města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ"

Transkript

1 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 OBSAH: 1. ZADÁNÍ A CÍLE MARKETINGOVÉ STRATEGIE MĚSTA LUHAČOVICE Zadání a cíle projektu TURISTICKÝ POTENCIÁL MĚSTA LUHAČOVICE Základní charakteristika a vymezení řešeného území Současná turistická nabídka města Luhačovice Současné image a potenciál města Celkový popis města a jeho nabídky Popis hlavních turistických atraktivit Turistická nabídka hodnocení atraktivity města, cílů a služeb Atraktivita turistické nabídky dle názoru návštěvníků Atraktivita nabídky dle názoru pracovníků cestovních kanceláří Atraktivita turistických programů a produktů pro DCR a ACR Požadavky na nové turistické cíle, aktivity a služby Turistické služby a infrastruktura Celkové hodnocení kvality a šíře služeb a infrastruktury Ubytovací služby Stravovací služby Systém poskytování informací, činnost TIC Ostatní služby Komplexní informační a naváděcí systém města Analýza poptávky, profil současného návštěvníka Profil současného návštěvníka z hlediska S-E Profil současného návštěvníka z hlediska přání a potřeb Současná nabídka hlavních turistických produktů Analýza hlavní konkurence Analýza vnější konkurence Analýza vnitřní konkurence, organizace cestovního ruchu Komplexní SWOT analýza města Luhačovice MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CR MĚSTA LUHAČOVICE Východiska pro formulaci marketingové strategie Strategická vize rozvoje, priority města Luhačovice Seznam rozvojových opatření a aktivit pro město Luhačovice HLAVNÍ TURISTICKÉ PRODUKTY MĚSTA LUHAČOVICE...63

3 Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v TO Zlínsko 4.1 Produkty pro domácí návštěvníky (turisty) Produkty pro zahraniční návštěvníky (turisty) ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU (OCR), PARTNERSTVÍ Úvod, východiska OCR města Luhačovice varianty řešení Územní působnost nové organizační struktury cestovního ruchu Varianty řešení OCR pro město Luhačovice a okolí PŘÍLOHY Profil současného návštěvníka tabulky Marketingové průzkumy - souhrn Průzkum mezi návštěvníky města Luhačovice Průzkum mezi pracovníky cestovních kanceláří a agentur Průzkum mezi návštěvníky turistických veletrhů Analýza konkurence z pohledu atraktivity turistických cílů Vazba na programové a koncepční dokumenty Programové dokumenty státní politiky cestovního ruchu Programové dokumenty z úrovně Zlínského kraje a NUTS II Strategický plán rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí Plán hlavních rozvojových priorit TO Zlínsko Organizace cestovního ruchu Organizace cestovního ruchu na území Zlínského kraje Organizace cestovního ruchu ve městech - příklad Drážďany Založení nové OCR varianta III: sdružení právnických osob ARC Mikulov 2. Komplexní SWOT analýza 3

4 1. ZADÁNÍ A CÍLE MARKETINGOVÉ STRATEGIE MĚSTA LUHAČOVICE 1.1 Zadání a cíle projektu Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice (dále jen Strategie) je součástí výstupu širšího projektu s názvem Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v regionu Zlínsko, který společně realizovalo Statutární město Zlín a město Luhačovice ve spolupráci s dalšími partnery projektu (Dobrovolný svazek obcí Region Zlínsko, agentura CzechTourism). Marketingová strategie města Luhačovice je shrnutím zásadních výsledků jak analytické, tak strategické části projektu a je zpracována pro potřeby rozhodování v oblasti strategického rozvoje cestovního ruchu lázeňského města Luhačovice. V některých kapitolách předložené marketingové strategie města Luhačovice jsou samozřejmě uvedeny také vazby na strategická opatření širšího území (region Zlínsko), protože mnohá opatření jsou vazbami na okolí významně ovlivněna. Vazba na okolí města je patrná také v oblasti návrhu turistických produktů a jeho marketingu a dále pak v oblasti návrhu organizace cestovního ruchu ve městě a okolí. Zásadní vazbou na okolí, která je ve Strategii uvažována, je úzká propojenost města Luhačovice a obce Pozlovice z hlediska nabídky produktu cestovního ruchu. Proto mnohá strategická opatření zasahují i do aktivit obce Pozlovice. Hlavním bodem předkládané strategie je systémový návrh strategických cílů, rozvojových priorit a strategických opatření pro další rozvoj cestovního ruchu města Luhačovice. Jednotlivé rozvojové priority a strategická opatření bude nutné dále prostřednictvím managementu města nebo pověřené organizace cestovního ruchu zapracovávat do konkrétních aktivit a plánů města (včetně rozpočtu), případně podporovat realizaci dílčích aktivit soukromými subjekty v oblasti nabídky služeb cestovního ruchu ve městě. Snahou zpracovatele bylo vytvořit takový dokument, který bude velmi hutně, systémově a co nejstručněji prezentovat základní strategické cíle, opatření a aktivity důležité pro budoucí rozvoj cestovního ruchu města Luhačovice, proto jsou jednotlivé výstupy zde uvedené co nejvíce oproštěny o výchozí teoretické úvahy, rozsáhlé analýzy a statistiky. Tyto jsou pro všechny zájemce uvedeny ve formě příloh, případně další doplňující informace, včetně podrobných statistických šetření v rámci města i celého regionu, detailní popisy turistických produktů, marketingu a aktivit, je možné čerpat z výstupů celkového projektu Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v regionu Zlínsko, který má město Luhačovice jako partner projektu rovněž k dispozici. ŘEŠITEL PROJEKTU Hlavní zodpovědnost za realizaci Strategie měl tvůrčí tým společnosti ARC Mikulov, vedený hlavním řešitelem vedoucím realizačního týmu Mgr. Radkem Galouskem. Celý projekt byl realizován za výrazné podpory pracovních skupin a formou jednání na pracovních setkáních. Realizační tým ARC Mikulov měl proto hlavní zodpovědnost za přípravu a dodržování příslušné metodiky, zpracování koncepčních témat projektu a dále pak za moderování a udržování komunikace v pracovních skupinách. Jako spolupracující subjekty je tedy kromě širšího okruhu spolupracovníků třeba jmenovat právě několik desítek členů odborné veřejnosti a zástupců poskytovatelů turistických služeb. ARC Mikulov, s.r.o. Náměstí Mikulov Hlavní řešitel: Mgr. Radek Galousek tel.: Zpracování Marketingové strategie proběhlo na základě výsledků projektu Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v regionu Zlínsko v létě Tvůrčí tým společnosti ARC Mikulov děkuje Městu Luhačovice, odborným pracovníkům Městského úřadu Luhačovice a dalším subjektům a organizacím za aktivní spolupráci při tvorbě Strategie. Za tvůrčí tým ARC Mikulov, s.r.o. Mgr. Radek Galousek ARC Mikulov Souhrn výsledků 4

5 2. TURISTICKÝ POTENCIÁL MĚSTA LUHAČOVICE 2.1 Základní charakteristika a vymezení řešeného území Město Luhačovice leží v jihovýchodní části České republiky, je součástí Zlínského kraje, přirozeným centrem mikroregionu Luhačovské Zálesí a významným členem dobrovolného sdružení obcí Region Zlínsko. Luhačovice mají téměř 6 tisíc obyvatel a rozkládají se v údolí, jehož nadmořská výška je přibližně 250 m n. m. a jehož okolní kopce jsou součástí Vizovické vrchoviny a Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Bílé Karpaty. Město tvoří 4 katastrální území a vzniklo sloučením samostatných obcí - Luhačovice, Řetechov, Polichno a Kladná Žilín. Do roku 1990 byla součástí Luhačovic také dnes samostatná obec Pozlovice. Jádrovým územím řešené Marketingové strategie města Luhačovice je především samotné katastrální území města, v mnoha případech je však třeba zvažovat důležité širší vazby, především pak vazby na obec Pozlovice a dále pak na mikroregion Luhačovské Zálesí a turistickou oblast Zlínsko. Z hlediska řešení rozvoje turistické infrastruktury je zejména vazba na obec Pozlovice velmi zásadní a strategická. Vhodnou koordinací rozvojových aktivit města Luhačovice a obce Pozlovice by mohlo dojít k výrazné synergii turistické i produktové nabídky, která se následně pozitivně odrazí v dalším růstu kvality turistické nabídky města Luhačovice i obce Pozlovice. Mapa: Geografická poloha města Luhačovice Zdroj: ARC Mikulov Souhrn výsledků 5

6 Mapa: Luhačovice jako součást turistické oblasti Zlínsko (TO č. 37) Zdroj: Turistické oblasti České republiky, CzechTourism, Současná turistická nabídka města Luhačovice Současné image a potenciál města Celková představa o turistické lokalitě v myslích potenciálních i současných návštěvníků je zcela zásadním faktorem (mnohdy limitujícím) ovlivňujícím dlouhodobý rozvoj cestovního ruchu v daném území a prosperitu všech poskytovaných služeb. Pozitivní image se vytváří velmi dlouho a je třeba o jeho kvalitu průběžně pečovat, sledovat jeho pozitivní stránky a reagovat na prvky, které jej kazí. Image města Luhačovice je podle marketingových průzkumů prováděných mezi návštěvníky Luhačovic samozřejmě spjata s tradicí lázeňství. Téměř polovina respondentů na otázku Co se jim vybaví, když se řekne Luhačovice odpověděla, že si vybaví lázně. Řada dalších odpovědí s tímto stěžejním symbolem Luhačovic úzce koresponduje léčivé, minerální vody, např. Vincentka, nebo pohoda, klid a relaxace patřící do lázní, kolonáda, zdraví a léčba, masáže či koupele aj. V představách dotázaných návštěvníků jsou Luhačovice také spojeny se známými lázeňskými oplatky nebo s osobností a působením architekta Dušana Jurkoviče. Velmi pozitivní je také zjištění, že návštěvníci považují Luhačovice za upravené, krásné město s příjemným prostředím, pěkným okolím, krásnou přírodou a bohatým kulturním životem. V případě sumarizace odpovědí týkajících se přírody, krásného okolí, prostředí atd. je právě tento fenomén příroda a prostředí, který je vedle lázeňství výrazným symbolem dnešních Luhačovic v mysli jeho návštěvníků. ARC Mikulov Souhrn výsledků 6

7 Tabulka: Představa o městě Luhačovice Odpověď Počet Lázeňské město; lázně 43 Vincentka 16 Oddech; relaxace; pohoda; klid; příjemná atmosféra 12 Minerální vody; léčivé prameny 12 Oplatky 8 Pěkné prostředí; příjemné prostředí; krásné prostředí; hezké okolí 7 Jurkovič; Jurkovičův dům 6 Hodní lidé; noví lidé; příjemní lidé 5 Bohaté kulturní vyžití; zábava; taneční večery 5 Krásná příroda; hezká příroda 4 Kolonáda 4 Zdraví 4 Koupele 3 Upravené město; krásné město 3 Přehrada 3 Luhačovická bylinná 2 Léčba 2 Čistý vzduch; zdravé podnebí 2 Vycházky do přírody; procházky 2 Různé: - kyselka - problémy s dýchacím ústrojím - cítím se tu jako doma, nádhera - inhalace, klimatické letovisko - koncerty, Janáček - masáže - dobré služby - hodně restaurací - svatební cesta před 20 lety - rodina Celkově lze konstatovat, že současná představa o městě Luhačovice a jeho okolí je spojena s velmi pozitivními vjemy a s představou, že město má prakticky všechny přirozené předpoklady (potenciál) pro úspěšné rozvinutí většiny atraktivních turistických produktů pro různé cílové skupiny z domova i zahraničí Celkový popis města a jeho nabídky Historie Existuje několik teorií vysvětlující vznik názvu Luhačovice. Všeobecně se soudí, že názvy obcí končící na - ice se odvozovaly od jména zakladatele rodu, tedy Luhač (Luhačovice). Název Luhačovice mohl být odvozen také z toho, že v okolí Horní Olšavy byly luhy. První stopy slovanského osídlení v tomto kraji jsou doloženy již v 7. a 8. století, což dosvědčují archeologické nálezy v Oboře u Luhačovic. Po staletí nebyl však kraj trvale obydlen. Byla to pohraniční oblast, sužována mnoha nepřátelskými vpády, které i v dalších staletích ztěžovaly budování vesnic a osad. První písemnou zprávu o Luhačovicích známe z roku To však neznamená, že by Luhačovice byly teprve osídleny. Nejstarší historická zmínka související s touto oblastí se váže k Prakšicím 13 ARC Mikulov Souhrn výsledků 7

8 a Biskupicím a je z roku Uvedené zprávy o Luhačovicku jsou dokladem postupu osídlování, které směřovalo z rovin do hornatějších území. Vytvořila se struktura vesnic a katastrů, která se bez větších změn uchovala až do poloviny 19. století. Zdejší vesnice velmi utrpěly nepřátelskými vpády. Navíc toto panství vlastnil v polovině 15. století uherský magnát Pankrác od sv. Mikuláše, neblaze proslulý vůdce lapků pustošících celý kraj. Zdrojem obživy v kopcovitém kraji Luhačovicka bylo dobytkářství a ovocnářství, o čemž svědčí pečeť - košatý strom s jablky, vpravo krojidlo a vlevo radlice. V roce 1590 náležely Luhačovice rodu Bartodějských z Bartoděj. Po Bílé Hoře propadly konfiskaci a získal je Maxmilián z Lichtenštejna. Ten je 1629 odprodal Gabrielovi Serenyimu, v jehož rodě zůstaly do roku Tento rod sehrál v dalším rozvoji místa mimořádnou úlohu. Serenyiové si uvědomili význam léčivých vod a jejich využitelnost pro podnikání. Hrabě Ondřej Serenyi dal na severním úpatí Malé Kamenné upravit pramen, který pronikal na povrch s hlasitým bubláním a nazýval se Bublavý. Koncem 18. století byl přejmenován a označen názvem odvozeným od křestního jména mužského člena šlechtické rodiny. V tomto případě šlo o Amanda Serenyiho, a proto dostal jméno Amandka. Kolem roku 1860 byl upraven další pramen. Původně se jmenoval Hlavní, později byl přejmenován podle hraběte Vincenta Serenyiho na Vincentku. Zprávy o hojivé moci luhačovických vod se roznesly po okolí a u pramenů se začali objevovat první hosté. Pro několikadenní pobyt, který byl předpokladem léčebného účinku, nebylo ubytování, chyběla možnost stravování i léčebná zařízení. Postupně však zájem o zdejší prameny vzrůstal a tehdejší majitel luhačovického panství dal postavit v roce 1789 poblíž pramenů hostinec s několika pokoji pro ubytování hostů. Rozmach lázní podporovaly zprávy o úspěšném léčení a četné lékařské práce, které vysoce hodnotily blahodárnou léčivou sílu "luhačovské vody". Odborné posudky s kladným hodnocením byly příčinou zvýšeného vývozu zdejší minerálky i důvodem k růstu počtu léčených pacientů. Koncem 18. století stavební ruch kolem pramenů značně zesílil. Byl postaven Zámeček, Vincencův dům, Stolařský dům, Venkovský dům a další domy s pokoji pro hosty. V roce 1795 byla vystavěna kaplička Svaté Alžběty, na jejíž fasádě byl zpodobněný znak hraběcí rodiny Serenyiů. Hlas zvonu na její věžičce oznamoval začátek a konec léčebného dne. Kaple stojí dodnes a je nejstarší stavbou lázeňského středu. V polovině 19. století měly lázně 10 pojmenovaných domů s 83 pokoji, dvě kuchyňská stavení a dvě náměstí - Hlavní a Josefské. V roce 1895 zaznamenaly lázně do té doby největší počet hostů - až Právě v tomto roce se však projevily dosud skryté rozpory. Lázeňští hosté si stěžovali na chátrající vnitřní zařízení lázeňských budov a léčebných prostorů. Dožadovali se většího pohodlí, protože mnohde chybělo i základní vybavení. Konec 19. století zastihla luhačovické lázně stagnace a hrozící úpadek. Přeměna lázní v akciovou společnost v roce 1902 byla výrazným mezníkem pro Luhačovice. Byla vybudována železniční trať Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, která se stala pro město nezbytnou; do Luhačovic začaly jezdit přímé vozy z Prahy, Brna a Olomouce (1905). Začátkem roku 1902 se konala ustavující schůze akciové společnosti, předsedou správní rady byl zvolen hrabě Otto Serenyi, ředitelem lázní a iniciátorem vzniku akciové společnosti se stal MUDr. František Veselý a jejich správcem Slovák Cyril Holuby. Všichni usilovali o jejich maximální rozvoj, vybavení a vysokou léčebnou úroveň; věnovali mimořádnou péči minerálním pramenům a uvědomovali si význam kvalitního a bohatého kulturního a společenského života v místě. Společně s nimi realizoval sen o lázních moderních a komfortních architekt Dušan Jurkovič. Jeho dílo je výsledkem snahy porozumět prostředí ve kterém žil, rozpoznat a chránit jeho hodnoty a porozumět lidem, pro které tvořil. Jeho cit pro prostředí a pochopení místa lze dodnes obdivovat při prohlídce Jurkovičova (dříve Janova) domu na Lázeňském náměstí, nedaleko položené a dnes krásně zrekonstruované Chaloupky, či v půvabných Slunečních lázních, budově Jestřabí a Vodoléčebného ústavu. Všechny tyto stavby jsou dokumentem o velikosti umění Dušana Jurkoviče, ale zároveň dokazují mimořádnost prostředí, které jejich tvůrce inspirovalo. Finanční možnosti akciové společnosti však nestačily na výstavbu důstojného kulturního stánku. Tohoto úkolu se ujalo Družstvo pro postavení lázeňského divadla. Iniciátorem a nadšeným organizátorem celé akce se stal znamenitý lázeňský lékař Dr. Zikmund Janke. Provoz divadla začal v roce 1908, avšak s velkými potížemi a dluhy. Přesto byla stavba budovy divadla velkým přínosem v kulturním životě lázní. ARC Mikulov Souhrn výsledků 8

9 Po válečné stagnaci znamenal vznik Československa počátek nového rozvoje Luhačovic. V roce 1922 byla v blízkosti nádraží dokončena stavba obecního úřadu a měšťanské školy. Na výstavbě Luhačovic se podíleli známí architekti, kteří vtiskli městu svérázný půvab a neopakovatelnou tvář. Architekt Bohuslav Fuchs se podílel na výstavbě Bílé čtvrti, architekt J. L. Holzl projektoval hotel Arco (dnes lázeňský dům Morava), bratři Kubovi se projekčně podíleli na stavbě sokolovny dobudované v roce 1930, aj. V roce 1929 byla dokončena a napuštěna přehrada nad Luhačovicemi. V roce 1931 byla obec elektrifikována. Vzhled lázeňského areálu se radikálně mění v roce 1934 stavbou Společenského domu podle návrhu architekta J. Roita. Přes velký stavební rozvoj, zvětšující se počet obyvatel i pokračující modernizaci místa, trvalo téměř šest let od podání žádosti vládě, než byly Luhačovice povýšeny na město. Stalo se tak 3. července roku Od podání žádosti o povýšení na město se luhačovická obec snažila, aby Luhačovice i svým vzhledem nabyly městského rázu. Luhačovice v srpnu 1937 vybudovaly novou dominantu středu města - budovu spořitelny, dnes budova městského úřadu. Ve 30. letech měly Luhačovice policejní pravomoci, také byly městem malých živnostníků, jejichž živnosti se zcela podřizovaly lázeňskému a sezónnímu charakteru místa, měly měšťanskou školu, střední školu i školu mateřskou. Po roce 1930 se stal hlavním místem kulturních akcí sál nové sokolovny a od roku 1935 především Společenský dům v areálu lázní, využívaný hojně i mimo lázeňskou sezónu. Do tohoto rozvíjejícího se společenského a kulturního života zasáhla II. světová válka a okupace. Luhačovice byly obsazeny 16. března V květnu 1941 byli z města odtransportováni Židé do Terezína, většina z nich se nevrátila. Stejný osud potkal i luhačovické Cikány. Penziony, vily a hotely byly využity pro ubytování německé mládeže, včetně budovy školy. Osvobozením 2. května 1945 začíná pro luhačovické lázně nová etapa vývoje. Vedení lázní zajistilo projektovou dokumentaci a pustilo se do velkorysého řešení lázeňského náměstí. Velká kolonáda svým efektním obloukovým půdorysem sleduje úpatí Velké Kamenné a je nadlehčena prosklením, umožňujícím pohled do zeleně. Mohutná hmota haly Vincentky je zmírněna horizontální linií Malé kolonády a polikliniky. Luhačovické lázně tím získaly nejen potřebné funkční prostory, ale i významné panoramatické dominanty, které spolu s Jurkovičovým domem vytvářejí charakteristický vzhled místa. K lázeňskému prostředí neoddělitelně patří upravené a vyzdobené parky, sochy a fontány. Nejznámější luhačovickou fontánu vytvořil Jan Kavan, ta byla převezena ze světové výstavy EXPO 58 v Bruselu, a proto se nazývá Bruselská. Na Lázeňském náměstí je Kruhová fontána. Nejnovější fontána v Luhačovicích je součástí dominanty kruhového objezdu vybudovaného v roce 2000 na náměstí 28. října. Město Luhačovice tvoří 4 katastrální území a vzniklo sloučením samostatných obcí - Luhačovice, Řetechov, Polichno, Kladná Žilín. Památky Luhačovický barokní zámek s kaplí tvoří malebný komplex ze druhé čtvrtiny 18. století.socha sv. Gottharda je kvalitní barokní plastika umístěná u zdi zámeckého parku. Dům na ulici L. Janáčka je vodoléčebný ústav s lázeňskou plovárnou a charakteristická stavba autora Dušana Jurkoviče z r Jurkovičův dům na Lázeňském náměstí je půvabný secesní objekt významný nevšední invencí dispoziční, materiálovou i barevnou. Na bočních průčelích je freska sv. Cyrila a Metoděje. Dům Jestřabí na ulici L. Janáčka je významnou stavbou Dušana Jurkoviče. Dům B. Smetany na Lázeňském náměstí je významný s ohledem na secesní architekturu z počátku 20. století. Kaple sv. Alžběty na Lázeňském náměstí je drobná architektura ze sklonku 18. století, zdobená v průčelí bohatým štukovým dekorem. Socha MUDr. Františka Veselého od Františka Úprky vystavená u lázeňské kolonády připomíná zakladatele zdejších lázní. Busta L. Janáčka za Inhalatoriem z dílny Karla Pokorného je nepřehlédnutelnou plastikou v lázeňském parku. Kulturní tradice Historie Luhačovic je úzce spjata se stavbami v místě, s přírodou a lázeňstvím. I kulturní život byl a je úzce spojen s typickými stavbami - především Lázeňským divadlem, Společenským domem, Městským domem kultury Elektra. V popředí kulturního života byla vždy hudba, pokládána za součást léčení, protože příznivě působí na duševní stav pacienta. Kolonádní koncerty jsou od května do října stále nedílnou součástí luhačovických odpolední. ARC Mikulov Souhrn výsledků 9

10 Mnozí umělci se v Luhačovicích léčili a stali se příznivci lázní. Patřil k nim Leoš Janáček, který navštívil Luhačovice pětadvacetkrát, měl je rád, staly se mu místem léčení, odpočinku, skladatelské činnosti i osudovou inspirací. V Luhačovicích vznikla větší část Glagolské mše a náčrtky k opeře Liška Bystrouška. Luhačovské Zálesí mu bylo i vděčným krajem pro sběr lidových písní. Luhačovice inspirovaly i spisovatele Františka Kožíka. Celoroční kulturní program je velmi bohatý a není dne, aby se lázeňský host po absolvování lázeňských procedur nudil. K pravidelným událostem určeným široké veřejnosti patří lednový lázeňský reprezentační ples, květnové otevírání pramenů, červnové zahájení divadelní sezóny, červencový festival Janáček a Luhačovice se koná pod záštitou prezidenta ČR a je věnovaný památce Leoše Janáčka. Červenec a srpen jsou vyhlášené díky houslovým kurzům Mistra Václava Hudečka. V srpnu se koná festival Divadelní Luhačovice. V září patří Luhačovice dětským folklorním souborům. Příroda Minerální prameny jsou nejcennějším a ničím nenahraditelným bohatstvím lázeňského místa. Odedávna se jim věnovalo mnoho pozornosti a nikdy nebyla péče o minerální prameny přerušena. Hydrogeologickými průzkumy bylo potvrzeno, že existují další relativně vydatné zdroje léčivé vody a byl vyvrácen mylný předpoklad, že se kapacity jednotlivých pramenů vzájemně negativně ovlivňují. V roce 2000 byl slavnostně vysvěcen nejnovější luhačovický pramen Svatého Josefa u kostela Svaté Rodiny. O přírodních krásách luhačovických lázní, o veliké hojivé moci minerálních pramenů, o lahodném vzduchu prosyceném vonnými silicemi z okolních lesů mluvilo během jejich existence mnoho prostých lidí i osobností věhlasných jmen. Luhačovickým údolím protéká říčka Horní Olšava zvaná také Šťávnice nebo Ščavnica. Pramení na Valašskokloboucku pod kopcem Klokočí (662 m n. m.) severně od obce Slopné. V roce 1928 byla na jejím toku, asi 2 km od centra lázní, dobudována údolní přehrada. Zachycuje nenadálé přívaly vod a chrání lázeňské náměstí před dříve tak častými povodněmi. Poblíž vrchu Jestřabí ústí do Horní Olšavy zleva potok Gáborka a o něco níže Pozlovický potok. Dovolená Luhačovice každoročně vítají více něž 30 tisíc lázeňských hostů, kterým pomáhají léčit nemoci dýchacích cest, zažívacích orgánů, žlučníku a žlučových cest, páteře i cukrovku. Kromě lázeňských procedur Luhačovice a jejich okolí nabízejí mnoho příležitostí pro sportování, pěší i cykloturistiku nebo pro strávení příjemné dovolené. Vedle pitné kúry, koupelí v přírodní minerální vodě a inhalační terapie nabízejí lázně Luhačovice hostům širokou paletu procedur k relaxaci. Poskytují svým hostům odpočinek v krásném prostředí uprostřed parků, pramenů a fontán. K lázeňskému životu každoročně patří slavnost otevírání pramenů při zahájení lázeňské sezóny, hudební festival Janáček a Luhačovice, vystoupení předních umělců v Lázeňském divadle, kolonádní koncerty, zábavné programy v lázeňských hotelech, diskotéka, kino nebo posezení v příjemném prostředí lázeňských restaurací, kaváren a cukráren. Sportovní zázemí umožňuje hrát tenis, squash, minigolf, kuželky, bowling, navštívit saunu nebo některé z fitness a relaxačních center. Asi 30 kilometrů od Luhačovic je golfové hřiště. Lázně jsou dobrým terénem pro provozování cyklistiky nebo turistiky po udržovaných a dobře značených stezkách. Koupat se dá v krytých bazénech v hotelech, ve venkovních koupalištích, 20 kilometrů od Luhačovic je moderní krytý aquapark v Uherském Brodě. Uspokojeni budou milovníci koní i příznivci rybolovu. V nedalekém okolí Luhačovic je možno navštívit nejen hrady, zámky, muzea, skanzeny a další historické památky, ale také vinné sklepy v proslulých moravských vinařských oblastech. Informace o možnostech využití volného času v lázních, o aktuální kulturní nabídce a nabídce zájezdů do okolí, poskytují v cestovních a informačních agenturách. Luhačovice disponují širokou nabídkou kvalitního ubytování v lázeňských hotelech a penzionech. Zajímavosti Příjemné přírodní prostředí a neopakovatelná atmosféra Luhačovic se staly inspirací mnoha fotografů a malířů. Někteří z nich se v Luhačovicích usadili natrvalo, jako Otto Otmar, impresionista František Pečinka a grafik Jiří Pacák. Luhačovice jsou neoddělitelně spjaty s tvorbou Antonína Slavíčka, Joži Úprky, Zdeňky Vorlové a mnoha dalších. ARC Mikulov Souhrn výsledků 10

11 2.2.3 Popis hlavních turistických atraktivit Přírodní lokality, atraktivity CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST A BR BÍLÉ KARPATY Bílé Karpaty s nejvyšším vrcholem Velká Javořina (970 m) se rozprostírají podél česko-slovenské hranice na ploše 715 km 2. Chráněná krajinná oblast, tvořená táhlými hřebeny Bílých Karpat, s druhově bohatými loukami se skupinkami osamělých stromů i rázovitými obcemi s výraznou lidovou architekturou, byla v roce 1996 zařazena do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Pro jižní část Bílých Karpat jsou typické rozsáhlé květnaté orchideové louky s rozptýlenou zelení, připomínající přírodní anglický park. Střední a východní část Bílých Karpat je charakteristická malými hospodářstvími s políčky, loukami a pastvinami. Lesní oblasti Bílých Karpat vytvářejí velmi příhodné podmínky pro řadu chráněných druhů živočichů, ale také pro lovnou zvěř srnce, jeleny, divoká prasata. Nejcennější území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty byla vyhlášena národními přírodními rezervacemi (v CHKO Bílé Karpaty je 5 národních přírodních rezervací Čertoryje, Javořina, Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem, dále 1národní přírodní památka, 16 přírodních rezervací a 31 přírodních památek). V rezervaci Čertoryje, rozlehlém lučním komplexu s roztroušenými stromy, se vyskytuje řada chráněných rostlin, zejména 20 různých druhů orchidejí, ale i lilie, kosatce či hořce, je to jedno z nejcennějších území CHKO Bílé Karpaty. Typické bělokarpatské louky se nacházejí rovněž v národních přírodních rezervacích Porážky (jediná lokalita všivce statného v České republice), Zahrady pod Hájem a Jazevčí. Prales na severním svahu Velké Javořiny patří k nejstarším rezervacím na Moravě. Krajina Bílých Karpat v létě nabízí řadu možností pro pěší turistiku, jízdu na koni a na horském kole. K dispozici jsou zde dobře značené turistické trasy, které navazují na hlavní hřebenovou trasu i na níže položené chráněné luční enklávy. K významným rekreačním vodním plochám patří Lučina u Radějova, Ordějov u Bánova a Pozlovická přehrada u Luhačovic. V zimě poskytují hřebenové partie Bílých Karpat podmínky pro klasické lyžování, pro sjezdové lyžování je možné využít služeb několika středisek zimních sportů Javořina, Mikulčin vrch a Lopeník. Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Nádražní 318, Luhačovice PŘÍRODNÍ PARKY (PP) PP Vizovické vrchy Přírodní park Vizovické vrchy je charakterizován souvisle zalesněnou hornatinou, typickým osídlením a hospodařením na svazích a v údolích a je významný z pohledu krajinářského, ekologického a rekreačního. Lesní porosty tvoří smrkové monokultury a z menší části selské lesíky s břízou, osikou, habrem a dalšími dřevinami. Pro nižší polohy je charakteristický krajinný ráz pasekářského osídlení. Střídají se drobné sady, pole, květnaté louky a pastviny. Volnou krajinu dotvářejí zemědělské usedlosti. Významný podíl na utváření krajiny má nelesní zeleň, rostoucí především v kamenitých hrázích a v remízcích. Ze soliterních dřevin převládají lípy, hrušně a duby. Nejhodnotnější části přírody, k nimž patří zbytky květnatých luk, skalní útvary a lesy, byly vyhlášeny přírodními památkami (Na želechovických pasekách, Pod Drdolem, Průkopa.) Památky, hrady, zámky, poutní místa HRADY A ZÁMKY Zámek Luhačovice, Luhačovice Luhačovice se v pramenech poprvé připomínají v r. 1412, kdy zde již stávala tvrz. V však byla osada součástí světlovského panství, tvrz přestala plnit funkci panského sídla a ve válkách mezi Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad pravděpodobně zanikla. V r se Luhačovice staly majetkem rodu Bartodějských z Bartoděj. Po Bílé hoře propadly konfiskaci a získal je kníže Maxmilián z Lichtenštejna. ten je v r prodal Gabrielu Serenyimu, v jehož rodě zůstaly až do r V první polovině 18. století byl majitelem panství hrabě Volfgang Serenyi, který v místech tvrze vybudoval v letech barokní zámek a přistavěl k němu kapli. Jde celkem o nevýraznou jednopatrovou budovu s jednoduchou barokní fasádou. Zámek v Luhačovicích leží na výjezdu z města ARC Mikulov Souhrn výsledků 11

12 směrem na Uherský Brod. V občasné době neslouží k prohlídkám. Zámek je využíván jako sídlo domu dětí a mládeže a základní umělecké školy a zámecká kaple svatého Josefa je využívána pro potřeby Římskokatolické farnosti Luhačovice Muzea, galerie, divadla MUZEA A EXPOZICE Muzeum luhačovického Zálesí, Masarykova 950, Luhačovice V roce 1943 byla otevřena expozice Muzejní společnosti v Luhačovicích založené významným etnografem, univerzitním profesorem Antonínem Václavíkem. V roce 1953 se expozice stala Městským muzeem luhačovického Zálesí a v roce 1965 se stalo součástí zlínského muzea. Muzeum představuje unikátní sbírku dokladů tradiční lidové kultury regionu Zálesí, ve kterém se prolínají vlivy Valašska, Slovácka a Hané. V současné době se připravuje nová expozice muzea. GALERIE Ve galeriích jsou umístěna významná díla historického i soudobého výtvarného umění. Práce desítek tvůrců jsou pozoruhodným svědectvím doby, trendů i tvůrčí invence a odvahy. Vedle stálých expozic probíhají i krátkodobé výstavy českého a evropského umění. Kromě státních galerií je možné navštívit i množství soukromých prodejních galerií nabízejících zajímavé soudobé práce i suvenýry. Art Gallery, Vladimír Ohlídal, Malá kolonáda, Luhačovice Galerie Elektra, Masarykova 950, Luhačovice Galerijní síň Elektra se specializuje na prodej originálů. Galerie pořádá každoročně několik výstav. Prodejní výstavy obrazů, vitráží, keramiky, kovářských výrobků. Galerie KINO, Luhačovice Galerie v předsálí kina dává možnost vystavit své práce všem autorům. Hala Vincentka, Lázeňské náměstí, Luhačovice Občasné výstavy k různým tématům. DIVADLA Lázeňské divadlo, Alej Dr. P. Blaha 289, Luhačovice Již skoro celé století je Lázeňské divadlo nedílnou součástí nejen kultury Luhačovic, ale celého města vůbec. Bez stálého souboru, s celoročním provozem. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Kulturní a společenské akce k Luhačovicím neodmyslitelně patří. Mají dlouhou tradici a velkou popularitu, neopakovatelnou atmosféru. Hlavně v letních měsících, v období lázeňské sezony, se zde koná velké množství kolonádních koncertů. K nejvýznamnějším akcím patří: Květen: Otevírání pramenů slavnostní zahájení lázeňské sezóny Červen: Zahájení letní sezóny v Lázeňském divadle Červenec: Festival Janáček a Luhačovice, Literární Luhačovice Srpen: Letní houslové kurzy Václava Hudečka, Divadelní Luhačovice Září: Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Lidová architektura LIDOVÁ ARCHITEKTURA Stavby architekta Dušana Jurkoviče Jurkovičovy stavby se nacházejí převážně v lázeňské části Luhačovic v okolí Lázeňského náměstí. Slovenský architekt Dušan Jurkovič ( ) se po studiích intenzivně zabýval dřevěnou srubovou architekturou Valašska. Po prvních zakázkách na turistické stavby ve volné krajině (rozhledna na vrchu Brňov 1896), stavby na Pustevnách (Maměnka, Libušín, zvonice, orientační tabule, tělocvična Sokola), ARC Mikulov Souhrn výsledků 12

13 získal nové objednávky, kvůli kterým odchází v roce 1899 do Brna, kde zapadl do tamějšího uměleckého prostředí a navázal kontakty s představiteli národnostně orientované kultury. V Brně pak získal zakázky na přestavbu lázní Luhačovice ve slovanském duchu. Projektováním jednotlivých staveb, ale i celkovým urbanistickým řešením lázní Luhačovice se Dušan Jurkovič zabýval v letech V roce 1902 uskutečnil Dušan Jurkovič přestavbu "Janova domu" a starších koupelen II. třídy, které spojil do jednoho celku a nastavil o další patro a podkroví. Celou budovu opatřil vně i uvnitř pestrobarevnou malbou. Jurkovič zde dokázal zkombinovat různorodé materiály, například sušené hliněné cihly a moderní betonové pilíře. V roce 1947 získala stavba název Dům Dušana Jurkoviče. Také při úpravě budovy vodoléčby dokázal využít stávající kamenné přízemí a poschodí ze sušených cihel. Z roku 1902 pochází i jeho adaptace bývalého kuchyňského domu na obytnou vilku nazvanou Chaloupka. Zděné přízemí architekt zkombinoval se srubovou dřevěnou nadstavbou s balkóny. Střecha se zalomenými vikýři a štíty podobně jako Jurkovičův dům silně rozvíjí prvky karpatské architektury. Jurkovičův dům v současnosti slouží jako luxusní hotel a v roce 2002 byl celý nově opraven. V roce 1903 postavil novostavbu vily Jestřabí. Volně stojící vilka, která má ráz bloku s příčně rozvinutými křídly po stranách, je komponovaná téměř symetricky. V blízkosti budovy vodoléčby pak v témže roce vznikl komplex Slunečních lázní se vstupní budovou a šatnovými kabinami s bílými plachtovými závěsy umístěnými po stranách bazénu. Hudební pavilon pochází rovněž z roku Původně byl navržen pro lázeňský orchestr a umístěn na Lázeňském náměstí u Janova domu, nyní stojí poblíž vily Jestřabí. Vila Vlastimila byla jednou z prvních staveb, která dala impuls k výstavbě Pražské čtvrti. Jurkovič ji postavil pro maséra F. Pospíšila. V Jurkovičově tvorbě znamenala Vlastimila miniaturní model k postavení jeho vlastní vily v Brně-Žabovřeskách. V roce ve Vlastimile promýšlel svou operu "Osud" Leoš Janáček. Slovácká búda vznikla podle návrhů z roku V roce 1910 vypracoval Jurkovič návrh na její rozšíření, ten se ale nezrealizoval. Ve Slovácké búdě se scházeli čeští a slovenští žurnalisté, spisovatelé i politici. Koncem roku 2002 Slováckou búdu zničil požár. Vodoléčebný ústav vznikl v roce 1909 přestavbou, při které ovšem Jurkovič nezasahoval hlouběji do podstaty existující stavby (s kamenným přízemím a poschodím ze sušených cihel), poschodí však zvedl hrázděnou nadstavbou a budovu sjednotil střechou. Dušan Jurkovič vypracoval pro Luhačovice projekty několika dalších budov, ale ty buď nebyly realizovány, nebo byly v různých dobách přestavěny. FOLKLORNÍ AKCE Nejvýznamnější folklorní akcí Luhačovicka je Mezinárodní dětský folklorní festival Písní a tancem, který se koná vždy v září Lázně, léčivé vody, lázeňské pobyty Využití zdejších léčivých vod má dlouhou tradici, sahající až do 16. století. V tomto regionu i v současnosti vyvěrá několik menších pramenů minerálních vod (např. Březová, Napajedla). Kvalitní prameny s využitím v lázeňství se nacházejí hlavně v Luhačovicích. AKTUÁLNÍ LÁZEŇSKÉ PROVOZY LUHAČOVICE Lázeňská léčba je založena na využití přírodních léčivých zdrojů a příznivého klimatu v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. Na území Luhačovic vyvěrá 17 hydrouhličitanochloridosodných kyselek a jeden sirný pramen. Minerální vody obsahují z kationtů zejména sodík a v menším množství vápník a hořčík. Z aniontů je obsažen nejvíce chlor, kyselina uhličitá, dále brom, jód a z rozpuštěných plynů ve značném objemu volný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 až 12ºC. K pitné léčbě se používá 5 minerálních pramenů - Vincentka, Aloiska, Ottovka, pramen Dr. Šťastného a nejnovější pramen Sv. Josefa. Zbylé minerální prameny se využívají k léčebným koupelím. Léčí se zde onemocnění horních a dolních cest dýchacích, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové (cukrovka, obezita), cévní onemocnění a nemoci pohybového ústrojí. Lázně Luhačovice, a. s., Lázeňské nám. 436, Luhačovice ARC Mikulov Souhrn výsledků 13

14 Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium MIRAMARE, s.r.o., Bezručova 338, Luhačovice Lázeňský a léčebný dům Praha, Leoše Janáčka 379, Luhačovice Hotel a lázeňský dům Niva II, A. Václavíka 336, Luhačovice Turistické aktivity, sport, letní a zimní střediska V Luhačovicích jsou vhodné podmínky pro množství nejrůznějších aktivit od pěší turistiky, cykloturistiky přes rekreaci u vody, plavbu, rybaření, lov až po jezdectví. Nabídku doplňují fitcentra, kuželny, bowlingové dráhy, kurty na squash i tenis. Nechybí ani možnosti pro zimní rekreaci. Nejvýznamnější přehled nabídky aktivit uvádíme níže. Veškerá nabídka sportovních možností je uvedena v Příloze (xls soubor Databáze turistických služeb a cílů). KOUPÁNÍ V PŘÍRODĚ POZLOVICE vodní nádrž Pozlovice koupání, dětské brouzdaliště, půjčovna loděk, rybaření, občerstvení, ubytování KOUPALIŠTĚ LUHAČOVICE Městská plovárna, Solné 524, Luhačovice bazén pro plavce, dětský bazén, občerstvení POZLOVICE Hotel Niva I, Antonína Václavíka 34, Pozlovice KRYTÉ BAZÉNY LUHAČOVICE Rehabilitační pavilon, Leoše Janáčka, Luhačovice Hotel Jurkovičův dům, Lázeňské náměstí 109, Luhačovice Lázeňský a léčebný dům Praha, Leoše Janáčka 379, Luhačovice Hotel Fontána II, Jurkovičova alej 857, Luhačovice Rezidence Ambra, Solné 1055, Luhačovice POZLOVICE Hotel Adamantino, Pozlovice 337, Luhačovice krytý bazén, sauna, wirpool, masáže, tenisové kurty, squash Hotel Vega, Pozlovice 99, Luhačovice RYBOLOV Pro rybolov jsou zde díky vodní nádrži Luhačovice u Pozlovic dobré předpoklady. Podrobné informace o revírech a kontakty na prodejce povolenek: Rybářský domov, Přehrada Luhačovice, Luhačovice MYSLIVOST Lesní partie Bílých Karpat i Chřibů poskytují dobré podmínky pro příznivce myslivosti. Prakticky ve všech zdejších honitbách žije jelení, daňčí, mufloní, srnčí i černá zvěř, z drobné zvěře převažují zajíci, bažanti a divoké kachny. Ve zlínském regionu není žádná obora. Výkon práva myslivosti včetně lovu zvěře cizími státními příslušníky je možný ve všech honitbách, samozřejmě za souhlasu uživatele honitby a po splnění zákonných podmínek. Organizace lovů v honitbách si plánuje uživatel honiteb spolu s jejím vlastníkem. Lov je možný od do (daňčí), od do (bažantí), od do (černá), od do (jelení a mufloní), od do (srnčí). Daňčí, mufloní zvěř se loví na čekané, ARC Mikulov Souhrn výsledků 14

15 šoulačkou či loveckou bryčkou, srnčí převážně loveckou bryčkou. Černá zvěř je lovena převážně individuálně jako doplňková zvěř, méně často jsou organizovány nátlačky s šesti až deseti střelci. JEZDECTVÍ Na koňských farmách se nabízí možnost projížděk na koni po lesní cestě i terénem, prohlídka stáje nebo využití jízdárny. Jezdecké služby nabízí JK Luhaturf v Luhačovicích nebo jezdecká stáj Bodlákovi v Pozlovicích. LUHAČOVICE Jezdecký klub Luhaturf, Zatloukalova 284, Luhačovice Jízda na koních. POZLOVICE Jezdecká stáj Bodlákovi ATOS TK, s.r.o., Luhačovice Jízda na koních. SPORTOVNÍ CENTRA Nejvýznamnějším sportovním areálem v Luhačovicích je sportovní centrum Radostova. Seznam ostatních sportovišť - viz Příloha elektronická xls Databáze turistických služeb a cílů. Sportovní centrum Radostova, Hradisko 1029, Luhačovice Ve sportovním centru je k dispozici hlavní sál, který je určen pro míčové sporty všeho druhu (volejbal, basketbal, házenou, tenis, nohejbal, malá kopaná a tři příčné kurty pro volejbal a nohejbal). Je zde bowling, spinning studio i kuželna, která patří k nejmodernějším v ČR. Centrum nabízí také možnosti rehabilitace a relaxace fitcentrum, saunu a masáže. Sportovní centrum má k dispozici také venkovní hřiště s umělým povrchem třetí generace s podložkou + asfaltové plochy na tenis a volejbal a nový tenisový kurt. Je zde i restaurace a moderní ubytování. ZIMNÍ STŘEDISKA V Luhačovicích se nenachází žádné lyžařské středisko. Jediná možnost lyžování je využití lyžařského svahu s vlekem, a to pouze v případě dobrých sněhových podmínek. TJ Slovan, Masarykova 228, Luhačovice Lyžařský svah s vlekem se nachází nedaleko centra města. Délka vleku je 223 m, možnost umělého osvětlení, provoz dle sněhových podmínek. ARC Mikulov Souhrn výsledků 15

16 2.3 Turistická nabídka hodnocení atraktivity města, cílů a služeb Důležitým předpokladem správného definování příležitostí při tvorbě budoucí rozvojové strategie území i návrhu turistických produktů města a celé turistické oblasti je analýza atraktivity města jako celku a následně analýza atraktivity turistických cílů a služeb. V rámci Strategie byly tyto prvky zjišťovány v rámci marketingových průzkumů mezi návštěvníky regionu a provozovateli cestovních kanceláří Atraktivita turistické nabídky dle názoru návštěvníků Nejčastějším motivem přivádějící české návštěvníky do Luhačovic je zdraví a potřeba relaxace. Téměř polovina (49 %) domácích návštěvníků přijíždí do lázní na léčení a rehabilitace. 40 % Čechů v Luhačovicích vyhledává odpočinek, procházky a pobyt v přírodě. Také 29 % zahraničních návštěvníků do Luhačovic přijíždí využít léčebných a rehabilitačních programů za účelem upevnění svého zdraví. Avšak ještě více, 36 % z nich, do Luhačovic přivádí touha po poznání turistických atraktivit, architektury, kultury, folklóru. Tabulka: Převažující důvod návštěvy města Luhačovice Odpověď Luhačovice Všichni Češi Zahraniční Zdraví lázně, rehabilitace, léčení % % 4 29 % Relaxace rekreace, pobyt v přírodě, % % 3 21 % procházky, odpočinek Poznání návštěvy turistických atraktivit, 7 7 % 2 2 % 5 36 % historie, architektura, kultura, folklór Turistika a sport pěší turistika, tenis, 5 5 % 4 5 % 1 7 % cykloturistika, vodáctví, lyžování Práce služební cesta, školení, obchod, 2 2 % 1 1 % 1 7 % konference Návštěva příbuzných nebo známých 2 2 % 2 2 % 0 0 % Zábava společenské aktivity s přáteli, 1 1 % 1 1 % 0 0 % noční život, hry, dobré jídlo Nákupy 0 0 % 0 0 % 0 0 % Tranzit (pouze tudy projíždím) 0 0 % 0 0 % 0 0 % Celkem % % % Jako nejzajímavější místo v Luhačovicích označili respondenti celý lázeňský komplex s kolonádou a unikátní stavbou Dušana Jurkoviče. Někteří dotázaní návštěvníci vyzvedli lázeňské parky, jiní minerální prameny nebo architekturu města, další nedalekou přehradu u Pozlovic či okolní hezkou přírodu. Tabulka: Nejzajímavější místa ve městě Luhačovice Odpověď město Luhačovice Počet bodů Kolonáda 254 Jurkovičův dům, Jurkovičovy stavby 187 Lázeňský areál; lázeňský komplex; celé město; lázeňské centrum; náměstí 126 Parky, lázeňské parky 115 Kostel sv. Rodiny 68 Přehrada, přehrada - lodičky, okolí přehrady 66 Prameny, minerální prameny 66 Architektura, architektura města 44 Hezká příroda, lesy, příroda v okolí 44 Hotel Palace 33 Stavby, budovy, lázeňské objekty, historické budovy 31 ARC Mikulov Souhrn výsledků 16

17 Sportovní centrum, sportovní areál, velké sportovní vyžití 30 Vycházky, vycházkové trasy, turistické trasy 30 Zdraví procedury, léčba 24 Slunečné lázně 19 Vilová čtvrť 16 Cokoli, vše 14 Kolonádní koncerty 14 Kulturní vyžití v létě 12 Restaurace, široká nabídka restaurací 12 Okolí města, vyhlídka z kopců na město 10 Příjemní lidé, hodní lidé 10 Luhačovická bylinná 7 Hřbitov 7 Místa spojená s Janáčkem 7 Hotel Zálesí s procedurami 7 Relaxační centrum 7 Příjemná atmosféra 7 Jestřabí 6 Památky 6 Klid 5 Okolí kruhového objezdu 5 Oplatky 5 Večerní zábava 5 Okolí pramene Aloiska 4 V lázeňském městě Luhačovice respondenti upřednostňují aktivity související s péčí o fyzickou a duševní kondici (celkem 22 %) a pěší turistiku (celkem 22 %). Mezi zahraničními návštěvníky je také populární poznávací turistika (16 %). Naopak nejmenší zájem vzbuzují venkovská turistika (celkem 1 %) a návštěvy sportovních akcí (celkem 1 %). V případě sumarizace tematicky podobných aktivit je pro návštěvníky Luhačovic také vysoce atraktivní návštěva kulturních akcí a společenský život. Tabulka: Nejčastěji využívané (plánované) aktivity ve městě Luhačovice Odpověď Luhačovice Všichni Češi Zahraniční Pěší turistika % % 9 29 % Péče o fyzickou a duševní kondici % % 8 26 % Poznávací turistika (hrady, zámky, muzea) % 21 9 % 5 16 % Společenský život a zábava % % 3 9 % Návštěvy kultur. akcí (festivaly, slavnosti) 25 9 % % 1 3 % Koupání, vodní sporty, letní dovolená 24 9 % 22 9 % 2 6 % Prohlídka Luhačovic s průvodcem 16 6 % 15 6 % 1 3 % Cykloturistika, horská cyklistika 8 3 % 7 3 % 1 3 % Lyžování, zimní sporty, zimní dovolená 7 3 % 7 3 % 0 0 % Jiný aktivní sport (golf, volejbal, létání) 6 2 % 6 3 % 0 0 % Církevní turistika (církevní památky, poutě) 5 2 % 4 2 % 1 3 % Venkovská turistika (agroturistika, koně) 3 1 % 3 1 % 0 0 % Návštěvy sportovních akcí (závody) 1 1 % 1 1 % 0 0 % Celkem % % % ARC Mikulov Souhrn výsledků 17

18 2.3.2 Atraktivita nabídky dle názoru pracovníků cestovních kanceláří Pro získání názoru cestovních kanceláří byl použit vzorek 31 vybraný cestovních kanceláří a agentur Atraktivita nabídky města Luhačovice Luhačovice jsou podle mínění respondentů atraktivní především svou lázeňskou nabídkou, s níž souvisí léčivé prameny, kolonáda, koupele a lázeňské domy. Respondenti se domnívají, že pro návštěvníky je zajímavý také Jurkovičův dům, lázeňský hotel, který je národní kulturní památkou a současně nejznámější dominantou Lázeňského náměstí. Mezi odpověďmi nechyběly ani Luhačovická přehrada a okolní příroda. Tabulka: Nejzajímavější místa ve městě Luhačovice dle názoru CK Odpověď město Luhačovice Počet bodů Lázně, lázeňství, malebnost lázní a parku, lázeňské centrum, lázeňské náměstí 109 Kolonáda 75 Přehrada s hotely kolem 35 Jurkovičův dům 31 Minerální vody, prameny, ochutnávka kyselky 20 Příroda 11 Koupele 7 Možnosti rodinné rekreace 6 Lázeňské domy 6 Park 6 Nová stezka po pramenech 6 Architektura 6 Kostel sv. Rodiny 5 Muzeum 3 Vycházkové trasy Atraktivita turistických programů a produktů pro DCR a ACR Atraktivita turistických programů a produktů byla posuzována přímo jejími tvůrci a zprostředkovateli, tedy cestovními kancelářemi a agenturami z ČR. Výsledky jsou tedy odrazem reálné tvorby a prodeje produktů převážně skupinovým návštěvníkům (klientům CK). Ze získaných odpovědí vyplývá, že za nejvíce lákavé pro domácí návštěvníky považují cestovní kanceláře především produkty zaměřené na posílení zdraví, lázně a poznávání regionu. Největší zájem u zahraničních turistů by měly produkty s nabídkou lázeňství a kulturních akcí spojených s tradicemi a folklórem. Přilákat do regionu zahraniční návštěvníky by mohly právě léčebné a relaxační pobyty v lázních Luhačovice a následně pobyt zaměřený na folklór. Vzhledem k tomu, že byl průzkum prováděn za celou turistickou oblast Zlínsko, jsou výsledky pro samotné město Luhačovice více než pozitivní. Jak domácí, tak zahraniční turisté by totiž dle názoru cestovních kanceláří preferovali zejména produkty realizované v tomto lázeňském městě. ARC Mikulov Souhrn výsledků 18

19 2.3.4 Požadavky na nové turistické cíle, aktivity a služby Pro vyhodnocení současného stavu nabídky cestovního ruchu města Luhačovic jsou velmi cenné informace o požadavcích návštěvníků i odborné veřejnosti na nové turistické cíle, aktivity a služby. Příslušná analýza byla prováděna prostřednictvím terénních průzkumů (zima 2006), s tím že byly využity také průzkumy realizované v regionu v roce 2005 agenturou CzechTourism. Požadavky odborné veřejnosti byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkových šetření Požadavky návštěvníků města Luhačovice (průzkum zima 2006) V Luhačovicích postrádají dotázaní návštěvníci především krytý plavecký bazén nebo aquapark. V zimě, kdy průzkum probíhal, chyběly návštěvníkům Luhačovic možnosti kulturního vyžití. Respondenti sami uvedli, že letní nabídka kulturního dění je bohatá, avšak v zimě je zábava a společenský život nedostatečný. Čtyři respondenti poukázali na nedostatek parkovacích míst ve městě. Další čtyři návštěvníci nenalezli levné obchody s potravinami v centru Luhačovic. Tabulka: Chybějící turistické atraktivity, aktivity a služby za město Luhačovice Odpověď město Luhačovice Počet Plavecký bazén, veřejné kryté koupaliště, aquapark 17 Kulturní představení; kulturní program. Luhačovice v tomto období spí. Schází zábava v zimních měsících. V létě je nabídka bohatá. Velmi málo kulturního vyžití přes zimní měsíce. Program pro děti, ale i dospělé, teď v zimě tu toho moc není. Parkoviště; více parkovacích míst 4 Obchody; obchody s potravinami; levný obchod s potravinami v centru města; prodejna potravin blízko centra Divadlo; divadelní představení 3 Internetové připojení wifi; internetová kavárna 3 Cyklostezky 2 Veřejná doprava 2 V zimě upravené běžecké tratě pro běžkaře 2 Koncerty; koncertní sál 2 Omezené služby v zimě. Vše je teď zavřené. 2 Absolutně neudržované komunikace s chodníky v zimním období. Více odklízet sníh. 2 Různé: - otevírací doba ve Vincentce. Mělo by tam být otevřeno celý den. - kluziště - více galerií - čistírna - drožky, koňské kočáry - nejezdí autobus Housacar v sobotu a v neděli - lahůdky, kde by bylo možné posnídat Chybějící turistická nabídka v rámci TO Zlínsko (průzkum léto 2005) Dotázaní návštěvníci regionu Zlínsko postrádají především více informací o regionu, včetně informací, které by jim usnadnily orientaci v terénu. Lidem chybí atrakce a možnosti vyžití a zábavy pro děti. Také pro sebe samotné by přivítali více kulturních akcí a širší nabídku společenského vyžití. Dále respondenti upozorňují na problémy v dopravě, na nedostatek možností pro vodní sporty (tzn. koupaliště, bazény) a na nižší kvalitu poskytovaných služeb. ARC Mikulov Souhrn výsledků 19

20 Tabulka: Chybějící turistické atraktivity, aktivity a služby za TO Zlínsko (léto 2005) Odpověď region Zlínsko Počet chybí více informací o regionu/špatné značení/průvodci 4,4 % chybí aktivity/atrakce/akce pro děti 3,0 % spokojenost/nic nechybí 2,6 % nedostatečné společenské vyžití/málo kulturních akcí 2,4 % problémy s dopravou (přetížená doprava/neukáznění řidiči) 2,4 % chybí bazény/koupaliště, špatná úroveň 2,2 % horší kvalita služeb/nedostatečné služby 2,0 % drahé služby/drahé ubytování atd. 1,4 % chybí cyklostezky/lepší cyklostezky 1,2 % chybí nákupní možnosti/málo obchodů 1,2 % chybí restaurace/občerstvení/cukrárny/kavárny/vinné sklípky 1,2 % nevyhovující dostupnost/autobusem/málo spojů 1,0 % horší čistota/ málo odpadkových košů 0,8 % nedostatek parkovacích míst/špatný stav parkovišť 0,8 % nedostatečná nabídka sportovního vyžití/málo sportovišť 0,8 % zákaz průjezdu lázeňským městem na kole/parkem na kole 0,8 % špatná otevírací doba obchodů/služeb/památek 0,6 % chybí informační centra 0,4 % nedostatečná propagace regionu 0,4 % chybí pěší zóna pro turisty/v centru stojí auta 0,4 % Hluk 0,4 % chybí půjčovna kol/lyží/lodí 0,4 % chybí bankomat/směnárny/banky 0,2 % chybí kempy/autokempy/špatná úroveň kempů 0,2 % chybí WC/špatná úroveň WC 0,2 % nevyhovující přístup místních obyvatel k turistům 0,2 % nevyhovující stav komunikací/špatné silnice 0,2 % špatná orientace v MHD/časté změny/dlouhé intervaly 0,2 % drobná kriminalita/krádeže/kapsáři/vandalismus 0,2 % chybí připojení k internetu/špatný internet 0,2 % špatné počasí/nevyhovující 0,2 % nevychovaní turisté/cyklisté 0,2 % málo míst k odpočinku/málo laviček 0,2 % památky ve špatném stavu/nepřístupné 0,2 % špatné jídlo/málo možností, kde se dobře najíst 0,2 % chybí agroturistika/ekoturistika/jízdy na koních 0,2 % ničení životního prostředí/málo zeleně/zdevastovaná krajina 0,2 % Požadavky cestovních kanceláří V Luhačovicích postrádají respondenti zejména ubytovací kapacity vyšší třídy. Opět se objevil požadavek na více parkovacích míst. Respondenti vzpomněli také nabídku zábavy a kulturního vyžití pro mladé. Z dalších ojedinělých odpovědí je možné uvést např. nevyhovující dopravní spojení s Prahou, respondentům chybí v Luhačovicích krytý plavecký bazén, veřejné toalety či cyklostezky. ARC Mikulov Souhrn výsledků 20

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu SOUHRN VÝSLEDKŮ

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Luhačovické minerální prameny

Luhačovické minerální prameny Luhačovické minerální prameny Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Městské informační středisko Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Seznam pozemků v majetku města veřejné prostranství

Seznam pozemků v majetku města veřejné prostranství Příloha k obecně závazné vyhlášce města Luhačovice č. 12/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Seznam pozemků v majetku města veřejné prostranství Pozemek

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Integrovaný plán rozvoje území LUHAČOVICKA. Konečná verze

Integrovaný plán rozvoje území LUHAČOVICKA. Konečná verze Integrovaný plán rozvoje území LUHAČOVICKA Konečná verze OBSAH: 1. Úvod 4 2. Základní charakteristika a potenciál řešeného území 4 3. Metodický přístup ke zpracování dokumentu a postup zpracování 5 3.1.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21

HOTEL. Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře - Kouty 747 21 HOTEL Hotelový a sportovní komplex Buly Aréna je unikátním zařízením svého druhu v České republice. Sdružuje hotel, restauraci, konferenční sály, sportoviště i relaxační zónu na jednom prostoru v malebném

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE STRATEGICKÝ PLÁN OBCE DOLNÍ VĚSTONICE Obsah dokumentu 1. Historie obce... 3 2. Metodika zpracování strategického plánu... 3 3. Současný stav obce... 4 3.1 SWOT analýza... 5 3.2. Strategické cíle a postup

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Hledáte-li ty pravé prostory pro sportovní soustředění svého týmu, zvolte hotel VEGA! Svou polohou a šíří služeb je ideálním místem pro pořádání tohoto typu akcí.. Hotel Vega disponuje

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Sportovní a rekreační areál Luhačovická přehrada studie využitelnosti území

Sportovní a rekreační areál Luhačovická přehrada studie využitelnosti území Sportovní a rekreační areál Luhačovická přehrada studie využitelnosti území Autoři: Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. Mgr. Zdeněk Hamřík Mgr. Michal Kalman Mgr. Jan Pavelka Mgr. Jiří Skoumal, PhD. Ing. Lenka

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2012 2015 AKČNÍ PLÁN Zadavatel: Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Javorník 54 Riegrova 1756/51 384 73 Stachy 370 01 České Budějovice Datum zpracování:

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA

LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA LÁZNĚ A UBYTOVÁNÍ U HASTRMANA představení společnosti Jsme silnou, dynamickou společností a spolehlivým partnerem na trhu gastronomie. Svým zákazníkům i obchodním partnerům nabízíme široké portfolio produktů,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více