ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU STRATEGIE A NÁVRHY NA USKUTEČNĚNÍ TRANSFORMACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM IDENTIFIKAČNÍ KÓD HS 114/04 LISTOPAD 2004 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX 28, Praha 56, tel.: , , číslo úč.: /0300, IČO , DIČ

2 Obsah: 1. Úvod 1 2. Kvalitativní analýza nepojistných sociálních dávek pro osoby 3 se zdravotním postižením s návrhy na další existenci dávek 3. Kvantitativní rozbor dávek ve prospěch zdravotně postižených 62 a jejich vývoj 4. Několik poznámek k příspěvku na provoz motorového vozidla Názory občanů na systém zabezpečení zdravotně postižených 79 občanů 6. Stručná analýza zahraničních přístupů k řešení problematiky osob 102 se zdravotním postižením a seniorů v oblasti nepojistných dávkových systémů na základě dokumentů EU, Madridské deklarace a dalších 7. Regionální analýza Jihočeský kraj Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních 149 dávek pro osoby se zdravotním postižením a návrhy na postup, směrující k zabezpečení společenské průchodnosti 9. Výsledky regionální sondy o názorech odborné veřejnosti 162 na návrhy obsažené v této závěrečné zprávě 10. Závěr Technická zpráva 173 Seznam použité literatury 175 Příloha

3 1. ÚVOD Studie Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením byla zpracována základě účelové podpory výzkumu a vývoje poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě smlouvy s identifikačním. kódem HS 114/04. Smlouva byla podepsána dne 8. ledna 2004 a práce na studii byly neprodleně zahájeny. Při realizaci výzkumného projektu vycházel řešitel ze zadání, nabídky, která byla přijata a z aktuálních vládních dokumentů, jakož i informací MPSV. Podle těchto zdrojů byl v rámci diskusí o ozdravění veřejných rozpočtů formulován dlouhodobý (strategický) záměr revidovat a redukovat systém dávek pro zdravotně postižené a vytvořit v této oblasti nový zákon o dávkách. Ten by měl změnit celkový koncept řešení sociální ochrany pokud jde o sociální dávky. Očekává se, že dojde k určité redukci dávek i zpřísnění podmínek vzniku nároku na ně a zvýšení efektivnosti jejich poskytování. To vyvolalo potřebu doplnit budoucí rekonstrukční opatření také takovými kroky, které zmírní případné negativní důsledky přechodu na nový dávkový systém. Cílem výzkumného úkolu bylo získat podklady, které by byly využitelné pro rekonstrukci dávkového systému pro osoby se zdravotním postižením a pro zabezpečení společensko - politické podpory celkové změny. Řešitel koncipoval projekt na základě dvou pohledů přístupů: Prvním je makrosociální a makroekonomická úroveň, v níž byl statisticky, ekonomicky i věcně analyzován vývoj a problémy poskytování jednotlivých dávek a jsou navržena konkrétní vhodná řešení. K tomu uchazeč zpracoval popř. zadal zpracování monotematických analýz a byly využity i další relevantní dokumenty (jako je Madridská deklarace, Evropská sociální charta apod.). Byla provedena i sekundární analýza výzkumů, které byly k tomuto tématu provedeny, a které také vedly k názoru o potřebě rekonstrukce systému. Tyto analýzy potvrdily známý závěr, že vedle problémů dávek samotných a jejich administrace, jde také o to, že dávkami jsou často řešeny problémy a nedostatky jiných systémů, zatímco zásadní koncepční přístup evropských zemí a EU je princip meanstreamingu, tj.. řešení problémů v hlavním proudu politiky (např. dopravy, službách, bydlení a architektury a podobně). Druhým přístupem je místní a regionální dimenze problému a to jak z hlediska praktického provádění stávajícího systému a zkušeností z terénu, tak i pokud jde o ověření navrhovaných řešení v místní a regionální dimenzi. Jde o oblast bydlení, pomůcek, dopravy, sociálních služeb, dávek a jejich administrace a další. Vycházelo se z předpokladu, že jsou to oblasti, v nichž by (mimo jiné) mohly být dávky za adekvátních podmínek nahrazeny službami. Proto byli do výzkumného projektu v souladu s nabídkou zařazeni pracovníci regionální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, fakulty zdravotně sociální a odborní pracovníci Krajského úřadu. Jejich účast a zapojení dalších odborníků z oblasti samosprávy umožnila získat zkušenosti ze zrušených okresních úřadů, které tyto dávky vyplácely. V prostředí terminálního výkonu dávkových agend jsou také detailně známy mechanismy a postupy při 1

4 zneužívání dávek a detailní problémy. Výzkumné aktivity na makrosociální i na mikrosociální úrovni byly v řešení projektu kontinuálně propojeny. V průběhu prací se ukázalo, že pro zásadní řešení nejproblematičtější skupiny dávek, tj. dávek zabezpečujících individuální dopravu, je třeba ověřit konkrétní zkušenosti komplexního integrovaného dopravního systému, který byl vytvořen v regionu Rychnova nad Kněžnou. Jeden z kontrolních dnů se proto uskutečnil právě v Rychnově nad Kněžnou za účasti představitelů města a kraje. Byla zpracována i samostatná studie, která tvoří přílohu výzkumu, a která prokazuje, že tam zvolenou cestou lze garantovat dopravu osob se zdravotním postižením i seniorů za zásadně provozních i ekonomicky příznivějších parametrů než při (dávkami) podporovanou individuální dopravou. Vytvoření výzkumného týmu za účasti odborníků z regionu a zapojení dalších odborníků z regionů vč. představitelů samosprávy přineslo další informaci významnou pro společensko-politickou akceptaci nových řešení. Tato akceptace se netýká jen osob se zdravotním postižením a jejich reprezentací a zainteresované veřejnosti. Potvrdila názor, navržená řešení musí být reálná, realizovatelná a akceptovatelná místními a regionálními orgány, a to vzhledem ke skutečnosti, že řada dotčených oblastí je svěřena do samostatné působnosti samosprávných orgánů jako např. doprava (kraje), sociální služby a v dávkové oblasti se jedná o působnost přenesenou, kde má na realizaci agend, poskytující orgán značný vliv. Na základě analytických prací byly zpracovány návrhy a doporučení pro strategii rekonstrukce dávkového systému a změny jednotlivých dávek. V průběhu prací se ukázalo, že potřebná rekonstrukce systému souvisí i s pracemi na nové právní úpravě systému financování sociálních služeb, který v průběhu prací nebyl dokončen (vytvoření příspěvku na péči) a, že se konkrétní opatření dotknou řádově desetitisíců osob, které byly dosud příjemci sociálních dávek. Časově nevhodné, popř. věcně nesprávné zveřejnění obsahu a závěrů výzkumu by mohlo mít velmi závažné společensko-politické důsledky, a to přesto, že se jedná jen o teoretické úvahy, které nejsou zadány jako přímý podklad pro přípravu konkrétních legislativních opatření. Proto, na rozdíl od původního předpokladu nebyly realizovány kontakty a jednání s reprezentacemi osob se zdravotním postižením a s reprezentacemi seniorů, popř. s odbornou veřejností působící v oblasti těchto sociálních skupin. Do doby, než by byly případné náměty nostrifikovány zadavatelem by to vyvolalo nežádoucí reakci a neklid. V souladu se smlouvou byli všichni řešitelé a další řešitelé zavázáni písemně mlčenlivostí. V souladu s nabídkou a smlouvu byly zpracovány všechny jednotlivé studie jak to vyplývá z obsahu, s tím, že druhá etapa regionální analýzy proveditelnosti byla realizována jako expertní anketa o konkrétních řešeních změn jednotlivých dávek. 2

5 2. KVALITATIVNÍ ANALÝZA NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S NÁVRHY NA DALŠÍ EXISTENCI DÁVEK Jednotlivé dávky jsou zpracovány na základě standardizovaného formuláře tak aby byly u všech dávek zodpovězeny identické otázky. Jde o následující kriteria: Název dávky,,právní předpis Pilíř (systému sociální ochrany) Kompetentní orgán Stručné podmínky nároku Výše příspěvku, období, na které je dávka poskytována Překrytí, řetězení nároku Další komentáře,úskalí dávky Navrhovaná budoucnost dávky Stručná orientační ekonomická rozvaha pokud jde o podíly nákladů na jednotlivé typy dávek: Na dávkách pro zdravotně postižené bylo v roce 2003 vyplaceno: Celkem: z toho: opakující se dávky: jednorázové dávky: 3,959 mld. Kč 1,949 mld. Kč 2,010 mld. Kč V tom: PPOB 1,627 mld. Kč tj. 39% Pna provoz MV 1,133 mld. Kč, tj. 29% P na zakoupení MV 0,449 mld. Kč, 11% P na opatření zvl. pom. 0,266 mld. Kč, tj. 7% P na zvýšené ŽN 0,310 mld. Kč, tj. 8% Zvýšení důchodu pro bezmocnost v systému důchodového pojištění 1,642 mld. Kč 3

6 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na úhradu nákladů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa 33 odst. 9 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 182/1991 Sb. ). V roce 2003 bylo vyplaceno 45 dávek při průměrné výši 111 tis. Kč. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka. Oprávněnou osobu je úplně nebo prakticky nevidomý občan (zpravidla jde o držitele mimořádných výhod III.stupně přiznání mimořádných výhod však není podmínkou). Podmínkou pro poskytnutí dávky je písemný závazek. Příspěvek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že a) zvláštní pomůcka - pes, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popř. použije jen část příspěvku. Výše příspěvku, období na které je dávka poskytována Výše příspěvku může činit až výši obvyklých nákladů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa. Překrytí, řetězení nároku Vlastníkům (úplně nebo prakticky nevidomým) vodícího psa může být poskytnut příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (dávka slouží ke kompenzaci nákladů na krmivo pro psa). Další komentáře, úskalí dávky Ačkoli výše dávky může být značná (v roce 2002 poskytnuto 36 dávek, průměrná výše příspěvku dosahovala téměř Kč; zpravidla se výše příspěvku pohybuje okolo Kč), podmínky, za kterých se dávka poskytuje nejsou příliš propracovány. 4

7 Řada pojmů pouze výkladově ošetřena, např. obvyklé náklady byly vyčísleny v metodickém pokynu MPSV v roce 2001 na základě šetření u různých subjektů výcviku (až Kč). Existuje relativně velký počet subjektů, které se zabývají výcvikem vodících psů, přičemž poptávka, resp. počet přiznaných dávek zůstává prakticky stabilní (35 40 ročně). Existují rozdíly v ceně účtované za výcvik a předání psa i v kvalitě výcviku. Kontrola je prakticky nemožná. Výcvik vodících psů je rovněž poměrně štědře podporován prostřednictvím dotační politiky MPSV. Přesto však není rozdíl mezi cenou uváděnou pro účely příspěvku u subjektů, které dotaci obdržely a které nikoli. Je tedy nepochybné, že některé subjekty si nechají výcvik zaplatit 2x. Není jednoznačně definován pojem vodící pes, nejasné jsou otázky oprávnění vstupu psa do různých zařízení, kam pes má přístup, kam nikoli. V souvislosti se závazkem je sledováno vlastnictví psa, nikoli jeho užívání, včetně užívání psa k účelu, ke kterému byl vycvičen (vodící pes x pes pro děti). Obtížné je rovněž posoudit, zda občan je způsobilý o psa pečovat. Za celkový problém této dávky lze označit skutečnost, že pro její poskytování je upraveno málo podmínkami, řada pojmů je velmi vágních, bez přesnějšího vymezení. Přesto dávka patří k dávkám, které dosahují nejvyšší výše. Navrhovaná budoucnost V případě další existence dávky vystává potřeba preciznější právní úpravy a řady legislativních zpřesnění; bylo by nezbytné zachovat fakultativní charakter, obligatornost této dávky je nemožná. Lze očekávat tlak na komplexnější úpravu (vymezení psa a jeho oprávnění) a současně na rozšíření příspěvku na tzv. asistenční psy. Tento požadavek je třeba z řady důvodů odmítnout. U tzv. asistenčních psů není možné vymezit profil oprávněné osoby ani úkony, které by pes měl zvládat (již v případě vodícího psa je to poměrné složité). Další možností je podpora určitých vybraných subjektů prostřednictvím dotací, zapůjčování psa apod. Dvou-zdrojové financování, finanční neprůhlednost se nepodařily odstranit (jde však o nezbytný krok k případné existence dávky v modifikované podobě). 5

8 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice 43 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Oprávněnou osobou je sociálně potřebný těžce zdravotně postižený občan. Zdravotní kritérium není jednoznačně stanoveno. Výše příspěvku Výše příspěvku může činit až výši plné úhrady základní měsíční sazby za používání telefonní stanice. Vzhledem ke skutečnosti, že základní sazby byly zrušeny a místo toho poskytují provozovatelé různé tarify, bylo doporučeno považovat za základní sazbu nejlacinější tarif. Toto doporučení vychází z filosofie umožnit vlastnictví telefonní účastnické stanice, styk občana se sociální okolím, přivolání pomoci apod. Tento účel je splněn i při nejlacinějším tarifu (např. v případě Telecomu HOME MINI). Průměrná částka v roce 2003 činila 1.792,-- Kč, tj. 166 Kč měsíčně. Bylo poskytnuto cca 46 tis. příjemců nákladem 84 mil. Kč. Překrytí, řetězení nároku Vzhledem k podmínce sociální potřebnosti, lze využít rovněž dávku podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále existují různé speciální tarify provozovatelů pro určité skupiny osob se zdravotním postižením apod. Další komentáře, úskalí dávky Další skupinou oprávněných osob jsou občané starší 70 let, kteří žijí osaměle. Z informací z terénu lze dovodit, že právě tato skupina tvoří většinu příjemců. V minulosti byla dávka přiznávána více méně benevolentně, čímž narostla skupina poživatelů, následně bylo obtížné, resp. téměř nemožné již přiznané dávky odnímat. Dávku lze poskytnout i při používání mobilního telefonu (s výjimkou telefonu na kartu ). 6

9 Navrhovaná budoucnost Vzhledem ke skutečnosti, že přiznání dávky je podmíněno sociální potřebností (tj. chudobou), může být pomoc zařazena do obecného systému pomoci v hmotné nouzi. Již v současném stavu může být náklad na provoz telefonní účastnické stanice zahrnut do zvýšených odůvodněných výdajů a může k němu být přihlédnuto při rozhodování o výši dávky sociální péče poskytované podle 4 zákona o sociální potřebnosti. Náklady na provoz telefonní účastnické stanice patří ke standardním výdajům, existence speciální dávky se zdá přinejmenším neekonomická (zvyšuje náklady na administraci dávek). V době dokončování studie je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o elektronických komunikacích, který už výslovně s osvobozením od paušálního poplatku ani se slevami nepočítá. Proto, bude-li přijat, bude třeba tuto situaci znovu analyzovat. 7

10 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad Stručné podmínky nároku Oprávněnou osobou je: a) sociálně potřebný těžce zdravotně postižený občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně b) občan, který je poživatelem zvýšení důchodu pro bezmocnost Výše příspěvku až Kč. Počet není sledován. Překrytí, řetězení nároku Řadu slev, popř. osvobození od poplatků poskytuje vybraným skupinám osob se zdravotním postižením Telecom. S ohledem na podmínku sociální potřebnosti u držitelů mimořádných výhod III. stupně lze poskytnout pomoc i prostřednictvím jiných dávek sociální péče (např. podle 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., popř. jednorázovou dávku sociální péče podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociálním potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů). Další komentáře, úskalí dávky Protipól příspěvku na změnu připojení telefonní účastnické stanice. Úskalím je možná duplicita dávka a úlevy provozovatelů. Navrhovaná budoucnost Je třeba věnovat pozornost různým slevám a aktivitám provozovatelů. Dávku lze zrušit, popř. zachovat možnost poskytnutí pomoci prostřednictvím dávky reagující na obecný jednorázový mimořádný výdaj. Existence několika dávek (vždy s vymezením výdaje) nemusí být důvodná, zejména však zvyšuje náklady na administraci dávek a činí dávkový systém složitým. 8

11 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad Stručné podmínky nároku Oprávněnou osobou je: a) sociálně potřebný těžce zdravotně postižený občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně b) občan, který je poživatelem zvýšení důchodu pro bezmocnost Výše příspěvku až do výše Kč. Počet není sledován. Překrytí, řetězení nároku Řadu slev, popř. osvobození od poplatků poskytuje vybraným skupinám osob se zdravotním postižením Telecom. S ohledem na podmínku sociální potřebnosti u držitelů mimořádných výhod III. stupně lze poskytnout pomoc i prostřednictvím jiných dávek sociální péče (např. podle 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., popř. jednorázovou dávku sociální péče podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociálním potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů). Další komentáře, úskalí dávky Jde o protipól příspěvku na zřízení telefonní účastnické stanice. Dále viz příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice. Navrhovaná budoucnost Uvedeno u příspěvku na zřízení telefonní účastnické stanice. 9

12 Název dávky,, právní předpis Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb.. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka. Oprávněnou osobou je úplně nebo prakticky nevidomý vlastník vodícího psa. Výše příspěvku 800 Kč měsíčně. V roce 2003 průměrná částka 728,-- Kč měsíčně a 312 příjemců. Překrytí, řetězení nároku Vzhledem k tomu, že pes je považován za pomůcku, nebrání v teoretické rovině nic tomu, aby byla poskytována tato dávka a současně příspěvek na zvýšené životní náklady ( 42 - z důvodu trvalého používání ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek, neboť krmivo pro psa je výdajem). Další komentáře, úskalí dávky S ohledem na fakultativní charakter dávky bývá zkoumán příjem (výjimečně majetkové poměry). Není přesně definován pojem vodící pes. Navrhovaná budoucnost S ohledem na jednotnou výši dávky, dávka nemusí existovat samostatně, tento náklad může být konstrukčně zahrnut do jedné dávky, která reaguje na zvýšené náklady. Dává se ke zvážení možnost např. omezit poskytování dávky v případě příjmu přesahujícího určitý koeficient životního minima. K úspoře nákladů by bylo možné uvažovat jako o dávce jednorázové (jedenkrát ročně). 10

13 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na individuální dopravu 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad Stručné podmínky nároku Obligatorní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je: a) občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) k výše uvedené vyhlášce) b) občan úplně nebo prakticky nevidomý c) rodiče 1 nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení. Oprávněná osoba je dále vymezena tím, že se pravidelně individuálně dopravuje (tedy nikoli prostředky veřejné hromadné dopravy jako je autobus, vlak, metro apod.). Dále nesmí jít o držitele motorového vozidla nebo občana, který je dopravován vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla. Podmínkou pro přiznání dávky je písemný závazek. Občan je povinen vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že přestanou být plněny podmínky pro jeho přiznání (změní se jeho zdravotní stav, stane se držitelem motorového vozidla apod.). Pokud jde o tzv. zdravotní podmínku pro přiznání dávky, v případě těžkých vad nosného nebo pohybového ústrojí a úplné nebo praktické nevidomosti, je jednoznačně vymezena. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. V případě dětí s onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou je zdravotní podmínka méně propracována, dokladem pro přiznání dávky je potvrzení fakultní nemocnice. Výše příspěvku 1 Za rodiče se pro účely této dávky považuje i občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 11

14 Výše příspěvku činí Kč na období kalendářního roku; popř. poměrnou část, pokud jsou plněny podmínky pouze po část kalendářního roku. V roce 2003 bylo poskytnuto příspěvků, z toho 184 dětí. Průměrná výše příspěvku 912,-- Kč. Překrytí, řetězení nároku Osoby, kterým vzniká nárok na příspěvek na individuální dopravu, popř. děti s onkologickým onemocněním, jsou zpravidla držiteli průkazu ZTP/P (u uvedených dětí lze předpokládat průkaz TP nebo ZTP). Z držení průkazu plyne řada výhod a slev při užívání veřejné hromadné dopravy (paradox odkázanost na individuální dopravu x výhody ve veřejné hromadné dopravě). Další komentáře, úskalí dávky Dávka je částečným protipólem příspěvku na zakoupení motorového vozidla, zdravotní podmínka však není totožná, jde o mix příspěvku na zakoupení motorového vozidla a příspěvku na provoz motorového vozidla. Dávka je poskytována zcela nezávisle na příjmu občana a jeho majetkových poměrech (tj. i výrazně movitým rodinám). Ukazuje se klesající tendence v počtech přiznaných dávek způsobená poklesem atraktivity dávky. Občané mají větší zájem vlastnit vozidlo (a na jeho pořízení získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla). Vlastnictví vozidla a příspěvek na zakoupení motorového vozidla jsou občany vnímány jako zdánlivě větší získaná hodnota, a to i v situaci, kdy občan (rodina) objektivně nedisponuje potřebným objemem finančních prostředků nejen na zakoupení motorového vozidla v dobrém technickém stavu, ale zejména na provoz vozidla ( povinné ručení, pojištění včetně pojištění pro případ odcizení, pohonné hmoty i běžná údržba a opravy). Nabízí se tedy hypotéza, že nejde o zájem řešit potřebu individuální dopravy, ale vlastnit vozidlo. V řadě případů je možno pochybovat o skutečném použití dávky na úhradu individuální dopravy (taxi, přátelé apod.), stejně těžce ověřitelná je podmínka pravidelnosti dopravy vč. vágnosti tohoto pojmu. S výjimkou několika málo případů, kdy je posudkovým lékařem konstatována nemožnost dopravy jinak než sanitním vozem, nelze prokázat, že občan není odkázán na individuální dopravu. Řadu dávek lze vnímat jako přiznaných neoprávněně, resp. v situaci, kterou neměl zákonodárce na mysli. Stejně jako u ostatních dávek jde spíše o odškodnění postižení a nikoli o reakci na skutečné individuální důsledky postižení a z něho plynoucích potřeb. Z okruhu oprávněných osob nejsou vyloučeny ani osoby umístněné k celoročnímu pobytu v ústavním zařízení. Navrhovaná budoucnost 12

15 Potřeba individuální dopravy určité skupiny osob se zdravotním postižením by měla být řešena dopravními službami. Statistické ukazatele i poznatky z praxe jednoznačně ukazují, že naprostá většina osob se zdravotním postižením sama neřídí, je vožena, tj.využívá dopravní službu (třebaže je tato služba zpravidla poskytnuta členem rodiny). V případě zachování dávkového řešení potřeby individuální dopravy se doporučuje vypustit z okruhu zdravotního postižením odůvodňujícího přiznání dávek zejména děti s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. U této skupiny osob jde o řešení dopravy do zdravotnických zařízení, tj. problém a kompetenci resortu zdravotnictví (nikoli o sociální dopady). Všechny změny v dávkách podporující dopravu bude vždy třeba konfrontovat s reálnou dopravní obslužností, zejména na venkově. 13

16 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 35 odst. 6 vyhlášky č.182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad obce s rozšířenou působností Stručné podmínky nároku Obligatorní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5), který sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Výše příspěvku Výše příspěvku odpovídá plné výši ceny konkrétní úpravy. Avšak součet příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu vyplacených v období 10 let po sobě jdoucích nesmí přesáhnout Kč; z toho důvodu v řadě případů nelze hradit plnou výši úpravy. Počet příspěvků v roce v roce 2003 činil 440, z toho 12 dětí. Překrytí, řetězení nároku Úpravy vozidla lze financovat rovněž s přispěním jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek ( 33). Příloha č. 4 Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany uvádí v bodě 12. Individuální úpravy automobilu s tím, že lze hradit až 100% ceny úpravy. Jde o překrytí nároku a současně pojistku proti tvrdým důsledkům limitu Kč. U příspěvku na opatření zvláštních pomůcek individuální úprava automobilu je nižší vstupní práh pro přiznání dávky (širší okruh zdravotního postižení, jeho nejednoznačné vymezení, osoba nemusí řídit, může jít o spolujezdce se zdravotním postižením apod.). Další komentáře, úskalí dávky S ohledem na stanovení podmínek není možné poskytnout dávku v řadě situací (např. občan se stal zdravotně postiženým před tím, než vlastní řidičský průkaz tj. neřídí, zdravotně postiženým občanem je nezaopatřené dítě student VŠ ve věku 22 let, který skutečně řídí vozidlo apod.). Tyto situace jsou zpravidla řešeny v rámci institutu odstranění tvrdosti. 14

17 Absence povinnosti úpravy vozidla, otázka vhodnosti úpravy, přezkoušení apod. je dlouhodobě neřešenou problematikou, která zvyšuje nebezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Navrhovaná budoucnost Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla je jedinou dávkou reagující na potřebu individuální dopravy, kterou by bylo možno zachovat i v budoucím dávkovém řešení. Jde o dávku na principu vyrovnání příležitostí. Občan se zdravotním postižením si zakoupí vozidlo z vlastních prostředků, avšak společnost uzná, že jeho náklady jsou vyšší (potřebuje úpravu) a na realizaci takové úpravy mu finančně přispěje. Dávku by však bylo nezbytné zatížit novými podmínkami (např. pracovní aktivita, příjem dosahující určité úrovně, protože jen tak je plněn účel dávky a vozidlo je užíváno, pojištění pro případ odcizení apod.). Bude třeba zabezpečit aby se zdravotně postižení, kteří sami řídí motorové vozidlo podrobili zkušebnímu testu ovládání upraveného vozidla. 15

18 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na lázeňskou péči pro nepracující důchodce 38 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je občan, který si hradí poukaz na lázeňskou péči sám a je: a) nepracující důchodce 2 a jeho důchod nepřesahuje Kč (v případě manželské dvojice Kč) b) důchodce (bez ohledu na to, zda pracuje či nikoli) a výše jeho důchodu nepřesáhla částku Kč (6 000 Kč u manželské dvojice) c) sociálně potřebný důchodce v tomto případě lze přispět i na náklady spojené s dopravou do lázní Výše příspěvku Výše dávky se liší podle toho, zda je o pracujícího nebo nepracujícího důchodce. V případě osob uvedených pod bodem a) může být dávka poskytnuta až do výše plné ceny poukazu. V případě osob uvedených pod bodem b) až do výše 60% poukazu. V případě osob uvedených pod bodem c) může být dávka přiznána až ve výši skutečných nákladů (výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky, tj. např. vlak, autobus; nikoli taxi, osobní automobil). V roce 2003 bylo poskytnuto 57 dávek, nákladem 27 tisíc Kč. Překrytí, řetězení nároku S ohledem na limit výše důchodu lze předpokládat splnění podmínek sociální potřebnosti a využít i obecnějších dávek sociální péče ( 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., dávka podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů). Další komentáře, úskalí dávky 2 např. poživatel plného invalidního důchodu, poživatel částečného invalidního důchodu, který nepracuje např. je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce apod. 16

19 Zdravotní podmínka není příliš propracována. Kromě poživatelů důchodu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (invalidní důchody) spadají do okruhu oprávněných osob i poživatelé ostatních důchodů (např. starobní). Historicky překonaná dávka. Vzhledem k tomu, že nebylo reagováno na růst výše důchodů a nebyl zvyšován limit pro výši důchodu, nelze v současné době dávku téměř poskytnout, resp. dávka je poskytována v případech, které zákonodárce neměl na mysli. Z praxe lze zaznamenat tyto situace: dávka je přiznána poživateli částečného invalidního důchodu, který nepracuje a výše částečného invalidního důchodu je tak nízká, že nedosahuje stanoveného limitu nebo jde o cizího státního příslušníka, který má na území ČR trvalý pobyt, pobírá důchod ze země původu (v konkrétním případě šlo o post-sovětskou republiku) a ten je po přepočtu tak nízký, že nedosahuje stanoveného limitu. Navrhovaná budoucnost Budoucí existence dávky nemá smysl (dokonce ani současná existence nemá smysl). V minulosti byly pokusy dávku zrušit; na základě silného lobování byla dávka ponechána. Je-li lázeňská péče nezbytná, pak ji plně hradí zdravotní pojišťovna. 17

20 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na rekreaci 38 vyhlášky č. 182/1991 Sb.. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je občan, který si hradí poukaz na lázeňskou péči sám a je: d) nepracující důchodce a jeho důchod nepřesahuje Kč (v případě manželské dvojice Kč) e) důchodce (bez ohledu na to, zda pracuje či nikoli) a výše jeho důchodu nepřesáhla částku Kč (6 000 Kč u manželské dvojice) f) sociálně potřebný důchodce v tomto případě lze přispět i na náklady spojené s dopravou do lázní Výše příspěvku Výše dávky se liší podle toho, zda je o pracujícího nebo nepracujícího důchodce; u osob uvedených pod bodem a) může být dávka poskytnuta až do výše plné ceny poukazu. V případě osob uvedených pod bodem b) až do výše 60% poukazu. V případě osob uvedených pod bodem c) může být dávka přiznána až ve výši skutečných nákladů (výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky, tj. např. vlak, autobus; nikoli taxi, osobní automobil). Počet není znám Překrytí, řetězení nároku Viz příspěvek na lázeňskou péči. Další komentáře, úskalí dávky Viz příspěvek na lázeňskou péči. Navrhovaná budoucnost Viz příspěvek na lázeňskou péči. 18

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215 Annex 3 National version of explanatory notes Metodické pokyny F0601 Cílem otázky není nástup do starobního důchodu ale věk ukončení aktivit na trhu práce. Odpověď se tedy může významně lišit od věku odchodu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav..

Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav.. Pozměňovací návrh poslance Eček Jaroslav.. k 95. usnesení výboru pro sociální politiku (komplexní pozměňovací návrh) k návrhu poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální péče (pomoci) Aktualizace pro rok 2014 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Schéma systému sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení Sociální pojištění Státní sociální podpora Sociální péče Nemocenské

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Pilotní výuka studijního předmětu ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Výuka

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené

Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Zvláštní pomůcky pro sluchově postižené Typy pomůcek, výše příspěvku, podání žádosti Mgr. M. Hanzlíček, Mgr. K. Voříšková Vydáno: 2011 Aktualizace: 2016 Obsah Úvod...3

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na : zakoupení* - celkovou opravu*- zvláštní úpravu* motorového vozidla Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí 377 01 J.Hradec, Klášterská 135/II, pracoviště Janderova 147/II, tel. 384/351303 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc

Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P) Příspěvek na mobilitu (PnM) Příspěvky na zvláštní pomůc Webinář o dávkách pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením Aktuální k 10/2014 Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. Jakým tématům se budeme věnovat? Příspěvek na péči (PnP) Průkaz OZP (= průkazy TP, ZTP, ZTP/P)

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon o státní sociální podpoře Díl třetí 57 (1) Dávky uvedené v 2 písm. a) bodech 1 a 2, 2 písm. b) bodu 1 se vyplácejí měsíčně,

Více

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu

Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu Městský úřad v Jindřichově Hradci - odbor sociálních věcí, Klášterská 135/II pracoviště Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 384/351303 Ž Á D O S T o poskytnutí příspěvku na úpravu bytu podle

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba PŘÍLOHA VÝZVY č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení 1. Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče.

Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Otázka: Příspěvek na péči Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Podmínky pro přiznání nároku na příspěvek na péči, výše příspěvku a způsoby úhrady pobytu v zařízeních sociální péče. Příspěvek

Více

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ***

Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů *** Platné znění částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 6 Nárok na příspěvek na mobilitu (1) Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení Příloha č. 2 Výzvy MAS POLIČSKO z.s. k předkládání žádostí o podporu z opatření O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování v rámci Operačního programu Zaměstnanost Podpora sociálních služeb na území

Více

Metodický pokyn č. 11/2007

Metodický pokyn č. 11/2007 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Č. j.: 2007/83197/21 V Praze dne 9. ledna 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 11/2007 ke sjednocení správních

Více

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013,

návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, návrh VYHLÁŠKA Ministerstva obrany ze dne 2013, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 2. 7. 2016 na základě provozních potřeb 1/6 1. Mění se čl. VIII. a nově zní takto: VIII. Neobsazeno 2. V čl.

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc 27. 9. 2016 Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Tři oblasti, které nyní považujeme za důležité z pohledu NRZP ČR Novela zákona č.

Více

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a

LPS úřadů práce. MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a LPS úřadů práce MUDr. J. Wernerová MPSV 21. a 23. 10. 2008 Statistika LPS Ú 2008 - všechny agendy ( údaje k 20.10. 2008- mění se v závislosti na zadáváni do programu) Nevyřízeno z roku 2007 Nové žádosti

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Publikace Nápadník 2012 existuje ve dvou různých vydáních (původní vydání z konce roku 2011 a dotisk vydaný v polovině roku 2012). Verzi

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Aktuální otázky ze sociální oblasti

Aktuální otázky ze sociální oblasti VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Aktuální otázky ze sociální oblasti 14. dubna 2011 Otrokovice Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

DÁVKY A VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)

DÁVKY A VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP) DÁVKY A VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP) O dávkách pro osoby se zdravotním postižením a průkazu osoby se zdravotním postižením rozhoduje (na základě žádosti žadatele) Úřad práce České republiky

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Změna: 141/2012 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 306/2013 Sb. Parlament se usnesl

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Čl. I. Změna zákona o evidenci tržeb

N á v r h ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Čl. I. Změna zákona o evidenci tržeb N á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o evidenci tržeb Zákon č.112/2016 Sb., o evidenci

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Normativní instrukce č. 14/2012

Normativní instrukce č. 14/2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 14/2012 Změna zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve

Více

Q CARE LEONARDO DA VINCI

Q CARE LEONARDO DA VINCI Dávky sociální péče Příspěvek na péči Od 1.1.2007 vstupuje v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním cílem zákona je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více