Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

2 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykové školy, který byl vypracován podle RVP pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92, České Budějovice, 2

3 Formy vzdělávání Formy vzdělávání Jazykové kurzy: - jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou - základní kurzy - střední kurzy - přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám - přípravné kurzy ke zkouškám mezinárodním - konverzační kurzy - speciální kurzy (firemní kurzy) Studijní forma vzdělávání: - denní - odpolední a večerní Název školy (předkladatel) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská České Budějovice, Rudolfovská 92, tel.: , Ředitel školy: Ing. Břetislav Kábele Zástupkyně ředitele školy pro JŠ: Mgr. Olga Cahová, IČ: Příspěvková organizace zřizovaná ÚSC Zřizovatel Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice IČ Platnost dokumentu Datum: Podpis ředitele školy: Kulaté razítko školy: 3

4 Vzdělávací program specifické údaje, přehled kurzů Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí jednoleté kurzy denního studia v kurzech se vyučuje anglický jazyk, německý jazyk. Nabízíme také francouzský a španělský jazyk. Jazyková škola nabízí kurzy cizích jazyků pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jsou to kurzy základní a střední, nabízíme anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský jazyk, japonštinu, holandštinu, češtinu. Nabízíme kurzy přípravné ke státním jazykovým zkouškám a zkouškám mezinárodním. Nabízíme také kurzy konverzační. Mezi speciální kurzy patří například kurzy firemní zaměřené např. na odbornou výuku, procvičování odborné slovní zásoby a rozvíjení komunikace odborných obratů používaných v praxi. Jazykové kurzy základní (výstupní úroveň A1, A2, B1) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník Hodinová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně (školní rok, cca 80 vyučovacích hodin). Výstupní úroveň A1 po 140 vyučovacích hodinách. Výstupní úroveň A2 po 280 vyučovacích hodinách. Výstupní úroveň B1 po 420 vyučovacích hodinách. Jazykové kurzy střední (výstupní úroveň B1+, B2, po vyučovacích hodinách). Přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám: SJZ základní (výstupní úroveň B2) SJZ všeobecná (výstupní úroveň C1) SJZ speciální obor překladatelský (C2) SJZ speciální obor tlumočnický (C2) Konverzační kurzy základní (B1) Konverzační kurzy základní (B2) Konverzační kurzy střední (C1) 4

5 OBSAH 1 Charakteristika školy Základní údaje o škole (sídlo, velikost, vybavení) Charakteristika pedagogického sboru Specifika školy, projekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy, nabízené kurzy Organizace přijímacího řízení Organizace státních jazykových zkoušek Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Učební plán Přehled jazykových kurzů Poznámky k učebnímu plánu (přehled jazykových zkoušek) Učební osnovy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy

6 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Hlavním předmětem činnosti Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky je jazykové vzdělávání posluchačů (dětí žáků základních škol, studentů středních škol, dospělých posluchačů), tzn. výuka cizího jazyka pro úplné začátečníky (úroveň A1 podle SERRJ) až po pokročilé (úroveň C1). Činnost školy se řídí Vyhláškou č. 33/2005 Sb., o státních jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a o státních jazykových zkouškách. Škola má vlastní budovy. Činnost střední školy byla zahájena v roce 1886, v současné době navštěvuje střední školu 600 studentů (obory: mechanizace a služby, veterinářství, zahradnictví). Jazyková škola zahájila svou činnost v 60. letech 20. století, čítá v současnosti cca. 500 posluchačů. Výuka probíhá v jazykových učebnách vybavených potřebnou technikou, vyučujícím jsou k dispozici CD, DVD přehrávače, televizory, videa, dataprojektory, nástěnné mapy a tabule, jazykové učebnice, slovníky (školní knihovna s odbornou literaturou a beletrií dostupná jak vyučujícím, tak také posluchačům). K dispozici jsou také učebny výpočetní techniky, posluchači mají možnost pracovat s programy pro výuku cizích jazyků. Práce s internetem je posluchačům umožněna také mimo vyučování. Pedagogický sbor má k dispozici počítačové zázemí také ve svých kabinetech a sborovnách. V budově jsou umístněny nápojové automaty, automat s drobným občerstvením, kopírovací přístroje a hygienická zařízení. Škola má vlastní jídelnu s možností celodenního stravování, v areálu školy se také nachází domov mládeže. Škola se nachází nedaleko centra města, s parkováním v areálu školy, zastávky MHD a autobusů jsou také přímo před školou. 1.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří zaměstnanci školy a také externí spolupracovníci, mezi které patří i rodilí mluvčí. Pedagogičtí pracovníci splňují požadavky zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, mají praxi ve výuce cizích jazyků. Mají zkušenosti s výukou v kurzech jednoletých s denní výukou, v kurzech přípravných ke zkouškám, v kurzech konverzačních, v kurzech pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Jsou zkoušejícími u státních jazykových zkoušek, zkoušek mezinárodních, někteří z nich jsou také předsedy zkušební komise pro státní jazykové zkoušky. Jsou zkoušejícími u zkoušky z českého jazyka pro cizince. 1.3 Specifika školy, projekty, mezinárodní spolupráce Jazyková škola je školou státní, má právo státní jazykové zkoušky (organizujeme státní jazykové zkoušky základní a všeobecné). Organizujeme také zkoušku z českého jazyka pro cizince. Škola je licenčním partnerem Goethe-Institutu (Prüfungszentrum des Goethe- Instituts zkouškové centrum Goethe-Institutu). Organizujeme tedy mezinárodní zkoušky z německého jazyka. Vyučující se účastní seminářů a školení, která pořádá Goethe-Institut v Praze a Mnichově. 6

7 Zástupkyně školy se také účastní pravidelných setkání zástupců jazykových škol s právem SJZ (Poradní sbor jazykových škol s právem SJZ). Účastníme se seminářů a školení, která organizuje MŠMT (zkouška z českého jazyka pro cizince). Vyučující mají možnost účastnit se školení a seminářů dle výběru. Spolupracujeme s Krajským úřadem, Úřadem práce České Budějovice (firemní kurzy). Spolupráce se rozvíjí také s gymnázii a dalšími středními školami (nabídky studia, jazykových zkoušek). Nabízíme jazykové zkoušky institucím a organizacím, školám (např. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích). Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou Praha. Škola vlastní Certifikát Ministerstva zemědělství (škola je Trvalou vzdělávací základnou). Škola je také zapojena do realizaci projektů. Spolupracujeme s rakouskou odbornou školou Edelhof. Příklady projektů: Přeshraniční spolupráce Rakouska a ČR (v rámci tohoto projektu pořádáme pravidelné Výstavy ovoce podzim, Dny partnerství jaro). Realizace projektu pro žáky základních škol (EVVO). Zapojení do Regionálního operačního programu (ROP, v rámci projektu byla vybavena jazyková učebna). Posluchač jednoletého kurzu s výukou německého jazyka získal v roce 2008 stipendijní pobyt v Mnichově, jeden měsíc pobýval v tomto městě, účastnil se jazykové výuky v budově Goethe-Institutu a také byl účastníkem exkurzí a výletů, která Goethe-Institut organizoval. Při škole je zřízena Školská rada. Škola spolupracuje nejen s rodiči a zákonnými zástupci žáků, ale také dalšími partnery a vzdělávacími institucemi. Škola je otevřena spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v místě a regionu. 7

8 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 Zaměření školy a nabízené kurzy v jednotlivých jazycích Škola nabízí jazykové kurzy jednoleté pomaturitní, základní kurzy, střední kurzy, přípravné kurzy k jazykovým zkouškám státním a také mezinárodním, konverzační kurzy, speciální kurzy (firemní), dle zájmu také kurzy individuální. Výuka je v souladu s Vyhláškou č. 33/2005 Sb. V kurzech se vyučuje jazyk anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský, vyučuje se také japonština, holandština a čeština pro cizince. Škola otevírá kurzy dle aktuálního zájmu v daném školním roce či jiném období. Nabídka vyučovaných jazyků: - anglický - český pro cizince - francouzský - italský - japonský - německý - nizozemský - portugalský - ruský - španělský - švédský 2.2 Organizace přijímacího řízení Studium jazyků na JŠ je hrazeno posluchači a patří k doplňkovému, tedy nepovinnému typu vzdělávání. Posluchač je dle Vnitřního řádu školy přijat v okamžiku, kdy vyplní přihlášku a uhradí úplatu za vzdělávání. U jednoletých kurzů s denní výukou škola organizuje vstupní rozřazovací test v den zahájení výuky, na základě kterého jsou studenti zařazeni do kurzu příslušné jazykové úrovně. 2.3 Organizace státních jazykových zkoušek - státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální - státní jazykové zkoušky se konají v termínu jarním a podzimním - státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a ústní - zadání písemné části zkoušky určuje MŠMT ČR a stanovuje přesné termíny konání zkoušek - uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném školou a zveřejněném na webových stránkách školy (www.soscb.cz) - pozvánku k vykonání zkoušky zašle škola uchazeči nejpozději tři týdny před jejím konáním - podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení úplaty za písemnou část této zkoušky 8

9 - výše úplaty je stanovena Vyhláškou č. 33/2005 Sb., (za státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 4000,- Kč, za státní jazykovou zkoušku všeobecnou činí nejvýše 6000,- Kč) - opakuje-li uchazeč státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu - uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky nevyhověl, nemůže konat ústní část jazykové zkoušky - ústní část zkoušky se koná nejdříve 14 dní po části písemné. Termín ústní zkoušky stanovuje ředitel školy - uchazeč je o přesném termínu ústní části státní jazykové zkoušky informován prostřednictvím pozvánky zaslané školou - komise pro státní jazykové zkoušky je vždy tříčlenná a tvoří ji předseda komise a dva členové. Předseda komise pro státní jazykové zkoušky řídí organizaci zkoušek a dbá o jejich odbornou a jazykovou úroveň, členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací vyučovat danému jazyku, dle možností i rodilý mluvčí - výsledek písemných a ústních částí jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 výborně, 2 velmi dobře, 3 dobře, 4 nevyhověl/a - celkový výsledek státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: prospěl/a s vyznamenáním, prospěl/a velmi dobře, prospěl/a, neprospěl/a - podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení zkoušek jsou upraveny ve zkušebním řádu v příloze Vyhlášky č. 33/2005 Sb., a na webových stránkách školy (www.soscb.cz). Státní jazykové zkoušky a další zkoušky mezinárodní Státní jazykové zkoušky - státní jazyková zkouška základní (výstupní úroveň B2) anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk - státní jazyková zkouška všeobecná (výstupní úroveň C1): anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk Mezinárodní zkoušky z německého jazyka - Fit in Deutsch 1 - Fit in Deutsch 2 - Zertifikat Deutsch (jazyková úroveň B1) - Goethe-Zertifikat B2 - Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) - Goethe-Zertifikat C1 Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám německým a anglickým Osvědčení o základní znalosti jazyka - Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka jazyková úroveň B1 podle SERRJ - Osvědčení o znalosti českého jazyka pro cizince (úroveň A1 podle SERRJ) 9

10 2.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné přistupovat k žákům individuálně, uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka, zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků jazykového vzdělávání, odstraňovat bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí (bezbariérové školní prostředí), v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů, umožnit žákovi využívání vhodných pomůcek, poskytnout dle potřeby delší časový limit pro zadanou práci či zkoušku. Do jazykových kurzů je možno zapsat žáky se speciálními poruchami např. s tělesným postižením, se zrakovým postižením, se sluchovým postižením, s poruchami řeči a s poruchami učení. Například s lehčím stupněm snížení zrakových schopností (k dispozici mohou být zvětšené formáty textů a testů), s poruchou motoriky nebo narušenou motorikou (např. volný písemný projev státní jazykové zkoušky je možné psát na počítači). Hlavní budova školy nemá bezbariérový přístup. Nově vybudovaná nástavba budovy veterinářství (3. patro) však bezbariérový přístup již má, zde je také k dispozici přednáškový sál a učebny výpočetní techniky, k dispozici je také knihovna s literaturou odbornou a beletrií. Tělesné postižení Tělesně postiženým žákům, zejména žákům jednoletého jazykového kurzu, kteří docházejí do školy denně, by mělo být umožněno nechávat si učebnice v učebně (ve skříňce například). Zrakové postižení Práci může žákům usnadňovat např. diktafon (na něj lze nahrát celý kurz). Podle stupně postižení je třeba k žákům přistupovat individuálně (práce na počítači, kontrola úkolů zpracovaných na počítači). Sluchové postižení Je potřeba přímo hovořit směrem k postiženému, aby mohl žák snadněji odezírat. Při poslechu se doporučuje umožnit žákovi sledovat přepis slyšeného textu. Při státní či jiné jazykové zkoušce je vhodné umožnit kandidátům psaní poslechové části individuálně se sluchátky. Je také vhodné zohlednit u sluchově postižených žáků nedostatky v písemném projevu. Vady řeči Žáci s poruchou řeči by v žádném případě neměli číst nahlas. Jsou tak vystavováni stresu a strachu z posměchu ze strany spolužáků. Zdravotní znevýhodnění Týká se žáků zdravotně oslabených, dlouhodobě nemocných nebo žáků s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. Tato zdravotní znevýhodnění vyžadují zohlednění při výuce a individuální přístup učitele k vzdělávacím potřebám. Učitel žáky povzbuzuje a chválí i při malém pokroku, písemné práce neklasifikuje, nekomentuje před kolektivem, formou konzultace s žákem chyby rozebere a opraví. Žáci s poruchou psaní mohou používat počítač. Slohové práce píší v menším rozsahu a za domácí úkol. Je kladen důraz spíše na mluvený projev. 10

11 2.5 Výchovné a vzdělávací strategie Organizační formy výuky a metodické postupy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Ve výuce jsou především zastoupeny organizační formy výuky a metody, které napomáhají utvářet a rozvíjet klíčové kompetence posluchačů. Hlavním cílem je, aby posluchači byli sami aktivní a tvořiví. Je podporována skupinová práce, důraz je kladen také na čtení s porozuměním, práci s textem, poslech textů. Je rozvíjena diskuse, posluchači argumentují své názory a postoje, komunikují v cizím jazyce. Výborná znalost cizího jazyka není jen cíl, ale prostředek k získávání dalších poznatků. Za klíčové jsou považovány tyto výchovné a vzdělávací strategie: - kompetence k učení Posluchač je motivován pro další učení a usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí. Vyučující zařazuje do výuky různé formy individuální, párové a skupinové práce a stimuluje různým způsobem iniciativní přístup posluchačů. Vyučující zadává takové úkoly, které vybízí žáky k vyhledávání informací v cizojazyčných zdrojích, encyklopediích, časopisech, novinách a na webových stránkách. Učitel zprostředkovává postupy, jak pracovat s daným materiálem. Učitel nabízí prostor pro individuální, párovou či skupinovou práci. Učitel vede žáky k práci samostatné. Žáci se učí kriticky přistupovat k informacím, rozlišovat podstatné od nepodstatného. Své práce prezentují před ostatními, volí komunikační přístup a snaží se zapojit do diskuse i ostatní žáky. Učitel vede žáky k této dovednosti efektivně předávat informace ostatním (práce s výslovností, motivace posluchačů, zdroje informací). Učitel vede žáky k tomu, aby pracovali s různými zdroji informací (knihy, časopisy, slovníky, internet, televize). Motivace k učení je dále podporována praktickými činnostmi poslechová cvičení, jazykové hry, diskuse na základě četby článku, práce s médii. Učitel zařazuje do výuky simulace z praktického života a vybízí žáky, aby na danou situaci adekvátně reagovali. - kompetence komunikativní Do výuky je zařazována skupinová práce, žáci se učí pravidlům efektivní diskuse, aktivnímu naslouchání a zpětné reprodukci slyšeného projevu. Učitel navozuje situace z běžného společenského života a vede žáky k získání jistoty a jazykové přesnosti. Učitel zařazuje do výuky situace pro komunikaci telefonickou, po internetu, psaní soukromých a obchodních dopisů a vybízí žáky k vhodným reakcím na danou situaci (administrativní a odborný styl). Učitel se stylizuje do role cizince nebo rodilého mluvčího, podněcuje žáky k jazykové improvizaci a řešení nahodilých praktických i jazykových problémů. - kompetence občanská V kurzech využívají učitelé takové postupy, které vedou ke správné hodnotové orientaci v životě, ke vzájemnému poznání a porozumění odlišností kultury toho jazyka, kterému se posluchači učí. Vyučující volí pro práci v hodině ty úkoly a situace, při kterých žák prezentuje své názory a postoje, žák dovede tolerovat názory a postoje ostatních. Učitel využívá informační zdroje (noviny, internet, film), aby žáky seznámil s mezilidskými vztahy, životní úrovní, dalšími odlišnostmi života obyvatel dané země. 11

12 - kompetence sociokulturní Učitel navozuje měnící se životní a pracovní podmínky v domácím i cizojazyčném prostředí. Učitel motivuje žáky k seznámení se společenskými konvencemi, tradicemi a postoji v běžných situacích z každodenního života v cílové zemi a seznamuje žáky se způsoby chování typickými pro obyvatele cílových zemí. Žák si osvojuje schopnost přizpůsobit se konvencím v cílové zemi a vyhnout se nevhodným a nepřiměřeným reakcím, Žák se učí vnímat aspekty evropské společnosti jako každodenní život, životní podmínky, mezilidské vztahy, hodnoty, víru, postoje, společenské konvence, zvyky a tradice. Učitel vybízí, aby žák uplatňoval při práci v týmu své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti. Žák se podílí na organizaci společné činnosti, přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních, přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů. Klíčové kompetence jsou podporovány organizačními formami výuky a metodami práce: Organizační formy výuky Je upřednostňována pestrost organizačních forem výuky a vyučujícím je ponechán velký prostor pro volbu těchto forem. Z běžných forem výuky se především uplatňují: - frontální - skupinová - bloková (dělení hodin na konverzační a gramatické úseky) - samostatná práce Metodické postupy Například se jedná o tyto postupy: - interaktivní metodické postupy - pravidelné prověřování znalostí - praktické ukázky - četba a její zpracování - řízená diskuse - práce se slovníky, učebnicemi - práce s internetem - porozumění slyšenému textu 12

13 3. Učební plán 3.1 Přehled jazykových kurzů Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky nabízí kurzy základní, střední, přípravné ke státní jazykové zkoušce základní a všeobecné a ke zkouškám mezinárodním, kurzy konverzační a další speciální. Počet hodin týdně stanoví jazyková škola dle zájmu uchazečů o studium v daném cizím jazyce. Nejčastěji se však jedná o kurzy, které se konají vždy jednou týdně a to 2 vyučovací hodiny týdně nebo také 3 vyučovací hodiny týdně. Rozsah výuky v základním kurzu je 420 vyučovacích hodin. Podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP JŠ) poskytuje znalosti na úrovni B1 podle SERRJ, podle Vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb. to jsou znalosti získané po 420 vyučovacích hodinách. Tento cyklus se dělí na 6 ročníků při výuce 2 hodin jednou týdně, na 4 ročníky při výuce 3 hodin jednou týdně. Po absolvování základního kurzu mají žáci i další zájemci z řad veřejnosti možnost po přezkoušení získat Osvědčení o základní znalosti jazyka (úrovně B1 podle SERRJ). Nabízíme také přezkoušení na úrovních A1 a A2. Po absolvování základního kurzu mohou žáci a zájemci dále pokračovat ve studiu ve středním kurzu nebo v kurzu přípravném ke státní jazykové zkoušce základní nebo ke zkoušce mezinárodní z německého či anglického jazyka (jazyková úroveň B2, např. mezinárodní zkouška z německého jazyka Goethe-Zertifikat B2). Rozsah výuky ve středním kurzu činí podle Vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb. 280 až 315 vyučovacích hodin, podle RVP JŠ střední kurz poskytuje znalosti na úrovni B2 podle SERRJ. Tento cyklus se dělí na 4 ročníky při výuce 2 hodin jednou týdně, na 3 ročníky při 3 hodinách výuky jednou týdně. Nabízíme dále kurzy pokročilejší úrovně přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce všeobecné nebo mezinárodním zkouškám z anglického či německého jazyka jazykové úrovně C1 (např. německá zkouška mezinárodní Goethe-Zertifikat C1). Jazyková škola dále nabízí kurzy konverzační a speciální. Jazyková škola také nabízí jednoleté pomaturitní studium, výuka se koná každý den a to 4 vyučovací hodiny denně, studium trvá celý školní rok. Studentům tohoto kurzu jsou poskytovány sociální výhody, státem je hrazeno sociální a zdravotní pojištění. Tento kurz mohou navštěvovat i zájemci o intenzivní výuku jazyka, tyto sociální výhody však nemají. Podle vyhlášky o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení trvalého pobytu se vyžaduje zkouška z českého jazyka pro cizince na úrovni A1. Tuto zkoušku je možno složit na naší škole v předem dohodnutých termínech. Nabízíme také kurzy firemní. V těchto kurzech lze vyučovat obecný jazyk, nebo 13

14 dle požadavků klienta jazyk se speciálním zaměřením, s tematikou odbornou. Vyučující do těchto firem a institucí docházejí. Otevíráme také kurzy individuální, které se mohou konat v učebnách naší škole nebo také na pracovišti zájemce/klienta. Systém a počet kurzů inovujeme dle zájmů a požadavků klientů. Otevíráme kurzy nové také během školního roku. Aktualizovaný seznam kurzů je možné najít na našich webových stránkách odkaz Jazyková škola. 14

15 Učební plán Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Škola nabízí kurzy v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 33/2005 Sb. Přehled klíčových kurzů je uveden v následující tabulce s uvedením počtu ročníků, počtu hodin v ročníku a celkového počtu hodin za celý kurz. Aktuální nabídku kurzů pro daný školní rok zveřejňuje Jazyková škola na webových stránkách školy: Typ jazykového kurzu Ročník Počet hodin týdně/celkový počet hodin kurzu Jazyková výstupní úroveň dle SERRJ Jazyk základní 1. ročník 80/420 A1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 2. ročník 80 A1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 3. ročník 80 A2 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 4. ročník 80 A2 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský, holandský 5. ročník 80 B1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český 15

16 6. ročník 80 B1 anglický, německý, francouzský, italský, španělský, ruský, český, japonský střední 1. ročník 80/280 B1+ anglický, německý, český, ruský, francouzský 2. ročník 80 B1+ anglický, německý, český, ruský, francouzský 3. ročník 80 B2 anglický, německý, český, ruský, francouzský 4. ročník 80 B2 anglický, německý, český, ruský, francouzský přípravný ke SJZ základní přípravný ke SJZ všeobecné jednoletý kurz pomaturitní s denní výukou (podle různých vstupních znalostí lze dosáhnout různých roční 80 3 hodiny týdně roční 80 3 hodiny týdně 120 B2 C1 anglický, německý, český, ruský anglický, německý, český, ruský roční 800 B1+, B2, C1 anglický, německý, francouzský, španělský výstupů) konverzační roční 80 B1+ anglický, německý, francouzský, španělský konverzační roční 80 B2 anglický, německý, francouzský, španělský přípravný k mezinárodní zkoušce pětiměsíční/roční 40/80 B1 anglický, německý 16

17 přípravný k mezinárodní zkoušce přípravný k mezin.zkoušce přípravný ke zkoušce pro udělení trvalého pobytu pro cizince pětiměsíční/roční 40/80 B2 anglický, německý pětiměsíční/roční 40/80 C1 anglický, německý pětiměsíční/roční 40/80 A1 český 3.2 Poznámky k učebnímu plánu (přehled jazykových zkoušek) O nových kurzech jazyková škola vždy informuje na svých webových stránkách. Informuje zde také o jazykových zkouškách, které škola organizuje. Jazyková škola nabízí tyto zkoušky: - státní jazyková zkouška základní - státní jazyková zkouška všeobecná Státní jazykové zkoušky lze skládat z anglického, německého, českého, ruského jazyka a také dalších jazyků. - mezinárodní zkoušky z německého jazyka: Fit in Deutsch 1, 2 Zertifikat Deutsch Goethe-Zertifikat B2 Zertifikat Deutsch für den Beruf Goethe-Zertifikat C1 - zkouška z českého jazyka pro cizince. Jazyková škola také organizuje kurzy přípravné ke zkouškám mezinárodním z anglického jazyka. 17

18 4. Učební osnovy Základní kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání v základním kurzu směřuje k osvojení základů jazyka na úrovni B1 dle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyka (SERRJ), s časovou dotací 420 vyučovacích hodin. Po 140 hodinách je výstupní úroveň A1, po 280 hodinách A2 a po 420 hodinách B1. Kurz se dělí na jednotlivé ročníky, do kterých je možno se zapojit také kdykoli během roku, a to podle zájmu, časových možností a znalostí uchazečů. Pokud se v kurzu vyučují vždy 2 vyučovací hodiny týdně, čítá základní kurz 6 ročníků. Pokud se v kurzu vyučují 3 hodiny týdně, čítá základní kurz 4 ročníky. Pro jazyky s obtížnější grafickou soustavou je možné před základním kurzem absolvovat výuku ve specializovaném kurzu v rozsahu hodin. Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem. Střední kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání v kurzu pro pokročilé vede k prohlubování jazykových znalostí v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin. Kurz je možné rozdělit do několika ročníků dle pokročilosti a zájmu uchazečů. Pokud se v kurzu vyučují vždy 2 hodiny týdně, za školní rok to činí 80 vyučovacích hodin. Vstupní úroveň posluchačů středního kurzu je B1 dle SERRJ, kurz směřuje k dosažení jazykové úrovně B2. Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem. Přípravný kurz ke státním jazykovým zkouškám Charakteristika vzdělávacího kurzu Nabízíme zájemcům přípravné kurzy ke státní jazykové zkoušce základní a také ke SJZ všeobecné a speciální. Dále nabízíme přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám z německého a anglického jazyka. Přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce připravuje žáky k této zkoušce v libovolném rozsahu vyučovacích hodin a připravuje na státní jazykovou zkoušku základní, všeobecnou a speciální. Vstupní úroveň žáků přípravného kurzu ke SJZ základní by měla být alespoň B1 dle SERRJ, výstupní je pak B2. Vstupní úroveň žáků přípravného kurzu ke SJZ všeobecné by měla být alespoň B2, výstupní úroveň je C1. Vstupní úroveň žáků přípravného kurzu ke SJZ speciální musí být C1, vzhledem k tomu, že podmínkou vykonání SJZ speciální je úspěšné vykování státní jazykové zkoušky všeobecné. Výstupní úroveň tohoto přípravného kurzu je pak C2. 18

19 Přípravné kurzy k jiným jazykovým zkouškám poskytují žákům potřebné vědomosti k daným zkouškám a řídí se pravidly a podmínkami daných zkoušek. Vstupní úroveň může být stanovena dle náročnosti zkoušky a příprav na ni, výstupní úroveň se řídí úrovní dané jazykové zkoušky. Kurzy jsou vedeny plně kvalifikovanými pedagogy. Pokud kurz trvá celý školní rok a vyučují se vždy 2 hodiny týdně, celkový počet vyučovacích hodin je 80. Konverzační kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání v konverzačním kurzu je určeno žákům s alespoň částečnou znalostí jazyka a vede k upevňování a rozvíjení nabytých jazykových znalostí. Vstupní úroveň je minimálně B1 podle SERRJ, jazyková škola však může s ohledem na poptávku otevřít několik konverzačních kurzů pro různé vstupní jazykové úrovně. Kurz je veden plně kvalifikovaným pedagogem, dle zájmu lze zapojit do výuky také rodilého mluvčího. Pokud se v kurzu vyučují vždy 2 hodiny týdně, je celkový počet vyučovacích hodin za celý školní rok 80. Speciální kurz Charakteristika vzdělávacího kurzu Vzdělávání ve speciálním kurzu je zaměřeno na specifické požadavky žáka. Můžeme tedy dle našich technických a personálních možností nabídnout kurzy letní, intenzivní, individuální pro jednotlivce, dvojice nebo jinak početnou skupinu žáků a vzdělávací obsah přizpůsobit jejich osobním či profesním požadavkům. Tempo a počet vyučovacích hodin stanoví jazyková škola po dohodě s uchazeči kurzu. Vzdělávání ve speciálních kurzech se uskutečňuje formou specializovaných kurzů a je zaměřeno na vybranou oblast společenské, vědecké, ekonomické a jiné odborné sféry. Kurzy jsou vedeny plně kvalifikovanými pedagogy. Anglický jazyk Základní kurz 1. ročník (výstupní úroveň A1), vstup: začátečníci 19

20 2 vyučovací hodiny týdně (80 hodin za školní rok) Rozpracované očekávané výstupy Školní výstupy Receptivní řečové dovednosti - sleduje a pochopí smysl zřetelně a pečlivě vyslovované promluvy - rozumí jednoduchým krátkým pokynům z každodenního života předneseným pomalu a zřetelně - rozumí běžným frázím v jednoduchých krátkých textech - rozumí obsahu krátkých jednoduchých textů na známá témata - vyhledá v krátkém, nekomplikovaném textu jednoduché údaje - využívá překladový slovník Produktivní řečové dovednosti - jednoduchou ústní i písemnou formou vyjádří izolované fráze a věty vztahující se k běžným, každodenním situacím - ústně i písemně sdělí základní informace o sobě a svém nejbližším okolí - využívá jednoduché fráze a věty v písemném i ústním projevu - požádá písemně či ústně o jednoduché osobní informace nebo je předá - napíše stručný vzkaz či jednoduchý text - vyslovuje foneticky správně s tolerancí menších nepřesností Interaktivní řečové dovednosti - představí sebe či jinou osobu a zapojí se do rozhovoru - reaguje na jednoduchá sdělení nebo je iniciuje, pokud se týkají známých a základních potřeb každodenního života - klade jednoduché otázky a na položené jednoduché otázky Učivo Výchozí texty jsou obsahově i jazykově nekomplikované a bez zvláštností uměleckého, publicistického a populárněnaučného stylu. Zdroji textů jsou zpravidla média, veřejné nápisy nebo značení, audiozáznamy apod. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými je možné se setkat v každodenním životě i při cestování do zemí dané jazykové oblasti. Jazykové prostředky a funkce fonetika zvuková podoba jednotlivých hlásek, zvuková výstavba slova, základní zvuková stránka slova a věty, fonetická transkripce používaná u daného jazyka pravopis pravidla pro psaní běžných výrazů, pravidla pro psaní příslušné abecedy gramatika základy deklinace a konjugace, vyjádření kladu a záporu, základní typy vět: oznámení, otázka, rozkaz, vyjádření přítomnosti, způsoby srovnávání, základní modální slovesa a jejich postavení ve větě, číslovky, předložky lexikologie rozpoznání jednotlivých slovních druhů, slovní zásoba z běžných oblastí lidského života, základní ustálené společenské fráze a slovní spojení syntax a stylistika jednoduché věty, pořádek slov. Komunikativní funkce jazyka a typy textů postoj, názor, stanovisko souhlas, nesouhlas, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost, zákaz, příkaz emoce stylisticky jednoduchá pozitivní a negativní reakce morální postoje a funkce omluva, poděkování kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, pozvání, jednoduchý dotazník, jednoduchý formulář čtený či slyšený text jednoduché instrukce, pokyny při orientaci ve městě, běžné informační nápisy 20

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:

7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Charakteristika učiva: Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 7.4 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk (2. cizí jazyk) Obecné cíle výuky Anglického jazyka jako 2. cizího jazyka Předmět 2. cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.7 Pojetí vyučovacího předmětu Španělský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce ruského jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk )

6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) 6.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. Cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Předmět FJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka a k dosažení

Více

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník

Vyučovací předmět Německý jazyk Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin rozlišuje správnou výslovnost samohlásek, souhlásek a dvojhlásek, nacvičuje správnou intonaci, slovní a větný přízvuk, melodii, tempo a sílu hlasu popíše jednoduše

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk.

Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace. fonetika. Základní poučení o výslovnosti, větné melodii, intonaci a slovním přízvuku. Pohyblivý přízvuk. Předmět Ruský jazyk OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (B1) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační počet hodin Receptivní rozumí hlavním

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro jazykovou školu

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro jazykovou školu Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro jazykovou školu Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro JŠ s právem SJZ. Úvodní informace Školní

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2)

Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Anglický jazyk Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k rozšiřování užívání dalšího

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera (čtyřleté, 2. ročník, další cizí jazyk) FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah

3 NĚMECKÝ JAZYK. 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 3.2 Vzdělávací obsah 3 NĚMECKÝ JAZYK 3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu:

FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 12 Čtyřleté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-239/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková

Více

Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 14 Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více