Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2012/2013 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, Charakteristika školy: fakultní škola se zaměřením na výtvarnou výchovu, počítačovou grafiku a mediální tvorbu Odloučená pracoviště: Jindřišská 32, Jeruzalémská 5, Školská 15a, Jindřišská 18 Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Zelená Zástupce ředitele školy: Mgr. Ivana Kolářová Zřizovatel: Městská část Praha 1 Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Výuka podle ŠVP: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji. Oproti školnímu roku 2011/2012 jsme upravili ŠVP v učebním plánu 6. ročníku. Zrušili jsme předmět provoz a údrţba domácnosti a nahradili ho posílenou výukou anglického jazyka a počítačové grafiky. Tato změna se velmi osvědčila. Jazykové vzdělávání a jeho podpora V rámci povinného učebního plánu se ţáci vyučovali anglický jazyk od 1. do 9. ročníku. Na 2. stupni si mohli vybrat 2. cizí jazyk v rámci povinně volitelných předmětů volili mezi německým a francouzským jazykem. Vzhledem k zájmu jsme otevřeli výuku obou jazyků. Kromě toho jsme pokračovali ve výuce konverzace v anglickém jazyce. Ţáci 1. i 2. stupně se během školního roku 2012/2013 účastnili i divadelních představení v anglickém jazyce. Péči o jazykové vzdělávání poskytujeme i učitelům Zúčastňují se seminářů a kurzů v rámci DVPP, někteří iniciativně pokračovali v kurzech, jejichţ konání zahájila MČ Prahy 1, nyní si je však jiţ financují sami. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. o ped. pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) Počet (fyzické osoby) k Ped. pracovníci celkem Ped. prac. s odbor. Ped. prac. bez odbor. kvalifikací kvalifikace

3 Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 5 - Počet účastníků průběžného vzdělávání 17 Orientujeme se především na následující oblasti: práce se třídou, práce s ţákem s problematickým chováním, práce s dětmi s poruchami ADHD a s dětmi s SVP. Vedení školy se účastní seminářů týkajících se trestní odpovědnosti pedagogů a BOZ a BOZP. Vyučující jednotlivých předmětů se účastní kurzů akreditovaných MŠMT v systému DVPP podle svých oborů a zaměření. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2013/2014 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/2014 (z výkazů pro daný školní rok) zapsané děti přijaté děti odklady školní docházky Počet Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Ve školní druţině bylo k zapsáno 102 ţáků ve čtyřech odděleních. Jedno oddělení bylo vyhrazeno dětem z přípravného ročníku. Někteří ţáci přestávali navštěvovat ŠD, protoţe potřebovali více volnosti. Některé ţáky naopak rodiče přihlašovali i během roku zvláště proto, ţe vychovatelky pracovaly s dětmi tak, ţe se zapojily do různorodých činností. Zájmové vzdělávání probíhalo formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinkem a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačními akcemi. Od pracuje ŠD podle vlastního ŠVP pro ŠD, který plně respektuje cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD a vychází z RVP. Jednotlivá oddělení pracovala podle celoročního druţinového plánu, který nesl pro tento školní rok název Objevování ostrovů dráčka Kryšpína. Společné akce probíhaly nejen na zahradě, ale i v hernách formou sportovních soutěţí, vědomostních kvízů, multikulturní výchovy či připomenutím si tradičních zvyků v období vánočních svátků a Velikonoc. Některé akce se neuskutečnily, např. z důvodu počasí, ale děti se do druţiny těšily, od rodičů byly příznivé ohlasy na práci druţiny i uskutečněné akce a to byla pro nás velká motivace. Klub mladých zajišťuje volnočasové aktivity především pro ţáky druhého stupně, výjimečně mohou docházet i ţáci prvního stupně (provozní důvody). Klub mladých tvoří volný klub, kde si děti samy volí aktivitu, které se chtějí věnovat. Vychovatel zde vystupuje jako motivátor, který podněcuje děti

4 k činnosti. Druhou oblast činnosti školního klubu tvoří pravidelné krouţky. Tyto krouţky vedou jak vychovatelé školního klubu, tak i externí spolupracovníci. Třetí oblast činnosti školního klubu tvoří víkendové akce, které mají charakter turisticko-poznávací. V rámci školního klubu naše děti prezentovaly školu i na veřejnosti. Nejčastěji se jednalo o vystoupení školní kapely na různých akcích pořádaných Městskou částí Praha 1 nebo akcích pořádaných naší školou. V neposledně řadě je potřeba zmínit výbornou spolupráci s Nadací Praţské děti, která mnohé akce finančně podpořila, a díky této podpoře se mohly pořádaných aktivit účastnit i děti ze sociálně slabších rodin. Poradenské sluţby škol (výchovné poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Škola poskytuje poradenskou činnost jednak v oblasti kariérního poradenství, a to prostřednictvím výchovného týmu tvořeného vedením školy, výchovnou poradkyní, školním psychologem, případně odbornými učiteli, jednak v oblasti práce s dětmi vyţadující zvláštní péči, zdravotně a sociálně znevýhodněnými a mimořádně nadanými. V rámci kariérního poradenství vyučujeme v 8. ročníku předmět Volba povolání, v němţ se ţáci seznamují s technikou vlastního sebepoznání, hodnocení, plánování a stanovování si reálných cílů. V rámci tohoto předmětu se ţáci seznamují téţ s pracovním právem, chodí na dny otevřených dveří středních škol nebo školy přijdou předvést prezentaci své činnosti přímo do výše uvedených tříd. Devátým ročníkům byly nabídnuty a vzápětí realizovány Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1 PROFI-testy, které pomáhaly při správné volbě SŠ. Výchovná poradkyně a ředitelka školy jsou téţ připraveny dle individuálních předpokladů ţáků doporučit určitý typ školy či okruh povolání.) Ve školním roce 2011/12 jsme zavedli v devátém ročníku předmět Svět práce, v němţ se ţáci seznamují se základy práva (občanské, rodinné, pracovní a trestní) a se základy finanční gramotnosti. Ve výuce tohoto předmětu jsme pokračovali i ve školním roce 2012/2013. Od února 2013 jsme navázali spolupráci s psycholoţkou Mgr. Lucií Jurovou, která je zaměstnankyní PPP Prahy 1. Psycholoţka byla tři dny v týdnu k dispozici v budově školy Vodičkova 22. Přetrvávala i spolupráce se speciální pedagoţkou Mgr. Janou Borůvkovou ze ZŠ Uhelný trh. Spolupráci jsme rozšířili i s organizacemi APLA a Vertikála, neboť nám přibylo ţáků s AS. V rámci poradenského systému mají všichni vyučující 1x týdně konzultační hodiny, ve kterých jsou připraveni řešit problémy jak s ţáky, tak s jejich zákonnými zástupci. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Ve školním roce 2012/2013 proběhla jiţ tradičně spolupráce s Klubem rodičů. Setkali jsme se 3x během roku, vţdy v den pedagogických rad a třídních schůzek. I v tomto školním roce k nám byl Klub rodičů vstřícný, dovybavil školní druţinu, nakoupil sportovní pomůcky (míče), přispěl na zaplacení zdravotníků vyslaných na zahraniční zájezd školy.

5 Spolupráce se školskou radou probíhala spíše formálně. Ve funkci předsedkyně skončila k paní Jana Cichoňová (v souvislosti s ukončením 9. ročníku její dcery) a zvolena byla nová předsedkyně paní Gabriela Lokvencová (stávající členka). Současně byla školská rada doplněna novým zástupcem z řad rodičů, kteří si zvolili paní ing. Miroslavu Šílovou. Nadále jsme fakultní školou UK, poskytujeme pedagogické praxe studentům hlavně Pedagogické fakulty a poskytujeme studentům UK prostor pro studentskou výzkumnou činnost. V rámci výuky výtvarné výchovy spolupracujeme se Střední průmyslovou školou sochařskou a kamenickou v Hořicích a s výtvarným ateliérem Milady Hynkové ve Kdyni u Domaţlic. Jiţ tradičně spolupracujeme s PPP Prahy 1, ve školním roce 2012/2013 jsme dokonce získali školní psycholoţku Mgr. Lucii Jurovou, která 3 dny v týdnu působila přímo ve škole, byla s ţáky v přímém kontaktu. Kromě sociometrického šetření můţe vykonávat i diagnostickou činnost a supervizi pro pedagogy. Této spolupráce si velmi váţíme a přejeme si v ní pokračovat i v dalším školním roce. Velmi dobře se rozvíjela i spolupráce s Nadací Praţské děti, která nám finančně velmi vypomáhá jak v činnosti Klubu mladých, tak v činnosti školní kapely. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo realizaci projektů: Dějiny umění v praxi Cesty za uměním Grant na podporu volného času dětí Cesty z města Škola bez drog Protidrogová prevence (pro r. 2012) Podpora pravidelných volnočasových aktivit KM (na r. 2012) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč MHMP schválil realizaci projektů: Zdravé město Praha 2012 My tvoříme dnes jako vy kdysi Dějiny umění v praxi (na r. 2012) ,- Kč ,- Kč Zkušenosti s péčí o nadané ţáky Jsme škola se zaměřením na výtvarnou výchovu a počítačovou grafiku. O talentované děti v těchto oborech pečujeme v rámci samostatných tříd a skupin. Výtvarnou výchovu mají dělenu, vţdy kaţdá skupina projde kurzem keramiky. V těchto třídách děti pracují velmi náročnými technikami srovnatelnými s technikami pouţívanými na středních uměleckých školách. V mimoškolní činnosti měli moţnost navštěvovat kurzy kresby a malby, keramiky a textilní ateliér. Pro zájemce o jiný druh výtvarné činnosti jsme opět pořádali kurz tvorby aradekorů v dílně Milady Hynkové ve Kdyni a pětidenní kurz základů sochařiny v Hořicích.

6 Svůj talent mohly děti rozvíjet téţ na výtvarně a jazykově zaměřených zahraničních zájezdech. Jazykově zaměřený pobyt se realizoval v Londýně a v Norwich. Uskutečnil se i výtvarně zaměřený projekt v Benátkách. Kromě výše zmiňovaných aktivit se naši ţáci účastnili literárních, historických, programovacích a výtvarných soutěţí, olympiád v anglickém jazyce, češtině, dějepisu, biologie. Zapojili se ţáci nejen výtvarných tříd. Úspěchy jsme zaznamenali v různých oblastech: Soutěţ Lidická růţe získali jsme 4 čestná uznání v konkurenci 25 tisíc prací z celého světa Soutěţ v programování 1. místo M. Hubrt Olympiáda v anglickém jazyce obvodní kolo 2. místo S. Bendová Olympiáda v českém jazyce obvodní kolo 2. místo L. Hošková Soutěţ Za tajemstvím Praţského hradu místo tým ţáků 9. B Soutěţ v animaci celopraţské kolo 1. místo J. Bouzek, 2. místo Š. Ouřecký Mezinárodní soutěţ v Honkongu čestná uznání J. Bouzek, I. Skalická V 6. ročníku jsme měli posílenou dotaci hodin počítačové grafiky o jednu hodinu (celkem 2 hodiny). Kromě toho mají výtvarné třídy v učebním plánu hodinu předmětu dějiny výtvarného umění. Zaměřujeme se však na talentované děti i mimo tyto třídy. Ţáci měli moţnost si od 7. ročníku vybrat z několika povinně volitelných předmětů podle svého zájmu a budoucí profilace. Jednalo se o francouzský či německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, výběrovou výtvarnou výchovu, základy animace a počítačové grafiky a sportovní hry. Polytechnická výchova (volitelné předměty, krouţky) Povinně volitelné předměty: konverzace v Aj, německý jazyk, francouzský jazyk, výběrová výtvarná výchova, výběrová hudební výchova, sportovní hry, základy animace a počítačové grafiky Krouţky na 1. stupni: míčové hry, keramika, výtvarná výchova, zábavná matematika, vaření, deskové hry, věda nás baví, taneční studio Krouţky na 2. stupni + KM: oděvní ateliér, keramický kurz, kung-fu, florbal, basketbal, fotbal, zpívko, hra na kytaru, školní kapela, základy hry na bicí, základy hry na baskytaru, šachy, míčové hry, biologické praktikum, fotokrouţek Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Ve školním roce 2012/2013 jsme otevřeli přípravnou třídu jiţ potřetí. I nadále jsme s ní měli velmi dobré zkušenosti. Třída byla otevřena s počtem 15 ţáků. Docházkou do této třídy si všechny děti dle svých moţností v rámci osobních dispozic osvojily dovednosti a návyky potřebné pro zahájení

7 povinné školní docházky. Jejich začlenění do pedagogické-ho procesu je tak určitě plynulejší. Příprava byla i nadále zaměřena na posilování samostatnosti, na podporu vyjadřovacích schopností, na grafomotoriku, matematickou představivost, koncentraci pozornosti a na sociální dovednosti. Tím, ţe můţeme srovnávat děti přípravné třídy jiţ třetím rokem, docházíme k přesvědčení, ţe stále klesá schopnost dětí přijmout autoritu, přijmout určitý pokyn, zvnitřnit ho a řídit se jím. Rozhodně neusilujeme o slepou poslušnost, ale leckdy byly problémy i se základními pokyny, jejichţ neuposlechnutí ohroţovalo bezpečnost dítěte. Vyvozujeme z toho, ţe je nutné se zaměřit i na intenzivnější spolupráci s rodinou, hledat společné cesty. I přes tyto problémy je evidentní, ţe pobyt dětí v přípravné třídě je pro ně i pro celou rodinu přínosem, rodiče nám sdělují, ţe pozitivní změny ve vývoji zaznamenávají i v běţném rodinném ţivotě. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali jak s dětmi cizinců ze států EU, tak s dětmi cizinců z jiných států. Podstatnou část dětí cizinců tvoří děti z Ruska. Jsou integrováni do běţných tříd, rodičům nabízíme intenzivní jazykové kurzy, které pořádá sdruţení META, jsou zdarma a mají program nastavený hlavně pro děti mladšího školního věku. Některé děti těchto kurzů vyuţily o hlavních prázdninách, některé (většinou z Číny), se do českého prostředí asimilují velmi obtíţně. Volný čas s vrstevníky Čechy téměř netráví, dokonce odpoledne často navštěvují své čínské školy a komunikují téměř výlučně ve své mateřštině. Nelze opomenout i tu skutečnost, ţe tráví převáţnou část volného času s rodiči v jejich obchodech a restauracích, kde opět komunikují mateřštinou. V prostředí školy se spoluţáky příliš nekomunikují, s učiteli ještě méně. Z tohoto důvodu jsme i v loňském roce pokračovali v individuální výuce češtiny, většinou v dotaci 2 hodin týdně ihned po vyučování. Této výuky se účastnily především děti 1. stupně, děti 2. stupně docházely velmi nepravidelně. S dětmi jiných států jsou komunikační problémy jen ojediněle, velmi dobře se zapojují do výuky, především často a rády komunikují s vrstevníky a jejich čeština se velmi zlepšuje. Není zanedbatelný fakt, ţe se v naší škole vzdělává i velké mnoţství dětí cizinců, které se uţ narodily v České republice, chodily do českých mateřských škol a komunikace v češtině jim nečiní ţádné potíţe. Počet dětí cizinců celkem: 43 Počet dětí cizinců z EU: 4 (Bulharsko 1, Slovensko 3) Počet dětí cizinců z ostatních států: 39 (Bosna a Hercegovina 1, Kosovo 1, Bělorusko 2, Čína 4, Kazachstán 2, Korea 2, Mongolsko 1, Rusko 17, Vietnam 3, Sýrie 1, Ukrajina 5) Počet dětí cizinců v přípravné třídě: 3 (Rusko 1, Ukrajina 1, Vietnam 1)

8 Environmentální výchova Environmentální výchovu jsme ve školním roce 2012/2013 nevyučovali jako samostatný předmět, ale stejně jako v předchozích letech byla průřezovým tématem jednotlivých předmětů. Realizace EVVO probíhala na úrovni třídy (besedy, výukové programy, terénní akce a výjezdy do škol v přírodě, třídní projekty) i na úrovni předmětů v jednotlivých ročnících. V tomto školním roce se opět podařilo uskutečnit projekt, jehoţ hlavním cílem bylo, aby ţáci ročníků popsali vlastními slovy vztahy mezi ţivočichy a ekosystémy, ve kterých ţijí, a to na základě informací, které jim předali ţáci 5. ročníků na jimi připravených hodinách. Stejně jako v předchozích letech jsme spolupracovali s organizacemi, jejichţ činnost je zaměřena na environmentální výchovu, např. Lesy hl. m. Prahy, Ekocentrum Podhoubí, Ekodomov. Ţáci prvního stupně si velmi oblíbili venkovní programy Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, na kterých se v tomto školním roce měli moţnost seznámit s původními českými plemeny hospodářských zvířat, prostřednictvím aktivit a přímého kontaktu se zvířaty si uvědomit ţivotní potřeby zvířat a při smyslových hrách rozvíjet svůj vztah k přírodě. Jiţ čtvrtým rokem se ţáci zapojili do programu Recyklohraní. Ve školním roce 2012/2013 byl opět pro ţáky 2. stupně otevřen přírodovědný krouţek. Škola nadále pokračovala ve svém zapojení do celorepublikové sítě M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), coţ je dlouhodobý program Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina. Pomocníkem pro realizaci EVVO se nám i pro tento rok stal časopis pro ekogramotnost Bedrník. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v našem školním vzdělávacím programu pojata jako průřezové téma. Její obsah se prolíná do několika předmětů do prvouky, vlastivědy, dějepisu, zeměpisu, výchovy k občanství, do předmětu volba povolání a v podstatě se dá říci, ţe právě v kaţdodenním kontaktu s dětmi cizinců nacházíme bohaté podněty pro výuku tolerance a rasové a národnostní snášenlivosti. Vyuţíváme téţ oslav národních svátků (Vánoce, Velikonoce), abychom dětem připomněli rozdílnost pojetí těchto tradic. V roce 2012/2013 jsme téţ realizovali čtyři zahraniční studijní zájezdy pro ţáky, v rámci výuky jazyků se děti seznamují s reáliemi a literaturou příslušných zemí, jejichţ obyvatelé daným jazykem hovoří. Prevence rizikového chování V oblasti prevence společensky neţádoucích jevů pracuje naše škola v souladu s Minimálním preventivním programem, který je připravován na kaţdý školní rok a je zaměřený na prevenci jakýchkoliv forem rizikového chování. Ve spolupráci s o. s. PRAK jsme ve školním roce 2012/2013 realizovali následující programy pro 9. ročníky návštěvu věznice, návštěvu speciální MŠ pro děti drogově závislých a psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Pro ţáky 7. ročníků byla realizována

9 přednáška Poruchy příjmu potravy a ţáci 6. ročníků byli zařazeni do projektu Kyberšikana. S o. s. PRAK jsme také realizovali pro 8. ročníky besedu na téma Prevence HIV/AIDS. Ve spolupráci s Prevalis, o. s. Ostrava (MUDr. Kolář) byla uskutečněna pro ţáky 8. ročníků beseda na téma Láska ano, děti ještě ne. Tato oblast byla zahrnuta do sexuální výchovy. Pro 8. ročníky jsme také realizovali pořad Nefetuj a piš a pro 6. ročníky pořad Odmítání oba pořady proběhly ve spolupráci s Danny Agency a Danielem Dobiášem. 7. a 8. ročníky se účastnily pořadu Pobavme se o alkoholu, který úzce souvisí s prevencí uţívání návykových látek. Ţáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Počet ţáků celkem Z toho nově přijati Jihočes. Jihomor. Karlovar. Vysočina Královéhr. Liberec. Moravskosl. Olomouc. Pardub. Plzeň. Středočes. Ústecký Zlínký Celkem Další údaje o ZŠ Umístění ţáků na SŠ ve školním roce 2012/ ročníky ročník 1 7. ročník 1 5. ročník 3 Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ţádná kontrola, pouze se ČŠI v lednu 2013 opět vrátila k šetření úrazu dívky z ledna Na základě stíţnosti matky byla celá událost znovu přešetřena, podrobnější závěry jsou k dispozici v protokolu z průběhu šetření u ředitelky školy. ČŠI ani zřizovatel školy nepovaţovali za nutné vyvozovat ze závěru šetření jakékoliv důsledky, většina bodů stíţnosti byla neodůvodněných či neprokazatelných, jak jsem uváděla jiţ v loňské výroční zprávě. Prioritou naší školy zůstává i nadále poskytnout vzdělání všem dětem, uplatňovat rovný přístup ke vzdělání. Z tohoto důvodu nabízíme vzdělání dětem sociálně i zdravotně znevýhodněným, stejně jako dětem zdravotně postiţeným. Ve škole pracoval jeden asistent pedagoga, od února 2013 pracuje na základě grantu na naší škole i psycholoţka. Tuto skutečnost povaţuji za veliký posun v oblasti prevence neţádoucích jevů a závadového chování, důleţitá je i moţnost okamţité pomoci dítěti, jehoţ psychický stav si tuto pomoc vyţaduje. Kromě toho je psycholoţka kompetentní provádět diagnostiku poruch učení a provádět sociometrické šetření v třídních kolektivech. Za další prioritu povaţuji práci s učiteli v oblasti komunikace s ţáky i s rodiči. Situace v chování dětí se prostě s dobou mění a učitelé musí hledat novou cestu, jak se i k dětem s problematickými projevy chování přiblíţit, jak je pochopit, jak s nimi pracovat, aby se k nim sice přistupovalo citlivě, ale zároveň aby jim byly dány hranice chování. Toto je trochu problém u některých kolegů, a to nemusí být jen kolegové vyššího věku. I v této oblasti nám pomáhá psycholoţka, především v poskytnutí supervize.

10 Ve školním roce 2012/2013 jsme pracovali s 18 dětmi integrovanými do běţných tříd a s jednou třídou se skupinovou integrací (8.B 15 ţáků). Integrovaní ţáci se bez problémů začlenili do tříd, ve výuce jsme vyuţívali všech metod vedoucích k individuálnímu přístupu. Zdravotní znevýhodnění těchto dětí nebylo tak rozsáhlé, abychom museli vyuţívat nějakých speciálních pomůcek či jim podstatně redukovat učivo. Pokud se týká skupinově integrovaných ţáků ve třídě 8. B, s těmito dětmi jsme museli pracovat pomalejším tempem a v předmětech jako matematika, český jazyk, fyzika či chemie jsme se soustředili na základní učivo těchto oborů a na pochopení základních souvislostí a zákonitostí. Zcela patrně ţákům tento přístup vyhovuje, můţeme se věnovat individuálně kaţdému z nich a na celkovém vývoji to je znatelné. Spokojenost byla i na straně rodičů. Součástí výroční zprávy je obrazová příloha (obr. 1 výstava výtvarných prací ţáků 1. stupně Jeden školní rok ve výtvarné výchově, obr. 2 víkend v klubu mladých, obr. 3 vánoční koncert školní kapely, obr. 4 cyklistický výlet do jiţních Čech) a dále údaje o hospodaření školy. V Praze dne Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Mgr. Dagmar Zelená ředitelka školy

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2011/2012 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2014/2015 Název a sídlo školy: Základní škola Vodičkova, Vodičkova 22, Praha 1, 110 00 Charakteristika školy: fakultní škola se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více