Tato zpráva je zpracována za období dvou školních roků: 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury autoevaluace (vlastního hodnocení školy) byl projednán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato zpráva je zpracována za období dvou školních roků: 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury autoevaluace (vlastního hodnocení školy) byl projednán"

Transkript

1 Tato zpráva je zpracována za období dvou školních roků: 2007/2008 a 2008/2009. Návrh struktury autoevaluace (vlastního hodnocení školy) byl projednán pedagogickou radou dne Vyhotovená autoevaluační zpráva byla projednána pedagogickou radou dne Autoevaluační zpráva je zpracována podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů a je zaměřena na hodnocení následujících oblastí a podoblastí: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1. Lidské zdroje 1.2. Materiální zdroje 1.3. Finanční zdroje 2. Průběh vzdělávání 2.1. Charakteristika učících se 2.2. Cíle školy a školní vzdělávací program 2.3. Organizace vzdělávacího procesu školy 2.4. Vzdělávací proces 2.5. Učení se žáků 3. Kultura školy 3.1. Podpora žáků ze strany školy 3.2. Spolupráce s rodiči 3.3. Spolupráce s dalšími složkami 3.4. Vzájemné vztahy 3.5. Výchovné poradenství 3.6. Image školy 4. Řízení školy 4.1. Vize a cíle školy 4.2. Plánování 4.3. Organizace školy 4.4. Vedení lidí 4.5. Kontrola 4.6. Vlastní hodnocení školy 5. Výsledky vzdělávání 5.1. Zjišťování výsledků vzdělávání 5.2. Hodnocení výsledků vzdělávání 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 6.1. Celkové hodnocení využívání zdrojů 6.2. Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy 1

2 Při hodnocení bylo postupováno podle následujícího klíče: Hodnocení Body Slovní vyjádření Procentuální vyjádření velmi dobrá 4 Požadavky standardů výuky jsou plně splněny. dobrá 3 Některé aspekty požadavků standardů nejsou zcela splněny. vyhovující 2 Stav ve škole odpovídá minimálním standardům kvality výuky. nevyhovující 1 Stav ve škole neodpovídá ani minimálním standardům kvality výuky. nehodnoceno X Podoblast nebyla hodnocena. 100 % 86 % 85 % 66 % 65 % 51 % méně než 50 % Ke každé hodnocené oblasti je použit komentář k bodovému ohodnocení, možnost ověření hodnocení a návrh opatření pro další hodnocení. Oblast: 1. Podmínky ke vzdělávání Podoblast: 1.1 Lidské zdroje přehled o pracovnících školy kvalifikace učitelů kvalifikace výchovných poradců kvalifikace metodiků specializovaných činností sebehodnocení pracovníků školy sebezdokonalování pracovníků školy Souhrnné hodnocení 79 % Přehled o pracovnících školy je zpracován; všichni jsou obeznámeni Méně jak polovina učitelů nesplňuje kvalifikační požadavek Výchovný poradce na škole nepůsobí a má kvalifikaci Jeden z metodiků je bez kvalifikace a oba na škole působí Pracovníci dokáží zhodnotit + a - své práce Pracovníci se účastní dalšího vzdělávání pracovní smlouvy, organizační schéma 2

3 1.1.2 doklady o dosaženém vzdělání doklady o kvalifikaci, osvědčení doklady o kvalifikaci, osvědčení písemné zhodnocení práce jednotlivých učitelů, zápisy z pg rady osvědčení o dalším vzdělávání Zajistit 100% kvalifikovanost: po nárůstu žáků vyvstane možnost vyššího úvazku. V současnosti je úvazek velmi nízký a kvalifikovaného pg pracovníka nelze zajistit Vzhledem v velikosti naší školy není tato pozice zřízena Nabídnout metodikovi prevence sociálně patologických jevů možnost studia Vypracovat postup sebehodnocení pg pracovníků (manuál). Podoblast: 1.2 Materiální zdroje řešení prostorů školy odborné učebny a jejich vybavení kmenové učebny a jejich vybavení sportovní zařízení a jeho vybavenost dílny a pozemky a jejich vybavení vybavení žáků učebnicemi vybavení školy pomůckami a didaktickou technikou Souhrnné hodnocení 83 % Prostory školy jsou částečně nevyhovující Nehodnoceno Kmenové učebny i vybavení je naprosto vyhovující Jeden z ukazatelů částečně neodpovídá, druhý ano Jeden z ukazatelů částečně neodpovídá, druhý ano Vybavení žáků učebnicemi je dostačující Vybavení pomůckami a didaktickou technikou je na dobré úrovni projektová dokumentace 3

4 1.2.6 skladové karty zásob kabinet, vybavení tříd Se zřizovatelem vést stále jednání o zbudování přístavby pro šatny. V současnosti není technicky možné prostory školy přizpůsobit Po vybudování obecního sportovního zařízení bude TV realizována v odpovídajících prostorech Provést úpravu pozemku na školním dvoře pro pěstování bylin a dřevin k praktické výuce. Zřízení dílny pro manuální činnost žáků projednat se zřizovatelem a zahrnout do plánu zbudování přístavby. Podoblast: 1.3 Finanční zdroje přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu přímých nákladů přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu provozních nákladů přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu mimorozpočtových nákladů Souhrnné hodnocení 92 % Prostředky jsou přiměřené, evidence je přehledná Prostředky jsou přiměřené, evidence je přehledná Prostředky jsou částečně nepřiměřené, evidence je přehledná čerpání rozpočtu, rozpisy účtů, účetní uzávěrka Více se zapojit do čerpání dotací a získávání sponzorských darů. Oblast: 2. Průběh vzdělávání Podoblast: 2.1 Charakteristika učících se přiměřenost cílů k možnostem žáků 4

5 2.1.2 individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací plány pro nadané a talentované žáky Souhrnné hodnocení 100 % Cíle jsou vždy stanoveny přiměřeně k možnostem žáků hospitace, práce žáků individuální vzdělávací plán Podoblast: 2.2 Cíle školy a školní vzdělávací program soulad vize školy a cílů ŠVP obeznámení učitelů s vizí školy a cíli ŠVP klíčové kompetence ve ŠVP časová dotace a posloupnost jednotlivých částí ŠVP Souhrnné hodnocení 94 % Vize školy a cíle ŠVP jsou v plném souladu Všichni učitelé jsou obeznámeni Klíčové kompetence jsou rozpracovány Ukazatelé jsou splněny částečně vize školy, ŠVP, zápisy z pg rady, inspekční zpráva ČŠI Po kontrole ČŠI odstranit vytknutých obsahových nedostatků. Podoblast: 2.3 Organizace vzdělávacího procesu školy 5

6 2.3.1 rozvrh hodin školní řád vnitřní informační a komunikační systém školy, porady Souhrnné hodnocení 100 % Rozvrh hodin splňuje náležitosti a zohledňuje potřeby žáků Školní řád obsahuje všechny požadované náležitosti a je funkční Informační systém školy funguje bez problémů rozvrhy jednotlivých ročníků vnitřní směrnice školní řád plán práce, plán pg rady, vývěska ve sborovně Podoblast: 2.4 Vzdělávací proces vhodnost a přiměřenost cílů výuky vhodnost forem a metod vzhledem k vymezeným cílům, obsahu výuky a individuálním zvláštnostem žáků využití učebnice a ostatních didaktických pomůcek komunikace mezi žáky komunikace mezi žáky a učiteli vytváření portfolia žáků Souhrnné hodnocení 92 % Cíle jsou přiměřené a vhodné pro všechny žáky Jsou používány vhodné metody a formy práce Učebnice a didaktické pomůcky jsou využívány maimálně Žáci navzájem komunikují s menšími nedostatky při naslouchání si V komunikaci mezi žáky a učiteli se nevyskytují žádné nedostatky Většina žáků si vytváří samostatně portfolio hospitace, písemné přípravy učitelů hospitace 6

7 2.4.3 hospitace rozhovor s žáky, chování mimo výuku, vzájemná pomoc, modelové situace hospitace, rozhovory mimo přímou práci žákovská portfolia, rozhovor se žáky Neustále důsledně vyžadovat dodržování pravidel řízeného rozhovoru Postupně vést žáky k samostatnému vytváření portfolia. Podoblast: 2.5 Učení se žáků odpovědnost žáků za své učení, domácí příprava žáků aktivita a zapojení žáků ve výuce využívání samostatné a týmové práce žáků využívání učebnic, ICT a jiných pomůcek v procesu učení se žáků využívání sebehodnocení žáků Souhrnné hodnocení 80 % Většina žáků se připravuje, domácí příprava je rozdílná podle ročníku a podle dohledu rodičů Žáci se zapojují v závislosti na atraktivnosti učiva a podle individuálních schopností Většina žáků zvládá samostatnou a týmovou práci bez pomoci učitele Žáci využívají učebnice, ICT a pomůcky maimálně Žáci provádí sebehodnocení částečně s pomocí učitele domácí úkoly, výsledky žáků hospitace hospitace hospitace hodnotící listy Neustále žákům zdůrazňovat význam jejich domácí přípravy Snažit se žákům objasnit zapojení do celého průběhu výuky; volit 7

8 atraktivnější formy a metody práce Vést žáky důsledně k týmové práci, rozvíjet i nadále práci samostatnou Vést k dokonalejšímu a samostatnějšímu sebehodnocení. Oblast: 3. Kultura školy Podoblast: 3.1 Podpora žáků ze strany školy atmosféra a hodnoty školy podpora k dosažení úspěchu a poskytování zpětné vazby výchovná opatření pochvaly, odměny, domlouvání, tresty předcházení konfliktům a jejich řešení Souhrnné hodnocení 100 % Atmosféra a hodnota školy odpovídají potřebám žákům Všichni žáci jsou podporováni k dosažení úspěchu a je jim poskytována zpětná vazba Výchovná opatření jsou adekvátně využívána Předcházení konfliktům je součástí jakékoli vzdělávací práce, konflikty se řeší bezprostředně pobyt během výuky ve škole účast na procesu výuky účast při řešení nastalé situace, rozhovor s dětmi účast při procesu výuky Podoblast: 3.2 Spolupráce s rodiči podávání informací rodičům o dění ve škole zapojení rodičů do života školy podpora učení dětí ze strany rodičů Souhrnné hodnocení 75 % Rodiče jsou systematicky a pravidelně informováni o dění ve škole. 8

9 3.2.2 Rodiče se zapojují do života školy minimálně Většina rodičů podporuje žáky, ale nepravidelně sdělení pro rodiče, zápisy ze setkávání s rodiči účast na aktivitách školy domácí sešity, účast v hodinách Snažit se o vstřícnost při kontaktu s rodiči, více je vyzývat k neformální spolupráci Ojasnit rodičům výhody pravidelnosti při podpoře domácí přípravy žáka. Podoblast: 3.3 Spolupráce s dalšími složkami spolupráce školské rady a vedení školy spolupráce se zřizovatelem spolupráce se školami stejného typu spolupráce se spádovou školou Souhrnné hodnocení 69 % Spolupráce je na velmi dobré úrovni, práce školy je podporována Spolupráce je na velmi dobré úrovni, práce školy je podporována Spolupráce není realizována Spolupráce je realizována nahodile zápisy ze zasedání školské rady rozhovor se zřizovatelem rozhovor s vedením ZŠ Opatovice rozhovor s vedením ZŠ Rajhrad Snažit se o navázání užšího kontaktu s kooperující školou (vzájemná návštěva, společná účast na kulturních akcích) Snažit se o navázání užšího kontaktu, vyzvat spádovou školu k bližší spolupráci. 9

10 Podoblast: 3.4 Vzájemné vztahy vzájemný respekt a podpora pracovníků školy podpora žáků učiteli a vedením školy komunikace mezi jednotlivými pg pracovníky Souhrnné hodnocení 100 % Pracovníci školy se vždy vzájemně respektují a podporují Žáci jsou vždy podporováni učiteli a vedením školy Komunikace je na velmi dobré úrovni rozhovor s jednotlivými pracovníky Podoblast: 3.5 Výchovné poradenství spolupráce s pg ps poradnou (speciálním pg centrem) spolupráce s okresním metodikem prevence sociálně patologických jevů Souhrnné hodnocení 50 % Spolupráce je na nízké úrovni Spolupráce je na nízké úrovni rozhovor s jednotlivými třídními učiteli rozhovor se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů Možnosti PPP nevyhovují našim požadavkům. Při osobním kontaktu byl dán návrh na zlepšení spolupráce častějšími osobními konzultacemi. Tento návrh bude PPP zvážen Spolupráce je omezena pouze na setkávání metodiků prevence vzhledem k organizačním změnám na úrovni okresu. Podoblast: 3.6 Image školy 10

11 3.6.1 prezentace školy na veřejnosti logo školy webové stránky školy prostředí a prostory školy Souhrnné hodnocení 81 % Prezentace je částečná Logo školy je vytvořeno a charakterizuje ji Jsou vytvořeny, ale nepravidelně aktualizovány Prostředí a prostory školy vyhovují z větší části účast na akcích dokumenty školy webové stránky školy prohlídka prostor školy Více využívat vývěsných tabulí obce a jejich zpravodaj Zaměřit se na včasnou aktualizaci úkol pro metodika ICT Vést jednání se zřizovatelem o možnostech vybudování šatny, popř. jídelny. Oblast: 4. Řízení školy Podoblast: 4.1 Vize a cíle školy přiměřenost a srozumitelnost vize školy propojení vize s vlastním hodnocením školy a zdokonalováním školy konkretizace a rozpracování vize do plánu práce školy Souhrnné hodnocení 83 % Vize je srozumitelná a přiměřená vzhledem k další eistenci školy Vize je ve větší míře propojena s hodnocením školy Vize je ve větší míře postupnými kroky konkretizována a rozpracována do plánů práce pro jednotlivé školní roky. 11

12 vize školy pro období Při vypracování vizí vycházet z reálných možností školy (některé překážky nelze předvídat) Vytrvat v konkretizaci a zapracovávání vizí. Podoblast: 4.2 Plánování plánování lidských zdrojů plánování materiálních zdrojů plánování finančních zdrojů Souhrnné hodnocení 100 % Jsou vždy plánovány v souladu s legislativními požadavky aprobovanosti Materiální zdroje jsou plánovány vždy vzhledem k jejich potřebám Finanční zdroje jsou vždy plánovány v souladu s potřebami školy osobní spisy zaměstnanců prohlídka prostor školy, rozhovor s pracovníky školy finanční rozvaha, rozpočty Podoblast: 4.3 Organizace školy organizační struktura školy a organizační řád delegování úkolů a pravomocí správa a přenos dat a informací uvnitř školy Souhrnné hodnocení 100 % Jsou vždy zpracovány přehledně a srozumitelně Úkoly i pravomoci jsou adekvátně přidělovány Práce s daty a informacemi je bezproblémová. 12

13 4.3.1 písemné dokumenty rozhovory s jednotlivými pracovníky rozhovory s jednotlivými pracovníky Podoblast: 4.4 Vedení lidí týmová práce podpora učitelů při zavádění změn vedení začínajících a nekvalifikovaných pracovníků hospitační činnost další vzdělávání pg pracovníků Souhrnné hodnocení 100 % Funguje na velmi dobré úrovni Vedení školy podporuje učitele maimálně Začínající a nekvalifikovaní učitelé jsou maimálně podporováni všemi kolegy Je pravidelná se zpětnou vazbou Je maimálně podporováno a využíváno rozhovor s pracovníky rozhovor s pracovníky hospitace, rozhovor s pracovníky zápis z hospitace, rozhovor s pracovníky přehled dalšího vzdělávání pg pracovníků Podoblast: 4.5 Kontrola kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti BOZP, PO, hygieny kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti lidských zdrojů kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti materiálních zdrojů kontrola a opatření ke zlepšení stavu v oblasti finančních 13

14 zdrojů Souhrnné hodnocení 100 % Je prováděno systematicky Je prováděno systematicky Je prováděno systematicky Je prováděno systematicky prověrky BOZP, zápisy z kontrol osobní spisy zaměstnanců rozpis účtu čerpání materiálu čerpání rozpočtu, účetní uzávěrka Podoblast: 4.6 Vlastní hodnocení školy plánování realizace spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními partnery školy výstupy z vlastního hodnocení Souhrnné hodnocení 75 % Je zpracován podrobný plán Hodnocení probíhá v souladu s plánovanými kroky Jsou zapojeni jen někteří rodiče Nebylo provedeno ve spolupráci s žádným partnerem Výstupy z hodnocení jsou formulovány jako návrhy opatření písemný plán etap hodnocení formou vyplnění tabulek k hodnocení jednotlivých oblastí dotazník vyplněný rodiči zápis ze zasedání školské rady, rozhovor se zřizovatelem návrh opatření z této zprávy 14

15 4.6.3 Rodičům objasnit význam zpětné vazby pro další rozvoj školy a snažit se je přesvědčit o 100% navrácení dotazníků Do hodnocení zapojit i další subjekty (školská rada i zřizovatel byly pouze s hodnocením pg pracovníků seznámeni). Oblast: 5. Výsledky vzdělávání Podoblast: 5.1 Zjišťování výsledků vzdělávání nástroje využívané k měření výsledků vzdělávání systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání (s výjimkou klasifikace) účelnost využívání statistických informací a dat pro srovnávání Souhrnné hodnocení 75 % Zvoleny dostupné nástroje vzhledem k možnostem školy Výsledky jsou zjišťovány systematicky, pravidelně, ale jen v některých předmětech Jsou dostatečně využívány umístění v soutěžích, výsledky testování (příloha výroční zprávy o činnosti) výsledkové listiny výroční zpráva o činnosti Snažit se využívat stejné testovací nástroje v míře finančních možností školy (vzhledem k nepravidelnému střídání ročníků a časové prodlevě) Systematičnost výsledků vzdělávání zachovat (v rámci možností realizovat ve všech předmětech) Statistické údaje využívat i pro sebehodnocení učitelů či úspěšnosti žáků a nejen pro zpětnou vazbu v činnosti školy. Podoblast: 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání hodnocení a srovnávání zjištěných výsledků na úrovni 15

16 školy vzhledem k minulému hodnocení hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech úspěšnost žáků při přijímacím řízení umístění v odborných soutěžích X umístění v olympiádách umístění ve sportovních soutěžích zapojení školy do projektů a dalších aktivit X Souhrnné hodnocení 90 % Prováděno pravidelně, systematicky Prováděno pravidelně, systematicky Úspěšnost 100% Umístění bylo na dobré úrovni Umístění bylo na dobré úrovni školní matrika, katalogové listy tabulky jednotlivých ročníků s hodnocením v jednotlivých předmětech rozhodnutí o přijetí na gymnázium výsledky uveřejněny ve výroční zprávě o činnosti I nadále vést žáky k zapojování do olympiád a soutěží v rámci jejich možností (odvedli dobrý výkon). Oblast: 6. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Podoblast: 6.1 Celkové hodnocení využívání zdrojů efektivita využívání kvalifikace učitelů efektivita využívání kvalifikace ostatních pracovníků školy zdokonalování všech pracovníků školy vzhledem k hodnoceným oblastem 16

17 6.1.4 efektivita využívání prostor a budovy školy efektivita využívání pomůcek a učebnic efektivita využívání ICT efektivita využívání přímých nákladů efektivita využívání provozních nákladů efektivita využívání mimorozpočtových zdrojů Souhrnné hodnocení 92 % Kvalifikace učitelů je plně využívána Kvalifikace ostatních pracovníků je plně využívána Pracovníci se zapojují do zdokonalování školy ve všech hodnocených oblastech Prostory školy jsou v rámci provozu školy maimálně využívány Učebnice a pomůcky jsou efektivně využívány Zařízení ICT je maimálně využíváno Přímé náklady jsou využívány efektivně Provozní náklady jsou využívány efektivně Mimorozpočtové zdroje jsou využívány v menší míře organizační řád školy organizační řád školy rozhovor s pracovníky dokumenty školy (rozvrh hodin, zájmové kroužky, činnost školní družiny) hospitace ve výuce hospitace ve výuce čerpání rozpočtu, účetní uzávěrka Snažit se o využívání i těchto zdrojů pro činnost školy (dotace, sponzoři). Podoblast: 6.2 Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy korekce vize a cílů školy korekce ŠVP 17

18 6.2.3 revize strategie vlastního hodnocení školy Souhrnné hodnocení 100 % Provedeno přepracování vizí a cílů pro další období Provedeno přepracování ŠVP Byla provedena revize strategie vlastního hodnocení vize a cíle pro každé hodnocené období ŠVP platná verze porovnáním jednotlivých hodnocených podoblastí Tato autoevaluční zpráva návrhy opatření bude podkladem pro další hodnocení školy za období dalších tří školních roků: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. V Rajhradicích dne Mgr. Blanka Prišťová ředitelka školy Školská rada projednala dne:. Podpisy členů školské rady:... Pedagogická rada projednala a schválila dne:. Podpisy členů pedagogické rady:... 18

19 . 19

Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s)

Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. Vlastní hodnocení školy (2011-2013) (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) Marek Šimoňák ředitel školy Obsah hodnotící zprávy I. Klíče k hodnocení II.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y. za školní roky 2007/08 až 2009/10

V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y. za školní roky 2007/08 až 2009/10 V l a s t n í h o d n o c e n í š k o l y za školní roky 2007/08 až 2009/10 Obsah: A. Úvodní preambule...3 B. Vlastní hodnocení školy...4 C. Závěrečné shrnutí... 22 D. Přílohy... 23 2 A. Úvodní preambule

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny.

Škola na míru. K přednáškám, besedám, vystoupením žáků, hodinám hudební výchovy i mimoškolním aktivitám slouží prostory auly a posluchárny. 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 je úplnou základní školou se třídami ve všech devíti ročnících. Od 1. ledna 2014 je právním subjektem

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

pozorování pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů průběžně

pozorování pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů průběžně 1.Podmínky ke vzdělávání prostorové podmínky pozorování ve šk.r.2007/08, dále materiální podmínky hygienické a bezpečnostní podmínky pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Právní vymezení pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků: 1. 51-53 zákona č. 561/2004 Sb., (školského zákona) 2. 14-16 vyhlášky č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s)

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) Ing.Jiří Durďák ředitel školy Obsah hodnotící zprávy I. Klíče k hodnocení II. Základní údaje o škole

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s)

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) OA, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky MEC o.p.s) Ing.Jiří Durďák ředitel školy Obsah hodnotící zprávy I. Klíče k hodnocení II. Základní údaje o škole

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky Společnosti pro kvalitu školy)

Vlastní hodnocení školy (zpracováno s využitím metodiky Společnosti pro kvalitu školy) Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volnycz Číslo účtu:925864329/0800 Vlastní hodnocení školy (zpracováno

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 49/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 49/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 49/08-07 Základní škola J. A. Komenského Blatná, okr. Strakonice Adresa: Nám. J. A. Komenského 387,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace. Adresa: Seifertova 1650, Varnsdorf Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace Adresa: Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace. Zpráva z vlastního hodnocení školy 2010

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace. Zpráva z vlastního hodnocení školy 2010 Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace Zpráva z vlastního hodnocení školy 2010 Zpracováno : 23.8.2010 Obsah hodnotící zprávy I. Základní údaje o škole 3 II. Vlastní hodnocení 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Pavlov Pavlov 100, 588 33 Stonařov Identifikátor školy: 600 117 278 Zřizovatel: Obecní úřad, Pavlov 188, 588 33 Stonařov

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI pro školní rok 2013/2014 srpen 2013-1- I. PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAĆNÍ ČINNOSTI ŘEDITELE Je zaměřen na výsledky hodnocení činnosti jednotlivých úseků ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Vlastní hodnocení školy za školní rok 27/28-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 27/28 Zákonné normy Základní škola Vrčeň, okres Plzeň

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace. Národní 1, Plzeň-Újezd. Identifikátor: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Národní 1, 312 00 Plzeň-Újezd Identifikátor: 600 069 656 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova 1287 Kotkova 1287, 530 03 Pardubice - Spořilov Identifikátor školy: 600 096 092 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více