ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU STRATEGIE A NÁVRHY NA USKUTEČNĚNÍ TRANSFORMACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM IDENTIFIKAČNÍ KÓD HS 114/04 LISTOPAD 2004 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX 28, Praha 56, tel.: , , číslo úč.: /0300, IČO , DIČ

2 Obsah: 1. Úvod 1 2. Kvalitativní analýza nepojistných sociálních dávek pro osoby 3 se zdravotním postižením s návrhy na další existenci dávek 3. Kvantitativní rozbor dávek ve prospěch zdravotně postižených 62 a jejich vývoj 4. Několik poznámek k příspěvku na provoz motorového vozidla Názory občanů na systém zabezpečení zdravotně postižených 79 občanů 6. Stručná analýza zahraničních přístupů k řešení problematiky osob 102 se zdravotním postižením a seniorů v oblasti nepojistných dávkových systémů na základě dokumentů EU, Madridské deklarace a dalších 7. Regionální analýza Jihočeský kraj Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních 149 dávek pro osoby se zdravotním postižením a návrhy na postup, směrující k zabezpečení společenské průchodnosti 9. Výsledky regionální sondy o názorech odborné veřejnosti 162 na návrhy obsažené v této závěrečné zprávě 10. Závěr Technická zpráva 173 Seznam použité literatury 175 Příloha

3 1. ÚVOD Studie Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením byla zpracována základě účelové podpory výzkumu a vývoje poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě smlouvy s identifikačním. kódem HS 114/04. Smlouva byla podepsána dne 8. ledna 2004 a práce na studii byly neprodleně zahájeny. Při realizaci výzkumného projektu vycházel řešitel ze zadání, nabídky, která byla přijata a z aktuálních vládních dokumentů, jakož i informací MPSV. Podle těchto zdrojů byl v rámci diskusí o ozdravění veřejných rozpočtů formulován dlouhodobý (strategický) záměr revidovat a redukovat systém dávek pro zdravotně postižené a vytvořit v této oblasti nový zákon o dávkách. Ten by měl změnit celkový koncept řešení sociální ochrany pokud jde o sociální dávky. Očekává se, že dojde k určité redukci dávek i zpřísnění podmínek vzniku nároku na ně a zvýšení efektivnosti jejich poskytování. To vyvolalo potřebu doplnit budoucí rekonstrukční opatření také takovými kroky, které zmírní případné negativní důsledky přechodu na nový dávkový systém. Cílem výzkumného úkolu bylo získat podklady, které by byly využitelné pro rekonstrukci dávkového systému pro osoby se zdravotním postižením a pro zabezpečení společensko - politické podpory celkové změny. Řešitel koncipoval projekt na základě dvou pohledů přístupů: Prvním je makrosociální a makroekonomická úroveň, v níž byl statisticky, ekonomicky i věcně analyzován vývoj a problémy poskytování jednotlivých dávek a jsou navržena konkrétní vhodná řešení. K tomu uchazeč zpracoval popř. zadal zpracování monotematických analýz a byly využity i další relevantní dokumenty (jako je Madridská deklarace, Evropská sociální charta apod.). Byla provedena i sekundární analýza výzkumů, které byly k tomuto tématu provedeny, a které také vedly k názoru o potřebě rekonstrukce systému. Tyto analýzy potvrdily známý závěr, že vedle problémů dávek samotných a jejich administrace, jde také o to, že dávkami jsou často řešeny problémy a nedostatky jiných systémů, zatímco zásadní koncepční přístup evropských zemí a EU je princip meanstreamingu, tj.. řešení problémů v hlavním proudu politiky (např. dopravy, službách, bydlení a architektury a podobně). Druhým přístupem je místní a regionální dimenze problému a to jak z hlediska praktického provádění stávajícího systému a zkušeností z terénu, tak i pokud jde o ověření navrhovaných řešení v místní a regionální dimenzi. Jde o oblast bydlení, pomůcek, dopravy, sociálních služeb, dávek a jejich administrace a další. Vycházelo se z předpokladu, že jsou to oblasti, v nichž by (mimo jiné) mohly být dávky za adekvátních podmínek nahrazeny službami. Proto byli do výzkumného projektu v souladu s nabídkou zařazeni pracovníci regionální Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, fakulty zdravotně sociální a odborní pracovníci Krajského úřadu. Jejich účast a zapojení dalších odborníků z oblasti samosprávy umožnila získat zkušenosti ze zrušených okresních úřadů, které tyto dávky vyplácely. V prostředí terminálního výkonu dávkových agend jsou také detailně známy mechanismy a postupy při 1

4 zneužívání dávek a detailní problémy. Výzkumné aktivity na makrosociální i na mikrosociální úrovni byly v řešení projektu kontinuálně propojeny. V průběhu prací se ukázalo, že pro zásadní řešení nejproblematičtější skupiny dávek, tj. dávek zabezpečujících individuální dopravu, je třeba ověřit konkrétní zkušenosti komplexního integrovaného dopravního systému, který byl vytvořen v regionu Rychnova nad Kněžnou. Jeden z kontrolních dnů se proto uskutečnil právě v Rychnově nad Kněžnou za účasti představitelů města a kraje. Byla zpracována i samostatná studie, která tvoří přílohu výzkumu, a která prokazuje, že tam zvolenou cestou lze garantovat dopravu osob se zdravotním postižením i seniorů za zásadně provozních i ekonomicky příznivějších parametrů než při (dávkami) podporovanou individuální dopravou. Vytvoření výzkumného týmu za účasti odborníků z regionu a zapojení dalších odborníků z regionů vč. představitelů samosprávy přineslo další informaci významnou pro společensko-politickou akceptaci nových řešení. Tato akceptace se netýká jen osob se zdravotním postižením a jejich reprezentací a zainteresované veřejnosti. Potvrdila názor, navržená řešení musí být reálná, realizovatelná a akceptovatelná místními a regionálními orgány, a to vzhledem ke skutečnosti, že řada dotčených oblastí je svěřena do samostatné působnosti samosprávných orgánů jako např. doprava (kraje), sociální služby a v dávkové oblasti se jedná o působnost přenesenou, kde má na realizaci agend, poskytující orgán značný vliv. Na základě analytických prací byly zpracovány návrhy a doporučení pro strategii rekonstrukce dávkového systému a změny jednotlivých dávek. V průběhu prací se ukázalo, že potřebná rekonstrukce systému souvisí i s pracemi na nové právní úpravě systému financování sociálních služeb, který v průběhu prací nebyl dokončen (vytvoření příspěvku na péči) a, že se konkrétní opatření dotknou řádově desetitisíců osob, které byly dosud příjemci sociálních dávek. Časově nevhodné, popř. věcně nesprávné zveřejnění obsahu a závěrů výzkumu by mohlo mít velmi závažné společensko-politické důsledky, a to přesto, že se jedná jen o teoretické úvahy, které nejsou zadány jako přímý podklad pro přípravu konkrétních legislativních opatření. Proto, na rozdíl od původního předpokladu nebyly realizovány kontakty a jednání s reprezentacemi osob se zdravotním postižením a s reprezentacemi seniorů, popř. s odbornou veřejností působící v oblasti těchto sociálních skupin. Do doby, než by byly případné náměty nostrifikovány zadavatelem by to vyvolalo nežádoucí reakci a neklid. V souladu se smlouvou byli všichni řešitelé a další řešitelé zavázáni písemně mlčenlivostí. V souladu s nabídkou a smlouvu byly zpracovány všechny jednotlivé studie jak to vyplývá z obsahu, s tím, že druhá etapa regionální analýzy proveditelnosti byla realizována jako expertní anketa o konkrétních řešeních změn jednotlivých dávek. 2

5 2. KVALITATIVNÍ ANALÝZA NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S NÁVRHY NA DALŠÍ EXISTENCI DÁVEK Jednotlivé dávky jsou zpracovány na základě standardizovaného formuláře tak aby byly u všech dávek zodpovězeny identické otázky. Jde o následující kriteria: Název dávky,,právní předpis Pilíř (systému sociální ochrany) Kompetentní orgán Stručné podmínky nároku Výše příspěvku, období, na které je dávka poskytována Překrytí, řetězení nároku Další komentáře,úskalí dávky Navrhovaná budoucnost dávky Stručná orientační ekonomická rozvaha pokud jde o podíly nákladů na jednotlivé typy dávek: Na dávkách pro zdravotně postižené bylo v roce 2003 vyplaceno: Celkem: z toho: opakující se dávky: jednorázové dávky: 3,959 mld. Kč 1,949 mld. Kč 2,010 mld. Kč V tom: PPOB 1,627 mld. Kč tj. 39% Pna provoz MV 1,133 mld. Kč, tj. 29% P na zakoupení MV 0,449 mld. Kč, 11% P na opatření zvl. pom. 0,266 mld. Kč, tj. 7% P na zvýšené ŽN 0,310 mld. Kč, tj. 8% Zvýšení důchodu pro bezmocnost v systému důchodového pojištění 1,642 mld. Kč 3

6 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na úhradu nákladů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa 33 odst. 9 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 182/1991 Sb. ). V roce 2003 bylo vyplaceno 45 dávek při průměrné výši 111 tis. Kč. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka. Oprávněnou osobu je úplně nebo prakticky nevidomý občan (zpravidla jde o držitele mimořádných výhod III.stupně přiznání mimořádných výhod však není podmínkou). Podmínkou pro poskytnutí dávky je písemný závazek. Příspěvek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že a) zvláštní pomůcka - pes, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, b) do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popř. použije jen část příspěvku. Výše příspěvku, období na které je dávka poskytována Výše příspěvku může činit až výši obvyklých nákladů spojených s výcvikem a odevzdáním vodícího psa. Překrytí, řetězení nároku Vlastníkům (úplně nebo prakticky nevidomým) vodícího psa může být poskytnut příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (dávka slouží ke kompenzaci nákladů na krmivo pro psa). Další komentáře, úskalí dávky Ačkoli výše dávky může být značná (v roce 2002 poskytnuto 36 dávek, průměrná výše příspěvku dosahovala téměř Kč; zpravidla se výše příspěvku pohybuje okolo Kč), podmínky, za kterých se dávka poskytuje nejsou příliš propracovány. 4

7 Řada pojmů pouze výkladově ošetřena, např. obvyklé náklady byly vyčísleny v metodickém pokynu MPSV v roce 2001 na základě šetření u různých subjektů výcviku (až Kč). Existuje relativně velký počet subjektů, které se zabývají výcvikem vodících psů, přičemž poptávka, resp. počet přiznaných dávek zůstává prakticky stabilní (35 40 ročně). Existují rozdíly v ceně účtované za výcvik a předání psa i v kvalitě výcviku. Kontrola je prakticky nemožná. Výcvik vodících psů je rovněž poměrně štědře podporován prostřednictvím dotační politiky MPSV. Přesto však není rozdíl mezi cenou uváděnou pro účely příspěvku u subjektů, které dotaci obdržely a které nikoli. Je tedy nepochybné, že některé subjekty si nechají výcvik zaplatit 2x. Není jednoznačně definován pojem vodící pes, nejasné jsou otázky oprávnění vstupu psa do různých zařízení, kam pes má přístup, kam nikoli. V souvislosti se závazkem je sledováno vlastnictví psa, nikoli jeho užívání, včetně užívání psa k účelu, ke kterému byl vycvičen (vodící pes x pes pro děti). Obtížné je rovněž posoudit, zda občan je způsobilý o psa pečovat. Za celkový problém této dávky lze označit skutečnost, že pro její poskytování je upraveno málo podmínkami, řada pojmů je velmi vágních, bez přesnějšího vymezení. Přesto dávka patří k dávkám, které dosahují nejvyšší výše. Navrhovaná budoucnost V případě další existence dávky vystává potřeba preciznější právní úpravy a řady legislativních zpřesnění; bylo by nezbytné zachovat fakultativní charakter, obligatornost této dávky je nemožná. Lze očekávat tlak na komplexnější úpravu (vymezení psa a jeho oprávnění) a současně na rozšíření příspěvku na tzv. asistenční psy. Tento požadavek je třeba z řady důvodů odmítnout. U tzv. asistenčních psů není možné vymezit profil oprávněné osoby ani úkony, které by pes měl zvládat (již v případě vodícího psa je to poměrné složité). Další možností je podpora určitých vybraných subjektů prostřednictvím dotací, zapůjčování psa apod. Dvou-zdrojové financování, finanční neprůhlednost se nepodařily odstranit (jde však o nezbytný krok k případné existence dávky v modifikované podobě). 5

8 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice 43 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Oprávněnou osobou je sociálně potřebný těžce zdravotně postižený občan. Zdravotní kritérium není jednoznačně stanoveno. Výše příspěvku Výše příspěvku může činit až výši plné úhrady základní měsíční sazby za používání telefonní stanice. Vzhledem ke skutečnosti, že základní sazby byly zrušeny a místo toho poskytují provozovatelé různé tarify, bylo doporučeno považovat za základní sazbu nejlacinější tarif. Toto doporučení vychází z filosofie umožnit vlastnictví telefonní účastnické stanice, styk občana se sociální okolím, přivolání pomoci apod. Tento účel je splněn i při nejlacinějším tarifu (např. v případě Telecomu HOME MINI). Průměrná částka v roce 2003 činila 1.792,-- Kč, tj. 166 Kč měsíčně. Bylo poskytnuto cca 46 tis. příjemců nákladem 84 mil. Kč. Překrytí, řetězení nároku Vzhledem k podmínce sociální potřebnosti, lze využít rovněž dávku podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále existují různé speciální tarify provozovatelů pro určité skupiny osob se zdravotním postižením apod. Další komentáře, úskalí dávky Další skupinou oprávněných osob jsou občané starší 70 let, kteří žijí osaměle. Z informací z terénu lze dovodit, že právě tato skupina tvoří většinu příjemců. V minulosti byla dávka přiznávána více méně benevolentně, čímž narostla skupina poživatelů, následně bylo obtížné, resp. téměř nemožné již přiznané dávky odnímat. Dávku lze poskytnout i při používání mobilního telefonu (s výjimkou telefonu na kartu ). 6

9 Navrhovaná budoucnost Vzhledem ke skutečnosti, že přiznání dávky je podmíněno sociální potřebností (tj. chudobou), může být pomoc zařazena do obecného systému pomoci v hmotné nouzi. Již v současném stavu může být náklad na provoz telefonní účastnické stanice zahrnut do zvýšených odůvodněných výdajů a může k němu být přihlédnuto při rozhodování o výši dávky sociální péče poskytované podle 4 zákona o sociální potřebnosti. Náklady na provoz telefonní účastnické stanice patří ke standardním výdajům, existence speciální dávky se zdá přinejmenším neekonomická (zvyšuje náklady na administraci dávek). V době dokončování studie je v Poslanecké sněmovně projednáván návrh zákona o elektronických komunikacích, který už výslovně s osvobozením od paušálního poplatku ani se slevami nepočítá. Proto, bude-li přijat, bude třeba tuto situaci znovu analyzovat. 7

10 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad Stručné podmínky nároku Oprávněnou osobou je: a) sociálně potřebný těžce zdravotně postižený občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně b) občan, který je poživatelem zvýšení důchodu pro bezmocnost Výše příspěvku až Kč. Počet není sledován. Překrytí, řetězení nároku Řadu slev, popř. osvobození od poplatků poskytuje vybraným skupinám osob se zdravotním postižením Telecom. S ohledem na podmínku sociální potřebnosti u držitelů mimořádných výhod III. stupně lze poskytnout pomoc i prostřednictvím jiných dávek sociální péče (např. podle 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., popř. jednorázovou dávku sociální péče podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociálním potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů). Další komentáře, úskalí dávky Protipól příspěvku na změnu připojení telefonní účastnické stanice. Úskalím je možná duplicita dávka a úlevy provozovatelů. Navrhovaná budoucnost Je třeba věnovat pozornost různým slevám a aktivitám provozovatelů. Dávku lze zrušit, popř. zachovat možnost poskytnutí pomoci prostřednictvím dávky reagující na obecný jednorázový mimořádný výdaj. Existence několika dávek (vždy s vymezením výdaje) nemusí být důvodná, zejména však zvyšuje náklady na administraci dávek a činí dávkový systém složitým. 8

11 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na změnu připojení telefonní účastnické stanice 40 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad Stručné podmínky nároku Oprávněnou osobou je: a) sociálně potřebný těžce zdravotně postižený občan, kterému byly přiznány mimořádné výhody III. stupně b) občan, který je poživatelem zvýšení důchodu pro bezmocnost Výše příspěvku až do výše Kč. Počet není sledován. Překrytí, řetězení nároku Řadu slev, popř. osvobození od poplatků poskytuje vybraným skupinám osob se zdravotním postižením Telecom. S ohledem na podmínku sociální potřebnosti u držitelů mimořádných výhod III. stupně lze poskytnout pomoc i prostřednictvím jiných dávek sociální péče (např. podle 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., popř. jednorázovou dávku sociální péče podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociálním potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů). Další komentáře, úskalí dávky Jde o protipól příspěvku na zřízení telefonní účastnické stanice. Dále viz příspěvek na zřízení telefonní účastnické stanice. Navrhovaná budoucnost Uvedeno u příspěvku na zřízení telefonní účastnické stanice. 9

12 Název dávky,, právní předpis Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb.. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka. Oprávněnou osobou je úplně nebo prakticky nevidomý vlastník vodícího psa. Výše příspěvku 800 Kč měsíčně. V roce 2003 průměrná částka 728,-- Kč měsíčně a 312 příjemců. Překrytí, řetězení nároku Vzhledem k tomu, že pes je považován za pomůcku, nebrání v teoretické rovině nic tomu, aby byla poskytována tato dávka a současně příspěvek na zvýšené životní náklady ( 42 - z důvodu trvalého používání ortopedických, kompenzačních a jiných pomůcek, neboť krmivo pro psa je výdajem). Další komentáře, úskalí dávky S ohledem na fakultativní charakter dávky bývá zkoumán příjem (výjimečně majetkové poměry). Není přesně definován pojem vodící pes. Navrhovaná budoucnost S ohledem na jednotnou výši dávky, dávka nemusí existovat samostatně, tento náklad může být konstrukčně zahrnut do jedné dávky, která reaguje na zvýšené náklady. Dává se ke zvážení možnost např. omezit poskytování dávky v případě příjmu přesahujícího určitý koeficient životního minima. K úspoře nákladů by bylo možné uvažovat jako o dávce jednorázové (jedenkrát ročně). 10

13 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na individuální dopravu 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad Stručné podmínky nároku Obligatorní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je: a) občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) k výše uvedené vyhlášce) b) občan úplně nebo prakticky nevidomý c) rodiče 1 nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení. Oprávněná osoba je dále vymezena tím, že se pravidelně individuálně dopravuje (tedy nikoli prostředky veřejné hromadné dopravy jako je autobus, vlak, metro apod.). Dále nesmí jít o držitele motorového vozidla nebo občana, který je dopravován vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek na provoz motorového vozidla. Podmínkou pro přiznání dávky je písemný závazek. Občan je povinen vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že přestanou být plněny podmínky pro jeho přiznání (změní se jeho zdravotní stav, stane se držitelem motorového vozidla apod.). Pokud jde o tzv. zdravotní podmínku pro přiznání dávky, v případě těžkých vad nosného nebo pohybového ústrojí a úplné nebo praktické nevidomosti, je jednoznačně vymezena. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. V případě dětí s onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou je zdravotní podmínka méně propracována, dokladem pro přiznání dávky je potvrzení fakultní nemocnice. Výše příspěvku 1 Za rodiče se pro účely této dávky považuje i občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 11

14 Výše příspěvku činí Kč na období kalendářního roku; popř. poměrnou část, pokud jsou plněny podmínky pouze po část kalendářního roku. V roce 2003 bylo poskytnuto příspěvků, z toho 184 dětí. Průměrná výše příspěvku 912,-- Kč. Překrytí, řetězení nároku Osoby, kterým vzniká nárok na příspěvek na individuální dopravu, popř. děti s onkologickým onemocněním, jsou zpravidla držiteli průkazu ZTP/P (u uvedených dětí lze předpokládat průkaz TP nebo ZTP). Z držení průkazu plyne řada výhod a slev při užívání veřejné hromadné dopravy (paradox odkázanost na individuální dopravu x výhody ve veřejné hromadné dopravě). Další komentáře, úskalí dávky Dávka je částečným protipólem příspěvku na zakoupení motorového vozidla, zdravotní podmínka však není totožná, jde o mix příspěvku na zakoupení motorového vozidla a příspěvku na provoz motorového vozidla. Dávka je poskytována zcela nezávisle na příjmu občana a jeho majetkových poměrech (tj. i výrazně movitým rodinám). Ukazuje se klesající tendence v počtech přiznaných dávek způsobená poklesem atraktivity dávky. Občané mají větší zájem vlastnit vozidlo (a na jeho pořízení získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla). Vlastnictví vozidla a příspěvek na zakoupení motorového vozidla jsou občany vnímány jako zdánlivě větší získaná hodnota, a to i v situaci, kdy občan (rodina) objektivně nedisponuje potřebným objemem finančních prostředků nejen na zakoupení motorového vozidla v dobrém technickém stavu, ale zejména na provoz vozidla ( povinné ručení, pojištění včetně pojištění pro případ odcizení, pohonné hmoty i běžná údržba a opravy). Nabízí se tedy hypotéza, že nejde o zájem řešit potřebu individuální dopravy, ale vlastnit vozidlo. V řadě případů je možno pochybovat o skutečném použití dávky na úhradu individuální dopravy (taxi, přátelé apod.), stejně těžce ověřitelná je podmínka pravidelnosti dopravy vč. vágnosti tohoto pojmu. S výjimkou několika málo případů, kdy je posudkovým lékařem konstatována nemožnost dopravy jinak než sanitním vozem, nelze prokázat, že občan není odkázán na individuální dopravu. Řadu dávek lze vnímat jako přiznaných neoprávněně, resp. v situaci, kterou neměl zákonodárce na mysli. Stejně jako u ostatních dávek jde spíše o odškodnění postižení a nikoli o reakci na skutečné individuální důsledky postižení a z něho plynoucích potřeb. Z okruhu oprávněných osob nejsou vyloučeny ani osoby umístněné k celoročnímu pobytu v ústavním zařízení. Navrhovaná budoucnost 12

15 Potřeba individuální dopravy určité skupiny osob se zdravotním postižením by měla být řešena dopravními službami. Statistické ukazatele i poznatky z praxe jednoznačně ukazují, že naprostá většina osob se zdravotním postižením sama neřídí, je vožena, tj.využívá dopravní službu (třebaže je tato služba zpravidla poskytnuta členem rodiny). V případě zachování dávkového řešení potřeby individuální dopravy se doporučuje vypustit z okruhu zdravotního postižením odůvodňujícího přiznání dávek zejména děti s onemocněním zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. U této skupiny osob jde o řešení dopravy do zdravotnických zařízení, tj. problém a kompetenci resortu zdravotnictví (nikoli o sociální dopady). Všechny změny v dávkách podporující dopravu bude vždy třeba konfrontovat s reálnou dopravní obslužností, zejména na venkově. 13

16 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 35 odst. 6 vyhlášky č.182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Obecní úřad obce s rozšířenou působností Stručné podmínky nároku Obligatorní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je občan s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5), který sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Výše příspěvku Výše příspěvku odpovídá plné výši ceny konkrétní úpravy. Avšak součet příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu vyplacených v období 10 let po sobě jdoucích nesmí přesáhnout Kč; z toho důvodu v řadě případů nelze hradit plnou výši úpravy. Počet příspěvků v roce v roce 2003 činil 440, z toho 12 dětí. Překrytí, řetězení nároku Úpravy vozidla lze financovat rovněž s přispěním jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek ( 33). Příloha č. 4 Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany uvádí v bodě 12. Individuální úpravy automobilu s tím, že lze hradit až 100% ceny úpravy. Jde o překrytí nároku a současně pojistku proti tvrdým důsledkům limitu Kč. U příspěvku na opatření zvláštních pomůcek individuální úprava automobilu je nižší vstupní práh pro přiznání dávky (širší okruh zdravotního postižení, jeho nejednoznačné vymezení, osoba nemusí řídit, může jít o spolujezdce se zdravotním postižením apod.). Další komentáře, úskalí dávky S ohledem na stanovení podmínek není možné poskytnout dávku v řadě situací (např. občan se stal zdravotně postiženým před tím, než vlastní řidičský průkaz tj. neřídí, zdravotně postiženým občanem je nezaopatřené dítě student VŠ ve věku 22 let, který skutečně řídí vozidlo apod.). Tyto situace jsou zpravidla řešeny v rámci institutu odstranění tvrdosti. 14

17 Absence povinnosti úpravy vozidla, otázka vhodnosti úpravy, přezkoušení apod. je dlouhodobě neřešenou problematikou, která zvyšuje nebezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Navrhovaná budoucnost Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla je jedinou dávkou reagující na potřebu individuální dopravy, kterou by bylo možno zachovat i v budoucím dávkovém řešení. Jde o dávku na principu vyrovnání příležitostí. Občan se zdravotním postižením si zakoupí vozidlo z vlastních prostředků, avšak společnost uzná, že jeho náklady jsou vyšší (potřebuje úpravu) a na realizaci takové úpravy mu finančně přispěje. Dávku by však bylo nezbytné zatížit novými podmínkami (např. pracovní aktivita, příjem dosahující určité úrovně, protože jen tak je plněn účel dávky a vozidlo je užíváno, pojištění pro případ odcizení apod.). Bude třeba zabezpečit aby se zdravotně postižení, kteří sami řídí motorové vozidlo podrobili zkušebnímu testu ovládání upraveného vozidla. 15

18 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na lázeňskou péči pro nepracující důchodce 38 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je občan, který si hradí poukaz na lázeňskou péči sám a je: a) nepracující důchodce 2 a jeho důchod nepřesahuje Kč (v případě manželské dvojice Kč) b) důchodce (bez ohledu na to, zda pracuje či nikoli) a výše jeho důchodu nepřesáhla částku Kč (6 000 Kč u manželské dvojice) c) sociálně potřebný důchodce v tomto případě lze přispět i na náklady spojené s dopravou do lázní Výše příspěvku Výše dávky se liší podle toho, zda je o pracujícího nebo nepracujícího důchodce. V případě osob uvedených pod bodem a) může být dávka poskytnuta až do výše plné ceny poukazu. V případě osob uvedených pod bodem b) až do výše 60% poukazu. V případě osob uvedených pod bodem c) může být dávka přiznána až ve výši skutečných nákladů (výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky, tj. např. vlak, autobus; nikoli taxi, osobní automobil). V roce 2003 bylo poskytnuto 57 dávek, nákladem 27 tisíc Kč. Překrytí, řetězení nároku S ohledem na limit výše důchodu lze předpokládat splnění podmínek sociální potřebnosti a využít i obecnějších dávek sociální péče ( 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., dávka podle 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů). Další komentáře, úskalí dávky 2 např. poživatel plného invalidního důchodu, poživatel částečného invalidního důchodu, který nepracuje např. je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce apod. 16

19 Zdravotní podmínka není příliš propracována. Kromě poživatelů důchodu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (invalidní důchody) spadají do okruhu oprávněných osob i poživatelé ostatních důchodů (např. starobní). Historicky překonaná dávka. Vzhledem k tomu, že nebylo reagováno na růst výše důchodů a nebyl zvyšován limit pro výši důchodu, nelze v současné době dávku téměř poskytnout, resp. dávka je poskytována v případech, které zákonodárce neměl na mysli. Z praxe lze zaznamenat tyto situace: dávka je přiznána poživateli částečného invalidního důchodu, který nepracuje a výše částečného invalidního důchodu je tak nízká, že nedosahuje stanoveného limitu nebo jde o cizího státního příslušníka, který má na území ČR trvalý pobyt, pobírá důchod ze země původu (v konkrétním případě šlo o post-sovětskou republiku) a ten je po přepočtu tak nízký, že nedosahuje stanoveného limitu. Navrhovaná budoucnost Budoucí existence dávky nemá smysl (dokonce ani současná existence nemá smysl). V minulosti byly pokusy dávku zrušit; na základě silného lobování byla dávka ponechána. Je-li lázeňská péče nezbytná, pak ji plně hradí zdravotní pojišťovna. 17

20 Název dávky,, právní předpis Příspěvek na rekreaci 38 vyhlášky č. 182/1991 Sb.. Pilíř Sociální péče Kompetentní orgán Pověřený obecní úřad Stručné podmínky nároku Fakultativní dávka sociální péče. Oprávněnou osobou je občan, který si hradí poukaz na lázeňskou péči sám a je: d) nepracující důchodce a jeho důchod nepřesahuje Kč (v případě manželské dvojice Kč) e) důchodce (bez ohledu na to, zda pracuje či nikoli) a výše jeho důchodu nepřesáhla částku Kč (6 000 Kč u manželské dvojice) f) sociálně potřebný důchodce v tomto případě lze přispět i na náklady spojené s dopravou do lázní Výše příspěvku Výše dávky se liší podle toho, zda je o pracujícího nebo nepracujícího důchodce; u osob uvedených pod bodem a) může být dávka poskytnuta až do výše plné ceny poukazu. V případě osob uvedených pod bodem b) až do výše 60% poukazu. V případě osob uvedených pod bodem c) může být dávka přiznána až ve výši skutečných nákladů (výdaje na dopravu hromadnými dopravními prostředky, tj. např. vlak, autobus; nikoli taxi, osobní automobil). Počet není znám Překrytí, řetězení nároku Viz příspěvek na lázeňskou péči. Další komentáře, úskalí dávky Viz příspěvek na lázeňskou péči. Navrhovaná budoucnost Viz příspěvek na lázeňskou péči. 18

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Vyhláška č. 182/1991 Sb.

Vyhláška č. 182/1991 Sb. Vyhláška č. 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

182/1991 Sb. VYHLÁŠKA

182/1991 Sb. VYHLÁŠKA 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči STÁRNUTÍ POPULACE A EFEKTIVNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních

Více

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy.

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více