Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury"

Transkript

1 Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

2 Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech Zmapování REGIONU Východní Čechy Marketing summary pro region Východní Čechy Zmapování SUBREGIONŮ Královéhradecko Zmapování REGIONU Královéhradecko Marketing summary pro region Královéhradecko Zmapování (SUB)REGIONU Krkonoše a Podkrkonoší Marketing summary pro (sub)region Krkonoše a Podkrkonoší Zmapování MEZOREGIONU Východ Čech Marketing summary pro mezoregion Východ Čech 52 2 Zmapování mezoregionu Sever Čech Zmapování (SUB)REGIONU Český ráj a Pojizeří Marketing summary pro (sub)region Český ráj a Pojizeří Zmapování SUBREGIONŮ Českolipsko a Jizerské hory Zmapování REGIONU Českolipsko a Jizerské hory Marketing summary pro region Českolipsko a Jizerské hory Zmapování SUBREGIONŮ Severozápadní Čechy Zmapování REGIONU Severozápadní Čechy Marketing summary pro region Severozápadní Čechy Zmapování MEZOREGIONU Sever Čech Marketing summary pro mezoregion Sever Čech Zmapování mezoregionu Západ Čech Zmapování (SUB)REGIONU Západní Čechy Marketing summary pro (sub)region Západní Čechy Zmapování SUBREGIONŮ Plzeňsko a Český les Zmapování REGIONU Plzeňsko a Český les Marketing summary pro region Plzeňsko a Český les Zmapování MEZOREGIONU Západ Čech Marketing summary pro mezoregion Západ Čech Zmapování mezoregionu Jih Čech Zmapování (SUB)REGIONU Šumava a Pošumaví Marketing summary pro (sub)region Šumava a Pošumaví Zmapování SUBREGIONŮ Jižních Čech Zmapování REGIONU Jižní Čechy Marketing summary pro region Jižní Čechy Zmapování MEZOREGIONU Jih Čech Marketing summary pro mezoregion Jih Čech Zmapování mezoregionu Střední Čechy Zmapování SUBREGIONŮ Středních Čech Zmapování (MEZO)REGIONU Středních Čech Marketing summary pro mezoregion Střední Čechy Zmapování mezoregionu Praha Marketing summary pro mezoregion Praha 225 2/417 7 Zmapování mezoregionu Morava a Slezsko Zmapování regionu Vysočina Marketing summary pro region Vysočina Zmapování SUBREGIONŮ Jižní Moravy 238

3 7.4 Zmapování REGIONU Jižní Morava Marketing summary pro region Jižní Morava Zmapování SUBREGIONŮ Východní Moravy Zmapování REGIONU Východní Morava Marketing summary pro region Východní Morava Zmapování SUBREGIONŮ Střední Morava a Jeseníky Zmapování REGIONU Střední Morava a Jeseníky Marketing summary pro region Střední Morava a Jeseníky Zmapování SUBREGIONŮ Severní Morava a Slezsko Zmapování REGIONU Severní Morava a Slezsko Marketing summary pro region Severní Morava a Slezsko Zmapování MEZOREGIONU Morava a Slezsko Marketing summary pro mezoregion Morava a Slezsko Tematické trasy a cílové skupiny 405 3/417

4 Úvod V úvodu zmapování nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury byla navržena účelová regionalizace České republiky dle tradičních oblastí, podle níž bylo následně při zmapování jednotlivých územních celků postupováno. Na nejvyšší úrovni byla ČR rozdělena na sedm mezoregionů dle marketingových oblastí agentury Czech- Tourism, na úrovni regionů pak dle zavedených turistických regionů ČR. Na nejnižší úrovni subregionů pak bylo v maximální možné míře respektováno vymezení tradičních národopisných oblastí a celků ČR včetně jejich názvosloví. Jádrem zpracování manuálu nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury byla analýza nabídky daného území až po úroveň subregionů. Cílem analýzy nabídky byla identifikace unikátních předpokladů dané destinace. Z analýzy nabídky každé oblasti a jejího srovnání s okolními lokalitami vyplynula konkurenční výhoda daného místa. Právě na odlišnostech od ostatních a maximální komplexnosti nabídky byl přehled atraktivit a klastrů atraktivit dané destinace postaven. Klíčem k úspěchu prezentace dané lokality je důraz na neopakovatelnost zážitků a prožitků, které návštěvníka zaujmou v konkurenci obdobných produktů. Analyzovaná a utříděná data a informace za jednotlivé zmapované jevy a atraktivity jsou obsažena v databázi a předkládaném manuálu nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury. Uvedené jevy a atraktivity prošly procesem prioritizace, při níž byla sledována dvě hlavní kritéria: reprezentativnost kulturního dědictví pro danou lokalitu a potenciál lokality/jevu z hlediska cestovního ruchu. Cílem prioritizace bylo vybrat takové jevy, které představují nejreprezentativnější projev nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury v daném územním celku a zároveň mají odpovídající potenciál pro propagaci v oblasti cestovního ruchu. Na základě prioritizace byla definována hlavní marketingová témata, byly navrženy klastry a tematické trasy pro jednotlivé oblasti. V závěru pasportizace jednotlivých územních celků byl vytvořen návrh personifikace, která představuje zosobnění nejreprezentativnějších atraktivit či jevů daného územního celku prostřednictvím konkrétní reálné osobnosti. V rámci realizace zakázky bylo využito kvalitativního ověřování připraveného manuálu prostřednictvím komunikace s regionálními koordinátory, organizacemi cestovního ruchu a příslušnými odbory MÚ (odbornými pracovišti spravujícími agendu cestovního ruchu), partnery projektu na straně zadavatele a dalšími odbornými pracovišti. Hlavní formou komunikace se zapojenými subjekty a pracovišti byla realizace workshopů zaměřených na kvalitativní ověření výstupů zmapování nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury pro jednotlivé oblasti. Podkladem pro realizaci workshopů byla pracovní verze manuálu pro jednotlivé oblasti, již účastníci workshopů obdrželi k diskusi a připomínkování, které proběhlo jak v rámci jednotlivých workshopů, tak následně písemnou formou. Z každého workshopu byl pořízen zápis a vypořádání vznesených připomínek proběhlo i formou zpracování protokolu o vypořádání připomínek. V rámci kvalitativního ověřování byla také zpracována a zkompletována doplňující fotodokumentace a audiovizuální nahrávky. Výsledný manuál má podobu pasportů nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury pro jednotlivé subregiony, regiony a mezoregiony. Výsledkem mapování nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury jsou také doprovodné mapové výstupy v digitální i tištěné formě. V rámci zmapování nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury jednotlivých oblastí byly sledovány následující jevy, stanovené agenturou CzechTourism. 4/417

5 Na úrovni příjezdového cestovního ruchu byly sledovány tyto jevy: UNESCO nehmotné kulturní dědictví primárně folklor, do této kategorie však byly zařazeny také jevy související s hmotnými projevy, pokud souvisejí s lidovou architekturou, řemesly či způsoby obživy, a kandidáti na zařazení na seznam UNESCO tohoto typu. Dále se zde objevují také jevy zařazené na národní či krajské seznamy nehmotného kulturního dědictví a kandidáti na zařazení na tyto seznamy. Regionální gastronomie a kulinářské postupy (pivo, destiláty atp.) zdůraznění autentičnosti místních nápojů a pokrmů pocházejících z daného regionu a jejich příběhů. Na úrovni konkrétních restaurací byly v rámci pasportu jednotlivých oblastí zařazeny restaurace certifikované v rámci Czech Specials. Lidová architektura zpravidla architektura venkovských oblastí; volně přejímá vlivy dobových slohů a vychází z místních zdrojů a stavebních materiálů (jev zahrnuje i zmapování souborů staveb včetně fenoménu skanzenů). Tradiční řemesla a řemeslná výroba, technologie a jejich nejvýznamnější představitelé a současní tvůrci (spojená s interaktivitou, tzn. možností účastnit se výroby) hmatatelný projev nehmotného kulturního dědictví, jak dovednosti a znalosti, tak i řemeslné výrobky. Z řad představitelů a současných tvůrců byli v rámci pasportů primárně zařazováni tvůrci s titulem Nositel tradice lidových řemesel či různých regionálních ocenění, případně tvůrci a řemeslníci navržení zástupci z regionů. Mezi tradiční řemesla je zařazeno i hornictví. Umění ve vazbě na tradice a tradiční prvky ve všech oborech umění především hudebního a tanečního folkloru (hudba, zpěv, tanec atd. typické pro daný region); dále pak aktivita významných hudebních a tanečních spolků, významné projekty podporující tyto obory umění. Mytologie, obřady, archeoskanzeny (trvale přítomné jevy v současné společnosti, živoucí jevy; významností reprezentující např. archeoskanzen Modrá u Velehradu). Sledované jevy na úrovni domácího cestovního ruchu: Regionální produkty včetně výrobků typických pro daný region, v rámci regionálních certifikovaných produktů byly primárně vybírány ty produkty, které souvisejí s tradicemi a výrobou typickou pro danou oblast. Slovesný folklor nářečí/dialekty. Obyčeje a zvyky primárně byly zařazovány obyčeje a zvyky, které jsou v daných oblastech pokud možno stále živé, jsou dodržovány či slaveny, v určitých oblastech či případech pak jsou individuálně zmíněny i obyčeje a zvyky související s původním obyvatelstvem či obyčeje již zaniklé. Způsob obživy a tradiční zemědělské postupy (vinařství v regionech, chmelařství v regionech atp.). Významné folklorní festivaly, soubory a události. V rámci pasportů jednotlivých oblastí jsou tyto jevy barevně odlišeny v nadpisech daných kategorií: jevy sledované na úrovni příjezdového cestovního ruchu červeně, jevy sledované na úrovni domácího cestovního ruchu pak modře. Hlavní téma dané oblasti pro potřeby marketingu je pak zdůrazněno šedým podbarvením. Atraktivity související s marketingovými tématy jsou podbarveny modře / červeně dle toho, zda se jedná o atraktivity pro domácí cestovní ruch či zahraniční návštěvníky. Jednotlivé atraktivity v daných kategoriích jsou řazeny sestupně s ohledem na význam z hlediska nehmotného kulturního dědict í a potenciál pro cestovní ruch. V rámci popisů konkrétních jevů a atraktivit nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury bylo do značné míry využito informací a textů, jimiž se tyto atraktivity prezentují ať již v elektronické, či tištěné podobě, seznam konkrétních zdrojů naleznete v závěru dokumentu. Regionalizace, tvorba databáze, manuálu, mapových výstupů, personifikace a prioritizace komunikovatelných atraktivit byla průběžně konzultována se zástupci agentury CzechTourism. 5/417

6 6/417 Při zpracování manuálu nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury probíhala odborná spolupráce a konzultace s Národním ústavem lidové kultury - etnografem Mgr. Martinem Šimšou.

7 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech Členění mezoregionu Východ Čech Mezoregion Region Subregion Východ Čech Východní Čechy Královéhradecko České Horácko Pardubicko Českomoravské pomezí Kladské pomezí a Broumovsko Hradecko Orlické hory a Podorlicko Krkonoše a Podkrkonoší Krkonoše a Podkrkonoší 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech PASPORT SUBREGIONU PARDUBICKO ANOTACE Kraj vonící po medu a skořici, se staletou tradicí dostihových DESTINACE závodů i chovu kočárových koní, kde se kůň promítá i do znaku krajského města. Díky ideálnímu geografickému umístění a příznivému klimatu Polabské nížiny má Pardubicko dlouhou a bohatou historii, která zde zanechala množství kulturních památek. POZICE V RÁMCI Součást regionu Východní Čechy REGIONALIZACE ZÁKLADNÍ TÉMA PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI Součást mezoregionu Východ Čech - Po stopách koní dostihové závodiště v Pardubicích a Velká pardubická jako nejstarší dostih na evropském kontinentu, hřebčín v Kladrubech. - Perníkové království tradiční pečivo původně z medu, mouky a pepře. PRŮNIKY - Po stopách koní PERSONIFIKACE REGIONU Pavel Janoš korunovaný Král perníku. Ocenění získal od kolegů perníkářů a cukrářů za četné úspěchy v soutěži Perníkář roku i v dalších cukrářských kláních. Výrobky od krále putovaly jako dárky už i k britské princezně Anně. Navazuje na rodinnou cukrářskou tradici. Svými dorty, cukrovím i perníky byla vyhlášená už jeho babička, z jejíž sbírky receptů pardubický cukrář čerpá. Perníkářem byl také jeho otec: roku 1958 vytvořil metrové perníkové srdce pro světovou výstavu EXPO v Bruselu. ATRAKTIVITY (Ne)hmotné kulturní dědictví UNESCO, národní a krajské seznamy nehmotného kulturního dědictví Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Lidová architektura, archeoskanzeny Veliny areál dřevěných církevních staveb obsahuje barokní roubený kostel sv. Mikuláše s dřevěnou kruchtou, roubenou márnici a dřevěnou osmibokou zvonici postavenou v 18. století. Roubenka ve Svinčanech památka lidové architektury se statusem kulturní památky. Automatické mlýny Pardubice stavba Josefa Gočára. První zmínky o mlýnu jsou již z r. 1586, později byl postaven nový mlýn, který byl v majetku bratrů Winternitzových. Současné budofvy mlýna a sila jsou zapsány na seznamu národních technických památek. Komplex patří do desítky největších zařízení svého druhu v ČR. 7/417

8 8/417 Tradiční řemesla a řemeslná výroba Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Způsob obživy a tradiční zemědělské postupy Chov koní v Kladrubech nad Labem nejstarší hřebčín na světě, založený v 16. století Maxmiliánem II. Světoznámý plemenný chov starokladrubských koní, jediné rasy určené pro ceremoniální účely. Kočárové koně z Kladrub kupují královské dvory z celého světa. Dostihové závodiště v Pardubicích Velká pardubická steeplechase, nejstarší dostih na evropském kontinentu (1874) a po Velké liverpoolské druhý nejtěžší dostih na světě. Závod měří 6900 m, koně s jezdci musejí překonat 31 překážek včetně proslulého Taxisova příkopu. Obyčeje a zvyky, události Slavnosti perníku festival se koná od roku 2000 vždy 8. května na zámku v Pardubicích. Na dospělé i děti čeká při těchto slavnostech pestrý jarmark perníku, medu, dřevěných a dalších výrobků, občerstvení, výstava perníků, soutěže v pojídání perníku, perníková volenka, malování obrázků do perníkové galerie i další umělecké tvoření. Nechybí ani pohádka O perníkové chaloupce a další pohádkové příběhy, hudební a taneční vystoupení. Mytologie, obřady Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Hudební a taneční folklor Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Slovesný folklor (nářečí/dialekty) Severovýchodočeská podskupina české nářeční skupiny má tyto hlavní znaky: - změna v/f > u (pravda > prauda), - změna í > ej (cítit > cejtit), - koncovka -ej v 7. pádu (růžej, kosťej), - koncovka -oj 3. a 6. pádu (mužoj), - další užívané příklady: stavíme sněhuláci, seš jako sponové sloveso, koncovky slov kupujou, prosej, zpívaj. Významné folklorní festivaly a soubory Dětský mezinárodní folklorní festival Tradice Evropy festival, který vznikl v roce 1999 s cílem podporovat uchování tradičních evropských kulturních hodnot a jejich prezentace zejména dětem a mládeži, koná se především formou školních koncertů v okresních městech kraje (Chrudim, Svitavy, Ústí n. Orlicí, Dolní Čermná, Hlinsko a Pardubice). Folklorní soubor RADOST Pardubice působí v DDM Alfa v Pardubicích již 30 let. Pracuje zde 120 členů od nejmenších až po dospělé Jeho repertoár tvoří folklor Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i jiných folklorních oblastí. Dětský folklorní soubor Perníček, Marcipánek repertoár je tvořen především z tanců a písní folklorních regionů z okolí Pardubic. Těžiště spočívá v souvislých tematických blocích věnovaných různým obdobím ročního cyklu (Vítání jara, Vánoční koledování apod.) a lidského života (Svatební, Škola, Kominíček atd.). Folklorní soubor Lipka Pardubice byl založen v roce 2007 při Kulturním domě Dubina v Pardubicích bývalými členy pardubických dětských souborů Perníček a Radost. Svou činností navazuje na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka, na jehož počátku byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu (kde zcela vymizela folklorní tradice) národopisný kolektiv, který by upozornil veřejnost na bohaté lidové umění oblasti Polabí. Folklorní soubor Baldrián repertoár souboru je tvořen hudebním materiálem domácího regionu Polabí Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a Královéměstecka. Soubor byl založen v roce 1999, jde o komornější soubor tvořený osmnácti členy. Ve svých představeních se snaží zejména o přirozené vystupování, to znamená, že muzikanti doprovázejí zpěváka improvizujícím způsobem. Určitá představení tak nejsou předem připravena, to však souboru umožňuje během svých představení lépe projevit jedinečnost prožívaného okamžiku. Regionální gastronomie a kulinářské postupy Pardubický perník původní receptura obsahovala med, mouku a pepř, který dal vzniknout názvu perník, původně peprník. Toto medové pečivo je zřejmě staré jako lidstvo samo. Archeologové objevili jednoduché pečivo z mouky a medu v egyptských

9 hrobech, v antice měly perníky slavnostní a symbolický význam. S postupem času pekaři pečivo stále vylepšovali a obohacovali o nové suroviny a koření. První písemný záznam o perníku v českých zemích je z roku 1335 a je o perníkářích z Trutnova. Do Prahy se ale dostali perníkáři už dříve, údajně před rokem 1324, z Norimberku či Itálie. Perníkáře málem vyhubili husité, ctnostným táboritům se nelíbilo, že lid hrával o perníky kostky. První typy perníků byly jednoduché placky a caltičky a také perníky vtlačované do forem. Do 16. století se používaly formy z pálené hlíny, později je vytlačily formy dřevěné, často velice bohatě vyřezávané. Vykrajované perníky různých tvarů se objevily v podstatě nedávno. Pardubický perník je nyní chráněné zeměpisné označení. S perníkem, jeho historií a výrobou se mohou návštěvníci blíže seznámit v Muzeu perníku, umístěném v Perníkové chaloupce, bývalém loveckém zámečku z roku Výklad je veden zábavnou formou pro děti i pro dospělé, vždy se přizpůsobuje složení konkrétní skupiny návštěvníků. Místní speciality a speciality české kuchyně lze ochutnat v restauracích Czech Specials: - Potrefená Husa, Pardubice, - Restaurace Rybárna, Pardubice. Regionální produkty Kovářství a podkovářství Jiří Kubias z Hradce Králové se podkování koní věnuje profesionálně již od roku Zaměřuje se na koně parkurové, drezurní a koně určené k rekreačnímu využití. Celý život se vzdělává a účastní se kovářských i podkovářských soutěží doma i v zahraničí. Je místopředsedou Živnostenského společenství podkovářů a podílí se na rozvoji a činnosti tohoto sdružení. Tradiční tesařské technologie Stejskal David ( Nositel tradice lidových řemesel 1 ) z Pardubic se tesařskému řemeslu vyučil ve stavební huti Petra Růžičky, která se dlouhodobě zaměřuje na rekonstrukce a především restaurování stropních a střešních konstrukcí historických staveb. Charakteristickým znakem jeho práce je hluboká znalost tradiční podoby řemesla, která se projevuje nejen precizním ovládnutím technologie, ale též důvěrnou znalostí její historické podoby. KLASTRY AKTIVIT Muzeum perníku medové zážitky v bývalém loveckém zámečku zahrnují návštěvu Muzea perníku s městečkem Perníkov, putování tajuplným lesem do Perníkářské dílny Ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla. Návštěvníkům je k dispozici Útulna a občerstvovna U všech čertů i služby turistického informačního centra. V průběhu roku se zde koná řada akcí spojených s perníkem či na motivy pohádky o Jeníčkovi a Mařence (od každoročního Probouzení ježibaby ze zimního spánku a oslava jejích narozenin, vždy první sobota v březnu, až po její Uložení k spánku, každoročně ) TEMATICKÉ TRASY Po stopách koní Dostihový sport i chov koní má v tomto regionu velkou tradici. Přijeďte se v říjnu podívat na tradiční dostih Velká pardubická na dostihové závodiště v Pardubicích a zajeďte se podívat, jak se již po staletí chovají koně v hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Dostihové závodiště v Pardubicích se svojí víc než 150letou historickou tradicí patří mezi nejvýznamnější skvosty města. Dnešní podobu má z prvních poválečných let. Můžete se nechat provést tímto jedinečným areálem s průvodcem (možný je i výklad v angličtině), dozvědět se mnoho zajímavostí z historie, poslechnout si příběhy slavných koní i jezdců, podívat se přímo na dostihovou dráhu, prohlédnout si všechny překážky včetně obávaného Taxisova příkopu nebo se projít stájemi. Vychutnat si můžete i jízdu v kočáru s dvojspřežím po areálu závodiště. Velká pardubická a další dostihy O Velké pardubické steeplechase se říká, že je nejtěžším a nejstarším překážkovým dostihem Evropy. Od roku 1874 bylo zatím odběhnuto celkem 123 ročníků Velké pardubické. Nekonala se pouze v průběhu obou světových válek, jednou zabránila jejímu konání nepřízeň počasí, když den předtím 1 Jedná se o ocenění, které vychází z projektu UNESCO Žijící lidské poklady. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel, jímž veřejně oceňuje jejich práci. 9/417

10 začalo mrznout a napadl sníh, a Velká pardubická se nekonala také v roce 1968, v důsledku známých politických událostí. Prvním vítězem se stal ve Francii narozený Fantôme s anglickým žokejem G. Sayersem v sedle. Celkem se do listiny vítězů zapsalo 89 koní a 78 jezdců. Nejúspěšnějším koněm historie je ryzák Železník, který jako jediný dokázal zvítězit čtyřikrát, a to v letech a Z jezdců dokázal Josef Váňa zvítězit osmkrát, čtyřikrát se Železníkem, v roce 1997 s hnědákem Vronsky a v letech s Tiumenem. Dostihy v Pardubicích ale nejsou jen Velká pardubická: dostihová sezóna tu začíná v květnu a končí v říjnu. Vyberte si některý z více než 10 dostihů, které se tu jezdí, a užijte si jedinečnou atmosféru dostihového světa. Hřebčín Kladruby nad Labem je proslaven chovem starokladrubských koní, běloušů a vraníků. Byl založen císařem Maxmiliánem II. již v 16. století a je nejstarším hřebčínem v Evropě. Starokladrubští koně, chovaní na světě kontinuálně více než 400 let, jsou jedním z nejstarších plemen koní a nejstarším českým plemenem vůbec. Jde o teplokrevné plemeno vzniklé na podkladě starošpanělské a staroitalské krve, jehož sláva dosahuje světového věhlasu. Hřebčín a jeho koně si hýčkal zejména Rudolf II., když ho povýšil na dvorní císařský hřebčín. I proto darovala jednoho starokladrubského koně Česká republika jako svatební dar královským novomanželům britskému princi Williamovi a jeho choti Kate Middleton. Starokladrubský bělouš je jediné plemeno koní, jež bylo vyšlechtěno speciálně pro ceremoniální účely. To je také úzce spojuje s vládou habsburské dynastie ve středoevropském prostoru. Bělouši byli využíváni při ceremoniích, proslaveni jsou ve čtyřspřeží jako kočároví koně dvorních stájí, nejprve v Praze a poté ve Vídni až do roku Dva páry běloušů byly ustájeny na Pražském hradě a sloužily T. G. Masarykovi. Mimo jiné jej bělouši dvakrát vezli k vykonání prezidentského slibu (v letech 1927 a 1934). Mezi slavné tradice patří pravidelné pořádání Velkých jezdeckých dnů, při kterých jsou k vidění snad všechny typy zápřeží. V roce 2009 usiloval Národní hřebčín Kladruby o zařazení mezi památky UNESCO. Místní dostihové prostředí velmi pěkně zachytil režisér František Filip v oblíbeném televizním seriálu Dobrá voda. Hřebčín Kladruby nad Labem otevírá prohlídky hřebčína od do V rámci prohlídky jsou otevřeny stáje výcviku, chovu a prohlídka kočárovny. Provádí se skupiny o minimálním počtu pět dospělých osob. Exkurze s vyšším počtem osob a autobusové zájezdy je třeba objednávat předem. Hřebčín Slatiňany byl založen r jako zámecký hřebčín a nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně a koně pro parforsní hony, které patřily spolu s přilehlým zámkem a panstvím rodině Auerspergů. V hřebčíně Slatiňany se více než 65 let chová starokladrubský kůň černého zbarvení čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Historie chovu sahá až do roku 1579, avšak chov vraníků byl přerušen a v roce 1931 byl téměř zlikvidován. Starokladrubský vraník byl využit i pro smuteční průvod při pohřbu T. G. Masaryka. V zámku se nyní nachází Hippologické muzeum s rozsáhlými sbírkami slavných jezdeckých portrétů (tzv. kůň v umění), které jsou návštěvníkům otevřeny od dubna do října. Prohlídky hřebčína jsou možné v období od 1.dubna do 31. října, podmínky ohledně počtu osob apod. jsou stejné jako v Kladrubech. 10/417

11 11/417 PASPORT SUBREGIONU ČESKÉ HORÁCKO ANOTACE České Horácko je z etnografického hlediska součástí národopisného regionu Horácko, rozsáhlé oblasti na rozhraní DESTINACE Čech a Moravy, skládající se z několika menších podoblastí. Pojem České Horácko byl vytvořen analogicky k termínu Moravské Horácko. Jedná se o oblast s jedinečným souborem staveb lidového stavitelství a staletou loutkářskou tradicí, který každoročně ožívá unikátními masopustními obchůzkami masek. POZICE V RÁMCI Součást regionu Východní Čechy REGIONALIZACE ZÁKLADNÍ TÉMA PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI Součást mezoregionu Východ Čech - Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku jedinečná stále živá tradice masopustních obchůzek, která je na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. - Vodění Jidáše unikátní velikonoční obyčej, který je zapsán na seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR. - Východočeské loutkářství tradice loutkářství spjatá s kočovnými loutkářskými rody, nejstarší amatérská přehlídka na světě i Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. - Lidová architektura východních Čech ojedinělý komplex tří areálů Souboru lidových staveb Vysočina. PRŮNIKY - Lidová architektura - Loutkářství - Masopust PERSONIFIKACE REGIONU Josef Krofta významný režisér a pedagog v oblasti loutkového divadla. V březnu 2013 mu Herecká asociace udělila Cenu Thálie 2012 za dlouholeté mistrovství v oboru loutkové divadlo. V roce 2010 se stal náměstkem primátora města Hradce Králové pro kulturu, sport a cestovní ruch. ATRAKTIVITY (Ne)hmotné kulturní dědictví UNESCO, národní a krajské seznamy nehmotného kulturního dědictví Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku tradiční obyčej vyskytující se v několika vesnicích (Hamry, Studnice, Vortová) v podobě, která je po generace předávána v nezměněné podobě. Dodržuje se tradiční podoba masek, jejich funkce a podoba. Stejně tak i vlastní obchůzka zachovává neměnnou podobu známou z konce 19. století a koná se do dnešních dnů. Od 2010 figuruje tento zvyk na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Probíhá o víkendu před Popeleční středou. Tradiční masopustní masky na Hlinecku se dělí do dvou skupin: na Červenou (též Pěknou) maškaru a na Černou (též Šerednou) maškaru. K Červené maškaře patří masky strakatého (rovněž zvaného laufr), ženušky a čtveřice tanečníků Turků. Černou maškaru tvoří postavy rasa s kobylou, kramářů židů (pojmenování masky s ohledem na historickou zkušenost obyvatel zdejších vesnic), kominíků a slaměných. V některých vesnicích se ještě objevuje medvědář s medvědem (Blatno, Studnice). Každá maska má svoji tradiční podobu a funkci. Podoba je ustálená, za masky se většinou převlékají muži. Pouze v několika vesnicích, kde se nedodržuje tradiční uspořádání, se v maskách objevují i ženy, případně děti (Blatno). Jejich příprava je náročná a odehrává se před vlastní obchůzkou, kostýmy masek si každý z aktérů připravuje sám. Průvod vede strakatý se ženuškou a obcházejí celou vesnici podle předem daného pořadí. U každého domu popřejí štěstí, zdraví a nechají zahrát hospodáři písničky podle jeho přání. Čtveřice Turků zatančí před každým obydlím tzv. kolečko, podle tradice musí vysoko při tanci skákat, aby vyrostl vysoký len a vysoké obilí. Zástupci černé maškary dotírají na přihlížející a tropí s nimi různé rozvernosti. Většina obyvatel připraví tradiční pohoštění (především koblihy, chlebíčky a alkohol), peněžitou odměnu a aktivně se celého dění zúčastňuje. Právě v kontaktu diváků

12 12/417 a masek dochází k naplnění další významová rovina obyčeje (kult plodnosti, kult Země apod.). Obchůzka je ukončena obřadem porážení kobyly (jedna z masek), v němž se završuje symbolika tohoto obyčeje. Konec obávané zimy a nový začátek (nadcházející jaro), protože po chvilce je maska kobyly opět probuzena k životu. Večer se koná taneční zábava. U většiny obyvatel je ve všeobecném povědomí původní význam obchůzky a poslání masek, i když v současnosti převládá především zábavná funkce. Vesnické masopustní obchůzky na Hlinecku neorganizuje žádný folklorní soubor, jejich pořádání pouze zaštiťuje Sbor dobrovolných hasičů příslušené obce. Stálé expozice masopustních obchůzek a masek v památkové rezervaci Betlém Hlinsko v budově expozice lze spatřit mnoho fotografií, kreseb a hlavně originálních masek využívaných při hlineckých masopustních obchůzkách. Jde o stálou výstavu, kde lze po celý rok obdivovat tuto překrásnou tradici, která je pro tento kraj symbolická. Expozice se snaží o zachycení zejména současné podoby obchůzek, avšak ani historie této tradice není opomenuta, a lze se tak dozvědět mnoho zajímavého i o historickém vývoji obchůzek. Návštěvníci mohou v budově expozice navštívit promítací místnost a zhlédnout záznamy z různých masopustních obchůzek, dále dokumentační centrum mapující masopustní obchůzky z Hlinecka a děti se mohou vydovádět ve výtvarné herně. Betlém Hlinsko patří do Souboru lidových staveb Vysočina, což je jedinečný skanzen lidového stavitelství v přírodě na území východních Čech. Jeho jednotlivé expoziční celky se nacházejí v několika osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku a přibližují, jak se dříve žilo. Podrobný popis viz níže. Lidová architektura, archeoskanzeny Soubor lidových staveb Vysočina největší expozice lidové architektury v Čechách v lokalitách Veselý Kopec, Svobodné Hamry a Betlém v Hlinsku. Dokumentuje lidové stavitelství od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Nechybí doprovodné výstavy a ukázky tradičních lidových zvyků a řemesel. Památková rezervace Betlém leží v samotném středu města Hlinska. Historie tohoto města na Českomoravské vrchovině sahá do 12. století, roubené domky na Betlémě jsou však mladší. Jejich vznik souvisí se zrušením nevolnictví a rozvojem řemesel v polovině 18. století. Původními obyvateli roubených domků byli drobní řemeslníci, především hrnčíři. Po zániku hrnčířství se lidé věnovali tkalcovství a dalším řemeslům (například zde lze nalézt ševce, klempíře, hračkáře, krejčí, pasíře, kožešníky ). Od konce 19. století, a zejména v první třetině 20. století se Betlém stal domovem pro rodiny továrních dělníků. Osada Veselý Kopec byla založena v první polovině 16. století, jako řada dalších sídel na Hlinecku zabydlujících lesní krajinu. Část roubených chalup postupem let zanikla, některé zásadním způsobem změnily podobu, jediná se dochovala do dnešních dnů (soukromý objekt čp. 4). Na počátku 70. let 20. století byl tento objekt spolu s okolní neporušenou krajinou důvodem, proč právě sem byly přenášeny památky lidového stavitelství z jiných lokalit. Dnes se zde nalézá téměř třicet objektů, které dohromady tvoří osadu s volně rozptýlenou zástavbou. Zdejší expozice přinášejí svědectví o životě a práci drobných rolníků od první poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zemědělské usedlosti doplňují nejen drobné vesnické stavby (špýchar, chlívky, haltýř apod.), ale i lidové technické památky na vodní pohon. Nejvýznamnější z nich je vodní obilní mlýn přenesený na základy původního veselokopeckého mlýnu. Svobodné Hamry nejstarší zmínka o osadě Svobodné Hamry a zdejším hamru pochází z konce 15. století, tehdy se osada ještě nazývala Hamr nad Kamenicí. Osada vznikla kolem železárny a dodnes je na charakteru zdejší zástavby patrné, že obyvatelé byli řemeslníci, a ne zemědělci. Návštěvníci zde mají možnost navštívit kovací hamr, jehož velké kladivo bylo poháněno vodou. Expozici doplňuje nejen množství nářadí, výrobků a velká výheň, ale také navazující mlýnice s ukázkou výroby jáhel z prosa a výroby krup. Tradiční řemesla a řemeslná výroba Východočeské loutkářství tradice loutkářství je spjata s kočovnými loutkářskými rody od druhé poloviny 18. století, amatérským loutkářstvím v 19. století a amatérským loutkářstvím trvajícím do současnosti. Východočeské loutkářství figuruje na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje

13 13/417 a zahrnuje území Pardubického a Královéhradeckého kraje. První historicky prokázaný český loutkář Jan Jiří Brát se totiž narodil ve Studnici u Náchoda a jedno z prvních doložených představení se hrálo už v roce 1697 na Kuksu, kde lázeňské hosty hraběte Šporka bavil kočovný loutkář J. Ch. Neumann. V Pardubickém kraji na tuto staletou tradici úspěšně navazují nejstarší amatérská přehlídka na světě Loutkářská Chrudim či Muzeum loutkářských kultur. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi shromažďuje, eviduje a široké veřejnosti zpřístupňuje doklady o vývoji českého i světového loutkového divadla. Způsob obživy a tradiční zemědělské postupy Chov koní v Hřebčínu Slatiňany. Hřebčín Slatiňany byl založen r jako zámecký hřebčín a nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně a koně pro parforsní hony, které patřily spolu s přilehlým zámkem a panstvím rodině Auerspergů. V hřebčínu Slatiňany se přes 65 let chová starokladrubský kůň v černé barvě čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní rasy koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Historie chovu sahá až do roku 1579, avšak chov vraníků byl přerušen a v 1931 byl téměř zcela zlikvidován. Díky prof. F. Bílkovi z VŠZ v Praze, který v rámci ojedinělého projektu regenerace shromáždil poslední zbytky vraníků, můžeme nyní obdivovat i tyto černé perly českého chovu. Hřebčín Slatiňany je dodnes chovným a výcvikovým střediskem starokladrubských koní, ve vybrané dny umožňuje exkurze návštěvníkům. Hippologické muzeum, zámek Slatiňany muzeum věnované koním, jehož cílem je seznámit veřejnost s vývoje koně a koňovitých, jejich začleněním do systému přírody, lidské společnosti i do umění. Obyčeje a zvyky, události Vodění Jidáše tento obyčej se jako přirozená součást obyčejové tradice vyskytuje na území Pardubického kraje ve vesnicích mezi Holicemi v Čechách, Vysokým Mýtem, Luží, Chrastí a Hrochovým Týncem. Obchůzka s Jidášem se koná jeden den v roce na Bílou sobotu, navazuje na obchůzky s řehtačkami a klapačkami konané v předcházející dny (Zelený čtvrtek a Velký pátek). Obyčej se koná ve 29 vesnicích, spočívá v obchůzce organizované především chlapci ve věku cca 5 až 15 let, kdy je vybraný chlapec přestrojen do zvláštní masky představující Jidáše. Obchůzka samotná i vše, co jí předchází a co po ní následuje, se řídí dlouholetou tradicí, předávanou z generace na generaci. Tento zvyk je zapsán na seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR. Mytologie, obřady Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Hudební a taneční folklor Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Slovesný folklor (nářečí/dialekty) V této oblasti je používána interdialektová obecná čeština, která je jako přirozeně užívaný neformální jazyk užívána většinou obyvatel Čech, popř. českomoravský/severovýchodočeský dialekt české nářeční skupiny. - Př. stavíme sněhuláci, - seš ve významu sponového slovesa, - tvar su jako v moravských dialektech, - koncovka -ime, -ite (tiskněte > tisknite), - změna šť > šč (déšť > dešč). Významné folklorní festivaly a soubory V klidném prostředí památkové rezervace Betlém na Hlinsku se koná řada kulturních událostí, které čerpající z lidové kultury: Medobraní jednodenní oslava medu, konaná v červnu. Návštěvníci mohou ochutnat různé druhy medu, medoviny a jiné medové produkty na tamějším medovém a kulinářském jarmarku, relaxovat díky medové masáži a pro kuchařky a kuchaře je připravena tradiční soutěž o nejoriginálnější medový recept. Příběh dřevěné panenky srpnová expozice dřevených hraček včetně dřevěných panenek z Hlinecka. Adámkovy folklorní slavnosti probíhají vždy poslední sobotu a neděli v srpnu v Hlinsku v rámci Souboru lidových staveb Vysočina v Betlémě. Den dřeva událost konaná na konci července představuje návštěvníkům dřevo ve

14 14/417 všech jeho podobách. Lze si prohlédnout zpracování dřeva lesní technikou a jeho vývoj až ke konečnému výrobku. Návštěvníci mohou sledovat při práci místní řemeslníky a poté si třeba některý z vyrobených výrobků zakoupit. Připraven je i doprovodný program a soutěže s tematikou dřeva pro malé i větší zájemce. Folklorní festival chrudimské Obžinky každoročně začátkem září, součástí programu jsou vystoupení folklorních souborů, řemeslný jarmark, lidová kuchyně i večerní taneční veselí. Národopisný soubor Kohoutek Chrudim (vedoucí souboru Šárka Kratochvílová / primáš muziky Tomáš Dostál) si za pestrost repertoáru a nezvyklý přístup k tématům vysloužil kromě dalších nominací i ocenění Nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar. Folklorní soubor Formani soubor sídlící ve Slatiňanech. Věnuje se zpracování a reprodukci písní, tanců a zvyků z oblasti východních Čech, zejména z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Kromě tradičních představení soubor nabízí i výuku tradičních lidových tanců z východních Čech. Pro období významných svátků má soubor připravena i speciální tematická vystoupení, a tak si lze v podání souboru Formani během Vánoc vychutnat i živý betlém nebo vánoční písně barokních kancionálů. Folklorní soubor Vysočánek z Hlinska soubor vznikl v roce 1981 tak trochu náhodou, kdy při příležitosti kácení máje účinkovalo osm manželských párů ve vypůjčených krojích. Nejdříve se tak jednalo o uskupení nadšenců folklorní tvorby, později se proměnili v sehranou partu tanečníků a hudebníků, jejichž repertoár tvoří rozmanité lidové písně a tance z okolí Vysočiny. Členové souboru Vysočan založili v roce 2009 dětský folklorní soubor, jenž je tvořen dětmi do 15 let. Název dětského souboru je odvozen od názvu původního souboru Vysočánek. Regionální gastronomie a kulinářské postupy Železnohorský ležák pivo vyráběné v malém pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Místní speciality a speciality české kuchyně je možno ochutnat v restauracích Czech Specials: - hospoda Na Vejměnku, uprostřed skanzenu Veselý Kopec - ubytovací restaurant Hospoda u sv. Huberta, Hlinsko Regionální produkty Nositelé tradice lidových řemesel Výroba soustružených hraček Zdeněk Bukáček, Krouna. Práce Zdeňka Bukáčka vychází z tradičního tvarosloví a technologie. Základní sortiment kopíruje staré předlohy, takže se doposud můžeme setkat s husarem na koni, bubeníkem, dragounem či trubačem a stejně tak s panenkou stloukající máslo či chovající děťátko. Soustružené výrobky zdobené vybíjením kovem Ladislav Rejent, Proseč u Skutče. Zdobení předmětů vybíjením proužků žlutého a bílého kovu používal ještě otec Ladislava Rejenta, který tímto způsobem zhotovoval na povrchu krabiček a dóz složité ornamentální vzory. S ukázkami výrobní technologie a také se samotnými předměty je možné se seznámit na celé řadě veřejných prezentací v muzeích v přírodě či při nejrůznějších historických slavnostech a přehlídkách tradičních řemesel. Sekernictví, výroba mlýnských kol a soukolí Jiří Myška, Hlinsko. Pod vedením posledního žijícího sekerníka Jana Vondráčka ( ) si začal J. Myška osvojovat nové řemeslné dovednosti a postupy. Společně postavili vodní kola pro technickou památku Králova pila, v níž rekonstruovali i celé vnitřní zařízení. Následovaly objekty ve skanzenu na Veselém kopci a další zakázky doma i v zahraničí. KLASTRY ATRAKTIVIT Veselý kopec skanzen, folklorní a kulturní program, hospoda Na Vejměnku. Skanzen je ukázkou lidového stavitelství z oblasti českomoravského pomezí a Železných hor. Jednotlivé zemědělské usedlosti jsou volně rozptýleny v původním krajinném prostředí a dokládají způsob života a hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon tvoří ojedinělý soubor. Na Veselém kopci se pravidelně koná velké množství kulturních akcí přibližujících, jak se dřív žilo. Občerstvit se je možné v hospodě Na Vejměnku. Veselý kopec je součástí skanzenu Soubor lidových staveb Vysočina, kde se konají i vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

15 15/417 Betlém ve středu města Hlinska na pravém břehu řeky Chrudimky se nachází jedinečné seskupení roubených objektů, které zde vznikaly v průběhu několika desítek let od poloviny 18. století. Obyvateli těchto domků byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí vybraných objektů, ve kterých jsou umístěny expozice dokládající bydlení a dílny lidových řemeslníků. V památkové rezervaci Betlém Hlinsko je umístěna také stálá expozice masopustních obchůzek a masek, kde lze spatřit mnoho fotografií, kreseb a hlavně originálních masek využívaných při hlineckých masopustních obchůzkách a zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci mohou v budově expozice navštívit promítací místnost a zhlédnout záznamy z různých masopustních obchůzek, dále dokumentační centrum mapující masopustní obchůzky z Hlinecka a děti se mohou vydovádět ve výtvarné herně. TEMATICKÉ TRASY Lidová architektura a živé tradice Českého Horácka. Prohlédněte si jedinečný Soubor lidových staveb Vysočina a podle ročního období navštivte Adámkovy folklorní slavnosti nebo folklorní festival Chrudimské Obžinky či zhlédněte unikátní masopustní obchůzky v některé z hlineckých vesnic. O velikonocích si pak nenechte ujít vodění Jidáše. Jednotlivé expozice nenaleznete na jednom místě, ale zhlédnout je může na třech místech, které jsou však od sebe vzdáleny jen několik kilometrů: na Veselém kopci, ve Svobodných Hamrech a v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Svou prohlídku začněte na Veselém kopci a prohlédněte si téměř třicet objektů, které dohromady tvoří tuto osadu. Minout byste neměli ani zdejší vodní obilní mlýn. Seznámíte se se životem a prací drobných rolníků od první poloviny 19. století do poloviny 20. století. Občerstvit se pak můžete v místní hospodě Na Vejměnku. V průběhu roku se tu koná řada folklorních a kulturních akcí, bližší informace o datu konání a jejich programu naleznete na Ve Svobodných Hamrech se můžete blíže seznámit se zpracováním železa ve zdejším kovacím hamru, jehož velké kladivo bylo poháněno vodou, či s ukázkou výroby jáhel z prosa a výroby krup v místní mlýnici. V Betlémě v Hlinsku na vás pak čekají roubené domky, v nichž bydleli místní drobní řemeslníci, především hrnčíři, ale našli bychom tu také ševce, klempíře, hračkáře, krejčí, pasíře či kožešníky. Budete-li k tomu mít příležitost, vypravte se do této oblasti v období masopustu či Velikonoc, kdy budete moci na vlastní oči spatřit jedinečné masopustní obchůzky v některé z místních vesnic (o víkendu před Popeleční středou ve vesnicích Hamry, Studnice či Vortová) či velikonoční zvyk vodění Jidáše (na Bílou sobotu ve vesnicích mezi Holicemi v Čechách, Vysokým Mýtem, Luží, Chrastí a Hrochovým Týncem). Nemáte-li možnost spatřit místní unikátní masopustní obchůzky a masky v období masopustu, doporučujeme vám stálou expozici tohoto jedinečného a stále živého místního zvyku, kterou naleznete právě v hlineckém Betlémě.

16 16/417 PASPORT SUBREGIONU ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ANOTACE Území podél historické hranice mezi Čechami a Moravou DESTINACE v sobě skrývá krásu historických měst, v jejichž zdech se rodily základy české hudby. POZICE V RÁMCI Součást regionu Východní Čechy REGIONALIZACE ZÁKLADNÍ TÉMA PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI Součást mezoregionu Východ Čech - Po stopách české hudby rodný byt Bedřicha Smetany a rodná světnička Bohuslava Martinů. - Karosářství ve Vysokém Mýtě a výroba dýmek v Proseči Vysoké Mýto bylo historicky jedním z nejvýznamnějších center karosářství a výroby automobilů u nás, výroba dýmek je pro město Proseč tradiční již od 19. století. - Kuchařské umění Magdaleny Dobromily Rettigové. PRŮNIKY - Po stopách české hudby PERSONIFIKACE REGIONU Magdalena Dobromila Rettigová část svého života žila a tvořila v Litomyšli, kde také zemřela a je pochována. Její osoba je silně spojena s regionem Českomoravského pomezí. V roce 1820 napsala svoji první kuchařku Mladá hospodyňka. V roce 1825 dopsala svoji Domácí kuchařku aneb pojednání o masitých pokrmech pro dcerky české a moravské. Město Litomyšl je na tuto významnou osobnost, která zde žila, náležitě pyšné, a tak si její odkaz a dílo každoročně připomíná kulturní akcí Slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Oskar Schindler výrazná, i když kontroverzní osobnost východních Čech. Rodák ze Svitav, zachránce 1200 lidských životů během 2. světové války. Oskar Schindler se do širšího povědomí veřejnosti dostal díky filmu Stevena Spielberka Schindlerův seznam. Za svůj čin byl odměněn oceněním Spravedlivý mezi národy. Stálou expozici mapující činy a osudy Oskara Schindlera nazvanou Hledání hvězdy Davidovy Oskar Schindler, lze navštívit v Městském muzeu ve Svitavách, na jeho památník lze narazit v Poličské ulici, v parku Jana Palacha ve Svitavách. Olbram Zoubek z nejvýznamnějších sochařů současnosti žije a tvoří v Litomyšli. O. Zoubek měl výrazný vliv na rozvoj české architektonické plastiky. Ve sklepení litomyšlského zámku je instalována unikátní stálá expozice jeho soch. K Zoubkovým veřejně známým dílům patří např. posmrtná maska Jana Palacha nebo pomník věnovaný obětem komunismu v Praze na Petříně. ATRAKTIVITY (Ne)hmotné kulturní dědictví UNESCO, národní a krajské seznamy nehmotného kulturního dědictví Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Lidová architektura, archeoskanzeny Brtounova chalupa, Bystré, patří mezi nejstarší místní dochovaná obydlí. Nejznámějším majitelem chalupy byl v letech Jan Brtoun, vlastenec, propagátor myšlenek Karla Havlíčka Borovského, jedna z postav románu Terezy Novákové Na Librově gruntě. Dnes je v domě expozice ševcovského řemesla a lidového umění. Roubené a kamenné usedlosti ve Vysoké u Javorníka. Vesnice novověkého založení vznikla rozparcelováním lánových parcel náležících původně velkým usedlostem situovaných v sousedním Javorníku. Samotnou zástavbou tvoří až na výjimky přízemního uspořádání usedlosti malé až střední velikosti, jejichž nevelký dvůr v některých případech uzavírá ohradní zeď, nebo dokonce další hospodářské křídlo. Sporadicky se zde uplatňuje roubená konstrukce (sýpkové patro), typické je především zdivo z režného nebo omítaného kamene (opuka) a pálených cihel. Štíty obytných a hospodářských staveb jsou bedněné nebo rovněž vyzděné. Sedlové střechy kryje mladší nespalná krytina. Soubor staveb lidové architektury Poličský dvorec v obci Telecí. Významnou stavebně-kulturní zajímavostí jsou památkově chráněné stavby původní lidové architektury Poličský dvorec. Typické jsou i jejich dřevěné štíty lomenice, sestavované do ozdobných vzorců (v obci lze nalézt osm variant sestav). Krajovou zvláštností jsou úzké

17 17/417 stříšky mezi štítem domu a okny, tzv. podlomení. Pískovcová skalní obydlí ve Zderazi. Unikátní pískovcové obydlí a sklepy se dochovaly ve vesničce Zderaz. Toto obydlí sloužilo ještě v průběhu 19. století nemajetným a chudším občanům k bydlení. Některé místností v minulosti sloužily jako sklepy pro uskladnění řepy nebo brambor. V současnosti je dochováno 27 sklepů, původně jich bylo dohromady 40. Návštěvníci mohou spatřit dva skalní byty. V obydlí je možné zhlédnout expozici fotografií, informující o všech dochovaných sklepích v obci. Areál církevních památek v Koclířově ukázka doznívání lidového baroka během 19. století. Tradiční řemesla a řemeslná výroba Karosářství a výroba automobilů ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto bylo historicky jedním z nejvýznamnějších center karosářství a výroby automobilů u nás. Tradici zde založil Josef Sodomka se svojí firmou Carrosserie Sodomka, která karosovala nejluxusnější automobily své doby (Aero, Bugatti, Ford, Chevrolet, Jawa, La Salle, Lancia, Praga, Renault, Rolls-Royce, Studebacker, Škoda, Tatra, Walter a mnohé další). Vznikala zde auta pro prezidenty, umělce, šlechtice a další významné osobnosti. Automobily vyrobené v továrně Josefa Sodomky se také pravidelně účastnily soutěží elegance, kde dosáhly mnoha ocenění, a to jak v Československu, tak i za hranicemi, což potvrzovaly trofeje z Budapešti, Nice či Monte Carla. V roce 2014 vznikne ve Vysokém Mýtě nové muzeum českého karosářství. Navštívit lze unikátní expozici věnovanou českému karosářství a životu vysokomýtského designéra Josefa Sodomky. Je možné si prohlédnout krásné automobily a projít si výrobu vozů od konstrukčního návrhu až po finální výrobek. V muzeu si také lze vyrobit model auta. Výroba dýmek ve městě Proseč. Výroba dýmek je pro město Proseč tradiční již od 19. století. Před druhou světovou válkou se jednalo o významné centrum výroby dýmek, v této době se v městečku Proseč věnovalo výrobě dýmek kolem 600 výrobců. V současnosti zůstala v Proseči pouze jedna továrna se sériovou výrobou. Ve městě se tradice uchovala ještě u jednoho soukromého výrobce. Tradice výroby dýmek v Proseči kompletně mapuje Muzeum dýmek v Proseči. Návštěvníci zde zhlédnou množství exponátů, dozví se zajímavosti o výrobě dýmek a historii tohoto řemesla, které je pro Prosečsko typické a jež se zde zachovalo doposud. Expozice dýmek prezentuje unikátní kolekci přibližně 300 těchto předmětů od různých prosečských výrobců, časově zahrnuje období od konce 19. století po současnost. Nechybí zde ani vzorky materiálů, ze kterých se dýmky vyrábí, a nástroje určené k jejich zhotovení. Řezbářství na Svitavsku tradiční řemeslo Svitavska s bohatou historií. V žitavském muzeu je vystaven unikátní svitavský vyřezávaný betlém, který byl desítky let restaurován a ukryt v depozitářích. Tradici řezbářství na Svitavsku podtrhuje i každoročně pořádaný řezbářský memoriál Aloise Petruse, letos proběhl již IV. ročník. Memoriál je oblíbeným setkáním nejen sochařů, jejichž oblíbeným materiálem je dřevo. Každoročně je zvoleno téma, které určuje charakter vytvářených výtvorů a plastik z rukou sochařů. Letošním tématem memoriálu, konaného v srpnu, bylo téma Z pohádky do pohádky. Hornictví na Hřebečsku. Těžba uhlí a jílu má na Hřebečsku tradici již od 19. století. Tuto tradici dnes dokládá Průmyslové muzeum v Mladějově. V muzeu si lze prohlédnout různé typy parních a motorových lokomotiv, drezín i exponátů zemědělské a silniční techniky. Z Průmyslového muzea Mladějov vede úzkorozchodná dráha. Jedná se o historickou trať vedoucí až k bývalým dolům na Hřebči. V turistické sezóně jsou pro návštěvníky připraveny pravidelné vyjížďky původními vlaky s parní lokomotivou. Sít stezek pro pěší i cyklisty přiblíží návštěvníkům historii hornictví na Hřebečsku. Cestou je možné si prohlédnout vstupní portály několika dolů a další místa dokladující hornickou činnost. Expozice prací techniky v muzeu Svitavy. Nadšenci do všemožných pracích pomůcek, zařízení a strojů mohou ve Svitavách navštívit místní expozici prací techniky. Jde o jedinou stálou expozici tohoto typu v České republice, nacházející se ve Svitavském muzeu. V rámci výstavy lze obdivovat na 150 roztodivných pracích strojů určených k očistě prádla či šatů. Významnou součástí expozice jsou pračky, nářadí, nástroje, které se v různých obdobích využívali k praní. Zhlédnout lze i valchy vyrobené z různých materiálů, prací a pěnicí zvony, dřevěné plácačky, ždímačky ve tvaru válečku či kotle určené k vyvařování oděvů. Návštěvníky jistě potěší i mnoho foto-

18 grafií, původní reklamní letáčky, ceníky dobových praček a jiných strojů určených k praní či technické návody, které uživatelům radily, jak vlastně s přístroji správně zacházet. Způsob obživy a tradiční zemědělské postupy Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. Obyčeje a zvyky, události Biskupické kaléšek tradiční festival slivovice konaný v Biskupicích u Jevíčka v říjnu. Letos proběhl již 15. ročník festivalu. Hlavní náplní programu je košt a současně i soutěž v poznávání regionálních slivovic, dále pak řemeslný jarmark, součástí festivalu je už tradiční společný odjezd celého průvodu k místní pálenici. Vrcholem je vyhlášení vítěze Kaléškú o nejlepší vzorky slivovice. Kraj, ve kterém se Biskupice nacházejí, je pro svoji úrodnou půdu někdy nazýván Malá Haná. Smetanova Litomyšl. Tento mezinárodní operní festival je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice a zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás. Koná se v průběhu června a července. Sodomkovo Vysoké Mýto festival vzpomínající na vynikajícího automobilového designéra a karosáře Josefa Sodomku, konaný v červnu ve Vysokém Mýtu. Tento milovník automobilů vynikal svojí invencí, originalitou a smyslem pro eleganci, díky kterým učinil ze značky Carrosserie Sodomka vlajkovou loď československého karosářství 30. a 40. let 20. století. Mytologie, obřady Portmoneum Muzeum J. Váchala, Litomyšl. Pitoreskní interiér domu Josefa Portmona vyzdobil ve 20. letech grafik, spisovatel, mystik a knihtiskař Josef Váchal. Váchal vynikal především jako grafik a tvůrce knih na ručním papíru, které pojímal jako svébytný umělecký artefakt a které od rukopisu přes sazbu a barevné či černobílé dřevoryty až po vazbu vytvářel zcela sám. V domku svého přítele J. Portmana vyzdobil dvě místnosti a nábytek. K vidění jsou zde unikátní nástěnné malby, vyřezávaný malovaný nábytek a bytové doplňky, expozici doplňují dobové fotografie, ukázky korespondence a drobná grafika. Hudební a taneční folklor Rodný byt Bedřicha Smetany, zakladatele moderní české národní hudby, naleznete v Litomyšli. V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se snaží přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. Smetana usiloval o vytvoření svébytného českého hudebního stylu na základě domácích i soudobých světových podnětů. Největší popularity dosáhla jeho komická opera z venkovského prostředí Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery. Rodná světnička Bohuslava Martinů. Ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce se 8. prosince 1890 narodil slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. Světnička se nachází v nejvyšších prostorech kostela sv. Jakuba a k její návštěvě je nutné zdolat celkem 192 schodů. Tento náročný výkon se jistě vyplatí, neboť návštěvník poté bude okouzlen zajímavým prostředím světničky, stejně tak i jedinečným výhledem na celé město a jeho blízké okolí. Světnička je vybavena původním dobovým nábytkem podle návrhu a vzpomínek matky a sestry B. Martinů. Centrum Bohuslava Martinů muzeum se zábavnými dotykovými interaktivními expozicemi, kde si návštěvníci mohou obléci zbroj, nahlédnout do šatníku prababiček, stavět město, vystřelit z pušky ostrostřelce, prohlédnout někdejší tržiště a zkusit si na něm obchodovat. V muzeu je druhá největší expozice horáckého skla, třída Bohuslava Martinů v podobě z období Rakouska-Uherska a expozice věnovaná životu a dílu hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Životní dráha i tvorba skladatele je dokumentována v expozici Městského muzea Památníku Bohuslava Martinů přímo na fotografiích, diapozitivech, kresbách, maketách scén či kostýmových návrzích a členěna do takřka padesáti oddílů. Atraktivní je též seriál kreseb karikatur ze skicáře Martinů. Ve video- a audiosálku je nabídka projekce životopisných dokumentárních filmů o Martinů a poslech nahrávek jeho hudby podle přání návštěvníků. Památník připomíná i poličské kořeny skladatele, jeho dětská a mladá léta prožitá ve městě i jeho vytrvalé návraty domů. 18/417

19 19/417 Slovesný folklor (nářečí/dialekty) Jihovýchodní česká nářečí českomoravského pomezí patří k okrajové oblasti přechodné. Tato nářečí zaujímají část širokého přechodného pásu mezi nářečími českými a hanáckými. Za jakési jejich jádro lze považovat území vymezené nejzápadnějšími moravskými jevy, na př. hranicí šč/šť, krátkým typem skala a nepřehlasovanými koncovkami měkkého sklonění typu slepica, slepicu, slepicou, hrnec, hrnca, hrncu, ona, ju, s ňou apod. na straně západní a vlastní hanáckou hranicí (dlouhej/dlóhé) na straně východní. Významné folklorní festivaly a soubory Vínek, dětský folklorní soubor soubor je tvořen přirozenou vesnickou skupinou dětí (5 18 let). Dětský folklorní soubor Lubeňáček z Lubné, založený v září v roce Kroje navrhla Kamila Skopová, jde o stylizaci poličského kroje. Soubor navštěvují děti mladšího školního věku. Svými vystoupeními se snaží oživovat zapadlé tradice a zvyky Českého Horácka: Poličska a Litomyšlska. Regionální gastronomie a kulinářské postupy Slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli jsou gastronomickou týdenní akcí pro laickou i odbornou veřejnost s vyvrcholením ve formě gastrofestivalu. Rettigová, tato legendární kuchařka a buditelka, strávila v Litomyšli závěrečnou část života. Součástí gastrofestivalu jsou prezentace a soutěže hotelových škol i soutěže pro návštěvníky, prezentace regionálních potravin i kulturní vystoupení. Konají se v květnu. Sýry Čedar, Eidam a majonézové výrobky společnosti Agricol. Společnost Agricol se zabývá zpracováním vajec a mléka. Byla založena v roce 1992 a sídlí ve městě Polička. Mléko se do moderního provozu v sídle společnosti sváží z mnoha míst Českomoravské vrchoviny a podhůří Orlických hor. Pivovar Polička. Budova městského pivovaru v Poličce byla postavena v roce Samotný vznik značky piva Polička se datuje k roku Traduje se, že piva z pivovaru Polička mají blahodárný vliv na fantazii člověka. K hlavním značkám poličských piv patří Hradební světlé 10, Otakar 11, Záviš 12. Místní speciality a speciality české kuchyně lze ochutnat v restauracích Czech Specials: - Hotel Aplaus Restaurant Bohém, Litomyšl - Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl - Pivovárek Na Kopečku, Svitavy - Restaurace Karlov, Litomyšl - Restaurace U Zběhlíka, Čistá Regionální produkty Nebyla identifikována žádná atraktivita vhodná pro zařazení do pasportu. KLASTRY ATRAKTIVIT Průmyslové muzeum v Mladějově. V muzeu se nacházejí různé typy parních a motorových lokomotiv, drezín i exponátů zemědělské a silniční techniky. Z Průmyslového muzea Mladějov vede úzkorozchodná dráha. Jedná se o historickou trať vedoucí až k bývalým dolům na Hřebči. V turistické sezóně jsou pro návštěvníky připraveny pravidelné vyjížďky původními vlaky s parní lokomotivou. Sít stezek pro pěší i cyklisty přiblíží návštěvníkům historii hornictví na Hřebečsku. Cestou je možné si prohlédnout vstupní portály několika dolů a další místa dokladující hornickou činnost. TEMATICKÉ TRASY Po stopách české hudby. V Litomyšli navštivte rodný byt Bedřicha Smetany, zúčastněte se některého z koncertů hudebního festivalu Smetanova Litomyšl a vydejte se i do nedaleké Poličky, kde můžete zhlédnout rodnou světničku Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a v Centru Bohuslava Martinů (Městském muzeu) si prohlédnout expozici o životě a díle tohoto významného českého skladatele. Čekají vás dvě hlavní zastávky Litomyšl a Polička. Nezapomeňte, že zámek a zámecký areál Litomyšl je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ve své unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury. Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu. Stále si uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů.

20 - Litomyšl Rodný byt Bedřicha Smetany v Litomyšli. Od dubna do října si můžete prohlédnout místo, kde prožil tento významný hudební skladatel své dětství. Byt najdete v pivovaru v areálu litomyšlského zámku a od 90. let 20. století ho spravuje Regionální muzeum Litomyšl. V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 Bedřich Smetana narodil, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Představí se vám atmosféra tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život a s ním související události, ale také ostatní Smetanovy domovy, tedy Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Göteborg a Jabkenice. Stálá expozice je každoročně obohacena doprovodnou výstavou k hudebnímu festivalu Smetanova Litomyšl. Smetanova Litomyšl. Neměla by vám uniknout příležitost navštívit tento jedinečný mezinárodní operní festival. Po Pražském jaru je druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice a zároveň patří k největším pravidelným festivalům klasické hudby u nás. Jeho hlavní programovou náplní jsou operní inscenace, koncertní provádění oper, ale také galakoncerty, oratoria, kantáty a písňové večery. Mezi interprety patří významní zahraniční hosté (mj. Katia Ricciarelli, Sherill Milnes, Bernd Weikl a další), nejpřednější domácí sólisté (Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Magdalena Kožená), soubory (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Národní divadlo Brno, Česká filharmonie, Pražští symfonikové, Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Brno...) a věhlasní dirigenti: Jiří Bělohlávek, Isaiah Jackson, Ondrej Lenárd a řada dalších. Centrem festivalového dění je nádherný areál státního zámku Litomyšl, který byl v roce 1999 zapsán na seznam kulturního světového dědictví UNESCO. - Polička Rodná světnička Bohuslava Martinů. Pokud se odhodláte zdolat 192 schodů v kostelní věži, dostane se do rodné světničky hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Skladatelův otec, povoláním švec, zde vykonával funkci pověžného stráž proti ohni ve dne i v noci, ve věžní světničce bydlela jeho rodina. Skromný pokojík vyhlíží dnes v hlavních rysech stejně jako v letech Bohuslavova dětství. Z věžního ochozu se nabízí pěkný rozhled po městě (Martinů svoji věž jednou přirovnal k majáku). V Centru Bohuslava Martinů si můžete prohlédnout třídu Bohuslava Martinů v podobě z období Rakouska-Uherska i expozici věnovanou životu a dílu tohoto hudebního skladatele. Městské muzeum Památník Bohuslava Martinů nabízí projekce životopisných dokumentárních filmů o Martinů a poslech nahrávek jeho hudby podle přání návštěvníků. Památník připomíná poličské kořeny skladatele, jeho dětská a mladá léta prožitá ve městě i jeho vytrvalé návraty domů. 20/417

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace:

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Anotace: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU

ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PROBLEMATIKU VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Záměrem tohoto průzkumu bylo zjistit, jaký je přístup místních obyvatel k problematice venkovského cestovního ruchu v mikroregionu Hlinecko.

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C 2. TISKOVÁ ZPRÁVA K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C Nová výstavní hala Projekt byl pojmenován Dostavba kryté výstavní plochy výstaviště v Lysé nad Labem. Jedná se o navýšení ploch areálu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová

Masopust. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová VY_32_IN OVACE_PRV_488 Masopust S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použ ití: 2. ročník Datum vypracování: 10. 2. 2013 Datum pilotáže: 19. 2. 2013 Metodika: Žáci s ledují obráz ky, učitel popř. ž ácičtou doplňující

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

www.vennamesta.cz KDYŽ SE ŘEKNE...

www.vennamesta.cz KDYŽ SE ŘEKNE... Chrudim Jaroměř Mělník Nový Bydžov Polička Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové www.vennamesta.cz Vysoké Mýto Trutnov www.vennamesta.cz KDYŽ SE ŘEKNE... Dvůr Králové nad Labem, připomene se vám jedna

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Akce 2015 Hrady a zámky Pardubický kraj

Akce 2015 Hrady a zámky Pardubický kraj Státní hrad Kunětická hora Akce 2015 Hrady a zámky Pardubický kraj 19. dubna státní hrad Kunětická hora: Svěcení zvonu. Svěcení nového zvonu pro hradní kapli sv. Kateřiny v 15 hodin, zahraje pardubická

Více

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Leden Sobota 1.1.2011, České Budějovice, Novoroční jízda na bicyklech na Hlubokou

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Výlety v dešti. na CHRUDIMSKU-HLINECKU

Výlety v dešti. na CHRUDIMSKU-HLINECKU Výlety v dešti na CHRUDIMSKU-HLINECKU QUEST NÁRODNÍM GEOPARKEM ŽELEZNÉ HORY Honba za pokladem ve 13 různých místech Národního geoparku Železné hory, poznávání nejzajímavějších míst oblasti formou hry.

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více