EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EQUOBOX RTU-M-BUS. protokolem M-Bus. Návod k použití Verze 1.9. SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/13"

Transkript

1 SINAPSI S.r.l. Via delle querce 11/ Bastia Umbra (PG) Italy T F EQUOBOX RTU-M-BUS Centrála mi s protokolem M-Bus Návod k použití Verze 1.9 Tato uživatelská piruka uvádí verzi Firmware 2.11.xx / Web 2.10.xx / Hardware 2.0

2 OBSAH 1. ÚVOD Úel dokumentu Obsah balení TECHNICKÉ ÚDAJE RTU PROVEDENÍ RTU Popis RTU RTU OBECNÉ INFORMACE O SYSTÉMU Pehled systému Systém M-Bus Adresování Dimenzování systému M-Bus Vlastnosti signálu BUS pro SIN.EQLC INSTALACE Montáž Elektrická instalace Sériové pipojení k LC Pipojení k místnímu PC pes Ethernet (LAN) Pipojení k modemu/routeru GPRS-UMTS Pipojení digitálních vstup k beznapovým kontaktm Pipojení digitálních vstup k pozitivním kontaktm Pipojení digitálních vstup k negativním kontaktm Pipojení digitálního výstupu UVEDENÍ DO PROVOZU VÝBR JAZYKA TLAÍTKA A DISPLEJ Popis tlaítek Displej Displej Hlavní menu Displej RTU INFO Displej - MIE Displej - NASTAVENÍ Displej VYHLEDÁVÁNÍ MI PIPOJENÍ RTU K POÍTAI

3 10. ÚVODNÍ STRÁNKA NASTAVENÍ - SYSTÉM Databáze zaízení Nastavení systému Údržba NASTAVENÍ - SÍ Všeobecná nastavení Pokroilé nastavení Nastavení u DynDNS VZORKOVÁNÍ DAT Definování frekvence vzorkování a dat RAW DEFINOVÁNÍ SOUHRNNÝCH DAT Souhrnná data Bez souhrnných dat Souhrnná data Spoteba Souhrnná data Maximální hodnota Souhrnná data Minimální hodnota Souhrnná data Prmr NASTAVENÍ ZAPOJENÉ PÍSTROJE Nastavení vyhledávání Nastavení mi mie zahrnuté do databáze RTU Nastavení mie Mie, které nejsou souástí databáze RTU NASTAVENÍ - UDÁLOSTI Události I/O Události M-bus Podmínka nastavená podle získané maximální hodnoty Podmínka nastavená podle získané minimální hodnoty Podmínka nastavená podle hodnoty mimo rozsah Podmínka nastavená podle statusu M-Bus NASTAVENÍ - SKUPINY Vytvoení skupiny Definice skupiny EXPORT DAT Vytváení zpráv - Mie Píklad dat RAW ve formátu xls

4 18.3 Píklad souhrnných dat ve formátu.xls a.csv Vytváení zpráv - Skupiny Píklad souhrnných dat pro skupinu ve formátu.xls a.csv Plánování Schránka UŽIVATELSKÝ ÚET STAV ZAÍZENÍ Stav zaízení Stav systému Stav systému Stav zaízení Stav systému Zprávy událostí Stav zaízení Zapojené pístroje Stav zaízení Pístroje I/O Stav zaízení - Skupina DODATEK Konfigurace ROUTERU

5 1. ÚVOD 1.1 Úel dokumentu V tomto dokumentu je uveden návod k instalaci, konfiguraci a k uvedení zaízení EQUOBOX RTU, kód SIN.EQRTU1, dále uvádno jako RTU do provozu. Je uren pro techniky se znalostmi elektrického projektování, IT, základních princip TCP/IP a systém M-Bus. Zaízení RTU má zabudovaný webserver a je to centrální systém s monitorováním spoteby pro klimatizaní zaízení s mii, které komunikují prostednictvím protokolu M-Bus. Pi použití zaízení EQUOBOX LC, kód SIN.EQLC1, dále uvádn jako LC, je nutno komunikovat s pístroji M-Bus. Pozorn si pette následující poznámky Umístte systém Firewall undercovered (vložit heslo?)a izolujte ho od firemní sít. Pi vzdáleném pístupu k pístroji je doporueno použití bezpenostních technologií jako je Virtual Private Networks (VPNs) a rozeznávání VPN s nejvyšší bezpeností pi pipojení k pístroji. První ást návodu k použití je vnovaná popisu technických údaj RTU a uvedení zaízení do provozu. V textu je dále popsáno uvedení zaízení do provozu a skenování a pidávání mi. Dále je popsána pokroilá konfigurace pes webové rozhraní a generování zpráv a plán spoteby. 1.2 Obsah balení Balení zaízení RTU obsahuje: Centrálu RTU Vytištný návod k instalaci 2. TECHNICKÉ ÚDAJE RTU Zaízení RTU je hardwarový pístroj bez oddlitelných ástí vyrobený v souladu s prmyslovými standardy. Montuje se na DIN lištu do elektrického panelu. Hlavní technické údaje zaízení RTU: Rozsah teploty provozu: [-10.. / +55 C] Rozsah teploty skladování: [-25 / +65 C] Tída ochrany: IP20 (EN60529) Montáž: DIN lišta 35mm (EN60715) Rozmry: 4 DIN moduly (90x72x64.5) Elektrické napájení: [9..24V AC/9..30V DC] Píkon: Max. 3W 5

6 3. PROVEDENÍ RTU 3.1 Popis RTU Zaízení RTU je jednou z centrál ady EQUOBOX. Hlavní funkní vlastnosti popsané v tomto dokumentu jsou následující: Centrála založená na webovém serveru ízení až 250 M-Bus mi Vnitní pam 4GByte Uložení sbru dat s denní periodou po dobu maximáln 10 let Uložení sbru dat bhem jednoho dne po dobu 1 roku Interval sbru dat od 15 minut do 1 msíce Dálkové ovládání, odeet mi, vysílání zpráv, správa alarm a poruch 3 digitální vstupy pro logické a dálkové ovládání 2 výstupy relé (Max AC) pro logické a dálkové ovládání OLED displej s rozlišením 128x96 pixl pro místní odeet dat o spoteb a pro konfiguraci Membránová klávesnice se 6 klávesami 3.2 RTU Provedení RTU s hlavními funkními ástmi je zobrazeno na obrázku 1: Obrázek 1 Provedení RTU A. Displej B. Naviganí knoflík (ESC) C. Naviganí klávesnice s 5 klávesami (NAHORU-DOL-DOLEVA-DOPRAVA-OK) D. LED diody signalizující stav provozu E. Port Ethernet 1 (PoE) F. Port Ethernet 2 G. Konektor pro LC bus H. Konektor pro vstup elektrického napájení I. Výstupní konektor relé 1 (normáln otevený kontakt) J. Výstupní konektor relé 2 (normáln otevený kontakt) 6

7 K. Digitální konektor vstupu L. Konektor výstupu pomocného naptí pro digitální vstupy 4. OBECNÉ INFORMACE O SYSTÉMU 4.1 Pehled systému Systém je uren pro sledování a mení spoteby a je založený na standardním komunikaním protokolu M- Bus (EN13757). Všechny mie, které používají tento komunikaní protokol, je možno propojit a ídit systémem s využitím všech funkcí, které nabízí. Zaízení LC je nutno použít pro umožnní komunikace RTU s pístroji M-Bus. Níže je uveden píklad architektury systému: Obrázek 2 Architektura systému Zaízení RTU mže ídit maximáln 250 mi. Samostatné zaízení LC mže ídit maximáln 60 uzl M- bus. Pokud je poteba, aby jedno zaízení RTU ídilo víc než 60 uzl M-Bus, je možno použít jedno nebo víc zaízení LC v režimu Zesilovae. 4.2 Systém M-Bus Systém M-Bus (Meter Bus) je komunikaní protokol odpovídající standardm EN Systém M-Bus poskytuje následující výhody: Vysoká úrove bezpenosti penosu údaj Nízká cena sbrnice Dlouhé vzdálenosti bez použití opakova Velký množství typ M-Bus centrál Rozlišení pístroj napájených z baterie a z elektrické sít Automatické rozpoznání pístroj Široká ada vhodných systém a komponent M-Bus systému Rzné typy topologie sbrnice: lineární, hvzdicová, stromová 7

8 Obrázek 3 - Topologie Bus 4.3 Adresování M-bus používá dva typy režimu adresování pro detekci pístroj a komunikaci s pístroji pipojenými k busu. Primární adresování: V rámci systému M-Bus je možno piadit až 250 primárních adres (hexadecimální formát). Primární adresa se zadává do pístroje, pípadn je možné ji piadit pi nastavování z M-Bus centrály (masteru). Sekundární adresování: Sekundární adresa sestává z 8 byt a umožuje piazení jakékoli íslice od do Sekundární adresa pístroj se standardn shoduje s výrobním sériovým íslem. Výstupy ze sekundární adresy pi skenování busu umožují získání mi, které podporují logickou Wildcard, která umožuje výbr skupiny pístroj založený na ásti jejich sériového ísla. 4.4 Dimenzování systému M-Bus Pro dimenzování M-Bus systému dodržujte pokyny uvedené v tabulce Typ zaízení Malé obytné budovy Velké obytné budovy Maximální vzdálenost Celková délka kabel Prez mm 2 Poet pístroj (slave) Max. penosová rychlost 350 m 1000 m 0.8 mm Baud 350 m 4000 m 0.8 mm Baud Malé komplexy 1000 m 4000 m 0.8 mm Baud Velké komplexy 3000 m 5000 m 1.5 mm Baud Stední tvr obytná 5000 m 7000 m 1.5 mm Baud 8

9 Spojení z bodu do bodu m m 1.5 mm Baud 4.5 Vlastnosti signálu BUS pro SIN.EQLC1 M-Bus systém Ozna. Podmínky Minimum Typicky Maximum Jednotka Poet pístroj v segmentu n SIN.EQLC Penosová rychlost T Bd Bus naptí U IM=0 400mA V Bus naptí (master) U M IM=0 400mA V Bus naptí (slave) U S,R 1.5 ±21 ±42 V Bus proud I M,V SIN.EQLC ma DC Bus proud I M,K SIN.EQLC ma Proud (slave) I S,R US=21 42V ma Penosový proud (slave) I S,S US=21 42B ma 9

10 5. INSTALACE Pi instalaci pístroje dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu, aby uvedení systému do provozu probhlo bez problém. Pístroj musí nainstalovat kvalifikovaný technik vyškolený pro instalaci elektrických zaízení. 5.1 Montáž Pístroj je uren k montáži na DIN lištu a jiný zpsob montáže není dovolen. Montáž na DIN lištu provádjte následovn: Pipevnte DIN lištu na spodní stranu elektrického panelu (pokud už není elektrický panel DIN lištou vybaven). Než pipevníte pístroj na DIN lištu, odstrate z nj všechny svorky. Umístte výstupek na spodní stran pístroje na horní ást DIN lišty v úhlu 45 k lišt. Otáejte pístrojem, dokud nezapadne do lišty. Pozorn si pette následující poznámky Je poteba pedejít mechanickému naptí na svorkách, aby nedošlo k poškození pístroje. Proto je dležité svorky zapojit, když jsou odpojené od pístroje. Dodržujte tyto pokyny: Vytáhnte svorky z pístroje Natáhnte kabely k odpojené svorce a dodržte správnou polaritu Opt zasute svorku s kabely a umístte ji do správné pozice 5.2 Elektrická instalace Ped uvedením pístroje do provozu zkontrolujte následující: Ujistte se, že je z elektrického napájení odpojený elektrický panel, na kterém je nainstalován pístroj. Zkontrolujte bezpenostní zaízení elektrického napájení (pojistky, perušovae obvodu a diferenciální spínae). Ujistte se, že napájecí naptí odpovídá provoznímu rozsahu pístroje a elektrické naptí je dostatené pro zajištní správného provozu všech napájených pístroj. Zkontrolujte maximální píkon každého pístroje. Pokud jste vybrali PoE (Power Over Ethernet), ujistte se, jestli je síový kabel pipojený k Eth1 a spína PoE je vhodný pro pístroj. Ujistte se, že je LC správn pipojený k sbrnici M-Bus a napájecímu naptí (viz. návod k instalaci). Ujistte se, že je RTU správn pipojeno k LC pes sériový bus oznaený A-B-C. Ujistte se, že pokud je nainstalovaný router modemu, byly pi instalaci dodrženy pokyny uvedené v návodu. Pi datovém pipojení se ujistte, že je kabel Ethernetu správn položený a pipojený k Eth1 nebo Eth2. 10

11 5.3 Sériové pipojení k LC Ped pipojením pístroje k LC (SIN.EQLC1) zkontrolujte, jestli je the latter správn pipojený podle pokyn v návodu k instalaci. Pipojte RTU k LC podle zobrazení na obrázku: Maximum length of the cable: 5 m Obrázek 4 Typ pipojení Pokud je správné sériové pipojení k LC, TX LED dioda na pední stran LC zane blikat synchronn s komunikací s pipojenými pístroji M-Bus. 5.4 Pipojení k místnímu PC pes Ethernet (LAN) Pístroj je vybaven dvma porty Ethernetu ETH1 a ETH2 pro pipojení k PC, k síti LAN nebo pímo pomocí kabelu Ethernetu. Obrázek 5 Pipojení LAN Pi pipojování pístroje pímo nebo pes sí poítae LAN dodržujte následující pokyny: 11

12 Pro pipojení portu ETH1 nebo ETH2 zaízení RTU k portu Ethernetu poítae nebo k existující zásuvce LAN použijte standardní kabel Ethernetu T568A nebo T568B (skrz nebo kížem). Pokud použijete existující LAN, pipojte poíta k jiné zásuvce LAN. Ovte IP adresu RTU na displeji pístupem z menu RTU INFO (kapitola 8.4) a ujistte se, že ikona ETH signalizující pipojení k Ethernetu signalizuje správné pipojení kabelu. Obrázek 6 Konfigurace LAN Tovární nastavení sít RTU: IP adresa: Maska sít: Piazení IP: Statické Konfigurujte rozhraní sít poítae pomocí IP adresy, která náleží ke stejné podsíti jako RTU. Píklad na obrázku zobrazuje, že pokud má poíta komunikovat pes Ethernet s RTU, musíte konfigurovat IP adresu síového adaptéru poítae, ke kterému je RTU pipojen: Adresa IP: XXX (když XXX je íslice od 1 do 254 a není rovná 110) Maska sít: Piazení IP: Statické Provedení zmny IP adresy síového adaptéru poítae je uvedeno v uživatelské píruce operaního systému vašeho poítae. Pokud jsou poíta a RTU pipojeny pes existující LAN (firemní nebo domácí sí), nepiazujte IP adresu, která patí RTU nebo poítai. Pokyny k provedení zmny IP adresy vašeho poítae jsou uvedeny v píruce operaního systému poítae. 5.5 Pipojení k modemu / routeru GPRS-UMTS Datové pipojení pro pístup na Internet zajišuje vzdálenou konzultaci webového serveru, zasílání zpráv o spoteb a monitorování systému. Pokud není k dispozici pipojení LAN/ADSL, musíte použít modem/router dodaný jako možnost volby RTU. Tovární nastavení RTU a SIN.ROUTER dovolují pipojení dvou pístroj beze zmny jejich síových parametr. Router je konfigurován pro použití SIM karty TIM (Telecom Italia Mobile). V tomto pípad musí uživatel provést tyto kroky: Vypnte router z elektrického napájení. Odstrate pední panel tam, kde je vyznaeno místo pro vložení SIM karty. Ujistte se, že je deaktivován PIN SIM karty. Vložte SIM kartu ve správném smru. 12

13 Zavete pední panel. Upevnte dv antény GSM MAIN a AUX pro zajištní dostateného penosového signálu. Pokejte na router, aby bylo možné pipojení k mobilní síti. Použijte síový kabel pro pipojení portu routeru LAN1 k portu RTU ETH1 nebo ETH2. Ovte na displeji, zda je pipojení k internetu v poádku (ást RTU INFO). Pokud není k dispozici SIM karta TIM, operátor musí zmnit nkterá nastavení routeru: Ovte, jestli je to SIM (M2M) (Machine-To-Machine). Router musí být odblokovaný pro penos GPRS/UMTS. Ovte u operátora, jestli je router dvousmrný, tj. jestli umožuje pístup k portu 80 pro konzultaci webserveru. Zmte APN routeru na takový, který je poskytovaný operátorem (nap. ibox.tim.it / m2mbis.vodafone.it) Podrobnjší informace o nastavení routeru jsou uvedeny v Dodatku (kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.). 5.6 Pipojení digitálních vstup k beznapovým kontaktm Dodržte níže uvedené pokyny pi pipojování digitálních vstup k pístroji s beznapovými kontakty, jako jsou spínae, relé rozhraní nebo jiná zaízení nevyžadující naptí: Obrázek 7 Pipojení digitálního vstupu Pipojte spolený digitální vstup (7) ke svorce Vout (6). Pipojte svorku Vout (+15V DC) (5) k jednomu z pól kontaktu, který chcete pipojit. Pipojte druhý pól k požadovanému digitálnímu vstupu: (8) pro I1, (9) pro I2 a (10) pro I Pipojení digitálních vstup k pozitivním kontaktm Dodržujte níže uvedené pokyny pi pipojování digitálních vstup k pístroji s pozitivními kontakty pod naptím (pokud jsou kontakty uzavené) a beznapovými kontakty (pokud jsou kontakty otevené): 13

14 Obrázek 8 Pipojení digitálního vstupu s pozitivním naptím Pipojte spolený pól kontaktu (negativní) ke spolené svorce pístroje (7) Pipojte pozitivní pól kontaktu ke svorce (8)/(9)/(10) pro vstupy I1/I2/I3 Pokud je naptí na koncích pipojeného vstupu napíklad mezi (7) a (10) v rozsahu 0V až 12V, vstup RTU je otevený (VYP). Pi naptí v rozsahu 12V až 24V je zavený (ZAP). 5.8 Pipojení digitálních vstup k negativním kontaktm Dodržujte níže uvedené pokyny pro pipojování digitálních vstup k pístroji s negativními kontakty pod naptím (pokud jsou kontakty uzavené) a beznapovými kontakty (pokud jsou kontakty otevené): Obrázek 9 - Pipojení digitálního vstupu s negativním naptím Pipojte spolený pól kontaktu (pozitivní) ke spolené svorce pístroje (7) Pipojte negativní pól kontaktu ke svorce (8)/(9)/(10) pro vstupy I1/I2/I3 Pokud je naptí na koncích pipojeného vstupu napíklad mezi (7) a (10) v rozsahu 0V až 12V, vstup RTU je otevený (VYP). Pi naptí v rozsahu 12V až 24V je vstup RTU zavený (ZAP). 14

15 5.9 Pipojení digitálního výstupu RTU je vybaven dvma relé, která je možno použít jako digitální výstupy. Je možné k nim pipojit elektrické napájení nebo je použít pro aktivaci jiných systém. Výstupy O1 a O2 je možné ídit dálkov a pes webový server (viz. kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.). Pipojení k elektrickému napájení je zobrazeno na obrázku 10 a maximální hodnoty pro jedno relé jsou uvedeny níže: - (odporová zátž) - (odporová zátž) - (indukní zátž cosfi=0.4 ; L/R=7ms) - (indukní zátž cosfi=0.4 ; L/R=7ms) Obrázek 10 Pipojení digitálního výstupu 15

16 6. UVEDENÍ DO PROVOZU Uvedení do provozu umožuje zahájení kompletního provozu RTU pipojeného k systému M-Bus. Po dokonení instalace a ovení správnosti provedení všech pipojení je možno uvést systém do provozu podle následujících pokyn: 1 Ovení M-Bus (VYŽADOVÁNO) Ovte, zda svítí LED dioda M-bus Pipraven na LC (SIN.EQLC1) a nesvítí LED dioda Porucha M-bus. Použijte multimetr pro ovení rozsahu naptí 24V DC až 42V DC na svorkách (6) a (7) pístroje LC (SIN.EQLC1) Zapnte vyhledávání mie stisknutím OK na ikon SEARCH (Vyhledat): 2 Spuštní vyhledávání mie (VYŽADOVÁNO) Po ukonení vyhledávání je zobrazen seznam mi a jejich stav komunikace (OK nebo PORUCHA) podle obrázku: 3 Ovení mi (VYŽADOVÁNO) 4 Pístup k webserveru (DOPORUENO) Pro pístup k posledním odeteným údajm o mii stisknte OK. Po skenování busu je doporueno zpístupnní webserveru RTU (viz. kapitolu Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.) pro dokonení konfigurace, pidání databáze zaízení, pidlení mi a nastavení pro zasílání zpráv. Pro pipojení RTU k poítai použijte síový kabel podle popisu v kapitole 4.4. Otevete svj web browser, nap. Chrome, Safari nebo Firefox (je doporuen Google Chrome). Zadejte IP adresu RTU zobrazenou na displeji v lišt adres podle popisu v kapitole 4.4 (nap ) a stisknte Enter. 16

17 5 Piazení názvu mie (DOPORUENO) 6 Databáze zaízení (DOPORUENO) 7 Nastavení u (RECOMMENDED) 8 Zmny hesla displeje/webserveru (VELMI DOPORUENO) Pro snadné odeítání spoteby pomocí zpráv nebo na displeji RTU musí uživatel piadit minimáln Název pístroje pro identifikaci a íslo, napíklad Byt 1 nebo Byt 12. Piazení názvu a popis mie je uvedeno kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.. Databáze zaízení obsahuje informace o nemovitosti a umístní zaízení. Jsou zobrazeny v záhlaví zpráv vysílaných z centrály. Nastavení databáze zaízení je uvedeno v kapitole 11. Je doporueno správn nastavit , aby centrála mohla oznamovat zprávy/události nebo anomálie/poruchy v zaízení. Nastavení je uvedeno v kapitole Ped dokonením uvedení do provozu je velmi doporueno provést zmnu továrního nastavení hesla pro pístup k displeji a webserveru. Pokyny k provedení zmny hesla pro pístup k displeji jsou uvedeny v kapitole 19. Pokyny k provedení zmny hesla pro pístup k webserveru jsou uvedeny v kapitole VÝBR JAZYKA Jazyk je možno vybrat pímo na RTU nebo pes web. Po zadání hesla v hlavních menu RTU INFO, METERS (MIE), SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ) a SETTINGS (NASTAVENÍ) provedete zmnu jazyka pouze stisknutím šipky nebo. K dispozici je anglický a italský jazyk. Pokyny ke zmn jazyka pes web jsou uvedeny v kapitole

18 8. TLAÍTKA A DISPLEJ 8.1 Popis tlaítek RTU má 6 naviganích tlaítek, která umožují procházení menu na displeji. Funkce tlaítek se mohou mnit podle kontextu v menu displeje; obecn je mžeme shrnout následovn: 8.2 Displej Tlaítko pro potvrzení zmny políka a hodnoty Tlaítko pro vstup do podmenu Tlaítko pro zrušení zmny políka a hodnoty Tlaítko pro odchod z podmenu Vlevo: pro hlavní menu / datový kurzor Vpravo: pro hlavní menu / datový kurzor NAHORU: Posun po stránkách nahoru Zmna/pidání písmen od A do Z nebo íslic od 0 do 9 Pepnutí jazyka mezi italštinou a anglitinou v menu RTU INFO, METERS, SEARCH a SETTINGS DOL: Posun po stránkách dol Zmna/pidání písmen od A do Z nebo íslic od 0 do 9 Pepnutí jazyka mezi italštinou a anglitinou v menu RTU INFO, METERS, SEARCH a SETTINGS OLED displej zaízení RTU má rozlišení 96x128 pixl (16 odstín šedi), což umožuje odeet údaj o spoteb a základní nastavení RTU. Displej se automaticky vypne po 10 minutách neinnosti, aby se minimalizovala spoteba elektiny. Displej se opt zapne po stisknutí libovolného naviganího tlaítka. 8.3 Displej Hlavní menu Pokud je displej vypnutý, stisknte libovolné tlaítko a obrazovku pro pístup do hlavního menu a zobrazí se obrazovka pro zadání hesla LCD. Zadejte heslo (tovární nastavení: ) pomocí tlaítek NAHORU a DOL a nastavte íslici od 0 do 9 na pozici oznaenou blikajícím kurzorem. Stisknte OK pro potvrzení aktuální polohy a pesute se k další, dokud nebude zadáno všech šest íslic. Obrázek 11 Navigace na displeji Po zadání správného hesla je zobrazeno 4-stránkové hlavní menu: RTU INFO: obsahuje všechny informace o RTU (viz. ást 6.4) METERS (MIE): zobrazuje seznam všech mi a umožuje pístup k odetu (viz. ást 6.5) 18

19 SEARCH (VYHLEDÁVÁNÍ): spustí vyhledávání mi podle posledního uloženého nastavení (viz. ást 6.6) SETTINGS (NASTAVENÍ): umožuje pístup k menu Nastavení, ve kterém je možno mnit hlavní parametry RTU (viz. ást 6.7) 8.4 Displej RTU INFO V menu RTU INFO stisknte OK a pejdte do podmenu, kde jsou zobrazeny parametry sít (viz. obrázek): Obrázek 12 - RTU INFO Stránky 1-1, 1-2 a 1-3 zobrazují model pístroje, aktuální datum a as. Jednotlivé sekce obsahují tyto údaje: 1-1 o Sériové íslo: Zobrazuje sériové íslo potebné pro technickou podporu. o Verze databáze mie: Zobrazuje verzi databáze mie nainstalované v centrále. 1-2 o Stav LAN ETH: Zobrazuje stav pipojení port Ethernetu ETH1 a ETH2. Pokud je pipojen aspo jeden ze dvou port, je zobrazena IP adresa síového rozhraní. o Stav internetu: Zobrazuje, jestli je možno RTU pipojit k internetu. Pokud je internetové pipojení k dispozici, je zobrazena veejná IP adresa, podle které je možno dálkov dohlížet na RTU. 1-3 o Verze firmwaru: Zobrazuje aktuální firmware. o Verze WEBu: zobrazuje aktuální verzi webového rozhraní 19

20 8.5 Displej - MIE Stisknte OK v menu MIE a pejdete do podmenu, které vám umožní pístup k seznamu všech mi a poslednímu provedenému odetu. Níže uvedený obrázek zobrazuje možnosti krok provádných v menu MIE: n Obrázek 13 Displej Mie 2-1: zobrazuje seznam už uložených mi identifikovaných prvními 8 íslicemi sériového ísla mie (nap ). Stav komunikace každého mie je signalizován OK, pokud byl poslední odeet proveden správn nebo CHYBA, pokud došlo k chyb komunikace bhem posledního odetu. Pesuny v seznamu všech mi provádjte pomocí naviganích tlaítek NAHORU a DOL. Zvýraznte ten, u kterého chcete vybrat pístup k hodnotám posledního odetu. 2-2: Pokud si chcete prohlédnout hodnoty posledního odetu, stisknte OK u píslušného mie v seznamu. První rámeek zobrazený na obrázku 14 je spolený pro všechny ti mie a je to souhrn hlavních informací o mii (hodnota statusového bytu M-Busu, hodnota odetu mie a celé sériové íslo). Pokud není statusový byte M-Busu rovný nule, signalizuje možné anomálie mie. Pokud je mi v databázi centrály, mžete urit anomálii na webserveru na stránkách pístroj v menu Nastavení. Pokud mi není v databázi centrály, identifikaci anomálie odpovídající íslu zobrazenému v statusovém bytu M-Buse najdete v uživatelské píruce mie. 20

21 2-3/2-n: Hodnoty políek mie pro datum a as výstupu zjistíte pomocí naviganích tlaítek NAHORU a DOL. U každého políka jsou zobrazeny následující informace: Obrázek 14 Výstup údaj mie Pozorn si pette následující poznámky Displej zobrazuje políka mie, jen když je aktivní volba Display Data (Údaje displeje) v ásti Meter Data Setup (Nastavení údaj mie) na stránce Devices (Pístroje) v menu Settings (Nastavení) (viz. ást Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.) Název pístroje: Zobrazuje referenní íslo mie specifikovaného v Názvu pístroje na stránce Pístroje v menu Nastavení. V kapitole 15 je uvedeno provedení zmny referenního ísla mie. Popis 1: Zobrazuje hodnotu zadanou v Popisu 1 na stránce Pístroje v menu Nastavení. V kapitole 15 je uvedeno provedení zmny referenního ísla mie. Popis políka Uživatel: Uvádí podrobný popis zobrazeného políka zadaného uživatelem nebo zahrnutého do databáze mie. Popis políka M-Bus: Uvádí popis políka podle definice protokolu M-Bus. Hodnota políka a jednotka mení: Uvádí hodnotu a jednotku mení políka zobrazeného spolu s referenním íslem na prohlížený výstup. íslo uložení M-bus: Uvádí íslo uložení zobrazeného políka. Další informace jsou uvedeny v Návodu k použití mie. íslo podjednotky M-bus: Uvádí íslo podjednotky zobrazeného políka. Další informace jsou uvedeny v Návodu k použití mie. íslo tarifu M-bus: Uvádí íslo tarifu zobrazeného políka. Další informace jsou uvedeny v Návodu k použití mie. Datum odetu: Uvádí datum prohlíženého odetu. as odetu: Uvádí as prohlíženého odetu. 21

22 8.6 Displej - NASTAVENÍ ást displeje NASTAVENÍ je rozdlena do následujících tyech sekcí: Všeobecné informace M-Bus Sí Heslo Rzné položky jsou uvedeny v kapitole 8 (Tlaítka a displej) a na obrázku 15. Obrázek 15 Struktura NASTAVENÍ Naviganími tlaítky oznate políko, které chcete upravit a stisknte OK, pomocí naviganích šipek zmte hodnoty a pak opt stisknte OK pro potvrzení zmny hodnot, jak je uvedeno v kapitole 8. 22

23 8.7 Displej VYHLEDÁVÁNÍ MI Spuštní skenování busu a získání pipojených mi potvrte stisknutím tlaítka OK na ikon VYHLEDÁVÁNÍ MI. Nastavení vyhledávání odpovídají uloženému nastavení, které je uvedeno v kapitole 6. Tovární nastavení vyhledávání: Penosová rychlost: 2400bps Typ vyhledávání: Primární ID + sekundární ID Interval skenování primární ID Na obrázku níže je zobrazeno typické skenování busu s továrním nastavením uvedeným výše: Obrázek 16 Vyhledávání mi Po ukonení vyhledávání mi stisknte OK pro uložení všech nalezených mi. Pokud nechcete uložit žádný z nalezených mi, stisknte ESC. Provedení zmny nebo dokonení nastavení mi nalezených v této ásti je uvedeno v ásti o webu (kapitola 15.1, 15.2, 15.3). 23

24 9. PIPOJENÍ RTU K POÍTAI RTU pipojte k ETH1 nebo ETH2 pomocí ethernetového kabelu T568A nebo T568B (skrz nebo kížem) podle zobrazení na obrázkuobrázek 17. Obrázek 17 Pipojení LAN Nastavte síový adaptér vašeho poítae tak, aby umožoval komunikaci mezi dvma pístroji. Níže je uveden popis možné konfigurace LAN mezi dvma pístroji, když nebyla zmnna IP adresa RTU, jak je uvedeno v kapitole 5.4 a 8.4. Pozorn si pette následující poznámky Aby probíhala komunikace mezi RTU a PC, musí mít oba pístroje IP adresu v rámci stejné podsít. Tovární síové nastavení RTU: IP adresa: Maska sít: Piazení IP: Statické Aby probíhala komunikace poítae s RTU pes Ethernet, je nutno nastavit IP adresu poítaového síového adaptéru následovn: IP adresa: XXX (XXX je íslo v intervalu 1 až 254 a není rovné 110) Maska sít: Piazení IP: Statické Zmna IP adresy poítaového síového adaptéru je popsána v uživatelské píruce operaního systému. Pokud jsou poíta a RTU propojeny pes existující LAN (firemní nebo domácí sí), ujistte se, že není piazena IP adresa patící RTU nebo poítai. Pokud bylo zmnno tovární nastavení IP adresy RTU, mžete zjistit aktuální IP adresu podle návodu v kapitole 5.4 a

25 10. ÚVODNÍ STRÁNKA Pipojte pístroj podle zobrazení na obrázku 17 a zadejte adresu do vašeho prohlížee. Údaje pro první pístup jsou následující: Obrázek 18 - Login Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Po stisknutí Log in je zobrazena Úvodní stránka odpovídající zobrazení na obrázku: Obrázek 19 Úvodní stránka 25

26 Obrazovka je rozdlena do tí ástí: Cesta práv nahlížené stránky Typ pipojeného uživatele Vybraný jazyk (italština nebo anglitina) Odkaz ke stažení instalaního souboru ve formátu.rar Stav zaízení o Stav systému o Zapojené pístroje o Pístroje I/O o Skupiny Nastavení o Systém o Sí o Zapojené pístroje o Události o Skupiny Exportované údaje o Vytvoení zprávy o Plánování o Archiv zpráv Uživatelský úet o Login o Exit Zobrazuje podmenu s položkami hlavního menu (ást 2) 26

27 11. NASTAVENÍ - SYSTÉM Je možno vybrat tyto položky: Nastavení o Databáze zaízení o Nastavení systému o Údržba Sí o Všeobecná nastavení o Pokroilá nastavení o Nastavení u o DynDNS Zapojené pístroje o Nastavení mi o Nastavení vyhledávání Události o Události I/O o Události M-Bus Události o Skupiny o Definice 11.1 Databáze zaízení Ke každému RTU je možno pidat pouze jedno zaízení. Zadejte údaje zaízení: Obrázek 20 Nastavení údaj zaízení Název zaízení: zadejte název zaízení Adresa zaízení: zadejte adresu zaízení 27

28 Jméno technika instalace: zadejte jméno technika, který provádl instalaci Jméno klienta: zadejte jméno klienta Datum instalace: pokud není zadán, RTU standardn nastaví aktuální datum 11.2 Nastavení systému Obrazovka nastavení systému má dv ásti: Obrázek 21 Nastavení systému 1. Datum a as: vyberte runí nebo automatické nastavení datumu a asu a synchronizujte ho se svým poítaem. 2. Konfigurace systému: Heslo LCD: umožuje zmnu hesla pro pístup ke kontrolkám na displeji pístroje. Tovární nastavení hesla je Restart systému: umožuje restart RTU. Reset na tovární nastavení: umožuje optovné nastavení továrních hodnot pístroje. Výbrem Reset na tovární nastavení budou resetovány konfigurace RTU pod ástmi Systém a Sí. Smazání všech historických údaj pístroj provedete runím smazáním všech nakonfigurovaných pístroj. 28

29 11.3 Údržba Tato stránka umožuje aktualizaci a / nebo znovuuložení RTU. Obrazovka servisu je složena z následujících ástí: Obrázek 22 Nastavení servisu 1. Aktualizace softwaru Verze firmwaru RTU: zobrazuje aktuální verzi firmwaru RTU Verze webového rozhraní: zobrazuje aktuální verzi webového rozhraní Aktualizace SSW/FW: umožuje runí nebo automatickou aktualizaci online. K tomu je potebný binární soubor. Tato aktualizace zahrnuje software i webové rozhraní a název aktualizace je equobox_rtu.bin. PO AKTUALIZACI SYSTÉMU OBNOVTE WEBOVOU STRÁNKU. 2. Zálohování / znovuuložení konfigurace: Zálohování konfigurace systému: vyberte, pokud chcete zálohovat konfiguraci systému. Operaci dokonete stisknutím Create Backup (Vytvoit zálohování), viz. obrázek Obrázek 23. Zálohování konfigurace mie: vyberte, pokud chcete zálohovat konfiguraci mie. Operaci dokonete stisknutím Create Backup (Vytvoit zálohování), viz. obr. Obrázek 23. Znovuuložení konfigurace: vyberte, pokud chcete znovuuložit konfiguraci mi a / nebo nakonfigurované mie. Tuto operaci je možno provést, jen pokud máte soubor zálohování. 3. Aktualizace databáze mie: umožuje aktualizaci databáze RTU. Tuto operaci je možno provést, jen pokud máte soubor aktualizace. 29

30 12. NASTAVENÍ - SÍ 12.1 Všeobecná nastavení V této ásti jsou popsaná nastavení sít RTU. Obrázek 23 Provedení zálohování Je nutno vyplnit tato pole: Obrázek 24 Nastavení sít Adresa MAC: zobrazuje adresu MAC RTU DHCP k dispozici: vyberte, pokud chcete použít protokol DHCP IP adresa: nastavení statické adresy LAN pístroje Adresa Gateway: nastavení adresy LAN Gateway Maska sít: nastavení masky podsít LAN Primární DNS: nastavení primární adresy DNS Sekundární DNS: nastavení sekundární adresy DNS 30

31 Vnujte zvláštní pozornost dodatkm / zmnám. Vždy si vyžádejte od správce firemní nebo domácí sít informace ohledn tídy LAN a údaj potebných pro správnou konfiguraci Pokroilé nastavení V této ásti jsou uvedeny pokroilé parametry pro konfiguraci systému RTU. Parametry zobrazené na obrázku 25 musí být zadány a obsluhovány kvalifikovaným personálem. V této sekci je poteba vyplnit následující políka: Obrázek 25 Pokroilé nastavení sít Externí port HTTP: definuje externí port HTTP, pokud je konfigurován jiným íslem než 80, a zajišuje správné zasílání , viz. obrázek 26. asový limit DHCP: zadává asový limit, po jehož uplynutí je destinace prohlášena za nedosažitelnou. Hostname SNPDS: pokud je použitý, zadejte vzdálenou adresu servisu SNPDS. Port CPU TCP: pokud je použitý, zadejte komunikaní port zaízení SIN.EQCPU. 31

32 Obrázek 26 Infrastruktura sít 12.3 Nastavení u V této ásti zadejte parametry obsluhy u v RTU. Stránka je rozdlena do následujících sekcí: Obrázek 27 Nastavení u 1. Nastavení serveru u Hostname SMTP: zadejte adresu serveru SMTP, který chcete použít. Port SMTP: nastavte komunikaní port pro server SMTP. Uživatelské jméno SMTP: zadejte uživatelské jméno pro vstup na server SMTP. Heslo SMTP: zadejte heslo pro vstup na server SMTP. Odesílatel u: zadejte ovou adresu, která definuje odesílatele. Píjemce u.1: zadejte píjemce u. Zadejte maximáln 4 adresy píjemce. 32

33 Konfiguraci uložte stisknutím tlaítka Save (Uložit). Ovte správné fungování zadaných parametr stisknutím tlaítka Test. V pípad chyby si pette informace uvedené v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.. 2. Správa alarmových Povolení upozornní na alarmový Povolte upozornní na o alarmu v zaízení, který je vyžadován pístrojem RTU. Systém také ídí automatickou signalizaci alarmu o chyb komunikace, pokud jeden nebo víc pístroj v oblasti správn neodpovídá na dotazy RTU. Když alarm ustane, je zaslán . Všechna upozornní budou vždy konzultována v menu Stav zaízení, Stav systému Zprávy o událostech, viz. kapitola DynDNS Poet alarm ekajících na upozornní: zobrazuje poet alarm ekajících na upozornní. Stisknte Delete pending notifications (Smazat nevyízená upozornní), aby se smazaly alarmy, na které už bylo upozornno pomocí RTU a ovte konfiguraci správy sít a . V této ásti je popsána konfigurace / aktivace servisu DynDNS. Zadejte: Obrázek 28 Nastavení servisu DNS Název domény: zadejte název domény poskytované servisem no-ip.com. Povolení dynamické DNS: umožuje povolení servisu dynamické DNS. Aktuáln funguje správn jen noip.com. Server DynDNS: aktuáln jen noip.com 33

34 Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno pro pístup k servisu DynDNS. Heslo: Zadejte heslo pro pístup k servisu DynDNS Konfiguraci uložíte stisknutím tlaítka Save (Uložit). 13. VZORKOVÁNÍ DAT 13.1 Definování frekvence vzorkování a dat RAW V této ásti je uvedena analýza, jak RTU sbírá vzorky z hodnot. Na obrázku 29 je zobrazena kivka vzorkovaná s = 1 každou hodinu po celý den. RTU ídí pt následujících vzorkovacích period: 15 minut 96 vzork za den 1 hodina 24 vzork za den (Obrázek 29) 6 hodin 4 vzorky za den 12 hodin 2 vzorky za den 1 den 1 vzorek za den 1 msíc 1 vzorek za msíc 5000 Sampling Magnitude sampled Time axis Obrázek 29 - Vzorkování Vzorky uložené v RTU podle frekvence vzorkování jsou definovány jako vzorky RAW. Vzorky RAW se budou vždy vztahovat ke dni odetu a mžete uložit maximáln 96 vzork každý den v roce pro 250 pístroj. Vzorky pedchozího roku budou pravideln mazány z velkokapacitní pamti RTU (viz. kapitolu 18.1). Ped konfigurací frekvence vzorkování RTU vnujte zvláštní pozornost dokumentaci pístroj. Pokud je hodnota vzorkování píliš vysoká, mže to zpsobit následující potíže: Pístroje v oblasti neodpovídají, protože došlo k vyerpání možných odpovdí ze zaízení. Pedasné vybití baterie pístroje, které neodpovídá hodnot uvedené v katalogovém listu. 34

35 14. DEFINOVÁNÍ SOUHRNNÝCH DAT Definice Souhrnných dat generovaných RTU je popsána na obrázku 29. RTU ídí tyi typy souhrnných dat pro 250 pístroj po dobu 10 let. RTU generuje všechny tyi souhrnné hodnoty (15.2 a 15.3) bez ohledu na výbr souhrnných dat pi konfiguraci. Proto se pi jakékoli zmn dat zmní celý logfile souhrnných dat vygenerovaných do tohoto okamžiku. Zmna jakéhokoli typu dat zpsobuje optovné generování všech dat v logfile dat už vygenerovaných v RTU. Souhrnná data jsou: Žádná: nejsou zobrazena žádná data Spoteba: generuje data jako maximální hodnotu na konci dne a odpovídající deltu Minimální hodnota: generuje data jako minimální hodnotu za den Maximální hodnota: generuje data jako maximální hodnotu za den Prmr: generuje data jako prmrnou hodnotu za den 14.1 Souhrnná data Bez souhrnných dat Nejsou zobrazena žádná souhrnná data vztažená k vzorkovým datm. Sampled Value Time axis Obrázek 30 Souhrnná data Bez souhrnných dat 35

36 14.2 Souhrnná data Spoteba Souhrnná data vztažená ke Spoteb poskytují maximální hodnotu nahranou bhem dne a deltu nahranou bhem dne. Sampled Value Time axis 14.3 Souhrnná data Maximální hodnota Obrázek 31 Souhrnná data - Spoteba Souhrnná data vztažená k Maximální hodnot poskytují maximální hodnotu nahranou bhem dne. Sampled Value Time axis Obrázek 32 Souhrnná data Maximální hodnota 36

37 14.1 Souhrnná data Minimální hodnota Souhrnná data vztažená k Minimální hodnot poskytují minimální hodnotu nahranou bhem dne. Sampled Value Time axis 14.1 Souhrnná data Prmr Obrázek 333 Souhrnná data Minimální hodnota Souhrnná data vztažená k Prmru poskytují prmrnou hodnotu nahranou bhem dne. Sampled Value Time axis Obrázek 344 Souhrnná data - Prmr 37

38 15. NASTAVENÍ ZAPOJENÉ PÍSTROJE V této ásti je popsána konfigurace / vyhledávání mi v zaízení Nastavení vyhledávání Vyhledávání mi nastavíte v menu Meters (Mie) Search Meter (Vyhledávání mi). Tato sekce poskytuje dva typy vyhledávání: runí a automatické. Je doporueno zvolit automatické vyhledávání. Runí vyhledávání použijte, jen když není jeden nebo více pístroj rozeznáno pi automatickém vyhledávání. To se mže stát pi kolizích bhem automatického vyhledávání a chrání pístroje v políku ped automatickým smazáním nebo pi použití pístroj s nestandardní penosovou rychlostí (vždy její hodnotu zkontrolujte v katalogovém listu mie). Obrázek 35 Nastavení mie 38

39 1. Automatické vyhledávání S továrním nastavením: o Pokud je vybráno, mi je vyhledáván penosovou rychlostí 2400 bps podle sériového ísla a ID. o Pokud není vybráno, mžete si vybrat z následujících možností: Vyhledávání podle primární ID: vyberte tuto možnost, pokud chcete vyhledávat mie podle primární ID. Skenování primární adresy: zadáním hodnoty spustíte vyhledávání. Skenování sekundární adresy: zadáním hodnoty ukoníte vyhledávání. Vyhledávání podle sekundární ID: vyberte tuto možnost, pokud chcete vyhledávat mie podle sekundární ID (sériové íslo). Penosová rychlost vyhledávání: zadejte penosovou rychlost vyhledávání. Vyhledávání spuste stisknutím tlaítka Start. 2. Runí vyhledávání: tuto možnost využijte, pouze pokud není jeden nebo víc pístroj rozpoznáno bhem automatického vyhledávání. Pomocí továrního nastavení: pokud je vybráno, penosová rychlost je automaticky nastavena na 2400 bps. Pro vyhledávání je možno penosovou rychlost také nastavit. Vyhledávání penosové rychlosti: nastavte nestandardní rychlost komunikace, se kterou chcete vyhledat pístroje nerozpoznané pi automatickém vyhledávání. Nastavení správné nestandardní penosové rychlosti je uvedeno v katalogovém listu mie. Po definování penosové rychlosti stisknte Start, aby se spustilo vyhledávání V tomto bod. Mžete vybrat mezi nastavením vyhledávání podle primární ID (pokud je v mii nastavená) nebo podle sekundární ID (8- místní sériové íslo mie). Tento typ vyhledávání neumožuje vyhledávání více než jednoho pístroje najednou, viz. obrázek 35. Obrázek 36 Runí vyhledávání pístroj Po spuštní vyhledávání je zobrazeno okno, viz. obrázek 37. V tomto konkrétním pípad jsou pístroje vyhledávány podle primární / sekundární adresy. Vyhledávání mžete kdykoli perušit stisknutím tlaítka Stop. 39

40 Obrázek 37 Vyhledávání pístroj Na konci vyhledávání mžete vybrat nalezené mie, viz. obrázek 38: Obrázek 38 Uložení mi Na konci vyhledávání budou k dispozici dva typy pístroj: Pístroj zahrnutý do databáze RTU se zobrazením provedení, kapitola 15.2 Pístroj, který není zahrnutý do databáze RTU DataBase, bez zobrazení provedení, kapitola 15.3 U každého nalezeného mie jsou zobrazeny následující údaje: Sériové íslo: zobrazuje sériové íslo vybraného mie Popis 1: popis mie Popis 2: popis mie První tyi políka mžete vyplnit následovn: Název pístroje (lze zmnit): zobrazuje název pístroje. 40

41 Popis 1 (lze zmnit): pokud ješt není vložen, doplte první popis pro identifikaci mie. Popis 2 (lze zmnit): pokud ješt není vložen, doplte druhý popis pro identifikaci mie. Interval výstup (variabilní): interval zobrazení výstup: 15 minut, 1 hodina, 6 hodin, 12 hodin, 1 den, 1 msíc, viz. kapitola 13. Pístroj ID: zobrazuje sériové íslo vybraného mie. Kód výrobce: zobrazuje název výrobce, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU. Mená hodnota: zobrazuje typ hodnoty snímané miem. Verze (HEX): zobrazuje verzi mie. Výrobce: zobrazuje název výrobce, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU. Model: zobrazuje model mie, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU. Mi pidáte stisknutím Save (Uložit). Zmny u uložených mi provedete v menu Meter setup (Nastavení mi), kapitola

42 15.2 Nastavení mi mie zahrnuté do databáze RTU Obrázek 39 Nastavení mie 42

43 Obrazovka je rozdlena podle následujícího obrázku: 1. Tabulka mie Model: zobrazuje sériové íslo vybraného mie Název pístroje: název mie Popis: odkazuje k popisu 1 mie Smazat: mi smažete kliknutím na symbol 2. Údaje mie: bílé buky lze zmnit. Název pístroje: zobrazuje název pístroje. Popis 1: zadejte první popis pro identifikaci mie. Popis 2: zadejte druhý popis pro identifikaci mie. Datum instalace: zobrazuje datum instalace mie. Údaj je nastaven automaticky po uložení mie, jak je uvedeno v pedchozí kapitole. Interval výstup: interval provádní výstup: 15 minut, 1 hodina, 6 hodin, 12 hodin, 1 den, 1 msíc, viz. kapitola 13. Primární adresa: zobrazuje adresu mie. Adresa je v rozsahu 1 až 250 (nelze zmnit). Penosová rychlost: zobrazuje rychlost, s jakou mi komunikuje s RTU. Rychlost komunikace ovte runí kontrolou mie. Požadavek pomocí: umožuje provádní odetu pomocí primární nebo sekundární adresy ID pístroj: zobrazuje sériové íslo vybraného mie (nelze zmnit). Kód výrobce: zobrazuje název výrobce, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU (nelze mnit). Mená hodnota: zobrazuje typ hodnoty snímané miem (nelze zmnit). Verze (HEX): zobrazuje verzi mie (nelze zmnit). Výrobce: zobrazuje název výrobce, když je mi v databázi identifikován zaízením LC (nelze zmnit). 43

44 Model: zobrazuje model mie, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU (nelze zmnit) Uložení: uložení zmn 3. Nastavení mie: buky zvýraznné zelenou je možno zmnit. Popis uživatele: údaje z pístroje podle variabilního protokolového standardu Popis M-Bus: údaje z pístroje podle variabilního protokolového standardu Souhrnná data: vyberte typ souhrnných dat, které budou vypoteny na konci dne. Jakékoli zmny souhrnných dat zmní všechny ostatní údaje uložené v RTU, viz. kapitola 14. Mžete vybrat z následujících možností: o Vyadit: nejsou zobrazeny žádné údaje o Konec dne: generuje údaje jako maximální hodnotu na konci dne a odpovídající deltu dne o Minimální hodnota dne: generuje údaje jako minimální hodnotu dne o Maximální hodnota dne: generuje údaje jako maximální hodnotu dne o Prmr: generuje údaje jako prmrnou hodnotu dne Zobrazení dat: vyberte, které údaje budou zobrazeny na Úvodní stránce Hlavní pole: hlavní hodnota dle vašeho výbru, která je zobrazena na Úvodní stránce Uložení: uložení všech zmn 4. Nastavení alarmu mie: každý mi má sady poruch, které je možno nastavit individuáln. Všechny alarmy spravované RTU jsou uvedeny v následující tabulce. Pro každý alarm je možno nastavit konfigurace popsané níže. U továrního nastavení jsou všechny kontrolní známky pro všechny alarmy deaktivovány. Viz. napíklad Tém vybitá baterie. 44

45 U každého alarmu je zobrazen název alarmu (lze zmnit) a bitová konfigurace pro identifikaci alarmu (nelze zmnit). Ve spodní ásti mžete vybrat, jestli dát k dispozici digitální výstupy pi alarmu (viz. 5.9). o Výstup 1: pi alarmu mžete aktivovat operaci podle pístroje pipojeného k Výstupu 1: o Otevený: píkazy k otevení o Zavený: píkazy k zavení o Puls: generuje puls o Výstup 2: pi alarmu mžete aktivovat operaci podle pístroje pipojeného k Výstupu 2: o Otevený: píkazy k otevení o Zavený: píkazy k zavení o Puls: generuje puls o Pidat k Log: uloží alarm v logu mie o Zaslání u: pi výskytu alarmu je na ovou adresu zasláno upozornní (viz. kapitola 5.4, 8.4.) o Upozornní na ukonení události: po ukonení události je na ovou adresu zasláno upozornní 45

46 Po ukonení jednotlivých událostí je zobrazena tabulka s následujícími údaji: Log: je zobrazen, pokud je aktivován režim nahrávání. signalizuje, jestli je upozornní zasílané na ovou adresu aktivní Název události: zobrazuje název události Data vysílaná z pístroje podle variabilního protokolového standardu. Typ události: zobrazuje typ události Data vysílaná z pístroje podle variabilního protokolového standardu. Stav: zobrazuje stav alarmu (aktivovaný nebo deaktivovaný). Data vysílaná z pístroje podle variabilního protokolového standardu. Provedení všech zmn potvrte ve správném okn, viz. obrázek níže. Bez potvrzení nebudou v RTU uloženy žádné zmny. 46

47 47

48 15.3 Nastavení mie Mie, které nejsou souástí databáze RTU Obrázek 40 Nastavení mie 48

49 Obrazovka je rozdlena do následujících sekcí: 1. Tabulka mie Model: zobrazuje sériové íslo vybraného mie Název pístroje: název mie Popis: odpovídá popisu 1 mie Smazat: kliknutím na symbol mi smažete 2. Údaje mie: bílé buky je možno mnit. Název pístroje: zobrazuje název pístroje Popis 1: udává první popis identifikace mie Popis 2: udává první popis identifikace mie Datum instalace: zobrazuje datum instalace mie. Datum je nastaven automaticky po uložení mie podle popisu v pedchozí kapitole. Interval odetu: interval provádní odet: 15 minut, 1 hodina, 6 hodin, 12 hodin, 1 den, 1 msíc, viz. kapitola 13 Primární adresa: zobrazuje adresu mie. Adresa je v intervalu 1 až 250 (nelze zmnit) Penosová rychlost: zobrazuje rychlost, s jako mi komunikuje s RTU. Rychlost komunikace ovte v návodu k mii. Žádost: umožuje provést odeet pomocí primární nebo sekundární adresy ID pístroj: zobrazuje sériové íslo vybraného mie (nelze zmnit) Kód výrobce: zobrazuje název výrobce, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU (nelze zmnit) Mené hodnota: zobrazuje typ hodnoty odetené miem (nelze zmnit) Verze (HEX): zobrazuje verzi mie (nelze zmnit) Výrobce: zobrazuje název výrobce, když je mi v databázi identifikován zaízením LC (nelze zmnit) Model: zobrazuje model mie, když je mi v databázi identifikován zaízením RTU (nelze zmnit) EDIT: stisknutím tlaítka EDIT mžete vložit následující hodnoty: 49

50 o Výrobce: vložení názvu výrobce o Model: vložení modelu o Vybrat obrázek: vložení obrázku.gif, 150x150 o ULOŽIT: zmny uložte stisknutím tlaítka SAVE Save (Uložit): uložení všech zmn 3. Nastavení mie: buky zvýraznné zelenou je možné zmnit. Popis uživatele: data picházející z pístroje podle variabilního protokolového standardu Popis M-Bus: data picházející z pístroje podle variabilního protokolového standardu Souhrnná data: vyberte typ souhrnných dat, která budou vypotena na konci dne. Jakékoli zmny souhrnných dat zpsobí zmny všech ostatních dat uložených v RTU, viz. kapitola 14. Mžete vybrat z následujícího: o Deaktivovaná: nejsou zobrazena data o Konec dne: generuje data jako maximální hodnotu na konci dne a odpovídající deltu dne o Minimum dne: generuje data jako minimální hodnotu dne o Maximum dne: generuje data jako maximální hodnotu dne o Prmr: generuje data jako prmr dne Zobrazení dat: výbr dat, která budou zobrazena na Úvodní stránce 50

51 Hlavní políko: hlavní hodnota viditelná na Úvodní stránce Uložit: uložení všech zmn 4. Nastavení alarmu mie: Alarmu mie mže být piazen bit 2 až bit 7 v STATUS BYTE definovaném protokolem M-Bus. Alarmy je nutno nastavit run podle katalogového listu mie. Alarmy jsou definovány nastavením binární logiky piazením bitu ke každému alarmu. Je vyžadovaná integrace výrobku. Ke každému alarmu je piazen Identifikátor Flag Bit a je možno ho zmnit v políku Event Name (Název události). Ve spodní ásti je možno vybrat, jestli budou v pípad alarmu k dispozici digitální výstupy (viz. 5.9). o Výstup 1: Pi výskytu alarmu mžete aktivovat operaci podle pístroje pipojeného k Výstupu 1: o Otevený: píkazy k otevení o Zavený: píkazy k zavení o Puls: generuje puls o Výstup 2: Pi výskytu alarmu mžete aktivovat operaci podle pístroje pipojeného k Výstupu 2: 51

52 o Otevený: píkazy k otevení o Zavený: píkazy k zavení o Puls: generuje puls o Pidat k Log: uloží alarm v logu mie o Zaslání u: pi výskytu alarmu je na ovou adresu zasláno upozornní (viz. kapitola 5.4, 8.4.) o Upozornní na ukonení události: po ukonení události je na ovou adresu zasláno upozornní. Po ukonení jednotlivých událostí je zobrazena tabulka s následujícími údaji: Log: je zobrazen, pokud je aktivován režim nahrávání. signalizuje, jestli je upozornní zasílané na ovou adresu aktivní. Název události: zobrazuje název události Data vysílaná z pístroje podle variabilního protokolového standardu. Typ události: zobrazuje typ události Data vysílaná z pístroje podle variabilního protokolového standardu. Stav: zobrazuje stav alarmu (aktivovaný nebo deaktivovaný). Data vysílaná z pístroje podle variabilního protokolového standardu. Provedení všech zmn potvrte ve správném okn, viz. obrázek níže. Bez potvrzení nebudou v RTU uloženy žádné zmny. 52

53 16. NASTAVENÍ - UDÁLOSTI 16.1 Události I/O Tato ást umožuje nastavení tyech podmínek ízení akních len, viz Pístroj je vybaven temi digitálními vstupy I1, I2, a I3 a dvma digitálními výstupy O1 a O2, jak je uvedeno v kapitole 5.9. Obrázek 41 zobrazuje píklad programovatelné logiky. Obrázek 41 Logika 53

54 Pedpokládejme, že chceme nastavit logiku, podle které O1 ídí otevírání a O2 vysílá puls. Logika je založena na Booleov algebe. (IN1=ON) AND (IN2=OFF) OR (IN3=OFF) Nastavení logiky umožují výbr: Obrázek 42 Programování logiky Zasílání u: zasílání u píjemcm nastaveným v ásti Pidání do Log: po události pidá položku do Log. Viz. Kapitolu Chyba! Nenalezen zdroj odkaz. Nastavení uložte stisknutím Save (Uložit) Události M-bus V této ásti je možné nastavit podmínky dat pijímaných z mi do zaízení potebné pro ízení výstup O1 a O2. Novou událost vygenerujete stisknutím tlaítka New Event (Nová událost) podle obrázku 43. Obrázek 43 Vytvoení nové události Vyberte mi, ze kterého chcete získat data pro nastavení události. 54

55 Obrázek 44 Výbr mie Po vybrání mie zadejte tyto podmínky: Max. hodnota: podmínka nastavená podle maximální hodnoty získané z dat. Min. hodnota: podmínka nastavená podle minimální hodnoty získané z dat Mimo rozsah: podmínka nastavená podle rozsahu získaného z dat Oznámení statusu M-bus: podmínka nastavená podle vytvoení nové události. Podmínku aktivujte vždy podle dokumentace mie. Další odstavec podrobn zobrazuje konfigurované parametry uvedené výše. Obrázek 45 Výbr události 55

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living

OZW772... V2.0. Web server. Synco TM, Synco TM living 5 701 Web server Synco TM, Synco TM living OZW772... V2.0 Web server OZW772 umožuje dálkové ovládání a monitoring otopných soustav pes internet a zasílání poruchových a systémových hlášení e-mailem. Ovládání

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více