Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkrácený název: OA a VOŠE MB"

Transkript

1

2 Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele: T. G. Masaryka Mladá Boleslav tel.: fax: domovská stránka: Právní forma školy: krajská příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 IČ: Identifikátor zařízení: Ředitel školy: Ing. Adolf Beznoska Zástupci ředitele školy: Ing. Zdeněk Prášil zástupce pro VOŠE a JŠ Ing. Renáta Vícová zástupce pro OA 2

3 Obsah Slovo ředitele...6 Úvodní představení školy a vyučovaných oborů...7 Charakteristika školy...8 Obchodní akademie...9 Studijní obor: M/004 Obchodní akademie...9 Studijní obor: M/002 Ekonomické lyceum...9 Vyšší odborná škola ekonomická...11 Studijní obor: N/009 Finanční řízení...11 Studijní obor: N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice..11 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky...13 Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (anglický nebo německý jazyk)...14 Výroční zpráva o činnosti školy...15 Základní údaje o škole...15 Stručná historie školy...16 Materiální a technické vybavení školy...18 Informační zázemí školy...20 Poskytování poradenských služeb ve škole...23 Výchovná komise školy...24 Spolupráce školy s domácími institucemi...25 Spolupráce školy na mezinárodní úrovni...27 Údaje o výsledcích kontrol...29 Údaje o pracovnících školy...30 Kmenoví pedagogové...30 Personální změny ve školním roce 2004/ Podpora odborného růstu pedagogických pracovníků školy...35 Předpoklady pro tvůrčí a výzkumnou činnost...36 Údaje o přijímacím řízení...38 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...38 Praxe a ročníkové práce ve 3. ročníku...39 Prezentace žáků 4. ročníků...39 Činnost školních studentských firem...40 Vyšší odborná škola ekonomická...42 Státní jazyková škola v právem státní jazykové zkoušky...44 Státní zkoušky z jazyků...46 Doplňková činnost školy...47 Vlastní hodnocení školy...48 Koncepční záměry školy...51 Plnění koncepčních záměrů školy...55 Základní údaje o hospodaření školy...57 Statistický přehled školního roku 2004/ Zaměstnanci...60 Obchodní akademie...60 Vyšší odborná škola ekonomická...61 Přihlášky na VŠ, VOŠ a jazykové kurzy na školní rok 2005/ Údaje o vztahu školy k veřejnosti a studentům...62 Rada rodičů při Obchodní akademii Mladá Boleslav...62 Den otevřených dveří

4 Maturitní ples...63 Školní časopis...64 Boleslavský den...64 Taneční večer VOŠE...64 Zahraniční výměnné a poznávací pobyty...65 Výměnné pobyty...65 Soutěže a sportovní aktivity...69 Soutěže v rámci předmětů...69 Přehled sportovních akcí ve školním roce 2004/ Fotogalerie ze života školy...74 Seznam příloh

5 Přílohy č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16 č. 17 č. 18 č. 19 č. 20 č. 21 Stručná charakteristika školy a její historie v anglickém jazyce.. Zřizovací listina školy vydaná Středočeským krajem.. Rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení do sítě škol Statut informačního centra... Smlouva o vzájemné spolupráci se Škoda Auto a. s... Plán hospitační činnosti školy na školní rok 2004/2005. Zápis o seznámení s výsledky veřejnosprávní kontroly na místě.... Zpráva o kontrole čerpání dotace ze státního rozpočtu na akci Státní informační politika pro rok Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 2004/ Rozpracované učební plány Obchodní akademie.... Přehled prospěchu žáků Obchodní akademie Složení maturitních komisí a rozvrhy ústních maturitních zkoušek Výsledky programu Maturita nanečisto Ročníkové práce studentů 3. ročníků... Rozpracované učební dokumenty VOŠ... Složení komise pro absolutorium. Seznamy a fotografie žáků OA ve šk. roce 2004/ Seznamy posluchačů VOŠE ve šk. roce 2004/2005 Seznam absolventů VOŠE ve šk. roce 2004/ Seznam studentů jednoletých pomaturitních jazykových kurzů ve šk. roce 2004/

6 Slovo ředitele Vážení přátelé, je potěšitelné, že v roce 2005 můžeme blahopřát dalším žákům a studentům Obchodní akade mie a Vyšší odborné školy ekonomické Mladá Boleslav k úspěšnému zakončení studia. Jsem přesvědčen, že období, které bývá označováno jako jedno z nejhezčích v lidském životě, léta studií, prožili se všemi sny, tužbami a nadějemi, ale také se studentskou pílí. Doufám, že toto vše pěkné si ponesou celým dalším životem a budou vždy s určitou hrdostí vzpomínat na to, že studovali na škole jistě kvalitní, která prosazuje odpovědnost pedagogů vůči studentům, ale samozřejmě od studentů také vyžaduje poctivou a intenzivní práci. Věřím, že studium polo žilo pevné základy jejich profesní kariéry i dalšího studia. Většina maturantů a absolventů složila závěrečné zkoušky s lehkostí a bravurou svědčící o jejich poctivé přípravě v průběhu studia. Poděkování patří všem, kteří se jim věnovali, učili je, vedli je, prostě jim pomáhali. Zejména učitelům i ostatním zaměstnancům školy, rodičům. Po děkování patří rovněž všem, kteří naši organizaci podporují: zřizovateli - Středočeskému kraji a jeho úřadu, Statutárnímu městu Mladá Boleslav a jeho magistrátu a všem dalším domácím i zahraničním partnerům včetně partnerských vysokých škol. Žákům a studentům školy jsme my, pedagogičtí pracovníci, ukazovali cestu ke vzdělání, sna žili jsme se jim otevřít úžasný svět poznání, snažili jsme se jim předat své vědomosti, dovednosti a prohlubovat návyky, které umožní absolventům uplatnění v řídicích funkcích a v místech kladoucích vysoké nároky na samostatnou odbornou a tvůrčí práci - ať již budou pracovat ve výrobních a obchodních podnicích, v orgánech státní správy a samosprávy nebo v organizacích peněžnictví a pojišťovnictví. Vzhledem k profilu školy získali absolventi především znalosti a dovednosti v oblasti od borných ekonomických předmětů, znalosti z ekonomiky, ekonomie, účetnictví, finančního řízení, managementu a dalších disciplín. Akcentovanými oblastmi jsou jazykové vzdělávání, výpočetní technika a její využití, psychologie, právo; velká pozornost je věnována spole čenskému vystupování a chování. Žáci a studenti získali klíčové dovednosti, jako je schopnost komunikace, umět žít ve společnosti jiných lidí, umět hodnotit sám sebe, využívat a aplikovat informace, současně posuzovat hospodárnost a kvalitu, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uplatňovat environmentální pohled na podnikatelské aktivity. Chtěl bych absolventům školy poděkovat za jejich společenskou, kulturní a sportovní činnost, kterou podstatně ovlivňovali image školy. Přesto si dovolím připomenout, že žáky a studenty musíme vést k ještě širšímu zapojení do mimoškolních aktivit, do života ve městě, k zapojení se do veřejného života. Nadšení, aktivita a elán mládí jsou prostě ke kvalitnímu životu komu nity potřebné. Na závěr bych rád poděkoval všem učitelům i dalším zaměstnancům školy za jejich práci během školního roku a za vstřícnou pomoc při sestavování této výroční zprávy. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky, aby se v životě setkávali s maximem toleran ce. Dovoluji si předložit výroční zprávu za školní rok 2004/2005. Ing. Beznoska Adolf. ředitel školy V Mladé Boleslavi dne 25. srpna

7 Úvodní představení školy a vyučovaných oborů 7

8 Charakteristika školy Krajská škola s právní subjektivitou. Absolventi školy se úspěšně uplatňují v praxi, jsou úspěšní i ve vysokoškolském stu diu, zejména na VŠE a hospodářských fakultách jiných vysokých škol. Po složení maturitní zkoušky na Obchodní akademii mohou studenti pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole ekonomické nebo na Státní jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, které jsou součástí školy. Na Státní jazykové škole lze studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, fran couzštinu a ruštinu. Studentům je poskytována sleva. Dvakrát ročně (jaro, podzim) lze skládat státní jazykové zkoušky. Stabilizovaný profesorský sbor školy. Škola organizuje výměnné pobyty, praxi studentů v zahraničí a je zapojena do evrop ských programů: Comenius, Leonardo, Arion. Propojení školy s organizacemi a podniky na Mladoboleslavsku i mimo ně. Škola spolupracuje s vysokými školami a byl jí přiznán statut fakultní školy. Škola usiluje o zavedení bakalářského studijního programu v Mladé Boleslavi v rámci vznikající Středočeské veřejné neuniverzitní vysoké školy Škola má 32 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných. Studium zdravotně po stižených žáků umožňuje bezbariérový přístup a pohyb po škole a individuální péči o studenty, včetně služeb psychologa a právníka. Kvalitní vybavení školy výpočetní technikou a interaktivními tabulemi Možnost práce na internetu a využití počítačových učeben i v době mimo vyučování. Škola vlastní sbírky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, kopírovací a další rozmnožovací techniku. Důležitým podpůrným zařízením je informační centrum školy. Fitness centrum je vybavené moderními posilovacími stroji. Různorodá zájmová činnost žáků, vydávání školního časopisu a provozování student ského rozhlasového vysílání. Možnost občerstvení v prostorách školy. Ubytování a stravování studentů je zajištěno ve spolupráci s ostatními školami ve městě Mladá Boleslav. 8

9 Obchodní akademie Studijní obor: M/004 Obchodní akademie Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 žáků (dvě třídy) Profilující předměty: cizí jazyky ekonomika účetnictví výpočetní technika písemná a elektronická komunikace Maturitní zkouška: český jazyk a literatura teoretická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví) praktická zkouška z odborných předmětů volitelný předmět (cizí jazyk, matematika, výpočetní technika) Profil absolventa: Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského za měření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon těchto činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Studijní obor: M/002 Ekonomické lyceum Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 žáků (dvě třídy) Maturitní zkouška na EL může být zaměřena na ekonomické předměty, nebo je možné vy konat ji ze společenskovědních předmětů. Profil absolventa: Lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po složení maturitní zkoušky lépe připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdě lávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i složku výběrových odborných předmě tů pro širší vzdělávací nabídku žákům. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia. 9

10 Pro oba obory na Obchodní akademii platí: Přijímáme žáky ZŠ na základě: studijních výsledků, přijímacích zkoušek z matematiky, z českého jazyka a testu studijních předpokladů (využíváme testů společnosti SCIO). Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati: uchazeči do celkového průměrného prospěchu 1,30 ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. polo letí 9. třídy (hodnotí se každý průměr odděleně), zdravotně postižení uchazeči, uchazeči, kteří dosáhli význačných úspěchů v soutěžích, olympiádách apod., uchazeči, jejichž chování na ZŠ je hodnoceno stupněm velmi dobrým. Přihlášky se podávají do 15. března. Přijímací zkoušky: I. kolo duben Budova školy v roce

11 Vyšší odborná škola ekonomická Studijní obor: N/009 Finanční řízení Forma studia: denní (3 roky), dálková (4 roky) Předpoklad: přijetí 80 studentů (denní studium) přijetí 40 studentů (dálkové studium) Profil absolventa: Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeo becného vzdělávání. Profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví, finanční řízení, ko merční právo, světový jazyk, psychologie a sociologie. Uplatnění absolventů: Vedoucí a odborní specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, da ňoví poradci, pracovníci v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. Přijímací řízení: Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá: z matematicko-logického testu z testu ze zvoleného cizího jazyka: anglický nebo německý jazyk (zvolený jazyk stu dent vyznačí na přihlášce ke studiu) z testu všeobecného přehledu a zájmu o obor Dálková forma studia: Studium je čtyřleté, probíhá formou konzultací (cca 6 hodin týdně, přibližně 200 hodin za školní rok). Studijní obor: N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice Forma studia: denní (3 roky) Přijímá studenty na základě: studijních výsledků matematicko-logického testu z testu z anglického jazyka testu všeobecného přehledu a zájmu o obor Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti užívání výpočetní techniky, tak i v oblasti ekonomického a všeobecné ho vzdělání. Profilujícími předměty oboru AISŘE jsou výpočetní technika, programování, softwarové aplikace, projektování, ekonomie, účetnictví, anglický jazyk. 11

12 Uplatnění absolventů: Asistenti vedoucích hospodářských pracovníků pro automatizované informační systémy, projektanti automatizovaných informačních systémů, vedoucí účetnictví firmy, programátoři ekonomických aplikačních programů, správci počítačových sítí, správci bází dat, odborní re ferenti, specialisté poradenství ve výpočetní technice. Pro oba obory na VOŠE platí: Systém studia: Studium je organizováno vysokoškolským způsobem na základě hodnocení pomocí zkoušek a zápočtů Podmínky přijetí: Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří získali stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: I. kolo do 30. dubna zkoušky: II. kolo do 15. srpna zkoušky: červen (druhá polovina) srpen (poslední týden) Zakončení studia: Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška obsahující teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z odborného cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu. Absolvent VOŠE získá titul diplomovaný specialista v oboru, zkratka DiS. se uvádí za jménem. Školné: Je hrazeno za celý školní rok a činí Kč 3000,--. Ubytování a stravování: Škola pomůže studentům zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s ostatními školami ve městě. Případné další informace mohou zájemci získat na studijním oddělení VOŠE u B. Martincové nebo u zástupce ředitele Ing. Z. Prášila. Praxe (denní forma studia): Praxi studenti vykonávají ve druhém a třetím ročníku v organizacích zvolených dle vlastního výběru. Ve druhém ročníku se jedná o seznamovací praxi v délce cca 1 měsíc, ve třetím ročníku je to dlouhodobá souvislá praxe cca 3,5 měsíce. Část praxe u vybraných studentů pro bíhá v zahraničí (Anglie, Německo) v rámci programu Leonardo da Vinci. Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200,--. 12

13 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vyučované jazyky: Škola pořádá kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny pro dospělé i mlá dež. V jazykové škole se vyučuje podle učebních osnov schválených MŠMT (korektury osnov vyučujícími podléhají schválení zástupce ředitele školy pro JŠ). Organizační formou výuky je kurz. Nejvyšší počet posluchačů v kurzu je 18, nejnižší 12. Výjimky z těchto limitů povoluje zástupce ředitele pro JŠ. Počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých kurzech schvaluje zástupce ředitele pro JŠ. Na jazykové škole jsou vypisovány tyto kurzy: 1. Základní kurzy Kurzy určené pro začátečníky pro osvojení základů jazyka. 2. Kurzy pro pokročilé Kurzy určené k prohloubení znalostí. 3. Přípravné kurzy na SJZ Kurzy určené pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám (základní i všeobecné) zkrácené (30 vyučovacích hodin) nebo roční. 4. Konverzační kurzy Kurzy zaměřené na konverzaci s rodilým mluvčím. 5. Superintenzivní kurzy Šestiměsíční kurzy k rychlému osvojení základů jazyka s možností domluvit se v běžných situacích denního života. Součástí výuky je domácí příprava. 6. Kurzy pro organizace Kurzy organizovány po dohodě s objednavatelem. 7. Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy s denní výukou Intenzivní kurzy připravující posluchače v rozsahu státní základní jazykové zkoušky (vyhláška č. 33/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 8. Státnice na nečisto 6 modulů po 4 hod. zájemci si vyzkouší průběh jednotlivých částí SJZ. 13

14 9. Roční vyrovnávací kurz ANJ a NEJ Určen studentům SŠ, mající problémy se zvládnutím cizího jazyka. Státní jazykové zkoušky: základní všeobecné Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: Podzimní termín: přihlášky do 30. září zkoušky: Jarní termín: přihlášky do 30. dubna zkoušky: listopad květen Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (anglický nebo německý jazyk) Kurzy s denní výukou, min. 20 h týdně s možností konat státní jazykovou zkoušku. Kurz je určen především pro absolventy středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v daném školním roce. Předpokládá se otevření: minimálně jedna skupina ANJ (cca 20 posluchačů) minimálně jedna skupina NEJ (cca 20 posluchačů) Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: I. kolo do 30. dubna zkoušky: červen (druhá polovina) II. kolo do 15. srpna zkoušky: srpen (poslední týden) Do těchto kurzů se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, a na základě vstupního testu ze zvoleného jazyka (test 45 minut). Školné: cca Kč ,-- (splatné ve dvou splátkách). Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200,--. 14

15 Výroční zpráva o činnosti školy Základní údaje o škole V průběhu školního roku 2004/2005 studovalo v šestnácti třídách prvního až čtvrtého ročníku Obchodní akademie 475 žáků, z toho v oboru M/004 Obchodní akademie 415 žáků a v oboru M/002 Ekonomické lyceum 60 žáků. Vyšší odbornou školu ekonomickou navštěvovalo 269 posluchačů, z toho bylo 99 dálkařů. V tomto školním roce se opět nepodaři lo na VOŠE otevřít druhý obor automatizované informační systémy řízení v ekonomice (3941-N/003) s denní formou studia. Součástí školy je Státní jazyková škola s právem státní jazy kové zkoušky, kterou navštěvovalo 360 posluchačů ve 28 kurzech. V rámci jazykové školy byly otevřeny dvě studijní skupiny Jednoletých pomaturitních kurzů - anglického a německé ho jazyka, které navštěvovalo 39 studentů. Kopie základních dokumentů školy Zřizovací listina školy vydaná Středočeským krajem s účinností od 1. července 2001 a Rozhodnutí MŠMT, které mění zařazení školy do sítě škol s účinností od , jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Výuku a celkový provoz školy zajišťovalo ve školním roce 2004/ stálých učitelů, 11 externích spolupracovníků a 11 ostatních zaměstnanců. Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem města Mladá Boleslav. S městem máme uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. ledna Podle této smlouvy jsme povinni hradit nájemné, které se nám v tomto roce podařilo díky zřizovateli, Středočeskému kraji, plně vyrovnat. Budova školy 15

16 Stručná historie školy Počátky obchodního školství v mladoboleslavském regionu jsou spjaty s rokem 1912, kdy byla zdejším obchodním grémiem zřízena Městská dvoutřídní obchodní škola, organizovaná jako dvouletý kurz. Vzhledem k finančním problémům nemohlo grémium školu udržet a ta již v následujícím školním roce přechází pod správu města Mladá Boleslav. Na základě pozi tivních výsledků ministerských inspekcí obdržela škola státní subvenci a v roce 1916 tzv. právo veřejnosti, tedy potvrzení celostátní platnosti jejích vysvědčení. Po nelehkých počátcích přináší další rozvoj ústavu období po vzniku samostatné republiky - škola je v roce 1919 rozšířena o Kupeckou pokračovací školu. Dynamický hospodářský rozmach Pojizeří vede od počátku 30. let ke snahám o zavedení vyš šího stupně odborného vzdělání. Ministerstvo školství a národní osvěty této potřebě vyhovělo a udělilo povolení k reorganizaci Veřejné obchodní školy ve čtyřletou Obchodní akademii, za současného ponechání dvouleté Obchodní školy. Toto povolení nabylo účinnosti 1. září 1935 otevřením prvního ročníku Obchodní akademie. Pro novou školu město Mladá Boleslav po stavilo vlastním nákladem moderní třípatrovou budovu, v níž započalo vyučování v září Slibný rozvoj přerušila léta fašistické okupace, kdy postupným zabíráním budovy pro vojenské účely a i jinými restrikcemi byl chod školy zcela ochromen. Poválečná obnova vy ústila v období změn spjatých s léty komunistického režimu. Vedle čtyřletého studia zde - na nyní již Vyšší hospodářské škole (později Střední ekonomické škole) - stále existuje dvouletá Obchodní škola (později Ekonomická škola). Na konci 50. let se zřizuje večerní studium pro pracující, nejprve nižší stupeň (tříletý), později přibývá i studium pětileté. Základními obory jsou všeobecná ekonomika a hospodářská korespondence, ve školním roce 1969/70 k nim při stupuje obor cizojazyčná korespondence a sekretářské práce. Významnou součástí instituce je od roku 1965 i Státní jazyková škola. Od školního roku 1990/1991 se škola vrátila k názvu Obchodní akademie. V devadesátých le tech samozřejmě nedošlo jen k obměně názvu, ale uskutečnila se řada výrazných změn v ob sahu i formách výuky, s cílem přizpůsobit profil absolventa školy změněným požadavkům praxe. Byla např. rozšířena výuka cizích jazyků (zkvalitňovaná mj. i působením zahraničních lektorů, výměnnými pobytovými zájezdy studentů a účastí školy v mezinárodních progra mech). Od školního roku 2003/2004 se mohou uchazeči hlásit ke studiu i na novém, netradičním obo ru Obchodní akademie ekonomickém lyceu. Rovněž postsekundární vzdělávání prošlo nezanedbatelnými proměnami. Na konci padesá tých let to bylo nejdříve dvouleté večerní studium pro absolventy SVVŠ, které se od školního roku 1960/61 mění ve studium denní, zakončené maturitní zkouškou v oboru všeobecná eko nomika. V průběhu osmdesátých let se tato forma studia transformovala ve dvouleté pomatu ritní studium kvalifikační, obor výpočetní technika a zpracování informací. Obor tohoto za měření byl jediný v oblasti a byl o něj velký zájem. Novelou školského zákona byla tato for ma pomaturitního studia zrušena. Od školního roku 1996/97 škola pokračuje v tradici terciárního vzdělávání na Vyšší odborné škole ekonomické. Tato nová forma studia významně obohatila profil školy a rozšířila její vý znam v regionálním školství. V hledání optimální realizace a v dílčích korekcích se ustálila doba školy jako instituce, která při uplatnění vysokoškolských postupů připravuje odborníky 16

17 pro vykonávání náročných funkcí ve vyučovaných oborech. Nelehká práce týmu vyučujících byla v červnu 1999 završena prvními závěrečnými zkouškami absolutoriem, jímž opustilo školu čtyřicet mladých lidí s titulem diplomovaný specialista v oboru. Od školního roku 1999/2000 si uchazeči o studium mohou vybrat i nový obor, automatizované informační sys témy v řízení (AISŘ), školní rok 2000/2001 pak pro veřejnost přinesl novou vzdělávací možnost: otevření dálkového studia v oboru finanční řízení. Fotografie profesorského sboru ze dne 26. března řada - sedící zleva: J. Rošt, Dr. I. Rochovanská, E. Radoš, Dr. J. Ježek (ředitel), K. Hazuka, JUDr. Veselá, S. Kernerová 2. řada stojící zleva: Ing. J. Misík, Ing. J. Čeřovský, Ing. S. Bachtík, Ing. K. Křivan, Ing. F. Augusta, Ing. J. Roudný, F. Papert, PhDr. J. Závada, PhDr. M. Šerák, F. Kepka 3. řada stojící zleva: PhDr. L. Cejp, Ing. K. Starý, F. Krupka, J. Kršňák, M. Gessman, Z. So botka, A. Vrána, J. Tomeš. Do kroniky školy, obnovené ve školním roce 2003/2004, i letos zapisoval význačné a vý znamné návštěvy a události M. Najman. Základní informace o škole a stručná historie v anglické verzi jsou uvedeny v příloze č

18 Materiální a technické vybavení školy Škola je materiálně vybavena na velmi dobré úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeo becně vzdělávacích předmětů a fond didaktické, kancelářské a kopírovací techniky, infor mační centrum a knihovnu, učební pomůcky, studijní texty a učebnice. Ve škole jsou vytvoře ny dobré podmínky pro další vzdělávání pracovníků. V kabinetech zaměstnanců jsou in stalovány osobní počítače, které jsou propojené do sítě a připojeny na internet. Vyučující tak mají možnost přístupu ke všem potřebným informacím pro přípravu na vyučování a orientaci ve svém oboru. Hodnocení žáků je zadáváno vyučujícími do PC, tisk vysvědčení je prováděn pomocí této techniky. Ve škole je instalován internet (formou mikrovlnného spojení), jehož služeb je v široké míře využíváno, včetně rozšíření možností výuky nebo přístupu k němu v době mimo vyučování. Škola je průběžně modernizována z hlediska vybavení výpočetní a další didaktickou tech nikou. V průběhu školního roku byly pořízeny dvě interaktivní tabule typu Smart Board. Zce la nově byla rekonstruována učebna výpočetní techniky č. 91 (19 PC s LCD panely). Dále byl v červenci 2005 pořízen nový školní server. Co se týče učeben, byla ze dvou menších učeben vybudována nová multimediální jazyková učebna. Ke kompletizaci této učebny chybí jen vy bavení počítači. V období hlavních prázdnin byla z rozpočtu města Mladá Boleslav rekon struována podlaha v tělocvičně a rovněž bylo zcela vyměněno osvětlení tělocvičny. V nej bližším období (podzim 2005) budou položeny nové podlahy ve třech učebnách v přízemí školy. Všechny akce budou hrazeny z rozpočtu města Mladá Boleslav. Učebna výpočetní techniky č. 88 Z důvodů zajištění bezpečnosti bylo ve škole rozšířeno monitorovací a záznamové zařízení. Všechny klíčové body školy jsou pod jeho kontrolou a bezpečnostní čidla jsou připojena na Pult centrální ochrany. Tyto prvky podstatně omezují možnost krádeží v prostorách školy. 18

19 Fitness centrum Školní fitness centrum je využíváno především pro tělesnou výchovu studentů. Tím se daří částečně řešit problém sportovního zázemí školy, které je stále nedostatečné. V současnosti slouží ke sportování - kromě fitness centra - pouze malá tělocvična. I nadále musíme pro tě lesnou výchovu pronajímat prostory mimo školu (volejbalové hřiště na Štěpánce, tělocvičnu na zimním stadionu apod.). Z těchto důvodů škola nesplňuje hygienické požadavky na prosto ry a provoz škol v oblasti realizace základního učiva tělesné výchovy. Proto v plánu do roku 2010 uvažujeme s vybudováním sportovního a tělovýchovného zázemí školy. Jednalo by se o víceúčelovou tělocvičnu a sportovní hřiště. Škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Po dohodě ubytováváme naše žáky na internátech ostatních středních škol ve městě. 19

20 Informační zázemí školy Škola si uvědomuje důležitost toku informací vně i uvnitř instituce, proto se nebrání moderním metodám public relations. Na Obchodní akademii od roku 1997 existuje informační centrum. Schopnost zajišťovat ak tuální informace vždy závisela na osobě vedoucího tohoto centra. V uplynulém školním roce jako vedoucí působil M. Mulač, DiS. V kompetenci vedoucího je zajišťování aktualizace kni hovního fondu odbornými dokumenty (návrhy na zakoupení, samotná akvizice), jejich ka talogizace, půjčování a vracení. Dále pak například vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, katalogy, příručky apod.), informování o přírůstcích fondu odborné literatury na škole, informování o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, monito rování denního tisku, kulturní aktivity a další doplňkové knihovnické služby. Knihovna a počítačová pracoviště v informačním centru Ve školním roce 2004/2005 centrum zodpovědělo 214 uživatelských dotazů, které se nejvíce týkaly informací o spojích (vlaky, autobusy), telefonních číslech, dostupnosti dokumentů (kdo, kdy napsal, u koho vydal), kulturních akcí v regionu. V centru přibylo 243 dokumentů (o 146 méně než vloni) a utratilo se za ně Kč (o Kč více než loni). Potvrzuje se tak obecný trend ve společnosti, kdy při rostoucích nákladech na vzdělání a kulturní potřeby se investují stejné finanční prostředky. Informační centrum rovněž zajišťuje fungování internetových a intranetových stránek školy. Za pomoci studenta 4. ročníku M. Meška vznikl dobrý elektronický informační systém (admi nistrační rozhraní, internetové a intranetové stránky, přihlašování ke zkouškám přes WWW). Při tvorbě webu byly použity technologie PHP, HTML a MySQL. Stránky jsou zaregistrovány v nejznámějších katalozích (Seznam, Centrum, Atlas, Quick). 20

21 Srovnání návštěvnosti WWW stránek Suma návštěv Šk. rok 04/05 Šk. rok 03/ září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen Měsíc Materiální a technické vybavení samotného informačního centra se za poslední školní rok opět změnilo k lepšímu. Centrum se nachází ve dvou místnostech třetího patra školy. Prosto rově je členěno na studovnu s výpůjčním pultem a knihovnu s internetovými pracovišti. Dokumentografický fond, skládající se ze základních (knihy, periodika) i speciálních (absol ventské práce, normy, CD-ROMy, audiokazety, videokazety) dokumentů, čítá více než čtyři tisíce evidenčních jednotek. Dokumenty jsou evidovány v informačním modulu Knihovna informačního systému Bakaláři. Fond je potom rozdělen na absenční (mimo prostory IC) a prezenční (jen do studovny). K okopírování tištěných materiálů, které není dovoleno vynášet z budovy, slouží kopírka v prvním patře školy. V knihovně je pro studenty vyčleněno osm počítačových pracovišť. Po čítač vedoucího umožňuje navíc tisk na laserové tiskárně, vypalování CD a skenování. Všech ny stanice jsou připojeny k internetu a metropolitní síti bezdrátovým mikrovlnným připojením garantovanou rychlostí 670/1005 kbps. Stejně tak jsou připojeny počítače v učebnách, které mohou studenti využívat v době, kdy neprobíhá výuka. Pro studenty je totiž vhodnější tyto stanice využívat, jelikož hardware v informačním centru je zastaralý a neumožňuje instalace všech programů, které jsou využívány při výuce. Kromě programů umožňujících práci s in ternetem je na počítačích převážně nainstalován operační systém Windows NT, MS Office (Word, Excel, Power Point, Access). Kromě odborné literatury (informační centrum) se ve škole vyskytují ještě sbírky beletrie ( klasická knihovna). O evidenci a doplňování tohoto fondu se stará PhDr. J. Jirásko. 21

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2006/2007 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

tel.: + 420 326 324 855 fax: + 420 326 324 041 e-mail: sekret@oamb.cz domovská stránka: http://www.oamb.cz

tel.: + 420 326 324 855 fax: + 420 326 324 041 e-mail: sekret@oamb.cz domovská stránka: http://www.oamb.cz Název školy: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele: T. G. Masaryka 14 293 80 Mladá Boleslav tel.: + 420

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011.

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 2 Získaná hodnocení v oblasti vzdělávacího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2017 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187. J. Šípka 187, Stochov. Identifikátor: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Stochov, J. Šípka 187 J. Šípka 187, 273 03 Stochov Identifikátor: 600 007 022 Termín konání inspekce: 4. 5. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola náměstí Republiky 3, 267 23 Lochovice Identifikátor školy: 600 043 061 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2265/11-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2265/11-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2265/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více