Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, Praha 4 - Modřany za školní rok 2007/2008 1

2 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 Modřany 2. Přesný název školy k podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol Základní škola Rakovského v Praze Zkušenosti s realizací školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání Od 1. září 2007 Základní škola Rakovského v Praze 12 vyučuje v 1 a 2. ročníku na I. stupni a 6. a 7. ročníku na II. stupni podle vlastního vzdělávacího programu Učení pro život. Druhý rok vzdělávání dětí podle našeho vzdělávacího programu potvrdil, že tento program je zatím optimální. Od 1. třídy je zařazená výuka angličtiny. Děti se prostřednictvím hry, říkadel, písniček seznamují se základy cizího jazyka, učí se správnou výslovnost. Ve druhém ročníku se na znalosti dětí navázalo a začala práce s učebnicí. V ostatních předmětech k výrazným změnám v obsahu učiva nedošlo, protože paní učitelky pracovaly moderními metodami již v předchozích letech. Od šesté třídy žáci volí volitelný předmět. V tomto školním roce jsme od druhého pololetí využili možnosti změny skladby volitelných předmětů na základě potřeb jednotlivých tříd. Nově jsme otevřeli Zeměpisný seminář v 6. třídě a Český jazyk hrou a Cvičení z českého jazyka v 7. třídách diferencovaně pro speciální třídu náhradou za 1 hodinu Etické výchovy. Zodpovědně hodnotit vlastní vzdělávací program Učení pro život bude možné až po prověření ve všech ročnících. 4. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdravá škola Učení pro život

3 5. Pedagogičtí pracovníci a) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 49,14 b) kvalifikace pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/2008 kvalifikace kvalifikovaní nekvalifikovaní % pracovníci pracovníci % I. stupeň 6 85,7 1 14,3 II. stupeň 14 93,33 1 6,67 vychovatelé 1 33,3 2 66,7 Celkem 21 84, ,00 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní galerie Praha : Čj, Dě, Vv Kurzy anglického jazyka : JAME (JARO) PřF UK Praha : vzdělávací exkurze a semináře pro přírodopis MRKEV : celopražská ekologická konference MFF UK Praha Heuréka fyzika ČEZ Př, Fy, ekologie Semináře pro protidrogové koordinátory Kurz Tvořivá škola pedagogové I. stupně Kurz Prevence úrazů a rizikového chování dětí a mladistvých všichni pedagogové Kurz Osobnostní a sociální výchova všichni pedagogové 7. Počet zapsaných žáků pro školní rok 2008/2009 a odkladů školní docházky na školní rok 2008/2009 počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd pro školní rok 2008/2009 z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2008/

4 Úspěšnost přijetí žáků 9. tříd v % (v 1. kole) Gymnázia 4 letá SOŠ SOU U počet % počet % počet % počet % 5 71 % % 6 86 % 0 0 Nepřijatí žáci celkem počet % 3 7 % Hodnocení úspěšnosti : Z tabulky vyplývá vysoká úspěšnost přijetí na střední školy i střední odborná učiliště našich žáků. U žáků, kteří nebyli přijati v prvním kole na zvolenou střední školu, je často příčinou nekritický zájem rodičů. Tito rodiče nedbají ani rad výchovného poradce, ani třídní učitelky, které dokáží objektivně posoudit studijní předpoklady žáků. Druhé kolo přijímacích zkoušek je i u těchto žáků úspěšné. 8. Hodnocení činnosti školních družin a klubů počet oddělení počet žáků Školní družina 3 83 Školní klub 0 0 Hodnocení : Školní družina má vypracovaný vlastní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího plánu. Úkolem školní družiny je zastoupit rodinu a rodinné zázemí v době, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání. Svým vybavením a činnostmi by měla proto vytvářet vhodné podněty k seberealizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Navíc se pobyt dětí ve školní družině významným způsobem podílí na smysluplném využití jejich volného času. Rozvrh činnosti je stanoven tak, aby splňoval požadavky duševní hygieny, zároveň by měl vyhovovat dětem a respektovat věkové a individuální zvláštnosti. Tomu odpovídá rozdělení dětí do oddělení školní družiny podle jejich věku. Zaměstnání dětí ve školní družině lze rozdělit do několika okruhů aktivit : - rekreační (pohybové aktivity) - odpočinkové (klidné hry, četba, vyprávění ) - sebeobslužné (upevňování hygienických a kulturních návyků) - příprava na vyučování (domácí úkoly) - veřejně prospěšná činnost (výchova k dobrovolné práci bez zisku) - zájmové (uspokojuje touhu dítěte po seberealizaci a kreativitě) 4

5 V letošním školním roce byly přiděleny pro dvě oddělení školní družiny nové prostory. Stanovené cíle vychovatelky úspěšně plní. Zúčastňují se téměř všech akcí pořádaných školou, navíc pro družinové děti připravují akce samostatné. Rodiče jsou s prostředím, činností školní družiny velice spokojeni. 9. Poradenské služby školy spolupráce s PPP akce poradny pro VP výběr VP dle stávajících problémů v regionu sjednání spec. vyšetření žáků se SPU a chováním realizace nápravy vývojových poruch učení a chování zprostředkování vyšetření žáků 9. roč. profesionální orientace, pomoc při výběru středních škol poradenská pomoc pro děti i rodiče pomoc při řešení drogové problematiky pro děti a jejich rodiče spolupráce s Policií ČR řešení negativních jevů ve škole krádeže, vandalismus přednášky a besedy pro žáky I. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence osobní bezpečnosti a dopravní výchovy přednášky a besedy pro žáky II. stupně seznámení s činností Policie ČR, prevence negativních projevů mládeže ve společnosti a jejich právní důsledky pro pachatele ukázky zásahů policistů při řešení kriminálního činu pro I. stupeň seznámení s projektem Policie ČR Ajaxův zápisník pro děti z 2.a 3. tříd spolupráce se sociálním odborem spolupráce s MÚ Praha 12 Odbor péče o děti a mládež dr. Jochová, kurátoři spolupráce s MÚ Praha 4 ul. Táborská spolupráce s MÚ Praha 5 - Radotín spolupráce s rodiči konzultační činnost, pohovory, výchovné komise při řešení výchovných problémů, poradenská činnost při volbě povolání pro děti i rodiče, zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky SCIO spolupráce při šetřeních k evaluaci školy a k volbě povolání dětí (5. 9. třídy) spolupráce s dalšími objekty Středisko výchovné péče pro děti a mládež Modřany, komunitní centrum KROK, pracovní úřady. Se střediskem výchovné péče spolupracuje škola i jako základní škola pro vzdělávání dětí umístěných z různých důvodů na přechodné pobyty do tohoto zařízení. Jejich svěřenci jsou na 6 týdnů zařazováni do vhodných tříd, kde je jim věnována našimi učiteli jak vzdělávací, tak výchovná péče. Dalším okruhem spolupráce je také odborná pomoc při řešení problémových situací jednotlivých dětí, případně celých tříd. Pracovníci komunitního centra KROK pomáhají škole při řešení problémů dětí se začleněním do třídního kolektivu, pomáhají radou v oblasti sociální komunikace a jiné. Výchovná poradkyně Mgr. Romana Zemanová zahájila první rok činnosti ve funkci velmi úspěšně. Pro tuto funkci není plně kvalifikovaná, byla přijata ke studiu na Ped. fakultě UK Praha. V letošním školním roce se spolupodílela na řešení výchovných problémů (pohovory se žáky, účast na jednáních výchovné komise). Spolupracovala s třídními učitelkami 9. tříd na umístění žáků na střední školy a střední odborná učiliště. Svou spolupráci zaměřila i na třídní učitele a rodiče žáků I. stupně. Pro příští školní rok je potřeba i nadále tuto spolupráci rozvíjet. 5

6 10. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast škol v rozvojových programech, specifika zahraniční spolupráce (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce) pravidelné setkávání s rodiči na třídních schůzkách a konzultacích v předem daných termínech, individuální konzultace s vyučujícími jsou možné každý týden v jejich konzultačních hodinách po předchozí domluvě pravidelné ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1. tříd, dyslektických tříd a výuky jazyků Slavnost Slabikáře den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků za konci měsíce října, kdy děti dostávají první učebnici - Slabikář jednání s rodiči na výchovné komisi kulturní programy pro rodičovskou veřejnost (Vánoční akademie, koncert školního sboru na závěr školního roku, výstava dětských výtvarných prací) Slavnost prvního vysvědčení žáci 1. tříd účelové sponzorské dary jednotlivým třídám (materiální pomoc) participace rodičů na školních výletech a exkurzích MTŠ Pejevové, Krouzova, Levského, Pastelka ukázkové hodiny pro budoucí školáky, zábavná odpoledne PPP Modřany Proxima sociale občanské sdružení Modřany - byla uzavřená smlouva o realizaci preventivního programu v 8. a 9. ročnících - škola získala finanční prostředky z grantu Magistrátu hl. m. Prahy Zdravé město Praha 2008 Komunitní centrum pro mládež Modřany - KROK MÚ Praha 12 odbor sociálních věcí a zdravotnictví (kurátoři) MÚ Praha 12 Modřanské noviny Civilní obrana ČR výchova ke správnému chování v krizových situacích, příprava branných cvičení, ukázka branně bezpečnostního systému ČR Tenisová škola Tallent Pedagogická fakulta UK Praha možnost praxe studentů učitelských oborů této fakulty Střední pedagogické školy možnost povinné praxe vychovatelek ŠD Ve školním roce 2005/2006 se nám podařilo najít partnery pro nový mezinárodní projekt v rámci Comenius Project. Koordinátorem projektu : Voda, pramen života a poznání je francouzská základní škola v Saint Genies de Malgoire. Dalšími partnery jsou školy ze Švédska a Španělska. Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnila celkem 3 společná setkání u zahraničních partnerů. Těchto setkání se zúčastnily vždy dvě kolegyně ze školy. Práce na tomto projektu budou pokračovat i v následujícím školním roce. Tento rok bude závěrečným rokem projektu. 11. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Škola vytváří podmínky pro nadané žáky zřizováním tříd s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. V případě zájmu rodičů je škola připravena vytvořit individuální vzdělávací program pro nadané dítě. Ve všech, tj. i v běžných třídách pak vyučující podporují nadané žáky volbou přiměřených metod a forem práce, např. skupinovým vyučováním, projektovým vyučováním, samostatnou prací, prací na počítači. Dále volbou a zadáváním domácích úkolů, 6

7 zapojením do soutěží vědomostních i sportovních. Třídní učitelé doporučují rodičům nadaných žáků zapojení do odpoledních činností, které podporují nadání dětí hra hudební nástroj, sport (ZUŠ, DDM). Na II. stupni základní školy se vyučující s velmi nadanými žáky prakticky nesetkají, neboť tito žáci využívají možnosti přechodu na osmiletá gymnázia. Dosud jsme se na škole nesetkali se žádostí rodičů o přeřazení do vyššího ročníku. 12. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Přípravné třídy ZŠ Rakovského v Praze 12 nemá. K potřebám sociálního začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je přihlíženo s porozuměním a snahou pomoci od všech pracovníků školy. Dětem je nabízena možnost doučování, rodiče mohou využít individuálních konzultačních hodin třídních i ostatních učitelů, příp. konzultaci s výchovnou poradkyní. Stejným způsobem mohou vyhledat pomoc i u vedení školy kdykoliv po předchozí domluvě. Po celý školní rok byla škola nucena průběžně řešit případ jedné žákyně ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, (podle jednotlivých zemí) stát EU počet žáků stát počet žáků Slovensko 4 Vietnam 15 Ukrajina 7 Rusko 1 a) zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Všichni žáci jiné národnosti se velmi dobře zapojili do jednotlivých třídních kolektivů, snaží se vyrovnat svým českým spolužákům a daří se jim to. Velmi často je svojí pílí a houževnatostí dokonce převyšují. Třídní kolektivy je přijímají bez problémů a děti nacházejí ve třídách svoje kamarády. Třídní učitelé nemuseli dosud řešit žádné kázeňské přestupky s rasovým podtextem. Počáteční složitou situaci v komunikaci způsobenou jazykovými bariérami díky trpělivé a soustavné péči všech vyučujících a vychovatelek ŠD děti brzy překonaly. Jiná je situace v komunikaci s rodiči těchto dětí, kdy často musí rozhovor překládat samo dítě, anebo doprovázející překladatel. V okamžiku, kdy se tito rodiče s učiteli domluví, jsou rodiče vstřícní, přátelští a spolupráce s nimi je vzorná. 14. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území hlavního města Prahy, 7

8 kraj počet žáků Středočeský 18 celkem mimopražských dětí: Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité V budově ZŠ Rakovského sídlí v pronájmu Klasické gymnázium Modřany na základě nově podepsané smlouvy z Ve věci vlastnictví pozemku školního hřiště a jeho využívání k plnění učiva tělesné výchovy stanoveného osnovami byla situace vyřešena Smlouvou o výpůjčce mezi Magistrátem hl. m. Praha a Základní školou Rakovského v Praze 12. Tato smlouva je uzavírána na dobu 1 roku (od ). Tento krátkodobý časový rozsah omezuje školu při podávání grantů Magistrátu hl. m. Prahy na opravu a rekonstrukci sportovních ploch. V takovém případě podaný grant nesplňuje dané podmínky pro přidělení. V listopadu si přišli prohlédnout školu v novém kabátku zástupci obce v čele s panem starostou P. Hánou, kterého doprovázeli Bc. Z. Rybářová, Ing. M. Arazimová, M. Tanzer. Váženým hostem byla Mgr. Helena Mallotová, poslankyně Parlamentu ČR za Prahu 12, které se podařilo získat pro rekonstrukci potřebné peníze. Škola prošla náročnou rekonstrukcí výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová. Stavební práce započaly v létě a zasáhly i do školního roku. První etapa skončila koncem září a druhá proběhla v měsíci prosinci. Výměna oken nebyla náročná pouze finančně, ale i organizačně. Bylo nutné zorganizovat řádnou výuku ve stísněných prostorách. Danou situaci bylo možno zvládnout s vysokým nasazením všech pracovníků školy a s pochopením ze strany rodičů. Výsledkem výměny okem je škola uvnitř útulnější a z venkovního pohledu hezčí. Na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci národohospodářské fakulty vyšla jako skriptum v září 2007 kniha věnovaná ekologii. V úvodu autorka děkuje všem spolupracovníkům a blízkým za podporu a pomoc při práci na této knize. Citujeme: V neposlední řadě děkuji Základní škole Rakovského v Praze 12 a jejím nadaným žákům za spolupráci při vytváření obálky této publikace. Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. Na škole působí Žákovský parlament, do kterého jsou voleni zástupci žáků z 5. až 9. ročníku. Děti se scházejí pravidelně a na schůzkách připravují různé akce školy. I v tomto školním roce Žákovský parlament pravidelně vyhlašoval sběr starého papíru a výtěžek byl použit na adopci na dálku chlapce z Keni, kterému tak bylo umožněno třetí rok navštěvovat školu. Patrik ve svých dopisech dětem píše o svých studijních výsledcích a o zajímavých zážitcích. Děti si s ním dopisují v angličtině. Všechny děti na I. stupni se v červnu zúčastnily projektového dne Děti v Africe pořádaného humanistickým sdružením Narovinu. Žáci 9. tříd již 5. rokem přebírají od 1. září se vstupem nových dětí prvňáčků nad nimi patronát. Starají se o ně od prvního dne ve škole po celý školní rok. Pomáhají jim a třídním učitelkám při organizování všech školních akcí. Také v počítačové pracovně jim předávali svoje znalosti práce na počítačích. 8

9 Ve spolupráci se Žákovským parlamentem byl vypracován celoroční plán akcí na jednotlivé měsíce : Září Playback star, Drakiáda Říjen I. ročník Rakovského běhu v terénu Listopad Podzimní malování, Pyžamový den, závody ve šplhu Prosinec I. školní vánoční akademie Leden soutěže: puzzle, piškvorky, sudoku Únor kurz LVVZ, 3. Valentýnský ples Březen Velikonoční jarmark Duben Aprílový kvíz, Barevný den, soutěž Miss Čarodějnice Květen sportovní den, Červen Dětský den, branné cvičení Slavnost prvního vysvědčení Již tradičně našim prvňáčkům jsme rozdávali vysvědčení ve slavnostní atmosféře. Je to totiž jejich opravdové první vysvědčení, které dostávají. Do společenské místnosti jsou pozvaní jejich rodiče, vždycky přijdou i babičky a dědečkové. K této pro děti významné události přicházejí i zástupci MČ Praha 12. Letos nás navštívila i paní poslankyně za Prahu 12, Mgr. Helena Mallotová, která společně s Bc. Zl. Rybářovou rozdávala dětem pamětní list a dárky. K příjemné atmosféře přispěl i pěvecký sbor Radost vedený paní uč. Mgr. Zd. Zímovou a na housle všem přítomným zahrála budoucí umělkyně Karolína Vašíčková, žákyně 9. B. Slavnost prvního vysvědčení se opět velmi vydařila, děti s výborným vysvědčením a jejich rodiče odcházeli šťastní a spokojení domů. Během školního roku vycházel školní časopis pod vedením školní redakční rady. Ceníme si toho, že děti prokazují své sociální cítění i při jiných příležitostech (prodej různých předmětů za účelem charitativních sbírek,např. Sidus, Chrpa, brýlí pro Afriku apod., pomoc organizaci Adra při velikonoční sbírce). Škola spolupracuje druhým rokem v projektu řízeném občanským sdružením TEREZA a jako pilotní škola usilujeme o získání titulu Ekoškola. Environmentální výchova prolíná všemi předměty od 1. do 9. ročníku. Na I. stupni to je především předmět prvouka, přírodověda a vlastivěda, částečně český jazyk, matematika a výtvarná výchova. Na II. stupni předmět přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, rodinná a občanská výchova, pracovní činnosti, domácí nauky, částečně český jazyk, cizí jazyky a výtvarná výchova. Žáci se přímo podílejí na sběru druhotných surovin, učí se ekologicky třídit odpad, šetřit přírodním bohatstvím, seznamují se také se zásadami zdravého životního stylu. Součástí celoročního programu jsou projektové dny k dané tématice. Jedním z nich byl celoškolní Den činu, na kterém participovaly i další organizaci a subjekty Český hydrometeorologický ústav Praha Komořany, Lesy hl. m. Prahy, Ekocom, Podhoubí, Ecobat. Škola nepořádá klasické školy v přírodě, ale na základě kladné odezvy žáků, rodičů i učitelů vyjíždějí třídy ve stejném termínu na projektový týden. Letos v červnu se na tomto projektovém týdnu prolínala témata obou projektů Sokrates, Tereza. Občanské sdružení Merlin každoročně představuje dětem na školním hřišti dravce, z nichž někteří patří k ohroženým druhům. Hodnocení primární prevence sociálně patologických jevů Snižující se počet žáků naší školy se možná nelíbí ekonomům, ale přináší s sebou klidnější prostředí, větší prostor pro individuální práci se žáky a lepší vzájemné poznávání. V uplynulém školním roce jsme nebyli nuceni řešit žádný závažný problém v této oblasti, který by vyžadoval zásah lékaře, Policie ČR, soudu atp. Pomáhají i třídnické hodiny i když je 9

10 problém s jejich zařazením do týdenního rozvrhu dětí. Dojíždějícím žákům se nehodí nultá hodina a zájmová činnost blokuje hodiny po vyučování. Snad by vyhovovalo zařazení přímo do rozvrhu hodin. Ve školním roce 2007/2008 jsme nejčastěji řešili jako přestupky proti školnímu řádu: kouření, narůstající hrubost, nekázeň, vandalismus, agresivitu žáků. Uvedené problémy možná souvisejí i s počtem speciálních tříd pro děti se specifickými poruchami učení, kde se sešli i žáci z méně podnětného prostředí a sociálně slabých rodin. Tím se násobily potíže SPU s problémy rodinnými. Také emocionalita a efektivita je vyšší avšak zájem o vyučování nižší. Menší počet žáků ve třídě umožnil situace řešit. Na prvním stupni se třídní učitelky věnují dětem průběžně a na druhém stupni se prevenci nejvíce věnují vyučující Ov, Rv, etiky, Př, Ch. Důraz klademe na vytváření hodnotového systému, snažíme se žáky naučit řešit problémové situace, předcházet nudě, učíme je komunikaci, sebepoznávání a upozorňujeme na koho se obrátit v nouzi. První stupeň naší školy dlouhodobě a intenzivně spolupracoval s Policií ČR v kvalitním a pro žáky zdarma organizovaném projektu AJAX. Městská část Praha 12 podporovala prevenci na naší škole v pátém až sedmém ročníku. Využili jsme služeb občanského sdružení Anima. Program proběhl v uvedených ročnících dvakrát v průběhu školního roku. Deváté ročníky docházely v rámci primárně preventivního programu do KC Krok. Po dohodě se žáky jsme objednali dvě témata: Rasismus a xenofobie; Sekty a destruktivní náboženské kulty. Program je pro školu poměrně finančně náročný a když nechceme, aby si žáci prevenci hradili z vlastních prostředků, další nabídku KC Krok jsme již nevyužili. V závěru školního roku proběhla beseda nejstarších žáků školy o trestní odpovědnosti s naší kurátorkou. Spolupráce se zaangažovanými institucemi usnadnila setkání v rámci regionu i celé Prahy. Pravidelně se účastníme Veletrhu volnočasových aktivit v KC 12. Zdařilo se i zapojení do programu Člověk v tísni. 8. a 9. ročníky v rámci přípravy k volbě povolání navštívili veletrh Schola Pragensis. Ve spolupráci s rodiči přetrvávala, zejména ve vyšších ročnících, neochota připustit si vznikající problém. Zapojení do mimoškolní zájmové činnosti i přes snahu a nabídku školy vázne někdy na financích, někdy na nezájmu dětí. Rovněž tolerance k požívání alkoholu a kouření je v rodinách stále velká. Pro účinnou prevenci postrádáme celospolečenskou objednávku směřující ke zdravému způsobu života, pozitivní působení masmédií a vhodnou prezentaci problému ve společnosti. Výroční zpráva byla projednána na 1. pedagogické radě dne 1. září Výroční zpráva byla schválena Školskou radou na jednání dne 10. září V Praze dne 9. září 2008 Dr. Dana Kotíková ředitelka školy 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více