Úvodní slovo Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009..."

Transkript

1 Výroční zpráva 2009

2 Úvodní slovo Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace v roce Kurzy českého znakového jazyka a přednášky Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy Kurzy českého znakového jazyka na středních a vyšších odborných školách Kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Kurzy pro tlumočníky v praxi Kurzy českého znakového jazyka pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s Kurz českého znakového jazyka pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka, o. s Kurz mezinárodního znakového systému pro neslyšící tlumočníky Osvětová činnost

3 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, přátelé, rok 2009 uběhl jako voda. Když se podívám zpět, musím říci, že jsem velice spokojený s tím, co vše se nám podařilo. Co se týče naší činnosti, minulý rok se příliš nelišil od roku 2008, avšak zájem o kurzy českého znakového jazyka stále stoupá. Jak jsem zmínil již v roce 2008, velkého zájmu se těší zejména kurzy pro zdravotnické pracovníky. V zahraničí se s těmito kurzy příliš nesetkáme, jelikož jsou to právě zdravotníci, kdo tyto kurzy často odmítají. Jsem šťastný, že u nás tomu je přesně naopak. Jistě, nemohu to říci obecně, ale za Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (dále jen Institut ) mohu říci, že máme opravdu jen dobré zkušenosti. Stále je spousta zdravotníků, kteří by se český znakový jazyk rádi naučili. Jeden lékař dokonce v minulém roce navštěvoval individuální výuku, kde byl na kurzu přítomen pouze on sám s lektorem. Velice děkujeme Ministerstvu Zdravotnictví ČR, díky němuž jsme v rámci dotace získali potřebné finance na realizaci daného projektu. Bez finanční podpory MZČR by počet zdravotníků, kteří se na kurzy přihlásili, jistě značně klesl. Bohužel i přes veliký zájem několika nemocnic je právě otázka financí rozhodujícím faktorem. Za poskytnutou dotaci nejsme vděčni jen my, ale především sami neslyšící pacienti, pro které se tak komunikace se zdravotníky stává o mnohé snazší. Pokud lékař zvládá komunikaci v českém znakovém jazyce, neslyšící si nemusí objednávat tlumočníka. Většina pacientů by u lékaře uvítala větší diskrétnost bez přítomnosti třetí osoby (tlumočníka). Já osobně věřím, že lékaři i sestry by to mohli dokázat! V rámci naší druhé organizace Pevnosti Českého centra znakového jazyka, o. s. (dále jen Pevnost ) probíhá velký projekt Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka. Tento projekt byl podpořen prostředky Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Díky tomuto projektu jsou některé výuky našich lektorů v Pevnosti natáčeny a je možné tedy sledovat, jak na výuku reagují studenti. Měl jsem tedy možnost na vlastní oči vidět, jak výuka se slyšícími studenty probíhá, a musím říci, že 3

4 jsem byl mile překvapen. Všichni frekventanti kurzů se velmi snažili. Viděl jsem jejich opravdový zájem. Snažili se nejen rozumět neslyšícímu lektorovi ale především s ním komunikovat. Lektoři vyučující v Pevnosti i Institutu mají stejné zkušenosti i v případě kurzů českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky. Institut měl samozřejmě i jiné kurzy. Můžeme zmínit například kurzy českého znakového jazyka na středních a vyšších odborných školách. Velice mne potěšilo, že mladí studenti těchto škol mají o takové kurzy zájem. Domnívám se, že je velmi důležité, aby si mladí lidé uvědomovali, že v dnešní době se mohou setkat s různými typy komunikace, například právě v komunikaci s neslyšícími. Dalšími kurzy jsou kurzy pro pedagogy. Jsem moc rád, že některé školy se snaží o zlepšení komunikace mezi slyšícími pedagogy a neslyšícími dětmi. Je škoda, že tomu tak není na všech školách po celé České republice, ale věřím, že situace se v budoucnu zlepší. Tradičně jsme se zaměřili i na rodiče neslyšících dětí. Navázali jsme na spolupráci s Federací rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., kde jsme realizovali kurzy nejen pro rodiče ale i pro zaměstnance organizace. Jsem rád, že se nám stále hlásí noví zájemci a naše spolupráce s mnoha institucemi tak může pokračovat i v roce Na závěr bych moc rád poděkoval všem lidem, kteří naši činnost podporují. Mé díky patří také institucím, které s námi spolupracují a nepřímo tak ovlivňují naši činnost. V neposlední řadě velké díky patří Ministerstvu zdravotnictví ČR, které nám již několikátým rokem poskytlo dotaci na kurzy pro zdravotnické pracovníky. Těším se na rok 2010, neboť vím, že máme mnoho nových plánů! Kromě rozšířené vzdělávací podpory pro tlumočníky znakového jazyka bychom se rádi intenzivněji zabývali i kurzy českého znakového jazyka pro slyšící rodiče neslyšících dětí a dalšími specializovanými kurzy. Vše se dozvíte na našich webových stránkách Mgr. Petr Vysuček, předseda 4

5 1 Základní údaje o organizaci Název Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. Právní statut Občanské sdružení Sídlo Krátkého 4/250, Praha 9 Telefon/fax Mobilní telefon-sekretariát Internetová prezentace IČO Bankovní spojení /5500 u peněžního ústavu: Raiffeisenbank a.s. se sídlem na adrese Olbrachtova 9, Praha 4 Číslo a datum registrace u MV VS/1-1/68576/07-R

6 2 Organizační struktura Organizace Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (dále jen Institut ) se skládá celkem ze 17 neslyšících, kteří tvoří lektorské kolegium, Rady a sekretářek, které zároveň v případě potřeby tlumočí. V rámci činnosti Institutu vyučují neslyšící lektoři český znakový jazyk (dále jen ČZJ ). Zároveň jsou také řádnými členy občanského sdružení. Mimo jiné se lektorské kolegium podílí na běžném provozním chodu organizace (např. rozhoduje o záležitostech organizace). Z řad lektorského kolegia je jednou za tři roky volena Rada, která je výkonným statutárním a řídícím orgánem Institutu. Její členové jsou voleni tajně. Rada se skládá ze třech členů, kteří se schází minimálně jedenkrát za šest měsíců a rozhodují o veškerých organizačních záležitostech sdružení. Do tvořili Radu tito členové: Funkce Předseda Místopředsedkyně Člen Rady Jméno lektora Mgr. Petr Vysuček Mgr. Radka Nováková Zuzana Hájková Dne proběhly nové volby. Od tohoto data tvoří Radu tito členové: Funkce Předseda Místopředsedkyně Člen Rady Jméno lektora Mgr. Petr Vysuček Hana Wiesnerová Kateřina Klofáčová 6

7 V roce 2009 pro Institut pracovalo 17 lektorů. foto jméno funkce Foto jméno Funkce předseda Mgr. Petr Vysuček Veronika Rafflerová místopředseda (ve funkci do ) Mgr. Radka Nováková Martin Wiesner člen Rady místopředseda (ve funkci do ) (ve funkci od ) Bc. Zuzana Hájková Hana Wiesnerová (Miškovská) Milena Čiháková Ondřej Klofáč Bc. Magdalena Vojnarová Sergej Josef Bovkun Martina Seitner Vendula Stará člen Rady (ve funkci od ) Kateřina Klofáčová Lenka Wiesnerová Milan Fritz Petra Dolejšová 7

8 sekretářka/tlumočnice Lucie Půlpánová Eva Kastnerová sekretářka/tlumoč nice sekretářka/tlumočnice Farah Curry (Bunniová) Milena Najmanová 8

9 3 Členové organizace Každý člen má právo se aktivně podílet na činnosti organizace. Má právo vznášet návrhy, připomínky, účastnit se schůzí, volit a být volen do orgánů sdružení. O veškerých novinkách jsou všichni členové informováni prostřednictvím u. Člen organizace má nejen výše zmíněná práva, ale k jeho členství se vážou také jisté povinnosti. Musí dodržovat stanovy, napomáhat sdružení a svým chováním a jednáním hájit zájmy sdružení. Každý člen by měl vystupovat tak, aby nenarušoval poslání organizace a aby neutrpěla její pověst. Ve stanovách Institutu jsou uvedeny dva základní typy členství: řádné členství, které vzniká písemným přihlášením osoby mající zájem a současným či následným souhlasem Rady; čestné členství, které se uděluje osobě, kterou navrhne Lektorské kolegium s následným schválením Rady a přijetím členství navrhovanou osobou. Roku 2009 měl Institut 23 řádných členů. Čestné členství zatím nebylo nikomu uděleno. 9

10 4 Činnost organizace v roce 2009 Organizace Pevnost Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (dále jen Institut ) má za sebou již tři roky působení. Vznikla roku 2007 s cílem zdokonalovat specializované vzdělávání odborníků a dalších osob, kteří přicházejí do kontaktu s neslyšícími lidmi v různých oblastech. Institut navázal na několikaletou zkušenost Pevnosti Českého centra znakového jazyka, o. s. (dále jen Pevnost ) a roku 2009 ji nadále prohluboval a rozšiřoval. Institut se zaměřuje na výuku českého znakového jazyka (dále jen ČZJ ) odborných pracovníků na školách a dalších odborných institucích, jako jsou např. pedagogové na speciálních školách, studenti na sociálně právních školách a zdravotnických školách, zdravotnický personál, tlumočníci českého znakového jazyka, rodiče neslyšících dětí apod. Pro zmíněné skupiny osob připravil nejen výuku českého znakového jazyka, ale také přednášky a semináře. Všechny tyto specializované kurzy se zabývají také předáváním specifických informací o komunitě Neslyšících a vyznačují se snahou o bourání komunikačních a postojových bariér mezi většinovou společností slyšících lidí a menšinovou komunitou Neslyšících. Mezi tyto činnosti též patří odborné školení pro budoucí neslyšící lektory českého znakového jazyka. 4.1 Kurzy českého znakového jazyka a přednášky Na začátku roku 2009 Institut v několika projektech navázal na spolupráci s mnohými institucemi z předchozího roku. Mimo jiné také začal spolupracovat s několika dalšími organizacemi i jednotlivci, kteří se věnují aktivitám souvisejícím se zlepšováním postavení komunity Neslyšících ve slyšící společnosti. Mezi nimi byly například Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Federace rodičů a přátel sluchově postižených a další. Dále Institut nabídl výuku českého znakového jazyka na vyšších odborných školách, na středních odborných školách a zdravotnických zařízeních. Připravil též kurzy pro pedagogy a tlumočníky českého znakového jazyka. 10

11 4.1.1 Kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy První skupinou, na kterou se Institut zaměřil, byly kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy. Kurzy probíhaly ve spolupráci s Jazykovým centrem Ulita na Praze 5 (dále jen Ulita ) a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Institut připravil kurzy českého znakového jazyka pro pedagogické pracovníky, kteří působí na školách pro sluchově postižené žáky. V Ulitě byla výuka rozdělena podle vědomostních znalostí od začátečníků, přes pokročilé až po speciální kurzy, které byly určené tlumočníkům pracujících na školách. V kurzech pro učitele a vychovatele byla výuka směřována k rozšíření zásoby znaků českého znakového jazyka a k pochopení a naučení se frází, se kterými se mohou pedagogové setkat (např. Jaký máme dnes rozvrh hodin?; Kdy půjdeme na svačinu?; apod.). Pedagogové si svoje dovednosti ověřovali zpětnou vazbou při komunikaci s rodilým mluvčím. V kurzu určeném pro tlumočníky českého znakového jazyka byla výuka zaměřena na překlad složitějších textů, na konverzaci a zpětnou vazbu. V obou pololetích bylo celkem pět skupin. Z toho čtyři skupiny pedagogů, kteří byli rozděleni dle vědomostních znalostí od začátečníků až po pokročilé a jednu skupinu tlumočníků. V období od května se studenti Ulity zúčastnili intenzivního kurzu českého znakového jazyka v Piešťanech na Slovensku. Lektory byly Mgr. Petr Vysuček, Magda Vojnarová a Sergej Josef Bovkun. počet hodin počet hodin Pololetí 1. pololetí 2. pololetí (za týden) (za týden) počet kurzů/ týden 5 kurzů à 2 hod. 10 hodin 5 kurzů à 2 hod. 8 hodin Výuka na Pedagogické fakultě probíhala ve spolupráci s Mgr. Jitkou Motejzíkovou a Českou komorou tlumočníků českého znakového jazyka, o. s. Lektoři Institutu učili frekventanty kurzů český znakový jazyk a Česká komora tlumočníků českého znakového jazyka pro ně připravila přednášky na níže uvedená témata. V rámci prvního pololetí se jednalo celkem o 5 termínů, kdy si studenti poslechli nejdříve přednášku (vždy od h) a poté následoval kurz 11

12 českého znakového jazyka (vždy od h, celkem 4 vyučovací hodiny). Lektory byli Hana Wiesnerová a Martin Wiesner. Přednášky uskutečněné v prvním pololetí: 23. ledna 2009 Implementace znalostí z anatomie a fyziologie sluchového analyzátoru Přednášel Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc. 6. března 2009 Komunikační systémy sluchově postižených Přednášela Mgr. et Bc. Lenka Okrouhlíková. 17. dubna Oblast vývojové psychologie sluchově postižených Přednášela PhDr. Iva Jungwirthová. 29. května Úvod do kontrastivní lingvistiky Přednášela Mgr. Radka Nováková. 12. června Znakové jazyka neslyšících Přednášela Mgr. Jitka Motejzíková. Ve druhém pololetí se začínalo kurzem českého znakového jazyka, poté následovala přednáška. Lektory byli opět Hana Wiesnerová a Martin Wiesner. Přednášky uskutečněné ve druhém pololetí: 2. října 2009 Znakový jazyk jako jazyk přirozený (kontrastivní srovnání s češtinou na všech jazykových rovinách) Přednášela Mgr. Radka Nováková. 23. října Jazykové roviny v češtině a českém znakovém jazyce morfologická rovina (číslovky v českém znakovém jazyce, vyjadřování množného čísla) Přednášela Mgr. Helena Šebková. 12

13 13. listopadu Jazykové roviny v češtině a českém znakovém jazyce syntaktická rovina (inkorporace, simultánnost, klasifikátory v českém znakovém jazyce, slovosled x znakosled, využití prostoru) Přednášela PhDr. Lucie Šůchová. 27. listopadu Jazyková výuka neslyšících na základě kontrastivního přístupu Přednášela Mgr. Barbora Kosinová. 11. prosince Problematika tlumočení: spolupráce pedagoga s tlumočníkem ve výuce neslyšících Přednášela Mgr. Naděžda Dingová. počet hodin počet hodin Pololetí 1. pololetí 2. pololetí (za pololetí) (za pololetí) počet kurzů 2 kurzy à 4 hod. 40 hodin 2 kurzy à 4 hod. 40 hodin Kurzy českého znakového jazyka na středních a vyšších odborných školách Další početnější skupinu studentů ČZJ tvořili studenti vyšších odborných škol a středních odborných škol. S některými se pokračovalo ve výuce, která byla již započata v rámci školního roku 2008/2009 a pokračovalo se v ní až do konce června Byly to tyto instituce: Svatojánská kolej Vyšší odborná škola pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou () Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. v Brandýsi nad Labem () Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola v Praze () Střední pedagogická škola J. H. Pestalloziho v Litoměřicích (4 skupiny) Gymnásium Jižní Město v Praze () 13

14 Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze (4 skupiny) V dalším školním ho roce 2009/2010 Institut pokračuje s výukou na těchto školách: Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola v Praze () Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. v Brandýsi nad Labem () Vyšší odborná škola sociálně právní (2 skupiny) Kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Stejně jako tomu bylo roku 2008, tak i v roce 2009 pokračovala výuka českého znakového jazyka pro zdravotnický personál v několika pražských i mimopražských zdravotnických zařízeních a školách. V první polovině roku byly kurzy realizovány bez finanční podpory Ministerstva zdravotnictví. I přes omezené finanční prostředky níže zmíněných institucí se podařilo otevřít celkem 12 kurzů (viz tabulka Nedotované kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky ). Jednalo se buď o skupinu začátečníků či mírně pokročilých. Zahájení každého začátečnického kurzu předcházela odborná přednáška, která účastníky kurzu seznámila s lingvistickým pohledem na český znakový jazyk. Přednášejícím byl buď sám lektor kurzu nebo předseda Institutu Mgr. Petr Vysuček. Přednášející se zmínil taktéž o komunitě Neslyšících a jejích kulturních specifikách. Úvodní přednášky byly realizovány také proto, aby si studenti českého znakového jazyka nepletli termíny český znakový jazyk a znaková řeč, aby se oprostili od medicínského přístupu k neslyšícím jako postiženým a začali více vnímat Neslyšící jedince z lingvistického pohledu, tedy jako členy jazykové a kulturní minority. Po přednášce pak začala pravidelná výuka českého znakového jazyka. Cílem kurzů bylo nejen naučit český znakový jazyk, ale také seznámit zdravotnický personál se základními pravidly pro komunikaci s neslyšícími lidmi. 14

15 Lektoři se během výuky zaměřovali na základní komunikační fráze pro běžné každodenní situace a na základní otázky týkající se lidského těla a nemocí, se kterými se může neslyšící pacient na ně jako na zdravotnické pracovníky obrátit. Na základě výše obecně formulované nabídky pak Institut připravoval podle objednávek a konkrétních požadavků nemocnic a zdravotních škol kurzy českého znakového jazyka šité na míru. Výuka českého znakového jazyka byla vedena neslyšícím lektorem a probíhala mimo prostory Institutu. Výuka probíhala na základě přímé metody a ve skupině mohlo být vždy max. 10 účastníků. Nedotované kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Název instituce (část Prahy) Počet skupin Frekvence Období Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských 3 skupiny 3x týdně leden - březen 2009 rytířů (Praha 2) Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 2x týdně 2 skupiny (Praha 5) únor březen 2009 Fakultní nemocnice Na Bulovce 1 x týdně (Praha 8) únor červen 2009 Všeobecná fakultní nemocnice 1 x týdně v Praze (Praha 2) únor květen 2009 Fakultní Thomayerova nemocnice 1 x týdně s poliklinikou (Praha 4) leden červen 2009 Fakultní nemocnice v Motole 1 x týdně (Praha 5) leden červen 2009 Ústav péče pro matku a dítě 1 x za 14 dní (Praha 4 Podolí) duben červen 2009 Ústřední vojenská nemocnice 1 x týdně Praha (Praha 6) leden červen 2009 Fakultní nemocnice Královské 1 x týdně Vinohrady (Praha 10) leden únor 2009 Celkem 12 skupin - - V září roku 2008 Institut podal žádost o dotaci na Kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky. Této žádosti Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhovělo, proto Institut mohl na konci května 2009 připravit nabídku pro zdravotnická zařízení a školy v Praze. 15

16 O dotované kurzy v druhé polovině roku byl ze strany nemocnic a pražských škol větší zájem. Celkem se nám podařilo otevřít 15 skupin a jednu individuální výuku. Kurzy probíhaly v období září prosinec Dotované kurzy českého znakového jazyka pro zdravotnické pracovníky Název instituce (část Prahy) Počet skupin Frekvence Období Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů (Praha 2) Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (Praha 5) Psychiatrická léčebna Bohnice (Praha 8) Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Praha 2) Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (Praha 4) Fakultní nemocnice v Motole (Praha 5) ALMEDA, a. s. (Neratovice) Ústav péče pro matku a dítě (Praha 4 Podolí) Ústřední vojenská nemocnice Praha (Praha 6) MUDr. Petr Rychlík Celkem 2 skupiny 2x týdně září - říjen skupiny 2x týdně listopad - prosinec x týdně září - prosinec x týdně září - prosinec skupiny 2 x týdně září - prosinec skupiny 2 x týdně září prosinec skupiny 2 x týdně září prosinec x za 14 dní září prosinec skupiny 2 x týdně září prosinec 2009 Individuální 1 x týdně výuka (á 3 vyuč. hod.) září prosinec skupin 1 Individuální - - výuka 16

17 4.1.4 Kurz pro tlumočníky v praxi Ve spolupráci s profesionálním tlumočníkem amerického znakového jazyka Timem Currym připravil Institut pokračovací kurz pro tlumočníky v praxi s názvem Základy tlumočení II. Kurz navázal na první kurz Základy tlumočení I., který proběhl v roce Cílem kurzu bylo prohloubit teoretické poznatky o procesu tlumočení, podrobněji se zaměřit na reálnou tlumočnickou situaci a naučit se základní metody a nácvik sebereflexe a sebezdokonalování. Kurz probíhal od 9. března do 16. června Byl určen tlumočníkům, kteří již jako tlumočníci pro neslyšící fungují. Na kurzech měli tlumočníci možnost podělit se o své znalosti a zkušenosti s ostatními kolegy. Pod vedením Tima Curryho pak nacházeli různá řešení pro dané tlumočnické situace a nepřímo tak i pro svou sebereflexi. Vedle kurzu Tima Curryho byl také otevřen kurz českého znakového jazyka pro tlumočníky a to pod vedením samotného předsedy organizace Mgr. Petra Vysučka. Cílem tohoto kurzu bylo zdokonalení jazykových kompetencí tlumočníků v oblasti českého znakového jazyka. Kurz probíhal v období od 17. února do 16. června Kurzy českého znakového jazyka pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. V roce 2009 pokračoval Institut v poskytování specializovaných kurzů pro Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. (dále jen Federace ). Kurzy byly šité na míru potřebám této organizace. Od ledna do června 2009 probíhala jednou týdně výuka ve dvou skupinách pro zaměstnance Federace. V předchozím roce 2008 kurzy českého znakového jazyka navštěvovali také rodiče neslyšících dětí. V roce 2009 však bohužel s časových důvodů rodičů kurz nebyl otevřen. Lektoři se v kurzu setkali s různou úrovní znakového jazyka a s časovým zaneprázdněním jednotlivých frekventantů. Z tohoto důvodu do budoucna uvažujeme o jiném formátu kurzů zejména pro rodiče neslyšících dětí tak, aby byly kurzy časově i místně rodinám co nejpřístupnější a aby zároveň co nejlépe reagovaly na komunikační potřeby jednotlivých rodin. Lektorkou kurzů byla Hana Wiesnerová. 17

18 4.1.6 Kurz českého znakového jazyka pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka, o. s. Dalším specializovaným kurzem, který Institut připravil pro Českou komoru tlumočníků znakového jazyka, o. s. (dále jen Komora ) byl kurz českého znakového jazyka pro komoří maminky. Kurz byl určen pro maminky s dětmi, které pracují v komoře. Probíhal v období únor 2009 červen Lektorkou byla Vendula Stará Kurz mezinárodního znakového systému pro neslyšící tlumočníky Ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, o. s. byl uskutečněn kurz mezinárodního znakového systému (dále jen MZS ), který vedl Mgr. Petr Vysuček, předseda Institutu. Cílovou skupinou byli neslyšící tlumočníci, kteří se na kurzu učili nejen znakovou zásobu MZS, ale především správné postupy pro tlumočení z ČZJ do MZS a naopak. Kurz probíhal ve dvou obdobích. První cyklus byl zahájen v únoru 2009 a trval do června 2009, následující cyklus probíhal v období od září 2009 do prosince Osvětová činnost Součástí náplně práce lektora je i osvětová činnost. Pracovníci Institutu se proto snaží rozšiřovat informace o jazykové a kulturní menšině Neslyšících, protože laická, ale bohužel i odborná veřejnost má ještě pořád mylné představy o světě Neslyšících. Například jedním z mýtů je, že neslyšící člověk nemůže řídit auto. Podobné mýty velmi znepříjemňují každodenní život neslyšících lidí mezi většinovou slyšící společností. Institut proto v rámci výuky znakového jazyka, ale i v rámci přednášek a seminářů, poskytuje pravdivé informace o komunitě Neslyšících a o českém znakovém jazyce s cílem, aby se Neslyšící stali rovnocennými a uznávanými členy české společnosti a aby zároveň česká společnost respektovala jazyková i kulturní specifika komunity Neslyšících. Kromě několika rozhovorů pro média, jako jsou například časopisy pro neslyšící spoluobčany, uspořádal Institut několik přednášek pro různé zájemce z řad 18

19 odborníků. Přednášejícím byl ve většině případů předseda Institutu Mgr. Petr Vysuček, případně místopředsedkyně Institutu Mgr. Radka Nováková. V roce 2009 proběhly tyto akce: 16. dubna 2009 Neslyšící osobnost jako člen kulturní a jazykové menšiny pro studenty školy JABOK (přednášel Mgr. Petr Vysuček) 11. května 2009 Přednáška pro studenty 3. lékařské fakulty v rámci předmětu Neslyšící pacient a bariéry v medicínském prostředí. (přednášela Bc. Zuzana Hájková) Roku 2009 lektoři Institutu budou pokračovat ve výuce českého znakového jazyka a osvětě. A pokud se povede, rádi bychom se podíleli na dalších nových projektech, které směřují k zdokonalování nejen nás samotných lektorů, ale také zlepšení vnímání Neslyšících většinovou společností. 19

Bc. Petr Vysuček, předseda

Bc. Petr Vysuček, předseda Výroční zpráva 2008 Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 2.1 Lektorské kolegium... 6 2.2 Sekretářky/Tlumočnice... 6 2.3 Rada... 7 3 Členové organizace... 7 4 Činnost organizace

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více