Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkrácený název: OA a VOŠE MB"

Transkript

1

2 Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele: T. G. Masaryka Mladá Boleslav tel.: fax: domovská stránka: Právní forma školy: krajská příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5 IČ: Identifikátor zařízení: Ředitel školy: Ing. Adolf Beznoska Zástupci ředitele školy: Ing. Zdeněk Prášil zástupce pro VOŠE a JŠ Ing. Renáta Vícová zástupce pro OA 2

3 Obsah Slovo ředitele...6 Úvodní představení školy a vyučovaných oborů...7 Charakteristika školy...8 Obchodní akademie...9 Studijní obor: M/004 Obchodní akademie...9 Studijní obor: M/002 Ekonomické lyceum...9 Vyšší odborná škola ekonomická...11 Studijní obor: N/009 Finanční řízení...11 Studijní obor: N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice..11 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky...13 Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (anglický nebo německý jazyk)...14 Výroční zpráva o činnosti školy...15 Základní údaje o škole...15 Stručná historie školy...16 Materiální a technické vybavení školy...18 Informační zázemí školy...20 Poskytování poradenských služeb ve škole...23 Výchovná komise školy...24 Spolupráce školy s domácími institucemi...25 Spolupráce školy na mezinárodní úrovni...27 Údaje o výsledcích kontrol...29 Údaje o pracovnících školy...30 Kmenoví pedagogové...30 Personální změny ve školním roce 2004/ Podpora odborného růstu pedagogických pracovníků školy...35 Předpoklady pro tvůrčí a výzkumnou činnost...36 Údaje o přijímacím řízení...38 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...38 Praxe a ročníkové práce ve 3. ročníku...39 Prezentace žáků 4. ročníků...39 Činnost školních studentských firem...40 Vyšší odborná škola ekonomická...42 Státní jazyková škola v právem státní jazykové zkoušky...44 Státní zkoušky z jazyků...46 Doplňková činnost školy...47 Vlastní hodnocení školy...48 Koncepční záměry školy...51 Plnění koncepčních záměrů školy...55 Základní údaje o hospodaření školy...57 Statistický přehled školního roku 2004/ Zaměstnanci...60 Obchodní akademie...60 Vyšší odborná škola ekonomická...61 Přihlášky na VŠ, VOŠ a jazykové kurzy na školní rok 2005/ Údaje o vztahu školy k veřejnosti a studentům...62 Rada rodičů při Obchodní akademii Mladá Boleslav...62 Den otevřených dveří

4 Maturitní ples...63 Školní časopis...64 Boleslavský den...64 Taneční večer VOŠE...64 Zahraniční výměnné a poznávací pobyty...65 Výměnné pobyty...65 Soutěže a sportovní aktivity...69 Soutěže v rámci předmětů...69 Přehled sportovních akcí ve školním roce 2004/ Fotogalerie ze života školy...74 Seznam příloh

5 Přílohy č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16 č. 17 č. 18 č. 19 č. 20 č. 21 Stručná charakteristika školy a její historie v anglickém jazyce.. Zřizovací listina školy vydaná Středočeským krajem.. Rozhodnutí MŠMT ČR o změně zařazení do sítě škol Statut informačního centra... Smlouva o vzájemné spolupráci se Škoda Auto a. s... Plán hospitační činnosti školy na školní rok 2004/2005. Zápis o seznámení s výsledky veřejnosprávní kontroly na místě.... Zpráva o kontrole čerpání dotace ze státního rozpočtu na akci Státní informační politika pro rok Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 2004/ Rozpracované učební plány Obchodní akademie.... Přehled prospěchu žáků Obchodní akademie Složení maturitních komisí a rozvrhy ústních maturitních zkoušek Výsledky programu Maturita nanečisto Ročníkové práce studentů 3. ročníků... Rozpracované učební dokumenty VOŠ... Složení komise pro absolutorium. Seznamy a fotografie žáků OA ve šk. roce 2004/ Seznamy posluchačů VOŠE ve šk. roce 2004/2005 Seznam absolventů VOŠE ve šk. roce 2004/ Seznam studentů jednoletých pomaturitních jazykových kurzů ve šk. roce 2004/

6 Slovo ředitele Vážení přátelé, je potěšitelné, že v roce 2005 můžeme blahopřát dalším žákům a studentům Obchodní akade mie a Vyšší odborné školy ekonomické Mladá Boleslav k úspěšnému zakončení studia. Jsem přesvědčen, že období, které bývá označováno jako jedno z nejhezčích v lidském životě, léta studií, prožili se všemi sny, tužbami a nadějemi, ale také se studentskou pílí. Doufám, že toto vše pěkné si ponesou celým dalším životem a budou vždy s určitou hrdostí vzpomínat na to, že studovali na škole jistě kvalitní, která prosazuje odpovědnost pedagogů vůči studentům, ale samozřejmě od studentů také vyžaduje poctivou a intenzivní práci. Věřím, že studium polo žilo pevné základy jejich profesní kariéry i dalšího studia. Většina maturantů a absolventů složila závěrečné zkoušky s lehkostí a bravurou svědčící o jejich poctivé přípravě v průběhu studia. Poděkování patří všem, kteří se jim věnovali, učili je, vedli je, prostě jim pomáhali. Zejména učitelům i ostatním zaměstnancům školy, rodičům. Po děkování patří rovněž všem, kteří naši organizaci podporují: zřizovateli - Středočeskému kraji a jeho úřadu, Statutárnímu městu Mladá Boleslav a jeho magistrátu a všem dalším domácím i zahraničním partnerům včetně partnerských vysokých škol. Žákům a studentům školy jsme my, pedagogičtí pracovníci, ukazovali cestu ke vzdělání, sna žili jsme se jim otevřít úžasný svět poznání, snažili jsme se jim předat své vědomosti, dovednosti a prohlubovat návyky, které umožní absolventům uplatnění v řídicích funkcích a v místech kladoucích vysoké nároky na samostatnou odbornou a tvůrčí práci - ať již budou pracovat ve výrobních a obchodních podnicích, v orgánech státní správy a samosprávy nebo v organizacích peněžnictví a pojišťovnictví. Vzhledem k profilu školy získali absolventi především znalosti a dovednosti v oblasti od borných ekonomických předmětů, znalosti z ekonomiky, ekonomie, účetnictví, finančního řízení, managementu a dalších disciplín. Akcentovanými oblastmi jsou jazykové vzdělávání, výpočetní technika a její využití, psychologie, právo; velká pozornost je věnována spole čenskému vystupování a chování. Žáci a studenti získali klíčové dovednosti, jako je schopnost komunikace, umět žít ve společnosti jiných lidí, umět hodnotit sám sebe, využívat a aplikovat informace, současně posuzovat hospodárnost a kvalitu, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, uplatňovat environmentální pohled na podnikatelské aktivity. Chtěl bych absolventům školy poděkovat za jejich společenskou, kulturní a sportovní činnost, kterou podstatně ovlivňovali image školy. Přesto si dovolím připomenout, že žáky a studenty musíme vést k ještě širšímu zapojení do mimoškolních aktivit, do života ve městě, k zapojení se do veřejného života. Nadšení, aktivita a elán mládí jsou prostě ke kvalitnímu životu komu nity potřebné. Na závěr bych rád poděkoval všem učitelům i dalším zaměstnancům školy za jejich práci během školního roku a za vstřícnou pomoc při sestavování této výroční zprávy. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky, aby se v životě setkávali s maximem toleran ce. Dovoluji si předložit výroční zprávu za školní rok 2004/2005. Ing. Beznoska Adolf. ředitel školy V Mladé Boleslavi dne 25. srpna

7 Úvodní představení školy a vyučovaných oborů 7

8 Charakteristika školy Krajská škola s právní subjektivitou. Absolventi školy se úspěšně uplatňují v praxi, jsou úspěšní i ve vysokoškolském stu diu, zejména na VŠE a hospodářských fakultách jiných vysokých škol. Po složení maturitní zkoušky na Obchodní akademii mohou studenti pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole ekonomické nebo na Státní jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, které jsou součástí školy. Na Státní jazykové škole lze studovat angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, fran couzštinu a ruštinu. Studentům je poskytována sleva. Dvakrát ročně (jaro, podzim) lze skládat státní jazykové zkoušky. Stabilizovaný profesorský sbor školy. Škola organizuje výměnné pobyty, praxi studentů v zahraničí a je zapojena do evrop ských programů: Comenius, Leonardo, Arion. Propojení školy s organizacemi a podniky na Mladoboleslavsku i mimo ně. Škola spolupracuje s vysokými školami a byl jí přiznán statut fakultní školy. Škola usiluje o zavedení bakalářského studijního programu v Mladé Boleslavi v rámci vznikající Středočeské veřejné neuniverzitní vysoké školy Škola má 32 dobře vybavených učeben, z toho 18 odborných. Studium zdravotně po stižených žáků umožňuje bezbariérový přístup a pohyb po škole a individuální péči o studenty, včetně služeb psychologa a právníka. Kvalitní vybavení školy výpočetní technikou a interaktivními tabulemi Možnost práce na internetu a využití počítačových učeben i v době mimo vyučování. Škola vlastní sbírky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, kopírovací a další rozmnožovací techniku. Důležitým podpůrným zařízením je informační centrum školy. Fitness centrum je vybavené moderními posilovacími stroji. Různorodá zájmová činnost žáků, vydávání školního časopisu a provozování student ského rozhlasového vysílání. Možnost občerstvení v prostorách školy. Ubytování a stravování studentů je zajištěno ve spolupráci s ostatními školami ve městě Mladá Boleslav. 8

9 Obchodní akademie Studijní obor: M/004 Obchodní akademie Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 žáků (dvě třídy) Profilující předměty: cizí jazyky ekonomika účetnictví výpočetní technika písemná a elektronická komunikace Maturitní zkouška: český jazyk a literatura teoretická zkouška z odborných předmětů (ekonomika, účetnictví) praktická zkouška z odborných předmětů volitelný předmět (cizí jazyk, matematika, výpočetní technika) Profil absolventa: Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského za měření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním, dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Škola vytváří a rozvíjí vlastnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný výkon těchto činností ve státních a soukromých podnicích, v obchodních společnostech, v družstvech a jiných právních formách podniku, ve sféře výroby, tuzemského i zahraničního obchodu, ve státní a veřejné správě aj. Studijní obor: M/002 Ekonomické lyceum Forma studia: denní (4 roky) Předpoklad: přijetí 60 žáků (dvě třídy) Maturitní zkouška na EL může být zaměřena na ekonomické předměty, nebo je možné vy konat ji ze společenskovědních předmětů. Profil absolventa: Lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia. Absolvent je po složení maturitní zkoušky lépe připraven k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních či jiných směrů. Cílem studia je usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě. Součástí je i odborné vzdě lávání v ekonomických disciplínách. Učivo obsahuje i složku výběrových odborných předmě tů pro širší vzdělávací nabídku žákům. Tím jsou vytvořeny lepší předpoklady pro profesní rozhodování i prohloubení přípravy ke zvolení oboru dalšího studia. 9

10 Pro oba obory na Obchodní akademii platí: Přijímáme žáky ZŠ na základě: studijních výsledků, přijímacích zkoušek z matematiky, z českého jazyka a testu studijních předpokladů (využíváme testů společnosti SCIO). Bez přijímacích zkoušek mohou být přijati: uchazeči do celkového průměrného prospěchu 1,30 ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. polo letí 9. třídy (hodnotí se každý průměr odděleně), zdravotně postižení uchazeči, uchazeči, kteří dosáhli význačných úspěchů v soutěžích, olympiádách apod., uchazeči, jejichž chování na ZŠ je hodnoceno stupněm velmi dobrým. Přihlášky se podávají do 15. března. Přijímací zkoušky: I. kolo duben Budova školy v roce

11 Vyšší odborná škola ekonomická Studijní obor: N/009 Finanční řízení Forma studia: denní (3 roky), dálková (4 roky) Předpoklad: přijetí 80 studentů (denní studium) přijetí 40 studentů (dálkové studium) Profil absolventa: Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti odborných předmětů určujících jejich specializaci, tak v oblasti všeo becného vzdělávání. Profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví, finanční řízení, ko merční právo, světový jazyk, psychologie a sociologie. Uplatnění absolventů: Vedoucí a odborní specialisté útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, obchodní zástupci, da ňoví poradci, pracovníci v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení. Přijímací řízení: Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška. Přijímací zkouška se skládá: z matematicko-logického testu z testu ze zvoleného cizího jazyka: anglický nebo německý jazyk (zvolený jazyk stu dent vyznačí na přihlášce ke studiu) z testu všeobecného přehledu a zájmu o obor Dálková forma studia: Studium je čtyřleté, probíhá formou konzultací (cca 6 hodin týdně, přibližně 200 hodin za školní rok). Studijní obor: N/003 Automatizované informační systémy řízení v ekonomice Forma studia: denní (3 roky) Přijímá studenty na základě: studijních výsledků matematicko-logického testu z testu z anglického jazyka testu všeobecného přehledu a zájmu o obor Absolventi VOŠ dosáhnou kvalitativně vyšších znalostí a dovedností, než jim poskytla střední škola, a to jak v oblasti užívání výpočetní techniky, tak i v oblasti ekonomického a všeobecné ho vzdělání. Profilujícími předměty oboru AISŘE jsou výpočetní technika, programování, softwarové aplikace, projektování, ekonomie, účetnictví, anglický jazyk. 11

12 Uplatnění absolventů: Asistenti vedoucích hospodářských pracovníků pro automatizované informační systémy, projektanti automatizovaných informačních systémů, vedoucí účetnictví firmy, programátoři ekonomických aplikačních programů, správci počítačových sítí, správci bází dat, odborní re ferenti, specialisté poradenství ve výpočetní technice. Pro oba obory na VOŠE platí: Systém studia: Studium je organizováno vysokoškolským způsobem na základě hodnocení pomocí zkoušek a zápočtů Podmínky přijetí: Ke studiu se přijímají uchazeči, kteří získali stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: I. kolo do 30. dubna zkoušky: II. kolo do 15. srpna zkoušky: červen (druhá polovina) srpen (poslední týden) Zakončení studia: Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška obsahující teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z odborného cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu. Absolvent VOŠE získá titul diplomovaný specialista v oboru, zkratka DiS. se uvádí za jménem. Školné: Je hrazeno za celý školní rok a činí Kč 3000,--. Ubytování a stravování: Škola pomůže studentům zajistit ubytování a stravování ve spolupráci s ostatními školami ve městě. Případné další informace mohou zájemci získat na studijním oddělení VOŠE u B. Martincové nebo u zástupce ředitele Ing. Z. Prášila. Praxe (denní forma studia): Praxi studenti vykonávají ve druhém a třetím ročníku v organizacích zvolených dle vlastního výběru. Ve druhém ročníku se jedná o seznamovací praxi v délce cca 1 měsíc, ve třetím ročníku je to dlouhodobá souvislá praxe cca 3,5 měsíce. Část praxe u vybraných studentů pro bíhá v zahraničí (Anglie, Německo) v rámci programu Leonardo da Vinci. Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200,--. 12

13 Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vyučované jazyky: Škola pořádá kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny pro dospělé i mlá dež. V jazykové škole se vyučuje podle učebních osnov schválených MŠMT (korektury osnov vyučujícími podléhají schválení zástupce ředitele školy pro JŠ). Organizační formou výuky je kurz. Nejvyšší počet posluchačů v kurzu je 18, nejnižší 12. Výjimky z těchto limitů povoluje zástupce ředitele pro JŠ. Počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých kurzech schvaluje zástupce ředitele pro JŠ. Na jazykové škole jsou vypisovány tyto kurzy: 1. Základní kurzy Kurzy určené pro začátečníky pro osvojení základů jazyka. 2. Kurzy pro pokročilé Kurzy určené k prohloubení znalostí. 3. Přípravné kurzy na SJZ Kurzy určené pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám (základní i všeobecné) zkrácené (30 vyučovacích hodin) nebo roční. 4. Konverzační kurzy Kurzy zaměřené na konverzaci s rodilým mluvčím. 5. Superintenzivní kurzy Šestiměsíční kurzy k rychlému osvojení základů jazyka s možností domluvit se v běžných situacích denního života. Součástí výuky je domácí příprava. 6. Kurzy pro organizace Kurzy organizovány po dohodě s objednavatelem. 7. Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy s denní výukou Intenzivní kurzy připravující posluchače v rozsahu státní základní jazykové zkoušky (vyhláška č. 33/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 8. Státnice na nečisto 6 modulů po 4 hod. zájemci si vyzkouší průběh jednotlivých částí SJZ. 13

14 9. Roční vyrovnávací kurz ANJ a NEJ Určen studentům SŠ, mající problémy se zvládnutím cizího jazyka. Státní jazykové zkoušky: základní všeobecné Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: Podzimní termín: přihlášky do 30. září zkoušky: Jarní termín: přihlášky do 30. dubna zkoušky: listopad květen Jednoleté pomaturitní jazykové kurzy (anglický nebo německý jazyk) Kurzy s denní výukou, min. 20 h týdně s možností konat státní jazykovou zkoušku. Kurz je určen především pro absolventy středních škol, kteří vykonali maturitní zkoušku v daném školním roce. Předpokládá se otevření: minimálně jedna skupina ANJ (cca 20 posluchačů) minimálně jedna skupina NEJ (cca 20 posluchačů) Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek: I. kolo do 30. dubna zkoušky: červen (druhá polovina) II. kolo do 15. srpna zkoušky: srpen (poslední týden) Do těchto kurzů se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, a na základě vstupního testu ze zvoleného jazyka (test 45 minut). Školné: cca Kč ,-- (splatné ve dvou splátkách). Poplatek za přijímací řízení činí Kč 200,--. 14

15 Výroční zpráva o činnosti školy Základní údaje o škole V průběhu školního roku 2004/2005 studovalo v šestnácti třídách prvního až čtvrtého ročníku Obchodní akademie 475 žáků, z toho v oboru M/004 Obchodní akademie 415 žáků a v oboru M/002 Ekonomické lyceum 60 žáků. Vyšší odbornou školu ekonomickou navštěvovalo 269 posluchačů, z toho bylo 99 dálkařů. V tomto školním roce se opět nepodaři lo na VOŠE otevřít druhý obor automatizované informační systémy řízení v ekonomice (3941-N/003) s denní formou studia. Součástí školy je Státní jazyková škola s právem státní jazy kové zkoušky, kterou navštěvovalo 360 posluchačů ve 28 kurzech. V rámci jazykové školy byly otevřeny dvě studijní skupiny Jednoletých pomaturitních kurzů - anglického a německé ho jazyka, které navštěvovalo 39 studentů. Kopie základních dokumentů školy Zřizovací listina školy vydaná Středočeským krajem s účinností od 1. července 2001 a Rozhodnutí MŠMT, které mění zařazení školy do sítě škol s účinností od , jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Výuku a celkový provoz školy zajišťovalo ve školním roce 2004/ stálých učitelů, 11 externích spolupracovníků a 11 ostatních zaměstnanců. Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem města Mladá Boleslav. S městem máme uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. ledna Podle této smlouvy jsme povinni hradit nájemné, které se nám v tomto roce podařilo díky zřizovateli, Středočeskému kraji, plně vyrovnat. Budova školy 15

16 Stručná historie školy Počátky obchodního školství v mladoboleslavském regionu jsou spjaty s rokem 1912, kdy byla zdejším obchodním grémiem zřízena Městská dvoutřídní obchodní škola, organizovaná jako dvouletý kurz. Vzhledem k finančním problémům nemohlo grémium školu udržet a ta již v následujícím školním roce přechází pod správu města Mladá Boleslav. Na základě pozi tivních výsledků ministerských inspekcí obdržela škola státní subvenci a v roce 1916 tzv. právo veřejnosti, tedy potvrzení celostátní platnosti jejích vysvědčení. Po nelehkých počátcích přináší další rozvoj ústavu období po vzniku samostatné republiky - škola je v roce 1919 rozšířena o Kupeckou pokračovací školu. Dynamický hospodářský rozmach Pojizeří vede od počátku 30. let ke snahám o zavedení vyš šího stupně odborného vzdělání. Ministerstvo školství a národní osvěty této potřebě vyhovělo a udělilo povolení k reorganizaci Veřejné obchodní školy ve čtyřletou Obchodní akademii, za současného ponechání dvouleté Obchodní školy. Toto povolení nabylo účinnosti 1. září 1935 otevřením prvního ročníku Obchodní akademie. Pro novou školu město Mladá Boleslav po stavilo vlastním nákladem moderní třípatrovou budovu, v níž započalo vyučování v září Slibný rozvoj přerušila léta fašistické okupace, kdy postupným zabíráním budovy pro vojenské účely a i jinými restrikcemi byl chod školy zcela ochromen. Poválečná obnova vy ústila v období změn spjatých s léty komunistického režimu. Vedle čtyřletého studia zde - na nyní již Vyšší hospodářské škole (později Střední ekonomické škole) - stále existuje dvouletá Obchodní škola (později Ekonomická škola). Na konci 50. let se zřizuje večerní studium pro pracující, nejprve nižší stupeň (tříletý), později přibývá i studium pětileté. Základními obory jsou všeobecná ekonomika a hospodářská korespondence, ve školním roce 1969/70 k nim při stupuje obor cizojazyčná korespondence a sekretářské práce. Významnou součástí instituce je od roku 1965 i Státní jazyková škola. Od školního roku 1990/1991 se škola vrátila k názvu Obchodní akademie. V devadesátých le tech samozřejmě nedošlo jen k obměně názvu, ale uskutečnila se řada výrazných změn v ob sahu i formách výuky, s cílem přizpůsobit profil absolventa školy změněným požadavkům praxe. Byla např. rozšířena výuka cizích jazyků (zkvalitňovaná mj. i působením zahraničních lektorů, výměnnými pobytovými zájezdy studentů a účastí školy v mezinárodních progra mech). Od školního roku 2003/2004 se mohou uchazeči hlásit ke studiu i na novém, netradičním obo ru Obchodní akademie ekonomickém lyceu. Rovněž postsekundární vzdělávání prošlo nezanedbatelnými proměnami. Na konci padesá tých let to bylo nejdříve dvouleté večerní studium pro absolventy SVVŠ, které se od školního roku 1960/61 mění ve studium denní, zakončené maturitní zkouškou v oboru všeobecná eko nomika. V průběhu osmdesátých let se tato forma studia transformovala ve dvouleté pomatu ritní studium kvalifikační, obor výpočetní technika a zpracování informací. Obor tohoto za měření byl jediný v oblasti a byl o něj velký zájem. Novelou školského zákona byla tato for ma pomaturitního studia zrušena. Od školního roku 1996/97 škola pokračuje v tradici terciárního vzdělávání na Vyšší odborné škole ekonomické. Tato nová forma studia významně obohatila profil školy a rozšířila její vý znam v regionálním školství. V hledání optimální realizace a v dílčích korekcích se ustálila doba školy jako instituce, která při uplatnění vysokoškolských postupů připravuje odborníky 16

17 pro vykonávání náročných funkcí ve vyučovaných oborech. Nelehká práce týmu vyučujících byla v červnu 1999 završena prvními závěrečnými zkouškami absolutoriem, jímž opustilo školu čtyřicet mladých lidí s titulem diplomovaný specialista v oboru. Od školního roku 1999/2000 si uchazeči o studium mohou vybrat i nový obor, automatizované informační sys témy v řízení (AISŘ), školní rok 2000/2001 pak pro veřejnost přinesl novou vzdělávací možnost: otevření dálkového studia v oboru finanční řízení. Fotografie profesorského sboru ze dne 26. března řada - sedící zleva: J. Rošt, Dr. I. Rochovanská, E. Radoš, Dr. J. Ježek (ředitel), K. Hazuka, JUDr. Veselá, S. Kernerová 2. řada stojící zleva: Ing. J. Misík, Ing. J. Čeřovský, Ing. S. Bachtík, Ing. K. Křivan, Ing. F. Augusta, Ing. J. Roudný, F. Papert, PhDr. J. Závada, PhDr. M. Šerák, F. Kepka 3. řada stojící zleva: PhDr. L. Cejp, Ing. K. Starý, F. Krupka, J. Kršňák, M. Gessman, Z. So botka, A. Vrána, J. Tomeš. Do kroniky školy, obnovené ve školním roce 2003/2004, i letos zapisoval význačné a vý znamné návštěvy a události M. Najman. Základní informace o škole a stručná historie v anglické verzi jsou uvedeny v příloze č

18 Materiální a technické vybavení školy Škola je materiálně vybavena na velmi dobré úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeo becně vzdělávacích předmětů a fond didaktické, kancelářské a kopírovací techniky, infor mační centrum a knihovnu, učební pomůcky, studijní texty a učebnice. Ve škole jsou vytvoře ny dobré podmínky pro další vzdělávání pracovníků. V kabinetech zaměstnanců jsou in stalovány osobní počítače, které jsou propojené do sítě a připojeny na internet. Vyučující tak mají možnost přístupu ke všem potřebným informacím pro přípravu na vyučování a orientaci ve svém oboru. Hodnocení žáků je zadáváno vyučujícími do PC, tisk vysvědčení je prováděn pomocí této techniky. Ve škole je instalován internet (formou mikrovlnného spojení), jehož služeb je v široké míře využíváno, včetně rozšíření možností výuky nebo přístupu k němu v době mimo vyučování. Škola je průběžně modernizována z hlediska vybavení výpočetní a další didaktickou tech nikou. V průběhu školního roku byly pořízeny dvě interaktivní tabule typu Smart Board. Zce la nově byla rekonstruována učebna výpočetní techniky č. 91 (19 PC s LCD panely). Dále byl v červenci 2005 pořízen nový školní server. Co se týče učeben, byla ze dvou menších učeben vybudována nová multimediální jazyková učebna. Ke kompletizaci této učebny chybí jen vy bavení počítači. V období hlavních prázdnin byla z rozpočtu města Mladá Boleslav rekon struována podlaha v tělocvičně a rovněž bylo zcela vyměněno osvětlení tělocvičny. V nej bližším období (podzim 2005) budou položeny nové podlahy ve třech učebnách v přízemí školy. Všechny akce budou hrazeny z rozpočtu města Mladá Boleslav. Učebna výpočetní techniky č. 88 Z důvodů zajištění bezpečnosti bylo ve škole rozšířeno monitorovací a záznamové zařízení. Všechny klíčové body školy jsou pod jeho kontrolou a bezpečnostní čidla jsou připojena na Pult centrální ochrany. Tyto prvky podstatně omezují možnost krádeží v prostorách školy. 18

19 Fitness centrum Školní fitness centrum je využíváno především pro tělesnou výchovu studentů. Tím se daří částečně řešit problém sportovního zázemí školy, které je stále nedostatečné. V současnosti slouží ke sportování - kromě fitness centra - pouze malá tělocvična. I nadále musíme pro tě lesnou výchovu pronajímat prostory mimo školu (volejbalové hřiště na Štěpánce, tělocvičnu na zimním stadionu apod.). Z těchto důvodů škola nesplňuje hygienické požadavky na prosto ry a provoz škol v oblasti realizace základního učiva tělesné výchovy. Proto v plánu do roku 2010 uvažujeme s vybudováním sportovního a tělovýchovného zázemí školy. Jednalo by se o víceúčelovou tělocvičnu a sportovní hřiště. Škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Po dohodě ubytováváme naše žáky na internátech ostatních středních škol ve městě. 19

20 Informační zázemí školy Škola si uvědomuje důležitost toku informací vně i uvnitř instituce, proto se nebrání moderním metodám public relations. Na Obchodní akademii od roku 1997 existuje informační centrum. Schopnost zajišťovat ak tuální informace vždy závisela na osobě vedoucího tohoto centra. V uplynulém školním roce jako vedoucí působil M. Mulač, DiS. V kompetenci vedoucího je zajišťování aktualizace kni hovního fondu odbornými dokumenty (návrhy na zakoupení, samotná akvizice), jejich ka talogizace, půjčování a vracení. Dále pak například vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, katalogy, příručky apod.), informování o přírůstcích fondu odborné literatury na škole, informování o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, monito rování denního tisku, kulturní aktivity a další doplňkové knihovnické služby. Knihovna a počítačová pracoviště v informačním centru Ve školním roce 2004/2005 centrum zodpovědělo 214 uživatelských dotazů, které se nejvíce týkaly informací o spojích (vlaky, autobusy), telefonních číslech, dostupnosti dokumentů (kdo, kdy napsal, u koho vydal), kulturních akcí v regionu. V centru přibylo 243 dokumentů (o 146 méně než vloni) a utratilo se za ně Kč (o Kč více než loni). Potvrzuje se tak obecný trend ve společnosti, kdy při rostoucích nákladech na vzdělání a kulturní potřeby se investují stejné finanční prostředky. Informační centrum rovněž zajišťuje fungování internetových a intranetových stránek školy. Za pomoci studenta 4. ročníku M. Meška vznikl dobrý elektronický informační systém (admi nistrační rozhraní, internetové a intranetové stránky, přihlašování ke zkouškám přes WWW). Při tvorbě webu byly použity technologie PHP, HTML a MySQL. Stránky jsou zaregistrovány v nejznámějších katalozích (Seznam, Centrum, Atlas, Quick). 20

21 Srovnání návštěvnosti WWW stránek Suma návštěv Šk. rok 04/05 Šk. rok 03/ září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen Měsíc Materiální a technické vybavení samotného informačního centra se za poslední školní rok opět změnilo k lepšímu. Centrum se nachází ve dvou místnostech třetího patra školy. Prosto rově je členěno na studovnu s výpůjčním pultem a knihovnu s internetovými pracovišti. Dokumentografický fond, skládající se ze základních (knihy, periodika) i speciálních (absol ventské práce, normy, CD-ROMy, audiokazety, videokazety) dokumentů, čítá více než čtyři tisíce evidenčních jednotek. Dokumenty jsou evidovány v informačním modulu Knihovna informačního systému Bakaláři. Fond je potom rozdělen na absenční (mimo prostory IC) a prezenční (jen do studovny). K okopírování tištěných materiálů, které není dovoleno vynášet z budovy, slouží kopírka v prvním patře školy. V knihovně je pro studenty vyčleněno osm počítačových pracovišť. Po čítač vedoucího umožňuje navíc tisk na laserové tiskárně, vypalování CD a skenování. Všech ny stanice jsou připojeny k internetu a metropolitní síti bezdrátovým mikrovlnným připojením garantovanou rychlostí 670/1005 kbps. Stejně tak jsou připojeny počítače v učebnách, které mohou studenti využívat v době, kdy neprobíhá výuka. Pro studenty je totiž vhodnější tyto stanice využívat, jelikož hardware v informačním centru je zastaralý a neumožňuje instalace všech programů, které jsou využívány při výuce. Kromě programů umožňujících práci s in ternetem je na počítačích převážně nainstalován operační systém Windows NT, MS Office (Word, Excel, Power Point, Access). Kromě odborné literatury (informační centrum) se ve škole vyskytují ještě sbírky beletrie ( klasická knihovna). O evidenci a doplňování tohoto fondu se stará PhDr. J. Jirásko. 21

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2007/2008 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 1

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Přehled pomaturitního vzdělávání

Přehled pomaturitního vzdělávání Přehled pomaturitního vzdělávání Pomaturitní vzdělávání Univerzita Vysoká škola Veřejná zřizovatelem je stát. Soukromá zřizovatelem je soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba. Státní správu zajišťuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 2014 2015 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 10 PLÁN PRÁCE Číslo jednací: 10/2014 Spisový znak / skartační znak:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více