Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, Charakteristika školy: fakultní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Odloučená pracoviště: Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a, Jindřišská 18 Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Kolářová Zřizovatel: Městská část Praha 1 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji. Oproti školnímu roku 2011/2012 jsme upravili ŠVP v učebním plánu 6. ročníku. Zrušili jsme předmět provoz a údrţba domácnosti a nahradili ho posílenou výukou anglického jazyka a počítačové grafiky. Tato změna se velmi osvědčila. Jazykové vzdělávání a jeho podpora V rámci povinného učebního plánu se ţáci vyučovali anglický jazyk od 1. do 9. ročníku. Na 2. stupni si mohli vybrat 2. cizí jazyk v rámci povinně volitelných předmětů volili mezi německým a francouzským jazykem. Vzhledem k zájmu jsme otevřeli výuku obou jazyků. Kromě toho jsme pokračovali ve výuce konverzace v anglickém jazyce. Ţáci 1. i 2. stupně se během školního roku 2012/2013 účastnili i divadelních představení v anglickém jazyce. Péči o jazykové vzdělávání poskytujeme i učitelům Zúčastňují se seminářů a kurzů v rámci DVPP, někteří iniciativně pokračovali v kurzech, jejichţ konání zahájila MČ Prahy 1, nyní si je však jiţ financují sami. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet (fyzické osoby) k Ped. pracovníci celkem Ped. prac. s odbor. Ped. prac. bez odbor. kvalifikací kvalifikace

3 Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 5 - Počet účastníků průběžného vzdělávání 17 Orientujeme se především na následující oblasti: práce se třídou, práce s ţákem s problematickým chováním, práce s dětmi s poruchami ADHD a s dětmi s SVP. Vedení školy se účastní seminářů týkajících se trestní odpovědnosti pedagogů a BOZ a BOZP. Vyučující jednotlivých předmětů se účastní kurzů akreditovaných MŠMT v systému DVPP podle svých oborů a zaměření. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/2014 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/2014 (z výkazů pro daný školní rok) zapsané děti přijaté děti odklady školní docházky Počet Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Ve školní druţině bylo k zapsáno 102 ţáků ve čtyřech odděleních. Jedno oddělení bylo vyhrazeno dětem z přípravného ročníku. Někteří ţáci přestávali navštěvovat ŠD, protoţe potřebovali více volnosti. Některé ţáky naopak rodiče přihlašovali i během roku zvláště proto, ţe vychovatelky pracovaly s dětmi tak, ţe se zapojily do různorodých činností. Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinkem a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačními akcemi. Od pracuje ŠD podle vlastního ŠVP pro ŠD, který plně respektuje cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD a vychází z RVP. Jednotlivá oddělení pracovala podle celoročního druţinového plánu, který nesl pro tento školní rok název Objevování ostrovů dráčka Kryšpína. Společné akce probíhaly nejen na zahradě, ale i v hernách formou sportovních soutěţí, vědomostních kvízů, multikulturní výchovy či připomenutím si tradičních zvyků v období vánočních svátků a Velikonoc. Některé akce se neuskutečnily, např. z důvodu počasí, ale děti se do druţiny těšily, od rodičů byly příznivé ohlasy na práci druţiny i uskutečněné akce a to byla pro nás velká motivace. Klub mladých zajišťuje volnočasové aktivity především pro ţáky druhého stupně, výjimečně mohou docházet i ţáci prvního stupně (provozní důvody). Klub mladých tvoří volný klub, kde si děti samy volí aktivitu, které se chtějí věnovat. Vychovatel zde vystupuje jako motivátor, který podněcuje děti

4 k činnosti. Druhou oblast činnosti školního klubu tvoří pravidelné krouţky. Tyto krouţky vedou jak vychovatelé školního klubu, tak i externí spolupracovníci. Třetí oblast činnosti školního klubu tvoří víkendové akce, které mají charakter turisticko-poznávací. V rámci školního klubu naše děti prezentovaly školu i na veřejnosti. Nejčastěji se jednalo o vystoupení školní kapely na různých akcích pořádaných Městskou částí Praha 1 nebo akcích pořádaných naší školou. V neposledně řadě je potřeba zmínit výbornou spolupráci s Nadací Praţské děti, která mnohé akce finančně podpořila, a díky této podpoře se mohly pořádaných aktivit účastnit i děti ze sociálně slabších rodin. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní, školním psychologem, případně odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyţadující zvláštní péči, zdravotně a sociálně znevýhodněnými a mimořádně nadanými. V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku předmět Volba povolání, v němţ se ţáci seznamují s technikou vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů. V rámci tohoto předmětu se ţáci seznamují téţ s pracovním právem, chodí na dny otevřených dveří středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do výše uvedených tříd. Devátým ročníkům byly nabídnuty a vzápětí realizovány Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1 PROFI-testy, které pomáhaly při správné volbě SŠ. Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou téţ připraveny dle individuálních předpokladů ţáků doporučit určitý typ školy či okruh povolání.) Ve školním roce 2011/12 jsme zavedli v devátém ročníku předmět Svět práce, v němţ se ţáci seznamují se základy práva (občanské, rodinné, pracovní a trestní) a se základy finanční gramotnosti. Ve výuce tohoto předmětu jsme pokračovali i ve školním roce 2012/2013. Od února 2013 jsme navázali spolupráci s psycholoţkou Mgr. Lucií Jurovou, která je zaměstnankyní PPP Prahy 1. Psycholoţka byla tři dny v týdnu k dispozici v budově školy Vodičkova 22. Přetrvávala i spolupráce se speciální pedagoţkou Mgr. Janou Borůvkovou ze ZŠ Uhelný trh. Spolupráci jsme rozšířili i s organizacemi APLA a Vertikála, neboť nám přibylo ţáků s AS. V rámci poradenského systému mají všichni vyučující 1x týdně konzultační hodiny, ve kterých jsou připraveni řešit problémy jak s ţáky, tak s jejich zákonnými zástupci. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Ve školním roce 2012/2013 proběhla jiţ tradičně spolupráce s Klubem rodičů. Setkali jsme se 3x během roku, vţdy v den pedagogických rad a třídních schůzek. I v tomto školním roce k nám byl Klub rodičů vstřícný, dovybavil školní druţinu, nakoupil sportovní pomůcky (míče), přispěl na zaplacení zdravotníků vyslaných na zahraniční zájezd školy.

5 Spolupráce se školskou radou probíhala spíše formálně. Ve funkci předsedkyně skončila k paní Jana Cichoňová (v souvislosti s ukončením 9. ročníku její dcery) a zvolena byla nová předsedkyně paní Gabriela Lokvencová (stávající členka). Současně byla školská rada doplněna novým zástupcem z řad rodičů, kteří si zvolili paní ing. Miroslavu Šílovou. Nadále jsme fakultní školou UK, poskytujeme pedagogické praxe studentům hlavně Pedagogické fakulty a poskytujeme studentům UK prostor pro studentskou výzkumnou činnost. V rámci výuky výtvarné výchovy spolupracujeme se Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích a s výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domaţlic. Jiţ tradičně spolupracujeme s PPP Prahy 1, ve školním roce 2012/2013 jsme dokonce získali školní psycholoţku Mgr. Lucii Jurovou, která 3 dny v týdnu působila přímo ve škole, byla s ţáky v přímém kontaktu. Kromě sociometrického šetření můţe vykonávat i diagnostickou činnost a supervizi pro pedagogy. Této spolupráce si velmi váţíme a přejeme si v ní pokračovat i v dalším školním roce. Velmi dobře se rozvíjela i spolupráce s Nadací Praţské děti, která nám finančně velmi vypomáhá jak v činnosti Klubu mladých, tak v činnosti školní kapely. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Dějiny umění v praxi Cesty za uměním Grant na podporu volného času dětí Cesty z města Škola bez drog Protidrogová prevence (pro r. 2012) Podpora pravidelných volnočasových aktivit KM (na r. 2012) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč MHMP schválil realizaci projektů: Zdravé město Praha 2012 My tvoříme dnes jako vy kdysi Dějiny umění v praxi (na r. 2012) ,- Kč ,- Kč Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Jsme škola se zaměřením na výtvarnou výchovu a počítačovou grafiku. O talentované děti v těchto oborech pečujeme v rámci samostatných tříd a skupin. Výtvarnou výchovu mají dělenu, vţdy kaţdá skupina projde kurzem keramiky. V těchto třídách děti pracují velmi náročnými technikami srovnatelnými s technikami pouţívanými na středních uměleckých školách. V mimoškolní činnosti měli moţnost navštěvovat kurzy kresby a malby, keramiky a textilní ateliér. Pro zájemce o jiný druh výtvarné činnosti jsme opět pořádali kurz tvorby aradekorů v dílně Milady Hynkové ve Kdyni a pětidenní kurz základů sochařiny v Hořicích.

6 Svůj talent mohly děti rozvíjet téţ na výtvarně a jazykově zaměřených zahraničních zájezdech. Jazykově zaměřený pobyt se realizoval v Londýně a v Norwich. Uskutečnil se i výtvarně zaměřený projekt v Benátkách. Kromě výše zmiňovaných aktivit se naši ţáci účastnili literárních, historických, programovacích a výtvarných soutěţí, olympiád v anglickém jazyce, češtině, dějepisu, biologie. Zapojili se ţáci nejen výtvarných tříd. Úspěchy jsme zaznamenali v různých oblastech: Soutěţ Lidická růţe získali jsme 4 čestná uznání v konkurenci 25 tisíc prací z celého světa Soutěţ v programování 1. místo M. Hubrt Olympiáda v anglickém jazyce obvodní kolo 2. místo S. Bendová Olympiáda v českém jazyce obvodní kolo 2. místo L. Hošková Soutěţ Za tajemstvím Praţského hradu místo tým ţáků 9. B Soutěţ v animaci celopraţské kolo 1. místo J. Bouzek, 2. místo Š. Ouřecký Mezinárodní soutěţ v Honkongu čestná uznání J. Bouzek, I. Skalická V 6. ročníku jsme měli posílenou dotaci hodin počítačové grafiky o jednu hodinu (celkem 2 hodiny). Kromě toho mají výtvarné třídy v učebním plánu hodinu předmětu dějiny výtvarného umění. Zaměřujeme se však na talentované děti i mimo tyto třídy. Ţáci měli moţnost si od 7. ročníku vybrat z několika povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a budoucí profilace. Jednalo se o francouzský či německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, výběrovou výtvarnou výchovu, základy animace a počítačové grafiky a sportovní hry. Polytechnická výchova (volitelné předměty, krouţky) Povinně volitelné předměty: konverzace v Aj, německý jazyk, francouzský jazyk, výběrová výtvarná výchova, výběrová hudební výchova, sportovní hry, základy animace a počítačové grafiky Krouţky na 1. stupni: míčové hry, keramika, výtvarná výchova, zábavná matematika, vaření, deskové hry, věda nás baví, taneční studio Krouţky na 2. stupni + KM: oděvní ateliér, keramický kurz, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, zpívko, hra na kytaru, školní kapela, základy hry na bicí, základy hry na baskytaru, šachy, míčové hry, biologické praktikum, fotokrouţek Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli přípravnou třídu jiţ potřetí. I nadále jsme s ní měli velmi dobré zkušenosti. Třída byla otevřena s počtem 15 ţáků. Docházkou do této třídy si všechny děti dle svých moţností v rámci osobních dispozic osvojily dovednosti a návyky potřebné pro zahájení

7 povinné školní docházky. Jejich začlenění do pedagogické-ho procesu je tak určitě plynulejší. Příprava byla i nadále zaměřena na posilování samostatnosti, na podporu vyjadřovacích schopností, na grafomotoriku, matematickou představivost, koncentraci pozornosti a na sociální dovednosti. Tím, ţe můţeme srovnávat děti přípravné třídy jiţ třetím rokem, docházíme k přesvědčení, ţe stále klesá schopnost dětí přijmout autoritu, přijmout určitý pokyn, zvnitřnit ho a řídit se jím. Rozhodně neusilujeme o slepou poslušnost, ale leckdy byly problémy i se základními pokyny, jejichţ neuposlechnutí ohroţovalo bezpečnost dítěte. Vyvozujeme z toho, ţe je nutné se zaměřit i na intenzivnější spolupráci s rodinou, hledat společné cesty. I přes tyto problémy je evidentní, ţe pobyt dětí v přípravné třídě je pro ně i pro celou rodinu přínosem, rodiče nám sdělují, ţe pozitivní změny ve vývoji zaznamenávají i v běţném rodinném ţivotě. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali jak s dětmi cizinců ze států EU, tak s dětmi cizinců z jiných států. Podstatnou část dětí cizinců tvoří děti z Ruska. Jsou integrováni do běţných tříd, rodičům nabízíme intenzivní jazykové kurzy, které pořádá sdruţení META, jsou zdarma a mají program nastavený hlavně pro děti mladšího školního věku. Některé děti těchto kurzů vyuţily o hlavních prázdninách, některé (většinou z Číny), se do českého prostředí asimilují velmi obtíţně. Volný čas s vrstevníky Čechy téměř netráví, dokonce odpoledne často navštěvují své čínské školy a komunikují téměř výlučně ve své mateřštině. Nelze opomenout i tu skutečnost, ţe tráví převáţnou část volného času s rodiči v jejich obchodech a restauracích, kde opět komunikují mateřštinou. V prostředí školy se spoluţáky příliš nekomunikují, s učiteli ještě méně. Z tohoto důvodu jsme i v loňském roce pokračovali v individuální výuce češtiny, většinou v dotaci 2 hodin týdně ihned po vyučování. Této výuky se účastnily především děti 1. stupně, děti 2. stupně docházely velmi nepravidelně. S dětmi jiných států jsou komunikační problémy jen ojediněle, velmi dobře se zapojují do výuky, především často a rády komunikují s vrstevníky a jejich čeština se velmi zlepšuje. Není zanedbatelný fakt, ţe se v naší škole vzdělává i velké mnoţství dětí cizinců, které se uţ narodily v České republice, chodily do českých mateřských škol a komunikace v češtině jim nečiní ţádné potíţe. Počet dětí cizinců celkem: 43 Počet dětí cizinců z EU: 4 (Bulharsko 1, Slovensko 3) Počet dětí cizinců z ostatních států: 39 (Bosna a Hercegovina 1, Kosovo 1, Bělorusko 2, Čína 4, Kazachstán 2, Korea 2, Mongolsko 1, Rusko 17, Vietnam 3, Sýrie 1, Ukrajina 5) Počet dětí cizinců v přípravné třídě: 3 (Rusko 1, Ukrajina 1, Vietnam 1)

8 Environmentální výchova Environmentální výchovu jsme ve školním roce 2012/2013 nevyučovali jako samostatný předmět, ale stejně jako v předchozích letech byla průřezovým tématem jednotlivých předmětů. Realizace EVVO probíhala na úrovni třídy (besedy, výukové programy, terénní akce a výjezdy do škol v přírodě, třídní projekty) i na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících. V tomto školním roce se opět podařilo uskutečnit projekt, jehoţ hlavním cílem bylo, aby ţáci ročníků popsali vlastními slovy vztahy mezi ţivočichy a ekosystémy, ve kterých ţijí, a to na základě informací, které jim předali ţáci 5. ročníků na jimi připravených hodinách. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali s organizacemi, jejichţ činnost je zaměřena na environmentální výchovu, např. Lesy hl. m. Prahy, Ekocentrum Podhoubí, Ekodomov. Ţáci prvního stupně si velmi oblíbili venkovní programy Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, na kterých se v tomto školním roce měli moţnost seznámit s původními českými plemeny hospodářských zvířat, prostřednictvím aktivit a přímého kontaktu se zvířaty si uvědomit ţivotní potřeby zvířat a při smyslových hrách rozvíjet svůj vztah k přírodě. Jiţ čtvrtým rokem se ţáci zapojili do programu Recyklohraní. Ve školním roce 2012/2013 byl opět pro ţáky 2. stupně otevřen přírodovědný krouţek. Škola nadále pokračovala ve svém zapojení do celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), coţ je dlouhodobý program Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina. Pomocníkem pro realizaci EVVO se nám i pro tento rok stal časopis pro ekogramotnost Bedrník. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v našem školním vzdělávacím programu pojata jako průřezové téma. Její obsah se prolíná do několika předmětů do prvouky, vlastivědy, dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství, do předmětu volba povolání a v podstatě se dá říci, ţe právě v kaţdodenním kontaktu s dětmi cizinců nacházíme bohaté podněty pro výuku tolerance a rasové a národnostní snášenlivosti. Vyuţíváme téţ oslav národních svátků (Vánoce, Velikonoce), abychom dětem připomněli rozdílnost pojetí těchto tradic. V roce 2012/2013 jsme téţ realizovali čtyři zahraniční studijní zájezdy pro ţáky, v rámci výuky jazyků se děti seznamují s reáliemi a literaturou příslušných zemí, jejichţ obyvatelé daným jazykem hovoří. Prevence rizikového chování V oblasti prevence společensky neţádoucích jevů pracuje naše škola v souladu s Minimálním preventivním programem, který je připravován na kaţdý školní rok a je zaměřený na prevenci jakýchkoliv forem rizikového chování. Ve spolupráci s o. s. PRAK jsme ve školním roce 2012/2013 realizovali následující programy pro 9. ročníky návštěvu věznice, návštěvu speciální MŠ pro děti drogově závislých a psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Pro ţáky 7. ročníků byla realizována

9 přednáška Poruchy příjmu potravy a ţáci 6. ročníků byli zařazeni do projektu Kyberšikana. S o. s. PRAK jsme také realizovali pro 8. ročníky besedu na téma Prevence HIV/AIDS. Ve spolupráci s Prevalis, o. s. Ostrava (MUDr. Kolář) byla uskutečněna pro ţáky 8. ročníků beseda na téma Láska ano, děti ještě ne. Tato oblast byla zahrnuta do sexuální výchovy. Pro 8. ročníky jsme také realizovali pořad Nefetuj a piš a pro 6. ročníky pořad Odmítání oba pořady proběhly ve spolupráci s Danny Agency a Danielem Dobiášem. 7. a 8. ročníky se účastnily pořadu Pobavme se o alkoholu, který úzce souvisí s prevencí uţívání návykových látek. Ţáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Počet ţáků celkem Z toho nově přijati Jihočes. Jihomor. Karlovar. Vysočina Královéhr. Liberec. Moravskosl. Olomouc. Pardub. Plzeň. Středočes. Ústecký Zlínký Celkem Další údaje o ZŠ Umístění ţáků na SŠ ve školním roce 2012/ ročníky ročník 1 7. ročník 1 5. ročník 3 Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ţádná kontrola, pouze se ČŠI v lednu 2013 opět vrátila k šetření úrazu dívky z ledna Na základě stíţnosti matky byla celá událost znovu přešetřena, podrobnější závěry jsou k dispozici v protokolu z průběhu šetření u ředitelky školy. ČŠI ani zřizovatel školy nepovaţovali za nutné vyvozovat ze závěru šetření jakékoliv důsledky, většina bodů stíţnosti byla neodůvodněných či neprokazatelných, jak jsem uváděla jiţ v loňské výroční zprávě. Prioritou naší školy zůstává i nadále poskytnout vzdělání všem dětem, uplatňovat rovný přístup ke vzdělání. Z tohoto důvodu nabízíme vzdělání dětem sociálně i zdravotně znevýhodněným, stejně jako dětem zdravotně postiţeným. Ve škole pracoval jeden asistent pedagoga, od února 2013 pracuje na základě grantu na naší škole i psycholoţka. Tuto skutečnost povaţuji za veliký posun v oblasti prevence neţádoucích jevů a závadového chování, důleţitá je i moţnost okamţité pomoci dítěti, jehoţ psychický stav si tuto pomoc vyţaduje. Kromě toho je psycholoţka kompetentní provádět diagnostiku poruch učení a provádět sociometrické šetření v třídních kolektivech. Za další prioritu povaţuji práci s učiteli v oblasti komunikace s ţáky i s rodiči. Situace v chování dětí se prostě s dobou mění a učitelé musí hledat novou cestu, jak se i k dětem s problematickými projevy chování přiblíţit, jak je pochopit, jak s nimi pracovat, aby se k nim sice přistupovalo citlivě, ale zároveň aby jim byly dány hranice chování. Toto je trochu problém u některých kolegů, a to nemusí být jen kolegové vyššího věku. I v této oblasti nám pomáhá psycholoţka, především v poskytnutí supervize.

10 Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali s 18 dětmi integrovanými do běţných tříd a s jednou třídou se skupinovou integrací (8.B 15 ţáků). Integrovaní ţáci se bez problémů začlenili do tříd, ve výuce jsme vyuţívali všech metod vedoucích k individuálnímu přístupu. Zdravotní znevýhodnění těchto dětí nebylo tak rozsáhlé, abychom museli vyuţívat nějakých speciálních pomůcek či jim podstatně redukovat učivo. Pokud se týká skupinově integrovaných ţáků ve třídě 8. B, s těmito dětmi jsme museli pracovat pomalejším tempem a v předmětech jako matematika, český jazyk, fyzika či chemie jsme se soustředili na základní učivo těchto oborů a na pochopení základních souvislostí a zákonitostí. Zcela patrně ţákům tento přístup vyhovuje, můţeme se věnovat individuálně kaţdému z nich a na celkovém vývoji to je znatelné. Spokojenost byla i na straně rodičů. Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. 1 výstava výtvarných prací ţáků 1. stupně Jeden školní rok ve výtvarné výchově, obr. 2 víkend v klubu mladých, obr. 3 vánoční koncert školní kapely, obr. 4 cyklistický výlet do jiţních Čech) a dále údaje o hospodaření školy. V Praze dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Mgr. Dagmar Zelená ředitelka školy

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39 Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice Identifikátor školy: 600 041 212 Termín konání inspekce: 22.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více