Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkrácený název: OA a VOŠE MB"

Transkript

1

2 Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele: T. G. Masaryka Mladá Boleslav tel.: fax: domovská stránka: Právní forma školy: krajská příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 IČ: Identifikátor zařízení: Ředitel školy: Ing. Adolf Beznoska Zástupci ředitele školy: Ing. Zdeněk Prášil zástupce pro VOŠE a JŠ Ing. Renáta Vícová zástupce pro OA 2

3 Obsah Slovo ředitele...6 Úvodní představení školy a vyučovaných oborů...7 Charakteristika školy...8 Obchodní akademie...9 Studijní obor: M/004 Obchodní akademie...9 Studijní obor: M/002 Ekonomické lyceum...9 Vyšší odborná škola ekonomická...11 Studijní obor: N/009 Finanční řízení...11 Studijní obor: N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice..11 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky...13 Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (anglický nebo německý jazyk)...14 Výroční zpráva o činnosti školy...15 Základní údaje o škole...15 Stručná historie školy...16 Materiální a technické vybavení školy...18 Informační zázemí školy...20 Poskytování poradenských služeb ve škole...23 Výchovná komise školy...24 Spolupráce školy s domácími institucemi...25 Spolupráce školy na mezinárodní úrovni...27 Údaje o výsledcích kontrol...29 Údaje o pracovnících školy...30 Kmenoví pedagogové...30 Personální změny ve školním roce 2004/ Podpora odborného růstu pedagogických pracovníků školy...35 Předpoklady pro tvůrčí a výzkumnou činnost...36 Údaje o přijímacím řízení...38 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...38 Praxe a ročníkové práce ve 3. ročníku...39 Prezentace žáků 4. ročníků...39 Činnost školních studentských firem...40 Vyšší odborná škola ekonomická...42 Státní jazyková škola v právem státní jazykové zkoušky...44 Státní zkoušky z jazyků...46 Doplňková činnost školy...47 Vlastní hodnocení školy...48 Koncepční záměry školy...51 Plnění koncepčních záměrů školy...55 Základní údaje o hospodaření školy...57 Statistický přehled školního roku 2004/ Zaměstnanci...60 Obchodní akademie...60 Vyšší odborná škola ekonomická...61 Přihlášky na VŠ, VOŠ a jazykové kurzy na školní rok 2005/ Údaje o vztahu školy k veřejnosti a studentům...62 Rada rodičů při Obchodní akademii Mladá Boleslav...62 Den otevřených dveří

4 Maturitní ples...63 Školní časopis...64 Boleslavský den...64 Taneční večer VOŠE...64 Zahraniční výměnné a poznávací pobyty...65 Výměnné pobyty...65 Soutěže a sportovní aktivity...69 Soutěže v rámci předmětů...69 Přehled sportovních akcí ve školním roce 2004/ Fotogalerie ze života školy...74 Seznam příloh

5 Přílohy č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16 č. 17 č. 18 č. 19 č. 20 č. 21 Stručná charakteristika školy a její historie v anglickém jazyce.. Zřizovací listina školy vydaná Středočeským krajem.. Rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení do sítě škol Statut informačního centra... Smlouva o vzájemné spolupráci se Škoda Auto a. s... Plán hospitační činnosti školy na školní rok 2004/2005. Zápis o seznámení s výsledky veřejnosprávní kontroly na místě.... Zpráva o kontrole čerpání dotace ze státního rozpočtu na akci Státní informační politika pro rok Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 2004/ Rozpracované učební plány Obchodní akademie.... Přehled prospěchu žáků Obchodní akademie Složení maturitních komisí a rozvrhy ústních maturitních zkoušek Výsledky programu Maturita nanečisto Ročníkové práce studentů 3. ročníků... Rozpracované učební dokumenty VOŠ... Složení komise pro absolutorium. Seznamy a fotografie žáků OA ve šk. roce 2004/ Seznamy posluchačů VOŠE ve šk. roce 2004/2005 Seznam absolventů VOŠE ve šk. roce 2004/ Seznam studentů jednoletých pomaturitních jazykových kurzů ve šk. roce 2004/

6 Slovo ředitele Vážení přátelé, je potěšitelné, že v roce 2005 můžeme blahopřát dalším žákům a studentům Obchodní akade mie a Vyšší odborné školy ekonomické Mladá Boleslav k úspěšnému zakončení studia. Jsem přesvědčen, že období, které bývá označováno jako jedno z nejhezčích v lidském životě, léta studií, prožili se všemi sny, tužbami a nadějemi, ale také se studentskou pílí. Doufám, že toto vše pěkné si ponesou celým dalším životem a budou vždy s určitou hrdostí vzpomínat na to, že studovali na škole jistě kvalitní, která prosazuje odpovědnost pedagogů vůči studentům, ale samozřejmě od studentů také vyžaduje poctivou a intenzivní práci. Věřím, že studium polo žilo pevné základy jejich profesní kariéry i dalšího studia. Většina maturantů a absolventů složila závěrečné zkoušky s lehkostí a bravurou svědčící o jejich poctivé přípravě v průběhu studia. Poděkování patří všem, kteří se jim věnovali, učili je, vedli je, prostě jim pomáhali. Zejména učitelům i ostatním zaměstnancům školy, rodičům. Po děkování patří rovněž všem, kteří naši organizaci podporují: zřizovateli - Středočeskému kraji a jeho úřadu, Statutárnímu městu Mladá Boleslav a jeho magistrátu a všem dalším domácím i zahraničním partnerům včetně partnerských vysokých škol. Žákům a studentům školy jsme my, pedagogičtí pracovníci, ukazovali cestu ke vzdělání, sna žili jsme se jim otevřít úžasný svět poznání, snažili jsme se jim předat své vědomosti, dovednosti a prohlubovat návyky, které umožní absolventům uplatnění v řídicích funkcích a v místech kladoucích vysoké nároky na samostatnou odbornou a tvůrčí práci - ať již budou pracovat ve výrobních a obchodních podnicích, v orgánech státní správy a samosprávy nebo v organizacích peněžnictví a pojišťovnictví. Vzhledem k profilu školy získali absolventi především znalosti a dovednosti v oblasti od borných ekonomických předmětů, znalosti z ekonomiky, ekonomie, účetnictví, finančního řízení, managementu a dalších disciplín. Akcentovanými oblastmi jsou jazykové vzdělávání, výpočetní technika a její využití, psychologie, právo; velká pozornost je věnována spole čenskému vystupování a chování. Žáci a studenti získali klíčové dovednosti, jako je schopnost komunikace, umět žít ve společnosti jiných lidí, umět hodnotit sám sebe, využívat a aplikovat informace, současně posuzovat hospodárnost a kvalitu, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uplatňovat environmentální pohled na podnikatelské aktivity. Chtěl bych absolventům školy poděkovat za jejich společenskou, kulturní a sportovní činnost, kterou podstatně ovlivňovali image školy. Přesto si dovolím připomenout, že žáky a studenty musíme vést k ještě širšímu zapojení do mimoškolních aktivit, do života ve městě, k zapojení se do veřejného života. Nadšení, aktivita a elán mládí jsou prostě ke kvalitnímu životu komu nity potřebné. Na závěr bych rád poděkoval všem učitelům i dalším zaměstnancům školy za jejich práci během školního roku a za vstřícnou pomoc při sestavování této výroční zprávy. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky, aby se v životě setkávali s maximem toleran ce. Dovoluji si předložit výroční zprávu za školní rok 2004/2005. Ing. Beznoska Adolf. ředitel školy V Mladé Boleslavi dne 25. srpna

7 Úvodní představení školy a vyučovaných oborů 7

8 Charakteristika školy Krajská škola s právní subjektivitou. Absolventi školy se úspěšně uplatňují v praxi, jsou úspěšní i ve vysokoškolském stu diu, zejména na VŠE a hospodářských fakultách jiných vysokých škol. Po složení maturitní zkoušky na Obchodní akademii mohou studenti pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole ekonomické nebo na Státní jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, které jsou součástí školy. Na Státní jazykové škole lze studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, fran couzštinu a ruštinu. Studentům je poskytována sleva. Dvakrát ročně (jaro, podzim) lze skládat státní jazykové zkoušky. Stabilizovaný profesorský sbor školy. Škola organizuje výměnné pobyty, praxi studentů v zahraničí a je zapojena do evrop ských programů: Comenius, Leonardo, Arion. Propojení školy s organizacemi a podniky na Mladoboleslavsku i mimo ně. Škola spolupracuje s vysokými školami a byl jí přiznán statut fakultní školy. Škola usiluje o zavedení bakalářského studijního programu v Mladé Boleslavi v rámci vznikající Středočeské veřejné neuniverzitní vysoké školy Škola má 32 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných. Studium zdravotně po stižených žáků umožňuje bezbariérový přístup a pohyb po škole a individuální péči o studenty, včetně služeb psychologa a právníka. Kvalitní vybavení školy výpočetní technikou a interaktivními tabulemi Možnost práce na internetu a využití počítačových učeben i v době mimo vyučování. Škola vlastní sbírky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, kopírovací a další rozmnožovací techniku. Důležitým podpůrným zařízením je informační centrum školy. Fitness centrum je vybavené moderními posilovacími stroji. Různorodá zájmová činnost žáků, vydávání školního časopisu a provozování student ského rozhlasového vysílání. Možnost občerstvení v prostorách školy. Ubytování a stravování studentů je zajištěno ve spolupráci s ostatními školami ve městě Mladá Boleslav. 8

9 Obchodní akademie Studijní obor: M/004 Obchodní akademie Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 žáků (dvě třídy) Profilující předměty: cizí jazyky ekonomika účetnictví výpočetní technika písemná a elektronická komunikace Maturitní zkouška: český jazyk a literatura teoretická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví) praktická zkouška z odborných předmětů volitelný předmět (cizí jazyk, matematika, výpočetní technika) Profil absolventa: Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského za měření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon těchto činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Studijní obor: M/002 Ekonomické lyceum Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 žáků (dvě třídy) Maturitní zkouška na EL může být zaměřena na ekonomické předměty, nebo je možné vy konat ji ze společenskovědních předmětů. Profil absolventa: Lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po složení maturitní zkoušky lépe připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdě lávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i složku výběrových odborných předmě tů pro širší vzdělávací nabídku žákům. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia. 9

10 Pro oba obory na Obchodní akademii platí: Přijímáme žáky ZŠ na základě: studijních výsledků, přijímacích zkoušek z matematiky, z českého jazyka a testu studijních předpokladů (využíváme testů společnosti SCIO). Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati: uchazeči do celkového průměrného prospěchu 1,30 ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. polo letí 9. třídy (hodnotí se každý průměr odděleně), zdravotně postižení uchazeči, uchazeči, kteří dosáhli význačných úspěchů v soutěžích, olympiádách apod., uchazeči, jejichž chování na ZŠ je hodnoceno stupněm velmi dobrým. Přihlášky se podávají do 15. března. Přijímací zkoušky: I. kolo duben Budova školy v roce

11 Vyšší odborná škola ekonomická Studijní obor: N/009 Finanční řízení Forma studia: denní (3 roky), dálková (4 roky) Předpoklad: přijetí 80 studentů (denní studium) přijetí 40 studentů (dálkové studium) Profil absolventa: Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeo becného vzdělávání. Profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví, finanční řízení, ko merční právo, světový jazyk, psychologie a sociologie. Uplatnění absolventů: Vedoucí a odborní specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, da ňoví poradci, pracovníci v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. Přijímací řízení: Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá: z matematicko-logického testu z testu ze zvoleného cizího jazyka: anglický nebo německý jazyk (zvolený jazyk stu dent vyznačí na přihlášce ke studiu) z testu všeobecného přehledu a zájmu o obor Dálková forma studia: Studium je čtyřleté, probíhá formou konzultací (cca 6 hodin týdně, přibližně 200 hodin za školní rok). Studijní obor: N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice Forma studia: denní (3 roky) Přijímá studenty na základě: studijních výsledků matematicko-logického testu z testu z anglického jazyka testu všeobecného přehledu a zájmu o obor Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti užívání výpočetní techniky, tak i v oblasti ekonomického a všeobecné ho vzdělání. Profilujícími předměty oboru AISŘE jsou výpočetní technika, programování, softwarové aplikace, projektování, ekonomie, účetnictví, anglický jazyk. 11

12 Uplatnění absolventů: Asistenti vedoucích hospodářských pracovníků pro automatizované informační systémy, projektanti automatizovaných informačních systémů, vedoucí účetnictví firmy, programátoři ekonomických aplikačních programů, správci počítačových sítí, správci bází dat, odborní re ferenti, specialisté poradenství ve výpočetní technice. Pro oba obory na VOŠE platí: Systém studia: Studium je organizováno vysokoškolským způsobem na základě hodnocení pomocí zkoušek a zápočtů Podmínky přijetí: Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří získali stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: I. kolo do 30. dubna zkoušky: II. kolo do 15. srpna zkoušky: červen (druhá polovina) srpen (poslední týden) Zakončení studia: Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška obsahující teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z odborného cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu. Absolvent VOŠE získá titul diplomovaný specialista v oboru, zkratka DiS. se uvádí za jménem. Školné: Je hrazeno za celý školní rok a činí Kč 3000,--. Ubytování a stravování: Škola pomůže studentům zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s ostatními školami ve městě. Případné další informace mohou zájemci získat na studijním oddělení VOŠE u B. Martincové nebo u zástupce ředitele Ing. Z. Prášila. Praxe (denní forma studia): Praxi studenti vykonávají ve druhém a třetím ročníku v organizacích zvolených dle vlastního výběru. Ve druhém ročníku se jedná o seznamovací praxi v délce cca 1 měsíc, ve třetím ročníku je to dlouhodobá souvislá praxe cca 3,5 měsíce. Část praxe u vybraných studentů pro bíhá v zahraničí (Anglie, Německo) v rámci programu Leonardo da Vinci. Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200,--. 12

13 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vyučované jazyky: Škola pořádá kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny pro dospělé i mlá dež. V jazykové škole se vyučuje podle učebních osnov schválených MŠMT (korektury osnov vyučujícími podléhají schválení zástupce ředitele školy pro JŠ). Organizační formou výuky je kurz. Nejvyšší počet posluchačů v kurzu je 18, nejnižší 12. Výjimky z těchto limitů povoluje zástupce ředitele pro JŠ. Počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých kurzech schvaluje zástupce ředitele pro JŠ. Na jazykové škole jsou vypisovány tyto kurzy: 1. Základní kurzy Kurzy určené pro začátečníky pro osvojení základů jazyka. 2. Kurzy pro pokročilé Kurzy určené k prohloubení znalostí. 3. Přípravné kurzy na SJZ Kurzy určené pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám (základní i všeobecné) zkrácené (30 vyučovacích hodin) nebo roční. 4. Konverzační kurzy Kurzy zaměřené na konverzaci s rodilým mluvčím. 5. Superintenzivní kurzy Šestiměsíční kurzy k rychlému osvojení základů jazyka s možností domluvit se v běžných situacích denního života. Součástí výuky je domácí příprava. 6. Kurzy pro organizace Kurzy organizovány po dohodě s objednavatelem. 7. Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy s denní výukou Intenzivní kurzy připravující posluchače v rozsahu státní základní jazykové zkoušky (vyhláška č. 33/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 8. Státnice na nečisto 6 modulů po 4 hod. zájemci si vyzkouší průběh jednotlivých částí SJZ. 13

14 9. Roční vyrovnávací kurz ANJ a NEJ Určen studentům SŠ, mající problémy se zvládnutím cizího jazyka. Státní jazykové zkoušky: základní všeobecné Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: Podzimní termín: přihlášky do 30. září zkoušky: Jarní termín: přihlášky do 30. dubna zkoušky: listopad květen Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (anglický nebo německý jazyk) Kurzy s denní výukou, min. 20 h týdně s možností konat státní jazykovou zkoušku. Kurz je určen především pro absolventy středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v daném školním roce. Předpokládá se otevření: minimálně jedna skupina ANJ (cca 20 posluchačů) minimálně jedna skupina NEJ (cca 20 posluchačů) Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: I. kolo do 30. dubna zkoušky: červen (druhá polovina) II. kolo do 15. srpna zkoušky: srpen (poslední týden) Do těchto kurzů se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, a na základě vstupního testu ze zvoleného jazyka (test 45 minut). Školné: cca Kč ,-- (splatné ve dvou splátkách). Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200,--. 14

15 Výroční zpráva o činnosti školy Základní údaje o škole V průběhu školního roku 2004/2005 studovalo v šestnácti třídách prvního až čtvrtého ročníku Obchodní akademie 475 žáků, z toho v oboru M/004 Obchodní akademie 415 žáků a v oboru M/002 Ekonomické lyceum 60 žáků. Vyšší odbornou školu ekonomickou navštěvovalo 269 posluchačů, z toho bylo 99 dálkařů. V tomto školním roce se opět nepodaři lo na VOŠE otevřít druhý obor automatizované informační systémy řízení v ekonomice (3941-N/003) s denní formou studia. Součástí školy je Státní jazyková škola s právem státní jazy kové zkoušky, kterou navštěvovalo 360 posluchačů ve 28 kurzech. V rámci jazykové školy byly otevřeny dvě studijní skupiny Jednoletých pomaturitních kurzů - anglického a německé ho jazyka, které navštěvovalo 39 studentů. Kopie základních dokumentů školy Zřizovací listina školy vydaná Středočeským krajem s účinností od 1. července 2001 a Rozhodnutí MŠMT, které mění zařazení školy do sítě škol s účinností od , jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Výuku a celkový provoz školy zajišťovalo ve školním roce 2004/ stálých učitelů, 11 externích spolupracovníků a 11 ostatních zaměstnanců. Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem města Mladá Boleslav. S městem máme uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. ledna Podle této smlouvy jsme povinni hradit nájemné, které se nám v tomto roce podařilo díky zřizovateli, Středočeskému kraji, plně vyrovnat. Budova školy 15

16 Stručná historie školy Počátky obchodního školství v mladoboleslavském regionu jsou spjaty s rokem 1912, kdy byla zdejším obchodním grémiem zřízena Městská dvoutřídní obchodní škola, organizovaná jako dvouletý kurz. Vzhledem k finančním problémům nemohlo grémium školu udržet a ta již v následujícím školním roce přechází pod správu města Mladá Boleslav. Na základě pozi tivních výsledků ministerských inspekcí obdržela škola státní subvenci a v roce 1916 tzv. právo veřejnosti, tedy potvrzení celostátní platnosti jejích vysvědčení. Po nelehkých počátcích přináší další rozvoj ústavu období po vzniku samostatné republiky - škola je v roce 1919 rozšířena o Kupeckou pokračovací školu. Dynamický hospodářský rozmach Pojizeří vede od počátku 30. let ke snahám o zavedení vyš šího stupně odborného vzdělání. Ministerstvo školství a národní osvěty této potřebě vyhovělo a udělilo povolení k reorganizaci Veřejné obchodní školy ve čtyřletou Obchodní akademii, za současného ponechání dvouleté Obchodní školy. Toto povolení nabylo účinnosti 1. září 1935 otevřením prvního ročníku Obchodní akademie. Pro novou školu město Mladá Boleslav po stavilo vlastním nákladem moderní třípatrovou budovu, v níž započalo vyučování v září Slibný rozvoj přerušila léta fašistické okupace, kdy postupným zabíráním budovy pro vojenské účely a i jinými restrikcemi byl chod školy zcela ochromen. Poválečná obnova vy ústila v období změn spjatých s léty komunistického režimu. Vedle čtyřletého studia zde - na nyní již Vyšší hospodářské škole (později Střední ekonomické škole) - stále existuje dvouletá Obchodní škola (později Ekonomická škola). Na konci 50. let se zřizuje večerní studium pro pracující, nejprve nižší stupeň (tříletý), později přibývá i studium pětileté. Základními obory jsou všeobecná ekonomika a hospodářská korespondence, ve školním roce 1969/70 k nim při stupuje obor cizojazyčná korespondence a sekretářské práce. Významnou součástí instituce je od roku 1965 i Státní jazyková škola. Od školního roku 1990/1991 se škola vrátila k názvu Obchodní akademie. V devadesátých le tech samozřejmě nedošlo jen k obměně názvu, ale uskutečnila se řada výrazných změn v ob sahu i formách výuky, s cílem přizpůsobit profil absolventa školy změněným požadavkům praxe. Byla např. rozšířena výuka cizích jazyků (zkvalitňovaná mj. i působením zahraničních lektorů, výměnnými pobytovými zájezdy studentů a účastí školy v mezinárodních progra mech). Od školního roku 2003/2004 se mohou uchazeči hlásit ke studiu i na novém, netradičním obo ru Obchodní akademie ekonomickém lyceu. Rovněž postsekundární vzdělávání prošlo nezanedbatelnými proměnami. Na konci padesá tých let to bylo nejdříve dvouleté večerní studium pro absolventy SVVŠ, které se od školního roku 1960/61 mění ve studium denní, zakončené maturitní zkouškou v oboru všeobecná eko nomika. V průběhu osmdesátých let se tato forma studia transformovala ve dvouleté pomatu ritní studium kvalifikační, obor výpočetní technika a zpracování informací. Obor tohoto za měření byl jediný v oblasti a byl o něj velký zájem. Novelou školského zákona byla tato for ma pomaturitního studia zrušena. Od školního roku 1996/97 škola pokračuje v tradici terciárního vzdělávání na Vyšší odborné škole ekonomické. Tato nová forma studia významně obohatila profil školy a rozšířila její vý znam v regionálním školství. V hledání optimální realizace a v dílčích korekcích se ustálila doba školy jako instituce, která při uplatnění vysokoškolských postupů připravuje odborníky 16

17 pro vykonávání náročných funkcí ve vyučovaných oborech. Nelehká práce týmu vyučujících byla v červnu 1999 završena prvními závěrečnými zkouškami absolutoriem, jímž opustilo školu čtyřicet mladých lidí s titulem diplomovaný specialista v oboru. Od školního roku 1999/2000 si uchazeči o studium mohou vybrat i nový obor, automatizované informační sys témy v řízení (AISŘ), školní rok 2000/2001 pak pro veřejnost přinesl novou vzdělávací možnost: otevření dálkového studia v oboru finanční řízení. Fotografie profesorského sboru ze dne 26. března řada - sedící zleva: J. Rošt, Dr. I. Rochovanská, E. Radoš, Dr. J. Ježek (ředitel), K. Hazuka, JUDr. Veselá, S. Kernerová 2. řada stojící zleva: Ing. J. Misík, Ing. J. Čeřovský, Ing. S. Bachtík, Ing. K. Křivan, Ing. F. Augusta, Ing. J. Roudný, F. Papert, PhDr. J. Závada, PhDr. M. Šerák, F. Kepka 3. řada stojící zleva: PhDr. L. Cejp, Ing. K. Starý, F. Krupka, J. Kršňák, M. Gessman, Z. So botka, A. Vrána, J. Tomeš. Do kroniky školy, obnovené ve školním roce 2003/2004, i letos zapisoval význačné a vý znamné návštěvy a události M. Najman. Základní informace o škole a stručná historie v anglické verzi jsou uvedeny v příloze č

18 Materiální a technické vybavení školy Škola je materiálně vybavena na velmi dobré úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeo becně vzdělávacích předmětů a fond didaktické, kancelářské a kopírovací techniky, infor mační centrum a knihovnu, učební pomůcky, studijní texty a učebnice. Ve škole jsou vytvoře ny dobré podmínky pro další vzdělávání pracovníků. V kabinetech zaměstnanců jsou in stalovány osobní počítače, které jsou propojené do sítě a připojeny na internet. Vyučující tak mají možnost přístupu ke všem potřebným informacím pro přípravu na vyučování a orientaci ve svém oboru. Hodnocení žáků je zadáváno vyučujícími do PC, tisk vysvědčení je prováděn pomocí této techniky. Ve škole je instalován internet (formou mikrovlnného spojení), jehož služeb je v široké míře využíváno, včetně rozšíření možností výuky nebo přístupu k němu v době mimo vyučování. Škola je průběžně modernizována z hlediska vybavení výpočetní a další didaktickou tech nikou. V průběhu školního roku byly pořízeny dvě interaktivní tabule typu Smart Board. Zce la nově byla rekonstruována učebna výpočetní techniky č. 91 (19 PC s LCD panely). Dále byl v červenci 2005 pořízen nový školní server. Co se týče učeben, byla ze dvou menších učeben vybudována nová multimediální jazyková učebna. Ke kompletizaci této učebny chybí jen vy bavení počítači. V období hlavních prázdnin byla z rozpočtu města Mladá Boleslav rekon struována podlaha v tělocvičně a rovněž bylo zcela vyměněno osvětlení tělocvičny. V nej bližším období (podzim 2005) budou položeny nové podlahy ve třech učebnách v přízemí školy. Všechny akce budou hrazeny z rozpočtu města Mladá Boleslav. Učebna výpočetní techniky č. 88 Z důvodů zajištění bezpečnosti bylo ve škole rozšířeno monitorovací a záznamové zařízení. Všechny klíčové body školy jsou pod jeho kontrolou a bezpečnostní čidla jsou připojena na Pult centrální ochrany. Tyto prvky podstatně omezují možnost krádeží v prostorách školy. 18

19 Fitness centrum Školní fitness centrum je využíváno především pro tělesnou výchovu studentů. Tím se daří částečně řešit problém sportovního zázemí školy, které je stále nedostatečné. V současnosti slouží ke sportování - kromě fitness centra - pouze malá tělocvična. I nadále musíme pro tě lesnou výchovu pronajímat prostory mimo školu (volejbalové hřiště na Štěpánce, tělocvičnu na zimním stadionu apod.). Z těchto důvodů škola nesplňuje hygienické požadavky na prosto ry a provoz škol v oblasti realizace základního učiva tělesné výchovy. Proto v plánu do roku 2010 uvažujeme s vybudováním sportovního a tělovýchovného zázemí školy. Jednalo by se o víceúčelovou tělocvičnu a sportovní hřiště. Škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Po dohodě ubytováváme naše žáky na internátech ostatních středních škol ve městě. 19

20 Informační zázemí školy Škola si uvědomuje důležitost toku informací vně i uvnitř instituce, proto se nebrání moderním metodám public relations. Na Obchodní akademii od roku 1997 existuje informační centrum. Schopnost zajišťovat ak tuální informace vždy závisela na osobě vedoucího tohoto centra. V uplynulém školním roce jako vedoucí působil M. Mulač, DiS. V kompetenci vedoucího je zajišťování aktualizace kni hovního fondu odbornými dokumenty (návrhy na zakoupení, samotná akvizice), jejich ka talogizace, půjčování a vracení. Dále pak například vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, katalogy, příručky apod.), informování o přírůstcích fondu odborné literatury na škole, informování o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, monito rování denního tisku, kulturní aktivity a další doplňkové knihovnické služby. Knihovna a počítačová pracoviště v informačním centru Ve školním roce 2004/2005 centrum zodpovědělo 214 uživatelských dotazů, které se nejvíce týkaly informací o spojích (vlaky, autobusy), telefonních číslech, dostupnosti dokumentů (kdo, kdy napsal, u koho vydal), kulturních akcí v regionu. V centru přibylo 243 dokumentů (o 146 méně než vloni) a utratilo se za ně Kč (o Kč více než loni). Potvrzuje se tak obecný trend ve společnosti, kdy při rostoucích nákladech na vzdělání a kulturní potřeby se investují stejné finanční prostředky. Informační centrum rovněž zajišťuje fungování internetových a intranetových stránek školy. Za pomoci studenta 4. ročníku M. Meška vznikl dobrý elektronický informační systém (admi nistrační rozhraní, internetové a intranetové stránky, přihlašování ke zkouškám přes WWW). Při tvorbě webu byly použity technologie PHP, HTML a MySQL. Stránky jsou zaregistrovány v nejznámějších katalozích (Seznam, Centrum, Atlas, Quick). 20

21 Srovnání návštěvnosti WWW stránek Suma návštěv Šk. rok 04/05 Šk. rok 03/ září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen Měsíc Materiální a technické vybavení samotného informačního centra se za poslední školní rok opět změnilo k lepšímu. Centrum se nachází ve dvou místnostech třetího patra školy. Prosto rově je členěno na studovnu s výpůjčním pultem a knihovnu s internetovými pracovišti. Dokumentografický fond, skládající se ze základních (knihy, periodika) i speciálních (absol ventské práce, normy, CD-ROMy, audiokazety, videokazety) dokumentů, čítá více než čtyři tisíce evidenčních jednotek. Dokumenty jsou evidovány v informačním modulu Knihovna informačního systému Bakaláři. Fond je potom rozdělen na absenční (mimo prostory IC) a prezenční (jen do studovny). K okopírování tištěných materiálů, které není dovoleno vynášet z budovy, slouží kopírka v prvním patře školy. V knihovně je pro studenty vyčleněno osm počítačových pracovišť. Po čítač vedoucího umožňuje navíc tisk na laserové tiskárně, vypalování CD a skenování. Všech ny stanice jsou připojeny k internetu a metropolitní síti bezdrátovým mikrovlnným připojením garantovanou rychlostí 670/1005 kbps. Stejně tak jsou připojeny počítače v učebnách, které mohou studenti využívat v době, kdy neprobíhá výuka. Pro studenty je totiž vhodnější tyto stanice využívat, jelikož hardware v informačním centru je zastaralý a neumožňuje instalace všech programů, které jsou využívány při výuce. Kromě programů umožňujících práci s in ternetem je na počítačích převážně nainstalován operační systém Windows NT, MS Office (Word, Excel, Power Point, Access). Kromě odborné literatury (informační centrum) se ve škole vyskytují ještě sbírky beletrie ( klasická knihovna). O evidenci a doplňování tohoto fondu se stará PhDr. J. Jirásko. 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více