Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

2 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykové školy, který byl vypracován podle RVP pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice, 2

3 Formy vzdělávání Formy vzdělávání Jazykové kurzy: - jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou - základní kurzy - střední kurzy - přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám - přípravné kurzy ke zkouškám mezinárodním - konverzační kurzy - speciální kurzy (firemní kurzy) Studijní forma vzdělávání: - denní - odpolední a večerní Název školy (předkladatel) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská České Budějovice, Rudolfovská 92, tel.: , Ředitel školy: Ing. Břetislav Kábele Zástupkyně ředitele školy pro JŠ: Mgr. Olga Cahová, IČ: Příspěvková organizace zřizovaná ÚSC Zřizovatel Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ Platnost dokumentu Datum: Podpis ředitele školy: Kulaté razítko školy: 3

4 Vzdělávací program specifické údaje, přehled kurzů Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí jednoleté kurzy denního studia v kurzech se vyučuje anglický jazyk, německý jazyk. Nabízíme také francouzský a španělský jazyk. Jazyková škola nabízí kurzy cizích jazyků pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jsou to kurzy základní a střední, nabízíme anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský jazyk, japonštinu, holandštinu, češtinu. Nabízíme kurzy přípravné ke státním jazykovým zkouškám a zkouškám mezinárodním. Nabízíme také kurzy konverzační. Mezi speciální kurzy patří například kurzy firemní zaměřené např. na odbornou výuku, procvičování odborné slovní zásoby a rozvíjení komunikace odborných obratů používaných v praxi. Jazykové kurzy základní (výstupní úroveň A1, A2, B1) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně (školní rok, cca 80 vyučovacích hodin). Výstupní úroveň A1 po 140 vyučovacích hodinách. Výstupní úroveň A2 po 280 vyučovacích hodinách. Výstupní úroveň B1 po 420 vyučovacích hodinách. Jazykové kurzy střední (výstupní úroveň B1+, B2, po vyučovacích hodinách). Přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám: SJZ základní (výstupní úroveň B2) SJZ všeobecná (výstupní úroveň C1) SJZ speciální obor překladatelský (C2) SJZ speciální obor tlumočnický (C2) Konverzační kurzy základní (B1) Konverzační kurzy základní (B2) Konverzační kurzy střední (C1) 4

5 OBSAH 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole (sídlo, velikost, vybavení) Charakteristika pedagogického sboru Specifika školy, projekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy, nabízené kurzy Organizace přijímacího řízení Organizace státních jazykových zkoušek Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Učební plán Přehled jazykových kurzů Poznámky k učebnímu plánu (přehled jazykových zkoušek) Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy

6 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Hlavním předmětem činnosti Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky je jazykové vzdělávání posluchačů (dětí žáků základních škol, studentů středních škol, dospělých posluchačů), tzn. výuka cizího jazyka pro úplné začátečníky (úroveň A1 podle SERRJ) až po pokročilé (úroveň C1). Činnost školy se řídí Vyhláškou č. 33/2005 Sb., o státních jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a o státních jazykových zkouškách. Škola má vlastní budovy. Činnost střední školy byla zahájena v roce 1886, v současné době navštěvuje střední školu 600 studentů (obory: mechanizace a služby, veterinářství, zahradnictví). Jazyková škola zahájila svou činnost v 60. letech 20. století, čítá v současnosti cca. 500 posluchačů. Výuka probíhá v jazykových učebnách vybavených potřebnou technikou, vyučujícím jsou k dispozici CD, DVD přehrávače, televizory, videa, dataprojektory, nástěnné mapy a tabule, jazykové učebnice, slovníky (školní knihovna s odbornou literaturou a beletrií dostupná jak vyučujícím, tak také posluchačům). K dispozici jsou také učebny výpočetní techniky, posluchači mají možnost pracovat s programy pro výuku cizích jazyků. Práce s internetem je posluchačům umožněna také mimo vyučování. Pedagogický sbor má k dispozici počítačové zázemí také ve svých kabinetech a sborovnách. V budově jsou umístněny nápojové automaty, automat s drobným občerstvením, kopírovací přístroje a hygienická zařízení. Škola má vlastní jídelnu s možností celodenního stravování, v areálu školy se také nachází domov mládeže. Škola se nachází nedaleko centra města, s parkováním v areálu školy, zastávky MHD a autobusů jsou také přímo před školou. 1.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří zaměstnanci školy a také externí spolupracovníci, mezi které patří i rodilí mluvčí. Pedagogičtí pracovníci splňují požadavky zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, mají praxi ve výuce cizích jazyků. Mají zkušenosti s výukou v kurzech jednoletých s denní výukou, v kurzech přípravných ke zkouškám, v kurzech konverzačních, v kurzech pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jsou zkoušejícími u státních jazykových zkoušek, zkoušek mezinárodních, někteří z nich jsou také předsedy zkušební komise pro státní jazykové zkoušky. Jsou zkoušejícími u zkoušky z českého jazyka pro cizince. 1.3 Specifika školy, projekty, mezinárodní spolupráce Jazyková škola je školou státní, má právo státní jazykové zkoušky (organizujeme státní jazykové zkoušky základní a všeobecné). Organizujeme také zkoušku z českého jazyka pro cizince. Škola je licenčním partnerem Goethe-Institutu (Prüfungszentrum des Goethe- Instituts zkouškové centrum Goethe-Institutu). Organizujeme tedy mezinárodní zkoušky z německého jazyka. Vyučující se účastní seminářů a školení, která pořádá Goethe-Institut v Praze a Mnichově. 6

7 Zástupkyně školy se také účastní pravidelných setkání zástupců jazykových škol s právem SJZ (Poradní sbor jazykových škol s právem SJZ). Účastníme se seminářů a školení, která organizuje MŠMT (zkouška z českého jazyka pro cizince). Vyučující mají možnost účastnit se školení a seminářů dle výběru. Spolupracujeme s Krajským úřadem, Úřadem práce České Budějovice (firemní kurzy). Spolupráce se rozvíjí také s gymnázii a dalšími středními školami (nabídky studia, jazykových zkoušek). Nabízíme jazykové zkoušky institucím a organizacím, školám (např. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích). Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou Praha. Škola vlastní Certifikát Ministerstva zemědělství (škola je Trvalou vzdělávací základnou). Škola je také zapojena do realizaci projektů. Spolupracujeme s rakouskou odbornou školou Edelhof. Příklady projektů: Přeshraniční spolupráce Rakouska a ČR (v rámci tohoto projektu pořádáme pravidelné Výstavy ovoce podzim, Dny partnerství jaro). Realizace projektu pro žáky základních škol (EVVO). Zapojení do Regionálního operačního programu (ROP, v rámci projektu byla vybavena jazyková učebna). Posluchač jednoletého kurzu s výukou německého jazyka získal v roce 2008 stipendijní pobyt v Mnichově, jeden měsíc pobýval v tomto městě, účastnil se jazykové výuky v budově Goethe-Institutu a také byl účastníkem exkurzí a výletů, která Goethe-Institut organizoval. Při škole je zřízena Školská rada. Škola spolupracuje nejen s rodiči a zákonnými zástupci žáků, ale také dalšími partnery a vzdělávacími institucemi. Škola je otevřena spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v místě a regionu. 7

8 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy a nabízené kurzy v jednotlivých jazycích Škola nabízí jazykové kurzy jednoleté pomaturitní, základní kurzy, střední kurzy, přípravné kurzy k jazykovým zkouškám státním a také mezinárodním, konverzační kurzy, speciální kurzy (firemní), dle zájmu také kurzy individuální. Výuka je v souladu s Vyhláškou č. 33/2005 Sb. V kurzech se vyučuje jazyk anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský, vyučuje se také japonština, holandština a čeština pro cizince. Škola otevírá kurzy dle aktuálního zájmu v daném školním roce či jiném období. Nabídka vyučovaných jazyků: - anglický - český pro cizince - francouzský - italský - japonský - německý - nizozemský - portugalský - ruský - španělský - švédský 2.2 Organizace přijímacího řízení Studium jazyků na JŠ je hrazeno posluchači a patří k doplňkovému, tedy nepovinnému typu vzdělávání. Posluchač je dle Vnitřního řádu školy přijat v okamžiku, kdy vyplní přihlášku a uhradí úplatu za vzdělávání. U jednoletých kurzů s denní výukou škola organizuje vstupní rozřazovací test v den zahájení výuky, na základě kterého jsou studenti zařazeni do kurzu příslušné jazykové úrovně. 2.3 Organizace státních jazykových zkoušek - státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální - státní jazykové zkoušky se konají v termínu jarním a podzimním - státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a ústní - zadání písemné části zkoušky určuje MŠMT ČR a stanovuje přesné termíny konání zkoušek - uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném školou a zveřejněném na webových stránkách školy ( - pozvánku k vykonání zkoušky zašle škola uchazeči nejpozději tři týdny před jejím konáním - podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení úplaty za písemnou část této zkoušky 8

9 - výše úplaty je stanovena Vyhláškou č. 33/2005 Sb., (za státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 4000,- Kč, za státní jazykovou zkoušku všeobecnou činí nejvýše 6000,- Kč) - opakuje-li uchazeč státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu - uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky nevyhověl, nemůže konat ústní část jazykové zkoušky - ústní část zkoušky se koná nejdříve 14 dní po části písemné. Termín ústní zkoušky stanovuje ředitel školy - uchazeč je o přesném termínu ústní části státní jazykové zkoušky informován prostřednictvím pozvánky zaslané školou - komise pro státní jazykové zkoušky je vždy tříčlenná a tvoří ji předseda komise a dva členové. Předseda komise pro státní jazykové zkoušky řídí organizaci zkoušek a dbá o jejich odbornou a jazykovou úroveň, členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat danému jazyku, dle možností i rodilý mluvčí - výsledek písemných a ústních částí jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl/a - celkový výsledek státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: prospěl/a s vyznamenáním, prospěl/a velmi dobře, prospěl/a, neprospěl/a - podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení zkoušek jsou upraveny ve zkušebním řádu v příloze Vyhlášky č. 33/2005 Sb., a na webových stránkách školy ( Státní jazykové zkoušky a další zkoušky mezinárodní Státní jazykové zkoušky - státní jazyková zkouška základní (výstupní úroveň B2) anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk - státní jazyková zkouška všeobecná (výstupní úroveň C1): anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk Mezinárodní zkoušky z německého jazyka - Fit in Deutsch 1 - Fit in Deutsch 2 - Zertifikat Deutsch (jazyková úroveň B1) - Goethe-Zertifikat B2 - Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) - Goethe-Zertifikat C1 Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám německým a anglickým Osvědčení o základní znalosti jazyka - Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka jazyková úroveň B1 podle SERRJ - Osvědčení o znalosti českého jazyka pro cizince (úroveň A1 podle SERRJ) 9

10 2.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné přistupovat k žákům individuálně, uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka, zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků jazykového vzdělávání, odstraňovat bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí (bezbariérové školní prostředí), v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů, umožnit žákovi využívání vhodných pomůcek, poskytnout dle potřeby delší časový limit pro zadanou práci či zkoušku. Do jazykových kurzů je možno zapsat žáky se speciálními poruchami např. s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s poruchami řeči a s poruchami učení. Například s lehčím stupněm snížení zrakových schopností (k dispozici mohou být zvětšené formáty textů a testů), s poruchou motoriky nebo narušenou motorikou (např. volný písemný projev státní jazykové zkoušky je možné psát na počítači). Hlavní budova školy nemá bezbariérový přístup. Nově vybudovaná nástavba budovy veterinářství (3. patro) však bezbariérový přístup již má, zde je také k dispozici přednáškový sál a učebny výpočetní techniky, k dispozici je také knihovna s literaturou odbornou a beletrií. Tělesné postižení Tělesně postiženým žákům, zejména žákům jednoletého jazykového kurzu, kteří docházejí do školy denně, by mělo být umožněno nechávat si učebnice v učebně (ve skříňce například). Zrakové postižení Práci může žákům usnadňovat např. diktafon (na něj lze nahrát celý kurz). Podle stupně postižení je třeba k žákům přistupovat individuálně (práce na počítači, kontrola úkolů zpracovaných na počítači). Sluchové postižení Je potřeba přímo hovořit směrem k postiženému, aby mohl žák snadněji odezírat. Při poslechu se doporučuje umožnit žákovi sledovat přepis slyšeného textu. Při státní či jiné jazykové zkoušce je vhodné umožnit kandidátům psaní poslechové části individuálně se sluchátky. Je také vhodné zohlednit u sluchově postižených žáků nedostatky v písemném projevu. Vady řeči Žáci s poruchou řeči by v žádném případě neměli číst nahlas. Jsou tak vystavováni stresu a strachu z posměchu ze strany spolužáků. Zdravotní znevýhodnění Týká se žáků zdravotně oslabených, dlouhodobě nemocných nebo žáků s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. Tato zdravotní znevýhodnění vyžadují zohlednění při výuce a individuální přístup učitele k vzdělávacím potřebám. Učitel žáky povzbuzuje a chválí i při malém pokroku, písemné práce neklasifikuje, nekomentuje před kolektivem, formou konzultace s žákem chyby rozebere a opraví. Žáci s poruchou psaní mohou používat počítač. Slohové práce píší v menším rozsahu a za domácí úkol. Je kladen důraz spíše na mluvený projev. 10

11 2.5 Výchovné a vzdělávací strategie Organizační formy výuky a metodické postupy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Ve výuce jsou především zastoupeny organizační formy výuky a metody, které napomáhají utvářet a rozvíjet klíčové kompetence posluchačů. Hlavním cílem je, aby posluchači byli sami aktivní a tvořiví. Je podporována skupinová práce, důraz je kladen také na čtení s porozuměním, práci s textem, poslech textů. Je rozvíjena diskuse, posluchači argumentují své názory a postoje, komunikují v cizím jazyce. Výborná znalost cizího jazyka není jen cíl, ale prostředek k získávání dalších poznatků. Za klíčové jsou považovány tyto výchovné a vzdělávací strategie: - kompetence k učení Posluchač je motivován pro další učení a usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí. Vyučující zařazuje do výuky různé formy individuální, párové a skupinové práce a stimuluje různým způsobem iniciativní přístup posluchačů. Vyučující zadává takové úkoly, které vybízí žáky k vyhledávání informací v cizojazyčných zdrojích, encyklopediích, časopisech, novinách a na webových stránkách. Učitel zprostředkovává postupy, jak pracovat s daným materiálem. Učitel nabízí prostor pro individuální, párovou či skupinovou práci. Učitel vede žáky k práci samostatné. Žáci se učí kriticky přistupovat k informacím, rozlišovat podstatné od nepodstatného. Své práce prezentují před ostatními, volí komunikační přístup a snaží se zapojit do diskuse i ostatní žáky. Učitel vede žáky k této dovednosti efektivně předávat informace ostatním (práce s výslovností, motivace posluchačů, zdroje informací). Učitel vede žáky k tomu, aby pracovali s různými zdroji informací (knihy, časopisy, slovníky, internet, televize). Motivace k učení je dále podporována praktickými činnostmi poslechová cvičení, jazykové hry, diskuse na základě četby článku, práce s médii. Učitel zařazuje do výuky simulace z praktického života a vybízí žáky, aby na danou situaci adekvátně reagovali. - kompetence komunikativní Do výuky je zařazována skupinová práce, žáci se učí pravidlům efektivní diskuse, aktivnímu naslouchání a zpětné reprodukci slyšeného projevu. Učitel navozuje situace z běžného společenského života a vede žáky k získání jistoty a jazykové přesnosti. Učitel zařazuje do výuky situace pro komunikaci telefonickou, po internetu, psaní soukromých a obchodních dopisů a vybízí žáky k vhodným reakcím na danou situaci (administrativní a odborný styl). Učitel se stylizuje do role cizince nebo rodilého mluvčího, podněcuje žáky k jazykové improvizaci a řešení nahodilých praktických i jazykových problémů. - kompetence občanská V kurzech využívají učitelé takové postupy, které vedou ke správné hodnotové orientaci v životě, ke vzájemnému poznání a porozumění odlišností kultury toho jazyka, kterému se posluchači učí. Vyučující volí pro práci v hodině ty úkoly a situace, při kterých žák prezentuje své názory a postoje, žák dovede tolerovat názory a postoje ostatních. Učitel využívá informační zdroje (noviny, internet, film), aby žáky seznámil s mezilidskými vztahy, životní úrovní, dalšími odlišnostmi života obyvatel dané země. 11

12 - kompetence sociokulturní Učitel navozuje měnící se životní a pracovní podmínky v domácím i cizojazyčném prostředí. Učitel motivuje žáky k seznámení se společenskými konvencemi, tradicemi a postoji v běžných situacích z každodenního života v cílové zemi a seznamuje žáky se způsoby chování typickými pro obyvatele cílových zemí. Žák si osvojuje schopnost přizpůsobit se konvencím v cílové zemi a vyhnout se nevhodným a nepřiměřeným reakcím, Žák se učí vnímat aspekty evropské společnosti jako každodenní život, životní podmínky, mezilidské vztahy, hodnoty, víru, postoje, společenské konvence, zvyky a tradice. Učitel vybízí, aby žák uplatňoval při práci v týmu své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti. Žák se podílí na organizaci společné činnosti, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů. Klíčové kompetence jsou podporovány organizačními formami výuky a metodami práce: Organizační formy výuky Je upřednostňována pestrost organizačních forem výuky a vyučujícím je ponechán velký prostor pro volbu těchto forem. Z běžných forem výuky se především uplatňují: - frontální - skupinová - bloková (dělení hodin na konverzační a gramatické úseky) - samostatná práce Metodické postupy Například se jedná o tyto postupy: - interaktivní metodické postupy - pravidelné prověřování znalostí - praktické ukázky - četba a její zpracování - řízená diskuse - práce se slovníky, učebnicemi - práce s internetem - porozumění slyšenému textu 12

13 3. Učební plán 3.1 Přehled jazykových kurzů Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí kurzy základní, střední, přípravné ke státní jazykové zkoušce základní a všeobecné a ke zkouškám mezinárodním, kurzy konverzační a další speciální. Počet hodin týdně stanoví jazyková škola dle zájmu uchazečů o studium v daném cizím jazyce. Nejčastěji se však jedná o kurzy, které se konají vždy jednou týdně a to 2 vyučovací hodiny týdně nebo také 3 vyučovací hodiny týdně. Rozsah výuky v základním kurzu je 420 vyučovacích hodin. Podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP JŠ) poskytuje znalosti na úrovni B1 podle SERRJ, podle Vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb. to jsou znalosti získané po 420 vyučovacích hodinách. Tento cyklus se dělí na 6 ročníků při výuce 2 hodin jednou týdně, na 4 ročníky při výuce 3 hodin jednou týdně. Po absolvování základního kurzu mají žáci i další zájemci z řad veřejnosti možnost po přezkoušení získat Osvědčení o základní znalosti jazyka (úrovně B1 podle SERRJ). Nabízíme také přezkoušení na úrovních A1 a A2. Po absolvování základního kurzu mohou žáci a zájemci dále pokračovat ve studiu ve středním kurzu nebo v kurzu přípravném ke státní jazykové zkoušce základní nebo ke zkoušce mezinárodní z německého či anglického jazyka (jazyková úroveň B2, např. mezinárodní zkouška z německého jazyka Goethe-Zertifikat B2). Rozsah výuky ve středním kurzu činí podle Vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb. 280 až 315 vyučovacích hodin, podle RVP JŠ střední kurz poskytuje znalosti na úrovni B2 podle SERRJ. Tento cyklus se dělí na 4 ročníky při výuce 2 hodin jednou týdně, na 3 ročníky při 3 hodinách výuky jednou týdně. Nabízíme dále kurzy pokročilejší úrovně přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce všeobecné nebo mezinárodním zkouškám z anglického či německého jazyka jazykové úrovně C1 (např. německá zkouška mezinárodní Goethe-Zertifikat C1). Jazyková škola dále nabízí kurzy konverzační a speciální. Jazyková škola také nabízí jednoleté pomaturitní studium, výuka se koná každý den a to 4 vyučovací hodiny denně, studium trvá celý školní rok. Studentům tohoto kurzu jsou poskytovány sociální výhody, státem je hrazeno sociální a zdravotní pojištění. Tento kurz mohou navštěvovat i zájemci o intenzivní výuku jazyka, tyto sociální výhody však nemají. Podle vyhlášky o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení trvalého pobytu se vyžaduje zkouška z českého jazyka pro cizince na úrovni A1. Tuto zkoušku je možno složit na naší škole v předem dohodnutých termínech. Nabízíme také kurzy firemní. V těchto kurzech lze vyučovat obecný jazyk, nebo 13

14 dle požadavků klienta jazyk se speciálním zaměřením, s tematikou odbornou. Vyučující do těchto firem a institucí docházejí. Otevíráme také kurzy individuální, které se mohou konat v učebnách naší škole nebo také na pracovišti zájemce/klienta. Systém a počet kurzů inovujeme dle zájmů a požadavků klientů. Otevíráme kurzy nové také během školního roku. Aktualizovaný seznam kurzů je možné najít na našich webových stránkách odkaz Jazyková škola. 14

15 Učební plán Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Škola nabízí kurzy v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. Přehled klíčových kurzů je uveden v následující tabulce s uvedením počtu ročníků, počtu hodin v ročníku a celkového počtu hodin za celý kurz. Aktuální nabídku kurzů pro daný školní rok zveřejňuje Jazyková škola na webových stránkách školy: Typ jazykového kurzu Ročník Počet hodin týdně/celkový počet hodin kurzu Jazyková výstupní úroveň dle SERRJ Jazyk základní 1. ročník 80/420 A1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 2. ročník 80 A1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 3. ročník 80 A2 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 4. ročník 80 A2 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 5. ročník 80 B1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český 15

16 6. ročník 80 B1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský střední 1. ročník 80/280 B1+ anglický, německý, český, ruský, francouzský 2. ročník 80 B1+ anglický, německý, český, ruský, francouzský 3. ročník 80 B2 anglický, německý, český, ruský, francouzský 4. ročník 80 B2 anglický, německý, český, ruský, francouzský přípravný ke SJZ základní přípravný ke SJZ všeobecné jednoletý kurz pomaturitní s denní výukou (podle různých vstupních znalostí lze dosáhnout různých roční 80 3 hodiny týdně roční 80 3 hodiny týdně 120 B2 C1 anglický, německý, český, ruský anglický, německý, český, ruský roční 800 B1+, B2, C1 anglický, německý, francouzský, španělský výstupů) konverzační roční 80 B1+ anglický, německý, francouzský, španělský konverzační roční 80 B2 anglický, německý, francouzský, španělský přípravný k mezinárodní zkoušce pětiměsíční/roční 40/80 B1 anglický, německý 16

17 přípravný k mezinárodní zkoušce přípravný k mezin.zkoušce přípravný ke zkoušce pro udělení trvalého pobytu pro cizince pětiměsíční/roční 40/80 B2 anglický, německý pětiměsíční/roční 40/80 C1 anglický, německý pětiměsíční/roční 40/80 A1 český 3.2 Poznámky k učebnímu plánu (přehled jazykových zkoušek) O nových kurzech jazyková škola vždy informuje na svých webových stránkách. Informuje zde také o jazykových zkouškách, které škola organizuje. Jazyková škola nabízí tyto zkoušky: - státní jazyková zkouška základní - státní jazyková zkouška všeobecná Státní jazykové zkoušky lze skládat z anglického, německého, českého, ruského jazyka a také dalších jazyků. - mezinárodní zkoušky z německého jazyka: Fit in Deutsch 1, 2 Zertifikat Deutsch Goethe-Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf Goethe-Zertifikat C1 - zkouška z českého jazyka pro cizince. Jazyková škola také organizuje kurzy přípravné ke zkouškám mezinárodním z anglického jazyka. 17

18 4. Učební osnovy Základní kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání v základním kurzu směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 dle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyka (SERRJ), s časovou dotací 420 vyučovacích hodin. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1, po 280 hodinách A2 a po 420 hodinách B1. Kurz se dělí na jednotlivé ročníky, do kterých je možno se zapojit také kdykoli během roku, a to podle zájmu, časových možností a znalostí uchazečů. Pokud se v kurzu vyučují vždy 2 vyučovací hodiny týdně, čítá základní kurz 6 ročníků. Pokud se v kurzu vyučují 3 hodiny týdně, čítá základní kurz 4 ročníky. Pro jazyky s obtížnější grafickou soustavou je možné před základním kurzem absolvovat výuku ve specializovaném kurzu v rozsahu hodin. Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem. Střední kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání v kurzu pro pokročilé vede k prohlubování jazykových znalostí v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin. Kurz je možné rozdělit do několika ročníků dle pokročilosti a zájmu uchazečů. Pokud se v kurzu vyučují vždy 2 hodiny týdně, za školní rok to činí 80 vyučovacích hodin. Vstupní úroveň posluchačů středního kurzu je B1 dle SERRJ, kurz směřuje k dosažení jazykové úrovně B2. Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem. Přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám Charakteristika vzdělávacího kurzu Nabízíme zájemcům přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce základní a také ke SJZ všeobecné a speciální. Dále nabízíme přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z německého a anglického jazyka. Přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce připravuje žáky k této zkoušce v libovolném rozsahu vyučovacích hodin a připravuje na státní jazykovou zkoušku základní, všeobecnou a speciální. Vstupní úroveň žáků přípravného kurzu ke SJZ základní by měla být alespoň B1 dle SERRJ, výstupní je pak B2. Vstupní úroveň žáků přípravného kurzu ke SJZ všeobecné by měla být alespoň B2, výstupní úroveň je C1. Vstupní úroveň žáků přípravného kurzu ke SJZ speciální musí být C1, vzhledem k tomu, že podmínkou vykonání SJZ speciální je úspěšné vykování státní jazykové zkoušky všeobecné. Výstupní úroveň tohoto přípravného kurzu je pak C2. 18

19 Přípravné kurzy k jiným jazykovým zkouškám poskytují žákům potřebné vědomosti k daným zkouškám a řídí se pravidly a podmínkami daných zkoušek. Vstupní úroveň může být stanovena dle náročnosti zkoušky a příprav na ni, výstupní úroveň se řídí úrovní dané jazykové zkoušky. Kurzy jsou vedeny plně kvalifikovanými pedagogy. Pokud kurz trvá celý školní rok a vyučují se vždy 2 hodiny týdně, celkový počet vyučovacích hodin je 80. Konverzační kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání v konverzačním kurzu je určeno žákům s alespoň částečnou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Vstupní úroveň je minimálně B1 podle SERRJ, jazyková škola však může s ohledem na poptávku otevřít několik konverzačních kurzů pro různé vstupní jazykové úrovně. Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem, dle zájmu lze zapojit do výuky také rodilého mluvčího. Pokud se v kurzu vyučují vždy 2 hodiny týdně, je celkový počet vyučovacích hodin za celý školní rok 80. Speciální kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání ve speciálním kurzu je zaměřeno na specifické požadavky žáka. Můžeme tedy dle našich technických a personálních možností nabídnout kurzy letní, intenzivní, individuální pro jednotlivce, dvojice nebo jinak početnou skupinu žáků a vzdělávací obsah přizpůsobit jejich osobním či profesním požadavkům. Tempo a počet vyučovacích hodin stanoví jazyková škola po dohodě s uchazeči kurzu. Vzdělávání ve speciálních kurzech se uskutečňuje formou specializovaných kurzů a je zaměřeno na vybranou oblast společenské, vědecké, ekonomické a jiné odborné sféry. Kurzy jsou vedeny plně kvalifikovanými pedagogy. Anglický jazyk Základní kurz 1. ročník (výstupní úroveň A1), vstup: začátečníci 19

20 2 vyučovací hodiny týdně (80 hodin za školní rok) Rozpracované očekávané výstupy Školní výstupy Receptivní řečové dovednosti - sleduje a pochopí smysl zřetelně a pečlivě vyslovované promluvy - rozumí jednoduchým krátkým pokynům z každodenního života předneseným pomalu a zřetelně - rozumí běžným frázím v jednoduchých krátkých textech - rozumí obsahu krátkých jednoduchých textů na známá témata - vyhledá v krátkém, nekomplikovaném textu jednoduché údaje - využívá překladový slovník Produktivní řečové dovednosti - jednoduchou ústní i písemnou formou vyjádří izolované fráze a věty vztahující se k běžným, každodenním situacím - ústně i písemně sdělí základní informace o sobě a svém nejbližším okolí - využívá jednoduché fráze a věty v písemném i ústním projevu - požádá písemně či ústně o jednoduché osobní informace nebo je předá - napíše stručný vzkaz či jednoduchý text - vyslovuje foneticky správně s tolerancí menších nepřesností Interaktivní řečové dovednosti - představí sebe či jinou osobu a zapojí se do rozhovoru - reaguje na jednoduchá sdělení nebo je iniciuje, pokud se týkají známých a základních potřeb každodenního života - klade jednoduché otázky a na položené jednoduché otázky Učivo Výchozí texty jsou obsahově i jazykově nekomplikované a bez zvláštností uměleckého, publicistického a populárněnaučného stylu. Zdroji textů jsou zpravidla média, veřejné nápisy nebo značení, audiozáznamy apod. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými je možné se setkat v každodenním životě i při cestování do zemí dané jazykové oblasti. Jazykové prostředky a funkce fonetika zvuková podoba jednotlivých hlásek, zvuková výstavba slova, základní zvuková stránka slova a věty, fonetická transkripce používaná u daného jazyka pravopis pravidla pro psaní běžných výrazů, pravidla pro psaní příslušné abecedy gramatika základy deklinace a konjugace, vyjádření kladu a záporu, základní typy vět: oznámení, otázka, rozkaz, vyjádření přítomnosti, způsoby srovnávání, základní modální slovesa a jejich postavení ve větě, číslovky, předložky lexikologie rozpoznání jednotlivých slovních druhů, slovní zásoba z běžných oblastí lidského života, základní ustálené společenské fráze a slovní spojení syntax a stylistika jednoduché věty, pořádek slov. Komunikativní funkce jazyka a typy textů postoj, názor, stanovisko souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost, zákaz, příkaz emoce stylisticky jednoduchá pozitivní a negativní reakce morální postoje a funkce omluva, poděkování kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, pozvání, jednoduchý dotazník, jednoduchý formulář čtený či slyšený text jednoduché instrukce, pokyny při orientaci ve městě, běžné informační nápisy 20

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro jazykovou školu

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro jazykovou školu Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro jazykovou školu Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro JŠ s právem SJZ. Úvodní informace Školní

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Aktualizovaný školní vzdělávací program

Aktualizovaný školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Aktualizovaný školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY o organizaci a podmínkách skládání státní jazykové zkoušky základní a státní jazykové zkoušky všeobecné ve školním roce 2014/2015 č.j. 240/14 (podle 110 a 112 zákona č. 561/2004

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.4 Učební osnovy: Cizí jazyk 2 Ruský jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Ruský jazyk koordinoval Mgr. Vladimír Böhm. Časová dotace: Nižší

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více