ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI"

Transkript

1 ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì zákona Èeské národní rady. Obì školy pøed tímto slouèením existovaly cca 40 let a u jejich zrodu stály Univerzita Karlova a Èeské vysoké uèení technické v Praze. Struktura univerzity V èele univerzity je rektor, který deleguje nìkteré své pravomoci na prorektory. Základními èlánky univerzity jsou fakulty. Na nich se realizuje pedagogická èinnost, za kterou zodpovídá dìkan fakulty. Fakulty tvoøí a uskuteèòují studijní programy. Fakulty se èlení na katedry, event. ústavy, s pravomocemi danými zákonem a statutem ZÈU. Katedra èi ústav je základní jednotkou pro pedagogickou i vìdeckou práci. Každá katedra zajišt uje výuku své odbornosti pro všechny fakulty univerzity. Nedílnou složkou její èinnosti je vìdecká práce.

2 Fakulty APLIKOVANÝCH VÌD (FAV) EKONOMICKÁ (FEK) ELEKTROTECHNICKÁ (FEL) HUMANITNÍCH STUDIÍ (FHS) PEDAGOGICKÁ (FPE) PRÁVNICKÁ (FPR) STROJNÍ (FST) Studium HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU Zimní semestr 13 týdnù (záøí-prosinec) Zimní prázdniny 2 týdny (prosinec - leden) Zkouškové období 6 týdnù (leden - únor) Letní semestr 13 týdnù (únor - kvìten) Zkouškové období 4 týdny (kvìten - èerven) 4 týdny (srpen - záøí) Letní prázdniny 2 mìsíce (èervenec - srpen) FORMY STUDIA NA ZÈU prezenèní kombinované distanèní STUDIJNÍ PROGRAMY bakaláøské (Bc.) magisterské (Mgr., Ing.) doktorské (Ph.D.) Standardní doba studia je dle 44, odst. 2, písm. e) zákona è. 111/1998 Sb. stanovena pøíslušným studijním programem. Pro studenty, kteøí studují déle než je standardní doba studia pøíslušného studijního programu zvìtšená o jeden rok ( 58, odst. 3 zákona), se urèuje poplatek za studium. PØEHLED STUDIJNÍCH OBORÙ: CHARAKTERISTIKA STUDIA ZÈU je jedinou vysokoškolskou institucí západních Èech, která pøipravuje studenty pro inženýrská povolání v oborech strojních, elektrotechnických, informatiky, aplikované matematiky a fyziky, mechaniky, ekonomiky, pro povolání uèitelù základních a støedních škol se širokým rozsahem pøedmìtù i pro právnická a humanitnì zamìøená povolání. Spoleèné studijní prostøedí na sedmi fakultách ZÈU poskytuje studentùm optimální studijní možnosti. V souèasné dobì fakulty smìøují k vytvoøení výhradnì dvoustupòových, resp. tøístupòových studijních programù: bakaláøské magisterské doktorské.

3 KREDITNÍ SYSTÉM Kreditní systém studia umožòuje studentovi samostatnì rozhodovat o studijní zátìži, volit rytmus i obsah studia, prohlubovat zvolený obor, využít studijních možností i na ostatních fakultách a kromì studia zvoleného oboru získat vzdìlání i v dalších nabízených oborech. Tento systém zajiš uje kompatibilitu systému vysokoškolského vzdìlávání na ZÈU s požadavky Evropské unie (ECTS). UDÌLOVANÉ TITULY Všechny fakulty nabízejí bakaláøské (titul Bc.) a magisterské studijní programy (titul Mgr. nebo Ing.). Titul inženýr udìluje FAV, FEK, FEL a FST a titul magistr je udìlován na FAV, FHS, FPE a FPR. Na FAV lze získat titul RNDr., na FPR JUDr. Právo nabídky doktorských studijních programù (titul Ph.D.) mají fakulty FAV, FEL, FPR a FST, právo vedení habilitaèního (doc.) a jmenovacího øízení (prof.) má FAV, FEL a FST. Absolventi technických fakult ZÈU, kteøí splní požadavky FEANI, mohou po dvou letech praxe získat celoevropsky uznávaný titul "euroinženýr" (EUR ING). Podmínky zapsání do registru FEANI na požádání sdìlí útvar prorektora pro studijní a pedagog. èinnost. CERTIFIKÁTOVÉ PROGRAMY Jsou nabízeny fakultami jako doplnìk ke studiu v bakaláøských èi magisterských studijních programech. Jsou složeny z výbìrových pøedmìtù a vytváøejí ucelené programy, jimiž si student mùže vhodnì doplnit studium svého základního oboru. Osvìdèení o absolvování (certifikát) se vydává souèasnì s diplomem a tvoøí jeho pøílohu. CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ Organizací této formy studia je na ZÈU povìøen Ústav celoživotního vzdìlávání (ÚCV). Ústav v každoroènì vydávaném katalogu kurzù nabízí pøednášky, kurzy i ucelené nìkolikasemestrové vzdìlávací programy jak pro akademickou obec, tak pro širokou veøejnost. Tematicky jde o nabídku, která odpovídá profilu Západoèeské univerzity - univerzity kombinovaného typu, tj. univerzity sdružující obory technické s obory humanitními, umìleckými a pøírodovìdnými. Uchazeèùm o studium na ZÈU je napø. umožnìna pøíprava na pøijímací zkoušky formou rùzných druhù studia èi kurzù. Pro seniory je velmi úspìšnì organizována Univerzita tøetího vìku. Posluchaèi po absolvování šesti semestrù zvoleného oboru obdrží pøi slavnostním aktu osvìdèení o studiu.

4 INTERNACIONALIZACE STUDIA Univerzita má množství kontaktù s domácími i zahranièními partnery, je uzavøeno 26 smluv se zahranièními partnerskými univerzitami. Od svého založení se zapojuje do mezinárodních projektù, které umožòují mobilitu studentù a pedagogù v rámci Evropské unie, napø. Socrates - Erasmus, Comenius, Minerva, Lingua, Grindtvig, Leonardo da Vinci. Mezinárodní letní jazyková škola Mezinárodní letní jazyková škola se úspìšnì poøádá od roku 1990, a to vždy tøi týdny v èervenci. Nabízí intenzívní jazykové kurzy (èeština, angliètina, nìmèina, francouzština, španìlština, ruština) pro všechny úrovnì znalostí. Výuka je vedena v neformálním duchu ve skupinách s maximálním poètem 15 úèastníkù. Zahranièní studenti z celého svìta vytváøejí stimulující mezinárodní prostøedí, které slouží jak ke zlepšení jazykových dovedností, tak i pro hlubší orientaci v kultuøe a historii jiných zemí. K tomu pøispívá i fakultativní odpolední program, který nabízí panelové diskuze na rùzná témata, poznávání památek ÈR a mnoho spoleèenských akcí.

5 Univerzitní knihovna Moderní univerzitní knihovna je tvoøena ètyømi odbornými knihovnami a centrálním knihovnickoinformaèním pracovištìm. Všechny knihovny pracují v automatizovaném knihovnicko-informaèním systému, služby poskytují jak akademické obci, tak veøejnosti. Studijní zázemí Studentùm ze vzdálenìjších lokalit je poskytováno ubytování ve studentských kolejích v Plzni a v Chebu. Studenti mohou využít možnost dotovaného stravování ve dvou menzách. ZÈU vlastní též øadu sportovních zaøízení, kde kromì povinné tìlesné výchovy mohou zájemci aktivnì provozovat øadu sportù. ZÈU vlastní nejmodernìjší poèítaèovou sít a množství speciálnì vybavených uèeben a laboratoøí. Tøi školicí a ubytovací støediska v rùzných místech západních Èech - Neètiny, Pernink, Rybník - poskytují pøíjemné prostøedí pro rùzná výjezdní zasedání, školení a kurzy. Jejich krásná poloha je velice výhodná i pro celoroèní rekreaci. Poradenství pro studenty poskytuje v souèasné dobì psychologická poradna a informace o možnostech studia v zahranièí podává útvar zahranièních vztahù. Záležitosti spojené s prùbìhem studia øeší studijní oddìlení jednotlivých fakult a úsek prorektora pro studijní a pedagogickou èinnost. Problémy handicapovaných studentù jsou øešeny individuálnì na jednotlivých fakultách. Novì budované objekty mají bezbariérový pøístup.

6 Uplatnìní absolventù Absolventi studijních programù a oborù jednotlivých fakult ZÈU se dosud nesetkávají s vìtšími problémy na trhu práce. Nacházejí uplatnìní na všech stupních øídících struktur soukromých firem i státních institucí v oblasti výroby, obchodu, neziskové sféry a infrastruktury, ve výzkumných ústavech, v projekèních a konstrukèních firmách, ve veøejném sektoru a institucích územní samosprávy, ve sféøe služeb a poradenství, ve vzdìlávacích i kulturních institucích. Absolventi doktorských studijních programù se uplatòují také jako vysokoškolští pedagogové. Obecnì lze øíci, že v souèasné dobì jsou na trhu práce nejvíce žádáni absolventi technických oborù. Univerzita trvale spolupracuje s úøady práce. Stipendia Stipendia udìlují rektor a dìkani fakult dle Stipendijního øádu ZÈU. Univerzitní mimoøádné stipendium pøiznává rektor za vynikající studijní, vìdecké, sportovní, umìlecké nebo jiné tvùrèí výsledky v rozsahu pøesahujícím pøíslušnou fakultu. Doktorské stipendium pøiznává dìkan fakulty na návrh školitele a oborové rady. Prospìchové stipendium pøiznává dìkan fakulty na základì váženého studijního prùmìru a podle pravidel stanovených stipendijním øádem. Fakultní mimoøádné stipendium pøiznává dìkan na základì odùvodnìné žádosti studenta (napø. tíživá sociální situace), na návrh vedoucího pracovištì fakulty nebo z vlastního podnìtu (vynikající výsledky bìhem celého studia; vynikající vìdecká, kulturní a sportovní èinnost; dobrá reprezentace fakulty; prospìšná èinnost pro fakultu). Adresná stipendia jsou pøiznávána na podporu studia obèanù ÈR v zahranièí, studia cizincù v ÈR a v souvislosti s grantovou èinností. Stavovská unie studentù Jediná studentská organizace s celouniverzitním pùsobením, která reprezentuje a hájí zájmy vysokoškolských studentù. Prvotním úkolem Stavovské unie studentù (SUS) je servis pro vysokoškolské studenty (poskytování nejrùznìjších informací a rad potøebných ke studiu i mimo nì). Další èinnost spoèívá v poøádání kulturních a sportovních akcí (Majáles, Gaudeamus - na zahájení akademického roku, reprezentaèní ples ZÈU, ples SUS, veèery ve VŠ klubech Ucho, Naporo, Pivoòka a Bastila). SUS pomáhá i pøi hledání pracovního uplatnìní studentù ZÈU každoroèním organizováním Veletrhu pracovních pøíležitostí, vydává pro absolventy Informaèní katalog firem, zprostøedkovává studentùm krátkodobé brigády a též se angažuje pøi zprostøedkování alternativního ubytování studentù. Pod hlavièkou SUS ZÈU vysílá studentské Rádio Bomba. VELETRH pracovních pøíležitostí Prùkaz studenta Prùkazem studenta je identifikaèní karta, tzv. "JIS karta", nazvaná podle "Jednotného Identifikaèního Systému". Prùkaz studenta (IK, JIS karta) v rámci ZÈU umožòuje : vstup do vyhrazených prostor, objednávání jídel v menzách, pøístup do výpùjèního protokolu knihoven, pøístup k výpoèetní technice, osobní prokazování v objektech ZÈU. získání slevy pro pøedplatné na MHD v Plzni.

7 Informace o pøijímacím øízení Každá fakulta vyhlašuje své vlastní podmínky pøijímacího øízení (termín odevzdání pøihlášek, termín a obsah pøijímacích zkoušek, požadované znalosti, poplatek za pøijímací øízení). Spoleènou podmínkou je ukonèené úplné støední nebo støední odborné vzdìlání s maturitou. Kromì FPR se fakulty pøedstavují zájemcùm o studium pøi Dnech otevøených dveøí (prosinec/leden). Pøijímací zkoušky se konají formou písemného testu, pouze pro pøijetí v nìkterých oborech je podmínkou úspìšné složení ústní nebo talentové zkoušky. Veškeré informace týkající se pøijímacího øízení, vèetnì pøihlášek ke studiu, zájemci získají na studijních oddìleních jednotlivých fakult a v úseku prorektora pro studijní a pedagogickou èinnost (viz kontaktní místa) a na výše uvedených internetových stránkách fakult. Studium je zahajováno slavnostní imatrikulací a zakonèeno slavnostní promocí. Kde nás najdete? Všechny fakulty ZÈU jsou umístìny v Plzni, výuka na FEK probíhá i v Chebu. Rektorát univerzity je umístìn v areálu "Zelený trojúhelník" na Borských polích v plzeòské ètvrti Bory. Tento areál se postupnì rozšiøuje a výhledovì zde budou soustøedìny témìø všechny fakulty univerzity. V souèasné dobì se zde nachází budova Fakulty aplikovaných vìd, Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní. Ostatní fakulty jsou umístìny v rùzných, vìtšinou historických budovách poblíž støedu mìsta. Dostupnost areálu Západoèeské univerzity v Plzni na Borských polích mìstskou hromadnou dopravou: na koneènou Bory tramvají è. 4 odtud autobusy è. 24 nebo 30 k areálu ZÈU (první zastávka ze stanice Bory).

8 Adresa rektorátu: Kontaktní místa Univerzitní 8, Plzeò tel. ústøedna: centrální fax: Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou èinnost: tel.: Ústav celoživotního vzdìlávání: tel.: Zahranièní vztahy: tel.: Studijní oddìlení: FAV tel.: FEK tel.: FEL tel.: FHS tel.: FPE tel.: FPR tel.: FST tel.:

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více