nařízení Úpadek kupujícího a či. 7 odst. 1 Nařízení Úpadek prodávajícího a či. 7 odst. 2 Nařízení Odporovatelnost a úprava dle či. 7 odst. 3 Nařízení Výhrada vlastnictví dle českého práva 329 Článek 8 [Smlouvy týkající se nemovitostí] 334 Článek 9 [Platební systémy a finančnítrhy] Ad či. 9 odst. 1 Nařízení Ad či. 9 odst. 2 Nařízení Návaznost na úpravu dle lla a lib MPSaP a účel úpravy tuzemského původu dle MPSaP Směrnice č. 98/26/ES (Směrnice o neodvolatelnosti) Vztah Směrnice o neodvolatelnosti a Nařízení Zásada neodvolatelnosti příkazu vzhledem k insolvenčímu řízení Práva a povinnosti účastníků platebního systému Vymezení pojmů používaných v úpravě lla MPSaP a význam jejich definování Platební systém Seznam systémů vedený ČNB Konkurs nebo zastavení/omezení plateb v důsledku jiného opatření Právní řád, jímž se řídí smlouva o platebním systému Osoba (účastník) Zajištění práv 375

5 Zajištění (kolaterál) Ochrana práv držitelů zajištění před následky platební neschopnosti poskytovatele zajištění Evidence nástrojů Práva a povinnosti účastníků vypořádacího systému ve smyslu lib MPSaP Vymezení pojmů používaných v úpravě 11a MPSaP a význam jejich definování Seznam vypořádacích systémů ČNB Vypořádací systém UNIVYC (Univerzální vypořádací centrum, a.s.) Vypořádací systém dle UNIVYC Vypořádání obchodů s cennými papíry Vypořádání obchodů s ostatními investičními nástroji Vypořádání obchodů s futures Vypořádání obchodů s certifikáty a warranty SVYT (systém vypořádání transakcí) SKD ČNB (systém krátkodobých dluhopisů provozovaný ČNB) 385 Článek 10 [Pracovní smlouvy] Účel a rozsah aplikace či. 10 Nařízení Výlučná aplikace Určení práva rozhodného pro pracovněprávní vztahy Rozsah aplikace norem mezinárodního práva soukromého na pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem Použití cizího práva na pracovněprávní vztah v případě výkonu práce v tuzemsku Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z 19. června Rekodifikace pracovního práva a mezinárodní právo soukromé Vliv nároků zaměstnanců na vypořádání v rámci insolvenčních řízení s přeshraničním prvkem 415 Článek 11 [Účinky na práva podléhající zápisu] Účel či. 11 Nařízení a význam veřejného rejstříku Kumulativní účinek a kolize statusů 422 Článek 12 [Průmyslová práva Společenství] Účel úpravy či. 12 Nařízení Věcný rozsah Vztah k úpravě jednotlivých průmyslových práv na komunitami úrovni Srovnání jazykových verzí Nařízení 435 XI

6 12.5. Patent Společenství Odrůdová práva Společenství Ochranná známka Společenství Průmyslový vzor Společenství Označení původu a zeměpisná označení Chráněné zeměpisné označení Chráněné označení původu výrobku Zaručená tradiční specialita 440 Článek 13 [Úkony poškozující všechny věřitele] Úvod k článku 13 Nařízení Vztah mezi článkem 4 odst. 2 písm. m) Nařízení a článkem 13 Nařízení Vztah či. 13 Nařízení k či. 8 a k či. 10 Nařízení Dosah či. 13 Nařízení Pojem zvýhodnění poškozující všechny věřitele Pojem odporovatelnost/neplatnost Konkurence uplatněných nároků a mezinárodní příslušnost 463 Článek 14 [Ochrana kupujícího / třetí osoby] Úvod Věcný rozsah úpravy či. 14 Nařízení Význam pojmu úplatná dispozice Účinky neplatnosti úkonu (dispozice s majetkem) podle čl 14 Nařízení Použití či. 14 v hlavním a sekundárním insolvenčním řízení Možné další sporné situace v souvislosti s předmětem a aplikací či. 14 Nařízení Návaznost na úpravu dle či. 22 Nařízení Návaznost na úpravu dle či. 4 odst. 2 písm. m) Nařízení a dle či. 13 Nařízení a časová působnost úpravy dle či. 14 Nařízení Některé zvláštnosti ve vztahu k lodním rejstříkům a dalším dopravním prostředkům Vztah k nečlenským zemím 493 Článek 15 [Účinky na soudní řízení] Úvod do problematiky upravené v či. 15 Nařízení Výklad pojmu probíhající soudní řízení Lis pendens Význam pojmu soudní řízení Rozsah aplikace rozhodného práva ve vztahu k procesním mandátům 513 XII

7 15.6. Rozhodčí řízení a řízení před finančním arbitrem (ČR) v návaznosti na výklad pojmu soudní řízení dle či. 15 Nařízení Soudní řízení dle či. 15 Nařízení v pojetí common law Soudní řízení správní a správní řízení jako druh soudního řízení dle či. 15 Nařízení Územní dosah či. 15 Nařízení Majetek nebo právo náležející do podstaty Účinky jednotlivých rozhodných skutečností konkursního/insolvenčního řízení na jednotlivá již probíhající řízení - exkurz do tuzemské úpravy v návaznosti na Nařízení a v návaznosti na některé zahraniční národní úpravy Účinky zahájení konkursního řízení, tj. podání návrhu na prohlášení konkursu Účinky prohlášení konkursu Účinky ukončení řízení Řízení o výživě nezletilých dětí probíhá dále, ukončení řízení na něj nemá žádný vliv Účinky zamítnutí návrhu z důvodu nedostatku majetku podstaty Účinky podle InsZ Účinky zahájení řízení Účinky prohlášení insolvence Účinky ukončení řízení Účinky zamítnutí návrhu z důvodu nedostatku majetku podstaty 544 Kapitola II. Uznávání insolvenčního řízem Článek 16 [Zásady uznávání] Ad či. 16 odst. 1 Nařízení Automatické uznání v souladu s principem univerzality Podmínky pro vznik účinků rozhodnutí na území jiného státu Příslušnost soudu k rozhodnutí Nemožnost zahájení jiného insolvenčního řízení Osobní insolvenční způsobilost Věcný rozsah či. 16 odst. 1 Nařízení Uznání a výkon jiných rozhodnutí souvisejících s insolvenčním řízením Vztah univerzálního účinku dle Nařízení a exekučního řízení Hlavní insolvenční řízení vs. sekundární insolvenční řízení z pohledu principu univerzality Ad či. 16 odst 2 Nařízení 573 XIII

8 Článek 17 [Účinky uznání] Ad či. 17 odst. 1 Nařízení Ad či. 17 odst. 2 Nařízení 586 Článek 18 [Pravomoci správce] Účel a význam úpravy dle či. 18 Nařízen Rozdíl mezi hlavním a sekundárním insolvenčním řízením z pohledu pravomocí správce Postavení správce v hlavním insolvenčním řízení Význam pojmu ochranné opatření, použitého v článku 18 odst. 1 Nařízení Oprávnění k přemístění majetku Postavení správce v sekundárním insolvenčním řízení Oprávnění k obnovení majetkového stavu Uplatnění odporovatelnosti Soulad s místním právem Obrana proti výkonu pravomocí správce Přemístění majetku Přemístění majetku podle článku 18 odst. 2 Nařízení před zahájením sekundárního insolvenčního řízení Náklady na přemístění movitých věcí podle článku 18 odst. 2 Nařízení Ochrana věřitelů v zemi, kde se majetek původně nacházel Ochrana podle či. 18 odst. 1 Nařízení a či. 18 odst. 2 Nařízení pro období mezi podáním návrhu na zahájení sekundárního insolvenčního řízení a vydáním rozhodnutí soudu o jeho zahájení 613 Článek 19 [Doklad o jmenování správce] 622 Článek 20 [Vrácení výnosu a shodný podíl] Ad či. 20 odst. 1 Nařízení Časová působnost Majetek dlužníka, k jehož tíži se věřitel uspokojil Charakter pohledávky na vydání uspokojení Vztah nároku správce dle či. 20 odst. 1 Nařízení a teritoriálně omezených řízení Vydání bezdůvodného obohacení dle některých národních insolvenčních předpisů Hmotněprávní charakter úpravy Věcná práva a výhrada vlastnictví Ad či. 20 odst. 2 Nařízení Účel úpravy dle či. 20 odst. 2 Nařízení Započtení dle podílů Výnosy věřitele dosažené ve třetích zemích, mimo teritoriální působnost Nařízení 645 XIV

9 Článek 21 [Zveřejnění] Účel předpisu Právní význam zveřejnění Ad či. 21 odst. 1 Nařízení Právní rámec a obsah zveřejnění Jazyk zveřejnění Ad či. 21 odst. 2 Nařízení Lhůty pro zveřejnění Postupy v souvislosti s Českou republikou Správce jmenovaný v řízení v ČR žádá o zveřejnění v jiném členském státě Správce jmenovaný v jiném členském státě žádá o zveřejnění v ČR Podstatný obsah rozhodnutí / zveřejňovaný rozsah informací 654 Článek 22 [Zápis do veřejného rejstříku] Ad či. 22 odst. 1 Nařízení Ad či. 22 odst. 2 Nařízení 669 Článek 23 [Náklady na zveřejnění a zápis] 675 Článek 24 [Plnění ve prospěch dlužníka] Ad či. 24 odst. 1 Nařízení Charakter a účel úpravy či. 24 Nařízení Teritoriální dosah Ad či. 24 odst. 2 Nařízení 682 Článek 25 [Uznávání a vykonatelnost jiných rozhodnutí] Ad či. 25 odst. 1 Nařízení Ad či. 25 odst. 2 Nařízení Ad či. 25 odst. 3 Nařízení Exkurz ohledně principů úpravy uznávání a výkonu rozhodnutí dle Nařízení č. 44/ Článek 26 [Veřejný pořádek] Pojem a rozsah výhrady ordre public Výhrada veřejného pořádku hmotněprávní (kolizní) Tuzemský právní základ hmotněprávní výhrady veřejného pořádku a vztah k základním právům a svobodám Negativní a pozitivní ordre public Náhradní použitelné právo Aplikace výhrady v návaznosti na určení rozhodného práva Výhrada veřejného pořádku procesní Principy aplikace procesní výhrady veřejného pořádku 736 XV

10 Tuzemský právní základ procesní ordrepublice Teritoriální působnost rozhodnutí Výkon rozhodnutí civilních a obchodních ve smyslu komunitami úpravy (v jiných věcech než insolvenčních) - Nařízení č. 44/ Ordre public a evropské insolvenční právo Výkladová praxe některých členských zemí 749 Kapitola III. Sekundami insolvenční řízení Článek 27 [Zahájení řízení] Systematika Kapitoly III Vztah hlavního a sekundárních insolvenčních řízení Zásady sekundárního insolvenčního řízení Podmínky pro zahájení sekundárního insolvenčního řízení Povinnost k zahájení sekundárního insolvenčního řízení 779 Článek 28 [Rozhodné právo] Věcný rozsah či. 28 Nařízení Význam a účel či. 28 Nařízení Speciální úprava k lexfori concursus secundariae 787 Článek 29 [Právo podat návrh aa zahájení sekundárního insolvenčního řízení] Ad či. 29 písm. a) Nařízení Ad či. 29 písm. b) Nařízení 797 Článek 30 [Záloha na náklady a výlohy] Význam úpravy či. 30 Nařízení Věcný rozsah Vztah k Nařízení č. 44/ Odkaz na národní úpravu Záruky a jejich formy 811 Článek 31 [Povinnost spolupráce a poskytování informací] Význam a systém spolupráce v rámci úpravy Nařízení Hierarchie hlavního a sekundárního insolvenčního řízení Význam spolupráce Podstata vztahu mezi správcem v hlavním insolvenčním řízení a správcem v sekundárním insolvenčním řízení Rozdílné jazykové verze Nařízení, jejich obsah a význam těchto rozdílů Významné informace v souladu s omezeným uvážením správce podstaty 828 XVI

11 Další povinnosti druhotného správce Okamžité sdělování důležitých informací Ad či. 31 odst. 1 Nařízení Ad či. 31 odst. 2 Nařízení Ad či. 31 odst. 3 Nařízení Předpisy o omezení sdělování informací Významnost požadovaných informací pro insolvenční řízení Náklady poskytnutí informací 845 Článek 32 [Výkon práv věřitele] Cíl a principy úpravy či. 32 Nařízení Ad či. 32 odst. 1 Nařízení Ad či. 32 odst. 2 Nařízení Ad či. 32 odst. 3 Nařízení 858 Článek 33 I Přerušení zpeněžování] Účel pozastavení zpeněžování dle či. 33 Nařízení Diskrece soudu Důvody pro pozastavení zpeněžování Účinky pozastavení zpeněžování Přerušení, změna nebo prodloužení opatření Konflikt zájmu věřitelů v hlavním a sekundárním insolvenčním řízení Aktivní legitimace Zájem věřitelů 882 Článek 34 [Opatření ukončující sekundami insolvenční řízení] Pravomoci správce podstaty v hlavním insolvenčním řízení ohledně přeměny sekundárního řízení - omezené právo veta a účel úpravy či. 34 Nařízení Ad či. 34 odst. 1 Nařízení Ad či. 34 odst. 2 Nařízení Další majetek Výlučné právo na přeměnu řízení v průběhu pozastavení zpeněžování - ad či. 34 odst. 3 Nařízení Zájem věřitelů jako celku (finanční zájem vs. obecný zájem věřitele) Vztah či. 34 odst. 2 Nařízení a či. 17 odst. 2 Nařízení 896 Článek 35 [Přebytek ve vedlejších řízeních j 898 Článek 36 [Následné zahájení hlavního řízení] 903 XVII

12 Článek 37 [Přeměna dříve zahájených řízení] Přeměna charakteru řízení Aktivní legitimace správce v hlavním insolvenčním řízení Podmínky přeměny a rozsah diskrece soudce v místním řízení Význam časového odstupu mezi zahájením místního řízení a návrhem dle či. 37 Nařízení Zájem věřitelů v hlavním řízení Příslušnost soudu Výhrada Portugalska ohledně zohlednění zájmů v místním řízení Zájem věřitelů v hlavním řízení Způsob a forma rozhodnutí o přeměně 916 Článek 38 [Ochranná opatření] Účel úpravy Objekt chráněného zájmu a předmět opatření Vymezení pojmu majetek Majetek ve smyslu občanského práva Autorskoprávní předpisy Občanský soudní řád Obchodní zákoník Konkurzní (insolvenční) právo Časová působnost či. 39 Nařízení Rozsah a omezení oprávnění předběžného (dočasného) správce dle či. 38 Nařízení Odpovědnost předběžného správce Povinnost osloveného soudu Právo použitelné na předběžná (ochranná) opatření 934 Kapitola rv. Informování věřitelů a přihlašování jejich pohledávek Článek 39 [Právo přihlásit pohledávky] Osoby oprávněné k přihlášení pohledávek Forma a obsah přihlášky Vztah Nařízení a národního práva ohledně přihlášky pohledávek Věcný rozsah či. 39 Nařízení 945 Článek 40 [Povinnost informovat věřitele] Ad či. 40 odst. 1 Nařízení Ad či. 40 odst. 2 Nařízení Způsob doručování věřitelům 956 XVIII

13 Článek 41 [Obsah přihlášky pohledávek] Použitelné právo Obsah přihlášky / rozsah průkazu pohledávky Jazyk přihlášky Pohledávky spočívající na veřejných listinách (prokazované veřejnými listinami) 965 Článek 42 [Jazyky] Účel úpravy obsažené v či. 42 Nařízení Ad či. 42 odst. 1 Nařízení Ad či. 42 odst. 2 Nařízení 977 Kapitola V. Přechodná a závěrečná ustanovení Článek 43 [Časová působnost] 986 Článek 44 [Vztah k mezinárodním smlouvám] Ad či. 44 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Ad či. 44 odst. 3 Nařízení Vztah Nařízení k národním úpravám 998 Článek 45 [Změna příloh] 1001 Článek 46 [Zprávy] 1003 Článek 47 [Účinnost] Všeobecná platnost a závaznost Insolvenční tížení zahájená před 1. květnem 2004 ve vztahu k České republice 1006 D. Přílohy a doprovodné dokumenty k Nařízení Rady (ES) č , o insolvenčním řízení 1009 Příloha A k Nařízení 1009 Příloha B k Nařízení 1013 Příloha C k Nařízení 1016 Formulář oznámení o zahájení řízení s výzvou k přihlášení pohledávky 1020 Formulář přihlášky pohledávek 1021 E.Text Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. května 2000, o insolvenčním řízem, bez jazykových (překladových) korektur (ve znění publikovaném v Úředním věstníku ES) 1023 XIX

14 F. Úpadek úvěrových institucí 1037 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze 4. dubna 2001, o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (česká verze s poznámkami) 1037 Principy úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES 1092 Vztah Směrnice 2001/24/ES a Instanbulské dohody 1093 Vztah Směrnice 2001/24/ES a Vzorového zákona UNCITRAL (UML) 1093 Vztah Směrnice 2001/24/ES a Nařízení 1094 G. Úpadek pojišťoven 1095 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. března 2001, o reorganizaci a likvidaci pojišťoven (česká verze s poznámkami) 1095 Národní opatření ve vztahu ke Směrnici 2001/17/ES 1147 Principy právní úpravy dle Směrnice 2001/17/ES 1153 ztah Směrnice 2001/17/ES a Istanbulské dohody 1154 Vztah Směrnice 2001/17/ES a UML 1155 Vztah Směrnice 2001/17/ES a Nařízení 1155 H. Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti a insolvence zaměstnavatele 1157 Směrnice Rady 80/987/EHS z 20. října 1980 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (česká verze s poznámkami) 1157 Prováděcí opatření ke Směrnici Rady 80/987/EHS zavedená v jednotlivých členských státech 1167 Principy Směrnice 80/987/EHS 1176 Vztah Směrnice 80/987/EHS a Istanbulské dohody 1177 Vztah Směrnice 80/987/EHS a Insolvenčnlho nařízení 1346/ Vztah Směrnice 80/987/EHS a Vzorového zákona UNCITRAL (UML) 1179 I. Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu (UNCITRAL) Vzorový zákon UNCITRAL o přeshraniční insolvenci (UML) 1181 Úvod 1181 Vzorový zákon UNCITRAL o přeshraniční insolvenci (český překlad s poznámkami) 1182 Příručka pro vydání národních předpisů na základě vzorového zákona UNCITRAL o přeshraniční insolvenci (český překlad s poznámkami) 1197 Srovnání Vzorového zákona UNCITRAL (UML) a Nařízení 1251 XX

15 Vztah právní úpravy některých členských zemí EU ke Vzorovému zákonu UNCITRAL (UML) 1265 J. Instanbulská dohoda o některých mezinárodních aspektech úpadků 1269 Istanbulská dohoda o některých mezinárodních aspektech úpadku z 5. června 1990 (text úmluvy v neautorizovaném překladu do češtiny) 1269 Srovnání Istanbulské úmluvy a Nařízení 1279 K. Z rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (ESD) 1291 Rozhodnutí ESD ve věci Susanne Staubitz-Schreiber, sp. zn. C-l/04, ze 17. ledna 2006 (český překlad s poznámkami) Rozhodnutí ESD ve věci Eurofood IFSC Ltd. vs. Parmalat S.p.A., sp. zn. C-341/04, z 2. května 2006 (český překlad s poznámkami) 1298 L. Z významné rozhodovací praxe soudů některých členských států 1315 Rakousko 1315 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1347 M. Profesní (etická) pravidla pro výkon činnosti správců podstat některých členských zemí 1387 Spolková republika Německo 1387 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1392 N. Mezinárodní insolvenční řízení z pohledu právní úpravy v USA 1405 Kapitola 15 zákona o konkursu Spojených států amerických 1405 Úvod 1405 Text kapitoly 15 zákona o konkursu 1406 Rozhodnutí konkursního soudu Houston / Texas ve věci Yukos 1422 Přehled literatury 1441 I. Monografie vydané v České republice nebo ve Slovenské republice 1441 II. Příspěvky v periodickém tisku a sbornících vydané v České republice nebo ve Slovenské republice 1445 III. Monografie vydané mimo Českou republiku nebo Slovenskou republiku 1467 IV. Příspěvky v periodickém tisku a sbornících vydané mimo Českou republiku nebo Slovenskou republiku 1482 XXI

16 V. Publikovaná literatura dostupná v elektronické formě (bez ohledu na jazyk nebo místo vydání) 1500 Elektronický adresář 1505 Adresy některých významných elektronických stránek (Internet) v oblasti insolvenčního řízení I. Alfabetické řazení dle elektronických adres (všeobecně) 1505 II. Alfabetické řazení dle elektronických adres a v členění podle jednotlivých členských zemí 1510 III. Elektronické verze některých významných komunitárních předpisů 1515 Věcný rejstřík 1517 I. Úvodní poznámky k věcnému rejstříku 1517 II. Věcný rejstřík dle klíčových slov 1518 ni. Rejstřík odkazů na jednotlivé státy 1551 IV. Rejstřík odkazů na některá významná soudní rozhodnutí 1552 XXII

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Nařízení o insolvenci

Nařízení o insolvenci Nařízení o insolvenci Zdeněk Nový Insolvence v Evropském justiční prostor Amsterdamská smlouva 1999 ES získala nové pravomoci v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního Nová Hlava IV ve Smlouvě

Více

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty)

Podmínky přeshraničního započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v insolvenčním řízení (národní a komunitární aspekty) Konečně je třeba vyzdvihnout rovněž zákonnou precizaci definice a úpravy tzv. neúčinných právních úkonů, tedy těch, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č txt

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č txt NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 61 písm. c) a čl. 67 odst. 1 této

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce.

Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce. Insolvenční řízení a jeho mezinárodní souvislosti. Právní zajištění a význam pro českého insolvenčního správce. V úvodu této práce konstatuji, že její obsah je založen na teoretickém přístupu, a to s ohledem

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000R1346 CS 08.07.2011 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV

Přehled obsahu. str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Přehled obsahu str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Obsah...XI Seznam použitých zkratek... XXV Část první. Exekuční právo... 1 1 Kapitola 1. Obecná část exekučního práva... 1 1 Kapitola 2. Exekuce

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 OBSAH Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 1 Metodologie výkladu... 27 1.1 Úvod... 28 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady... 29 1.2.1 Racionální maximalizace užitku I jeden (poměrně)

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Dat. narození: iii Osobní

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání

Obsah. Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání O autorovi Seznam použitých zkratek Předmluva k druhému vydání Předmluva k prvnímu vydání XVII XIX XXV XXIX Kapitola 1: Metodologie výkladu 1 1.1 Úvod 1 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady

Více

Obsah. Seznam zkratek... XI

Obsah. Seznam zkratek... XI Seznam zkratek........................................ XI Kapitola 1 K podstatě ochranné známky................ 1 Oddíl 1 Majitel, nebo vlastník?............................ 11 Oddíl 2 Ochrana práv majitele

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Konkurzní právo. Tematický celek číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Konkurzní právo Tematický celek číslo 1 Konkurz, subjekty, účastníci, konkurzní podstata Tematický celek je věnován vysvětlení pojmu konkurz, významu a

Více

Nařízení o insolvenci

Nařízení o insolvenci Nařízení o insolvenci Zdeněk Nový 1. Úvod Konkurz znamená etymologicky shromáždění, sběhnutí (věřitelů). Rovněž je používán pojem bankrot, který se odvozuje od italského banca rotta, tj. zlomené lavice

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

296/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

296/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 296/2007 Sb. ze dne 31. října 2007, ZÁKON kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Titul za

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv XIX O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII... XIX Seznam použitých zkratek...xxv Kapitola I. Preambule... 1 1 Právní rámec... 1 2 činnosti advokáta... 4 Kapitola II. Výkon advokacie... 13 1.

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Insolvenční otázky financování

Insolvenční otázky financování Akviziční financování v praxi 3. týden Insolvenční otázky financování Robert Pavlů 1 Význam insolvenčního práva pro financování 3 odst. 1 IZ: Dlužník je v úpadku, jestli že má více věřitelů, peněžité závazky

Více

Pojem přeměna obchodní společnosti

Pojem přeměna obchodní společnosti Pojem přeměna obchodní společnosti Přeměna je jeden ze způsobů zrušení a zániku obchodní společnosti. Přeměna obchodní společnosti je obdobou smrti fyzické osoby. Přeměnou dochází k zániku přeměňované

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti

OBSAH O autorech Autoři jednotlivých kapitol Seznam zkratek 1 Úvod 2 Evropský rozměr nové právní úpravy rodičovské odpovědnosti OBSAH O autorech... 5 Autoři jednotlivých kapitol... 8 Seznam zkratek... 9 1 Úvod... 19 1.1 Základní metodologická východiska této publikace... 19 1.2 Struktura předkládané publikace... 22 1.3 Autorský

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28 Přehled obsahu O autorech Předmluva Obsah Seznam použitých zkratek str. m. č. V VII XI XXVII Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Obsah. Použité zkratky XIII. Slovo o autorovi. Úvod. Část I Právní skutečnosti, právní úkony a pojem vady právních úkonů 1

Obsah. Použité zkratky XIII. Slovo o autorovi. Úvod. Část I Právní skutečnosti, právní úkony a pojem vady právních úkonů 1 Použité zkratky Slovo o autorovi Úvod XI XIII XV Část I Právní skutečnosti, právní úkony a pojem vady právních úkonů 1 Kapitola 1 Úvod k vadám právních úkonů v soukromoprávních vztazích 3 1.1 Vady právních

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Nové úpadkové právo vybranéotázky ve vztazích k nemovitostem

Nové úpadkové právo vybranéotázky ve vztazích k nemovitostem Nové úpadkové právo vybranéotázky ve vztazích k nemovitostem JUDr. Ing. Ivan Barabáš 21. ledna 2009 Shrnutí prezentace 1. Nové úpadkové právo základní informace a jeho význam v době finanční krize 2. Pojem

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Insolvenční právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI O autorovi....................................................... V Předmluva...................................................... VII Seznam použitých zkratek...................................... XXI

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 11.8.2008 KOM(2008) 508 v konečném znění 2008/0162 (CNS) Pozměněný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Úmluvy o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA

ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA ŘEŠENÍ SPORŮ. PRAMENY ROZHODČÍHO PRÁVA. PŘEDNÁŠKA OSNOVA MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPORŮ - OBECNĚ SMÍRČÍ ŘÍZENÍ - ADR MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ PODSKUPINA: SMÍŠENÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ MOŽNOSTI

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Přehled obsahu. Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1

Přehled obsahu. Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1 Přehled obsahu O autorovi Seznam zkratek XIV XV Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1 Kapitola 2: Ochrana investic v mezinárodních dohodách a v právu EU 10

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Přivolení k zásahu do integrity člověka...1 1. Obecný výklad...1 2. Informovaný souhlas se zásahem do integrity...4 2.1 Komu

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1 OBSAH Seznam autorů... XI Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XII Seznam zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XV Předmluva vydavatele... XXIII OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Více

PE-CONS 31/15 CS EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Štrasburk 20. května 2015 (OR. en) PE-CONS 31/ /0360 (COD) LEX 1607

PE-CONS 31/15 CS EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. Štrasburk 20. května 2015 (OR. en) PE-CONS 31/ /0360 (COD) LEX 1607 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 20. května 2015 (OR. en) 2012/0360 (COD) LEX 1607 PE-CONS 31/15 JUSTCIV 98 EJUSTICE 53 CODEC 662 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Mgr. Ondřej Peterka advokát Přeshraniční soudní spory a příslušnost soudů Praha, 14.11. 2005 Základní informace Od 1.5. 2004 nová jednotná pravidla: nařízení

Více

Nové úpadkové právo. výstavbě. Jaroslav Hroza. 6. května 2009 Stavební fórum

Nové úpadkové právo. výstavbě. Jaroslav Hroza. 6. května 2009 Stavební fórum Nové úpadkové právo vybrané otázky a vztahy ve výstavbě Jaroslav Hroza 6. května 2009 Stavební fórum 1. Úvod Nové úpadkové právo a jeho význam v době finanční krize Současná finanční krize: množící se

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více