DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů Tato publikace byla vytvořena pro projekt Integrovaného operačního programu s názvem,,marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu registrační číslo: CZ.1.06/4.1.00/ a CZ.1.06/4.1.00/

2 DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Pro agenturu CzechTourism v rámci plnění zakázky Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách připravil AHOL Vyšší odborná škola, Ostrava Autoři: RNDr. Ivana Ašmerová, Mgr. Tereza Pavlíčková, Mgr. Libor Pavlíček, Mgr. Bc. Pavla Sztulová, Mgr. Stanislava Špirková, Ing. Ludmila Tkáčová Odborní poradci: PeadDr. Svatava Kubicová, CSc., Mgr. Bc. Miriam Lacinová

3 OBSAH 1. Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku Studijní text Charakteristika cestovního ruchu Význam cestovního ruchu Typologie cestovního ruchu Turistické atraktivity v ČR Náměty na projekty Otázky a odpovědi Turistický potenciál regionů Studijní text Turistický potenciál Památková péče a její vztah k cestovnímu ruchu Ochrana přírody a její vztah k cestovnímu ruchu Rajonizace České republiky z hlediska cestovního ruchu Potenciál cestovního ruchu turistických regionů a oblastí České republiky Slovník cizích pojmů Náměty na projekty Otázky a odpovědi Vztah místních obyvatel k návštěvníkům Studijní text Vymezení a základní pojmy Analýza požadavků návštěvníků Proč domácí cestovní ruch? Několik zásad pro vytváření přívětivého prostředí Náměty na projekty Otázky a odpovědi Odpovědné cestování Studijní text Podstata cestovního ruchu jako společensko-ekonomického fenoménu Cestujeme s cestovní kanceláří a individuálně Obecná a specifická pravidla v cestování Jiný kraj, jiný mrav Odpovědné cestování vůči životnímu prostředí a kultuře Shrnutí Náměty na projekty Otázky a odpovědi Cestování a internet Studijní text Využití internetu a vyhledávání informací českými uživateli Využití internetových vyhledávačů Ukázka fulltextového vyhledávání na internetu Jak vytvořit zajímavou prezentaci Předpoklady kvalitní webové stránky Využití moderních komunikačních kanálů Náměty na projekty Otázky a odpovědi Základní data a fakta o cestovním ruchu v ČR Studijní text

4 6.1.1 Hodnocení národního hospodářství Důvody k měření ekonomické vyspělosti státu Podíl cestovního ruchu na vytváření ekonomického prostředí Turistický satelitní účet Analýza ekonomických ukazatelů v oblasti cestovního ruchu Co všechno ještě víme o cestovatelských zvyklostech Čechů v tuzemsku? Náměty na projekty Otázky a odpovědi Průvodcovská činnost, komentovaná procházka místními atraktivitami Studijní text Vymezení pojmu Průvodcovská činnost Druhy průvodcovské činnosti Možnosti vzdělávání průvodců Profesní organizace průvodcovské činnosti Průvodce cestovního ruchu všeobecné podmínky pro práci Příprava průvodce cestovního ruchu na akci Zásady výkladu průvodce Metodika práce průvodce cestovního ruchu v terénu Náměty na projekty Otázky a odpovědi Doporučená literatura Literatura Internetové zdroje: Pracovní sešity Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku Turistický potenciál regionů Vztah místních obyvatel k návštěvníkům Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách Základní data a fakta o cestovním ruchu v České republice Průvodcovská činnost, komentovaná procházka místními atraktivitami Metodické listy Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku Turistický potenciál regionů Vztah místních obyvatel k návštěvníkům Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách Základní data a fakta o cestovním ruchu v České republice Průvodcovská činnost, komentovaná procházka místními atraktivitami Didaktické pokyny Cíle Soubor studijních a učebních materiálů Soubor metod výuky Projektová výuka Problémová výuka Diskusní metody Didaktické hry Aplikace projektové výuky Modelový příklad pro základní školu Modelový příklad pro střední školu

5 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové! Právě otevíráte publikaci, jejímž posláním je poskytnout učitelům základních a středních škol všeobecného zaměření obsahové i didaktické materiály pro výuku cestovního ruchu. Publikace byla zpracována s cílem posílit úroveň povědomí o domácím cestovním ruchu v rámci projektu Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu, jehož součástí je i kampaň Dovolená v Česku to letí! Cestovní ruch se v současnosti vyučuje pouze na školách, které mají ve své výukové nabídce vzdělávací programy zaměřené na cestovní ruch, přitom jde o obor, který představuje v současné době jedno z největších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví světové ekonomiky. Jeho příjmy jsou vyšší než příjmy z automobilového průmyslu, vytváří nová pracovní místa. Manuál, který Vám předkládáme, nabízí zajímavá témata pro výuku, tvorbu žákovských projektů či školních exkurzí. Všechny materiály jsou koncipovány tak, aby je učitelé mohli využít hned v několika oblastech rámcového vzdělávacího plánu (např. Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských souvislostech). Univerzálnost a zároveň komplexnost materiálu umožňuje to, aby si učitel mohl zvolit téma, které může ve svém předmětu využít inovovat vzdělávací proces. Vybírat si bude moci ze sedmi vzdělávacích modulů s doporučeným rozsahem tří vyučovacích hodin, eventuálně půldenního projektového dne. Výuka postupuje od seznámení se s tématem přes prezentaci žáků až po trénink nových znalostí a shrnutí učiva. Modul zahrnuje veškeré podklady: učivo samotné s vizualizací ve formě powerpointové prezentace, otázky a odpovědi na upevnění a prověření učiva, náměty projektových prací, didaktické pokyny, doporučenou literaturu a internetové zdroje s krátkou charakteristikou, pracovní listy pro žáky a metodické listy pro učitele.

6 Příručka byla za spolupráce vybraných základních a středních škol Moravskoslezského kraje testována a na základě jejich návrhů a připomínek upravena. Byl vytvořen takový soubor textů, námětů a návodů, které budete moci okamžitě využívat, ale v případě potřeby si je můžete dotvářet a upravovat podle vlastních pedagogických zkušeností a potřeb jednotlivých škol. Publikace je rozdělena do tří kapitol: První, nejrozsáhlejší, obsahuje popis vzdělávacích modulů včetně výukových textů, námětů na projekty a podkladů pro procvičování učiva. Druhá kapitola obsahuje pracovní sešit, který je souborem sedmi pracovních listů, uspořádaných podle jednotného schématu: problémové úkoly, hry a metodický materiál pro učitele. Obsahem třetí kapitoly jsou didaktické pokyny pro učitele. Věříme, že tato publikace se pro vás stane dobrým průvodcem ve výuce cestovního ruchu a to srozumitelnou zábavnou formou. Autoři

7 1. Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku Kód modulu: 1 Nominální délka: Cílová skupina: Tři vyučovací hodiny Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako součást posílení úrovně povědomí o turistických atraktivitách na území České republiky, které přitahují nejen domácí, ale i zahraniční turisty. Cílem modulu je, aby žáci měli přehled o druzích a typech cestovního ruchu, aby věděli o jedinečných atraktivitách, které se nacházejí pouze na území České republiky, aby rozpoznali dopady cestovního ruchu na celé národní hospodářství a především na životní úroveň obyvatelstva a životní prostředí. Po ukončení výuky modulu žáci: budou se umět orientovat v druzích a typech cestovního ruchu, budou mít přehled o turistických atraktivitách v České republice, rozpoznají výhody a rizika, která s sebou cestovní ruch přináší. Obsah modulu Charakteristika cestovního ruchu Význam cestovního ruchu Typologie cestovního ruchu Turistické atraktivity v České republice Doporučené postupy výuky Projektová výuka, problémové úlohy, diskusní metody - brainstorming a brainwriting a didaktické hry. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem, rozlišení pro základní a střední školu je obsahem I. kapitoly tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. 1

8 Použité učební pomůcky PC a dataprojektor, vizualizér, powerpointová prezentace, flip chart, tabule, atlasy, mapy, informační letáky a propagační materiály, materiály zpracované autory projektu a žáky v průběhu realizace projektu. Způsob ukončení Prezentace projektů, diskuze, vypracované úkoly v pracovních listech. 1.1 Studijní text Charakteristika cestovního ruchu Vymezení pojmu cestovní ruch a odvětví cestovního ruchu Cestovní ruch turismus (angl. tourism), dnes právem často označovaný přímo za turistický průmysl, tvoří rovněž nesmírně široký komplex činností a podílí se na něm celá řada subjektů. Cílem tohoto oboru je umožnit, organizovat a zpříjemnit občanům cestování, ať již rekreační či poznávací. Hlavním subjektem je v cestovním ruchu cestující občan. K uspokojení jeho přání a potřeb se postupně vytvořila celá široká škála profesí a profesionálních podnikatelských subjektů. Šíře oboru cestovního ruchu tak ve svých ekonomických souvislostech přináší značný multiplikační efekt. (Zdroj: Ing. Marie Vitáková Využití kulturních a přírodních památek pro CR) Definice cestovního ruchu podle UNWTO (United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu): Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů navštíveného místa). Cestovní ruch (CR) je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, turistická zařízení, poskytující ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, turistické informační systémy a další infrastrukturu či další služby cestovního ruchu. Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národní i světové ekonomiky. 2

9 1.1.2 Význam cestovního ruchu Cestovní ruch je rovněž ukazatelem životní úrovně obyvatelstva. Společenské funkce cestovního ruchu: podílí se na všestranném rozvoji osobnosti, umožňuje obnovu duševních a fyzických sil odpočinek, je nástrojem preventivně léčebného působení, slouží k účelnému využití volného času, pomáhá vytvářet nový životní styl přenosem zvyků a návyků z jiných zemí nebo oblastí, slouží jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy člověka, přispívá k vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi, motivuje k získávání jazykových znalostí, vědecko-informační funkce výměna informací, vědeckých poznatků (kongresová turistika), ekonomické funkce vytváří řadu pracovních příležitostí, vliv zahraničního cestovního ruchu na platební bilanci státu. Cestovní ruch jako součást světové ekonomiky CR tvoří významnou složku světové ekonomiky i hospodářství jednotlivých států. V některých oblastech tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel. Ve 20. století se stal běžnou součástí životního stylu mnoha lidí, zejména ve vyspělých zemích. Na jedné straně je zdrojem přínosů, které jsou závislé na vložených nákladech. Jako s každým druhem podnikání, i s cestovním ruchem jsou však na straně druhé spojena určitá rizika a negativní jevy, zejména v podobě škod na životním prostředí. Klíčový význam cestovního ruchu pro Evropu: CR se podílí přímo 5 % a nepřímo 10 % na evropském HDP V roce 2008 cestovalo po Evropě 488 milionů turistů TOP 7 nejnavštěvovanějších turistických zemí v roce 2008: Francie, Španělsko, Itálie, Velká Británie, Ukrajina, Turecko a Německo Přímo v CR pracuje 7-8 milionů Evropanů. Zdroj: EUROSTAT, UNWTO 3

10 Přínosy cestovního ruchu lze hodnotit z hlediska: ekonomického (tvorba nových pracovních příležitostí, zdroj kapitálu, obnova stávajícího bytového fondu, podněcuje rozvoj řemesel atd. celkově tak zvyšuje konkurenceschopnost daného území, posiluje hospodářsky slabá a postižená území), sociálního (zlepšení vybavenosti a úrovně veřejných služeb, oživení folklóru a místních tradic umožňuje zvýšit kvalitu života a životní úroveň v místě), environmentálního (zvýšení odpovědnosti návštěvníků k životnímu prostředí, využívání regionálního přírodního, kulturního a historického potenciálu cestovní ruch zabezpečuje stabilitu životního prostředí). Náklady související s rozvojem cestovního ruchu: náklady na infrastrukturu (vodovody, kanalizace, elektrifikace, telekomunikace, silniční a železniční síť, letiště), náklady na energii, náklady na likvidaci odpadů. Rizika cestovního ruchu: škody na životním prostředí zejména při překročení únosné míry návštěvnosti (škody prostřednictvím činností a chování návštěvníků znečišťování vody, půdy, ovzduší, hluk, lesní požáry, devastace flóry a fauny, poškozování památek, problémy spojené s likvidací odpadu), socio-kulturní změny lokality (změny životního stylu místních obyvatel, změna systému hodnot, střet kultur ohrožení jejich původního způsobu života, sociální stres). Cestovní ruch znamená pro každou lokalitu příležitost, ale zároveň i ohrožení. Příležitosti a ohrožení se projevují jak ve sféře ekonomické, tak i sociální a v oblasti životního prostředí. Příležitosti znamenají pro lokalitu určité šance, které lze využít, ohrožení naopak představují problémy, jichž je třeba se vyvarovat. Působení cestovního ruchu na životní prostředí Jako každá hospodářská činnost i cestovní ruch znečišťuje životní prostředí. V důsledku nadměrné koncentrace turismu dochází ke znehodnocování rekreačního potenciálu krajiny se všemi negativními 4

11 jevy, jakými jsou hluk, znečišťování vody a ovzduší, devastace flóry a fauny, poškozování památek, problémy spojené s likvidací odpadů. Příliš jednostranná orientace na masový cestovní ruch může vést ke značné zranitelnosti hospodářského rozvoje v daném regionu. Udržitelný cestovní ruch Udržitelný je takový cestovní ruch, kdy aktivity poskytovatelů služeb návštěvníkům a vlastní aktivity návštěvníků ovlivňují místní komunitu, místní ekosystémy a biosféru pouze tak, že nevratně nemění místní komunitu, místní ekosystémy a biosféru a neomezují tak funkce biosféry a lidské aktivity v budoucnosti. Zdroj: PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. Výkladový slovník cestovního ruchu, Udržitelnost cestovního ruchu je vymezována ve vztahu k místní komunitě, k zájmům podnikatelských subjektů, k zájmovým skupinám, k přírodnímu a sociokulturnímu dědictví, k přírodnímu a sociokulturnímu prostředí, pouze výjimečně ve vztahu k přírodě. Udržitelnost cestovního ruchu je vymezována nejen definicemi, ale také deklarativně ve formě etických kodexů, chart a specificky také v Agendě 21 pro cestovní ruch vydané Světovou radou cestovního ruchu (World Travel & Tourism Council - WTTC), UNWTO a Rady Země. Tyto principy nezávisí na druhu cestovního ruchu, jsou uplatnitelné v jeho každé kategorii. To znamená, že trvale udržitelný cestovní ruch není jedna z kategorií cestovního ruchu (jako například venkovský cestovní ruch, poznávací cestovní ruch, rekreace u moře apod.), ale je to přístup k cestovnímu ruchu jako takovému. Jednotlivé kategorie cestovního ruchu můžeme dělat trvale udržitelné i netrvale udržitelné Typologie cestovního ruchu Cestovní ruch se v každodenní praxi projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a možnostech nabídky. Rozeznáváme tedy druhy a formy cestovního ruchu. Druhy cestovního ruchu - druhy jsou stanoveny na základě způsobu realizace. Formy cestovního ruchu určujeme na základě motivace účasti na cestovním ruchu. Druhy cestovního ruchu: 1. dle místa realizace a) domácí cestovní ruch = aktivity spojené s účastí občanů dané země na cestovním ruchu v rámci jejího území, b) zahraniční cestovní ruch 5

12 souhrn aktivit spojených s příjezdem občanů ze zahraničí do dané země = příjezdový cestovní ruch (incoming), souhrn aktivit spojených s občany ze zahraničí danou zemí projíždějících = tranzitní cestovní ruch, souhrn aktivit spojených s výjezdem občanů dané země do zahraničí = výjezdový cestovní ruch, c) vnitrostátní cestovní ruch = aktivity spojené s domácím a příjezdovým cestovním ruchem, d) národní cestovní ruch = aktivity spojené s domácím a výjezdovým cestovním ruchem, e) světový cestovní ruch = veškerý cestovní ruch spojený s překročením hranic. 2. dle vztahu k platební bilanci a) příjezdový cestovní ruch = aktivity spojené s příjezdem občanů ze zahraničí do dané země, => aktivní cestovní ruch (dovoz deviz), b) tranzitní cestovní ruch = aktivity spojené s tranzitem zahraničních osob přes danou zemi, => část aktivního cestovního ruchu, c) výjezdový cestovní ruch = aktivity spojené s výjezdem občanů dané země do zahraničí, =>pasivní cestovní ruch (vývoz platebních prostředků), 3. dle délky pobytu a) krátkodobý cestovní ruch = do 3 dnů -> zahrnuje 2 přenocování, b) dlouhodobý cestovní ruch = déle než 3 dny a kratší než 1 rok nebo 6 měsíců, 4. dle způsobu zabezpečení a) organizovaný cestovní ruch = účast zajišťována prostřednictvím cestovní kanceláře nebo jiného zprostředkovatele, b) neorganizovaný cestovní ruch = účast si zajistí účastník sám, 5. dle způsobu účasti a formy úhrady nákladů na účast a) volný cestovní ruch (komerční) = účastník si hradí účast sám, jeho účast není ničím podmíněna, b) vázaný cestovní ruch (nekomerční) = účastník hradí pouze část nákladů, ostatní hradí zaměstnavatel, pojišťovna, účast je podmíněna splněním určité podmínky (zdravotní pojištění, členství v odborech). Formy cestovního ruchu: 1. rekreační forma cestovního ruchu = primární forma cestovního ruchu, spojená s obnovou duševních a fyzických sil účastníka cestovního ruchu, 6

13 2. kulturně poznávací forma cestovního ruchu = spojená s rekreační formou, cílem je návštěva historických objektů a kulturních akcí; význam pro úroveň vzdělanosti osob, převládá v příjezdovém cestovním ruchu do České republiky, 3. lázeňsko-léčebná forma cestovního ruchu = rekreační a léčebné pobyty v lázních, v České republice význam pro DCR (domácí cestovní ruch) i pro incoming, 4. sportovně-rekreační forma cestovní ruch = sportovně zaměřené pobyty -> vodní sporty, cykloturistika, lyžování, pěší turistika Česká republika má jedny z nejkvalitněji značených a udržovaných turistických cest v Evropě, 5. formy cestovního ruchu spojené s profesními motivy (business tourism) = např. kongresová turistika, aktivity spojené s účastí na veletrzích a výstavách, obchodní cesty a incentivní turistika (= turistika za odměnu, za poznáním nebo např. pobyty delegátů hrazené cestovní kanceláří v místě, kde budou později provádět turisty), 6. seniorská forma cestovního ruchu = velmi důležitá pro Českou republiku, ve světě má tento typ turistiky značnou dynamiku, senioři jsou vyhledávaná turistická klientela, 7. mládežnická forma cestovního ruchu (youth tourism) = klientela s perspektivou pozdějších opakovaných cest, 8. venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika = význam regionálně, s ohledem na ekologickou a regenerační funkci pro lidi, 9. cestovní ruch mimo veřejné formy = chataři, chalupáři (v České republice velmi časté, je to tradice s kořeny z dob první republiky) nebo bezplatné ubytování u příbuzných a známých, 10. ostatní formy cestovního ruchu = náboženská, lovecká, dobrodružná, nákupní, industriální turistika. Zajímavé formy cestovního ruchu v České republice: zdravotní turistika (medical tourism, health tourism) Česko je vyhledávanou destinací také pro zdravotní zákroky (plastická a estetická chirurgie, stomatologie, reprodukční turistika). kulinářská turistika (culinary tourism) velký nástup v Česku, snaha obnovit původní českou gastronomii. Restaurace označené logem Czech Speciále nabízejí pravé české a moravské speciality. dark tourism - cestování na místa spojená s tragédií nebo neštěstím (např. Terezín, věznice národů na Špilberku v Brně, bojiště bitvy u Slavkova apod.). filmový cestovní ruch cestování na místa, kde se odehrávaly americké velkofilmy (např. zámek Kroměříž Amadeus, Tiské skály Letopisy Narnie, 7

14 Karlovy Vary James Bond:_ Casino Royale), ale i české pohádky (Telč Pyšná princezna, Z pekla štěstí, Švihov Popelka). gay and lesbian tourism Praha a Česko patří mezi nejtolerantnější země Evropy, G/L patří mezi movitou klientelu, tzv. růžové peníze utrácejí za cestování, kulturu, zážitky. voluntary tourism cestování dobrovolníků. Kombinuje poznání a dobrovolnickou práci, přitahuje především mladé. V Česku je spojeno hlavně s výpomocí v zemědělských usedlostech Turistické atraktivity v ČR Atraktivity jsou jednotlivé zvláštnosti, které činí konkrétní oblast pro cestovní ruch přitažlivější (například svou ojedinělostí). Atraktivity mohou být např.: přírodní - do značné míry neměnné a uplatňují se zpravidla v rozsáhlejších areálech, společenské - uspokojují hlavně poptávku po poučení a zábavě, uplatňují se přitom různorodé zájmy účastníků, sportovní - v souvislosti s masovou účastí obyvatelstva na podnicích tohoto druhu roste i význam těchto zařízení v cestovním ruchu. Hlavní důvody návštěvy České republiky zahraničními turisty (červenec září 2009) Rekreace, dovolená, volný čas, poznávání 54 % Návštěvy příbuzných a známých 18 % Obchodní cesta 11 % Návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu 6 % Aktivní dovolená (turistika, sport) 5 % Účast na kongresu, semináři, veletrhu 2 % Zdravotní pobyt, léčení v lázních 2 % Nákupy 2 % Zdroj: 8

15 TOP 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů v České republice 2008 Pořadí turistický cíl počet návštěvníků 1. Pražský hrad 1,34 milionu 2. Zoo Praha 1,20 milionu 3. Židovské muzeum, Praha 612 tisíc 4. Národní muzeum, Praha 549 tisíc 5. Centrum Babylon, Liberec 540 tisíc 6. Zoo Dvůr Králové 539 tisíc 7. Zoo Lešná 490 tisíc 8. Národní galerie, Praha 477 tisíc 9. Staroměstská radnice, Praha 456 tisíc 10. Památník Terezín 443 tisíc TOP 5 nejnavštěvovanějších hradů a zámků 1. Státní hrad a zámek Český Krumlov 338 tisíc 2. Státní zámek Lednice 331 tisíc 3. Státní zámek Hluboká nad Vltavou 255 tisíc 4. Státní hrad Karlštejn 254 tisíc 5. Zámek a arboretum Průhonice 250 tisíc TOP 5 nejnavštěvovanějších muzeí a galerií 1. Židovské muzeum, Praha 612 tisíc 2. Národní muzeum, Praha 549 tisíc 3. Národní galerie, Praha 477 tisíc 4. Památník Terezín 443 tisíc 5. Valašské muzeum v přírodě 271 tisíc TOP 5 nejnavštěvovanějších technických památek 1. Rozhledna Petřín, Praha 308 tisíc 2. Plzeňský Prazdroj 188 tisíc 3. TV věž Žižkov 145 tisíc* 4. Hornické muzeum Příbram 116 tisíc 5. Škoda Auto muzeum 112 tisíc Zdroj: CzechTourism, 9

16 Sportovní atraktivity V souvislosti s masovou účastí obyvatelstva na podnicích tohoto druhu roste i význam těchto zařízení v cestovním ruchu. K tomuto účelu slouží sportovně rekreační služby. Sportovně rekreační služby jsou z hlediska cíle účasti na cestovním ruchu považovány za jedny z nejvýznamnějších služeb. Umožňují aktivně využívat přírodní a uměle vytvořené podmínky pro rozvoj sportu, rekreace a turistiky. Jejich poskytování a spotřeba souvisí se snahou využít volný čas formou aktivního odpočinku. Jedna skupina služeb má univerzální charakter, protože je možné poskytovat je nezávisle na přírodních podmínkách kuželkárny, tenisové haly, haly na stolní tenis, fitnesscentra, sauny, solária, kryté bazény, sportovní haly a další. Druhá skupina služeb je taková, jejichž poskytování je podmíněno přírodními podmínkami s ohledem na letní nebo zimní sezonu přírodní koupaliště, bazén, loděnice, volejbalová badmintonová, golfová hřiště, tenisové kurty, jízda na koni, běžecké trasy, kluziště, ledové plochy, lyžařské běžecké a sjezdové tratě, sáňkařské dráhy, lanovky, vleky. Mnozí turisté (zahraniční i domácí) jezdí za sportovními zápasy mezinárodního významu. K nejnavštěvovanějším patří: MS silničních motocyklů (Brno), Zlatá tretra (Ostrava), Pražský mezinárodní maraton, Utkání NHL (Praha), Velká Pardubická Steeplechase (Pardubice), Zlatá přilba (Pardubice), Mostecký okruh závody TRACKŮ (Most), Mezinárodní golfové turnaje (Čeladná, Šilheřovice, Hluboká nad Vltavou), Lipno jachting (Lipno), Věděli jste? Grand Prix České republiky se jede každoročně koncem srpna v Brně. S návštěvností okolo 200 tisíc fanoušků jde o nejoblíbenější sportovní akci u nás, zároveň je to i nejnavštěvovanější série MS silničních motocyklů. Velká Pardubická Steeplechase je nejtěžším dostihovým závodem na kontinentu. 10

17 Společenské atraktivity Uspokojují hlavně poptávku po poučení a zábavě, uplatňují se přitom různorodé zájmy účastníků. K tomuto účelu slouží kulturně společenské služby. Kulturně společenské služby uspokojují společenské a kulturní potřeby účastníků cestovního ruchu. Jejich poskytování je spojené s hlavním motivem kulturního a městského cestovního ruchu. Protože se spojují s poznáváním, zábavou a společenskou komunikací, jsou součástí i jiných druhů cestovního ruchu, např. rekreačního, lázeňského, zdravotního, kongresového. Objekty kulturně-společenských služeb: kulturně historické objekty (hrady, zámky, sakrální stavby a památky, památníky, objekty lidové architektury, skanzeny, technické památky, archeologická naleziště.), kulturní a osvětová zařízení (divadla, kina, koncertní sály, hudební pavilóny, kulturní domy, letní amfiteátry, galerie, obrazárny, knihovny, čítárny, zoologické zahrady, botanické zahrady, parky, lunaparky, jeskyně.), společenská a zábavní zařízení (kavárny, espressa, libressa). Významnou složku nabídky kulturně-společenských služeb tvoří organizované akce, např. folklórní slavnosti, dožínkové slavnosti, jarmarky, oslavy výročí založení měst a obcí. K nejnavštěvovanějším kulturním podnikům patří: Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, Colours of Ostrava, Rock for People, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Shakespearovské slavnosti, Kmochův Kolín, Mezinárodní festival dudáckých kapel ve Strakonicích, Mezinárodní soutěž vojenských hudeb v Kroměříži, Folklórní festival Rožnov pod Radhoštěm, Mezinárodní folklórní festival ve Strážnici, Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově. Věděli jste? Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je nejvýznamnějším festivalem kategorie A ve střední Evropě. Koná se tu už od roku Smetanova Litomyšl je největším open-air festivalem vážné hudby u nás. 11

18 Památky UNESCO Památkami UNESCO rozumíme kulturní dědictví uvedené na oficiálním seznamu světového dědictví (dále jen seznam), které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou a jejichž zachování má pro budoucnost lidstva mimořádný význam deklarovaný mezinárodními smlouvami i společenským zájmem. Seznam rozlišuje hmotné (materiální) dědictví a dědictví nehmotné (nemateriální) povahy. Na zařazení do seznamu mohou být nominovány pouze území, lokality nebo stavby, na které se v dané zemi vztahuje nejvyšší statut přírodní nebo památkové ochrany (např. z vesnických lokalit pouze vesnické památkové rezervace, z městských sídel městské památkové rezervace, ze staveb pouze národní kulturní památky atd.). Památky světového dědictví UNESCO fungují jako prestižní značka - existuje významná skupina turistů, kteří památky UNESCO cíleně navštěvují. Pro zahraniční cestovní kanceláře je tato značka také rychlým ukazatelem toho nejlepšího v naší zemi. Hmotné památky UNESCO Podle mezinárodní Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla přijata ve Stockholmu v roce 1972, můžeme rozlišit hmotné památkové dědictví UNESCO na památky přírodního dědictví, památky kulturního dědictví nebo památky smíšeného charakteru. Památky přírodního dědictví představují zejména přírodní jevy, geologické útvary a oblasti s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin a přírodní lokality, ve všech případech výjimečné světové hodnoty. Za památky kulturního dědictví jsou považovány existující či zaniklé sídelní lokality, soubory staveb i areály budov nebo jednotlivé stavby, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, umění či vědy. Do památek kulturního dědictví náleží rovněž světově významná díla monumentálního sochařství, malířství i dalších uměleckých řemesel. Za památky smíšeného charakteru považujeme památky kulturního dědictví situovaná na území památky přírodního dědictví, s navzájem se doplňujícími přírodními a lidskými výtvory. 12

19 Nehmotné dědictví UNESCO Za památku nehmotného (nemateriálního) kulturního dědictví považujeme podle Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví památku uvedenou v seznamu UNESCO, jehož oficiální název zní Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. V současné době Česko na seznamu UNESCO reprezentuje 12 památek hmotného dědictví lidstva a 1 památka nehmotného charakteru. Celkově je na seznamu světového kulturního dědictví uvedeno na 850 památek UNESCO, nacházejících se ve více než 130 státech světa. Přehled památek UNESCO v České republice Památky UNESCO v České republice reprezentují nejhodnotnější historická jádra našich měst, ale i zámky nebo samostatné sakrální stavby. Dále je zastoupena památka moderní architektury, jihočeská vesnice a slovácký lidový tanec (Verbuňk). S ohledem na rozlohu naší země je možné považovat počet našich památek na seznamu UNESCO za mimořádný úspěch České republiky. Tak vysokou koncentraci památek UNESCO, jakou máme, se může pochlubit jen málokterá jiná země. Další nominace jsou v současnosti připravovány. O získání statutu památky UNESCO budou usilovat města Západočeského lázeňského trojúhelníku, chmelařské budovy v Žatci nebo Jízda králů na Slovácku. 12 míst památek UNESCO v České republice: historické jádro Prahy, historické jádro Českého Krumlova, historické jádro Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie, Lednicko Valtický areál, arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, vesnice Holašovice, zámek v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Vila Tugendhat v Brně, Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. 13

20 Věděli jste? Památky UNESCO byly místem důležitých událostí. Ve vile Tugendhat se v roce 1992 rozhodlo rozdělení Československa, v arcibiskupském zámku v Kroměříži se v roce 1848 poprvé v dějinách Rakousko-Uherska sešel ústavodárný sněm. Mezi českými památkami UNESCO se dá najít několik unikátů: historické jádro Prahy je např. největší městskou památkovou rezervací UNESCO, třebíčská židovská čtvrť byla první samostatnou židovskou památkou na seznamu mimo území Izraele. Koná se tu řada významných kulturních a společenských akcí např. Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov nebo Královské stříbření v Kutné Hoře Přírodní atraktivity Jsou do značné míry neměnné a uplatňují se zpravidla v rozsáhlejších areálech. V seznamu UNESCO se Česká republika prezentuje Biosferickými rezervacemi a Geoparkem. Biosférické rezervace UNESCO Biosférické rezervace UNESCO, kterých je na světě více než 400, představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. Kromě ochrany ekosystémů a rostlinných i živočišných druhů (funkce konzervační), mají biosférické rezervace také velký význam pro výzkum, vědu a ekologickou výchovu jako určité laboratoře a učebny v přírodě (funkce logistická) a jejich součástí jsou také aktivity zajišťující trvale udržitelný rozvoj místních obyvatel (funkce rozvojová). Tyto specifické rezervace jsou členěny do tří zón podle stupně ochrany a využití území do zóny jádrové, nárazníkové a přechodové. Z titulu biosférické rezervace neplyne území přímý ekonomický užitek, ale tento statut mu přináší vyšší prestiž a atraktivitu pro návštěvníky, zajímavé kontakty, zapojení do mezinárodních projektů i větší šanci na úspěch v dotačních programech. To vše je v konečném důsledku výhodné i pro obyvatele. V České republice je součástí projektu 6 biosférických rezervací: Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, Dolní Morava, Šumava a Třeboňsko. 14

21 Geoparky Geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důležitá jsou i estetická hlediska, jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umožňuje jejich využití např. pro vzdělávání. Geopark má jasně určené hranice a dostatečně velkou rozlohu proto, aby území mohlo být úspěšně používáno pro turismus a aby znamenalo přínos pro hospodářský rozvoj oblasti. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem. Rozvoj území geoparku probíhá ve spolupráci s místními samosprávami, podniky i jednotlivci. Veřejnost se jejich prostřednictvím může seznámit nejen s geologickými procesy, ale může poznat význam přírodních zdrojů a jejich využití v hospodářské a kulturní historii. V současnosti existují kategorie "Evropský geopark" a od února 2004 označení "Světový Geopark" nebo "Geopark UNESCO". 15

22 Geopark Český ráj Česká republika se může pochlubit prvním geoparkem, který je členem Sítě Evropských geoparků a zároveň i geoparkem UNESCO. Toto prvenství získalo v říjnu 2005 území Českého ráje. Geoparky UNESCO jsou území s výjimečnými lokalitami, pro které byl zaveden termín geotop. Geotopy tvoří např. odkryvy hornin s nálezy vzácných nerostů, zkamenělin nebo část krajiny, která vyniká jedinečností i krásou. Smyslem činnosti geoparků je podpora trvale udržitelného rozvoje regionu, výzkum a vzdělávání veřejnosti. Geopark Český ráj nabízí stovky lokalit geologického, archeologického a kulturního významu, které opravdu stojí za pozornost návštěvníků. Český ráj představuje skutečnou geologickou učebnici. Geopark Egeria Druhým českým národním geoparkem se stal Geopark Egeria (vznik červen 2010). Navazuje na geopark na bavorské straně hranice a zahrnuje vzácné geologické památky na Karlovarsku. (najdeme v něm např. Svatošovské skály, rezervaci Soos, důl Jeroným nebo Karlovarské vřídlo). Geopark Egeria bude v budoucnu usilovat o zařazení na seznam UNESCO. 16

23 Shrnutí Cestovní ruch se stal významným společenským, kulturním a ekonomickým fenoménem především druhé poloviny 20. století. Lidé cestují ve stále větším měřítku, k čemuž přispívají změny v životním stylu, v rozvoji dopravy, v rozvoji komunikačních spojení a samozřejmě k tomu přispívají i změny v politickém a ekonomickém uspořádání světa. Význam cestovního ruchu bude pokračovat i ve 21. století v těchto sférách: ve sféře osobní přináší nové poznatky, nezbytný odpočinek, ve sféře ekonomické má vliv na životní úroveň obyvatelstva, na zaměstnanost, na výši příjmů, na příliv devizových prostředků, ve sféře společensko-politické a mezinárodní zlepšování mezinárodních vztahů, poznávání cizích kultur. Slovník cizích výrazů UNWTO - (United Nations World Tourism Organization) Světová organizace cestovního ruchu UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací OSN Environmentální týkající se životního prostředí Biosférické rezervace - reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity Geopark - oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd Geotop - krajinná a mapovací jednotka, celek v krajině 17

24 1.2 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny (Modelové příklady) formuluje úkoly pro skupiny, které vytvoří podle počtu žáků ve třídě. Základní škola 1. Dotazníkové šetření o znalosti kulturních památek uvedených na seznamu UNESCO u svých spolužáku, rodičů a příbuzných. 2. Dotazníkové šetření o sportovních akcích mezinárodního významu konaných v České republice, které navštívili během minulého roku vaši spolužáci nebo jejich rodiče. 3. Dotazníkové šetření o kulturních akcích mezinárodního významu konaných v České republice, které navštívili během minulého roku vaši spolužáci nebo jejich rodiče. 4. Mapa České republiky s označenými místy, ve kterých se nacházejí památky UNESCO. 5. Návrh různých forem cestovního ruchu vhodných v městě/regionu, ve kterém žijí. 6. Zpracování trasy výletu podle přání spolužáků. 7. Přírodní atraktivity, které se nacházejí v regionu, kde žiji. 8. Chráněné krajinné oblasti v České republice. 18

25 Střední škola 1. Negativa, která s sebou přináší cestovní ruch na území České republiky. 2. Prezentace lokalit geoparků Český ráj a Egeria. 3. Anketa o znalosti kulturních památek uvedených na seznamu UNESCO u spolužáků, rodičů a příbuzných. 4. Dotazníkové šetření o sportovních akcích mezinárodního významu konaných v České republice, které navštívili během minulého roku spolužáci nebo jejich rodiče. 5. Mapa České republiky s označenými místy, ve kterých se nacházejí památky UNESCO. 6. Návrh kulturní památky nebo kulturně historické zajímavosti v České republice, která by měla být navržena na seznam památek UNESCO. 7. Přehled sportovních akcí mezinárodního významu, které se konají v regionu, kde žiji. 8. Přehled kulturních akcí mezinárodního významu, které se konají v regionu, kde žiji. 9. Stanovení trasy a realizace výletu dle přání spolužáků. 10. Atraktivity jednotlivých biosférických rezervací v České republice. 19

26 1.3 Otázky a odpovědi Základní škola 1. Jak definuje Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) cestovní ruch? Cestovní ruch je činnost lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobytu po dobu kratší jednoho uceleného roku za účelem využití volného času, obchodu a za jinými účely. 2. Co všechno do odvětví cestovního ruchu řadíme? - dopravu, turistická zařízení, která poskytují ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, turistické informační systémy a další infrastrukturu či další služby cestovního ruchu 3. Jaký má cestovní ruch přínos pro člověka? radost z poznání jiných zvyklostí a odlišné kultury radost z poznání krás přírody a historických památek posiluje pochopení jiných národů a kultur (podporuje porozumění mezi lidmi) přináší vhodný odpočinek (význam pro uchování zdraví a obnovu pracovní síly) 4. Vyjmenujte škody, které cestovní ruch působí na životním prostředí. znečišťování vody, půdy, ovzduší, zvýšený hluk, lesní požáry, devastace fauny a flóry, poškozování památek 5. Kolik památek UNESCO se nachází v České republice? Česká republika má 13 památek UNESCO - 12 památek představuje hmotné dědictví lidstva a 1 památka dědictví nehmotného charakteru. 6. Vyjmenujte památky UNESCO, které se nacházejí území České republiky. Historická města - Praha, Kutná Hora, Telč, Třebíč a Český Krumlov Zámecké areály - Litomyšl, Kroměříž, Lednice a Valtice Sakrální památky - Zelená Hora, Olomouc Památky moderní architektury - Brno Památky lidové architektury a umění - Holašovice a jedna nehmotná památka - Slovácko (lidový tanec Verbuňk). 20

27 Co patří mezi kulturně historické objekty? hrady, zámky, sakrální stavby a památky, památníky, objekty lidové architektury, skanzeny, technické památky, archeologická naleziště apod. 8. Co patří mezi kulturně osvětová zařízení? divadla, kina, koncertní sály, hudební pavilóny, kulturní domy, letní amfiteátry, galerie, obrazárny, knihovny, čítárny, zoologické zahrady, botanické zahrady, parky, lunaparky, jeskyně apod. 9. Pro které sportovně rekreační služby je důležitá existence přírodních podmínek? přírodní koupaliště, bazén, loděnice, volejbalová, badmintonová a golfová hřiště, tenisové kurty, jízda na koni, běžecké trasy, kluziště, ledové plochy, lyžařské běžecké a sjezdové tratě, sáňkařské dráhy, lanovky, vleky 10. Jaké jsou hlavní důvody návštěvy České republiky zahraničními turisty? rekreace, dovolená, volný čas, poznávání, návštěvy příbuzných a známých, obchodní cesta, návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu, aktivní dovolená (turistika, sport), účast na kongresu, semináři, veletrhu, zdravotní pobyt, léčení v lázních, nákupy. 21

28 Střední škola 1. V čem spatřujete ekonomický přínos cestovního ruchu? přímé výnosy z ubytovacích, stravovacích a rekreačních služeb, podpora stavebnictví (výstavba dopravních cest a jiných staveb), vytváří pracovní příležitosti působí proti růstu nezaměstnanosti, získává devizové prostředky za služby, které nelze vyvážet, zastupuje i přímý export (např. prodejem suvenýrů a jiného zboží). 2. Které náklady souvisí v převážné míře s rozvojem cestovního ruchu? náklady na výstavbu infrastruktury, náklady na spotřebu energie, náklady na likvidaci odpadků. 3. Jsou spojena s cestovním ruchem i nějaká rizika? devastace přírody a rázu krajiny (výstavba hotelů, sportovišť.), řada negativních sociálních jevů (růst konzumace a pašování drog, prostituce a terorismus). 4. Charakterizujte aktivní a pasivní cestovní ruch. aktivní příjezdový, příjezd občanů ze zahraničí do dané země dovoz deviz, pasivní výjezdový, výjezd občanů dané země do zahraničí vývoz platebních prostředků. 5. Jsou sportovně rekreační služby vždy podmíněny existencí přírodních podmínek? nejsou, některé se dají poskytovat i nezávisle na přírodních podmínkách (sportovní haly, tenisové haly, fines centra, kryté bazény). 6. S čím jsou spojeny kulturně společenské služby? s poznáváním, se zábavou, se společenskou komunikací, uspokojují společenské a kulturní potřeby účastníků cestovního ruchu. 7. Které památky mohou figurovat na Seznamu světového dědictví? ty, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou a jejichž zachování má pro budoucnost lidstva mimořádný význam. 22

29 8. Co zahrnují památky UNESCO v České republice? historická jádra našich měst, sakrální stavby, zámky, moderní architekturu, jihočeskou vesnici, slovácký lidový tanec. 9. Nacházejí se na území České republiky biosférické rezervace UNESCO? ano Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, Dolní Morava, Šumava, Třeboňsko. 10. Nacházejí se na území České republiky Geoparky? ano Geopark Český ráj a Geopark Egeria. 23

30 2. Turistický potenciál regionů Kód modulu: 2 Nominální délka: Cílová skupina: Tři vyučovací hodiny Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako součást posílení úrovně povědomí o potenciálu cestovního ruchu České republiky. Cílem modulu je, aby žáci pochopili pojem turistický potenciál regionu, seznámili se s pojetím regionalizace turistického potenciálu České republiky, s členěním České republiky na turistické regiony, uvědomili si nutnost ochrany přírodního a kulturního bohatství České republiky. Po ukončení výuky modulu žáci: budou znát členění České republiky na turistické regiony, dokážou představit turistický potenciál místa, kde bydlí, poznají turistický potenciál České republiky. Obsah modulu: Turistický potenciál Památková péče a její vztah k cestovnímu ruchu Ochrana přírody a její vztah k cestovnímu ruchu Rajonizace České republiky z hlediska cestovního ruchu Potenciál cestovního ruchu turistických regionů České republiky Doporučené postupy výuky Projektová výuka, problémové úlohy, diskusní metody brainstorming a brainwriting, didaktické hry. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem, rozlišení pro základní a střední školu je obsahem kapitoly I tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. Použité učební pomůcky Flip chart, tabule, PC a dataprojektor, vizualizer, atlasy, mapy turistických regionů a turistických oblastí, nástěnná fyzicko-zeměpisná mapa České republiky, turistické průvodce, informační letáky a propagační materiály informačních a turistických center. Způsob ukončení Prezentace projektů, diskuze. 24

31 2.1 Studijní text Turistický potenciál Turistický potenciál regionu tvoří především tři faktory: 1. Selektivní (stimulační) faktory. 2. Lokalizační faktory. 3. Realizační faktory Selektivní (stimulační) faktory Dělí se na: objektivní (např. vnitropolitická situace, ekonomické předpoklady, demografické skutečnosti, kvalita životního prostředí), subjektivní (např. módnost, vliv reklamy a propagace, vlastní zážitky) Do skupiny objektivních selektivních (stimulačních) faktorů řadíme: Politické faktory obecně platí, že cestovní ruch (stejně jako jakákoli smysluplná lidská činnost) se ve větší míře rozvíjí v mírovém uspořádání světa. Pak také záleží na vnitropolitické situaci uvnitř země a na charakteru politického systému. Dosaženou životní úroveň a objem fondu volného času finančně lépe situované vrstvy zpravidla vyhledávají místa dražší a vzdálenější destinace cestovního ruchu. Cestovní ruch také narostl díky trendu zkracování pracovní doby a prodlužování dovolených. Životní prostředí obyvatelé oblastí s poškozeným životním prostředím vyhledávají často formy venkovského cestovního ruchu nebo zdravotně orientovaného (lázeňského) cestovního ruchu, ať už jako individuální rekreaci nebo organizované lázeňské pobyty, ozdravné pobyty, školy v přírodě. Demografickou strukturu zahrnuje vše, co se týká obyvatelstva. Jedná se především o mentalitu, zvyky, vzdělanost, věkové složení, porodnost, úmrtnost, charakter osídlení a další skutečnosti. Do skupiny subjektivních selektivních (stimulačních) faktorů patří např. řada psychologických pohnutek (např. vlastní zážitky a zkušenosti, poznatky o místních kulturách, vliv reklamy na jednotlivce apod.), kterými je ovlivňováno rozhodování jednotlivce nebo skupiny obyvatel k účasti na cestovním ruchu a k výběru lokality pro cestovní ruch. Velkou roli zde hraje reklama, propagace, zkušenost, módnost apod. 25

32 Lokalizační faktory Rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním využití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních možností nebo z hlediska charakteru a kvalit společenských podmínek a atraktivit. Dělí se na: přírodní faktory, společenské faktory. Mezi přírodní faktory patří: klima (podnebí), hydrologické poměry, reliéf, geologie, flóra a fauna. Společenské faktory mají většinou charakter stálých objektů (hrady, zámky, divadla) nebo jednorázových akcí (festivaly, koncerty, církevní akce). Do skupiny společenských atraktivit můžeme začlenit: Kulturně-historické památky architektonická díla (hrady, zámky, kláštery), užitkové stavby (větrné mlýny), sídelní komplexy (městská jádra), památníky, sakrální stavby. Kulturní zařízení do této skupiny řadíme zařízení soustřeďující sbírky muzea, galerie, knihovny a zařízení, jejichž prostřednictvím se kulturní akce realizují divadla, hudební sály, kina, amfiteátry. Kulturní akce k těm počítáme hudební festivaly, taneční a divadelní festivaly, filmové festivaly, karnevaly, poutě. Sportovní akce dělí se na pravidelné a nepravidelné, patří sem například olympijské hry, mistrovství v různých sportech, ale i býčí zápasy. Jiné akce například konference, kongresy a sympozia; pivní festivaly, zábavní parky a další Realizační faktory Realizační faktory mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování cestovního ruchu. Realizační faktory umožňují danou oblast dosáhnout dopravními prostředky a tak využít ubytovacích a stravovacích zařízení regionu. 26

33 2.1.2 Památková péče a její vztah k cestovnímu ruchu Vzhledem k tomu, že mezi lokalizační společenské faktory patří kromě jiného památky, je třeba se ve stručnosti zmínit o jejich ochraně a taktéž vztahu k cestovnímu ruchu. Charakteristika pojmu kulturní památka Kulturními památkami jsou věci nemovité i movité (nebo jejich soubory), které jsou významným dokladem historického vývoje života společnosti, životního způsobu a životního prostředí v dané době, a to od nejstarších dob do současnosti. Tyto věci jsou projevem tvůrčích schopností a práce člověka a mají hodnotu historickou, uměleckou, technickou, vědeckou či revoluční. Kulturními památkami jsou také věci (nemovité či movité), které mají vztah k významné osobnosti nebo k historické události. Druhová kategorizace kulturních památek (zdroj: Památková péče, cestovní ruch a veřejná správa PhDr. Miloš Kadlec a Mgr. Milan Svoboda, SCIENTIS-EU, Praha 2007) Hrady, zámky, tvrze, paláce, zříceniny, sakrální (církevní) objekty, městské domy - domy obytné a občanské (školy, radnice, špitály, sirotčince, peněžní ústavy, muzea apod.), vesnické stavby, díla sochařství, malířství a uměleckých řemesel, technické památky výrobní památky, dopravní památky (silnice, železnice, mosty, nádraží atd.) a jiné (např. rozhledny, přehrady), archeologické lokality, zahradní architektura (historické zahrady, parky, aleje, historické sadové úpravy apod.), historické, případně rodné domy, významná místa (území bitvy apod.), památníky obětem válek, dělnického hnutí a osvobození, ostatní (zařazují ty památky, které jednoznačně nezapadají do žádné z výše zvolených kategorií, např. základy kostela, zřícenina kostela, partyzánská zemljanka, most se sochou, mauzoleum, holubník). V České republice je registrováno necelých nemovitých kulturních památek (z toho je více než 100 nemovitostí prohlášeno národními kulturními památkami) a více než movitých památek Zdroj: Národní památkový ústav, Ústřední seznam kulturních památek České republiky Vymezení pojmů památkové péče Zákon o státní památkové péči kromě jiného vymezuje pojmy: Kulturní památka. Národní kulturní památka. 27

34 Památková rezervace (archeologická, městská, vesnická, ostatní). Památková zóna (krajinná, městská, vesnická). Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek, který vede Národní památkový ústav. 8. února 2010 schválila vláda České republiky s účinností od 1. července 2010 nařízení, které vyhlašuje 38 nových národních kulturních památek (33 nemovitých a 5 movitých), čímž celkový počet národních kulturních památek vzrostl na 274. Naše země má primát a významnou tradici i v územní památkové ochraně. Nalezneme u nás například 40 historických jader měst, více než 60 souborů lidové architektury a téměř 20 archeologických lokalit, které byly prohlášeny památkovými rezervacemi. Dalších více než 200 městských souborů, více než 160 souborů lidové architektury a několik krajinných celků tvoří chráněné památkové zóny. Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO Velkým úspěchem české památkové péče bylo zapsání řady kulturních památek na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu). V České republice jsou na seznamu UNESCO následující památky: Historické jádro Prahy zápis v r Historické jádro Českého Krumlova zápis v r Historické jádro Telče zápis v r Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře zápis v r Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zápis v r Lednicko-valtický areál zápis v r Vesnice Holašovice - zápis v r Zahrady a zámek v Kroměříži zápis v r Zámek Litomyšl zápis v r Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci zápis v r Vila Tugendhat v Brně zápis v r Židovská čtvrť a Bazilika sv. Prokopa v Třebíči zápis v r Na tento seznam patří taktéž tradiční mužský tanec slovácký verbuňk - zápis v r Jedná se zatím o jedinou českou nehmotnou památku zapsanou v seznamu UNESCO. 28

35 Ochrana přírody a její vztah k cestovnímu ruchu Vztah krajiny a cestovního ruchu je mnohačetný a vzájemně se ovlivňující. Přírodní krajina nedotčená lidskou činností je velkou atraktivitou pro cestovní ruch (např. velehory, severské pustiny apod.). V důsledku zájmu turistů se však často tato přírodní krajina začíná měnit na kulturní krajinu Natura 2000 V Evropě byla přijata legislativa na ochranu nejvzácnějších živočišných druhů a habitatů - celkem se vztahuje na 181 druhů ptáků, 200 dalších živočišných druhů, 500 rostlinných druhů a asi 200 typů přirozeného nebo polopřirozeného prostředí. Společně tvoří tato území část evropské sítě chráněných oblastí nazvané Natura Biosférické rezervace UNESCO Biosférická rezervace je velkoplošné chráněné území, vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO s názvem Člověk a biosféra. Myšlenkou programu UNESCO je propojení ochrany životního prostředí s lidskými činnostmi a hospodařením v krajině. V České republice je v současné době vyhlášeno šest biosférických rezervací: Bílé Karpaty (1996) Krkonoše (1992) Křivoklátsko (1977) Dolní Morava (dříve Pálava), (1986, rozšíření a přejmenování v r. 2003) Šumava (1990) Třeboňsko (1977) Ochrana přírody a krajiny v České republice Zákon o ochraně přírody a krajiny kromě jiného vymezuje pojmy: Velkoplošná chráněná území národní parky (NP) chráněné krajinné oblasti (CHKO) Maloplošná chráněná území národní přírodní rezervace (NPR) přírodní rezervace (PR) národní přírodní památka (NPP) přírodní památka (PP) V současné době jsou v České republice 4 národní parky: NP Šumava, NP Podyjí, Krkonošský NP a NP České Švýcarsko. 29

36 2.1.3 Rajonizace České republiky z hlediska cestovního ruchu Předmětem rajonizace cestovního ruchu bylo zmapování hlavních předpokladů rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v konkrétních územních celcích. Při vymezování regionů cestovního ruchu se uplatňují tři přístupy: regiony cestovního ruchu respektují hranice nižších administrativních jednotek (obcí, měst apod.), regiony cestovního ruchu jsou vytvořené jako specifické regiony, které nepokrývají celé území státu, regiony cestovního ruchu pokrývají celé území státu, ale nesouhlasí s aktuálním administrativním členěním. V praxi se lze často setkat s vymezením regionů cestovního ruchu tak, aby respektovaly hranice nižších (obcí) i vyšších administrativních regionů (kraje). Tento přístup je uplatňován především s ohledem na dostupnost statistických údajů vázaných právě na administrativní jednotky Územní členění České republiky S účinnosti od 1. ledna 2000 je území České republiky rozděleno na 14 krajů včetně území hlavního města Prahy. 30

37 Obr. 1 Kraje České republiky Zdroj: 31

38 Jednotlivé kraje se prezentují na následujících webových stránkách: Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

39 Členění České republiky na turistické regiony a turistické oblasti Při členění České republiky na turistické regiony se uplatňuje tzv. marketingový přístup. Tento přístup vychází z pragmatické potřeby co nejúčelnější propagace turistické nabídky území. Právě tento přístup byl uplatněn při rajonizaci turistického potenciálu území České republiky, které bylo v letech iniciováno Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. Vznikly tak turistické regiony a jako dílčí celky turistické oblasti. Turistické regiony složí k prezentaci potenciálu cestovního ruchu České republiky. Turisté totiž jedou např. do Českého ráje a není důležité, zda jde zrovna o území Libereckého nebo Královéhradeckého kraje. Důležité pojmy: (výklad pojmů podle Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 až 2013) Turistický region Územní celek, jehož nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává návštěvnost. Potenciál území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu s důrazem na příjezdový cestovní ruch a pro vybrané z nich jsou součástí národních produktů. Území je v oblasti cestovního ruchu řízeno profesní organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. Je základní jednotkou národní propagace a marketingu cestovního ruchu republiky. Mohou se členit na turistické oblasti. Turistická oblast Územní celek specifických potenciálem převážně stejných přírodních, resp kulturněhistorických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu se zaměřením především na domácí cestovní ruch. Území je v oblasti rozvoje cestovního ruchu koordinováno profesní organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. Organizace cestovního ruchu Soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací. 33

40 Turistické regiony České republiky Turistické regiony byly vymezeny v letech Výsledkem bylo členění České republiky na 15 turistických regionů. V roce 2010 vešlo v platnost nové členění České republiky na 17 turistických regionů. Přibyly dva nové turistické regiony (Východní Morava a Královehradecko), došlo ke změně názvů (např. Český Sever Českolipsko a Jizerské hory). 1. Praha 2. Střední Čechy 3. Jižní Čechy 4. Šumava 5. Plzeňsko a Český les 6. Západočeské lázně 7. Severozápadní Čechy 8. Českolipsko a Jizerské hory 9. Český ráj 10. Krkonoše a Podkrkonoší 11. Královéhradecko 12. Východní Čechy 13. Vysočina 14. Jižní Morava 15. Východní Morava 16. Střední Morava a Jeseníky 17. Severní Morava a Slezsko 34

41 Obr. 2 Mapa turistických regionů České republiky Zdroj: 35

42 Turistické oblasti České republiky Turistické regiony se dělí na menší území, na tzv. turistické oblasti, které slouží především pro rozvoj domácího CR. V České republice je 40 turistických oblastí (viz obrázek). Popis turistických oblastí s jejich specifiky je uveden v následujícím textu. 36

43 Obr. 3 Mapa turistických oblasti České republiky Zdroj: 37

44 2.1.4 Potenciál cestovního ruchu turistických regionů a oblastí České republiky Rozdělení turistických regionů a oblastí, včetně všech turistických aktivit a aktuálního kalendáře akcí v daném místě je možné najít na portálu který je oficiálním zdrojem informací o domácím cestovním ruchu na internetu. Portál Kudy z nudy provozuje agentura CzechTourism Turistický region Praha Turistický region Praha je zároveň turistická oblast Praha. Unikátní historické jádro společně s Pražským hradem, Karlovým mostem a množstvím kostelů, paláců a zahrad zahrnuje jedinečné příklady všech stavebních slohů románské rotundy a baziliku, gotické chrámy, renesanční paláce, rozsáhlou kolekci pražského baroka i secesní stavby a je zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pražský hrad symbol více než tisíciletého vývoje českého státu a někdejší rezidence českých knížat a králů je nyní sídlem prezidenta České republiky. Impozantní komplex paláců, kostelů, kaplí, nádvoří, náměstí a uliček všech slohových období v čele s gotickou katedrálou sv. Víta je společně s historickým jádrem města zapsán mezi památkami UNESCO Katedrála sv. Víta gotický chrám, duchovní symbol českého státu a dominanta Pražského hradu - Svatováclavská kaple s hrobem sv. Václava, hrobky českých králů a Korunní komora, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Strahovský klášter klášter řádu premonstrátů, založený roku 1140 Vladislavem II. V barokním areálu je umístěna - Strahovská knihovna, Teologický sál, Filozofický sál a Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských klášterních sbírek. Karlův most nejstarší pražský most ze 14. století s jedinečnou barokní sochařskou výzdobou. Staroměstská mostecká věž je považována za nejkrásnější bránu gotické Evropy. Prašná brána gotická stavba ze 14. století vybudovaná Matějem Rejskem představovala monumentální vstup do Starého Města. Židovské město zachovalý celek významných židovských památek evropského významu. S výjimkou Staronové synagogy je většina objektů včetně starého židovského hřbitova z 15. století součástí Židovského muzea. Kostel sv. Mikuláše jedna z nejvýznamnějších staveb pražského baroka s dominantní kopulí - architekti K. Dienzenhofer, K. I. Dienzenhofer a A. Lurago. Stavovské divadlo klasicistní budova z let , proslulá světovou premiérou opery W. A. Mozarta Don Giovanni (29. října 1787). Vyšehrad legendární sídlo prvních českých knížat, dnes barokní citadela s románskou rotundou sv. Martina a gotickým kostelem sv. Petra a Pavla. Na vyšehradském hřbitově je pochováno více než 600 osobností českého národa. Staroměstská radnice s orlojem od roku 1338 sídlo samosprávy Starého Města. Národní muzeum největší a nejstarší české muzeum, založené roku

45 Petřínská rozhledna 60 m vysoká železná rozhledna, postavená v rámci Jubilejní výstavy roku 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže. Na vrchol vede 299 schodů. Obecní dům secesní budova s řadou reprezentativních prostor vznikla na počátku 20. století jako společenské centrum českého obyvatelstva Prahy. Věděli jste, že 60 procent zahraničních turistů přijíždí jen do Prahy? Praha patří mezi 20 nejnavštěvovanějších měst světa? pražské letiště je po Vídni druhé nejvýznamnější ve střední Evropě? Propagaci oblasti má na starosti Pražská informační služba - 39

46 Turistický region Střední Čechy Má významný potenciál cestovního ruchu vycházející z přírodních a kulturně historických předpokladů. Cestovní ruch ovlivňuje blízkost Prahy jako hlavního turistického cíle v České republice. V tomto regionu se nacházejí nejznámější české hrady Karlštejn či Křivoklát, zámky Konopiště, Jemniště nebo Žleby. Originální návštěvu slibují labyrintária v parku kolem zámku Loučeň anebo zámecký park ve Vlašimi. Mezi přírodní krásy patří romantické údolí řeky Sázavy hrady, tvrze. Technické a hornické památky lze objevit v Příbrami - Hornické muzeum, v Českém krasu - Koněpruské jeskyně a skanzen Solvayovy lomy. Pro marketingové účely je rozdělen do tří turistických oblastí: Střední Čechy - západ Střední Čechy - jih Střední Čechy severovýchod Polabí Turistická oblast Střední Čechy - západ Tato oblasti je díky Berounce rájem vodní turistiky. Na své si tu přijdou rovněž milovníci industriálních památek a různých technických zajímavostí - Solvayové lomy, Velká Amerika, skanzen dolu Mayrau u Kladna. Hrad Karlštejn gotický hrad založil v roce 1348 český král Karel IV. jako pevnost k uložení svatých relikvií a korunovačních klenotů. Hrad Křivoklát původně lovecký hrad českých knížat a králů s nádhernou hradní kaplí, královským a rytířským sálem a expozicí gotického umění. Hrad Krakovec, Zámek Hořovice, Zámek Nelahozeves, Levý Hradec Lány zámek upravený jako letní sídlo prezidentů České republiky Beroun město s dochovaným hradebním systémem a dvěma středověkými branami je východiskem do chráněných krajinných oblastí Český kras a Křivoklátsko Český kras krasová oblast s řadou vápencových útvarů a vzácnými rostlinami a živočichy. Solvayovy lomy, poutní místo Svatý Jan pod Skalou, lomy Malá a Velká Amerika a Koněpruské jeskyně. Koněpruské jeskyně součást Českého krasu, třípatrový jeskynní systém s krápníkovou výzdobou. Památník Lidice parkově upravené pietní území připomíná obec, kterou 10. června 1942 vyhladili nacisté. Nachází se tu památník obětem a muzeum s audiovizuální expozicí, růžový sad, vzdělávací středisko a galerie. 40

47 Královský pivovar Krušovice prohlídky moderního českého pivovaru s dlouholetou tradicí vaření piva provázejí ochutnávky piv a pivovarského guláše. V budově Obecního úřadu v Krušovicích jsou vystaveny modely některých pivovarů, které v minulosti působily na Rakovnicku. Skanzen dolu Mayrau u Kladna Tip Kudy z nudy: Český Grand Canyon - Velká Amerika - Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká a Malá Amerika. Propagaci oblasti má na starosti: O.p.s. Rakovnicko Turistická oblast Střední Čechy jih Velké množství přírodních krás - v kraji Blanických rytířů, jemuž vévodí legendami opředený Velký Blaník, v Posázaví nebo na Příbramsku. Fenoménem mezi vodáky, jachtaři, cyklisty i pěšími turisty jsou údolí a okolí dvou řek, Vltavy a Sázavy. Klid a pokoj najdete na příbramské Svaté Hoře či pod klenbami starobylých klášterních chrámů v Sázavě a Sedleci. Kutná Hora město, zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, bývalo stříbrnou pokladnicí království a hlavním pilířem moci českých panovníků. Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře impozantní chrám zasvěcený patronce horníků sv. Barboře je dílem stavitelů Matěje Rejska a Benedikta Rejta. Vynikající příklad vrcholné a pozdně gotické architektury je společně s historickým jádrem města zapsán na seznamu památek UNESCO. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedleci monumentální chrám, který počátkem 18. století upravil ve slohu barokní gotiky Jan Blažej Santini, je součástí bývalého cisterciáckého kláštera. Poblíž se nachází známá kostnice, vyzdobená lebkami a kostmi obětí válek a morových epidemií. Hrádek a České muzeum stříbra v Kutné Hoře - sídlí zajímavé muzeum, jehož expozice se věnují těžbě stříbra a dějinám mincovnictví. Zámek Kačina, Zámek Žleby, Zámek Konopiště, Zámek Jemniště, Klášter Sázava, Zámek Dobříš, Zámek Březnice Velký Blaník památná hora, opředená několika legendami. Hrad Český Šternberk středověké, barokně upravené sídlo rodu Šternberků stojí na skalním ostrohu nad řekou Sázavou. Památník Josefa Lady v Hrusicích stálá expozice známého malíře, karikaturisty a tvůrce řady pohádkových postav (Švejk, kocour Mikeš). Oblast kolem Hrusic je známá jako Ladův kraj. 41

48 Posázavský Pacifik železniční trať z Čerčan do Davle a Prahy-Vršovic zpřístupnila koncem 19. století do té doby téměř nedostupné partie Posázaví. Průhonický park cizokrajné rostliny, vodní plochy, romantické stavby a proslulou sbírku rododendronů, kosatců a azalek. Příbram město se starobylou hornickou minulostí, nad nímž se nachází slavné poutní místo Svatá Hora. Hornické muzeum nabízí prohlídky historických budov příbramských dolů s expozicemi i výlety do podzemí, například projížďky důlním vláčkem k nejhlubšímu dolu Prokop (1 600 m). Tip Kudy z nudy: Památník Vojna u Příbrami pietní místo, bývalý zajatecký tábor, který v letech sloužil pro německé válečné zajatce a poté až do roku 1961 jako tábor nucených prací a vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Památník, otevřený v květnu 2005, je pobočkou Hornického muzea v Příbrami. Propagaci oblasti má na starosti: Posázaví, o.p.s Turistická oblast Střední Čechy severovýchod Polabí Na Mělnicku mají návštěvníci příležitost seznámit se s místními víny včetně legendárních burgundských odrůd, které do Čech přivezl už císař Karel IV. Ošizení nebudou ani milovníci gastronomických specialit, na něž čeká například obnovený pivovar v Kostelci nad Černými lesy anebo středověké speciality v historické vesnici Botanicus. Kolín město, jehož dominantou je gotický chrám sv. Bartoloměje s vyhlídkovou věží. V historickém centru se dochovala část židovského ghetta se synagogou Poděbrady v lázeňském městě, jehož dominantou je zámek se stálou expozicí krále Jiřího z Poděbrad. Lázně slouží klientům s chorobami srdce, cukrovkou a nemocemi pohybového ústrojí, nabízejí také různé druhy regeneračních pobytů. Stará Boleslav poutní místo spojené s mučednickou smrtí sv. Václava Mělník město je centrem tradiční vinařské oblasti. K návštěvě zve zámek s rozsáhlými vinnými sklepy a vinotékou, Z teras pod zámkem se otvírá výhled na soutok Labe s Vltavou, v kryptě chrámu sv. Petra a Pavla je přístupná kostnice. Kouřim starobylé město s dochovaným opevněním a goticko-renesanční zvonicí, v níž jsou zvony zavěšeny srdcem vzhůru. Zámek v Benátkách nad Jizerou, Zámek Veltrusy, Historické centrum a bylinné zahrady Botanicus v Ostré Kolínská řepařská drážka výlety po obnovené části úzkorozchodné dráhy, která sloužila pro dopravu cukrové řepy do cukrovarů v Polabí. Hrad Kokořín romanticky upravený středověký hrad s vyhlídkovou věží, dominanta chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Okolí - pískovcové skalní útvary, jeskyně, uměle dotvořená skalní obydlí a skalní města - Cinibulkova stezka. 42

49 Tip Kudy z nudy: Muzeum másla v Máslovicích jediné muzeum svého druhu v České republice a možná i jediné na světě dokumentuje historii domácí výroby másla. Labyrintárium na zámku Loučeň - v parku kolem zámku Loučeň si můžete prohlédnout a projít deset bludišť a labyrintů z různých materiálů. Propagaci oblasti má na starosti: Zlatý pruh Polabí, o.p.s Turistický region a oblast Jižní Čechy Turistický region Jižní Čechy tvoří turistická oblast Jižní Čechy. Pro letní dovolenou u vody, spojenou s poznáváním historických památek, je ideální Otava nebo Vltava, Orlická přehrada s hrady Orlíkem a Zvíkovem. Zajímavá přírodní zákoutí nabízí Lužnice, své kouzlo má i Česká Sibiř severně od Tábora, Novohradské hory, štěrková jezera v okolí Veselí nad Lužnicí se známou jihočeskou pouští aneb pískovým přesypem u Vlkova, Písecko anebo Táborsko se stopami husitských dějin. Zámek Hluboká nad Vltavou novogotický romantický zámek s přepychovými interiéry, unikátními dřevořezbami a cennými sbírkami. Zbrojnice, jízdárna s expozicí Alšovy jihočeské galerie, výstavy. Český Krumlov jedno z nejkrásnějších měst České republiky, zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Renesanční městské jádro s úzkými středověkými uličkami doplňuje hrad a zámek, kde pozornost návštěvníků přitahuje zejména zámecké divadlo, nejzachovalejší a nejstarší scéna pozdně barokního typu v celé Evropě, Hrad Landštejn, Hrad Zvíkov, Zámek Červená Lhota Jindřichohradecké úzkokolejky na třiatřicet kilometrů dlouhou trať do Nové Bystřice vyrazil první vlak na podzim roku 1897, šestačtyřicet kilometrů dlouhá větev do Obrataně zahájila provoz v zimě roku Slavonice historické centrum s řadou renesančních měšťanských domů s bohatě zdobenými štíty, psaníčkovými nebo figurálními sgrafity. V hloubce 4 7 metrů se dochoval systém odvodňovacích štol a kanálů, přístupný veřejnosti. Rybník Svět věhlasné dílo rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan s plochou 201 ha, Táborské středověké podzemí ve sklepení pozdně gotické radnice na Žižkově náměstí v centru Tábora se nachází vstup do labyrintu podzemních chodeb. 43

50 Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín návštěvnické centrum s rozsáhlou multimediální expozicí jaderné energetiky a fyziky, řadou interaktivních exponátů a kinosálem. Buškův hamr funkční technická památka, rekonstruovaný vodní hamr z 18. století u Trhových Svinů. Chýnovská jeskyně první turisticky zpřístupněná jeskyně na území dnešní České republiky (1868) Gotický kamenný most v Písku v centru Písku překračuje Otavu 111 m dlouhý a přibližně 4,5 m široký most se sedmi valenými půlkruhovými klenbami a několika barokními sochami. Jedná se patrně o nejstarší kamenný most v České republice. Historická železnice z Tábora do Bechyně u zrodu nejstarší meziměstské elektrické dráhy ve střední Evropě stál vynálezce František Křižík. Dráha, místními nazývaná Elinka, zahájila provoz 21. června 1903 a slouží dodnes, v letní sezóně se pořádají oblíbené nostalgické jízdy. Jordán nejstarší údolní přehradní nádrž ve střední Evropě s plochou přes 50 ha vznikla roku Další významné památky: Řetězový most přes Lužnici u obce Stádlec, Grafitový důl u Českého Krumlova, Zámecký mlýn a Křižíkova vodní elektrárna v Jindřichově Hradci, Elektrárna královského města Písku Tip Kudy z nudy: Grafitový důl u Českého Krumlova až 70 m pod povrch vás zavede prohlídka jednoho z posledních tuzemských dolů na těžbu grafitu. Okruh měří 2 km a jeho součástí je jízda důlním vláčkem a výklad o geologii, metodách dobývání a dopravě vytěženého materiálu. Věděli jste, že Český Krumlov se v roce 2008 dostal mezi dvacet nejkrásnějších historických měst světa podle ankety časopisu National Geographic? jižní Čechy jsou nejpopulárnější destinací pro české turisty? V roce 2009 tu podnikli 939 tisíc dovolených. Propagaci oblasti má na starosti: Jihočeská centrála cestovního ruchu 44

51 Turistický region a oblast Šumava Turistický region Šumava tvoří turistická oblast Šumava. Šumava láká především přírodními krásami: návštěvníci tu najdou proslulá ledovcová jezera Laka, Plešné, Prášilské, Černé a Čertovo, zážitkové trasy, přírodovědné expozice v návštěvnických a informačních centrech Národního parku Šumava, zbytky pralesových porostů a také rozsáhlá rašeliniště. Hrad Kašperk gotický hrad, založený českým králem Karlem IV. k ochraně Zlaté stezky, zlatonosných dolů a rýžovišť. Vodní hrad Švihov sídlo s důmyslným opevňovacím vodním systémem z přelomu 15. a 16. století, dochované v původní podobě. Zámek Kratochvíle někdejší lovecký renesanční letohrádek ve stylu italské vily s vodním příkopem a geometricky členěnou zahradou si na sklonku 16. století nechal postavit Vilém z Rožmberka. Hrad Rabí král českých hradů, nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Další hrady: Hrad Velhartice, Hrad Rožmberk, Hrad a zámek Klenová Vodní nádrž Lipno 48 km dlouhé a až 10 km široké přehradní jezero a zároveň oblíbená rekreační oblast Schwarzenberský plavební kanál kanál, jímž se dopravovalo dřevo ze šumavských lesů do Vídně, spojil koncem 18. století povodí Vltavy a Dunaje. Vodní elektrárna Vydra a expozice Šumavské energie na Čeňkově Pile vodní elektrárna na soutoku řek Křemelné a Vydry. Klatovy dominantou města je 71 m vysoká Černá věž z 16. století Národní park Šumava k turisticky atraktivním místům patří zejména oblasti kolem Železné Rudy, Prášil, Srní, Modravy, Kvildy a Borových Lad, Povydří, prameny Vltavy a řada přírodních rezervací, například Jezerní slať, jezera Laka, Plešné, Černé a Čertovo, Boubínský prales, vodopád Bílá strž a další. Tip Kudy z nudy: Boubín a Boubínský prales Boubín (1362 m) je společně se sousedním Bobíkem (1264 m) dominantou jihočeské části Šumavy. Na vrcholku stojí rozhledna, na úbočí se nachází přírodní rezervace Boubínský prales s rozlohou 666 ha, nejstarší rezervace na Šumavě a třetí nejstarší rezervace v České republice. Propagaci oblasti má na starosti: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s

52 Turistický region Plzeňsko a Český les Na Plzeňsku lze nalézt monumentální kláštery a poutní místa, hrady a zámky, několik řek v čele s Mekkou vodáků, pověstnou Berounkou, i technické památky. V unikátním vodním hamru v Dobřívi můžete jen s trochou šikovnosti získat výuční list hamerníka a v plzeňském science centru Techmania zase přijdete na kloub některým záhadným fyzikálním jevům. Turistický region tvoří dvě turistické oblasti: Turistická oblast Český les Turistická oblast Plzeňsko Turistická oblast Český les Na kole i pěšky tu můžete celé dny putovat klikatými lesními cestami krajinou. Nachází se zde Chodsko - kraj pohádek a Psohlavců. K návštěvě lákají četná muzea i vyhlášené chodské poutě a slavnosti. Milovníci historie by také měli procestovat všech jedenáct původních chodských vesnic, jejichž obyvatelé kdysi střežili hranice českého království. Hrad a zámek Horšovský Týn renesanční sídlo obklopené rozsáhlým parkem s řadou drobných staveb - gotická hradní kaple. Český les chráněná oblast zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa od Broumova na Tachovsku po Domažlický průsmyk. Původní bučiny a rašeliniště, květnaté louky a pastviny, magické tajemno zaniklých pohraničních obcí, řada turistických tras a cyklostezek, v zimě výborné podmínky pro běžecké lyžování. Hrad Přimda zřícenina jednoho z nejstarších kamenných hradů v Čechách. Zámek Trhanov barokní zámek ze 17. století Hrad Rýzmberk zřícenina gotického hradu nad Kdyní. Další atraktivity: Muzeum Chodska na Chodském hradu v Domažlicích, Muzeum techniky a řemesel v Kolovči, Pivovarnické muzeum v Chodové Plané, Muzeum sklářské tvorby na zámku Bezdružice Tip Kudy z nudy: Windischgrätzova jízdárna ve Světcích u Tachova budova v novorománském stylu, s jejíž výstavbou započal v roce 1858 Alfréd Windischgrät, po jízdárně ve Vídni druhá největší krytá jízdárna v Evropě. 46

53 Turistická oblast Plzeňsko Náměstí v Plzni vévodí gotická katedrála sv. Bartoloměje s více než 102 metry vysokou věží a známou kamennou soškou plzeňské madony. Dále na Plzeňsku můžete vidět hrad Radyně, vodní hamr v Dobřívi, klášter v Plasích. V údolí Mže zase na všechny milovníky vodních sportů a letního lenošení čeká oblíbená přehradní nádrž Hracholusky. Pivovarské muzeum v Plzni jediné muzeum na světě, které sídlí v původním středověkém právovárečném domě. Plzeňské historické podzemí procházka středověkými podzemními sklepy a chodbami pod historickým centrem města. Zámek Kozel klasicistní lovecký zámek s rokokovými a klasicistními interiéry, obklopený rozlehlým parkem se skleníky, jízdárnou a konírnou. Klášter Plasy, Zámek Manětín Hrad Radyně gotický strážní hrad ze 14. století na stejnojmenném vrchu (567 m). Dominanta Plzeňska s vyhlídkovou věží, poblíž cvičné horolezecké skály. Zámek Zbiroh místo, kde vznikla většina nejznámějších olejomaleb malíře Alfonse Muchy. Vodní hamr Dobřív v malé podbrdské vesničce se kromě starobylých zemědělských usedlostí a barokního mostu dochoval vodní hamr s funkčním, z velké části původním zařízením. Zvídaví návštěvníci se dokonce mohou přihlásit na kurz kovářského řemesla. Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích jedna z nejkrásnějších památek venkovského baroka. Věžní báně podle původních barokních plánů K. I. Dienzenhofera byly dostavěny teprve v roce Techmania science center v Plzni cílem interaktivní expozice je povzbudit zájem o vědu a techniku u talentovaných dětí a mladých lidí. V bývalé výrobní hale Škodových závodů díky řadě interaktivních exponátů zjistíte, jak a proč fungují přírodní zákony v oblasti akustiky, optiky, elektřiny a dalších oborů. Tip Kudy z nudy: Synagoga v Plzni postavená v maursko-románském slohu, druhá největší synagoga v Evropě a po jeruzalémské a budapešťské třetí největší na světě. Slouží jako koncertní a výstavní sál, přístupná je i věž s vyhlídkou Věděli jste, že Plzeň bývá označována jako hlavní město piva? Právě tady byla v roce 1842 uvařena první várka nejznámějšího českého piva Pilsner Urquell. Světlý ležák tak dal jméno mnoha dalším pivům, které tak nesou přívlastek pilsner. 47

54 Turistický region a oblast Západočeské lázně Turistický region Západočeské lázně tvoří turistická oblast Západočeské lázně. Nejzápadnější region České republiky je po staletí známý po celém světě díky svým lázeňským městům. Tzv. Západočeský lázeňský trojúhelník - Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně - kandiduje na zápis mezi památky UNESCO. Zařazení do prestižního seznamu si zaslouží jak originální lázeňská architektura, tak jedinečné přírodní léčivé zdroje. Lázně tohoto regionu: Karlovy Vary Mariánské Lázně Františkovy Lázně Jáchymov Lázně Kynžvart Konstantinovy Lázně Andělská hora zřícenina gotického hradu, který se po požáru v roce 1718 změnil v trosky. Místo s krásným výhledem daleko do kraje si oblíbil i německý básník J. W. Goethe. Loket město s památkovou rezervací a raně gotickým, renesančně upraveným hradem na skalním ostrohu nad řekou Ohří. Zámek Kynžvart reprezentační klasicistní sídlo známého rakouského politika a kancléře K. V. Metternicha s unikátním kabinetem kuriozit, který obsahuje exponátů z celého světa. Bečov nad Teplou gotický hrad a barokní zámek v údolí říčky Teplé. Hrad Hauenštejn původně středověký hrad, přestavěný v polovině 19. století ve stylu anglické novogotiky. Cheb symbolem města je Špalíček, komplex 11 domů na středověkých základech, rozdělených Kramářskou uličkou. Chebský hrad střežený mohutnou čtverhrannou Černou věží je jednou z nejzachovalejších dochovaných románských falcí na území České republiky. Klášter premonstrátů v Teplé založil jej v roce 1193 český velmož blahoslavený Hroznata. Skalky skřítků vzácná geologická lokalita, přibližně šedesát různě širokých a různě hlubokých dutin s pravidelným válcovým tvarem. Komorní Hůrka nejmladší sopka v Čechách, která byla činná ještě na počátku čtvrtohor asi před milionem let. Pamětní deska ve skále nad průzkumnou štolou připomíná, že se o průzkum jejího nitra zasloužil J. W. Goethe. Národní přírodní rezervace Soos rozlehlá rašeliniště a slatiny s jezírky, minerálními prameny a vývěry plynného kysličníku uhličitého. Územím prochází naučná stezka vedená po dřevěných povalových chodníčcích, je tu přírodní geologický park a muzeum pravěkých zvířat s modely v životní velikosti. 48

55 Tip Kudy z nudy: Relikviář sv. Maura umělecký unikát světového významu, po korunovačních klenotech českých králů nejvzácnější movitá památka na území České republiky. Je vystaven v hradu a zámku v Bečově nad Teplou. Věděli jste, že v Jáchymově vznikly v roce 1906 první radonové lázně na světě? nikde jinde na světě nenajdete takovou koncentraci léčivých pramenů jako v západočeském lázeňském trojúhelníku? že byly české lázně v 19. století nazývány salonem Evropy? Scházela se v nich totiž politická, umělecká nebo společenská elita. Karlovy Vary a Loket tvoří podstatnou kulisu bondovky Casino Royale? Propagaci oblasti má na starosti: Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s

56 Turistický region Severozápadní Čechy Region lemuje severočeské pohraničí, a to od Šluknovského výběžku až po východní svahy Doupovských hor. Nachází se tu nejmladší národní park Česka - České Švýcarsko, zajímavé skalní útvary Tiských stěn, půvabná krajina v okolí Labe s kaňonovitě zúženým údolím zvaným Porta Bohemica a takzvaná Zahrada Čech v okolí Litoměřic a Žatce, kde se po staletí pěstuje chmel, víno, ovoce a zelenina Turistický region tvoří tyto turistické oblasti: České středohoří a Žatecko Krušné hory a Podkrušnohoří České Švýcarsko Turistická oblast České středohoří a Žatecko Dominantou oblasti je České středohoří - pohoří sopečného původu s řadou bizarních útvarů, vulkanických kuželů a lávových příkrovů ze znělců a čedičů. Nejvyšší hora Milešovka (837 m) je vyhlášená jako jedno z největrnějších míst České republiky s výjimečně silnou bouřkovou aktivitou. Potrpíte-li si na historické památky, pivo, víno a rozmanité kulturní akce, vydejte do Žatce, Kadaně či Loun, Litoměřic, Terezína. Zámek Krásný Dvůr dějiny barokního zámku jsou úzce spojeny s historií rodu Černínů. Ti se zasloužili i o vybudování prvního anglického parku v Čechách (1880). Zámek Libochovice raně barokní zámek s cennými sbírkami gobelínů, skla a porcelánu. Zámek Ploskovice původně barokní letní sídlo sloužilo jako soukromá rezidence císaře Ferdinanda V. Habsburského, Hrad Budyně nad Ohří gotický vodní hrad z konce 13. století, romanticky upravený na počátku 20. století. Terezín pevnostní město obklopené masivními valy sloužilo během druhé světové války jako ghetto, v němž byli soustředění Židé z Čech i dalších středoevropských zemí. Malá pevnost sloužila jako vězení pražského gestapa. Historii připomíná několik expozic, krematorium na Židovském hřbitově Švestková dráha 44 km dlouhá železniční trať, spojující Lovosice s Mostem, Hora Říp symbol české národní nezávislosti, památný vrchol, kam podle pověsti vystoupil praotec Čech se svou družinou. Na vrcholku stojí románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Milešovka - nejvyšší hora Českého středohoří s výhledem do krajiny. Porta Bohemica, široké koryto řeky Labe, vytváří hluboký kaňon. Kraj nese název Zahrada Čech. Náš tip Nejkvalitnější chmel na světě najdete v Žatci - Největší expozici chmele na světě najdete v severočeském Žatci. Místní Chmelařské Muzeum představuje na ploše m² vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Propagaci oblasti má na starosti: Turistické informační centrum Žatec - 50

57 Turistická oblast Krušné hory a Podkrušnohoří Oblast charakterizuje široká nabídka sportovních možností, ať už jde o cyklistiku, pěší turistiku, zimní spoty nebo horolezectví. Fyzické aktivity je možné spojit s návštěvami měst v podhůří nebo lázeňských středisek. Hrad Střekov romantická zřícenina gotického hradu s opevněním, věží, hradním palácem s kaplí, rytířskou síní a muzejní expozicí. Zámek Duchcov barokní, klasicistně upravené sídlo, jehož hlavní atrakcí je expozice Giacoma Casanovy, a to v autentických místnostech, kde žil třináct let na sklonku svého života a psal své světově proslulé Paměti. Zámek Jezeří barokní zámek s parkem a arboretem, které bylo zčásti zničeno těžbou hnědého uhlí. Zámek Velké Březno jeden z nejmladších zámků v Česku si nechal v polovině 19. století postavit nejvyšší purkrabí Českého království Karel Chotek. Sídlo obklopuje park s četnými druhy exotických dřevin. Zámek Červený Hrádek barokní čtyřkřídlý zámek na úpatí Krušných hor Masarykova zdymadla technická památka z let , zdymadla s elektrárnou a plavebními komorami, Štola Starý Martin v Krupce v okolí města se nacházela snad nejstarší naleziště cínu ve střední Evropě. Hrad Hasištejn zříceniny středověkého hradu, který střežil horské průsmyky a důležitou obchodní stezku ze Saska do Čech. Lázně Teplice jedny z nejstarších lázní v Evropě, díky výstavné reprezentativní architektuře nazývané Malá Paříž. Náš tip Kamencové jezero v Chomutově jediné kamencové jezero na světě. Díky kamenci neobsahuje voda žádné živé organismy a brání růstu vodních řas a sinic, proto je bezpečné koupání garantováno po celou letní sezonu. Věděli jste, že podle množství římských a keltských mincí nalezených v termálních pramenech v Teplicích se odhaduje, že se historie českého lázeňství začala psát už před 2000 lety? Propagaci oblasti má na starosti: Centrum pro rozvoj Mostecka - 51

58 Turistická oblast České Švýcarsko Turistické chaty, restaurace, upravené turistické stezky, staré kamenné rozhledny i četné vyhlídkové plošiny a altánky prozrazují, že jedinečná přírodní lokalita s množstvím pískovcových skal patří k oblíbeným výletním oblastem s dlouhou tradicí. Mezi hlavní turistické atrakce Českého Švýcarska se řadí Pravčická brána anebo plavba soutěskami řeky Kamenice poblíž Hřenska. Zámek Benešov nad Ploučnicí zámecký areál, kde se vedle pozdní gotiky uplatnila i v Čechách neobvyklá saská renesance. Zámek v Děčíně původně přemyslovský hrad na skále nad řekou Labe, dnešní podoba pochází z konce 18. století. Sídlo obklopují parky a zahrady, za pozornost stojí barokní Růžová zahrada s jedinečnou atmosférou. Hrad Tolštejn - je dnes zříceninou středověkého hradu v Lužických horách nedaleko Jiřetína pod Jedlovou, který se poprvé připomíná roku Národní park České Švýcarsko - vyhlášený dne na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz). Hřensko výchozí místo pro výlety na Pravčickou bránu a plavby soutěskami řeky Kamenice; obě místa spojuje naučná stezka. Nedaleko můžete spatřit Dolský mlýn, kde se natáčely některé scény filmové pohádky Pyšná princezna. Náš tip Pravčická brána symbol a dominanta Národního parku České Švýcarsko, největší skalní most ve střední Evropě. Výška brány je 16 m, tloušťka oblouku 3 m, jeho šířka dosahuje 7 8 m. Věděli jste, že Pravčická brána byla v roce 2009 nominována mezi 7 přírodních divů světa? Hlasování stále probíhá, Pravčická brána ale v konkurenci světových přírodních divů nakonec neuspěla. Propagaci oblasti má na starosti: České Švýcarsko, o.p.s

59 Turistický region Českolipsko a Jizerské hory Jizerské a Lužické hory, Frýdlantský výběžek, Ještědský hřbet a ještě Máchův kraj už z jednoduchého výčtu menších lokalit je zřejmé, že na turistické zajímavosti narazíte v tomhle regionu téměř na každém kroku. Mezi ty nejznámější patří hrady a zámky, například Bezděz, Zákupy, Frýdlant nebo hrad Houska. Milovníkům sportů je zase dobře známá Jizerská magistrála nebo Máchovo jezero. Turistický region tvoří tyto turistické oblasti: Českolipsko Jizerské hory Turistická oblast Českolipsko Je to oblast plná starobylých hradů - Bezděz, Berštejn a Ralsko, která dodnes přitahuje snílky a romantiky. Nejedeno místo vám připomene krále českého literárního romantismu, básníka Karla Hynka Máchu ( ), podle něj byl také velký rybník přejmenován na Máchovo jezero. Hrady, zámky a zříceniny zámek Lemberk, hrad Grabštejn s celoplošně vymalovanou renesanční kaplí sv. Barbory, hrad Bezděz, tajemný hrad Houska, ke zříceninám hradů Ralsko, Děvín, Jestřebí či Starý Berštejn. Zákupy barokní zámek s rozsáhlým parkem. V roce 1900 se v zámecké kapli odehrála svatba následníka trůnu, arcivévody Františka Ferdinanda d Este s Žofií Chotkovou. Česká Lípa nejzajímavější architektonickou památkou je vodní hrad Lipý v centru města, Hrad Grabštejn v srdci Trojzemí - ČR, Německa a Polska - Klenotem prohlídky hradu Grabštejn je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou z období pozdní renesance, která je v Čechách naprosto unikátní. Máchovo jezero rozsáhlá vodní plocha s rekreačním střediskem Staré Splavy. Dva skalní ostrůvky, Myší a Kachní, jsou významné ornitologické lokality. Braniborská jeskyně 44 m dlouhý skalní převis najdete v zajímavé krajině plné romantických skalnatých roklí západně od Starých Splavů. Tip Kudy z nudy Panská skála u Kamenického Šenova takzvané kamenné varhany, nejznámější a nejstarší geologická rezervace České republiky vulkanického původu s 12 m dlouhými svislými čedičovými sloupy. Propagaci oblasti má na starosti: Sdružení Českolipsko - 53

60 Turistická oblast Jizerské hory Přímo nad městem Libercem se zvedá ohromný Ještědský hřbet s proslulým televizním vysílačem a hotelem. Z jihu sem nahlížejí skalní věže Českého ráje, z východu první výběžky Krkonoš, velkou část oblasti vyplňují Jizerské hory s řadou kamenných a železných rozhleden, rašeliništi a rozlehlými horskými loukami. Svou krásou okouzlí i četné vodopády, například na Malém a Velkém Štolpichu. Hrad a zámek Frýdlant v letech patřil Albrechtovi z Valdštejna, v roce 1801 zde vzniklo první hradní a zámecké muzeum ve střední Evropě. Malebné a složité šlechtické sídlo se údajně stalo inspirací pro spisovatele F. Kafku. Hejnice město s barokním poutním areálem, jehož dominantou je kostel Navštívení Panny Marie. Místu se přezdívá český Mariazell. Bozkovské dolomitové jeskyně jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech, spatříte i největší tuzemské podzemní jezero. Trasa měří 350 m. Jizerská magistrála - ráj pro běžky i pěší turistiku - Jizerská magistrála patří k nejoblíbenějším běžkařským trasám v republice. K nejkrásnějším trasám patří okolí Kristiánova, Bedřichova, Nové Louky a Jizerky. Ještěd na vrcholku Ještědského hřbetu v nadmořské výšce m stojí slavný horský hotel s vysílačem Ještěd. Labyrint - největší zrcadlové bludiště v Evropě v prostorách Centra Babylon - unikátní zrcadlový labyrint, největší stacionární zrcadlové bludiště na kontinentě vybavené 120 velkoplošnými zrcadly rozmístěnými po chodbách, jejichž délka dosahuje 200 metrů. Tip Kudy z nudy Singltrek pod Smrkem je první síť singltrekových stezek v České republice navržená pro maximální prožitek z jízdy na kole a s respektem k přírodě. Singltrek se vlní mezi stromy, nikdy nevede dlouho rovně. Respektuje tak lesní prostředí. Propagaci oblasti má na starosti: Svazek měst a obcí Jizerské hory - 54

61 Turistický region a oblast Český ráj Turistický region Český ráj tvoří turistická oblast Český ráj Mírně zvlněná krajina s charakteristickými skalními městy v okolí Turnova a Jičína získala v roce 1955 jako první v České republice statut chráněné krajinné oblasti. Díky výjimečnosti v celosvětovém měřítku je Český ráj zahrnut i mezi geoparky UNESCO. Zámek Hrubá Skála romantické středověké sídlo, kde se natáčela česká filmová pohádka Princ Bajaja Hrad Trosky zdaleka viditelná dominanta a symbol Českého ráje, ruiny gotického hradu ze 14. století na vrcholech bizarní čedičové vyvřeliny. Dvě věže s vyhlídkami se jmenují Panna (57 m) a Baba (47 m). Hrad Kost jeden z nejzachovalejších českých gotických hradů, perla středověkého stavitelství. Další - Zámek Mnichovo Hradiště, Hrad Valečov, Zámek Hrubý Rohozec, Zámek Sychrov, Zámek Humprecht, Staré Hrady Chráněná krajinná oblast Český ráj - Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. O jedinečnosti a neopakovatelnosti přírody Českého ráje svědčí fakt, že se stal první chráněnou krajinnou oblastí tehdejšího Československa (v roce 1955). Díky výjimečnosti v celosvětovém měřítku je Český ráj zahrnut i mezi geoparky UNESCO. Besedické skály skalní město s četnými vyhlídkami do údolí Jizery a na Suché skály. Rovensko pod Troskami u kostela stojí starobylá dřevěná čtyřboká zvonice ze 17. Století se třemi zvony, obrácenými srdcem vzhůru. Zvony se do pohybu uvádějí šlapáním. Riegrova stezka nejodvážněji vedený turistický chodník Českého ráje vede ze Semil do Železného Brodu podél řeky Jizery. Cesta je zčásti vylámaná ve skále, prochází čtyřmi tunely a po 77 m dlouhé visuté lávce 6 m nad řekou. Prachovské skály jedna z nejstarších přírodních rezervací v České republice, skalní město s mnoha vyhlídkami, schodišti tesanými ve skále a chodbami mezi mohutnými skalními bloky. Valdštejnská lodžie architektonický skvost z počátku 17. století obklopený Libosadem, centrum barokní komponované krajiny, založené architekty Albrechta z Valdštejna. Valdická brána v Jičíně 52 m vysoká věž nabízí pěkný pohled na město i okolí, na vyhlídkový ochoz vede 156 schodů. Jičín město s památkovou rezervací, zámkem a šachovnicovou sítí ulic kolem obdélníkového náměstí, někdejší centrum panství Albrechta z Valdštejna. Řada míst, například Rumcajsova ševcovna a Valdická brána, připomíná spisovatele V. Čtvrtka a jeho příběhy, každoročně v září se tu koná festival Jičín město pohádek. 55

62 Turnov město s renesanční radnicí, centrum šperkařství s dlouholetou tradicí broušení drahých kamenů, stejnému tématu se věnují i některé expozice Muzea Českého ráje. Lidová architektura v řadě míst objevíte půvabné roubené chalupy z 18. a 19. století. Veřejnosti přístupný je například Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, národopisná expozice Městského muzea v Železném Brodu v roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště anebo Maloskalská galerie v Boučkově statku v Malé Skále. Náš tip Hruboskalské skalní město nachází se mezi hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála. Napočítáte tu asi 400 pískovcových skalních věží, dosahujících výšky až 50 m, k oblíbeným místům patří skalní vyhlídky a arboretum Bukovina. Věděli jste, že název Český ráj vymysleli v 19. století hosté lázní Sedmihorky? Název se ujal a kombinace přírodních krás a historických památek fascinuje turisty dnes stejně jako v předminulém století. Český ráj je jedním z dvou geoparků UNESCO na našem území? Propagaci oblasti má na starosti: Sdružení Český ráj -www.cesky-raj.info 56

63 Turistický region a oblast Krkonoše a Podkrkonoší Turistický region Krkonoše a Podrkonoší a je zároveň turistická oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Krkonoše jsou hory s řadou českých nej-: nejvyšší, nejnavštěvovanější, a také jedno z nejstudenějších míst České republiky. Roku 1963 tu byl založen nejstarší tuzemský národní park. Hory nabízejí návštěvníkům vyhlášená zimní střediska s kvalitními lyžařskými areály, udržované běžecké tratě a samozřejmě ideální sněhové podmínky, panující zpravidla od konce listopadu až do konce dubna. Hrad Pecka gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, kdysi sídlo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Zámek Miletín muzeum českého amatérského divadla Kuks komplex barokních budov s někdejším špitálem milosrdných bratří a kostelem Nejsvětější Trojice nad řekou Labe. Tvrz Stachelberg byla budována jako největší pevnostní komplex československého pohraničního opevnění, dokončen však byl pouze jeden z dvanácti plánovaných objektů. Dnes se zde nachází vojensko-historické muzeum. Ozubnicová železnice z Tanvaldu do Harrachova 12 km dlouhá nejstrmější železniční trať v České republice oslavila roku 2002 sto let od slavnostního zahájení provozu. Krkonošský národní park díky výjimečným přírodním hodnotám, rozmanité krajině a bohaté historii byly roku 1963 Krkonoše vyhlášeny prvním českým národním parkem. České chráněné území sousedí se stejnojmenným národním parkem v Polsku a společně vytvářejí biosférickou rezervaci zapsanou na seznamu UNESCO. Lyžařské areály najdete je prakticky v každém horském údolí; k těm nejznámějším patří Skiresort Černá hora s kabinovou lanovkou, lyžařský areál Černý Důl, lyžařský areál Žacléř Prkenný Důl a Skiareál Špindlerův Mlýn. Obří důl jedno z nejkrásnějších krkonošských údolí s cennou florou mezi Pecí pod Sněžkou a úpatím Harrachov rekreační středisko západních Krkonoš s areálem skokanských můstků, jednou z nejstarších českých skláren, hornickým muzeem, lanovým parkem a bobovou dráhou. Sněžka nejvyšší hora České republiky (1 602 m). Na vrcholku stojí kaple sv. Vavřince, tvarem připomínající rotundu, a také Poštovna, nejvýše položená pošta v Čechách. Z Pece pod Sněžkou vede přes Růžovou horu až na vrcholek Sněžky visutá sedačková lanovka. Černá hora vrchol nad Janskými Lázněmi (1 299 m) s televizním vysílačem a rozhlednou. Pramen Labe symbolický pramen se nachází na Labské louce v nadmořské výšce m, skutečný pramen leží o něco výš. Na kamenné zídce v blízkosti pramene je umístěno 26 barevných znaků měst, jimiž Labe protéká. 57

64 Další atraktivity: Lázně Bělohrad, Jánské Lázně, Zoologická zahrada a Safari Dvůr Králové, Zvědavá ulička Jilemnice, Ozubnicová železnice z Tanvaldu do Harrachova, Špindlerův Mlýn Černohorská sáňkařská cesta - Sáňkařská cesta z Černé hory po Zvonkové cestě do Janských Lázní vede místy, kudy se jezdilo na rohačkách již před 100 lety. Název Zvonková cesta" snad pochází právě z dob, kdy byly rohačky vybaveny zvonečky, jejichž cinkot oznamoval ostatním návštěvníkům jízdu po této cestě, a tak byl i varováním před nenadálým střetem. Hořice město s kamenickou tradicí Tip Kudy z nudy Mumlavský vodopád nejmohutnější krkonošský vodopád poblíž Harrachova na řece Mumlavě. Řeka teče přes 10 m vysoké žulové stupně, pod vodopádem i jinde v řečišti se nacházejí obří hrnce, zvané též čertova oka. Propagaci oblasti má na starosti: Krkonoše svazek měst a obcí - 58

65 Turistický region Královehradecko V tomto regionu naleznete skalní města a stolové hory Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Kočičí skály na Ostaši nebo Peklo u Nového Města nad Metují. Raritou jsou vojenské pevnosti, ale také barokní pevnostní město Josefov s přístupným labyrintem podzemních chodeb. Turistický region tvoří tyto oblasti: Kladské pomezí Hradecko Orlické hory a Podorlicko Turistická oblast Kladské pomezí V této oblasti můžeme navštívit vodní nádrž Rozkoš u České Skalice, muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují, tajemství dělostřelecké tvrze s temnými podzemními chodbami, pohádkové zámky a architektonické památky z dob baroka a renesance. Nové Město nad Metují jádro města nese znaky benátské renesance, známé jsou zejména štíty domů s takzvanými vlaštovčími ocasy. Součástí městské památkové rezervace je i zámek, Zámek Náchod je dominantou města Za Babičkou na zámek Ratibořice a do Babiččina údolí Broumovský klášter dnešní podoba impozantního komplexu je výsledkem barokní přestavby podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Josefov městská památková rezervace, vojenská pevnost z konce 18. století, budovaná jako město s pravoúhlou sítí ulic. Adršpašské skalní město nejzajímavějšími partiemi vede 3,5 km dlouhá značená trasa, která prochází i kolem malého a velkého vodopádu. Další 1,5 km dlouhý okruh je vyznačen kolem jezera v bývalé pískovně u vstupu do skal. K návštěvě láká i zřícenina hradu Adršpach na Starozámeckém vrchu, odkud se otvírá pěkný výhled na skalní město i na nedaleké vrcholky Krkonoš. Broumovské stěny přes hřeben a rokle členitého skalního masivu vede několik turistických značek. Peklo romantické údolí při soutoku řeky Metuje a Olešenky poblíž Nového Města nad Metují. Stojí tu známá výletní restaurace Peklo, postav Tip Kudy z nudy Broumovský klášter s vystavenou kopií Turínského plátna. Propagaci oblasti má na starosti: Branka, o.p.s. svaz cestovního ruchu - 59

66 Turistická oblast Hradecko V centru pozornosti samozřejmě stojí Hradec Králové, někdejší věnné město českých královen. Rovinatá okolní krajina je ideální především pro dlouhé výpravy na kolech. Zámek Hrádek u Nechanic s golfovým hřištěm takzvaná Malá Hluboká, novogotický zámek ve stylu windsorské gotiky z poloviny 19. století, jemuž byl předlohou projekt sídla Crewe Hall v anglickém Cheshire. Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou Karlova Koruna je považována za jeden z vrcholů iluzivního baroka v Čechách, kde se uplatnily všechny typické prvky osobitosti a geniality architekta Jana Blažeje Santiniho. Památník bitvy u Chlumu muzeum a rozhledna na návrší Chlum připomínají pruskorakouskou bitvu, která se v okolí Hradce Králové odehrála 3. července Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové tradiční projekce hvězdné oblohy speciálním dalekohledem, program pro děti s astronomickou pohádkou. V blízkých městských lesích se můžete projít po naučné Planetární stezce. Tip Kudy z nudy Třebechovické muzeum betlémů mezi třemi stovkami vystavených betlémů z nejrůznějších materiálů a všech betlémářských oblastí je takzvaný Proboštův betlém z konce 19. století. S výjimkou kovových zvonků, kožených řemenů a měchu kukačky je vyrobený kompletně ze dřeva, skládá se z více jak dvou tisíc dílů a obsahuje 373 figurek Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko Nejezdí se sem ale jen kvůli přírodním krásám, ale také na prohlídky romantických zámků v Opočně, Častolovicích či Doudlebech nad Orlicí, putování sítí podzemních chodeb ve starých vojenských pevnostech anebo za křehkou krásou krajek z Vamberka. Oblíbené jsou i zříceniny hradů Litice, Žampach či Potštejn. Zámek Častolovice interiéry s freskami, kazetovými stropy a sbírkami obrazů a zbraní dokumentují životní styl a bytovou kulturu rodu Sternbergů v průběhu čtyř staletí. Zámek Doudleby nad Orlicí renesanční zámek, jehož vnější i vnitřní průčelí pokrývá sgrafitová výzdoba, od založení až dodnes nepřetržitě vlastní rod Bubnů. Zámek Potštejn barokní sídlo, které nechal postavit hrabě Jan Ludvík Harbuval de Chamaré, bylo poprvé zpřístupněno roku Hrad Potštejn zříceniny mohutného gotického hradu nad stejnojmennou obcí, někdejší sídlo loupeživých rytířů. V letech v jeho rozvalinách marně hledal poklad hrabě Jan Ludvík Harbuval de Chamaré; příběh inspiroval Aloise Jiráska k sepsání novely Poklad. 60

67 Zámek Opočno velkolepý renesanční zámek s arkádovým nádvořím a rozsáhlou zbrojnicí. Dělostřelecká tvrz Hanička pevnost, pojmenovaná po nedaleké horské osadě Muzeum krajky ve Vamberku město v podhůří Orlických hor se může pochlubit více než 300 let dlouhou tradicí paličkování krajek. Historii složité rukodělné techniky přibližuje stálá expozice muzea, která vás provede výrobou krajek v českých zemích od počátku 18. století do současnosti. Kačenčina pohádková říše podobně jako jiná pohoří mají i Orlické hory svou vládkyni; jmenuje se princezna Kačenka a jejím moudrým rádcem a pomocníkem je Rampušák. Z příběhů, pověstí a legend Orlických hor a Podorlicka vychází zábavná hra pro malé i velké cestovatele Kačenčina pohádková říše, spojená se sbíráním razítek do vandrovní knížky. Deštné v Orlických horách, Ski centrum Říčky Tip Kudy z nudy Zemská brána místo, kde tok Divoké Orlice proráží horský hřeben Orlických hor a proniká do vnitrozemí. Hlubokou soutěsku lemují až 40 m vysoké skály. Přes řeku se tu klene kamenný most, u něhož začíná 3 km dlouhá naučná stezka. Vede po březích Divoké Orlice k Pašerácké lávce a Ledříčkově skále, kde podle pověsti bydlel legendární zbojník Orlických hor. Propagaci oblasti má na starosti: Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko Turistický region Východní Čechy V nabídce Východních Čech se prolíná příroda, historie, a sporty. Symbolem regionu je voňavý perník z Pardubic a koně, ať na Velké pardubické nebo v proslulém hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Nachází se tu i jedno z nejkrásnějších měst České republiky: Litomyšl. Propagaci regionu má na starosti: Destinační společnosti Východní Čechy Turistická oblast Orlické hory Podorlicko Hřeben Orlických hor ubíhá podél česko-polských hranic; severní část je vyšší a zahrnuje i nejvyšší vrchol Velkou Deštnou (1 115 m), od něj se však oblé hřbety postupně snižují až k toku řeky Divoké Orlice. Nesmírně přitažlivé je i putování po vojenských pevnůstkách z konce první republiky. Dělostřelecká tvrz Bouda jedna z pěti stavebně dokončených dělostřeleckých tvrzí československého opevnění měla po válce sloužit jako muniční sklad, ovšem armáda ji časem opustila. Rozhledna na Suchém vrchu 33 m vysoká věž s typickým tvarem hřibu a vyhlídkovým ochozem ve výšce 25 m. Otvírá se odtud kruhový výhled na masiv Králického Sněžníku, Jeseníky či Soví hory, za vynikající viditelnosti i na Krkonoše. 61

68 Muzeum řemesel v Letohradě hlavní prohlídková trasa největšího tuzemského muzea řemesel vede třemi patry rozlehlé barokní sýpky, kde jsou pěkně přehledně seřazeny expozice několika desítek řemesel a živností převážně z období 1850 až Vodní mlýn v Písečné u Žamberka první zmínka o existenci mlýna pochází z roku 1596, naposled se v něm mlelo v roce Hrad Litice, Přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí, Ski areál Buková hora v Čenkovicích, Podkarpatský roubený kostelík v Dobříkov Nový zámek u Lanškrouna zbytek rozsáhlého barokního zámku rodu Liechtensteinů, z něhož se zachovala jediná věž s rozsáhlými podzemními sklepy. Tip Kudy z nudy Přírodní bludiště v Brandýse nad Orlicí v blízkosti pomníku J. A. Komenského, který v Brandýse údajně pobýval v letech 1622 až 1625, je vysazeno přírodní habrové bludiště, inspirované knihou Labyrint světa a ráj srdce. Bludiště má tvar čtverce s rozměry 35 x 35 metrů Turistická oblast Pardubicko Část takzvaného Zlatého pruhu země české, nejúrodnější části Polabské nížiny, je krajina s jediným, zato však velmi výrazným vrcholkem: Kunětickou horou. Při toulkách Pardubickem rozhodně musíte ochutnat zdejší perníky. Zámek a hřebčín Kladruby nad Labem od roku 1579, kdy císař Rudolf II. udělil kladrubskému hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína, odtud míří bílí a vraní starokladrubští koně na panovnické dvory celého světa. Hrad Kunětická hora pozdně gotické sídlo s vyhlídkovou věží, dominanta Pardubicka. V hradním areálu jsou k vidění zbytky palácových budov, rytířský sál, hladomorna, sklepení a archeologická expozice. Opatovický kanál téměř třicet kilometrů dlouhý kanál, který začíná u Opatovic nad Labem a do Labe se zpět vlévá u obce Semín, nechali vybudovat na přelomu 15. a 16. století páni z Pernštejna k napájení rozsáhlé rybniční sítě. Památník Dr. Emila Holuba v Holicích muzeum Cyklotrasy podél Opatovického kanálu kanál je oblíbeným místem vodáků i cyklistů. Lázně Bohdaneč slatinné lázně v těsné blízkosti Pardubic. Vedle zastřešené kolonády s obchody tu najdete cenný soubor funkcionalistických staveb včetně lázeňského pavilonu architekta J. Gočára Perníková chaloupka sídlo Perníkového hejtmanství a muzeum perníku s pohádkovým lesem se nachází pod Kunětickou horou, v loveckém zámečku z roku Tip Kudy z nudy Dostihové závodiště v Pardubicích chcete-li poznat místo, kde se od roku 1874 jezdí Velká pardubická steeplechase, máte možnost projít si trasu celého dostihu a s odborným výkladem si prohlédnout všechny překážky včetně 62 slavného Taxisova příkopu.

69 Turistická oblast Chrudimsko Hlinecko Tradiční řemesla a fortel našich předků poznáte i během návštěvy skanzenu na Veselém Kopci, při prohlídce výjimečného muzea loutkářských kultur v Chrudimi a nakonec i při cestách kolem vodní nádrže Seč, která patří k nejoblíbenějším rekreačním oblastem východních Čech. Železné hory nabízí jednu z nejhustších sítí hippostezek v České republice. Hrad Lichnice zřícenina gotického hradu na skalnatém návrší Železných hor. Pod hradem se nalézá Lovětínská rokle, údolí Peklo, a rozsáhlé původní porosty buků a olšin podél vodních toků. Hrad Košumberk zřícenina středověkého hradu u městečka Luže. Hrad Svojanov hrad, který založil v polovině 13. století král Přemysl Otakar II. Chrudim město se zachovanou středověkou strukturou, starými hradbami a slavnou loutkářskou tradicí. Mezi dominanty patří trojlodní novogotický chrám Nanebevzetí Panny Marie a renesanční Mydlářovský dům Hippologické muzeum ve Slatiňanech v renesančním zámku se nachází ojedinělé hipologické muzeum, v zámeckém parku je umístěn hřebčín s chovem starokladrubských vraníků. Přehrada Seč nejznámější přehrada v povodí řeky Chrudimky, oblíbená rekreační oblast. Nad přehradou se tyčí zřícenina středověkého hradu Oheb. Technickým unikátem je m dlouhé dřevěné povrchové potrubí, které ústí pod levou stranou hráze a přivádí vodu k vodní elektrárně. Tip Kudy z nudy Ďáblova bible v Městském muzeu Chrast znáte takzvanou Ďáblovu bibli neboli Codex gigas, pozoruhodné literární dílo, které vzniklo v malém benediktinském klášteře v Podlažicích zřejmě kolem roku 1229? Originál o rozměrech 90 x 50 cm a váze 75 kg je uložen ve Švédsku, ale v muzeu v Chrasti je vystavena alespoň maketa slavného díla Turistická oblast Králický Sněžník Králický Sněžník coby třetí nejvyšší pohoří České republiky leží nedaleko města Králíky. Společně s dalšími kopci v okolí patří také k nemnoha místům, z nichž za příznivého počasí dohlédnete na dva nejvyšší body naší země vrchol Sněžky a špičku vysílače na Pradědu. Poutní areál Hora Matky Boží v Dolní Hedeči monumentální barokní klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ambity, kaplí Svatých schodů, pramenem, hřbitovem a poutním domem na Mariánském kopci nad městem Králíky. Dělostřelecká tvrz Hůrka tvrz na severním okraji města Králíky Naučná stezka československého opevnění Dolní Morava trasa se sedmi zastávkami vás seznámí s jednotlivými částmi opevnění v obci Dolní Morava. 63

70 Pramen řeky Moravy Králickému Sněžníku, přes nějž přechází hlavní evropské rozvodí, se právem říká střecha Evropy. Pod vrcholem v nadmořské výšce m vyvěrá pramen řeky Moravy, upravený jako studánka. Naučná stezka Králický Sněžník začíná v nadmořské výšce 695 m na parkovišti v severní části obce Dolní Morava a vede údolím řeky Moravy až k jejímu prameni pod vrcholem Králického Sněžníku, končí v nadmořské výšce 899 m u chaty Návrší. Stezka má 15 zastavení, měří asi 14 km a celkové převýšení činí 685 m. Tip Kudy z nudy Vojenské muzeum Králíky - Navštivte celoročně přístupné vojensko-historické expozice věnované armádě, obraně státu a československým opevněním. Muzeum představuje zároveň zázemí pro každoročně pořádané vzpomínkové akce Cihelna Turistická oblast Českomoravské pomezí Oblast na pomezí Čech a Moravy dala světu jednu z památek UNESCO: Zámek v Litomyšli však není jediným lákadlem tohoto půvabného města. Slavného rodáka připomíná hudební festival Smetanova Litomyšl. Za dalším hudebním velikánem je možné cestovat do Poličky, kde se nachází Centrum Bohuslava Martinů. Zámek v Litomyšli zámek, zařazený mezi české památky UNESCO, si uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, a to včetně unikátní sgrafitové výzdoby a štítů. Zámek Nové Hrady u Skutče jedna z nemnoha rokokových stavebních památek, vybudovaná ve stylu francouzských letních sídel. Zámek a Smetanovo náměstí v Litomyšli velmi dlouhé a poměrně úzké náměstí v centru města. Většina domů si uchovala středověké jádro, vinou častých požárů však většina fasád pochází převážně z 18. a hlavně z 19. století. Pozornost si zaslouží zejména renesanční dům U Rytířů s bohatou kamenickou výzdobou průčelí, který slouží jako výstavní síň. Zámek v Moravské Třebové zámecké nádvoří patří k nejlepším stavbám pozdní renesance v České republice. Barokní areál Vraclav areál s léčivým pramenem. Klášterní zahrady a zámecké sklepení v Litomyšli upravený areál nedaleko zámku u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Toulovcovy maštale údolí sevřené pískovcovými skalními stěnami, v centrální části přecházející ve skalní město. V složitém labyrintu rozsedlin, pilířů a věží se podle pověsti v dávných dobách ukrýval loupeživý rytíř Toulovec. Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě někdejší věnné město českých královen se může pochlubit jak největším čtvercovým náměstím v Čechách, tak jednou z největších a nejstarších tuzemských plováren. Rodný byt Bedřicha Smetany v Litomyšli, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Městské hradby v Poličce Tip Kudy z nudy Portmoneum v Litomyšli pitoreskní interiér domu Josefa Portmana, který vyzdobil ve 20. letech grafik, spisovatel, mystik a knihtiskař Josef Váchal. K vidění jsou unikátní nástěnné malby, vyřezávaný malovaný nábytek a bytové doplňky, expozici doplňují dobové fotografie, ukázky korespondence a 64 drobná grafika.

71 Turistický region a oblast Vysočina Turistický region Vysočina se kryje s turistickou oblastí Vysočina. Vysočina, ležící na pomezí historických zemí Čech a Moravy, se řadí k regionům s nejzdravějším životním prostředím. V ráji pěší turistiky a zimních sportů ovšem najdete celou řadu historických měst a pozoruhodných památek. Zámek Telč jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice s cenným vnitřním zařízením a okrasnou zahradou. Zámek Jaroměřice nad Rokytnou rozsáhlý barokní zámecký komplex s kostelem sv. Markéty, francouzskou zahradou a anglickým parkem. Stylově zařízenými interiéry s hodnotnou sbírkou hudebních nástrojů a porcelánu vedou dva prohlídkové okruhy. Hrad Kámen hrad ve stylu románské gotiky se stylovými interiéry a expozicí jednostopých motorových vozidel. Hrad Roštejn při prohlídce můžete obdivovat výrobky lidových řemeslníků z cínu, keramiky a dřeva, například hračky, formy na perník i velký vyřezávaný betlém. Lipnice nad Sázavou dominantou obce je hrad, který nabízí kromě dalekého rozhledu po okolní krajině i letní vystoupení hudebníků, divadelníků a šermířských skupin. Zámek Náměšť nad Oslavou v renesančním zámku si prohlédnete sbírky tapiserií, pocházejících z dob od první poloviny 16. století do poloviny 19. století. Žďár nad Sázavou za vidění stojí někdejší cisterciácký klášter, později přestavěný na zámek. Najdete tu Muzeum knihy, expozici věnovanou J. B. Santinimu, galerii Kinských, kostel Nanebevzetí Panny Marie a menší hasičské muzeum. Telč historické jádro jednoho z nejkrásnějších měst České republiky je zapsáno na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kromě renesančního zámku s parkem je v komplexu zahrnuto i náměstí s řadou měšťanských domů s renesančními štíty a arkádovými podloubími, kašny, barokní sochy a další detaily. Třebíč jedinečně zachovalá židovská čtvrť se dvěma synagogami a židovským hřbitovem je zapsaná na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO společně s románsko-gotickou bazilikou sv. Prokopa. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou vrcholná ukázka stylu barokní gotiky, vybudovaná podle projektu architekta J. B. Santiniho. Kostel uprostřed hřbitova, lemovaného arkádami, je zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Bazilika sv. Prokopa a valdštejnský zámek v Třebíči bazilika, zapsaná mezi památkami UNESCO, představuje klenot středověkého stavitelství. V zámku sídlí expozice Muzea Vysočiny, věnované minerálům, vltavínům, dýmkám a kuřáckým potřebám, a také tradičnímu betlemářství. Zadní synagoga v Třebíči synagoga je součástí jedinečné židovské čtvrti, zapsané mezi památkami UNESCO. V interiérech je umístěna expozice, mapující historii ghetta, nejzajímavějším exponátem je model židovského městečka. Poblíž se nachází židovský hřbitov s více než náhrobky a obřadní síní. 65

72 Židovské památky kromě unikátně zachované židovské čtvrti se hřbitovem v Třebíči, zapsané mezi památkami UNESCO, můžete další památky navštívit například v Polné, v Třešti, v Nové Cerekvi, v Ledči nad Sázavou nebo v Humpolci. Velké Dářko nejznámější rybník ve Ždárských vrších. Dalešická přehrada jedna z nejhlubších vodních nádrží v České republice s romantickým okolím, oblíbené centrum letní rekreace Mohelenská hadcová step přírodní rezervace, jejíž geologické podloží je tvořeno horninou hadcem neboli serpentinitem, se nachází na strmých svazích v údolí meandrující řeky Jihlavy. Nové Město na Moravě poblíž města se nachází areál, kde se každoročně konají mezinárodní závody v běhu na lyžích a v biatlonu Stvořidla u Světlé nad Sázavou přírodní rezervace v údolí Sázavy, kde proudící voda vymodelovala mezi žulovými balvany obří hrnce a četné peřeje. Poblíž se nachází Sluneční zátoka s památníkem spisovatele Jaroslava Foglara. Nádherná krajina, kudy vede i známá železniční trať Posázavského Pacifiku, byla předlohou pro Foglarovu knížku Hoši od Bobří řeky. Dalešice, Dukovany, Pivovar filmových Postřižin v Dalešicích, Betlémy v Třešti Tip Kudy z nudy Jihlavské podzemí po Znojmě druhý největší labyrint podzemních chodeb na území České republiky, postupně budovaný stovky let, dosahuje celkové délky 25 km. Podzemní prostory jsou raženy ve skále v několika podlažích pod sebou, největší záhadou a raritou je takzvaná svítící chodba. Víte, že zámek Telč v roce 2010 už potřetí vyhrál v anketě Národního památkového ústavu jako Nejpohádkovější zámek? Propagaci regionu má na starosti: Vysočina Tourism, příspěvková organizace 66

73 Turistický region Jižní Morava V centru dění jižní Moravy stojí Brno, druhé největší město České republiky. Severně od něj se rozkládá Moravský kras, krasová oblast s více než tisícovkou jeskyní a známou propastí Macocha, na jihu najdete Lednicko-valtický areál, nejrozsáhlejší komponovanou krajinu na světě, zapsanou na Seznamu UNESCO. Objevíte tu rovněž Slovácko, pestrý svět lidových tradic, i Znojemsko s Národním parkem Podyjí. Symbolem jižní Moravy je vinná réva. Propagaci regionu má na starosti: Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, z.s.p.o Turistická oblast Znojemsko a Podyjí Údolí Dyje střeží několik mohutných hradů a romantických zámků, například Bítov, Cornštejn, Nový Hrádek nebo Vranov nad Dyjí. Milovníci vína se mohou vydat na jedinečné putování přes zdejší proslulé vinice a vinné sklepy, korunované každoročním Znojemským historickým vinobraním. Hrad Cornštejn zřícenina středověkého hradu nad Vranovskou přehradou, původně královská pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Hrad Bítov novogotický hrad s jedinečnou kolekcí iluzivních maleb a legendární zbrojnicí. Sbírka vycpaných psů je zapsána v Guinessově knize rekordů jako nejrozsáhlejší na světě. Zámek Vranov nad Dyjí impozantní barokní sídlo na vysoké skále nad stejnojmenným městečkem s vyhlídkovou terasou a zámeckou zahradou, umístěnou na strmých svazích. Nový Hrádek romantická zřícenina gotického hrádku a torzo renesančního loveckého zámečku v lesích nad hlubokým kaňonem meandrující řeky Dyje. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě nejstarší památku města najdete v areálu bývalého přemyslovského hradu. Unikátní je především vnitřní výzdoba s několika pásy románských fresek z 12. století. Vodní mlýn ve Slupi renesanční vodní mlýn z 16. století s funkční mlýnicí, vodními koly, náhonem a expozicí o vývoji mlynářské techniky. Křížový sklep v Příměticích největší vinný sklep svého druhu na světě, vybudovaný jezuity v polovině 18. století na půdorysu s tvarem kříže. Vinice Šobes vinice na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje, odborníky řazená mezi deset nejkvalitnějších evropských vinařských poloh. Znojemské podzemí jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě dosahuje celkové délky 27 km a chodby vedou až čtyřmi patry pod historickým jádrem města. 67

74 Tip Kudy z nudy Malovaný sklep v Šatově vinný sklep vyzdobený unikátními barevnými plastickými reliéfy, součástí prohlídky bývá ochutnávka vín Turistická oblast Pálava a Lednicko-valtický areál V nejjižnějším cípu slunné Moravy najdete kouzelný kraj s největším dochovaným zbytkem lužního lesa v Evropě a množstvím drobných romantických staveb, soch, kolonád a zámečků. Lednicko-valtický areál je nejrozsáhlejší komponovaná krajině na světě, zapsaná díky své jedinečnosti mezi památkami UNESCO Zámek Lednice šlechtické sídlo ve stylu anglické tudorovské novogotiky, někdejší rezidence rodu Liechtensteinů. Zámek obklopují okrasné zahrady s historickým skleníkem a anglický park s vyhlídkovým Minaretem, poblíž se nachází umělá zřícenina Janohrad. Zámek Valtice barokní zámecký komplex s čestným dvorem, jízdárnou a rozlehlou zahradou s vinnými sklepy. Apollonův chrám u Lednice, Kolonáda na Rajstně Další drobné stavby Lednicko-valtického areálu Hraniční zámeček (klasicistní budova na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska), Rybniční zámeček (roku 1926 zde vznikla první biologická výzkumná stanice na Moravě), chrám Tří grácií (klasicistní krytá kolonáda se sousoším antických bohyní, vytesaným z jediného kusu kamene), kaple sv. Huberta (novogotická kaple uprostřed lesního palouku), Dianin chrám neboli Rendez-vous (mohutná stavba v podobě římského vítězného oblouku s přístupnými interiéry). Pohansko významná archeologická lokalita z dob slovanského osídlení, v empírovém zámečku je umístěna archeologická expozice. Biosférická rezervace Dolní Morava - Biosférická rezervace Dolní Morava vznikla rozšířením bývalé biosferické rezervace Pálava. Kromě území CHKO Pálava zahrnuje také území lužních lesů přes Soutok u Lanžhota k Mikulčicím a také Lednicko-valtický areál s jeho unikátní krajinou a architektonickými památkami, které již jednou v roce 1996 ocenilo UNESCO zápisem mezi světové památky. Mikulov město s barokním zámkem, řadou měšťanských domů a cenným souborem židovských památek, kostel sv. Anny, jedna z nejstarších loret v českých zemích (1623), byl přebudován na hrobku pánů z Dietrichsteina. Z města vede křížová cesta na Svatý Kopeček s kostelem sv. Šebestiána. Břeclav ve městě můžete navštívit moderní kostel sv. Václava postavený dle projektu architekta L. Kolka, muzeum a galerii, synagogu a židovský hřbitov. V místní části Poštorná stojí novogotický kostel Navštívení Panny Marie na půdorysu osmiúhelníku, obložený keramickými cihlami a dlaždicemi. Tip Kudy z nudy- skvělá moravská a česká vína a romantické prostředí hradů a zámků vytváří znamenitou kombinaci, která okouzlí snad každého návštěvníka jižní Moravy. Nádherně zrekonstruovaný a na míru uzpůsobený sklep zámku Valtice ukrývá 100 nejlepších vín z celého Česka pro aktuální sezónu. 68

75 Turistická oblast Slovácko Oblast vinohradů, starodávných poutních míst a krajových kulinářských specialit na hranicích s Rakouskem a Slovenskem je jedinečná svým folklorem. Jednotlivé oblasti, tedy Horňácko, Moravské Kopanice, Dolňácko a Podluží, se vzájemně odlišují. Každá má jiné kroje, pozoruhodné zvyky, lidové písně, hudbu i slovesnost. Se všemi národopisnými oblastmi Slovácka se můžete seznámit například ve strážnickém skanzenu s modrotiskovou dílnou. Baťův kanál technická památka, vybudovaná na řece Moravě v letech pro nákladní lodní dopravu a k zavlažování polí a luk. Kanál je splavný v délce 65 km z Kroměříže až do Hodonína a můžete využít jak pravidelné vyhlídkové plavby, tak si vypůjčit loď v některé z půjčoven, například v Babicích, Spytihněvi či ve Strážnici. Výklopník v Sudoměřicích technická památka z roku 1939 sloužila k překládání lignitového uhlí z železničních vagonů do říčních člunů, které je odvážely do elektrárny v Otrokovicích. Bílé Karpaty v chráněné krajinné oblasti, zařazené mezi evropské biosférické rezervace UNESCO, se dochovalo množství cenných lokalit, například přírodní rezervace Čertoryje či Jazevčí. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m). Větrný mlýn v Kuželově, Zámek Milotice Areál historických vinných sklepů Plže v Petrově nejstarší vinné sklepy v Plžích pocházejí z 15. století; budovali je samotní vinaři jen se sousedskou a příbuzenskou výpomocí. Bíle a modře omítnutá průčelí místy zdobí bohaté slovácké ornamenty. Templářské sklepy v Čejkovicích tvrz ze 13. století, vybudovaná řádem templářských rytířů, dnes slouží jako hotel. O rozlehlých podzemních chodbách se traduje, že vedly z Čejkovic až do Skalice. Nechory téměř 450 vinných sklepů na úpatí vinic u vinařské obce Prušánky vytváří samostatnou a malebnou vesničku s náměstíčkem a několika ulicemi. Mutěnice raritou je téměř pět set vinných sklepů v části obce zvané Búdy, kde tvoří samostatnou a malebnou čtvrť na úpatí vinic. Slovanské hradiště v Mikulčicích, Strážnice, Hodonín, Lázně Hodonín základním přírodním léčivým zdrojem je jodobromová minerální voda, přirovnávaná k vodě z Mrtvého moře. Díky protizánětlivým a hojivým účinkům se využívá především k léčbě nemocí pohybového a oběhového systému. Blatnice pod Sv. Antonínkem město s poutní kaplí sv. Antonína a památkovou rezervací vinných sklepů. Kyjov město se jednou za čtyři roky stává dějištěm folklorního festivalu Slovácký rok. Tip Kudy z nudy Muzeum oskeruší v Tvarožné Lhotě jediné muzeum na světě, věnované chráněným stromům jeřábům oskeruším a jejich plodům. Sezonní prodej sazenic a oskerušových výrobků provází každoročně v září Oskorušobraní, slavnost na blízké salaši Travičná. 69

76 Turistická oblast Brno a okolí Výjimečnost oblasti spočívá v dokonalém propojení bohaté nabídky druhého největšího města České republiky s řadou turistických cílů v blízkém okolí. Dobrým tipem pro výlet je například památková zóna Slavkovské bojiště, která se rozkládá pár kilometrů od Brna. Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně původně románská bazilika na návrší Petrov, přestavěná v gotickém slohu a novogoticky upravená na přelomu 19. a 20. století. Hrad Špilberk v Brně gotický královský hrad, přestavěný na barokní pevnost a posléze věznici, dnes sídlo Muzea města Brna. Slavkov u Brna město, které celý svět zná jako Austerlitz. V barokním zámku s rozlehlým parkem bylo uzavřeno příměří mezi Francií a Rakouskem. Zámek Bučovice renesanční zámek se stylovými interiéry a zahradou. Ojedinělé je nádvoří s manýristickou kašnou a arkádami s 90 sloupy, na nichž celkem 540 reliéfů zobrazuje válečné motivy, erby, fantastická zvířata či hudební nástroje. Hrad Pernštejn romantické pohádkové sídlo, jedna z nejzachovalejších evropských goticko-renesančních pevností Vila Tugendhat v Brně památka UNESCO, stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury architekta Ludwiga Miese van der Rohe, vybudovaná v letech v městské části Černá Pole. Vila je nyní v dlouhodobé rekonstrukci. Památková zóna Slavkovské bojiště oblast východně od Brna, kde se 2. prosince 1805 odehrála bitva u Slavkova. Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně na Kraví hoře kromě astronomických pozorování noční oblohy a Slunce nabízí hvězdárna pořady pro děti, mládež i dospělé, přednášky i školní výukové programy. Zoologická zahrada v Brně zoo najdete v městské části Brno-Bystrc. Žije tu přibližně osm stovek zvířat 210 druhů ze všech kontinentů světa s výjimkou Antarktidy. Brněnská přehrada přehradní nádrž s rozlohou 252 ha a délkou 10 km, vybudována na řece Svratce v letech Dnes oblíbená rekreační oblast s pravidelnou lodní dopravou, určená pro všechny druhy vodních sportů. V těsné blízkosti stojí někdejší gotický královský lovecký hrad Veveří. DinoPark Vyškov - Unikátní zábavní a vzdělávací park pro celou rodinu. Unikátní zábavní park na ploše 5 ha, který zobrazuje scény ze života druhohorních zvířat ve skutečných velikostech, paleontologické hřiště pro děti i naučnou stezku. Tip Kudy z nudy Cesta do pravěku v Brně - pavilon Anthropos a rekonstrukce mamuta - Pavilon Anthropos, který byl důkladně zrekonstruován a znovu otevřen v roce 2006, obsahuje rozsáhlou expozici o původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury. Expozice je svého druhu jednou z největších a nejmodernějších v Evropě. 70

77 Turistická oblast Moravský kras a okolí Krápníkové jeskyně, ukryté pod zemským povrchem jedné z nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě, každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Přístupné jsou jeskyně Punkevní, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a Sloupsko-šošůvské jeskyně. Na milovníky šlechtických sídel čekají zámky v Lysicích, Kunštátu, Letovicích a Rájci nad Svitavou. Zámek Lysice barokní zámek se stylovými interiéry a sbírkami nábytku, porcelánu, obrazů a zbraní. Přístupná je i francouzská zahrada s originální sloupovou kolonádou, oranžerií, fíkovnou a zámeckým zahradnictvím. Zámek Rájec nad Svitavou šlechtické sídlo inspirované architekturou doby Ludvíka XVI. s čestným dvorem a francouzskou zahradou, na kterou navazuje anglický park. Boskovice - empírový zámek se zahradami, muzeum zemědělských strojů, zřícenina Boskovického hradu. Poutní chrám Panny Marie Bolestné ve Sloupě poutní místo s pozdně barokním kostelem Panny Marie Bolestné, jehož projekt vypracoval italský architekt M. A. Canevalle. Punkevní jeskyně a propast Macocha přibližně hodinová prohlídka vás provede mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha a pokračuje projížďkou na motorových člunech po vodách podzemní říčky Punkvy. Kateřinská jeskyně jeskyni tvoří dva mohutné dómy s barevně nasvíceným útvarem Čarodějnice a Bambusovým lesíkem. Sloupsko-šošůvské jeskyně největší zpřístupněné jeskyně České republiky a významné archeologické naleziště, členitý systém postupně objevovaných, spojovaných a zpřístupňovaných síní, dómů a chodeb s až 80 m hlubokými podzemními propastmi. Jeskyně Balcarka dvoupatrové jeskynní bludiště členitých chodeb, spojených komíny a vysokými dómy s pestrou krápníkovou výzdobou, Jeskyně Výpustek Kunštát město s hrnčířskou a keramickou tradicí, každoročně v září se tu koná hrnčířský jarmark. Z rodu zakladatelů města, pánů z Kunštátu, pocházel český panovník Jiří z Poděbrad. Po prohlídce zámku se projděte i zámeckou zahradou s unikátním historickým psím hřbitovem. Tip Kudy z nudy Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu umělá jeskyně se sochami blanických rytířů a jezdeckou sochou sv. Václava je dílem místního umělce S. Rolínka. V okolí jeskyně se rozkládá lesopark se sochařskou výzdobou, nad jeskyní na kopci Milenka stojí Burianova rozhledna. 71

78 Turistický region Východní Morava Kdo by neznal Valašsko, jeho roubenky na stráních, nezaměnitelné zvyky a tradice. Pro milovníky lidových slavností, vína, barevných krojů a folkloru je tu Slovácko. S přírodou Bílých Karpat a lázeňskými prameny, ale i s osobitou funkcionalistickou architekturou vás seznámí Zlínsko; a konečně Kroměřížsko vás zavede jak do okázalých zámeckých sálů a zahrad, které jsou zapsány mezi památkami UNESCO. Propagaci regionu má na starosti: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s Turistická oblast Slovácko Na Slovácku najdeme rozlehlé listnaté lesy na svazích Chřibů, legendární orchidejové louky Bílých Karpat i lužní lesy v širokém údolí řeky Moravy, středověké hrady i památky ve Starém Městě, na Velehradu nebo v Modré, jejichž prostřednictvím se vrátíte až do 9. století, do dob Velkomoravské říše. Hrad Buchlov středověký hrad s přírodovědnými a egyptologickými sbírkami. Zámek Buchlovice barokní zámek ve stylu italské vily, obklopený francouzskými zahradami a anglickým parkem. Baťův kanál unikátní historická vodní cesta na řece Moravě, splavná od Otrokovic do Sudoměřic. K dispozici jsou půjčovny lodí. Na březích Baťova kanálu mají cyklisté k dispozici novou cyklostezku s celkovou délkou 80 km. Památník Velké Moravy ve Starém Městě nová multimediální expozice seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z okolí a životem Slovanů v období raného středověku. Rozhledna Brdo na kopci Brdo na Chřibech, poblíž turistického a rekreačního střediska Bunč, stojí 24 m vysoká kamenná rozhledna. Archeologický skanzen Modrá archeoskanzen se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení. Velehrad barokní komplex kláštera s bohatě zdobenou bazilikou Nanebevstoupení Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, významné duchovní centrum. K vidění je mimo jiné i lapidárium a podzemí baziliky se základy původního románsko-gotického kláštera z první poloviny 13. století. Most v Kostelanech nad Moravou, Letecké muzeum Kunovice, Muzeum tupeské keramiky, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Uherský Brod Tip Kudy z nudy Jízda králů ve Vlčnově nejstarší a nejznámější slovácká národopisná slavnost se koná každoročně poslední víkend v květnu. Jízdu králů provází překrásné slovácké kroje, vyhlášené vlčnovské vdolečky, slivovice a ochutnávky místních vín. Propagaci oblasti má na starosti: Region Slovácko sdružení pro rozvoj cestovního ruchu - 72

79 Turistická oblast Kroměřížsko Kroměříži, městu historických památek, umění a kultury, se přezdívá Hanácké Atény. Největším magnetem je Arcibiskupský zámek s jedinečným komplexem zahrad, zapsaný na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Arcibiskupský zámek v Kroměříži v minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana. Podzámecká zahrada původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Květná zahrada při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla půvabnou pozdně renesanční zahradu. Dominantou Květné zahrady je 244 metry dlouhá kolonáda se sochami antických božstev, nechybí ani dvě bludiště a palmový skleník. Lunety Maxe Švabinského pět mozaikových lunet, původně určených pro výzdobu Národního divadla v Praze. Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž ve sklepech kroměřížského zámku, 6 m pod úrovní zámeckého nádvoří, zrají Arcibiskupská zámecká vína. Již od dob Karla IV. se tu vyrábí mešní víno. Zámek Chropyně s městečkem v rovinách Hané je spojena lidová pověst o králi Ječmínkovi. Naučná stezka a Zámecký rybník v Chropyni, Šachova synagoga v Holešově renesanční synagoga ze 16. století patří společně se židovským hřbitovem mezi nejstarší a nejcennější židovské památky v České republice. Poutní bazilika na Svatém Hostýnu díky jedinečné poloze nad hanáckými rovinami je 735 m vysoká Hostýnská hora s poutní bazilikou Nanebevzetí Panny Marie nazývána majákem Moravy. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech, Hrad Cimburk, Soubor lidových staveb v Rymicích, Barokní hřbitov ve Střílkách, Ranč Kostelany Tip Kudy z nudy Focaultovo kyvadlo v Květné zahradě v Kroměříži 73

80 Zlínsko a Luhačovicko Zlínsko a Luhačovicko je krajina plná kontrastů - krajská metropole Zlín, moderní město v zahradách, město Tomáše Bati, jednoho z nejvýznamnějších českých podnikatelů první poloviny 20. století. Luhačovice, největší moravské lázně a zároveň okouzlující město s nezaměnitelnou architekturou a bohatým společenským životem. Obuvnické muzeum ve Zlíně víc než tisíc exponátů vás seznámí s historií i současností obouvání a dějinami ševcovského řemesla. Velké kino ve Zlíně funkcionalistickou budovu postavila v roce 1932 firma Baťa jako jedno z prvních kulturních zařízení nově budovaného města Zlína. Řadí se mezi největší kinosály v Česku a každoročně v květnu se stává dějištěm Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Zoologická zahrada Zlín-Lešná v moderním bioparku členěném do zoogeografických oblastí můžete s trochou nadsázky během jediného dne procestovat Afriku, Asii, Austrálii i Ameriku. Zámek Lešná romantický secesní zámek s přepychovými interiéry a sbírkami řezbářské výzdoby, stříbra a porcelánu v areálu zoologické zahrady Zlín-Lešná. Hrad Malenovice hrad založil v druhé polovině 14. století moravský markrabě Jan Jindřich. Vizovice město, proslulé pálením slivovice, figurkami z vizovického pečiva, místní likérkou s návštěvnickým centrem Distillery Land nebo výrobou skla. Hrad Lukov zříceniny středověkého hradu s expozicí historie valašských povstání v době třicetileté války. Lázně Luhačovice jedno z nejkrásnějších lázeňských měst v České republice. O jeho slávu se nezasloužily jen léčivé minerální prameny, ale také architekt Dušan Jurkovič a jeho stavby, inspirované lidovou architekturou Valašska a Kysuce. Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné, Hrad Brumov, Poutní chrám Narození Panny Marie a větrný mlýn ve Štípě, Pivečkův lesopark ve Slavičíně, Rozhledna Loučka, Kostel sv. Jakuba v Tečovicích Tip Kudy z nudy Jednadvacítka aneb Zlínský mrakodrap správní budova číslo 21 Baťových závodů, dokončená roku 1938 dle projektu V. Karfíka, byla jednou z prvních výškových staveb v Evropě. Raritou, kterou jinde v Česku nespatříte, je výtah a zároveň kancelář šéfa firmy Baťa o rozměrech 6 x 6 m s umývadlem a klimatizací. Jednadvacítka je jedním ze sídel Krajského úřadu. 74

81 Valašsko Zalesněné horské hřbety a hluboká údolí, zelené stráně a staré roubené chalupy, lidové tradice a taky báječná kuchyně, kde je všechno pravé valašské kyselice, bramboráky, slivovice i slavné frgály, velké kulaté koláče. Valašsko si mnozí spojují také s bájnou horou Radhošť a výhružnou sochou boha Radegasta. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm nejstarší a nejrozsáhlejší muzeum svého druhu ve střední Evropě bylo založeno v roce Ve třech lokalitách Dřevěném městečku, Valašské dědině a Mlýnské dolině je soustředěno na 120 památkových objektů. Celý rok tu můžete vidět ukázky tradičních řemesel a ochutnat valašské speciality. Pustevny horské turistické chaty Maměnka a Libušín v nadmořské výšce m, postavené v roce 1894 podle projektu architekta Dušana Jurkoviče ve stylu lidové architektury Valašska a Kysuce. Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti šindelem obložená kaple, dostavěná v roce 1898, představuje svatyni s nejvyšší nadmořskou výškou na Moravě Sousoší sv. Cyrila a Metoděje podle legendy první kříž na Radhošti (1 129 m) vztyčili Cyril a Metoděj, když předtím pokáceli pohanské modly. Bronzové sousoší z roku 1930, stojící vedle kaple na Radhošti, je podobně jako nedaleká socha pohanského boha Radegasta dílem frenštátského rodáka Albína Poláška. Toleranční kostel ve Velké Lhotě, Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, Gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích Valašské Meziříčí městská památková zóna s několika desítkami historických měšťanských domů, renesanční radnicí a řadou kostelů. Zámek Vsetín v renesančním zámku, jehož věž dodnes střeží prastarou cestu k beskydským horským průsmykům, sídlí Muzeum regionu Valašsko. Sbírky dokumentují život na Valašsku, historii města i zámku. Přehrada Bystřička vodní nádrž, vybudovaná v letech v srdci Vsetínských vrchů. Čertovy skály 150 m dlouhé a až 25 m vysoké pískovcové skály u obce Lidečko představují nejpopulárnější a nejnavštěvovanější skalní útvar na Valašsku, terény jsou vhodné pro zkušené i začínající horolezce. Tip Kudy z nudy Socha boha Radegasta jedna z nejslavnějších soch České republiky, zpodobňující pohanského boha pohostinnosti, úrody, plodnosti, slunce, války a vítězství, stojí od roku 1931 na horském hřebenu, který spojuje horské sedlo Pustevny s vrcholem Radhoště. 75

82 Turistický region Střední Morava a Jeseníky Jeseníky slibují toulky horskou přírodou, relaxaci, sport a odpočinek, cestování střední Moravou je spojeno hlavně s poznáváním historických památek a kulinářskými požitky. Centrem regionu je stotisícová Olomouc s barokním sloupem Nejsvětější Trojice, unikátním souborem kašen nebo katedrálou sv. Václava Střední Morava Objevíte tu Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně i Hranickou propast, nejhlubší ve střední Evropě. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci barokní, 32 m vysoký sloup na Horním náměstí, byl dokončen roku 1754 a jeho vysvěcení se osobně účastnila rakouská císařovna Marie Terezie. Od roku 2000 je zapsán mezi památkami UNESCO. Soubor kašen v Olomouci inspirací pro názvy a výzdobu sedmi kašen, rozmístěných v historickém centru města, se staly příběhy antické mytologie. Najdete tu kašnu Caesarovu, Herkulovu, Arionovu, Jupiterovu, Neptunovu, Merkurovu a kašnu Tritonů. Katedrála sv. Václava v Olomouci stojí v těsné blízkosti Přemyslovského hradu s románským biskupským palácem, kde nyní sídlí Arcidiecézní muzeum. Arcidiecézní muzeum v Olomouci muzeum výtvarné kultury 12. až 18. století sídlí v areálu Přemyslovského hradu v sousedství katedrály sv. Václava. Císařsko-královská pevnost Olomouc budování městského opevnění vyvrcholilo v 19. století výstavbou unikátního věnce předsunutých fortových pevností. Zoo Olomouc zoologická zahrada na Svatém Kopečku nabízí podívanou na více než 400 druhů zvířat a řadu opravdových rarit. Olomoucké historické parky a skleníky, Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích, Hranice, Čechy pod Kosířem, Tovačov Šternberk mezi památkami starobylého města vyniká hrad a kostel Zvěstování Panny Marie s bývalým augustiniánským klášterem. Originální prohlídka vás zavede do temných gotických sklepů i barokních sálů. Javoříčské jeskyně rozsáhlý systém chodeb, dómů a propastí. Krápníková výzdoba vyniká zejména v Suťovém dómu s propastí Zátvořice a v 18 m vysokém Dómu gigantů Mladečské jeskyně labyrint puklinových chodeb a dómů, bohatě vyzdobený krápníky a sintrovými náteky, se skrývá ve vápencovém vrchu Třesín. Hrad Helfštýn, Hrad Bouzov, Zámek Náměšť na Hané Litovelské Pomoraví chráněná krajinná oblast, komplex lužních lesů a mokřadních luk podél neregulovaného horního toku řeky Moravy mezi městy Olomouc, Litovel a Mohelnice. Tip Kudy z nudy Zbrašovské aragonitové jeskyně jeskyně s aragonitovou výzdobou a jezery oxidu uhličitého najdete přímo nad kolonádou lázní Teplice nad Bečvou. Díky teplotě 14 C se jedná o nejteplejší jeskyně České republiky. Propagaci oblasti má na starosti: Střední Morava Sdružení cestovního ruchu - 76

83 Jeseníky - západ V lázních Jeseník, Dolní Lipová a Velkých Losinách si ověřte, že Jeseníky nabízejí unikátní klima, které má léčivé účinky a řadí se k nejlepším na světě. Prozkoumejte vzácné památky a technické unikáty, třeba papírny ve Velkých Losinách, anebo jedinečného vodního díla, vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Šumperk městu označovanému jako Brána Jeseníků se říkávalo také malá Vídeň, protože na jeho podobě se podíleli přední vídeňští architekti. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně nejrozsáhlejší vodní energetické dílo České republiky bylo zprovozněno roku Zámek Velké Losiny tři křídla zdobí renesanční arkády ve třech řadách nad sebou, zámku vévodí štíhlá osmiboká věž. Čarodějnická cyklotrasa tematická naučná cyklotrasa vás seznámí s místy, kde se v 17. století odehrávaly kruté čarodějnické procesy. Měří 138 km, vede takřka celými Jeseníky a dvacet zastavení připomíná konkrétní události. Lázně Velké Losiny jedny z nejstarších moravských lázní, kde první lázeňská budova vznikla již roku Ruční papírna ve Velkých Losinách papírna, kde se po čtyři staletí vyrábí papír tradičním manufakturním způsobem. Lázně Jeseník lázně založené v 19. století lidovým léčitelem V. Priessnitzem, propagátorem vodoléčby. Zdejší světově ojedinělé mikroklima je vhodné pro léčbu horních a dolních cest dýchacích, nemocí nervové soustavy a potíží krevního oběhu. Dřevěné kostelíky poblíž Velkých Losin, Staré Město, Ostružná-Ramzová, Jeskyně Na Pomezí, Jeskyně Na Špičáku, Zámek Jánský Vrch v Javorníku Šerák a Keprník nejstarší přírodní rezervace na Moravě s řadou cenných rostlin, dřevin a několika poměrně rozsáhlými rašeliništi. Lipová-lázně horská obec a lázně, zaměřené na léčbu metabolických a kožních onemocnění, leží v jedinečném klimatickém prostředí poblíž města Jeseník. Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor tradice poutního místa sahají do dob třicetileté války, k místu se váže pověst o mariánském obrázku se zázračnou léčivou silou. Rychlebské hory za vidění stojí údolí Račího potoka, rozhledna na Borůvkové hoře, Nýznerovské vodopády, Venušiny misky, celá řada zatopených lomů. Tip Kudy z nudy Zlaté Hory starobylé hornické město s památkovou rezervací.. Poblíž v údolí Ztracených štol najdete zajímavý skanzen s funkčními replikami středověkých hornických mlýnů a naučnou stezkou. Rejvíz u stejnojmenného penzionu, začíná 3 km dlouhá trasa po dřevěných povalových chodníčcích k Mechovému jezírku. Největší rašeliniště na Moravě vzniklo v době před lety. Propagaci oblasti má na starosti: Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu - 77

84 Turistický region Severní Morava a Slezsko Severní Morava a Slezsko nabízejí celou řadou zajímavých industriálních památek někdejšího ostravsko-karvinského uhelného revíru, ale zároveň tu objevíte netušené přírodní krásy třeba lužní krajinu Poodří, vodopády Bílé Opavy nebo Rešovské vodopády. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří obdivují tradiční pamětihodnosti; před nimi se otevřou brány hradů Sovinec a Hukvaldy, k romantickým vycházkám zve zámek v Hradci nad Moravicí anebo město Štramberk, jemuž se přezdívá Valašský Betlém. Propagaci regionu má na starosti: Moravskoslezský klastr cestovního ruchu KLACR, s.r.o Turistická oblast Beskydy Valašsko Beskydy zasahují do několika regionů. Půvabnou krajinu tvoří vysoké kopce se smíšenými lesy, rozlehlé horské louky, hluboká údolí a klikaté horské říčky a potoky. Pro Valašsko jsou typické roubené chaloupky na stráních, specifické nářečí i krajové gastronomické speciality. Hrad Starý Jičín hrad založený počátkem 13. století na vyvýšenině nedaleko Nového Jičína, dnes rozsáhlá zřícenina s romantickými zákoutími a vyhlídkovou věží. Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí reprezentativní renesanční sídlo z druhé poloviny 16. století s působivou sgrafitovou výzdobou. Hrad Hukvaldy rozsáhlá zřícenina středověkého hradu s věží, odkud se otvírá výhled na Moravskou bránu, nivu řeky Odry až k Ostravě a hlavní hřeben Moravskoslezských Beskyd. Hradní areál je každoročně dějištěm hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem, Technické muzeum Tatra v Kopřivnici Nový Jičín historické centrum města tvoří malebné čtvercové náměstí s podloubími; náleží k nejlepším ukázkám středověkého městského urbanismu v České republice. Mlýn v Kozlovicích vodní mlýn z 16. století s 250 m dlouhým náhonem a funkčním mlýnským kolem slouží po rekonstrukci jako restaurace a penzion. Lysá hora nejvyšší vrchol Beskyd (1 323 m) a symbol beskydské turistiky s několika pomníky, sjezdovkou a nádhernými výhledy do okolí. Na vrchol vede několik turistických tras. Rozhledna na Bílé hoře 43 m vysoká vyhlídková věž v nadmořské výšce 557 m mezi Štramberkem a Kopřivnicí svým tvarem připomíná model struktury DNA. Zřícenina hradu Šostýn kdysi opěrný bod panství olomouckých biskupů v těsné blízkosti Kopřivnice, dnes upravený a volně přístupný areál. Tip Kudy z nudy Štramberk historické centrum města s valašskými roubenkami z 18. a 19. století je nazýváno Moravský nebo Valašský Betlém. Dominantou města je zřícenina hradu Štramberk se 40 m vysokou válcovou věží zvanou Trúba; je upravená jako rozhledna. 78

85 Turistická oblast Těšínské Slezsko Oblast v severovýchodním cípu České republiky byla mnohokrát svědkem, jak se její hranice posunují sem a tam podle aktuální politické situace. Díky tomu zde však na jednom místě společně zakořenily regionální tradice tří zemí Česka, Polska a Slovenska. Zámek Fryštát v Karviné empírový zámek je dominantou města. Park Boženy Němcové v Karviné dříve anglický zámecký park, nyní oblíbené místo odpočinku s rozlohou 36 ha. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné barokní chrám z roku 1736 se během 20. století vlivem poddolování a následného poklesu půdy naklonil o 7 od svislé osy, přesto však vydržel a dnes představuje oblíbený turistický cíl. Kotulova dřevěnka v Havířově v nejmladším městě České republiky s jednotnou architekturou z padesátých let 20. století se dochovala lidová roubená stavba z roku 1781, poslední příklad původní zástavby. Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici, Dřevěný kostelík sv. Mikuláše v Nýdku, Dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla v Albrechticích, Dřevěný kostel Božího Těla v Gutech Památník životické tragédie v Havířově-Životicích památník se stálou expozicí Okupace a odboj na Těšínsku připomíná období druhé světové války Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře archeopark se rozkládá v místě, kde od poloviny 8. do 11. století stávalo opevněné slovanské hradiště. Postupně zde vyrůstá jeho replika, při stavbě se užívají výhradně dobové materiály a postupy. Výstavba je plánována do roku Lázně Darkov lázně využívají k léčbě jodobromovou solanku, léčí se tu především nemoci pohybového, nervového a oběhového ústrojí. Bylinné lázničky v Komorní Lhotce historická zajímavost, která je dodnes v provozu, s tradicí od roku Součástí lázní byl kotel na vaření bylin pro bylinné koupele. Dodnes si můžete vychutnat proceduru pocházející z 19. století, která kombinuje vodoléčbu, zábaly a kartáčování kůže. Skiareál Mosty u Jablunkova, Rekreační středisko Amerika v Jablunkově, Javorový vrch, Rytířská stezka na Velkou Čantoryji Trojmezí místo poblíž obce Hrčava, kde se potkávají hranice tří států. Stojí zde tři symbolické žulové monolity, poblíž je kryté odpočívadlo. V Hrčavě najdete rovněž malé vesnické muzeum, dřevěný kostelík sv. Cyrila a Metoděje z roku 1936 a Lurdskou jeskyni s pramenem. Tip Kudy z nudy Prales Mionší u Dolní Lomné největší komplex přirozeného jedlo-bukového lesa karpatského typu na území České republiky. Oblastí prochází 7 km dlouhá okružní stezka s 10 zastaveními, přístupná od června do září. 79

86 Turistická oblast Ostravsko V Ostravě se vydejte například na prohlídku dolu Michal anebo do bývalého průmyslového areálu dolních Vítkovic, tedy koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren a těžní věže dolu Hlubina, které jsou označovány jako ostravské Hradčany a jsou navrženy jako památky UNESCO. Můžete se vypravit také na vrch Landek, pod nímž se v areálu bývalého dolu Anselm nachází Hornické muzeum. Slezskoostravský hrad v Ostravě nejstarší dochovaná světská stavební památka města. Hrad založili na místě někdejšího slovanského hradiště ve druhé polovině 13. století Piastovci. Dnes se v rekonstruovaném areálu odehrávají četné kulturní akce, například hudební festival Colours of Ostrava. Katedrála Božského Spasitele v Ostravě po velehradské bazilice druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku. Trojlodní novorenesanční bazilika se dvěma 67 m vysokými věžemi z roku 1889 má kapacitu osob. Nová radnice v Ostravě sídlo Magistrátu města Ostravy, největší radniční komplex v České republice, postavený v letech K vyhlídkové plošině ve výšce 73 m vás doveze rychlovýtah, který býval v dobách svého vzniku nejvyšší v bývalém Československu (51 m) a za 38 vteřin dokázal dopravit až na ochoz rozhledny šest osob. Divadlo loutek v Ostravě Hornické muzeum OKD v Ostravě areál na úpatí vrchu Landek, expozice věnované historii a technickému vývoji dobývání uhlí v ostravsko-karvinském revíru Důl Michal v Ostravě technická památka ostravsko-karvinského revíru, vynikající ukázka technické architektury dvacátých let 20. století Vodárenská věž u kostela sv. Pavla v Ostravě, Hasičské muzeum v Ostravě, Pivovar Ostravar, Zoologická zahrada v Ostravě, Dinopark v Ostravě, Areál Miniuni v Ostravě, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě Sanatoria Klimkovice moderní lázeňský areál, základem léčby je přírodní zdroj třetihorní vysoce koncentrované jodobromové solanky. Léčí se tu například nemoci pohybového aparátu či neurologická a gynekologická onemocnění. Tip Kudy z nudy Vítkovický areál v Ostravě těžní věž dolu Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, tedy bývalý průmyslový areál dolních Vítkovic, byl v roce 2008 zapsán jako vůbec první česká památka do seznamu Evropského kulturního dědictví. Provoz se zastavil v roce 1998 a z areálu se stala technická památka bez provozu, avšak s možností prohlídek. 80

87 Turistická oblast Poodří Moravské Kravařsko Oblast je protkána turistickými trasami pro pěší i cyklisty, prochází tudy i Jantarová stezka a Greenways Krakov-Morava-Vídeň. K pamětihodnostem patří zámek v Kuníně či města Fulnek a Bílovec. Ve Vražném-Hynčicích spatříte rodný dům J. G. Mendela, světově uznávaného zakladatele genetiky. Odry první město na horním toku řeky Odry, která pramení nedaleko v Oderských vrších. Vedle renesančních měšťanských domů, kašny a několika barokních soch stojí za vidění pozůstatky středověkého opevnění s polokruhovitou baštou na Pásové ulici. Bartošovice dominantou obce je zámek s arkádovým nádvořím, který slouží jako ubytovací zařízení. Bílovec na náměstí v historickém centru města si můžete zahrát šachy; v dlažbě je zasazena kamenná šachovnice s rozměry 8 x 8 m, kterou se město zapsalo do knihy rekordů České republiky. Studénka město s tradiční výrobou železničních vagonů. Zámek Kunín, Muzeum Moravských bratří v Suchdole nad Odrou Skála Panny Marie u Spálova poutní místo s pramenem poblíž města Odry, v klidném údolí stejnojmenné řeky. Ve skalní puklině se nachází kamenný oltář se soškou Panny Marie. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách mlýn s ojedinělou technologií, funkčním mlýnským kolem o průměru 3,6 m a obnovenou transmisí pro pohon zemědělských strojů. Větrný mlýn v Bravinném dřevěný mlýn nad samotou Bravinné poblíž Bílovce. V interiéru můžete vidět zachovalé mlecí zařízení, větrné kolo má průměr 16 m. Rodný dům J. G. Mendela ve Vražném v rodném domě se nachází muzejní expozice věnovaná životu a dílu zakladatele genetiky a šlechtitelství. V muzeu jsou též exponáty zobrazující venkovský život Moravského Kravařska. Fulnek, Památník J. A. Komenského ve Fulneku 81

88 Turistická oblast Opavské Slezsko Centrem této oblasti je Opava, někdejšího centrum knížectví Opavského a posléze celého Slezska. Při toulkách Opavskem se nechte zlákat romantickými zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni či Kravařích; v zámeckých parcích v Kravařích a Šilheřovicích si dokonce můžete zahrát golf. Hláska v Opavě dominanta města a jeho symbol, třípatrová budova s 60 m vysokou věží ze 17. století, stojí uprostřed Horního náměstí. Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě vedlejší katedrála ostravskoopavského biskupství, jeden z nejcennějších gotických chrámů ve Slezsku a zároveň nejmohutnější stavba ve stylu slezské cihlové gotiky na území České republiky. Secesní skříňka s teploměrem v Dvořákových sadech v Opavě, Obchodní dům Breda v Opavě Zámek Hradec nad Moravicí vstupní brána do malebného údolí řeky Moravice, romantický areál s empírovým Bílým zámkem, novogotickým Červeným zámkem a Bílou věží. Zámek Raduň empírové sídlo, obklopené anglickým parkem, nabízí prohlídku bývalého soukromého apartmá rodiny Blücherů a zámecké knihovny. Zámek Kravaře perla slezské barokní architektury Arboretum Nový Dvůr u Opavy takzvané arboretum pěti světadílů, rozlehlý park se sbírkami cizokrajných i domácích dřevin, subtropických a tropických rostlin pěti světadílů, ve sklenících si prohlédnete tropické a subtropické rostliny. K raritám patří obří sekvoje a posvátný jinan dvoulaločný. Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky rozsáhlý areál mezi obcemi Darkovičky a Hať zahrnuje pěchotní srub Alej, rekonstruovaný do podoby z roku 1938, a další objekty vybavené dobovou výstrojí a výzbrojí. Památník armády České republiky a československého opevnění v Milostovicích mimořádně zachovalý soubor tří pevností a dvou pevnůstek ze třicátých let 20. století. Interiér pevnosti OP-S 25 Trigonometr připomíná stav v roce V okolí se každoročně konají ukázky bojů. Weisshuhnův kanál, Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, Větrné mlýny v Cholticích a v Hlavnici, Bolatický skanzen Tip Kudy z nudy Památník II. světové války v Hrabyni - Nově rekonstruovaný Památník II. světové války v obci Hrabyně na Opavsku slavnostně otevřel své brány 29. dubna Po tříleté rekonstrukci nabízí novou expozici nazvanou Doba zmaru a naděje, která postihuje hlavní okamžiky II. světové války. Přibližuje také kulturu a civilní život, stejně jako válečnou výrobu za protektorátu. 82

89 Turistická oblast Jeseníky východ Drsná příroda Jeseníků se tu prolíná s podhorskými oblastmi a nabídkou několika měst. Najdete tu například nejvyšší horu Jeseníků Praděd. Milovníci historických památek si mohou projít města Bruntál či Rýmařov, celou řadu zámků a hradů v čele s majestátním hradem Sovinec anebo unikátní technické památky. Praděd nejvyšší hora Hrubého Jeseníku a celé Moravy s nadmořskou výškou m. Na vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou, do všech směrů se odtud rozbíhají značené stezky pro pěší i cyklisty, v zimě tu najdete lyžařské středisko. Lázně Karlova Studánka lázně tvoří roubené lázeňské budovy ovlivněné empírem, v lázeňském parku najdete umělý vodopád a geologickou expozici hornin z oblasti Jeseníků. Prameny železité kyselky slouží ke koupelím i pitným kúrám, léčí se tu například nemoci oběhového ústrojí a dýchacích cest. Petrovy kameny legendami opředená skupina skal se nachází na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku. Přírodní památka není přístupná veřejnosti, kolem však prochází hřebenová trasa. Velká kotlina mohutný ledovcový kotel na svazích Vysoké hole (1 464 m), pramenná oblast řeky Moravice. Skřítek horské sedlo v nadmořské výšce 877 m je východiskem řady turistických cest. Nachází se tu po Rejvízu druhé největší vrcholové rašeliniště v ČR. Malá Morávka-Karlov horské obce společně tvoří jednu z největších turistických a lyžařských oblastí v Jeseníkách. Vodopády Bílé Opavy, Rešovské vodopády Bruntál město bývalo důležitým bodem na obchodní stezce z Olomouce do Slezska. Dominantou města je barokně upravený, původně renesanční zámek s arkádovým nádvořím a hodinovou věží, obklopený parkem; v objektu sídlí muzeum. Zámek v Linhartovech byl vybudován v druhé polovině 16. století přestavbou linhartovské tvrze na renesanční sídlo. Hrad Sovinec rozsáhlý hrad se zachovaným opevněním z dob třicetileté války. Sovinec byl známý jako husitská pevnost, vězení či základna jednotky SS. Zřícenina hradu Cvilín, Úzkokolejná dráha Třemešná Osoblaha, Kosárna v Karlovicích ve Slezsku, Pradědova zahradní galerie v Jiříkově Slezská Harta údolní nádrž na řece Moravici nabízí koupání, vyjížďky na loďkách, rybaření, jachting i windsurfing. Lyžování na Pradědu - Lyžařské středisko Praděd - Ovčárna je nejvýše položeným centrem lyžování v České republice. Na severních svazích Petrových kamenů (1438 m n.m.) jsou nejvýše položené vleky a sjezdovky v ČR. Právě proto jsou zde nejlepší sněhové podmínky. Tip Kudy z nudy Venušina sopka u Bruntálu čtvrtohorní sopka, jejíž vrchol je pokrytý červenohnědou struskou a sopečným pískem. Dva lávové proudy byly v minulosti využívány k těžbě stavebního kamene, k vidění jsou pozoruhodné lávové jeskyně. 83

90 2.2 Slovník cizích pojmů CzechTourism Destinace Habitat (z latiny) Image Kulturní krajina Marketingový přístup Movitá památka Nemovitá památka Partyzánská zemljanka Prezentace Přírodní krajina Skanzen státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Cílová oblast, místo, kam směřují turisté Stanoviště, oblast, která je obydlena zvláštní druhem zvířat, rostlin nebo jiným typem organismu. Jedná se o přirozené prostředí. Cizí slovo používané ve významu obraz, podoba, představa. Typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Je zaměřený na uspokojování potřeb a zájmů zákazníků. Památka, která není stavbou, budovou. Movitou památkou je např. obraz, píseň, kniha, tanec apod. Památka, která je stavbou, budovou. Např. zámek, městský dům. Útulek v houštině, zemi. Výklad, představení, ukázka něčeho. Krajina bez významnějších lidských vlivů. Je národopisné muzeum nacházející se pod širým nebem. Úzkokolejka Úzkorozchodná dráha neboli úzkokolejná dráha (zkráceně úzkokolejka) je kolejová dráha s rozchodem menším než normálním (1435 mm). 84

91 2.3 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny (Modelové příklady) formuluje úkoly pro skupiny, které vytvoří podle počtu žáků ve třídě. Náměty pro žáky ZŠ 1. Zpracování přehledu turistického potenciálu místa, ve kterém žáci bydlí (chodí do školy). Zaměření se především na výčet lokalizačních faktorů, uvedení příkladů možností realizačních faktorů. 2. Návštěva místního turistického informačního centra a vytvoření přehledu propagačních materiálů pro návštěvníky. 3. Provedení ankety mezi žáky školy, obyvateli a návštěvníky místa zaměřené na zjištění znalostí turistického potenciálu. 4. Návrh trasy a programu zájezdu se zaměřením na zajímavá místa turistického regionu, ve kterém škola sídlí. Vytvoření variant návrhů na jedno-, dvou- a třídenní zájezd. 5. Příprava soutěže pro spolužáky tzv. fotopoznávačky míst turistického regionu. Vypracování prezentace v PowerPointu. Náměty pro žáky SŠ 1. Analýza selektivních faktorů turistického potenciálu se zaměřením na reklamu a propagaci místa, ve kterém škola sídlí: a) vyhodnocení webové stránky místa ve vztahu k potenciálnímu turistovi, (zaměření se jak na obsah, tak i na formu webových stránek), b) vyhodnocení jazykové mutace webových stránek, c) srovnání s webovými stránkami jiného místa České republiky, které má přibližně stejný počet obyvatel, strukturu obyvatel a ekonomické zázemí. 2. Návštěva místního turistického informačního centra a vyhodnocení propagačních materiálů místa (letáky, brožurky, pohlednice, dárkové předměty, knižní průvodce, publikace apod.). V případě tištěných propagačních materiálů vyhodnocení taktéž z hlediska jejich jazykové mutace. 3. Zpracování přehledné prezentace turistického potenciálu (lokalizační faktory) turistického regionu (případně jednotlivých turistických oblastí daného regionu), ve kterém škola sídlí. Vypracování prezentace v PowerPointu. 85

92 4. Vytvoření návrhu tras tematických zájezdů v turistickém regionu sídla školy např. po stopách významných osobností toto téma je možné ještě zaměřit na osobnosti sportu, umění (spisovatelé, malíři, hudebníci) vědy - po stopách rozhleden, technických památek, fortifikačních památek, pivovarů, gastronomických specialit atd. 5. Vyhodnocení a prezentování statistických údajů návštěvnosti turistického regionu (kraje). Využití dat z informačních zdrojů: webové stránky Českého statistického úřadu (www.czso.cz) a agentury CzechTourism (www.czechtourism.cz). 6. Vytvoření podrobné prezentace nemovitých památek se statutem národní kulturní památka, které se nacházejí v turistickém regionu sídla školy. 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika, golfová turistika, ale i další témata: bohatství historie, zážitková a aktivní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce. 2. Co je turistický region? Územní celek, jehož nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává návštěvnost. Potenciál území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu s důrazem na příjezdový cestovní ruch a pro vybrané z nich jsou součástí národních produktů. Území je v oblasti cestovního ruchu řízeno profesní organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. Je základní jednotkou národní propagace a marketingu cestovního ruchu republiky. Mohou se členit na turistické oblasti. 3. Co je turistická oblast? Územní celek specifických potenciálem převážně stejných přírodních, resp.kulturněhistorických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů 86

93 cestovního ruchu se zaměřením především na domácí cestovní ruch. Území je v oblasti rozvoje cestovního ruchu koordinováno profesní organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace. 4. Vyjmenujte názvy jednotlivých turistických regionů. Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše a Podkrkonoší Královehradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Střední Morava a Jeseníky Severní Morava a Slezsko 5. Která místa České republiky jsou zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO? Historické jádro Prahy 1992 Historické jádro Českého Krumlova 1992 Historické jádro Telče 1992 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou 1994 Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci 1995 Lednicko-valtický areál 1996 Vesnice Holašovice 1998 Zámek a zahrady v Kroměříži 1998 Zámek v Litomyšli 1999 Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 2000 Vila Tugendhat v Brně 2001 Židovská čtvrť a Bazilika Svatého Prokopa v Třebíči

94 6. Znáte biosférické rezervace UNESCO, které se nacházejí na území našeho státu? Křivoklátsko, Třeboňsko, Dolní Morava, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty, Český ráj 7. Otázky na turistický region Praha Kde jsou uloženy české korunovační klenoty? V katedrále sv. Víta, která je dominantou Pražského hradu. Ve Svatováclavské kapli se nachází vstup do Korunní komory, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Proč se čtvrť, ve které se nachází Židovské město v Praze, nazývá Josefov? Josefov je městská čtvrť a nejmenší katastrální území Prahy o rozloze 8,81 ha, obklopené Starým Městem. Administrativně je celý Josefov součástí městské části Prahy 1. Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město (něm. Judenstadt). Roku 1850 pak byl Josefov na základě nového prozatimního obecního zákoníku přičleněn k Praze jako její pátá část a získal současný název. Je pojmenován po Josefu II., synu Marie Terezie, který se v roce 1781 vydáním tolerančního patentu zasloužil o zrovnoprávnění židovského obyvatelstva. Předtím se Židovskému městu říkalo Židovské ghetto. 8. Otázky na turistický region Střední Čechy Z jakého důvodu byl postaven hrad Karlštejn? Gotický hrad založený císařem Karlem IV. v letech Hrad měl sloužit k odpočinku, ale zároveň k uložení říšských korunovačních klenotů a cenných relikvií. Která místa turistického regionu Střední Čechy připomínají dávnou historii z doby Přemyslovců a Slavníkovců? Libice, Stará Boleslav, Levý Hradec a Budeč Kde je možné provozovat vodní sporty? Vodní sporty lze provozovat na přehradách Slapy, Kamýk na Vltavě. V létě jsou taktéž vyhledávány písčité pláže lagun bývalých pískoven kolem Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem. Rájem vodáků i rybářů jsou řeky Berounka a Sázava. Čím je známá Buštěhradská dráha? 88

95 Druhá nejstarší dráha s železnými kolejemi v kontinentální Evropě vedla z Prahy do Lán (záměr byl dovést ji až do Plzně) a známe ji pod jménem Buštěhradská dráha. Projektována byla stejně jako dráha s koňským potahem, stavba byla zahájena v roce 1827 a roku 1836 dovedena až k Pilské hájovně. Vedla převážně lesy a hledání jejích pozůstatků je dodnes dobrodružné putování lesy kolem Lán. Znáte zajímavosti Kutné Hory? Chrám sv. Barbory, jezuitská kolej, Vlašský dvůr, Kamenný dům, Kamenná kašna, Dům u rytířů, knížecí dům, Hrádek České muzeum stříbra, kostel sv. Jakuba, morový sloup, klášter sv. Voršily, sedlecký klášter (kostel Nanebevzetí P. Marie), hřbitovní kaple s kostnicí. 9. Otázky na turistický region Jižní Čechy Znáte některé kulturní slavnosti, které se v letním období konají v turistickém regionu Jižní Čechy? Např. Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, Táborská setkání, Slavnosti Zlaté solné stezky v Prachaticích, Holašovické slavnosti. Jmenujete lázně regionu: Třeboň (nemoci pohybového ústrojí), Bechyně (nemoci pohybového ústrojí), Vráž u Písku (nemoci nervové a pohybového ústrojí). (Lázně Hluboká nad Vltavou nemají statut lázní dle ministerstva zdravotnictví). Popište zajímavosti České Kanady. Oblast jihovýchodně od Jindřichova Hradce při historické hranici Čech a Moravy. Působivá lesnatá krajina s řadou rybníků, vodních toků a bizarních skalních útvarů. Českou Kanadou prochází úzkorozchodná železnice Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Nabídněte návštěvníkům turistického regionu Jižní Čechy typickou krajovou gastronomickou specialitu. Jihočeský kapr (např. kapr na modro po staročesku, kapr dle Petra Voka, jihočeský kapr Jordán) podívejte se na Ve kterém městě se nachází nejstarší kamenný most v Čechách? V Písku přes řeku Otavu, přezdívá se mu Jelení, ačkoliv oficiální název zní Kamenný. Jedná se o nejstarší gotický kamenný most v Čechách ze 13. století, je vyzdobený barokními plastikami. 89

96 10. Otázky na turistický region Šumava Šumava je oblíbeným místem vodáků. Na které řece je provozována kanoistika? Jedná se o řeku Vltavu. Ta je pro vodáky sjízdná od obce Lenora nebo od Soumarského mostu. Komerčně je kanoistika nabízena na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Rožmberkem (někdy až Českým Krumlovem). Z jakých důvodů byl vystavěn hrad Kašperk? Hrad Kašperk se nachází nedaleko města Kašperské Hory. Založil jej Karel IV. a sloužil k obraně šumavského pohraničí. V prostorách budovy purkrabství je instalována stálá expozice věnovaná době Karla IV. Přístupná je jedna ze dvou věží, která zároveň slouží jako rozhledna. Jaké zásady musí dodržovat turista při návštěvě národního parku? a) Tábořit a rozdělávat oheň pouze na místech určených orgány ochrany přírody (správa národního parku), b) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy pouze na silnicích a místech vyhrazených se souhlasem správy národního parku, c) provozovat vodní sporty, horolezectví, jezdit na kolech pouze na místech vyhrazených správou národního parku, d) pohybovat se pouze po vyznačených turistických cestách. e) Je zakázáno sbírat rostliny, kromě lesních plodů. 11. Otázky na turistický region Plzeňsko a Český les Na kterém zámku se nachází největší skleněný betlém na světě? Na zámku Bezdružice. Je umístěn v kapli, váží 3,5 t. Na zámku je taktéž Muzeum české sklářské tvorby, které tvoří stálá expozice děl vynikajících sklářských výtvarníků a v gotických prostorách je prodejní galerie skla. Jaká je nejnavštěvovanější industriální památka regionu? Plzeňský pivovar. Prohlídka plzeňského pivovaru seznámí návštěvníky s unikátním varním postupem piva Pilsner Urquell, jediným originálem piva plzeňského typu. Počátečním bodem prohlídky je historická budova z roku 1868, dominantou haly je model pivovaru z přelomu 19. a 20. století. V pivovarských sklepích se dodnes vyrábí pivo klasickým způsobem kvašením v dřevěných otevřených kádích a zráním v dubových ležáckých sudech. Prohlídka je spojena s ochutnávkou nefiltrovaného piva Pilsner Urquell. Mezi světovými nej se nachází jedna z plzeňských církevních památek. O kterou stavbu se jedná? Plzeňská synagoga největší v Česku, druhá největší v Evropě a třetí na světě. 90

97 Čím je známá oblast Chodska? Národopis, Chodské slavnosti (Domažlice), výrobou tradiční keramiky, výrobou dud a chodskými koláči. 12. Otázky na turistický region Západočeské lázně Vyjmenujte některé filmové a hudební festivaly, které se konají v turistickém regionu Západočeské lázně. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jeden z nejstarších filmových festivalů vůbec (1. ročník se uskutečnil v roce 1946). Tourfilm Karlovy vary, mezinárodní filmový festival zaměřený na problematiku cestování. Mezinárodní festival dechových orchestrů FIJO v Chebu. Festival Frederyka Chopina v Mariánských Lázních. Hudební festival Dvořákův karlovarský podzim. Jak se jmenuje a jakou má teplotu nejteplejší minerální pramen České republiky? Vřídlo, teplota až 72,7 stupňů Celsia. Co je Špalíček v Chebu? Symbol chebského náměstí, který je tvořen komplexem 11 domů rozdělených Kramářskou uličkou. Vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto 2 bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí. Víte, která významná postava českých dějin byla v mládí vězněna na hradě Loket nad Ohří? Hrad byl za Lucemburků několikrát sídlem členů královského rodu, několik měsíců zde Jan Lucemburský věznil svého tehdy tříletého syna Václava, později Karla IV. Spolu s jeho matkou a svou manželkou Eliškou Přemyslovnou. 13. Otázky na turistický region Severozápadní Čechy Vyjmenujte zámky, které se nacházejí v turistickém regionu Severozápadní Čechy. zámky Benešov nad Ploučnicí, Červený Hrádek u Jirkova, Děčín, Duchcov, Jezeří, Krásný Dvůr, Libochovice, Ploskovice, Velké Březno Jak se jmenuje a kde se nachází pevnost, kterou nechal vybudovat císař Josef II.? 91

98 Pevnost Terezín, založená roku 1780 císařem Josefem II. Za II. světové války sloužila jako věznice a koncentrační tábor. Bylo tu internováno více než Židů, z nichž většina byla dále odeslána do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Jejich osud připomíná několik expozic, Národní hřbitov před pevností, Muzeum ghetta v budově bývalé školy a památník v objektu bývalých Magdeburských kasáren s replikami vězeňských ubikací. Ke které hoře se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha? K hoře Říp. K této výrazné dominantě Polabské nížiny se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Na vrcholové plošině stojí románská rotunda sv. Jiří, první památník české státnosti, vybudovaný na památku vítězství knížete Soběslava v bitvě u Chlumce roku V roce 1868 byl z úpatí hory vylomen první základní kámen Národního divadla v Praze. Co je k vidění v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově? Největší ZOO České republiky se specializuje na evropská zvířata. Vedle běžných expozic je tu také hřbitov vyhynulých zvířat, přírodní památka Kaštanka sad jedlých kaštanů, dětské hřiště a kontaktní ZOO, v letních měsících je v provozu Lokálka Amálka a Safari Expres. Součástí areálu je statek se sbírkou starých zemědělských strojů a kolekcí starých plemen domácích zvířat z různých částí Evropy. 14. Otázky na turistický region Českolipsko a Jizerské hory Jak se jmenuje největší rybník u Doks původně zvaný Velký rybník? Největší Velký rybník u Doks - dnes Máchovo jezero - byl založen již za Karla IV. Nabízí slunění, koupání i plavby parníkem, windsurfing, jachting a sportovní rybolov, také noční život a diskotéky. Víte, čím je unikátní televizní vysílač na Ještědu? Odborná architektonická veřejnost jej vyhlásila nejlepší stavbou 20. století u nás. Je víceúčelový (taktéž hotel, restaurace). Byl vystavěn v letech a nahradil mohutný horský hotel, který do základů shořel , i tzv. Rohanovu chatu, která vyhořela o rok později. Architekt Karel Hubáček za stavbu ještědské věže získal prestižní Perretovu cenu. Na vrchol vede lanovka. Co je možné navštívit v centru Babylon v Liberci? Aquapark, IQpark, bowling, wellness, labyrint, lunapark, nákupní městečko, laser game, dětský hrad a další. 92

99 15. Otázky na turistický region Český ráj Znáte některá místa Českého ráje, kde se natáčely české pohádky? Např. skalní hrad Frýdštejn, zachovalá zřícenina středověkého skalního hradu, doupě čarodějnic z filmu O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Zámek Hrubá skála, natáčela se zde pohádka Princ Bajaja. Na zámku Sychrov se natáčely některé scény pohádky Pyšná princezna. Skalní město Prachovské skály, pohádka Třetí princ. Víte, že Český ráj je geoparkem UNESCO? Dne 5. října 2005 bylo rozhodnuto o zařazení Českého ráje do sítě evropských geoparků UNESCO. Mezi geoparky patří území, která zahrnují konkrétní výjimečné geologické dědictví. Se jménem kterého významného českého spisovatele je spojeno město Sobotka? Fráňa Šrámek, básník, dramatik a prozaik. Narodil se v Sobotce v rodině berního úředníka. Napsal mimo jiné např. romány Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou. 16. Otázky na turistický region Krkonoše a Podkrkonoší Čím je specifické krkonošské klima? Krkonošské klima je drsné, liší se od ostatních středoevropských pohoří. Výrazně se v něm uplatňuje blízkost Atlantiku a převládající západní větry, které foukají někdy velmi prudce. Klimatické vlivy se promítají i do délky vegetační doby krkonošských rostlin. Krkonoše jsou jedním z nejstudenějších míst v České republice a přesto, že nejsou ve srovnání s jinými horstvy příliš vysoké, vegetační doba zde trvá jen krátce. Hřebenová část Krkonoš představuje ostrov arkto-alpinské tundry. Nejblíže bychom podobnou krajinu hledali v Alpách, Karpatech a ve Skandinávii. Znáte krkonošská střediska cestovního ruchu? Např. Vrchlabí, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Horní Maršov, Vítkovice, Harrachov, Horní Mísečky, Černý Důl, Velká Úpa, Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice a další. Jak se jmenují jediné lázně v Krkonoších? Janské Lázně, jediné významné lázně na české straně Krkonoš. Léčebné prameny zde byly objeveny již ve 14. století. V lázeňském prostoru je asi 30 léčebných pramenů a množství lázeňských objektů. Nad obcí se tyčí Černá hora, která poskytuje skvělé podmínky milovníkům zimních sportů. Z centra obce vede na vrchol Černé hory kabinková lanovka. Ve kterém místě v Krkonoších se nacházejí lyžařské skokanské můstky? 93

100 V Harrachově. Jsou zde skokanské můstky od nejmenšího až po obří můstek K 185 (rekord 212,5 m). Co se nachází v Kuksu? Kuks je komplex barokních budov s někdejším špitálem milosrdných bratří a kostelem Nejsvětější Trojice v údolí řeky Labe. Sochařské cykly dvanácti ctností a neřestí (M. B. Braun), lékárnické muzeum, barokní lékárna, zahrada, galerie. Nedaleko Kuksu jsou do skalních stěn vytesány sochy, tzv. Betlém. 17. Otázky na turistický region Královehradecko Čím je unikátní Třebechovický betlém? Mechanický Proboštův betlém je největším dřevěným betlémem na světě (7 m dlouhý, 3 m široký, 2 m vysoký, 351 postaviček). Bývá pravidelným exponátem světových výstav. Znáte zajímavosti Ratibořic a Babiččina údolí? Ratibořice - empírový letohrádek, kde žila vévodkyně K. V. Zaháňská, známá jako "paní kněžna" z knížky Boženy Němcové Babička. V okolí zámku park a na něj navazující Babiččino údolí. Babiččino údolí - místo, kde se odehrává děj Babičky. Naučná stezka vede od pomníku Babičky s vnoučaty kolem Panské hospody, vodního mandlu s expozicí plátenictví a Ludrova mlýna ke Starému Bělidlu a k Viktorčinu splavu. 18. Otázky na turistický region Východní Čechy Co víte o Velké pardubické steeplechase? Jedná se o jeden z nejstarších (1874) a nejtěžších dostihových závodů na evropském kontinentu. Závod měří 6900 m, koně s jezdci musejí překonat 31 překážek včetně proslulého Taxisova příkopu. Několikanásobným vítězem je český žokej Josef Váňa. Slyšeli jste o možnosti splutí Opatovického kanálu na kánoi? Opatovický kanál je technickým unikátem z 16. stol. Používal se k napájení bohdanečských rybníků a v některých místech teče nad úrovní terénu, takže tvoří akvadukt. Jeho cesta vede z větší části mezi tichými listnatými lesy, klidně a nevzrušeně míří až ke svému ústí do Labe. Splutí kanálu je snadné, ztížené jenom nízkými můstky v blízkosti vesnických obydlí a jejich podplouvání je úsměvným zpestřením plavby. Jak se jmenuje unikátní zástavba v centru města Hlinsko? Betlém. Z části zděná roubená stavení dokládají způsob života v 18. a 19. století v této oblasti. Expozice nabízí nahlédnutí do obydlí drobných řemeslníků, jako byli dráteníci, hrnčíři, tkalci nebo ševci. Interiéry jsou zařízené dobovým vybavením včetně černé kuchyně. V průběhu roku jsou expozice oživovány tematickými výstavami, které se věnují vánočním 94

101 a velikonočním svátkům, lidovým obyčejům, lidovému oděvu, výrobě šperků, historickým fotografiím a dalším oblastem lidového života. Jakou památku UNESCO najdete v tomto regionu? Je to zámek v Litomyšli s unikátní sgratifovou výzdobou z doby renesance. 19. Otázky na turistický region Vysočina Jaké turistické zajímavosti lze vidět v Jihlavě? V Jihlavě se nachází řada historických památek a zachované mohutné hradby. Muzeum s expozicí těžby stříbra, přístupný labyrint podzemních chodeb, zoologická zahrada, aquapark. Víte, k čemu sloužilo jihlavské podzemí? Dlouho se historikové domnívali, že podzemní chodby jsou zbytky starých dolů na stříbro. Jiní tvrdili, že podzemní chodby byly raženy pro vojenské účely. Současní historikové se domnívají, že podzemní chodby vděčí za svůj vznik hospodářským důvodům. Kupci a řemeslníci si pro uskladnění svého zboží a výrobků rozšiřovali stávající sklepy, na jejichž prohlubování pracovali zkušení jihlavští horníci. Kdo byl Jan Blažej Santini Aichl? Jan Blažej Santini Aichl ( ) byl příslušníkem třetí generace italské umělecké rodiny usazené v Praze. Kvůli slabé tělesné konstrukci nemohl pokračovat v kamenickém řemesle svých předků, ale díky svému mimořádnému talentu se stal stavitelem a architektem. Už v raném mládí zahájil svoji činnost rekonstrukcí klášterního chrámu v Sedleci u Kutné Hory. Vedle řady staveb pro žďárský klášter patří k jeho nejznámějším dílům na Moravě poutní kostel ve Křtinách, areál kláštera v Rajhradě a soubor venkovských kostelů ve Zvoli, Obyčtově a Horní Bobrové. V Čechách pak soustředil Santini svoji činnost okolí Kutné Hory a Plasů u Plzně. V areálu zámku ve Žďáru na Sázavou se nachází muzeum Santiniho. 20. Otázky na turistický region Jižní Morava Vyjmenujte turistické oblasti, které tvoří turistický region Jižní Morava. 1. Znojemsko a Podyjí 2. Pálava a Lednicko-valtický areál 3. Slovácko 4. Brno a okolí 5. Moravský kras a okolí Co byla železná opona? Železná opona je označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem v době studené války (mezi Československem a Rakouskem, Československem a Spolkovou 95

102 republikou Německa). Hraniční pásmo mělo šířku 4 až 10 km a tato část republiky se tak stala pro běžného člověka nepřístupnou. Ploty byly ve třech zónách první, který byl asi dva metry vysoký, tvořila změť ostnatých drátů. Další plot, výšky 2,5 metru, byl nabit vysokým napětím. Poslední plot sloužil jako zábrana zvěři, aby směrem od hranice nemohla proniknout k nabitému plotu. Pod ploty se nacházelo zorané pásmo o šířce cca 20m, kde bylo možno snadno najít stopy a tedy i místo, kde případný narušitel překonal plot. Kolem celých hranic navíc vedla v asi kilometrové vzdálenosti asfaltová komunikace, která pohraničníkům usnadňovala přiblížení k místu zásahu. Znáte zajímavosti, které se nacházejí v Lednicko valtickém areálu? Např. Lednický zámek, minaret, Janův hrad, akvadukt, maurská vodárna, Lovecký zámeček, Dianin chrám (Randez vous), kolonáda na Reistně, Valtický zámek, zámeček belveder, Hraniční zámek, chrám Tří grácií, Rybniční zámeček, Appolonův chrám, kaple sv. Huberta, Obelisk. Vyjmenujte jeskyně s krápníkovou výzdobou, které lze navštívit v Moravském krasu. Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Balcarka, Sloupsko-Šošůvské jeskyně. 21. Otázky na turistický region Východní Morava Kde najdete největší moravské lázně? Jde o lázně v Luhačovicích, kde se léčí především nemoci dýchacího ústrojí. Nejznámější prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka. Znáte horská střediska turistiky na Valašsku? Např. Soláň, Velké Karlovice, Kasárna, Karolínka, Vsácký Cáb, Valašská Bystřice. S jakou významnou osobností je spojeno město Zlín? S Tomášem Baťou a jeho dědici. Založili tu největší obuvnickou firmu na našem území, která měla pobočky na téměř celém světě. Dnes odkaz slavného podnikatele připomíná např. Univerzita Tomáše Bati. Se kterým státním svátkem České republiky je spojena pouť na Velehradě? Největší oslavy v České republice, které jsou spjaté se státním svátkem, jsou zcela jistě oslavy Dne slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje (5. července). V předvečer slavnostní pouti se koná Koncert lidí dobré vůle. Slavnostní koncert, který je vysílán v přímém přenosu Českou televizí a Českým rozhlasem 1 Radiožurnál, zhlédlo v roce 2009 přímo na Velehradě přes devatenáct tisíc lidí. 96

103 22. Otázky na turistický region Střední Morava a Jeseníky Vyjmenujte lázně, které se nacházejí v turistickém regionu Střední Morava a Jeseníky. Lázně Priessnitz v Jeseníku, Lázně Lipová, Lázně Velké Losiny, Lázně Bludov, Lázně Teplice nad Bečvou Víte, jak je hluboká Hranická propast? Dosud změřená hloubka dosahuje 329,5 m, sestoupit až na dno se dosud nikomu nepodařilo, dálkově ovládaný robot se v hloubce 205 m zapletl mezi potopené stromy. Podle některých odborníků může skutečná hloubka dosahovat až 700 m. Kde se do dnešních dnů vyrábí ruční papír? Ve Velkých Losinách. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena Janem mladším ze Žerotína, který vrchnostenskou papírnou rozšířil hospodářské podniky svého panství. První archivní zmínkou o papírně je smlouva z 25. března Je možné navštívit muzeum ruční výroby papíru ve Velkých Losinách. 23. Otázky na turistický region Severní Morava a Slezsko Vyjmenujte turistické oblasti, které tvoří turistický region Severní Morava a Slezsko. Beskydy - Valašsko Ostravsko Poodří - Moravské Kravařsko Opavské Slezsko Těšínské Slezsko Jeseníky - východ Znáte zajímavosti měst Kopřivnice a Štramberk? Kopřivnice- např. Muzeum Fojtství je součástí Regionálního muzea v Kopřivnici. Dalšími objekty jsou Technické muzeum Tatra a Muzeum Šustalova vila. Štramberk např. Štramberské uši, hrad Štramberk ze 13. století s věží zvanou Trúba, jeskyně Šipka na bájném kopci Kotouč, Muzeum malíře Zdeňka Buriana, rozhledna na Bílé hoře s nejlepším výhledem do kraje, botanická zahrada a arboretum ve starém vápencovém lomu, Aqua Terra - mini ZOO, Jaroňkova ulička - Štramberská "Zlatá ulička" pod hradem. Znáte významné osobnosti hudebního světa, které pobývaly na zámku Hradec nad Moravicí? Původní královský přemyslovský hrad byl několikrát přestavován, dnešní podobu získal na konci 19. století, kdy byl upraven ve stylu romantické tudorské gotiky a doplněn mimo jiné o Bílou věž, Červený zámek a dekorativní hradební zdi. V zámku je kromě přepychového zařízení a sochařské galerie umístěn Památník L. van Beethovena a F. Liszta, kteří zámek navštěvovali v době, když byl významným kulturním centrem. 97

104 Turistický region Severní Morava a Slezsko je bohatý na lázeňská místa. Vyjmenujte ta, která znáte. Lázně Klimkovice, Lázně Darkov, Lázně Karlova Studánka (Čeladná, Bahenec a jiná nejsou oficiálně lázněmi). 98

105 3. Vztah místních obyvatel k návštěvníkům Kód modulu: 3 Nominální délka: Tři vyučovací hodiny Cílová skupina: Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Cílem modulu je, aby žáci poznali, jaký potenciál ukrývá v sobě domácí cestovní ruch, aby poznali způsoby zjišťování potřeb návštěvníků a aby pochopili, že i oni svou ochotou a vstřícným jednáním mohou přispět ke spokojenosti návštěvníků. Po ukončení výuky modulu žáci: uvedou účastníky cestovního ruchu a složky cílového místa, budou znát důvody a cíle podpory rozvoje domácího cestovního ruchu, budou se uvědoměle podílet na vytváření přívětivého prostředí pro návštěvníky. Obsah modulu Vymezení a základní pojmy. Analýza požadavků návštěvníků. Proč domácí cestovní ruch? Několik zásad pro vytváření přívětivého prostředí. Doporučené postupy výuky Projektová výuka, problémové úlohy, diskusní metody - brainstorming a brainwriting a didaktické hry. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem, rozlišení pro základní a střední školu je obsahem I. Kapitoly tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. Použité učební pomůcky Flip chart, tabule, dataprojektor, powerpointová prezentace, mapy, materiály zpracované autory projektu a žáky v průběhu realizace projektu, PC. Způsob ukončení Prezentace projektů, diskuze, zpracované informační materiály, vypracované úkoly v pracovních listech. 99

106 3.1 Studijní text Vymezení a základní pojmy Cestovní ruch lze chápat jako cestování a přebývání mimo místo trvalého bydliště, zpravidla ve volném čase za účelem uspokojování takových lidských potřeb, které souvisejí s rekreací, poznáním a stykem s jinými lidmi. Cestovní ruch jako otevřený a dynamický systém tvoří dva podsystémy, a to subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. Vazby existují i mezi cestovním ruchem a vnějším prostředím. Subjekt cestovního ruchu Subjekt cestovního ruchu reprezentuje účastník cestovního ruchu, který je definován jako každá osoba, která pobývá přechodně mimo místo svého běžného pobytu, přičemž motivací pro cestu není výdělečná činnost v tomto místě. Struktura cestujících Jednodenní návštěvník se účastní cestovního ruchu bez přenocování. Návštěvník je účastník cestovního ruchu. Návštěvníci se dělí na turisty, jednodenní návštěvníky (výletníky) a návštěvníky tranzitující. Turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své obvyklé prostředí. Tranzitující návštěvník je samostatnou kategorií, neboť může být obecně jednodenní, ale také turista. Jedná se o návštěvníky, kteří se zastaví v dané lokalitě nebo zemi na své cestě do jiného cíle cesty. Z hlediska definice zde spadají rovněž letecké transfery. Místní obyvatel - je osoba, která žije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců v jednom místě před příchodem do jiného místa na dobu kratší než šest měsíců. Je neopominutelnou součástí cestovního ruchu, který výrazně napomáhá vytvářet obrázek destinace. Znalost chování návštěvníka a respektování jeho požadavků je základem pro vytvoření přívětivého prostředí, stává se konkurenční výhodou pro všechny, kteří chtějí být úspěšní na trhu cestovního ruchu. 100

107 Objekt cestovního ruchu Objektem cestovního ruchu je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Objekt je nositelem nabídky. Tvoří ho cílové místo, podniky a instituce cestovního ruchu. Cílové místo je označováno v odborné literatuře jako destinace cestovního ruchu. Představuje nabídku s atraktivitami a s nimi spojenými zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh. Nejčastěji je destinace cestovního ruchu charakterizována na základě těchto čtyř složek: atraktivita (kulturní a přírodní), vybavenost materiálně-technickým zařízením (ubytovacími, stravovacími, zábavními podniky, obchodem a ostatními službami), dostupnost (dopravní dostupnost, místní doprava apod.), dodatečnými službami ve formě místních organizací, které slouží jednak návštěvníkům a jednak také místním podnikatelům v cestovním ruchu. Všechny složky cestovního ruchu působí efektivně pouze tehdy, pokud jsou pečlivě plánovány a řízeny. Zatímco dříve nabídka určovala poptávku, dnes je tomu právě naopak. Pro sektor cestovního ruchu je velmi důležité všechny potřebné změny ve vývoji zaznamenat a co možná nejdříve respektovat. Preference destinací budou stále silněji spojovány s podporou místního obyvatelstva a jejich přívětivým postojem k rostoucímu počtu přijíždějících turistů Analýza požadavků návštěvníků Významným vodítkem managementu cestovního ruchu pro přípravu produktů, programů a zlepšování úrovně služeb je využívání statistik, vlastních anket regionálních subjektů cestovního ruchu, znalostí a zkušeností pracovníků cestovního ruchu apod. Cílem šetření bývají poznání sociální a ekonomické struktury domácích a zahraničních hostů, jejich geografického původu, jejich preferencí forem trávení volného času a hodnocení úrovně poskytovaných turistických služeb. 101

108 Výsledky analýz ve vybraných oblastech šetření: a) Národnostní složení návštěvníků České republiky Příklad průzkumu: V roce 2009 přijelo do České republiky zahraničních turistů. Pětice zemí, z nichž přijelo do České republiky nejvíce turistů, zůstává stejná. Největší počet návštěvníků přicestoval z Německa ( , pokles 4,8 %), na druhém místě je Velká Británie ( , pokles 22,7 %). Jako třetí se umístila Itálie ( , pokles 3,5 %). Prvních pět zemí uzavírá Polsko ( , pokles 7,4 %) a Rusko ( , pokles 21,7 %). K poklesu došlo také ve všech krajích, přičemž pořadí krajů se dlouhodobě nemění první je Praha, druhý Karlovarský kraj a třetí místo patří kraji Jihomoravskému. Největší odliv zahraničních turistů zaznamenal kraj Královéhradecký (- 19,3 %) a Jihomoravský (- 22 %), nejmenší naopak Plzeňský kraj (- 4,2 %). Pokud jde o prognózy týkající se celosvětového cestovního ruchu, situace by se měla pozvolna zlepšovat. Podle organizace Tourism Economics, která se zabývá analýzami v oblasti cestovního ruchu, přijde mírné oživení už v tomto roce, na úroveň roku 2008 se ale svět dostane až v roce Zdroj dat: Český statistický úřad, zpracování zprávy: agentura CzechTourism b) Výzkumy a statistiky uvádějí stupeň spokojenosti s určitými službami a vypovídají o kvalitě služeb Příklad průzkumu spokojenosti: Průzkum spokojenosti v cestovním ruchu, který jako příklad uvádíme, se uskutečnil v červnu 2009 na vzorku 500 turistů ve složení 230 turistů z Česka a 270 návštěvníků ze zahraničí. Zahraniční hosté pocházeli nejčastěji z Německa, Rakouska, Ruska, Nizozemska, Polska a Španělska. Průzkum byl proveden v pěti městech České republiky (Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové). Z průzkumu vyplývá, že zahraniční turisté si nejčastěji chválí profesionalitu pracovníků v cestovním ruchu, tlumočníky a restaurace. Nejvíce si stěžují na špatnou infrastrukturu 102

109 (29 %), na úroveň cen v cestovním ruchu (26 %) a na chování cestovních kanceláří (23 %). Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj průzkum společnosti Factum Invenio s.r.o. Spokojenost se službami v českém cestovním ruchu (Čeští turisté, N = 230) 10% 2% 30% 20% Rozhodně spokojen/a Spíše spokojen/a Ani tak, ani tak Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a 37% Spokojenost se službami v českém cestovním ruchu (Zahraniční turisté, N = 270) 5% 2% 13% 37% 43% Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj průzkum společnosti Factum Invenio s.r.o. c) Statistiky o počtech návštěvníků v různých státech v časové řadě mohou napovědět o zajímavých destinacích výjezdového cestovního ruchu pro následující období. Zdrojem údajů pro čtvrtletní data o výjezdovém cestovním ruchu občanů ČR je Český statistický úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj. d) Regionální statistiky o návštěvnosti jsou důležité pro rozhodování o regionální politice a pro tvorbu koncepce rozvoje cestovního ruchu. Impulsem pro systematický výzkum v oblasti monitorování profilu návštěvníků v turistických regionech a oblastech je i projekt 103

110 agentury CzechTourism, který ve spolupráci s regionálními subjekty dal základ dosud ojedinělému výzkumu pod názvem "Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky". Zdroj: Proč domácí cestovní ruch? Domácí cestovní ruch v sobě ukrývá velký potenciál. Česko je země, kde se dá prožít spousta zajímavých zážitků, ať už se to týká zábavy, poznávání, sportu nebo gastronomie. Význam domácího cestovního ruchu neustále narůstá. Rozvoj cestovního ruchu je pečlivě plánován a řízen. Bez strategických materiálů rozvoje cestovního ruchu dnes nelze na trhu uspět. Základním dokumentem rozvoje cestovního ruchu v České republice je Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období Na Koncepci navazují činnosti agentury CzechTourism. V rámci svého poslání vytváří agentura CzechTourism aktuální a střednědobé strategie prezentace České republiky v zahraničí. Začátkem roku 2004 vstoupila v platnost Strategie propagace České republiky, která se soustředila na propagaci tzv. národních produktů. Bylo vytipováno pět míst (Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov, skalní města Olomouc) s nabídkou fakultativních výletů do jejich okolí a dva časové produkty (Vánoce a Velikonoce). V roce 2007 se v souladu s Koncepcí státní politiky agentura od teritoriálně a časově vymezených témat přesunula k obecněji definovaným produktům. Těmi jsou Bohatství historie (hrady, zámky, technické a církevní památky), České medicínské lázeňství, Aktivní dovolená (golf, cyklistika, adrenalinové sporty, ale i rybaření nebo pěší turistika), Kongresový, korporátní a incentivní cestovní ruch, Zážitková dovolená (gastronomie, hudba, festivaly). Požadavky českých turistů se značně změnily. Zatímco ještě v 90. letech se většinou spokojili pouze s faktem, že mohou odjet na dovolenou a příliš si na nic nestěžovali, v současnosti znají svá práva a vyžadují je. Mají mnohem více různých požadavků a jsou náročnější. Jsou bohatší a více zcestovalí (v roce 2009 utratili za cesty do zahraničí 77,16 mld. Kč). 104

111 Mění se také vztah Čechů k možnostem trávení volného času v Česku. 94 % obyvatel České republiky se shoduje na tom, že naše země nabízí řadu atraktivních turistických lákadel. O poznání více jsou Češi kritičtější ke službám pro turisty: o jejich kvalitě pochybuje celá čtvrtina. Nejvíce připomínek ke kvalitě služeb přitom mají mladí lidé a také lidé s nejvyššími příjmy. Obdobné postoje se projevují při srovnávání turistické nabídky Česka a zahraničí. Většina (64 %) ji považuje za srovnatelnou, s tímto názorem více nesouhlasí mladí a osoby s vyššími příjmy domácnosti. Jako levnější vychází tuzemská dovolená 63 % populace. Nejdůležitější údaje z šetření: alespoň 1x ročně podniknou jednodenní výlet po Česku tři čtvrtiny populace 94 % Čechů si myslí, že naše země nabízí mnoho turisticky atraktivních lokalit 66 % Čechů si myslí, že Česko nabízí turistům kvalitní ubytování nebo stravování 64 % Čechů si myslí, že tuzemská dovolená je srovnatelná se zahraniční 63 % Čechů si myslí, že je dovolená u nás levnější než v zahraničí Zdroj: Pomocí osobního dotazování bylo ve dnech osloveno 1038 českých občanů starších 15 let. Výzkum pro CzechTourism provedla jako pre-test kampaně DCR společnost Factum Invenio Několik zásad pro vytváření přívětivého prostředí Česká republika má velký potenciál zvýšit význam cestovního ruchu pro národní hospodářství. Neochotná recepční, nerudný číšník nebo nepoctivý taxikář dokáže pokazit sebelepší zážitek. Kvalitní služby jsou znakem vyspělé turistické destinace. Proto se jim v současné době věnuje zvýšená pozornost. Úsměv, profesionální chování, vstřícnost, ochota personálu a místních obyvatel je mnohdy daleko důležitějším kritériem než například cena služby. a) Jak se chovat k návštěvníkům v mém městě/regionu? Při setkání s návštěvníkem nikdy neodmítneme poskytnout informaci. Pokud je to cizinec a my mu nerozumíme, je nejvhodnější, abychom mu zprostředkovali kontakt s jinou osobou, jazykově lépe vybavenou. V různých veřejných podnicích, v restauracích apod., se pochopitelně cizincům nevnucujeme, ani nikdy neokukujeme, byť by se nám jejich chování či oblečení zdálo jakkoli podivné a nezvyklé. Slušně vychovaný člověk vždy respektuje individualitu druhého. 105

112 b) Jak poznám kvalitní službu? Ať už se jedná o zahraničního nebo domácího návštěvníka, výběr zařízení, které nabízí kvalitní služby, je stejně důležitý pro každého z nich. Vodítkem, jak odlišit méně kvalitní služby od těch nekvalitních, je systém certifikace. Ten dokládá, že provozovatel zařízení je schopen splnit požadavky vytvořené profesní organizací pro daný sektor. c) Jak si vybrat ubytování? Dobrým vodítkem je oficiální certifikace, kterou provádí Asociace hotelů a restaurací a podporuje ji také agentura CzechTourism nebo Sdružení českých spotřebitelů. Tato certifikace garantuje předem určenou úroveň a kvalitu. Standard minimálních služeb označuje počet hvězdiček, který platí pro hotely, penziony i kempy. Zatímco třeba v hotelu s dvěma hvězdičkami můžete mít společnou sprchu na patře, ve čtyřhvězdičkovém už musíte mít na pokoji vlastní vanu. A pokud jsme už v koupelně, lišit se bude také její vybavení. V té dvouhvězdičkové najdete základní hygienické potřeby jako mýdlo a ručník, v té luxusní budete moci kromě všemožných šamponů a koupelí využít také vlastní župan. Stejně markantně se liší i nabídka stravovacích možností: v hotelech nižší kategorie se za teplým jídlem budete muset vypravit mimo budovu, v té nejvyšší kategorii vám naopak přinesou jídlo a nápoje až na pokoj, a to kdykoli během dne či noci. Hvězdičky mají také kempy - v nejnižší kategorii vám místo kuchyňky postačí ohniště, čtyři hvězdičky zase říkají, že je tu možné platit kartou nebo že v areálu je přírodní koupaliště či bazén Hvězdičky se prostě vyplatí sledovat. Víte, co můžete čekat a případný nadstandard vás jen mile překvapí. d) A co udělat pro vlastní spokojenost a ještě ušetřit? Aby byla dovolená nejen zajímavá, ale i cenově výhodná, stačí znát pár tipů, které vám pomohou uspořit náklady. Už při výběru ubytování nenechávejte vše na poslední chvíli a zarezervujte si pokoj v dostatečném předstihu na internetu. Internetové a pultové ceny se liší opravdu podstatně a nezapomínejte, že nejdražší je jedno přenocování. Často se proto vyplatí zůstat na jednom místě a podnikat výlety do okolí než přejíždět. A pokud si nepotrpíte na pětihvězdičkový luxus, využijte ubytování v hostelech nebo kolejích. S rozmachem vysokého školství v Česku je jejich síť docela hustá a ty novější mnohdy nabízejí lepší ubytování než leckteré penziony. Pokud jde o úspory na dopravě, studující mohou u dopravců žádat slevu předložením ISIC karty. Pro větší skupiny se vyplatí cestovat na hromadnou jízdenku vlakem. 106

113 V sobotu a neděli můžete vlakem cestovat po regionu za výhodnou cenu v rámci speciální víkendové jízdenky. Zvláštní kapitolou jsou turistické slevové karty. Ty připomínají klasické kreditky a zaručují vám vstup zdarma do objektů zapojených do systému a také program slev od ubytování až po stravování. Na začátku karty znamenají větší finanční výdaj, nicméně při aktivnějším pobytu v regionu se návštěvníkovi vyplatí. Některé z nich zahrnují i síťovou jízdenku na dopravu, což je příjemná výhoda. Karty tohoto typu můžete využít třeba v Olomouci, na Šumavě nebo Krkonoších. e) Kde lze získat základní informace o službách v místě bydliště? Cestování po Česku souvisí s využíváním služeb turistických informačních center. Znalost místa a služeb, které turistická informační centra v místě vašeho bydliště nabízejí, je pro případné dotazy návštěvníků velmi významná. Stejně jako mají hotely hvězdičky, mají svůj certifikát kvality také informační centra. Podle symbolu bílého písmena na zeleném podkladu je snadno poznáme už zvenku. Uvnitř pak můžeme očekávat pracovníky, kteří poradí turistům minimálně v jednom světovém jazyce, bude tu k dispozici připojení na internet a především informace, brožury a mapy. Pracovníci infocenter mohou doporučit aktuální kulturní nebo sportovní akce, zarezervovat vstupenky nebo pomoci vyhledat vhodné ubytování podle vašich požadavků. Kromě toho, že si tu můžete vyzvednout plánek města, který je většinou zdarma, chtějte slyšet doporučení místních, které z památek stojí za to vidět nebo kam si v okolí zajít na oběd nebo za zábavou f) Jak se v Česku neztratit? Česká republika je i v zahraničí pověstná vysokou kvalitou informačního značení, takže stačí jen najít ty správné značky, a je téměř jisté, že nezabloudíte. Pokud objevujeme Česko v autě, vyplatí se sledovat hnědé tabule, které řidiče upozorňují na významný turistický nebo kulturní cíl v okolí. Je to určitě užitečná záležitost, zejména na dálnicích, kde označují např., jaký sjezd vede k hradu. V případě, že námi hledaný objekt leží v zapadlé vesničce, je tato pomoc opravdu neocenitelná! Pěší turisté to mají snad ještě jednodušší: stačí sledovat turistické značky, které v Česku už od konce 19. století obnovují členové Klubu českých turistů. Pásové značky tedy červená, modrá nebo zelená uprostřed orámované bílou barvou doprovázejí více než 40 tisíc kilometrů pěších tras. A to je jak víme i ze školy číslo označující obvod rovníku. Pěší narazí ještě na jeden typ značení: bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem jsou vyznačeny stezky naučné. Ty byly kdysi trefně nazvány jako učebnice pod širým nebem a procházením po nich se dozvíte zajímavé informace o okolní přírodě, historii nebo významných rodácích. 107

114 K těmto tradičním trasám přibývají také trasy pro cyklisty (označené žlutou pokladovou barvou) nebo lyžaře (barva krajních pásů není bílá, ale oranžová). Na některých místech uvidíte také značku, která je mezi ostatními relativní novinkou. Barevný kruh na bílém čtverci označuje hipostezku, tedy trasu pro jezdce na koni. Těch je u nás už více než 1800 km. Shrnutí Cestovní ruch lze chápat jako cestování a přebývání mimo místo trvalého bydliště. Je tvořen dvěma podsystémy objektem a subjektem cestovního ruchu. Subjekt cestovního ruchu reprezentují jednodenní, tranzitující návštěvníci a místní obyvatelé. Objekt je nositelem nabídky, je to cílové místo, které bývá označováno jako destinace cestovního ruchu. Významným vodítkem managementu cestovního ruchu pro přípravu produktů, programů a zlepšování úrovně služeb je využívání analytických šetření v různých oblastech. Znalost chování návštěvníka a respektování jeho požadavků je základem úspěšnosti na trhu cestovního ruchu. Preference destinací budou stále silněji spojovány i s podporou místního obyvatelstva a jeho přívětivým chováním. Význam domácího cestovního ruchu neustále narůstá, čeští turisté jsou náročnější, bohatší a zcestovalí, vyžadují dokonalejší služby. Kvalitní služby jsou znakem vyspělé turistické destinace, a proto se jim v současné době věnuje zvýšená pozornost. Úsměv, profesionální chování, vstřícnost, ochota personálu a místních obyvatel, je velmi důležitým kritériem spokojenosti návštěvníků. 108

115 Slovník cizích pojmů Demografie je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací Destinační managament a marketing soubor činností ve vybraných úrovních řízení a koordinace, strategického plánování, různých forem spolupráce na bázi mikroregionů a regionů Objekt vše, čeho se týká naše činnost, s čím se obíráme, předmět Preference znamená přednost, kterou lidé dávají tomu, co preferují. Pojem se užívá všude tam, kde je možnost více méně svobodné volby nebo výběru Subjekt jednotlivec, jedinec, činitel Tranzit průvozní přeprava, průvoz Transfer převod hospodářských hodnot z jedné země do druhé 3.2 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny, formuluje úkoly pro skupiny, které podle počtu žáků ve třídě vytvoří. Základní škola 6. Dotazníkové šetření nebo anketa mezi obyvateli ke zjištění důvodů cestování po České republice. 7. Cestujeme do Prahy. 8. Ubytování v hotelu se třemi hvězdičkami. 9. Ubytování v kempu se dvěma hvězdičkami. 10. Kulturní cestovní ruch v mém regionu (kulturní dědictví, historická města, památky a zajímavosti muzea veletrhy a výstavy koncerty divadla). Střední škola 1. Statistiky o počtech návštěvníků ve vybraných destinacích vašeho regionu v časové řadě. 2. Statistiky o spokojenosti návštěvníků ve vybraných destinacích vašeho regionu. 3. Já jako turista v Krkonoších. 4. Sportovní a aktivní dovolená v regionu. 5. Srovnání dvou vybraných destinací v regionu z pohledu dvou složek (atraktivita - kulturní a přírodní a vybavenost materiálně-technickým zařízením - ubytovacími, stravovacími, zábavními podniky). 109

116 6. Srovnání dvou vybraných destinací v regionu z pohledu dvou složek (obchod a ostatní služby a dostupnost - dopravní dostupnost, místní doprava apod.) 7. Nejvíce navštěvované cílové místo v regionu - důvody zájmu pro zahraniční turisty. 3.3 Otázky a odpovědi 1. Víte, že existuje ATIC (Asociace turistických informačních center)? Zajišťuje svým členům metodickou pomoc při zřizování a vedení turistického informačního centra, zveřejňování adresy na internetových stránkách, ve Zpravodaji a adresáři Asociace a v dalších tiskovinách (mapy, průvodci, atlasy dle dohody s jednotlivými vydavateli např. Kartografie Praha, Shocart), odborná školení a další vzdělávání členů, odborné zájezdy, možnost výměny propagačních materiálů a zkušeností s ostatními IC, možnost bezplatné prezentace na veletrzích Regiontour v Brně a MADI a Holiday World Praze, možnost podílet se na formování jednotného systému poskytování turistických informací na území České republiky, Vydávání Zpravodaje, v nichž mohou členové prezentovat své aktivity, prostor stávající webové prezentace k získávání potřebných kontaktů a oborových informací. Více informací hledejte na 2. Co víte o Klubu českých turistů? Historie KČT sahá do roku 1888, kdy byl Klub založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Dnes má necelých 40 tisíc členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže. Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. www. klubturistu.cz. 3. Jak funguje systém pro označení ubytovacích zařízení hvězdičkami. Je to systém fungující po celém světě. V České republice jsou ubytovací zařízení rozdělena podle kategorií - hotely, penziony, motely, ostatní ubytovací zařízení a dále do pěti tříd prostřednictvím jedné až pěti hvězdiček. To je pro zákazníka celkem jasné třídění. Ne vždy je však našim hostům jasné, co mohou od jednotlivých kategorií a tříd očekávat. Hvězdičky jsou hotelům a penzionům v České republice přidělovány na základě Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení, která je dobrovolným systémem, zajišťujícím transparentnost služeb a jistou úroveň kvality pro domácí i zahraniční turisty. Systém, který je dostupný a finančně nenáročný pro provozovatele ubytovacího zařízení (poplatek činí 110

117 1500,- Kč na období ) se stále více také stává zajímavý z pohledu další propagace certifikovaných zařízení. Tento systém vytvořily, provozují a podporují: Asociace hotelů a restaurací České republiky ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou CzechTourism. AHR ČR vytvořila a pravidelně vydává a aktualizuje katalog certifikovaných zařízení. 4. Co to je Kongresový cestovní ruch? Kongresový cestovní ruch, jak vyplývá z názvu, je v hlavní míře zaměřen na návštěvy odborných seminářů, kongresů, konferencí, sympozií. Odborné semináře, jednání, kongresy, konference se obvykle pořádají ve špičkově vybavených hotelech s konferenčními sály a potřebnou technikou. 5. Co to je AHR (Asociace hotelů a restaurací)? Asociace vznikla sloučením dvou subjektů: HO.RE.KA ČR Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu spolu s Národní federací hotelů a restaurací České republiky. Cílem AHR ČR je vytváření dobrého jména oboru zejména v oblasti gastronomie a posílení jeho společenské prestiže. AHR ve spolupráci se Sdružením podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách UNIHOST, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu CzechTourism vytvořil Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky na období Co to je produkt (Produkt) v cestovním ruchu? Destinace cestovního ruchu představuje cílové místo účasti na cestovním ruchu a z pohledu marketingu představuje určitý konkrétní produkt. Jelikož v cestovním ruchu je silná konkurence, každá destinace (a to bez ohledu na své vymezení - může se jednat o středisko cestovního ruchu, město, region, stát) se snaží realizovat svůj vlastní marketingový plán. 7. Co si představujeme pod pojmem přírodní atraktivita? Přírodní atraktivita v cestovním ruchu spočívá v zajímavých (resp. zvláštních, unikátních, význačných, výjimečných, resp. i typických moře) vlastnostech či prvcích přírodního prostředí, často koncentrovaných v národních parcích, přírodních rezervacích, v horských oblastech (vysoké hory, vyhlídky do údolí a okolní krajiny, skalní města, ledovce, propasti, jeskyně aj.), přímořských a ostrovních oblastech (pláže, atoly, korálové útesy, fjordy, mysy aj.). Přírodními atraktivitami jsou také vulkanické oblasti (gejzíry, termální prameny, vulkanická činnost činné i vyhaslé sopky aj.), oblasti s vysokým stupněm biodiverzity (tropické deštné pralesy, mokřady, příznivé klimatické podmínky aj.). 111

118 8. Co je to kulturní atraktivita? Kulturní atraktivita je založena na historickém kulturním dědictví, minulých a současných tradicích obyvatel destinace cestovního ruchu. Příklady: hrady, zříceniny, zámky, citadely, historické zahrady, městské památkové rezervace a městská historická centra, venkovské památkové rezervace, historická místa (prostranství), místní architektura, artefakty, kulturní akce a stálé expozice lidové slavnosti, muzea, galerie, festivaly, koncerty, výstavy, vernisáže apod. Někdy mohou být kulturní atraktivity vytvořeny - např. oživením původních místních tradic. 9. Co jsou to atrakce cestovního ruchu? Lidmi vytvořené atraktivity. Motivací jejího vzniku je zisk vytvořený na základě příjmů od návštěvníků (organizované stavby, areály, představení, akce, události apod.). Mezi atrakce záměrně vytvořené nebo aranžované pro přilákání návštěvníků a s vysokou stimulací pro návštěvu patří tematické parky (vodní parky, miniaturní města, zábavní parky, stálé výstavy a muzea specifického obsahu (muzea voskových figur, muzea kuriozit aj.), zvláštní tematické akce (olympiáda apod.) 10. Co víte o projektu Kudy z nudy? Je to webový portál, kde naleznete zajímavé turistické nabídky a akce z celé České republiky a současně jeden z nástrojů, kterými agentura CzechTourism zdarma pomáhá podnikatelům v propagaci jejich nabídek. V současnosti Kudy z nudy představuje téměř 4 tisíce nejrůznějších aktivit ze všech koutů České republiky, které jsou prezentovány také v základním anglickém překladu. Zveřejňované aktivity musí splňovat následující kritéria: motivační text je popisem nabízené činnosti, nikoliv jen komerční nabídkou ubytování nebo pouhým popisem místa v nabídce nejsou uváděny informace, které podléhají častým změnám (ceny, otvírací doba apod.) webová adresa i ostatní kontakty jsou funkční aktivita není akce s časovým omezením každá aktivita je do katalogu zařazena pouze jednou podmínkou zveřejnění aktivity je umístění banneru nebo odkazu na webových stránkách provozovatele aktivity 112

119 4. Odpovědné cestování Kód modulu: 4 Nominální délka: Tři vyučovací hodiny Cílová skupina: Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako součást posílení úrovně povědomí o cestovním ruchu. Cílem modulu je, aby žáci byli schopni popsat způsoby odpovědného cestování v domácím i zahraničním turismu. Žáci se budou orientovat mezi zvyklostmi v cizích zemích, analyzovat chování účastníka cestovního ruchu doma i v cizí zemi. Žáci budou po ukončení výuky modelu: uvědoměle se podílet na odpovědném chování v cestování a úctě k navštíveným místům i k jeho obyvatelům, připraví se zodpovědně na cesty v tuzemsku i v zahraničí, uvědomovat si důležitost respektování obecných i specifických pravidel týkajících se cestování, chápat nutnost osvojení si místních zvyků v cizích zemích s důrazem na mimoevropské kultury, respektovat odpovědné cestování z pohledu ekologie a kultury. Obsah modulu Podstata cestovního ruchu jako společensko-ekonomického fenoménu Cestujeme s cestovní kanceláří a individuálně Obecná a specifická pravidla v cestování Jiný kraj, jiný mrav Odpovědné cestování vůči životnímu prostředí a kultuře Doporučené postupy výuky Projektová výuka, problémové úlohy, diskusní metody - brainstorming a brainwriting a didaktické hry. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem, rozlišení pro základní a střední školu je obsahem I. Kapitoly tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. 113

120 Použité učební pomůcky Flip chart, tabule, dataprojektor, powerpointová prezentace, mapy, materiály zpracované autory projektu a žáky v průběhu realizace projektu, PC. Způsob ukončení Prezentace projektů, diskuze, zpracované informační materiály, vypracované úkoly v pracovních listech. 4.1 Studijní text Podstata cestovního ruchu jako společensko-ekonomického fenoménu Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa. Zahrnuje zejména dopravu, turistická zařízení, poskytování stravování a ubytování, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby, turistický informační systém a další. Rozvoj cestovního ruchu a jeho zařízení znamená nejen hospodářský přínos, ale má pozitivní vliv na zachování původních tradic a kultur, na ochranu životního prostředí a je důležitým faktorem pro soužití různých kultur a poznávání tradic. Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národního i světového trhu. Má vliv na: zaměstnanost, tvorbu nových pracovních příležitostí a podporu rozvoje malého a středního podnikání, je zdrojem finančních prostředků (daní a poplatků), záchranu kulturních, uměleckých a historických památek, zvýšení všeobecné vzdělanostní úrovně a životního standartu obyvatelstva, stimulováni investic do místní infrastruktury. Dopady cestovního ruchu na území, místní obyvatele i návštěvníky mohou být pozitivní i negativní. Mezi pozitivní dopady, které cestovní ruch přináší, patří například nová pracovní místa, zvýšení finančních příjmů obce i obyvatel apod. Negativní dopady spočívají především v ohrožení přírodního bohatství či specifické lokální kultury. Proto by veškeré aktivity spojené s cestovním ruchem měly být realizovány tak, aby se minimalizovala případná negativa, tzn. je důležitá snaha o dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. 114

121 Proč a kam cestujeme Nejčastějším důvodem pro cestování jsou dovolené, odpočinek, sport, zábava a poznání. Tento důvod udává téměř 90 % těch, kteří za poslední dva roky cestovali do zahraničí. Dalšími často zmiňovanými důvody cest jsou návštěvy příbuzných a známých a samozřejmě služební cesty. Za zmínku stojí také cesty za nákupy a návštěvy kulturních, sportovních nebo zábavních akcí. Velice významným zdrojem informací o destinacích je doporučení známých a příbuzných, internet a poznatky z vlastních předchozích cest. Trendy vývoje cestovního ruchu shrnula UNWTO (United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu) v Prognóze cestovního ruchu do roku 2020, podle které uskuteční obyvatelstvo na celém světě 1,6 mld. zahraničních turistických cest a turisté vynaloží na své cesty více než 2 biliony USD. Cestování se stává dostupnějším pro stále více a více obyvatel České republiky. Každý z nás se někdy stane turistou a tato role sebou nese nejen příjemné stránky a bezstarostnost, ale v dnešní době především zodpovědnost a s tím související řadu povinností. Mezi nejnavštěvovanější místa českých turistů už dávno nepatří jen nejbližší sousedé (Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo) a oblíbené evropské i mimoevropské destinace (Chorvatsko, Itálie, Španělsko, Řecko, Egypt či Tunisko), ale na našich letenkách se čím dál častěji objevují taková exotická místa jako Čína, Spojené Arabské Emiráty, Indie, Mexiko nebo Thajsko. S odlišnými zvyky a způsoby chování se můžeme setkat nejen v Evropě, ale především tyto pro nás exotické země se způsobem života zásadně liší, což nám při cestování může způsobit nejeden problém. Všeobecné pokyny pro cestovatele: pojištění, kontakt na ambasádu, policii, ochrana svých osobních dokladů, ochrana kreditních karet a financí, vhodné oblečení, nikdy nikam nic nepašovat, jednat přátelsky, vstřícně, ale obezřetně Cestujeme s cestovní kanceláří a individuálně Organizovaný cestovní ruch nevyžaduje přílišnou přípravu na cestu. Mezi jeho charakteristiky patří: málo času, 115

122 rychlé dopravní prostředky, pevný program řízený zvenku, importovaný životní styl, pohodlný a pasivní, malá anebo žádná duchovní příprava, žádné cizí jazyky, nákupy, pohlednice, suvenýry, Organizované cestovaní je hlavním předmětem činnosti cestovních kanceláří. Pozitiva v cestování s cestovní kanceláří jsou zejména v tom, že si zakoupíte balíček služeb za jednu cenu a o nic dalšího se nestaráte. Cestovní kancelář zařídí dopravu, základní cestovní připojištění, ubytování, program. O turisty se starají delegáti, kteří řeší vše od nevolnosti v dopravních prostředcích až po vyčerpávající informace o cílové destinaci. Nicméně i tento druh cestování vyžaduje z naší strany odpovědnost. V rámci přípravy na cestu bychom neměli zapomenout na lékárničku (vybavenou dle našich individuálních potřeb) a dostatečný finanční obnos. O vše ostatní se může v případě potřeby postarat cestovní kancelář (pojištění, informace o místních zvycích, pomoc jakéhokoliv druhu). Vždy je však lepší mít k dispozici více informací pro nenadálé situace (roamingový tarif, číslo tísňového volání v dané zemi apod.). Pokud cestujete vlastním dopravním prostředkem, je nutné se informovat o rychlostních omezeních všech zemí, kterými projíždíte, dále asistenční služba pro motoristy, nákup dálničních známek, informace o mýtném a výhodou je také kontakt na zastupitelský český úřad. Nezanedbejte ani hraniční styk. V rámci Evropské unie platí, že do všech 27 států lze cestovat na občanský průkaz. Překračujete-li však hranice EU, nezapomeňte zkontrolovat platnost pasů a včas se informujte na vízovou povinnost. Mnoho z těchto informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Před cestou do zahraničí je také výhodou se informovat, jak se zachovat v nenadálých situacích, jako je dopravní nehoda, pokuty uložené v zahraničí, ztráta nebo odcizení osobních dokladů, živelní katastrofa, zranění nebo úmrtí. Odpověď na tyto otázky naleznete rovněž na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Samozřejmostí i pro organizované cestování je znalost čísla tísňového volání. Od roku 1991 existuje jednotné číslo pro tísňová volání ve všech členských státech EU. Je to bezplatné 116

123 volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno rychle nalézt oběti nehod. Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince 112. Znalost místních zvyků v rámci tohoto druhu cestování je výhodou a projevem zájmu a úcty k dané zemí, nikoliv však naprostou nezbytností. Ubytování v hotelových komplexech, kde se budete setkávat s hosty, jako jste vy a personálem, zvyklým na rozmanité potřeby hostů, nevyžaduje zásadní přizpůsobení se z vaší strany okolí a změnu vašich návyků. Cestujeme individuálně Individuální cestovní ruch je založen na individuálním cestování a samostatném organizování pobytu jednotlivcem nebo malou skupinou lidí. Jeho předností je seberealizace při tvorbě programu a libovolné s přizpůsobení se podmínkám. Individuálně si cestování organizuje až 80 % účastníků cestovního ruchu. Mezi jeho charakteristiky patří: hodně času, spontánní rozhodnutí řízené zevnitř, způsob života typický pro danou zemi, namáhavý a aktivní, studium předcházející návštěvě země, učení se cizím jazykům, vzpomínky, poznámky, fotografování, dárečky, radost z poznávání, takt, ticho. Individuální cestování je vhodné pro ty, kteří se nechtějí podřizovat kolektivu a dávají přednost vlastnímu programu. Populární je takové cestování zejména mezi mladými lidmi, ale na chuť mu může přijít kdokoliv. Tento druh cestování vedle běžné přípravy ale vyžaduje největší míru odpovědnosti. Místní obyvatelé od vás očekávají: úctu, prostřednictvím které se dostanete k mnoha neopakovatelným zážitkům a zkušenostem. Pohrdáním, agresivním a přehlíživým chováním a nedostatkem taktu se vaše individuální cestování promění v nepříjemné a snad i nebezpečné strávené chvíle. V každé zemi bychom měli pokud možno respektovat panující mravy a snažit se jim v přiměřené míře přizpůsobit. 117

124 Nechtějme prosazovat naše vlastní zvyky a vydávat je za jediný možný model chování. Vnitřně kulturní člověk je citlivý, dokáže si všimnout rozdílů a v přiměřené míře se jim i přizpůsobit. Zvláště cestování do mimoevropských zemí vyžaduje: velkou míru tolerance, pochopení, a především respektu, každý druh cestování pak opatrnost a ostražitost. Jedeme-li do cizí země, snažíme se dozvědět o ní něco více předem. Pro lidi, kteří jsou tam pracovně delší dobu, je to přímo povinností. Z knih a turistických průvodců není možné čerpat všechny znalosti, nejlépe je bedlivě si všímat způsobu chování v denním životě. Znamená to ctít místní zvyky, ale nepředstírat, že jsou naší přirozeností. Jistá míra zdrženlivosti je pro každého slušně vychovaného člověka na místě. Jde o umění zůstat sám sebou a zároveň se přizpůsobit pravidlům okolí. Zde více než jindy platí, že kdo je připraven, není překvapen. Co se týče naší osobní bezpečnosti, měli bychom mít na paměti několik rad: vysoká míra opatrnosti, pojištění, kontakt na ambasádu, policii, pořiďte si kopie všech dokladů, zjistěte si, jak svou kreditní kartu zablokovat, peníze noste rozdělené, v mimoevropských zemích nenosit vojenské oblečení, nevyzývavé oblečení pro ženy, žádné šperky - výjimkou je u žen snubní prsten, nejlépe levná imitace na cesty, a to i pro ženy nevdané. Individuální cestování bývá někdy označováno anglickým termínem responsible travelling", čili odpovědné cestování. Jeho podstatou je snaha cestovat s otevřenou myslí, pokusit se s navštívenou zemí sžít (byť jen třeba na dva týdny), respektovat ji a nepůsobit tam jako cizí a rušivý nebo dokonce nepřátelský element Obecná a specifická pravidla v cestování Obecná pravidla cestování Chovejme se nejlépe tak, jak bychom chtěli, aby se choval host u nás doma. 118

125 To je pravidlo, které často slýcháme, ale ne vždy se jím řídíme. Při cestování vstupujeme do prostředí místních obyvatel, které bychom měli respektovat. Měli bychom mít stále na paměti, že jsme na návštěvě a přejeme-li si být hosty vítanými, měli bychom se odpovídajícím způsobem chovat. Při svých cestách bychom měli mít na paměti pravidla Fair tourism odpovědné cestování, zdroj : Je slušné respektovat místní zvyklosti a přizpůsobit jim své chování, někdy stačí maličkost, např. v menších obcích je vhodné každého, koho potkáme, pozdravit. Přítomnost turisty při soukromých, osobních slavnostech (křty, svatby) není pravděpodobně žádoucí, i když se odehrávají v místech běžně přístupných (např. kostel). Fotografování těchto událostí je možné pouze se souhlasem přítomných. Získání lepšího úhlu pro záběr fotografie neopravňuje nikoho vstupovat na udržovaný trávník, něčí pozemek apod. Chybějící odpadkový koš neopravňuje návštěvníka k pohazování odpadků. Chybějící parkoviště nás neopravňuje k neomalenému parkování kdekoliv. Naším pobytem navštívené místo zatěžujeme, využíváme jeho zdroje chovejme se v této spotřebě úsporně a zodpovědně; znamená to nenechávat zbytečně svítit světla, šetřit vodou (např. při sprchování v hotelu), otázat se na možnosti třídění odpadu. Využívejme přednostně ekologickou dopravu. V souvislosti s naší cestou přednostně využívejme služeb a kupujme zboží šetrné k životnímu prostředí (i pro služby cestovního ruchu existují eko-certifikáty). Při nákupech je většinou možná volba mezi výrobky místními a globálními. Přednostně bychom měli nakupovat produkci místní. Nejen, že tím podpoříme místní ekonomiku, ale navíc získáme autentické suvenýry či dárky pro své blízké. U potravin máme u místních výrobků záruku čerstvosti. Udržujme všude čistotu, stav WC není vizitkou místních obyvatel, destinace či restaurace, jak se často píše, ale je vizitkou jejich návštěvníků. Mnoha nedorozuměním a nevraživosti místních obyvatel lze předejít slušným chováním, projevením zájmu, respektu a ochoty domluvit se. Globální etický kodex cestovního ruchu UNWTO (United Nations World Tourism Organisation, Světová organizace cestovního ruchu), který zahrnuje např. podíl cestovního ruchu na vzájemném porozumění a respektování národů a společností 119

126 nebo svobodu pohybu turistů, naleznete na Specifická pravidla cestování Mezi specifická pravidla cestování se řadí např. cestování se zvířaty, nově vydaná surfařská etiketa, lyžařské desatero apod. Cestování se psem vyžaduje dodržování následujících pravidel: mezinárodní očkovací průkaz, čip, vyšetření apod. (více viz vodítko, náhubek v neznámém prostředí, na obojku napsaný kontakt, láhev s vodou, dostatek krmiva, sáček na exkrementy, hračka, při cestování nutné přestávky, nenechávat zvíře v autě, atd. Mezi lyžařské desatero FIS patří: identifikace, první pomoc, chůze po sjezdovce, respektování signálů a značení, zastavování na sjezdovce, vjíždění na sjezdovku a rozjíždění se, předjíždění, volba správné trasy, kontrola rychlosti jízdy, respektování ostatních. Více na: Jiný kraj, jiný mrav Jiný mrav neznamená nutně exotickou zemi. S jinými způsoby chování a zvyky se můžeme setkat již na cestách po evropských zemích. I když zde platí obecná pravidla etikety tak, jak ji známe, leckdy se můžeme cítit zaskočeni např. hlučností, humorem či naopak zdrženlivostí některých národů, jejich zvyky při stolování nebo výchově dětí. Zde obecně platí jen jedno pravidlo a to je tolerance. Musíme mít neustále na paměti, že jsme v dané zemi pouhým hostem a naše např. pohoršující komentáře nesvědčí o ničem jiném než o naší nevychovanosti a nedostatku taktu. 120

127 Každá země má své specifické zvyky, které se mnohdy liší od našich zvyklostí. Pokud např. Francouzce předáváme květinu, je neslušné z ní předem odstranit papír, neboť i květina je považována za dárek, který si má hostitelka sama rozbalit. Jestliže se na tureckém tržišti s místním prodavačem nepřeme o cenu vybraného zboží, může se dotyčný cítit uražen. Všechny obchody nalezneme zavřené, jestliže se v popoledních hodinách vydáte ve Španělsku nebo v Itálii na nákup. Ve Francii si můžeme k jídlu objednat zdarma karafu vody, v Itálii dostanete k objednané sklence alkoholu zdarma preclíky nebo brambůrky. V cizině je také samozřejmým zvykem dát číšníkovi spropitné. Velkým rozdílem jsou také povahové rysy daného národa. Žertovat s Italem je snadnější než s Francouzem. Vtipy mířené na hlavu Velké Británie mohou být potrestány pokutou. Přátelštější chování můžeme očekávat více od Poláka než od Němce. I u našich sousedů tedy platí jiný kraj, jiný mrav. Pokud cestujeme do vzdálenějších zemí, je vždy dobré si předem pozjišťovat tamější obyčeje, jelikož i špatně zvolené oblečení pak může způsobit značné problémy. Mnohem složitější situace tak nastává v zemích se zcela odlišnou kulturou, jako jsou např.: Čína: Jak se říká, úsměv člověka nic nestojí, a v Číně to platí dvojnásob. Důkaz dobré vůle a přátelského jednání hodnotí místní obyvatelstvo opravdu vysoko. Zůstaňte však přitom vždy přirození (sami sebou) a nikdy nezapomínejte na citlivé body Číňanů: důvěrnější tělesný kontakt jakéhokoliv druhu na veřejnosti není vhodný. Nepokládejte tedy Číňanovi ruku na rameno, i když si třeba chcete udělat pouze běžné foto. Mluvit s místními obyvateli o politice, náboženství, sociálních otázkách, případně i o Číně jako takové se naopak stydět nemusíte. Každopádně je lepší se vyhýbat ostrým názorovým konfliktům. K jídlu ani nikam jinam nikdy nechoďte příliš pozdě. V některých restauracích jsou pro cizince vyhrazena zvláštní místa. Pokud navštívíte někoho v Číně či Japonsku, nesmíte zapomenout na dar pro hostitele. Nejvhodnější jsou květiny či ovoce. V čínské kultuře je důležitá číselná symbolika, nejvhodnější je tak přinést osm kusů určitého ovoce nebo květin (osmička symbolizuje štěstí). Zabalený dar hostitel nerozbaluje, aby případným zklamáním nezahanbil svého hosta. Patrně nejdůležitější zásada: nikdy se nepokoušejte posuzovat chod věcí v Číně podle středoevropských měřítek, nebo do něj dokonce zasahovat a snažit se dělat pořádek. Obrňte se pevnými nervy, trpělivostí a věřte, že nakonec všechno dobře dopadne. Indie: Zvláštní respekt je třeba věnovat chrámům a místům bohoslužeb a uctívání. Citlivou záležitostí je oblečení i chování, krátké kalhoty a rukávy nebývají mnohdy vhodné. Preferuje se klid a neupozorňování na sebe hlasitou konverzací. Ve většině chrámů je nutné si sundat boty. V mešitách se žádá, zvláště u žen, pokrývka hlavy. Při fotografování lidí je vhodné se 121

128 jich napřed zeptat, při pohřbu, náboženském obřadu a koupání se to považuje za neslušné. Při setkání používejte vždy pravou ruku, ať už se jedná o jídlo nebo peníze. Nudismus je zcela vyloučen a koupání i na odlehlých místech např. bez vrchního dílu plavek je nepřípustné. Neverbální komunikace je také odlišná: jedno potřesení hlavou do stran znamená souhlas, několikanásobné rychlejší potřesení je výrazem nesouhlasu. Muslimské země: Základem je samozřejmě vhodné oblečení, zejména u žen. Ve většině liberálnějších muslimských zemí sice potkáte mnoho místních dívek v západním oblečení, nicméně jako cizinky dodržujte konzervativnější přístup. Obecně lze říct: noste dlouhé kalhoty či dlouhou sukni, zakrytá ramena, někdy i paže. Platí čím dále od města, tím více konzervativněji. Nevhodné jsou partnerské projevy jako polibek a objímání na veřejnosti, vodění za ruku apod. a to i když se jedná o manžele. Naopak přivítání hosta či jiné fyzické projevy jsou mnohem vřelejší než u nás, líbají se i muži mezi sebou. Mešity jsou posvátné, při vstupu musíte mít vhodný oděv zakrývající nohy a ramena. Před vchodem si vždy musíte zout boty. Pravidlem dobrého chování je zakrytá hlava u žen. Do mešit nebudete vpuštěni během doby modliteb. V mešitě se chovejte tiše a uctivě. Zapovězen je v muslimských zemích alkohol. Do některých se raději ani nepokoušejte si nějaký přivézt. Je známo, že muslimové nejedí vepřové, některé konzervativní země zakazují i jeho dovoz. Návštěva muslimských zemí se nedoporučuje v období ramadánu, kdy mnoho věcí nefunguje jako normálně. Ramadán je devátý měsíc muslimského kalendáře a je posvátným postním měsícem. Nejdůležitější zásady pobytu v cizí zemi: Nikdy se nepokoušejte posuzovat chod věcí v cizích zemích podle středoevropských měřítek, nebo do něj dokonce zasahovat a snažit se dělat pořádek. Je třeba obrnit se pevnými nervy, trpělivostí, tolerancí a především respektem vůči místním normám. Ani ten nejzběhlejší cestovatel však nemůže znát speciální zvyky a mravy rozličných zemí. Množství odchylek a podrobností je nepřeberné. Nečeká se to ani od nikoho z nás. Je dobré si zapamatovat, že všude na světě, a to nejen v zemích s obdobnou kulturou a tradicí, je kladně hodnocena ohleduplnost, zdrženlivost, srdečnost a kultivovaný vzhled. 122

129 4.1.5 Odpovědné cestování vůči životnímu prostředí a kultuře Odpovědné cestování neznamená jen respekt a úctu k místnímu obyvatelstvu, ale také odpovědnost k životnímu prostředí a kultuře. Společnost amerických cestovních kanceláří (ASTA - American Society of Travel Agents) vydala deset zásad ekologicky šetrného cestovního ruchu: 1. Zanech po sobě jen otisky nohou, odnes si jen fotografie a vzpomínky. 2. Respektuj křehkost okolí. Uvědom si, že každý z nás musí být ochotný pomoci jeho ochraně. 3. Aby tvoje dovolená měla smysl, najdi si předem čas a pouč se o zvycích, způsobu života a kultuře místa, které navštívíš. V průběhu cesty poznávej místní obyvatele a hovoř s nimi. 4. Respektuj a podporuj místní kulturu (náboženství, tradice, řemesla, služby). Respektuj soukromí a důstojnost místního obyvatelstva, hlavně při fotografování. 5. Nikdy neodhazuj odpadky. Místo, které si navštívil, zanech čistější, než bylo předtím, než jsi tam přišel. 6. Nekupuj výrobky z materiálů jako je slonovina, želví krunýř nebo zvířecí kůže a kožešiny. 7. Choď po vyznačených cestách a pěšinách. Neruš zvěř a nenič rostliny. 8. Seznam se s programem ochrany přírody, organizacemi ochrany a podporuj je. 9. Kde je možné, používej veřejnou dopravu, necestuj vlastním autem. Upozorňuj ostatní řidiče, aby zbytečně nenechávali v chodu motory svých vozidel. 10. Žádej, aby cestovní kanceláře a cestovní agentury, výletní a rekreační zařízení přijaly toto desatero, nebo jiné normy ochrany životního prostředí a důsledně je uplatňovaly při výchově svých zaměstnanců. Cestování za obchodem Abyste obstáli při jednání se zahraničním partnerem, nestačí značkový oblek a hodinky. Znalost etikety je dnes ekonomickou nutností jak pro jednotlivce, chce-li postupovat v kariéře, dostat práci nebo si ji udržet, tak pro podnik, chce-li se odlišit od konkurence a prodat více výrobků. 123

130 Při cestě za obchodem je vždy výhodou si předem pozjišťovat místní zvyklosti, nebudete tak zaskočeni či naopak nezaskočíte svého obchodního partnera. Platí obecná pravidla jako: příjemné vystupování, vhodný oděv a upravený vzhled, dochvilnost, vypnutí mobilního telefonu. Při schůzce v restauraci je nepřípustné: opírat se o příbor, olizovat nůž, pustit se do chleba z košíčku dříve, než je přinesen předkrm, lokty nepatří na stůl, kravata musí zůstat utažená a košile zapnutá, při užívání kapesníku se raději omluvte a vzdalte. Problém může nastat při placení. To je vždy na tom, kdo schůzku inicioval. Zdvořilostní seznamovací povídání "small talk" je sice nezávazné, ale má rovněž svá pravidla. Zapovězeny jsou: příliš osobní otázky, stížnosti na zdravotní stav, pomlouvání nadřízených sebechvála. Problém často představuje i samotné podání ruky. Máte takto zdravit svého partnera, případně i jeho manželku, či je to v dané zemi nevhodné? Napomoci může jednoduché pravidlo: společensky mladší (méně významný) nesmí nikdy vnucovat svou ruku společensky staršímu, ale počká, až mu bude nabídnuta. V případě setkání za hranicemi je jím vždy ten, kdo jedná na domácí půdě. ten podává ruku vždy jako první a vítá všechny příchozí. Pro ukázku specifická pravidla vybraných evropských zemí: Ve Finsku (jako v mnoha severských státech) je přechod na oslovování křestními jmény snadný, služební odstup však zůstává zachován. Sebevědomí, dochvilnost, značkové oblečení a ovládání němčiny by mělo být v jednáních s našimi rakouskými kolegy samozřejmostí. 124

131 Ve Švýcarsku je lépe oslovit jménem než titulem, nečekejte okázalé pohoštění, to není znakem úspěšnosti firmy ale mrháním. I dlouholetí kolegové si v Německu vykají, cení se kolegialita a ne nonkonformní osobnost. Opomenutí titulu je společenským prohřeškem a sundání saka při jednání se nepromíjí. V Maďarsku preferují osobní přístup v obchodním jednání. Odstup od partnera považují za pohrdání a neúctu. Francouzi obvykle přicházejí na jednání dobře připraveni, ale pozdě. V konverzaci se raději vyhněte veškerým odkazům na anglosaskou tradici. Dlouhé vybírání z jídelního lístku při pracovních večeřích nepůsobí rušivě, naopak. Při jednání s Nizozemci se doporučuje pauza na kávu, kterou milují. Nedivte se, pokud si k obědu dají mléko nebo acidofilní mléko. Španělé si potrpí na dobře padnoucí oblek, sladěnou kravatu s košilí a kvalitní boty, při jednání se doporučuje respektování autonomnost jednotlivých oblastí patriotismu jejich obyvatel. Obchodní večeře či oběd je u Bulharů spíše společenskou záležitostí, která se vyznačuje srdečností, otevřeností a ochotou vést rozsáhlou konverzaci. Znalost řecké minulosti může zvýšit u vašich obchodních partnerů respekt. Při osobním či obchodním jednání v cizině je dobré být obeznámen s tzv. společenskou bublinou neboli zónou osobního prostoru. Ta se v různých částech světa mění a její nedodržování může vyústit v mnohá nedorozumění. Např. v arabských zemích (45-90 cm) je prostor mezi vámi a obchodním partnerem menší, než jak to bývá v západních zemích (1,2-2,1 m) a vy se pak můžete cítit nepříjemně. V přátelském setkání se Evropané setkávají v těsnějším postoji (ještě 45 cm je přijatelných), kdežto Australané jsou zvyklí nejméně na 65 cm. Když Japonec (osobní zóna je 30 cm) pokročí k Američanovi ( cm) vpřed, aby zmenšil to, co je podle něj nepřijatelně velký osobní prostor, Američan automaticky ucouvne, což může vést až k jakémusi tanci. Podobné problémy nastanou, když se v osobní zóně setká Jihoevropan s obyvatelem Skandinávie. Na severu jsou totiž vzdálenosti při jednání s lidmi mnohem větší. 125

132 A na závěr ještě charakteristika ideálního Evropana, vycházející z ironické klasifikace vlastností jednotlivých národů: Bude k dispozici jako Belgičan. Bude diskrétní jako Dán. Bude mnohomluvný jako Fin. Bude skvěle řídit automobil jako Francouz. Bude střízlivý jako Ir. Bude se ovládat jako Ital. Bude slavný jako Lucemburčan. Bude mít smysl pro humor jako Němec. Bude štědrý jako Holanďan. Bude technicky zdatný jako Portugalec. Bude trpělivý jako Rakušan. Bude dobrým organizátorem jako Řek. Bude skromný jako Španěl. Bude přizpůsobivý jako Švéd. Bude umět dobře vařit jako Brit. 126

133 Shrnutí Odpovědné cestování náleží v dnešní době k důležitým pojmům cestovního ruchu. Vedle odpovědné přípravy na cesty do tuzemska i zahraničí tento pojem představuje především odpovědné chování v kultuře i v ekologii, dále pak úctu k navštíveným místům a jeho obyvatelům. Slovník cizích výrazů responsible / fair travelling odpovědné cestování small talk zdvořilostní seznamovací povídaní 4.2 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny (Modelové příklady) formuluje úkoly pro skupiny, které vytvoří podle počtu žáků ve třídě. Základní škola 1. Která mimoevropská země vás láká, zdůvodněte. 2. Jaké očkování je nutné či doporučené absolvovat při cestě do Afriky? 3. Vyberte si jednu z evropských zemí, kterou jste např. navštívili a pokuste se popsat její odlišné zvyky (stolování, výchova dětí, pozdravy, chování obyvatel) 4. Co je potřeba zařídit při cestování v tuzemsku a v cizině se psem? 5. Jak by měla vypadat bohatě vybavená lékárnička v rámci individuálního cestování? Střední škola 1. Je vám bližší individuální cestování? Proč? 2. Co patří mezi nevýhody organizovaného cestování? 3. Vyhledejte zásady surfařské etikety. 4. Objasněte všechny již zmíněné body lyžařského desatera. 5. Vyhledejte a objasněte pojem Ramadán. Proč bychom neměli v tomto období do muslimských zemí cestovat? 6. Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí najděte, jak se zachovat v těchto situacích: dopravní nehoda, pokuta, porucha vozidla, uzavření manželství, úmrtí občana ČR, živelní katastrofa, ztráta či odcizení osobních dokladů. 127

134 Otázky a odpovědi 1. Uveďte, oblasti, na které má vliv cestovní ruch. - zaměstnanost, tvorba nových pracovních příležitostí a podpora rozvoje malého a středního podnikání, - zdroj finančních prostředků (daní a poplatků), - záchrana kulturních, uměleckých a historických památek, - zvýšení všeobecné vzdělanostní úrovně a životního standartu obyvatelstva, -stimulováni investic do místní infrastruktury. 2. Uveďte obecné důvody pro cestování. Dovolená, odpočinek, sport, zábava a poznání, návštěvy příbuzných a známých, služební cesty, cesty za nákupy a návštěvy kulturních, sportovních nebo zábavních akcí. Velice významným zdrojem informací o destinacích je doporučení známých a příbuzných, internet a poznatky z vlastních předchozích cest. 3. Co charakterizuje individuální cestování? hodně času, spontánní rozhodnutí řízené zevnitř, způsob života typický pro danou zemi, namáhavý a aktivní, studium předcházející návštěvě země, učení se cizím jazykům, vzpomínky, poznámky, fotografování, dárečky. 4. Co je evropské číslo tísňového volání? Od roku 1991 existuje jednotné číslo pro tísňová volání ve všech členských státech EU. Je to bezplatné volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno rychle nalézt oběti nehod. Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince Jaká pravidla byste měli dodržovat pro svou osobní bezpečnost? vysoká míra opatrnosti, pojištění, kontakt na ambasádu, policii, 128

135 ochrana svých osobních dokladů, kreditních karet a financí (pořiďte si kopie všech dokladů, zjistěte si, jak svou kreditní kartu zablokovat, peníze noste rozdělené), vhodné oblečení žádné šperky nikdy nikam nic nepašovat, používat selský rozum, jednat přátelsky, vstřícně, ale obezřetně. 7. Co patří mezi zásady ekologicky šetrného cestování? - Zanech po sobě jen otisky nohou, odnes si jen fotografie a vzpomínky. - Respektuj křehkost okolí. Uvědom si, že každý z nás musí být ochotný pomoci jeho ochraně. - Aby tvoje dovolená měla smysl, najdi si předem čas a pouč se o zvycích, způsobu života a kultuře místa, které navštívíš. V průběhu cesty poznávej místní obyvatele a hovoř s nimi. - Respektuj a podporuj místní kulturu (náboženství, tradice, řemesla, služby). Respektuj soukromí a důstojnost místního obyvatelstva, hlavně při fotografování. - Nikdy neodhazuj odpadky. Místo, které si navštívil, zanech čistější než bylo předtím, než jsi tam přišel. - Nekupuj výrobky z materiálů jako je slonovina, želví krunýř nebo zvířecí kůže a kožešiny. - Choď po vyznačených cestách a pěšinách. - Neruš zvěř a nenič rostliny. - Seznam se s programem ochrany přírody, organizacemi ochrany a podporuj je. - Kde je možné, používej veřejnou dopravu, necestuj vlastním autem. Upozorňuj ostatní řidiče, aby zbytečně nenechávali v chodu motory svých vozidel. - Žádej, aby cestovní kanceláře a cestovní agentury, výletní a rekreační zařízení přijaly toto desatero, nebo jiné normy ochrany životního prostředí a důsledně je uplatňovaly při výchově svých zaměstnanců. 7. Jaké doklady jsou nezbytné pro cestování po Evropské unii? V rámci Evropské unie platí, že do všech 27 států lze cestovat na občanský průkaz. Překračujete-li však hranice EU, nezapomeňte zkontrolovat platnost pasů a včas se informujte na vízovou povinnost. 129

136 8. Jak bychom se měli chovat při výletech a na cestách, abychom našemu zdraví prospívali? - Oblečení na cesty volit podle odpovídajícího počasí a plánovaným aktivitám, vhodnější je oblečení složené z více vrstev, které lze podle změny situace odkládat či oblékat. - Při svých cestách respektovat svoji kondici a nepřepínat síly. Fyzickou zátěž zvyšovat postupně. Při delších pobytech se sportovní aktivitou naplánovat i odpočinek (tradičně se třetí den pobytu doporučuje alespoň půl dne odpočinkový program). - Dodržovat základní hygienická pravidla před jídlem a po toaletě si důsledně mýt ruce (existují plátková mýdla, tekutá mýdla, osvěžující ubrousky v cestovním balení). Porce jídla je možné připravit malé na způsob jednohubky, aby je bylo možné jíst pomocí párátka (např. ovoce a zelenina nakrájené na malé kousky, dětské kulaté piškoty) to je vhodné zvláště pro menší děti, kterým čisté ruce dlouho nevydrží. - Jídlo na cestu volit takové, které se rychle nekazí - trvanlivé salámy, konzervy, ovoce a zelenina, sušené ovoce, sušenky, (nevhodné jsou např. měkké salámy). Dbát i na správné zabalení jídla, abychom zabránili množení bakterií (vhodnější jsou např. papírové ubrousky a sáčky, než mikrotenová folie a igelit). - Jíst pouze omyté ovoce a zeleninu (a to i v případě, že je loupeme). - I při cestování dbát na správný pitný režim, tj. pravidelný a dostatečný přísun tekutin. Myslet na to, že v případě sportovních aktivit nebo v horkých dnech se potřeba přísunu tekutin zvyšuje. - Zajistit si dostatečnou ochranu před sluncem (pokrývka hlavy, opalovací krémy, sluneční brýle). - Při provozování jakéhokoliv sportu nepodceňovat ochranné pomůcky (helmy, chrániče kloubů, ). - Nedotýkat se neznámých zvířat. 130

137 5. Cestování a internet Kód modulu: 5 Nominální délka: Tři vyučovací hodiny Cílová skupina: Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako součást posílení úrovně povědomí o cestovním ruchu v oblasti informačních technologií. Je zaměřen na získávání informací v této oblasti a na aktivizaci žáků při vyhledávání a tvorbě prezentací. Po ukončení výuky modulu žáci budou schopni: uvědomovat si důležitosti internetu jako významného informačního nástroje v oblasti cestovního ruchu, orientovat se v systému fungování tzv. internetových vyhledávačů, rozpoznat rozdíl mezi katalogovým a fulltextovým vyhledáváním, osvojit si techniku vyhledávání relevantních informací z oblasti CR, držet se zásad přípravy kvalitní webové prezentace, orientovat se v internetových zdrojích, pochopit možnosti využití internetových sociálních sítí v oblasti CR. Obsah modulu Využití internetu a vyhledávání informací českými uživateli Využití internetových vyhledavačů pro získání informací z oblasti cestovního ruchu Ukázka fulltextového vyhledávání na internetu Jak vytvořit zajímavou prezentaci Jaké předpoklady musí splňovat kvalitní webové stránky Využití moderních komunikačních kanálů typu facebook, twitter 131

138 Doporučené postupy výuky Powerpointové prezentace, samostatná práce (sběr informací o dané problematice, řešení úkolu). Procvičování a upevňování učiva formou doporučených metod aktivního vyučování. Každý vzdělávací modul bude ukončen shrnutím, vyučující se ujistí o tom, že vzdělávací cíl byl splněn. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem, rozlišení pro základní a střední školu je obsahem I. kapitoly tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. Použité učební pomůcky Flip chart, dataprojektor, mapy turistických regionů a turistických oblastí, informační letáky a propagační materiály turistických informačních center, materiály zpracované v rámci projektu již dříve jmenované. Způsob ukončení Prezentace projektů, diskuze. 5.1 Studijní text Využití internetu a vyhledávání informací českými uživateli Internet je všestranný fenomén nové doby. Ještě před dvaceti lety o něm věděla jen úzká skupina zasvěcenců a dnes si život bez něj ani nedokážeme představit. Počet uživatelů internetu v České republice každým rokem stoupá. Zatímco v roce 1998 to bylo 530 tis. uživatelů, v roce 2008 už internet používá zhruba 4,8 mil. českých občanů starších 16 let (zdroj ČSÚ). Z údajů ČSÚ vyplývá, že internet je u nás nejvíce využíván jako komunikační prostředek. Elektronickou poštu u nás užívá 88% obyvatel a kromě u neustále vzrůstá obliba chatování a telefonování po internetu (hlavně u mladší generace). Hned po činnostech týkajících se komunikace slouží internet nejčastěji k vyhledávání různých informací. Na prvním místě jsou informace o zboží a službách (78% uživatelů). Informace o cestování a ubytování představují druhou nejsledovanější oblast na českém internetu (44% uživatelů). 132

139 Vyhledávání informací na internetu K vyhledávání informací na internetu slouží specializované aplikace, tzv. vyhledávače. Vyhledávače mají za úkol shromažďovat, neustále doplňovat a aktualizovat dokumenty přítomné na internetu a extrahovat z nich data, která jsou ukládána do rozsáhlých databází, přístupných všem uživatelům internetu. Uživatel tak má možnost dostat se k požadovaným informacím zadáním jednoho či více klíčových slov, která jsou v hledaném dokumentu přítomna. Takovéto vyhledávání je označováno jako fulltextové. Jiný způsob je vyhledávání katalogové, kde jsou internetové odkazy přehledně seřazeny do tematických skupin. Při vyhledávání se postupuje jednotlivými úrovněmi (podkategoriemi) až k požadovaným stránkám. Obě metody vyhledávání mají své klady a zápory. Katalogové vyhledávání je intuitivní a uspořádanější než fulltextové. Jeho nevýhodou je však to, že počet kategorií v katalogu je omezen a navíc se v katalogu nacházejí pouze registrované stránky, takže se ostatní nezobrazí. Výhodou fulltextového vyhledávání je větší počet prohledávaných dokumentů (prohledává se celý internet) a možnost užšího výběru dotazu pomocí klíčových slov. Nevýhodou je zobrazování velkého počtu odkazů, které jsou nevyhovující, což vyžaduje více času k nalezení relevantního odkazu. Nejznámější české vyhledávače jsou: - největší a nejznámější český internetový portál, Disponuje rozsáhlým katalogem a jeho součástí je i vlastní velmi propracované fulltextové vyhledávání, - v současné době asi nejlepší český fulltextový vyhledávač, - další velmi kvalitní portál. Kromě vyhledávání v katalogu má i vlastní textový vyhledávač Morfeo, - fulltextový vyhledávač, používá jej Centrum pro fulltextové doplnění výsledků dotazu, - uzavírá trojici nejznámějších českých katalogových vyhledávačů. K fulltextovému vyhledávání používá Jyxo. Databáze a portály pro cestování:

140 Databáze a portály v anglickém jazyce: Nejlepší zahraniční vyhledávače: - světová jednička mezi internetovými vyhledávači. Nemá katalogové vyhledávání, ale na celém světě jej využívá 40-60% uživatelů internetu. Existuje pro něj i česká lokalizace, - světově nejoblíbenější internetový portál s vlastním fulltextovým vyhledávačem, - fulltextový vyhledávač vyvíjený společností Microsoft, Využití internetových vyhledávačů Ukázka katalogového vyhledávání na internetu. Jako názorný příklad k vyhledávání použijeme katalog Najisto.cz, který vznikl spojením katalogů firem Centrum.cz a Atlas.cz. Hledám levné ubytování v hotelu v Ostravě. Výchozím bodem bude domovská stránka kde kliknu na odkaz sekce Cestování a ubytování: 134

141 Na další stránce kliknu na odkaz Ubytování. Hledám hotel, takže další volbou bude sekce Hotely. Na další stránce se mi zobrazí přehled hotelů uspořádaných do sekcí podle počtu hvězdiček. Mám zájem o co nejlevnější ubytování, takže mě zajímají hotely s jednou hvězdičkou. Nyní se zobrazil seznam dvaceti jednohvězdičkových hotelů na celém území ČR, proto je třeba výběr zúžit jen na Moravskoslezský kraj: Jestliže dále zúžím výběr jen na Ostravu, následující stránka bude obsahovat už jen dva odkazy na stránky ostravských jednohvězdičkových hotelů. Stačí si jen vybrat. 135

142 5.1.3 Ukázka fulltextového vyhledávání na internetu Pokud bychom chtěli ještě specifičtější výběr, například jedeme-li služebně do Ostravy- Kunčic a potřebujeme zde přespat, je na místě zadat dotaz do fulltextového vyhledávání pomocí klíčových slov. Využijeme vyhledávače Jyxo a do vyhledávacího políčka zadáme ubytování Ostrava Kunčice: Zobrazí se nám 4926 dokumentů, které obsahují zadaná klíčová slova. Kdybychom si dali práci s procházením všech odkazů, zabralo by to hodně času. Máme štěstí a po kliknutí na první odkaz se zobrazí stránky katalogu ubytování, který nabízí i levné ubytování v Ostravě- Kunčicích. Na českém internetu lze využít služeb rozcestníků, které se specializují přímo na oblast cestovního ruchu. Jsou to např.: - oficiální turistická prezentace České republiky na internetu, projekt České centrály cestovního ruchu CzechTourism. Je to velmi přehledný katalog, který umožňuje nejen českým turistům seznámit se s pestrou nabídkou aktivit, které mohou využít během své dovolené. Aktivity jsou zde rozděleny jednak podle preferencí různých věkových skupin (mladí, rodiny s dětmi, starší), ale také podle zájmů (adrenalinové sporty, zimní sporty, gurmánská turistika, lázeňská turistika, relaxace u vody atd.) - portál, který se snaží shromažďovat všechny potřebné informace o cestovním ruchu v České republice. K dispozici je 9 jazykových mutací, - přehledně řazené informace o jednotlivých zemích na celém světě. 136

143 5.1.4 Jak vytvořit zajímavou prezentaci Nedílnou součástí propagace jakéhokoliv turisticky atraktivního objektu je v současné době jeho webová prezentace. Jedná se o účinnou a relativně levnou reklamu, která je nepřetržitě přístupná potenciálním zákazníkům na celém světě. Počet lidí, kteří informace o cestování sbírají na internetu, neustále vzrůstá a objekt, který není takto reprezentován, je pro ně takřka nedostupný. Konkurence je veliká, takže je nezbytné, aby prezentace byla co nejkvalitnější a zaujala tak co největší počet uživatelů internetu. Pokud firma sama má zkušenosti s tvorbou webové prezentace, nemuselo by pro ni být vytvoření vlastní webové prezentace těžké. V opačném případě je vždy dobré obrátit se na specialistu v oboru tvorby webových prezentací, protože to je investice, která se rozhodně vyplatí. Hlavní výhody prezentace na internetu: snadná přístupnost potenciálním klientům po celém světě při daných jazykových mutacích, nízké náklady ve srovnání s propagačními tiskovinami, nepřetržitá nabídka - reklama viditelná 24 hodin denně, 365 dní v roce, možnost okamžité aktualizace obsahu prezentace, možnost interakce s klientem - formou u, diskusního fóra apod., snadný vstup na mezinárodní trh za neměnnou cenu aj. Webová prezentace může být statická nebo dynamická. Liší se způsobem využití a rozsahem. Statická prezentace je vhodná pro menší prezentace, které není třeba často aktualizovat, např. jednoduché stránky živnostníků. Výhodou statické prezentace jsou nízké vstupní náklady na realizaci stránek a také jednoduchost, kdy si vlastní web může vytvořit prakticky kdokoliv. Jejich nevýhodou je naprostá absence aktivních prvků, které umožňují uživatelům zasahovat do obsahu prezentace. Uživatel může pouze prohlížet obsah stránek. 137

144 Příklad statické webové prezentace: stránky Zemědělského skanzenu Rapotín u Havlíčků. Dynamická prezentace se hodí pro větší projekty, webové stránky většího rozsahu, kde se často mění obsah a je potřeba aktivní komunikace s uživateli. Obsahují aktivní prvky a mohou být napojeny na různé externí zdroje dat - databáze. Její hlavní výhodou přitom je, že ji lze spravovat centrálně z jednoho místa. Typické využití dynamické prezentace je např. internetový obchod nebo zpravodajský server. 138

145 Příklad dynamické webové prezentace: stránky Kudy z nudy Předpoklady kvalitní webové stránky V jednoduchosti je síla. Spousta firem vkládá nemalé investice do vizuálního zatraktivnění svých stránek - design a grafika ale nejsou všechno. Je třeba si uvědomit, že nejdůležitější ze všeho je obsah stránek. Pokud se obsah bude ztrácet pod nánosy designových prvků, interaktivních panelů a flashových animací, stránky se stanou nepřehlednými a uživatele odradí. Navíc množství takových prvků zpomaluje načtení stránky, což uživatele zaručeně odradí také. Dobré stránky jsou přehledné, srozumitelné a mají intuitivní ovládání. Příkladem velmi dobré webové prezentace jsou stránky které propagují město Vídeň. Stránky jsou lokalizovány hned ve 13 jazycích, mezi nimiž nechybí ani čeština. 139

146 Úvodní stránka nabízí přehledně řazené informace o dopravě a ubytování včetně možnosti on-line rezervace, informace o počasí ve městě, přehled nejdůležitějších kulturních událostí nebo tipy na výlety do okolí Vídně. Portál obsahuje seznam všech důležitých pamětihodností města, jejich popis a také možnost sestavení a vytištění vlastního plánu cesty podle pamětihodností, které jsou uživatelem označeny. Neméně zdařilou webovou prezentací je oficiální turistický portál Pardubického kraje na adrese který už dvakrát získal zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách. Nabízí 9 jazykových mutací. Úvodní stránka je velmi přehledná a ovládání intuitivní. 140

147 Součástí portálu jsou informace o dopravě a ubytování, přehled pamětihodností kraje nebo kulturních a sportovních akcí. To vše je provázáno s interaktivní mapou kraje, která slouží k užšímu výběru požadované turistické atraktivity. Všechny objekty na portálu je možné označit a přidat do integrovaného plánovače výletů Využití moderních komunikačních kanálů Využití sociální sítě facebook v oblasti cestovního ruchu Jestliže byl konec minulého století ve znamení internetu, začátek tohoto století je ve znamení internetových sociálních sítí. Je to způsob, jak se zviditelnit, jak udržovat kontakt s přáteli, jak si s nimi vyměňovat informace o různých událostech, zveřejňovat a sdílet fotografie, videa atp. Je však také velmi účinný nástroj k firemní propagaci nebo prezentaci určitého objektu. Největší a nejznámější sociální sítí na internetu je bezesporu facebook. 141

148 Úvodní přihlašovací stránka internetové sociální sítě Facebook Jestliže počet českých uživatelů facebooku ještě na konci roku 2008 dosahoval 150 tisíc, na začátku roku 2010 už má zhruba 2 miliony aktivních uživatelů (zdroj Facebook). Z následujícího grafu je patrné, že nejvíce facebook využívají mladí lidé, největší skupinu tvoří věkové rozmezí let. zdroj: 142

149 Úvodní stránka facebooku nabízí neregistrovaným uživatelům možnost přihlášení. Přihlásit se lze: a) jako běžný uživatel - sdílení informací se svými přáteli (konverzace, organizování skupinových akcí, sdílení fotografií, videí, hraní her atd.), b) jako správce stránky - v rámci facebooku lze vytvořit stránky, na kterých je možné prezentovat vlastní firmu nebo např. oblíbený turistický objekt či známou osobnost. Informace pak sdílíte se svými fanoušky (diskusní fóra, aktualizované informace o probíhajících událostech, nabídky služeb a produktů, publikace článků, pozvánky na akce, sdílení fotografií, videí či prezentací, odkaz na firemní web, aj.). Stránky Kudy z nudy mají na facebooku téměř fanoušků. 143

150 Ke své propagaci tak mohou využít Facebook cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, muzea nebo obce. Je to vhodný prostor k oboustranné komunikaci - správce stránek má zpětnou vazbu od svých fanoušků, což u obyčejných stránek mnohdy nefunguje tak dobře. Oficiální stránka města Znojma na facebooku. Využití sítě twitter v oblasti cestovního ruchu Jinou populární sociální sítí, která je vhodná k propagaci určitého turistického objektu, je twitter. Úvodní stránka internetové sociální sítě twitter. 144

151 Na rozdíl od facebooku, který je spíše komunikačním nástrojem, twitter je více publikační. Zatímco facebook je primárně určen pro komunikaci mezi přáteli, twitter je spíše veřejnou službou a každá publikovaná informace je viditelná pro všechny. Navíc prostor pro konverzaci v twitteru chybí a na jeden článek lze reagovat pouze publikací článku jiného. I tak je to ale užitečný pomocník při propagaci různých turistických objektů, což dosvědčuje fakt, že na twitteru publikují zástupci mnoha českých obcí. Využívají jej k propagaci různých kulturních či sportovních akcí, nebo např. ke vzájemné spolupráci a informování svých rodáků v zahraničí. Stránka města Třebíč na síti twitter. Dnešní internetové aplikace umožňují nejen vyhledávání informací o konkrétních turistických destinacích, ale uživatelé internetu mají možnost aktivně se podílet na tvorbě obsahu webu. Lidé si mohou vyměňovat zkušenosti ze svých cest, hodnotit ubytovací zařízení, mohou zveřejňovat své fotografie a videa z cest a sdílet je s ostatními uživateli webu (YouTube). Aplikace Google maps s funkcí Street view dokonce umožňuje dopředu si prohlédnout místa, která hodláme navštívit. 145

152 Shrnutí Internet zásadním způsobem ovlivnil možnosti cestování. Informací, které se vztahují k cestovnímu ruchu, je na internetu nepřeberné množství. K snadnější orientaci v nich slouží různé internetové portály, vyhledávače a webové aplikace. Některé z nich jsou prezentovány v tomto modulu. V modulu naleznete základní informace o tom jak vytvořit zajímavou prezentaci turistického objektu, města, regionu nebo země, jaké předpoklady musí splňovat kvalitní webové stránky a jak můžeme využit moderních komunikačních kanálů typu facebook, twitter. Slovník cizích výrazů dynamická internetová prezentace prezentace, obsahující aktivní prvky a data, která načítá z externího zdroje (databáze). Je vhodná pro webové stránky většího rozsahu. fulltextové vyhledávání - způsob vyhledávání na internetu pomocí zadávání klíčových slov internetový vyhledávač internetová aplikace, která má za úkol shromažďovat, neustále doplňovat a aktualizovat dokumenty přítomné na internetu a extrahovat z nich data, která jsou ukládána do rozsáhlých databází, přístupných všem uživatelům internetu katalogové vyhledávání - přehledný způsob vyhledávání na internetu, kde jsou internetové odkazy přehledně seřazeny do tematických skupin statická internetová prezentace vhodná pro stránky menšího rozsahu (5-10 stránek). Její obsah je neměnný (statický) a musí jej měnit programátor. 5.2 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny (Modelové příklady) formuluje úkoly pro skupiny, které vytvoří podle počtu žáků ve třídě. Základní škola Střední škola 11.Vyhledejte oficiální webovou prezentaci vašeho města či obce na internetu. Posuďte její klady a zápory. 12.Zjistěte, jakými způsoby se vaše město či obec prezentuje na internetu. Určete, který způsob je nejefektivnější, a zdůvodněte proč. 13.Proveďte průzkum českých turistických portálů na internetu, vyberte z nich jeden velmi dobrý a jeden špatný a popište, jaké jsou mezi nimi rozdíly. 146

153 14.Proveďte mezi spolužáky anketu nebo dotazníkové šetření o způsobu, jak se dostávají k informacím z oblasti cestovního ruchu. 15.Popište způsob, jak byste na internetu vyhledali informace o okružní plavbě po Baťově kanálu. 16.Popište způsob, jak byste na internetu hledali informace o kempování na Slapské přehradě. 17.Proveďte dotazníkové šetření nebo anketu, ve které zjistíte, zda jsou vaši spolužáci registrováni na některé z internetových sociálních sítí a zda jsou zde fanoušky nějakého turisticky zajímavého objektu. 18.Popište způsob, jak byste na internetu hledali informace ohledně toho, co je třeba obstarat k výjezdu se psem v České republice a do zahraničí. 19.Popište způsob, jak byste na internetu hledali informace o potřebném očkování při cestě do zahraničí. 20. Popište způsob, jak byste na internetu hledali největší český a evropský aquapark a kolik v něm stojí vstupné pro čtyřčlennou rodinu. 21. Proveďte průzkum českých sociálních sítí - jaké jsou nejoblíbenější, zda je na nich možnost prezentace podobně jako na síti facebook nebo twitter. 12. Dnešní vyspělé technologie umožňují detailně poznat místo na druhém konci polokoule, aniž bychom opustili svůj pokoj. Jak si myslíte, že bude vypadat cestování za 50 let? Budou chtít lidé vůbec cestovat? 5.3 Otázky a odpovědi 1. Jak tráví Češi čas na internetu? Podle údajů ČSÚ z roku 2008 Češi využívají internet nejvíce: ke komunikaci (88% uživatelů používá , 37% uživatelů přes internet telefonuje, 28% uživatelů používá internet k chatování), k vyhledávání informací všeho druhu (78% uživatelů vyhledává informace o zboží a službách, 44% vyhledává informace o cestování a ubytování), ke čtení online zpráv, novin a časopisů (56% uživatelů internetu), k zábavě (28% uživatelů přehrává a stahuje hudbu 23% uživatelů sleduje online rádio či televizi, 16% uživatelů stahuje nebo hraje hry na internetu), k internetovému bankovnictví (25% uživatelů internetu), k nakupování (39% uživatelů). 147

154 2. Co je internetový vyhledávač a jak pracuje? Internetový vyhledávač (anglicky web search engine) je služba, která shromažďuje a zpracovává potřebná data z webových stránek na internetu. Uživatel využívající služeb vyhledávače může zadáním klíčových slov, jež popisují hledaný dotaz, najít webové stránky s relevantním obsahem. Dnešní vyhledávače jsou schopny vyhledat kromě textu také fotografie či videa. 3. Co je internetový katalog a k čemu slouží? Internetový (webový) katalog je seznam webových odkazů, roztříděných do přehledných kategorií a podkategorií. Odkazy v katalogu jsou řazeny ručně, na rozdíl od vyhledávače, kde jsou odkazy zpracovávány automaticky. Kvalita webového katalogu závisí na počtu a kvalitě udržovaných odkazů, způsobu jejich třídění nebo počtu kategorií. Kromě všeobecných katalogů, zahrnujících všechny obory lidské činnosti, existují i katalogy specializované pouze na určitá odvětví. 4. Jaké jsou způsoby vyhledávání na internetu? Rozlišujeme tři možné způsoby, jak se dostat k potřebným stránkám na internetu: zadáním webové adresy přímo do prohlížeče (hádání doménového jména) - nejrychlejší, pokud známe adresu webové prezentace. Pokud ji neznáme, zkoušíme vyjít z předpokladu, že jméno domény se shoduje např. s názvem firmy, kterou hledáme, katalogové vyhledávání - postupným zužováním tématu dotazu v internetovém katalogu, fulltextové vyhledávání - zadáním klíčových slov do vyhledávače. 5. Jaké internetové vyhledávače znáte? české: Jyxo (www.jyxo.cz) Seznam (www.seznam.cz) Morfeo (www.morfeo.cz) zahraniční: Google (www.google.com) Altavista (www.altavista.com) AllTheWeb (www.alltheweb.com 148

155 6. Co je to internetový portál? Internetový portál (rozcestník) je specializovaný server, který je primárně určen přímo pro vyhledávání informací. Většinou se na něm nachází webový katalog a je zde možné vyhledávat i ve fulltextu. Nejznámější české portály jsou: Seznam (www.seznam.cz), Centrum (www.centrum.cz), Atlas (www.atlas.cz). Existují také zvláštní internetové portály, které se specializují jen na určitá odvětví lidské činnosti. 7. Jaké jsou hlavní výhody webové prezentace na internetu? snadná přístupnost potenciálním klientům po celém světě, nízké náklady ve srovnání s propagačními tiskovinami, nepřetržitá nabídka - reklama viditelná 24 hodin denně, 365 dní v roce, možnost okamžité aktualizace obsahu prezentace, možnost interakce s klientem - formou u, diskusního fóra apod., snadný vstup na mezinárodní trh za neměnnou cenu aj. 8. Jaké druhy webových prezentací rozlišujeme? statická prezentace: vhodná pro menší webové prezentace, které není nutné často aktualizovat snadné uvedení do provozu a údržba jednoduché statické stránky může vytvořit a spravovat prakticky kdokoliv s minimálními znalostmi jazyka HTML typické využití statické prezentace jsou jednoduché stránky živnostníků dynamická prezentace vhodná pro větší projekty (typicky internetové obchody, zpravodajský server atd.), kde je třeba často aktualizovat obsah výhodou je možnost centralizovaného ovládání z jednoho místa (správa různých databází) obsahuje tzv. aktivní prvky, které umožňují uživateli internetu zasahovat do obsahu stránek. 9. Co musí splňovat kvalitní webová prezentace? přehlednost (Stránky nesmí být zahlceny zbytečnými prvky - flashové animace, reklamní pruhy, interaktivní panely atd., které by znepřehledňovaly obsah webu.), 149

156 srozumitelnost (Na první pohled musí být patrné, jak se v prezentaci orientovat a lokalizace do více jazyků je výhodou - internet je celosvětové médium.), jednoduchost ovládání (Příliš mnoho ovládacích prvků na stránce škodí.), příjemné, ale střídmé grafické zpracování, rychlé načítání stránek (Pomalé načítání dokáže uživatele odradit od jejich dalšího prohlížení.). 10. Co umožňují internetové sociální sítě? sdružování a komunikaci mezi přáteli a lidmi se společnými zájmy, vyměňování si zážitků a organizování společných akcí, sdílení fotografií, videí, prezentací atd., prezentaci vlastní firmy, známé osobnosti či turistické atraktivity, publikaci článků, vyhlašování soutěží atd. 150

157 6. Základní data a fakta o cestovním ruchu v ČR Kód modulu: 6 Nominální délka: Tři vyučovací hodiny Cílová skupina: Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako součást posílení úrovně povědomí o domácím cestovním ruchu v kontextu ekonomických ukazatelů. Následným cílem je vysvětlit základní terminologii ekonomických ukazatelů se zaměřením na cestovní ruch. Po ukončení výuky modulu žáci: budou si uvědomovat podíl cestovního ruchu na vytváření ekonomického prostředí v ČR, budou se orientovat v možnostech získávání informací k měření ekonomické vyspělosti daného státu, budou se orientovat v ekonomických ukazatelích v cestovním ruchu s důrazem na příjezdovou zahraniční klientelu, budou si uvědomovat význam podílu počtu zaměstnaných lidí v CR na základě ekonomických ukazatelů v ČR, budou se orientovat ve zjišťování poznatků o satelitním účtu cestovního ruchu, budou se podílet na přípravě fiktivní analýzy ekonomických ukazatelů v oblasti CR zahraniční turisté v ČR, budou se podílet na přípravě fiktivní analýzy ekonomických ukazatelů v oblasti CR cestování Čechů v Česku. Obsah modulu Hodnocení národního hospodářství Důvody k měření ekonomické vyspělosti státu Podíl cestovního ruchu na vytváření ekonomického prostředí v ČR Turistický satelitní účet Analýza ekonomických ukazatelů měření v oblasti cestovního ruchu Cestovní zvyklosti Čechů v tuzemsku 151

158 Doporučené postupy výuky Projektová výuka, problémové úlohy, diskusní metody - brainstorming a brainwriting a didaktické hry. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem včetně rozlišení pro základní a střední školu je obsahem I. kapitoly tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. Použité učební pomůcky Flip chart, tabule, dataprojektor, powerpointová prezentace, mapy, materiály zpracované autory projektu a žáky v průběhu realizace projektu pracovní listy, PC. Způsob ukončení Prezentace projektů, diskuze. 6.1 Studijní text Hodnocení národního hospodářství Měříme-li úspěšnost jakékoliv činnosti, je nutné ji kvantifikovat (změřit, spočítat). K hodnocení národního hospodářství daného státu budeme používat makroekonomické agregáty (veličiny), kterými budeme sledovat a vyhodnocovat ekonomickou rovnováhu ve státě. Tyto ukazatele spolu úzce souvisí a jsou vzájemně provázané. Jedná se o tyto veličiny: hrubý domácí produkt HDP, inflace, nezaměstnanost, bilance zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt HDP HDP je množství statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za určité období. Měříme celkový produkt výkonnosti hospodářství: 152

159 1. Hrubý domácí produkt souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory (přírodní zdroje, práce, kapitál) na území státu. 2. Hrubý národní produkt souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země (výroba může probíhat i mimo území státu nebo v zahraničí). Ukazatel HDP je počítán na územním principu evropský model. Ukazatel HNP je postaven na národním principu model americký. K čemu slouží ukazatel hrubý domácí produkt? Měří celkovou (agregátní) výkonnost ekonomiky národního hospodářství daného státu. Hrubý domácí produkt v % ROK HDP 3,3 3,1 2,0 2,9 2,8 6,0 6,4 6,5 3,5-3,1 Zdroj: ČSÚ 153

160 Podíl cestovního ruchu na HDP Rok podíl CR na HDP 3,4 % 3,5 % 3,2 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2, 8% Zdroj: ČSÚ Inflace Ceny na trhu nejsou stabilní. Ovlivňující faktor je hodnota peněz. Pokud peníze ztrácejí svou hodnotu, hovoříme o inflaci znehodnocení peněz, růstu cenové hladiny. Opakem inflace je deflace peníze mají vyšší hodnotu pokles cenové hladiny. Příčinou inflace je: 1. Inflace tažená poptávkou (poptávka je množství statků a služeb, které jsou lidé ochotni koupit za určitou cenu a v určitém čase). 2. Inflace tažená nabídkou (nabídka je množství statků a služeb, které jsou prodávající ochotni nabídnout za určitou cenu a v určitém čase). Inflace je makroekonomický pojem a měří se pomocí tzv. spotřebního koše a porovnání cenových hladin v různých časových obdobích. Míra inflace se uvádí v procentech. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu ROK Inflace % 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 Zdroj: CSU 154

161 Nezaměstnanost Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka práce zaměstnanců poptávku firem. Rozlišujeme: Nezaměstnanost dobrovolná stát ji neřeší, Nezaměstnanost nedobrovolná stát ji sleduje a pomáhá řešit: aktivní opatření, pasivní opatření. Příčiny nezaměstnanosti: 1. Frikční krátkodobá při změně zaměstnavatele 2. Strukturální při útlumu určitých oborů v ekonomice 3. Cyklická podle hospodářských cyklů Nedobrovolnou nezaměstnanost měříme ukazatelem míry nezaměstnanosti (v%) Míra nezaměstnanosti v ČR od roku v % Roky ČR 14,3 14,3 13,3 14,7 9,2 9,0 8,1 6,6 5,4 9,2 9,7 ZDROJ: Bilance zahraničního obchodu Platební bilance země vyjadřuje peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí mezi ní a ostatními zeměmi v průběhu daného období. Transakce, které probíhají mezi zeměmi - vývoz a dovoz statků a služeb, cestovní ruch, pohyb investičních zdrojů, darů, půjčky. 155

162 Rozdíl obou stran může mít podobu: 1. aktivní platební bilance - příjmy z vývozu jsou větší než výdaje na dovoz 2. pasivní platební bilance- příjmy z vývozu jsou menší než výdaje na dovoz 3. vyrovnaná platební bilance- příjmy z vývozu a výdaje na dovoz se rovnají Bilance zahraničního obchodu Důvody k měření ekonomické vyspělosti státu Makroekonomické agregáty, jimiž měříme výkonnost národního hospodářství našeho státu, nás vypovídajícím způsobem seznamují s rozvojem státu nebo jeho stagnací či útlumem aktivit. Jsou rozhodující pro domácí ekonomický rozvoj, expanzi či stabilitu dané země Podíl cestovního ruchu na vytváření ekonomického prostředí Cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji se rozvíjejících průmyslů světa. Zahrnuje zejména dopravu, turistická zařízení, poskytování stravování a ubytování, služby cestovních kanceláří, průvodcovské služby, turistická informační centra. Cestovní ruch představuje souhrn služeb cestovního ruchu v určitém prostředí a jeho cílem je uspokojování potřeb klientů. V případě volby - služby v cestovním ruchu je to především: cestování, poznávání, rekreace, aktivní odpočinek. 156

163 Z ekonomického pohledu je jedním z hlavních cílů firmy dosažení zisku. U firem v oblasti cestovního ruchu je dosažení zisku realizováno především snahou prodat služby a zboží, které jsou konečným produktem cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu a jeho subjektů znamená nejen hospodářský přínos, ale má pozitivní vliv na zachování původních tradic a kultur, na ochranu životního prostředí a je důležitým faktorem pro soužití různých kultur a poznávání tradic. Odvětví cestovního ruchu patří mezi nejvýznamnější součásti národního i světového trhu. Rozvoj cestovního ruchu zvyšuje i určitou část zemědělské výroby, stavebnictví, dopravy a telekomunikací. Celková produkce těchto odvětví je mnohem vyšší. Cestovní ruch má vliv na: zaměstnanost, tvorbu nových pracovních příležitostí, podporu rozvoje malého a středního podnikání, koloběh finančních prostředků, příjem do státního rozpočtu, záchranu kulturních, uměleckých a historických památek, zvýšení všeobecné vzdělanostní úrovně a životního standardu obyvatelstva, stimulováni investic do místní infrastruktury. Výdaje, které zaplatí účastníci, odrážejí: 1. sociálně-ekonomické postavení klienta ve společnosti, 2. cenu služeb a zboží v navštívené zemi, 3. spokojenost klienta se službou. Dopady cestovního ruchu na území, místní obyvatele mohou být pozitivní i negativní. Mezi pozitivní dopady, které cestovní ruch přináší, patří například: nová pracovní místa, zvýšení finančních příjmů obce i obyvatel, rekonstrukce kulturních památek, zlepšení infrastruktury (doprava, parkoviště). 157

164 Negativní dopady spočívají především v: ohrožení přírodního bohatství, ztrátě jedinečnosti specifické lokální kultury, památky, negativnímu vnímání návštěvníků místními obyvateli, ztrátě soukromí místních obyvatel. Proto by veškeré aktivity spojené s cestovním ruchem měly být realizovány tak, aby se minimalizovala případná negativa, tzn. je důležitá snaha o dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Česká republika má mimořádné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu vzhledem ke svému kulturnímu a přírodnímu bohatství. Z hlediska mezinárodního cestovního ruchu hraje důležitou úlohu i její poloha ve středu Evropy a sousedství se zeměmi EU. 158

165 Bilance cestovního ruchu (v mil.) V mil Kč Bilance 13236, , , , , , ,3 služeb Příjmy , , , , , , ,4 Doprava 60556, , , , , ,4 Cestovní , , , , , , ,9 ruch Ostatní 58284, , , , , ,1 služby Výdaje , , , , , , ,1 Doprava 33725, , , , , , ,6 Cestovní ruch Ostatní služby 54419, , , , , , , , , , , ,4 Od roku 2003 stouply devizové příjmy v roce 2009 na ,9 mil. Kč Zdroj: ČNB, údaje k publikováno na v sekci statistika, Platební bilance od r Turistický satelitní účet Definice podle UNWTO (Světové organizace cestovního ruchu):,,turistický satelitní účet je způsob statistického výkaznictví, který umožňuje získat celkový přehled o vlivu cestovního ruchu na ekonomiku státu v rovnováze s jinými odvětvími národního hospodářství. 159

166 Účel a smysl turistického satelitního účtu: poskytuje údaje o cestovním ruchu podle systému satelitního účetnictví, umožňuje analyzovat cestovní ruch z ekonomického i sociálně-ekonomického aspektu, poskytuje soustavu porovnatelných mezinárodních účtů. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil Satelitní účet cestovního ruchu České republiky za období Tady mimo jiné naleznete odpovědi na otázky: Jaké byly celkové příjmy z příjezdového cestovního ruchu? Jaké byly příjmy z domácího cestovního ruchu? Kolik peněz vydali Češi na zahraniční dovolenou a kolik z těchto výdajů zůstalo v České republice a další. Základní údaje za rok 2007 a Hrubý domácí produkt cestovního ruchu: 101,8 mld. Kč 103,5 mld. Kč Podíl cestovního ruchu na HDP: 2,9 % 2,8% Počet zahraničních návštěvníků v ČR: mil tis. - počet zahraničních turistů: mil mil. - počet zahraničních jednodenních návštěvníků: mil mil. Výdaje realizované v České republice: 234,3 mld. Kč 239, 6 mld. - výdaje zahraničních návštěvníků v ČR: 128,6 mld. Kč 129, 3 mld. - výdaje Čechů v ČR: 105,6 mld. Kč 110, 3 mld. Zaměstnanost v cestovním ruchu rok 2006: 240 tisíc osob 241 tisíc osob Zdroj: ČSÚ 160

167 6.1.5 Analýza ekonomických ukazatelů v oblasti cestovního ruchu Příjezdový cestovní ruch zahraniční turisté v ČR Celkově počet zahraničních návštěvníku v ČR klesl na mil. Oproti roku mil. V roce 2007 zahraniční návštěvníci utratili 128,639 mld. Kč, rok 2008 zaznamenal nárůst na 129,3 mld. Kč. Nejvíce peněz zahraniční návštěvníci vydali za zboží (50 mld. Kč), na stravování (26 mld. Kč), ubytování (25,8 mld. Kč) a dopravu (16,3 mld. Kč). Taktéž klesl oproti roku 2007, počet jednodenních zahraničních návštěvníků, kdy přicestovalo do ČR mil. zahraničních návštěvníků v roce 2008 nastal pokles na mil. Domácí cestovní ruch Češi na svých cestách po České republice v roce 2007 utratili 105,621 mld. Kč, opět je zaznamenán nárůst výdajů Čechů v Česku v roce 2008 na 110,3 mild. Kč Češi na svých cestách nejvíce peněz vydávají za zboží, stravování, dopravu a ubytování. Výjezdový cestovní ruch V roce 2007 Češi na svých cestách do zahraničí vydali celkem 80,6 mld. Kč. Nejvíce utratili za stravování (19,3 mld. Kč), ubytování (18,2 mld. Kč) a dopravu (16 mld. Kč). Podíl počtu zaměstnaných lidí v ČR v cestovním ruchu V roce 2006 bylo v odvětví cestovního ruchu zaměstnáno 240 tisíc osob. Informace za rok 2007 týkající se zaměstnanosti v odvětví CR je 241 tisíc osob. Nejvíce osob pracovalo ve stravovacích a pohostinských zařízeních a v cestovních kancelářích a agenturách. 161

168 Zajímavá jsou i statistická data týkající se počtu zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních za rok Německo / Germany Spoj. Král. V. Británie a Sever. Irska / UK Itálie / Italy Polsko / Poland Rusko / Russia Slovensko / Slovakia USA / U.S.A Francie / France Nizozemsko / The Netherlands Španělsko / Spain Zdroj: ČSU, na stránkách Czech Tourismu Co všechno ještě víme o cestovatelských zvyklostech Čechů v tuzemsku? Které město mají nejraději Češi? V Praze se v roce 2008 ubytovalo více než půl milionu českých turistů, takovou koncentraci přirozeně žádné jiné město nemůže vykázat. Např. v Brně se loni ubytovalo přes 220 tisíc Čechů, v Karlových Varech a Ostravě jich bylo přes 100 tisíc, v Olomouci necelých 80 a ve Zlíně více než 160 tisíc. Jakkoli Praha mezi turistickými regiony co do obliby českých návštěvníků nevede, mezi městy je absolutní jednička. Jaké jsou vůbec hlavní motiv pro dovolenou v Česku? Poznávání (návštěvy hradů, zámků), relaxace, sport, návštěva příbuzných a známých. Odlišné motivy u různých věkových skupin: děti by chtěly jezdit na místa, o kterých se učily ve škole a rodiče jim to v rámci neformálního vzdělávání chtějí dopřát, mladí zase chtějí hlavně vyrazit s přáteli, důležité jsou pro ně finance, senioři zase mají pocit, že už Česko dobře znají a rádi jezdí na osvědčená místa. 162

169 Na které místo v Česku zamíří nejvíce turistů? Zajímavých míst je v Česku více než dost, ale některá z nich si lidé oblíbili natolik, že se dostala mezi ty nejatraktivnější v naší zemi. Pokud byste chtěli osobně vidět prvních pět míst, až na jednu výjimku byste zůstali v hlavním městě: 1. Pražský hrad, 2. zoo, 3. židovské muzeum, 4. národní muzeum této čtveřici totiž patří první místa v národním žebříčku nejoblíbenějších českých atraktivit. 5. Mimopražskou jedničkou se v roce 2008 stalo liberecké zábavní a sportovní Centrum Babylon. Největšími lákadly pro trávení volného času jsou zoologické zahrady. V české TOP 20 je jich rovnou osm! Kromě té pražské je to např. safari v Dvoře Králové nebo zoo Lešná, která je zároveň číslo jedna pro moravskou část žebříčku. Pokud se chcete rozjet za těmi nejpopulárnějšími památkami, poradíme vám, kam se vydat. Pomyslného návštěvnického Oskara mezi hrady a zámky získal českokrumlovský zámek památka UNESCO a zároveň dějiště mnoha zajímavých kulturních a společenských akcí. Zlatou medaili mezi technickými památkami si odnáší pražská petřínská rozhledna, zatímco stříbro míří do plzeňského pivovaru. Když do přírody, tak nejraději do jeskyně alespoň v roce 2008 bylo nejvíce rušno v jeskyních Moravského krasu. Tedy co se týče prodaných vstupenek hory, lesy a louky jsou u nás zadarmo, takže tady přesný počet návštěvníků nemáme. Ptáte se, kde hledat nejvíc trendy místa pro zábavu? Kromě libereckého Babylonu je to třeba ostravský svět miniatur či petřínské zrcadlové bludiště. Ty, kteří chtějí vědět, jak vypadá kompletní žebříček či pětice nejoblíbenějších turistických míst v jejich regionu, odkážeme na webové stránky agentury CzechTourism která každoročně žebříček vyhlašuje. Kde hledáme informace pro cestování? Čím dál důležitější roli hraje internet. Zatím tu informace o cestování hledá 40 % Čechů, ale toto číslo bude narůstat. Pro mladší lidi je to už dnes hlavní informační zdroj, senioři raději spoléhají na propagační materiály nebo informace od příbuzných a známých. Díky technologii Street View od Googlu máme možnost si také prohlédnout některá a česká moravská města opravdu podrobně. Seznam nesnímkovaných míst se bude i v roce 2010 dál rozšiřovat 163

170 Sami, nebo ve skupině? Nejčastěji jezdí Češi na letní dovolenou s partnerem, přáteli nebo známými (56 %), single dovolenou si dopřeje 17 %, s malými dětmi vyjede necelých 14 % a se staršími dětmi 13 % - to jsou výsledky šetření mezi návštěvníky v ČR, které si agentura CzechTourism v minulých letech nechala zpracovat. S cestovní agenturou přitom jezdí minimum lidí. Jaký druh dopravy využíváme a na jaké vzdálenosti nejčastěji cestujeme? Z využitých dopravních prostředků vede bezkonkurenčně auto (61 %), následuje vlak a autobus. Opět existují rozdíly mezi věkovými skupinami: zatímco mladí jezdí více vlakem a také ze všech nejraději také na kole, senioři se zase kromě auta nejčastěji svezou v zájezdovém autobusu. Ten např. mladší generace do 35 let téměř ignoruje. A jak daleko jezdíme? Když už na dovolenou, tak dál od bydliště: obvykle tedy více než 100 km. Utrácejí Češi na dovolené v Česku? Je tu pro ně draho? Odhaduje se, že cena průměrné zahraniční dovolené přesáhne15 tisíc korun, v Česku přitom vyjde levněji. Většina lidí utratí v průměru korun na den. Průměrně strávíme na domácí dovolené okolo 9 dnů. Pokud bychom počítali s útratou 500 Kč, dostali bychom se k částce 4500 Kč. Je to samozřejmě způsobeno také tím, že hodně tuzemců bydlí u svých známých, přátel a příbuzných, kterým za ubytování neplatí nebo platí symbolicky. Svačinu s sebou! Svačinky z domova jsou stále populární. Téměř vždycky se v restauraci během svého výletu nebo dovolené zastaví 29 Čechů, ale více než polovina cizinců. Zatímco jen 8 % zahraničních návštěvníků služeb restaurací téměř nikdy nevyužije, u Čechů je to 23 %. Líbí se nám cesty po Česku, chceme se vrátit? Panuje stereotyp, že zahraniční turisté se k nám nevracejí. Není to pravda, stejně jako to, že i čeští turisté se rádi vracejí na místa, která navštívili. Skoro 80 % lidí plánuje v budoucnu opětovnou návštěvu. Zdroj: Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky, průzkum CzechTourism 164

171 Shrnutí: Význam cestovního ruchu v hospodářství států a regionů vzrůstá. V mezinárodním cestovním ruchu se ukazuje, že cestovní ruch je jednou z nejsilnějších dynamických aktivit. Významným ukazatelem výkonnosti odvětví cestovního ruchu jsou dosahované příjmy. Podíl cestovního ruchu se v zemích EU pohybuje okolo 4,3% a 4,8% se podílí na celkové zaměstnanosti. Význam cestovního ruchu je důležitý z hlediska exportu. Podmínky rozvoje cestovního ruchu jsou podmíněny sociálně - ekonomickým postavením účastníků cestovního ruchu. Pro získání celkového přehledu o vlivu cestovního ruchu na ekonomiku je vytvořen Turistický satelitní účet. Slovník cizích pojmů Agregát souhrná veličina Bilance rozpočtový přehled Turistický satelitní účet - poskytuje údaje o cestovním ruchu podle systému satelitního účetnictví 6.2 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny (Modelové příklady) formuluje úkoly pro skupiny, které vytvoří podle počtu žáků ve třídě. Základní škola 22. Co u nás nakupují zahraniční turisté? Vytvořte přehled podle zemí. 23. Zpracujte a seznamte spolužáky s možnostmi zaměstnání v cestovním ruchu ve vašem městě. 24. Za co u nás nejčastěji utrácejí zahraniční návštěvníci? Vytvořte přehled podle zemí. 25. Co máte nejraději v zahraničí kupujete i vy jako turisté? 26. Která povolání jsou v cestovním ruchu nejvíc žádaná a proč? Porovnejte. 27. Kolik jste ochotni utratit na výletě v zahraničí a v České republice? 165

172 Střední škola 1. Zjistěte navázanost jiných odvětví na poskytování služeb v cestovním ruchu. Vytvořte řetězení profesí. 2. Na webových stránkách najděte informace o statistických údajích v cestovním ruchu ve vašem turistickém regionu, městě. 3. Zpracujte a seznamte posluchače s vývojem v cestovním ruchu se zaměřením na nákupy klientů. 4. Sestavte žebříček TOP 10 nejnavštěvovanějších míst vaší rodiny, příbuzných, třídy, skupiny v České republice. 5. Dokážete zdůvodnit vliv reálné ekonomické situaci klienta na jeho rozhodnutí kam cestovat? 6.3 Otázky a odpovědi 1. Uveďte, oblasti, na které má vliv cestovní ruch. - zaměstnanost, tvorba nových pracovních příležitostí a podpora rozvoje malého a středního podnikání, - zdroj finančních prostředků (daní a poplatků), - záchrana kulturních, uměleckých a historických památek, - zvýšení všeobecné vzdělanostní úrovně a životního standartu obyvatelstva, - stimulování investic do místní infrastruktury apod. 2. Uveďte obecné důvody pro cestování. Dovolená, odpočinek, sport, zábava a poznání, návštěvy příbuzných a známých, služební cesty, cesty za nákupy a návštěvy kulturních, sportovních nebo zábavních akcí. Velice významným zdrojem informací o destinacích je doporučení známých a příbuzných, internet a poznatky z vlastních předchozích cest. 3. Čím se zabývá makroekonomie? Zkoumá ekonomiku v daném státě podle makroekonomických ukazatelů. 4. Které makroekonomické ukazatele znáte? Hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, bilance zahraničního obchodu. 166

173 5. Proč je pro Českou republiku přínosný vnitrostátní cestovní ruch? Vnitrostátní cestovní ruch zahrnuje jak příjezdový cestovní ruch (cizinci přijíždějí na území České republiky), tak domácí cestovní ruch (obyvatelé České republiky cestují na území své vlasti). Vnitrostátní cestovní ruch přispívá k ekonomickému i sociálnímu rozvoji státu. 6. Čím jsou podmíněny výdaje účastníků CR? Sociálně ekonomickým postavením klienta, cenou služeb a zboží v navštívené zemi. 7. Jaké jsou pozitivní dopady CR? Např. nová pracovní místa, zvýšení finančních příjmů obyvatel, vyšší životní úroveň 8. Jaké jsou negativní dopady CR? Ohrožení přírodního bohatství či lokální kultury, zvýšení počtu návštěvníků, hlučnost, negativní jevy 9. K čemu slouží turistický satelitní účet? Poskytuje údaje o cestovním ruchu celkově a jeho vliv na ekonomiku státu dané země. 10. Zvyšuje cestovní ruch zaměstnanost občanů? Uveďte příklady. Ano, v oblasti služeb, spoluzaměstnání a navazující oblasti např. potravinářský průmysl, stavebnictví. 167

174 7. Průvodcovská činnost, komentovaná procházka místními atraktivitami Kód modulu: 7 Nominální délka: Dvě vyučovací hodiny + O, 25 dne - 1 den komentovaná procházka Cílová skupina: Žáci základní a střední školy Stručná anotace vymezující cíle: Modul je koncipován jako součást posílení úrovně znalostí turistického potenciálu místa, kde žáci bydlí, chodí do školy. Cílem modulu je, aby si žáci uvědomili význam práce průvodce cestovního ruchu, seznámili se s požadavky na osobnost průvodce cestovního ruchu a dokázali vyhotovit vlastní přípravu na průvodcovskou činnost místem. Po ukončení výuky modulu budou žáci: znát metodiku práce odborného průvodce, znát turistický potenciál místa, seznámení s praktickými dovednostmi průvodce. Obsah modulu: Průvodce cestovního ruchu všeobecné podmínky pro práci Příprava průvodce cestovního ruchu na akci Zásady výkladu průvodce Metodika práce průvodce cestovního ruchu Doporučené postupy výuky Projektová výuka, problémové úlohy, diskusní metody brainstorming a brainwriting, didaktické hry, metody dramatizace, exkurze činnost průvodce. Doporučené postupy výuky, popis metod a forem, rozlišení pro základní a střední školu je obsahem kapitoly tohoto materiálu s názvem Didaktické postupy. 168

175 Použité učební pomůcky Flip chart, tabule, PC a dataprojektor, vizualizer (meotar), plánky míst, turistické průvodce, informační letáky a propagační materiály turistických informačních center, oficiální webové stránky obcí, turistických informačních center, jednotlivých turistických atraktivit regionu, archivní materiály, materiály zpracované v rámci projektu již dříve jmenované apod. V praktické činnosti možnost využití hlasového zesilovače, radio guide. Způsob ukončení Žáci přijímají roli odborného průvodce cestovního ruchu, využívají metodu tzv. řetězové průvodcovské činnosti při uplatnění zásad správné metodiky práce průvodce cestovního ruchu. 7.1 Studijní text Vymezení pojmu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost patří k základním službám cestovního ruchu. Povolání průvodce cestovního ruchu je jedním z nejkrásnějších a nejzajímavějších povolání. Průvodce dává konečnou podobu dojmu z navštíveného místa, dokáže v případě problémů v organizačním zajištění akce mnohé zachránit. Průvodce má nejblíže k turistům a jako první slyší jejich názory. Úroveň práce průvodců je jedním z měřítek vyspělosti státu v oblasti cestovního ruchu. Nutným předpokladem je láska k lidem a zájem o jejich problémy. Průvodce musí nejen rád cestovat a poznávat vše nové, ale musí se také celoživotně vzdělávat, sledovat odbornou literaturu a informace na internetu. Staré baťovské heslo "Náš zákazník - náš pán" v cestovním ruchu stále platí. Spokojený zákazník se na místo rád vrací, doporučuje jej svým známým. A to je také nejlepším vysvědčením pro průvodce. Pro nové průvodce je nejlepší školou pozorování práce zkušených průvodců a co nejdříve vlastní průvodcovská činnost. Jedna z definic vztahujících se k průvodcovské činnosti uvádí: Průvodcovská činnost je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyce podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), 169

176 jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně). Průvodcovskou činností je dále zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám Druhy průvodcovské činnosti Evropský výbor pro normalizaci (CEN), který sdružuje národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska, přijal evropské normy (standardy) v některých oblastech cestovního ruchu. Evropské normy usnadńují porozumění mezi uživateli a poskytovateli služeb a mají statut národní normy v členských státech. Turistických průvodců se týkají zejména dvě přijaté normy. První norma ČSN EN 13809:2003 Služby cestovního ruchu cestovní agentury a touroperátoři terminologie upravuje a sjednocuje definice řady termínů obvykle užívaných v cestovním ruchu. V oddíle 2.3 charakterizuje asistenční činnosti a jejich druhy podle rozsahu a zaměření poskytovaných služeb: Turistický průvodce (angl. tourist guide, fr. guide touristique nebo guide iterpréte, něm. Gäste- nebo Fremdenführer) je v překladu normy uveden jako průvodce cestovního ruchu, turistický průvodce a je vymezen následovně: fyzická osoba, která provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, přičemž tato osoba má obvykle specializaci na příslušnou oblast vydanou a/nebo uznávanou příslušným úřadem. Vedle toho norma uvádí devět dalších asistenčních činností, které jsou v praxi někdy nesprávně zaměňovány s činností turistických průvodců: vedoucí zájezdu (angl. tour manager, fr. directeur de circuit, něm. Reiseleiter) fyzická osoba, která řídí a kontroluje itinerář v zastoupení cestovní kanceláře (touroperátora), zajišťuje, aby se plnil program, jak je popsán v katalogu cestovní kanceláře (touoperátora) a prodáván cestujícímu, a poskytuje praktické místní informace, doprovod zájezdu (angl. tour escort, fr. accompagneteur, něm. Reisebegleiter) zástupce cestovní kanceláře (touroperátora), který poskytuje základní informace cestujícím, 170

177 asistence během cesty (angl. assistance during travel, fr. assistance pendant le voyage, něm. Betreuung während der Reise) informace a pomoc cestujícím během smluvně stanovených částí jejich cesty včetně kontaktního čísla pro zavolání po celých 24 hodin/ 365 dní, místní zástupce (angl. local representative, fr. représentant local, něm. örtlicher Vertreter) fyzická osoba nebo agentura v místě destinace pověřená touroperátorem, aby poskytoval cestujícím praktickou pomoc a vyřizoval administrativní záležitosti, animátor; koordinátor (angl. animateur/activity; co-ordinator, fr. animateur; coordinateur, něm. Animateur) fyzická osoba odpovídající za plánování a dozor nad programy v rámci volného času a sportovními programy, která povzbuzuje cestující, aby se těchto programů účastnili, a mluví jazykem, jemuž rozumí většina cestujících, hosteska (angl. host/hostess, fr. assistant/hotesse, něm. Gästebetreuer/in) fyzická osoba, která vítá a informuje návštěvníky na letištích, nádražních stanicích, v hotelích, na výstavách a veletrzích a při různých programech a/nebo která obsluhuje pasažéry v dopravních prostředcích, horský průvodce (angl. mountain guide, fr. guide de haute montagne, něm. Bergführer) fyzická osoba, která provádí návštěvníky v horských oblastech, přičemž tato osoba musí mít příslušné znalosti a zkušenosti a vlastnit vhodnou kvalifikaci, sportovní instruktor (angl. sports instructor, fr. moniteur de sport, něm. Sportlehrer) fyzická osoba, která vyučuje konkrétní sport a která může mít příslušnou kvalifikaci, vedoucí okružní plavby (angl. cruise director, fr. animateur de croisiére, něm. Kreutzfahrtdirektor) fyzická osoba na lodi pro okružní plavbu odpovídající za program a veškeré exkurze po vnitrozemí. Kromě výše uvedených asistenčních činností defi nuje norma také další služby cestovního ruchu a konkrétní termíny v popisu zájezdu nebo v nabídce služeb cestovního ruchu. S ohledem na možnost vzniku sporných případů je dobré se v nabídce a popisu služeb přidržet terminologie normy. Ve vztahu k činnosti turistických průvodců bychom rádi uvedli následující defi nice: zhlédnout (angl. to view, fr. voir, něm. sehen) prohlížet si kulturní nebo přírodní zajímavosti obvykle stanovené v itineráři, na vzdáleném místě nebo v blízkosti, bez jejich návštěvy, 171

178 navštívit (angl. to visit, fr. visiter, něm. besuchen) fyzicky vstoupit na místo s kulturní nebo přírodní zajímavostí stanovené v itineráři, panoramatická prohlídka (angl. panoramic tour, fr. tour panoramique, něm. Panoramatour) prohlídka města nebo oblasti, v normálním případě bez návštěvy, prohlídka s průvodcem (angl. guided tour, fr. tour guidé, něm. geführte Tour) výlet stanovené délky ke zhlédnutí uvedeného kulturního nebo přírodního dědictví města a/ nebo oblasti vedený turistickým průvodcem Možnosti vzdělávání průvodců Druhá norma, norma ČSN EN Služby cestovního ruchu požadavky na zajištění profesního vzdělávání turistických průvodců a kvalifikační programy vymezuje požadavky na vzdělání turistického průvodce. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Asociací průvodců České republiky a Ministerstvem školství České republiky stanovilo požadavky na uznání dílčí kvalifikace turistického průvodce. Tato vychází ze zmiňované normy ČSN EN Služby cestovního ruchu požadavky na zajištění profesního vzdělávání turistických průvodců a kvalifikační programy, která podporuje úsilí EU usnadnit volný pohyb služeb v jejich členských státech, ale také zdůrazňuje důležitost profese turistických průvodců ve specifických oblastech cestovního ruchu. Cílem je dosažení vysoké kvalifikace turistických průvodců v evropských zemích. Norma dává volnost zemím, regionům a městům rozhodnout si o úrovni, rozsahu a hlavních oblastech v jejich výukových programech. Poskytování výukových programů odpovídá minimální úrovni a požadavkům na vzdělání turistického průvodce, což je předpokladem pro kvalitní průvodcovské služby v členských zemích EU. Norma se dotýká především poskytovatelů vzdělávání tedy škol, školicích zařízení, školitelů a organizátorů rekvalifikací a kurzů. Stanovuje obsah a rozsah kompetencí, obecných a místně specifických znalostí a dovedností. Doporučený vzdělávací program v délce 600 hodin obsahuje obecné předměty, odborné předměty a praktickou výuku formou přednášek, praktických cvičení, e-learningu, praktické výuky, samostudia a samostatných projektů. Evropská norma určuje, za jakých podmínek 172

179 může být časový plán rozšířen, neboť je třeba vzít v úvahu historické, kulturní, zeměpisné a jiné důvody. V každém případě by měla minimální doba praktických cvičení pokrýt 40 % celkové doby vzdělávacího programu. Norma také definuje požadavky na školitele, kvalitu výuky a kritéria hodnocení. Průvodcovskou činnost lze studovat na vyšších odborných školách ve studijních oborech Cestovní ruch se specializací Průvodcovství (např. AHOL Vyšší odborná škola v Ostravě, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Královém, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku Praze). Víte, že: Vysoká škola obchodní v Praze v akademickém roce otevře jako první vysoká škola v České republice nový bakalářský obor Průvodcovská činnost v cestovním ruchu? Profesní organizace průvodcovské činnosti V České republice vyvíjí činnost několik organizací průvodců, které sdružují profesionální průvodce. Patří mezi ně: Asociace průvodců Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů. Asociace průvodců ČR je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Světové federace asociací turistických průvodců WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců FEG. Adresa asociace: Vinohradská Praha

180 Sdružení průvodců Je nejstarší profesní organizací kvalifikovaných průvodců v ČR. Vznikla v roce 1990 jako dobrovolná, stavovská, nezávislá, národnostně otevřená a nepolitická organizace, která hájí profesní a sociální zájmy svých členů. Sdružení průvodců sdružuje především průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů. Za svůj cíl a prakticky jedinou náplň činnosti Sdružení považuje změnu zákonů, upravujících činnost průvodců na území ČR obdobným způsobem jako v ostatních zemích EU i jiných zemích s vyspělým cestovním ruchem, aby činnost průvodců mohli vykonávat pouze lidé odborně i jazykově kvalifikovaní. Adresa sdružení: Václavské nám.825/ Praha 1 Český spolek horských průvodců Český spolek horských průvodců je nepolitické občanské sdružení. Sdružuje horské průvodce, kteří vykonávají průvodcovskou činnost horskou jako živnost nebo v pracovním či obdobném poměru, ale také jako nevýdělečnou činnost plánování a vedení horských túr jako zájmová činnost. ČSHP reprezentuje české horské průvodce v Unii asociací mezinárodních horských průvodců (UIMLA). Spolek spolupracuje s členskými organizacemi této asociace na zavedení jednotného standartu vzdělání, etiky a práce horských průvodců. Adresa spolku: Český spolek horských průvodců Jiráskova 532/ Děčín 174

181 Průvodce cestovního ruchu všeobecné podmínky pro práci Úlohu průvodce jako zástupce hostitelské země výstižně vyjadřuje kodex průvodce Světové federace asociací turistických průvodců. Podle něj patří mezi povinnosti průvodce zejména: 1) Jednat s návštěvníky tak, aby upevńovali jejich důvěru k navštívené zemi a propagovali ji jakožto vyhledávaný cíl turistů. 2) Poskytovat návštěvníkům profesionální a odpovědnou péči a profesionální výklad o navštíveném místě bez jakýchkoliv předsudků a propagandy. 3) Dle svého nejlepšího vědomí a svědomí zajistit, aby to, co je prezentováno, byla pravda a tuto pravdu jasně rozlišit od příběhů, legend a domněnek. 4) Ze všech sil zajistit, aby turisté vedení průvodcem, skupiny či jednotlivci, se chovali ohleduplně k okolí, životu v přírodě, turistickým zajímavostem a památkám, k místním zvyklostem a obyčejům, a tím chránit dobré jméno cestovního ruchu ve své zemi. Základní vlastnosti, které by měl mít každý průvodce Morální: Rozumové: bezúhonnost, zodpovědnost, svědomitost, vztah k lidem, pohotovost, rozhodnost, organizační schopnosti, poctivost v manipulaci se svěřenými hodnotami, autorita u účastníků, dochvilnost, přesnost, přátelská povaha, entuziasmus nadšení, optimismus. odborné znalosti, jazykové znalosti, 175

182 všeobecný kulturní rozhled, stálé vzdělávání, schopnost vnímat souvislosti, paměť, důvtip, řečnické nadání. Tělesné: Ostatní: dobrý zdravotní stav. orientační schopnosti (ve městě i v terénu), záliba v cestování, schopnost předcházet konfliktům, znalost pravidel společenského chování (oblečení, hygiena). Vlastnosti, které by průvodce mít neměl: rutinérství, nedbalost, nezájem o účastníky, arogance Příprava průvodce cestovního ruchu na akci Přidělení akce je třeba brát průvodcem jako závazné. Na každou akci se musí průvodce pečlivě připravit. Způsob a délka přípravy je závislá na: zkušenostech průvodce, charakteru akce, mnoha dalších okolnostech (např. složení účastníků akce, ročním období konání akce). Příprava a její kvalita jsou základním předpokladem pro úspěšnou práci se zákazníkem. Základní druhy přípravy průvodce: 1. Topografická příprava 2. Chronologická příprava 3. Psychologická příprava 176

183 Topografická příprava průvodce na akci Topografickou přípravou se rozumí příprava místopisná. Jedná se o přípravu na výklad spojený s popisem jednotlivých navštívených a procházených míst. Předpokladem důsledné topografické přípravy je přesné určení trasy prohlídky, její prostudování na podrobném plánku nebo přímo v terénu. V rámci topografické přípravy si průvodce vytvoří excerpční lístky. Excerpční lístky jsou výpiskové lístky (excerpce = výpis). Jedná se o podpůrné materiály pro výklad průvodce ( tahák ). Vytváří se na všechna toponyma. Toponymem může být např. město, obec, pohoří, vodní tok, hora, konkrétní památka, objekt. V rámci přípravy průvodce může být toponymem taktéž událost, osobnost atd. Formát excerpčního lístku si volí každý průvodce sám, podle potřeby. Doporučuje se formát A6. Ale i začínající průvodce si již vytváří excerpční lístek tak akorát do ruky, jako kartičku, která se dá použít několikrát (pro příště). Pokud průvodce používá excerpční lístek přímo při akci, měl by mít na paměti, že by excerpční lístek neměl být vidět. Podle toho volí nejen velikost excerpčního lístku, ale zároveň i jeho barvu (barevně splývá s oblečením průvodce). Postupem času si vybere průvodce tu formu zpracování excerpčního lístku, která mu nejvíce vyhovuje, která se mu v praxi nejlépe osvědčila. Z excerpčních lístků si může průvodce vytvářet kartotéku, kterou postupně doplňuje (např. do obálek, krabiček). Obsah excerpčních lístků: Do excerpčního lístku zapisuje ty údaje ke zpracovanému toponymu, které považuje za zásadní a které ho nastartují k vlastnímu slovnímu výkladu. Mohou to být údaje: dané (faktografické, historické), aktuální (současné), praktické (např. otevírací doba, cena vstupného, možnosti parkování apod.), 177

184 cizojazyčné (jedná se o cizojazyčnou terminologii (slovíčko), pokud provází cizince). Průvodce si připraví dostatečný počet excerpčních (výpiskových) lístků v pořadí, jak budou na trase provázení za sebou následovat. I když si průvodce připravuje excerpční lístky, je znalost textu zpaměti základní zásadou jeho výkladu. Psaný text používá pouze jako pomůcku pro orientaci v informacích a zároveň jako případnou nápovědu. V žádném případě není možno předčítat text přímo z tištěných materiálů. Ukázka formuláře k vypracování excerpčního lístku: Místní název: Administrativní zařízení: Počet obyvatel: 1. Poloha, nadmořská výška 2. Podnebí 3. Příroda 4. Hospodářství 5. Kultura 6. Historické pamětihodnosti 7. Současné pozoruhodnosti 8. Zajímavosti a zvlaštnosti 9. Významné osobnosti 10. Důležité události 11. Adresy zdravotnických, ubytovacích, stravovacích zařízení, parkovišť, policie, WC Porovnání s. Vztahy k. Ukázka vypracovaného konkrétního excerpčního lístku zpracovaného na toponymum Slezskoostravský hrad: SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD HRADNÍ SLEZSKÁ OSTRAVA Historie 2. pol. 13. století těšínská knížata z rodu Piastovců jako pohraniční pevnost proti českému státu ve 40. letech 16. století hrad přestavěn na renesanční zámek hrad se stává majetkem šlechtického rodu Wilczků 178

185 z Dobré Zemice - v rukou tohoto rodu zůstal až do roku 1945 (vyvlastněn) začala v okolí těžba uhlí - ničení. Hrad klesá vlivem důlní činnosti o 16 metrů 1950 uvažovaná demolice 2004 obnovení původně zdevastovaného hradu Současnost Majáles Ostravské univerzity, Colours of Ostrava, Letní Shakespearovské slavnosti, svatební dny, hodokvas, masopust, výstavy Legendy Poklady. Železný muž. Červený mužíček. Strom na nádvoří Interiéry hradu Hradní terasa, hradní věž (kamenná deska s rodovým znakem), hradní galerie, nádvoří (útrpné právo klec, pranýř, kláda), kašna, hradní pevnost (obřadní síň, kovárna, hradní kaple, akvária, muzeum čarodějnic, muzeum útrpného práva), obří sochy Zajímavosti Janusz Czuprzyniak (dřevořezby) Kašna nebyla nikdy funční Pokles hradu o 16 metrů Informace bezbariérový přístup, parkoviště, WC Otevírací doba (mimo pondělí) Vstupné 60/30 Kč, 120 Kč (rodina, 2+2), 20 Kč (hromadné, min. 20 osob) Chronologická příprava na akci Jedná se o přípravu časové posloupnosti akce. Mezi chronologickou přípravu patří např. itinerář. Itinerář je základem chronologické přípravy a jeho obsah a rozsah je závislý na druhu akce. Jedná se v podstatě o časový harmonogram (ve škole je časovým harmonogramem rozvrh hodin, ze kterého je patrno co, kdy, kdo a kde učí nebo je vyučováno). Povinnými údaji v itineráři vypracovaném na prohlídku města jsou: název místa (památky, objektu), 179

186 vzdálenost (průběžná a celková, průběžná ukazuje na vzdálenost mezi jednotlivými objekty), plánovaný čas, program (např. návštěva, vstup, exkurze, hygienické přestávky, přestávky na občerstvení, oběd apod.), poznámky (např. cena za vstupné, možnost využití WC apod.). Průvodce zodpovídá za splnění plánovaného programu. Z hlediska formální úpravy se doporučuje, aby byl itinerář napsán ve formě tabulky. Tím se výrazně zvyšuje jeho přehlednost. Ukázka možného formuláře itineráře na poznávací zájezd s použitím autobusové dopravy: Den Vzdálenost Průběžné Místo a program Čas Poznámka v km km příjezdu odjezdu Ukázka vypracovaného konkrétního itineráře prohlídkové trasy. Jedná se o prohlídku městské památkové zóny Moravská Ostrava, plánovaná doba trvání jsou 2,5 hodiny: MÍSTO ČAS VZDÁLENOST MEZI MÍSTY PROGRAM Nová radnice Pohled z ochozu věže Prokešovo Socha Ikara náměstí Palác Severní dráhy Ferdinandovy Husův sad m starý hřbitov Eisnerova vila Evangelický kostel Kaple sv. Alžběty POZNÁMKY Výtahem do 6. patra (informační centrum), vstupné Po cestě upozornit na první ostravskou hvězdárnu a budovu bývalého německého gymnázia 180

187 Poštovní ulice Ulice Čs. legií Jiráskovo nám Masarykovo nám m Ostravská secese 200 m Divadlo Jiřího Upozornit na Myrona Ostravskou univerzitu a Katedrála Božského vysoké školství v Spasitele Ostravě 100 m Ostravská secese přes Reální ulici, Kuří rynek 50 m Mariánský sloup, upozornit na dlažbu Socha sv. Floriána, historické milníky Stará radnice města, Ostravské muzeum, zvonkohra (11.00) Shönhofův dům, Café Habsburk, budova Pražské úvěrové banky, obchodní dům Pešat, Dům obuvi Baťa Psychologická příprava na akci Probíhá před akcí a dokončuje se v jejím průběhu. Jedná se o uvědomění si, s kým bude průvodce pracovat, koho bude provázet. Bude pracovat s dětmi, cizinci, nebo bude mít tzv. univerzální skupinu? Bude pracovat s velkou nebo malou skupinou, nebo bude provázet pouze jednotlivce? Čím víc informací o účastnících akce průvodce má, tím lépe se mu s nimi pracuje. Účastníky akce je možno klasifikovat podle nejrůznějších hledisek (např. podle temperamentu, pohlaví, stáří, země původu). Průvodcovská činnost se tak může lišit. Liší se obsah jejího výkladu, tempo prohlídky, časnost přestávek apod Zásady výkladu průvodce Výklad průvodce a jeho slovní projev jsou základem úspěchu celé akce. Výklad musí být vyvážený po formální (jak průvodce mluví) i obsahové (co průvodce říká) stránce. 181

188 Požadavky na formu výkladu: Jazyková správnost ovládání spisovného jazyka, výslovnost. Nepřípustný je dialekt. Kultivovanost výkladu výklad nesmí účastníky urážet, nesmí obsahovat žádné vulgarismy. Zřetelnost výkladu hlasitost, intonace, melodičnost, důraz, zřetelné vyslovování koncovek. Lepší hlasitosti lze v určitých situacích dosáhnout použitím technických pomůcek (mikrofon, hlasový zesilovač, radio guide). Přehlednost výkladu výklad musí mít určitou strukturu. Přiměřenost výkladu jedná se o přizpůsobení výkladu různým podmínkám (únavě a náladě posluchačů, klimatickým a akustickým podmínkám). Názornost výkladu můžeme použít obrazový, fotografický materiál, zcela jistě nonverbální komunikaci (gestika). Vhodné používání nonverbální komunikace. Nesprávné prvky ve vystupování jsou např.: roztěkaný a nestálý pohled, ruce za zády nebo v kapsách, hraní si s tužkou nebo jinými pomůckami, upravování oděvu, nervózní přešlapování, nepřiměřená mimika a gestikulace. Občasné položení otázky posluchačům. Požadavky na obsah výkladu: Vědecká pravdivost vyžaduje, aby informace nebyly v rozporu s nejnovějšími poznatky. Ohleduplnost nesmí obsahovat nic, co by mohlo urazit, znevážit (žádné dvojsmyslné narážky, netolerance apod.). Zajímavost nelze používat pouhý výčet dat, často využíváme metodu vyprávění (příběh, děj). Zábavnost v přiměřené míře používáme vtipný text. Poučný výklad má obohatit účastníky o nové poznatky, nové informace. Výklad musí být dobře připraven, aby účastníky nezahlcoval přemírou informací. 182

189 7.1.8 Metodika práce průvodce cestovního ruchu v terénu Průvodce cestovního ruchu musí mít na paměti především tato pravidla průvodcovské činnosti: Dostavit se na místo srazu s účastníky akce minimálně 15 minut před stanoveným časem srazu. Dopředu překontrolovat aktuální stav otevírací doby památek, průchodnost ulic apod. Přivítat účastníky akce. Představit sebe, firmu, kterou reprezentuje (cestovní kancelář, turistické informační centrum). Stát tak, aby byl viděn a slyšen (využije např. vyvýšených míst v terénu, nestojí u fontány s tekoucí vodou, amplionů). Při náhlém hluku (např. projíždějící dopravní prostředek), se nesnaží tento hluk překřičet. Počká, až hluk skončí, popřípadě se přesune na klidnější místo. Stát čelem k účastníkům akce. Popisovaná atraktivita je za zády průvodce, neotáčet se k ní čelem (průvodce by byl k účastníkům otočený zády). Toto pravidlo není nutno dodržovat, pokud průvodce používá radio guide. Vyšší budovy popisovat se vzdálenostním odstupem (nestát přímo u budovy). Používat gestiku, ruce ( po mé levé ruce ). Při přesunech na další místo vždy říci, kam jdeme a jít jako první. Při přesunech neutíkat, zvolit takové tempo, aby nám všichni stačili. Hlídat si tempo, hlídat si konec skupiny. Při přesunech dodržovat pravidla silničního provozu platná pro chodce, neriskovat. Počkat, až dojdou poslední účastníci a potom začít s výkladem. Na závěr poděkovat za účast a rozloučit se s účastníky akce. V menších skupinách jsou pro práci průvodce lepší komunikační možnosti. Za ideální počet je v případě odborného průvodce pracujícího v terénu považováno cca. 20 účastníků. 183

190 Shrnutí Základem výborné práce odborného průvodce cestovního ruchu je pečlivá příprava na činnost průvodce, záliba v práci s lidmi, komunikativnost a neustálé vzdělávání se. Na každou akci se musí průvodce pečlivě připravit. Příprava a její kvalita jsou základním předpokladem pro úspěšnou práci se zákazníkem. Připravuje se i zkušený průvodce, především ve smyslu psychologické přípravy a aktualizace informací. Základem úspěchu průvodcovské činnosti je slovní projev průvodce. Výklad musí být vyvážený po formální (jak průvodce mluví) i obsahové (co průvodce říká) stránce. Slovník cizích pojmů Excerpce Výpis, vypisování, pořizování výpisků, výtahů z něčeho. Intonace Změna tónu (melodie) v průběhu řeči. Lokace Umístění, místo, zařazení. Nonverbální komunikace Komunikace, předávání sdělení, beze slov, např. posunky, pohledy, ukazováním apod. Radio guide Přenosný zesilovač hlasu průvodce. Jedná se o bezdrátový přijímač, zatímco průvodce hovoří do mikrofonu připojenému k vysílacímu zařízení, turisté poslouchají jeho výklad prostřednictvím přijímačů se sluchátky. 7.2 Náměty na projekty Učitel podle vzoru v materiálu Didaktické pokyny (Modelové příklady) formuluje úkoly pro skupiny, které vytvoří podle počtu žáků ve třídě. Náměty pro žáky ZŠ 1. Návrh prohlídkové trasy komentovaných procházek v místě, kde žáci bydlí (chodí do školy). Trasy je možné volit dle různých kritérií, např.: 184

191 Kritérium doby trvání prohlídky (1 hod., 2 hod., 3 hod.). Kritérium účastníků prohlídky (např. žáci ZŠ, senioři, rodiny s dětmi, veřejnost, sportovci). 2. Zpracování itineráře zvolené prohlídkové trasy. 3. Rozdělení trasy prohlídky na úseky a následně mezi žáky, příprava se na řetězovou průvodcovskou činnost (každý žák má jedno místo). 4. Zpracování excerpčního lístku na toponymum prohlídkové trasy (každý žák zpracuje své místo trasy prohlídky). 5. Příprava poutavého slovního výkladu průvodce. 6. Nácvik slovního výkladu průvodce. Vyprávění legendy, poutavého příběhu, zajímavosti vztahující se k toponymům prohlídkové trasy. Náměty pro žáky SŠ 1. Návrh prohlídkové trasy komentovaných procházek v místě, kde žáci bydlí (studují). Trasy je možné volit dle různých kritérií, např.: Kritérium doby trvání prohlídky (1 hod., 2 hod., 3 hod.). Kritérium účastníků prohlídky (žáci ZŠ, studenti SŠ, senioři, rodiny s dětmi, veřejnost, sportovci, cizinci). Kritérium tématu prohlídky např.: prohlídka památkovou zónou místa, po stopách významných rodáků, cestou zvolené hospodářské činnosti místa např. Pivní stezka, tzn. místy, kde stávaly pivovary nebo kde bylo uděleno pivovárečné právo, krajová gastronomie, apod. Ukázka návrhu prohlídkových tras komentovaných procházek Ostravou: Městská památková zóna (dále MPZ) Moravská Ostrava, MPZ Ostrava Poruba, MPZ Ostrava Vítkovice, MPZ Ostrava Přívoz, 185

192 Secesní Ostrava, Ostrava dětem (Miniuni, Tajemný svět strašidel), Stavitel Felix Neumann, Pivní stezka Ostravou, Hornické a dělnické kolonie, Cesta na hrad (Černá louka, Hradní lávka, Slezskoostravský hrad), Ostravská divadelní scéna, Židovská Ostrava, Do Ostravy za zábavou. 2. Zpracování itineráře zvolené prohlídkové trasy. 3. Rozdělení trasy prohlídky na úseky, příprava se na řetězovou průvodcovskou činnost (každý žák má jeden úsek). 4. Zpracování excerpčního lístku na toponyma úseku prohlídkové trasy. 5. Příprava poutavého slovního výkladu průvodce. 6. Nácvik slovního výkladu průvodce. Vyprávění legendy, poutavého příběhu, zajímavosti vztahující se k toponymům prohlídkové trasy. Objasněte, jak moderní technologie ovlivňují průvodcovskou činnost. Mohou moderní technologie (audio guide, navigátor do mobilu) nahradit živé průvodce? 7.3 Otázky a odpovědi 1. Vyjmenujte odborné předpoklady nutné pro práci průvodce cestovního ruchu. Historické, kulturní, geografické znalosti, všeobecný přehled, rétorické schopnosti, jazykové znalosti, orientace v terénu, orientace v mapách. 2. Kde se můžete setkat s prací odborného průvodce cestovního ruchu? 186

193 V historických jádrech měst (např. Kutná Hora, Český Krumlov, Olomouc). V kulturně-historických památkách (zámky, hrady, památníky). V technických památkách (pivovary, mlýny). V muzeích, skanzenech (např. Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem, skanzen ve Strážnici). Na poznávacích zájezdech organizovaných cestovními kancelářemi. 3. Co je toponymum? Uveďte příklady toponyma z místa, kde bydlíte (chodíte do školy, studujete). Toponymum (místní název, místní jméno) je vlastní jméno zeměpisné, název neživého objektu fixovaného v krajině, který je kartograficky zakreslitelný do mapy, např. název světadílu, státu, pohoří, řeky, lidského sídla (sídliště) atd. V průvodcovské činnosti se v rámci přípravy průvodce na akci se toponymem rozumí taktéž události a osobnosti. 4. Jaké údaje se zapisují do excerpčních lístků? Uveďte příklad excerpčního lístku na místo, kde bydlíte (studujete). Údaje dané (faktografické, historické) Údaje aktuální (současné) Údaje praktické (např. otevírací doba, cena vstupného, možnosti parkování apod.) Údaje cizojazyčné (jedná se o cizojazyčnou terminologii (slovíčko), pokud provází cizince). 5. Co je itinerář? Je základem chronologické přípravy a jeho obsah a rozsah je závislý na druhu akce. Povinnými údaji v itineráři vypracovaném na prohlídku města jsou: Název místa (památky, objektu) Vzdálenost (průběžná a celková, průběžná ukazuje na vzdálenost mezi jednotlivými objekty) Plánovaný čas Program (např. návštěva, vstup, exkurze, hygienické přestávky, přestávky na občerstvení, oběd apod.) Poznámky (např. cena za vstupné, možnost využití WC apod.). 187

194 6. Uveďte, jaký má být slovní výklad průvodce z hlediska formy. Jazyková správnost Kultivovanost výkladu Zřetelnost výkladu Přehlednost výkladu. Přiměřenost výkladu Názornost výkladu Vhodné používání nonverbální komunikace. 7. Uveďte, jaký má být slovní výklad průvodce z hlediska obsahu. Vědecká pravdivost Ohleduplnost Zajímavost Zábavnost Poučný výklad 188

195 8. Doporučená literatura 8.1 Literatura ČERTÍK, M. a kol. Cestovní ruch vývoj, organizace a řízení. Praha OFF 2001 DROBNÁ, D. Morávková, E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha: Fortuna, 2004 HESKOVÁ, M. a kol: Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2009 HRALA, V.: Geografie cestovního ruchu: Praha Idea Servis JAROLÍMKOVÁ, L.: Informatorium pro studenty oboru cestovní ruch, VŠE Praha, 2009 KOCOURKOVÁ, J. Etiketa na cesty aneb Jiný kraj, jiný mrav. Praha: TeMi.Cz, 2009 KOTRBA,. LACINA,L.: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Společnost pro odbornou společnost Brno: Barrister, Principal ORIEŠKA, J.: Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Praha:Idea Servis, PETRŮ, Z.: Základy ekonomiky: Praha. IDEA SERVIS. SITNÁ, D: Metody aktivního vyučování. Praha: Portál, ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie stručný přehled, CEED, Zlín 2009/2010. VACULKA, J. a kol.: E-podnikání pro cestovní ruch. Praha: MMR ČR 2008 ZELENKA, J. PÁSKOVÁ, M.: Výkladový slovník cestovního ruchu, ÚUR 2002 Travel Profi, časopis pro cestovní ruch. Ročenka cestovního ruchu, ubytování a pohostinství 2009, Praha: Mag. Consulting 999 turistických zajímavostí České republiky. Praha: Kartografie, Česká republika atlas turistických zajímavostí. Praha: Kartografie,

196 8.2 Internetové zdroje: stránky České centrály cestovního ruchu CzechTourism určené pro odbornou veřejnost. portál agentury CzechTourism pro prezentaci turistických nabídek a akcí v Česku, členěný podle turistických oblastí. oficiální webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj. Představení projektů, které mají prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb. - stránky ministerstva zahraničních věcí. V kapitole cestování jsou doporučení, jak řešit situace v zahraničí apod. - turistický informační servis pro provozovatele turistických nabídek. - turisté a cestovatelé píší o cestování, vkládají tipy na výlety, cestopisy, fotky, hrady a zámky, trasy. Dále zde najdete mapy, ubytování. Umožňuje podrobné hledání na mapách České republiky i celé Evropy. Nabízí plány všech českých měst a obcí, Příručka první pomoci, interaktivní kurzy a jak se zachovat při mimořádných událostech. Oficiální webové stránky sdružení České dědictví UNESCO představující památky v České republice zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO. Odkazy na regionální organizace cestovního ruchu jsou uvedeny v Modulu č. 2 u každého regionu. V modulech jsou rovněž uvedeny odkazy na profesní organizace cestovního ruchu. 190

197 9. Pracovní sešity 9.1 Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a) Cestovní ruch je odvětvím, které zahrnuje pouze ubytování a stravování. b) Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, turistická zařízení, která poskytují ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, turistické informační systémy a další infrastrukturu či další služby cestovního ruchu. c) Cestovní ruch jako odvětví neznečišťuje v České republice životní prostředí. 2. Doplňte neúplný text: a) Cestovní ruch je ukazatelem. obyvatelstva. b) V rámci typologie cestovního ruchu rozeznáváme..a. cestovního ruchu. c) Cestovní ruch znamená pro každou lokalitu a zároveň. d) Památkami UNESCO rozumíme kulturní dědictví uvedené na.., které se vyznačují a jejichž zachování má pro budoucnost lidstva. e) Biosférické rezervace UNESCO představují reprezentativní ukázky.., ve kterých zároveň hraje důležitou roli Najděte chybu v předloženém textu: a) Podle typologie dělíme cestovní ruch na třídy a formy. b) Sportovně rekreační služby jsou vždy podmíněny přírodními podmínkami. c) Hlavními důvody návštěvy České republiky zahraničními turisty jsou nákupy. d) V České republice je v současné době 13 památek zapsaných na Seznamu UNESCO 11 památek hmotných a 2 památky nehmotného charakteru. e) Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO patří taktéž město Zlín. 191

198 4. Doplňte tajenku: a) b) c) d) e) f) a) Účastník cestovního ruchu. b) Hledisko přínosné pro cestovní ruch, mající vztah k životnímu prostředí. c) Forma cestovního ruchu, patřící k ostatním formám cestovního ruchu. d) Označení pro výjezdový cestovní ruch dle vztahu k platební bilanci. e) Označení pro příjezdový cestovní ruch dle místa realizace f) České město, jehož jedna památka je zapsána na Seznamu světového dědictví. 5. Vyjmenujte hlavní důvody návštěvy zahraniční turistů v České republice: 6. Napište 3 argumenty, proč je dobré mít zapsané památky v seznamu UNESCO? 7. Jak rozlišujeme hmotné památkové dědictví UNESCO? 8. Jaké znáte objekty kulturně společenských služeb? 9. Co nám umožňují sportovně rekreační služby? 10. Navrhněte nová 3 místa k zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zdůvodněte proč. 192

199 9.2 Turistický potenciál regionů Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a. CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. b. Česká republika se člení na 10 turistických regionů. c. Historické jádro Prahy je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 2. Doplňte neúplný text: a. Česká republika má památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. b. Nikde v České republice se nenachází taková koncentrace zachovalých dřevěných staveb kostelů, kaplí a zvoniček, jako v. c. Turistická oblast Znojemsko a Podyjí je součástí turistického regionu d. Region Šumava je také nazýván Zelenou Evropy. e. Zajímavostí města Štramberk je sladké pečivo zvané Štramberské. 3. Najděte chyby v předloženém textu: a. Cestovní ruch nevytváří pracovní příležitosti. b. Lednicko valtický areál není zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. c. V roce 2010 vešlo v platnost nové členění České republiky na turistické regiony. d. Mezi turistickými regiony České republiky je taktéž turistický region Jihozápadní Čechy a Posázaví. e. Některé turistické regiony se člení na menší území, na tzv. turistické oblasti. 4. Proč bychom měli navštívit váš turistický region? 5. Napište 3 argumenty, proč je dobré znát svůj region. 193

200 6. Jak lze dělit kulturní památky? 7. Jaký je rozdíl mezi zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a zápisem mezi národní kulturní památky? 8. Úkoly na turistický region Střední Čechy: Doplňte: 1) Nejvýznamnějším městem těžby stříbra, které je zároveň památkou světového dědictví UNESCO, je. 2) Na západ od Prahy se nachází nejznámější český hrad, který nechal vystavět Karel IV. 3) Jmenujte nejméně tři další významné hrady tomto regionu, jejichž název začíná na písmeno K 194

201 Osmisměrka: V osmisměrce je deset pojmů Středních Čech (města, hrady). Najděte je. K M Ě L N Í K K O R Ú O L O S T R M Ě O N J Z K A P N Z F G W K Z S M O D K N O Č L X O Á B V Ř N P V F P D R Ř T É R G O Ř L K Ř I V O K L Á T D Í Y U P X Ś N I L L H I B C Š D J Z T A B X T Q R B E R O U N Ě I M Z K A R L Š T E J N Q F J O M R A Z N Y M B U R K L W G K O L Í N T P B C 195

202 9. Tajenka na turistický region Jižní Čechy: 1. Renesanční zámek filmové Zlatovlásky. 2. Město na řece Lužnici, spojené s husitským hnutím. 3. Město, někdy přezdívané malá Telč, v okrese Jindřichův Hradec ve východní části Jihočeského kraje. 4. Romantický zámek nedaleko Českých Budějovic, připomínající windsorskou Anglii. 5. Mohutný hrad s románským jádrem, nachází se v Jihočeském kraji kousek od města Nová Bystřice. 6. Zámek, který se tyčí na skále nad vodou jezera stejnojmenné přehrady. 7. Jeskyně nedaleko Tábora. 8. Zámek ležící ve městě, kde byla vynalezena kostka cukru. 9. Město, které se nachází v okrese Strakonice. Pojmenované po známém náboženském reformátorovi Petru Chelčickém. 10. Obec v Jihočeském kraji, která je známá především tím, že na jejím území je umístěna jaderná elektrárna. 196

203 10. Úkoly na turistický region Šumava: Vytvořte správné dvojice 1. Lipno a) kanál 2. Čertova b) rašeliniště 3. Vydra c) jezero 4. Modrava d) přehrada 5. Plešné e) stěna 6. Schwarzenbergský f) řeka Vyberte správný název hradu, který je na obrázku: a) Velhartice b) Švihov c) Kašperk 197

204 11. Úkoly na turistický region Plzeňsko a Český les: Vyberte, kdo je na obrázku: a) Juraj Jánošík b) Jan Žižka c) Jan Sladký Kozina Vytvořte správné dvojice: 1. Plzeňské a) Týnice 2. Zámek b) koláče 3. Český c) Polžic a Bezdružic 4. Mariánská d) les 5. Bělá nad e) pivo 6. Chodské f) Radbuzou 7. Kryštof Harant z g) Manětín 198

205 12. Úkoly na turistický region Západočeské lázně: O čem se píše? A) Toto město leží v západní části České republiky na soutoku řek Teplé a Ohře, přibližně 120 km od Prahy. Je to největší a nejznámější lázeňské město ČR. Koná se zde jedna z nejoblíbenějších společenských událostí a tou je Mezinárodní filmový festival. B) Tyto lázně byly založeny v r a patří k nejmladším lázním regionu. Je zde 21 minerálních pramenů. Zdejší studené minerální prameny jsou tzv. kyselky. Symbolem je soška malého chlapce s rybou sedícího na kouli. Tajenka: 1) Uskupení 11 kupeckých domů ze středověku, které se nachází v Chebu. 2) Největší, nejsilnější a nejteplejší minerální pramen v Karlových Varech. 3) Symbol Karlových Varů. 4) Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně tvoří lázeňský 5) Symbol Františkových Lázní je chlapec s rybou sedící na kouli. Jak se jmenuje? 199

206 13. Úkoly na turistický region Severozápadní Čechy: 1... Sněžník, vrchol se stejnojmennou rozhlednou u Děčína. 2. Zámek v oblasti Mostecké pánve. 3. Romantický barokní zámek nacházející se ve stejnojmenné obci, který nechala postavit vévodkyně Anna Marie Toskánská. 4. Nejníže položená obec České republiky nacházející se na soutoku řek Labe a Kamenice. 5. Středohoří. 6. Největrnější hora České republiky hora je nejstarší rozhledna ve Šluknovském výběžku. Je pojmenována podle psovité šelmy žijící v lese. 8. Zámek, v němž pracoval jako knihovník Giacomo Casanova, který zde i zemřel. 9. Nejseverněji položená rozhledna v České republice. 10. Místo, proslavené během 2. světové války, kdy sloužilo jako židovské ghetto. 11. Město s autodromem, ale i významným kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který byl přesunut v roce 1975 o 842 metrů. 12. Město, jež se stalo snad nejstarším nalezištěm cínu ve střední Evropě. 13. hora vrchol s rozhlednou, která se jmenuje podle jehličnatých stromů, jež rostly všude okolo. 200

207 Co je na obrázku? a) Divoká soutěska b) Pravčická brána c) Jetřichovické skály Osmisměrka: Pravčická brána, Mezní louka, Divoká soutěska, Křinice, Kamenice, Šaunštejn, Hřensko, skály s o u t ě s k a n p č e l o u k a s k é š y l á k s m v ý á š a u n š t e j n k c n a h ř e n s k o r á k ř i n i c e v p r a v č i c k á i s b k í n z e m o d 201

208 14. Úkol na turistický region Českolipsko a Jizerské hory: Vytvořte správné dvojice: 1. Libverda a) splavy 2. Kočičí b) hory 3. Lužické c) město 4. Bezděz d) jeskyně 5. Máchovo e) kameny 6. Staré f) důl 7. Braniborská g) jezero 8. Štěpánka h) rozhledna 9. Liberec ch) hrad 10. Josefův i) lázně Na kterém z obrázků je hora Ještěd? A) B) 15. Úkol na turistický region Krkonoše a Podkrkonoší: O čem se píše? A) Jedinečný barokní komplex založený F. A. Šporkem, jehož stavba byla zahájena r (G. B. Alliprandi). Nejprve byla vybudována lázeňská budova při léčivých pramenech, roku 1695 byly již lázně v provozu. Na druhém břehu Labe postaven 202

209 špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Autorem plastické výzdoby před kostelem je M. B. Braun. B) Pro skoky na lyžích je jako jediné v České republice a málokteré středisko ve světě vybaveno kompletní sestavou osmi skokanských můstků. Od nejmenšího s 8metrovým kritickým bodem, až po mamutí můstek K185, umožňující lety do vzdálenosti přes 200 metru, pro opravdové vrcholové sportovce a odvážlivce. C) Nejstarší část obce Svatý Petr je připomínána už v 16. století v souvislosti s dolováním rud na úbočích Kozích hřbetů a Stohu, podobně jako Labská (dříve Krausovy Boudy), kde se usadili dřevaři z alpských zemí pověření horním hejtmanem Kryštofem z Gendorfu těžbou a dopravou dřeva pro vrchlabské panství. 203

210 16. Úkol na turistický region Český ráj: Najdi 10 rozdílů: Jaký je název hradu na ilustraci? 204

211 17. Úkol na turistický region Královéhradecko Kde se nachází tato socha? a)pevnost Dobrošov b)dobruška c)babiččino údolí Vytvořte správné dvojice: 1. Josefov a) skalní město 2. Opočno b) betlém 3. Deštné v Orlických horách c) vodní nádrž 4. Rozkoš d) lyžařské středisko 5. Třebechovice pod Orebem e) pevnost 6. Dobrošov f) F. L. Věk 7. Dobruška g) zámek 8. Ratibořice e) vévodkyně Záhaňská 9. Adršpašsko-teplické skály f) vojenské opevnění 8. Úkoly na turistický region Východní Čechy: O čem se píše A) Hrad, který se nachází nedaleko Pardubic, se tyčí do výše 305 m. n. m. V jeho útrobách si můžete projít podzemní bludiště. Vysloužil si přezdívku Kuňka. B) Město na východě Čech v Pardubickém kraji. Každoročně se zde konají hudební slavnosti. Je to rodné město Bedřicha Smetany. C) Obec, která je známá především Národním hřebčínem. V areálu hřebčína se nachází zámek, kostel svatého Václava a Leopolda a také myslivna. Nachází se v okrese Pardubice. 205

212 Vytvořte správné dvojice: 1. Lázně a) hora 2. Emil Holub z b) Litomyšl 3. Smetanova c) hřebčín 4. Kunětická d) perník 5. Kladrubský e) hory 6. Pardubický f) Holic 7. Železné g) Bohdaneč 19. Úkol na turistický region Vysočina: Na obrázcích jsou tři místa z Vysočiny, která jsou na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přiřaďte správně jejich popisky 1. Město Telč 2. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou 3. Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrt v Třebíči 206

213 20. Tajenka na turistický region Jižní Morava: 1. Známá propast Moravského krasu 2. Přehrada na řece Dyji 3. Brněnský hrad 4. Doplňte: Lednicko... areál 5. Bitva tří císařů byla bitva u Pálava je chráněná krajinná Doplňte: Punkevní, Kateřínské, Sloupsko- Šošůvské.. 8. Vodní nádrž Nové Technická památka na Slovácku Baťův Doplňte: Uherský Brněnská vila zapsaná na Seznam UNESCO? 12. Venuše z Jižní Moravy 207

214 21. Tajenka na turistický region Východní Morava: 1. Vizovické slavnosti. 2. Kromě zámku jsou v Kroměříži na Seznamu UNESCO. 3. V Uherském Hradišti je mnoho zachovalých vinných 4. U kterého většího města se nachází lyžařské středisko Razula? 5. Významný vsetínský sport nedávné doby. 6. Muzeum v přírodě. 7. Název organizace, která sepisuje světové kulturní a přírodní dědictví. 8. Luhačovice. 9. Valašské koláče. 208

215 22. Úkol na turistický region Střední Morava a Jeseníky: Doplňte správná slova: 1. Javořičské a Mladečské.. 2. Pravé loštické (olomoucké).. 3. Praděd je nejvyšší hora. 4. Sloup Nejsvětější Státní. Bouzov 6. aragonitové jeskyně 7. Svatý kopeček u. 8. Nejhlubší propast České republiky 9. Lázně Priessnitz v jezírko na Rejvízu 11. Velkolosinská výroba.. papíru 12. Přečerpávací vodní elektrárna stráně Vyberte název hradu, který je na obrázku: a) Šterberk, b) Helfštýn, c)bouzov 209

216 23. Úkoly na turistický region Severní Morava a Slezsko: O čem se píše A) Původní královský přemyslovský hrad byl několikrát přestavován, dnešní podobu získal na konci 19. století, kdy byl upraven ve stylu romantické tudorské gotiky a doplněn mimo jiné o Bílou věž, Červený zámek a dekorativní hradební zdi. V zámku je kromě přepychového zařízení a sochařské galerie umístěn Památník L. van Beethovena a F. Liszta, kteří zámek navštěvovali v době, kdy byl významným kulturním centrem. B) Horské lázně, založené roku 1785, leží v nadmořské výšce 800 metrů na východní straně Pradědu. Tradice říká, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. Zvláštní ráz lázním propůjčují sto až dvě stě let staré budovy, postavené v klasickém horském stylu. Vyškrtejte celkem 10 slov, které mají něco společného s regionem Severní Morava a Slezsko. Tajenku tvoří nevyškrtaná písmena. O P A V S K O S T O D O L N T A C Ě E S T R R O D O L Y A D V A N Í Z V O K R A D O A U S P Á L O B E S K Y D Y N Í N U K R V CH 210

217 9.3 Vztah místních obyvatel k návštěvníkům Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a) Cestovní ruch lze chápat jako pobývání v místě trvalého bydliště. b) Návštěvníci se dělí na turisty, jednodenní návštěvníky a návštěvníky tranzitující. c) Místní obyvatel je osoba, která nežije alespoň šest po sobě jdoucích měsíců v jednom místě před příchodem do jiného místa na dobu kratší než šest měsíců. 2. Doplňte neúplný text Znalost chování návštěvníka a respektování jeho požadavků je základem pro vytvoření. prostředí, stává se konkurenční.. pro všechny, kteří chtějí být úspěšní na trhu. ruchu. 3. Najděte chyby v předloženém textu a) Významným vodítkem pro přípravu produktů, programů a zlepšování úrovně služeb V cestovním ruchu je vlastní rozhodování pracovníků cestovního ruchu, statistiky, ankety a průzkumy se nevyužívají. b) Požadavky českých turistů se nezměnily. Spokojí se s faktem, že jedou na dovolenou, neznají svá práva a vyžadují je. 4. Proč se zpracovávají statistiky a ankety zjišťující spokojenost návštěvníků se službami cestovního ruchu? 5. Napište 3 argumenty, proč se mám jako místní obyvatel chovat k turistům přívětivě a cestovní ruch podporovat? a) b) c) 6. Jaké jsou hlavní důvody pro návštěvu České republiky? Srovnejte rozdíly mezi kulturním a lázeňským cestovním ruchem! 7. Jak nazýváme dovolenou cíleně uspořádanou k ochutnávání místních specialit? 8. Co vyjadřují hvězdičky, kterými bývají označovány hotely, kempy, penziony? 211

218 9. Doplňte tajenku Má dvě části! X 3. X 4. X 5. X 6. X 7. X 8. X Legenda: 1. Barva pro označení trasy pro cyklisty 2. Název stezky pro jezdce na koni 3. Jakou barvu mají cedule upozorňující na významné turistické nebo kulturní cíle? 4. Cizím slovem průvozní přeprava 5. Destinace je místo.(í na i) 6. Co by nemělo chybět na tváří personálu? 7. Něco přitažlivého, zajímavého 8. Označení účastníka cestovního ruchu 9.4 Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a) Charakteristické pro organizované cestování (s cestovní kanceláří) je pevný program řízený zvenku. b) Trendy vývoje cestovního ruchu se zabývá OSN. c) Mezi pozitivní dopady, které přináší cestovní ruch, patří například nová pracovní místa. 2. Doplňte neúplný text: Organizované cestování je hlavním předmětem činnosti.. Pozitiva v cestování s cestovní kanceláří jsou zejména v tom, že si zakoupíte.. služeb za jednu cenu a o nic dalšího se nestaráte. Cestovní kancelář zařídí.., základní cestovní pojištění, ubytování, program. O turisty se starají. V rámci cesty bychom neměli zapomenout také na vybavenou. (dle našich individuálních potřeb). 212

219 3. Najděte chyby v předloženém textu: a) Samozřejmostí i pro organizované cestování je znalost tísňového volání. b) Od roku 1991 existuje jednotné telefonní číslo ve všech zemích světa. c) Je to placené volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. d) Od roku 2003 nejsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího. e) Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince Doplňte tajenku: a) Vážnost (úcta, ohled) b) Nutná pomůcka při cestování se psem do zahraničí c) Vpíchnutí séra proti virovým onemocněním a nákazám d) Průvodce, zajišťující doprovod turistů v České republice nebo v zahraničí e) Sousední země, která dlouhá léta patřila k České republice f) Zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a vybraných silnic I. třídy g) Kvalifikovaný doprovod po hradech a zámcích a) b) c) d) e) f) g) h) Proč bychom se měli k místním obyvatelům chovat s úctou? i) Napište 3 argumenty, proč je dobré znát zvyky a chování místních obyvatel. j) Vyjmenujte lyžařské desatero. 213

220 k) Které rady, zajišťující vaši osobní bezpečnost při vycestování, máte mít na paměti? 9. Charakterizujte organizovaný cestovní ruch. 10. Charakterizujte individuální cestovní ruch. 214

221 9.5 Vytvoření didaktických metod pro výuku cestovního ruchu na školách Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo ne: 1. Počet uživatelů facebooku na konci roku 2010 je zhruba 4 miliony uživatelů. 2. Vyhledávání pomocí klíčových slov je fulltextové vyhledávání. 3. Twitter je větší komunikační kanál než facebook. 2. Doplňte neúplný text: 1. Vyhledávačům, kde jsou internetové odkazy přehledně seřazeny do tematických skupin, se říká. vyhledavače. 2. Elektronickou poštu u nás využívá obyvatel. 3. Internet na konci roku 2008 využívalol. uživatelů. 4. Zatímco facebook je primárně určen pro komunikaci mezi přáteli, twitter je spíše službou. 3. Najděte chyby v předloženém textu: je jedničkou mezi světovými vyhledávači, nemá katalogové vyhledávání, na celém světě jej vyžívá % uživatelů. Existuje pro něj česká lokalizace. Společnost Google má i svůj prohlížeč s názvem Opereta. 4. Doplňte tajenku Nejrozšířenější způsob komunikace 2 Nejoblíbenější komunikační kanál na internetu 3 Nejlepší český fulltextový vyhledávač 4 Komunikační kanál stvořen hlavně pro firmy a organizace 5 Světový komunikační kanál orientovaný na hudbu 6 Klíčové slovo 215

222 7 Vyhledávač, který je přehledně rozdělen do tematických skupin 8 K čemu slouží facebook 9 Nejoblíbenější český katalogový vyhledavač 5. Proč je facebook mnohem více využívanější než twitter? 6. Napište 2 argumenty, proč je dobré mít facebook. 7. Jak lze dělit vyhledávače? 8. Při vytváření prezentace se budu řídit těmito zásadami: (Doplňte minimálně 5 zásad.) 9. Jak by měly vypadat internetové stránky cestovní kanceláře? 10. Vyberte si libovolnou zemi a vytvořte slogan lákající turisty k návštěvě. - Např. Amerika země neomezených možností, Česko země v srdci Evropy 216

223 9.6 Základní data a fakta o cestovním ruchu v České republice Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá, nebo nepravdivá: Cestovní ruch nemá vliv na zdroj finančních prostředků. Makroekonomie zkoumá ekonomiku v daném státě podle makroekonomických ukazatelů. Inflace je zhodnocení peněz. 2. Doplňte neúplný text: Vnitrostátní cestovní ruch zahrnuje jak.cestovní ruch (cizinci přijíždějí na území české republiky), tak cestovní ruch (obyvatelé České republiky cestují na území své vlasti). Hrubý domácí produkt je souhrn statků a.. vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory (přírodní zdroje,,.) na území státu. 3. Najděte chyby v předloženém textu: K hodnocení národního hospodářství daného státu budeme používat makroekonomické agregáty (veličiny), kterými budeme sledovat a vyhodnocovat ekonomickou rovnováhu ve státě. Jedná se o hrubý národní produkt, inflace, nezaměstnanost a bilance zahraničního obchodu. Doplňte tajenku 1. smysluplná lidská činnost 2. jak označujeme hodnotu cizí měny 3. opak nabídky 4. druh nezaměstnanosti 5. anglický název pro výjezdový cestovní ruch 6. anglický název pro příjezdový cestovní ruch 7. znehodnocení peněz 8. opak inflace 217

224 4. Proč je pro Českou republiku přínosný cestovní ruch? 5. Napište 3 argumenty, proč je pro stát vhodné, aby rozvíjel domácí cestovní ruch? 6. Vypište, jaká pracovní místa vytváří cestovní ruch? 7. Zamyslete se nad otázkou, který průmysl se rozvíjí díky cestovnímu ruchu? 8. Jaká by měla být nabídka zboží prodejců pro cizince? 9. Najděte rozdíly v nabídce zboží v rekreační oblasti a městské části. 218

225 10. Jak se díváte na sezonní zaměstnání v cestovním ruchu? 9.7 Průvodcovská činnost, komentovaná procházka místními atraktivitami 219

226 Pracovní list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a) Staré baťovské heslo zní: Náš zákazník náš pán. b) Do morálních vlastností průvodce patří: bezúhonnost, pohotovost, přesnost. c) Průvodcovská činnost nepatří k základním službám cestovního ruchu. 2. Doplňte neúplný text: a) Na každou akci se musí průvodce pečlivě. b) Existují tři základní druhy přípravy místního průvodce, a to 1) TOPOGRAFICKÁ 2) 3) PSYCHOLOGICKÁ. c) V rámci topografické přípravy si průvodce tvoří lístky, tzv. výpiskové lístky. d) Velikost kartičky excerpčního lístku se má vejít do ruky, tedy by neměl být viděn. Průvodce si nejen volí velikost, ale i jeho, aby splýval s oblečením. e) Mezi chronologickou přípravu patří. 3. Najděte chyby v předloženém textu: Znalost textu zpaměti není základní podmínkou výkladu průvodce. Psaný text používá pouze jako pomůcku pro orientaci v informacích a zároveň jako případnou nápovědu. Průvodce si připraví tištěné materiály, ze kterých může předčítat. Kultivovanost výkladu výklad nesmí obsahovat vulgarismy. Průvodce cestovního dodržuje tato pravidla průvodcovské činnosti: Dostavit se na místo srazu s účastníky akce minimálně 15 minut před stanoveným časem srazu. Při náhlém hluku (např. projíždějící dopravní prostředek) si této situace nevšímat a hovořit dál. 220

227 4. Doplňte tajenku: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) Doplňte slovo: národní kulturní 2) Účastník cestovního ruchu 3) Které zvíře je ve znaku Ostravy? 4) Co získává člověk ukončením školy? 5) Povinný údaj v itineráři 6) Budova, ve které sídlí městský úřad 7) Název organizace, která vede Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 8) Odborný název pro výpiskový lístek 5. Rozdělte uvedené požadavky na slovní výklad průvodce do dvou skupin, podle formy a podle obsahu. Jazyková správnost Kultivovanost výkladu Vědecká pravdivost Zřetelnost výkladu hlasitost, intonace, melodičnost, důraz, zřetelné vyslovování koncovek Ohleduplnost Poučný výklad Názornost výkladu Zábavnost 221

228 10. Metodické listy 10.1 Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku Metodický list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a) Cestovní ruch je odvětvím, které zahrnuje pouze ubytování a stravování.nepravdivá b) Cestovní ruch je mnohostranným odvětvím, které zahrnuje dopravu, turistická zařízení, poskytující ubytování a stravování, služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby, turistické informační systémy a další infrastrukturu či další služby cestovního ruchu. pravdivá c) Cestovní ruch jako odvětví neznečišťuje v České republice životní prostředí.nepravdivá 2. Doplňte neúplný text! a) Cestovní ruch je ukazatelem životní úrovně obyvatelstva. b) V rámci typologie cestovního ruchu rozeznáváme formy a druhy cestovního ruchu. c) Cestovní ruch znamená pro každou lokalitu příležitost a zároveň ohrožení. d) Památkami UNESCO rozumíme kulturní dědictví uvedené na Seznamu světového dědictví, které se vyznačují výjimečnou světovou hodnotou a jejichž zachování má pro budoucnost lidstva mimořádný význam. e) Biosférické rezervace UNESCO představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. 3. Najděte chybu v předloženém textu! a) Podle typologie dělíme cestovní ruch na třídy a formy. (na druhy a formy) b) Sportovně rekreační služby jsou vždy podmíněny přírodními (a uměle vytvořenými) podmínkami. c) Hlavními důvody návštěvy České republiky zahraničními turisty jsou nákupy. (jsou rekreace, dovolená, volný čas, poznávání) d) V České republice je v současné době 13 památek zapsaných na seznamu UNESCO 11 památek hmotných a 2 památky nehmotného charakteru. (12 památek hmotných a 1 památka nehmotného charakteru) e) Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO patří taktéž město Ostrava. (město Ostrava na Seznam nepatří) 222

229 4. Doplňte tajenku a) T U R I S T A b) E N V I R O N M E N T Á L N Í c) L O V E C K Á d) P A S I V N Í e) I N C O M I N G f) O L O M O U C b) Hledisko přínosné pro cestovní ruch, mající vztah k životnímu prostředí. c) Forma cestovního ruchu, patřící k ostatním formám cestovního ruchu. d) Označení pro výjezdový cestovní ruch dle vztahu k platební bilanci. e) Označení pro příjezdový cestovní ruch dle místa realizace f) České město, jehož jedna památka je zapsána na Seznamu světového dědictví. a) Účastník cestovníh o ruchu. 5. Vyjmenujte hlavní důvody návštěvy zahraniční turistů v České republice. Rekreace, dovolená, volný čas, poznávání Návštěvy příbuzných a známých Obchodní cesta Návštěva sportovní, kulturní akce, festivalu Aktivní dovolená (turistika, sport) Účast na kongresu, semináři, veletrhu Zdravotní pobyt, léčení v lázních Nákupy 6. Napište 3 argumenty, proč je dobré mít památky zapsané na Seznamu UNESCO? památky světového dědictví UNESCO jsou významnou hybnou silou turistického ruchu, lákají k nám zahraniční turisty získané prostředky směřují do historického stavebního fondu (oprava těchto památek) část prostředků se vrací zpět do efektivní ochrany přírody 7. Jak rozlišujeme hmotné památkové dědictví UNESCO? Na památky přírodního dědictví, památky kulturního dědictví a památky smíšeného charakteru. 8. Jaké znáte objekty kulturně společenských služeb? kulturně historické objekty kulturní a osvětová zařízení společenská a zábavní zařízení 223

230 9. Co nám umožňují sportovně rekreační služby? Umožňují aktivně využívat přírodní a uměle vytvořené podmínky pro rozvoj sportu, rekreace a turistiky. Jejich poskytování a spotřeba souvisí se snahou využít volný čas formou aktivního odpočinku. 10. Navrhněte nová 3 místa k zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zdůvodněte proč. 224

231 10.2 Turistický potenciál regionů Metodický list č Zjistěte, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá: a. CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. pravdivá b. Česká republika se člení na 15 turistických regionů. nepravdivá c. Historické jádro Prahy je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. pravdivá 2. Doplňte neúplný text. a. Česká republika má míst zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.(12) b. Nikde v České republice se nenachází taková koncentrace zachovalých dřevěných staveb kostelů, kaplí a zvoniček, jako v. (Beskydech) c. Turistická oblast Ostravsko je součástí turistického regionu a.(severní Morava a Slezsko) d. Region Šumava je také nazýván Zelenou Evropy. (střechou) e. Zajímavostí města Štramberk je sladké pečivo zvané Štramberské. (uši) 3. Najděte chyby v předloženém textu. a. Cestovní ruch nevytváří pracovní příležitosti. b. Lednicko valtický areál není zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. c. V roce 2010 vešlo v platnost nové členění České republiky na turistické regiony. d. Mezi turistickými regiony České republiky je taktéž turistický region Severní Morava a Beskydy. e. Některé turistické regiony se člení na menší území, na tzv. turistické oblasti. 225

232 4. Proč bychom měli navštívit váš turistický region? 5. Napište 3 argumenty, proč je dobré znát svůj region a. Mohu ho doporučit svým známým. b. Mohu poradit neznalým turistům. c. Vím, kde co mohu navštívit. 6. Jak lze dělit kulturní památky? a. Hrady, zámky, tvrze, paláce b. Městské domy c. Vesnické stavby d. Technické památky e. Zahradní architektura 7. Jaký je rozdíl mezi zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a zápisem mezi národní kulturní památky? Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je známější. Zapisují se do něj památky po celém světě. 8. Úkoly na turistický region Praha Vytvořte správné dvojice 7. Staré Město pražské a) Obecní dům 8. Vyšehrad b) chrám sv. Mikuláše 9. Hradčany c) Staronová synagoga 10. Malá Strana d) orloj 11. Josefov e) Slavín 12. Nové Město pražské f) bazilika sv. Jiří (1d, 2e, 3f, 4b, 5c, 6a) 226

233 Doplňte text: Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku Most je doplněn třemi věžemi. Na Malé Straně jsou to větší a menší Malostranská mostecká věž. Na straně Starého Města pak Staroměstská mostecká věž. V roce 1393 dal Václav IV. do řeky svrhnout tělo umučeného generálního vikáře Jana Nepomuckého. Na místě svržení Jana Nepomuckého z mostu se nachází v kamenném zábradlí malý kovový křížek. 9. Úkoly na turistický region Střední Čechy Doplňte: 4) Nejvýznamnějším městem těžby stříbra, které je zároveň památkou světového dědictví UNESCO je.(kutná Hora). 5) Na západ od Prahy se nachází nejznámější český hrad..(karlštejn), který nechal vystavět Karel IV. 6) Jmenujte nejméně tři další významné hrady tomto regionu, jejichž název začíná na písmeno K (Křivoklát, Konopiště, Kokořín) Osmisměrka: V osmisměrce je deset pojmů Středních Čech (města, hrady). Najděte je. K M Ě L N Í K K O R Ú O L O S T R M Ě O N J Z K A P N Z F G W K Z S M O D K N O Č L X O Á B V Ř N P V F P D R Ř T É R G O Ř L Š D J Z Í A B X T D Í Y U P X Ś N I L L H I B C K Ř I V O K L Á T Q R B E R O U N Ě I M Z K A R L Š T E J N Q F J O M R A Z N Y M B U R K L W G K O L Í N T P B C (Kladno, Mělník, Okoř, Křivoklát, Kolín, Nymburk, Karlštejn, Kokořín, Příbram, Beroun) 227

234 10. Tajenka na turistický region Jižní Čechy Č E R V E N Á L H O T A T Á B O R S L A V O N I C E H L U B O K Á N A D V L T A V O U L A N D Š T E J N O R L Í K C H Ý N O V S K Á D A Č I C E C H E L Č I C E T E M E L Í N 11. Renesanční zámek filmové Zlatovlásky. 12. Město na řece Lužnici, spojené s husitským hnutím. 13. Město, někdy přezdívané malá Telč, v okrese Jindřichův Hradec, ve východní části Jihočeského kraje. 14. Romantický zámek nedaleko Českých Budějovic, připomínající windsorskou Anglii. 15. Mohutný hrad s románským jádrem, nachází se v Jihočeském kraji kousek od města Nová Bystřice. 16. Zámek, který se tyčí na skále nad vodou jezera stejnojmenné přehrady. 17. Jeskyně nedaleko Tábora. 18. Zámek ležící ve městě, kde byla vynalezena kostka cukru. 19. Město, které se nachází v okrese Strakonice. Pojmenované po známém náboženském reformátorovi Petru Chelčickém. 20. Obec v Jihočeském kraji, která je známá především tím, že na jejím území je umístěna jaderná elektrárna. 10. Úkoly na turistický region Šumava Vytvořte správné dvojice 13. Lipno a) kanál 14. Čertova b) rašeliniště 228

235 15. Vydra c) jezero 16. Modrava d) přehrada 17. Plešné e) stěna 18. Schwarzenbergský f) řeka (1d, 2e, 3f, 4b, 5c, 6a) Vyberte správný název hradu, který je na obrázku: a) Velhartice b) Švihov c) Kašperk 11. Úkoly na turistický region Plzeňsko a Český les 229

236 Vyberte, kdo je na obrázku: d) Juraj Jánošík e) Jan Žižka f) Jan Sladký Kozina Vytvořte správné dvojice 8. Plzeňské h) Týnice 9. Zámek i) koláče 10. Český j) Polžic a Bezdružic 11. Mariánská k) les 12. Bělá nad l) pivo 13. Chodské m) Radbuzou 14. Kryštof Harant z n) Manětín (1e, 2g, 3d, 4a, 5f, 6b, 7c) 230

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5

Regiony NUTS. Turistické regiony. Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY NUTS 0-5 Regiony REGIONY, DESTINACE, ATRAKTIVITY Ing. Lenka Červová, Ph.D. NUTS turistické regiony turistické oblasti mikroregiony euroregiony NUTS Turistické regiony NUTS 0-5 Turistické oblasti Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_CESTOVNI_RUCH Cestovní ruch Předmět: zeměpis Ročník: 9. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 6. 3. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Přednášející: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D., KMG kancelář H-643 (5. p.) e-mail: lenka.pulpanova@tul.cz konzultační hodiny: úterý 7:30-8:30 + po dohodě

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence. Globalizace. Co je globalizace? A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Zeměpis 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) mezipředmětové vztahy Evaluace žáka Poznámky

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Geografie České republiky. Cestovní ruch

Geografie České republiky. Cestovní ruch Geografie České republiky Cestovní ruch Cestovní ruch Do roku 1989 převládal domácí cestovní ruch (95 % všech cest) převládal krátkodobý, neorganizovaný i neorganizovaný CR, koncentrovaný do letní sezóny

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace )

Produktové aktivity pro letošní rok a baroko Regionální kolečko (aktualizace ) Produktové aktivity pro letošní rok a baroko 2017 _ Regionální kolečko (aktualizace 12. 5. 2016) 1 2017 Příběh barokní krajiny a jejich stavitelů - Koncept baroko rozeslán - Do 9. 5. finální verze dokumentu,

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství

Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Vystoupení na 4. konferenci o lázeňství Ing. Karel Nejdl, CSc. Česká centrála cestovního ruchu 4. října 2001 Mezinárodní salon lázeňství K. Vary 1 Podíl lázeňských turistů na celkovém počtu zahraničních

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více