K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014"

Transkript

1 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení

2 editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem školního roku celý národ řeší školy, rodiče dětem vedou dlouhé přednášky o potřebě vzdělávání. O tom, že nejen mladá generace se má a musí vzdělávat, vás chceme přesvědčit v časopise, který právě držíte v ruce. Firemní vzdělávání je hlavním tématem třetího letošního čísla hkp. Pražská komora s ním má mnohaleté intenzivní zkušenosti. Vzdělávali jsme v Podnikatelské akademii, kterou v letech prošlo téměř devět set frekventantů. Vzdělávali jsme i v projektu Adaptabilita a proškolili jsme téměř 2000 zaměstnanců našich členských firem. Školili jsme mladé maminky na mateřské dovolené. Vzdělávacích akcí, které pražská komora v posledních letech zorganizovala, byly desítky, možná stovky. Věřím, že vy ve své firmě potřebu vzdělávání považujete za stěžejní. Věřím, že pražská komora bude mít příležitost navázat na to, čeho v oblasti vzdělávání svých členů a jejich zaměstnanců dosáhla. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách. K tomu, abychom i nadále mohli poskytovat školení, kurzy a semináře pro členy HKP zdarma, chceme v maximální možné míře využít strukturální fondy Evropské unie v novém finančním období EU 2014 až Prozatím se alespoň inspirujte v článcích, které vám přinášíme. Hezký nový školní rok! Zdeněk Kovář, ředitel Úřadu HKP Zakladatelka agentury VOX: důležité je nehroutit se při prvním neúspěchu strana 14 Aby firma mluvila (nejen) anglicky strana 18 strana strana 8 B2B jednání českých a kazašských podnikatelů 22 Snažíme se dokázat, že se lze uživit rukama 3/2014 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HL. M. PRAHY Posláním Hospodářské komory hl. m. Prahy je ochrana zájmů malých, středních a velkých podnikatelů i veškeré formy pomoci těmto subjektům. Své služby poskytuje jak členům komory, tak i ostatním podnikatelům z celého území České republiky. Hkp předseda představenstva: Petr Kužel, MBA; místopředsedové: Ing. Václav Okleštěk, Ing. Petr Kuchár, Ing. Pavel Finger, MBA, Josef Šindelář; členové představenstva: Ing. Martin Dvořák, Ing. Filip Dvořák, Ing. Vlastimil Navrátil, JUDr. Petr Michal, Jaroslav Pajonk, LL.M., MBA, Richard Vojta, Ing. Petr Klauda, Stanislav Brunclík, Ing. Josef Piták; dozorčí rada: Ing. Zdeňka Vostrovská, CSc., Ing. Radek Lanč, Gabriel Lukáč; Úřad Hkp ředitel: Zdeněk Kovář; vedoucí vnitřních vztahů: Jana Vlčková; oddělení vnitřních vztahů, recepce: Liduše Schoberová; manažer projektu rating msp a inmp: Jiří Svoboda; vedoucí oddělení vzdělávání: Ing. David Janata; oddělení vzdělávání: Aleš Levý; oddělení zahraničí a eu: MgA. Petra Verflová; manažer projektu elektronické mýtné a kontaktní místa: Roman Pommer; asistent předsedy představenstva Hkp: Alexandr Fikart; oddělení pr: Andrea Kábelová Kontakt: Hospodářská komora hl. m. Prahy nám. Franze Kafky 7, Praha 1 tel.: (+420) , fax: (+420)

3 aktuality podnikání ZMĚNY V legislativě Přehled nejdůležitějších změn v právních předpisech z pohledu podnikatelských aktivit vám přinášíme ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Mladá Boleslav. ekologie Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 105/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků. Vyhláška, která je účinná od , upravuje změny v oblasti nakládání s autovraky, nově lze např. skladovat na sobě bez dalších technických opatření pouze dva autovraky, provozní kapaliny musí být odčerpány atd. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Vyhláška vydaná k provedení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, přináší drobné změny v oblasti nakládání se závadnými látkami a požadavků na odborně způsobilé osoby atd. Je účinná od Zákon Parlamentu ČR č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Doplňuje a upřesňuje některé pojmy, zavádí sankce za porušení některých přímo použitelných předpisů EU v oblasti registrace, uvádění na trh a kontroly chemických látek. Účinný je od Zákon Parlamentu ČR č. 62/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o oba- lech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). Změna zákona, účinná od , upravuje pouze přílohu zákona o obalech, kde jsou blíže popsána kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 97/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Změna vyhlášky, která je účinná od , upřesňuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. energetika zákon parlamentu Čr č. 90/2014 sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 sb., o podporovaných zdrojích energie. Změna zákona, účinná od , upravuje změny jednak v oblasti státní správy v energetických odvětvích, jednak změny v oblasti podporovaných zdrojů energie. Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se tak nově nevztahuje např. na: elektřinu z obnovitelných zdrojů a) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu, nebo b) vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období, pro které Úřad podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nestanoví, c) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází. zaměstnavatelé zákon parlamentu Čr č. 101/2014 sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti. Novela zákona mimo jiné přináší změny u tzv. zaměstnanecké karty, tedy povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než tři měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva. Novela je účinná od advokacie vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 sb., kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Změna advokátního tarifu účinná od podstatně snižuje odměnu advokáta v případě tzv. formulářových žalob (návrh podaný na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech) u pohledávek do částky Kč. pražská komora PŘEDSTAVUJE nové Členy Během letních měsíců se řady členů Hospodářské komory hl. m. Prahy opět rozrostly. Celkem jedenáct nováčků se stalo součástí kolektivu podnikatelů a firem, kteří s námi budou spolupracovat na zlepšení podnikatelského prostředí nejen v Praze, ale i celé České republice. Hkp ve svých řadách vítá: az profil srs, a. s. Prodej těsnicích pásek, tmelů Provádění staveb, jejich změn a odstraňování prof. dr. alexander bělohlávek advokátní kancelář Poskytování právních služeb podle zákona o advokacii Commerzbank aktiengesellschaft, pobočka praha Bankovní služby pro korporátní klientelu Jaroslav melichar Expertní firemní poradenství, optimalizace firem, akvitace, tlumočení, překladatelské služby dr. vít Horáček Poskytování právních služeb podle zákona o advokacii nupharo park, a. s. Development a výstavba, výstavba a provoz technologického parku Nupharo Smart Energy Innovation Campus Vlastní program na podporu start-up projektů Nupharo Incubator Prostory k pronájmu konferenční prostory, kanceláře, haly pro výrobu, testování produktů, showroom Poskytování fullservisových služeb v rámci campusu Nupharo Poradenské služby ing. pavla běhounková dream Job Personální služby v oblasti cestovního ruchu hotely, restaurace, letecké společnosti, cestovní kanceláře a agentury, muzea, road show HansCraft, s. r. o. Prodej masážních vířivých van Prodej a distribuce doplňků a komponentů pro zapuštěné bazény Prodej infrakabin a infrasaun Výroba elektrických kol s asistovaným pohonem santex energo export, s. r. o. Výroba textilních vláken a tkanin Výroba oděvů a oděvních doplňků Velkoobchod, výroba a hutní zpracování železa a oceli Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, zprostředkování obchodu a služeb Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona apros tropical, s. r. o. Investice na Srí Lance veolia voda Česká republika Výroba pitné vody, odvádění a čištění odpadní vody aktuality z Hkp zapište SI do diáře mezinárodní strojírenský veletrh 29. září 3. října 2014 Koná se 56. Mezinárodní strojírenský veletrh, který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Každoročně se ho účastní více než vystavovatelů a návštěvníků. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Brno, Výstaviště Gastronomie října 2014 Proběhne Olima, olomoucký festival gastronomie a nápojů a ve stejném čase i veletrh Flora Olomouc se Dny moravských vín. Olomouc, Výstaviště Flora reklama 8. října 2014 Je plánován 7. prezentační veletrh firem z oblasti reklamy, marketingu a polygrafie. Praha, Hotel Diplomat internet října 2014 Koná se pátý projektový meeting v rámci projektu Entrepreneur 2.0. Hostitelskou organizací je Unie hospodářských komor živnostníků a řemeslníků, EskişehirZaúp. Místo konání: Turecko, Eskişehir zdravotnictví října 2014 Proběhne 36. ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica, na němž lze získat informace o vývojových trendech v oboru zdravotnické a laboratorní techniky a o vybavení zdravotnických provozů. Praha, Holešovice Výstaviště vánoce prosince 2014 Koná se veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží Stříbrné vánoční dny. Praha, veletržní areál Letňany Vydání: 3/2014, číslo vyšlo , příští číslo vyjde Pro HKP vydává: MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, Praha 5. Šéfredaktorka: Dagmar Langová; Grafická úprava: Filip Kolář; Jazyková korektura: Igor Pejchal; Foto na titulní straně: Lukáš Procházka, Shutterstock. Registrace MK ČR: E ISSN , Novinová zásilka pov. ČP, a. s., OZ Praha 1, č. j. 6390/98 ze dne Uzávěrka příštího čísla: ; Vychází 4 ročně v nákladu 5000 kusů. Veškeré dotazy, návrhy, náměty a připomínky uvítáme na ové adrese: 4 5

4 aktuality rating aktuality rating rating MSP TOHO řekne JEŠTĚ víc! Firmy se nyní z ratingového hodnocení dozvědí mnohem víc o svém ekonomickém zdraví. Rating MSP nově vypočte i pravděpodobnost bankrotu. Když už se někdo rozhodne zajít na komplexní prohlídku k lékaři, chce se o svém zdraví dozvědět co nejvíc. Stejně tak i firmy, které se dají orejtovat, chtějí z výsledku ratingu poznat, kde se mohou zlepšovat, v čem mají případně rezervy a kde si naopak vedou dobře. Rating MSP (malých a středních podniků) nyní právě takovýto ucelený pohled na ekonomické zdraví poskytuje. Ze sedmibodového hodnocení přešel na škálu celkem 14 hodnoticích stupňů. Vzhledem k narůstajícímu využívání modelu pro výpočet hodnocení malých a středních podniků, který využívá také Hospodářská komora hl. města Prahy v projektu Rating MSP, jsme přistoupili k vývoji přesnějšího modelu, který namísto sedmi stupňů ratingu umožňuje zařazení do jednoho ze 14 stupňů, vysvětluje Ing. Pavel Finger, MBA, místopředseda představenstva HKP a člen představenstva CRIF-Czech Credit Bureau, a. s., který je technickým garantem projektu. Co získají firmy navíc Nový model umožňuje přesnější rozlišení finančního zdraví hodnoceného subjektu a více se přibližuje výsledkům postupů používaných ratingovými agenturami. Každý ratingový stupeň je doplněn informací o roční pravděpodobnosti bankrotu, doplňuje Pavel Finger. Pro udržení kontinuity s původním modelem je zachována i sedmistupňová škála hodnocení jako doplňující informace. Ratingový výstup je navíc obohacen o informace z databází naší aplikace Cribis a dále o výpočet úvěrového limitu hodnocené firmy, zdůrazňuje. služba start-up a expres Spolu s vylepšeným ratingem jsou ovšem nabízeny i další velmi zajímavé a atraktivní služby v oblasti ratingu firem: Expres: Výsledky Ratingu MSP bývají hotovy obvykle do deseti pracovních dnů. Někdy ale firma nemůže čekat. Pokud tedy označíte v objednávce možnost Expres, bude vám výsledek oznámen již za dva pracovní dny. Služba Expres je určena každému zájemci, který má pro předložení výsledků ekonomického zdraví daný pevný termín a při běžné době zpracování by tento nemusel dodržet. Start-up: Firmy, které své podnikání teprve rozbíhají, mají také možnost znát svou věřitelskou důvěryhodnost. Pro subjekty bez účetní historie byl zřízen takzvaný Start- -up výpočet. Rating MSP přitom může být vypočten i pro fyzické osoby. Využijí toho hlavně ti, kdo si chtějí koupit půdu od Pozemkového fondu České republiky na splátky. Pokud dosáhnou výborného hodnocení, může jim Pozemkový fond úrok snížit ze 4 procent až na 0,75 procenta. Při 20- až 30leté splatnosti je to výrazná úspora. Nepodnikající občan za profesionální Rating MSP zaplatí 3800 korun. Tato částka je uvedena bez 20procentní daně z přidané hodnoty. (ajk) Bližší podrobnosti najdete na nebo u projektového manažera Jiřího Svobody, tel.: Výstupem z ratingového systému je tzv. ratingový list, který obsahuje jeden ze čtrnácti ratingových stupňů: a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 C1 C2 C3 C4 C5 X Minimální riziko Velmi nízké riziko Velmi nízké riziko Velmi nízké riziko Nízké riziko Nízké riziko Střední riziko Mírně zvýšené riziko Mírně zvýšené riziko Zvýšené riziko Zvýšené riziko Vysoké riziko Velmi vysoké riziko Extrémní riziko Rating nespočten Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je minimální. Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké. Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké. Stabilní společnost s pevnou a vyváženou finanční situací. Riziko nesplácení závazků je velmi nízké. Společnost s vyváženou finanční strukturou. Riziko nesplácení závazků je mírné a je závislé na vnějších/tržních faktorech, které nejsou snadno předvídatelné. Společnost s vyváženou finanční strukturou. Riziko nesplácení závazků je mírné a je závislé na vnějších/tržních faktorech, které nejsou snadno předvídatelné. Společnost s převážně přijatelnou finanční situací. Riziko nesplácení závazků dosahuje průměrné úrovně a je spojené s trendy na trhu. Společnost s převážně přijatelnou finanční situací. Riziko nesplácení závazků zvyšuje nepříznivé hodnocení nefinančních charakteristik. Finanční situace společnosti není zcela stabilní. Riziko nesplácení závazků je nadprůměrné, ale přijatelné. Finanční situace společnosti není zcela stabilní. Riziko nesplácení závazků je nadprůměrné. Společnost s ne zcela stabilní finanční strukturou a občasným nedostatkem likvidity. Riziko nesplácení závazků je nadprůměrné. Společnost s nevyváženou finanční strukturou a občasným nedostatkem likvidity. Riziko nesplácení závazků je vysoké. Společnost se značnými nedostatky ve finanční oblasti. Riziko nesplácení závazků je značné. Finanční stabilita společnosti je ohrožena. Riziko selhání je extrémně vysoké. Rating nebylo možné spočítat z důvodu nedostatečného množství vstupních informací

5 rozhovor podnikání rozhovor vzdělávání Pokud má člověk úspěšně podnikat, musí vědět, co vlastně chce. Dalším krokem je vymyslet, pochopit, případně zjistit, jak na to. A být ochoten obětovat čas a umět přijmout riziko, říká Zdenka Vostrovská, která vzdělávací agenturu a akciovou společnost 1. VOX a.s. vybudovala takřka z ničeho. Zakladatelka vzdělávací agentury VOX: důležité je nehroutit se při prvním neúspěchu Foto: Lukáš Procházka Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., založila vzdělávací agenturu VOX v roce Od té doby garážovou firmu změnila v jednoho z lídrů pro vzdělávání dospělých na českém trhu. Dnes má VOX kolem 20 zaměstnanců a 400 spolupracujících lektorů. Ovšem v kartotéce disponuje více než čtyřmi tisíci lektory. Aktivně spolupracuje totiž jen s těmi, kteří se nejvíce osvědčili a o jejichž témata je na trhu vzdělávání zájem. začala jste podnikat v době, kdy už vám bylo po třicítce, měla jste rodinu a rozjetou kariéru. Co vás k podnikání přivedlo? Na počátku devadesátých let jsem pracovala na různých projektech Vysoké školy ekonomické v Praze a vedle toho vedla účetnictví dvou menších firem. Potřebovala jsem rychle proniknout do této problematiky, ale kurzy, které jsem navštěvovala, za mnoho nestály. Když jsem si postěžovala kolegům, jeden z nich mimochodem, dodnes patří k lektorům společnosti VOX mi navrhl: tak si zorganizuj kurzy vlastní. opravdu je za vaším úspěšným podnikáním jen tento důvod? Chtěla jsem v životě dělat věci, které mě naplňují. A vzdělání a rozvoj zaměstnanců mě naplňují stoprocentně. Baví mě sledovat posun mých klientů na kariérním žebříku. To, jak díky našim kurzům rostou. Někdejší mistři ve výrobě jsou dnes třeba na pozici ředitelů a je úžasné vědět, že jsme k tomu aspoň trochu přispěli. Když jdu do práce, mám pocit, že jdu trávit volný čas. takže jste v práci de facto pořád? Svůj volný čas prolínám se svým pracovním životem. Například nedávno jsem trávila víkend u jedné naší lektorky. S lektory potřebuji mít velmi dobré vazby, zejména pokud vyučují soft skills komunikační dovednosti, kreativní řešení problémů, strategické myšlení a tak dále. Musím znát jejich postoje, hodnoty a životní styl, abych je dokázala doporučit svým klientům. Například mám deset lektorů na time management a pro kurz, který organizuje můj firemní klient, mohu vybrat toho, který bude nejlépe odpovídat cílové skupině. Takže s lektory trávím hodně volného času. a jsou životní hodnoty pro výuku důležité? Nebudu jmenovat, ale například se k nám hlásil jeden lektor na výuku etikety a etiky. Jenže pak jsem zjistila, že je dvakrát rozvedený a žalován pro neplacení alimentů. Odmítli jsme s ním spolupráci, takový člověk nemůže být dobrým lektorem etiky v podnikání. Moje první kancelář, to byla mokrá místnost v suterénu, kde se dařilo plísním. Jak jste naznačila, snažíte se vybrat si nejlepší z nejlepších. kurzy asi musejí být hodně drahé? Zakázkový kurz na míru se odvíjí od ceny lektora a od času, který je třeba věnovat přípravě diagnostice a definování cíle. Částka se pohybuje mezi 20 až 35 tisíci korun za výukový den pro skupinu. spolupracujete se 400 lektory. řekla bych, že takové množství stačí pro celou Českou republiku. Zní to jako velké číslo, ale v oblasti soft skills spolupracujeme se zhruba padesátkou lektorů. Ostatní se specializují na hard skills. To znamená, že třeba jednou za rok mají speciální kurz v oblasti práva, daní či třeba účetnictví. Jak poznáte dobrého lektora? Mám empatii a obrovskou zkušenost. Nikdy nespolupracuji s lektorem, kterého jsem sama neslyšela. Pokud tématu, na které se specializuje, nerozumím, sháním reference, žádám klienty o zpětnou vazbu a chodím i na náslechy. Zaplatím si kurz, kde přednáší. Mám připravené hodnoticí dotazníky a ptám se o přestávkách klientů. U soft skills si pak vyžádám ukázkovou hodinu. Trvám také na tom, aby lektor, pokud něco učí, se tomu oboru aktivně věnoval. Zkrátka aby to nebyl jen teoretik. Zejména u soft skills se téměř všechno dá vyčíst z knih, ale dobrý lektor k tomu přidá osobní zkušenost z praxe a nadhled. stalo se vám někdy, že byl klient hrubě nespokojen? Bohužel. Stane se to, když má jiná očekávání. Například začátečník se přihlásí na kurz, kde se již předpokládají nějaké elementární znalosti posluchačů. Ostatně v hard skills pořádáme často kurzy, které jsou opravdu pro specialisty. Je tedy třeba číst specifikaci skupiny, pro kterou je kurz určen. řekla byste, že máte jako žena v prostředí českého byznysu nějakou nevýhodu? Nemyslím, že je tu nějaká diskriminace. Vždy jsem byla toho názoru, že je to o člověku samotném. Protože když někdo chce a je ochoten pro to něco obětovat čas a úsilí, tak pohlaví úplně nerozhoduje. Je pravda, že muži nemají rodinné povinnosti, tak je to pro ně snazší. Ale ženy mají po

6 rozhovor vzdělávání rozhovor vzdělávání vinností hodně, takže výborně umí všechny procesy racionalizovat a lépe pracovat s časem. byly vaše začátky hodně těžké? Je pravda, že v 90. letech, kdy jsem začínala, vzniklo hodně konkurenčních firem. Ale ti, kdo neměli vůli a sílu překonávat překážky a byli stoprocentně závislí na zdrojích z toho předmětu podnikání, ukončili činnost. Moje první kancelář, to byla mokrá místnost v suterénu, kde se dařilo plísním, a první kopírka byla pozoruhodný stroj, který se podepisoval na každém papíru šmouhou. ale uspěla jste. Měla jsem výhodu v tom, že jsem stále měla příjem ze závislé činnosti na Vysoké škole ekonomické, kde jsem učila. Také můj manžel měl plat. Mohla jsem řadu let budovat brand firmy a to, co jsem vydělala, investovat do rozvoje. Například jsem patřila k prvním, kdo měl v Česku webové stránky. Třeba to, co jsem ve VOX za celý rok vydělala, šlo do certifikace ISO. Kdybych všechen ten čas mohla vrátit a začít znova, nerozhodla bych se jinak. Jaký je tedy váš recept na úspěch v podnikání? Nehroutit se pod tíhou dílčího neúspěchu a učit se z vlastních chyb. Rozhodnutí, že začne podnikat, dělá každý člověk sám za sebe. Musí ale počítat s obrovským nasazením, vysokými riziky a krátkodobým neúspěchem. Byl rok, kdy jsem třeba byla ve ztrátě, ale z předchozích let, která byla úspěšná, jsem měla našetřeno. Je to hodně o osobní disciplíně. Já mám třeba osm let staré auto, zatímco ostatní mi říkají, proč si tak úspěšná podnikatelka jako já nekoupí nový vůz. Ale já musím mít v podnikání rezervu na horší časy. měla jste někdy pocit, že to vzdáte? Stávalo se to tehdy, když se nějaká skupina lidí z mé agentury domluvila a založila si konkurenční firmu. Využili při tom našich lektorských i klientských databází i procesních norem. To jsem nesla velmi těžko, ale především šlo o zklamání z těch lidí. Ale stejně, kdybych všechen ten čas mohla vrátit a začít znova, nerozhodla bych se jinak. dá se podle vás takovým podrazům nějak zabránit? Právně se to dá jen velmi těžko ošetřit. Konkurenční doložky jsou navíc vícenáklad. Spíše sázím na lidský rozměr: když se lidem ve firmě líbí a mohou si ke svému základu vydělat nějakou pohyblivou část mzdy, tak třeba nemají tolik důvodů jít na volnou nohu a podnikat. Ale abych někomu, komu je 40 let, měnila mravně hodnotové postoje, není možné. Těžko změním něčí charakter. Jak jste pocítila ekonomickou stagnaci posledních let? klesl zájem o kurzy? Spíše bych řekla, že na podnikání ve vzdělávání dospělých se odrazily transfery z Evropských sociálních fondů (ESF). Nejsme firma, která se specializuje na tento druh školení. Měli jsme klienty, u nichž jsme uspěli v rámci výběrových řízení, ale spolupráce skončila. V případě dotací se totiž ceny za výukové dny soutěží ve výši 10 až 15 tisíc korun za den, což je jen cena lektorů. VOX se proto těchto výběrových řízení často nemůže účastnit. takže vás netrápí krize, ale dotace. Na trhu se kvůli nim pohybují i takzvaní specialisté na školení v rámci ESF, kteří najímají lektory za velice nízké ceny. Kurzy jsou pak prodávány hluboce pod cenou. Firma dostane dotaci, požádá jinou spřátelenou společnost o realizaci kurzů, která si třeba najme za tři stovky na hodinu lektory, co si něco načetli v knihách. Dochází tak k devalvaci vzdělávání dospělých. neuvažovala jste o zlevnění kurzů? Ne. Protože výborní lektoři cenu nesníží a vědí, že si klienty umí sehnat i bez naší Foto: Lukáš Procházka zdenka vostrovská V roce 1993 byla zakladatelkou a dnes je předsedkyní představenstva akciové společnosti 1. VOX a.s. Od roku 1979 je odbornou asistentkou Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Vystudovala obor ekonomika podniku na Vysoké škole ekonomické. Po promoci zůstala na škole a pokračovala v doktorandském studiu. Na počátku 90. let pracovala na různých projektech VŠE a vedla účetnictví dvou menších firem. podpory. Navíc jsem doslova umanutá na kvalitu. Hromady hlušiny ve chvilce navrší každý jouda. Skutečná kvalita je vzácná a drahá. Je to však jediný způsob, jak se pozitivně odlišit od konkurence. Cenu ale dnes mohou snížit i moderní technologie. V současnosti se nejvíce prosazují takové metody výuky, jako jsou e-learningy, video kurzy, neboť prezenční kurzy jsou spojeny s vícenáklady jako cestovné, ubytování a podobně. Ovšem pozor e- -learning je sice vynikajícím vzdělávacím nástrojem, ale pouze v kombinaci s přímou výukou. Zcela substituovat přímou výuku elektronickými formami vzdělávání je tentýž problém jako nahrazovat klasickou knížku e-bookem. Ten si klidně vezmu do letadla ale jinak Jen to zkuste, nechat si na autogramiádě od autora pode- psat e-book. Mimochodem, papír se vám nezaviruje. Nikdy. Jaké by bylo vaše doporučení pro výběr kvalitního kurzu? Kdykoli platíte nějakou službu, je to risk. Zrovna jsme se spálili s dodavatelem softwaru. Nevěřte slibům. Důležité jsou reference a doporučuji prohlédnout si i zázemí firmy. Výběr dodavatele by se neměl řídit nejrůznějšími pofidérními kamarádskými vztahy, ale vycházet jen z jasně nastavených kvalitativních kritérií. Kvalita je dána především profesionalistou vyučujících, ničím jiným. a proč by firmy nemohly rovnou oslovit lektory? Firma vždy pracuje s jedincem či malou vytipovanou skupinou, kdežto my máme dokonalý přehled o celé lektorské scéně. Známe ji natolik, že dokážeme postavit takové realizační týmy, které budou korespondovat s firemní kulturou a respektovat zvláštnosti a specifika daného klienta. Foto: Lukáš Procházka vaším přáním bylo vybudovat špičkovou agenturu pro vzdělávání dospělých. to se vám opravdu podařilo. Co teď chystáte dál? Vzdělávání lidí je nejlepší možný způsob ekonomického rozvoje společnosti. V jiném oboru bych podnikat nechtěla; tolik zajímavých lidí bych jinde nepotkala. Ale pravdou je, že nesnáším papírování. Ráda bych Důležité jsou reference a doporučuji prohlédnout si i zázemí firmy. časem mnohé své pravomoci delegovala schopnému nástupci. Delegování, kontrola, motivace, to je svatá trojice úspěšného managementu ale vhodného člověka pro takovou roli aby jeden hledal s lucernou v pravé poledne. Dagmar Langová podnikatelské zásady: Kradené štěstí nepřináší. Že se firma musí uživit? Jistě, zadarmo nám nikdo nic nedá. Ale bude-li zisk pět milionů nebo jeden milion c est la vie na tom vlastně už ani tak nesejde. Skutečná kvalita je vzácná a drahá. Kabát od dobrého krejčího padne vždycky lépe než tuctový plášť z konfekce. A nefouká pod něj. Že se občas může v plavební dráze vyskytnout nějaká ta závistivá mina nebo legislativní ledovec, patří k riziku podnikání. Pořád věřím, že poctivost a korektnost v českém byznysu ještě nevymřely

7 téma vzdělávání téma vzdělávání firmy SI mohou ohlídat, ABY zaměstnanci uměli Podniky dnes mají díky certifikátům Národní soustavy kvalifikací možnost získat kvalitního zaměstnance hned a neshánět lidi drahou metodou pokus-omyl, říká Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR. Časy, kdy někdo dělal jednu práci celý život, jsou pryč. Lidé mění nejen zaměstnavatele, ale i profese a s tím jim pomáhá Národní soustava kvalifikací. Ostatně význam projektu Národní soustavy kvalifikací, který se rozběhl zhruba před pěti lety, nejlépe ukazuje typický případ. Pan Jaroslav se vyučil soustružníkem, na vojně si udělal řidičák a pak celý život jezdil s náklaďákem. Když má uvést, čím se vyučil, napíše, že je soustružník. Ale za těch dvacet let, co uplynuly od doby, kdy dostal výuční list, mnohé asi zapomněl a mnohé se v jeho profesi změnilo. Právě lidem jako on pomáhá projekt Národní soustava kvalifikací (NSK). Pan Jaroslav totiž díky zkouškám může získat certifikát, kterým doloží, že se třeba ve svém volném čase své původní profesi věnoval, a na místo soustružníka může nastoupit. Firmy samy mohou přicházet s požadavky na standardizaci kvalifikací. Velký přínos má však NSK pro firmy. Podniky mají díky certifikátům možnost získat kvalitního zaměstnance hned a neshánět lidi drahou metodou pokus-omyl, kdy se prověří, zda daná osoba profesi skutečně ovládá. Mohou rovnou vyžadovat tři až pět let starou zkoušku, čímž dostanou jistotu, že zaměstnanec umí to, co potřebují, vysvětluje Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR, který je jedním z lídrů celého projektu. Zodpovídá za tu část, která se týká zaměstnavatelů a již realizuje konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy a společnosti Trexima. firmy si samy řeknou Zdeněk Somr charakterizuje celý systém jako velmi jednoduchý. Primárně NSK vznikla kvůli tomu, aby ti, kdo se něco naučili třeba u dědy v dílně, nebo během své kariéry a nemají to nijak ověřeno, mohli složit zkoušku a na své znalosti mít certifikát, říká. Postupem času, jak Národní soustava kvalifikací vznikala, se ukázalo, že přináší i velké výhody firmám. Jsou v ní totiž popsány standardy jednotlivých kvalifikací. Personalista se třeba může kdykoli podívat na web NSK, co může od dané profese vyžadovat, dodává Zdeněk Somr. Na standardy NSK mají být navázány i rekvalifikace. Každá z nich by měla směřovat právě k získání certifikátu NSK. Další nespornou a značnou výhodou soustavy je skutečnost, že se na její tvorbě a na standardech pro jednotlivé kvalifikace podílejí samotní zaměstnavatelé. Není to tak, že úředníci něco napíší a pak se dohadujeme, že takto to v praxi nefunguje. Naopak v NSK se povedlo shromáždit reprezentativní složení rady v každém oboru. Samozřejmě, pak vše schvaluje ministerstvo školství, ale dá se očekávat, že zaměstnavatelé budou vše respektovat, neboť si to sami vytvořili. Bylo by levnější, pokud by sami úředníci něco sepsali, ale z poloviny by to trh nepřijal a měl by standardy vlastní, zdůrazňuje viceprezident HK ČR. A to není všechno, z čeho mohou podniky těžit. Samy mohou přicházet s požadavky na standardizaci jednotlivých kvalifikací, pokud mají dojem, že u některých profesí nejsou jasně daná pravidla. Stejně tak mohou přinášet návrhy na aktualizace, pokud se ukáže, že se některý obor výrazně technologicky inovoval. Příkladem jsou baňkové televize. Vždyť kdo by si před patnácti lety pomyslel, že nebudou dnes existovat. Objevují se i jiné nové technologie. Třeba popis učebních oborů by se měl čím dál více přibližovat Soustavě národních kvalifikací. Aby se učilo to, co dnes zaměstnavatelé považují za aktuální, dodává Zdeněk Somr. inspirace z británie Pro českou NSK byl vzorem systém, jaký funguje v Británii. Poslední čtyři roky se rozšířila o stovky kvalifikací. Začínalo se těmi, které neměly žádné standardy. Tedy profesemi, které se na školách ani nevyučovaly. Pak se pokračovalo přes učební obory až po ty maturitní. Pro vysokoškolské obory by byla nutná změna zákona a také pochopení vysokých škol, že vedle výuky mají organizovat i krátké programy kvalifikačního typu, vysvětluje Zdeněk Somr. Umím si představit, že v některých odvětvích může být popsán standard bakalářských kvalifikací, dodává. Foto: Shutterstock Firmy se i dnes mohou zapojit do pracovních skupin při tvorbě či revizi samotných standardů. Mohou působit i jako takzvaní zpětnovazební konzultanti, tedy lidé, kteří přináší informace o tom, co by trh chtěl změnit, upřesňuje Zdeněk Somr. Nejlepší je najít si na stránkách NSK, Svazu průmyslu nebo na Hospodářské komoře kontakt a spojit se s námi. Pro všechny se místo najde. Samozřejmě tam, kde jsou standardy vytvořeny, se nejspíš v blízké době nic měnit nebude. Revize by měla být každých třeba pět let anebo pokud se něco výrazně technologicky změní. Ale zdůrazňuji, pokud se nic nemění a není v daném oboru technologický vývoj, tak revize není nutná, říká viceprezident Komory. Není to formální systém, který musí něco dělat jenom proto, že to zákon nakazuje. Má to být systém, který pružně reaguje na potřeby trhu. Změní-li se technologie, měl by se tvořit nový standard, upozorňuje. Například dnes si každý stěžuje, že trh realitních makléřů je džungle. Není proto nic snazšího než napsat standardy a vyzkoušet je. Aby byl výstup stejný v Aši i v Bruntále. Sjednocení je důležité. Máte certifikát a všichni vědí, co umíte. Zaměstnavatel hned pozná, co umíte, poznamenává Zdeněk Somr. Co bude dál? Cílem NSK je, aby si kdokoli mohl doplnit kvalifikaci. Je tedy konec tomu, že se při každé změně profese musela skládat nová maturitní zkouška. Ale je to i o podnikatelích, aby pochopili, že doplnění kvalifikace je možné, a brali certifikát jako rovnocenný standard. Je třeba naučit se rozlišovat mezi vzděláním a kvalifikací. Tedy že vzdělání má určité stupně maturita, vysoká škola, a kvalifikace s tím až tak nemusí souviset, zdůrazňuje Zdeněk Somr. Problémem však pro změnu kvalifikací zůstávají kurzy, tedy jejich kvalita. Viceprezident Komory připouští, že je třeba vyřešit problém s akreditacemi pro vzdělávací instituce a kurzy. To ovšem není záležitost NSK. Je to otázka měření kvality vzdělávání dospělých. Na to má ministerstvo nástroj vytvořený z projektu Koncepce dalšího vzdělávání. Měl by zkoumat kvalitu vzdělávacích institucí a hodnotit je. Umím si představit, že i Hospodářská komora bude hodnotit kvalitu vzdělávacích aktivit, dodává její viceprezident. Přitom cena zkoušky se pohybuje od několika tisíců až po desítky tisíc korun. Záleží na náročnosti a nákladnosti zkoušky, pokud ke zkoušce stačí tužka a papír, je levná. Zkoušející je podobně placen všude. Ale pokud potřebujete ke zkoušce drahé kovy, které znehodnotíte, je certifikát dražší, upřesňuje Zdeněk Somr. Viceprezident Komory upozorňuje, že už nyní existuje webová stránka kam je možné se obrátit. Stránka je sice ve fázi naplňování, ale už nyní na ní je řada kurzů, díky nimž by bylo možné zkoušku v NSK složit. Postupně budou kurzy přibývat. Ten systém by měl v budoucnu zahrnovat i poradce, kteří by uměli pomoci s tím, jak profesi, kvalifikaci ideálně změnit, aby vám to vyhovovalo. To se chystá v nejbližších letech, uzavírá. Dagmar Langová Co je národní soustava kvalifikací? Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný a státem a evropskými fondy podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více