25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu / Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne / Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje domu č.p. 241 a 242 v Pitrově ulici, Třebechovice p.o. 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odstranění domu č.p. 241 a 242 v Pitrově ulici, Třebechovice p.o. 25/ Rada města schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1573/81 o výměře 394 m 2 v k. ú. Třebechovice pod Orebem za cenu 3,- Kč/m 2 /rok mezi Městem Třebechovice pod Orebem a Jiřím Kubešem, Na Plácku 1314, Kostelec nad Orlicí. 25/ Rada města trvá na svém usnesení č. 19/ ze dne a neschvaluje změnu dopravního značení v ulici Flesarova. 25/ Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 446/1 o výměře 539 m 2, p. č. 446/5 o výměře 206 m 2, p. č. 446/6 o výměře 212 m 2, p. č. 446/7 o výměře 107 m 2 v k. ú. Polánky nad Dědinou za cenu 260,- Kč/m 2 a úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitosti (znalecký posudek, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a jiné). 25/ Rada města schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 430/29 o výměře 20 m 2, p. č. 446/2 o výměře 534 m 2, p. č. 446/3 o výměře 217 m 2, p. č. 446/4 o výměře 232 m 2, p. č. 446/9 o výměře 32 m 2, p. č. 446/10 o výměře 23 m 2, p. č. 446/11 o výměře 51 m 2, p. č. 446/13 o výměře 22 m 2, p. č. 446/14 o výměře 22 m 2, p. č. 446/15 o výměře 48 m 2, p. č. 446/17 o výměře 14 m 2, p. č. 446/18 o výměře 100 m 2, p. č. 446/19 o výměře 56 m 2 v k. ú. Polánky nad Dědinou za cenu 260,- Kč/m 2 a úhradu nákladů souvisejících s převodem nemovitosti (znalecký posudek, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a jiné). 25/ Rada města schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu uzavíranou mezi Městem Třebechovice pod Orebem a xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu ,-- Kč (zhotovitel není plátce DPH). Jedná se o specifickou zakázku, řešenou mimo vnitřní směrnici č. 7/2012. Podmínkou je schválení finančních prostředků zastupitelstvem města. 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu (prodej části pozemku p.č. 329/1 v k. ú. Štěnkov dle geometrického plánu č /2013 označeného jako část a o výměře 47 m 2 ) mezi Městem Třebechovice p.o. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 6.910,-- Kč 1

2 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu (prodej pozemku p.č. 574/4 v k.ú. Třebechovice p.o. o výměře 11 m 2 ) mezi Městem Třebechovice pod Orebem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 1.900,-- Kč. 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit studii na cyklostezku z Krňovic k železničnímu přejezdu v Pardubické ulici včetně překonání silnice I/11 podchodem. 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení realizaci vstupní části kulturního domu dle schváleného projektu a platného stavebního povolení (vyjma drobných úprav, např. bez řídícího centra z důvodu zachování stávajícího vstupu do sálu). 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení soupis nových pozemků na listu vlastnictví č pro komplexní pozemkovou úpravu Nepasice. 25/ Rada města schvaluje následující stanovení priorit realizací při komplexní pozemkové úpravě Nepasice: 1) komunikace C2, 2) komunikace C1, 3) komunikace C11, 4) biokoridor BK 024 podél cesty C1 s řešením vodních poměrů (označení dle Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu Nepasice). 25/ Rada města schvaluje žádost o dotaci na spolufinancování projektu Základní škola pavilon centrálních funkcí (zejména výměna oken, zateplení fasády) a její podání na Státní fond životního prostředí České republiky v rámci výzvy Realizace úspor energie. Celkové výdaje na projekt: ,-Kč z toho: dotace (EU+SFŽP) ,-Kč vlastní zdroje žadatele: ,-Kč 25/ Rada města souhlasí s využitím nebytových prostor Na Tvrzi č.p. 281, Třebechovice pod Orebem Sborem dobrovolných hasičů Třebechovice p.o. 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2014 a to maximálně do (čerpat běžné výdaje v příslušném měsíci do výše jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu roku 2013). Rozpočtové příjmy a výdaje v době provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po schválení. 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložená rozpočtová opatření: -v příjmech navýšit odvod z investičního fondu TS za odpisy 5.590,-- Kč -ve výdajích ponížit invest. příspěvek TS za neuskutečněný nákup rolby ,-- Kč - ve výdajích ponížit investiční příspěvek TS za neuskutečněnou výstavbu 25-ti ohrazení stanovišť kontejnerů pro separovaný odpad ,-- Kč 2

3 - ve výdajích navýšit neinvestiční příspěvek TS (navýšení odpisů a mzdového limitu) ,-- Kč - ve výdajích navýšit silnice PD most přes řeku Orlici ve Štěnkově na opravu ,-- Kč - ve výdajích navýšit rozpočtovou rezervu ,-- Kč 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, kde se ponižuje vyrovnávací platba příspěvkové organizaci Technické služby, Třebechovice pod Orebem v celkové výši ,-- Kč. 25/ Rada města schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku s Tělocvičnou jednotou Sokol Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí 574, Třebechovice pod Orebem na finanční příspěvek ve výši 3.000,-- Kč na pokrytí nákladů spojených s péčí, která byla touto neziskovou organizací vykonávána na dětském hřišti za sokolovnou v období srpen a září / Rada města schvaluje rozpočtová opatření: Navýšení příjmů: - náhrada nákladů za zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce u dopravních nehod (od pojišťovny) ,-- Kč - pohřebnictví příjmy z poskytování služeb ,-- Kč - činnost místní správy ostatní příjmy z vlastní činnosti ,-- Kč - činnost místní správy příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4.000,-- Kč Navýšení výdajů: - rozpočtová rezerva ,-- Kč 25/ Rada města schvaluje rozpočtová opatření: - ve výdajích ponížit kulturní dům studie (vstupní část objektu materiál správy majetku, který řešil tuto studii nebyl schválen, proto se tato částka vrací do rozpočtové rezervy) ,-- Kč - ve výdajích navýšit rozpočtovou rezervu ,-- Kč - ve výdajích ponížit poskytnutí neinvestiční veřejné finanční podpory na rok 2013 pro Junáka, která jim byla přidělena na spoluúčast k dotaci na rekonstrukci hlavní budovy dotace nebyla přidělena ,-- Kč - ve výdajích navýšit poskytnutí neinvestiční veřejné finanční podpory na rok 2013pro občanské sdružení Rodičovské centrum domeček o.s. na úhradu nákladů za energie, vodu a plyn v roce ,-- Kč - ve výdajích navýšit rozpočtovou rezervu 7.000,-- Kč 25/ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové opatření: - ve výdajích navýšit kulturní dům PD vstupní část objektu jedná se o náklady na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům vstupní část objektu včetně výkazu výměr ,-- Kč - ve výdajích ponížit rozpočtovou rezervu ,-- Kč 3

4 25/ Rada města schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Třebechovice pod Orebem (v režimu podpory malého rozsahu de minimis) číslo C-211/S-159/2013, s Občanským sdružením Rodičovské Centrum Domeček o.s., Třebechovice pod Orebem ve výši ,-- Kč na úhradu nákladů za energii, vodu a plyn v roce / Rada města rozhodla o podání doplňujícího trestního oznámení v návaznosti na poslední vandalský útok na představitele města a o podání podnětu k provedení dohledu Okresního zastupitelství Hradec Králové nad postupem policejních orgánů ve věcech útoku na představitele města. 25/ Rada města bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne / Rada města schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence příspěvkové organizace Základní umělecké školy Třebechovice p.o. dle záznamu o vyřazení č. 93/2013 až 98-/2013. U všech předmětů jsou doloženy né posudky. Předměty budou ekologicky zlikvidovány. 25/ Rada města schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence příspěvkové organizace Domov důchodců ChD-Zdislava dle záznamu o vyřazení č. 99/2013 až 109/2013. U všech předmětů jsou doloženy odborné posudky. Předměty budou ekologicky zlikvidovány. 25/ Rada města schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence příspěvkové organizace Technické služby Třebechovice p.o., dle záznamu o vyřazení č. 110/2013 až 112/2013. Předměty budou odvezeny do sběrného dvora. 25/ Rada města schvaluje snížení nájemného za nebytový prostor Hradecká 1232, Třebechovice pod Orebem od o 1 500,-Kč měsíčně, tedy na částku 7 047,33 Kč měsíčně. Nájemné bude každoročně upravováno o inflační koeficient. 25/ Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou, a to jednoho roku od do s podmínkou složení kauce při podpisu smlouvy ve výši ,-Kč. 25/ Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou tří měsíců, a to od do Kauce na tento byt ve výši ,-Kč byla již složena. 25/ Rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města navýšení mzdového limitu Technických služeb o ,-- Kč. 25/ Rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města navýšit mzdový limit pro Domov důchodců ChD Zdislava pro rok 2013 na částku tis. Kč. 4

5 25/ Rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města zachovat stávající systém nakládání s hospodářským výsledkem příspěvkových organizací z hlavní činnosti. 25/ Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací za II. pol. roku 2013 dle přílohy, která bude založena u tajemníka městského úřadu. 25/ Rada města schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy v Třebechovicích p.o. za II. pol. roku 2013 dle přílohy, která bude založena u tajemníka městského úřadu. Odměna bude vyplacena za měsíc listopad Vypracováno v Třebechovicích pod Orebem dne: 2. prosince Ing. Jiří Němec Mgr. Roman Drašnar ověřovatel starosta města místostarosta 5

3/ Rada města neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Pilníkov na rok 2014.

3/ Rada města neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Pilníkov na rok 2014. U S N E S E N Í ze 3. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 22. ledna 2014 3/036-2014 - Rada města neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Domovu pro seniory Pilníkov

Více

18/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za 2. čtvrtletí 2013.

18/ Rada města bere na vědomí informaci stavebního odboru o plnění úkolů za 2. čtvrtletí 2013. U S N E S E N Í z 18. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 28. srpna 2013 18/605-2013 Rada města schvaluje smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky Stavební úpravy objektu

Více

U S N E S E N Í z 24. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 4. listopadu 2015

U S N E S E N Í z 24. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 4. listopadu 2015 U S N E S E N Í z 24. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 4. listopadu 2015 24/812-2015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložená rozpoč. opatření:

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 30. listopadu 2016

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 30. listopadu 2016 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 30. listopadu 2016 27/925-2016 27/926-2016 27/927-2016 27/928-2016 27/929-2016 27/930-2016 27/931-2016 27/932-2016

Více

U S N E S E N Í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 20. září 2016.

U S N E S E N Í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 20. září 2016. U S N E S E N Í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 20. září 2016. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: 13/266-2016 zápis finančního výboru

Více

U S N E S E N Í ze 14. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. června 2014

U S N E S E N Í ze 14. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. června 2014 U S N E S E N Í ze 14. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 11. června 2014 14/417-2014 Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého

Více

21/ Rada města bere na vědomí informace o lokalitách N1, N2, T6, T8, T9, T10, T13, T27, ve kterých je zástavba podmíněna územní studií.

21/ Rada města bere na vědomí informace o lokalitách N1, N2, T6, T8, T9, T10, T13, T27, ve kterých je zástavba podmíněna územní studií. U S N E S E N Í z 21. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 9. října 2013 21/709-2013 Rada města bere na vědomí informace o lokalitách N1, N2, T6, T8, T9, T10, T13, T27,

Více

23/ Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací ve věci pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu Třebechovice pod Orebem.

23/ Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací ve věci pořízení Zprávy o uplatňování Územního plánu Třebechovice pod Orebem. U S N E S E N Í z 23. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 3. října 2012 23/666-2012 Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací ve věci pořízení Zprávy o uplatňování

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 16. listopadu 2016

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 16. listopadu 2016 U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 16. listopadu 2016 26/883-2016 26/884-2016 26/885-2016 26/886-2016 26/887-2016 26/888-2016 26/889-2016 26/890-2016

Více

U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 5. října 2016

U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 5. října 2016 U S N E S E N Í z 23. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 5. října 2016 23/763-2016 23/764-2016 23/765-2016 Rada města schvaluje předložená rozpočtová opatření: - ve výdajích

Více

6/ Rada města bere na vědomí informace ve věci psané a obrazové kroniky města.

6/ Rada města bere na vědomí informace ve věci psané a obrazové kroniky města. U S N E S E N Í z 6. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 7. března 2012 6/144-2012- Rada města bere na vědomí informace ve věci psané a obrazové kroniky města. 6/145-2012-

Více

U S N E S E N Í. ze 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 26. června 2012

U S N E S E N Í. ze 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 26. června 2012 U S N E S E N Í ze 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 26. června 2012 Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : 12/205-2012- zápis z jednání finančního

Více

U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 15. června 2016

U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 15. června 2016 U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 15. června 2016 14/476-2016 14/477-2016 14/478-2016 14/479-2016 14/480-2016 14/481-2016 14/482-2016 Rada města doporučuje

Více

13/ Rada města bere na vědomí zápis ze zdravotní a sociální komise ze dne

13/ Rada města bere na vědomí zápis ze zdravotní a sociální komise ze dne U S N E S E N Í ze 13. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 12. června 2013 13/441-2013 Rada města bere na vědomí zápis ze zdravotní a sociální komise ze dne 5. 6. 2013.

Více

12/ Rada města schvaluje Obecné zásady pro uzavírání smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku.

12/ Rada města schvaluje Obecné zásady pro uzavírání smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku. U S N E S E N Í z 12. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 23. května 2012 12/350-2012 Rada města schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu napojení eletrické přípojky

Více

Rada města bere na vědomí informace o stavu kanalizace v Nepasicích.

Rada města bere na vědomí informace o stavu kanalizace v Nepasicích. U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 22. dubna 2015 8/309-2015 8/310-2015 8/311-2015 8/312-2015 8/313-2015 8/314-2015 8/315-2015 8/316-2015 8/317-2015 Rada

Více

dar ve výši 2808,- Kč (na rok 2017) pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

dar ve výši 2808,- Kč (na rok 2017) pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 23. srpna 2016 20/622-2016 20/623-2016 20/624-2016 20/625-2016 20/626-2016 20/627-2016 20/628-2016 20/629-2016 20/630-2016

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

15/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro školství, kulturu, sport a volnočasové aktivity ze dne

15/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro školství, kulturu, sport a volnočasové aktivity ze dne U S N E S E N Í z 15. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 15. července 2013 15/539-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise pro školství, kulturu, sport

Více

Rada města schvaluje podnájem v bytovém domě v ul. Havlíčkova č.p. 1262, v bytě č. 12 (xxxxxxxxxx))).

Rada města schvaluje podnájem v bytovém domě v ul. Havlíčkova č.p. 1262, v bytě č. 12 (xxxxxxxxxx))). U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 14. ledna 2015 1/01-2015 1/02-2015 1/03-2015 1/04-2015 1/05-2015 1/06-2015 1/07-2015 1/08-2015 1/09-2015 1/10-2015

Více

U S N E S E N Í ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 22. září 2015.

U S N E S E N Í ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 22. září 2015. U S N E S E N Í ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 22. září 2015. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: 6/99-2015 - zápis z jednání kontrolního

Více

U S N E S E N Í z 9. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 2. dubna 2014

U S N E S E N Í z 9. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 2. dubna 2014 U S N E S E N Í z 9. řádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 2. dubna 2014 9/237-2014 Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města C-37/S-34/2014,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Rada města bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne

Rada města bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. srpna 2014 19/558-2014 19/559-2014 19/560-2014 19/561-2014 19/562-2014 19/563-2014 19/564-2014 19/565-2014 19/566-2014

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání těchto položek z úvěru: KD přístupová komunikace a zpevněné plochy 850.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání těchto položek z úvěru: KD přístupová komunikace a zpevněné plochy 850. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 9. března 2016 5/180-2016 5/181-2016 5/182-2016 5/183-2016 5/184-2016 5/185-2016 5/186-2016 Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Orebem číslo C-46/S-35/2016 pro Pro Polánky o.s., Polánky nad Dědinou 4, Třebechovice pod Orebem ve výši ,-- Kč na činnost v roce 2016.

Orebem číslo C-46/S-35/2016 pro Pro Polánky o.s., Polánky nad Dědinou 4, Třebechovice pod Orebem ve výši ,-- Kč na činnost v roce 2016. U S N E S E N Í ze 7. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 6. dubna 2016 7/250-2016 7/251-2016 Rada města neschvaluje příspěvek neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí z.s. Praha.

Více

- ve výdajích ponížit objekt čp. 437 (ZUŠ, knih) výměna oken ,-- Kč

- ve výdajích ponížit objekt čp. 437 (ZUŠ, knih) výměna oken ,-- Kč U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 13. května 2015 9/351-2015 9/352-2015 9/353-2015 9/354-2015 9/355-2015 9/356-2015 9/357-2015 Rada města bere na vědomí

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Rada města bere na vědomí čerpání sociálního fondu zaměstnanců Města Třebechovice pod Orebem v roce 2015.

Rada města bere na vědomí čerpání sociálního fondu zaměstnanců Města Třebechovice pod Orebem v roce 2015. U S N E S E N Í ze 4. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 24. února 2016 4/123-2016 4/124-2016 4/125-2016 4/126-2016 4/127-2016 4/128-2016 4/129-2016 4/130-2016 Rada města

Více

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015.

Rada města bere na vědomí souhrnnou zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015. U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 13. ledna 2016 1/01-2016 1/02-2016 1/03-2016 1/04-2016 1/05-2016 1/06-2016 1/07-2016 1/08-2016 1/09-2016 1/10-2016

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 10. září /

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 10. září / U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 10. září 2014 20/626-2014 20/627-2014 20/628-2014 20/629-2014 20/630-2014 20/631-2014 20/632-2014 20/633-2014 20/634-2014

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Z Á P I S. Ověřovatelé zápisu byli schváleni: p. Zdeněk Horák, p. Michal Cimprich

Z Á P I S. Ověřovatelé zápisu byli schváleni: p. Zdeněk Horák, p. Michal Cimprich Z Á P I S ze 7. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 4. listopadu 2015 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ. Přítomni: jednání zastupitelstva

Více

Příjmy: - příloha č. 1. Přijaté dotace + vl. Příjmy SF Nedaňové příjmy. Výdaje: - příloha č. 2. Územní plánování. Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy: - příloha č. 1. Přijaté dotace + vl. Příjmy SF Nedaňové příjmy. Výdaje: - příloha č. 2. Územní plánování. Bezpečnost a veřejný pořádek Schválený rozpočet zastupitelstvem města ze dne 3.2. číslo usnesení 2/29- Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14 503 46 Třebechovice pod Orebem (v tis. Kč) Návrh rozpočtu pro rok Provozní

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.4/2016, které se konalo dne 13.4.2016 od 9:00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Přidělení

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet schválený za rok rozpočtová opatření k , rozpočet schválený na rok rozpočtová opatření k

Rozpočet schválený za rok rozpočtová opatření k , rozpočet schválený na rok rozpočtová opatření k Rozpočet schválený za rok 2015 + rozpočtová opatření k 31.12.2015, rozpočet schválený na rok 2016 + rozpočtová opatření k 30.09.2016 Rozpočtové výdaje v tis. Kč Výdaje Text Správa 6171 5000 Vnitřní správa

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 45 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 1940/27 o výměře 123 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová. Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 848 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku ppč. 2489/6 o výměře 93 m 2, v katastrálním území a obci Česká Třebová., Náklady spojené s převodem, tj. kolek k návrhu na vklad,

Více

OBEC VELENICE. ZÁPIS č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. července 2016

OBEC VELENICE. ZÁPIS č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. července 2016 ZÁPIS č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Velenice, které se konalo dne 14. července 2016 Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hod., ukončeno bylo v 18.32

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-12/2016 Datum jednání: 20.04.2016 Program jednání (USN-Z3-221/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 27.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0052/ZM4/2013 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1136 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemků ppč. 815/3 v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová a ppč. 183/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem provozování

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více