Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 Květa Kuncová (Rychtářová) Blanka Zapletalová Bohumila Roubalová Jaroslava Celerová Ústí nad Labem 2004

2 Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 Mgr. Květa Kuncová (Rychtářová) PaedDr. Blanka Zapletalová, CSc. Mgr. Bohumila Roubalová PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

3 Publikace je jedním z výstupů grantového projektu Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol, podporovaného Grantovou agenturou ČR. Projekt je plánován na roky a je řešen týmem pracovníků Centra jazykové přípravy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Květa Kuncová (Rychtářová), Blanka Zapletalová, Bohumila Roubalová, Jaroslava Celerová 2004 ISBN

4 Název Autoři Nakladatel Rok Vydání Náklad Počet stran Tisk Obal a vazba Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Květa Kuncová (Rychtářová), Blanka Zapletalová, Bohumila Roubalová, Jaroslava Celerová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L první 60 ks 133 Ediční středisko PF UJEP, s.r.o. Jiří Bartoš Slon, Ústí nad Labem

5 OBSAH strana Úvod Kurikulum kurzů jazyka pro profesní potřeby učitele Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele 1.2 Celkový návrh kurzů 1.3 Učební texty 1.4 Témata, situace, slovní zásoba 1.5 Řečové dovednosti 1.6 Komunikativní funkce 1.7 Gramatika 1.8 Doporučená literatura 2. Sylaby kurzů cizích jazyků profesní potřeby učitele Sylabus předmětu cizí jazyk A1 2.2 Sylabus předmětu cizí jazyk A2 humanitní předměty 2.3 Sylabus předmětu cizí jazyk A2 přírodovědné předměty 2.4 Sylabus předmětu cizí jazyk B1 humanitní předměty 2.5 Sylabus předmětu cizí jazyk B1 přírodovědné předměty 2.6 Sylabus předmětu cizí jazyk B2 humanitní předměty 2.7 Sylabus předmětu cizí jazyk B2 přírodovědné předměty 2.8 Multimediální pomůcky na internetu a CD-ROM Závěr. Resumé. Použitá literatura

6 ÚVOD Publikace je dalším z výstupů grantového projektu Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů ZŠ a SŠ, řešeného v letech Centrem jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za finanční podpory Grantové agentury České republiky (GA ČR). Název projektu napovídá, že problematika, kterou se zabývá, se týká jazyka pro profesní potřeby učitelů. Dílčí cíle projektu jsou následující: zmapování jazykové připravenosti různě aprobovaných učitelů ZŠ a SŠ v ČR, porovnání zjištěných skutečností a jejich analýza (rok 2002), vytvoření profilu učitele jako uživatele cizího jazyka, postižení shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele, příprava modulového kurikula a sylabů odborného jazyka (rok 2003), realizace pilotních kurzů, jejich monitorování, příprava k uvedení kurzů do praxe pedagogických center a center celoživotního vzdělávání (rok 2004). V rámci grantového projektu již byly vydány dvě monografie. První z nich je analýzou stavu jazykové kompetence a profesních potřeb učitelů (Rychtářová Roubalová Celerová. Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol. 121 stran, UJEP Ústí nad Labem, ISBN ), druhá přispívá do problematiky odborného jazyka pro účely profese zpracováním profilu učitele jako uživatele cizího jazyka pro profesní potřeby a stanovením obsahu a zaměření tohoto jazyka (Rychtářová, K. Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ. 116 stran, UJEP Ústí nad Labem, ISBN ). Dále byly za finanční podpory GA ČR vydány tři sborníky ze stejnojmenných mezinárodních konferencí, pořádaných řešitelským pracovištěm: Neoborové cizí jazyky na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Sborník z mezinárodní konference, UJEP Ústí nad Labem, stran, ISBN ; Cizí jazyky ve společném základu na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Sborník z mezinárodní konference, UJEP Ústí nad Labem, stran, ISBN: ; Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých 5

7 školách v ČR a SR. Sborník z mezinárodní konference, UJEP Ústí nad Labem, ISBN Současná publikace navazuje na předchozí dvě monografie a je zaměřena spíše prakticky, neboť jsou v ní shromážděny návrhy sylabů a kurikulum výuky cizího jazyka pro profesní potřeby učitele. Je určena pedagogickým centrům a dalším institucím zabývajícím se celoživotním vzděláváním, může být využita i na pedagogických fakultách. Sylaby cizího jazyka pro profesní potřeby učitele jsou zpracovány pro angličtinu, němčinu a francouzštinu, a to pro jazykové úrovně A1, A2, B1 a B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (2002). Jsou pojaty jako smíšené a zohledňují rozdílné potřeby učitelů humanitních a přírodovědných předmětů. Zahrnují odkazy na učební materiály, včetně odborných a autentických textů, a to v závislosti na jazykové úrovni i na profesní orientaci. Návrhy sylabů byly zpracovány v roce 2003 a ověřovány a monitorovány v následujícím roce. 6

8 1. KURIKULUM KURZŮ JAZYKA PRO PROFESNÍ POTŘEBY UČITELE Kapitola se postupně zabývá jazykem pro profesní potřeby učitele, celkovým návrhem kurzů, učebními texty, tématy, situacemi a slovní zásobou, řečovými dovednostmi, komunikativními funkcemi, gramatikou a doporučenou literaturou. Podrobněji nebo z jiného úhlu pohledu jsou všechna tato témata zpracována i v monografii Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003). 1.1 CIZÍ JAZYK PRO PROFESNÍ POTŘEBY UČITELE Vymezení pojmu cizího jazyka pro profesní potřeby učitele vychází z předchozího výzkumu jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol v ČR a z analýzy jejich potřeb. Inspirováno bylo zejména zahraničními monografiemi: English for Academic Purposes (Jordan, 1997) a Developments in ESP (Dudley-Evans, St John, 1998) a podrobněji je zpracováno ve výše jmenované publikaci. Podle ní můžeme jazyk pro profesní potřeby učitele dělit na jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyk pro specifické profesní potřeby učitele. Tento typ odborného jazyka, kterému není v odborné literatuře systematicky věnovaná pozornost, je ve zmiňované publikaci charakterizován následovně: Cizí jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele Jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele je jazyk společný všem učitelům. Je to jazyk, který užívají nebo na nějž se připravují učitelé, kteří jsou spíše v začátcích své kariéry nebo na nižších jazykových úrovních. Kurzy tohoto jazyka jsou v některých ohledech podobné kurzům obecného jazyka a jsou organizované spíše na základě jazykové úrovně. Při výuce se používají texty s tematikou související se vzděláváním a pedagogikou. Narozdíl od jazyka pro potřeby jiných profesí (např. ekonomie) neexistují v tomto oboru jazykové 7

9 učebnice, materiály si tedy musí vyučující obstarávat sám. Učební texty (psané i mluvené) zahrnují odborné texty s tematikou související se vzděláváním, pedagogikou (např. školské soustavy, popis učebny) a problematikou mládeže (např. mládež a volný čas, životní prostředí, počítače), dále autentické materiály užívané v rámci profese (rozvrh, odborný životopis, dopis), materiály o reáliích své země a zemí studovaného jazyka, o EU a konečně učebnice spíše pro rámcové užívání. V kurzech tohoto jazyka je vhodné rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat všechny čtyři základní řečové dovednosti (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech) a gramatiku. Dále je třeba zařadit osvojování dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace společných všem učitelům (např. vyplňování dotazníku). Cizí jazyk pro specifické profesní potřeby učitele Jazyk pro specifické profesní potřeby učitele je rozdílný pro učitele různých předmětů (či skupin předmětů, např. předmětů humanitních a přírodovědných) nebo různého pracovního zařazení (učitel ředitel). Je to jazyk, který je určen zkušenějším pracovníkům ve školství (nebo učitelům na vyšších jazykových úrovních), kteří do jazykového vyučování přinášejí své zkušenosti a dovednosti z oblasti vzdělávání. Kurzy by měly být ušity na míru podle potřeby učitelů. Měly by být zaměřeny spíše na prohlubování osvojeného učiva, na přesnost a plynulost, na rozšiřování specifičtější slovní zásoby, na procvičování řečových dovedností a gramatiky podle potřeby (třeba jen na jednu řečovou dovednost), na osvojování specifických dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace (např. popis grafu matematik, fyzik apod., uvítací projev ředitel, popis obrazu výtvarník). Organizovány by měly být pro menší skupiny zájemců (podle jednotlivých vyučovaných předmětů nebo podle skupin podobných předmětů, např. humanitních předmětů, přírodovědných předmětů, prvního stupně), u vyššího managementu i pouze pro jednoho člověka (ředitelé a zástupci). Mohou být intenzivnější a konat se v místě pracoviště. Učební texty (psané i mluvené) mají zahrnovat odborné texty specificky zaměřené (např. na změny klimatu, na programovací jazyky, na dílo hudebníka, na pravidla fotbalu), autentické materiály užívané v rámci profese (např. program konference, anotace 8

10 příspěvků, kurikula, sylaby), materiály pro založení Evropského jazykového portfolia. Následující tabulka je převzata z výše jmenované publikace. Shrnuje informace o typu cizího jazyka pro profesní účely učitelství, podává jeho charakteristiku a přehled možného členění. Charakteristika a členění jazyka pro profesní potřeby učitelů tabulka č. 1 Jazyk pro profesní potřeby učitele Je určen učitelům v praxi Jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele Je společný všem učitelům Je určen učitelům: v začátcích své kariéry nebo na nižších jazykových úrovních Učební texty (psané i mluvené): odborné texty s tematikou související se vzděláváním, pedagogikou (např. školské soustavy, popis učebny) a problematikou mládeže (např. mládež a volný čas, životní prostředí, počítače) autentické materiály užívané v rámci profese (rozvrh, odborný životopis, dopis, Evropské jazykové portfolio) materiály o reáliích své země a zemí studovaného jazyka, o EU učebnice spíše rámcové užívání Zaměření kurzů: rozšiřování slovní zásoby s tematikou shodnou s učebními texty procvičování všech čtyř základních řečových dovedností (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech) procvičování gramatiky osvojování dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace společných všem učitelům (např. vyplňování dotazníku) Organizace kurzů: na základě jazykové úrovně jedna až dvě hodiny výuky týdně většinou mimo pracoviště Kurzy Jazyk pro specifické profesní potřeby učitele Je rozdílný pro učitele: různých předmětů nebo skupin předmětů a různého pracovního zařazení, např. pro učitele přírodovědných nebo humanitních předmětů, prvního stupně nebo pro ředitele a zástupce Je určen učitelům: zkušenějším pracovníkům ve školství nebo učitelům na vyšších jazykových úrovních Učební texty (psané i mluvené): odborné texty specificky zaměřené (např. na změny klimatu, na programovací jazyky, na dílo hudebníka, na pravidla fotbalu) autentické materiály užívané v rámci profese (např. program konference o literatuře, anotace příspěvků z fyziky, kurikula dějepisu, sylaby chemie) Zaměření kurzů: rozšiřování specifičtější slovní zásoby zaměření na prohlubování osvojeného, na přesnost a plynulost procvičování řečových dovedností a gramatiky podle potřeby (třeba jen jedné řečové dovednosti) osvojování a prohlubování specifických dílčích řečových dovedností a žánrů odbor. komunikace (např. popis grafu matematik, fyzik apod., uvítací projev ředitel, popis obrazu výtvarník) Organizace kurzů: podle potřeby učitelů jedna až dvě hodiny výuky týdně nebo mohou být intenzivnější pro menší skupiny zájemců u vyššího managementu i pro jednoho člověka mohou se konat se v místě pracoviště. Cizí jazyk pro profes. potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003) 9

11 1.2 CELKOVÝ NÁVRH KURZŮ Kurzy jsou navrženy pro celoživotní vzdělávání učitelů a mohou být organizovány např. pedagogickými centry a institucemi zabývajícími se tímto typem vzdělávání. Předpokládají určitou úroveň obecného jazyka, a to jednu z prvních čtyř jazykových úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále SERR). Jejich cílem je prohloubit a rozšířit dosavadní úroveň jazyka o odborný jazyk. Kurzy jsou tedy zaměřeny na odborný jazyk, respektive na cizí jazyk pro profesní potřeby učitele na dané jazykové úrovni. Délka jednoho kurzu je navržena na 40 hodin, tedy 20 týdnů po dvou vyučovacích jednotkách. Návrh kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitele vychází z předchozího výzkumu, zejména z analýzy potřeb provedené v prvním roce řešení projektu (Rychtářová Roubalová Celerová, 2002). Z ní vyplývá, že učitelé mají největší zájem o výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jelikož respondenti ovládají cizí jazyky až na výjimky na prvních čtyřech jazykových úrovních Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), jsou kurzy navrženy právě pro tyto úrovně. Jedná se o jazykovou úroveň A1, A2, B1 a B2. Cílem kurzů je prohloubit a rozšířit dosavadní úroveň cizího jazyka o odborný jazyk na dané úrovni. V případě učitelů jde o cizí jazyk pro profesní potřeby učitele, který je navržen jako jazyk dvojího typu: cizí jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a cizí jazyk pro specifické profesní potřeby učitele. Kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele mohou tedy existovat buď se zaměřením na všeobecné, nebo na specifické profesní potřeby, je však možno organizovat i kurzy smíšené, to je zaměřené na oba typy jazyka. V rámci projektu byly navrženy následující kurzy: Kurzy cizího jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele na úrovni A1 SERR Kurzy jsou určeny učitelům se znalostí obecného jazyka na počáteční jazykové úrovni A1 a jejich cílem je zvýšit tuto jazykovou úroveň a dát základy jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele. 10

12 Smíšené kurzy cizího jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele na úrovni A2, B1, B2 SERR Kurzy jsou určeny učitelům se znalostí obecného jazyka na jedné z daných jazykových úrovní, a to následovně: kurz A2 předpokládá počáteční úroveň A2, kurz B1 počáteční úroveň B1 a kurz B2 počáteční úroveň B2. Jejich cílem je prohloubit a zvýšit dosavadní jazykovou úroveň a rozšířit ji o odborný jazyk (o cizí jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a o jazyk pro specifické profesní potřeby učitele). Kurzy A2, B1 a B2 mohou být případně pořádány nejen pro učitele ovládající obecný jazyk na příslušné úrovni cizího jazyka, ale i pro absolventy výše jmenovaných kurzů. V takovém případě je pak třeba zvážit, zda nebude vhodné zvýšit počet hodin každého kurzu tak, aby jeho účastníci dosáhli požadované jazykové úrovně. Kurzy, na nichž je vyučován jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele i jazyk pro specifické profesní potřeby učitele, jsou zaměřeny na jazyk obou typů, protože práce ve školství vyžaduje, aby byl učitel schopen odborné komunikace jak na témata společná všem učitelům, tak na témata specifická, tedy témata týkající se jeho oboru (vyučovaných předmětů). Kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele na úrovni C1, C2 SERR, které jsou určeny učitelům na jazykových úrovních C1 a C2, nejsou do publikace zařazeny. Naši učitelé totiž zatím těchto jazykových úrovní nedosahují, anebo pouze ojediněle. V budoucnu je možné organizovat je podle stejných principů jako kurzy na nižších jazykových úrovních, o nichž je zde pojednáváno. I do nich je možno zařazovat jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele zcela záleží na potřebách účastníků kurzů. Jednotlivé kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele na úrovních A2, B1 a B2 mají své specifické zaměření, které je podle vyučovaných nebo vystudovaných předmětů dvojí: humanitní a přírodovědné. Rozdíl mezi těmito kurzy spočívá zejména ve výběru učebních textů a dále ve výběru dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace. Kurzy na jazykové úrovni A1 jsou jednotné pro všechny profesní skupiny. Všechny navrhované kurzy jsou určeny nejen učitelům humanitních nebo přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ nebo a SŠ, ale i učitelům prvního stupně a vedoucím pracovníkům ve školství, neboť se předpokládá, že i oni se mohou začlenit do jednoho z nich buď podle svých profesních potřeb (vzhledem k vyučovaným předmětům), nebo podle zájmu. Pokud jde ředitele nebo jejich zástupce, je však 11

13 samozřejmě možné se v rámci sylabu soustředit na některé oblasti více a na jiné méně. Projekt tedy navrhuje následující kurzy: A1 (bez specifického zaměření), A2 humanitní, A2 přírodovědný B1 humanitní, B1 přírodovědný, B2 humanitní, B2 přírodovědný Níže je v tabulce č. 1 je přehled všech navrhovaných kurzů. Celkový přehled kurzů tabulka č. 2 angličtina / němčina / francouzština A1 společné pro všechny učitele kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele A2 pro učitele humanitních předmětů A2 pro učitele přírodovědných předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele potřeby učitele B1 pro učitele humanitních předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele B2 pro učitele humanitních předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele B1 pro učitele přírodovědných předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele B2 pro učitele přírodovědných předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele Podle Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003) Další kapitoly se postupně zabývají následujícími jazykovými aspekty kurzů, podle nichž je navržen jejich obsah: učební texty témata, situace a slovní zásoba řečové dovednosti komunikativní funkce gramatika doporučená literatura 12

14 1.3 UČEBNÍ TEXTY Učební texty hrají důležitou roli při přípravě kurzů jazyka pro profesní potřeby učitele, zejména vzhledem k neexistenci učebnic pro tuto skupinu uživatelů jazyka. Je tedy třeba nacházet a připravovat texty, které by učebnice nahrazovaly Typy textů a učebních materiálů Pod pojmem text si představujeme psaný nebo mluvený projev, který při výuce jazyka může sloužit k rozvíjení všech čtyř základních řečových dovedností (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech). V navrhovaných kurzech doporučujeme užívat následující typy textů: učebnice jazykové příručky a slovníky multimediální prostředky internet odborné texty v novinách, časopisech a v literatuře autentické texty Učebnice pro výuku jazyka pro profesní potřeby učitele nebo pro akademické potřeby studenta učitelství na různých jazykových úrovních sice neexistují, a pokud ano, pak pro omezený okruh uživatelů (např. Gill, N. a kol. Communicative ESP Practice. Olomouc, 2003 angličtina, středně pokročilá úroveň, zaměření sociální vědy), přesto je však možno doporučit některé učebnice obecného nebo obecně odborného jazyka. Mělo by se však jednat o jejich omezené a spíše rámcové užívání. Tyto učebnice mohou zároveň posloužit účastníkům výuky v případě potřeby k individuální přípravě. Jazykové příručky a slovníky jsou velmi důležitým učebním materiálem. Zejména by se nemělo zapomínat na jednojazyčné slovníky, aby se v praxi studujících jazyka neužívaly pouze slovníky dvojjazyčné. Trh je dobře zásoben těmito materiály v podobě tištěné i elektronické (na CD i volně přístupné na internetu). 13

15 Multimediální prostředky mohou být využívány jak při výuce v kurzech jazyka, tak při individuální přípravě. Existuje celá řada nejrůznějších jazykových kurzů nebo testovacích programů na CD ROM. Internet je vhodným motivačním prostředkem pro studující cizího jazyka, ale poslouží i jako rozsáhlý zdroj nejen informací, nýbrž i textů k výuce. Je možno jej využít i pro práci s jazykovými korpusy (Rychtářová. Jazykové korpusy na internetu a jejich využití ve výuce odborné angličtiny, 2002; Rychtářová. Jazykové korpusy a jejich využití ve výuce odborného jazyka, 2000). Odborné texty v novinách, časopisech a v literatuře jsou velmi významnou součástí výukových textů, protože četba odborných textů patří mezi nejdůležitější dovednosti potřebné pro sebevzdělávání a profesní rozvoj učitelů. Při jejich využívání ve výuce je však třeba dávat pozor, aby se neporušoval copyright. Autentické texty mají zvláštní význam pro výuku odborného jazyka, protože by měly pokrývat její velkou část. Je možno vybírat z velkého množství materiálu a lze mezi ně zahrnout: rozvrhy, sylaby, osnovy, studijní programy životopisy, dotazníky, grantové přihlášky dopisy (žádost, odpověď na inzerát, pozvánka, doporučení) inzerát (výměnný pobyt, zaměstnání) vysvědčení, diplomy tabulky (chemické prvky, míry, váhy, rostliny, živočichové, historická a geografická data, obyvatelstvo, jazyky, doprava apod.) plánky (škola, třída, město, pozemek, zoo) mapy (regionu, ČR, dané země) schémata (vzdělávací soustavy, management školy / instituce, politické systémy, přístroj, automobil, počítač, pracovní postup apod.) obsahy (různě zaměřené učebnice, časopisy) seznamy, přehledy programy (umění, kultura, sport, konference) prospekty (cestovní kanceláře, informační centra, EU, agentury práce, studium) pravidla (sport) 14

16 souvislé texty (školní předměty, školní den, rok, škola, učebny, počítač, lidské tělo, města, země, Bílá kniha, Evropské jazykové portfolio, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, EU) Zaměření textů Učební texty (psané i mluvené) by měly být zaměřeny na problematiku školství, tedy problematiku společnou všem učitelům, i na problematiku vyučovaného předmětu, tedy problematiku specifickou pro určitou skupinu učitelů. Posledně jmenovaný typ textů je v našem kurikulu důležitým prostředkem, neboť různě zaměřené učební texty přispívají k odlišení kurzů určených různým profesním skupinám učitelů největší měrou (to je kurzů pro učitele humanitních předmětů na jedné straně a kurzů pro učitele přírodovědných předmětů na straně druhé). Při výzkumu prováděném v začátcích grantového projektu, v jehož rámci je vydána tato publikace, dávali dotazovaní učitelé jednoznačně přednost problematice svého oboru před problematikou školství. Tu naopak upřednostňovali podle našich předpokladů ředitelé a jejich zástupci, větší zájem o ni se očekával i u vyučujících prvního stupně. Učební texty by tedy v případě našich kurzů měly být zaměřeny obojím směrem na problematiku vyučovaného předmětu i na problematiku školství. Učitel má být totiž odborníkem nejen v oboru vyučovaného předmětu, ale i v oblasti vzdělávání. 1.4 TÉMATA, SITUACE, SLOVNÍ ZÁSOBA Následující přehled seznamuje s navrhovanými tématy a situacemi učebních textů, na nichž bude rozvíjena mimo jiné i slovní zásoba. Témata jsou rozdělena do dvou skupin. První tvoří ta, která jsou společná všem učitelům, druhá ta, jež jsou specifická pro určité obory. Se základy témat specifických pro určité obory by měli být seznámeni i učitelé jiných oborů (např. základní početní úkony by měli umět pojmenovat i učitelé češtiny, podobně by měli znát i chemici 15

17 cizojazyčné ekvivalenty základních slovních druhů apod.) Navrhovaná témata jsou většinou vhodná pro všechny jazykové úrovně, avšak texty a slovní zásoba musí být pro výuku vybírány právě s ohledem na danou jazykovou úroveň. Společná témata Škola Režim dne pracovní den (hodiny, dny v týdnu, část dne; měsíce, roční období, běžné a pracovní povinnosti). Školní povinnosti žáka / studenta (školní činnosti, povinnosti žáka). Škola (učebny, pracovny, zařízení). Škola (školní předměty, jejich charakteristiky, rozvrh, sylaby). Vyučování (učební aktivity, metody, formy výuky). Školní /akademický rok (pololetí, semestr, vysvědčení, zkoušky, maturita, prázdniny). Studium, kvalifikace, obor, škola (typ školy, studijní program, předměty charakteristiky, diplom. práce, SZZ). TV, sport, prevence, zdraví, nemoci. Vzdělávací soustavy Naše vzdělávací soustava (rozdělení, typy škol), porovnání (ČR, daných zemí). Vzdělávací soustavy v zemích, kde se hovoří daným jazykem (rozdělení, typy škol), a v EU. Reálie Reálie ČR (obyvatelstvo, politické systémy, historie, geografie města, zajímavosti). Reálie zemí, kde se hovoří daným jazykem (obyvatelstvo, politické systémy, historie, geografie města, zajímavosti). EU a cizí jazyky (země, jazyky, výměnné studijní a pracovní pobyty, struktura EU, dokumenty). Kariéra Kariéra rozvíjení kariéry (profesní životopis, reference, pohovor, dopis). 16

18 Studium / práce v zahraničí (EU, agentury, nadace). Mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka. Mezinárodní projekty, grantové agentury. Evropské jazykové portfolio (seznámení, založení a doplňování portfolia). Specifická témata Humanitní předměty Humanitní předměty kurikula, sylaby, odborné texty. Kultura (volný čas film, divadlo, koncerty). Umění hudba, literatura, výtvarné umění. Přírodovědné předměty Přírodovědné předměty kurikula, sylaby, odborné texty. Počítače součásti, využití, internet. Matematika, fyzika, chemie (míry, váhy, geometrické obrazce, tělesa, zlomky, desetinná čísla, početní úkony, chemické prvky, části auta). Přírodopis, zeměpis (životní prostředí, lidské tělo, zvířata, rostliny, země). Věda a technika (ČR, EU, země daného jazyka). Průmysl (ČR, EU, země daného jazyka). Témata, situace a slovní zásoba jsou podrobněji rozpracovány v další části práce, která se zabývá sylaby. 1.5 ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Níže je navržen přehled dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace. Nejprve k oběma pojmům. Dílčí řečové dovednosti (micro-skills nebo sub-skills) jsou dovednosti, které spadají pod některou ze čtyř základních řečových dovedností (language skills nebo macro-skills), to je pod mluvený projev, čtení, písemný projev 17

19 nebo poslech. Např. čtení pro informaci je součástí řečové dovednosti čtení (Jordan, 1997). Žánry odborné komunikace termín žánr se užívá, jak uvádí Dudley-Evans a St John, nejen v souvislosti s filmem, hudbou a literaturou, ale i s jazykovým vyučováním (Dudley-Evans a St John, 2001). Žánry jsou mluvené nebo psané texty, lišící se navzájem strukturou textu např. dopis a uvítací projev. Do navržených sylabů jsou vybrány následující dílčí řečové dovednosti a žánry: Mluvený projev dialogický mluvený projev: kladení otázek, odpovídání na otázky, vedení rozhovorů, konverzace, formální a neformální diskuse, výměna informací, žádost o pomoc, telefonování, vyjednávání, plánování a domlouvání, pohovor projev s charakterem monologu: instrukce, popis, přednáška, verbalizace dat, prezentace, referát, výklad, vysvětlování, odůvodňování Čtení čtení pro celkové porozumění; detailní čtení; čtení pro informaci a pochopení argumentace; porozumění čteným instrukcím, pokynům a směrnicím; identifikování, klasifikace; užívání slovníků, obsahů; vyhledávání a shromažďování informací; čtení odborných textů; překlad, reprodukce; korespondence; čtení grafů, matematických vzorců apod. Písemný projev psaní formálního dopisu (žádost, doporučení, odpověď na inzerát, pozvánka); psaní životopisu a vyplňování dotazníku (grantové projekty); zapisování poznámek (při poslechu i z čteného textu); výpisky, popis, instrukce; psaní projektů; psaní resumé, anotace, parafrázování; psaní článků, zpráv, protokolů, esejů (formální styl); zaznamenávání výsledků (pokusů apod.); referenční dovednosti (poznámky, citace, bibliografie); tvorba jazykového portfolia Poslech poslech pro informaci, poslech pro celkové porozumění, intenzivní poslech; poslech nahrávek a médií, živý poslech; poslech rodilého i nerodilého mluvčího 18

20 poslech monologického projevu: instrukce, pokyny, hlášení, popis, referát, prezentace, přednáška, výklad interaktivní poslech: rozhovor, konverzace, výměna informací, pohovor, telefonování, diskuse, vyjednávání. Dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace jsou dále v navrhovaných sylabech roztříděny podle jazykové náročnosti a podle profesního zaměření. Pokud jde o profesní zaměření, učitelé jsou rozděleni do dvou základních profesních skupin (učitelé humanitních předmětů a přírodovědných předmětů). Každá z těchto skupin má sice v oblasti dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace jiné profesní potřeby, např. učitel matematiky má umět číst matematické symboly a značky, učitel tělesné výchovy zase pravidla košíkové, avšak nelze říci, že by např. alespoň některé z matematických symbolů nebo fyzikálních značek neměl znát i učitel češtiny. Důležité tedy bude seznamovat učitele se všemi dovednostmi a žánry, i když různou měrou a na různých textech. Otázka jejich ovládání tak spíše spočívá v tom, že některé z nich mohou být pro určitou profesní skupinu důležitější než pro jinou. Např. technické návody jsou potřebnější pro učitele technické výchovy nebo fyziky, do styku však s nimi mohou přijít i jiní učitelé třeba při obsluze multimediálního prostředku. Popis může být důležitý pro výtvarníka (popis obrazu), ale i pro chemika (popis aparatury). Podrobněji je o řečových dovednostech a žánrech odborné komunikace v publikaci Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003). 1.6 KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE Komunikativní funkce je možno do výuky zařazovat podle potřeby a zájmu učitelů, a to s ohledem na jejich zkušenost s cizojazyčnou komunikací. Návrh komunikativních funkcí je zde pouze rámcový: informování, kritika, návrh, názor, nedorozumění, oprava, omluva, pochvala, pokárání, popírání, povinnost, pozdravy, pozvání, představování, přerušování, 19

21 připomenutí, rada, slibování, stížnost, upozorňování, vyprávění, záměr, zjišťování, žádost, souhlas, nesouhlas. O komunikativních funkcích je dále pojednáno v navrhovaných sylabech. 1.7 GRAMATIKA Gramatika probíraná v kurzech jazyka pro profesní potřeby učitele by měla být rámcově shodná s gramatikou vyučovanou v běžných kurzech na odpovídající jazykové úrovni. Předpokládá se však určité zaměření na gramatické struktury objevující se v probíraných žánrech odborné komunikace a dále na jevy, které je třeba prohloubit, upevnit, případně osvojit. 1.8 DOPORUČENÁ LITERATURA Literatura doporučená pro navrhované kurzy je v každém sylabu rozdělena do následujících okruhů: rámcové učebnice doporučená literatura slovníky další materiál autentické texty (sylaby, kurikula, rozvrhy apod.) Někde je uváděna shodná literatura pro různé jazykové úrovně nebo různě zaměřené kurzy (humanitní přírodovědné) v takovém případě obsahuje zdroj různé typy textů, vhodné pro uvedené kurzy. Velmi tedy záleží na vyučujícím, jaké texty vybere a pro koho. Podrobněji je literatura dále zpracována v sylabech. 20

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ

Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Jazyk a jazyková

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce

Výstupy žáka. Tematický okruh. Welcome Module. dmětové vztahy. Průřezov é téma. Mezipře. Poslech s porozuměním (P+R) Jazykové prostředky a funkce 2. stupeň Welcome Module Představování se, seznamování Veřejná představování se, pozdravy, poděkování Osobní poskytování osobních informací Společenská hláskování vlastního jména Pracovní nakupování -

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více