Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: , Zpracoval: Mgr. Ota Bažant, ředitel školy 1

2 OBSAH: 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Zřizovatel Charakteristika školy Údaje o vedení školy Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2010/11; vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) Údaje o pracovnících školy Zaměření tříd s rozšířenou výukou: Složení specializovaných tříd k : Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák.č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením ( dle 42, zák.č. 561/2004 Sb.) k Formy péče o nadané žáky a zkušenosti v této oblasti Počet integrovaných dětí k Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy Volitelné a nepovinné předměty a.Polytechnická výchova Kroužky Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence rizikového chování Školská rada Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Školní stravování Výjezdy žáků mimo objekt školy Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, zejm. rozvojové programy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Účast žáků v soutěžích Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu Cizí státní příslušníci Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Enviromentální výchova Multikulturní výchova Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2010/ Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí Další údaje o ZŠ Základní údaje o hospodaření školy 30 2

3 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení dle rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum posledního vydání rozhodnutí: Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930 vydání posledního rozhodnutí dne Zřizovatel Městská část Praha 6, Čs. armády 23, PSČ Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola Emy Destinnové vykonává činnost základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Třídy 1. a 2. ročníku jsou umístěny na odloučeném pracovišti v budově v Českomalínské ulici. Škola vykazovala ve školním roce 2010/ žáků ve 35 třídách, což je cca 83% naplněnost. Škola se dlouhodobě profiluje výukou cizích jazyků a estetické výchovy. Zaměřuje se na osobnostní rozvoj a úspěch žáků nejen nadaných a talentovaných, ale i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 2006 se žáci učí podle školního vzdělávacího programu Ad astra. Vedle základního vzdělávání nabízí škola velké množství aktivit v rámci zájmové činnosti, zúčastňuje se celoobvodních akcí, kde žáci dosahují velmi dobrých výsledků. Škola spolupracuje i s jinými školami, školskými zařízeními a organizacemi. Nedílnou součástí školy je i její hospodářská činnost. 4. Údaje o vedení školy Ředitel školy: Mgr. Ota Bažant, tel.: , Zástupci ředitele školy: Mgr. Zdenka Zemanová, tel.: , PaedDr. Ilona Poláková, tel.: , Mgr. Marie Dolínková, tel , 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje www:zsemydestinnove.cz 3

4 6. Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty vzdělávací program 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Základní škola Obecná škola Národní škola vlastní ŠVP Ad astra Celkem vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt Místo pro přírodu celoroční, celoškolní Celkem Ostatní vzdělávací projekty počet tříd počet žáků Záchrana lidoopů (ZOO) Muzikoterapie Obrana proti násilí Návštěva Osvětimi Kamarádství Finanční gramotnost Divadelní tvorba Shakespeare Národní divadlo Jaro-přílet ptáků EU Ekosystém lesa Český kras Jsem písař Čtenář Lidové zvyky Veselé zoubky Český rok zvyky a tradice Vzájemné vztahy, komunikace Řemeslo žije Máchovy Litoměřice/Terezín Integrovaný záchr.systém Osobnosti francouzské kultury Celkem

5 7.Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2010/11; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) Školní vzdělávací program Ad astra je dokument, který splňuje specifické požadavky vzdělávání žáků školy. V návaznosti na zkušenosti pedagogů a potřeby žáků školy spolu s potřebami estetického a kulturního vzdělávání se vyvíjel i tento program tímto směrem. Učební osnovy jednotlivých předmětů jsou zpracovány podle požadavků vyplývajících z Rámcového vzdělávacího programu tak, aby plnily v jednotlivých obdobích danou učební látku, a to s přihlédnutím ke specifikaci jednotlivých ročníků. Velká pozornost je věnována jazykovému vzdělávání. Velkou váhu klade vzdělávání podle Ad astra na výchovu estetickou, kulturní a celkově vede žáky ke vnímavému cítění a chápání kulturních souvislostí nejen v jeho nejbližším okolí, ale i v širším rozsahu. K tomu žákům pomáhají návštěvy kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a cílené výchovné pořady. Výstupem v této oblasti je každoročně tradiční akademie, které se účastní velká část tříd i jednotlivců. Pro úspěšné plnění cílů vzdělávání a získání potřebných klíčových kompetencí je zapotřebí, aby se žáci i pedagogové co nejaktivněji podíleli na vytváření optimálního prostředí a využívali všech prostředků k tomu, aby vzdělávání bylo smysluplné, zajímavé pro žáky a aby byly splněny cíle vzdělávacího programu v co nejvyšší kvalitě. Je velmi důležité propojit jednotlivé vzdělávací obory mezi sebou, což je zapracováno v osnovách předmětů jako mezipředmětové vztahy. K vytváření potřebných názorů a postojů v různých oborech lidské činnosti vedou průřezová témata. Jsou součástí osnov, kde jsou názorně popsány cíle vedoucí k utváření správných hodnotových komplexů. Osobnostní a sociální výchova je zpracována jako samostatný předmět pro druhý stupeň Osobnostní výchova. Navíc v duchu průřezových témat realizujeme několikrát v roce projektové dny. Každoročně vyhlašujeme celoškolní témata, vedle toho si třídy volí projekty podle specifických zájmů dětí. Priorita školy - jazykové vzdělávání Škola je profilována výukou cizích jazyků s dlouholetou tradicí. Výuka anglického jazyka začíná již v prvním a druhém ročníku jednou hodinou týdně. Vedle klasické výuky anglického jazyka probíhá v obou ročních i výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce povoleno MŠMT. V každém ročníku od 3. do 9. tříd byla do loňského školního roku vedle tzv. jazykových tříd i třída tzv. klasická, která neplnila program rozšířené výuky jazyků, ale činila školu přístupnou všem dětem. Druhý cizí jazyk byl nabízen žákům od 6.ročníku, ve třídě klasické od 8.ročníku. Domnívám se, že zavedením školního vzdělávacího programu Ad astra se stal tento způsob výuky překonaným školní vzdělávací programy nepočítají se zřizováním tříd s rozšířenou výukou jazyků, ale naopak vycházejí ze zásad rovného přístupu, příležitostí a respektování vzdělávacích potřeb žáků. Z těchto důvodů jsme od školního roku 2010/11 přistoupili ke změně koncepce jazykového vzdělávání. Vzhledem k tomu, že radnice Prahy 6 investuje do zlepšení jazykové vybavenosti svých žáků nemalé částky, rozhodli jsme se posílit výuku anglického jazyka v 1. a 2. třídách formou kroužků Angličtina hrou s pedagogem a Angličtinu s lektorem. Celkem tedy 4 hodiny týdně. Žáky druhých ročníků nezařazujeme do výběrových tříd (jazykových) a tzv. klasických, ale ponecháváme je ve stávajících kolektivech až do 5.ročníku, přičemž 5

6 priorita školy (intenzivní výuka cizích jazyků) je zachována. Žáci 2.tříd nevykonávají přijímací testy tak, jak bylo dosud zvykem, ale v měsíci červnu absolvují pouze rozřazovací testy z anglického jazyka a podle úspěšnosti jsou zařazeni do jazykových skupin, jejichž úroveň je odlišná podle znalosti žáků I A, II A, I B, II B, apod. Výuka anglického jazyka probíhá ve všech třídách jednoho ročníku současně a samozřejmě je možná prostupnost, tzn. Žáci mohou přecházet do skupiny vyšší, kvalitnější, s intenzivní výukou a naopak. Tento přestup je možný v pololetí nebo na začátku nového školního roku na základě prokazatelných výsledků v anglickém jazyce a na doporučení vyučujících tohoto předmětu. Od 6.ročníku, po odchodu žáků na víceletá gymnázia, vytváříme rovnoměrné homogenní kolektivy s možností nabídky druhého jazyka (němčiny, španělštiny, francouzštiny a ruštiny) 3 hodiny týdně + 1 hodina konverzace. Pro žáky se slabším prospěchem s nabídkou jiných předmětů cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky a odborné kreslení v 6. a 7. ročníku a s druhým cizím jazykem (němčinou) až od 8.ročníku. Výuka druhého jazyka probíhá na druhém stupni rovněž napříč ročníkem. Tento způsob výuky byl ve školním roce zahájen ve 3. a 6. ročnících ke spokojenosti jak pedagogů, tak i rodičů. Estetická výchova Estetická výchova, kterou upřednostňujeme, je druhým nosným pilířem školy. Velkou váhu klade vzdělávání podle Ad astra na výchovu estetickou, kulturní a celkově vede žáky ke vnímavému cítění a chápání kulturních souvislostí nejen v jeho nejbližším okolí, ale i v širším rozsahu. K tomu žákům pomáhá projektové vyučování, návštěvy kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a cílené výchovné pořady. Výstupem v této oblasti je každoročně tradiční školní akademie, které se účastní velká část tříd i jednotlivců, a vyhodnocení celoroční soutěže Zlatá Ema na slavnostním koncertu k poctě Emy Destinnové, kde vystupují umělci, kteří oživují tradici pěvkyně, jejíž jméno škola má. 6

7 8. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé spec. pedagogové 1 1 psychologové 1 1 pedagog. vol. času - - asistenti pedagoga 4 10 trenéři - - pedagogičtí celkem nepedagogičtí celkem všichni b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 30 let včetně let let let z toho důchodci nad 61 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odb. kvalifikace (neaprobovanost) pedagogických pracovníků k dle zák. č.563/2004 Sb. (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři

8 d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 19 z toho rodilých mluvčích 4 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 19 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace 0 počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní e) výuka některých předmětů v cizím jazyku Výtvarná výchova v anglickém jazyku pro žáky 1.-2.ročníků - dotace 1 hodina týdně Č.j. 5343/ f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce 6 z toho do důchodu 1 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce 1 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce 1 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce 0 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků 8

9 DLOUHODOBÉ STUDIUM studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd - - studium pedagogiky - - studium pro asistenty pedagoga - - studium pro ředitele škol a školských - - zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace - - další vysokoškolské studium (další apr.) 2 5 let celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické - - pracovníky studium pro výchovné poradce 1 3 měsíce studium k výkonu specializovaných - - činností celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 1 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku 9

10 KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání (zejména kurzy a semináře) počet účastníků délka studia (v týdnech či dnech) */ Asp.syndrom a vysoce funk.aut hodin Vyuč.cizím jazykům u dětí s SPU 1 6 hodin Prožitková pedagogika 2 20 hodin PREPARING YOUR PUPILES FOR 1 5 hodin YLE Vývojová dysfázie 1 6 hodin Interaktivní tabule - tvorba programů 1 7 hodin Leadership rozvoj řízení lid. zdrojů 2 7 hodin Seminář Welcome to Discover English 1 6 hodin Seminář e-twinning 2 8 hodin Rozvoj čtení na 1.stupni 1 8 hodin Angličtina jinak 1 3 hodiny Rozvoj komun. dovedností 1 20 hodin Ses teacher know how hodin Péče o žáky s autismem 1 8 hodin Specifické poruchy učení 1 4 hodiny Vedení redukční skupiny pro int.dítě 1 5 hodin Metoda dobrého startu 1 6 hodin Microsoft OFFICE Power Point hodin celkem krátkodobé studium 18 xxx 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné*) počet tříd počet žáků Složení specializovaných tříd k : počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho z toho z toho poruchy učení poruchy chování přípravné třídy

11 11. Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky a zkušenosti v této oblasti Základní škola Emy Destinnové umožňuje nadaným žákům rozvíjet svůj talent a schopnosti prostřednictvím široké nabídky činností v rámci projektového vyučování, zájmových kroužků, volitelných předmětů, účastí v soutěžích a olympiádách. Žáci se prezentují na různých akcích pořádaných školou školní akademie, vystoupení na veřejnosti. Zvláště nadaní žáci jsou vedeni v kartotéce výchovné poradkyně a je jim věnována individuální péče. Jejich rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích v prospěchu a je s nimi řešen jejich další rozvoj jejich dětí. Talentovaní žáci mají možnost v rámci jazykového vzdělávání složit jazykové mezinárodní zkoušky v British Council žáci 1.stupně zkoušky YLE, žáci 2.stupně zkoušky PET a KET. Ve školním roce 2010/2011 byli diagnostikováni dva nadaní žáci ve druhém ročníku. Tito žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Byly jim vytvářeny vhodné podmínky pro rozvoj jejich schopností a talentu. Mezi nejnadanější žáky školy lze v tomto roce zařadit 3 žáky, kteří byli na doporučení školy vyznamenáni starostkou Prahy 6. Jedná se o tyto děti: Matouš Cvikl 9.B, Agáta Kestřánková 9.C a Gabriela Jílková 9.C. 11

12 13. Počet integrovaných dětí k celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované ZŠ Emy Destinnové se nebrání integraci postižených žáků, naopak se snaží jejich začleňování využít výchovně vzhledem k ostatním žákům a učit empatii, nesobectví, pomoci druhým. V rámci této činnosti škola úzce spolupracuje se Speciální školou v Rooseveltově ulici, centrem Vertikála a Speciálním pedagogickým centrem. Ve školním roce 2010/11 navštěvovalo běžné třídy 10 žáků s Aspergerovým syndromem a 1 žák s poruchou chování a pozornosti a pracovali s pomocí 10 asistentek. Jejich integrace probíhá se supervizí pracovnic Speciálního pedagogického centra Vertikála, které spolupracují s učiteli na vytvoření individuálních plánů pro tyto žáky, hospitují ve třídách, zúčastňují se schůzek s rodiči a učiteli. Kromě výše uvedených je integrováno dalších 19 žáků s poruchami učení. Všichni jsou evidováni výchovnými poradci, případně pracují se speciálním pedagogem cíleně na tom, aby jejich handicap byl překonán. Výchovní poradci spolupracují s vyučujícími a pomáhají jim řešit veškeré problémy. Hodnocení těchto dětí je sledováno na pedagogických radách, aby byly dodrženy zákonem dané podmínky pro jejich výuku. 14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2011/12: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2010/11, které nastoupí v září 2011 počet odkladů pro školní rok 2011/ z toho podle krajů kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem počet žáků celkem z toho nově přijatí Pozn.: ostatní - kraj Praha

13 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 24 8 soukromá gymnázia 2 2 církevní gymnázia 2 - b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední Celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo): z devátých ročníků z nižších ročníků Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 81 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty Anglická konverzace 74 Francouzská konverzace 13 Německá konverzace 15 Cvičení z českého jazyka 180 Cvičení z matematiky 180 Odborné kreslení 46 Celkem

14 17a) Polytechnická výchova V rámci polytechnické výchovy jsou žákům poskytovány informace o řemeslných oborech a řemeslech. Žáci 8. a 9. ročníků jsou v pracovních činnostech v kapitole Svět práce seznamováni s možnostmi a průběhem studia v učebních oborech. Žáci jsou vedeni k uvědomění si svých osobnostních předpokladů pro praktickou činnost a ke konkrétním řemeslům. V rámci jednotlivých kroužků (keramika, informatika, výtvarné techniky apod.) i některých projektů (Vánoční dílna) jsou rozvíjeny jejich manuální dovednosti a tvůrčí schopnosti. 14

15 18. Kroužky Angličtina s lektorem 1.ročník 64 Angličtina s lektorem 2.ročník 52 Angličtina hrou 1.ročník 63 Angličtina hrou 2.ročník 56 Angličtina s lektorem 3. a 4.ročník 25 Angličtina s lektorem 6. a 7.ročník 14 Angličtina s lektorem 8.ročník 10 Cambridge Course Starters 70 Cambridge Course Movers, Flyers 32 Španělština 1.stupeň 11 Francouzština 28 Němčina 12 Počítače 51 Internet 23 Čeština pro cizince 20 Čtenářský kroužek 14 Zajímavá matematika 35 Keramika 110 Ruční práce 35 Turistický kroužek 30 Horolezectví 27 Balet 54 Celkem. 836 žáků v 68 odděleních 22 kroužků 15

16 19. Školní družina klub: počet oddělení počet žáků školní družina školní klub 5 73 Provozní doba školní družiny je každý pracovní den s výjimkou školních prázdnin hodin. Činnost školní družiny Ve školním roce 2010/2011 bylo do školní družiny zapsáno 321 dětí. Jde o žáky prvních až pátých ročníků. Družina je rozdělena do oddělení. Oddělení pro žáky 1. a 2. ročníků jsou umístěna v budově školy v Českomalínské ulici 35 a ostatní oddělení (třetích až pátých tříd) v hlavní budově školy na náměstí Svobody 3/930. K činnosti školní družiny slouží kmenové třídy. Vychovatelky spolu s dětmi připravují v průběhu roku podle plánu akce, z nichž některé se staly již tradicí ( předvánoční karneval, rej čarodějnic,sportovní odpoledne). Děti mají možnost v rámci školní družiny navštěvovat i zájmové kroužky, které vedou vychovatelky ŠD. Jsou to sportovní kroužky, hudební kroužek, ruční práce, výtvarné kroužky. V podzimních a jarních měsících oddělení v Českomalínské ulici využívají pro svou činnost školní pozemek, kde je hřiště a zahrada. Některé vychovatelky (7) pracují zároveň jako asistentky u integrovaných žáků v 1., 2., 5.. a 8. ročníku. Ve všech případech jde o děti s autismem. Spolupráce těchto asistentek s třídními učitelkami i rodiči je velmi úspěšná a je to na výsledcích žáků zřetelné. Školní družina se podílí na všech významných akcích školy. Činnost školního klubu Školní klub nabízí žákům 2.stupně zájmovou činnost v kroužcích sportovně zaměřených (florbal, volejbal, stolní tenis). Další možností je využití školního klubu v rámci odpoledních přestávek mezi vyučováním. 16

17 20. Poradenské služby školy Výchovné poradenství je prováděno sítí výchovných poradců v 1. a 2. ročníku Mgr. Eva Wollnerová, ročníku Mgr. Jana Jauernigová. Výchovný poradce pro 2.stupeň Ing. Eva Arazimová síť vede a zastřešuje, provádí volbu povolání a zodpovídá za správné vyplnění přihlášek na střední školy, vede evidenci integrovaných žáků a žáků nadaných a talentovaných. Výchovní poradci jsou pravidelně v kontaktu s třídními učiteli a vedením školy, pořádají schůzky i s ostatními učiteli a workshopy. Metodik prevence Mgr. Naďa Kandová vypracovává minimální preventivní program, spolupracuje s vedením školy a se všemi pedagogy v případě předcházení problémů, event. při řešení problémů. Aktivně se podílí na projektech vyhlášených MŠMT a OÚ Praha 6 a na jejich realizaci. Školní psycholožka PhDr. Alena Křepelová je přítomna jedno odpoledne v týdnu, konzultuje s ředitelem školy a je k dispozici dětem, rodičům i učitelům. Provádí sociometrická šetření, pohovory s třídami i jednotlivci a vyšetření žáků v pedagogickopsychologické poradně. Každoročně nabízí žákům 9. tříd profesní orientaci k volbě povolání. Práci speciálního pedagoga převzala již druhým rokem Mgr. Marcela Bartošová a Mgr. Jana Jauernigová, učitelky 1.stupně. Pracovaly v průběhu školního roku celkem se 16 žáky s poruchami učení a pomáhaly jim překonat výukové problémy. Speciálně pedagogické centrum Vertikála realizuje supervizi integrovaných žáků, jeho pracovnice hospitují ve třídách, spolupracují při tvorbě učebních plánů a kontrolují spolu s vedením školy jejich plnění, konzultují vše s ředitelem školy. Oddělení péče o dítě významně pomáhá při řešení výchovných problémů týkajících se rodin žáků. 21. Hodnocení prevence rizikového chování Základní škola Emy Destinnové má zpracován minimální preventivní program, který je pro všechny závazný a je doplněn činností projektovou a grantovou. Velmi úzce spolupracuje s Prev-Centrem, jehož lektoři realizují v třídách v každém pololetí tříhodinové bloky prevence na bázi peer-programu. Do bloků jsou cíleně zapojováni třídní učitelé. Konzultují s lektory program před jednotlivými bloky i po nich, aby získali co nejvíce poznatků z oblasti prevence rizikového chování na naší škole. Pro žáky 6.ročníků pořádá škola každoročně prožitkové kurzy, které vedou učitelé vyškolení v prožitkové pedagogice. Konají se vždy v září. Problémové třídy absolvují program v Prev-Centru, který je připraven vždy na základě požadavků třídního učitele. Prevence rizikového chování vycházi z MPP, opřeného o Národní strategii protidrogové politiky , Strategii prevence rizikových projevů chování

18 Zahrnuje pedagogickou diagnostiku vztahů ve třídě, školní projekty Nezačnu kouřit 1.stupeň, Setkávání kultur 2.stupeň, pravidelné měsíční besedy a přednášky na téma rizikového chování (šikana, vulgarita, vandalismus apod.), granty Zdravé šestky Prožitkové kurzy v rámci zážitkové pedagogiky, Smím prosit týká se problematiky alkoholu. Metodik školní prevence se zúčastňuje pravidelného školení, zpracovává projekty k dané tematice, podílí se na jejich realizaci, organizuje výstavy s tematikou rizikového chování, zajišťuje odborné přednášky, stará se o nástěnku metodika rizikového chování a pravidelně ji aktualizuje, vede knihovnu metodika. Škola je zapojena do evropského projektu Evropská akce v oblasti drog. 18

19 22. Školská rada Po tříletém funkčním období byla zřízena usnesením Rady městské části Praha 6 č.201/11 dne 10.února 2011 nová školská rada. Byli zvoleni dva zástupci z řad rodičovské veřejnosti, dva zástupci z řad pedagogů a jmenováni RMČ dva zástupci ÚMČ Praha 6. Členové školské rady ZŠ Emy Destinnové 1.) Jmenovaní zřizovatelem: Ing. Marie Kousalíková Mgr. Veronika Vymětalová 2.) Zvoleni z řad rodičů: Ing. Milan Vorel předseda Mgr. Markéta Fialová 3.) Zvoleni z řad učitelů: Mgr. Eva Wollnerová Jaroslav Supek Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně (eventuálně dle potřeby). Sleduje a hodnotí činnost školy, jsou jí předkládány veškeré důležité dokumenty výroční zpráva, autoevaluace, výsledky žáků apod., ředitel školy je pravidelně zván na schůzky, připravuje veškeré podklady pro informace o škole a předává je. Členové školské rady jsou zváni na akce školy. Školská rada se těší z úspěchů školy a podporuje v práci pedagogický sbor. Je velmi pozitivně vnímána a respektována rodičovskou veřejností. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS ) Fungujícími články a oporou pro školu jsou pravidelné schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd a školská rada. Rozvinula se partnerská spolupráce mezi školou, rodiči a zástupci obce. Rodičovská veřejnost je mimo jiné oslovována přes internetové stránky školy. Naší snahou je uspokojit pokud možno většinu jejich návštěvníků. Další způsob oslovení je prostřednictvím bulletinových zpráv a informačních schůzek Předškolák, Výjezdy do zahraničí apod. Schůzky s rodiči probíhají střídavě formou klasických setkání rodičů s učiteli a formou konzultací, zde je možná a doporučená i účast dítěte. Celoškolní tradiční akce, jako jsou školní akademie, koncert k poctě Emy Destinnové, vánoční trhy, dny otevřených dveří, stejně jako třídní akce, dávají příležitost ke sblížení školy a veřejnosti, vzájemnému porozumění.. S rodičovskou veřejností spolupracujeme i při zajišťování akcí školy nebo využití nabídek různých aktivit z pozic jejich profesí. ZŠ Emy Destinnové dlouhodobě spolupracuje se Speciální školou v Rooseveltově ulici a žáci obou škol absolvují s některými třídami společné akce. Tato činnost přináší žákům naší školy cenné výchovné prvky empatii, nesobectví, schopnost pomoci slabšímu. Stejně tak je tomu u dlouholeté spolupráce se ZOO Praha. Třídy plně využívají permanentní vstupenky, které škola každoročně nakupuje, a zúčastňují se projektů a soutěží ZOO, ve kterých se pravidelně umísťují na předních místech. 19

20 Ve školním roce 2010/11 škola pokračovala v partnerství s Domovem důchodců v Šolínově ulici. Žáci v lednu a červnu navštívili seniory s ukázkami tanečních vystoupení a předali jim drobné dárky. V rámci celoročního projektu Místo pro přírodu bylo žákovskou radou rozhodnuto o přidělení příspěvku ,- Kč z vánočních trhů neziskovým organizacím takto: Útulek pro psy Troja ,- Kč, Toulavé tlapky Praha ,- Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (výcvik vodících psů) ,- Kč, Helppes ,- Kč, Hepa ,- Kč, na léčbu cystické fibrózy bylo věnováno 5.000,- Kč ,- Kč obdržel i Martin Boroviec, který po havárii autobusu do školy v přírodě v roce 1997 zůstal trvale na invalidním vozíku navíc s postižením mentálním, takže jeho existence je závislá na pomoci druhých. 20

21 24. Školní stravování: počty stravovaných žáků 1164 z toho počty žáků z jiných škol 431 Školní jídelna splňuje všechny požadované výrobní i provozní normy, včetně norem hygienických. Zajišťuje obědy i pro sousední školu ZŠ náměstí Svobody 2/930 a Speciální školu v Rooseveltově ulici. Nabízí výběr ze 3 jídel. Velký zájem o prodej obědů přes ulici mají senioři a zaměstnanci okolních firem. 25. Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy z toho grant. program Otevřený svět 5 */126/44 zážitkové kurzy (samostatné) 3 68 ŠvP (včetně výjezdů organizovaných jako zážitkové kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů organizovaných jako zážitkové kurzy jiné sportovní kurzy - - jiné kurzy - - */s trv. bydlištěm v MČ / s trv. bydlištěm mimo MČ Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnilo 5 výjezdů do zahraničí. Většinou se jednalo o studijní pobyty s výukou cizího jazyka. (Londýn s výukou, Vánoční Londýn s výukou, Provence s výukou, Skotsko s výukou). Žáci jsou ubytování v rodinách, tráví 3 4 hodiny denně se zkušenými lektory a mají možnost zdokonalit příslušný jazyk. Jazykové dovednosti mají možnost uplatnit i v rodinách, kde také poznávají životní styl a kulturu navštěvované země. Volná odpoledne tráví absolvováním výletů po blízkém okolí. Největší hodnotu mají výměnné pobyty žáků. Ve školním roce se uskutečnil výměnný zájezd do Madridu, kterému již tradičně předchází pobyt španělských studentů v Praze. Žáci jsou ubytováni v rodinách. Dopoledne probíhá výuka na škole. Odpoledne prohlídka Madridu a okolí. Velkým přínosem je možnost navázání přátelství se španělskými dětmi, která velice často přetrvávají. 21

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více