20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012"

Transkript

1 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou i kulturní vyspělost národa. Malebnost krajiny a estetické cítění i vlastní tvořivost lidí přispěly ke kráse sídel. Situace v průsečíku cest i dějin Evropy vtiskly našim sídlům evropskou, ne-li světovou úroveň architektury, urbanismu a výtvarného umění. Touto publikací bychom chtěli na příkladu památkově chráněných částí měst, nejcennějších součástí našeho osídlení, ozřejmit společenské změny ve městech a změny hodnotových orientací obyvatel v průběhu posledních dvaceti let. Výročí dvaceti let existence Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón poskytuje příležitost se ohlédnout a vyhodnotit jeho průběh i přínosy v českých, moravských a slezských městech. Obecně je Program velmi chválen. Jeho přínos však lze spatřovat nejen v obnovených památkách, ale především v orientaci samospráv měst a vlastníků, kteří vyvinuli obrovské úsilí ke komplexní rehabilitaci prostředí historických center bez ohledu na poměrně skromnou finanční podporu. Program padl na živnou půdu rehabilitace vědomí a společnosti po sametové revoluci, v období návratu demokracie a úcty k soukromému vlastnictví a občanovi. Úvodní kapitola publikace přibližuje vznik, principy, smysl a průběh Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Charakterizuje období společenských a hospodářských změn po roce Ve městech a obcích byly spojené s obnovou prostředí a s dalším rozvojem. Historická centra měst byla nedostatkem základní údržby ve velmi špatném stavebním i sociálním stavu a stav mnoha vesnic neutěšený. Pro venkov byl přeložen rakouský a bavorský program a vytvořen Program obnovy vesnice (1991). Věděli jsme, že i historická jádra měst by potřebovala větší péči. Po dvou letech intenzívní výzkumné práce vznikl v roce 1992 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky (dále jen Program regenerace MPR a MPZ ), který je prvním příkladem programového financování v ČR. Obsahuje podílový a vícezdrojový systém financování, s orientací na rozvoj města. Ke koruně Programu přidávala města a vlastníci koruny dvě, a tím se objem akcí ztrojnásobil. Tím se také obrátilo směřování politiky měst od náhrady existujících stavebních struktur novou výstavbou nebo z exploatační přestavby k zachování, využívání a citlivému obnovování prostředí, včetně architektonického dědictví. Finanční kvóty schvaluje Ústřední komise složená ze zástupců Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, parlamentu, obcí a krajů. O rozdělení finančních kvót na jednotlivé akce pak rozhodují města spolu s místními partnery v místní pracovní skupině pro regeneraci a společně dohlížejí na realizaci. Obsah a průběh Programu je dokumentován přehlednými tabulkami a grafy. Stěžejní částí publikace je Hodnocení 20-ti let Programu regenerace MPR a MPZ v jednotlivých městech. Přitom se využilo výsledků dotazníkového šetření. V průběhu existence se postupně zdokonaloval systém Programu - zpracování městských programů regenerace konkrétních MPR nebo MPZ, ve kterých je stanoven harmonogram obnovy a míra zásahů do stavební struktury města, práce místní pracovní skupiny pro regeneraci a územní nebo regulační plány. To jsou také základní principy Programu regenerace MPR a MPZ, jichž si publikace všímá podrobněji. Uplatnění těchto principů ve městech, splnění cílů a celkové výsledky a dopady Programu regenerace MPR a MPZ dokumentují dílčí kapitoly. Cíle Programu vytčené na počátku v průběhu dvaceti let významně přispěly ke kráse a atraktivitě měst pro bydlení a podnikání i k rozvoji cestovního ruchu. Následují kapitoly o začátcích a východiscích Programu. Nejrozsáhlejší část publikace tvoří portréty jednotlivých městských památkových rezervací a městských památkových zón, které obsahují hodnocení výsledků Programu regenerace MPR a MPZ v jednotlivých městech z pohledu samotných měst a na příkladech nejvýznamnějších akcí. Textovou část a fotografie poskytli v průběhu let odborní pracovníci z měst a pamětníci, jimž náleží srdečné poděkování. Samostatnou skupinu tvoří kapitoly o vývoji péče o historická města od 2. světové války do roku 1990 a o vývoji regenerace v historických městech v posledních dvaceti letech. Přes nepříznivé podmínky před rokem 1989 bylo v odborné sféře péče o památky a historická sídla dosaženo řady významných výsledků především v ochraně a poznávání historických stavebních fondů, metodách průzkumu, projektování a zpracování územních plánů. Orientace minulého režimu na novou bytovou výstavbu na okrajích měst však způsobila stagnaci a morální degradaci městských center, ale zároveň i paradoxní situaci, že se nám historické stavby v jádrech měst víceméně zachovaly a vytvářejí potenciál pro rehabilitaci identity města a genia loci. Bylo zřejmé, že jenom státní prostředky Programu regenerace MPR a MPZ nestačí na obnovu velkých významných památek ve městech - kostely, hrady, zámky, kláštery - tzv. balvanů. Proto vznikl Program záchrany architektonického dědictví (1995). Pro podnikatele existoval program Regenerace památek v rámci Podpor malého a středního podnikání. Ministerstvo kultury (dále jen MK ), které realizovalo jak Program regenerace MPR a MPZ, tak Program záchrany architektonického dědictví, mělo vždy ještě své tradiční programy na obnovu památek v podobě Střešního, resp. Havarijního programu a v té době doznívajícího fondu Mates, na které navázala realizace dalších postupně zakládaných programů. Později přibyly různé národní programy jednotlivých ministerstev a od roku 2004, po vstupu České republiky do Evropské unie, zejména strukturální fondy a zemědělské fondy. Mezi nimi zejména regionální operační programy, Integrovaný operační program, operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova zahrnují podporu obnovy památek. Evropská unie prosazuje také v tomto období a zejména pro období následující urbánní politiku, která dává regeneraci měst nový impuls. Těmto novým možnostem je věnovaná závěrečná kapitola publikace. Publikace je vybavena mnoha přílohami dokumentujícími průběh Programu regenerace MPR a MPZ a zahrnujícími naše i evropské dokumenty. Jsou to úplné znění usnesení vlády č. 209/1992, původní a současné Zásady Programu regenerace MPR a MPZ a Příkaz ministra kultury Pavla Tigrida č. 22/1995, ze dne 8. prosince 1995, kterým se zřizuje Ústřední komise pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na Ministerstvu kultury, přehled akcí podpořených v jednotlivých letech z Programu regenerace MPR a MPZ ve městech a přehled finančních kvót. Dalšími přílohami jsou seznam lidí, kteří se podíleli na vytvoření, zavádění a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, přehled zúčastněných a oceněných měst v soutěži o titul Historické město roku od založení soutěže, zakládací listina soutěže a oba statuty, přehledy prohlašování MPR a MPZ a památek UNESCO, seznamy národních a evropských podpor a programů, Desatero dobré architektury v historickém prostředí a struktura Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci strukturálních fondů. Významnou úlohu plnilo v celé historii Programu regenerace MPR a MPZ Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které stálo u zrodu Programu, zasloužilo se o jeho pokračování během let i o přijatelnou míru podpory státu. Stálo i u zrodu soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - Historické město roku - v roce Soutěž podpořila zájem o Program i zachování komplexnosti regenerace a péče o historická jádra. Sdružení i soutěži jsou věnovány samostatné kapitoly publikace. Naše města naštěstí nebyla válkou až na výjimky příliš poznamenaná. Středověká sídelní struktura se dochovala dodnes. Z celkového počtu asi 15 tisíc sídelních jednotek (1980) bylo badatelským výzkumem zjištěno v roce 1973 celkem 924 historických měst a městeček (Karel Kibic) 1 (viz Obrázek č. 1), v roce 1985 identifikováno 1182 historických sídel (Aleš Vošahlík) 2 a v roce 1996 uvedeno cca 1400 historických urbanistických souborů (Karel Kuča). 3 města I. kat. rezervační u města I.a kat. Ø města II. kat. r města III. kat 1 Kibic, K.: K památkové ochraně našich historických měst. In: Památky a příroda č. 2/ Vošahlík, A.: Aktualizace evidence, kategorizace a památkové ochrany historických měst v ČR. In: Památky a příroda č. 3/90. 3 Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri Praha, Obrázek č. 1. Kategorizace měst v Čechách a na Moravě Zpracováno podle materiálu Státního ústavu památkové péče, dle studie Ing. arch. K. Kibice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Portréty městských památkových rezervací

33 Brno Josef Němec K obsahu a účinnosti Programu regenerace MPR Brno je třeba uvést a vyzdvihnout v něm: - jeho provázanost a kompatibilitu s územně plánovací dokumentací, tj. příslušným regulačním plánem, který byl zpracován souběžně, - jeho velmi důkladnou až pasportní podrobnost regeneračních hledisek, stavebně historických průzkumů, měřických podkladů atd. - jeho komplexnost pojetí ve smyslu usnesení vlády č. 209/1992 Sb. k Programu regenerace MPR a MPZ, zahrnující nejen objekty v režimu státní památkové péče, ale také technickou infrastrukturu, vnější prostředí a prostory až po drobnou architekturu i plastiky, zeleň, či historické podzemí. Tak zachycoval, hodnotil a třídil všechny požadavky, úkoly i podněty, známé na počátku devadesátých let minulého století. Stal se posléze určitým uznávaným souborným dokumentem toho, co je nutno zahrnout do pojmu komplexní regenerace brněnské městské památkové rezervace. Jedná se přirozeně o velký a mnohaletý záměr, na jehož realizaci musí nadále spolupracovat velké množství partnerů - od dominujícího Magistrátu města Brna přes činitele státní, církevní, družstevní, krajské a soukromé až po setrvávající finanční pomoc z centrálních zdrojů. Dnes, téměř po dvaceti letech účinnosti citovaného vládního usnesení, lze jeho poslání i význam stále oceňovat, a to i přes současná, snad jen přechodná finanční omezení. Martin Zedníček Město Brno se řadí k těm historickým sídlům, která odvozují svoji identitu z tisíciletého kulturního vývoje českých zemí a Evropy. Na jeho území existuje značná koncentrace památkového fondu, zahrnující díla všech stavebních slohů, počínaje románsko-gotickými přes památky gotické, renesanční, barokní, klasicistní a empírové, s dominantním podílem staveb historizujících, secesních, funkcionalistických a obecně meziválečných. Tato slohová rozmanitost je také jedním ze specifických znaků města Brna. Na území rozšířeného historického jádra města, které bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací, se nachází cca osm set budov, z toho je pět set třicet tři objektů prohlášeno kulturní památkou a národní kulturní památkou. Přímo v městské památkové rezervaci se nacházejí čtyři národní kulturní památky - hrad a pevnost Špilberk, kostel sv. Jakuba, areál biskupské rezidence s chrámem sv. Petra a Pavla a funkcionalistický hotel Avion. Svou rozlohou o výměře 157 ha je MPR Brno jednou z nejrozsáhlejších městských památkových rezervací České republiky. Městská památková rezervace zaujímá v urbanistické struktuře města stěžejní, dominantní postavení. Mimo svůj rozsáhlý kulturně památkový obsah se stala neobyčejně živým velkoměstským centrem, které vedle svých užitkových funkcí plní také městotvorné společenské poslání, má podstatný význam pro rozvoj cestovního ruchu, včetně kulturního a mezinárodního turismu. Pro lidské vnímání je vizitkou města, hlavním nositelem jeho image, jeho atmosféry a historické paměti. V dubnu 1994 odsouhlasila Rada města Brna vypracování I. etapy Programu regenerace MPR Brno. Na jeho základě získalo ještě v témže roce město Brno od MK ČR finanční podporu přes 10 mil. Kč na opravu chrámu sv. Petra a Pavla. V následujícím roce 1995 byla dokončena II. etapa dokumentace programu regenerace a město obdrželo příspěvek přes 11 mil. Kč. Tyto prostředky byly využity na I. etapu obnovy fasády chrámu sv. Jakuba. V roce 1996 byla, kromě oprav dalších památek - pokračování obnovy fasády kostela sv. Jakuba a zahájení oprav kláštera Kapucínů, zahájena postupná obnova vnějšího pláště baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, která s několika přestávkami, vyvolanými nezbytností použít finanční podporu poskytnutou Brnu z Programu regenerace MPR a MPZ na jiné naléhavé opravy, pokračuje až do současnosti. Jedná se o pozoruhodný příklad v postupu záchrany jedné z nejvýznamnějších kulturních památek Brna. Základní dokument programu MPR Brno z let byl následně sedmkrát aktualizován. První velká aktualizace byla provedena už v roce 1996, poslední proběhla v roce Cílem aktualizační dokumentace bylo vyhodnocení efektivity využití státní podpory v uplynulém období doložené přehledem aktuálních záměrů a postupů památkové obnovy MPR Brno, přehledem dosud vložených nákladů a poskytnutých podpor a jmenovitým přehledem akcí nepředvídaných a akcí havarijní povahy. Druhým a neméně důležitým úkolem aktualizace se stalo zpřesnění specifikace postupu regenerace členěné podle realizačních kategorií, doložené pasportními listy jednotlivých akcí zařazených pro následující období a aktuálním situačním plánem regenerace. Za dobu trvání Programu regenerace MPR a MPZ byly v Brně obnoveny desítky objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek. Finanční prostředky poskytnuté MK ČR prostřednictvím tohoto Programu generovaly, díky stanovení závazných podílů vlastníků a města na spolufinancování obnovy památek, další desítky milionů korun vynaložených na obnovu nejvýznamnějších budov památkového fondu na území města. Souběžně s opravami jednotlivých památkových objektů realizuje město i postupnou regeneraci veřejných prostor historického jádra, brněnského podzemí a technické infrastruktury. Program regenerace MPR a MPZ za dobu svého trvání i přes skutečnost, že se v posledních letech výše finančních příspěvků výrazně snížila, prokázal svůj význam a výrazně ovlivnil tvář Brna v posledních dvou desetiletích. Připomeňme alespoň v krátkém, heslovitém exkurzu regenerační okruhy, v jejichž rámci byl Program regenerace MPR a MPZ uskutečňován: 1. okruh - národní kulturní památky: jsou ve stadiu pokročilé památkové obnovy a prezentace. Nejvyšší účinnost byla dosažena u národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk. Nejistý zůstává pouze osud národní kulturní památky hotel Avion. 2. okruh - objekty památkové podstaty: zdařile byla dokončena obnova řady významných a společensky důležitých objektů, např. Uměleckoprůmyslové muzeum, Schrattenbachův palác, Městský dvůr na Šilingrově náměstí, divadlo Reduta, domy pánů z Lipé a pánů z Kunštátu, Nejvyšší správní soud, Červený kostel, atd. V realizačním stadiu se nacházejí bazilika Nanebevzetí Panny Marie v augustiniánském klášteře na Starém Brně, klášterní areál minoritů s kostelem sv. Janů a Loretou, Mahenovo divadlo, hrad Veveří a Stará radnice. 3. okruh - iniciace oprav a rekonstrukcí ostatního památkového domovního fondu: opravy a rekonstrukce probíhaly v řadě domovních bloků MPR Brno, zejména v ulicích Kobližná, Dvořákova, Minoritská, Pekařská, Česká, Marešova, Joštova, Masarykova - celkem u více než sedmdesáti domů. 4. okruh - záchrana a prezentace doprovodných kulturně-památkových prvků: byly prováděny konzervátorské práce na venkovních plastikách Dominikánského, Kapucínského a Mendlova náměstí, Zelného trhu a Koliště. Dále byly opraveny středověké hradby lemující areály národních kulturních památek Petrov a hradu a pevnosti Špilberk. 5. okruh - sanace historického podzemí: postupně byly objevovány a staticky sanovány další historické podzemní sklepy. Pro zpřístupnění veřejnosti byly upraveny zatím tři úseky: - komplex Labyrint pod Zelným trhem, - Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím, - kostnice pod kostelem sv. Jakuba, o celkové délce přes 1 km. Řada historických sklepení byla upravena a využita jako vinárny či kluby. 6. okruh - rekonstrukce a úpravy vnějších prostorů a veřejné zeleně městské památkové rezervace Brno: tento realizační okruh velmi výrazně změnil a i nadále systematicky mění milieu a vizáž historického vnějšího prostředí MPR Brno. Obnovena byla severozápadní část brněnské okružní třídy Husova-Komenského náměstí-joštova-moravské náměstí. Dále prostory náměstí Svobody a Jakubského náměstí, včetně navazujících ulic Kobližná, Masarykova, Jakubská, Běhounská, Měnínská, Novobranská atd. Cílem je tvorba společenského prostředí pro pěšího člověka, jeho pohyb, jakož i tvorba pěších pobytových zón. V současné době se připravuje rekonstrukce Zelného trhu a Dominikánského náměstí. Pokud se týká veřejné zeleně, největší probíhající realizací zůstává obnova a rozšíření parku hradního kopce Špilberk. Důležitou a zdařilou realizací se stala památková obnova Denisových sadů na svazích kopce pod Petrovem a na ni navazující obnova parku Studánka pod ulicí Husovou. 7. okruh - technická infrastruktura MPR Brno: v průběhu celé dosavadní účinnosti Programu regenerace MPR a MPZ probíhalo budování podzemních kolektorů slučitelných inženýrských sítí pod zastavěnou částí MPR Brno, včetně postupného připojování objektů. V této souvislosti došlo i k několikerému narušení historického podzemí z technických a provozně-funkčních důvodů. I dnes lze konstatovat, že principy a pravidla Programu regenerace MPR a MPZ mohou nadále evokovat procesy obnovy směrem k živým památkám a živému historickému prostředí Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

34 PŘÍKLADY OBNOVY (částky uváděné v tisících Kč) 1. Název: Bazilika Minor, plášť Využití: církevní objekt Realizace v r Autor: LUKAS, s. r. o. Realizační firma: LUKAS, s. r. o. Celkové náklady 25000, z toho podpora z PR 15323, jiné zdroje Název: NKP kostel sv. Jakuba - obnova fasády Využití: církevní objekt Realizace od 1995 do 1998 Autor: LUKAS, s. r. o. Realizační firma: LUKAS, s. r. o. Celkové náklady 34500, z toho podpora z PR 16320, jiné zdroje Název: Červený kostel - oprava chrámu Využití: církevní objekt Realizace od 1997 do 1999 Autor: Artefabris, spol. s r. o. Realizační firma: CS-KB Artefabris, spol. s r.o. Celkové náklady 8436, z toho podpora z PR 3860, jiné zdroje Název: Hradby NKP Petrov - celková rekonstrukce Využití: statické zabezpečení přilehlého území, nedílná součást obrazu města Realizace od 1998 do 2003 Autor: Ing. Oldřich Matula, projektová a inženýrská kancelář Realizační firma: Carbo Grouting, a. s. Celkové náklady 19000, z toho podpora z PR 15985, jiné zdroje Název: Mahenovo divadlo - interiéry Využití: divadlo Realizace v r Autor: LUKAS, s. r. o. Realizační firma: LUKAS, s. r. o. Celkové náklady 12000, z toho podpora z PR 4912, jiné zdroje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

35 České Budějovice Ivo Hajn Důvody, které vedly k zapojení do Programu regenerace MPR a MPZ: V důsledku změn po roce 1989 přešla většina obytných i ostatních budov a pozemků v městské památkové rezervaci v Českých Budějovicích v souvislosti s restitucemi, procesem privatizace a celkové transformace celé společnosti do soukromého vlastnictví fyzických a právnických osob. Následně došlo k výrazné diferenciaci soukromých a veřejných zájmů jak v procesu rekonstrukce jednotlivých památkových objektů, tak i ve způsobu využití pozemků, budov a ostatních staveb v památkově chráněném území. Město však v této době nemělo k dispozici nový nástroj, jenž by tyto různorodé a často protikladné i rozporné cíle dokázal sloučit ve všeobecný, veřejný prospěch. K dispozici nebyla ani nová územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněného území, která by v závislosti na nových společenských poměrech, individuálních potřebách - především pak respektování zásady nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, a všeobecných potřebách a požadavcích, zejména požadavcích památkové péče - stanovila základní podmínky a regulativy další výstavby v tomto území a jeho komplexní obnovy. Přitom bylo jasné, že pokud má historické jádro nadále existovat jako centrum města i širší oblasti (Jihočeského kraje), zároveň poskytovat kvalitní bydlení, být turisticky přitažlivé v odpovídajících estetických a kulturních kvalitách, pak nemohlo zůstat ve stavu, v jakém se nacházelo před rokem Za účelem trvalého zachování kulturních, urbanistických a architektonických hodnot historického jádra v rámci rozvoje celého města a při vytváření optimálního životního prostředí musely být regulovány základní funkce v tomto území, jakož i veškerá investorská, stavební i technicko-hospodářská činnost. V reálném životě představuje MPR územní celek s naprosto odlišným režimem od ostatních částí města. Nejen díky své geografické dispozici zůstalo historické jádro skutečným centrem současného města. Tato skutečnost ovšem kontrastuje se stísněností prostoru, jenž s sebou přináší nejen dopravní problémy. Po roce 1989 přibyl nový fenomén - majitelé, nezřídka starousedlíci, domů v historickém jádru (nebo jejich nájemci), kteří si jsou na jedné straně vědomi historické hodnoty objektů, a tedy své určité výjimečnosti, na straně druhé zde chtějí provozovat komerční aktivity nebo přinejmenším alespoň moderně bydlet. Jedním z prostředků, pomocí něhož lze skloubit požadavky památkové péče s potřebami vlastníků objektů, se stal Program regenerace MPR a MPZ. Ten plní společně s funkčním územním plánem města významnou funkci. S ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy stanovuje hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby zároveň byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro něž bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace Programu regenerace MPR v Českých Budějovicích dnes závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, jež zde mají své sídlo. Program regenerace historického jádra Českých Budějovic je postaven na pevných základech. Jedním ze základních stavebních kamenů se jeví filozofie vzájemné tolerance starého a nového. To znamená při zachování tradičních hodnot zůstat a být i nadále moderním centrem nejen krajského města, ale i celého jihočeského regionu. Proto se stalo historické centrum města významnou turistickou destinací. Přestože jsou cíle vytyčované v programech regenerace MPR průběžně z větší části naplňovány, je vlastní proces regenerace historického jádra a k němu přilehlého ochranného pásma ve skutečnosti nikdy nekončící proces. Kvalita života v MPR je umocňována zapojováním prvků zeleně a vodních toků, jež tvoří protiváhu k starému kamennému městu. Magistrát města se zabývá přípravou akcí, které by vyzdvihly významné historické skutečnosti, jakými byl například obchod se solí, koněspřežní železnice či lodní doprava. Jsou připravené projekty na splavnění a využívání vodních toků, na transformaci průmyslových a vojenských objektů. Mezi nejbližší úkoly regenerace MPR náleží obnova veřejných prostranství, především pak Mariánského a Senovážného náměstí. Od roku 1995 bylo do programu regenerace MPR zařazeno dvacet kulturních památek v majetku obce, čtyřicet objektů ve vlastnictví církve a sedmdesát šest objektů ve vlastnictví právnických a fyzických osob. Od doby schválení usnesením vlády č. 209 ze dne 25. března 1992 se stal Program regenerace MPR a MPZ účinným nástrojem, který slouží k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennější části našeho historického města, prohlášeného za památkovou rezervaci. Dosavadní programy regenerace a jejich hlavní cíle: Program regenerace MPR České Budějovice : Jednalo se o regeneraci MPR ve všech jejích složkách, tedy o obnovu stavební podstaty domů, revitalizaci jejich funkcí, zhodnocení a restaurování památkových prvků, modernizaci technického vybavení domů, zajištění dlouhodobé životnosti podzemních inženýrských sítí jejich rekonstrukcí či výměnou, vytvoření optimálního architektonického výrazu veřejných prostranství náměstí a ulic jejich vhodnou výdlažbou, veřejným a slavnostním osvětlením, zelení včetně ostatních výtvarných a funkčních doplňků. Velký význam měla v 90. letech 20. století počáteční motivace vlastníků a obrácení pozornosti díky státnímu Programu regenerace MPR a MPZ a pochopení města na stavební fond historického jádra. To, pokud mělo existovat jako centrum města i širšího regionu, zároveň poskytující kvalitní bydlení a být turisticky přitažlivé, v odpovídajících estetických a kulturních kvalitách, nemohlo zůstat ve stavu v jakém bylo před rokem Program regenerace MPR České Budějovice : Program regenerace MPR České Budějovice byl zpracován Projekční a inženýrskou kanceláří A+U Design, s. r. o. v návaznosti na územní plán zóny historické jádro, zpracovaný stejnou kanceláří. Následně došlo ke zhotovení regulačního plánu zóny (2001 Projekční a inženýrská kancelář A+U Design, s. r. o.), který však v této podobě nebyl schválen. Proto také došlo k částečné korekci vytipovaných objektů, jež byly v tomto období do programu zahrnuty i k redukci cílů. Nedošlo k zredukování dopravy, nebyl zaveden citybus, nerealizován záměr zřídit evropský dům, spolkový dům a městské muzeum, neuskutečnila se revitalizace koněspřežní železnice ani rehabilitace Mlýnské stoky. Program regenerace MPR České Budějovice : V období byla namístě cílená regenerace veřejných prostor - ulic, náměstí a parků tak, aby jejich důstojnou úpravou byly podporovány městotvorné funkce jak z hlediska urbanistických předpokladů, tak z hlediska jejich naplňování v denním životě města, jeho obyvatel a návštěvníků. Uskutečněná etapa předešlých pěti let se týkala postupných prací na komplexní regeneraci městské památkové rezervace, zahrnující zlepšování vlastního technického a komunikačního vybavení a také příslušných prostorových, funkčních i technických návazností vůči celému městu. Program regenerace MPR České Budějovice : V obecné rovině se cíle u regenerace nijak výrazně neliší od programů předchozích. V konkrétních cílech se vrací k myšlence vybudování tzv. evropského domu a spolkového domu, problematickému projektu revitalizace koněspřežní železnice v ulicích města, k zavedení citybusu, zavedení a optimalizaci tržní činnosti. Jedním z dalších záměrů je získání objektů výjimečné památkové hodnoty do majetku města. Zde je především myšlen objekt tzv. velká solnice. Snahou a pojetím programu regenerace MPR v Českých Budějovicích pro období je stanovení cílů a opatření k regeneraci MPR se zřetelem ke specifické povaze MPR a k specifickým rysům činností a funkcí v MPR i v jejím vztahu k městu jako celku a k regionu v živém materiálu, jehož je třeba dále ošetřovat a precizovat podle námětů a názorů obyvatel městské památkové rezervace i celého města, podle aktuálních závěrů plynoucích z práce komise pro regeneraci města, garantujícího prací příslušných odborů technickou správnost a proveditelnost programových záměrů, po stránce kulturně společenských, vzdělávacích, sociálních, osvětových, stavebně technických a investičních. Závěr: Magistrát statutárního města České Budějovice považuje regeneraci historického jádra za jednu z nejdůležitějších priorit. Město České Budějovice se poprvé zapojilo do Programu regenerace MPR a MPZ v roce V roce 1995 byla jeho účast v tomto programu schválena zastupitelstvem. V současné době má město vypracovánu aktualizaci programu MPR do roku Za celou dobu aplikace se výrazně posílil kladný přístup k ochraně a obnově památkových hodnot ve městě ze strany majitelů objektů. Regenerace MPR probíhá ve všech jejích složkách. Nejde jenom o obnovu stavební podstaty domů, ale i o revitalizaci jejich funkcí, zhodnocení a restaurování památkových prvků, modernizaci technického vybavení domů. Finanční účast města v tomto programu neustále roste. Celá řada objektů v MPR je ve vlastnictví města. To tyto objekty spravuje a hospodaří s nimi prostřednictvím městem spravované organizace Správa domů, s. r. o. Na obnovu svého majetku vynakládá město značné prostředky. V letech investovalo ze svého rozpočtu částku ve výši necelých 182 mil. Kč. Třetím - ne nepodstatným - zdrojem finančních prostředků, které pomáhají vlastníkům památek ve městě udržovat objekty, je grantová politika města. Od roku 2008 mají majitelé památek možnost získat finanční podporu z grantů vyhlašovaných městem. V letech bylo takto mezi žadatele rozděleno 6,56 mil. Kč. Smyslem všech těchto aktivit je snaha o to, aby historické jádro nadále plnilo roli důstojného správního, kulturního a turistického centra celého jihočeského regionu. Aby všestranně sloužilo veřejnosti při zachování všech svých kulturně historických hodnot. (Výňatek z dokumentu Vyhodnocení programu regenerace za období ) Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

36 1 2a PŘÍKLADY OBNOVY (částky uváděné v tisících Kč) 1. Název: Kostel Obětování Panny Marie Využití: církevní Realizace od 1995 do 2001 Realizační firma: akad. mal. Pavel Paděvěk, Radovan Zvolský, restaurátor, a spol. Pradast, s r. o., Štěpánovice Celkové náklady 6900, z toho podpora z PR 5000, jiné zdroje Název: Bývalý dominikánský klášter Využití: církevní, ZUŠ Realizace od 2000 do 2011 Realizační firma: akad. mal. Jiří Čech, spol. Dolmen, s r. o., České Budějovice Celkové náklady 12990, z toho podpora z PR 10000, jiné zdroje Název: Kostel Panny Marie Růžencové Využití: církevní Realizace od 2002 do 2008 Realizační firma: akad. mal. Jiří Čech, varhany Jan Eliáš a Josef Poukar Celkové náklady 2369, z toho podpora z PR 1400, jiné zdroje Název: Radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1 Využití: radnice Realizace od 1995 do 1997 Realizační firma: akad. mal. Milan Kadavý Celkové náklady 541, z toho podpora PR 260, jiné zdroje a 4 2b Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky

MAS Pošumaví IROP Kulturní památky MAS Pošumaví jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Pošumaví na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Východiska Fond obnovy historické architektury 34 ha Městská památková zóna s 270 objekty, z toho 38 je kulturní památkou 37 ha Ochranné pásmo MPZ s více jak 300

Více

INFORMACE O PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČESKÉ BUDĚJOVICE Určeno vlastníkům kulturních památek

INFORMACE O PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČESKÉ BUDĚJOVICE Určeno vlastníkům kulturních památek INFORMACE O PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČESKÉ BUDĚJOVICE Určeno vlastníkům kulturních památek Městská památková rezervace České Budějovice (MPR) Městská památková rezervace je dána

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a územního plánování V Písku dne: 14.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace a schválení rozdělení státní dotace z rezervy

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Koncepce rozvoje společnosti AKTUALIZACE 2013

Koncepce rozvoje společnosti AKTUALIZACE 2013 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol. s r.o. Koncepce rozvoje společnosti AKTUALIZACE 2013 VZNIK SPOLEČNOSTI A JEJÍ POSLÁNÍ Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

14. AKČNÍ PLÁN A JEHO POSLÁNÍ

14. AKČNÍ PLÁN A JEHO POSLÁNÍ 14. AKČNÍ PLÁN A JEHO POSLÁNÍ Jak již z názvu vyplývá, je akční plán zejména plánem akcí či aktivit, jejichž postupná realizace by měla zajistit implementaci přijaté strategie. Vzhledem k charakteru strategie,

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í

Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz. R o z h o d n u t í Ministerstvo kultury Maltézské náměstí 471/1 telefon: 257 085 111 P.O.BOX 74 fax: 224 318 155 118 11 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1/1 470 36 Česká Lípa

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Největší brzdou rozvoje venkova, paradoxně, je často právě snaha o jeho rozvoj.

Největší brzdou rozvoje venkova, paradoxně, je často právě snaha o jeho rozvoj. Největší brzdou rozvoje venkova, paradoxně, je často právě snaha o jeho rozvoj. 2 3 Financování meziobecní spolupráce Vyjdeme-li z tradičního modelu členění meziobecní spolupráce dle GALVASOVÉ, 2007, lze

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přehled projektů města Uherské Hradiště spolufinancovaných z externích zdrojů

Přehled projektů města Uherské Hradiště spolufinancovaných z externích zdrojů Přehled projektů města Uherské spolufinancovaných z externích zdrojů A. Projekty podané a schválené Název projektu Anotace Implementátor (odbor MěÚ) Přiznaná dotace EU - Operační program Vzdělávání pro

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více