DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU"

Transkript

1 DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ Praha 2 telefon fax kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ Brno telefon fax

2 Lze delegovat v konnou pûsobnost nebo její ãást pfiedstavenstvem nebo ãlenem pfiedstavenstva na dozorãí radu nebo ãlena dozorãí rady tak, aby tento byl oprávnûn vykonávat delegovanou pûsobnost nebo v rozsahu delegace zastupovat ãlena pfiedstavenstva? 1. Delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva vypl vající ze zákona, stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady PÛsobnost dozorãí rady PÛsobnost dozorãí rady je stanovena zejména v ustanovení 197 obchodního zákoníku. Na základû tohoto ustanovení Dozorãí rada dohlíïí na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva a uskuteãàování podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Dále je podle obchodního zákoníku dozorãí rada oprávnûna pfiezkoumávat v kon pûsobnosti pfiedstavenstva v záleïitostech urãen ch v Ïádosti men inov ch akcionáfiû podle 182 odst. 1 písm. b), uplatnit právo na náhradu kody vûãi ãlenovi pfiedstavenstva podle 182 odst. 1 písm. c), podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady podle 131 a 183, právo protestovat proti rozhodnutí valné hromady podle 188 odst. 2 písm. f), je povinna zúãastnit se rozhodování jediného akcionáfie a má právo na doruãení písemného vyhotovení rozhodnutí podle 190, pfiípadnû i právo volit ãleny pfiedstavenstva, urãí-li tak stanovy podle 194 odst. 1. V razem v konná pûsobnost pfiedstavenstva se pro úãely tohoto ãlánku rozumí rozhodovací a jednatelské oprávnûní pfiedstavenstva akciové spoleãnosti. Delegací se rozumí pfienesení tohoto oprávnûní z pfiedstavenstva na dozorãí radu, pfiiãemï tato delegace je analyzována z pohledu jejich následujících právních titulû: a) zákona, stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady a b) zmocnûní. Obchodní zákoník neobsahuje ustanovení, které by v slovnû umoïàovalo delegovat v konnou pûsobnost pfiedstavenstva na dozorãí radu, resp. dozorãí radû rozhodovat a jednat jménem spoleãnosti. DÛvodem absence takového ustanovení je dle mého názoru 2

3 skuteãnost, Ïe pûsobnost pfiedstavenstva je v ustanovení 191 obchodního zákoníku (viz níïe) stanovena kogentnû. Pouze ustanovení 199 odst. 2 obchodního zákoníku stanoví, Ïe Dozorãí rada urãí svého ãlena, kter zastupuje spoleãnost v fiízení pfied soudy a jin mi orgány proti ãlenu pfiedstavenstva. (dle ustanovení 131 odst. 2 a 183 odst. 1 obchodního zákoníku) a umoïàuje ãlenu dozorãí rady zastupovat spoleãnost. Domnívám se, Ïe úãelem, kter zákonodárce touto úpravou sledoval, je úprava stfietu zájmû, kter by nastal v pfiípadû, kdy pfiedstavenstvo nebo jeho ãlen by jednal jménem spoleãnosti v fiízení pfied soudy a jin mi orgány sám proti sobû nebo proti jinému ãlenu pfiedstavenstva. Jin mi slovy, úãelem tohoto ustanovení je zabránit tomu, aby nedo lo k personálnímu propojení pfii v konu pûsobnosti pfiedstavenstva a dozorãí rady. Dále v této souvislosti zákonodárce pouïívá pouze v razu zastupuje, kter má kvalitativnû jin v znam, neï slovní spojení jedná jménem, kter zákon uïívá v souvislosti se statutárním orgánem spoleãnosti. Ustanovení 13 odst. 2 obchodního zákoníku totiï stanoví... statutární orgán, jehoï jednání je jednáním podnikatele. Toto obecné ustanovení se následnû v pfiípadû akciové spoleãnosti promítá do ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku (viz níïe). Omezení dozorãí rady Ustanovení 200 odst. 4 obchodního zákoníku stanoví, Ïe ãlen dozorãí rady nesmí b t zároveà ãlenem pfiedstavenstva, prokuristou nebo osobou oprávnûnou podle zápisu v obchodním rejstfiíku jednat jménem spoleãnosti. Otázkou v této souvislosti zûstává, zda se tento zákaz uplatní pouze na skuteãnost zápisu ãlena dozorãí rady jako osoby oprávnûné jednat jménem spoleãnosti do obchodního rejstfiíku anebo zda je moïno jej vykládat tak, Ïe ãlen dozorãí rady není oprávnûn jakkoliv zasahovat do v konu pûsobnosti tûchto osob. Osobnû se domnívám, Ïe toto ustanovení omezuje pouze zápis ãlena dozorãí rady jako osoby oprávnûné jednat jménem spoleãnosti do obchodního rejstfiíku. Usuzuji tak v dûsledku systematického v kladu, tj. jak dle vûcného zafiazení ãlena dozorãí rady mezi uvedené osoby, které se v echny do rejstfiíku zapisují, a dále v dûsledku v slovného uvedení zápisu do obchodního rejstfiíku v této souvislosti. 3

4 Delegace Pro zodpovûzení otázky delegace nûkteré z ãinností, které spadají do v konné pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu, povaïuji za nezbytné uváïit, zda touto delegací nedochází k rozporu s úãelem zákona pfii vymezení pûsobnosti dozorãí rady, jak je uvedeno v úvodu tohoto ãlánku. Základní vymezení pûsobnosti dozorãí rady zahrnuje pfiedev ím kontrolní ãinnost (dohled) nad v konem pûsobnosti pfiedstavenstva. Z této formulace dle mého názoru vypl vá povinnost dozorãí rady kontrolovat (dohlíïet na) v kon pûsobnosti pfiedstavenstva, zejména z pohledu jeho souladu s povinností vynaloïení náleïité péãe, souladu s právními pfiedpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v rámci povinnosti v konu pûsobnosti pfiedstavenstva s vynaloïením náleïité péãe je dozorãí rada rovnûï povinna kontrolovat (dohlíïet na) v hodnost ãi nev hodnost právního úkonu uãinûného pfiedstavenstvem jménem spoleãnosti apod. Patrnû by odporovalo úãelu zákona, kdyby se u dozorãí rady spojila v konná i kontrolní (dohlíïecí) pûsobnost, byè i v jednom individuálním pfiípadû. Lze si jen obtíïnû pfiedstavit situaci, kdy by dozorãí rada v rámci kontroly v konu pûsobnosti pfiedstavenstva, av ak delegované na dozorãí radu nebo jejího ãlena, provádûla tuto kontrolu bez jakéhokoli ovlivnûní zpûsobeného právû v dûsledku této delegace. Jin mi slovy, Ïe by dozorãí rada pfiistupovala stejn m zpûsobem ke kontrole ãinnosti provádûné pfiedstavenstvem jako ke kontrole vlastní (na ni delegované) ãinnosti. V takovém pfiípadû by mohla pfiipadat v úvahu aplikace ustanovení 39 obãanského zákoníku a zmiàovan právní úkon by se mohl stát absolutnû neplatn m. Obchodní zákoník neobsahuje obdobné ustanovení, jak m je ustanovení 8 odst. 5 zákona o bankách. To stanoví v slovn zákaz delegace pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu. Toto ustanovení konkrétnû uvádí: Na dozorãí radu banky nesmûjí b t pfiená eny pravomoci, které obchodní zákoník svûfiuje pfiedstavenstvu akciové spoleãnosti. Aãkoli obchodní zákoník tedy neobsahuje obdobné ustanovení, domnívám se, Ïe v dûsledku úãelu ustanovení 191 odst. 1 (viz níïe) ve spojení s odst. 2 téhoï ustanovení obchodního zákoníku, které stanoví, Ïe Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorãí rady mohou omezit právo pfiedstavenstva jednat jménem spoleãnosti, av ak tato omezení nejsou úãinná 4

5 vûãi tfietím osobám., a dále v dûsledku dal ích skuteãností uveden ch v tomto ãlánku, budou právní úãinky v této souvislosti (tzn. v pfiípadû delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva vypl vající ze zákona, ustanovení stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady) v obou pfiípadech totoïné, tj. delegace v konné pûsobnosti na dozorãí radu nebude pfiipu tûna. V e avizované ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku v této souvislosti v druhé vûtû uvádí, Ïe Pfiedstavenstvo rozhoduje o v ech záleïitostech spoleãnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do pûsobnosti valné hromady.. Tedy roz ífiení pûsobnosti dozorãí rady se nemûïe t kat záleïitostí v slovnû svûfien ch do v luãné pûsobnosti valné hromady nebo pfiedstavenstva. Tento názor zastává i Prof. JUDr. Dûdiã (Jan Dûdiã a kol., Obchodní zákoník komentáfi, Prospektrum, 1997), kdyï uvádí, Ïe stanovy nemohou vymezit pûsobnost dozorãí rady v rozporu s kogentním ustanovením 191 obchodního zákoníku. Vzhledem ke shora uvedenému se domnívám, Ïe delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu na základû stanov ãi rozhodnutí valné hromady nebo dozorãí rady není v zásadû moïná. Otázku, zda mûïe b t v konná pûsobnost pfiedstavenstva delegována alespoà na ãlena dozorãí rady, je dle mého názoru rovnûï nutno odpovûdût zápornû. Analogií ustanovení 191 odst. 1 obchodního zákoníku dostaneme zcela jasnou oporu tohoto tvrzení. Toto ustanovení stanoví: Nevypl vá-li ze stanov nûco jiného, za pfiedstavenstvo jedná navenek jménem spoleãnosti kaïd ãlen pfiedstavenstva. Dozorãí rada je stejnû jako pfiedstavenstvo kolektivním orgánem, a tudíï se domnívám, Ïe lze v tomto pfiípadû bez dal ího pouïít analogie legis. V této souvislosti mám za to, Ïe není moïné rozdûlit osobu ãlena dozorãí rady tak, aby osoba, která je ãlenem pfiedstavenstva, delegovala urãitou v konnou pûsobnost na osobu, která je ãlenem dozorãí rady, av ak nikoli jako na ãlena dozorãí rady. 5

6 Dal í oporou tohoto tvrzení je skuteãnost, Ïe delegovaná záleïitost se t ká spoleãnosti, ãleny jejichï orgánû jsou obû uvedené osoby, tedy jak ãlen pfiedstavenstva, tak i ãlen dozorãí rady. Proto tyto osoby v tomto pfiípadû jednají jako ãlenové uveden ch orgánû a nikoli jako osoby, které tuto záleïitost vyfiizují mimo (nezávisle) své ãlenství v orgánech této spoleãnosti. Za pomoci argumentum a fortiori (a maiori ad minus) lze dovodit, Ïe nelze-li pûsobnost pfiedstavenstva delegovat na dozorãí radu, tím spí e ji nelze delegovat na její jednotlivé ãleny. Proto jsem pfiesvûdãen, Ïe delegace pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu ãi její jednotlivé ãleny rovnûï není moïná. 2. Delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva vypl vající ze zmocnûní Jsem pfiesvûdãen, Ïe delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva na dozorãí radu jako kolektivní orgán není pro shora uvedené dûvody moïná ani na základû zmocnûní. Dále budu proto analyzovat otázku, zda je moïná delegace na osobu, která je ãlenem dozorãí rady. Zákon neumoïàuje delegovat ãinnosti, které spadají do v konu statutárního orgánu spoleãnosti na základû pracovnûprávního pomûru na zamûstnance spoleãnosti (R13/95). Pouze v pracovnûprávních vztazích je umoïnûna zákonná delegace ãinnosti pfiedstavenstva na vedoucí zamûstnance podle ustanovení 9 zákoníku práce. Toto ustanovení konkrétnû stanoví: Právní úkony v pracovnûprávních vztazích ãiní u zamûstnavatele, kter je právnickou osobou, pfiedev ím jeho statutární orgán...; místo nich je mohou ãinit i osoby jimi povûfiené. Jiní zamûstnanci zamûstnavatele, zejména vedoucí jeho organizaãních útvarû (zamûstnanci, ktefií jsou povûfieni vedením na jednotliv ch stupních fiízení u zamûstnavatele), jsou oprávnûni jako orgány zamûstnavatele ãinit jménem zamûstnavatele právní úkony vypl vající z jejich funkcí stanoven ch organizaãními pfiedpisy... Na toto pak navazuje ustanovení 10 odst. 1 zákoníku práce, které dále stanoví: právní úkony orgánû, popfiípadû povûfien ch zamûstnancû ( 9 odst. 1 a 2) zavazují zamûstnavatele, kter také z tûchto úkonû nab vá práv. Toto ustanovení je lex specialis ve vztahu k úpravû obsaïené v ustanovení 20 obãanského zákoníku, které stanoví, Ïe za právnickou osobu mohou ãinit právní úkony i jiní její pracovníci nebo ãlenové, pokud je to stanoveno ve vnitfiních pfiedpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zafiazení obvyklé. 6

7 DÛvodem v e uvedeného exkurzu do oblasti pracovního práva je podpofiení závûru, Ïe ani v pfiípadû, kdy se v souladu s ustanovením 200 odst. 1 obchodního zákoníku, které stanoví, Ïe dvû tfietiny ãlenû dozorãí rady volí valná hromada a jednu tfietinu zamûstnanci spoleãnosti, má-li spoleãnost více neï 50 zamûstnancû v hlavním pracovním pomûru v dobû volby, stane ãlenem dozorãí rady vedoucí zamûstnanec, není delegace ãinnosti spadající do v konné pûsobnosti pfiedstavenstva v rozsahu pfiesahujícím pracovnûprávní vztahy moïná. Ustanovení 15 obchodního zákoníku, které je rovnûï lex specialis k ustanovení 20 obãanského zákoníku, av ak pro oblast obchodnû právních vztahû stanoví, Ïe kdo byl pfii provozování podniku povûfien urãitou ãinností, je zmocnûn ke v em úkonûm, k nimï pfii této ãinnosti obvykle dochází.. Otázkou zûstává, jak irok mûïe b t rozsah ãinností pfii provozování podniku, u kter ch lze toto povûfiení uplatnit. Jin mi slovy, zda se dá pod toto ustanovení zahrnout i delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva nebo alespoà její ãásti. Domnívám se, Ïe toto ustanovení je do jisté míry analogií zákonného zmocnûní vedoucích zamûstnancû pro pracovnûprávní vztahy s tím rozdílem, Ïe se vztahuje i na ostatní vztahy zaloïené smluvnû. Aãkoli na základû tohoto ustanovení je obecnû umoïnûno ãlenûm pfiedstavenstva smluvnû delegovat ãást své pûsobnosti na jiné osoby, tak v pfiípadû delegace na ãlena dozorãí rady jsem toho názoru, Ïe ani s odkazem na toto ustanovení na nûj nelze delegovat v konnou pûsobnost pfiedstavenstva ãi její ãást (k témuï viz anal zu smluvního zmocnûní, uvedenou níïe). Ustanovení 66 odst. 2obchodního zákoníku stanoví, Ïe vztah mezi spoleãností a ãlenem statutárního ãi jiného orgánu spoleãnosti nebo spoleãníkem pfii zafiizování záleïitosti spoleãnosti se fiídí pfiimûfienû ustanoveními o mandátní smlouvû, pokud z jejich ujednání se spoleãností nebo jin ch ustanovení tohoto zákona upravujících jejich povinnosti nevypl vá jiné urãení práv a povinností. Ustanovení 568 obchodního zákoníku stanoví, Ïe mandatáfi je povinen zafiídit záleïitost osobnû, jen jestliïe to stanoví smlouva. Otázkou je opût, zda toto ustanovení umoïàuje ãlenu pfiedstavenstva delegovat svoji v konnou pûsobnost nebo její ãást na ãlena dozorãí rady. Pfii aplikaci názoru prof. JUDr. Pelikánové k ustanovení 191 obchodního zákoníku (Irena Pelikánová, Komentáfi k obchodnímu zákoníku, Linde Praha, 1998) na otázku analyzovanou tímto ãlánkem se domnívám, Ïe ãlen pfiedstavenstva 7

8 nemá oprávnûní nechat zastupovat spoleãnost pfii v konu sv ch v konn ch povinností ãlenem dozorãí rady. DÛvodem, kter mû vede k tomuto závûru, je obsah ustanovení 66 odst. 2 obchodního zákoníku. Toto ustanovení uvádí, Ïe ustanovení o mandátní smlouvû se pouïijí pfiimûfienû, a dále stanoví pfiednost ustanovení obchodního zákoníku urãujících práva a povinnosti tûchto osob pfied ustanoveními o mandátní smlouvû. Vzhledem k osobní povaze volby osoby za ãlena pfiedstavenstva by i v kon jeho povinností mûl tudíï b t zafiízen jím osobnû. Aplikovatelnost v e uvedeného ustanovení 568 obchodního zákoníku na smluvní vztah mezi ãlenem pfiedstavenstva a spoleãností je tedy rovnûï sporná. Prof. JUDr. Pelikánová uvádí, Ïe nedovolenost tohoto zastoupení by bylo moïno za souãasného stavu úpravy vyvodit pouze z povahy vûci, zatímco v nûmecké ãi evropské úpravû je obsaïen v slovn zákaz dozorãí radû fiídit spoleãnost. Dle mého názoru, v pfiípadû zmocnûní udûleného spoleãností jiné osobû neï ãlenu dozorãí rady, lze tento v klad oznaãit za velmi restriktivní. V pfiípadû ãlena dozorãí rady, kde se rovnûï uplatní osobní prvek v souvislosti s jeho volbou do tohoto orgánu spoleãnosti, v ak lze tento názor akceptovat. Za pfiedpokladu, Ïe valná hromada cílenû rozhoduje o tom, která konkrétní osoba bude spoleãnost fiídit a která bude dohlíïet na v kon její fiídící pûsobnosti, se zmínûná delegace jeví jako jsoucí v rozporu s poïadavkem osobního v konu pûsobnosti osobami zvolen mi za ãleny tûchto orgánû spoleãnosti, projeven m právû pfii jejich volbû na valné hromadû spoleãnosti. DÛleÏitou skuteãností v souvislosti s delegací vypl vající ze zmocnûní je její konkrétní právní titul. V dûsledku v e uvedeného závûru mûïeme z této anal zy vylouãit pracovnûprávní vztahy, tj. vztahy zaloïené pracovní smlouvou a dohodami o pracích konan ch mimo pracovní pomûr. Následnû vyvstává otázka, zda je v tomto pfiípadû moïné smluvní zmocnûní. Smluvní zmocnûní mûïe existovat zejména na základû dohody o plné moci stojící samostatnû nebo na základû dohody o plné moci obsaïené v rámci jiného právního úkonu, pfiedev ím smlouvy. Takovou smlouvou mûïe b t zejména pfiíkazní nebo mandátní smlouva, smlouva o obstarání vûci, smlouva o dílo, smlouva zprostfiedkovatelská, komisionáfiská, o obchodním zastoupení ãi jiná smlouva inominátní. Ve vût inû pfiípadû se bude jednat 8

9 o tzv. pfiímé zastoupení, kdy zástupce jedná jménem zastoupeného a na jeho úãet. V jimkou je komisionáfiská smlouva, kdy se jedná o tzv. nepfiímé zastoupení. Právní úkony totiï ãiní komisionáfi sv m jménem. Subjektem oprávnûní bude z hlediska právního komisionáfi, z hlediska ekonomického komitent, neboè komisionáfi jedná v souladu se zákonnou dikcí na úãet komitenta. Obecnû tedy platí, Ïe zmocnitel, tj. v analyzovaném pfiípadû ãlen pfiedstavenstva, je zavázán z úkonû uãinûn ch zmocnûncem, tj. ãlenem dozorãí rady. Jin mi slovy, ãlen pfiedstavenstva by se nemohl zbavit odpovûdnosti za kodu vzniklou poru ením jeho povinností jako ãlena pfiedstavenstva poukazem na udûlení zmocnûní k danému jednání jiné osobû.tato skuteãnost svûdãí spí e pro umoïnûní delegace v konné pûsobnosti ãlena pfiedstavenstva na ãlena dozorãí rady na základû smluvního zmocnûní, pfiesto je dle mého názoru nutné uváïit i dal í s tím související okolnosti, které uvádím zejména v následujícím odstavci. Lze pfiipustit závûr, Ïe speciální plnou mocí je moïno jednorázovû delegovat konkrétní ãást v konné pûsobnosti ãlena pfiedstavenstva na ãlena dozorãí rady moïná, av ak mûlo by se tak dít spí e v jimeãnû a pouze v rozsahu jeho jednatelského oprávnûní v rámci v konné pûsobnosti a nikoli v rozsahu oprávnûní rozhodovacího. Jsem si vûdom toho, Ïe se mohou objevit názory zastávající skuteãnost, Ïe jiï udûlením smluvního zmocnûní bylo realizováno rozhodovací oprávnûní ãlena pfiedstavenstva, a zmocnûnec je tak zmocnûn pouze v rámci jednatelského oprávnûní. Jsem v ak pfiesvûdãen, Ïe nebude-li toto zmocnûní natolik konkrétní, aby vylouãilo úvahy o tom, Ïe ãlen dozorãí rady byl povinen nebo i oprávnûn rozhodovat pfied samotn m jednatelsk m aktem, bylo by moïno dovozovat neplatnost takového zmocnûní z dûvodu obcházení úãelu zákona, jak uvádím v e. Dále mám za to, Ïe nelze pfiipustit ani velmi hypotetick názor, kdy v dûsledku pfiímého zmocnûní, tedy napfi. dohody o plné moci, jedná ãlen dozorãí rady jménem ãlena pfiedstavenstva a na jeho úãet a k Ïádné delegaci jednání za spoleãnost tak, dle tohoto názoru, nedochází. Zmocnûní obsaïené v takové dohodû o plné moci by totiï muselo b t formulováno dostateãnû konkrétnû, aby tak opût nepfiipou tûlo úvahy o tom, zda ãlen dozorãí rady byl povinen nebo oprávnûn ãinit rozhodnutí, které je podmínkou samotného jednatelského aktu a jemu pfiedchází. V pfiípadû generální plné moci, vãetnû plné moci obsaïené zpravidla 9

10 ve kterékoliv z v e vyjmenovan ch smluv, jsem v ak pro shora uvedené dûvody pfiesvûdãen, Ïe by bylo s velkou pravdûpodobností moïné úspû nû namítat neplatnost právních úkonû uãinûn ch na základû této generální plné moci, ponûvadï ãlen dozorãí rady by tak byl oprávnûn i k rozhodovacímu oprávnûní v rámci v konné pûsobnosti ãlena pfiedstavenstva. Závûrem Domnívám se, Ïe delegace v konné pûsobnosti pfiedstavenstva nebo její ãásti na základû ustanovení zákona, stanov nebo rozhodnutí valné hromady ãi dozorãí rady není moïná, neboè by tak dozorãí rada ãi její ãlen zasahoval do kogentnû stanovené pûsobnosti pfiedstavenstva. Dále se domnívám, Ïe taková delegace nebude umoïnûna ani na základû smluvního zmocnûní, snad s v jimkou pfiípadû, kdy smluvní zmocnûní bude udûleno na základû speciální plné moci opravàující ãlena dozorãí rady pouze a v hradnû k jednatelskému oprávnûní, napfi. podepsat urãitou smlouvu, nikoli v ak jiï k oprávnûní rozhodovacímu, napfi. závaznû vyjednat obsah této smlouvy. Dle mého názoru by v souvislosti s pfiípadnou delegací v konné pûsobnosti mûla b t vïdy respektována zejména skuteãnost stfietu zájmû a volba konkrétní osoby jakoïto ãlena pfiedstavenstva nebo ãlena dozorãí rady, tzn. jeho osobní v kon. Úãelem tohoto ãlánku je zamyslet se nad v kladem pfiíslu n ch ustanovení zákona vztahujících se k níïe nastínûnému problému. V Ïádném pfiípadû si v ak tento ãlánek neklade za cíl vytváfiet dojem kategorick ch tvrzení a obsahuje pouze subjektivní názor na dotãenou problematiku. 10

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby. MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby. MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI âlánky Vztah správního fiádu k fiízení ve vûcech státní sluïby MARTIN KOPECK KATEDRA SPRÁVNÍHO PRÁVA FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY V PLZNI The Relation Between the Code of Administrative Procedure

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû

Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû âíslo 7 ROâNÍK 17 18. ZÁ Í 2006 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Nová vláda koneãnû na svûtû na jak dlouho? Po dlouhé dobû nekoneãn ch pfiestfielek a pokusû o dohodu jmenoval prezident novou vládu. Vláda

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

Aplikace zákona o zvlá tních fiízeních soudních na nûkterá fiízení ve vûcech obchodních korporací

Aplikace zákona o zvlá tních fiízeních soudních na nûkterá fiízení ve vûcech obchodních korporací Aplikace zákona o zvlá tních fiízeních soudních na nûkterá fiízení ve vûcech obchodních korporací RADKA ZAHRADNÍKOVÁ PRÁVNICKÁ FAKULTA ZÁPADOâESKÉ UNIVERZITY, PLZE Application of Law on Special Civil Procedure

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

K ãemu bude dobré pfiedbûïné prohlá ení

K ãemu bude dobré pfiedbûïné prohlá ení JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 17 K ãemu bude dobré pfiedbûïné prohlá ení V oãekávání vlastní nezpûsobilosti právnû jednat mûïe ãlovûk v rámci tzv. pfiedbûïného prohlá ení projevit vûli, aby

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek Poji tûní vozidel EU 4229/1 V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 UCZ/05 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce 5 2011 Téma měsíce K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu Zdanění příjmů

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení podnikatele

Jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení podnikatele II. Jednání podnikatele v právních vztazích a v zastoupení podnikatele Příklad č. 1 Vedoucí odštěpného závodu. Rozsah zástupčího oprávnění Společnost Cukry, a. s., se sídlem v Praze, zabývající se výrobou

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 9 ROâNÍK 13 Zvolení devíti nezávisl ch kandidátû do senátu je bezesporu tak zajímavou událostí, Ïe si zaslouïí více pozornosti neï drtivé vítûzství ODS v senátních i komunálních volbách. S komentáfii

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

DISKUSE. Imise pocházející z úfiednû povolené stavby. Vztah 1004 OZ k 1013 OZ

DISKUSE. Imise pocházející z úfiednû povolené stavby. Vztah 1004 OZ k 1013 OZ DISKUSE Imise pocházející z úfiednû povolené stavby KAREL SVOBODA KRAJSK SOUD V PLZNI, PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO, OLOMOUC Vlastník pozemku má právo na ochranu pfied pronikáním odpadu, vody,

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP)

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní () Úvodní ustanovení Investiãní Ïivotní poji tûní, které poskytuje

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

Plná harmonizace a z ní vypl vající povinnosti pro ãlensk stát

Plná harmonizace a z ní vypl vající povinnosti pro ãlensk stát JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 28 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Plná harmonizace a z ní vypl vající povinnosti pro ãlensk stát 28 JUDR. VùRA KNOBLOCHOVÁ, PH.D., STÁLÉ ZASTOUPENÍ âr P I EU, BRUSEL

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Obsah. Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû... XII. Seznam ostatních zkratek... XV. Úvod... 1

Obsah. Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû... XII. Seznam ostatních zkratek... XV. Úvod... 1 Seznam zkratek nûkter ch pouïit ch pfiedpisû..................... XII Seznam ostatních zkratek........................................ XV Úvod............................................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003)

V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní provozní odpovûdnosti za kodu (VPPO 2003) 99 47 32 04 02.2003 verze 01 Pro oblasti:

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV)

V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky stavebního poji tûní (VPP-STAV) Schváleno Ministerstvem financí âeské republiky dne 4. fiíjna

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 14 15. ÍJNA 2003 Konkrétní pfiípad ãlenky jedné na í odborové organizace mû donutil pfiem let nad hodnotami a perspektivami obyãejného fiadového ãlovíãka v na em státû, v této spoleãnosti.

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy

8.1 Principy stanovení v e a rozhodné pojmy 8. V e dûchodu V e v ech druhû dûchodû se nyní zásadnû skládá ze dvou sloïek základní v mûry a procentní v mûry; urãité odchylky platí pfii soubûhu dûchodû (viz dále kapitola 15.), protoïe kaïdému dûchodci

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Reklama na léãivé pfiípravky a právo (2. ãást)

Reklama na léãivé pfiípravky a právo (2. ãást) Léky a právo Reklama na léãivé pfiípravky a právo (2. ãást) PharmDr. Mgr. Jan Žamboch; JUDr. PharmDr. Vladimír Bíba Autofii pûsobí jako konzultanti v oblasti farmaceutického prûmyslu. Souhrn Žamboch J,

Více

STAË. Podstatná zmûna smlouvy jakoïto privativní novace1 JAN BRODEC KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

STAË. Podstatná zmûna smlouvy jakoïto privativní novace1 JAN BRODEC KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY STAË Podstatná zmûna smlouvy jakoïto privativní novace1 JAN BRODEC KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY VÁCLAV JANEâEK DOKTORAND KATEDRY TEORIE PRÁVA A PRÁVNÍCH UâENÍ PRÁVNICKÉ

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. První máj âíslo 4 ROâNÍK 18 30. DUBNA 2007 První máj ve mnû, stejnû jako asi ve vût inû z nás, vzbuzuje dvû my lenkové asociace: jednak ten MáchÛv, romantick a lásky se t kající, jednak Svátek práce. V prvním pfiípadû

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více