DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU"

Transkript

1 DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ Praha 2 telefon fax kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ Brno telefon fax

2 Lze delegovat v konnou pûsobnost nebo její ãást pfiedstavenstvem nebo ãlenem pfiedstavenstva na dozorãí radu nebo ãlena dozorãí rady tak, aby tento byl oprávnûn vykonávat delegovanou pûsobnost nebo v rozsahu delegace zastupovat ãlena pfiedstavenstva? 1. Delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva vypl vající ze zákona, stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady PÛsobnost dozorãí rady PÛsobnost dozorãí rady je stanovena zejména v ustanovení 197 obchodního zákoníku. Na základû tohoto ustanovení Dozorãí rada dohlíïí na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva a uskuteãàování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Dále je podle obchodního zákoníku dozorãí rada oprávnûna pfiezkoumávat v kon pûsobnosti pfiedstavenstva v záleïitostech urãen ch v Ïádosti men inov ch akcionáfiû podle 182 odst. 1 písm. b), uplatnit právo na náhradu kody vûãi ãlenovi pfiedstavenstva podle 182 odst. 1 písm. c), podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle 131 a 183, právo protestovat proti rozhodnutí valné hromady podle 188 odst. 2 písm. f), je povinna zúãastnit se rozhodování jediného akcionáfie a má právo na doruãení písemného vyhotovení rozhodnutí podle 190, pfiípadnû i právo volit ãleny pfiedstavenstva, urãí-li tak stanovy podle 194 odst. 1. V razem v konná pûsobnost pfiedstavenstva se pro úãely tohoto ãlánku rozumí rozhodovací a jednatelské oprávnûní pfiedstavenstva akciové spoleãnosti. Delegací se rozumí pfienesení tohoto oprávnûní z pfiedstavenstva na dozorãí radu, pfiiãemï tato delegace je analyzována z pohledu jejich následujících právních titulû: a) zákona, stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady a b) zmocnûní. Obchodní zákoník neobsahuje ustanovení, které by v slovnû umoïàovalo delegovat v konnou pûsobnost pfiedstavenstva na dozorãí radu, resp. dozorãí radû rozhodovat a jednat jménem spoleãnosti. DÛvodem absence takového ustanovení je dle mého názoru 2

3 skuteãnost, Ïe pûsobnost pfiedstavenstva je v ustanovení 191 obchodního zákoníku (viz níïe) stanovena kogentnû. Pouze ustanovení 199 odst. 2 obchodního zákoníku stanoví, Ïe Dozorãí rada urãí svého ãlena, kter zastupuje spoleãnost v fiízení pfied soudy a jin mi orgány proti ãlenu pfiedstavenstva. (dle ustanovení 131 odst. 2 a 183 odst. 1 obchodního zákoníku) a umoïàuje ãlenu dozorãí rady zastupovat spoleãnost. Domnívám se, Ïe úãelem, kter zákonodárce touto úpravou sledoval, je úprava stfietu zájmû, kter by nastal v pfiípadû, kdy pfiedstavenstvo nebo jeho ãlen by jednal jménem spoleãnosti v fiízení pfied soudy a jin mi orgány sám proti sobû nebo proti jinému ãlenu pfiedstavenstva. Jin mi slovy, úãelem tohoto ustanovení je zabránit tomu, aby nedo lo k personálnímu propojení pfii v konu pûsobnosti pfiedstavenstva a dozorãí rady. Dále v této souvislosti zákonodárce pouïívá pouze v razu zastupuje, kter má kvalitativnû jin v znam, neï slovní spojení jedná jménem, kter zákon uïívá v souvislosti se statutárním orgánem spoleãnosti. Ustanovení 13 odst. 2 obchodního zákoníku totiï stanoví... statutární orgán, jehoï jednání je jednáním podnikatele. Toto obecné ustanovení se následnû v pfiípadû akciové spoleãnosti promítá do ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku (viz níïe). Omezení dozorãí rady Ustanovení 200 odst. 4 obchodního zákoníku stanoví, Ïe ãlen dozorãí rady nesmí b t zároveà ãlenem pfiedstavenstva, prokuristou nebo osobou oprávnûnou podle zápisu v obchodním rejstfiíku jednat jménem spoleãnosti. Otázkou v této souvislosti zûstává, zda se tento zákaz uplatní pouze na skuteãnost zápisu ãlena dozorãí rady jako osoby oprávnûné jednat jménem spoleãnosti do obchodního rejstfiíku anebo zda je moïno jej vykládat tak, Ïe ãlen dozorãí rady není oprávnûn jakkoliv zasahovat do v konu pûsobnosti tûchto osob. Osobnû se domnívám, Ïe toto ustanovení omezuje pouze zápis ãlena dozorãí rady jako osoby oprávnûné jednat jménem spoleãnosti do obchodního rejstfiíku. Usuzuji tak v dûsledku systematického v kladu, tj. jak dle vûcného zafiazení ãlena dozorãí rady mezi uvedené osoby, které se v echny do rejstfiíku zapisují, a dále v dûsledku v slovného uvedení zápisu do obchodního rejstfiíku v této souvislosti. 3

4 Delegace Pro zodpovûzení otázky delegace nûkteré z ãinností, které spadají do v konné pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu, povaïuji za nezbytné uváïit, zda touto delegací nedochází k rozporu s úãelem zákona pfii vymezení pûsobnosti dozorãí rady, jak je uvedeno v úvodu tohoto ãlánku. Základní vymezení pûsobnosti dozorãí rady zahrnuje pfiedev ím kontrolní ãinnost (dohled) nad v konem pûsobnosti pfiedstavenstva. Z této formulace dle mého názoru vypl vá povinnost dozorãí rady kontrolovat (dohlíïet na) v kon pûsobnosti pfiedstavenstva, zejména z pohledu jeho souladu s povinností vynaloïení náleïité péãe, souladu s právními pfiedpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v rámci povinnosti v konu pûsobnosti pfiedstavenstva s vynaloïením náleïité péãe je dozorãí rada rovnûï povinna kontrolovat (dohlíïet na) v hodnost ãi nev hodnost právního úkonu uãinûného pfiedstavenstvem jménem spoleãnosti apod. Patrnû by odporovalo úãelu zákona, kdyby se u dozorãí rady spojila v konná i kontrolní (dohlíïecí) pûsobnost, byè i v jednom individuálním pfiípadû. Lze si jen obtíïnû pfiedstavit situaci, kdy by dozorãí rada v rámci kontroly v konu pûsobnosti pfiedstavenstva, av ak delegované na dozorãí radu nebo jejího ãlena, provádûla tuto kontrolu bez jakéhokoli ovlivnûní zpûsobeného právû v dûsledku této delegace. Jin mi slovy, Ïe by dozorãí rada pfiistupovala stejn m zpûsobem ke kontrole ãinnosti provádûné pfiedstavenstvem jako ke kontrole vlastní (na ni delegované) ãinnosti. V takovém pfiípadû by mohla pfiipadat v úvahu aplikace ustanovení 39 obãanského zákoníku a zmiàovan právní úkon by se mohl stát absolutnû neplatn m. Obchodní zákoník neobsahuje obdobné ustanovení, jak m je ustanovení 8 odst. 5 zákona o bankách. To stanoví v slovn zákaz delegace pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu. Toto ustanovení konkrétnû uvádí: Na dozorãí radu banky nesmûjí b t pfiená eny pravomoci, které obchodní zákoník svûfiuje pfiedstavenstvu akciové spoleãnosti. Aãkoli obchodní zákoník tedy neobsahuje obdobné ustanovení, domnívám se, Ïe v dûsledku úãelu ustanovení 191 odst. 1 (viz níïe) ve spojení s odst. 2 téhoï ustanovení obchodního zákoníku, které stanoví, Ïe Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorãí rady mohou omezit právo pfiedstavenstva jednat jménem spoleãnosti, av ak tato omezení nejsou úãinná 4

5 vûãi tfietím osobám., a dále v dûsledku dal ích skuteãností uveden ch v tomto ãlánku, budou právní úãinky v této souvislosti (tzn. v pfiípadû delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva vypl vající ze zákona, ustanovení stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady) v obou pfiípadech totoïné, tj. delegace v konné pûsobnosti na dozorãí radu nebude pfiipu tûna. V e avizované ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku v této souvislosti v druhé vûtû uvádí, Ïe Pfiedstavenstvo rozhoduje o v ech záleïitostech spoleãnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do pûsobnosti valné hromady.. Tedy roz ífiení pûsobnosti dozorãí rady se nemûïe t kat záleïitostí v slovnû svûfien ch do v luãné pûsobnosti valné hromady nebo pfiedstavenstva. Tento názor zastává i Prof. JUDr. Dûdiã (Jan Dûdiã a kol., Obchodní zákoník komentáfi, Prospektrum, 1997), kdyï uvádí, Ïe stanovy nemohou vymezit pûsobnost dozorãí rady v rozporu s kogentním ustanovením 191 obchodního zákoníku. Vzhledem ke shora uvedenému se domnívám, Ïe delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu na základû stanov ãi rozhodnutí valné hromady nebo dozorãí rady není v zásadû moïná. Otázku, zda mûïe b t v konná pûsobnost pfiedstavenstva delegována alespoà na ãlena dozorãí rady, je dle mého názoru rovnûï nutno odpovûdût zápornû. Analogií ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku dostaneme zcela jasnou oporu tohoto tvrzení. Toto ustanovení stanoví: Nevypl vá-li ze stanov nûco jiného, za pfiedstavenstvo jedná navenek jménem spoleãnosti kaïd ãlen pfiedstavenstva. Dozorãí rada je stejnû jako pfiedstavenstvo kolektivním orgánem, a tudíï se domnívám, Ïe lze v tomto pfiípadû bez dal ího pouïít analogie legis. V této souvislosti mám za to, Ïe není moïné rozdûlit osobu ãlena dozorãí rady tak, aby osoba, která je ãlenem pfiedstavenstva, delegovala urãitou v konnou pûsobnost na osobu, která je ãlenem dozorãí rady, av ak nikoli jako na ãlena dozorãí rady. 5

6 Dal í oporou tohoto tvrzení je skuteãnost, Ïe delegovaná záleïitost se t ká spoleãnosti, ãleny jejichï orgánû jsou obû uvedené osoby, tedy jak ãlen pfiedstavenstva, tak i ãlen dozorãí rady. Proto tyto osoby v tomto pfiípadû jednají jako ãlenové uveden ch orgánû a nikoli jako osoby, které tuto záleïitost vyfiizují mimo (nezávisle) své ãlenství v orgánech této spoleãnosti. Za pomoci argumentum a fortiori (a maiori ad minus) lze dovodit, Ïe nelze-li pûsobnost pfiedstavenstva delegovat na dozorãí radu, tím spí e ji nelze delegovat na její jednotlivé ãleny. Proto jsem pfiesvûdãen, Ïe delegace pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu ãi její jednotlivé ãleny rovnûï není moïná. 2. Delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva vypl vající ze zmocnûní Jsem pfiesvûdãen, Ïe delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu jako kolektivní orgán není pro shora uvedené dûvody moïná ani na základû zmocnûní. Dále budu proto analyzovat otázku, zda je moïná delegace na osobu, která je ãlenem dozorãí rady. Zákon neumoïàuje delegovat ãinnosti, které spadají do v konu statutárního orgánu spoleãnosti na základû pracovnûprávního pomûru na zamûstnance spoleãnosti (R13/95). Pouze v pracovnûprávních vztazích je umoïnûna zákonná delegace ãinnosti pfiedstavenstva na vedoucí zamûstnance podle ustanovení 9 zákoníku práce. Toto ustanovení konkrétnû stanoví: Právní úkony v pracovnûprávních vztazích ãiní u zamûstnavatele, kter je právnickou osobou, pfiedev ím jeho statutární orgán...; místo nich je mohou ãinit i osoby jimi povûfiené. Jiní zamûstnanci zamûstnavatele, zejména vedoucí jeho organizaãních útvarû (zamûstnanci, ktefií jsou povûfieni vedením na jednotliv ch stupních fiízení u zamûstnavatele), jsou oprávnûni jako orgány zamûstnavatele ãinit jménem zamûstnavatele právní úkony vypl vající z jejich funkcí stanoven ch organizaãními pfiedpisy... Na toto pak navazuje ustanovení 10 odst. 1 zákoníku práce, které dále stanoví: právní úkony orgánû, popfiípadû povûfien ch zamûstnancû ( 9 odst. 1 a 2) zavazují zamûstnavatele, kter také z tûchto úkonû nab vá práv. Toto ustanovení je lex specialis ve vztahu k úpravû obsaïené v ustanovení 20 obãanského zákoníku, které stanoví, Ïe za právnickou osobu mohou ãinit právní úkony i jiní její pracovníci nebo ãlenové, pokud je to stanoveno ve vnitfiních pfiedpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zafiazení obvyklé. 6

7 DÛvodem v e uvedeného exkurzu do oblasti pracovního práva je podpofiení závûru, Ïe ani v pfiípadû, kdy se v souladu s ustanovením 200 odst. 1 obchodního zákoníku, které stanoví, Ïe dvû tfietiny ãlenû dozorãí rady volí valná hromada a jednu tfietinu zamûstnanci spoleãnosti, má-li spoleãnost více neï 50 zamûstnancû v hlavním pracovním pomûru v dobû volby, stane ãlenem dozorãí rady vedoucí zamûstnanec, není delegace ãinnosti spadající do v konné pûsobnosti pfiedstavenstva v rozsahu pfiesahujícím pracovnûprávní vztahy moïná. Ustanovení 15 obchodního zákoníku, které je rovnûï lex specialis k ustanovení 20 obãanského zákoníku, av ak pro oblast obchodnû právních vztahû stanoví, Ïe kdo byl pfii provozování podniku povûfien urãitou ãinností, je zmocnûn ke v em úkonûm, k nimï pfii této ãinnosti obvykle dochází.. Otázkou zûstává, jak irok mûïe b t rozsah ãinností pfii provozování podniku, u kter ch lze toto povûfiení uplatnit. Jin mi slovy, zda se dá pod toto ustanovení zahrnout i delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva nebo alespoà její ãásti. Domnívám se, Ïe toto ustanovení je do jisté míry analogií zákonného zmocnûní vedoucích zamûstnancû pro pracovnûprávní vztahy s tím rozdílem, Ïe se vztahuje i na ostatní vztahy zaloïené smluvnû. Aãkoli na základû tohoto ustanovení je obecnû umoïnûno ãlenûm pfiedstavenstva smluvnû delegovat ãást své pûsobnosti na jiné osoby, tak v pfiípadû delegace na ãlena dozorãí rady jsem toho názoru, Ïe ani s odkazem na toto ustanovení na nûj nelze delegovat v konnou pûsobnost pfiedstavenstva ãi její ãást (k témuï viz anal zu smluvního zmocnûní, uvedenou níïe). Ustanovení 66 odst. 2obchodního zákoníku stanoví, Ïe vztah mezi spoleãností a ãlenem statutárního ãi jiného orgánu spoleãnosti nebo spoleãníkem pfii zafiizování záleïitosti spoleãnosti se fiídí pfiimûfienû ustanoveními o mandátní smlouvû, pokud z jejich ujednání se spoleãností nebo jin ch ustanovení tohoto zákona upravujících jejich povinnosti nevypl vá jiné urãení práv a povinností. Ustanovení 568 obchodního zákoníku stanoví, Ïe mandatáfi je povinen zafiídit záleïitost osobnû, jen jestliïe to stanoví smlouva. Otázkou je opût, zda toto ustanovení umoïàuje ãlenu pfiedstavenstva delegovat svoji v konnou pûsobnost nebo její ãást na ãlena dozorãí rady. Pfii aplikaci názoru prof. JUDr. Pelikánové k ustanovení 191 obchodního zákoníku (Irena Pelikánová, Komentáfi k obchodnímu zákoníku, Linde Praha, 1998) na otázku analyzovanou tímto ãlánkem se domnívám, Ïe ãlen pfiedstavenstva 7

8 nemá oprávnûní nechat zastupovat spoleãnost pfii v konu sv ch v konn ch povinností ãlenem dozorãí rady. DÛvodem, kter mû vede k tomuto závûru, je obsah ustanovení 66 odst. 2 obchodního zákoníku. Toto ustanovení uvádí, Ïe ustanovení o mandátní smlouvû se pouïijí pfiimûfienû, a dále stanoví pfiednost ustanovení obchodního zákoníku urãujících práva a povinnosti tûchto osob pfied ustanoveními o mandátní smlouvû. Vzhledem k osobní povaze volby osoby za ãlena pfiedstavenstva by i v kon jeho povinností mûl tudíï b t zafiízen jím osobnû. Aplikovatelnost v e uvedeného ustanovení 568 obchodního zákoníku na smluvní vztah mezi ãlenem pfiedstavenstva a spoleãností je tedy rovnûï sporná. Prof. JUDr. Pelikánová uvádí, Ïe nedovolenost tohoto zastoupení by bylo moïno za souãasného stavu úpravy vyvodit pouze z povahy vûci, zatímco v nûmecké ãi evropské úpravû je obsaïen v slovn zákaz dozorãí radû fiídit spoleãnost. Dle mého názoru, v pfiípadû zmocnûní udûleného spoleãností jiné osobû neï ãlenu dozorãí rady, lze tento v klad oznaãit za velmi restriktivní. V pfiípadû ãlena dozorãí rady, kde se rovnûï uplatní osobní prvek v souvislosti s jeho volbou do tohoto orgánu spoleãnosti, v ak lze tento názor akceptovat. Za pfiedpokladu, Ïe valná hromada cílenû rozhoduje o tom, která konkrétní osoba bude spoleãnost fiídit a která bude dohlíïet na v kon její fiídící pûsobnosti, se zmínûná delegace jeví jako jsoucí v rozporu s poïadavkem osobního v konu pûsobnosti osobami zvolen mi za ãleny tûchto orgánû spoleãnosti, projeven m právû pfii jejich volbû na valné hromadû spoleãnosti. DÛleÏitou skuteãností v souvislosti s delegací vypl vající ze zmocnûní je její konkrétní právní titul. V dûsledku v e uvedeného závûru mûïeme z této anal zy vylouãit pracovnûprávní vztahy, tj. vztahy zaloïené pracovní smlouvou a dohodami o pracích konan ch mimo pracovní pomûr. Následnû vyvstává otázka, zda je v tomto pfiípadû moïné smluvní zmocnûní. Smluvní zmocnûní mûïe existovat zejména na základû dohody o plné moci stojící samostatnû nebo na základû dohody o plné moci obsaïené v rámci jiného právního úkonu, pfiedev ím smlouvy. Takovou smlouvou mûïe b t zejména pfiíkazní nebo mandátní smlouva, smlouva o obstarání vûci, smlouva o dílo, smlouva zprostfiedkovatelská, komisionáfiská, o obchodním zastoupení ãi jiná smlouva inominátní. Ve vût inû pfiípadû se bude jednat 8

9 o tzv. pfiímé zastoupení, kdy zástupce jedná jménem zastoupeného a na jeho úãet. V jimkou je komisionáfiská smlouva, kdy se jedná o tzv. nepfiímé zastoupení. Právní úkony totiï ãiní komisionáfi sv m jménem. Subjektem oprávnûní bude z hlediska právního komisionáfi, z hlediska ekonomického komitent, neboè komisionáfi jedná v souladu se zákonnou dikcí na úãet komitenta. Obecnû tedy platí, Ïe zmocnitel, tj. v analyzovaném pfiípadû ãlen pfiedstavenstva, je zavázán z úkonû uãinûn ch zmocnûncem, tj. ãlenem dozorãí rady. Jin mi slovy, ãlen pfiedstavenstva by se nemohl zbavit odpovûdnosti za kodu vzniklou poru ením jeho povinností jako ãlena pfiedstavenstva poukazem na udûlení zmocnûní k danému jednání jiné osobû.tato skuteãnost svûdãí spí e pro umoïnûní delegace v konné pûsobnosti ãlena pfiedstavenstva na ãlena dozorãí rady na základû smluvního zmocnûní, pfiesto je dle mého názoru nutné uváïit i dal í s tím související okolnosti, které uvádím zejména v následujícím odstavci. Lze pfiipustit závûr, Ïe speciální plnou mocí je moïno jednorázovû delegovat konkrétní ãást v konné pûsobnosti ãlena pfiedstavenstva na ãlena dozorãí rady moïná, av ak mûlo by se tak dít spí e v jimeãnû a pouze v rozsahu jeho jednatelského oprávnûní v rámci v konné pûsobnosti a nikoli v rozsahu oprávnûní rozhodovacího. Jsem si vûdom toho, Ïe se mohou objevit názory zastávající skuteãnost, Ïe jiï udûlením smluvního zmocnûní bylo realizováno rozhodovací oprávnûní ãlena pfiedstavenstva, a zmocnûnec je tak zmocnûn pouze v rámci jednatelského oprávnûní. Jsem v ak pfiesvûdãen, Ïe nebude-li toto zmocnûní natolik konkrétní, aby vylouãilo úvahy o tom, Ïe ãlen dozorãí rady byl povinen nebo i oprávnûn rozhodovat pfied samotn m jednatelsk m aktem, bylo by moïno dovozovat neplatnost takového zmocnûní z dûvodu obcházení úãelu zákona, jak uvádím v e. Dále mám za to, Ïe nelze pfiipustit ani velmi hypotetick názor, kdy v dûsledku pfiímého zmocnûní, tedy napfi. dohody o plné moci, jedná ãlen dozorãí rady jménem ãlena pfiedstavenstva a na jeho úãet a k Ïádné delegaci jednání za spoleãnost tak, dle tohoto názoru, nedochází. Zmocnûní obsaïené v takové dohodû o plné moci by totiï muselo b t formulováno dostateãnû konkrétnû, aby tak opût nepfiipou tûlo úvahy o tom, zda ãlen dozorãí rady byl povinen nebo oprávnûn ãinit rozhodnutí, které je podmínkou samotného jednatelského aktu a jemu pfiedchází. V pfiípadû generální plné moci, vãetnû plné moci obsaïené zpravidla 9

10 ve kterékoliv z v e vyjmenovan ch smluv, jsem v ak pro shora uvedené dûvody pfiesvûdãen, Ïe by bylo s velkou pravdûpodobností moïné úspû nû namítat neplatnost právních úkonû uãinûn ch na základû této generální plné moci, ponûvadï ãlen dozorãí rady by tak byl oprávnûn i k rozhodovacímu oprávnûní v rámci v konné pûsobnosti ãlena pfiedstavenstva. Závûrem Domnívám se, Ïe delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva nebo její ãásti na základû ustanovení zákona, stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady není moïná, neboè by tak dozorãí rada ãi její ãlen zasahoval do kogentnû stanovené pûsobnosti pfiedstavenstva. Dále se domnívám, Ïe taková delegace nebude umoïnûna ani na základû smluvního zmocnûní, snad s v jimkou pfiípadû, kdy smluvní zmocnûní bude udûleno na základû speciální plné moci opravàující ãlena dozorãí rady pouze a v hradnû k jednatelskému oprávnûní, napfi. podepsat urãitou smlouvu, nikoli v ak jiï k oprávnûní rozhodovacímu, napfi. závaznû vyjednat obsah této smlouvy. Dle mého názoru by v souvislosti s pfiípadnou delegací v konné pûsobnosti mûla b t vïdy respektována zejména skuteãnost stfietu zájmû a volba konkrétní osoby jakoïto ãlena pfiedstavenstva nebo ãlena dozorãí rady, tzn. jeho osobní v kon. Úãelem tohoto ãlánku je zamyslet se nad v kladem pfiíslu n ch ustanovení zákona vztahujících se k níïe nastínûnému problému. V Ïádném pfiípadû si v ak tento ãlánek neklade za cíl vytváfiet dojem kategorick ch tvrzení a obsahuje pouze subjektivní názor na dotãenou problematiku. 10

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 6/2005 strany 185 220 11. ročník 22. prosince 2005. Z obsahu: Eliáš, K. Výhrada vlastnického práva a 601 ObčZ

C. H. BECK. Notářský časopis. 6/2005 strany 185 220 11. ročník 22. prosince 2005. Z obsahu: Eliáš, K. Výhrada vlastnického práva a 601 ObčZ ad notam6/05.q 9.12.2005 11:37 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 6/2005 strany 185 220 11. ročník 22. prosince 2005 Z obsahu: Eliáš, K. Výhrada vlastnického

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Úspěšnost investora. Návratnost a riziko. r alfa 1. Beta 2. alfa 2. Beta 1. 25. prosince 2003 Jiří Soustružník

Úspěšnost investora. Návratnost a riziko. r alfa 1. Beta 2. alfa 2. Beta 1. 25. prosince 2003 Jiří Soustružník Úspěšnost investora Návratnost a riziko 25. prosince 2003 Jiří Soustružník Na rozdíl od spekulantů, investor posuzuje své výnosy vždy v kontextu rizika, které podstoupil. Předpoklad přímé úměry mezi rizikem

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2

TÉMA MùSÍCE Zmûna metodiky k daním z pfiíjmû z D-6 na D-22 (1. ãást) Ing. Martin Dûrgel 2 DaP_06_15_zlom 28.5.2015 11:42 Stránka 1 EDITORIAL / OBSAH Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi ráda, Ïe vám mûïeme zprostfiedkovat srovnání zmûn, které souvisí se zru ením Pokynu D-6 a vydáním

Více

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací Ivana JanÛ, Martin Rozumek OBSAH: 7. V ZNAM OCHRANY LIDSK CH PRÁV V EU...34 P EDMLUVA...4 1. ÚVOD DO PRÁVA EVROPSK CH SPOLEâENSTVÍ...5 2. V VOJ SPOLEâNÉ

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7

TÉMA MùSÍCE UplatÀování v dajû na pohonné hmoty a problémy s tím spojené Ing. Otakar Machala 2 NA E PORADNA 7 DaP_07_08_15_zlom 25.6.2015 9:39 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, léto je tu a s ním i na e letní dvojãíslo, které vûnujeme: dokonãení pfiehledu zmûn souvisejících s vydáním nového pokynu D-22,

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Problematika dûkazního bfiemene v evropském antidiskriminaãním právu1

Problematika dûkazního bfiemene v evropském antidiskriminaãním právu1 JURIS_04_13_zlom 19.4.2013 11:14 Stránka 18 4/2013 JURISPRUDENCE âlánky Problematika dûkazního bfiemene v evropském antidiskriminaãním právu1 HARALD CHRISTIAN SCHEU, PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY,

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Jednotlivé kapitoly zpracovali: Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Vladimír Bala, CSc. ãást druhá, kapitola I., oddíl 1.1; ãást tfietí, kapitola I., oddíly 1.5.2 a 1.5.3 JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA ãást první, kapitola

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury specialista na komentování judikatury âasopis Jurisprudence je recenzovan m ãasopisem dle Seznamu recenzovan ch neimpaktovan ch periodik vydávan ch v âr. ROâNÍK XXII vydává Wolters Kluwer âr, a. s. obsah

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více