Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: , Zpracoval: Mgr. Ota Bažant, ředitel školy 1

2 OBSAH: 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Zřizovatel Charakteristika školy Údaje o vedení školy Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2010/11; vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) Údaje o pracovnících školy Zaměření tříd s rozšířenou výukou: Složení specializovaných tříd k : Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák.č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením ( dle 42, zák.č. 561/2004 Sb.) k Formy péče o nadané žáky a zkušenosti v této oblasti Počet integrovaných dětí k Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy Volitelné a nepovinné předměty a.Polytechnická výchova Kroužky Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence rizikového chování Školská rada Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Školní stravování Výjezdy žáků mimo objekt školy Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, zejm. rozvojové programy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Účast žáků v soutěžích Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu Cizí státní příslušníci Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Enviromentální výchova Multikulturní výchova Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2010/ Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí Další údaje o ZŠ Základní údaje o hospodaření školy 30 2

3 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení dle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 vydání posledního rozhodnutí dne Zřizovatel Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola Emy Destinnové vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Třídy 1. a 2. ročníku jsou umístěny na odloučeném pracovišti v budově v Českomalínské ulici. Škola vykazovala ve školním roce 2010/ žáků ve 35 třídách, což je cca 83% naplněnost. Škola se dlouhodobě profiluje výukou cizích jazyků a estetické výchovy. Zaměřuje se na osobnostní rozvoj a úspěch žáků nejen nadaných a talentovaných, ale i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 2006 se žáci učí podle školního vzdělávacího programu Ad astra. Vedle základního vzdělávání nabízí škola velké množství aktivit v rámci zájmové činnosti, zúčastňuje se celoobvodních akcí, kde žáci dosahují velmi dobrých výsledků. Škola spolupracuje i s jinými školami, školskými zařízeními a organizacemi. Nedílnou součástí školy je i její hospodářská činnost. 4. Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Ota Bažant, tel.: , Zástupci ředitele školy: Mgr. Zdenka Zemanová, tel.: , PaedDr. Ilona Poláková, tel.: , Mgr. Marie Dolínková, tel , 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje www:zsemydestinnove.cz 3

4 6. Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty vzdělávací program 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Základní škola Obecná škola Národní škola vlastní ŠVP Ad astra Celkem vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt Místo pro přírodu celoroční, celoškolní Celkem Ostatní vzdělávací projekty počet tříd počet žáků Záchrana lidoopů (ZOO) Muzikoterapie Obrana proti násilí Návštěva Osvětimi Kamarádství Finanční gramotnost Divadelní tvorba Shakespeare Národní divadlo Jaro-přílet ptáků EU Ekosystém lesa Český kras Jsem písař Čtenář Lidové zvyky Veselé zoubky Český rok zvyky a tradice Vzájemné vztahy, komunikace Řemeslo žije Máchovy Litoměřice/Terezín Integrovaný záchr.systém Osobnosti francouzské kultury Celkem

5 7.Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2010/11; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) Školní vzdělávací program Ad astra je dokument, který splňuje specifické požadavky vzdělávání žáků školy. V návaznosti na zkušenosti pedagogů a potřeby žáků školy spolu s potřebami estetického a kulturního vzdělávání se vyvíjel i tento program tímto směrem. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou zpracovány podle požadavků vyplývajících z Rámcového vzdělávacího programu tak, aby plnily v jednotlivých obdobích danou učební látku, a to s přihlédnutím ke specifikaci jednotlivých ročníků. Velká pozornost je věnována jazykovému vzdělávání. Velkou váhu klade vzdělávání podle Ad astra na výchovu estetickou, kulturní a celkově vede žáky ke vnímavému cítění a chápání kulturních souvislostí nejen v jeho nejbližším okolí, ale i v širším rozsahu. K tomu žákům pomáhají návštěvy kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a cílené výchovné pořady. Výstupem v této oblasti je každoročně tradiční akademie, které se účastní velká část tříd i jednotlivců. Pro úspěšné plnění cílů vzdělávání a získání potřebných klíčových kompetencí je zapotřebí, aby se žáci i pedagogové co nejaktivněji podíleli na vytváření optimálního prostředí a využívali všech prostředků k tomu, aby vzdělávání bylo smysluplné, zajímavé pro žáky a aby byly splněny cíle vzdělávacího programu v co nejvyšší kvalitě. Je velmi důležité propojit jednotlivé vzdělávací obory mezi sebou, což je zapracováno v osnovách předmětů jako mezipředmětové vztahy. K vytváření potřebných názorů a postojů v různých oborech lidské činnosti vedou průřezová témata. Jsou součástí osnov, kde jsou názorně popsány cíle vedoucí k utváření správných hodnotových komplexů. Osobnostní a sociální výchova je zpracována jako samostatný předmět pro druhý stupeň Osobnostní výchova. Navíc v duchu průřezových témat realizujeme několikrát v roce projektové dny. Každoročně vyhlašujeme celoškolní témata, vedle toho si třídy volí projekty podle specifických zájmů dětí. Priorita školy - jazykové vzdělávání Škola je profilována výukou cizích jazyků s dlouholetou tradicí. Výuka anglického jazyka začíná již v prvním a druhém ročníku jednou hodinou týdně. Vedle klasické výuky anglického jazyka probíhá v obou ročních i výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce povoleno MŠMT. V každém ročníku od 3. do 9. tříd byla do loňského školního roku vedle tzv. jazykových tříd i třída tzv. klasická, která neplnila program rozšířené výuky jazyků, ale činila školu přístupnou všem dětem. Druhý cizí jazyk byl nabízen žákům od 6.ročníku, ve třídě klasické od 8.ročníku. Domnívám se, že zavedením školního vzdělávacího programu Ad astra se stal tento způsob výuky překonaným školní vzdělávací programy nepočítají se zřizováním tříd s rozšířenou výukou jazyků, ale naopak vycházejí ze zásad rovného přístupu, příležitostí a respektování vzdělávacích potřeb žáků. Z těchto důvodů jsme od školního roku 2010/11 přistoupili ke změně koncepce jazykového vzdělávání. Vzhledem k tomu, že radnice Prahy 6 investuje do zlepšení jazykové vybavenosti svých žáků nemalé částky, rozhodli jsme se posílit výuku anglického jazyka v 1. a 2. třídách formou kroužků Angličtina hrou s pedagogem a Angličtinu s lektorem. Celkem tedy 4 hodiny týdně. Žáky druhých ročníků nezařazujeme do výběrových tříd (jazykových) a tzv. klasických, ale ponecháváme je ve stávajících kolektivech až do 5.ročníku, přičemž 5

6 priorita školy (intenzivní výuka cizích jazyků) je zachována. Žáci 2.tříd nevykonávají přijímací testy tak, jak bylo dosud zvykem, ale v měsíci červnu absolvují pouze rozřazovací testy z anglického jazyka a podle úspěšnosti jsou zařazeni do jazykových skupin, jejichž úroveň je odlišná podle znalosti žáků I A, II A, I B, II B, apod. Výuka anglického jazyka probíhá ve všech třídách jednoho ročníku současně a samozřejmě je možná prostupnost, tzn. Žáci mohou přecházet do skupiny vyšší, kvalitnější, s intenzivní výukou a naopak. Tento přestup je možný v pololetí nebo na začátku nového školního roku na základě prokazatelných výsledků v anglickém jazyce a na doporučení vyučujících tohoto předmětu. Od 6.ročníku, po odchodu žáků na víceletá gymnázia, vytváříme rovnoměrné homogenní kolektivy s možností nabídky druhého jazyka (němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny) 3 hodiny týdně + 1 hodina konverzace. Pro žáky se slabším prospěchem s nabídkou jiných předmětů cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky a odborné kreslení v 6. a 7. ročníku a s druhým cizím jazykem (němčinou) až od 8.ročníku. Výuka druhého jazyka probíhá na druhém stupni rovněž napříč ročníkem. Tento způsob výuky byl ve školním roce zahájen ve 3. a 6. ročnících ke spokojenosti jak pedagogů, tak i rodičů. Estetická výchova Estetická výchova, kterou upřednostňujeme, je druhým nosným pilířem školy. Velkou váhu klade vzdělávání podle Ad astra na výchovu estetickou, kulturní a celkově vede žáky ke vnímavému cítění a chápání kulturních souvislostí nejen v jeho nejbližším okolí, ale i v širším rozsahu. K tomu žákům pomáhá projektové vyučování, návštěvy kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a cílené výchovné pořady. Výstupem v této oblasti je každoročně tradiční školní akademie, které se účastní velká část tříd i jednotlivců, a vyhodnocení celoroční soutěže Zlatá Ema na slavnostním koncertu k poctě Emy Destinnové, kde vystupují umělci, kteří oživují tradici pěvkyně, jejíž jméno škola má. 6

7 8. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé spec. pedagogové 1 1 psychologové 1 1 pedagog. vol. času - - asistenti pedagoga 4 10 trenéři - - pedagogičtí celkem nepedagogičtí celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 30 let včetně let let let z toho důchodci nad 61 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odb. kvalifikace (neaprobovanost) pedagogických pracovníků k dle zák. č.563/2004 Sb. (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři

8 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 19 z toho rodilých mluvčích 4 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 19 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace 0 počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní e) výuka některých předmětů v cizím jazyku Výtvarná výchova v anglickém jazyku pro žáky 1.-2.ročníků - dotace 1 hodina týdně Č.j. 5343/ f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 6 z toho do důchodu 1 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce 1 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 1 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 0 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků 8

9 DLOUHODOBÉ STUDIUM studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd - - studium pedagogiky - - studium pro asistenty pedagoga - - studium pro ředitele škol a školských - - zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace - - další vysokoškolské studium (další apr.) 2 5 let celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické - - pracovníky studium pro výchovné poradce 1 3 měsíce studium k výkonu specializovaných - - činností celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 1 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku 9

10 KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání (zejména kurzy a semináře) počet účastníků délka studia (v týdnech či dnech) */ Asp.syndrom a vysoce funk.aut hodin Vyuč.cizím jazykům u dětí s SPU 1 6 hodin Prožitková pedagogika 2 20 hodin PREPARING YOUR PUPILES FOR 1 5 hodin YLE Vývojová dysfázie 1 6 hodin Interaktivní tabule - tvorba programů 1 7 hodin Leadership rozvoj řízení lid. zdrojů 2 7 hodin Seminář Welcome to Discover English 1 6 hodin Seminář e-twinning 2 8 hodin Rozvoj čtení na 1.stupni 1 8 hodin Angličtina jinak 1 3 hodiny Rozvoj komun. dovedností 1 20 hodin Ses teacher know how hodin Péče o žáky s autismem 1 8 hodin Specifické poruchy učení 1 4 hodiny Vedení redukční skupiny pro int.dítě 1 5 hodin Metoda dobrého startu 1 6 hodin Microsoft OFFICE Power Point hodin celkem krátkodobé studium 18 xxx 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné*) počet tříd počet žáků Složení specializovaných tříd k : počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho z toho z toho poruchy učení poruchy chování přípravné třídy

11 11. Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky a zkušenosti v této oblasti Základní škola Emy Destinnové umožňuje nadaným žákům rozvíjet svůj talent a schopnosti prostřednictvím široké nabídky činností v rámci projektového vyučování, zájmových kroužků, volitelných předmětů, účastí v soutěžích a olympiádách. Žáci se prezentují na různých akcích pořádaných školou školní akademie, vystoupení na veřejnosti. Zvláště nadaní žáci jsou vedeni v kartotéce výchovné poradkyně a je jim věnována individuální péče. Jejich rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích v prospěchu a je s nimi řešen jejich další rozvoj jejich dětí. Talentovaní žáci mají možnost v rámci jazykového vzdělávání složit jazykové mezinárodní zkoušky v British Council žáci 1.stupně zkoušky YLE, žáci 2.stupně zkoušky PET a KET. Ve školním roce 2010/2011 byli diagnostikováni dva nadaní žáci ve druhém ročníku. Tito žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Byly jim vytvářeny vhodné podmínky pro rozvoj jejich schopností a talentu. Mezi nejnadanější žáky školy lze v tomto roce zařadit 3 žáky, kteří byli na doporučení školy vyznamenáni starostkou Prahy 6. Jedná se o tyto děti: Matouš Cvikl 9.B, Agáta Kestřánková 9.C a Gabriela Jílková 9.C. 11

12 13. Počet integrovaných dětí k celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované ZŠ Emy Destinnové se nebrání integraci postižených žáků, naopak se snaží jejich začleňování využít výchovně vzhledem k ostatním žákům a učit empatii, nesobectví, pomoci druhým. V rámci této činnosti škola úzce spolupracuje se Speciální školou v Rooseveltově ulici, centrem Vertikála a Speciálním pedagogickým centrem. Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo běžné třídy 10 žáků s Aspergerovým syndromem a 1 žák s poruchou chování a pozornosti a pracovali s pomocí 10 asistentek. Jejich integrace probíhá se supervizí pracovnic Speciálního pedagogického centra Vertikála, které spolupracují s učiteli na vytvoření individuálních plánů pro tyto žáky, hospitují ve třídách, zúčastňují se schůzek s rodiči a učiteli. Kromě výše uvedených je integrováno dalších 19 žáků s poruchami učení. Všichni jsou evidováni výchovnými poradci, případně pracují se speciálním pedagogem cíleně na tom, aby jejich handicap byl překonán. Výchovní poradci spolupracují s vyučujícími a pomáhají jim řešit veškeré problémy. Hodnocení těchto dětí je sledováno na pedagogických radách, aby byly dodrženy zákonem dané podmínky pro jejich výuku. 14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2011/12: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2010/11, které nastoupí v září 2011 počet odkladů pro školní rok 2011/ z toho podle krajů kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho nově přijatí Pozn.: ostatní - kraj Praha

13 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 24 8 soukromá gymnázia 2 2 církevní gymnázia 2 - b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední Celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo): z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 81 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty Anglická konverzace 74 Francouzská konverzace 13 Německá konverzace 15 Cvičení z českého jazyka 180 Cvičení z matematiky 180 Odborné kreslení 46 Celkem

14 17a) Polytechnická výchova V rámci polytechnické výchovy jsou žákům poskytovány informace o řemeslných oborech a řemeslech. Žáci 8. a 9. ročníků jsou v pracovních činnostech v kapitole Svět práce seznamováni s možnostmi a průběhem studia v učebních oborech. Žáci jsou vedeni k uvědomění si svých osobnostních předpokladů pro praktickou činnost a ke konkrétním řemeslům. V rámci jednotlivých kroužků (keramika, informatika, výtvarné techniky apod.) i některých projektů (Vánoční dílna) jsou rozvíjeny jejich manuální dovednosti a tvůrčí schopnosti. 14

15 18. Kroužky Angličtina s lektorem 1.ročník 64 Angličtina s lektorem 2.ročník 52 Angličtina hrou 1.ročník 63 Angličtina hrou 2.ročník 56 Angličtina s lektorem 3. a 4.ročník 25 Angličtina s lektorem 6. a 7.ročník 14 Angličtina s lektorem 8.ročník 10 Cambridge Course Starters 70 Cambridge Course Movers, Flyers 32 Španělština 1.stupeň 11 Francouzština 28 Němčina 12 Počítače 51 Internet 23 Čeština pro cizince 20 Čtenářský kroužek 14 Zajímavá matematika 35 Keramika 110 Ruční práce 35 Turistický kroužek 30 Horolezectví 27 Balet 54 Celkem. 836 žáků v 68 odděleních 22 kroužků 15

16 19. Školní družina klub: počet oddělení počet žáků školní družina školní klub 5 73 Provozní doba školní družiny je každý pracovní den s výjimkou školních prázdnin hodin. Činnost školní družiny Ve školním roce 2010/2011 bylo do školní družiny zapsáno 321 dětí. Jde o žáky prvních až pátých ročníků. Družina je rozdělena do oddělení. Oddělení pro žáky 1. a 2. ročníků jsou umístěna v budově školy v Českomalínské ulici 35 a ostatní oddělení (třetích až pátých tříd) v hlavní budově školy na náměstí Svobody 3/930. K činnosti školní družiny slouží kmenové třídy. Vychovatelky spolu s dětmi připravují v průběhu roku podle plánu akce, z nichž některé se staly již tradicí ( předvánoční karneval, rej čarodějnic,sportovní odpoledne). Děti mají možnost v rámci školní družiny navštěvovat i zájmové kroužky, které vedou vychovatelky ŠD. Jsou to sportovní kroužky, hudební kroužek, ruční práce, výtvarné kroužky. V podzimních a jarních měsících oddělení v Českomalínské ulici využívají pro svou činnost školní pozemek, kde je hřiště a zahrada. Některé vychovatelky (7) pracují zároveň jako asistentky u integrovaných žáků v 1., 2., 5.. a 8. ročníku. Ve všech případech jde o děti s autismem. Spolupráce těchto asistentek s třídními učitelkami i rodiči je velmi úspěšná a je to na výsledcích žáků zřetelné. Školní družina se podílí na všech významných akcích školy. Činnost školního klubu Školní klub nabízí žákům 2.stupně zájmovou činnost v kroužcích sportovně zaměřených (florbal, volejbal, stolní tenis). Další možností je využití školního klubu v rámci odpoledních přestávek mezi vyučováním. 16

17 20. Poradenské služby školy Výchovné poradenství je prováděno sítí výchovných poradců v 1. a 2. ročníku Mgr. Eva Wollnerová, ročníku Mgr. Jana Jauernigová. Výchovný poradce pro 2.stupeň Ing. Eva Arazimová síť vede a zastřešuje, provádí volbu povolání a zodpovídá za správné vyplnění přihlášek na střední školy, vede evidenci integrovaných žáků a žáků nadaných a talentovaných. Výchovní poradci jsou pravidelně v kontaktu s třídními učiteli a vedením školy, pořádají schůzky i s ostatními učiteli a workshopy. Metodik prevence Mgr. Naďa Kandová vypracovává minimální preventivní program, spolupracuje s vedením školy a se všemi pedagogy v případě předcházení problémů, event. při řešení problémů. Aktivně se podílí na projektech vyhlášených MŠMT a OÚ Praha 6 a na jejich realizaci. Školní psycholožka PhDr. Alena Křepelová je přítomna jedno odpoledne v týdnu, konzultuje s ředitelem školy a je k dispozici dětem, rodičům i učitelům. Provádí sociometrická šetření, pohovory s třídami i jednotlivci a vyšetření žáků v pedagogickopsychologické poradně. Každoročně nabízí žákům 9. tříd profesní orientaci k volbě povolání. Práci speciálního pedagoga převzala již druhým rokem Mgr. Marcela Bartošová a Mgr. Jana Jauernigová, učitelky 1.stupně. Pracovaly v průběhu školního roku celkem se 16 žáky s poruchami učení a pomáhaly jim překonat výukové problémy. Speciálně pedagogické centrum Vertikála realizuje supervizi integrovaných žáků, jeho pracovnice hospitují ve třídách, spolupracují při tvorbě učebních plánů a kontrolují spolu s vedením školy jejich plnění, konzultují vše s ředitelem školy. Oddělení péče o dítě významně pomáhá při řešení výchovných problémů týkajících se rodin žáků. 21. Hodnocení prevence rizikového chování Základní škola Emy Destinnové má zpracován minimální preventivní program, který je pro všechny závazný a je doplněn činností projektovou a grantovou. Velmi úzce spolupracuje s Prev-Centrem, jehož lektoři realizují v třídách v každém pololetí tříhodinové bloky prevence na bázi peer-programu. Do bloků jsou cíleně zapojováni třídní učitelé. Konzultují s lektory program před jednotlivými bloky i po nich, aby získali co nejvíce poznatků z oblasti prevence rizikového chování na naší škole. Pro žáky 6.ročníků pořádá škola každoročně prožitkové kurzy, které vedou učitelé vyškolení v prožitkové pedagogice. Konají se vždy v září. Problémové třídy absolvují program v Prev-Centru, který je připraven vždy na základě požadavků třídního učitele. Prevence rizikového chování vycházi z MPP, opřeného o Národní strategii protidrogové politiky , Strategii prevence rizikových projevů chování

18 Zahrnuje pedagogickou diagnostiku vztahů ve třídě, školní projekty Nezačnu kouřit 1.stupeň, Setkávání kultur 2.stupeň, pravidelné měsíční besedy a přednášky na téma rizikového chování (šikana, vulgarita, vandalismus apod.), granty Zdravé šestky Prožitkové kurzy v rámci zážitkové pedagogiky, Smím prosit týká se problematiky alkoholu. Metodik školní prevence se zúčastňuje pravidelného školení, zpracovává projekty k dané tematice, podílí se na jejich realizaci, organizuje výstavy s tematikou rizikového chování, zajišťuje odborné přednášky, stará se o nástěnku metodika rizikového chování a pravidelně ji aktualizuje, vede knihovnu metodika. Škola je zapojena do evropského projektu Evropská akce v oblasti drog. 18

19 22. Školská rada Po tříletém funkčním období byla zřízena usnesením Rady městské části Praha 6 č.201/11 dne 10.února 2011 nová školská rada. Byli zvoleni dva zástupci z řad rodičovské veřejnosti, dva zástupci z řad pedagogů a jmenováni RMČ dva zástupci ÚMČ Praha 6. Členové školské rady ZŠ Emy Destinnové 1.) Jmenovaní zřizovatelem: Ing. Marie Kousalíková Mgr. Veronika Vymětalová 2.) Zvoleni z řad rodičů: Ing. Milan Vorel předseda Mgr. Markéta Fialová 3.) Zvoleni z řad učitelů: Mgr. Eva Wollnerová Jaroslav Supek Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně (eventuálně dle potřeby). Sleduje a hodnotí činnost školy, jsou jí předkládány veškeré důležité dokumenty výroční zpráva, autoevaluace, výsledky žáků apod., ředitel školy je pravidelně zván na schůzky, připravuje veškeré podklady pro informace o škole a předává je. Členové školské rady jsou zváni na akce školy. Školská rada se těší z úspěchů školy a podporuje v práci pedagogický sbor. Je velmi pozitivně vnímána a respektována rodičovskou veřejností. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS ) Fungujícími články a oporou pro školu jsou pravidelné schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd a školská rada. Rozvinula se partnerská spolupráce mezi školou, rodiči a zástupci obce. Rodičovská veřejnost je mimo jiné oslovována přes internetové stránky školy. Naší snahou je uspokojit pokud možno většinu jejich návštěvníků. Další způsob oslovení je prostřednictvím bulletinových zpráv a informačních schůzek Předškolák, Výjezdy do zahraničí apod. Schůzky s rodiči probíhají střídavě formou klasických setkání rodičů s učiteli a formou konzultací, zde je možná a doporučená i účast dítěte. Celoškolní tradiční akce, jako jsou školní akademie, koncert k poctě Emy Destinnové, vánoční trhy, dny otevřených dveří, stejně jako třídní akce, dávají příležitost ke sblížení školy a veřejnosti, vzájemnému porozumění.. S rodičovskou veřejností spolupracujeme i při zajišťování akcí školy nebo využití nabídek různých aktivit z pozic jejich profesí. ZŠ Emy Destinnové dlouhodobě spolupracuje se Speciální školou v Rooseveltově ulici a žáci obou škol absolvují s některými třídami společné akce. Tato činnost přináší žákům naší školy cenné výchovné prvky empatii, nesobectví, schopnost pomoci slabšímu. Stejně tak je tomu u dlouholeté spolupráce se ZOO Praha. Třídy plně využívají permanentní vstupenky, které škola každoročně nakupuje, a zúčastňují se projektů a soutěží ZOO, ve kterých se pravidelně umísťují na předních místech. 19

20 Ve školním roce 2010/11 škola pokračovala v partnerství s Domovem důchodců v Šolínově ulici. Žáci v lednu a červnu navštívili seniory s ukázkami tanečních vystoupení a předali jim drobné dárky. V rámci celoročního projektu Místo pro přírodu bylo žákovskou radou rozhodnuto o přidělení příspěvku ,- Kč z vánočních trhů neziskovým organizacím takto: Útulek pro psy Troja ,- Kč, Toulavé tlapky Praha ,- Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (výcvik vodících psů) ,- Kč, Helppes ,- Kč, Hepa ,- Kč, na léčbu cystické fibrózy bylo věnováno 5.000,- Kč ,- Kč obdržel i Martin Boroviec, který po havárii autobusu do školy v přírodě v roce 1997 zůstal trvale na invalidním vozíku navíc s postižením mentálním, takže jeho existence je závislá na pomoci druhých. 20

21 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 1164 z toho počty žáků z jiných škol 431 Školní jídelna splňuje všechny požadované výrobní i provozní normy, včetně norem hygienických. Zajišťuje obědy i pro sousední školu ZŠ náměstí Svobody 2/930 a Speciální školu v Rooseveltově ulici. Nabízí výběr ze 3 jídel. Velký zájem o prodej obědů přes ulici mají senioři a zaměstnanci okolních firem. 25. Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy z toho grant. program Otevřený svět 5 */126/44 zážitkové kurzy (samostatné) 3 68 ŠvP (včetně výjezdů organizovaných jako zážitkové kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů organizovaných jako zážitkové kurzy jiné sportovní kurzy - - jiné kurzy - - */s trv. bydlištěm v MČ / s trv. bydlištěm mimo MČ Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnilo 5 výjezdů do zahraničí. Většinou se jednalo o studijní pobyty s výukou cizího jazyka. (Londýn s výukou, Vánoční Londýn s výukou, Provence s výukou, Skotsko s výukou). Žáci jsou ubytování v rodinách, tráví 3 4 hodiny denně se zkušenými lektory a mají možnost zdokonalit příslušný jazyk. Jazykové dovednosti mají možnost uplatnit i v rodinách, kde také poznávají životní styl a kulturu navštěvované země. Volná odpoledne tráví absolvováním výletů po blízkém okolí. Největší hodnotu mají výměnné pobyty žáků. Ve školním roce se uskutečnil výměnný zájezd do Madridu, kterému již tradičně předchází pobyt španělských studentů v Praze. Žáci jsou ubytováni v rodinách. Dopoledne probíhá výuka na škole. Odpoledne prohlídka Madridu a okolí. Velkým přínosem je možnost navázání přátelství se španělskými dětmi, která velice často přetrvávají. 21

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více