Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany"

Transkript

1 Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Materiálně technické podmínky pro výuku Vzdělávací program školy Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Součásti školy Doplňková činnost školy Obory vzdělání a údaje o žácích v nich Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Údaje o výsledcích ve vzdělávání Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Výsledky maturitních zkoušek Chování žáků Absolventi a jejich další uplatnění Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Umístění absolventů ve školním roce 2013/ Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Analýza jazykového vzdělávání Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou Mimoškolní aktivity Programy a projekty: Spolupráce se zahraničními školami Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží Další akce školy Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů Výchovné akce zaměřené na environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, úřady práce, odborovými organizacemi, sociálními partnery a dalšími subjekty Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Výchovné a kariérní poradenství Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Další činnost školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Fotografie Závěr

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium a SOŠ ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO : IZO : Kontakty: číslo telefonu : , faxu : ová adresa : www stránky : ředitel školy : Zdeněk Šimeček zástupce ředitele: Jiří Doubrava výchovný poradce : PaedDr. Eva Čekalová školská rada : Mgr. Libor Tomášek - za pedagogické pracovníky Ing. Naděžda Pínová za pedagogické pracovníky Jaroslav Janský za zřizovatele Ing. Miroslav Hölzel za zřizovatele Olga Kymlová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Eva Moulíková za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika školy 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Gymnáziu a SOŠ ekonomické Nádražní 90, Sedlčany byla vydán Dodatek číslo 6 zřizovací listiny ze dne 19. prosince 2011 č.j.: /2012/KUSK ve znění: Dodatku č. 1 ze dne 25. června 2003 č. j. OŠMS/10613/2003, Dodatku č. 2 ze dne 10 června 2004, č. j. 8775/2004/ŠKO, Dodatku č. 3 ze dne 27. června 2005, č. j. 9145/2005/ŠKO, Dodatku č. 4 ze dne 14. dubna 2008, č. j /2008/KUSK Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu Dodatku č. 5 schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č /2011/ZK ze dne 6. června 2011 Tento dokument vymezuje hlavní náplň a doplňkovou činnost školy. 2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku Budova školy i s přilehlými pozemky je majetkem Středočeského kraje. V budově školy je 16 kmenových tříd, dále učebna a laboratoř chemie, učebna a laboratoř biologie, učebna fyziky, tři počítačové učebny, projektová pracovna, učebna výtvarné výchovy, učebna fiktivní firmy a čtyři jazykové učebny. Škola má vlastní knihovnu, samostatnou knihovnu cizích jazyků a keramickou dílnu. Na výzdobě školních prostor se podílejí ve velké míře žáci i učitelé. V době volna a přestávek je - 3 -

4 žákům k dispozici bufet v budově školy a občerstvovací automaty. Škola má bezbariérový přístup. Škola je materiálně vybavena na slušné úrovni. Má vlastní sbírky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, didaktickou a kopírovací techniku. Pro výuku odborných předmětů a jazyků slouží odborné učebny. Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Škola je průběžně modernizována výpočetní technikou. Jedna učebna je vybavena softwarem pro výuku jazyků a ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů. Učitelé mají volný přístup na internet. Mohou používat tiskárny i kopírky. Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou všechny klíčové body školy kontrolovány bezpečnostními čidly, která jsou připojena na městskou policii. Škola nemá vlastní ubytovací zařízení ani jídelnu. Škola pravidelně odebírá zhruba 9 periodik zaměřených především na ekonomiku, účetnictví, školskou problematiku, přírodní a společenské vědy. Významnou součástí školy je moderní, v září roku 2007 nově otevřená víceúčelová tělocvična. Novostavba tvořená velkým sálem, gymnastickým sálem a potřebným zázemím je nadstandardně vybaveným sportovištěm. V neděli došlo v dopoledních hodinách v Sedlčanech k vylití potoka Mastníku z břehů. Došlo k zatopení školní sportovní haly. Ředitel školy, učitelé a správci tělocvičny zajistili halu pytli s pískem. Vzhledem k trvalému dešti hladina vody neustále stoupala a tlakem prorazila písečné zábrany i vstupní dveře. Došlo k zatopení celého objektu tělocvičny. Podařilo se zachránit téměř veškeré vnitřní vybavení, které učitelé a žáci školy vynesli na tribunu, přestože byla neděle. V době kulminace vystoupala voda do výše cca 2,5 m. Vztlak vody způsobil odtržení podlahy od podkladu. Vzhledem k tomu, že voda do tělocvičny vnikala svislými zdmi, pravděpodobně došlo k poškození svislé a možná i vodorovné izolace. Voda ze zatopené tělocvičny byla ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem téměř odčerpaná. V dalších dnech byla odstraněna zničená podlahová konstrukce. Pod podlahovým roštem zůstala ještě voda s velkým množstvím bahna. Učitelé spolu se žáky školy provedli ve svém volném čase úplné vyčištění plochy, desinfekci šaten, kabinetů a hygienického zázemí. Další práce již provádějí odborné firmy. Během měsíce června byla demontována veškerá zdravotní technika, odstraněny všechny dveře a keramické a dřevěné obklady. V první půlce července došlo k odstranění omítek ze zatopených zdí a začalo se vysušovat. V září bylo z důvodu vysoké vlhkosti zdí a podlah klasické vysušování nahrazeno tlakovým vysoušením, které trvalo dva měsíce. Pro stanovení výše škody byly provedeny revize veškerého technického zařízení s vyčíslením škod (elektroinstalace, vzduchotechnika, topení, protipožární zabezpečení, zabezpečení budovy, výměník tepla, apod.) Likvidátorem pojišťovny byla vyčíslena celková škoda ve výši Kč. Částka byla převedena na účet školy. V červnu 2014 proběhl výběr zhotovitele opravy tělocvičny. Vítěz soutěže, firma Sportovní podlahy Zlín, zahájil práci v srpnu. Podle smlouvy o dílo bude oprava dokončena do konce listopadu. Práce probíhají dle harmonogramu

5 2.3 Vzdělávací program školy Předmět Učební plán osmiletého gymnázia ve šk. roce 2013/ ŠVP GOA Prima Sekun da Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Český jazyk a literatura Oktáva Anglický jazyk 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 4 / 4 3 / 3 3 / 3 3 / 3 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 + ½ 2 + ⅓ 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Chemie 1 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Biologie 2 + ½ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 IVT 1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 Tělesná výchova Estet. výchova - výtvarná Estet. výchova - hudební Volitelné předměty: Konverzace v angl. jazyce Konverzace v něm. jazyce 2 2 Konverzace v rus. jazyce 2 2 Seminář z biologie 2 2 Seminář z chemie 2 2 Seminář z matematiky 2 2 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář z fyziky 2 2 Seminář z informatiky 2 2 Literární dílna 2 Seminář ze zeměpisu 2 2 Seminář ze společ. věd 2 2 Deskriptivní geometrie

6 Seminář z českého jazyka 2 2 Součet Poznámky: V tercii si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý, nebo ruský jazyk. V oktávě je dalším cizím jazykem německý jazyk. V kvintě a sextě si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou, nebo hudební výchovu. V sextě si žáci vybírají buď informatiku, nebo literární dílnu. V oktávě si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D V sekundě a kvintě se žáci účastní lyžařského kurzu a v septimě sportovního kurzu. Volitelné předměty pro víceleté gymnázium jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace v ruském jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z dějepisu Seminář ze společenských věd Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z literatury v anglickém jazyce Deskriptivní geometrie Literární dílna - 6 -

7 Učební plán čtyřletého gymnázia ve školním roce 2013/ ŠVP GOA Předmět 1.G 2.G 3.G 4.G Český jazyk a literatura Anglický jazyk 5 / 5 4 / 4 4 / 4 4 / 3 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 4 Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Chemie 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 Biologie 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 IVT 2 / 2 2 / 2 Tělesná výchova Estetická výchova - výtvarná 2 2 Estetická výchova - hudební 2 2 Volitelné předměty: Písemná a elektronická komunikace 2 Konverzace v angl. jazyce 2 2 Konverzace v něm. jazyce 2 2 Konverzace v rus. jazyce 2 2 Seminář z biologie 2 2 Seminář z chemie 2 2 Seminář z matematiky 2 2 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář z fyziky 2 2 Seminář z informatiky 2 2 Literární dílna 2 2 Seminář ze zeměpisu 2 2 Seminář ze společ. věd 2 2 Deskriptivní geometrie 2 2 Seminář z českého jazyka

8 Součet V 1. ročníku si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý, nebo ruský jazyk. Ve 3. a 4. ročníku je dalším cizím jazykem německý jazyk. Ve 4. ročníku si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 3. ročníku sportovního kurzu. V 1. a 2. ročníku si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou, nebo hudební výchovu. Volitelné předměty pro čtyřleté gymnázium jsou: Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace v ruském jazyce Seminář z českého jazyka Seminář z biologie Seminář z chemie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Seminář z dějepisu Seminář ze společenských věd Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář z literatury v anglickém jazyce Deskriptivní geometrie Písemná a elektronická komunikace - 8 -

9 Učební plán OA ve školním roce 2013/ ŠVP GOA Předmět 1.OA 2.OA 3.OA 4.OA Český jazyk a literatura Anglický jazyk 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 3 Další cizí jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 4 Občanská nauka 2 2 Dějepis 2 2 Hospodářský zeměpis 2 2 Základy přírodních věd 2 3 Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví 3 / 3 4 / 4 4 / 4 Informační technologie 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 1 Písemná a elektronická komunikace 3 / 3 2 / 2 3 / 3 Právo 3 Statistika / 1 Práce ve fiktivní firmě 2 / 2 Volitelné předměty: Konverzace v anglickém jazyce 2 2 Konverzace v německém jazyce 2 2 Seminář z matematiky Seminář z účetnictví 2 / 2 Ekonomická cvičení 2 Seminář z českého jazyka 2 Součet Poznámky V 1. ročníku si v rámci dalšího cizího jazyka žáci vybírají buď německý, nebo ruský jazyk. V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 2. ročníku sportovního kurzu. V 3. ročníku žáci konají odbornou praxi v délce 2 týdnů. Volitelné předměty v obchodní akademii jsou: Konverzace v anglickém jazyce - 9 -

10 Konverzace v německém jazyce Konverzace v ruském jazyce Seminář z matematiky Seminář z účetnictví Ekonomická cvičení Seminář z českého jazyka 2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Gymnázium a obchodní akademie je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a výchovu ekologickou, umožňuje též náboženskou výchovu. Gymnázium je všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Dále připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Gymnázium má čtyři nebo osm ročníků. Obchodní akademie připravuje především pro výkon odborných činností, zejména ekonomických, sociálně právních, správních a kulturních, připravuje i pro studium na vysoké škole. Denní studium trvá nejvýše čtyři roky. Právo studovat na středních školách mají žáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Ke studiu v prvním ročníku čtyřletého gymnázia a obchodní akademie se přijímají žáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu. Do prvního ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. V osmiletém a ve čtyřletém denním studiu gymnázia se studium ukončuje maturitní zkouškou. Ve čtyřletém denním studiu obchodní akademie se studium ukončuje maturitní zkouškou. Ve škole se vyučuje podle učebních plánů a učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků, které byly vytvořeny v rámci školy (ŠVP GOA). Pedagogičtí pracovníci vychovávají žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, jsou povinni se na svou práci svědomitě připravovat a dále se vzdělávat. Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost, je občansky bezúhonný a morálně vyspělý

11 3. Součásti školy I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet Druh/typ školy IZO povolený počet žáků/ žáků/ stud. v počet stud. 1 DS 2 žáků/ stud. Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DS Střední škola ,741 13,25 1 všechny formy vzděláván; 2 denní forma vzdělávání (denní studium) 3.1 Doplňková činnost školy Doplňkovou činnost má škola povolenou podle zřizovací listiny školy. Činnost je prováděna podle interní směrnice školy. a) Kurzy pro veřejnost Angličtina příprava na FCE lektor Naděžda Pínová 16 účastníků Angličtina pro veřejnost lektor Kateřina Pínová 9 účastníků Angličtina příprava na přijímací zkoušky na VŠ lektor Miroslava Pecková 10 účastníků Němčina příprava na SZZ lektor Olga Mrázová 13 účastníků Němčina kurz pro Městský úřad Sedlčany lektor Olga Mrázová 7 účastníků Matematika k přijímacím zkouškám na VŠ - lektor Eleonora Tulachová 10 účastníků Příprava na testy studijních předpokladů lektor František Hodys 4 účastníci Kurz Základy obsluhy PC - lektor František Hodys 5 účastníkůi Příprava na přijímací zkoušky na střední školy lektoři Jiří Doubrava, Eva Grünerová, Libor Tomášek, Eva Čekalová - 38 účastníků Ruština pro veřejnost lektor Lidiya Hutelyuk 8 účastníků

12 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) matrika Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet Tříd Průměrný počet žáků/tř. Gymnázium čtyřleté K/ ,00 Gymnázium osmileté K/ Obchodní akademie M/ ,00 Celkem Cizí státní příslušníci: 2 žáci ze Slovenska 1 žákyně z Ruska Studenti z jiných krajů nejsou. 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ VOŠ

13 Mentální postižení 0 0 Sluchové postižení 1 0 Zrakové postižení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 Souběžné postižení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 2 0 Autismus 0 0 Dva žáci školy mají SPU, jedná se většinou o dysgrafii a dyslexii.. Vzhledem k malé závažnosti poruch jim nebyl vypracován ISP. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků 6.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet přihl. přij. poda- kladně přihl. přij. ných vyříz. Obory vzdělání poskytující Střední vzdělání s maturitní zkouškou K/81 gymnázium osmileté K/41 gymnázium čtyřleté M/02 obchodní akademie Celkem Kritéria pro přijetí Gymnázium osmileté Počet tříd Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním i druhém pololetí čtvrté třídy a v prvním pololetí páté třídy (maximálně 100 bodů) a na základě písemného testu obecných studijních předpokladů Scio (maximálně 300 bodů). Maximálně mohli studenti získat 400 bodů. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. Gymnázium čtyřleté Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo

14 Obchodní akademie Studenti byli přijati na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů), v druhém pololetí osmé třídy (maximálně 100 bodů) a v prvním pololetí deváté třídy (maximálně 100 bodů). Celkem mohli uchazeči získat 300 bodů. Do průměru se nezapočítávaly známky z nepovinných předmětů a chování. K výstupnímu hodnocení ze ZŠ se nepřihlíželo. 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 455 Prospěli s vyznamenáním 207 Prospěli 246 Neprospěli 2 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 1,62 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 55,74/ 0,00 Dvě žákyně se k opravné zkoušce nedostavily - neprospěly Žádný žák školy nebyl ve školním roce 2013/2014 hodnocen slovně

15 Údaje o vzdělávání stav k : Zkoušky v náhrsdním ve školním roce 2013/ p. Wawrzynowiczová Nikol (3.OA) Německý jazyk zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Německý jazyk zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Občanská nauka zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Občanská nauka zkouška v náhradním p. Gondášová Tereza (1.OA) Ekonomika zkouška v náhradním p. Dvořák Tomáš (1.OA) Písemná a elektronická komunikace zkouška v náhradním p. Gondášová Tereza (1.OA) Písemná a elektronická komunikace zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Písemná a elektronická komunikace zkouška v náhradním p. Sládek Arnošt (2.OA) Anglický jazyk zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Český jazyk a literatura zkouška v náhradním p. Gondášová Tereza (1.OA) Informatika zkouška v náhradním p. Sládek Arnošt (2.OA) Písemná a elektronická komunikace zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Informatika zkouška v náhradním p. Suchan Jan (7.V) Ruský jazyk zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Ekonomika zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Anglický jazyk zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Ruský jazyk zkouška v náhradním 3 (N) 4 (N) 4 (N) 3 (N) 5 (N) 2 (N) 4 (N) 5 (N) 3 (N) 4 (N) 3 (N) 5 (N) 3 (N) 4 (N) 3 (N) 4 (N) 4 (N)

16 p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Informatika zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Český jazyk a literatura zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Matematika zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Matematika zkouška v náhradním p. Vokrouhlíková Michaela (2.G) Matematika zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Anglický jazyk zkouška v náhradním p. Vyskočil Nikolas (2.OA) Ekonomika zkouška v náhradním p. Kakešová Kristýna (1.G) Matematika zkouška v náhradním p. Beňová Sylvie (3.OA) Anglický jazyk zkouška v náhradním p. Wawrzynowiczová Nikol Anglický jazyk zkouška v náhradním (3.OA) p. Wawrzynowiczová Nikol Ekonomika zkouška v náhradním (3.OA) p. Feldstein Štěpán (3.V) Matematika zkouška v náhradním p. Chwastek Michael (1.OA) Písemná a elektronická komunikace zkouška v náhradním p. Fousková Nikola (2.OA) Anglický jazyk zkouška v náhradním p. Wawrzynowiczová Nikol (3.OA) Konverzace v anglickém jazyce zkouška v náhradním 4 (N) 3 (N) 5 (N) 5 (N) 3 (N) 2 (N) 3 (N) 1 (N) 3 (N) 3 (N) 3 (N) 3 (N) 4 (N) 4 (N) 3 (N) 7.2 Výsledky maturitních zkoušek Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/41 Gymnázium - všeobecné K/81 Gymnázium - všeobecné M/02 Obchodní akademie Celkem: Pozn.: údaje v tabulce jsou po opravných zkouškách Profilová část: V řádném neprospěli 3 žáci: 4.OA..2 žáci..praktická zkouška z odborných předmětů 4.G.1 žák.. zeměpis. Při opravné zkoušce neuspěl jeden žák 4.OA Společná část: V řádném neprospělo 6 žáků: 4. OA... 3 žáci... matematika didaktický test

17 1 žákyně... anglický jazyk - ústní zkouška 1 žákyně..anglický jazyk didaktický text Oktáva..1 žák... matematika didaktický test Jeden žák se ze zdravotních důvodů omluvil z didaktického testu z matematiky Při podzimním neuspěli dva žáci z matematiky

18 - 18 -

19 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé střední škola Pochvaly: Pochvala třídního učitele 142 žáků Pochvala ředitele školy 97 žáků Kázeňské tresty za přestupky proti školnímu řádu: Napomenutí třídního učitele 18 žáků Důtka třídního učitele 17 žáků Důtka ředitele školy 11 žáků

20 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium obchodní akademie V tabulce je hodnocen přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu ve školním roce 2013/2014. Škola vykazuje velmi dobré výsledky i při uplatnění absolventů. Počet žáků přijatých na vysokou školu je vysoký a počet absolventů evidovaných úřadem práce je trvale velice nízký. Přehled umístění absolventů školy: Vysoké školy Vyšší odborné školy Jazykové kurzy Zaměstnání Úřad práce Gymnázium 4. G 29 96,7 % 0 0 % 1 3,3 % 0 0 % 0 0 % 30 Oktáva 26 92,86 % 0 0 % 0 0 % 1 3,6 % 1 3,6 % 28 Celkem 55 94,8 % 0 0 % 1 1,7% 1 1,7 % 1 1,7% 58 Obchodní akademie 4. OA 16 55,2 % 6 20,7 % 0 0 % 6 20,7 % 1 3,4% 29 Celkem absolv. Obdobné výsledky přijímacího řízení jako v tabulce vykazuje škola dlouhodobě. Bez nadsázky lze konstatovat, že škola vysoce naplňuje svůj hlavní úkol, připravovat žáky pro studium, zejména na vysokých školách. Výsledky žáků v osmiletém a čtyřletém studijním oboru jsou vyrovnané, odpovídají výběru při přijímacím řízení. Pro zajímavost je uvedeno i rozmístění absolventů podle typu vysoké školy. Výsledky jsou opět příznivé. Svědčí to o tom, že se absolventům splnily jejich záměry a cíle v oblasti profesionální orientace. Obdobné výsledky jsou i u ostatních typů vysokoškolského studia například vysoký počet přijatých na vysoké školy humanitního směru (ty rovněž vykazují vysoký převis poptávky nad nabídkou). Několik studentů především ze třídy oktáva se dostalo na více vysokých škol a mohli se rozhodnout podle svých přání

21 9.2 Umístění absolventů ve školním roce 2013/ 2014 a) oktáva VYSOKÉ ŠKOLY 25 studentů Univerzita Karlova Praha 6 1. lékařská fakulta 1 3. lékařská fakulta 1 Fakulta farmacie 1 Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 3 Pedagogická fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Zdravotně-sociální fakulta 1 VŠE Praha 4 Fakulta mezinárodních vztahů 1 Fakulta informatiky a statistiky 2 Národohospodářská fakulta 1 ČVUT Praha 2 Fakulta biomedicínského inženýrství 1 Fakulta strojní 1 ČZU Praha 2 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 1 Fakulta životního prostředí 1 Západočeská univerzita v Plzni 3 Fakulta filozofická 3 VŠCHT Praha 1 Fakulta chemické technologie 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Fakulta přírodovědecká 1 Akademie múzických umění 1 Divadelní fakulta 1 Univerzita Hradec Králové 1 Filozofická fakulta 1 University of Aberdeen 2 Humanitní obor

22 Vysoká škola tech. a ekonomická v Českých Budějovicích 1 Ve třídě oktáva maturovalo 28 studentů. Z nich se 26 dostalo na vysoké školy, úspěšnost je tedy 92,8 %. Studenti volili většinou fakulty nacházející se v Praze, dva půjdou studovat do Velké Británie. Jedna studentka je doposud nezaměstnaná. Přehledné údaje o studovaných oborech: Vysoké školy 26 Obory: lékařské a fyzioterapie 5 filozofické a historie 5 psychologie 2 pedagogické 1 ekonomické 3 informační technologie 2 fyzikální 1 biologické 2 chemické 1 zemědělské 2 strojní 1 divadelní 1 b) 4.G VYSOKÉ ŠKOLY 28 studentů Univerzita Karlova Praha 5 1.lékařská fakulta 1 Fakulta humanitních studií 1 Husitská teologická fakulta 1 Pedagogická fakulta 2 ČVUT Praha 1 Fakulta dopravní 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 9 Filozofická fakulta 1 Pedagogická fakulta 5 Zdravotně sociální fakulta 2 Zemědělská fakulta 1 VŠCHT Praha 3 Fakulta potravinářské technologie

23 VŠE Praha 3 Fakulta informatiky a statistiky 1 Podnikohospodářská fakulta 2 AMU Praha 1 Divadelní fakulta 1 Česká zemědělská univerzita v Praze 3 Fakulta agrobiologie 2 Fakulta lesnická 1 Masarykova univerzita v Brně 1 Právnická fakulta 1 Univerzita Hradec Králové 1 Pedagogická fakulta 1 Univerzita Pardubice 2 Fakulta chemicko-technologická 2 Jazyková škola 1 Ve třídě 4.G maturovalo ve školním roce 2013/ studentů. Na vysoké školy podalo přihlášky všech 30 studentů. U přijímacího řízení byli téměř všichni úspěšní (96,7 % přihlášených). Jedna studentka nastoupí do jazykové školy. Přehled o studovaných oborech: Vysoké školy 29 Obory : zdravotnické 3 právnické 1 pedagogické 8 umělecké 1 ekonomické 3 humanitní vědy 2 filozofické 1 chemické 5 dopravní 1 zemědělské obory 4 Jazyková škola

24 c) 4.OA VYSOKÉ ŠKOLY 16 studentů Jihočeská univerzita České Budějovice 8 Ekonomická fakulta 6 Pedagogická fakulta 1 Zdravotně sociální fakulta 1 Česká zemědělská univerzita 2 Fakulta přírodních a potravinářských zdrojů 1 Technická fakulta 1 ČVUT Praha 3 Masarykův ústav vyšších studií 3 Bankovní institut VŠ Praha 1 Vysoká škola finanční a správní 1 Vysoká škola obchodní Praha 1 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 6 VOŠ ekonomická 6 Zaměstnání 1 Nezaměstnaní 6 Na vysoké školy se dostalo 16 studentů z 20 přihlášených (80 %).VOŠ bude studovat 6 studentů, kteří byli u přijímacího řízení 100 % úspěšní. Do zaměstnání chce nastoupit 7 absolventů. Přehled o studovaných oborech - třída 4. OA Vysoké školy 16 Obory ekonomické 12 pedagogické 1 zemědělské 2 sociální 1 Vyšší odborné školy 6 Obory ekonomické

25 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2012/2013 Z nich počet nezaměstnaných duben K/81 Gymnázium - všeobecné K/41 Gymnázium- všeobecné M/02 Obchodní akademie 30 7 Celkem 84 9 Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, absolventi školy bez problémů nacházejí uplatnění na trhu práce. Absolventi školy jsou maximálně krátkodobě nezaměstnaní před prvním nástupem do zaměstnání. Jsme v pravidelném kontaktu s Úřadem práce v Sedlčanech a získané informace vyhodnocujeme. 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr Anglický jazyk ,97 Německý jazyk ,88 Ruský jazyk ,64 Konverzace v AJ Konverzace v NJ ,50 Konverzace v RJ Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Analýza jazykového vzdělávání Anglický jazyk Znalosti a dovednosti v anglickém jazyce si naši žáci pravidelně prověřují účastí v celostátních testech, při soutěžích i při zájezdech do zahraničí

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více