Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č. 7/2015"

Transkript

1 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, Uherské Hradiště Směrnice č. 7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Schválil: Účinnost od: Ruší se: 6/2013 včetně všech dodatků Rozdělovník: Vedoucí zařízení Sociální pracovníci Pracovníci ředitelství SSL

2 ČÁST I. POSTUP PŘI STANOVENÍ ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY U POŽIVATELŮ DŮCHODU V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DOMOVECH PRO SENIORY A DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Čl.1 Vymezení pojmů 1) Příjmy uživatele dle 71 odst. 4 zákona o sociálních službách se příjmem pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči. Níže uvedený výčet představuje nejčastější druhy příjmů, které se mohou vyskytovat v zařízeních sociálních služeb, podrobně viz ustanovení 7 a 8 zákona č. 110/2006 Sb. Za započitatelné příjmy se považují např.: příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění, plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku, dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče s výjimkou příspěvku na bydlení a jednorázových dávek, příspěvek na živobytí, příjmy ze zahraničí uvedené v 7 zákona č. 110/2006 Sb., odst. 1 a 2. Za započitatelný příjem se nepovažuje např.: příspěvek na péči, část příspěvku na úhradu potřeb dítěte příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, příjem z prodeje nemovité věci, zvláštní příspěvek k důchodu dle zvláštních právních předpisů. 2) Uživatel s plnou úhradou Uživatel s plnou úhradou je osoba, která má dostatečný měsíční příjem na pokrytí nákladů souvisejících s poskytovanou sociální službou. 3) Uživatel se sníženou úhradou Uživatel se sníženou úhradou je osoba, která nemá dostatečný měsíční příjem, a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstal minimální zůstatek příjmů uživatele (alespoň 15 % z důchodu). 4) Uživatel bez úhrady nákladů za sociální služby Uživatel bez úhrady nákladů za sociální služby je osoba, která nemá vlastní příjem ( nevztahuje se na nezaopatřené dítě). 2

3 5) Úhrada za poskytnuté služby Finanční částka, kterou uživatel hradí organizaci za skutečně poskytnuté služby a která vyplývá z vyúčtování poskytnutých služeb. 6) Snížená úhrada za poskytnuté služby Finanční částka, kterou uživatel hradí organizaci za skutečně poskytnuté služby a která vyplývá z vyúčtování poskytnutých služeb, maximálně však do výše měsíčního příjmu uživatele po odečtení minimálního zůstatku příjmů uživatele. 7) Záloha Finanční částka přijatá od uživatele v průběhu daného měsíce do pokladny nebo na bankovní účet organizace (i formou tzv. hromadných seznamů) při zachování minimálního zůstatku příjmů uživatele, která je následně vyúčtována dle skutečně poskytnutých služeb. 8) Nepřítomnost uživatele Doba, po kterou uživatel tráví čas mimo zařízení služby a dle pravidel organizace ji řádně nahlásil. 9) Přeplatek Finanční částka, která náleží uživateli, byla-li záloha za poskytované služby v daném měsíci vyšší, než vyúčtování skutečně poskytnutých služeb. 10) Nedoplatek Finanční částka, kterou je uživatel povinen doplatit organizaci za poskytnuté služby, byla-li záloha v daném měsíci nižší než vyúčtování za skutečně poskytnuté služby. 11) Příspěvek na péči (dále jen PnP) Příspěvek na péči je sociální dávka, která je vyplácena uživatelům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby. 12) Denina PnP Je výše příspěvku na péči na 1 den v Kč. Vypočítá se podílem PnP a počtem kalendářních dnů v daném měsíci. 3

4 Čl. 2 Stanovení úhrady 1) Poskytnutí sociální služby Za poskytnutí sociální služby hradí uživatel poskytovateli služeb (dále jen zařízení) níže uvedenou úhradu za každý den pobytu: a) za poskytnutí ubytování (zahrnuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) částku uvedenou v příloze č. 2 této směrnice. Tato příloha č. 2 obsahuje ceny za ubytování pro jednotlivá zařízení Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. a pro konkrétní typy pokojů na těchto zařízeních. Příloha č. 2 je nedílnou součástí této směrnice. b) za poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel za den pobytu a to: - za stravu normální ve výši 131,- Kč - za stravu dietní ve výši 135,- Kč - za stravu diabetickou ve výši 145,- Kč - za jiné druhy stravy ve výši 150,- Kč (zvláštní diety vč. bezlepkové diety s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele) 2) Typy úhrad za poskytovanou sociální službu: a) Plná úhrada uživatel hradí poskytovateli služeb částky za ubytování a stravování (náklady související s přípravou stravy, náklady na potraviny) stanovené v Příloze č. 2 této směrnice. b) Snížená úhrada - uživatel hradí poskytovateli služeb částky za ubytování a stravování (náklady související s přípravou stravy, náklady na potraviny) stanovené v Příloze č. 2 této směrnice poměrně snížené v závislosti na výši jeho započitatelného příjmu. 3) Enterální výživa V případě poskytnutí klinické enterální výživy nehradí uživatel náklady na stravu, ale hradí pouze provozní náklady související s přípravou výživy ve výši 60,- Kč. Totéž platí i u přípravků např. Cubitan, Nutridrink, je-li tento přípravek pro enterální výživu předepsán lékařem, kdy podání kuchyňské stravy je vzhledem k těžké maldigesci a malabsorpci dlouhodobě nedostačující k udržení vyrovnaných energetických bilancí a tyto přípravky slouží jako jediný zdroj výživy konkrétního uživatele. Enterální výživa je potravina pro zvláštní lékařské účely. Skutečná částka doplatku za enterální výživu, pokud nebyla schválena revizním lékařem jako plně hrazená zdravotní pojišťovnou, bude stanovena uživateli zvlášť písemnou dohodou. Tato dohoda bude přílohou smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud bude uživateli poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce, bude uživateli tato enterální výživa poskytnuta jako náhrada stravy z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebude uživateli poskytnutý přeplatek za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen uživatelem (případně rodinnými příslušníky, opatrovníkem apod.) 4

5 na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. Uživateli, kterému je poskytována sociální služba bez úhrady nebo za sníženou úhradu, bude poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebudou uživateli poskytnuty vratky za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen uživatelem (případně rodinnými příslušníky, opatrovníkem apod.) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. V případě nedostatečného příjmu uživatele k úhradě enterální výživy (nízký důchod, příjmy uživatele podle zákona o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.), bude platba za poskytnutou enterální výživu zrušena na základě žádosti (viz příloha č. 1 této směrnice) uživatele (zákonného zástupce, opatrovníka), kterou schvaluje ředitel organizace. Pokud uživateli v průběhu měsíce bude poskytnuta enterální výživa plně hrazená zdravotní pojišťovnou, náleží mu přeplatek za neodebranou stravu dle čl. 4, odst. 2) a odst. 3). 4) Celoroční pobyt Za poskytnutí ubytování a stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů = měsíc. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. 5) Týdenní pobyt Za poskytnutí ubytování a stravy při týdenním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 23 dnů = měsíc. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. Týdenním pobytem se rozumí pobyt od pondělí do pátku. 6) Denní pobyt Při denním pobytu v zařízení se skutečně odebraná strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy násobí skutečným počtem dnů pobytu ve službě. 7) Příspěvek na péči Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči hradí za kalendářní měsíc též úhradu za péči. V zařízení s celoročním pobytem ve výši přiznaného měsíčního příspěvku, při poskytnutí služeb v týdenním stacionáři ve výši 75% přiznaného měsíčního příspěvku. 8) Úhrada služeb při přijetí do zařízení v průběhu kalendářního měsíce Při přijetí do zařízení v průběhu kalendářního měsíce se platí za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu do zařízení poměrná část úhrady za ubytování a stravování podle počtu dnů pobytu. Při konkrétním výpočtu úhrady se v těchto případech postupuje tak, že stanovená denní částka úhrady se vynásobí počtem dnů pobytu ode dne nástupu 5

6 uživatele do zařízení až do konce měsíce. Současně je nutno dodržet podmínku, že uživateli s celoročním pobytem musí zůstat alespoň 15% a uživateli v týdenním stacionáři alespoň 25 % jeho příjmu. Při stanovení úhrady za poskytnutou péči se v případě nástupu uživatele do zařízení v průběhu měsíce postupuje, tak, že se vypočte denní částka úhrady z přiznaného měsíčního příspěvku na péči, která se vynásobí počtem dnů pobytu ode dne nástupu uživatele do zařízení až do konce měsíce. 9) Denní stacionář Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se stanoví následovně: a) 100,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g) 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. b) ve výši skutečně odebrané stravy včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy, maximálně ve výši 131,- Kč u stravy normální, 135,- Kč u stravy dietní, 145,- Kč u stravy diabetické a 150,-- Kč u zvláštní diety denně. Podmínkou je alespoň jedno odebrané hlavní jídlo denně (oběd). 10) Celodenní strava Normální - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 131,- Kč, z toho: snídaně 19,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 49,- Kč svačina 13,- Kč večeře 38,- Kč Dietní - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 135,- Kč, z toho: snídaně 21,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 50,- Kč svačina 14,- Kč večeře 38,- Kč Diabetická dieta - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 145,- Kč, z toho: snídaně 22,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 51,- Kč svačina 15,- Kč večeře 39,- Kč večeře II. 6,- Kč 6

7 Zvláštní dieta - celodenní strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 150,- Kč, z toho: snídaně 25,- Kč přesnídávka 12,- Kč oběd 51,- Kč svačina 15,- Kč večeře 41,- Kč večeře II. 6,- Kč Čl. 3 1) Úhrada nákladů za poskytnuté služby Po úhradě za ubytování a stravu podle čl. 2 odst. 4 směrnice při poskytování pobytové služby v týdenním stacionáři musí uživateli zůstat alespoň 25% jeho příjmu. Po úhradě za ubytování a stravu podle čl. 2 odst. 5 směrnice při poskytování pobytové služby s celoročním pobytem musí uživateli zůstat alespoň 15% jeho příjmu. 2) Smlouva o poskytnutí sociální služby Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle 91 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění. 3) Spoluúčast na úhradě nákladů Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. 4) Příjem uživatele Příjmem uživatele se pro účely úhrady za ubytování a stravu rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb., v platném znění. Rozhodnými příjmy nejsou příspěvek na péči, doplatek na bydlení a jednorázové dávky. 5) Přiznání nebo zvýšení důchodu Při přiznání nebo zvýšení důchodu se promítne tato změna skutečnosti v úhradách od prvního dne následujícího měsíce, s výjimkou části II. čl. 1 odst.9. 6) Snížení nebo odebrání důchodu Při snížení nebo odebrání důchodu bude výše úhrady za poskytnuté sociální služby přepočítána na příjmové účtárně zpětně od data uvedeného v rozhodnutí ČSSZ. Od prvního dne následujícího měsíce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě reflektující odebrání nebo snížení důchodu. 7) Příspěvek na živobytí V případě přiznání příspěvku na živobytí uživateli pobytové sociální služby (zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) je tato dávka příjmem rozhodným pro stanovení úhrady podle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění. 7

8 V případě přiznání, změně nebo odebrání této dávky bude výše úhrady za poskytnuté sociální služby přepočítána na příjmové účtárně zpětně od data uvedeného v rozhodnutí Úřadu práce. Od prvního dne následujícího měsíce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě reflektující přiznání, odebrání nebo změnu výše této dávky. 8) Doplatek na bydlení Doplatek na bydlení je účelově určen k úhradě bydlení, proto se celá částka přiznaného doplatku na bydlení použije k úhradě za ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb a není rozhodným příjmem pro výši úhrady a stanovení minimálního zůstatku. V případě přiznání, změně nebo odebrání této dávky bude výše úhrady za poskytnuté sociální služby přepočítána na příjmové účtárně zpětně od data uvedeného v rozhodnutí Úřadu práce. Od prvního dne následujícího měsíce bude uzavřen Dodatek ke Smlouvě reflektující přiznání, odebrání nebo změnu výše této dávky. 9) Zaokrouhlení Výše úhrady za poskytnuté služby se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. Čl. 4 Úhrada nákladů při pobytu uživatele mimo zařízení 1) Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení s celoročním nebo týdenním pobytem hradí uživatel za každý takový den náklady za ubytování a náklady související s přípravou stravy ve výši 65,- Kč. 2) Přeplatek při plné úhradě : Byla-li úhrada stanovená podle Čl. 1 a 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc a uživatel hradí plnou měsíční úhradu, bude mu za každý den předem oznámeného pobytu mimo zařízení vrácen přeplatek ve výši hodnoty neodebraných potravin, tj. 66,- Kč u stravy normální (u diety 70,- Kč, diabetiků 80,- Kč a zvláštních diet 85,- Kč) za 1 den. 3) Přeplatek při snížené úhradě : Byla li úhrada stanovená podle Čl. 1 a 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc a uživatel hradí sníženou měsíční úhradu, bude mu za každý den pobytu mimo zařízení vrácen přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad).. 4) Přeplatek u příspěvku na péči (PnP) Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení s celoročním nebo týdenním pobytem se u příspěvku na péči vrací za každý takový den poměrná denní částka k měsíční výši příspěvku. Poměrná denní částka příspěvku na péči se nevrací v případě pobytu mimo zařízení: - kdy je péče zajišťovaná poskytovatelem - v případě pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, léčebna, pod.) - z důvodu nácviku pobytu ve službě chráněné bydlení nebo podpora samostatného bydlení (v rámci projektu Transformace sociálních služeb ) 8

9 Jestliže uživatel je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, nemá nárok na výplatu příspěvku na péči ( 14a zák. č. 108/2006 Sb.) Dále nemá uživatel nárok na výplatu PnP v případě, kdy od 1. kalendářního dne v měsíci do dne úmrtí mu byla poskytnuta péče formou ústavní péče ve zdravotnickém zařízení ( 16, odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.) 5) Den pobytu mimo zařízení Za den pobytu mimo zařízení se považuje každý kalendářní den, kdy uživatel pobýval mimo zařízení a neodebral žádnou stravu. 6) Náhrada neodebrané stravy ve formě potravin Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení kratším než kalendářní den poskytne zařízení náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální (maximálně 66,- Kč), dietní (maximálně 70,- Kč), diabetické (maximálně 80,- Kč) a zvláštní diety (maximálně 85,- Kč) za jednotlivé druhy jídla. 7) Přeplatek za neodebranou stravu Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo zařízení nebo jedná-li se o nácvik života v chráněném bydlení uživatele DZP kratší než kalendářní den, má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v těchto případech: a) během dne, který bezprostředně předchází kalendářnímu dni pobytu mimo zařízení (odpadlému dni) a během dne, který po tomto kalendářním dni (odpadlém dni) bezprostředně následuje, b) jde-li o pobyt mimo zařízení, který započne v průběhu kalendářního dne a trvá do následujícího kalendářního dne (přes noc), c) uživatel se pravidelně stravuje ve školním zařízení, d) jde-li o skupinovou akci organizovanou zařízením (např. společný oběd uživatelů v restauračním zařízení), e) v případě potřeby individuálního stravování uživatele, případně změny počtu jídel na základě lékařského potvrzení, f) v případě příchodu (v pondělí) a odchodu (v pátek) z týdenního stacionáře g) v souvislosti s nácvikem běžného života a případného přechodu do návazných sociálních služeb (např. v rámci tzv. procesu transformace) má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v případě, že si sám z vlastních finančních prostředků připraví stravu. Jde především o obědy či večeře v nepravidelných časových intervalech. Zařízení vrátí za předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené úhrady ve výši části stravovací jednotky za stravu normální (dietní, diabetickou, zvláštní diety) za jednotlivé druhy jídla - jestliže uživatel hradí plnou měsíční úhradu, náleží mu částka ve výši hodnoty neodebraných potravin - v případě, že uživatel hradí sníženou měsíční úhradu, náleží mu přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad). Náhrada zaplacené úhrady může být po dohodě s uživatelem poskytnuta ve formě potravin v hodnotě stravovací jednotky za stravu normální (dietní, diabetickou a zvláštní dietu), 9

10 viz platná organizační směrnice o stravování a stravovacích jednotkách v zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště. 8) Hodnota stravy: Hodnota stravy normální činí 66,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 10,-Kč 6,-Kč 25,-Kč 6,-Kč 19,-Kč Hodnota stravy dietní činí 70,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 12,-Kč 6,-Kč 26,-Kč 7,-Kč 19,-Kč Hodnota stravy diabetické diety činí 80,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře večeře II. 13,- Kč 6,- Kč 27,- Kč 8,- Kč 20,- Kč 6,- Kč Hodnota stravy zvláštní diety činí 85,-Kč z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře večeře II. 16,- Kč 6,- Kč 27,- Kč 8,- Kč 22,- Kč 6,- Kč 9) Způsob oznamování pobytu mimo zařízení a odhlašování stravy stanoví zařízení. 10) V případě, že má příjemce důchodu (uživatel DZP) vedený na hromadném seznamu ČSSZ založenou vkladní knížku nebo účet, bude přeplatek zasílán bezhotovostně na tuto vkladní knížku nebo účet. 10

11 ČÁST II. POSTUP PŘI STANOVENÍ ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY U NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Čl. 1 Stanovení úhrady 1) Úhrada za služby za nezaopatřené dítě Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v domovech pro osoby se zdravotním postižením hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popř. jiná osoba, povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu ( 74 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb.) 2) Enterální výživa V případě poskytnutí klinické enterální výživy se nehradí náklady na stravu, ale jsou hrazeny pouze provozní náklady související s přípravou výživy ve výši 60,- Kč. Totéž platí i u přípravků např. Cubitan, Nutridrink, je-li tento přípravek pro enterální výživu předepsán lékařem, kdy podání kuchyňské stravy je vzhledem k těžké maldigesci a malabsorpci dlouhodobě nedostačující k udržení vyrovnaných energetických bilancí a tyto přípravky slouží jako jediný zdroj výživy konkrétního uživatele. Enterální výživa je potravina pro zvláštní lékařské účely. Skutečná částka doplatku za enterální výživu, pokud nebyla schválena revizním lékařem jako plně hrazená zdravotní pojišťovnou, bude stanovena uživateli nebo zákonnému zástupci zvlášť písemnou dohodou. Tato dohoda bude přílohou smlouvy o poskytnutí sociální služby. Pokud bude uživateli poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce, bude uživateli tato enterální výživa poskytnuta jako náhrada stravy z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebudou uživateli poskytnuty vratky za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen rodičem uživatele (popř. jinou osobou povinnou výživou) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. Uživateli, kterému je poskytována sociální služba bez úhrady nebo za sníženou úhradu bude poskytnuta enterální výživa (na základě doporučení lékaře s funkční licencí FO165 ČLK) v průběhu měsíce z prostředků organizace do výše stravovací jednotky (SJ) dle uzavřené smlouvy na dobu nezbytně nutnou. V tomto případě nebude uživateli poskytnutý přeplatek za neodebranou stravu. Rozdíl v ceně mezi skutečně poskytnutou enterální výživou a hodnotou SJ bude uhrazen rodičem uživatele (popř. jinou osobou povinnou výživou) na základě písemné dohody, platné ode dne poskytnutí výše uvedené výživy v pobytovém zařízení SSL UH. 11

12 V případě nedostatečného příjmu rodiče uživatele (popř. jiné osoby povinné výživou)k úhradě enterální výživy (příjmy rodičů a osob povinných výživou dítěte podle zákona o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.), bude platba za poskytnutou enterální výživu zrušena na základě žádosti (viz příloha č. 1 této směrnice) rodiče uživatele, kterou schvaluje ředitel organizace. Pokud uživateli v průběhu měsíce bude poskytnuta enterální výživa plně hrazená zdravotní pojišťovnou, náleží mu přeplatek za neodebranou stravu dle část II., Čl. 3, odst. 2. 3) Úhrada za dítě s nařízenou ústavní výchovou Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, stanoví úhradu za stravu a za péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte ( 74 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.) 4) Úhrada za poskytnutí stravy v celoročním pobytu Za poskytnutí stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů = měsíc. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. 5) Úhrada za poskytnutí stravy v týdenním pobytu Za poskytnutí stravy při týdenním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 23 dnů = měsíc. Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba, s přihlédnutím k ohlášené nepřítomnosti. Týdenním pobytem se rozumí pobyt od pondělí do pátku. 6) Úhrada za poskytnutí stravy v denním pobytu Při denním pobytu v zařízení se skutečně odebraná strava včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy násobí skutečným počtem dnů pobytů ve službě. Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se stanoví následovně: 100,-Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g) 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb.; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. ve výši skutečně odebrané stravy včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy (podle věku dítěte), maximálně ve výši 124,-Kč denně. 7) Úhrada stravy dle věkových kategorií u dětí a) 3 6 let 12

13 Celodenní strava včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 98,-Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 14,-Kč 9,-Kč 38,-Kč 9,-Kč 28,-Kč Hodnota potravin stravy normální činí 52,- Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 8,-Kč 5,-Kč 22,-Kč 5,-Kč 12,-Kč b) 6 12 let Celodenní strava včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 114,-Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 18,-Kč 10,-Kč 44,-Kč 10,-Kč 32,-Kč Hodnota potravin stravy normální činí 59,- Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 10,-Kč 6,-Kč 24,-Kč 5,-Kč 14,-Kč c) let Celodenní strava včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy činí 124,-Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 18,-Kč 11,-Kč 47,-Kč 12,-Kč 36,-Kč 13

14 Hodnota potravin stravy normální činí 66,- Kč, z toho: snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 10,-Kč 6,-Kč 25,-Kč 6,-Kč 19,-Kč 8) Přídavek na dítě Pokud se zařízení vyplácí podle zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši úhrada. Pracovníci zařízení spravující smlouvy s klienty jsou povinni v předstihu uzavřít novou smlouvu tak, aby v okamžiku zvýšení přídavku na dítě z důvodu dosaženého věku byla již nová smlouva v platnosti. V případě dosažení 18 let věku uživatele (dítěte) je sociální pracovnice ze zařízení povinna spolupracovat s příslušným Úřadem práce tak, aby byla zajištěna výplata přídavku na dítě do doby, než bude dítě považováno za zaopatřené. 9) Datum pro sjednání smlouvy u uživatele po dosažení 18 let věku V případě, že je uživateli zpětně přiznán a vyplacen důchod po dosažení 18 let věku, teprve od měsíce, kdy byla výplata plného invalidního důchodu provedena (není rozhodné, zda se jedná o plný invalidní důchod, zálohu nebo doplatek) je možné přiznanou výši důchodu považovat za příjem rozhodný pro stanovení úhrady za ubytování a stravu. S ohledem na princip stanovení úhrady při zachování minimálního zůstatku 15% příjmu musí být úhrada stanovena podle výše příjmu v době sjednávání úhrady. Není proto možné sjednat ve smlouvě postup, podle něhož by mohla být úhrada stanovena zpětně od data přiznání důchodu. Teprve ode dne, kdy byl uživateli poprvé vyplacen plný invalidní důchod (není rozhodné, zda se jedná o plný invalidní důchod, zálohu nebo doplatek) se uživatel (dítě) považuje za zaopatřené ( 11, zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění). Do této doby hradí úhradu za poskytované pobytové služby nezaopatřenému dítěti osoby uvedené v části II., Čl. 1, odst ) Úhrada za pobyt dítěte, u něhož byla soudem nařízena ústavní nebo ochranná výchova, se vypočítá podle odstavců 4), 5) a 7) a stanoví se každému z rodičů zvlášť tak, že se rozdělí podle poměru jejich příjmů. 11) Úhrada za pobyt dítěte od pěstounů Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti, které je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, hradí úhradu tato fyzická osoba ( 74 odst. 1 zák. č. 108/2006 Sb.) Čl. 2 1) Úhrada za dítě při nízkých příjmech povinných osob 14

15 Úhrada podle Čl. 1 odstavec 7 za celoroční pobyt v domově pro osoby se zdravotním postižením se na žádost osob uvedených v Čl. 1 odst. 1 nebo z podnětu poskytovatele sociální služby sníží, nebo se nevyžaduje od data přiznání dávky, jestliže po zaplacení úhrady by jejich příjem nebo příjem osob s ním společně posuzovaných poklesl pod částku životního minima, stanoveného zvláštním zákonem. Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou příspěvku na péči (zákon č.110/2006 Sb.). Tato úhrada se rovněž nevyžaduje, jestliže osoba, uvedená v Čl. 4 odst. 1 nebo osoba s ní společně posuzovaná podle zákona 110/2006 Sb. v platném znění, je příjemcem dávky v hmotné nouzi poskytnuté podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 111/2006 Sb. v platném znění). 2) Sociální služby se poskytují uživatelům bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Čl. 3 Úhrada nákladů při pobytu dítěte mimo domov pro osoby se zdravotním postižením 1) Byla-li již úhrada zaplacena ve stanovené výši za celý kalendářní měsíc a rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí plnou měsíční úhradu, vrátí zařízení za každý den předem oznámeného pobytu mimo zařízení vratku ve výši hodnoty potravin stravy normální, tj.: děti 3 6 let děti 6 12 let děti let 52,- Kč 59,- Kč 66,- Kč 2) Byla-li již úhrada zaplacena ve stanovené výši za celý kalendářní měsíc a rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí sníženou měsíční úhradu, náleží jim za každý den pobytu mimo zařízení přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad). 3) Vyúčtování přeplatku u příspěvku na péči ( PnP) U příspěvku na péči se vrací za každý takový den poměrná denní částka k měsíční výši příspěvku osobě, která péči zajišťuje. Poměrná denní částka příspěvku na péči se nevrací v případě pobytu mimo zařízení: - kdy je péče zajišťovaná poskytovatelem - v případě pobytu uživatele ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, léčebna, pod.) Jestliže uživatel je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, nemá nárok na výplatu příspěvku na péči ( 14a zák. č. 108/2006 Sb.) Dále nemá uživatel nárok na výplatu PnP v případě, kdy od 1. kalendářního dne v měsíci do dne úmrtí mu byla poskytnuta péče formou ústavní péče ve zdravotnickém zařízení ( 16, odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.) 4) Den pobytu mimo zařízení Za každý den pobytu mimo zařízení se považuje kalendářní den, kdy uživatel pobývá mimo zařízení a neodebral žádnou stravu. 5) Náhrada neodebrané stravy ve formě potravin 15

16 Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení kratším než kalendářní den poskytne zařízení náhradu zaplacené úhrady za předem odhlášenou stravu ve formě potravin v hodnotě části stravovací jednotky za stravu normální za jednotlivé druhy jídla. 6) Přeplatek za neodebranou stravu kratší než kalendářní den Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo zařízení nebo jedná-li se o nácvik života v chráněném bydlení uživatele DZP kratší než kalendářní den, má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v těchto případech: a) během dne, který bezprostředně předchází kalendářnímu dni pobytu mimo zařízení (odpadlému dni) a během dne, který po tomto kalendářním dni (odpadlém dni) bezprostředně následuje, b) jde-li o pobyt mimo zařízení, který započne v průběhu kalendářního dne a trvá do následujícího kalendářního dne (přes noc), c) uživatel se pravidelně stravuje ve školním zařízení, d) jde-li o skupinovou akci organizovanou zařízením (např. společný oběd uživatelů v restauračním zařízení), e) v případě potřeby individuálního stravování uživatele, případně změny počtu jídel na základě lékařského potvrzení, f) v případě příchodu (v pondělí) a odchodu (v pátek) z týdenního stacionáře g) v souvislosti s nácvikem života v chráněném bydlení (v rámci tzv. procesu transformace) má uživatel nárok na finanční přeplatek za neodebranou stravu v případě, že si sám z vlastních finančních prostředků připraví stravu. Jde především o obědy či večeře v nepravidelných časových intervalech, vrátí zařízení za předem odhlášenou stravu poměrnou část zaplacené úhrady ve výši části stravovací jednotky za stravu normální (dietní, diabetickou, zvláštní diety) za jednotlivé druhy jídla. Jestliže rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí plnou měsíční úhradu, náleží jí přeplatek ve výši hodnoty neodebraných potravin Jestliže rodiče (popř. jiná osoba povinná výživou dítěte) hradí sníženou měsíční úhradu, náleží jí přeplatek, který je vypočítán z hodnoty potravin za neodebrané jídlo, násobený % podílem z plné úhrady ( viz příklad). Náhrada zaplacené úhrady může být po dohodě s uživatelem poskytnuta ve formě potravin v hodnotě stravovací jednotky za stravu normální (viz platná organizační směrnice o stravování a stravovacích jednotkách v zařízeních Sociálních služeb Uherské Hradiště). Čl. 4 Kapesné Dětem a nezaopatřeným osobám ( 11 zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění), kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce: a) jde-li o dítě do 6 let věku 40,-- Kč b) jde-li o dítě od 6 do 10 let věku 120,-- Kč c) jde-li o dítě od 10 do 15 let věku 200,-- Kč 16

17 d) jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu 300,-- Kč (Vybraná ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy) ČÁST III. VÝŠE A ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ, STRAVU A POSKYTNUTOU PÉČI V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DOMOVECH PRO SENIORY A DOMOVECH SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 1. Výše úhrady za ubytování a stravu Výše úhrady za ubytování a stravu v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem je uvedena v příloze č. 2 této směrnice. Tato příloha je nedílnou součástí této směrnice. 2. Stanovení zálohy na úhradu poskytované sociální služby Za poskytnutí ubytování a stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů = měsíc. 2.a) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při plné úhradě: Stanovení úhrady podle dnů v měsíci (příklad dle přílohy č.2): 31 dnů 30 dnů 28 dnů Ubytování/den 195,- 195,- 195,- Ubytování celkem 6.045, , ,- Strava/den 131,- 131,- 131,- Strava celkem 4.061, , ,- z toho: Potraviny/den 66,- 66,- 66,- Potraviny celkem 2.046, , ,- Režie/den 65,- 65,- 65,- Režie celkem 2.015, , ,- Celkem úhrada , , ,- Vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při plné úhradě: Výše zálohy ( , , ,- dnů) Měsíční úhrada za , , ,- celý kalendářní měsíc poskytovaných služeb Přeplatek ,- +978,- 17

18 2 b.) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb ( celý měsíc) při snížené úhradě u uživatele s hraničními příjmy (hraniční příjmy= uživatel přestává být uživatelem se sníženou úhradou a hradí skutečně poskytnuté služby ve sjednaném rozsahu v plné výši stanovené poskytovatelem, např. měsíc únor ) Příjem uživatele: ,- Kč 15% 1.650,- Kč Max. výše úhrady 9.350,- Kč Výše zálohy (31 dnů) 9.350, , ,- Měsíční úhrada za celý , , ,- kalendářní měsíc poskytovaných služeb Přeplatek ,- 2 c.) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb při plné úhradě a 2 dnů nepřítomnosti na zařízení, uživatel má přiznán měsíční PnP ve výši 4000,- Kč: Výše zálohy (31 dnů) , , ,- Měsíční úhrada za celý , , ,- kalendářní měsíc poskytovaných služeb Vyúčtování zálohy ,- +978,- Nepřítomnost 132,- (2x66,-) +132,- +132,- 2 dny + přeplatek PnP + přeplatek 258,- 267,- 286,- Přeplatek celkem 390,- 725, ,- 18

19 2 d.) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb při snížené úhradě a 2 dnů nepřítomnosti na zařízení, uživatel má přiznán měsíční PnP ve výši 4000,- Kč: 2 d.1.) Příjem uživatele : % zůstává uživateli Snížená úhrada Plná úhrada za 31 dnů úhrada v % 68,97% Výpočet úhrady za 31 dnů v měsíci - snížená úhrada, 2 dny nepřítomnost, přiznaný PnP 4000,- Kč měsíčně: stanovená záloha 31 dnů plná úhrada za 31 dnů Snížená záloha měsíční snížená měsíční úhrada - platí uživatel 31 dnů Ubytování/den 195,00 195,00 134,49 134,49 ubytování celkem 6 045, , , ,17 strava/den 131,00 131,00 90,35 90,35 strava/celkem 4 061, , , ,83 z toho potraviny/den strava normální 66,00 66,00 45,52 45,52 potraviny celkem 2 046, , , ,10 režie/den 65,00 65,00 44,83 44,83 režie celkem 2 015, , , ,72 Celkem úhrada , , , ,00 vyúčtování zálohy 0 nepřítomnost 2 dny 91 přeplatek PnP 4 000, přeplatek celkem 349 Výpočet přeplatku: snížená úhrada : plná úhrada x (2 dny x 66 hodnota potravin normální strava) = 91,-Kč 19

20 2 d.2 ) Příjem uživatele % zůstává uživ Snížená úhrada Plná úhrada za 30 dnů 9780 úhrada v % 71,27% Výpočet úhrady za 30 dnů v měsíci - snížená úhrada, 2 dny nepřítomnost, přiznán PnP 4000,- Kč: stanovená záloha 31 dnů plná úhrada za 30 dnů Snížená záloha měsíční snížená měsíční úhrada platí uživatel 30 dnů Ubytování/den 195,00 195,00 134,49 138,97 ubytování celkem 6 045, , , ,17 strava/den 131,00 131,00 90,35 93,36 strava/celkem 4 061, , , ,83 z toho potraviny/den strava normální 66,00 66,00 45,52 47,04 potraviny celkem 2 046, , , ,10 režie/den 65,00 65,00 44,83 46,32 režie celkem 2 015, , , ,72 Celkem úhrada , , vyúčtování zálohy 0 nepřítomnost 2 dny 94 přeplatek PnP 4 000, přeplatek celkem 361 Výpočet přeplatku: Snížená snížená úhrada : plná úhrada 9780 x (2 dny x 66 hodnota potravin normální strava) = 94,-Kč 20

21 2 d.3) Příjem uživatele: % zůstává uživ Snížená úhrada 6970 Plná úhrada za 28 dnů 9128 úhrada v % 76,36% Výpočet úhrady za 28 dnů v měsíci - snížená úhrada, 2 dny nepřítomnost, přiznán PnP ve výši 4000,- Kč: stanovená záloha 31 dnů plná úhrada za 28 dnů Snížená záloha měsíční snížená měsíční úhrada platí uživatel 28 dnů Ubytování/den 195,00 195,00 134,49 148,90 ubytování celkem 6 045, , , ,17 strava/den 131,00 131,00 90,35 100,03 strava/celkem 4 061, , , ,83 z toho potraviny/den strava normální 66,00 66,00 45,52 50,40 potraviny celkem 2 046, , , ,10 režie/den 65,00 65,00 44,83 49,63 režie celkem 2 015, , , ,72 Celkem úhrada , , vyúčtování zálohy 0 nepřítomnost 2 dny 101 přeplatek PnP 4 000, přeplatek celkem 387 Výpočet přeplatku: Snížená snížená úhrada : plná úhrada x (2 dny x 66 hodnota potravin normální strava) = 101,-Kč 21

22 ČÁST IV. VÝŠE A ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ ÚHRADY ZA STRAVU A POSKYTNUTOU PÉČI U NEZAOPATŘENÝCH DĚTÍ V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, 1. Výše úhrady za stravu Výše úhrady za stravu u nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením, je uvedena v příloze č. 2 této směrnice. Tato příloha je nedílnou součástí této směrnice. 2. Stanovení zálohy na úhradu poskytované sociální služby Za poskytnutí stravy při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů = měsíc. 2.a) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb (celý měsíc) při plné úhradě: 31 dnů 30 dnů 28 dnů Výše zálohy 31 dnů 3 844, , ,00 měsíční úhrada za celý kalendářní měsíc poskytovaných služeb 3 844, , ,00 přeplatek celkem 0,

23 2 b) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb ( celý měsíc) při snížené úhradě u dítěte, za něhož je stanovena úhrada, která je v daný měsíc hraniční (hraniční úhrada 3 600,- Kč = uživatel přestává být uživatelem se sníženou úhradou a jsou uhrazeny skutečně poskytnuté služby v plné výši stanovené poskytovatelem např. měsíc únor) 31 dnů 30 dnů 28 dnů Výše zálohy 31 dnů 3 600, , ,00 měsíční úhrada za celý kalendářní měsíc poskytovaných služeb 3 844, , ,00 úhrada 3 600, , ,00 přeplatek celkem c) Příklad: plná úhrada 3 844, - Kč, dítě let, 2 dny nepřítomnosti, PnP 4000,- měsíčně 31 dnů 30 dnů 28 dnů Výše zálohy 31 dnů 3 844, , ,00 měsíční úhrada za celý kalendářní měsíc poskytovaných služeb 3 844, , ,00 vyúčtování zálohy 0,00 124,00 372,00 nepřítomnost 2 dny 132,00 132,00 132,00 PnP - přeplatek 258,06 266,67 285,71 přeplatek celkem strava 66,- Kč/den, x 2 dny = 132,- Kč, částka PnP se mění v závislosti na počtu dní v měsíci 23

24 2.d.1) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb, měsíc 31 dnů Úhrada za dítě (12-18 let) - plná úhrada 31 dnů 3 844,00 Kč Rozhodnutí: - snížená úhrada) 2 500,00 Kč úhrada v % 65,04% Výpočet úhrady za 31 dnů v měsíci - snížená úhrada, 2 dny nepřítomnost, přiznaný PnP 4000,- měsíčně: stanovená záloha 31 dnů plná úhrada za 31 dnů snížená záloha měsíční snížená měsíční úhrada - platí uživatel 31 dnů strava/den 124,00 124,00 80,65 80,65 strava/celkem 3 844, , , ,00 z toho potraviny/den strava normální 66,00 66,00 42,92 42,92 potraviny celkem 2 046, , , ,65 režie/den 58,00 58,00 37,72 37,72 režie celkem 1 798, , , ,35 Celkem úhrada 3 844, , , ,00 vyúčtování zálohy 0 nepřítomnost 2 dny 86 přeplatek PnP 4 000, přeplatek celkem 344 Výpočet přeplatku stravy: snížená úhrada : plná úhrada x (2 dny x 66,- hodnota potravin normální strava) = 86,- Kč Přeplatek PnP : 4000 : 31 dní x 2 dny nepřítomnosti = 258,- Kč 24

25 2.d.2) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy a skutečně poskytnutých služeb, měsíc 30 dnů Úhrada za dítě (12-18 let) -plná úhrada 30 dnů 3 720,00 Kč Rozhodnutí: - snížená úhrada 2 500,00 Kč úhrada v % 67,2 % Výpočet úhrady za 30 dnů v měsíci - snížená úhrada, 2 dny nepřítomnost, přiznaný PnP 4000,- měsíčně: snížená záloha měsíční snížená měsíční úhrada - platí uživatel 30 dnů stanovená záloha 31 dnů plná úhrada za 30 dnů strava/den 124,00 124,00 80,65 83,33 strava/celkem 3 844, , , ,00 z toho potraviny/den strava normální 66,00 66,00 42,92 44,35 potraviny celkem 2 046, , , ,65 režie/den 58,00 58,00 37,72 38,98 režie celkem 1 798, , , ,35 Celkem úhrada 3 844, , , ,00 vyúčtování zálohy 0 nepřítomnost 2 dny 89 přeplatek PnP 4 000, přeplatek celkem 355 Výpočet přeplatku stravy ( vratky): snížená úhrada : plná úhrada x (2 dny x 66 hodnota potravin) = 89,- Kč. Přeplatek PnP : 4000 : 30 dní x 2 dny nepřítomnosti = 267,- Kč 25

26 2.d.3) Příklad vyúčtování poskytnuté zálohy skutečně poskytnutých služeb 28 dnů Úhrada za dítě (12-18 let) -plná úhrada 28 dnů 3 472,00 Kč Rozhodnutí snížená úhrada) 2 500,00 Kč úhrada v % 72,00% Výpočet úhrady za 28 dnů v měsíci - snížená úhrada, 2 dny nepřítomnost, přiznaný PnP 4000,- měsíčně: stanovená záloha 31 dnů plná úhrada za 28 dnů snížená záloha měsíční snížená měsíční úhrada - platí uživatel 28dnů strava/den 124,00 124,00 80,65 89,29 strava/celkem 3 844, , , ,86 z toho potraviny/den strava normální 66,00 66,00 42,92 47,52 potraviny celkem 2 046, , , ,65 režie/den 58,00 58,00 37,72 41,76 režie celkem 1 798, , , ,35 Celkem úhrada 3 844, , , ,00 vyúčtování zálohy 0 nepřítomnost 2 dny 95 přeplatek PnP 4 000, přeplatek celkem 381 Výpočet přeplatku stravy ( vratky): snížená úhrada : plná úhrada x (2 dny x 66 hodnota potravin = 95,- Kč Přeplatek PnP : 4000 : 28 dní x 2 dny nepřítomnosti = 286,- Kč 26

27 ČÁST V. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Úhrada za poskytnuté sociální služby v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením (dospělí i děti) s celoročním nebo týdenním pobytem, se platí do 28. dne kalendářního měsíce, za který náleží. Při přijetí do těchto zařízení v průběhu kalendářního měsíce se platí předem za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu poměrná část úhrady podle počtu dnů. Úhrada za pobyt v denním stacionáři (dospělí i děti) se platí zpětně na základě vyúčtování skutečně poskytnutých služeb a skutečně odebrané stravy včetně provozních nákladů. V případě, že neprovedla povinná osoba platbu za poskytnutou sociální službu ve výše uvedených zařízeních, předloží pracovnice příjmové účtárny ředitelství SSL příslušné sociální pracovnici zařízení seznam nedoplatků, na jehož podkladě bude sociální pracovnice urgovat nedoplatky dle platné interní směrnice O nakládání s pohledávkami. 2) Výše stanovené úhrady se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. 3) Zaplacená úhrada se nevrací za předem neoznámenou dobu pobytu mimo zařízení. 27

28 ČÁST VI. PŘECHODNÉ USTANOVENÍ PRO DZP VELEHRAD SALAŠSKÁ 1) V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská (dále DZP) je stravování poskytováno externím dodavatelem. V rámci přípravy na přechod do jiných sociálních služeb (např. chráněné bydlení) je uživatelům nabídnuta možnost odebírat pouze obědy a ostatní stravu si připravovat za dopomoci personálu z vlastních prostředků a dle vlastního uvážení. Z tohoto důvodu dochází k přechodným změnám některých ustanovení této směrnice. Čl. 1 Stanovení úhrady za poskytnutí stravy - za oběd (strava normální) ve výši 49,- Kč - za oběd (strava dietní ) ve výši 50,- Kč - za oběd (strava diabetickou) ve výši 51,- Kč Čl. 2 Úhrada nákladů při pobytu uživatele DZP Velehrad - Salašská mimo zařízení 1) Přeplatek při plné úhradě : Byla-li úhrada stanovená podle Čl. 1 již zaplacena za celý kalendářní měsíc a uživatel hradí plnou měsíční úhradu, bude mu za každý den předem oznámeného pobytu mimo zařízení vrácen přeplatek ve výši ceny neodebraného oběda tj. 49,- Kč u stravy normální (u diety 50,- Kč, diabetiků 51,- Kč za 1 den. 2) Přeplatek při snížené úhradě: Byla li úhrada stanovená podle Čl. 1 již zaplacena za celý kalendářní měsíc a uživatel hradí sníženou měsíční úhradu, bude mu za každý den pobytu mimo zařízení vrácen - přeplatek, který je vypočítán z hodnoty neodebraného jídla, násobený % podílem z plné úhrady 3) Způsob přihlašování a změny v odběru stravy jsou řešeny smluvně s externím dodavatelem stravy. 4) Toto přechodné ustanovení je platné do ukončení poskytování sociální služby typu domov pro osoby se zdravotním postižením v DZP Velehrad Salašská. 28

29 Příloha č. 1 Žádost Jméno a příjmení :. Ubytován(a) v zařízení SSL Uherské Hradiště :. Zastoupený :. (opatrovník, zákonný zástupce) Z důvodu nedostatečného příjmu na úhradu enterální výživy, žádám tímto o zrušení její úhrady. Náklady na úhradu enterální výživy celkem :... Příjmy uživatele ( zákonného zástupce):.. Podpis uživatele (zákonného zástupce, opatrovníka):. Schvaluji zrušení úhrady. Datum a podpis ředitele organizace: 29

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 12/2015 STANOVENÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením

Metodický pokyn D16. Výpočet a odesílání vratek za pobyt uživatelů mimo domov. pro službu Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Výpočet a odes.vratek za pobyt uživ.mimo domov Číslo: D16 Účinnost od: 1. 1.

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Domov pro seniory Pohoda, příspěvková organizace s právní subjektivitou se sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČ 70947571, zastoupená

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby ( sazebník služeb )

Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby ( sazebník služeb ) Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby ( sazebník služeb ) Úvodní část Domov se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvková organizace ( dále jen Domov ) za podmínek uvedených

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014

Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Směrnice k placení příspěvku za zájmové vzdělávání Číslo směrnice: S 21/ 2014 Vypracoval:, ředitelka školy Schválil:, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY

DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY DĚTSKÝ DOMOV, SENOŽATY 199, 394 56 SENOŽATY Mgr. Martina Buchalová, Horská Ředitelka DD Tel: 565 582 144 Fax: 565 650 308 E-mail: dd.senozaty@pel.cz www.ddsenozaty.cz Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, XX/RRRR Domov pro seniory Dobřichovice zřizovatel hlavní město Praha Brunšov 365, 252 31 Všenory tel.: 257 712 194, 257 712 135, fax: 257 711 166 IČ: 708 758 80, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu 2001580034/6000

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci /dále jen smlouva/ uzavřená, v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 49

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Diabetická strava s druhou večeří

Diabetická strava s druhou večeří Úhrada služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon ) a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

VZOR - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok /číslo protokolu

VZOR - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok /číslo protokolu VZOR - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok /číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a podle příslušných ustanoveních dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čl. 1. Základní ustanovení Tato směrnice je v souladu s 35 a 123 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Předmět smlouvy

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Předmět smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb č. / (dále jen smlouva ) uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM adresa: Domov se zvláštním režimem Bolevec

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4

Platnost od: 01. 03. 2015 Standard č. 4 Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec Staré Město Směrnice pro fakultativní služby uživatelům. Domov pro osoby se zdravotním postižením Dům B, E, F, H Týdenní stacionář

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 48 a 91 citovaného zákona

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení

Metodický pokyn B16. Nepřítomnost uživatele v zařízení. pro službu Chráněné bydlení Domov sociálních služeb Skřivany Dr. Vojtěcha 93, 503 52 IČ 00578991 TEL.: 495 491 336 www.usp-skrivany.cz Název dokumentu: Nepřítomnost uživatele v zařízení Číslo: B16 Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet příloh:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče dle 91 č. 108/2006 Sb. I. Smluvní strany Diakonie ČCE - středisko v Libici nad Cidlinou IČ: 00875058 Tel: 325 637 304 Fax: 325 637 450 dále jen poskytovatel, zastoupený

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více