ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období Mgr. Věra Kolaříková Mgr. Radovan Pavelka garant školního programu podpory zdraví ředitel školy

2 Obsah A.PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY...3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...3 PROČ JSME ZVOLILI PROGRAM ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ?...4 B.AUTOEVALUACE PROGRAMU ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (ŠPZ) ZA OBDOBÍ CO SE NÁM POVEDLO (A NEPOVEDLO) V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH?...6 C.RÁMCOVÝ DLOUHODOBÝ PLÁN NA OBDOBÍ POHODA PROSTŘEDÍ ZDRAVÉ UČENÍ OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ...14 D.PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2008/ E.PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2009/ F.PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2010/ G.PROVÁDĚCÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2011/ H.ZPŮSOB REALIZACE A HODNOCENÍ PROVÁDĚCÍCH PLÁNŮ / aktualizace:

3 A. Představení školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola Šumperk, 8. května 63 Adresa: Zaměření: profilace na výuku cizích jazyků (třídy a skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků, široká nabídka cizích jazyků v ŠVP) a informačních a komunikačních technologií Vzdělávací program: Základní škola (čj /96-2), Základní škola - rozšířené vyučování jazyků (č.j / ), Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání HLUCHÁK (č.j.: ZŠ/359/2007) Počet žáků: 572 Počet zaměstnanců: 62 Součásti školy, jejich nabídka a vybavení: základní škola (I. a II. stupeň) počítačová učebna o 30 místech s vysokou rychlostí připojení k internetu multimediální učebny pro fyziku a chemii, přírodopis, zeměpis, výtvarnou a hudební výchovu a dějepis a literární výchovu s nadstandardním vybavením ICT technologiemi a vysokou rychlostí připojení k internetu školní knihovna s oddělením cizojazyčné literatury, 4x do roka vydává časopis ALFONZ - informuje o životě školy z pohledu žáků a zaměstnanců velká tělocvična malá tělocvična s horolezeckou stěnou školní družina - v provozu denně od 6:00 do 17:00 hod., v době vedlejších prázdnin (podzimní, jarní, velikonoční) a dnů ředitelského volna s nabídkou atraktivních programů ve spolupráci s institucemi ve městě (Městská knihovna, DDM Vila Doris, Hasičský záchranný sbor ), sobotní výlety, organizované návštěvy odpoledních filmových představení, Zahradní slavnost ke Dni dětí,... školní klub - široká nabídka zájmových kroužků (sportovní sportovní hry, florbal, volejbal, hudební kytarový kroužek, knihovnický a novinářský, kroužky cizích jazyků francouzština, angličtina v praxi s přípravou na mezinárodní zkoušku PET, kroužky informatiky a programování) školní jídelna - připravuje svačinky a obědy Charakteristika aktivit a činností: řízená činnost školy vychází ze Strategického plánu rozvoje školy na léta v rámci sebeevaluace provádí škola vlastní dotazníková šetření mezi zákazníky školy (rodiče, učitelé, žáci) zaměřená podle Střednědobého plánu autoevaluačních činností na jednotlivé oblasti práce školy; získaná data jsou podkladem pro tvorbu a aktualizaci Strategického plánu rozvoje školy, Taktického plánu cílů a aktivit na jednotlivé školní roky a Rámcové struktury vlastního hodnocení specializace na výuku cizích jazyků výuka anglického jazyka od 1. třídy 1. třída 25 minut týdně; od školního roku 2008/2009 ve 2. třídě 1 hodina týdně výuka má motivační a přípravný charakter pro učení se cizímu jazyku v povinné fázi výuky od 3. třídy povinná výuka prvního cizího jazyka (angličtina) od 3. třídy výuka je vnitřně diferencována podle jazykových možností a schopností jednotlivých žáků nabídka rozšířené výuky prvního cizího jazyka (angličtina) od 6. třídy v rámci I. volby / aktualizace:

4 z předmětů nabízených v ŠVP (4. hodina výuky) nabídka volby druhého cizího jazyka ze škály němčina, španělština, francouzština a ruština v hodinové dotaci 2 hodiny týdně nabídka cizích jazyků formou volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků intenzivní jazykové kurzy pro žáky 5. a 6. tříd - angličtina, sport a hry výukové a poznávací zájezdy do Velké Británie pro žáky 8. a 9. tříd výjezdy do sousedních zemí spojené s naplňováním výchovných a vzdělávacích cílů (SRN, Rakousko, Polsko Osvětim) v prosinci 2007 obdržela škola společnou cenu prof. Viktora Dostala a Města Šumperk pro rok 2007 za práci pro Město Šumperk a jeho reprezentaci, jejíž součástí byl i sponzorský dar na stáž pro vyučujícího cizích jazyků a na podporu výuky cizích jazyků. lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd pravidelná účast v celostátním testování vědomostí a dovedností žáků - srovnávací testy KALIBRO, CERMAT využití prvků projektového vyučování a osobnostní a sociální výchovy ve výuce projekty a projektové dny exkurze jako pravidelná součást výuky aktivní podpora ekologické výchovy žáků - výuka ekologického přírodopisu, ekoprogramy ve Vile Doris, Den Země, Ukliďme svět, projekty TEREZA, separace odpadů, sběr papíru členství v ekologických sdruženích KEV a M.R.K.E.V. od roku 2005 Škola udržitelného rozvoje II. stupně, od roku 2007 Škola udržitelného rozvoje I. stupně realizace projektu Školní mléko podpora profesionálního i kariérního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP účast v projektu KPPP (komplexní primárně preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů) aktivní spolupráce s organizacemi a institucemi ve městě: Vila Doris, DDM Šumperk, Městská knihovna, Vlastivědné muzeum, kino OKO, Severomoravské divadlo, MÚ - odbor sociálních věcí, poradna pro ženy a dívky, protidrogové centrum Rachot, PPP Šumperk, Policie ČR a Česká pojišťovna, Hasičský záchranný sbor, IZS Šumperk, plavecký bazén, zimní stadión od roku 1992 členem evropské sítě škol podporujících zdraví - Zdravá škola (spolupráce se SZÚ a Poradnou zdraví - projekty Den zdraví, Zdravé zuby, Nerozbij si kolena), na pilířích programu Zdravá škola postaven i školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hluchák od prosince 2002 školní žákovská samospráva jako partner vedení školy od června 2005 školská rada, nově zvolena pro další funkční období v květnu 2008 od roku 2008 partnerská škola nakladatelství FRAUS učebnice, vzdělávací akce pravidelně aktualizované informace o škole - výroční Bulletin pro rodiče a přátele školy PROČ JSME ZVOLILI PROGRAM ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ? V programu Škola podporující zdraví ( Zdravá škola ) pracujeme ve škole již od roku Jeho skutečnou hloubku a nadčasovost jsme začali doceňovat až v posledních pěti šesti letech. Škola realizovala od roku 2002 Plán rozvoje školy, který v předstihu reagoval na požadavky doby na vzdělávání. S přirozenou samozřejmostí jsme si začali uvědomovat, že podmínky pro vzdělávání (tj. pohoda všech složek vzdělávacího prostředí), bezpečné a příjemné školní klima i otevřenost školy veřejnosti (nebo otevřená informovanost veřejnosti o škole) jsou základním stavebním kamenem úspěšného vzdělávání. Filozofie / aktualizace:

5 Zdravé školy se nám dostala natolik pod kůži, že jsme na jejích pilířích postavili nejen Strategický plán rozvoje školy na další pětileté období, ale i náš školní vzdělávací program. V uplynulém školním roce jsme proto prováděcí plán programu Škola podporující zdraví integrovali do Taktického plánu cílů a aktivit pro školní rok 2007/2008 a v této integraci budeme i nadále pokračovat. Je nutno konstatovat, že Zdravá škola se prolíná ještě s dalším dokumentem, který úzce souvisí s plánováním činnosti školy a s jejím sebehodnocením s vyhláškou č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Ve veškerém plánování činnosti školy a jejího hodnocení proto budou všechny jmenované dokumenty žít ve vzájemné symbióze. Domníváme se, že se tím zvýrazňuje i hodnota myšlenek programu Škola podporující zdraví / aktualizace:

6 / aktualizace:

7 B. Autoevaluace programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ (ŠPZ) za období CO SE NÁM POVEDLO (A NEPOVEDLO) V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH? Vzhledem k výše popsaným skutečnostem, tj. prorůstání myšlenek Zdravé školy strategického plánování jejího rozvoje a do taktických plánů cílů a aktivit pro jednotlivé školní roky, a vzhledem ke společným cílům autoevaluačních procesů ve škole si pro autoevaluaci programu Škola podporující zdraví dovolíme využít výsledků všech dotazníkových šetření, která jsme prováděli mezi zákazníky školy (rodiči žáků, učiteli i žáky samotnými) a dalších zdrojů informací sloužících jako podklady pro sebehodnocení. Dojde zde k logickému propojení pilířů Zdravé školy s oblastmi hodnocení podle výše zmíněné vyhlášky č. 15/2004 Sb. A/ PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ (pohoda prostředí) V souladu s idejemi Zdravé školy usiluje škola o vytváření pohody pracovního prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Uspokojení základních materiálních potřeb je totiž předpokladem pro kvalitní pracovní výkon. Pohodu pracovního prostředí spoluvytváří věcné (materiální) prostředí, prostředí sociální a organizační. V oblasti věcného prostředí se podařilo vybavit všechny třídy prvního stupně novým žákovským nábytkem (v 88% stavitelnými židličkami a lavicemi) a novým školním nábytkem, ve všech třídách druhého stupně a v odborných učebnách jsou rovněž lavice a židle odpovídající současným ergonomickým požadavkům. V pracovně fyziky byla opravena podlaha a instalovány nové pracovní stoly, novou podlahu dostala pracovna přírodopisu, kde přibylo i počítačové minipracoviště (5 počítačů), zřízena a multimediální technikou byla vybavena učebna literární výchovy a dějepisu, dataprojektor a ozvučení bylo nainstalováno i do hudební síně. V kabinetu dějepisu byl starý nábytek nahrazen novým, novou podlahou a nábytkem byla vybavena šatna učitelů. V péči o materiální prostředí se rovněž podařilo uskutečnit dlouho plánovanou a připravovanou I. etapu odvlhčení budovy a s ní spojenou rekonstrukci šaten pro žáky 2. stupně, jejíž součástí je i přechod na systém ukládání svršků do šatnových skříněk. Byly opraveny odpady na sociálních zařízeních v zadním a levém předním traktu budovy a zásluhou nových příček, obkladů, dlažeb a osvětlovacích těles se změnil k lepšímu i jejich vzhled. Postupně byla realizována také výzdoba chodeb školy výstupy z projektů a dokumentací o výukových a poznávacích zájezdech do Velké Británie. Přes prázdniny se do nových čar a barev oblékla konečně i podlaha ve velké tělocvičně. V oblasti pohody sociálního prostředí je podporována myšlenka školy založené na partnerských vztazích mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu; škola usiluje o budování příznivého a bezpečného klimatu založeného na dodržování stanovených pravidel (školní řád) a o eliminaci sociálně patologických jevů - tento záměr byl podpořen realizací komplexního primárně preventivního programu KPPP. Škola se zapojila také do projektu financovaného z ESF Vzdělávejme se, abychom jim lépe rozuměli, který prostřednictvím metody Barvy života zkoumal dispozice žáků 6. tříd Olomouckého kraje k sociálně patologickému chování. Provedli jsme rovněž vlastní dotazníkové šetření zkoumající úroveň kázně žáků ve vyučovacích hodinách naukových předmětů, výchovných předmětů, na akcích pořádaných školou jako součást výuky, o přestávkách a v době před a po začátku vyučování. Vyplynulo z něj, že kázeň našich žáků je na dobré úrovni v době vyučování, rezervy jsou v kázni o přestávkách a v době mimo výuku (šatny, oběd), kdy žáci využívají pocit anonymity a cítí menší kontrolu ze strany pedagogických pracovníků. Interním dotazníkovým šetřením byl také zkoumán náhled učitelů na školní klima, a to v otázkách vztahů mezi žáky samotnými, mezi žáky a učiteli, dále v otázkách spokojenosti žáků ve škole a materiálních podmínek. Drtivá většina tvrzení byla hodnocena 1. nebo 2. stupněm pětistupňové hodnotící škály, hodnocení školního klimatu ze strany učitelů je tedy velmi dobré. Šetření zároveň potvrdilo myšlenku, že dlouholetá orientace na budování a posilování vztahů mezi jednotlivými subjekty ve škole je stěžejní pro / aktualizace:

8 udržení a zlepšení klimatu. Ve škole pracuje od roku 2002 jako poradní orgán ředitele školy školní žákovská samospráva složená ze zástupců tříd ročníku, která se na svých schůzkách zabývá aktuálními problémy života školy, přípravou celoškolních akcí pro žáky (Valentýn, diskotéka, sběrové akce). Žáci mají možnost vyjadřovat se k dění ve škole i prostřednictvím schránky důvěry a na stránkách školního časopisu ALFONZ. Školní žákovská samospráva má výrazný podíl na zlepšování materiálně technického vybavení školy. S tvrzením, že děti mají možnost zasahovat prostřednictvím školní samosprávy do dění ve třídě a ve škole, souhlasí 77,5% rodičů a 93,9% učitelů (zdroj: šetření květen 2008). V oblasti organizačního prostředí zabezpečuje škola vhodný pitný a stravovací režim, žákům je k dispozici nápojový automat a školní bufet, školní jídelna nabízí kromě obědů i svačinky. Ve spolupráci se žáky starších ročníků běžel ve škole i projekt Školní mléko. Zdravý životní styl a zdravý pohyb podporuje možnost trávit velkou přestávku na zahradě školní družiny (I. stupeň) nebo v tělocvičně (II. stupeň). V uskutečněných dotazníkových šetřeních vyjádřilo spokojenost s prostředím (materiálním a estetickým) 69% žáků II. stupně, 76% učitelů a 81% rodičů (zdroj: šetření Škola a já 2005), výhradně s materiálním vybavením školy vyjádřilo spokojenost 94% dotázaných rodičů a 88% učitelů (zdroj: šetření duben 2007), v dalším šetření z května 2008 pak 97% rodičů a 94% učitelů. 73% rodičů a 92% učitelů potvrdilo, že škola je vybavena vším potřebným pro práci učitelů (zdroj: šetření březen 2006), spokojenost s vybavením školy ICT vyjádřilo 94% rodičů a 88% učitelů. Dotazníková šetření zkoumala rovněž problematiku atmosféry a klimatu ve škole ve vztahu ke zdravému a bezpečnému vzdělávacímu prostředí. Výsledky jsou v této oblasti pro školu velmi příznivé. 95% rodičů a učitelů se shoduje na přátelské atmosféře ve škole (zdroj: Image školy 2005), příznivou atmosféru ve škole cítí podle dotazníkového šetření z května 2008 shodně 91% rodičů i učitelů. 93% rodičů, respektive 100% učitelů (zdroj: šetření březen 2006), 94% rodičů, respektive 93% učitelů (zdroj: šetření duben 2007) a 95% rodičů a 100% učitelů (zdroj: šetření květen 2008) se domnívá, že klima školy je zdravé a bezpečné. S těmito údaji pak logicky koresponduje i fakt, že ve škole je se spolužáky rádo 88% žáků druhého stupně a s kolegy rádo 81% učitelů (zdroj: šetření Škola a já 2005). Možná i proto se nám i přes nepříznivý demografický vývoj v regionu daří získávat nové prvňáčky! Slabou stránkou, na kterou upozorňují zmíněná dotazníková šetření, je úroveň technického zázemí školy. Rekonstrukci vyžadují šatny I. stupně, hygienické normy nesplňuje osvětlení ve třídách a odborných učebnách, elektroinstalace v budově vyžaduje celkovou rekonstrukci. Estetická úroveň sociálních zařízení (v pravém předním traktu budovy) doposud neodpovídá současným standardům. Třídy II. stupně je třeba vybavit skříňkami pro ukládání tělocvičných úborů a školních pomůcek. B/ PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ (zdravé učení) Ve škole se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Hluchák v 1. a 6. ročníku a v ostatních ročnících podle programu Základní škola a jeho modifikace pro třídy a skupiny žáků s rozšířenou výukou jazyků (třídy 7.C, 8.C a 9.D a skupiny žáků ve 4. a 5. ročníku). V duchu moderních trendů ve výuce a zvýšení její efektivity vstupují do vyučovacího procesu stále výrazněji informační a komunikační technologie, které se stávají prostředkem pro hledání a využívání informací (internet), pro zpestření, doplnění a procvičení vzdělávacího obsahu (výukové programy) a pro vytváření názoru a demonstraci probíraných jevů (dataprojektory). Napomáhají rovněž při práci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tematické plány připravované na začátku školního roku jsou vyhodnocovány jednotlivými vyučujícími 2x ročně, vždy o pololetí a na konci školního roku. Škola splňuje standard MŠMT na vybavení informačními a komunikačními technologiemi žákům je k dispozici 54 počítačů (tj. 12 počítačů na 100 žáků), 8 učeben je vybaveno dataprojektorem (tj. 1 dataprojektor na 81 žáků) a rychlost připojení všech počítačů k internetu je vysoce nadstandardní. Žáci mají snadný přístup k počítačům v kmenových třídách, podle stanovených pravidel i v počítačové učebně v době před vyučováním, o přestávkách i po vyučování. Počítačová technika a internet pronikají postupně do procesu výuky a podporují její efektivitu. Škola se tradičně snaží doplňovat formální kurikulum o projekty, exkurze, poznávací zájezdy / aktualizace:

9 a kurzy a propojovat tak teoretickou výuku s praxí. V průběhu školního roku je realizován plán exkurzí (planetárium Ostrava, literárně-historická Praha, koncentrační tábor v Osvětimi, elektrárna Dlouhé Stráně, čistírna odpadních vod, Jesenický okruh, návštěva zoo,...), návštěv výstav a kulturních pořadů, které doplňují výuku. Škola rovněž realizuje výukové a poznávací zájezdy do zemí, jejichž jazyk se děti učí (Velká Británie, SRN, Rakousko). Propojení teorie s praxí napomáhají ve výuce projekty. Staly se běžnou součástí výuky, probíhají na úrovni tříd, ročníků i celé školy, jsou krátkodobé i dlouhodobé. Škola je dlouhodobě zapojena do programu zdravé školy, do projektů Zdravé zuby a Školní mléko, účastní se ekologických projektů TEREZA, Den Země a Ukliďme svět, s Městem Šumperk spolupracuje aktivně na projektu Město čte knihu. Nabídku aktivit neformálního kurikula, tedy aktivit mimo samotnou výuku si pochvaluje 88% rodičů a 97,5% učitelů (zdroj: šetření duben 2007). ČŠI ve své zprávě z února 2008 uvádí, že aktivity, které doplňují výuku a které škola cíleně realizuje, pozitivně ovlivňují průběh vzdělávání. V rámci učebního plánu vzdělávacího programu Základní škola nabízí škola žákům učícím se cizí jazyk možnost konverzace v anglickém jazyce, druhý cizí jazyk si mohou vybrat alespoň ze čtyř nabízených možností. S nabídkou cizích jazyků je podle posledního šetření (zdroj: šetření duben 2007) spokojeno 94,5% rodičů a 97,5% učitelů. Žákům ročníku je zase nabízena možnost volby alespoň ze čtyř volitelných předmětů. Nabídku volitelných předmětů chválí ve své zprávě i ČŠI. Spokojenost s výukou českého jazyka vyjádřilo 89% rodičů, s výukou matematiky a cizího jazyka 84% rodičů (zdroj: Škola a já 2005). Ve škole je asi 50 žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Všichni tito žáci se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu, po vyučování mají možnost navštěvovat kroužky náprav, výchovný poradce a třídní učitelé koordinují přístup k žákům s vývojovými poruchami učení a chování, v jednom případě zaměstnává škola asistenta pedagoga, samozřejmostí je spolupráce s PPP a SPC. 90% rodičů a 91% učitelů se domnívá, že škola vychází vstříc individuálním potřebám žáků (zdroj: šetření březen 2006). S poskytovanou péčí o žáky se SVP vyjádřilo v dotazníkovém šetření z května 2008 spokojenost 88% rodičů. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád, opakovaně se přes školní a okresní kola dostávají do krajských kol, kde se umisťují na předních místech. V posledních letech nebyla výjimkou ani velmi úspěšná účast v celostátních kolech soutěží (orientační běh, zeměpisná olympiáda, pěvecká soutěž Moravský zvoneček). I přes opakovanou snahu se v posledních dvou letech nepodařilo najít zahraničního partnera v anglicky mluvících zemích(velká Británie) ani se zapojit do mezinárodního projektu a navázat tak na úspěšnou účast v projektech Odysea jazyků a Young Minds. Rezervy má škola rovněž ve fungování týmové spolupráce, zvláště na přechodu mezi I. a II. stupněm. C/ PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM (pohoda sociálního prostředí, zdravé učení) Podpora školy žákům vychází z předpokladu zdravého a bezpečného prostředí ve škole. Kvalita prostředí a nabídka formálního i neformálního kurikula má přímý vliv na to, jak se žák ve škole cítí a jakých dosahuje výsledků. Škola provádí primární prevenci sociálně patologických jevů. K tomuto účelu má zpracován Minimální preventivní program a ve spolupráci s institucemi na území města Šumperka realizuje dlouhodobě komplexní primárně preventivní program. Škola provádí v rámci předcházení výskytu sociálně patologických jevů vlastní dotazníková šetření převážně mezi žáky II. stupně, jejich výsledky jsou se žáky analyzovány v rámci výuky občanské a rodinné výchovy. Ve školním roce 2005/2006 se na II. stupni uskutečnila dotazníková šetření Šikana ve škole a Sociální klima třídy. Z výsledků prvního z nich vyplynulo, že většina žáků se ve škole cítí bezpečně a ve svém třídním kolektivu jsou rádi (91% žáků), téměř 90% žáků uvedlo, že ví od svých učitelů, co mají dělat, když jim někdo bude ubližovat. Kladně byly hodnoceny také vztahy učitel žák, kdy žáci oceňují především vstřícný přístup učitelů a vedení školy a také kvalitní přípravu na další studium. Ve školním roce 2006/2007 proběhlo dotazníkové šetření Alkohol a kouření. Potvrdilo, že konzumace alkoholu a tabáku u dětí je závažný celospolečenský problém, jemuž není dlouhodobě věnována ze strany společnosti potřebná pozornost. Proto bude třeba tuto problematiku nepodceňovat a otevřeně s ní / aktualizace:

10 bojovat. I přes veškerou prevenci dochází občas ke konfliktním a problémovým situacím, které jsou bez odkladu ve spolupráci vedení školy, třídního učitele, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence řešeny. Potěšitelnou skutečností je, že téměř 96% žáků ví, co by udělalo, když budou ohrožováni (zdroj: Škola a já 2005). Všichni žáci mají možnost využít schránky důvěry, na škole pracuje školní žákovská samospráva, která se schází 1x měsíčně. Při školní knihovně pracuje novinářský kroužek, který 4x ročně vydává školní časopis ALFONZ ten je platformou názorů žáků i učitelů a podporuje názorovou svobodu. Svobodu vyjádření vlastního názoru potvrzuje 64% žáků druhého stupně (zdroj: Škola a já 2005). Školní řád funkčně podporuje řád a kázeň ve škole (89% dotázaných rodičů si myslí, že škola má stanovena vyhovující pravidla (zdroj: šetření Škola a já 2005). Součástí školy je i školní klub, v jehož rámci nabízí škola pravidelně žákům možnost výběru z více jak 10 zájmových kroužků. Žáci tak mají možnost účelně a smysluplně trávit svůj volný čas a rozvíjet při tom své zájmy. Širokou nabídku mimoškolních aktivit oceňuje v šetření Image školy % rodičů, 80% učitelů a 82% žáků, v šetření Škola a já % rodičů, v dotazníkovém šetření z roku % rodičů a 100% učitelů a v dotazníkovém šetření z května % rodičů a 85% učitelů. Inspekční zpráva z roku 2005 konstatuje, že nabídka vzdělávacích a mimoškolních aktivit vytváří vhodné předpoklady pro diferencovanost vzdělávání žáků, příznivý rozvoj jejich osobnosti a prevenci sociálně negativních jevů (zdroj: Inspekční zpráva 2005). Ze zprávy ČŠI z února 2008 lze vyčíst, že škola cílevědomě usiluje o vytváření bezpečného prostředí a formování předpokladů pro zdravý vývoj žáků. Preventivní strategie školy vytváří vhodné předpoklady pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Pozitivně se uplatňuje široká nabídka zájmových činností v rámci školní družiny a školního klubu i zapojení žáků do různých programů a projektů souvisejících s výchovou ke zdraví, ekologickou a dopravní výchovou. Dlouhodobě jsou naplňovány cíle programu Škola podporující zdraví. Mladším žákům nabízí škola možnost pobytu ve školní družině, a to nejen v době pravidelného vyučování, ale i v době vedlejších prázdnin. Součástí nabídky školní družiny jsou i zájmové kroužky a půlhodinka pro přípravu žáků na další vyučování. S činností školní družiny je spokojeno 93% rodičů (zdroj: šetření duben 2007). Výrazně kladného ohodnocení se práci školní družiny dostalo v dotazníkovém šetření z května 2008 spokojeno je s ní 96% rodičů a 100% učitelů. V meziročním srovnání se zvýšila spokojenost rodičů s prací školní družiny o 3%. Kromě výše zmíněné možnosti nepřetržitého přístupu žáků k počítačům a k internetu nabízí možnost dalšího využití informačních zdrojů školní knihovna jejích služeb využívá v současné době rozmachu informačních a komunikačních technologií asi 30% žáků. D/ SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB VE VZDĚLÁVÁNÍ (otevřené partnerství) Proces výchovy a vzdělávání je založen v duchu zásad zdravé školy na otevřeném partnerství. Znamená to, že škola je přístupná komunikaci a spolupráci s rodičovskou veřejností i se všemi institucemi, které mají vliv na práci školy a na průběh výchovně vzdělávacího procesu. Přednostním zájmem školy je naplnit v přijatelné míře očekávání rodičů, kteří do ní posílají své děti. Ukazatelem úspěšnosti školy je v tomto směru spokojenost rodičů se školou. Spokojenost rodičů s výukou, respektive s dobrou úrovní vzdělávání vyjádřilo v dotazníkovém šetření Škola a já z roku ,5% rodičů a v dotazníkovém šetření z března roku % rodičů. 92% rodičů (podle šetření z března 2006) a 96% rodičů (podle šetření z dubna 2007) posílá své děti do školy rádo, protože je s ní spokojeno, a proto by ji doporučilo svým známým. Škola nabízí rodičům rozmanité formy spolupráce. Tradičním způsobem spolupráce jsou třídní schůzky a konzultační dny, kterých se na I. stupni účastní v průměru 83% rodičů a na II. stupni 51% rodičů (průměr návštěvnosti třídních schůzek a konzultačních dní činí 67%). Dále se škola snaží o aktuální informovanost rodičů o každodenních akcích probíhajících ve škole. K tomuto účelu využívá webových stránek které jsou pravidelně aktualizovány a poskytují dostatečný přehled o dění ve škole. Pravidelně však navštěvuje webové stránky pouze 33,5% rodičů (zdroj: šetření duben 2007), dá se však / aktualizace:

11 očekávat, že postupem doby se toto číslo bude zvyšovat. Další formou pravidelné informovanosti o životě ve škole je časopis ALFONZ (vychází 4x ročně) a výroční bulletin, který přináší souhrnnou zprávu o životě školy za poslední školní rok i zásadní výhledy do blízké budoucnosti. Rodiče mají rovněž možnost okamžitého kontaktu se školou prostřednictvím ové pošty, rodiče žáků 8.C jsou informováni o výchovných a vzdělávacích výsledcích svých ratolestí prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Z dotazníkových šetření vyplývá, že spolupráci školy s rodiči oceňuje 97% rodičů (zdroj: Image školy 2005), 95% rodičů si pochvaluje, že je ve škole vítáno (zdroj: šetření březen 2006), 91% rodičů je spokojeno s přístupem a chováním zaměstnanců školy (zdroj: Škola a já 2005) a 91% rodičů si podle posledního šetření (duben 2007) cení spolupráce se školou. S informovaností o dění ve škole je podle dotazníkového šetření z května 2008 spokojeno 97,5% rodičů a 97% učitelů. Dobrá informovanost o všem, co se ve škole děje, je podmínkou pro úspěšnou prezentaci práce školy a pro vytváření jejího příznivého obrazu na veřejnosti. Tuto skutečnost ocenilo 96,5% rodičů a 94% učitelů. Skutečnost, že se škola formou dotazníkových šetření zajímá o názory zákazníků školy na svou práci, oceňuje 93% rodičů a 85% učitelů. Zpráva ČŠI z února 2008 uvádí: Škola systematicky a cílevědomě rozvíjí partnerství se zřizovatelem, školskou radou i rodiči, což rozšiřuje možnosti pro zlepšování podmínek pro vzdělávání a realizaci ŠVP. Škola velmi úzce spolupracuje s PPP a SPC Šumperk. Dalšími důležitými partnery ve vzdělávání školy jsou Krajská hygienická stanice Olomouc, pracoviště Šumperk, Úřad práce Šumperk, Hasičský záchranný sbor, všechny instituce příslušné naplňování komplexního primárně preventivního programu (Policie ČR, poradna pro ženy a dívky, klub Rachot, odbor sociálních věcí MÚ, PPP Šumperk), Vila Doris, Městská knihovna, kino OKO, Severomoravské divadlo, Vlastivědné muzeum, plavecký bazén a zimní stadión. Škola nabízí v duchu myšlenek Zdravé školy otevřené partnerství i dalším organizacím. V poslední době došlo k intenzivní spolupráci s nakladatelstvím FRAUS, pro které jsme se stali partnerskou školou. V průběhu roku se ve škole konají vzdělávací akce pořádané nakladatelstvím FRAUS, kterých se v rámci dalšího vzdělávání účastní i naši učitelé. Přestože škola nabízí rodičům účast ve výuce nebo spoluúčast na akcích školy, je tato nabídka velmi zřídka využívána. Také spokojenost učitelů se spoluprací s rodiči žáků není příliš vysoká spokojeno s touto spoluprací je pouze 65% učitelů (zdroj: šetření duben 2007). Je rovněž škoda, že rodiče nevyužívají více informační nabídky školních webových stránek. E/ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ (zdravé učení v pohodovém prostředí) Průběh a výsledky vzdělávání ve vybraných vyučovacích předmětech měly velmi dobrou úroveň (zdroj: Inspekční zpráva únor 2005). Kvantitativní přehled o výchovně vzdělávacích výsledcích v posledních čtyřech školních rocích (tj. od doby platnosti vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, která v 15 sjednotila hodnocení žáků I. a II. stupně na vysvědčení) podává v procentech následující tabulka: % žáků Prospěli Vyznamenaní Neprospěli Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Chování / ,5 35,6 1,8 9,6 4,3 3,3 98,7 1, / ,5 34,5 1,9 8,3 4,7 2,7 99,5 0,5 0,2 2005/ ,5 37 1,5 7 2,8 1,3 99,85 0 0, / ,7 35,8 1,3 7,7 4,1 1 99,6 0,4 0 Počet absolventů přijatých na gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště zakončená maturitní zkouškou: / aktualizace:

12 Počet absolventů Přijato na SOŠ a SOU s maturitou % přijatých 2007/ ,3 2006/ ,9 2005/ ,2 2004/ ,5 2003/ ,7 2002/ , Ф 82, Výsledky vzdělávání zjišťuje škola pravidelně pomocí srovnávacích testů KALIBRO, SCIO a CERMAT. Cílem těchto zjišťování je získat představu o úrovni vzdělávání školy ve srovnání s jinými školami v České republice a zároveň motivaci pro další zlepšování výchovně vzdělávacího procesu a jeho výsledků. Dosažené výsledky řadí školu v převážné většině případů do horní poloviny pomyslného žebříčku škol (v posledních letech se dokonce blíží první třetině); drtivá většina rodičů je také s výukou českého jazyka a matematiky spokojena (Č 89%, M 84% - viz s. 8: Průběh vzdělávání). Výsledky vzdělávání se promítají i do umístění žáků v soutěžích a olympiádách, kterých se žáci školy pravidelně účastní. Dosahují v nich dobrých výsledků, což dokládá jejich umístění v krajských a vyšších kolech těchto soutěží. Ve školním roce 2004/2005 se zapsalo k úspěchům školy v krajském kole místo v matematické olympiádě, 7. místo v zeměpisné olympiádě, 2. místo mladších žáků v šachu, 1. místo družstva dívek ve florbalu, 1. místo družstva chlapců ve futsalu, 2. místo družstva dívek ve volejbalu a 1. místo družstva orientačních běžců. Družstvo florbalistek obsadilo navíc 2. místo v regionálním finále a družstvo orientačních běžců 5. místo v celostátním finále škol. Ve školním roce 2005/2006 se žáci školy umístili na úrovni kraje na 3. místě v zeměpisné olympiádě, na 3. místě v pěvecké soutěži Moravský zvoneček, na 2. místě ve volejbalu dívek a na 1. místě v orientačním běhu. Družstvo orientačních běžců zvítězilo i v celostátním finále škol a celostátní kolo zeměpisné olympiády přineslo 7. místo. Ve školním roce 2006/2007 znamenala účast v krajském kole 2. místo v zeměpisné olympiádě, 3. a 4. místo v soutěži v programování, 1. místo v pěvecké soutěži lidové písně Moravský zvoneček a postup mezi 10 finalistů republikového kola, účast bez umístění v recitační soutěži a 4. místo družstva dívek ve florbalu. Družstvo orientačních běžců se umístilo na 1. místě v krajském kole a v celostátním kole obsadilo 2. místo, v regionálním kole soutěže v basketbalu vybojovalo družstvo dívek 5. místo. Naši žáci dosáhli individuálních úspěchů i na hrách III. olympiády dětí a mládeže České republiky, kde získali 3. místo ve cvičení na hrazdě (družstvo gymnastů pak obsadilo celkově 3. místo), 3. místo v tenisové dvouhře a 2. místo ve čtyřhře. Ve školním roce 2007/2008 získali naši žáci na úrovni kraje přední umístění ve všech kategoriích soutěže v orientačním běhu, 2. místo v pěvecké soutěži O hanáckýho kohóta, 2. místo ve volejbale hochů, 3. místo ve florbale hochů, basketbalu dívek a v programování, 5. místo v basketbalu hochů a v soutěži mladších šachistů, 6. místo v atletice družstev a 10. místo v zeměpisné olympiádě. Naši žáci nás také reprezentovali v celostátních kolech soutěže Zpěváček a v soutěži v orientačním běhu, kde jsme v kategorii starších dívek dosáhli individuálně na 3. místo. Škola se specializuje na výuku cizích jazyků, proto obzvláště potěšitelné jsou výsledky konverzačních soutěží v cizích jazycích. Ve školním roce 2004/2005 získala škola 1. místo v krajském kole konverzační soutěže v angličtině, ve školním roce 2005/ místo, ve školní roce 2006/ místo a ve školním roce 2007/ místo. I přes veškeré úspěchy stojíme nohama pevně na zemi a uvědomujeme si, že v procesu výchovy / aktualizace:

13 a vzdělávání je stále co zlepšovat a inovovat. F/ ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE A DVPP (pohoda prostředí, zdravé učení) Vedení školy usiluje o plánovité řízení školy založené na vedení lidí spoluprací. Reálnost tohoto tvrzení dokládá i závěr z interního dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění názorů učitelů školy na styl vedení lidí (duben 2008). Participativní styl vedení vytváří předpoklad pro zainteresovanost všech pracovníků na realizaci společných cílů, které jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje školy na léta postaveném na pilířích Zdravé školy. Ty jsou dále rozpracovávány do Taktického plánu cílů a aktivit, který je na konci každého školního roku pravidelně vyhodnocován. Na oba dokumenty navazují provázaně dokumenty Rámcová struktura vlastního hodnocení školy, Kritéria a indikátory pro vlastní hodnocení školy a Střednědobý plán autoevaluačních činností. Výsledky každoroční analýzy jmenovaných dokumentů se stávají podkladem pro tvorbu nového taktického plánu, pro realizaci dlouhodobě stanovených cílů a pro tvorbu vlastního hodnocení školy. Tento proces začala škola v systému provázanosti všech strategických dokumentů uplatňovat od školního roku 2007/2008. Dotazníkové šetření (zdroj: květen 2008) ukázalo, že plánovitost v řízení školy si uvědomuje 98,9% rodičů a 100% učitelů. Oceňuje je ve své zprávě i ČŠI, která konstatuje, že koncepce rozvoje školy a s ní korespondující plánování a organizování její činnosti jsou vhodnými předpoklady pro naplňování cílů základního vzdělávání a rozvoj osobnosti žáka. Zdůrazňuje dále, že školou byl doceněn význam vlastního hodnocení školy ve vztahu k dalším pozitivním změnám, zejména k dosažení vyšší kvality vzdělávání a řízení školy. Tuto oblast uvádí mezi příklady dobré praxe. S řízením školy souvisí i její kontrolní systém, který podle ČŠI vytváří předpoklady pro další zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání. Zaměstnanci, rodiče i žáci se prostřednictvím svých orgánů podílejí na řízení školy, rezerva zůstává ve funkčním využití školské rady. Personální podmínky vzdělávání jsou Českou školní inspekcí hodnoceny jako velmi dobré. Vedení školy si uvědomuje rezervy v kvalifikovanosti pedagogického sboru (kvalifikovanost se pohybuje pod hranicí 85%), podporuje profesní růst pedagogických pracovníků, zvláště vyučujících cizích jazyků, a proto vytváří nekvalifikovaným učitelům podmínky pro doplnění kvalifikace studiem na vysoké škole. Zvlášť diskutovanou otázkou i výzvou zůstává nadále kvalifikované personální zabezpečení výuky cizích jazyků. V tomto směru je potěšitelné to, že s dotazníkovým tvrzením, že nabídka a kvalifikované personální zabezpečení výuky cizích jazyků se od poslední inspekce (= za posledních 5 let) zlepšilo, souhlasí 81,8% rodičů a 88,5% učitelů. Neznamená to samozřejmě, že vše je v optimálním stavu. Cizí jazyky zůstávají v centru pozornosti školy, naším zájmem tedy je, aby se podmínky pro jejich výuku zlepšovaly. Vedení školy proto rovněž podporuje jazykovou vybavenost svých zaměstnanců. Dotazníkové šetření mezi učiteli (zdroj: květen 2008) vypovídá, že 94% dotazovaných učitelů si myslí, že vedení školy vzdělávání pedagogických pracovníků podporuje. Mnohaleté (v jistém směru i průkopnické) úsilí o kvalitní výuku cizích jazyků bylo v prosinci 2007 odměněno cenou prof. Viktora Dostala pro rok 2007 za práci pro Město Šumperk a jeho reprezentaci, jejíž součástí byl i sponzorský dar na stáž pro vyučujícího cizích jazyků a na podporu výuky cizích jazyků. Přesto není vše ideální, větší pozornost bude muset být do budoucna věnována dalšímu vzdělávání učitelů v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v oblastech souvisejících se školním vzdělávacím programem, především s hodnocením a sebehodnocením žáků. G/ ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY (otevřená škola otevřené partnerství) Od roku 2002 realizovala škola Plán rozvoje školy, který vycházel z požadavků na moderní vzdělávání a korespondoval s cíli probíhající školské reformy a s cíli programu Škola podporující zdraví ( Zdravá škola ). Během uplynulých pěti let (do konce školního roku 2007/2008) se dařilo naplňovat vizi školy v oblasti cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií i připravenosti absolventů na život v demokratické společnosti. Byla založena školní žákovská samospráva, která je fungujícím poradním orgánem ředitele školy, byla ustavena a pravidelně se schází školská rada. Průběžně se dařilo naplňovat / aktualizace:

14 dlouhodobé cíle v oblasti kvalitní přípravy žáků v cizích jazycích, informační a občanské gramotnosti, v oblasti podpory profesionálního růstu pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání a kariérního systému a v oblasti systematického budování image školy a vztahů s jejími zákazníky, které zůstávají v centru pozornosti i pro další období rozvoje školy. Během na dlouhou trať zůstává práce na realizaci postupné přeměny transmisivního typu školy v typ konstruktivní a na změně kultury školy, především partnerských vztahů ve vzdělávání a vzájemné komunikace. Na Plán rozvoje školy navázal od školního roku 2007/2008 již zmíněný Strategický plán rozvoje školy na léta a s ním související dokumenty rozpracovávající v něm stanovené cíle na jednotlivé školní roky a definující kritéria a ukazatele pro hodnocení jejich plnění. Vedení školy si uvědomuje, že věci nestačí jenom dělat, že stejně důležité je o nich dávat vědět, zvláště pak stávajícím i potenciálním zákazníkům školy! Prezentace činnosti školy jako celku i jejích jednotlivých součástí vytváří v podvědomí lidí představu o škole, obraz školy, který je přirozeně porovnáván s obrazy jiných škol. Škola se své výsledky snaží cílevědomě a především aktuálně zveřejňovat prostřednictvím webových stránek na kterých lze nalézt aktuální informace o připravovaných akcích i akcích, které se právě uskutečnily, a dávat tak zákazníkům školy a zájemcům o její služby možnost být v neustálém kontaktu s děním ve škole. Vysokou kvalitu prezentace dokládá 96,5% spokojených rodičů a 94% spokojených učitelů (zdroj: dotazníkové šetření z května 2008). Jedenkrát ročně zpracovává škola výroční zprávu o činnosti školy, na začátku každého školního roku dostávají rodiče do ruky výroční bulletin, který informuje o dění ve škole v uplynulém školním roce a o výhledech do nejbližší budoucnosti. V průběhu školního roku vycházejí 4 čísla školního časopisu ALFONZ, který určitě opouští se svými čtenáři budovu školy a v novém prostoru nachází další čtenáře z řad rodičů, příbuzných Otevřenost v informovanosti je pro školu zásadní věcí! / aktualizace:

15 C. Rámcový dlouhodobý plán na období Základním cílem podpory zdraví v naší škole je vychovávat v prostředí přátelského a tvořivého klimatu a otevřeného partnerství sociálně silné osobnosti schopné života v moderní občanské společnosti, připravené na další vzdělávání a celoživotní učení a vybavené znalostmi cizího jazyka (jazyků) a schopností ovládat a účelně využívat informační a komunikační technologie. Tento cíl vychází ze Strategického plánu rozvoje školy a z požadavků programu Škola podporující zdraví. V jednotlivých pilířích se dlouhodobě zaměříme na tyto dílčí cíle: 1. POHODA PROSTŘEDÍ zlepšit úroveň technického zázemí školy (prostory šaten, stav sociálních zařízení, elektroinstalace a osvětlení) udržet a dále zlepšovat vysokou úroveň vybavení informačními a komunikačními technologiemi udržet a dále rozvíjet přátelskou atmosféru, příznivé sociální klima a partnerské vztahy věnovat nadále vysokou pozornost primární prevenci sociálně patologických jevů s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro žáky promyšlenou organizací výchovně vzdělávacího procesu podporovat zdravý životní styl využívat školní žákovskou samosprávu jako poradní orgán pro demokratické řízení školy 2. ZDRAVÉ UČENÍ uvádět do praxe školní vzdělávací program, ověřovat a zdokonalovat jeho podobu podporovat využití ICT technologií pro zvýšení efektivity vyučovacího procesu rozvíjet širokou nabídku neformálního kurikula rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků nabídkou volitelných předmětů a nepovinných předmětů udržovat širokou nabídku zájmových kroužků školní družiny a školního klubu podporovat spoluúčast, spolupráci a motivaci u všech členů školního společenství podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti manažerského vzdělání vedení školy a v dalších oblastech aktuálních potřeb a zájmů školy zvýšit kvalifikovanost pedagogického sboru, zvláště v oblasti výuky cizích jazyků 3. OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ zapojovat školu do úzké spolupráce se vzdělávacími a společenskými institucemi ve městě usilovat o zvýšení spoluúčasti rodičů na výchovně vzdělávacím procesu a na řízení školy, zjišťovat pravidelně názory rodičů na práci školy usilovat dále o systematické budování image školy a vztahů s jejími zákazníky (public relations), prezentovat výsledky její práce na veřejnosti, využívat a dále rozvíjet škálu pro informování rodičovské a ostatní veřejnosti o aktuálním dění ve škole i o výsledcích práce školy; propagovat hlavní informační zdroj hledat a nalézat cesty k zapojení školy do mezinárodních projektů a spolupráce / aktualizace:

16 / aktualizace:

17 D. Prováděcí plán na školní rok 2008/2009 * modře tištěné řádky jsou zároveň součástí prováděcího plánu programu Škola podporující zdraví - Zdravá škola, z jehož zásad vychází i Strategický plán rozvoje školy /2009 sledovaná oblast v procesu autoevaluace školy /2009 oblast pod drobnohledem v procesu autoevaluace školy A/ Podmínky ke vzdělávání pohoda prostředí ( /2009) uskutečnění II. etapy odvlhčení budovy odvlhčení a celková úprava atria školy, vybudování keramické dílny v suterénu školy termín: jaro - podzim 2009, odpovědnost: zřizovatel, Pavelka, Kolba ve spolupráci se zřizovatelem zahájení I. etapy rekonstrukce elektroinstalace a snižování stropů ve třídách a kabinetech termín:červenec, srpen 2009, odpovědnost:zřizovatel, Pavelka, Kolba oprava odpadů na sociálních zařízeních v pravém předním traktu budovy, modernizace vzhledu dle hygienických požadavků termín: , odpovědnost: Pavelka, Kolba postupné vybavování tříd II. stupně skříňkami pro odkládání školních pomůcek termín celoročně dle finančních možností, odpovědnost: Pavelka, Kolba permanentní upgrade informačních a komunikačních technologií - termín: , odpovědnost: Motl, Krhánek další výzdoba chodeb výstupy z projektů euroklipy - termín: , odpovědnost: Kolaříková, Václavík + realizátoři projektů využití osobnostní a sociální výchovy, skupinového a projektového vyučování k prohlubování vzájemné spolupráce, pomoci, důvěry a partnerství - termín: celoročně, odpovědnost: všichni vyučující rozvoj účinné a smysluplné spolupráce třídní učitel výchovný poradce školní metodik prevence s cílem preventivně působit proti sociálně patologickým jevům a vytvářet příznivé podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami termín: celoročně, odpovědnost: TU, VP, ŠMP budování příznivého sociálního klimatu podpora partnerských vztahů, respekt k dodržování třídních a školních pravidel - termín: celoročně, odpovědnost: všichni vyučující, žáci budování zdravých vztahů mezi žáky projekt KAMARÁD termín: , odpovědnost: Rudecká podpora zdravého životního stylu a) realizací projektu Školní mléko - termín: celoročně, odpovědnost: Křivohlávek, Horníčková b) zapojením do internetové hry Hravě žij zdravě 5. třídy termín: celoročně, odpovědnost: Donné podpora relaxace žáků organizací velkých přestávek s možností pohybu v prostoru zahrady školní družiny (I. stupeň) a velké tělocvičny (II. stupeň) termín: celoročně, odpovědnost: TU I. stupně, vyučující Tv B/ Průběh vzdělávání zdravé učení ( /2009) ověřování 2. verze školního vzdělávacího programu Hluchák v 1., 2., 6. a 7. třídách a jeho následná revize na základě získaných zkušeností termín: celoročně, revize do , odpovědnost: všichni vyučující v 1., 2., 6. a 7. třídách, vedoucí metodického sdružení I. stupně a předmětových týmů (MS, PT) zvýšení intenzity a kvality týmové spolupráce při ověřování a revizi ŠVP termín: celoročně, do , odpovědnost: všichni vyučující, vedoucí MS a PT využívání moderního vybavení informačními a komunikačními technologiemi ke zvýšení efektivity vzdělávacího procesu internet jako zdroj informací, dataprojektor, výukové programy / aktualizace:

18 termín: celoročně, odpovědnost: všichni vyučující, vedoucí MS a PT propojování teorie s praxí, školy se životem; začleňování průřezových témat do procesu zdravého učení, motivace k celoživotnímu učení: 1. realizace dlouhodobých projektů: Zdravá škola odpovědnost: Kolaříková Zdravé zuby odpovědnost: Henemanová Minimální preventivní program a realizace Komplexního primárně preventivního programu (KPPP) odpovědnost: Mlčochová projekt sdružení TEREZA Les ve škole, škola v lese - odpovědnost: Henemanová, Nováková 2. realizace krátkodobých projektů: (vysvětlivka symbolů: I/2 = I. stupeň/ 2. ročník, II/6 = II. stupeň/ 6. ročník) Výpravy za pohádkou(i/2 termín: , odpovědnost: Kolaříková, Ondráčková J. Z pohádky do pohádky (I/3) - termín: , odpovědnost: Plíhalová Člověk a vesmír (I/5) - termín: , odpovědnost: Donné Jak ježci trhali hrušky (I/2) - termín: , odpovědnost: Kolaříková, Ondráčková J. Kouzelné stromy (I/1 5) termín: , odpovědnost: TU Jablíčkový týden (I/2) - termín: , odpovědnost: Kolaříková, Ondráčková J. Čertování (I/1-5) - termín: , odpovědnost: TU Co dělají ryby, když zlé mrazy padnou (I/1-5) termín: , odpovědnost: TU Ajaxův zápisník preventivní akce Policie ČR (I/2) termín: prosinec 2008, odpovědnost: Kolaříková, Ondráčková J. Pohádky z celého světa (I/4) - termín: , odpovědnost: Henemanová Cesta do pravěku (I/4) - termín: , odpovědnost: Nováková Lidské tělo (I/5) - termín: , odpovědnost: Křesinová Velikonoční zvyky a obyčeje (I/1-5) - termín: , odpovědnost: všichni TU Ukliďme svět (I/2-5) - termín: , odpovědnost: TU tříd Jsme Evropané (I/1 5) - termín: , odpovědnost: TU Cesta do školy projekt dopravní výchovy (I/4) - termín: červen 2009, odpovědnost: Mlčochová Den dětí /ve spolupráci s ŠD/ (I/1-5) - termín: , odpovědnost: TU + vychovatelky Princezna (I/1) - termín: , odpovědnost: Hansmannová Nebojte se pirátů (I/2) - termín: , odpovědnost: Kolaříková, Ondráčková J. Slavnost Slabikáře (I/1) - termín: červen 2009, odpovědnost: Rudecká Recyklohraní - ekologický projekt (I/5) termín: jaro 2009, odpovědnost: Chrastinová Evropský den jazyků soutěže: A - Breaking anagrams (II/4 a 5), Spelling Bee (II/6 9), N a ŠP den jazykových křížovek (II/6 9) termín: , odpovědnost:všichni vyučující CJ Město čte knihu (II/8 a 9) - termín: 11/ 2008, odpovědnost: Havlíčková projektový den s projekty Globálního rozvojového vzdělávání (ve spolupráci s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) termín: , odpovědnost: Ondráčková D., vyučující Ov Zpívání na schodech vánoční koledy v angličtině termín: prosinec 2008, odpovědnost: Kulichová Sportovní den (II/6-9) - termín: červen 2009, odpovědnost: Marošek, Rutarová Hodina angloamerické, německé, španělské literatury (II/6-9) termín: březen 2009, odpovědnost: všichni vyučující CJ Den Země Ukliďme svět (II/6-9) - termín: duben 2009, odpovědnost: Blahová, Bieliková Hrou proti AIDS (II/9) - termín: září 2008, odpovědnost: Mlčochová 3. realizace exkurzí a výjezdů: 5. ročník planetárium Ostrava - termín: říjen 2008, odpovědnost: Donné přečerpávací stanice Dlouhé Stráně termín: duben 2009, odpovědnost: Chrastinová / aktualizace:

19 intenzivní jazykový kurz žáků 5. a 6. tříd s RVJ a vybraných žáků 6. tříd Staré Město - termín: červen 2009, odpovědnost: Nevrklová, Pavelka 6. ročník zeměpisná vycházka, orientace v terénu - termín: listopad 2008, duben 2009, odpovědnost: Rutarová, Marošek Všestary pravěká vesnice (dějepisná) - termín: květen 2009, odpovědnost: Sembolová, Fišerová vycházka do přírody (přírodopisná) - termín: květen 2009, odpovědnost: Bieliková, Blahová 7. ročník Zoo Kopeček (přírodopisná) termín: květen 2009, odpovědnost: Blahová Lyžařský výcvikový kurz - termín: leden 2009, odpovědnost: Marošek 8. ročník Výstava výpočetní techniky INVEX Brno - termín: , odpovědnost: Motl, Krhánek návštěva Úřadu práce - termín: duben 2009, odpovědnost: vyučující Ov, TU Integrovaný záchranný systém - termín: květen 2009, odpovědnost: vyučující Ov 9. ročník Jesenický okruh (zeměpisná a přírodopisná) - termín: říjen 2008, odpovědnost: Rutarová Opevnění 1938 (dějepisná) - termín: říjen 2008, odpovědnost: Václavík Praha (literárně-historická) termín: říjen 2008, odpovědnost: Pavlíková, Motl návštěva Úřadu práce - termín: říjen 2008, odpovědnost: Jílková Osvětim (dějepisná) - termín: duben/květen 2009, odpovědnost: Pavlíková Výukový a poznávací zájezd žáků do Velké Británie (ubytování v rodinách, lektorská výuka) termín: říjen 2009, příprava zájezdu duben 2009, odpovědnost: Godalová, Nevrklová Integrovaný záchranný systém - termín: květen 2009, odpovědnost: vyučující Ov čistírna odpadních vod Zábřeh (ekologická) - termín: červen 2009, odpovědnost: Blahová Poznávací zájezd do významného města německy mluvící země Vídeň (zájemci z ročníku) - termín: červen 2009, odpovědnost: Horáková Zájezd žáků na divadelní představen (Praha výběrově II. stupeň) termín: duben 2009, odpovědnost: Havlíčková průběžně návštěvy výstav, koncertů, divadelních a filmových představení v rámci výchovy kulturního diváka dle nabídky (např. Návštěva některého z koncertů Preludia) Adopce na dálku podpora vzdělávání adoptovaného chlapce z Haiti prostřednictvím peněz získaných sběrem starého papíru termín:2x ročně, odpovědnost: školní žákovská samospráva 4. zapojení žáků do soutěží a olympiád: olympiáda v českém jazyce recitační soutěž konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce olympiáda v matematice ( třídy) Pythagoriády (6. a 7. třídy) Matematický Klokan olympiáda v dějepise zeměpisná olympiáda olympiády v přírodopise fyzikální a chemická olympiáda Archimediáda soutěž v programování internetová soutěž Virtuální vlastivěda soutěž v programování LEGOROBOT sportovní soutěže (přespolní běh, podzimní štafeta, atletický čtyřboj ) / aktualizace:

20 pěvecké soutěže (Moravský zvoneček,...) interní školní soutěže: Breaking anagrams (4. RVJ + 5. třídy) Spelling Bee ( třídy) Den jazykových křížovek (němčina, španělština) soutěž v tvorbě webových stránek (žáci 7. a 8. tříd) vánoční turnaj ve volejbale (6. a 7. tř. a 8. a 9. tř.) školní turnaj ve vybíjené (6. a 7. třídy) školní závody v běhu na lyžích RuMa Cup ve florbale ALFONZ Cup malá kopaná podpora žákům se speciálními vzdělávacími potřebami termín: celoročně, odpovědnost: vedoucí kroužků náprav, VP, vedoucí PT, jednotliví vyučující kroužky náprav čtení ve ročníku diferenciace výuky podle schopností žáků (cizí jazyky) zapojení žáků do soutěží a olympiád dle jejich zájmů a schopností (viz přehled výše) zapojení školy do e-twinningu, vyhledání partnera pro ovou komunikaci v angličtině/ němčině termín: do , odpovědnost: Dorňáková, Nevrklová C/ Podpora školy žákům pohoda sociálního prostředí, zdravé učení realizace primární prevence sociálně patologických jevů a) prostřednictvím KPPP b) nabídkou zájmových kroužků v rámci školního klubu termín: celoročně, odpovědnost: Mlčochová, Ondráčková D. budování bezpečného sociálního klimatu pro vzdělávání žáků - termín: celoročně, odpovědnost: VP, ŠMP, všichni vyučující využití schránky důvěry k monitorování a zlepšování vztahů ve škole termín: celoročně, odpovědnost: Pavelka, všichni zaměstnanci využití časopisu ALFONZ jako platformy pro vyjadřování názorů na život a vztahy ve škole termín: celoročně, odpovědnost: Fišerová podpora demokratického řízení školy prostřednictvím práce třídních samospráv a školní žákovské samosprávy termín: celoročně, odpovědnost: TU, Pavelka, zástupci tříd podpora všestranného rozvoje zájmů a schopností žáků prostřednictvím nabídky zájmových kroužků školní družiny a školního klubu termín: celoročně, odpovědnost: Janků, Ondráčková D., vedoucí kroužků udržení široké škály služeb nabízených školní družinou (délka provozu ŠD, zájmové kroužky, nabídka přípravy na vyučování pod dohledem vychovatelek, prázdninový provoz, odpolední filmová představení, Zahradní slavnost ke Dni dětí, sobotní výlety ŠD pro děti a jejich rodiče) termín: celoročně, odpovědnost: Janků dílčí odpovědnost: Zahradní slavnost ke Dni dětí Janků, Gabrielová zimní výlet ŠD na lyže Janků, Kalandrová jarní výlet za poznáním okolí Hajduková, Kalandrová D/ Spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a dalších osob ve vzdělávání otevřené partnerství ( /2009) podíl rodičů na řízení školy prostřednictvím školské rady termín: 2x ročně, odpovědnost: Rudecká zjišťování názorů rodičů na práci školy jako součást procesu sebehodnocení školy dotazníková šetření / aktualizace:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více