Výroční zpráva za rok Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok Annual Report

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2010 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady Základní údaje o nadačním fondu Přehled činností nadačního fondu v roce Důležité události nadačního fondu v roce Soupis nadačních darů přijatých v roce Soupis nadačních příspěvků poskytnutých v roce Finanční zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztrát k Výrok auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora o ověření výroční zprávy Zpráva dozorčí rady výsledcích kontrolní činnosti THE ANNUAL REPORT OF THE BENEFICIARY FUND OF LIVIE AND VÁCLAV KLAUS FOR 2010 (hereinafter referred to as the Fund ) CONTENTS: PAGE Foreword of the Chair of the Board of Directors Basic information about the Nadační Fond Manželů Livie a Václava Klausových Activities of the Fund in Important events in the life of the Fund in An overview of contracts on received donation gifts signed in An overview of contracts on granted donation gifts signed in Financial Report Balance Sheet as of 31 December Profit and loss statement as of 31 December Auditor's report on the annual financial statement for Auditor's report on the Annual Report for Supervisory Board's report on the results of supervisory activities

3 Vážení partneři, spolupracovníci, kolegové, jako předsedkyně správní rady Vám předkládám již osmou výroční zprávu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Poosmé bilancujeme, poosmé se na této stránce obracím nejprve k Vám, našim donátorům. Po osmi létech naplněných intenzivní prací se na první pohled zdá triviální říci, že bez Vás by celé naše snažení nemělo smysl. Že pomoc mnoha potřebným, především dětem a seniorům, kteří jsou z různých důvodů sociálně znevýhodněni a k nimž se pomoc jejich blízkých ani státu nedostává, by bez Vašich příspěvků a spolupráce neexistovala. Triviální to však není ani v nejmenším. Toto banální konstatování patří naopak k pravdám, které stále málo opakujeme a které si šťastnější část naší veřejnosti stále ještě málo uvědomuje. Víte asi dobře, že naše pomoc potřebným nespočívá pouze ve finančních darech. Náš fond si vytkl již ve statutu, že chceme pomáhat především tam, kde umíme lidi motivovat a kooperovat s nimi v oblasti vzdělávání. Především tam míří prostřednictvím Vašich darů a příspěvků naše pozornost, naše spolupráce. Dovolte mi proto, abych především Vám, našim donátorům, v této chvíli poděkovala jménem svým i jménem svého manžela, prezidenta republiky Václava Klause. O to více, že hospodářská krize stále ještě doznívá a že je zotavení mimořádně pomalé a nejisté. Jako ekonomové si to oba velmi dobře uvědomujeme. Tím více oceňujeme, že jsme v naší charitativní práci ani v loňském roce nemuseli přistoupit k dramatickým škrtům. 2

4 Dear partners, co-workers, colleagues, As the Chair of the Board of Directors I present the eighth Annual Report of the Nadační Fond Manželů Livie a Václava Klausových. As we balance for the eighth time, for the eighth time I turn first of all to you, our donors. After eight years filled with intensive work, it may seem trivial to say that all our endeavours would be meaningless without you, that the help for those in need, for children and seniors above all, who are socially disadvantaged for various reasons and whom the help of either their close relatives or the state does not reach, would be non-existent without your contribution and co-operation. On the contrary, this banal statement belongs to the truth that we too seldom repeat and which is only little recognized by the happier part of our public. You perhaps know well that our help to those in need lies not solely in financial donations. Our Fund stated in its Statute that we especially want to help there where we can motivate people and co-operate with them in the field of education. It is there our attention and our co-operation is directed thanks to your donations and contributions. Let me therefore thank you, our donors in particular, at this very moment. On behalf of my husband, the President of the Czech Republic, Václav Klaus, and myself I thank you all the more as the economical crisis lingers and recovery is extremely slow and uncertain. The two of us, both economists, realize this fact all too well. Therefore we especially appreciate not being forced to administer drastic cuts last year. We were basically working at the same pace as in the preceding years. In eight years, our Fund has contributed to more than ten thousand mostly individual applicants. We have distributed more than forty one million Czech Crowns in various forms. Concerning the volume and scope, two long-term projects remain the largest, having a clear and understandable concept. The first of them, A Start in Life, helps children form children's homes on their entering real life after having left the children's homes. At present the second five-year-long cycle is still running. More than twelve million Czech Crowns have been transferred to bank accounts that were opened for more than two thousand children in this project. 3

5 Pracovali jsme v podstatě stejným tempem jako v létech minulých. Za osm let poskytl náš nadační fond příspěvky více než deseti tisícům převážně individuálních žadatelů. V různých formách jsme jim předali více než čtyřicet jedna milionů korun. Rozsahem a objemově zůstávají stále největší dva dlouhodobé projekty, které mají jasný a srozumitelný koncept. První z nich, Startovné do života, pomáhá dětem z dětských domovů při jejich odchodu do samostatného života. V současné době probíhá již druhý pětiletý cyklus. V tomto projektu, s více než dvěma tisíci dětmi, bylo formou vkladů na jim založené bankovní účty poukázáno přes dvanáct milionů korun. Druhý projekt, s názvem Senioři komunikují, bude letos pokračovat již pátým rokem. Zájem starších spoluobčanů o tuto výuku je enormní. V předchozích více než pěti stech kurzech se jí účastnilo přes pět a půl tisíce seniorů z celé České republiky. Dosavadní výše nadačních příspěvků k jejich základní gramotnosti v elektronických, informačních a komunikačních technologiích již přesáhla částku dvanáct milionů korun. Prostřednictvím nadačních příspěvků u dalších významných projektů nadačního fondu, kterými jsou Stipendia, Jazykové kurzy, Řidičské průkazy a Kroužky, bylo mezi více než patnáct set dětí a studentů rozděleno jedenáct milionů korun. V rámci speciálních případů hodných zvláštního zřetele pomáhá náš nadační fond v oblasti vzdělávání také desítkám sociálně slabých a jinak handicapovaných dětí i dospělých. V jejich prospěch byly poskytnuty individuální nadační příspěvky ve výši přesahující milion korun. O tom, kolik z těchto částek jsme vydali v minulém roce, se můžete přesvědčit sami v detailním popisu našich aktivit, který je vlastním obsahem této výroční zprávy. Kromě donátorů bych ráda touto formou poděkovala rovněž svým spolupracovníkům a dobrovolníkům nadačního fondu, kteří pracují s nesmírným nasazením. Jsem opravdu ráda, že všichni dohromady tvoříme společenství, které bez velkých slov a oslnivých marketingových akcí, ale o to konkrétněji, pracuje ve prospěch těch z nás, kteří bez svého zavinění mají horší sociální či zdravotní podmínky pro život. Věřím, že za rok Vám všem opět předložíme stejně úspěšnou zprávu o roce letošním. Livia Klausová předsedkyně správní rady 4

6 The other project called Seniors Communicate will enter its fifth year this year. The interest of elder co-citizens in this kind of classes is enormous. Five and a half thousand senior co-citizens from the entire Czech Republic have participated in more than five hundred courses so far. The recent amount of the Fund's contributions to their basic literacy in electronic, information and communication technologies has exceeded the sum of twelve million Czech Crowns. Through the donations to other important projects of the Fund, which include Grants, Language Courses, Driving Licences and Free-Time Activities, eleven million crowns were distributed among more than fifteen hundred children and students. In the framework of cases of special reference, our Fund helps tens of socially- or otherwise-disadvantaged children and adults in the field of education. Special individual contributions were allocated in their favour reaching over a million Crowns. You can verify the sums that we spent last year in the detailed description of our activities, which is an essential part of this Annual Report. Besides the donors, I would like to thank my colleagues and volunteers of the Fund who work extremely hard. I am truly delighted that all of us together form a community who work in favour of those whose worse social and health life conditions were not self-imposed and that we remain consciously focused on our aim without pompous words and glamorous marketing events. I believe that next year we will be able to present to you an Annual Report which will be as successful as it is this year. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 5

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen nadační fond ) Vznik nadačního fondu: Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem nadačního fondu je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických a právnických osob, také individuální nadační příspěvky. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo bankovního účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný rezignoval ke dni 2. března 2011 Podrobnější informace týkající se orgánů nadačního fondu, jeho majetku, podmínek a způsobu poskytování nadačních příspěvků upravuje statut nadačního fondu. Statut nadačního fondu je k nahlédnutí v sídle nadačního fondu a na jeho webových stránkách: 6

8 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (hereinafter referred to as the Fund ) Fund established: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons and is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. In cases of special reference, individual donation contributions can be allocated based on applications of physical and legal entities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory Board: Ing. Livia Klausová, CSc. Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný resigned as of 3 March 2011 More detailed information concerning the Fund's statutory bodies, its property and conditions and ways of offering donation contributions is delivered in the Statute of the Fund. The Statute of the Fund is available at the Fund's headquarters or on the website: 7

9 PŘEHLED ČINNOSTÍ NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2010 Projekt Stipendia Nadační příspěvky v podobě stipendia nadačního fondu obdrželo v roce studentů. Celková výše přiznaného stipendia činila Kč. Stipendisté pocházejí ze sociálně slabých rodin, dětských domovů, někteří mají i zdravotní handicap. Studují na středních a vysokých školách v České republice i v zahraničí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování, doprava, učební pomůcky apod. Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin I v roce 2010 nám prostřednictvím společnosti Jazyky v zahraničí s. r. o. darovaly poplatek za kurz tyto evropské jazykové školy: Actilingua, Vídeň Rakousko (1 kurz) Cavilam, Vichy Francie (1 kurz) Edinburgh School of English, Edinburgh Velká Británie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin Irsko (2 kurzy) European Centre, St. Julians Malta (1 kurz) European Centre, Brighton, Cambridge a Londýn Velká Británie (celkem 3 kurzy) Horizonte, Regensburg Německo (4 kurzy) Malaca Instituto, Málaga Španělsko (1 kurz) North Monastery Language Institute, Cork Irsko (1 kurz) Richard Language College, Bournemouth Velká Británie (8 kurzů) Scuola Leonardo da Vinci, Řím Itálie (1 kurz) Tandem Escuela Internacional, Madrid Španělsko (2 kurzy) Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových umožnil 26 mladým lidem z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin absolvovat dvou, tří nebo čtyřtýdenní pobyt na výše uvedených školách. Součástí nadačního příspěvku bylo vedle kurzovného i ubytování a stravování v hostitelské rodině, doprava a přiměřené kapesné. Přesvědčte se z úryvků zpráv absolventů kurzů sami, že jejich pobyt v zahraničí byl pro ně prospěšný: Ondřej Matura (Brighton, Velká Británie)... mohu říci, že mi to přineslo spousty nových zkušeností. Jako například to, že jsem se přestal bát konverzovat v anglickém jazyce a mluvil s rodilými mluvčími, což pomohlo v rozvoji mé angličtiny. Na tento pobyt budu vždy rád vzpomínat a chci poděkovat vše lidem, kteří mi tento pobyt umožnili. Moc děkuji. 8

10 ACTIVITIES OF THE FUND IN 2010 Grants 57 students obtained donation gifts in the form of a grant by the Fund in the year The total cost of allotted grants reached CZK 335,000. Grant holders come from socially-disadvantaged families, children's homes, some of them being health-impaired. They study at secondary schools, colleges and universities in the Czech Republic and abroad. The grant serves to cover explicit costs related to their studies, for example tuition fees, accommodation, travel costs, study materials, etc. Language Courses for Children from Children's Homes, Foster and Socially- Disadvantaged Families Also in the year 2010, the company Languages Abroad Ltd. mediated the donation of fees for language courses by the following European language schools: Actilingua, Vienna Austria (1 course) Cavilam, Vichy France (1 course) Edinburgh School of English, Edinburgh Great Britain (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin Ireland (2 courses) European Centre, St. Julians Malta (1 course) European Centre, Brighton, Cambridge and London Great Britain (3 courses in total) Horizonte, Regensburg Germany (4 courses) Malaca Instituto, Málaga Spain (1 course) North Monastery Language Institute, Cork Ireland (1 course) Richard Language College, Bournemouth Great Britain (8 courses) Scuola Leonardo da Vinci, Rome Italy (1 course) Tandem Escuela Internacional, Madrid Spain (2 courses) The Nadační Fond Manželů Livie a Václava Klausových enabled 26 young people from children's homes, foster and socially-disadvantaged families to study in two-, three- or four-week long courses at the above listed schools. Besides the course fee, the contribution also covered boarding in a host family, transport and adequate pocket money. You can see for yourselves in extracts from the participants' reports how they have benefited from the stays abroad: Ondřej Matura (Brighton, Great Britain)...I dare say I gained plenty of new experience. For example I stopped being shy when having conversations in English and I spoke to native speakers, which helped improve my English. I will always gratefully remember the stay and I want to thank all the people who facilitated the course for me. Thank you so much. 9

11 Simona Benedetti (Madrid, Španělsko) Podpora ze strany nadačního fondu byla nepřekonatelně blahodárná a myslím si, že jsem ji jinak než přínosně využít nemohla. Nejen díky mým mnohem lepším komunikačním schopnostem ve španělštině, ale i pro nové poznatky, kterých si vážně cením. Anežka Svobodová (Vichy, Francie) Během dvou týdnů se má francouzština zlepšila natolik, že se můžu plynule a srozumitelně vyjadřovat a psát téměř bez chyb, což byl cíl.... Na závěr bych Vám chtěla ještě jednou vřele poděkovat! Tyto dva týdny mi daly opravdu mnoho. Poznala jsem francouzštinu, kousek Francie, mnoho skvělých lidí, mnoho kulturních rozdílů, mnoho věcí, které všechny kultury spojují, a v neposlední řadě jsem tak trochu poznala sebe. Děkuji Vám za to. Projekt Kroužky Projekt Kroužky je určen pro podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin nebo z dětských domovů. Dětem ve věku 8 18 let, které pravidelně navštěvují např. hudební, taneční či výtvarný kroužek, poskytoval nadační fond příspěvek v maximální výši 1 500,- Kč za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dětí, které jsou pro vybranou činnost motivované, chtějí kroužek navštěvovat rády a pravidelně. V roce 2010 podpořil nadační fond 260 dětí celkovou částkou Kč. Projekt Startovné do života Jeden z největších projektů nadačního fondu Startovné do života, který je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let, má za cíl poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. Při splnění všech podmínek účastník projektu obdrží každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši Kč. Zároveň může získat i motivační bonus, a to v závislosti na školních výsledcích, chování v dětském domově a aktivitě v mimoškolních činnostech. Maximální výše motivačního bonusu je Kč a je vyplácen v září každého roku na základě předchozího návrhu opatrovníka za předcházející školní rok. Dalším příspěvkem je tzv. superbonus, který je motivací k ukončení vzdělání a získání výučního listu, nebo maturitního vysvědčení. Výše superbonusu činí Kč. Při kontrole plnění zásad projektu ze strany jeho účastníků pomáhají nadačnímu fondu opatrovníci v dětských domovech. V případech, kdy je účastníci závažným způsobem porušují, přistupuje se ke zrušení jejich účasti na projektu a příslušné částky uložené na bankovních účtech se vracejí nadačnímu fondu. V roce 2010 bylo mezi účastníky projektu rozděleno celkem Kč. Z toho bylo vyplaceno 284 pevných příspěvků, 281 motivačních bonusů a 24 superbonusů. Po dovršení zletilosti některé děti pokračují samy ve spoření, jiné použily peníze na další vzdělávání, na řidičské kurzy, na vybavení domácnosti nebo ve prospěch zahájení podnikatelské činnosti. 10

12 Simona Benedetti (Madrid, Spain) The support from the part of the Fund was unsurpassingly contributive and I think that I could do nothing other than benefit from it, not only concerning my much improved communicative abilities in Spanish, but also new knowledge which I deeply appreciate. Anežka Svobodová (Vichy, France) During the two weeks, my French improved so much that I am able to express myself fluently and articulately and write nearly flawlessly, which had been my aim. To conclude, I would like to thank you with all my heart! The two weeks gave me so much, really. I became familiar with the French language, with a part of France, I met many excellent people, I learnt about many cultural differences and many things which connect all our cultures and, last but not the least I learnt quite a bit about myself. Thank you for it. Free-time Activities The main objective of the Free-time Activities project is to support free-time activities of children from socially-disadvantaged or foster families and children from children's homes. Children aged 8 to 18 who regularly attend musical, dance or art courses received a Fund contribution of up to CZK 1,500 per semester. The purpose of this project is to financially assist children who are motivated for a specific activity and keen to attend the course regularly. In 2010, the Fund supported 260 children with a total sum of CZK 244,320. A Start in Life One of the major projects of the Fund, A Start in Life, which helps children from children's homes aged 14 to 18 years, aims to provide this group of children with financial support on their entering real life after having left the children's home and to contribute to their successfully becoming independent. On fulfilling all the set conditions, each participant obtains a fixed sum of CZK 2,500 every year. Simultaneously, the participants can gain a so-called motivating bonus which depends on school achievements, behaviour and extra-curricula activities. The maximum bonus is set at CZK 1,500 per school year and is paid in September every year, based on the child's carer's proposition derived from the child's performance the previous year. Another contribution is a so-called superbonus which is to motivate students to graduate secondary education and gain a Certificate of Apprenticeship or a school-leaving exam certificate. The superbonus is CZK 5,000. Carers in the children's homes help the Fund with the supervision of fulfilment of the project's principles on the part of the participants. In cases a participant is in serious breach of the rules, the Fund cancels the participation in the project and the respective deposit in the bank account is refunded to the Fund. In 2010, CZK 1,099,171 was distributed among the participants in the project, out of which 284 fixed contributions, 281 motivating bonuses and 24 superbonuses were paid. On coming of age, some of the participants continue the saving programme, others used their money on further education, on driving courses, on furnishing their homes, whilst others invested their money in establishing their own businesses. 11

13 Projekt Senioři komunikují Projekt Senioři komunikují je zaměřen na vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet, neboť komunikace prostřednictvím moderních technických a informačních prostředků je pro současné seniory velkou potřebou a nezbytností. Frekventantem kurzu se může stát pouze ten senior, který doposud neměl příležitost seznámit se s prací na počítači ve svém profesním životě. Čtvrtého ročníku projektu se v roce 2010 zúčastnilo více než spokojených seniorů ve 100 kurzech a na 97 místech v celé České republice. Projekt Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin Již šestým rokem probíhal během měsíce srpna 16denní letní intenzivní kurz připravující mladé lidi z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin k získání řidičského průkazu. Kurz probíhal opět ve výborné spolupráci lektorů z českobudějovické pobočky ÚAMK, a.s. v Hrdoňově, poblíž Lipenského jezera. Účastníci kurzu se věnovali nácviku jízdy a učili se teorii potřebnou pro absolvování závěrečné zkoušky. Nadační fond kromě výuky a závěrečných zkoušek hradil účastníkům i ubytování a stravu. Můžeme s radostí konstatovat, že všech 12 účastníků, i přes několik prvotních peripetií, nakonec zkoušky zvládlo a jsou vlastníky řidičského oprávnění. Individuální forma řidičského kurzu V roce 2010 nadační fond opětovně také poskytl příspěvky žadatelům připravujícím se na získání řidičského průkazu v místě svého bydliště. Celková výše příspěvku poskytnutá třem žadatelům činila Kč. Všechny tři účastnice splnily podmínky a jsou úspěšnými majitelkami řidičských průkazů. Ostatní individuální žádosti V roce 2010 podpořil nadační fond v případech zvláštního zřetele celkem 18 žadatelů, z toho 11 právnických osob. Nadační příspěvky jsme poskytli, mimo jiné, na vydávání časopisu pro děti z dětských domovů. Veřejná sbírka Druhá veřejná sbírka pořádaná Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových vedoucí k získání peněžitých příspěvků pro děti ze sociálně slabých rodin, dětí z dětských domovů, pěstounských rodin a SOS vesniček byla zahájena dne 29. listopadu

14 Seniors Communicate The project Seniors Communicate focuses on the education of senior co-citizens in the managing and use of personal computers, mobile telephones and payment cards as communication via modern technology and information means is a need and necessity for contemporary seniors. Only a senior who has not yet had an opportunity to learn to work on a computer in their professional lives can become an attendant of such a course. In the fourth year of the project in 2010, more than 1,000 satisfied seniors took part in 100 courses in 97 locations throughout the Czech Republic. Driving Licences for Children from Children's Homes, Foster Families and Socially-Disadvantaged Families It has been the sixth year when a sixteen-day intensive course took place preparing young people from children's homes, foster families and socially-disadvantaged families to gain a driving licence. The course took place yet again in the atmosphere of an excellent co-operation with the trainers of the České Budějovice affiliate of ÚAMK, a.s. in Hrdoňov near the Lipno Lake. The participants practised driving and learnt the theory necessary tp pass the driving test. The Fund covered not only the training and driving test fees, but also boarding. We are proud to announce that all twelve of the participants, overcoming several obstacles at the beginning, passed the examinations in the end and became driving licence. Individual forms of driving course In 2010, the Fund repeatedly offered contributions to applicants training for driving tests in their residential areas. The total amount allotted to three applicants amounted to CZK 32,130. All three applicants fulfilled the conditions and are now successful driving licence holders. Other individual applications In the year 2010, the Fund supported 18 cases of special reference, including 11 legal entities. Among others we offered a donation to support the publishing of a magazine for children's homes. Public Charity Collection The second public collection organised by the Nadační Fond Manželů Livie a Václava Klausových aiming to gain financial contributions for children from socially-disadvantaged families, children from children's homes, foster families and SOS Children's Villages was launched on 29 November The Christmas part presents the most important phase of the three-year 13

15 Velký význam této tříleté sbírky představuje pro nadační fond její vánoční část, která pravidelně probíhá na Pražském hradě. Za rok 2010 bylo sbírkou získáno Kč. Z tohoto výtěžku bylo mimo jiné podpořeno kolem 150 dětí formou příspěvků na kroužky a také Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, resp. jeho žádosti v celkové výši Kč. Letní divadelní představení V roce 2010 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových daroval 146 vstupenek do dětských domovů a sociálně slabých rodin na návštěvu divadelních představení konaných v rámci Letních Shakespearovských slavností. Od července do srpna 2010 navštívily divadelní představení dětské domovy Boršov, Budkov, Česká Kamenice, Dolní Počernice, Jablonec nad Nisou, Kašperské Hory, Klánovice, Mašťov, Milotice, Nová Ves u Chotěboře, Nový Jičín, Nymburk, Písek, Příbor, Pyšely, Telč, Uherský Ostroh, Zábřeh na Moravě, Zlín a Znojmo. Prožít krásný večer umocněný malebným prostředím Nejvyššího purkrabství Pražského hradu nebo Lichtenštejnského paláce na Malé Straně bylo umožněno rodinám Hejnových, Kolčavových, Kašparových, Škopkových, Švestkových a Nicol Ragužové. Rok 2010 patřil představením Antonius a Kleopatra, Jindřich IV., Macbeth, Romeo a Julie a Veselé paničky Windsorské. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI NADAČNÍHO FONDU ROKU leden novoroční část veřejné sbírky pořádané nadačním fondem; 27. leden účast zástupců nadačního fondu na slavnostním odhalení pamětní desky Olgy Havlové na Senovážném náměstí; 28. leden slavnostní převzetí daru sítě supermarketů Albert společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových; 30. leden účast paní Livie Klausové na Reprezentačním plese v Luhačovicích spojená s převzetím finančního daru pro nadační fond; 4. únor účast členky dozorčí rady paní Růženy Kabilkové na módní přehlídce v prostorách Jízdárny Pražského hradu spojené s převzetím finančního daru pro nadační fond; 12. březen účast paní Livie Klausové a pana Ladislava Petráska na slavnostní večeři Merlot d Or spojené s převzetím finančního daru pro nadační fond; 17. březen návštěva zástupkyň Diplomatic Spouses Association v sídle nadačního fondu. Přítomny byly paní Sabrina Hadjem, manželka alžírského velvyslance a koordinátorka charitativních projektů DSA, paní Nafisa Athar, manželka pakistánského velvyslance, ekonomka sdružení, a paní Andrea Brňová, manželka slovenského velvyslance a prezidentka DSA; 20. březen galavečer k vyhlášení vítězů Nejlepšího kuchaře roku v Clarion Congress Hotelu Prague, pod záštitou paní Livie Klausové. Zástupcem nadačního fondu byl pan L. Petrásek; 7. květen setkání Petry Hochmanové s účastníky projektu Senioři komunikují v Třebíči; 17. květen zahájení IV. ročníku kurzu Senioři komunikují v Čejkovicích za účasti paní Livie Klausové a Kamily Kryštofové; 14

16 long collection that takes place annually at Prague Castle. In 2010, the collection raised CZK 387,905. Among others, the output supported approximately 150 children in their free-time activities and also the Committee of Good Will Olga Havel Foundation in its application with a total of CZK 93,777. Summer Theatre Shows In the year 2010, Nadační Fond Manželů Livie a Václava Klausových offered children's homes and socially-disadvantaged families 146 tickets to attend theatre shows staged during the Shakespeare Summer Festival. From June to August 2010, children from children's homes in Boršov, Budkov, Česká Kamenice, Dolní Počernice, Jablonec nad Nisou, Kašperské Hory, Klánovice, Mašťov, Milotice, Nová Ves u Chotěboře, Nový Jičín, Nymburk, Písek, Příbor, Pyšely, Telč, Uherský Ostroh, Zábřeh na Moravě, Zlín and Znojmo attended the theatre shows. It was mediated to families of Hejna, Kolčava, Kašpar, Škopek, Švestka and to Nicol Ragužová so as to enjoy a beautiful evening enhanced by the picturesque surroundings of the Supreme Burgraviate of Prague Castle or Lichtenstein Palace in the Lesser Town of Prague. The year 2010 was devoted to performances of Antonius and Cleopatra, Henry VI, Macbeth, Romeo and Juliet and the Merry Wives of Windsor. IMPORTANT EVENTS OF THE FUND IN 2010 January 1 January 9 January 27 January 28 January 30 February 4 March 12 March 17 March 20 May 7 May 17 the New Year's part of the public charity collection organised by the Fund; representatives of the Fund attended the unveiling of the memorial plaque of Olga Havel in Senovážné Square; a ceremonial reception of a donation by the supermarket network Albert of AHOLD Czech Republic, a.s. to the Nadační Fond Manželů Livie a Václava Klausových; Mrs. Livia Klausová attended a Representative Ball in Luhačovice including a reception of a financial donation to the Fund; member of the Supervisory Board, Mrs. Růžena Kabilková attended a fashion show on the premises of the Riding Hall of Prague Castle including the receipt of a financial donation to the Fund; Mrs. Livia Klausová and Mr. Ladislav Petrásek attended a festive dinner Merlot d'or, which included a reception of a financial donation to the Fund; a visit of representatives of the Diplomatic Spouses Association in the headquarters of the Fund. The guests were Mrs. Sabrina Hejdem, the spouse of the Ambassador of the People's Democratic Republic of Algeria and the co-ordinator of charity events by the DSA, Mrs. Nafisa Athar, the spouse of the Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan, the Association Economist, and Mrs. Andrea Brňová, the spouse of the Ambassador of the Slovak Republic and the president of the DSA; - a gala night to announce the Best Chef of the Year in Clarion Congress Hotel Prague under the auspices of Mrs. Livia Klausová. Mr. Petrásek participated in the event on behalf of the Fund; meeting of Ms. Petra Hochmanová with the participants in the project Seniors Communicate in Třebíč; the launch of the 4th run of the course Seniors Communicate in Čejkovice in the presence of Mrs. Livia Klausová and Ms. Kamila Kryštofová. 15

17 17. květen setkání Hany Benedové, Petry Hochmanové a Štěpánky Jiránkové s dětmi v Dětských domovech Humpolec a Znojmo; 17. květen setkání paní Livie Klausové s dětmi v Dětském domově Uherský Ostroh; 17. květen setkání Kamily Kryštofové a Libuše Schmidové s dětmi v Dětském domově Uherské Hradiště a Strážnice; 19. květen setkání paní Livie Klausové s dětmi v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře; 27. květen každoroční setkání zřizovatelů nadačního fondu s jeho dárci na Pražském hradě; 13. srpen zahájení intenzivního řidičského kurzu v Hrdoňově u Lipenského jezera za účasti Petry Hochmanové; 30. srpen ukončení řidičského kurzu v Českých Budějovicích za přítomnosti Ladislava Petráska a Petry Hochmanové; 14. září návštěva paní Livie Klausové v Dětském domově v Jemnici; 15. říjen setkání Kamily Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Klatovech; 23. říjen zahájení oslav Mezinárodního dne kuchařů a cukrářů České republiky na Staroměstském náměstí s výtěžkem prodeje pro nadační fond; 28. listopad účast paní Livie Klausové, paní Dany Němcové a paní Mileny Černé z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové na rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě a zahájení vánoční části veřejné sbírky nadačního fondu; 7. prosinec účast paní Livie Klausové na slavnostním večeru společnosti UniCredit Bank Czech Republic spojeném s předáním finančního daru nadačnímu fondu; 12. prosinec účast pana prezidenta Václava Klause a paní Livie Klausové na Adventním koncertu hvězd pořádaného firmou Saga Trade spojeného s předáním finančního daru nadačnímu fondu. Setkání paní Livie Klausové s dětmi v DD Nová Ves u Chotěboře Meeting of Mrs. Livia Klausová with children in the Children's Home in Nová Ves u Chotěboře Řidičské průkazy intenzivní kurz v Hrdoňově na Lipenské přehradě Driving licences the intensive course in Hrdoňov near the Lipno Lake 16

18 May 17 May 17 May 17 May 19 May 27 August 13 August 30 September 14 October 15 October 23 meeting of Ms. Jana Benedová, Ms. Petra Hochmanová and Ms. Štěpánka Jiránková with children in the Children's Homes in Humpolec and Znojmo; meeting of Mrs. Livia Klausová with children in the Children's Home in Uherský Ostroh; meeting of Ms. Kamila Kryštofová and Mrs. Libuše Schmidová in the Children's Home in Uheské Hradiště and Strážnice; meeting of Mrs. Livia Klausová with children in the Children's Home in Nová Ves u Chotěboře; an annual meeting of the founders of the Fund with donors at Prague Castle; the start of the intensive driving course in Hrdoňov near the Lipno Lake; ending the driving course in České Budějovice at the presence of Mr. Ladislav Petrásek and Ms. Petra Hochmanová; a visit of Mrs. Livia Klausová to the Children's Home in Jemnice; meeting of Ms. Kamila Kryštofová with participants in the Seniors Communicate project in Klatovy; opening of the celebration of the International Day of Chefs and Confectioners in the Old Town Square, with the proceeds going to the Fund; November 28 Mrs. Livia Klausová, Mrs. Dana Němcová and Mrs. Milena Černá of the Committee of Good Will Olga Havel Foundation attended a switching-on of Christmas tree lights at Prague Castle and the launch of the Christmas part of the public charity collection; December 7 December 12 Mrs. Livia Klausová attended a gala night of UniCredit Bank Czech Republic including a reception of a financial donation to the Fund; the President of the Czech Republic, Mr. Václav Klaus, and Mrs. Livia Klausová attended the Advent concert of stars given by Saga Trade firm including a reception of a financial donation to the Fund. Senioři komunikují kurz v Berouně Seniors communicate a course in Beroun Stipendia Michaela Kouřilová studentka hry na barokní příčnou flétnu Michaela Kouřilová a student of the baroque traverso 17

19 SOUPISY NADAČNÍCH DARŮ PŘIJATÝCH V ROCE 2010 Celková výše přijatých nadačních darů v roce Kč z toho: Fyzické osoby celkem Kč Bednář Petr, Ing., CSc Kč Burda Martin Kč Dohnal Milan Kč Fryš Karel KMF, Web integrátor Kč Kadaňová Eva, PhDr Kč Kareš Petr, Ing Kč Krůžela Josef, Ing., CSc Kč Losenický Karel Kč Manželé Kleinmannovi Kč Nečásková Milena, RNDr Kč Sobolovi Markéta a Augustin Kč Švorčík Otakar, JUDr Kč Švorčík Otakar, JUDr Kč Voldřich Eduard, MVDr Kč Pět dalších dárců z řad fyzických osob, kteří požádali o zachování anonymity, darovalo celkem Kč Právnické osoby celkem Kč A.T.Y.P. group, s.r.o Kč AGEL a.s Kč Agentura Lupulus, spol. s r.o Kč AGENTURA SCHOK, s.r.o. vstupenky Kč AGENTURA SCHOK, s.r.o Kč AHOLD Czech Republic, a.s Kč ANDRON s.r.o Kč Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, o.s Kč Český porcelán a.s Kč Diplomatic Spouses Association, o.s Kč Dům porcelánu Praha a.s Kč ENVIFORM a.s Kč EURONEWS, a.s Kč 18

20 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2010 The total value of contracts on donation gifts signed in CZK Out of which Individual persons in total CZK Bednář Petr, Ing., CSc CZK Burda Martin CZK Dohnal Milan CZK Fryš Karel KMF, Web integrátor CZK Kadaňová Eva, PhDr CZK Kareš Petr, Ing CZK Krůžela Josef, Ing., CSc CZK Losenický Karel CZK Manželé Kleinmannovi CZK Nečásková Milena, RNDr CZK Sobolovi Markéta a Augustin CZK Švorčík Otakar, JUDr CZK Švorčík Otakar, JUDr CZK Voldřich Eduard, MVDr CZK Five individual donors who wish to remain anonymous donated a total of CZK Legal entities in total CZK A.T.Y.P. group, s.r.o CZK AGEL a.s CZK Agentura Lupulus, spol. s.r.o CZK AGENTURA SCHOK, s.r.o. tickets CZK AGENTURA SCHOK, s.r.o CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK ANDRON s.r.o CZK Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, o.s CZK Český porcelán a.s CZK Diplomatic Spouses Association, o.s CZK Dům porcelánu Praha a.s CZK ENVIFORM a.s CZK EURONEWS, a.s CZK

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 20092009

Více

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2008 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady......................................................................................

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Comparation of mobile

Comparation of mobile Comparation of mobile VY_32_INOVACE_30_Compraration of mobile_pl Pracovní list Š1 / S2 / 30 Autor: Michaela Hrdličková SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Committee of Good Will Olga Havel Foundation Dear friends runners of good will, Our support is going on even now during the cold winter times. I would

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond )

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond ) VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH ZA ROK 2012 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady............................................................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

EURAXESS pomáhá vědcům

EURAXESS pomáhá vědcům Mgr. et Mgr. Hana Hušková EURAXESS pomáhá vědcům Podpora mobility a vzdělávání výzkumných pracovníků Obsah 1. Co je EURAXESS? 2. EURAXESS Jobs 3. EURAXESS Services 4. EURAXESS Rights 5. EURAXESS Links

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Anna Smolková aj9-jes-sml-cte-02 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : When and where do children start school? The age at which

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více