Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadavatel MSSS Vejprty, S. K. Neumanna 842, Vejprty"

Transkript

1 Energeický audi Úvodní čás 1.1 Idenifikační údaje Zadavael Obchodní jméno: MSSS Vejpry, S. K. Neumanna 842, Vejpry Sauární zásupce: Mgr. Per Husák, řediel Idenifikační číslo: Objek, ve kerém je prováděn audi Název: Domov pro osoby se zdravoním posižením Adresa: Vysoká 735, Vejpry Konakní osoba: Mgr. Per Husák el.: Energeický audior Jméno: Zdeněk Kříek IČO: Adresa: Jiráskova 4209, Chomuov Číslo osvědčení: MPO 155 Telefon: Předmě audiu Předměem energeického audiu je objek Domova pro osoby se zdravoním posižením ve Vejprech. Objek slouží jako zdravonické zařízení. Původní objek DSZP byl posaven asi před 80 ley v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek není pamákově chráněn. 1.3 Účel zpracování energeického audiu Audi je zpracován na základě požadavku zadavaele audiu MSSS Vejpry, pro splnění požadavků vyplývajících z legislaivy vzahující se na předpokládanou rekonsrukci objeku. 1.4 Cíl energeického audiu Cílem energeického audiu je zhodnocení sávajícího savu, zjišění možných úspor energie a návrh energeicky úsporných opaření pro splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/ /2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012, zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č.318/2012 Sb. Audi je zpracován dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu a energeického posudku. Obálka budovy je hodnocena na základě ČSN (znění 2011). 1.5 Podklady pro zpracování energeického audiu Výkresová dokumenace: Dokumenace sávajícího savu Technicko ekonomické podklady: Dosupné fakury za el. energii, eplo a eplou vodu za období roků Údaje získané vlasním šeřením na mísě předměu energeického audiu Informace o způsobu nakládání s energiemi, echnický sav a provozní režim objeku. Audior: Zdeněk Kříek Srana 1 (celkem 29)

2 Energeický audi Popis předměu audiu Předměem audiu je objek DSZP Kavkaz, Vysoká 735 ve Vejprech, kód obce , Úsecký kraj. Objek je samosaně sojící dům v inravilánu obce, ka. území Vejpry, na parc. č. 401, LV 905. Objek DSZP se nachází v cenru měsa, byl posaven asi před osmdesái léy v období roku Na obvodovém pláši objeku nebyly provedeny úpravy mající vliv na epelně izolační vlasnosi, byla provedena výměna původních dřevěných ovorových výplní za výplně plasové konsrukce se zasklením izolačním dvojsklem. 2.1 Celkový popis objeku Objek Domova pro zdravoně posižené je samosaně sojící dům v cenrální čási měsa. Objek je využíván jako zdravonické zařízení. Původní objek DSZP byl posaven asi před 80 ley v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek je čásečně podsklepený, čyřpodlažní. Sklepní prosory jsou využívány zdravonickým zařízením jako skladovací prosory a dílna údržby. Objek je radičně zděný s rovnou sřechou, použiá kryina je z živičné lepenky, položené na prkenné podbií. Čás objeku má šikmou sřechu, srop pod půdou je rámový se záklopem z dřevěných desek l. 25 mm. Obvodové zdivo průčelí je z plných cihel l mm, šíové zdi jsou l. 300 mm. Sropy v čási objeku s rovnou sřechou jsou rámové s podhledem z dřevěných palubek a zaeplené minerální vlnou l. 100 mm. Srop pod půdou je dřevěný s podbiím a se škvárovým zásypem, se zakryím dřevěnými deskami l. 30 mm. Fasáda objeku je jednoduchá, hladká s jemnou omíkou. Fasády jsou z čási silně poškozené a opadané, ím přispívají ke snížení epelně izolačních vlasnosí zdiva. Původní ovorové výplně byly vyměněny za výplně plasové konsrukce. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem, vsupní dveře jsou zaeplené, ěsněné. Vraa do sklepní čási jsou plechové, nezaeplené. Budova Domova pro zdravoně posižené je využívána pro projekovaný provoz. Základní provozní režim objeku: nepřeržiý Průměrný poče osob v objeku: do 50 osob/den Obesavěný prosor: 7 207,4 m 3 Zasavěná plocha 629,0 m 2 Poče nadzemních podlaží: Základní informace o echnickém zařízení Vyápění budovy DSZP je zajišťováno z plynové koelny umísěné u objeku. Z éo koelny jsou vyápěné i jiné objeky, provozovaelem koelny je Teplo Vejpry s.r.o. Sysém vyápění je eplovodní úsřední vyápění. Rozvody vyápění jsou svařované z ocelových rubek. Rozvod je dvourubkový. Porubí je vedeno po zdi, není izolované. Tělesa jsou článková liinová a ocelové deskové, připojená jsou z boku. U jednolivých opných ěles jsou insalovány venily s ermoregulačními hlavicemi. Ze sejného zdroje je objek zásobován eplou vodou. Spořeba TUV není měřena. Technické zařízení koelny není předměem audiu. Zdrojem elekrického proudu je disribuční síť. Objek má jeden napájecí bod se samosaným měřením, sousava 3x230/400 V. Zdrojem umělého osvělení jsou svíidla s úspornými zdroji svěla. V mísnosech nejsou insalována vzduchoechnická zařízení, objek má přirozené věrání. Sysém chlazení ani rekuperace epla nejsou insalovány. Audior: Zdeněk Kříek Srana 2 (celkem 29)

3 Energeický audi Siuační plán umísění objeku 2.4 Energeické hodnocení objeku Smluvní závazky mající vzah k energeickému hospodářsví Základní energeické vsupy budovy jsou: Elekrická energie je nakupována z veřejné disribuční síě, dodavael ČEZ Prodej a.s. Dodavaelem epla a eplé vody je společnos Teplo s.r.o. Vejpry Základní údaje o energeických vsupech a výsupech Tabulka č. 1 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA pro rok: 2010 Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na MWh Elekřina MWh 24, ,25 91,31 Teplo GJ 0,00 0,00 0 Zemní plyn MWh 279, ,11 420,95 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Roční náklady v is. Kč Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ/ MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energie 303,36 512,252 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 303,36 512,252 Audior: Zdeněk Kříek Srana 3 (celkem 29)

4 Energeický audi Tabulka č. 2 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA pro rok: 2011 Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na MWh Roční náklady v is. Kč Elekřina MWh 22,00 1,00 22,00 56,36 Teplo GJ 0,00 0,00 0,00 Zemní plyn MWh 274,90 1,00 274,90 434,02 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ/ MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energie 296,89 490,38 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 296,89 490,38 Tabulka č. 3 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA pro rok: 2012 Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče na MWh Roční náklady v is. Kč Elekřina MWh 21,79 1,00 21,79 94,95 Teplo GJ 0,00 0,00 Zemní plyn MWh 283,33 1,00 283,33 407,87 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ/ MWh Jiná paliva GJ Celkem vsupy paliv a energie 305,11 502,82 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 305,11 502,82 Audior: Zdeněk Kříek Srana 4 (celkem 29)

5 Energeický audi Tabulka č. 4 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 2) Energeické vsupy do předměu EA: průměr Vsupy paliv a energie Jednoka Množsví Výhřevnos GJ/jednoku Přepoče Na MWh Elekřina MWh 22,68 1,00 22,68 121,31 Teplo GJ 0,00 0,00 0,00 Zemní plyn MWh 279, ,11 420,95 Jiné plyny MWh Hnědé uhlí Černé uhlí Koks Jiná pevná paliva TTO LTO Nafa Roční náklady v is. Kč Druhoná energie GJ Obnovielné zdroje GJ Jiná paliva GJ/MWh Celkem vsupy paliv a energie 301,79 542,26 Změna savu paliv (invenarizace) Celkem spořeba paliv a energie 301,79 542,26 Podíl forem energie na celkových vsupech energie v MWh Obr. č.1 v MWh Obr. č. 2 v Kč Pro sanovení průměrné spořeby energií byly použiy dosupné údaje z účeních dokladů za plaby odebrané energie. Objek je vyápěn na hodnoy normové. Odběr eplé vody není měřen, pro sesavení výchozí bilance jsou použié vypočíané hodnoy spořeby eplé vody podle způsobu využií objeku Popis zdrojů epelné energie Posuzovaný objek nemá vlasní samosaný zdroj epelné energie, je napojen na plynovou koelnu umísěnou v 2.NP objeku, kerá zásobuje eplem a eplou vodou osaní objeky v areálu MSSS Vejpry. Provozovaelem koelny je Teplo Vejpry s.r.o. Audior: Zdeněk Kříek Srana 5 (celkem 29)

6 Energeický audi Charakerisika disribučního sysému elekrické energie Zdrojem elekrického proudu je veřejná disribuční síť dodavael ČEZ Prodej a.s. Objek má jeden napájecí bod pro domovní rozvod. Pro měření odběru elekrické energie osazen jeden elekroměr, sousava 3x 230/400 V. Spořeba elekrické energie je pro osvělení prosor, použiy jsou úsporné zdroje svěla. Tabulka 5. Elekrické spořebiče poče El. příkon Využií Roční spořeba Druh spořebiče ks kw/ks hod/rok MWh/rok Lednice 3 0, ,6 Mikrovlnná rouba 1 0, ,9 Kuchyň ,0 PC, iskárna 4 0, ,4 Osaní(zásuvky) 20 0, ,0 Svíidla 50 0, ,0 celkem 22, Charakerisika oopné sousavy Zdroje epla jsou popsány vbodě Oopný sysém vobjeku je úsřední eplovodní vyápění. Rozvody vyápění jsou zhooveny z ocelových rubek. Rozvod je dvourubkový. Porubí je vedeno po zdi, není izolované. Tělesa jsou článková liinová, připojená jsou z boku. Jednolivá oopná ělesa jsou osazena ermovenily. Výkony ěles jsou vzaženy na eplou v mísnosi 20 C Spořeba eplé vody Pořeba epla pro přípravu eplé vody pro audiovaný objek není měřena. S ohledem na současné využívání objeku, bylo množsví epelné energie pro její přípravu vzao z výpoču dle ČSN. Viz příloha č. 27. Tabulka 6. Sanovení energie na přípravu eplé vody GJ MWh is. Kč Průměr 164,3 45,63 68, Osvělení V objeku jsou insalovány úsporné svěelné zdroje, mísy je využio žárovkových zdrojů (sociální zařízení, skladové prosory). Osvělení splňuje požadavky echnických norem planých v době insalace Vzduchoechnika V objeku není insalováno vzduchoechnické zařízení Obnovielné zdroje Objek je umísěn v cenru horského měsa v husé zásavbě. Není proo s ohledem na jeho umísění uvažováno s využiím obnovielných zdrojů epla Energeický managemen Energeický managemen v objeku je zaveden s ohledem na využií jednolivých prosor. Údržba a opravy jsou prováděny údržbou objeku, sejně ak i nasavení venilů u oopných ěles. Audior: Zdeněk Kříek Srana 6 (celkem 29)

7 Energeický audi Pořebné pravidelné revize elekrických a plynových zařízení jsou prováděny v časové návaznosi. 3 Zhodnocení výchozího savu 3.1 Energeická bilance sávajícího savu Pro sesavení energeické bilance výchozího savu se vycházelo z podkladů o skuečné roční spořebě jednolivých forem energie v leech a z výsledků šeření na mísě, kdy bylo zjišěno, že objek je vyápěn na hodnoy normové. Tao skuečnos je dána způsobem využívání objeku. Tepelné zisky jsou započíány, proože oopná sousava má auomaickou dynamickou regulaci v jednolivých mísnosech. Energeická bilance má následující srukuru: spořeba energie pro vyápění a eplé vody spořeba energie na echnologické a osaní procesy zráy ve vlasním zdroji Sanovení roční pořeby energie podle ČSN :2011 ve výši 704,8 GJ (195,78 MWh) pro kryí epelných zrá prosupem a věráním kw bylo provedeno pomocí výpočového programu TV verze PROTECH, s.r.o. Nový Bor. Výsledky jsou uvedeny v Energeickém šíku obálky budovy výchozí sav - příloha č Tabulka č. 7 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Výchozí roční energeická bilance ř. Ukazael Energie Náklady (GJ) (MWh) (is. Kč) 1 Vsupy paliv a energie 1 086,4 301,8 542,3 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1 086,4 301,8 542,3 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v objeku (ř.3-ř. 4) 1 086,4 301,8 542,3 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 8 Spořeba energie na chlazení (z ř,5) 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na echnologické a osaní procesy (z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 Tabulka č. 8 Rozdělení konečné spořeby (ř. 5 z abulky 17.) podle forem a účelu využií výchozí Roční spořeba v MWh Podíl na spořebě Náklady Podíl na nákladech El. energie Plyn Celkem % is. Kč % Vyápění a TUV 0,00 251,20 251,2 83,24 378,85 69,87 Zráy ve zdroji 0,00 27,91 27,9 9,25 42,09 7,76 Osvělení 4,00 0 4,0 1,33 21,40 3,95 Osaní 18, ,7 6,19 99,91 18,43 Celkem 22,68 279,11 301, ,26 100,00 Audior: Zdeněk Kříek Srana 7 (celkem 29)

8 Energeický audi Z abulky vyplývá, že nejvěší podíl na spořebě energie je spořeba epla pro opení a ohřev eplé vody. Osaní spořeba elekrické energie je využia pro osvělení a osaní spořebu. Obr. 3 Podíl spořeby Obr. 4 Podíl nákladů 3.2 Zhodnocení obalových konsrukcí Obvodový plášť SO1 Jedná se o savební konsrukci označenou SO1, kerá voří obvodovou konsrukci objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 650 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 163,4 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,983 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 5,623 kw (j. 8,26 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 11 Doporučené opaření: SO1 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO1 je 0,235 W m -2 K -1. Viz příloha č. 16 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m 2. Audior: Zdeněk Kříek Srana 8 (celkem 29)

9 Energeický audi Obvodový plášť SO2 Jedná se o savební konsrukci označenou SO2, kerá voří obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 600 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 211,7 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,146 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 8,489 kw (j. 12,47 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO2 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO2 je 0,243 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Obvodový plášť SO3 Jedná se o savební konsrukci označenou SO3, kerá voří obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 450 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 158,0 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,231 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 6,809 kw (j. 10,0 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO3 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO2 je 0,246 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Obvodový plášť SO4 Jedná se o savební konsrukci označenou SO4, kerá voří obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové nosné sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 300 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 266,7 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,583 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 14,780 kw (j. 21,7 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO4 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO2 je 0,257 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Obvodový plášť SO5 Jedná se o savební konsrukci označenou SO5, kerá voří obvodovou konsrukci sěny objeku přilehlé k zemině. Obvodové sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 600 mm. V ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 155,4 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,782 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,85 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,60 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 1,809 kw (j. 2,66 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Audior: Zdeněk Kříek Srana 9 (celkem 29)

10 Energeický audi Doporučené opaření: Není nuné Obvodový plášť SO6 Jedná se o savební konsrukci označenou SO6, kerá voří nadzemní obvodovou konsrukci sěn objeku. Obvodové sěny jsou provedeny z cihelného zdiva (plné cihly) l. 500 mm. Exeriér je opařen břízoliovou omíkou, v ineriéru je použia klasická vniřní šuková omíka. V budově se vyskyuje celkem 131,8 m 2 obvodových sěn uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,146 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,25 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 5,288 kw (j. 7,76 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 12 Doporučené opaření: SO6 - Zaeplení vnějšího líce zdiva konakním zaeplovacím sysémem s epelnou izolací z polysyrénu (EPS) min l. 120 mm. a s minerální omíkou. Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla SO6 je 0,242 W m -2 K -1. Viz příloha č. 17 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 700,--Kč/m Podlaha dílna, sklady Jedná se o savební konsrukci označenou PDL1, kerá voří obvodovou konsrukci 2. PP objeku. Savební konsrukce je beonová. V budově se vyskyuje celkem 365,0 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,658 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,85 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,60 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 2,431 kw (j. 3,57 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 13 Doporučené opaření: Není nuné Podlaha 1. PP Jedná se o savební konsrukci označenou PDL2, kerá voří obvodovou konsrukci v čási 1. PP objeku - vyápěné prosory. V budově se vyskyuje celkem 400,9 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,41 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,45 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,30 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 2,086 kw (j. 3,06 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 14 Doporučené opaření: Není nuné Srop po nevyápěnou půdou Jedná se o savební konsrukci označenou STR1, kerá voří konsrukci objeku v úrovni sropu zv. domku. Srop je rámový se škvárovým zásypem a nášlapnou vrsvou z cihelných dlaždic. Vzduchová mezera sropu je 160 mm. V budově se vyskyuje celkem 108,0 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,711 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,30 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,20 Wm -2 K -1. Obvodový plášť nevyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 2,686 kw (j. 2,686 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 15 Doporučené opaření: Zaeplení konsrukce nafoukáním epelné izolace z minerální vlny (Magmarelax) min. l. 160 mm do konsrukce ze srany půdy a položení minerální vlny ze srany půdy l. 100mm Výsledná hodnoa součiniele prosupu epla je 0,138 W m -2 K -1. Viz příloha č. 20 Předpokládané náklady na opaření jsou 1 000,--Kč/m 2. Audior: Zdeněk Kříek Srana 10 (celkem 29)

11 Energeický audi Sřecha 2. NP Jedná se o savební konsrukci označenou SCH1, kerá voří obvodovou konsrukci v čási 2. NP objeku - vyápěné prosory. Sřecha je rovná, vniřní srana je vořená dřevěným podhledem se zaeplením minerální vlnou l. 10 mm. V budově se vyskyuje celkem 658,2 m 2 konsrukcí uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 0,237 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla je podle ČSN je 0,24 Wm -2 K -1, doporučená hodnoa činí 0,16 Wm -2 K -1. Obvodový plášť vyhovuje současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 5,461 kw (j. 8,02 % z celkové epelné zráy prosupem). Viz příloha č. 14 Doporučené opaření: Není nuné Okna Ovorové výplně OZ1- OZ13 Jedná se o okna plasové konsrukce, zasklení je izolačním dvojsklem. V budově se vyskyuje celkem 142,1 m 2 ovorových výplní uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,5 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla podle ČSN je 1,50 W m -2 K -1, doporučená hodnoa činí 1,20 Wm -2 K -1. Ovorové výplně vyhovují současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 8,57 kw (j. 12,58 % z celkové epelné zráy prosupem). Doporučené opaření: Není nuné Dveře Ovorové výplně DO1, DO2 a DO5 Jedná se o vsupní dveře do objeku. Dveře jsou kovové konsrukce, nezaeplené, ěsněné. Celková plocha je 27,9 m 2 ovorových výplní uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 3,5 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla podle ČSN je 1,7 W m -2 K -1, doporučená hodnoa činí 1,2 Wm -2 K -1. Ovorové výplně nevyhovují současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 3,42 kw (j. 5 % z celkové epelné zráy prosupem). Doporučené opaření: Zaeplení konsrukce vra polysyrénovou deskou l. 120 mm Ovorové výplně DO3 a DO4 Jedná se o vsupní dveře do objeku. Dveře jsou dřevěné konsrukce, zaeplené, ěsněné. Celková plocha je 7,6 m 2 ovorových výplní uvedeného ypu. Součiniel prosupu epla sávající savební konsrukce je 1,7 Wm -2 K -1. Nejvěší přípusná hodnoa součiniele prosupu epla podle ČSN je 1,7 W m -2 K -1, doporučená hodnoa činí 1,2 Wm -2 K -1. Ovorové výplně vyhovují současným požadavkům. Tepelná zráa prosupem je 0,450 kw (j. 0,66 % z celkové epelné zráy prosupem). Doporučené opaření: Není nuné Pořeba epla na vyápění Celková pořeba (vč. započených epelných zisků) energie pro kryí epelných zrá prosupem a věráním 110,9872 kw činí 704,8 GJ (195,781 MWh). Na celkových zráách se epelná zráa prosupem podílí 61 %, zráa infilrací 39 %. Hodnoa skuečné spořeby epla pro vyápění mísnosí je v souladu s hodnoou vypočenou dle normy. Při výpoču bylo počíáno s geografickou polohou mísa horská oblas. Viz příloha č. 3 Audior: Zdeněk Kříek Srana 11 (celkem 29)

12 Energeický audi Analýza epelně echnických paramerů objeku Podrobná analýza epelně izolačních vlasnosí budovy ve výchozím savu je uvedena v přílohách č. 1 až 3 Tabulka č. 9 Klimaické podmínky Klimaické míso Chomuov Krajinná oblas inenzivní věry Poloha Chráněná Poče dnů v opném období 237 Průměrná venkovní eploa v opném období 3,8 C Výpočová oblasní eploa - 18 C Průměrná vniřní eploa 19 C Zhodnocení výchozích epelně izolačních vlasnosí objeku - podle ČSN :2011. Průměrný součiniel prosupu epla obálkou budovy - referenční budova - vypočíaná hodnoa Uem,N,20,vyp 0,41 W/(m 2.K) - referenční budova - upravená podle ab. 5 Uem,N,20 0,41 W/(m 2.K) - požadovaná hodnoa Uem,N 0,51 W/(m 2.K) - doporučená hodnoa Uem,N,rec 0,38 W/(m 2.K) Měrná zráa prosupem epla HT 2 025,63 W/K - vypočíaná hodnoa Uem 0,72 W/(m 2.K) Klasifikační ukazael CI 1,42 Obr. č. 5 Podíl zrá obvodových konsrukcí Jedná se o objek s původní obvodovou konsrukcí z doby výsavby. Výsavba původní budovy byla provedena v první polovině minulého soleí v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek není pamákově chráněn. Budova nevyhovuje dnešním energeickým požadavkům, neboť není splněn vzah Uem Uem,N, proo jsou navrhována opaření pro zlepšení epelně izolačních vlasnosí savebních konsrukcí. Spořeba energie na vyápění odpovídá vypočené hodnoě. Audior: Zdeněk Kříek Srana 12 (celkem 29)

13 Energeický audi Zhodnocení echnického zařízení budovy Technický sav Z provedeného šeření a výpočů vyplývá, že budova pro DSZP ve Vejprech, kerá je předměem energeického audiu, nevyhovuje požadavkům a podmínkám epelně echnických vlasnosí savebních konsrukcí a měrná pořeba epla je z pohledu sávajících předpisů a norem nevyhovující, viz Energeický šíek obálky budovy - výchozí sav. Vyápění objeku je provedeno jako úsřední eplovodní vyápění s nuceným oběhem opné vody seploním spádem 90/70 C. Objek je napojen na plynovou koelnu umísěnou v areálu MSSS Vejpry, provozovael Teplo Vejpry s.r.o. Provoz je v opné sezóně nepřerušovaný s nočním úlumem. Rozvod je klasický dvourubkový z ocelových rubek. Oopná sousava je osazena liinovými žebrovými radiáory a ocelovými deskovými oopnými ělesy. Všechna oopná ělesa jsou osazena ermoregulačními venily s regulační hlavicí (TRV). Rozvody nejsou izolovány, jsou vedeny vně zdiva a zráy ve vedení přispívají k vyápění mísnosí. 4. Návrh opaření ke snížení spořeby energie V rámci energeického audiu byly posouzeny možnosi úspor energie jak v epelné ochraně budovy, ak i v echnickém zařízení budovy. Výsledkem ěcho vyhodnocení jsou návrhy energeicky úsporných opaření ak, aby byly splněny současné podmínky pro epelně-izolační vlasnosi objeku. S ohledem na umísění objeku v cenrální čási měsa a geografické umísění obce, nebylo řešeno využií obnovielných zdrojů epla solární zařízení, př. epelné čerpadlo. 4.1 Opaření č. 1 zaeplení neprůsviných konsrukcí polysyrén, epelně izolační náěr Je navrhováno provedení zaeplení ochlazovaných obvodových konsrukcí, označení SO1, SO2, SO3, SO4 a SO6 přidáním vnější vrsvy polysyrénu o min loušťce 120 mm s minerální omíkou. Poenciál eoreických úspor: 30,11 % Tabulka č. 10. Vyhodnocení opaření - zaeplení obvodových sěn Náklady na realizované opaření č. 1 Zaeplená plocha 1 087,00 m2 Náklady na 1 m Kč Náklady na realizaci Kč Zanedbaná údržba a prosá obnova Kč Započiaelné náklady Kč Úspora epelné energie 70,30 MWh Úspora nákladů na energii Kč Prosá návranos 9,88 Rok 4.2 Opaření č. 2 Výměna ovorových výplní Je navrhováno provedení zaeplení sávajících kovových vra DO1, DO2 a DO5 v 2. PP. Zaeplení min. 10 mm polysyrénu. Poenciál eoreických úspor: 2,24 % Audior: Zdeněk Kříek Srana 13 (celkem 29)

14 Energeický audi Tabulka č. 11 Vyhodnocení opaření výměna ov. výplní Náklady na realizované opaření č. 2 Zaeplená plocha 27,90 m2 Náklady na 1 m Kč Náklady na realizaci Kč Zanedbaná údržba Kč Započiaelné náklady Kč Úspora epelné energie 3,89 MWh Úspora nákladů na energii Kč Prosá návranos 3 Rok 4.3 Opaření č. 3 zaeplení sropů Je navrhováno provedení zaeplení sropu domku, označení STR1, nafoukáním minerální vlny do vzduchové mezery sropu a položení vrsvy minerální vlny ze srany půdy l. min 100 mm. Poenciál eoreických úspor: 2,52 % Tabulka č. 12 Vyhodnocení opaření - zaeplení sropu a podlahy Náklady na realizované opaření č. 3 Zaeplená plocha 108,00 ks Náklady na 1 m Kč Náklady na realizaci Kč Zanedbaná údržba a prosá obnova Kč Započiaelné náklady Kč Úspora epelné energie 4,53 MWh Úspora nákladů na energii Kč Prosá návranos 8,49 Rok 4.4 Variany energeicky úsporného projeku Na základě předložených opaření na úsporu energie spořebovávané v objeku MŠ v Maněíně byly sesaveny dvě variany energeicky úsporného projeku. Obě yo variany řeší komplexním způsobem možnos úprav objeku, ak aby byly splněny požadavky zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004, č. 180/2005, č.177/2006 a č. 318/2012. Poznámka: Náklady na realizaci jsou kalkulovány podle obvyklých průměrných cen jednolivých prací, invesiční náklady jsou počíané z průměrných cen prací a maeriálu a mohou se při realizaci liši. Ve smyslu vyhlášky č. 425/2004 Sb. se do ekonomického hodnocení nezahrnují náklady na opaření k odsranění zanedbané údržby a prosé obnovy. Audior: Zdeněk Kříek Srana 14 (celkem 29)

15 Energeický audi Variana č. 1 energeicky úsporného projeku Variana č. 1 se skládá z opaření č.1 Tabulka č. 13 Rekapiulace opaření ř. Číslo Variana 1 Pořizovací 1 opaření výdaje Úspora energie Roční úspory Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem Název opaření 2 Kč MWh/rok Kč/rok 3 Navržená úsporná opaření 4 1 Zaeplení obvod. sěn , Variana 1 celkem , Poznámka: Energeické vyhodnocení celého energeicky úsporného projeku je provedeno se zahrnuím vzájemných vzahů, proo výsledné hodnoy úspor a nákladů nejsou prosým součem hodno jednolivých opaření. Tabulka č. 14 Upravená roční energeická bilance(vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Variana1 Před realizaci projeku Po realizaci projeku ř. Ukazael Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (is.kč) (GJ) (MWh) (is.kč) 1 Vsupy paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 833,3 231,5 436,2 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 833,3 231,5 436,2 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v obj. (ř.3-ř. 4) 1086,4 301,8 542,3 833,3 231,5 436,2 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 75,2 20,9 31,5 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 528,6 146,8 221,4 8 Spořeba energie na chlazení (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 148,0 41,1 62,0 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na ech. a os. procesy(z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 67,2 18,7 99,9 Tabulka č. 15 Rozdělení konečné spořeby (ř. 5 z abulky 17.) podle forem a účelu využií Podíl na Podíl na Roční spořeba v MWh Náklady Variana 2 spořebě nákladech El. energie Plyn Celkem % is. Kč % Vyápění a TUV 0,0 187,9 187,9 81,18 283,43 64,97 Zráy ve zdroji 0,0 20,9 20,9 9,02 31,49 7,22 Osvělení 4,0 0 4,0 1,73 21,40 4,91 Osaní 18,7 0 18,7 8,07 99,91 22,90 Celkem 22,7 208,8 231,5 100,00 436,2 100,00 Poenciál úspor energie pro navrženou Varianu 1. energeicky úsporného projeku je 70,3 MWh (253,1 GJ), úspora nákladů na energii z navržených opaření je 106,03 is. Kč/rok. Audior: Zdeněk Kříek Srana 15 (celkem 29)

16 Energeický audi Upravená energeická bilance pro Varianu č. 1 Obr. č 6 v MWh Obr. č. 7 v is. Kč Audior: Zdeněk Kříek Srana 16 (celkem 29)

17 Energeický audi Variana č. 2 energeicky úsporného projeku2 Variana č. 2 se skládá z opaření č. 1, 2 a opaření č. 3 Tabulka č. 16 Rekapiulace opaření ř. Číslo Variana 2 Pořizovací 1 opaření výdaje Úspora energie Roční úspory Úspora osobních výdajů Úspora výdajů na opravy Úspora osaních výdajů Úspora celkem Název opaření 2 Kč MWh/rok Kč/rok 3 Navržená úsporná opaření 4 1 Zaeplení obvod. sěn , Zaeplení vra , Zaeplení sropu , Variana 2 celkem , Poznámka: Energeické vyhodnocení celého energeicky úsporného projeku je provedeno se zahrnuím vzájemných vzahů, proo výsledné hodnoy úspor a nákladů nejsou prosým součem hodno jednolivých opaření. Tabulka č. 17 Upravená roční energeická bilance(vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Variana 2 Před realizací projeku Po realizaci projeku ř. Ukazael Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (is.kč) (GJ) (MWh) (is.kč) 1 Vsupy paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v obj. (ř.3-ř. 4) 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 72,1 20,0 30,2 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 501,5 139,3 210,1 8 Spořeba energie na chlazení (z ř,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 147,8 41,1 61,9 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na ech. a os. procesy(z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 67,2 18,7 99,9 Tabulka č. 18 Rozdělení konečné spořeby (ř. 5 z abulky 17.) podle forem a účelu využií Podíl na Podíl na Roční spořeba v MWh Náklady Variana 2 spořebě nákladech El. energie Plyn Celkem % is. Kč % Vyápění a TUV 0,0 180,36 180,36 80,84 272,0 64,20 Zráy ve zdroji 0,0 20,04 20,04 8,98 30,2 7,13 Osvělení 4,0 0 4,00 1,79 21,4 5,05 Osaní 18,7 0 18,70 8,38 100,0 23,61 Celkem 22,7 200,40 223,10 100,00 423,5 100,00 Poenciál úspor energie pro navrženou Varianu 2. energeicky úsporného projeku je 78,7 MWh (283,4 GJ), úspora nákladů na energii z navržených opaření je 118,71 is. Kč/rok. Audior: Zdeněk Kříek Srana 17 (celkem 29)

18 Energeický audi Upravená energeická bilance pro Varianu č. 2 Obr. č 8 v MWh Obr. č. 9 v is. Kč 5. Produkce emisí znečišťujících láek Tabulka č. 19 Emise původní sav Zemní plyn Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 g/mil. m3 20 9, kg/gj 0, , , , , , ,8 kg/rok 0,591 0,283 47,285 9,457 1, ,966 Elekřina Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 zdroje ČEZ g/gj 25,91 575,55 399,19 39,30 30, ,30 81,6 kg/rok 2,115 46,984 32,587 3,208 2, ,492 Celkem kg/rok 2,71 47,27 79,87 12,67 4, ,46 Tabulka č. 20 Emise variana 1 Zemní plyn Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 g/mil. m3 20 9, kg/gj 0, , , , , , ,7 kg/rok 0,442 0,212 35,375 7,075 1, ,341 Elekřina Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 zdroje ČEZ g/gj 25,91 575,55 399,19 39,30 30, ,30 81,6 kg/rok 2,115 46,984 32,587 3,208 2, ,492 Celkem kg/rok 2,56 47,20 67,96 10,28 3, ,83 Tabulka č. 21 Emise variana 2 Zemní plyn Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 g/mil. m3 20 9, kg/gj 0, , , , , , ,4 kg/rok 0,424 0,203 33,950 6,790 1, ,206 Elekřina Tuhé láky SO2 Nox (NO2) CO CxHy (sumc) CO2 zdroje ČEZ g/gj 25,91 575,55 399,19 39,30 30, ,30 81,6 kg/rok 2,115 46,984 32,587 3,208 2, ,492 Celkem kg/rok 2,54 47,19 66,54 10,00 3, ,70 Audior: Zdeněk Kříek Srana 18 (celkem 29)

19 Energeický audi Vyhodnocení vlivu na živoní prosředí: Tabulka č. 22 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 6) Znečišťující láky Původní [ kg ] Variana I. [ kg ] Rozdíl [ kg ] Variana II. [ kg ] Rozdíl [ kg ] Tuhé láky 2,706 2,557-0,149 2,539-0,167 SO2 47,267 47,196-0,071 47,187-0,080 NOx (NO2) 79,872 67,962-11,910 66,537-13,335 CxHy 12,665 10,283-2,382 9,998-2,667 CO 4,410 3,934-0,476 3,877-0,533 CO , , , , ,759 Obr. č Porovnání emisí škodlivin CO2 Obr. č Porovnání emisí škodlivin Z hlediska vlivu na živoní prosředí obě navržené variany energeicky úsporného projeku pro objek DSZP ve Vejprech sníží emise znečišťujících láek. Audior: Zdeněk Kříek Srana 19 (celkem 29)

20 Energeický audi Ekonomické vyhodnocení Ekonomické hodnocení je provedeno za ěcho základních podmínek: - diskonní sazba 3% - předpokládaný meziroční nárůs cen energií o 2% - provozovaelem nejsou uplaňovány odpisy budov - financování úsporných opaření bude provedeno z vlasních prosředků 1. Prosá doba návranosi, doba splacení invesice: T s kde: IN invesiční výdaje projeku CF roční přínosy projeku (cash flow, změna peněžních oků pro realizaci projeku) Kriérium určuje, za jak dlouho pokryjí přínosy z projeku jeho invesiční náklady. 2. Reálná doba návranosi, doba splacení invesice při uvažování diskonní sazby T sd se vypoče z podmínky: sd 1 kde: CF roční přínosy projeku (změna peněžních oků pro realizaci projeku) r diskon (1 + r) - odúročiel Při uvažování současné hodnoy oků hoovosi lze urči dobu, ve keré v daném projeku nasane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tao doba se označuje jako diskonovaná doba návranosi prosředků 3. Čisá současná hodnoa (NPV): NPV IN CF CF Tž 1 CF. 1 r IN kde: T ž doba živonosi (hodnocení) projeku Základem pro určení čisé současné hodnoy je určení oku hoovosi. Toky hoovosi (Cash-Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projekem v jednolivých leech. Toky hoovosi v sobě zahrnují všechny hodnoové změny během živoa projeku. Pro hodnocení oku hoovosi se yo upravují převodem z budoucích hodno k 1 roku provozu (roku zainvesování projeku). Hodnoa diskonovaného kumulovaného oku hoovosi v posledním roce ekonomické živonosi se označuje NPV. 4. Vniřní výnosové proceno (IRR). Hodnoa IRR se vypoče z podmínky: T ž 1 T CF.. 1 r IN 0 1 IRR IN 0! Vniřní výnosové proceno předsavuje hodnou úrokové míry v procenech, při keré hodnoa NPV=0. Teno ukazael je užiečný jako měříko efekivnosi invesic.! Audior: Zdeněk Kříek Srana 20 (celkem 29)

21 Energeický audi Tabulka č. 23 Ekonomické vyhodnocení Varian Paramer Jednoka Variana I Variana II Invesiční výdaje projeku Kč Změna nákladů na energii Kč Změna osaních provozních nákladů Kč změna osobních nákladů Kč změna osaních provozních nákladů Kč změna nákladů na emise Kč 0 0 Změna ržeb (za eplo, elekřinu, využié odpady) 0 0 Přínosy projeku celkem Kč Doba hodnocení (rok) roky Roční růs cen energie % 2 2 Diskon % 3 3 Ts prosá doba návranosi roky 9,88 9,47 Tsd - reálná doba návranosi (rok) roky 10,85 9,59 NPV - Čisá současná hodnoa is.kč IRR - Vniřní výnosové proceno % 9,58 8,04 Obr. č. 12 Vývoj diskonovaného CF u variany č. 1 Audior: Zdeněk Kříek Srana 21 (celkem 29)

22 Energeický audi Obr. č. 13 Vývoj diskonovaného CF u variany č. 2 Obr. č Porovnání varian Audior: Zdeněk Kříek Srana 22 (celkem 29)

23 Energeický audi Výběr opimální variany Energeický audi prokázal, že navrhovaná opaření vedou k úsporám energií a svým charakerem paří do podporovaných energeicky úsporných opaření. S ohledem na echnický sav objeku, výši dosažielných úspor energie, na ekonomické hodnocení a z hlediska vlivu na živoní prosředí doporučujeme realizova navržená opaření obsažená ve Varianě č. 2. Výše nákladů a ekonomické hodnocení vychází z obvyklých cen zařízení a z cen energie jednolivých forem v době zpracování ohoo energeického audiu. V ekonomickém hodnocení byla uvažována výše diskonní sazby 3 % a meziroční nárůs cen energie ve výši 2 %. Tabulka č. 24 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 4) Variana 2 Před realizací projeku Po realisacích projeku ř. Ukazael Energie Náklady Energie Náklady (GJ) (MWh) (is.kč) (GJ) (MWh) (is.kč) 1 Vsupy paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 2 Změna zásob paliv a energie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Spořeba paliv a energie 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 4 Prodej energie cizím 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Konečná spořeba paliv a energie v obj. (ř.3-ř. 4) 1086,4 301,8 542,3 803,1 223,1 423,5 6 Zráy ve vlasním zdroji a rozvodech (z ř. 5) 100,5 27,9 42,1 72,1 20,0 30,2 7 Spořeba energie na vyápění (z ř. 5) 756,5 210,1 316,9 501,5 139,3 210,1 8 Spořeba energie na chlazení (z ř,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Spořeba energie na přípravu eplé vody (z ř. 5) 147,8 41,1 61,9 147,8 41,1 61,9 10 Spořeba energie na věrání (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Spořeba energie na úpravu vlhkosi (z ř. 5) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 Spořeba energie na osvělení (z ř. 5) 14,4 4,0 21,4 14,4 4,0 21,4 13 Spořeba energie na ech. a os. procesy(z ř. 5) 67,2 18,7 99,9 67,2 18,7 99,9 8. Výsupy energeického audiu 8.1. Hodnocení sávající úrovně energeického hospodářsví Objek Domova pro zdravoně posižené je samosaně sojící dům v cenrální čási měsa. Objek je využíván jako zdravonické zařízení. Původní objek DSZP byl posaven asi před 80 ley v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek je čásečně podsklepený, čyřpodlažní. Sklepní prosory jsou využívány zdravonickým zařízením jako skladovací prosory a dílna údržby. Objek je radičně zděný s rovnou sřechou, použiá kryina je z živičné lepenky, položené na prkenné podbií. Čás objeku má šikmou sřechu, srop pod půdou je rámový se záklopem z dřevěných desek l. 25 mm. Obvodové zdivo průčelí je z plných cihel l mm, šíové zdi jsou l. 300 mm. Sropy v čási objeku s rovnou sřechou jsou rámové s podhledem z dřevěných palubek a zaeplené minerální vlnou l. 100 mm. Srop pod půdou je dřevěný s podbiím a se škvárovým zásypem, se zakryím dřevěnými deskami l. 30 mm. Fasáda objeku je jednoduchá, hladká s jemnou omíkou. Fasády jsou z čási silně poškozené a opadané, ím přispívají ke snížení epelně izolačních vlasnosí zdiva. Původní ovorové výplně byly vyměněny za výplně plasové konsrukce. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem, vsupní dveře jsou zaeplené, ěsněné. Vraa do sklepní čási jsou plechové, nezaeplené. Vyápění budovy DSZP je zajišťováno z plynové koelny umísěné u objeku. Z éo koelny jsou vyápěné i jiné objeky, provozovaelem koelny je Teplo Vejpry s.r.o. Sysém vyápění je eplovodní úsřední vyápění. Rozvody vyápění jsou svařované z ocelových rubek. Rozvod je dvourubkový. Porubí je vedeno po zdi, není izolované. Tělesa jsou článková liinová a Audior: Zdeněk Kříek Srana 23 (celkem 29)

24 Energeický audi ocelové deskové, připojená jsou z boku. U jednolivých opných ěles jsou insalovány venily s ermoregulačními hlavicemi. Ze sejného zdroje je objek zásobován eplou vodou. Spořeba TUV není měřena. Zdrojem elekrického proudu je disribuční síť. Objek má jeden napájecí bod se samosaným měřením, sousava 3x230/400 V. Zdrojem umělého osvělení jsou svíidla s úspornými zdroji svěla. V mísnosech nejsou insalována vzduchoechnická zařízení, objek má přirozené věrání. Sysém chlazení ani rekuperace epla nejsou insalovány. Budova nevyhovuje dnešním energeickým požadavkům ve smyslu planých vyhlášek. S ohledem na umísění objeku v cenrální čási měsa a geografické umísění obce, nebylo řešeno využií obnovielných zdrojů epla solární zařízení, př. epelné čerpadlo. 8.2 Celková výše dosažielných úspor Vzhledem k celkovému hodnocení budovy a energeickému hospodářsví spočívají možnosi úspor energie v energeickém managemenu (jde o opaření především organizačního charakeru), v opařeních na savebních konsrukcích. Byla zjišěna následující výše dosažielných energeických úspor: Variana č ,3 MWh/rok (253,1 GJ/rok) Variana č ,8 MWh/rok (283,4 GJ/rok) 8.3 Návrh opimální variany energeicky úsporného projeku Navržené variany energeicky úsporného projeku byly analyzovány a podrobeny echnicko - ekonomickému hodnocení. Na základě savebního, ekonomického a energeického krieriálního hodnocení byla vybrána Variana č. 2, kerá je nejvhodnější z hlediska komplexnosi řešení ochrany savby, dosažení epelné pohody a splnění požadavků současně planých norem pro savební konsrukce. Vysokonákladová opaření Zaeplení svislých obvodových konsrukcí Zaeplení kovových vra Zaeplení sropu Navržená variana zajišťuje splnění požadavku hodnocení podle ČSN :2011 Průměrný součiniel prosupu epla obálkou budovy - referenční budova - vypočíaná hodnoa Uem,N,20,vyp 0,48 W/(m 2.K) - referenční budova - upravená podle ab.5 Uem,N,20 0,48 W/(m 2.K) - požadovaná hodnoa Uem,N 0,60 W/(m 2.K) - doporučená hodnoa Uem,N,rec 0,45 W/(m 2.K) Měrná zráa prosupem epla HT 968,78 W/K - vypočíaná hodnoa Uem 0,35 W/(m 2.K) Klasifikační ukazael CI 0,68 Z hlediska ekonomického se jedná o projek efekivní s následujícími paramery: Prosá návranos (DN) 9,479 le Čisá současná hodnoa (NPV) 750,078 is. Kč Vniřní výnosové proceno (IRR) 8,04 % Reálná doba návranosi 9,59 le Audior: Zdeněk Kříek Srana 24 (celkem 29)

25 Energeický audi Z hlediska ekologického je doporučená variana definována snížením emisí všech znečišťujících láek do ovzduší. Tabulka č. 25 (vyhláška č. 480/2012 Sb., příloha č. 6) Znečišťující láky Původní [ kg ] Variana II. [ kg ] Rozdíl [ kg ] Tuhé láky 2,706 2,539-0,167 SO2 47,267 47,187-0,080 NOx (NO2) 79,872 66,537-13,335 CxHy 12,665 9,998-2,667 CO 4,410 3,877-0,533 CO , , , Závěrečné doporučení V analyické čási energeického audiu bylo posouzeno energeické hospodářsví objeku, měrné ukazaele epla na vyápění. Na základě zjišěných skuečnosí doporučujeme: Zajisi základní vyápění prosor objeku ak, aby nedocházelo kporušování savebních konsrukcí Po provedení zaeplení objeku je nuné provés seřízení oopné sousavy Provádě údržbu budovy a energeického hospodářsví ak, aby bylo užií energie hospodárné Audior: Zdeněk Kříek Srana 25 (celkem 29)

26 Energeický audi Evidenční lis Evidenční lis energeického audiu Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo Čás - Idenifikační údaje 1. Jméno, popřípadě jména, příjmení/název nebo obchodní firma vlasníka předměu EA Měsská správa sociálních služeb Vejpry 2. Adresa rvalého bydlišě/sídlo, popřípadě adresa pro doručování a) ulice b) č.p./č.o. c) čás obce S.K.Neumanna 842 c) obec e) PSČ f) g) elefon Vejpry Idenifikační číslo Údaje o sauárním orgánu a) Jméno b) konak Mgr. Per Husák. řediel Předmě energeického audiu a)název DSZP Vejpry b) adresa Vysoká 735, Vejpry c) popis předměu audiu Předměem audiu je objek DSZP Kavkaz, Vysoká 735 ve Vejprech, kód obce , Úsecký kraj. Objek je samosaně sojící dům v inravilánu obce, ka. území Vejpry, na parc. č. 401, LV 905. Objek DSZP se nachází v cenru měsa, byl posaven asi před osmdesái léy v období roku Na obvodovém pláši objeku nebyly provedeny úpravy mající vliv na epelně izolační vlasnosi, byla provedena výměna původních dřevěných ovorových výplní za výplně plasové konsrukce se zasklením izolačním dvojsklem. Obvodový plášť je cihelný. Audior: Zdeněk Kříek Srana 26 (celkem 29)

27 Energeický audi Čás popis sávajícího savu předměu EA 1. Charakerisika hlavních činnosí Objek slouží jako zdravoně sociální zařízení. Objek DSZP byl posaven v první polovině minulého soleí v období roku 1930, v druhé polovině dvacáého soleí byl původní objek rekonsruován do současné podoby a pro sávající využií. Objek není pamákově chráněn. 2. Vlasní zdroje energie a) zdroje epla b) zdroje elekřiny Poče CZT ks poče xxx ks insalovaný výkon xxx MW insalovaný výkon xxx MW roční výroba xxx MWh roční výroba xxx MWh roční spořeba paliva 1 004,8 GJ/rok roční spořeba paliva 81,6 GJ/rok c) kombinovaná výroba elekřiny a epla d) druhy primárního zdroje energie poče xxx ks druh OZE xxx insal. výkon elekrický xxx MW druh OZE xxx insal. výkon epelný xxx MW fosilní zdroje xxx roční výroba elekřiny xxx MWh roční výroba epla xxx MWh roční spořeba paliva xxx GJ/r 3. Spořeba energie Druh spořeby Příkon Spořeba energie Energonosiel Vyápění xxx MW 233,5 MWh/r CZT Chlazení xxx MW xxx MWh/r xxx Věrání xxx MW xxx MWh/r xxx Úprava vlhkosi xxx MW xxx MWh/r xxx Příprava TV xxx MW 45,63 MWh/r CZT Osvělení 0,006 MW 4,0 MWh/r elekr. energie Technologie 0,012 MW 18,68 MWh/r elekr. energie Celkem 0,112 MW 301,8 MWh/r el. en.+czt Audior: Zdeněk Kříek Srana 27 (celkem 29)

28 Energeický audi Čás Doporučená variana navrhovaných opaření 1. Popis doporučených opaření 1. Zaeplení svislých obvodových konsrukcí 2. Zaeplení vsupních vra 3. Zaeplení sropů 2. Úspory energie a nákladů Spořeba a náklady na energii celkem Sávající sav Navrhovaný sav Úspory Energie 301,8 MWh/r 223,1 MWh/r 78,7 MWh/r Náklady 542,3 is Kč/r 423,5 is Kč/r 118,7 is Kč/r Spořeba energie Sávající sav Navrhovaný sav Úspory Vyápění 233,5 MWh/r 154,8 MWh/r 78,7 MWh/r Chlazení xxx MWh/r xxx MWh/r xxx MWh/r Věrání xxx MWh/r xxx MWh/r xxx MWh/r Úprava vlhkosi xxx MWh/r xxx MWh/r xxx MWh/r Příprava TV 45,63 MWh/r 45,63 MWh/r 0 MWh/r Osvělení 4,0 MWh/r 4,0 MWh/r 0 MWh/r Technologie 22,7 MWh/r 22,7 MWh/r 0 MWh/r 3. Ekonomické hodnocení doba hodnocení 20 roků diskonní míra 3 % reálná doba návranosi 9,59 roků invesiční náklady 1 123,8 is.kč prosá doba návranosi 9,47 roků cash flow 1 523,2 is.kč IRR 8,04 % NPV 750,078 rok realizace 2013 Audior: Zdeněk Kříek Srana 28 (celkem 29)

29 Energeický audi Ekologické hodnocení Znečišťující Sávající sav Navrhovaný sav Efek láka lokálně globálně lokálně globálně lokálně globálně Tuhé láky 0 /r 0, /r 0 /r 0,00254 /r 0 /r 0,00017 /r SO 2 0 /r 0,047 /r 0 /r 0,04719 /r 0 /r 0,00008 /r NO x 0 /r 0,0798 /r 0 /r 0,06654 /r 0 /r 0,01333 /r CO 0 /r 0,00441 /r 0 /r 0,00388 /r 0 /r 0,00053 /r CO 2 0 /r 76,209 /r 0 /r 60,465 /r 0 /r 15,743 /r 3. Údaje o energeickém specialisovi 1. Jméno a příjmení Tiul Zdeněk Kříek 2. Číslo oprávnění v seznamu energ. specialisů 3. Daum vydání oprávnění Daum posledního průběžného vzdělávání 5. Podpis 6. Daum Razíko energeického audiora: Audior: Zdeněk Kříek Srana 29 (celkem 29)

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Ekopoint s.r.o. 01/2011

Ekopoint s.r.o. 01/2011 PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU OBECNÍ ÚŘAD ŘEPÍN HLAVNÍ 8, ŘEPÍN Ekopoin s.r.o. /2 EKO POINT, s.r.o. www.ekopoin.cz info@ekopoin.cz Obsah:. Idenifikační údaje... 4.. Zadavael energeického audiu...

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:.

ENERGETICKÝ AUDIT. listopad Dne:. ENERGETICKÝ AUDIT zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií a vyhlášky MPO ČR č. 480/2012 Sb., kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu lisopad 2013 BUDOVA: VLASTNÍK:

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Výroba a užití elektrické energie

Výroba a užití elektrické energie Výroba a užií elekrické energie Tepelné elekrárny Příklad 1 Vypočíeje epelnou bilanci a dílčí účinnosi epelné elekrárny s kondenzační urbínou dle schémau naznačeného na obr. 1. Sesave Sankeyův diagram

Více

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel

1/82 Navrhování a bilancování tepelných čerpadel 1/82 Navrhování a bilancování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování roční opný fakor TČ sezónní opný fakor sousav Tepelné čerpadlo 2/82 Q k odběrová srana Q k P el Q

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011 CENÍK PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 8. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poìry Spořeby/vydanos Spořeba (kg/m 2 ) vrsvy Pyel Cena KM Bea Použií CP 101 Cemenový

Více

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016,

VYHLÁŠKA. ze dne 12. září 2016, VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2016, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

B H. POKLOP DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA kompozitní PŘECHODOVÁ SKRUŽ KÓNUS MULTIKANÁL STUPADLA. značka LIŠTY PRO UCHYCENÍ KABELŮ V DELŠÍCH ŠACHTÁCH

B H. POKLOP DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA kompozitní PŘECHODOVÁ SKRUŽ KÓNUS MULTIKANÁL STUPADLA. značka LIŠTY PRO UCHYCENÍ KABELŮ V DELŠÍCH ŠACHTÁCH 4.1 KBELOVÉ ŠCHTY konrolní šachy kabelovodů pro výsavbu kabelových ras kabelové komory vedení podzemních síí VLSTNOSTI čyřúhelníkový či pěiúhelníkový půdorys výška do 2,5 m libovolná loušťka sěny v závislosi

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Srana 1 z 9 Kód: 05-44-02/08 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Savba: Oprava beonových podlah omíek a podhledů MS 8 JKSO: CC-CZ: Míso: VZ 551230 Týnišě nad orlicí Daum: 25.04.2016 D Zhooviel: 02687631 WN service s.r.o.

Více

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny

Laboratorní práce č. 1: Pozorování tepelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Laboraorní práce č. 1: Pozorování epelné výměny Přírodní vědy moderně a inerakivně FYZIKA 1. ročník šesileého sudia Tes k laboraorní

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu. Signalizace a měření Signálky V funkce echnické údaje Signálky V umožňují svěelnou signalizaci jevu. v souladu s normou: ČS E 60 947-5-1, ČS E 60 073 a IEC 100-4 (18327); jmenovié napěí n: 230 až 400 V

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZELENÁ KAVÁRNA KE SMÍCHOVU 22/139 PRAHA - SLIVENEC duben 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká

Více

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření

3.1. Stav objektu po realizaci energeticky úsporných opatření 3.2. Energetické vstupy po realizaci energeticky úsporných opatření OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Zadavatel odborného posudku 1.2. Provozovatele předmětu energetického auditu 1.3. Zpracovatel odborného posudku 1.4. Předmět odborného posudku 1.5 Podklady 2. POPIS PŮVODNÍHO

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb.

t» Comfort space PRŮKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTIBUDOVY Novostavba rodinného domu Varianta BASIC dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta BASIC t» Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Zakázka: MOBILHOUSE

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

VÝKAZ VÝMĚR. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

VÝKAZ VÝMĚR. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : JKSO Objek Název objeku SKP savební Měrná jednoka Savba Název savby Poče jednoek 0 TS Chrudim Náklady na m.j. 0 Projekan Typ rozpoču Zpracovael projeku Objednael Dodavael Zakázkové číslo Rozpočoval Ing.arch.

Více

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Savba: Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

900 - Připojení na konstrukci

900 - Připojení na konstrukci Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

Výpis výplní otvorů. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského Nemocnice Kyjov

Výpis výplní otvorů. Zateplení a výměna oken gynekologického a dětského Nemocnice Kyjov leden Výpis výplní ovorů Zaeplení a výměna oken gynekologického a děského Nemocnice Kyjov Vypracoval: ng. Robin Zelinka V Kyjově 03 . / Výpis výplní ovorů okna a balkónové dveře. Schéma Popis Technická

Více

Výkaz výměr. 2.MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - Zateplení. obvodového pláště. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:

Výkaz výměr. 2.MŠ K.Vary, o.p., Truhlářská 11/690 - Zateplení. obvodového pláště. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky: Zakázka: KV-SVISS, s.r.o..mš K.Vary, o.p., Truhlářská /0 - Zaeplení obvodového plášě Výkaz výěr KV-SVISS, s.r.o. obvodového plášě.mš K.Vary, o.p., Truhlářská /0 - Zaeplení Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98

PRONTO. PRFA.../A Regulátor fancoilů pro jednotlivé místnosti Příklady aplikací 1/98 PRTO PRFA.../A Reguláor fancoilů pro jednolivé mísnosi Příklady aplikací 1/98 Obsah Sysém s elekroohřevem... Sysém s elekroohřevem a auomaickým řízením veniláoru... 9 Sysém s elekroohřevem a přímým chladičem...

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

o provedených pracích do Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích do Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá sledovaného

Více

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek

SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek SEZNAM PŘÍLOH Seznam tabulek Tabulka č. 1. Identifikační údaje budovy Tabulka č. 2. Typ budovy Tabulka č. 3. - Druhy energie užívané v budově Tabulka č. 4. - Stručný popis energetického a technického zařízení

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011

Ceník PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 12. 2011 Ceník PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 12. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poěry Spořeba Spořeby vrsvy Zrnios Cena KM Bea CP 101 Cemenový poěr 20 MPa 2828,0

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Praha 7 Jateční 1195-1197 170 00 bytový dům Kód obce:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ENERGETICKÝ POSUDEK dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií předmět energetického posudku : VÝMĚNA STACIONÁRNÍHO ZDROJE TEPLA V OBJEKTU ČP 43 HOMOLE U PANNY datum vypracování : 11.11.2015 zpracovatel

Více