Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol"

Transkript

1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 Květa Kuncová (Rychtářová) Blanka Zapletalová Bohumila Roubalová Jaroslava Celerová Ústí nad Labem 2004

2 Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185 Mgr. Květa Kuncová (Rychtářová) PaedDr. Blanka Zapletalová, CSc. Mgr. Bohumila Roubalová PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

3 Publikace je jedním z výstupů grantového projektu Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol, podporovaného Grantovou agenturou ČR. Projekt je plánován na roky a je řešen týmem pracovníků Centra jazykové přípravy Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Květa Kuncová (Rychtářová), Blanka Zapletalová, Bohumila Roubalová, Jaroslava Celerová 2004 ISBN

4 Název Autoři Nakladatel Rok Vydání Náklad Počet stran Tisk Obal a vazba Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Květa Kuncová (Rychtářová), Blanka Zapletalová, Bohumila Roubalová, Jaroslava Celerová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L první 60 ks 133 Ediční středisko PF UJEP, s.r.o. Jiří Bartoš Slon, Ústí nad Labem

5 OBSAH strana Úvod Kurikulum kurzů jazyka pro profesní potřeby učitele Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele 1.2 Celkový návrh kurzů 1.3 Učební texty 1.4 Témata, situace, slovní zásoba 1.5 Řečové dovednosti 1.6 Komunikativní funkce 1.7 Gramatika 1.8 Doporučená literatura 2. Sylaby kurzů cizích jazyků profesní potřeby učitele Sylabus předmětu cizí jazyk A1 2.2 Sylabus předmětu cizí jazyk A2 humanitní předměty 2.3 Sylabus předmětu cizí jazyk A2 přírodovědné předměty 2.4 Sylabus předmětu cizí jazyk B1 humanitní předměty 2.5 Sylabus předmětu cizí jazyk B1 přírodovědné předměty 2.6 Sylabus předmětu cizí jazyk B2 humanitní předměty 2.7 Sylabus předmětu cizí jazyk B2 přírodovědné předměty 2.8 Multimediální pomůcky na internetu a CD-ROM Závěr. Resumé. Použitá literatura

6 ÚVOD Publikace je dalším z výstupů grantového projektu Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů ZŠ a SŠ, řešeného v letech Centrem jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za finanční podpory Grantové agentury České republiky (GA ČR). Název projektu napovídá, že problematika, kterou se zabývá, se týká jazyka pro profesní potřeby učitelů. Dílčí cíle projektu jsou následující: zmapování jazykové připravenosti různě aprobovaných učitelů ZŠ a SŠ v ČR, porovnání zjištěných skutečností a jejich analýza (rok 2002), vytvoření profilu učitele jako uživatele cizího jazyka, postižení shod a rozdílů mezi současným stavem a profilem učitele, příprava modulového kurikula a sylabů odborného jazyka (rok 2003), realizace pilotních kurzů, jejich monitorování, příprava k uvedení kurzů do praxe pedagogických center a center celoživotního vzdělávání (rok 2004). V rámci grantového projektu již byly vydány dvě monografie. První z nich je analýzou stavu jazykové kompetence a profesních potřeb učitelů (Rychtářová Roubalová Celerová. Odborný jazyk jako jeden z aspektů jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol. 121 stran, UJEP Ústí nad Labem, ISBN ), druhá přispívá do problematiky odborného jazyka pro účely profese zpracováním profilu učitele jako uživatele cizího jazyka pro profesní potřeby a stanovením obsahu a zaměření tohoto jazyka (Rychtářová, K. Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ. 116 stran, UJEP Ústí nad Labem, ISBN ). Dále byly za finanční podpory GA ČR vydány tři sborníky ze stejnojmenných mezinárodních konferencí, pořádaných řešitelským pracovištěm: Neoborové cizí jazyky na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Sborník z mezinárodní konference, UJEP Ústí nad Labem, stran, ISBN ; Cizí jazyky ve společném základu na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. Sborník z mezinárodní konference, UJEP Ústí nad Labem, stran, ISBN: ; Výuka cizích jazyků v učitelských a neučitelských oborech na vysokých 5

7 školách v ČR a SR. Sborník z mezinárodní konference, UJEP Ústí nad Labem, ISBN Současná publikace navazuje na předchozí dvě monografie a je zaměřena spíše prakticky, neboť jsou v ní shromážděny návrhy sylabů a kurikulum výuky cizího jazyka pro profesní potřeby učitele. Je určena pedagogickým centrům a dalším institucím zabývajícím se celoživotním vzděláváním, může být využita i na pedagogických fakultách. Sylaby cizího jazyka pro profesní potřeby učitele jsou zpracovány pro angličtinu, němčinu a francouzštinu, a to pro jazykové úrovně A1, A2, B1 a B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (2002). Jsou pojaty jako smíšené a zohledňují rozdílné potřeby učitelů humanitních a přírodovědných předmětů. Zahrnují odkazy na učební materiály, včetně odborných a autentických textů, a to v závislosti na jazykové úrovni i na profesní orientaci. Návrhy sylabů byly zpracovány v roce 2003 a ověřovány a monitorovány v následujícím roce. 6

8 1. KURIKULUM KURZŮ JAZYKA PRO PROFESNÍ POTŘEBY UČITELE Kapitola se postupně zabývá jazykem pro profesní potřeby učitele, celkovým návrhem kurzů, učebními texty, tématy, situacemi a slovní zásobou, řečovými dovednostmi, komunikativními funkcemi, gramatikou a doporučenou literaturou. Podrobněji nebo z jiného úhlu pohledu jsou všechna tato témata zpracována i v monografii Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003). 1.1 CIZÍ JAZYK PRO PROFESNÍ POTŘEBY UČITELE Vymezení pojmu cizího jazyka pro profesní potřeby učitele vychází z předchozího výzkumu jazykové připravenosti učitelů základních a středních škol v ČR a z analýzy jejich potřeb. Inspirováno bylo zejména zahraničními monografiemi: English for Academic Purposes (Jordan, 1997) a Developments in ESP (Dudley-Evans, St John, 1998) a podrobněji je zpracováno ve výše jmenované publikaci. Podle ní můžeme jazyk pro profesní potřeby učitele dělit na jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyk pro specifické profesní potřeby učitele. Tento typ odborného jazyka, kterému není v odborné literatuře systematicky věnovaná pozornost, je ve zmiňované publikaci charakterizován následovně: Cizí jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele Jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele je jazyk společný všem učitelům. Je to jazyk, který užívají nebo na nějž se připravují učitelé, kteří jsou spíše v začátcích své kariéry nebo na nižších jazykových úrovních. Kurzy tohoto jazyka jsou v některých ohledech podobné kurzům obecného jazyka a jsou organizované spíše na základě jazykové úrovně. Při výuce se používají texty s tematikou související se vzděláváním a pedagogikou. Narozdíl od jazyka pro potřeby jiných profesí (např. ekonomie) neexistují v tomto oboru jazykové 7

9 učebnice, materiály si tedy musí vyučující obstarávat sám. Učební texty (psané i mluvené) zahrnují odborné texty s tematikou související se vzděláváním, pedagogikou (např. školské soustavy, popis učebny) a problematikou mládeže (např. mládež a volný čas, životní prostředí, počítače), dále autentické materiály užívané v rámci profese (rozvrh, odborný životopis, dopis), materiály o reáliích své země a zemí studovaného jazyka, o EU a konečně učebnice spíše pro rámcové užívání. V kurzech tohoto jazyka je vhodné rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat všechny čtyři základní řečové dovednosti (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech) a gramatiku. Dále je třeba zařadit osvojování dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace společných všem učitelům (např. vyplňování dotazníku). Cizí jazyk pro specifické profesní potřeby učitele Jazyk pro specifické profesní potřeby učitele je rozdílný pro učitele různých předmětů (či skupin předmětů, např. předmětů humanitních a přírodovědných) nebo různého pracovního zařazení (učitel ředitel). Je to jazyk, který je určen zkušenějším pracovníkům ve školství (nebo učitelům na vyšších jazykových úrovních), kteří do jazykového vyučování přinášejí své zkušenosti a dovednosti z oblasti vzdělávání. Kurzy by měly být ušity na míru podle potřeby učitelů. Měly by být zaměřeny spíše na prohlubování osvojeného učiva, na přesnost a plynulost, na rozšiřování specifičtější slovní zásoby, na procvičování řečových dovedností a gramatiky podle potřeby (třeba jen na jednu řečovou dovednost), na osvojování specifických dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace (např. popis grafu matematik, fyzik apod., uvítací projev ředitel, popis obrazu výtvarník). Organizovány by měly být pro menší skupiny zájemců (podle jednotlivých vyučovaných předmětů nebo podle skupin podobných předmětů, např. humanitních předmětů, přírodovědných předmětů, prvního stupně), u vyššího managementu i pouze pro jednoho člověka (ředitelé a zástupci). Mohou být intenzivnější a konat se v místě pracoviště. Učební texty (psané i mluvené) mají zahrnovat odborné texty specificky zaměřené (např. na změny klimatu, na programovací jazyky, na dílo hudebníka, na pravidla fotbalu), autentické materiály užívané v rámci profese (např. program konference, anotace 8

10 příspěvků, kurikula, sylaby), materiály pro založení Evropského jazykového portfolia. Následující tabulka je převzata z výše jmenované publikace. Shrnuje informace o typu cizího jazyka pro profesní účely učitelství, podává jeho charakteristiku a přehled možného členění. Charakteristika a členění jazyka pro profesní potřeby učitelů tabulka č. 1 Jazyk pro profesní potřeby učitele Je určen učitelům v praxi Jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele Je společný všem učitelům Je určen učitelům: v začátcích své kariéry nebo na nižších jazykových úrovních Učební texty (psané i mluvené): odborné texty s tematikou související se vzděláváním, pedagogikou (např. školské soustavy, popis učebny) a problematikou mládeže (např. mládež a volný čas, životní prostředí, počítače) autentické materiály užívané v rámci profese (rozvrh, odborný životopis, dopis, Evropské jazykové portfolio) materiály o reáliích své země a zemí studovaného jazyka, o EU učebnice spíše rámcové užívání Zaměření kurzů: rozšiřování slovní zásoby s tematikou shodnou s učebními texty procvičování všech čtyř základních řečových dovedností (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech) procvičování gramatiky osvojování dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace společných všem učitelům (např. vyplňování dotazníku) Organizace kurzů: na základě jazykové úrovně jedna až dvě hodiny výuky týdně většinou mimo pracoviště Kurzy Jazyk pro specifické profesní potřeby učitele Je rozdílný pro učitele: různých předmětů nebo skupin předmětů a různého pracovního zařazení, např. pro učitele přírodovědných nebo humanitních předmětů, prvního stupně nebo pro ředitele a zástupce Je určen učitelům: zkušenějším pracovníkům ve školství nebo učitelům na vyšších jazykových úrovních Učební texty (psané i mluvené): odborné texty specificky zaměřené (např. na změny klimatu, na programovací jazyky, na dílo hudebníka, na pravidla fotbalu) autentické materiály užívané v rámci profese (např. program konference o literatuře, anotace příspěvků z fyziky, kurikula dějepisu, sylaby chemie) Zaměření kurzů: rozšiřování specifičtější slovní zásoby zaměření na prohlubování osvojeného, na přesnost a plynulost procvičování řečových dovedností a gramatiky podle potřeby (třeba jen jedné řečové dovednosti) osvojování a prohlubování specifických dílčích řečových dovedností a žánrů odbor. komunikace (např. popis grafu matematik, fyzik apod., uvítací projev ředitel, popis obrazu výtvarník) Organizace kurzů: podle potřeby učitelů jedna až dvě hodiny výuky týdně nebo mohou být intenzivnější pro menší skupiny zájemců u vyššího managementu i pro jednoho člověka mohou se konat se v místě pracoviště. Cizí jazyk pro profes. potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003) 9

11 1.2 CELKOVÝ NÁVRH KURZŮ Kurzy jsou navrženy pro celoživotní vzdělávání učitelů a mohou být organizovány např. pedagogickými centry a institucemi zabývajícími se tímto typem vzdělávání. Předpokládají určitou úroveň obecného jazyka, a to jednu z prvních čtyř jazykových úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále SERR). Jejich cílem je prohloubit a rozšířit dosavadní úroveň jazyka o odborný jazyk. Kurzy jsou tedy zaměřeny na odborný jazyk, respektive na cizí jazyk pro profesní potřeby učitele na dané jazykové úrovni. Délka jednoho kurzu je navržena na 40 hodin, tedy 20 týdnů po dvou vyučovacích jednotkách. Návrh kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitele vychází z předchozího výzkumu, zejména z analýzy potřeb provedené v prvním roce řešení projektu (Rychtářová Roubalová Celerová, 2002). Z ní vyplývá, že učitelé mají největší zájem o výuku angličtiny, němčiny a francouzštiny. Jelikož respondenti ovládají cizí jazyky až na výjimky na prvních čtyřech jazykových úrovních Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), jsou kurzy navrženy právě pro tyto úrovně. Jedná se o jazykovou úroveň A1, A2, B1 a B2. Cílem kurzů je prohloubit a rozšířit dosavadní úroveň cizího jazyka o odborný jazyk na dané úrovni. V případě učitelů jde o cizí jazyk pro profesní potřeby učitele, který je navržen jako jazyk dvojího typu: cizí jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a cizí jazyk pro specifické profesní potřeby učitele. Kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele mohou tedy existovat buď se zaměřením na všeobecné, nebo na specifické profesní potřeby, je však možno organizovat i kurzy smíšené, to je zaměřené na oba typy jazyka. V rámci projektu byly navrženy následující kurzy: Kurzy cizího jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele na úrovni A1 SERR Kurzy jsou určeny učitelům se znalostí obecného jazyka na počáteční jazykové úrovni A1 a jejich cílem je zvýšit tuto jazykovou úroveň a dát základy jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele. 10

12 Smíšené kurzy cizího jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele na úrovni A2, B1, B2 SERR Kurzy jsou určeny učitelům se znalostí obecného jazyka na jedné z daných jazykových úrovní, a to následovně: kurz A2 předpokládá počáteční úroveň A2, kurz B1 počáteční úroveň B1 a kurz B2 počáteční úroveň B2. Jejich cílem je prohloubit a zvýšit dosavadní jazykovou úroveň a rozšířit ji o odborný jazyk (o cizí jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele a o jazyk pro specifické profesní potřeby učitele). Kurzy A2, B1 a B2 mohou být případně pořádány nejen pro učitele ovládající obecný jazyk na příslušné úrovni cizího jazyka, ale i pro absolventy výše jmenovaných kurzů. V takovém případě je pak třeba zvážit, zda nebude vhodné zvýšit počet hodin každého kurzu tak, aby jeho účastníci dosáhli požadované jazykové úrovně. Kurzy, na nichž je vyučován jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele i jazyk pro specifické profesní potřeby učitele, jsou zaměřeny na jazyk obou typů, protože práce ve školství vyžaduje, aby byl učitel schopen odborné komunikace jak na témata společná všem učitelům, tak na témata specifická, tedy témata týkající se jeho oboru (vyučovaných předmětů). Kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele na úrovni C1, C2 SERR, které jsou určeny učitelům na jazykových úrovních C1 a C2, nejsou do publikace zařazeny. Naši učitelé totiž zatím těchto jazykových úrovní nedosahují, anebo pouze ojediněle. V budoucnu je možné organizovat je podle stejných principů jako kurzy na nižších jazykových úrovních, o nichž je zde pojednáváno. I do nich je možno zařazovat jazyk pro všeobecné profesní potřeby učitele zcela záleží na potřebách účastníků kurzů. Jednotlivé kurzy cizího jazyka pro profesní potřeby učitele na úrovních A2, B1 a B2 mají své specifické zaměření, které je podle vyučovaných nebo vystudovaných předmětů dvojí: humanitní a přírodovědné. Rozdíl mezi těmito kurzy spočívá zejména ve výběru učebních textů a dále ve výběru dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace. Kurzy na jazykové úrovni A1 jsou jednotné pro všechny profesní skupiny. Všechny navrhované kurzy jsou určeny nejen učitelům humanitních nebo přírodovědných předmětů na druhém stupni ZŠ nebo a SŠ, ale i učitelům prvního stupně a vedoucím pracovníkům ve školství, neboť se předpokládá, že i oni se mohou začlenit do jednoho z nich buď podle svých profesních potřeb (vzhledem k vyučovaným předmětům), nebo podle zájmu. Pokud jde ředitele nebo jejich zástupce, je však 11

13 samozřejmě možné se v rámci sylabu soustředit na některé oblasti více a na jiné méně. Projekt tedy navrhuje následující kurzy: A1 (bez specifického zaměření), A2 humanitní, A2 přírodovědný B1 humanitní, B1 přírodovědný, B2 humanitní, B2 přírodovědný Níže je v tabulce č. 1 je přehled všech navrhovaných kurzů. Celkový přehled kurzů tabulka č. 2 angličtina / němčina / francouzština A1 společné pro všechny učitele kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele A2 pro učitele humanitních předmětů A2 pro učitele přírodovědných předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele potřeby učitele B1 pro učitele humanitních předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele B2 pro učitele humanitních předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele B1 pro učitele přírodovědných předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele B2 pro učitele přírodovědných předmětů smíšený kurz jazyka pro všeobecné profesní potřeby učitele a jazyka pro specifické profesní potřeby učitele Podle Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003) Další kapitoly se postupně zabývají následujícími jazykovými aspekty kurzů, podle nichž je navržen jejich obsah: učební texty témata, situace a slovní zásoba řečové dovednosti komunikativní funkce gramatika doporučená literatura 12

14 1.3 UČEBNÍ TEXTY Učební texty hrají důležitou roli při přípravě kurzů jazyka pro profesní potřeby učitele, zejména vzhledem k neexistenci učebnic pro tuto skupinu uživatelů jazyka. Je tedy třeba nacházet a připravovat texty, které by učebnice nahrazovaly Typy textů a učebních materiálů Pod pojmem text si představujeme psaný nebo mluvený projev, který při výuce jazyka může sloužit k rozvíjení všech čtyř základních řečových dovedností (mluvený projev, čtení, písemný projev, poslech). V navrhovaných kurzech doporučujeme užívat následující typy textů: učebnice jazykové příručky a slovníky multimediální prostředky internet odborné texty v novinách, časopisech a v literatuře autentické texty Učebnice pro výuku jazyka pro profesní potřeby učitele nebo pro akademické potřeby studenta učitelství na různých jazykových úrovních sice neexistují, a pokud ano, pak pro omezený okruh uživatelů (např. Gill, N. a kol. Communicative ESP Practice. Olomouc, 2003 angličtina, středně pokročilá úroveň, zaměření sociální vědy), přesto je však možno doporučit některé učebnice obecného nebo obecně odborného jazyka. Mělo by se však jednat o jejich omezené a spíše rámcové užívání. Tyto učebnice mohou zároveň posloužit účastníkům výuky v případě potřeby k individuální přípravě. Jazykové příručky a slovníky jsou velmi důležitým učebním materiálem. Zejména by se nemělo zapomínat na jednojazyčné slovníky, aby se v praxi studujících jazyka neužívaly pouze slovníky dvojjazyčné. Trh je dobře zásoben těmito materiály v podobě tištěné i elektronické (na CD i volně přístupné na internetu). 13

15 Multimediální prostředky mohou být využívány jak při výuce v kurzech jazyka, tak při individuální přípravě. Existuje celá řada nejrůznějších jazykových kurzů nebo testovacích programů na CD ROM. Internet je vhodným motivačním prostředkem pro studující cizího jazyka, ale poslouží i jako rozsáhlý zdroj nejen informací, nýbrž i textů k výuce. Je možno jej využít i pro práci s jazykovými korpusy (Rychtářová. Jazykové korpusy na internetu a jejich využití ve výuce odborné angličtiny, 2002; Rychtářová. Jazykové korpusy a jejich využití ve výuce odborného jazyka, 2000). Odborné texty v novinách, časopisech a v literatuře jsou velmi významnou součástí výukových textů, protože četba odborných textů patří mezi nejdůležitější dovednosti potřebné pro sebevzdělávání a profesní rozvoj učitelů. Při jejich využívání ve výuce je však třeba dávat pozor, aby se neporušoval copyright. Autentické texty mají zvláštní význam pro výuku odborného jazyka, protože by měly pokrývat její velkou část. Je možno vybírat z velkého množství materiálu a lze mezi ně zahrnout: rozvrhy, sylaby, osnovy, studijní programy životopisy, dotazníky, grantové přihlášky dopisy (žádost, odpověď na inzerát, pozvánka, doporučení) inzerát (výměnný pobyt, zaměstnání) vysvědčení, diplomy tabulky (chemické prvky, míry, váhy, rostliny, živočichové, historická a geografická data, obyvatelstvo, jazyky, doprava apod.) plánky (škola, třída, město, pozemek, zoo) mapy (regionu, ČR, dané země) schémata (vzdělávací soustavy, management školy / instituce, politické systémy, přístroj, automobil, počítač, pracovní postup apod.) obsahy (různě zaměřené učebnice, časopisy) seznamy, přehledy programy (umění, kultura, sport, konference) prospekty (cestovní kanceláře, informační centra, EU, agentury práce, studium) pravidla (sport) 14

16 souvislé texty (školní předměty, školní den, rok, škola, učebny, počítač, lidské tělo, města, země, Bílá kniha, Evropské jazykové portfolio, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, EU) Zaměření textů Učební texty (psané i mluvené) by měly být zaměřeny na problematiku školství, tedy problematiku společnou všem učitelům, i na problematiku vyučovaného předmětu, tedy problematiku specifickou pro určitou skupinu učitelů. Posledně jmenovaný typ textů je v našem kurikulu důležitým prostředkem, neboť různě zaměřené učební texty přispívají k odlišení kurzů určených různým profesním skupinám učitelů největší měrou (to je kurzů pro učitele humanitních předmětů na jedné straně a kurzů pro učitele přírodovědných předmětů na straně druhé). Při výzkumu prováděném v začátcích grantového projektu, v jehož rámci je vydána tato publikace, dávali dotazovaní učitelé jednoznačně přednost problematice svého oboru před problematikou školství. Tu naopak upřednostňovali podle našich předpokladů ředitelé a jejich zástupci, větší zájem o ni se očekával i u vyučujících prvního stupně. Učební texty by tedy v případě našich kurzů měly být zaměřeny obojím směrem na problematiku vyučovaného předmětu i na problematiku školství. Učitel má být totiž odborníkem nejen v oboru vyučovaného předmětu, ale i v oblasti vzdělávání. 1.4 TÉMATA, SITUACE, SLOVNÍ ZÁSOBA Následující přehled seznamuje s navrhovanými tématy a situacemi učebních textů, na nichž bude rozvíjena mimo jiné i slovní zásoba. Témata jsou rozdělena do dvou skupin. První tvoří ta, která jsou společná všem učitelům, druhá ta, jež jsou specifická pro určité obory. Se základy témat specifických pro určité obory by měli být seznámeni i učitelé jiných oborů (např. základní početní úkony by měli umět pojmenovat i učitelé češtiny, podobně by měli znát i chemici 15

17 cizojazyčné ekvivalenty základních slovních druhů apod.) Navrhovaná témata jsou většinou vhodná pro všechny jazykové úrovně, avšak texty a slovní zásoba musí být pro výuku vybírány právě s ohledem na danou jazykovou úroveň. Společná témata Škola Režim dne pracovní den (hodiny, dny v týdnu, část dne; měsíce, roční období, běžné a pracovní povinnosti). Školní povinnosti žáka / studenta (školní činnosti, povinnosti žáka). Škola (učebny, pracovny, zařízení). Škola (školní předměty, jejich charakteristiky, rozvrh, sylaby). Vyučování (učební aktivity, metody, formy výuky). Školní /akademický rok (pololetí, semestr, vysvědčení, zkoušky, maturita, prázdniny). Studium, kvalifikace, obor, škola (typ školy, studijní program, předměty charakteristiky, diplom. práce, SZZ). TV, sport, prevence, zdraví, nemoci. Vzdělávací soustavy Naše vzdělávací soustava (rozdělení, typy škol), porovnání (ČR, daných zemí). Vzdělávací soustavy v zemích, kde se hovoří daným jazykem (rozdělení, typy škol), a v EU. Reálie Reálie ČR (obyvatelstvo, politické systémy, historie, geografie města, zajímavosti). Reálie zemí, kde se hovoří daným jazykem (obyvatelstvo, politické systémy, historie, geografie města, zajímavosti). EU a cizí jazyky (země, jazyky, výměnné studijní a pracovní pobyty, struktura EU, dokumenty). Kariéra Kariéra rozvíjení kariéry (profesní životopis, reference, pohovor, dopis). 16

18 Studium / práce v zahraničí (EU, agentury, nadace). Mezinárodně uznávané zkoušky z jazyka. Mezinárodní projekty, grantové agentury. Evropské jazykové portfolio (seznámení, založení a doplňování portfolia). Specifická témata Humanitní předměty Humanitní předměty kurikula, sylaby, odborné texty. Kultura (volný čas film, divadlo, koncerty). Umění hudba, literatura, výtvarné umění. Přírodovědné předměty Přírodovědné předměty kurikula, sylaby, odborné texty. Počítače součásti, využití, internet. Matematika, fyzika, chemie (míry, váhy, geometrické obrazce, tělesa, zlomky, desetinná čísla, početní úkony, chemické prvky, části auta). Přírodopis, zeměpis (životní prostředí, lidské tělo, zvířata, rostliny, země). Věda a technika (ČR, EU, země daného jazyka). Průmysl (ČR, EU, země daného jazyka). Témata, situace a slovní zásoba jsou podrobněji rozpracovány v další části práce, která se zabývá sylaby. 1.5 ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Níže je navržen přehled dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace. Nejprve k oběma pojmům. Dílčí řečové dovednosti (micro-skills nebo sub-skills) jsou dovednosti, které spadají pod některou ze čtyř základních řečových dovedností (language skills nebo macro-skills), to je pod mluvený projev, čtení, písemný projev 17

19 nebo poslech. Např. čtení pro informaci je součástí řečové dovednosti čtení (Jordan, 1997). Žánry odborné komunikace termín žánr se užívá, jak uvádí Dudley-Evans a St John, nejen v souvislosti s filmem, hudbou a literaturou, ale i s jazykovým vyučováním (Dudley-Evans a St John, 2001). Žánry jsou mluvené nebo psané texty, lišící se navzájem strukturou textu např. dopis a uvítací projev. Do navržených sylabů jsou vybrány následující dílčí řečové dovednosti a žánry: Mluvený projev dialogický mluvený projev: kladení otázek, odpovídání na otázky, vedení rozhovorů, konverzace, formální a neformální diskuse, výměna informací, žádost o pomoc, telefonování, vyjednávání, plánování a domlouvání, pohovor projev s charakterem monologu: instrukce, popis, přednáška, verbalizace dat, prezentace, referát, výklad, vysvětlování, odůvodňování Čtení čtení pro celkové porozumění; detailní čtení; čtení pro informaci a pochopení argumentace; porozumění čteným instrukcím, pokynům a směrnicím; identifikování, klasifikace; užívání slovníků, obsahů; vyhledávání a shromažďování informací; čtení odborných textů; překlad, reprodukce; korespondence; čtení grafů, matematických vzorců apod. Písemný projev psaní formálního dopisu (žádost, doporučení, odpověď na inzerát, pozvánka); psaní životopisu a vyplňování dotazníku (grantové projekty); zapisování poznámek (při poslechu i z čteného textu); výpisky, popis, instrukce; psaní projektů; psaní resumé, anotace, parafrázování; psaní článků, zpráv, protokolů, esejů (formální styl); zaznamenávání výsledků (pokusů apod.); referenční dovednosti (poznámky, citace, bibliografie); tvorba jazykového portfolia Poslech poslech pro informaci, poslech pro celkové porozumění, intenzivní poslech; poslech nahrávek a médií, živý poslech; poslech rodilého i nerodilého mluvčího 18

20 poslech monologického projevu: instrukce, pokyny, hlášení, popis, referát, prezentace, přednáška, výklad interaktivní poslech: rozhovor, konverzace, výměna informací, pohovor, telefonování, diskuse, vyjednávání. Dílčí řečové dovednosti a žánry odborné komunikace jsou dále v navrhovaných sylabech roztříděny podle jazykové náročnosti a podle profesního zaměření. Pokud jde o profesní zaměření, učitelé jsou rozděleni do dvou základních profesních skupin (učitelé humanitních předmětů a přírodovědných předmětů). Každá z těchto skupin má sice v oblasti dílčích řečových dovedností a žánrů odborné komunikace jiné profesní potřeby, např. učitel matematiky má umět číst matematické symboly a značky, učitel tělesné výchovy zase pravidla košíkové, avšak nelze říci, že by např. alespoň některé z matematických symbolů nebo fyzikálních značek neměl znát i učitel češtiny. Důležité tedy bude seznamovat učitele se všemi dovednostmi a žánry, i když různou měrou a na různých textech. Otázka jejich ovládání tak spíše spočívá v tom, že některé z nich mohou být pro určitou profesní skupinu důležitější než pro jinou. Např. technické návody jsou potřebnější pro učitele technické výchovy nebo fyziky, do styku však s nimi mohou přijít i jiní učitelé třeba při obsluze multimediálního prostředku. Popis může být důležitý pro výtvarníka (popis obrazu), ale i pro chemika (popis aparatury). Podrobněji je o řečových dovednostech a žánrech odborné komunikace v publikaci Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ (Rychtářová, 2003). 1.6 KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE Komunikativní funkce je možno do výuky zařazovat podle potřeby a zájmu učitelů, a to s ohledem na jejich zkušenost s cizojazyčnou komunikací. Návrh komunikativních funkcí je zde pouze rámcový: informování, kritika, návrh, názor, nedorozumění, oprava, omluva, pochvala, pokárání, popírání, povinnost, pozdravy, pozvání, představování, přerušování, 19

21 připomenutí, rada, slibování, stížnost, upozorňování, vyprávění, záměr, zjišťování, žádost, souhlas, nesouhlas. O komunikativních funkcích je dále pojednáno v navrhovaných sylabech. 1.7 GRAMATIKA Gramatika probíraná v kurzech jazyka pro profesní potřeby učitele by měla být rámcově shodná s gramatikou vyučovanou v běžných kurzech na odpovídající jazykové úrovni. Předpokládá se však určité zaměření na gramatické struktury objevující se v probíraných žánrech odborné komunikace a dále na jevy, které je třeba prohloubit, upevnit, případně osvojit. 1.8 DOPORUČENÁ LITERATURA Literatura doporučená pro navrhované kurzy je v každém sylabu rozdělena do následujících okruhů: rámcové učebnice doporučená literatura slovníky další materiál autentické texty (sylaby, kurikula, rozvrhy apod.) Někde je uváděna shodná literatura pro různé jazykové úrovně nebo různě zaměřené kurzy (humanitní přírodovědné) v takovém případě obsahuje zdroj různé typy textů, vhodné pro uvedené kurzy. Velmi tedy záleží na vyučujícím, jaké texty vybere a pro koho. Podrobněji je literatura dále zpracována v sylabech. 20

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1)

Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1) Kolektiv autorů: Jitka Cvejnová, Jana Čemusová, Milan Hrdlička, Petra Chvojková, Marie Kestřánková, Jitka Lukášová,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více