Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, Charakteristika školy: fakultní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Odloučená pracoviště: Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a, Jindřišská 18 Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Kolářová Zřizovatel: Městská část Praha 1 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji. Oproti školnímu roku 2011/2012 jsme upravili ŠVP v učebním plánu 6. ročníku. Zrušili jsme předmět provoz a údrţba domácnosti a nahradili ho posílenou výukou anglického jazyka a počítačové grafiky. Tato změna se velmi osvědčila. Jazykové vzdělávání a jeho podpora V rámci povinného učebního plánu se ţáci vyučovali anglický jazyk od 1. do 9. ročníku. Na 2. stupni si mohli vybrat 2. cizí jazyk v rámci povinně volitelných předmětů volili mezi německým a francouzským jazykem. Vzhledem k zájmu jsme otevřeli výuku obou jazyků. Kromě toho jsme pokračovali ve výuce konverzace v anglickém jazyce. Ţáci 1. i 2. stupně se během školního roku 2012/2013 účastnili i divadelních představení v anglickém jazyce. Péči o jazykové vzdělávání poskytujeme i učitelům Zúčastňují se seminářů a kurzů v rámci DVPP, někteří iniciativně pokračovali v kurzech, jejichţ konání zahájila MČ Prahy 1, nyní si je však jiţ financují sami. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet (fyzické osoby) k Ped. pracovníci celkem Ped. prac. s odbor. Ped. prac. bez odbor. kvalifikací kvalifikace

3 Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 5 - Počet účastníků průběžného vzdělávání 17 Orientujeme se především na následující oblasti: práce se třídou, práce s ţákem s problematickým chováním, práce s dětmi s poruchami ADHD a s dětmi s SVP. Vedení školy se účastní seminářů týkajících se trestní odpovědnosti pedagogů a BOZ a BOZP. Vyučující jednotlivých předmětů se účastní kurzů akreditovaných MŠMT v systému DVPP podle svých oborů a zaměření. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/2014 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/2014 (z výkazů pro daný školní rok) zapsané děti přijaté děti odklady školní docházky Počet Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Ve školní druţině bylo k zapsáno 102 ţáků ve čtyřech odděleních. Jedno oddělení bylo vyhrazeno dětem z přípravného ročníku. Někteří ţáci přestávali navštěvovat ŠD, protoţe potřebovali více volnosti. Některé ţáky naopak rodiče přihlašovali i během roku zvláště proto, ţe vychovatelky pracovaly s dětmi tak, ţe se zapojily do různorodých činností. Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinkem a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačními akcemi. Od pracuje ŠD podle vlastního ŠVP pro ŠD, který plně respektuje cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD a vychází z RVP. Jednotlivá oddělení pracovala podle celoročního druţinového plánu, který nesl pro tento školní rok název Objevování ostrovů dráčka Kryšpína. Společné akce probíhaly nejen na zahradě, ale i v hernách formou sportovních soutěţí, vědomostních kvízů, multikulturní výchovy či připomenutím si tradičních zvyků v období vánočních svátků a Velikonoc. Některé akce se neuskutečnily, např. z důvodu počasí, ale děti se do druţiny těšily, od rodičů byly příznivé ohlasy na práci druţiny i uskutečněné akce a to byla pro nás velká motivace. Klub mladých zajišťuje volnočasové aktivity především pro ţáky druhého stupně, výjimečně mohou docházet i ţáci prvního stupně (provozní důvody). Klub mladých tvoří volný klub, kde si děti samy volí aktivitu, které se chtějí věnovat. Vychovatel zde vystupuje jako motivátor, který podněcuje děti

4 k činnosti. Druhou oblast činnosti školního klubu tvoří pravidelné krouţky. Tyto krouţky vedou jak vychovatelé školního klubu, tak i externí spolupracovníci. Třetí oblast činnosti školního klubu tvoří víkendové akce, které mají charakter turisticko-poznávací. V rámci školního klubu naše děti prezentovaly školu i na veřejnosti. Nejčastěji se jednalo o vystoupení školní kapely na různých akcích pořádaných Městskou částí Praha 1 nebo akcích pořádaných naší školou. V neposledně řadě je potřeba zmínit výbornou spolupráci s Nadací Praţské děti, která mnohé akce finančně podpořila, a díky této podpoře se mohly pořádaných aktivit účastnit i děti ze sociálně slabších rodin. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní, školním psychologem, případně odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyţadující zvláštní péči, zdravotně a sociálně znevýhodněnými a mimořádně nadanými. V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku předmět Volba povolání, v němţ se ţáci seznamují s technikou vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů. V rámci tohoto předmětu se ţáci seznamují téţ s pracovním právem, chodí na dny otevřených dveří středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do výše uvedených tříd. Devátým ročníkům byly nabídnuty a vzápětí realizovány Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1 PROFI-testy, které pomáhaly při správné volbě SŠ. Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou téţ připraveny dle individuálních předpokladů ţáků doporučit určitý typ školy či okruh povolání.) Ve školním roce 2011/12 jsme zavedli v devátém ročníku předmět Svět práce, v němţ se ţáci seznamují se základy práva (občanské, rodinné, pracovní a trestní) a se základy finanční gramotnosti. Ve výuce tohoto předmětu jsme pokračovali i ve školním roce 2012/2013. Od února 2013 jsme navázali spolupráci s psycholoţkou Mgr. Lucií Jurovou, která je zaměstnankyní PPP Prahy 1. Psycholoţka byla tři dny v týdnu k dispozici v budově školy Vodičkova 22. Přetrvávala i spolupráce se speciální pedagoţkou Mgr. Janou Borůvkovou ze ZŠ Uhelný trh. Spolupráci jsme rozšířili i s organizacemi APLA a Vertikála, neboť nám přibylo ţáků s AS. V rámci poradenského systému mají všichni vyučující 1x týdně konzultační hodiny, ve kterých jsou připraveni řešit problémy jak s ţáky, tak s jejich zákonnými zástupci. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Ve školním roce 2012/2013 proběhla jiţ tradičně spolupráce s Klubem rodičů. Setkali jsme se 3x během roku, vţdy v den pedagogických rad a třídních schůzek. I v tomto školním roce k nám byl Klub rodičů vstřícný, dovybavil školní druţinu, nakoupil sportovní pomůcky (míče), přispěl na zaplacení zdravotníků vyslaných na zahraniční zájezd školy.

5 Spolupráce se školskou radou probíhala spíše formálně. Ve funkci předsedkyně skončila k paní Jana Cichoňová (v souvislosti s ukončením 9. ročníku její dcery) a zvolena byla nová předsedkyně paní Gabriela Lokvencová (stávající členka). Současně byla školská rada doplněna novým zástupcem z řad rodičů, kteří si zvolili paní ing. Miroslavu Šílovou. Nadále jsme fakultní školou UK, poskytujeme pedagogické praxe studentům hlavně Pedagogické fakulty a poskytujeme studentům UK prostor pro studentskou výzkumnou činnost. V rámci výuky výtvarné výchovy spolupracujeme se Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích a s výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domaţlic. Jiţ tradičně spolupracujeme s PPP Prahy 1, ve školním roce 2012/2013 jsme dokonce získali školní psycholoţku Mgr. Lucii Jurovou, která 3 dny v týdnu působila přímo ve škole, byla s ţáky v přímém kontaktu. Kromě sociometrického šetření můţe vykonávat i diagnostickou činnost a supervizi pro pedagogy. Této spolupráce si velmi váţíme a přejeme si v ní pokračovat i v dalším školním roce. Velmi dobře se rozvíjela i spolupráce s Nadací Praţské děti, která nám finančně velmi vypomáhá jak v činnosti Klubu mladých, tak v činnosti školní kapely. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Dějiny umění v praxi Cesty za uměním Grant na podporu volného času dětí Cesty z města Škola bez drog Protidrogová prevence (pro r. 2012) Podpora pravidelných volnočasových aktivit KM (na r. 2012) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč MHMP schválil realizaci projektů: Zdravé město Praha 2012 My tvoříme dnes jako vy kdysi Dějiny umění v praxi (na r. 2012) ,- Kč ,- Kč Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Jsme škola se zaměřením na výtvarnou výchovu a počítačovou grafiku. O talentované děti v těchto oborech pečujeme v rámci samostatných tříd a skupin. Výtvarnou výchovu mají dělenu, vţdy kaţdá skupina projde kurzem keramiky. V těchto třídách děti pracují velmi náročnými technikami srovnatelnými s technikami pouţívanými na středních uměleckých školách. V mimoškolní činnosti měli moţnost navštěvovat kurzy kresby a malby, keramiky a textilní ateliér. Pro zájemce o jiný druh výtvarné činnosti jsme opět pořádali kurz tvorby aradekorů v dílně Milady Hynkové ve Kdyni a pětidenní kurz základů sochařiny v Hořicích.

6 Svůj talent mohly děti rozvíjet téţ na výtvarně a jazykově zaměřených zahraničních zájezdech. Jazykově zaměřený pobyt se realizoval v Londýně a v Norwich. Uskutečnil se i výtvarně zaměřený projekt v Benátkách. Kromě výše zmiňovaných aktivit se naši ţáci účastnili literárních, historických, programovacích a výtvarných soutěţí, olympiád v anglickém jazyce, češtině, dějepisu, biologie. Zapojili se ţáci nejen výtvarných tříd. Úspěchy jsme zaznamenali v různých oblastech: Soutěţ Lidická růţe získali jsme 4 čestná uznání v konkurenci 25 tisíc prací z celého světa Soutěţ v programování 1. místo M. Hubrt Olympiáda v anglickém jazyce obvodní kolo 2. místo S. Bendová Olympiáda v českém jazyce obvodní kolo 2. místo L. Hošková Soutěţ Za tajemstvím Praţského hradu místo tým ţáků 9. B Soutěţ v animaci celopraţské kolo 1. místo J. Bouzek, 2. místo Š. Ouřecký Mezinárodní soutěţ v Honkongu čestná uznání J. Bouzek, I. Skalická V 6. ročníku jsme měli posílenou dotaci hodin počítačové grafiky o jednu hodinu (celkem 2 hodiny). Kromě toho mají výtvarné třídy v učebním plánu hodinu předmětu dějiny výtvarného umění. Zaměřujeme se však na talentované děti i mimo tyto třídy. Ţáci měli moţnost si od 7. ročníku vybrat z několika povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a budoucí profilace. Jednalo se o francouzský či německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, výběrovou výtvarnou výchovu, základy animace a počítačové grafiky a sportovní hry. Polytechnická výchova (volitelné předměty, krouţky) Povinně volitelné předměty: konverzace v Aj, německý jazyk, francouzský jazyk, výběrová výtvarná výchova, výběrová hudební výchova, sportovní hry, základy animace a počítačové grafiky Krouţky na 1. stupni: míčové hry, keramika, výtvarná výchova, zábavná matematika, vaření, deskové hry, věda nás baví, taneční studio Krouţky na 2. stupni + KM: oděvní ateliér, keramický kurz, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, zpívko, hra na kytaru, školní kapela, základy hry na bicí, základy hry na baskytaru, šachy, míčové hry, biologické praktikum, fotokrouţek Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli přípravnou třídu jiţ potřetí. I nadále jsme s ní měli velmi dobré zkušenosti. Třída byla otevřena s počtem 15 ţáků. Docházkou do této třídy si všechny děti dle svých moţností v rámci osobních dispozic osvojily dovednosti a návyky potřebné pro zahájení

7 povinné školní docházky. Jejich začlenění do pedagogické-ho procesu je tak určitě plynulejší. Příprava byla i nadále zaměřena na posilování samostatnosti, na podporu vyjadřovacích schopností, na grafomotoriku, matematickou představivost, koncentraci pozornosti a na sociální dovednosti. Tím, ţe můţeme srovnávat děti přípravné třídy jiţ třetím rokem, docházíme k přesvědčení, ţe stále klesá schopnost dětí přijmout autoritu, přijmout určitý pokyn, zvnitřnit ho a řídit se jím. Rozhodně neusilujeme o slepou poslušnost, ale leckdy byly problémy i se základními pokyny, jejichţ neuposlechnutí ohroţovalo bezpečnost dítěte. Vyvozujeme z toho, ţe je nutné se zaměřit i na intenzivnější spolupráci s rodinou, hledat společné cesty. I přes tyto problémy je evidentní, ţe pobyt dětí v přípravné třídě je pro ně i pro celou rodinu přínosem, rodiče nám sdělují, ţe pozitivní změny ve vývoji zaznamenávají i v běţném rodinném ţivotě. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali jak s dětmi cizinců ze států EU, tak s dětmi cizinců z jiných států. Podstatnou část dětí cizinců tvoří děti z Ruska. Jsou integrováni do běţných tříd, rodičům nabízíme intenzivní jazykové kurzy, které pořádá sdruţení META, jsou zdarma a mají program nastavený hlavně pro děti mladšího školního věku. Některé děti těchto kurzů vyuţily o hlavních prázdninách, některé (většinou z Číny), se do českého prostředí asimilují velmi obtíţně. Volný čas s vrstevníky Čechy téměř netráví, dokonce odpoledne často navštěvují své čínské školy a komunikují téměř výlučně ve své mateřštině. Nelze opomenout i tu skutečnost, ţe tráví převáţnou část volného času s rodiči v jejich obchodech a restauracích, kde opět komunikují mateřštinou. V prostředí školy se spoluţáky příliš nekomunikují, s učiteli ještě méně. Z tohoto důvodu jsme i v loňském roce pokračovali v individuální výuce češtiny, většinou v dotaci 2 hodin týdně ihned po vyučování. Této výuky se účastnily především děti 1. stupně, děti 2. stupně docházely velmi nepravidelně. S dětmi jiných států jsou komunikační problémy jen ojediněle, velmi dobře se zapojují do výuky, především často a rády komunikují s vrstevníky a jejich čeština se velmi zlepšuje. Není zanedbatelný fakt, ţe se v naší škole vzdělává i velké mnoţství dětí cizinců, které se uţ narodily v České republice, chodily do českých mateřských škol a komunikace v češtině jim nečiní ţádné potíţe. Počet dětí cizinců celkem: 43 Počet dětí cizinců z EU: 4 (Bulharsko 1, Slovensko 3) Počet dětí cizinců z ostatních států: 39 (Bosna a Hercegovina 1, Kosovo 1, Bělorusko 2, Čína 4, Kazachstán 2, Korea 2, Mongolsko 1, Rusko 17, Vietnam 3, Sýrie 1, Ukrajina 5) Počet dětí cizinců v přípravné třídě: 3 (Rusko 1, Ukrajina 1, Vietnam 1)

8 Environmentální výchova Environmentální výchovu jsme ve školním roce 2012/2013 nevyučovali jako samostatný předmět, ale stejně jako v předchozích letech byla průřezovým tématem jednotlivých předmětů. Realizace EVVO probíhala na úrovni třídy (besedy, výukové programy, terénní akce a výjezdy do škol v přírodě, třídní projekty) i na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících. V tomto školním roce se opět podařilo uskutečnit projekt, jehoţ hlavním cílem bylo, aby ţáci ročníků popsali vlastními slovy vztahy mezi ţivočichy a ekosystémy, ve kterých ţijí, a to na základě informací, které jim předali ţáci 5. ročníků na jimi připravených hodinách. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali s organizacemi, jejichţ činnost je zaměřena na environmentální výchovu, např. Lesy hl. m. Prahy, Ekocentrum Podhoubí, Ekodomov. Ţáci prvního stupně si velmi oblíbili venkovní programy Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, na kterých se v tomto školním roce měli moţnost seznámit s původními českými plemeny hospodářských zvířat, prostřednictvím aktivit a přímého kontaktu se zvířaty si uvědomit ţivotní potřeby zvířat a při smyslových hrách rozvíjet svůj vztah k přírodě. Jiţ čtvrtým rokem se ţáci zapojili do programu Recyklohraní. Ve školním roce 2012/2013 byl opět pro ţáky 2. stupně otevřen přírodovědný krouţek. Škola nadále pokračovala ve svém zapojení do celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), coţ je dlouhodobý program Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina. Pomocníkem pro realizaci EVVO se nám i pro tento rok stal časopis pro ekogramotnost Bedrník. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v našem školním vzdělávacím programu pojata jako průřezové téma. Její obsah se prolíná do několika předmětů do prvouky, vlastivědy, dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství, do předmětu volba povolání a v podstatě se dá říci, ţe právě v kaţdodenním kontaktu s dětmi cizinců nacházíme bohaté podněty pro výuku tolerance a rasové a národnostní snášenlivosti. Vyuţíváme téţ oslav národních svátků (Vánoce, Velikonoce), abychom dětem připomněli rozdílnost pojetí těchto tradic. V roce 2012/2013 jsme téţ realizovali čtyři zahraniční studijní zájezdy pro ţáky, v rámci výuky jazyků se děti seznamují s reáliemi a literaturou příslušných zemí, jejichţ obyvatelé daným jazykem hovoří. Prevence rizikového chování V oblasti prevence společensky neţádoucích jevů pracuje naše škola v souladu s Minimálním preventivním programem, který je připravován na kaţdý školní rok a je zaměřený na prevenci jakýchkoliv forem rizikového chování. Ve spolupráci s o. s. PRAK jsme ve školním roce 2012/2013 realizovali následující programy pro 9. ročníky návštěvu věznice, návštěvu speciální MŠ pro děti drogově závislých a psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Pro ţáky 7. ročníků byla realizována

9 přednáška Poruchy příjmu potravy a ţáci 6. ročníků byli zařazeni do projektu Kyberšikana. S o. s. PRAK jsme také realizovali pro 8. ročníky besedu na téma Prevence HIV/AIDS. Ve spolupráci s Prevalis, o. s. Ostrava (MUDr. Kolář) byla uskutečněna pro ţáky 8. ročníků beseda na téma Láska ano, děti ještě ne. Tato oblast byla zahrnuta do sexuální výchovy. Pro 8. ročníky jsme také realizovali pořad Nefetuj a piš a pro 6. ročníky pořad Odmítání oba pořady proběhly ve spolupráci s Danny Agency a Danielem Dobiášem. 7. a 8. ročníky se účastnily pořadu Pobavme se o alkoholu, který úzce souvisí s prevencí uţívání návykových látek. Ţáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Počet ţáků celkem Z toho nově přijati Jihočes. Jihomor. Karlovar. Vysočina Královéhr. Liberec. Moravskosl. Olomouc. Pardub. Plzeň. Středočes. Ústecký Zlínký Celkem Další údaje o ZŠ Umístění ţáků na SŠ ve školním roce 2012/ ročníky ročník 1 7. ročník 1 5. ročník 3 Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ţádná kontrola, pouze se ČŠI v lednu 2013 opět vrátila k šetření úrazu dívky z ledna Na základě stíţnosti matky byla celá událost znovu přešetřena, podrobnější závěry jsou k dispozici v protokolu z průběhu šetření u ředitelky školy. ČŠI ani zřizovatel školy nepovaţovali za nutné vyvozovat ze závěru šetření jakékoliv důsledky, většina bodů stíţnosti byla neodůvodněných či neprokazatelných, jak jsem uváděla jiţ v loňské výroční zprávě. Prioritou naší školy zůstává i nadále poskytnout vzdělání všem dětem, uplatňovat rovný přístup ke vzdělání. Z tohoto důvodu nabízíme vzdělání dětem sociálně i zdravotně znevýhodněným, stejně jako dětem zdravotně postiţeným. Ve škole pracoval jeden asistent pedagoga, od února 2013 pracuje na základě grantu na naší škole i psycholoţka. Tuto skutečnost povaţuji za veliký posun v oblasti prevence neţádoucích jevů a závadového chování, důleţitá je i moţnost okamţité pomoci dítěti, jehoţ psychický stav si tuto pomoc vyţaduje. Kromě toho je psycholoţka kompetentní provádět diagnostiku poruch učení a provádět sociometrické šetření v třídních kolektivech. Za další prioritu povaţuji práci s učiteli v oblasti komunikace s ţáky i s rodiči. Situace v chování dětí se prostě s dobou mění a učitelé musí hledat novou cestu, jak se i k dětem s problematickými projevy chování přiblíţit, jak je pochopit, jak s nimi pracovat, aby se k nim sice přistupovalo citlivě, ale zároveň aby jim byly dány hranice chování. Toto je trochu problém u některých kolegů, a to nemusí být jen kolegové vyššího věku. I v této oblasti nám pomáhá psycholoţka, především v poskytnutí supervize.

10 Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali s 18 dětmi integrovanými do běţných tříd a s jednou třídou se skupinovou integrací (8.B 15 ţáků). Integrovaní ţáci se bez problémů začlenili do tříd, ve výuce jsme vyuţívali všech metod vedoucích k individuálnímu přístupu. Zdravotní znevýhodnění těchto dětí nebylo tak rozsáhlé, abychom museli vyuţívat nějakých speciálních pomůcek či jim podstatně redukovat učivo. Pokud se týká skupinově integrovaných ţáků ve třídě 8. B, s těmito dětmi jsme museli pracovat pomalejším tempem a v předmětech jako matematika, český jazyk, fyzika či chemie jsme se soustředili na základní učivo těchto oborů a na pochopení základních souvislostí a zákonitostí. Zcela patrně ţákům tento přístup vyhovuje, můţeme se věnovat individuálně kaţdému z nich a na celkovém vývoji to je znatelné. Spokojenost byla i na straně rodičů. Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. 1 výstava výtvarných prací ţáků 1. stupně Jeden školní rok ve výtvarné výchově, obr. 2 víkend v klubu mladých, obr. 3 vánoční koncert školní kapely, obr. 4 cyklistický výlet do jiţních Čech) a dále údaje o hospodaření školy. V Praze dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Mgr. Dagmar Zelená ředitelka školy

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více